LEGISLATIVA

41/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

              41/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 11. ledna 2005, 
  kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
    č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 
   Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 
písm. d), § 21 odst. 5, § 31 odst. 8, § 34 odst. 4, § 35 odst. 3, 
§ 37 odst. 9, § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 2, § 39 odst. 
12, § 44 odst. 9, § 45 odst. 3 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o  změně některých dalších zákonů, ve znění 
zákona č. 188/2004 Sb., (dále jen "zákon"): 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
se mění takto: 
 
   1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova 
"včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, 
nejde-li o mobilní zařízení,". 
 
   2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmen i) a m) doplňují 
slova "nejde-li o mobilní zařízení,". 
 
   3. Na konci nadpisu části třetí se doplňují slova " , obsah 
plánu úprav skládky, požadavky na ukládání odpadů z azbestu a na 
ukládání odpadu jako technologického materiálu na skládky, další 
technické požadavky na zařízení". 
 
   4. Text v závorce pod nadpisem části třetí zní: 
"[K § 14 odst. 5 písm. c) a d), k § 21 odst. 5, k § 35 odst. 
3 a k § 45 odst. 3 zákona]". 
 
   5. V § 10 písm. i) se čárka za slovy "D 12" nahrazuje tečkou 
a slova "přičemž ukládání odpadů, které nevznikly při hornické 
činnosti, do podzemních prostor se řídí zvláštními právními 
předpisy7)" se nahrazují slovy "Ukládání odpadů do podzemních 
úložišť se řídí zvláštními právními předpisy7). Podzemní úložiště 
odpadů musí být vždy zařazeno do příslušné skupiny skládek podle 
§ 11 odst. 5.". 
 
   6. V § 11 odst. 5 písm. b) se slova "a za podmínek 
stanovených v odstavci 11 i pro nebezpečný odpad" zrušují. Za větu 
první se vkládá věta druhá, která zní: "Na skládky skupiny 
S-ostatní odpad lze za podmínek stanovených v odstavci 11 ukládat 
i nebezpečný odpad a za podmínek stanovených v § 17a i izolační 
materiály s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující 
azbest.". 
 
   7. V § 11 odst. 6 se slova "vždy pouze jeden druh odpadu 
nebo" zrušují. 
 
   8. V § 11 odst. 9 se doplňuje věta "Za uložení odpadů 
kategorie ostatní odpad na skládku S-nebezpečný odpad se platí 
pouze základní sazba poplatku za ostatní odpad a finanční rezerva 
se vybírá ve výši stanovené pro ostatní odpad.". 
 
   9. V § 11 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno c), které zní: 
"c) izolační materiály s obsahem azbestu a stavební materiály 
  obsahující azbest v souladu s § 17a.". 
 
   10. V § 11 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Způsob 
hodnocení těchto odpadů před jejich uložením na skládku je 
stanoven v příloze č. 12.". 
 
   11. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 11a 
 
      Technické požadavky na ukládání odpadů jako 
     technologického materiálu na zajištění skládky 
 
           (K § 45 odst. 3 zákona) 
 
   (1) Technologickým materiálem na zajištění skládky nesmějí 
být odpady stanovené v příloze č. 8, které je zakázáno ukládat na 
skládky všech skupin, s výjimkou využitelných odpadů podle bodu 
2 přílohy, je-li jejich použití na skládce dostatečně zdůvodněno 
v provozním řádu skládky. 
 
   (2) Odpady ukládané na skládky jako technologický materiál na 
zajištění skládky musí splňovat podmínky stanovené pro jednotlivé 
skupiny skládek v příloze č. 9. 
 
   (3) Množství technologického materiálu na zajištění skládky 
za účelem technického zabezpečení skládky, které je osvobozeno od 
placení poplatků, je stanoveno na maximálně 25 % z celkové 
projektované kapacity skládky. Ve zcela mimořádných případech, 
odůvodněných bezpečností při provozu skládky, lze stanovit v rámci 
souhlasu k provozování skládky [§ 78 odst. 2 písm. a)] maximální 
množství technologického  materiálu až na  50 % z  celkové 
projektované kapacity skládky.". 
 
