LEGISLATIVA

215/2008 Sb.

Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

  215/2008 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 11. června 2008

  o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
  a rostlinných produktů

  Změna: 159/2009 Sb.

  Změna: 159/2009 Sb. (část)

  Změna: 76/2010 Sb.

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č.
  326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
  zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a
  zákona č. 131/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

  § 1

  Předmět úpravy a základní pojmy

  (1)  Tato  vyhláška^1)  zapracovává příslušné předpisy Evropských
  společenství (dále jen „Společenství“)^2) a upravuje opatření proti
  zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
  produktů.

  (2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

  a) patotypem geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého
  organismu,  který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky
  ustáleného souboru jedinců téhož druhu,

  b) indexováním jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem,
  virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných
  (indikátorových) rostlinách,

  c) hraněným dřevem dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,

  d) zrnem semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 1
  písm. c) zákona.

  (3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:

  a) evropskými zeměmi Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a
  Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské
  ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,
  Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko,
  Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo,
  Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko
  (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené
  království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora,
  Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko
  (evropská část), Ukrajina, Vatikán,

  b) neevropskými zeměmi středozemní oblasti Alžírsko, Ceuta, Egypt,
  Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko,
  Turecko,

  c) severoamerickými zeměmi Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon,
  Spojené státy americké (USA),

  d) americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky,
  včetně ostrovů,

  e) kontinentálními americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a
  Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,

  f) kontinentálními státy USA Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas,
  Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois,
  Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas,
  Kentucky,  Louisiana,  Maine,  Maryland,  Massachusetts, Michigan,
  Minnesota,  Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New
  Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon,
  Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee,
  Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D.C., Wisconsin,
  Wyoming, Západní Virgínie.

  § 2

  Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo
  reprodukčního materiálu

  (1) Průzkum podle § 6 odst. 1 zákona ke zjištění výskytu škodlivých
  organismů uvedených v příloze č. 1 části A a č. 2 části A, popřípadě
  škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla
  stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona, jejichž přítomnost je
  překážkou  uznání  rozmnožovacího materiálu podle jiných právních
  předpisů^3),^4) se provádí

  a) u porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů, chmele a révy
  vinné před založením porostu rostlin rodů

  Citrus
  L.,

  Cydonia
  Mill.,

  Fragaria
  L.,

  Humulus
  L.,

  Malus
  Mill.,

  Poncirus
  Raf.,

  Prunus
  L.,

  Pyrus
  L.,

  Rubus
  L.,

  Vitis
  L., určeného k produkci šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,
  rozmnožovacího  materiálu  předstupňů  a základního rozmnožovacího
  materiálu, nebo

  b) u zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů, pokud náleží k rodům

  Abies
  Mill.,

  Castanea
  Mill.,

  Larix
  Mill.,

  Picea
  A. Dietr.,

  Pinus
  L.,

  Populus
  L.,

  Prunus
  L.,

  Pseudotsuga
  Carr. a

  Quercus
  L. před uznáním zdroje reprodukčního materiálu rostlin určeného pro
  vegetativní způsob reprodukce.

  (2) Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“)
  zveřejňuje  ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen
  „Věstník“) vzor žádosti o provedení průzkumu podle § 6 odst. 1 zákona,
  způsob,  termín  a  adresu  místa  podání žádosti. Žádost kromě
  identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního
  řádu^5) obsahuje:

  a) identifikaci pozemku, na kterém má být založen porost rozmnožovacího
  materiálu nebo uznán zdroj reprodukčního materiálu,

  b) název druhu rostliny, jejíž porost rozmnožovacího materiálu má být
  založen, nebo druhu rostliny, jejíž zdroj reprodukčního materiálu má
  být uznán.

  § 3

  Škodlivé organismy, rostliny a rostlinné produkty, které je zakázáno
  zavlékat a rozšiřovat

  [K § 2 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 1 zákona]

  (1) Je zakázáno zavlékat a rozšiřovat

  a) škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A k této vyhlášce,

  b) rostliny nebo rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části A k
  této vyhlášce,

  pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 2 části
  A k této vyhlášce.

  (2) Škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B k této vyhlášce
  je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této
  přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat.

  (3) Rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části B k této
  vyhlášce je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části
  této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat, pokud jsou napadeny
  škodlivými organismy uvedenými v téže části této přílohy.

  (4) Škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce se
  dělí na

  a) organismy, jejichž výskyt není znám v žádné části Společenství, jsou
  významné pro celé Společenství a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A
  oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I k této vyhlášce,

  b) organismy, jejichž výskyt je znám ve Společenství, ale nejsou
  endemické nebo usídlené v celém Společenství, jsou významné pro celé
  Společenství a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu II a v
  příloze č. 2 části A oddílu II k této vyhlášce,

  c) ostatní organismy, které jsou významné pro určité chráněné zóny a
  jsou uvedeny v příloze č. 1 části B a v příloze č. 2 části B k této
  vyhlášce.

  (5) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahují
  ustanovení k dovozu a uvádění na trh s ohledem na definici dřeva podle
  § 2 odst. 1 písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 k této
  vyhlášce.

  § 4

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet
  a přemísťovat

  (K § 7 odst. 5 až 7 zákona)

  (1) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty
  a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části A k této vyhlášce, pokud
  pocházejí ze zemí uvedených v téže části této přílohy.

  (2) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty
  a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části B k této vyhlášce do
  chráněných zón uvedených v téže části této přílohy.

  (3) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty
  a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části A k této vyhlášce, pokud
  nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

  (4) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty
  a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části B k této vyhlášce do
  chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón
  přemísťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže
  části této přílohy.

  (5) Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv
  pro zvířata původem ze třetích zemí, na která se nevztahuje ustanovení
  § 7 odst. 5 písm. c) a d) zákona, pokud nevykazují žádné příznaky
  napadení škodlivými organismy a pokud nejsou určena pro pokusné,
  vědecké anebo šlechtitelské účely podle § 8 zákona, jsou nejvýše:

1. ovoce a zelenina kromě hlíz
bramboru (Solanum tuberosum L.)        2 kg

2. řezané květiny a části rostlin tvořící
jednu kytici                 1 kytice


3. osivo kromě semen bramboru         5 sáčků v originálním
(Solanum tuberosum L.)            balení pro drobný prodej.

  § 5

  Povolování nakládání s karanténním materiálem

  (K § 8 odst. 1, 2 a 4 zákona)

  (1) Povolit dovoz, přemístění a přechovávání škodlivých organismů,
  rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1
  zákona (dále také jen „karanténní materiál“) a manipulaci s nimi může
  rostlinolékařská  správa  jedině za předpokladu, že je vyloučeno
  zjistitelné nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v § 3 odst.
  1 až 3.

  (2) Nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 při
  jejich dovozu, přemísťování, přechovávání a manipulaci s nimi anebo při
  dovozu, přemísťování, přechovávání rostlin, rostlinných produktů a
  jiných předmětů a manipulaci s nimi posuzuje rostlinolékařská správa na
  základě

  a) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých
  organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,

  b) zhodnocení odborných a technických předpokladů dovozce nebo příjemce
  zásilky nebo dodávky nebo osoby, která příslušné škodlivé organismy
  dováží, přemísťuje nebo přechovává, k zamezení jejich rozšíření,

  c) šetření provedeného v případě potřeby v zemi původu zásilky,

  d)  vyloučení  možnosti  skrytého napadení příslušnými škodlivými
  organismy vhodnými metodami včetně laboratorního testování.

  (3) Žádost o povolení dovozu anebo přemístění karanténního materiálu
  kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2
  správního řádu^5) obsahuje:

  a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s
  karanténním materiálem,

  b)  vědecký  název škodlivých organismů nebo rostlin nebo názvy
  rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

  c) typ karanténního materiálu,

  d) množství karanténního materiálu,

  e) místo původu karanténního materiálu s vhodnými písemnými doklady,
  včetně adresy bydliště, popřípadě sídlo vývozce anebo odesílatele,

  f)  balení,  způsob  přepravy, předpokládaný termín dovozu anebo
  přemístění,

  g) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem,
  obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro
  pokusné, vědecké nebo šlechtitelské účely,

  h) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál před předáním
  příjemci v případě potřeby udržován a úředně testován,

  i) místo prvního uložení nebo prvního pěstování po úředním uvolnění
  karanténního materiálu z režimu uvedeného v odstavci 7, v případech,
  kdy je to vhodné,

  j) navrhovaný postup zničení nebo ošetření karanténního materiálu po
  ukončení činností s tímto materiálem,

  k) navrhované vstupní místo.

  (4) Žádost o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné
  manipulace s ním kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v §
  37 odst. 2 správního řádu^5) obsahuje:

  a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s
  karanténním materiálem,

  b) vědecký název škodlivého organismu,

  c) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál přechováván,
  popřípadě v němž bude prováděno testování podle odstavců 11 a 12,

  d) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem,
  obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro
  pokusné, vědecké nebo šlechtitelské účely,

  e) navrhovaný postup zničení škodlivého organismu a zničení nebo
  ošetření dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů
  po ukončení povolených činností s karanténním materiálem, je-li to
  účelné,

  f) návrh konkrétních postupů a opatření žadatele ke splnění zásad
  stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

  (5) V místech a zařízeních, v nichž se karanténní materiál přechovává,
  rozmnožuje nebo se s ním jinak manipuluje, musí být zajištěno, aby
  všechny škodlivé organismy byly pod kontrolou a aby se zamezilo
  možnosti jejich úniku. Pro každou činnost uvedenou v žádosti podle
  odstavců 3 a 4 musí být rostlinolékařskou správou stanoveno riziko
  možnosti úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1, vzhledem k
  typu  karanténního  materiálu  a předpokládané činnosti, biologii
  škodlivých organismů, ke způsobům jejich šíření, k jejich interakci s
  okolím a k jiným důležitým faktorům spojeným s riziky, která vykazuje
  karanténní materiál.

