LEGISLATIVA

184/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

184

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

Čl. I

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 554/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1b)".

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

_____________________________________
"1b)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.".

2. V poznámce pod čarou č. 6 se číslo "22" nahrazuje číslem "32".

3. § 11 zní:


"§ 11

Ústav zapíše žádost do seznamu žádostí v pořadí, v jakém mu byla doručena.".

4. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:


"§ 12a

Žádost o udělení odrůdového práva Společenství7) lze podat prostřednictvím Ústavu. Ústav na žádosti vyznačí den, v němž mu byla žádost podána.

_____________________________________
7) Čl. 49 nařízení Rady (ES) č. 2100/94.".

5. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova "podle § 11 odst. 2 nebo § 16" zrušují.

6. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Námitky se mohou podat pouze z důvodu, že

a)
nejsou splněny podmínky uvedené v § 4 až 6 nebo v § 8,

b)
se vyskytuje překážka přípustnosti návrhu názvu podle § 7 odst. 2.

(4) Námitky musí být podány písemně a musí obsahovat

a)
jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky a označení právní formy právnické osoby, které námitky podávají,

b)
identifikaci předmětu námitky,

c)
odůvodnění uplatněné námitky, včetně doložení důkazů osvědčujících opodstatněnost uplatněné námitky.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 13 odst. 5 se slova "do vydání" nahrazují slovy "do dne vydání", slova "podle § 11 odst. 2 nebo § 16" a část věty druhé za středníkem se zrušují.

8. V § 14 odst. 1 se slova "Jestliže jsou splněny náležitosti a požadavky podle § 11 odst. 1," zrušují.

9. V § 16 odst. 1 se slova ", jinak řízení zastaví" zrušují.

10. V § 21 odst. 5 a 6 se slova "majitel patentu" nahrazují slovy "vlastník patentu".

11. V § 23e odst. 2 se slova "První udržovací" nahrazují slovem "Udržovací", za slovo "splatný" se vkládá slovo "každoročně" a za slova "po kalendářním měsíci" se vkládají slova "který se svým názvem shoduje s názvem kalendářního měsíce".

12. V § 23e se odstavec 3 zrušuje.

13. V § 23i odst. 1 se slova "Nestanoví-li tento zákon jinak, nelze u udržovacího poplatku" nahrazují slovy "U udržovacího poplatku nelze".

14. V § 28 odst. 3 se slovo "rozhodne" nahrazuje slovy "vydá rozhodnutí".

15. V § 28 se odstavce 1, 2 a 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

16. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 408/2000 Sb.


není v digitální podobě


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. III

V § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., a zákona č. 221/2006 Sb., se za slovo "vlastnictví1a)" vkládají slova "a ochrany práv k odrůdám1b)".

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

_____________________________________
"1b)
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 554/2005 Sb.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 28. května 2008 Poslední změna: 27. května 2008 Počet shlédnutí: 2698