   12. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7a zní: 
 
   "(2) Odpady ukládané do podzemních úložišť musí splňovat 
požadavky zvláštního právního předpisu7a) stanovené v souladu 
s § 11 odst. 5. 
------------------------------------------------------------------ 
7a) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění 
  a likvidaci  zařízení pro  ukládání odpadů  v podzemních 
  prostorech, ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   13. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 12a 
 
          Obsah plánu úprav skládky 
 
        [K § 14 odst. 5 písm. d) zákona] 
 
   Plán úprav skládky obsahuje: 
 
1. Identifikační údaje: 
a) obchodní firma nebo název,  právní forma a sídlo, je-li 
  předkladatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě 
  obchodní firma, místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou 
  oprávněnou k podnikání, 
b) identifikační číslo předkladatele, bylo-li přiděleno, 
c) označení a adresa provozovny (skládky), 
d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo 
  fyzických osob oprávněných jednat jménem předkladatele, 
e) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo 
  kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací 
  listiny předkladatele, 
f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné 
  způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud předkladatel má 
  podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře, 
g) dosavadní skupina skládky (§ 11 odst. 5), 
h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které jsou na 
  skládce ukládány. 
 
2. Posouzení  shody  technického  zabezpečení  stavu  skládky 
  s požadavky stanovenými v § 11 odst. 1 provádí provozovatel 
  skládky vyplněním přílohy č. 28, která je nedílnou součástí 
  tohoto plánu.". 
 
   14. Pod nadpisem části čtvrté text v závorce zní: 
"K § 29 odst. 3, k § 31 odst. 8, k § 34 odst. 4, k § 35 odst. 3, 
k § 37 odst. 9, k § 37a odst. 4 písm. b) a k § 37b odst. 2 
zákona". 
 
   15. V § 14 odst. 2 se slova "za které se považují i místa 
zpětného odběru odpadních olejů podle § 38 odst. 7 zákona," 
nahrazují slovy "a míst zpětného odběru použitých olejů". 
 
   16. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod 
čarou č. 10a a 10b zní: 
 
   "(3) Doklad, který osvědčuje splnění podmínek a kritérií pro 
uvádění baterií a akumulátorů na trh podle § 31 odst. 5 a 6 
zákona, musí obsahovat: 
a) identifikační údaje o osobě uvádějící baterie a akumulátory na 
  trh (u fyzické osoby oprávněné k podnikání jméno a příjmení 
  a místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu 
  a její sídlo), 
b) druh  výrobku  (název,  typové  označení, položka celního 
  sazebníku10a), 
c) čestné prohlášení osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh, 
  že tyto výrobky uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku10a) 
  neobsahují více než 0,0005 hmotnostních % rtuti z celkové 
  jejich hmotnosti, včetně případů,  kdy jsou tyto baterie 
  a akumulátory zabudovány do zařízení, a nebo, že knoflíkové 
  články a baterie sestavené z knoflíkových článků neobsahují 
  více než 2 hmotnostní % rtuti z celkové jejich hmotnosti, 
d) datum a podpis osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh, 
e) v případě,  že  dovozce  neobdrží  od  výrobce nebo jeho 
  zplnomocněného zástupce10b) čestné prohlášení podle písmene d), 
  bude tento doklad obsahovat dále protokol o zkoušce na zjištění 
  koncentrace rtuti ve výrobku (baterie nebo akumulátory uvedené 
  ve skupině 8506 celního sazebníku10a), vydaný laboratoří, která 
  má zavedený systém jakosti podle technické normy ČSN EN 
  ISO/IEC 17025 a metodu stanovení koncentrace rtuti má uvedenou 
  v příloze osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře. 
------------------------------------------------------------------ 
10a) Nařízení Rady (EHS) č.  2658/87 o celní a statistické 
   nomenklatuře a o společném celním sazebníku. 
10b) § 2 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
   na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   17. V § 17 se na konci nadpisu doplňují slova "a požadavky na 
monitorování složek životního prostředí". 
 
   18. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 
a doplňují se odstavce 2 až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 
10c a 10d znějí: 
 
   "(2) Limity znečištění vypouštěných odpadních vod z výroby 
oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny 
zvláštním právním předpisem10c).  Způsob omezování vypouštění 
odpadních vod z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu 
odpadového hospodářství. 
 
   (3) Emisní limity látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu 
titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním 
právním  předpisem10d).  Způsob  omezování  vypouštění  látek 
znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce 
v plánu odpadového hospodářství. 
 
   (4)  Výsledky průběžného  monitorování složek  životního 
prostředí znečišťujícími látkami z výroby oxidu titaničitého 
ohlašuje výrobce oxidu titaničitého spolu s hlášením o druzích, 
množství odpadů a způsobů nakládání  s nimi vždy do 15. února 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 2 
zákona. 
 