  (6) Rostlinolékařská správa před vydáním svého rozhodnutí

  a) ověří, zda činnosti, pro něž má být karanténní materiál dovezen,
  přemístěn nebo pro něž mají být škodlivé organismy přechovávány, jsou v
  souladu s pojetím práce pro pokusné, vědecké, šlechtitelské, popřípadě
  diagnostické účely,

  b) prověří, zda podmínky, za nichž mají být činnosti s karanténním
  materiálem prováděny, odpovídají zásadám uvedeným v příloze č. 5 k této
  vyhlášce,

  c) omezí povolené množství karanténního materiálu na množství nezbytné
  pro činnosti s tímto materiálem a nepřekračující kapacitu příslušného
  pracoviště stanovenou pro tyto účely,

  d)  přezkoumá  odbornou  a technickou kvalifikaci osoby pověřené
  prováděním činností s karanténním materiálem.

  (7) V rozhodnutí o povolení dovozu anebo přemístění karanténního
  materiálu anebo o povolení jeho přechovávání, rozmnožování a jiné
  manipulace s ním stanoví rostlinolékařská správa, v souladu se zásadami
  uvedenými v příloze č. 5 k této vyhlášce a s postupy podle odstavce 11,
  konkrétní podmínky, které při tom musí být splněny a dodržovány (dále
  jen „karanténní režim“), včetně způsobu ohlašování případného úniku
  škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 z příslušných míst nebo
  zařízení, nebo jejich průniku do těchto míst nebo zařízení. Osoba
  pověřená prováděním činností s karanténním materiálem požádá o uvolnění
  tohoto materiálu z karanténního režimu v takovém předstihu, aby bylo
  možno vyloučit skryté napadení postupy podle odstavce 11 a provést
  kontrolu podle odstavce 13. Rostlinolékařská správa může též stanovit
  zvláštní požadavky, které musí dovážená zásilka splňovat, jakož i
  podmínky pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu.
  Povolení přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s karanténním
  materiálem se vydává na dobu pěti let ode dne jeho nabytí právní moci.

  (8) Formulář oprávnění k dovozu nebo přemístění karanténního materiálu,
  které vystavuje rostlinolékařská správa podle § 8 odst. 2 zákona, je
  uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Při dovozu nebo přemísťování se
  karanténní  materiál  dopravuje do místa přechovávání bez časové
  prodlevy.

  (9) Je-li karanténní materiál zároveň rostlinou, rostlinným produktem
  nebo  jiným  předmětem,  které  musí  být  při  dovozu opatřeny
  rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, musí být v části
  „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení uvedeno: „This
  material is imported under Directive 2008/61/EC“ (Tento materiál je
  dovážen podle směrnice 2008/61/ES) a případně zde musí být rovněž
  uvedeny příslušné škodlivé organismy.

  (10)  Pokud se při přemísťování karanténního materiálu na území
  členských států Evropské unie vystavuje rostlinolékařský pas podle § 12
  odst. 1 a 2, uvede se v něm: „This material is moved under Directive
  2008/61/EC“ (Tento materiál je přemísťován podle směrnice 2008/61/ES).

  (11) Postupy k vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu,
  určeného  pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, škodlivými
  organismy jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

  (12) Podmínkou pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního
  režimu je dodržení podmínek tohoto režimu, stanovených podle odstavce
  7, a vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu postupy podle
  odstavce  11,  provedenými  odborně  vyškolenými  zaměstnanci
  rostlinolékařské správy nebo pověřenými osobami podle § 71 odst. 1
  písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona, při nichž je karanténní
  materiál shledán prostým škodlivých organismů s výjimkou těch, jejichž
  výskyt na území Společenství je znám a které nejsou uvedeny v přílohách
  č. 1, 2 a 7 k této vyhlášce anebo nejsou škodlivými organismy podle § 7
  odst. 3 zákona.

  (13) Rostlinolékařská správa kontroluje ve vhodných termínech, vždy
  však před uvolněním karanténního materiálu z karanténního režimu,
  plnění podmínek stanovených podle odstavce 7, zejména zda

  a) postupy k vyloučení skrytého napadení byly prováděny odborně
  vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo osobami pověřenými
  podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona,

  b) karanténní materiál, určený k uvolnění z karanténního režimu, který
  nebyl shledán prostým škodlivých organismů podle odstavce 12, a všechny
  ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které s ním byly
  v kontaktu nebo které mohly být zamořeny, byly zničeny nebo podrobeny
  jinému opatření ke zničení příslušných škodlivých organismů, a to
  způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

  c) jiný karanténní materiál a ostatní materiál shledaný zamořeným
  škodlivými organismy v průběhu činnosti a všechny ostatní rostliny,
  rostlinné produkty a jiné předměty, s kterými byl v kontaktu nebo které
  mohl zamořit, byly po ukončení činnosti zničeny nebo jinak ošetřeny
  způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

  d) místa a zařízení, která sloužila k přechovávání, rozmnožování nebo
  jiné manipulaci s karanténním materiálem, byla v případě potřeby
  sterilizována nebo jinak ošetřena způsobem stanoveným rostlinolékařskou
  správou.

  § 6

  Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost

  (K § 9 zákona)

  Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 9
  zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A k této
  vyhlášce.

  § 7

  Monitoring a průzkum výskytu invazních škodlivých organismů

  (K § 10 odst. 1 zákona)

  Invazní škodlivé organismy a jejich výskyt podléhající monitoringu a
  průzkumu podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 8 k této
  vyhlášce.

  § 8

  Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů

  (K § 10 odst. 4 zákona)

  (1) Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů uvedených
  v přílohách č. 1, 3 a 8 k této vyhlášce a evidence o prvním výskytu
  škodlivých organismů, jejichž výskyt na území České republiky nebyl
  dosud znám, obsahuje tyto údaje:

  a) rozsah a výsledky monitoringu a průzkumu, prováděných podle § 10
  odst. 1 zákona,

  b) vědecký název, popřípadě též patotyp škodlivého organismu a jeho
  taxonomické zařazení,

  c) identifikaci pozemků a objektů, na kterých nebo ve kterých byl
  výskyt škodlivého organismu zjištěn,

  d) identifikaci vlastníka pozemků či objektů, uvedených v písmenu c),
  nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu - jméno, popřípadě
  jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, datum narození, jméno,
  popřípadě jména, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o
  podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu,
  jde-li  o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li
  přiděleno, a adresu určenou k doručování,

  e) vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,

  f) datum a způsob zjištění výskytu škodlivého organismu a identifikaci
  osoby, která jej zjistila,

  g) identifikaci osoby, která škodlivý organismus určila, popřípadě též
  osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho
  ověření,

  h) údaje o intenzitě výskytu škodlivého organismu,

  i) způsob a výsledek úředního ověření správnosti informací o výskytu
  škodlivých  organismů,  uvedených  v  odstavci  1,  poskytnutých
  rostlinolékařské správě fyzickými a právnickými osobami.

  (2) Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení
  mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2
  zákona a o informacích o výskytu škodlivých organismů uvedených v
  odstavci  1,  poskytnutých  rostlinolékařské  správě  fyzickými a
  právnickými osobami.

  § 9

  Oznamování výskytu škodlivých organismů Evropské komisi

  (K § 10 odst. 5 zákona)

  Rostlinolékařská správa oznamuje Evropské komisi (dále jen „Komise“) a
  ostatním členským státům Evropské unie jakýkoliv výskyt

  a) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu I a v
  příloze č. 2 části A oddílu I k této vyhlášce na území České republiky,

  b) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu II nebo
  části B a v příloze č. 2 části A oddílu II nebo části B k této vyhlášce
  na té části území České republiky, na níž jejich výskyt dosud nebyl
  znám.

  § 10

  Registrace právnických a fyzických osob

  (K § 12 odst. 2 a 8 zákona)

  (1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, k nimž se váže
  povinnost registrace fyzických a právnických osob (dále jen „rizikové
  rostliny“) podle

  a) § 12 odst. 1 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A
  oddílech I a II k této vyhlášce,

  b) § 12 odst. 1 písm. b) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k
  této vyhlášce,

  c) § 12 odst. 1 písm. c) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 10 k této
  vyhlášce.

  (2)  Žádost  o  registraci  kromě identifikačních údajů žadatele
  stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu^5) obsahuje:

  a) rozsah činností pro rizikové rostliny uvedené v příloze č. 9 k této
  vyhlášce, které hodlá žadatel uvádět na trh, popřípadě

  b)  informaci,  zda žadatel zároveň žádá o udělení oprávnění k
  vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1, 2 nebo 4
  zákona; v tomto případě žadatel přiloží návrh vzoru rostlinolékařského
  pasu podle § 17 odst. 2 zákona.

