LEGISLATIVA

269/2014 Sb.

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno


269/2014 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. listopadu 2014

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím
pěstovaným na vlákno

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a
zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o
Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014
Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie^1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky k
provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno.

§ 2

Osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí

(1) Žádost o vydání osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí podává
žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na
formuláři stanoveném předpisem Evropské unie^1).

(2) Fond osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí podle předpisu
Evropské unie^2) vydá, splňuje-li žadatel podmínky stanovené předpisem
Evropské unie^2) a tímto nařízením.

(3) Osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí platí ode dne jeho
vydání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém bylo osvědčení vydáno.

(4) K žádosti o vydání osvědčení pro dovoz surového konopí ze třetích
zemí^3) připojí žadatel doklad o tom, že se jedná o odrůdu konopí, u
níž obsah tetrahydrokannabinolu nepřevyšuje povolené množství^4).

(5) K žádosti o vydání osvědčení pro dovoz semen odrůd konopí ze
třetích zemí určených k výsevu^5) připojí žadatel doklad o tom, že se
jedná o odrůdu konopí, u níž obsah tetrahydrokannabinolu nepřevyšuje
povolené množství^4).

§ 3

Dovoz semen konopí, která nejsou určena k výsevu, ze třetích zemí

(1) Osvědčení pro dovoz semen konopí, která nejsou určena k výsevu^6),
ze třetích zemí, lze v souladu s předpisem Evropské unie^7) vydat pouze
schválenému dovozci semen konopí, která nejsou určena k výsevu.

(2) Součástí žádosti o vydání osvědčení podle odstavce 1 je písemný
závazek schváleného dovozce podle předpisu Evropské unie^8) (dále jen
„prohlášení o závazku“). Prohlášení o závazku se podává na formuláři
vydaném Fondem podle předpisu Evropské unie^8).

(3) Schválený dovozce doručí Fondu nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po
uplynutí lhůty stanovené předpisem Evropské unie^8) nebo stanovené
podle odstavce 4 potvrzení vystavené jím samotným, pokud podrobil
dovezená semena konopí, která nejsou určena k výsevu, jedné z operací
stanovených předpisem Evropské unie^8), nebo potvrzení vystavené jiným
hospodářským subjektem, který podrobil semena konopí, která nejsou
určena k výsevu, některé z operací stanovených předpisem Evropské
unie^8). Potvrzení se podává na formuláři vydaném Fondem podle předpisu
Evropské unie^9).

(4) Odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty^10) k podrobení semen
konopí, která nejsou určena k výsevu, některé z operací stanovených
předpisem Evropské unie^8) podává schválený dovozce nejpozději do 30
dnů po uplynutí lhůty stanovené předpisem Evropské unie^8). Fond může
prodloužit lhůtu k provedení operací o jedno nebo dvě šestiměsíční
období.

(5) Schválený dovozce semen konopí neurčených k výsevu oznamuje Fondu
všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly
poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí podle § 3 a 4 do 30 dnů ode
dne jejich vzniku.

§ 4

Schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu

(1) Žádost o schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena k
výsevu, může podat pouze podnikající fyzická osoba nebo obchodní
korporace, a to na formuláři vydaném Fondem. Žádost obsahuje jméno a
příjmení nebo obchodní firmu, sídlo žadatele, popřípadě jeho trvalý
pobyt, jeho identifikační číslo osoby a další údaje uvedené v odstavci
2.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 musí být závazek dovozce, že
povede

a) oddělené záznamy o množství nakoupeného dovezeného semene konopí ze
třetích zemí (skladová, účetní evidence),

b) oddělené záznamy o zpracovaném množství semene konopí dovezeného
podle § 3, včetně záznamu o množství a typu výrobku,

c) záznamy o ztrátách vzniklých zpracováním, případně zničeného
množství semene konopí a důvodů jeho zničení a

d) záznamy o množství semene konopí, která nejsou určena k výsevu,
prodaného dalším hospodářským subjektům, včetně přijetí opatření, aby
tyto hospodářské subjekty splňovaly podmínky podle písmen a) až c).

(3) Pokud žádost dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu,
nevykazuje žádné nedostatky, Fond ji schválí.

(4) Fond vede evidenci jím schválených dovozců semen konopí, která
nejsou určena k výsevu.

§ 5

Opatření při zjištění nesrovnalostí

(1) Fond dovozci schválenému podle § 4 schválení odejme, pokud zjistí,
že

a) nedoručil Fondu potvrzení podle § 3 odst. 3 ve lhůtě uvedené v § 3
odst. 3,

b) údaje uvedené v potvrzení podle § 3 odst. 3 nejsou pravdivé,

c) nedodržuje prohlášení o závazku k žádosti o vydání osvědčení podle §
3 odst. 2, nebo

d) nedodržuje závazky uvedené v žádosti o schválení, k jejichž plnění
se zavázal.

(2) Nedoručí-li schválený dovozce Fondu žádost o vydání osvědčení podle
§ 3 do 24 měsíců od vydání rozhodnutí o schválení nebo od vydání
posledního osvědčení, Fond schválenému dovozci schválení odejme.

(3) Dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu, může znovu
podat žádost o schválení nejdříve po uplynutí 1 kalendářního roku ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo schválení podle odstavce
1 odejmuto.

§ 6

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení
vlády č. 248/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění
společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, se
zrušuje.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17.
prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se
zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.
234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se
stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních
licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty,
v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné
organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, v platném
znění.

2) Čl. 189 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

3) Čl. 189 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

Čl. 17 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

4) Čl. 32 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro
přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení
Rady (ES) č. 73/2009.

5) Čl. 189 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

Čl. 17 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

6) Čl. 189 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

Čl. 17 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

7) Čl. 189 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.

Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

8) Čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v
platném znění.

9) Čl. 17 odst. 2 čtvrtý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008,
v platném znění.

10) Čl. 17 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008,
v platném znění.

Příloha: https://biom.cz/upload/267d7a1293b5aa53e374ea30d66848d6/269_2014_sb.pdf

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2015 Poslední změna: 3. ledna 2015 Počet shlédnutí: 13644