   (5) Překročení limitních hodnot emisí látek znečišťujících 
ovzduší, látek vypouštěných v odpadních vodách a ekotoxicity půdy, 
stanovených v souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a v Plánu 
odpadového hospodářství původce, je výrobce oxidu titaničitého 
povinen ohlásit neprodleně České inspekci životního prostředí 
a Ministerstvu životního prostředí. 
------------------------------------------------------------------ 
10c) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
   přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
   náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
   povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
10d) Příloha č. 1 bod 4.6. nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým 
   se stanoví emisní limity  a další podmínky provozování 
   ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.". 
 
   19. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu 
a poznámek pod čarou č. 10e až 10h zní: 
 
               "§ 17a 
 
       Technické požadavky na ukládání odpadů 
           z azbestu na skládky 
 
           (K § 35 odst. 3 zákona) 
 
   Odpady z azbestu (nebezpečné odpady například katalogových 
čísel 17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu a 17 06 05 
Stavební materiály obsahující azbest) mohou být ukládány na 
skládkách kategorií S-OO a S-NO pouze při splnění následujících 
požadavků: 
a) odpady mohou být přijímány na skládku v souladu s obecnými 
  požadavky § 4 odst. 3 a v souladu s požadavky zvláštních 
  právních předpisů10e), 
b) odpady musí být zabaleny v utěsněných obalech v souladu se 
  zvláštním právním předpisem10f), 
c) plocha pro ukládání odpadů musí být před jejím hutněním 
  překryta vhodným materiálem, případně jako preventivní opatření 
  k omezení prašnosti zkrápěna, 
d) na skládce se nesmí provádět žádné práce, které by mohly vést 
  k uvolnění vláken azbestu (např. vrtné a výkopové práce), 
e) po uzavření skládky se uchová dokumentace (plánek) umístění 
  odpadu s obsahem azbestu na skládce nebo v kazetách, 
f) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv 
  kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po 
  uzavření skládky, a všechna další opatření v souladu se 
  zvláštním právním předpisem10g), 
g) provozovatel skládky splňuje  podmínky stanovené zvláštním 
  právním předpisem10h). 
------------------------------------------------------------------ 
10e) § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
   a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
   předpisů. 
   § 19 a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
   podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
   § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
   zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
   biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
   materiálu  pro provádění  biologických expozičních testů 
   a náležitosti hlášení  prací s azbestem  a biologickými 
   činiteli. 
10f) § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 
10g) § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 
10h) § 41 zákona č. 258/2000 Sb.". 
 
   20. Nad § 18 se vkládá nový nadpis, který zní: "Technické 
požadavky na nakládání s autovraky". 
 
   21. § 18 a 19 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10i 
znějí: 
 
               "§ 18 
 
      Technické požadavky na zařízení ke sběru 
          autovraků a jejich provoz 
 
        (K § 37 odst. 9 a § 37b odst. 2) 
 
   (1) Zařízení  ke sběru autovraků  musí splňovat obecné 
požadavky na zařízení podle § 4 a požadavky na zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů  podle § 8 odst.  1 a zvláštních právních 
předpisů10i). Zařízení ke sběru autovraků musí být vybaveno 
v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 1 přílohy č. 
18.  Zařízení musí  být provozováno  podle provozního  řádu 
vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro 
skupinu A. 
 
   (2) Autovraky s provozními náplněmi, přijaté do zařízení ke 
sběru autovraků, nesmějí být vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny 
ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na 
střeše. Musí s nimi být manipulováno tak, aby se nemohly poškodit 
části autovraku obsahující provozní kapaliny (např. olejová vana, 
palivová nádrž, brzdová potrubí). 
 
   (3) Sebrané autovraky a jejich části jsou ze zařízení ke 
sběru autovraků předávány do zařízení ke zpracování autovraků 
s takovou četností, aby nedocházelo k překročení kapacity skladů 
a shromažďovacích míst ve sběrném zařízení. 
 
   (4)  Provozovatel zařízení  ke sběru  autovraků vystaví 
předávající  osobě  písemné  potvrzení  o převzetí autovraku 
s náležitostmi uvedenými v příloze č. 17. 
 
   (5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vede průběžnou 
evidenci  o  převzatých  autovracích  nebo  jejich  částech 
a o autovracích nebo jejich částech odeslaných ke zpracování 
v souladu s § 21 a provozní deník s náležitostmi uvedenými v bodě 
10 přílohy č. 1. 
 