  (3) Registr podle § 12 odst. 8 zákona obsahuje:

  a) datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované
  osoby, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno,
  popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název,
  popřípadě obchodní firmu registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,
  a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

  b) adresu určenou k doručování a sídlo registrované osoby, jde-li o
  právnickou osobu,

  c) registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou
  správou,

  d) informaci, zda a jaké rizikové rostliny registrovaná osoba hodlá
  dovážet anebo uvádět na trh a zda jí bylo uděleno oprávnění k vydávání
  rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona,

  e) údaje o ukončení, přerušení, obnovení nebo změně činnosti, pro
  kterou jsou registrované osoby registrovány.

  (4) Registr vede rostlinolékařská správa v elektronické formě.

  § 11

  Povinnosti registrovaných osob

  [K § 13 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona]

  (1) Registrované osoby vedou v rozsahu své registrace průběžně evidenci
  o rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 9 k této vyhlášce.
  Evidence obsahuje:

  a) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství rizikových
  rostlin, včetně kategorií a generací rozmnožovacího nebo reprodukčního
  materiálu^6),

  b) záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování, způsobu
  nakládání, dovozu a skladování rizikových rostlin a o jejich převodu
  nebo přechodu na jiné osoby,

  c) záznamy o místech podle jiného právního předpisu^7), kde se rizikové
  rostliny pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,

  d) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rizikových
  rostlin a k jeho hodnocení a k zabezpečení jejich totožnosti, včetně
  záznamů o prohlídkách prováděných registrovanou osobou podle § 13 odst.
  1 písm. c) zákona,

  e)   záznamy   o  rostlinolékařských  kontrolách  prováděných
  rostlinolékařskou  správou  a záznamy o rostlinolékařských pasech
  vystavených rostlinolékařskou správou nebo registrovanou osobou s údaji
  podle § 15 odst. 2 písm. d) až g) včetně data jejich vystavení.

  (2) Záznamy a doklady podle odstavce 1 uchovávají registrované osoby
  nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu
  práv k rizikovým rostlinám.

  (3)  Registrovaná  osoba  provede  nezbytné  úkony  nařízené
  rostlinolékařskou správou v souladu s § 13 odst. 2 zákona ke splnění
  zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II a části B k
  této vyhlášce.

  § 12

  Přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

  (K § 14 odst. 1 a 2 zákona)

  (1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být
  přemísťovány na území členských států Evropské unie, pokud k nim, k
  jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není
  připojen rostlinolékařský pas nebo náhradní rostlinolékařský pas, jsou
  uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I k této vyhlášce.

  (2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být
  přemísťovány do příslušné chráněné zóny uvedené v příloze č. 4 části B
  k této vyhlášce a uvnitř této zóny, pokud k nim, k jejich obalům nebo k
  dopravním  prostředkům,  které  je  přepravují,  není  připojen
  rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu, jsou uvedeny v příloze č. 9
  části A bodě II k této vyhlášce.

  (3) Na území členských států Evropské unie se přemísťují v souladu s §
  14 odst. 2 zákona bez rostlinolékařských pasů dodávky osiva opatřené
  doklady potvrzujícími splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4
  části A oddílu II k této vyhlášce.

  § 13

  Soustavná rostlinolékařská kontrola

  (K § 15 odst. 1 zákona)

  (1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před
  uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou
  uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I k této vyhlášce. Touto kontrolou
  se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v přílohách č. 1
  části A a č. 2 části A k této vyhlášce, popřípadě napadení škodlivými
  organismy,  proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena
  opatření podle § 7 odst. 3 zákona, a ověřuje se splnění zvláštních
  požadavků uvedených v příloze č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce.

  (2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před
  přemístěním do chráněné zóny podrobeny soustavné rostlinolékařské
  kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II k této vyhlášce.
  Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v
  odstavci 1 a v přílohách č. 1 části B a č. 2 části B k této vyhlášce a
  ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v odstavci 1 a v
  příloze č. 4 části B k této vyhlášce.

  (3) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou
  rostlinolékařskou kontrolu může rostlinolékařská správa provést, jsou
  uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

  § 14

  Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

  (K § 17 odst. 1 a 2 zákona)

  (1)  Rostlinolékařská  správa  vystaví rostlinolékařský pas osobě
  registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona na základě její
  žádosti podané rostlinolékařské správě příslušné

  a) k místu provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu, jde-li o
  dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo

  b) k místu, na němž se pozemky nebo objekty, na kterých nebo ve kterých
  se rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které mají být
  pasy vystaveny, nalézají,

  a to v dostatečném předstihu před jejich očekávaným přemístěním.

  (2) Oprávnění podle § 17 odst. 2, popřípadě náhradních pasů podle § 17
  odst. 4 zákona může udělit na dobu neurčitou rostlinolékařská správa
  písemně na základě žádosti, pokud o oprávnění požádá žadatel o
  registraci v žádosti o registraci podle § 10 odst. 2 nebo registrovaná
  osoba. Pro registrovanou osobu jsou náležitosti žádosti uvedeny v
  příloze č. 11 k této vyhlášce.

  § 15

  Formy a náležitosti rostlinolékařských pasů

  (K § 16 odst. 2 a k § 18 odst. 2 zákona)

  (1) Rostlinolékařský pas tvoří buď návěska, pokud obsahuje údaje
  uvedené v odstavci 2 písm. a) až j), nebo návěska a doprovodný
  dokument, pokud návěska obsahuje pouze údaje stanovené v odstavci 2
  písm. a) až e) a doprovodný dokument obsahuje údaje stanovené v
  odstavci 2 písm. a) až j).

  (2) Rostlinolékařský pas obsahuje tyto údaje:

  a) označení „ES Rostlinolékařský pas“,

  b) označení kódu členské země,

  c) označení odpovědné úřední organizace ochrany rostlin členské země
  nebo její rozlišovací značka, pro rostlinolékařské pasy vystavené v
  České republice označení „Státní rostlinolékařská správa“ nebo „SRS“,

  d) registrační číslo přidělené registrované osobě odpovědnou úřední
  organizací ochrany rostlin členské země pro rostlinolékařské pasy
  vystavené v České republice rostlinolékařskou správou,

  e) identifikaci partie rostliny, rostlinného produktu nebo jiného
  předmětu (např. pořadové číslo dodávky nebo týdne příslušného roku nebo
  číslo partie nebo balení),

  f) vědecký botanický název rostliny,

  g) množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

  h) rozlišovací značku „ZP“ (Zona Protecta = chráněná zóna) s uvedením
  označení příslušné chráněné zóny, pro kterou rostlina, rostlinný
  produkt nebo jiný předmět splňuje příslušné požadavky (pouze pro
  rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět určené do chráněné zóny);
  označení chráněných zón jsou stanovena v příloze č. 12 k této vyhlášce,

  i) rozlišovací značku „RP“ (Replacement Passport = náhradní pas), a
  pokud je odlišné, registrační číslo původního pěstitele, dovozce nebo
  výrobce, a pokud se změnil zdravotní stav dodávky, registrační číslo
  osoby zodpovědné za tuto změnu (pouze pro rostliny, rostlinné produkty
  nebo jiné předměty, u nichž byl původní rostlinolékařský pas nahrazen
  jiným pasem),

  j) označení země původu nebo vyvážející země (pouze pro rostliny,
  rostlinné produkty nebo jiné předměty, dovezené ze třetích zemí).

  (3) Návěska podle odstavce 1 musí být nepoužitá, vyhotovena z vhodného
  materiálu, který zabraňuje jejímu znehodnocení a poškození, a musí být
  připojena k dodávce příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných
  předmětů tak, aby nemohla být použita znovu. Za doprovodný dokument
  podle odstavce 1 se považuje jakýkoliv dokument obvykle používaný v
  obchodním styku.Na doprovodném dokumentu mohou být uvedeny také údaje
  požadované za účelem označování podle jiných právních předpisů o
  uvádění do oběhu osiva a sadby a reprodukčního materiálu lesních
  dřevin^3),^4), které však musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených
  v odstavci 2.

  (4) Údaje podle odstavce 2 musí být vyplněny úplně a čitelně hůlkovým
  písmem, jsou-li příslušné kolonky v rostlinolékařském pasu předtištěny,
  nebo strojopisem, a to v některém z úředních jazyků Evropské unie, s
  výjimkou botanického názvu rostliny nebo rostlinného produktu, který se
  uvede  v  latinském  jazyce.  Případné  opravy  nebo  výmazy  v
  rostlinolékařském  pasu  musí  být  úředně  ověřeny,  jinak  je
  rostlinolékařský pas neplatný.

  (5) Pro hlízy bramboru (

  Solanum tuberosum
  L.) určené k pěstování (sadbové brambory) a uvedené v bodě 18.1.
  přílohy  č.  4  části  A  oddílu II k této vyhlášce může být
  rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního
  předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby^8), pokud tato návěska
  potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části
  A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „ES
  Rostlinolékařský pas“. Údaje o souladu s podmínkami stanovenými pro
  sadbové brambory, určené k přesunu do příslušné chráněné zóny a k
  přemísťování  uvnitř této zóny, stanovené s ohledem na škodlivé
  organismy významné pro sadbové brambory, se uvedou buď na této návěsce
  nebo na jakémkoliv dokumentu používaném v obchodním styku.

  (6) Pro osivo slunečnice (

  Helianthus annuus
  L.) uvedené v bodě 26. přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce
  může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného
  právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby^8), pokud tato
  návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č.
  4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení
  „ES Rostlinolékařský pas“.

  (7) Pro osivo rajčete (

  Lycopersicon lycopersicum
  L. Karsten ex. Farw.) a osivo fazolu (

  Phaseolus
  L.) uvedené v bodech 27.1., 27.2. a 29. přílohy č. 4 části A oddílu II
  může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného
  právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby^8), pokud tato
  návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č.
  4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení
  „ES Rostlinolékařský pas“.

  (8) Pro osivo vojtěšky (

  Medicago sativa
  L.) uvedené v bodech 28.1. a 28.2. přílohy č. 4 části A oddílu II k
  této vyhlášce může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou
  podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby^8),
  pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v
  příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006
  označení „ES Rostlinolékařský pas“.

  § 16

  Nahrazování rostlinolékařských pasů

  (K § 19 odst. 1 a 2 zákona)

  (1) Škodlivé organismy podle § 19 odst. 1 zákona jsou uvedeny v
  přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

  (2) Osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona žádá
  o  nahrazení rostlinolékařského pasu, rostlinolékařského pasu pro
  chráněnou zónu nebo náhradního rostlinolékařského pasu v dostatečném
  časovém předstihu místně příslušnou rostlinolékařskou správu, popřípadě
  rostlinolékařskou správu v místě provádění dovozní rostlinolékařské
  kontroly podle § 25 zákona při dovozu příslušných rostlin.

  § 17

  Způsob plnění povinností fyzických a právnických osob, souvisejících s
  vystavováním rostlinolékařských pasů

  (K § 20 odst. 2 zákona)

  (1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou oprávněny
  kupovat nebo jiným způsobem získávat osoby uvedené v § 20 odst. 2
  zákona  jen tehdy, jsou-li opatřené rostlinolékařskými pasy nebo
  rostlinolékařskými pasy pro příslušnou chráněnou zónu, pokud mají být
  do této zóny přemístěny, anebo náhradními rostlinolékařskými pasy, jsou
  uvedené v příloze č. 9 části A bodech I a II k této vyhlášce.

  (2) Evidenci o rostlinolékařských pasech podle § 20 odst. 2 písm. a)
  zákona tvoří záznamy s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g).

  (3) Osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona ohlašují rostlinolékařské
  správě písemně nákup nebo jiné nabytí rostlin uvedených v příloze č. 9
  části A bodě III k této vyhlášce, pokud tyto rostliny pocházejí ze
  třetí země, a to do 7 dnů ode dne jejich nákupu nebo jiného nabytí.
  Vzor ohlášení je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

  § 18

  Zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole

  (K § 21 odst. 1 a 3 zákona)

  (1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které musí být při
  dovozu  do  České  republiky  ze třetích zemí podrobeny dovozní
  rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k této
  vyhlášce.

  (2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1
  smí být propuštěny do celního režimu podle § 21 odst. 1 zákona, pokud

  a) nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v
  příloze č. 1 části A k této vyhlášce anebo škodlivými organismy,
  jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na
  určitých rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v příloze č.
  2 části A k této vyhlášce,

  b) nejsou rostlinami, rostlinnými produkty uvedenými v příloze č. 3
  části A k této vyhlášce a pocházejícími ze zemí uvedených v téže části
  této přílohy,

  c) splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A k této
  vyhlášce, popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3 zákona a

  d) jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským
  osvědčením pro reexport podle § 23 zákona, popřípadě originálem jiného
  dokladu nebo označením, je-li takový případ stanoven v příloze č. 4
  části A k této vyhlášce a jsou-li splněny technické náležitosti
  stanovené v téže části této přílohy.

  (3) V případě dovozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů
  do chráněné zóny se dovozní rostlinolékařská kontrola vztahuje také na
  škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B, v příloze č. 2 části
  B k této vyhlášce a na rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze
  č. 3 části B k této vyhlášce, pocházející ze zemí v této příloze
  uvedených, a na splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části B
  k této vyhlášce.

  § 19

  Dovozní rostlinolékařská kontrola

  [K § 22 odst. 3 písm. d), e) a odst. 4 zákona]

  (1) Záznam o provedení kontroly dokladů, kontroly totožnosti a kontroly
  zdravotního stavu zásilky nebo partie se provede v jednom z úředních
  jazyků  Společenství  do  kolonek  „Kontrola  dokladů“, „Kontrola
  totožnosti“ a „Rostlinolékařská kontrola“ v rostlinolékařském dokladu o
  přesunu uvedeném v příloze č. 14 k této vyhlášce. Konečný výsledek
  dovozní rostlinolékařské kontroly se uvede v kolonce „Rozhodnutí“ v
  tomtéž dokladu.

  (2) Jedno vyhotovení dokladu podle odstavce 1 uchová úřad místa určení
  po dobu jednoho roku ode dne ukončení kontroly.

  (3) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které se po
  ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie vztahují
  ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a § 19 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9
  části A bodech I a II k této vyhlášce.

  § 20

  Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport

  (K § 23 zákona)

  (1) Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro
  reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka,

  a) je platné 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty
  a jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto
  osvědčení vydáno,

  b) musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 15 k této vyhlášce
  a být vyplněné v některém z úředních jazyků Evropské unie způsobem
  stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12
  Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení.

  (2)  Rostlinolékařské  osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro
  reexport vydané podle částí C a D přílohy č. 15 k této vyhlášce lze
  použít do 31. prosince 2009.

  (3) Při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je
  rostlinolékařské  osvědčení  anebo  rostlinolékařské osvědčení pro
  reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, neplatné. Kopie nebo
  duplikát  rostlinolékařského  osvědčení  anebo  rostlinolékařského
  osvědčení pro reexport smí být vydán pouze s uvedením označení „kopie“
  nebo „duplikát“ a originálním otiskem úředního razítka a podpisu
  odpovědného úředníka u tohoto označení.

  (4) Dováží-li se do České republiky zásilka ze třetí země jiné než země
  jejího  původu a byla-li tato zásilka na území vyvážející země
  skladována, přeložena, přebalena nebo rozdělena, musí být tato zásilka
  opatřena  originálem  rostlinolékařského  osvědčení  pro  reexport
  vyvážející země a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky
  nebo jeho ověřenou kopií.

  (5) Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro
  reexport,  týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných
  předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, a popřípadě
  části  B k této vyhlášce, musí upřesňovat v kolonce „Dodatkové
  prohlášení“,  které  zvláštní  požadavky z možných alternativních
  zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li o
  ošetření  přípravky  na  ochranu  rostlin,  také vyplněním části
  „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“ tohoto osvědčení.

  § 21

  Oznámení dovozců

  [K § 24 odst. 1, 2 a k § 25 odst. 7 písm. c) zákona]

  (1) Dovozce rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III k této
  vyhlášce, které jsou při uvedení na trh opatřeny rostlinolékařskými
  pasy podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, oznámí písemně do 14 dnů po
  jejich prodeji nebo jiném způsobu jejich převodu na jinou osobu
  rostlinolékařské správě jejich odběratele; v oznámení dovozce uvede
  jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, datum
  narození, jméno, popřípadě jména, nebo název, popřípadě obchodní firmu,
  jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní
  firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li
  přiděleno, a adresu určenou k doručování. Adresu místa podání oznámení
  zveřejní rostlinolékařská správa ve Věstníku.

  (2) Vzor oznámení podle § 24 odst. 2 písm. a) a náležitosti podle § 24
  odst. 2 písm. b) zákona jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

  (3) Náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky jsou
  stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Dovozce zásilky potvrzuje
  rostlinolékařský doklad o přesunu zásilky pod dohledem úřadu vstupního
  místa a po předchozím souhlasu úřadů vstupního místa a místa určení.

  § 22

  Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek

  [K § 25 odst. 7 písm. b) zákona]

  (1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený
  nebo s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo
  podle § 25 odst. 3 zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření
  škodlivých organismů a aby totožnost zásilky nebo partie zůstala
  nezměněna.

  (2) Skladování zásilky nebo partie v místě podle § 25 odst. 3 zákona
  musí probíhat odděleně od zboží Společenství i zásilek, které jsou
  napadené škodlivými organismy nebo u nichž existuje takové podezření.

  § 23

  Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly

  [K § 25 odst. 7 písm. d) zákona]

  (1) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení
  vstupních míst podle § 25 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 17 k
  této vyhlášce.

  (2) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení
  místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5
  zákona jsou uvedeny v příloze č. 18 k této vyhlášce.

  § 24

  Žádost o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly
  zdravotního stavu zásilky nebo partie

  (K § 25a odst. 1 zákona)

  Náležitosti žádosti o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a
  kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie, jiného než stanoveného
  v § 25 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 19 k této
  vyhlášce.

  § 25

  Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

  (K § 26 odst. 6 zákona)

  (1) Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky nebo partie je uveden v
  příloze  č. 20 k této vyhlášce. Rostlinolékařská správa použije
  přednostně pro odeslání oznámení o zadržení zásilky nebo partie
  informační sítě, vytvořené Komisí pro tento účel.

  (2) Oznámení podle odstavce 1 odesílá rostlinolékařská správa všem
  adresátům do dvou pracovních dnů od data zadržení zásilky nebo partie,
  v případě rozhodnutí o naložení se zásilkou nebo s partií podle § 26
  odst. 1 písm. d) zákona přednostně rychleji.

  § 26

  Zvláštní ustanovení

  [K § 27 odst. 1 písm. c) zákona]

  Malá množství rostlin nebo rostlinných produktů podle § 27 odst. 1
  písm. c) zákona, na která se nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 a 3
  zákona, jsou uvedena v § 4 odst. 5.