   (6) Provozovatel zařízení  ke sběru autovraků archivuje 
evidenci o nakládání s těmito odpady po dobu pěti let. Tyto 
dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům. 
 
               § 19 
 
     Technické požadavky na zařízení ke zpracování 
    autovraků a jejich provoz a postup při demontáži 
         a dalším zpracování autovraků 
 
           (K § 37 odst. 9 zákona) 
 
   (1) Zařízení ke zpracování autovraků musí splňovat obecné 
požadavky na zařízení podle § 4 a obecné požadavky na skladování 
odpadů podle § 7, § 14 odst. 1 zákona a zvláštních právních 
předpisů10i). Dále musí být vybaveno a musí se v něm dodržovat 
postupy a způsoby nakládání s autovraky v souladu s technickými 
požadavky stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18. Zařízení musí být 
provozováno podle  provozního řádu, vypracovaného  v souladu 
s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu B. 
 
   (2) Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku 
provozních náplní (např. z olejové a palivové nádrže, z nádrže pro 
chlazení a klimatizaci, z brzdového vedení) nebo ke znehodnocení 
opětovně využitelných částí autovraků. Při skladování autovraků 
mohou být vršeny autovraky na sebe, pouze pokud již neobsahují 
provozní náplně nebo pokud jsou umístěny ve stojanech, aby při 
manipulaci nedošlo k  vzájemnému poškození umožňujícímu únik 
provozních  kapalin.  Bez  dalších  technických  opatření 
zabezpečujících stabilitu nesmí být takto skladovány více jak tři 
autovraky na sobě. 
 
   (3) Při demontáži vybraného autovraku se postupuje v souladu 
s § 37c zákona a v  souladu s požadavky a postupy stanovenými 
v bodě 2 přílohy č. 18 takto: 
a) z vybraného autovraku se odstraní části a materiály, které jsou 
  uvedeny v bodě 2.2.2.2 přílohy č. 18, 
b) v souladu s postupy pro  demontáž dodanými výrobcem nebo 
  akreditovaným  zástupcem vybraného  vozidla nebo  obvyklým 
  technologickým postupem, pokud  údaje pro demontáž nebyly 
  výrobcem nebo dovozcem dodány, se demontují znovu opětovně 
  využitelné části tak, aby jejich opětovné použití nebo montáž 
  do funkčního výrobku byla možná s co nejmenší potřebou úprav 
  nebo oprav, 
c) vyjmuté a demontované části vybraného autovraku, které nebudou 
  opětovně použity, se roztřídí podle Katalogu odpadů a dalšího 
  nakládání s nimi. 
 
   (4)  Zpracovatel  autovraků  vede  průběžnou  evidenci 
o převzatých autovracích a o způsobech jejich zpracování v souladu 
s § 21 a vede provozní deník zařízení s náležitostmi uvedenými 
v bodě 10 přílohy č. 1. Vedle evidence odpadů vede srovnatelným 
způsobem průběžnou evidenci materiálů  a částí k opětovnému 
použití. V evidenci vybraných autovraků je zpracovatel povinen 
vést identifikační číslo každého převzatého vozidla VIN (vehicle 
identification number). 
 
   (5)  Zpracovatel vybraných  autovraků archivuje evidenci 
o převzatých vybraných autovracích nebo jejich částech podle 
odstavce 4 a dokumentaci o dalším nakládání s těmito odpady, 
materiály a částmi k opětovnému použití po dobu pěti let. Tyto 
dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům. 
 
   (6) Odpady po drcení  autovraku nesmějí mít nebezpečné 
vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona. 
------------------------------------------------------------------ 
10i) Zákon č. 258/2000 Sb. 
   Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.". 
 
   22. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 19a 
 
      Obsah roční zprávy výrobců a akreditovaných 
              zástupců 
 
        [K § 37a odst. 4 písm. b) zákona] 
 
   Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu 
o dosažení stanovených cílů při opětovném použití a využití 
vybraných autovraků z vozidel vlastních značek demontovaných ve 
stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu 
a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 19A.". 
 
   23. Nadpis části šesté zní: "Způsob vedení evidence odpadů, 
vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, evidence při přepravě 
nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení, shromažďovacích 
míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech odpadů". 
 