  § 27

  Vývoz

  (K § 28 odst. 1, 2 a 4 zákona)

  (1) Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení podle vzoru v
  příloze č. 21 části A k této vyhlášce, které je v zelené barvě, nebo
  rostlinolékařského osvědčení pro reexport podle vzoru v příloze č. 21
  části B k této vyhlášce, které je v hnědé barvě, podává vývozce u
  rostlinolékařské správy.

  (2) Rozsah šetření k ověření splnění požadavků dovážejícího, popřípadě
  provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů
  zahrnuje  pro  zásilku rostlin, rostlinných produktů nebo jiných
  předmětů, určených k vývozu

  a) kontrolu předložených dovozních požadavků dovážejícího, popřípadě
  provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů,
  pokud nebyly tyto požadavky zveřejněny podle § 28 odst. 7 písm. b)
  zákona, včetně dodatkového prohlášení, je-li toto prohlášení součástí
  dovozních požadavků,

  b)  ověření  platnosti dovozního povolení dovážejícího, popřípadě
  provážejícího státu, je-li vystavení tohoto povolení součástí dovozních
  požadavků tohoto státu,

  c) kontrolu údajů uvedených v originálu nebo v úředně ověřené kopii
  rostlinolékařského osvědčení vydaného třetí zemí, jde-li o reexport a
  bylo-li takové osvědčení vystaveno,

  d)  ověření  totožnosti  zásilky  porovnáním  údajů  v dokladech
  identifikujících zásilku a osvědčujících její původ se skutečným
  stavem,

  e)  ověření  splnění případných dovozních požadavků dovážejícího,
  popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých
  organismů, jejichž splnění nelze průkazně ověřit v místě provádění
  šetření,

  f) odbornou prohlídku zásilky popřípadě také její reprezentativní
  vzorkování a laboratorní testování k ověření nepřítomnosti škodlivých
  organismů, je jichž zavlékání do dovážejícího, popřípadě provážejícího
  státu je zakázáno dovozními požadavky tohoto státu, a nebo k ověření
  splnění dalších případných rostlinolékařských požadavků, pokud jsou
  takové požadavky součástí dovozních požadavků příslušného státu.

  (3) Minimálními požadavky na technické vybavení k provedení šetření
  podle § 28 odst. 2 zákona se rozumí vybavení místa

  a) zpevněnou příjezdovou cestou pro průjezd osobním motorovým vozidlem,

  b) umělým osvětlením, má-li být šetření prováděno v krytých prostorách
  nebo při snížené viditelnosti,

  c) věcnými prostředky k výkonu pomocných prací, k otevírání a zavírání
  dopravních prostředků, k přistavování žebříků, můstků a pojízdných
  schodů tak, aby bylo možno provést reprezentativní prohlídku všech
  partií  celé  zásilky včetně jejího přehledného vyskladnění nebo
  vykládky, je-li zásilka již naložena na dopravním prostředku, a je-li
  to u dané komodity potřebné,

  d) kancelářskými prostory umožňujícími podrobnou prohlídku odebraných
  vzorků a vystavení rostlinolékařského osvědčení zejména tak, aby zde
  při vývozu zásilek rostlin, které představují vysokou míru rizika
  zavlékání a šíření škodlivých organismů, byla místnost vytápěná v
  zimním období na teplotu potřebnou k zajištění testovacích metod, má-li
  být v tomto období šetření prováděno, se zásuvkovým připojením k
  elektrické síti o napětí 220 V a vybavená přívodem vody a odvodem
  odpadní vody do kanalizace.

  (4) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují
  vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, a škodlivé
  organismy způsobující na nich skryté napadení, jsou uvedeny v příloze
  č. 21a k této vyhlášce.

  (5) V případě vývozu dřevěného obalového materiálu do třetí země, která
  má  stanoveny  úřední fytosanitární požadavky na ošetření tohoto
  materiálu proti škodlivým organismům, popřípadě na označení takto
  ošetřeného materiálu, se za odpovídající ošetření a označení považuje
  ošetření a označení provedené v souladu s těmito požadavky anebo s
  požadavky mezinárodního standardu přijatého na základě ustanovení
  mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána^9).

  § 28

  Stanovení a udržování chráněných zón a podmínky pro přemísťování
  rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu
  s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto
  zónu

  (K § 29 odst. 4 a k § 30 odst. 1 zákona)

  (1) Při provádění průzkumu k vymezení a udržování chráněné zóny se v
  případě škodlivých organismů živočišného původu jiných než háďátka,
  které škodí na lesních dřevinách a na rostlinných produktech z nich a
  napadají lesní kultury rostoucí zpravidla ve volné přírodě, postupuje
  podle odstavců 2 až 5. V případě jiných škodlivých organismů stanoví
  rostlinolékařská  správa  pro  provádění  průzkumu po vyhodnocení
  potřebných  odborných  údajů vhodné instrukce, které zveřejní ve
  Věstníku.

  (2) Průzkum se provádí v příslušné chráněné zóně. K zajištění průzkumu
  se celé území chráněné zóny rovnoměrně rozdělí na čtverce s pravidelnou
  sítí pozorovacích bodů. U každého pozorovacího bodu se zaznamená jeho
  pořadové číslo, přesná zeměpisná šířka a délka, topografické údaje a v
  případě potřeby popis místa. Je-li to potřebné, rostlinolékařská správa
  shromažďuje též doplňující informace vztahující se k prováděnému
  průzkumu, pozorovací body mohou být označeny a je možné vyhotovit mapy
  s vyznačením rozmístění těchto pozorovacích bodů.

  (3) Posuzování vhodnosti výběru pozorovacího bodu podle odstavce 2 se
  provádí podle těchto kritérií:

  a) území v okolí pozorovacího bodu musí být dostatečně rozlehlé,

  b) pozorovací bod musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět
  potřebná šetření,

  c) v případě potřeby mohou být zvoleny další body, například v místech,
  v nichž existuje velké nebezpečí zavlečení příslušného škodlivého
  organismu.

  (4) Je-li to vhodné s ohledem na druh (druhy) škodlivého organismu,
  zaznamenávají se meteorologické údaje, zvláště srážky a teplota, a
  údaje charakterizující půdu, a to přednostně v místě pozorovacího bodu.
  Tyto údaje mohou být také získávány z nejbližšího místa, kde se tyto
  proměnné veličiny pravidelně měří. Zaznamenávají se také výjimečné jevy
  (např. sucho, silné deště atd.), které mohou ovlivnit pozorování.

  (5) Průzkum v pozorovacím bodu je zaměřen přinejmenším na:

  a) reprezentativní počet jedinců rostlin nebo jednotek rostlinných
  produktů,

  b) jednu nebo více hlavních hostitelských rostlin nebo rostlinných
  produktů příslušného škodlivého organismu, popřípadě je rozšířen i na
  další hostitele ke zjištění příznaků napadení příslušným škodlivým
  organismem, a zahrnuje:

  1.  vizuální  prohlídky  k zjištění příznaků výskytu příslušných
  škodlivých organismů, prováděné v době, kdy lze předpokládat, že tyto
  příznaky budou nejzřetelnější,

  2. ve sporných případech laboratorní testování vzorků,

  3. v případě potřeby použití pastí, které příslušné škodlivé organismy
  přilákají, přičemž výběr typu a počtu pastí a způsob jejich použití se
  řídí biologií škodlivého organismu.

  (6) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle § 30 odst. 1
  zákona jsou stanoveny v příloze č. 9 části A bodu II k této vyhlášce.
  Technické podmínky a opatření k zamezení rozšíření škodlivých organismů
  při přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných
  předmětů  přes  chráněnou  zónu  s  konečným cílem mimo ni bez
  rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jsou stanoveny v příloze
  č. 22 k této vyhlášce.

  § 29

  Sdělování opatření

  [K § 72 odst. 10 písm. e) zákona]

  Opatření provedené rostlinolékařskou správou u rostlin stanovených v
  příloze č. 7 k této vyhlášce se nesdělují Komisi a ostatním členským
  státům.

  § 30

  Škodlivé organismy

  (K § 74 odst. 7 zákona)

  Škodlivé organismy, pro něž představují rostliny, rostlinné produkty
  nebo jiné předměty nebezpečí šíření na základě zjištění učiněného při
  kontrole prováděné podle § 74 odst. 5 a 6 zákona, jsou

  a) škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A a č. 2 části A k
  této vyhlášce,

  b) škodlivé organismy podle § 7 odst. 3 zákona a

  c) škodlivé organismy, které na území České republiky nebyly dosud
  zjištěny a představují pro rostliny nebo rostlinné produkty, na tomto
  území pěstované, vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní
  prostředí, riziko podle § 10 odst. 2 zákona.

  § 31

  Mimořádná rostlinolékařská opatření a způsob a rozsah odborného šetření

  (K § 76 odst. 6 a 7 zákona)

  (1) Škodlivé organismy, v případě jejichž výskytu může rostlinolékařská
  správa upustit od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření
  podle § 76 odst. 6 písm. a) zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k
  této vyhlášce.

  (2) K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení nebo vyhlášení mimořádných
  rostlinolékařských opatření při zjištění nebo podezření z výskytu
  škodlivých organismů podle § 7 a § 10 odst. 1 zákona rostlinolékařská
  správa

  a) ověří správnost určení škodlivého organismu na základě úředního
  laboratorního diagnostického vyšetření,

  b) zjistí původ jeho výskytu,

  c) provede průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa
  výskytu, popřípadě na dalších místech,

  d) posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti jeho eradikace,

  e) v případě potřeby ověří patotyp škodlivého organismu,

  f)  posoudí  případný  kalamitní  charakter přemnožení škodlivého
  organismu.