   24. Text v závorce pod nadpisem části šesté zní: "K § 39 
odst. 12 a k § 40 odst. 5 zákona". 
 
   25. V § 22 v odst. 1 ve větě druhé se slova "přikládají kopie 
evidenčních listů využití kalů v zemědělství zpracované podle 
přílohy č. 1 k vyhlášce o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě11)" nahrazují slovy "doplňují hlášení o roční 
produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok o údaje uvedené na 
formuláři, jehož vzor je uveden na listu č. 3 přílohy č. 20". 
 
   26. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: 
"Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají 
hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na 
formulářích, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 20A a 20B.". 
 
   27. V § 22 odst. 3 se za slova "komunálních odpadů" vkládají 
slova "a jim podobných odpadů z nevýrobní činnosti právnických 
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zapojily 
do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí obecně 
závaznou vyhláškou". 
 
   28. V § 22 odst. 2 a v § 23 odst. 1, 2 a 3 se slova 
"okresnímu  úřadu"  nahrazují  slovy  "obecnímu  úřadu  obce 
s rozšířenou působností". 
 
   29. V § 22 odst. 4 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy 
"obecní  úřady obcí  s rozšířenou  působností" a  za slovo 
"ministerstvu" se doplňují slova "a příslušnému krajskému úřadu". 
 
   30. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který 
zní: 
 
   "(3) Dopravci odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností údaje o dopravní firmě na formuláři 
uvedeném v příloze č. 27.". 
 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 
   31. V § 23 odst. 5 a v § 24 odst. 1 se slova "okresní úřady" 
nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností". 
 
   32. V  § 23 se  na konci odstavce  5 doplňují slova 
"a příslušnému krajskému úřadu". 
 
   33. Text v závorce pod nadpisem části sedmé zní: "K § 44 
odst. 9 zákona". 
 
   34. § 26 a 27 se včetně nadpisů zrušují. 
 
   35. § 28 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 28 
 
       Plán odpadového hospodářství původce 
 
           (K § 44 odst. 9 zákona) 
 
   Plán odpadového hospodářství původce odpadů obsahuje: 
a) identifikační údaje původce (obchodní firma nebo název, právní 
  forma  a sídlo,  je-li žadatel  právnickou osobou; jméno 
  a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li 
  žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání), 
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
c) přehled druhů  a kategorií produkovaných  odpadů, způsoby 
  nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, 
  vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky 
  stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech, 
d) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou 
  částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, 
e) přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), 
  která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, 
  omezování  jejich  množství  a  nebezpečných  vlastností 
  a k dosažení souladu se  závaznou částí plánu odpadového 
  hospodářství kraje, 
f) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství 
  původce včetně seznamu vnitřních dokumentů, 
g) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li 
  původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona 
  ustanovit.". 
 
   36. V § 31 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy 
"krajského úřadu". 
 
   37. V § 32 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresní úřad" nahrazují 
slovy "krajský úřad". 
 
   38. V bodě 4 přílohy č. 1 text za dvojtečkou zní: 
 
   "Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, 
sběrný dvůr pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu). 
Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů a pro sklady odpadů, 
které nejsou zařízeními, se obsah provozního řádu zařízení této 
skupiny použije přiměřeně.". 
 
   39. V příloze č. 1 se druhá věta bodu 5.9 zrušuje. 
 
   40. V příloze č. 1 se na konci bodu 6 doplňuje věta 
 
"Obsah provozního řádu zařízení této skupiny se pro mobilní 
zařízení použije přiměřeně.". 
 
   41. V příloze č. 1 se na konci bodu 7 doplňuje nový bod 7.7, 
který zní: 
 
   "7.7 Provozní řád zařízení pro zpracování autovraků musí 
obsahovat  informace, které  jsou nutné  k věcně  správnému 
a ekologicky šetrnému zpracování  autovraku nebo jeho částí, 
u vybraných vozidel poskytované vždy akreditovaným zástupcem nebo 
výrobcem vozidla.". 
 
   42. V příloze č. 1 bodě 10 písm. a) se doplňují 2 nové 
odrážky, které znějí: 
"- záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným 
  dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných 
  opatření, 
 - údaje o množství částí a materiálů z vybraných autovraků 
  předaných k opětovnému použití,". 
 
   43. V příloze č. 1 bodě 10 písm. c) se doplňují slova " , 
v případě skládek po dobu 30 let". 
 
   44. V příloze č. 2 bodě 1. větě první se slova "předcházející 
jeho přijetí" zrušují. 
 
   45. V příloze č. 2 bodě 1. písm. a) se doplňují slova 
"v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom 
kalendářním roce,". 
 