  § 32

  Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných
  rostlinolékařských opatření a náležitosti žádosti o tuto náhradu

  (K § 76 odst. 11 zákona)

  (1) Náhradu majetkové újmy tvoří:

  a)  náhrada za prokázanou hodnotu zničených rostlin, rostlinných
  produktů a jiných předmětů nebo za prokázaný rozdíl v jejich hodnotě
  způsobený jejich zničením nebo jejich ošetřením postupy stanovenými
  mimořádným rostlinolékařským opatřením, včetně nařízení jejich jiného
  než původně zamýšleného použití,

  b) náhrada výdajů hospodárně vynaložených na provedení nařízených
  mimořádných rostlinolékařských opatření.

  (2) Žádost o náhradu majetkové újmy kromě identifikačních údajů
  žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu^5) obsahuje:

  a) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu
  peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,

  b) údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,

  c) místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec,
  katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,

  d) popis, dobu a rozsah plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,

  e) finanční vyjádření majetkové újmy.

  (3) K žádosti podle odstavce 2 se přikládají:

  a)  doklad o podnikání (například výpis z obchodního rejstříku,
  živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou
  výrobu),

  b) osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,

  c) doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich
  užívání z jiného právního důvodu,

  d)  doklady  prokazující  rozsah  plnění  nařízených  mimořádných
  rostlinolékařských opatření,

  e)  účetní,  případně daňové doklady, které prokazují vyčíslenou
  majetkovou  újmu  utrpěnou  v  důsledku  provedení  mimořádných
  rostlinolékařských opatření.

  § 33

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování
  škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

  2. Vyhláška č. 662/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o
  opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a
  rostlinných produktů.

  3. Vyhláška č. 247/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o
  opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a
  rostlinných produktů.

  4. Vyhláška č. 244/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o
  opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a
  rostlinných produktů.

  5. Vyhláška č. 493/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o
  opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a
  rostlinných produktů.

  § 34

  Přechodné ustanovení

  Formuláře rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení
  pro reexport vydané podle dosavadního právního předpisu podle § 28
  zákona lze používat do spotřebování zásob, nejpozději však do 31.
  května 2009.

  § 35

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení,
  s výjimkou ustanovení bodů 2 a 8 oddílu I části A přílohy č. 4
  upravujících požadavek na odkornění kulatiny a požadavek na zapsání
  kódu DB do značky podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro
  fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný
  obalový materiál v mezinárodním obchodu, které nabývají účinnosti dnem
  1. ledna 2009.

  Ministr:

  Mgr. Gandalovič v. r.

  Příloha 1

  Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno

  ČÁST A

  Škodlivé  organismy,  jejichž  zavlékání  a rozšiřování na území
  Společenství je zakázáno

  Oddíl I

  Škodlivé organismy, které se nevyskytují v žádné části Společenství a
  jsou závažné pro celé Společenství

  a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

  1. Acleris spp. (neevropské druhy)

  2. Amauromyza maculosa (Malloch)

  3. Anomala orientalis Waterhouse

  4. Anoplophora chinensis (Forster)

  4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

  5. Anoplophora malasiaca (Thomson)

  6. Arrhenodes minutus Drury

  7. Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropské populace/, jako přenašeč
  virů, kterými jsou zejména:

  a) Bean golden mosaic virus /begomovirus/

  b) Cowpea mild mottle virus /carlavirus/

  c) Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/

  d) Pepper mild tigré virus /begomovirus/

  e) Squash leaf curl virus /begomovirus/

  f) Euphorbia mosaic virus /begomovirus/

  g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

  8.  Cicadellidae (neevropské druhy), přenášející Pierce's disease
  (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), kterými jsou
  zejména:

  a) Carneocephala fulgida Nottingham

  b) Draeculacephala minerva Ball

  c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

  9. Choristoneura spp. (neevropské druhy)

  10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

  10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

  10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence

  10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

  10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

  10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan et Smith

  11. Heliothis zea (Boddie) /syn. = Helicoverpa zea (Boddie)/

  11.1. Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc
  et Goodey

  12. Liriomyza sativae Blanchard

  13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

  14. Monochamus spp. (neevropské druhy)

  15. Myndus crudus Van Duzee

  16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

  16.1. Naupactus leucoloma Boheman

  17. Premnotrypes spp. (neevropské druhy)

  18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

  19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

  19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)

  20. Scaphoideus luteolus Van Duzee

  21. Spodoptera eridania (Cramer)

  22. Spodoptera frugiperda (Smith)

  23. Spodoptera litura (Fabricius)

  24. Thrips palmi Karny

  25. Tephritidae (neevropské druhy), kterými jsou zejména:

  a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

  b) Anastrepha ludens (Loew)

  c) Anastrepha obliqua (Macquart)

  d) Anastrepha suspensa (Loew)

  e) Dacus ciliatus Loew

  f)  Dacus  cucurbitae  Coquillett  /syn. = Bactrocera cucurbitae
  (Coquillett)/

  g) Dacus dorsalis Hendel /syn. = Bactrocera dorsalis (Hendel)/

  h) Dacus tryoni (Froggatt) /syn. = Bactrocera tryoni (Froggatt)/

  i) Dacus tsuneonis Miyake /syn. = Bactrocera tsuneonis (Miyake)/

  j) Dacus zonatus (Saunders) /syn. = Bactrocera zonata (Saunders)/

  k) Epochra canadensis (Loew) /syn. = Euphranta canadensis (Loew)/

  l) Pardalaspis cyanescens Bezzi /syn. = Trirhithromyia cyanescens
  (Bezzi)/

  m) Pardalaspis quinaria Bezzi /syn. = Ceratitis quinaria (Bezzi)/

  n) Pterandrus rosa (Karsch) /syn. = Ceratitis rosa Karsch/

  o) Rhacochlaena japonica Ito /syn. = Euphranta japonica (Ito)/

  p) Rhagoletis cingulata (Loew)

  q) Rhagoletis completa Cresson

  r) Rhagoletis fausta (Östen - Sacken)

  s) Rhagoletis indifferens Curran

  t) Rhagoletis mendax Curran

  u) Rhagoletis pomonella (Walsh)

  v) Rhagoletis ribicola Doane

  w) Rhagoletis suavis (Loew)

  26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

  27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve - Zacheo

  b) Bakterie

  1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

  c) Houby

  1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

  2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

  3. Cronartium spp. (neevropské druhy)

  4. Endocronartium spp. (neevropské druhy)

  5. Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto et Ito /syn. = Botryosphaeria
  laricina (K. Sawada) Y. Zhong/

  6. Gymnosporangium spp. (neevropské druhy)

  7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar /syn. = Phellinus weirii
  (Murrill) R. L. Gilbertson/

  8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

  9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

  10. Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al.

  11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

  12. Phoma andina Turkensteen

  13. Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart

  14. Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone et Boerema

  15. Thecaphora solani Barrus

  15.1. Tilletia indica Mitra

  16. Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers /syn.= Phymatotrichopsis
  omnivora (Duggar) Hennebert/

  d) Viry a virům podobné organismy

  1. Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/

  2. Viry a virům podobné organismy bramboru, kterými jsou zejména:

  a) Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/

  b) Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/

  c) Arracacha virus B, oca strain

  d) Potato black ringspot virus /nepovirus/

  e) Potato spindle tuber viroid

  d) Potato virus T /syn. = Potato T trichovirus/

  g) neevropské izoláty virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a
  Yc) a Potato leaf roll virus /luteovirus/

  3. Tobacco ringspot virus /nepovirus/

  4. Tomato ringspot virus /nepovirus/

  5. Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus
  Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., kterými jsou
  zejména:

  a) Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/

  b) Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)

  c) Peach mosaic virus /Peach latent mosaic pelamoviroid/ (americký)

  d) Peach phony rickettsia

  e) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/

  f) Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/

  g) Peach X - disease mycoplasm /phytoplasma/

  h) Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/

  i) Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký)

  j) Raspberry leaf curl virus /luteovirus/ (americký)

  k) Strawberry latent "C" virus /rhabdovirus/

  l) Strawberry vein banding virus /caulimovirus/

  m) Strawberry witches' broom mycoplasm /phytoplasma/ n) neevropské viry
  a virům podobné organismy vyskytující se na Cydonia Mill., Fragaria L.,
  Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

  6. Viry přenášené molicí Bemisia tabaci (Gennadius), kterými jsou
  zejména:

  a) Bean golden mosaic virus /begomovirus/

  b) Cowpea mild mottle virus /carlavirus/

  c) Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/

  d) Pepper mild tigré virus /begomovirus/

  e) Squash leaf curl virus /begomovirus/

  f) Euphorbia mosaic virus /begomovirus/

  g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

  e) Parazitické rostliny

  1. Arceuthobium spp. (neevropské druhy)

  Oddíl II

  Škodlivé organismy, které se vyskytují ve Společenství a jsou závažné
  pro celé Společenství

  a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

  0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

  1. Globodera pallida (Stone) Behrens

  2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

  3. zrušeno

  6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškeré populace)