   46. V příloze č. 2 bodech 3.1 písm. a) a d), 3.2 písm. 
a) a d) a 3.3 písm. a) a b) v textu v závorce a bodě 3.1 písm. e) 
v textu za pomlčkou se čárky nahrazují slovem "nebo". 
 
   47. V příloze č. 2 se na konci bodu 3.1 doplňuje písmeno f), 
které zní: 
"f) zda hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině nepřekračují 
  limitní hodnoty uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9 - na 
  základě  protokolu o  zkoušce nebo  průvodní dokumentace 
  odpadu.". 
 
   48. V příloze č. 2 bodu 3.2 se doplňuje písmeno f), které 
zní: 
"f) zda neobsahuje více než 20 mg PCB/kg sušiny.". 
 
   49. V příloze č. 4 se doplňuje v bodě 1. v 7. řádku chybějící 
číslo vyhlášky "376". 
 
   50. Příloha č. 5 včetně nadpisu a vysvětlivek zní: 
 
             "Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   51. V příloze č. 6 se: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2005-009.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
   52. V příloze č. 8 se v názvu doplňují slova "a využívat 
k jejich rekultivaci". 
 
   53. V příloze č. 8 se v nadpisu tabulky č. 8.1 doplňuje text 
v závorce, který  zní: "kromě odpadů  upravených stabilizací 
a zařazených pod katalogová čísla 19 03 05, 19 03 07". 
 
   54. V příloze č. 8.1 přílohy č. 8 se číslo "100" na posledním 
řádku nahrazuje číslem "50". 
 
   55. V tabulce č. 10.1 přílohy č. 10: 
 
V řádku "Benzen" se číslo "8260a" nahrazuje číslem "8260B". 
 
V řádku "PCB" se číslo"8080" nahrazuje číslem "8082A a doplňují se 
čísla norem: ČSN EN 12766-1, ČSN EN 12766-2, ČSN EN ISO 61619 
a DIN 51527". 
 
Na konci tabulky se doplňuje řádek, který zní: 
 
----------------------------------------------------------------- 
Minerální oleje C10-C40*)      pr EN 14039 
----------------------------------------------------------------- 
 
   56. V příloze č. 10 Vysvětlivky znějí: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2005-009.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
   57. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní: 
 
             "Příloha č. 14 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   58. V příloze č. 15 písmeno g) zní: 
"g) alkoholy, ředidla, nitroředidla, aceton apod.,". 
 
   59. Přílohy č. 17 a 18 včetně nadpisů znějí: 
 
             "Příloha č. 17 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
             Příloha č. 18 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   60. Příloha č. 19 včetně nadpisu a způsobu vyplňování 
formuláře zní: 
 
             "Příloha č. 19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   61. Za přílohu č. 19 se vkládá nová příloha č. 19A, která 
včetně nadpisu a způsobu vyplňování formuláře zní: 
 
            "Příloha č. 19A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   62. Příloha č. 20 včetně nadpisu a způsobu vyplňování 
formuláře zní: 
 
             "Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   63. Za přílohu č. 20 se vkládají nové přílohy č. 20A a 20B, 
které včetně nadpisů a způsobu vyplňování formulářů znějí: 
 
            "Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
            "Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   64. Přílohy č. 21 až 26 včetně nadpisů a způsobu vyplňování 
formulářů znějí: 
 
             "Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
             "Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
             "Příloha č. 23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
             "Příloha č. 24 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
             "Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
             "Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   65. Za přílohu č. 26 se doplňují nové přílohy č. 27 a 28, 
které včetně nadpisů a způsobu vyplňování formulářů znějí: 
 
             "Příloha č. 27 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
             "Příloha č. 28 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-009.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
                Čl.II 
 
           Přechodné ustanovení 
 
   Pokud provozovatel skládky po posouzení shody stavu skládky 
podle § 12a bodu 2 zjistí, že se na něj nevztahuje povinnost 
předložit návrh plánu úprav skládky podle čl. II bodu 3 zákona č. 
188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
uchovává vyplněnou přílohu č. 28 v rámci archivace evidence 
uložených odpadů podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona a oznámí tuto 
skutečnost orgánu veřejné správy příslušnému k vydání souhlasu 
k provozování skládky. 
 
               Čl.III 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005. 
 
              Ministr: 
           RNDr. Ambrozek v. r. Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. února 2005 Poslední změna: 25. ledna 2005 Počet shlédnutí: 6957