  6.2. Meloidogyne fallax Karssen

  7. Opogona sacchari (Bojer)

  8. Popillia japonica Newman

  8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

  9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

  b) Bakterie

  1.  Clavibacter  michiganensis  ssp. sepedonicus (Spieckermann et
  Kotthoff) Davis et al.

  2.  Pseudomonas  solanacearum  (Smith)  Smith  /syn. = Ralstonia
  solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./

  c) Houby

  1. Melampsora medusae Thümen

  2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

  d) Viry a virům podobné organismy

  1. Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/

  2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit
  yellows phytoplasma/

  3. Pear decline mycoplasm /phytoplasma/

  ČÁST B

  Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých
  chráněných zón je zakázáno

  a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje
 +-------------------------------+ --------------------------------------------------------+
 | Druh             | Chráněná zóna      |
 +-------------------------------+ --------------------------------------------------------+
 |1. Bemisia tabaci (Gennadius) | Finsko, Irsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior,   |
 |  /evropské populace/     | Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira,      |
 |                | Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer,      |
 |                | Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă,     |
 |                | Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-   |
 |                | Montes), Švédsko, Spojené království Velké Británie   |
 |                | a Severního Irska      |
 |1.1. Daktulosphaira vitifoliae | Kypr      |
 |   (Fitch) /syn. = Viteus  |      |
 |   vitifoliae (Fitch)/    |      |
 +-------------------------------+ --------------------------------------------------------+
 |2. Globodera pallida (Stone) | Finsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko      |
 |  Behrens           |      |
 +-------------------------------+ --------------------------------------------------------+
 |3. Leptinotarsa decemlineata | Španělsko (Ibiza a Menorca), Irsko, Kypr, Malta,    |
 |  Say             | Portugalsko (Azory a Madeira), Finsko (okresy Aland,  |
 |                | Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa),   |
 |                | Švédsko (oblasti Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar  |
 |                | a Skane), Spojené království Velké Británie      |
 |                | a Severního Irska      |
 +-------------------------------+ --------------------------------------------------------+
 |4. Liriomyza bryoniae     | Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního  |
 |  (Kaltenbach)        | Irska (Severní Irsko)      |
 +-------------------------------+ --------------------------------------------------------+

  b) Viry a virům podobné organismy
 +----------------------------- +--------------------------------------------------+
 |Druh             | Chráněná zóna  |
 +----------------------------- +--------------------------------------------------+
 |1. Beet necrotic yellow vein | Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory),  |
 |  virus /furovirus/     | Finsko, Spojené království Velké Británie a  |
 |               | Severního Irska (Severní Irsko)  |
 +----------------------------- +--------------------------------------------------+
 |2. Tomato spotted wilt virus | Finsko, Švédsko  |
 |  /tospovirus/        |  |
 +----------------------------- +--------------------------------------------------+


  Příloha 2

  Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, pokud
  se vyskytují na určitých rostlinách anebo rostlinných produktech

  ČÁST A

  Škodlivé  organismy,  jejichž  zavlékání  a rozšiřování na území
  Společenství je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách
  nebo rostlinných produktech

  Oddíl I

  Škodlivé organismy, které se nevyskytují ve Společenství a jsou závažné
  pro celé Společenství

  a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje
  Druh                  Rostlina, rostlinný produkt

 1. Aculops fuchsiae Keifer        Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, jiné než osivo

 1.1.Agrilus planipennis Fairmaire     Rostliny určené k pěstování, jiné než rostliny
                      v tkáňové kultuře a osivo, dřevo a kůra Fraxinus L.,
                      Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana
                      Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia
                      Siebold et Zucc., původem z Kanady, Číny, Japonska,
                      Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu
                      a USA
 2. Aleurocanthus spp.          Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
 3. Anthonomus bisignifer Schenkling   Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo
 4. Anthonomus signatus Say        Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo
 5. Aonidiella citrina (Coquillett)    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a
                      jejich kříženci, jiné než plody a osivo
 6. Aphelenchoides besseyi Christie1)   Osivo Oryza L.
 7. Aschistonyx eppoi Inouye       Rostliny Juniperus L., jiné než plody a osivo, původem z
                      neevropských zemí
 8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner  et Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea
   Bührer) Nickle et al.         A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr.,
                      jiné než plody a osivo; dřevo jehličnanů (Coniferales),
                      původem z neevropských zemí
 9. Carposina niponensis (Walsingham)   Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill.,Prunus L. a Pyrus
                      L., jiné než osivo, původem z neevropských zemí
10. Diaphorina citri Kuwayana       Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci, a Murraya König, jiné než plody
                      a osivo
11. Enarmonia packardi (Zeller) /syn. =  Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill.,Prunus L. a Pyrus
  Cydia packardi (Zeller)/        L., jiné než osivo, původem z neevropských zemí
12. Enarmonia prunivora Walsh /syn. =   Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl.,
  Cydia prunivora (Walsh)/        Prunus L. a Rosa L., určené k pěstování, jiné než osivo,
                      a plody Malus Mill. a Prunus L., původem z neevropských
                      zemí
13. Eotetranychus lewisi (McGregor)    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
15. Grapholita inopinata Heinrich /syn.  Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill.,Prunus L. a Pyrus
  = Cydia inopinata (Heinrich)/     L., jiné než osivo, původem z neevropských zemí
16. Hishimonus phycitis (Distant)     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
17. Leucaspis japonica (Cockerell) /syn.  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  = Lopholeucaspis japonica Cockerell/  a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
18. Listronotus bonariensis (Kuschel)   Osivo Cruciferae, Graminae a Trifolium L., původem
                      z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a
                      Uruguaye
19. Margarodes spp. (neevropské      Rostliny Vitis L., jiné než plody a osivo
  druhy) jako
  a) Margarodes vitis (Philippi)
  b) Margarodes vredendalensis de
    Klerk
  c) Margarodes prieskaensis
   (Jakubski)
20. Numonia pyrivorella (Matsumura)    Rostliny Pyrus L., jiné než osivo, původem
                      z neevropských zemí
21. Oligonychus perditus Pritchard et   Rostliny Juniperus L., jiné než plody a osivo, původem z
  Baker                 neevropských zemí
22. Pissodes spp. (neevropské druhy)    Rostliny jehličnanů (Coniferales), jiné než plody
                      a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou
                      a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem
                      z neevropských zemí
23. Radopholus citrophilus  Huettel,   Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  Dickson et Kaplan           a jejich kříženci, jiné než plody a osivo, a rostliny
                      Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn.,
                      Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným
                      pěstebním substrátem
24.
zrušen

25. Scirtothrips aurantii Faure      Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                          a jejich kříženci, jiné než osivo
26. Scirtothrips dorsalis Hood       Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
27. Scirtothrips citri (Moulton)      Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci, jiné než osivo
28. Scolytidae (neevropské druhy)     Rostliny jehličnanů (Coniferales), vyšší než 3 m, jiné
                      než plody a osivo, dřevo jehličnanů (Coniferales)
                      s kůrou a samostatná kůra (Coniferales), původem
                      z neevropských zemí
28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny  Hlízy Solanum tuberosum L.
29. Tachypterellus quadrigibbus Say    Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill.,Prunus L. a Pyrus
  /syn. = Anthonomus quadrigibbus Say/  L., jiné než osivo, původem z neevropských zemí
30. Toxoptera citricida (Kirkaldy)     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
31. Trioza erythreae (Del Guercio)     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci a Clausena Burm.f., jiné než plody
                      a osivo
32. Unaspis citri (Comstock)        Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,
                      a jejich kříženci, jiné než plody a osivo


  b) Bakterie

  Druh                  Rostlina, rostlinný produkt

 1. Citrus greening bacterium       Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                      a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
 2. Citrus variegated chlorosis /syn. =  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  Xylella fastidiosa Wells et al./    a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn.  Osivo Zea mays L.
  Pantoea stewartii  pv. stewartii
  = (Smith) Mergaert et al./
 4. Xanthomonas campestris (všechny    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  kmeny patogenní pro Citrus)      a jejich kříženci, jiné než osivo
 5. Xanthomonas campestris pv. oryzae   Osivo Oryza L.
  (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang
  et al.) Dye /syn. = Xanthomonas oryzae
  pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. a
  pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et
  al./


  c) Houby
 Druh                 Rostlina, rostlinný produkt

1. Alternaria alternata (Fr.)       Keissler Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., určené
  (neevropské patogenní kultury)      k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských zemí
1.1.Anisogramma anomala (Peck) E.     Rostliny Corylus L. určené k pěstování, jiné než osivo,
  Müller                  původem z Kanady a USA.
2. Apiosporina morbosa (Schweinitz) von   Rostliny Prunus L. určené k pěstování, jiné než osivo
  Arx
3. Atropellis spp.              Rostliny Pinus L., jiné než plodya osivo, samostatná
                       kůra a dřevo Pinus L.
4. Ceratocystis  virescens  (Davidson)  Rostliny Acer saccharum Marsh., jiné než plody a osivo,
  Moreau /syn.  =  Ceratocystis     původem z USA a Kanady, dřevo Acer saccharum Marsh.,
  coerulescens (Münch) Bakshi/       včetně dřeva hraněného, původem zUSA a Kanady
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori   Rostliny Pinus L., jiné než plodya osivo, a dřevo Pinus
  et Nambu) Deighton /syn.  = L.
  Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans/
6. Cercospora  angolensis Carvalho et   Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  Mendes  /syn.  =  Phaeoramularia  a jejich kříženci, jiné než osivo
  angolensis (T. Carvalho et O. Mendes)
  P. M. Kirk/
7. Ciborinia camelliae Kohn         Rostliny Camellia L., určené k pěstování, jiné než
                       osivo, původem z neevropských zemí
8. Diaporthe vaccinii Shear         Rostliny Vaccinium L., určené k pěstování, jiné než
                       osivo
9. Elsinoë spp.               Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich
                       kříženci, jiné než plody a osivo,a rostliny Citrus L.
                       a jejich kříženci, jiné než osivoa plody, s výjimkou
                       plodů Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.)
                       Osbeck, původem z Jižní Ameriky

10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis    Rostliny Phoenix L., jiné než plody a osivo
  (Killian et Maire) Malencon
11. Guignardia  citricarpa Kiely      Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  (všechny kmeny patogenní pro Citrus)   a jejich kříženci, jiné než osivo
12. Guignardia  piricola  (Nosa)      Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus
  Yamamoto /syn. = Botryosphaeria L.,   jiné než osivo, původem z neevropských zemí
  berengeriana f.sp. piricola  (Nose)
  Koganezawa et Sakuma/
13. Puccinia pittieriana Hennings       Rostliny Solanaceae, jiné než plody a osivo
14. Scirrhia  acicola  (Dearness)      Rostliny Pinus L., jiné než plodya osivo
  Siggers  /syn.  =  Mycosphaerella
  dearnessii Barr/

14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries)  Rostliny Ulmus L. a Zelkova L., určené k pěstování,
   Sydow et Sydow             jiné než osivo
15. Venturia nashicola Tanaka et      Rostliny Pyrus L. určené k pěstování, jiné než osivo,
  Yamamoto                 původem z neevropských zemí


  d) Viry a virům podobné organismy
  Druh                   Rostlina, rostlinný produkt
1. Beet curly  top  virus        Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, jiné než
  /hybrigeminivirus/            (neevropské osivo
  izoláty)
2. Black   raspberry  latent virus   Rostliny Rubus L. určené k pěstování
  /ilarvirus/
3. Blight and Blight - like /syn. =    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  Citrus blight disease/          a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
4. Cadang - Cadang viroid /syn. = Coconut  Rostliny Palmae určené k pěstování, jiné než osivo,
  cadang-cadang viroid/           původem z neevropských zemí
5. Cherry leaf roll virus /nepovirus/    Rostliny Rubus L. určené k pěstování

5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus    Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon
                       lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené
                       k pěstování, jiné než osivo
6. Citrus mosaic virus /badnavirus/     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                       a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
7. Citrus tristeza virus /closterovirus/  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  (neevropské izoláty)           a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
8. Leprosis  /syn. = Citrus leprosis   Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  rhabdovirus/               a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
9. Little cherry pathogen /syn. = Cherry  Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus
  little  cherry  virus/  (neevropské  incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula
  izoláty)                 Franch., Prunus serrulata Lindl.,Prunus speciosa
                       (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus
                       yedoensis Matsum., a kříženci a jejich kultivary, určené
                       k pěstování, jiné než osivo
10. Naturally spreading  psorosis      Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  /syn. = Citrus ringspot virus/      a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
11. Palm lethal yellowing mycoplasm     Rostliny Palmae určené k pěstování, jiné než osivo,
  /phytoplasma/               původem z neevropských zemí
12. Prunus necrotic ringspot virus^2)     Rostliny Rubus L. určené k pěstování
  /ilarvirus/
13. Satsuma dwarf virus /nepovirus/      Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                       a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
14. Tatter leaf virus /syn. = Citrus     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  tatter leaf capillovirus/         a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
15. Witches' broom (MLO) /syn. = Lime     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
  witches' broom phytoplasma/        a jejich kříženci, jiné než plodya osivo


  Oddíl II

  Škodlivé organismy, které se vyskytují ve Společenství a jsou závažné
  pro celé Společenství

  a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje
  Druh                 Rostlina, rostlinný produkt

 1. Aphelenchoides besseyi Christie  Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo
 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Rostliny Vitis L., jiné než plody a osivo
   /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/
 3. Ditylenchus destructor Thorne   Cibule, hlízy a oddenky květin druhů Crocus L.,
                     minikultivarů Gladiolus Tourn. ex L. ajejich kříženců,
                     jako např. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus
                     colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus
                     ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus
                     L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., určené
                     k pěstování, a hlízy brambor (Solanum tuberosum L.)
                     určené k pěstování
 4. Ditylenchus  dipsaci (Kühn)    Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a
   Filipjev              Allium schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny
                     Allium porrum L., určené k pěstování, hlízy, oddenky a
                     cibule Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus
                     Weston „Golden Yellow“, Galanthus L., Galtonia candicans
                     (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari
                     Miller, Narcissus L., Ornithogalum L.,Puschkinia Adams,
                     Scilla L., Tulipa L., určené k pěstování, a osivo
                     Medicago sativa L.
 5. Circulifer haematoceps (Mulsant  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
   et Ray) /syn. = Neoaliturus    a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
   haematoceps (Mulsant et Rey)/
 6. Circulifer tenellus (Baker)    Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                     a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
 6.1. Eutetranychus orientalis (Klein) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                     a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

 6.2. Helicoverpa armigera (Hübner)  Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul.,Dianthus
                     L., Pelargonium L'Hérit ex Ait. a Solanaceae, určené
                     k pěstování, jiné než osivo
 6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)   Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                     a jejich kříženci, jiné než plody a osivo
 7. Radopholus similis (Cobb) Thorne  Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn.,
                     Strelitziaceae, s kořeny nebo s pěstebním substrátem
                     připojeným nebo ulpělým
 8. Liriomyza huidobrensis       Řezané květiny, listová zelenina druhuApium graveolens
   (Blanchard)            L. a byliny určené k pěstování, jiné než:
                     - cibule,
                     - hlízy,
                     - rostliny čeledi Graminae,
                     - oddenky,
                     - osivo
 9. Liriomyza trifolii (Burgess)    Řezané květiny, listová zelenina druhuApium graveolens
                     L. a byliny určené k pěstování, jiné než:
                     - cibule,
                     - hlízy,
                     - rostliny čeledi Graminae,
                     - oddenky,
                     - osivo
 10. Paysandisia archon (Burmeister)   Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají
                     průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do
                     následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops
                     L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix
                     L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H.
                     Wendl., Trithrinax Mart., WashingtoniaRaf.

  b) Bakterie
  Druh                 Rostlina, rostlinný produkt

 1. Clavibacter michiganensis ssp.     Osivo Medicago sativa L.
   insidiosus (McCulloch) Davis et al.
 2. Clavibacter michiganensis ssp.     Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten  ex
   michiganensis (Smith) Davis et al.   Farw., určené k pěstování
 3. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
   al.                   Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
                       Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
                       davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a
                       Sorbus L., určené k pěstování, jiné než osivo
 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola  Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo
   (Hellmers) Dickey
 5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder)  Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo
   Starr et Burkholder /syn.=
   Burkholderia caryophylli (Burkholder)
   Yabuuchi et al./
 6. Pseudomonas syringae pv. persicae    Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica
   (Prunier et al.) Young et al.      var. nectarina (Ait.) Maxim, určené k pěstování, jiné
                       než osivo
 7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli   Osivo Phaseolus L.
   (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas
   axonopodis pv. phaseoli (Smith)
   Vauterin et al./
 8. Xanthomonas campestris pv. pruni    Rostliny Prunus L. určené k pěstování, jiné než osivo
   (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas
   arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
   et al./
 9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
   (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas    a Capsicum L., určené k pěstování
   vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et
   al./
 10. Xanthomonas fragariae Kennedy et    Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo
   King
 11. Xylophilus ampelinus          Rostliny Vitis L., jiné než plodya osivo
   (Panagopoulos) Willems et al.


  c) Houby
  Druh                   Rostlina, rostlinný produkt
 1. Ceratocystis fimbriata f.sp.      Rostliny Platanus L. určené k pěstování, jiné než osivo,
   platani Walter             a dřevo Platanus L., včetně dřevahraněného
 2. zrušeno
 3. Cryphonectria parasitica        Rostliny Castanea Mill. a QuercusL., určené
   (Murrill) Barr             k pěstování, jiné než osivo
 4. Didymella ligulicola (Baker,      Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování,
   Dimock et Davis) von Arx        jiné než osivo
 5. Phialophora cinerescens         Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo
   (Wollenweber) van Beyma
 6. Phoma tracheiphila (Petri)       Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
   Kanchaveli et Gikashvili /syn. =     a jejich kříženci, jiné než osivo
   Deuterophoma tracheiphila Petri/
 7. Phytophthora fragariae Hickman     Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo
   var. fragariae Wilcox et Duncan
 8. Plasmopara halstedii (Farlow)      Osivo Helianthus annuus L.
   Berlese et de Toni
 9. Puccinia horiana Hennings        Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování,
                       jiné než osivo
 10. Scirrhia pini Funk et Parker      Rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než osivo
   /syn. = Mycosphaerella pini E.
   Rostrup/
 11. Verticillium albo-atrum Reinke et    Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, jiné než
   Berthold                osivo
 12. Verticillium dahliae Klebahn      Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, jiné než
                       osivo


  d) Viry a virům podobné organismy
  Druh                   Rostlina, rostlinný produkt

 1. Arabis mosaic virus /nepovirus/     Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování,
                       jiné než osivo
 2. Beet   leaf  curl  virus     Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, jiné než
   /rhabdovirus/              osivo
 3. Chrysanthemum stunt viroid       Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování,
                       jiné než osivo
 4. Citrus tristeza virus          Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
   /closterovirus/ (evropské izoláty)   a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
 5. Citrus     vein enation woody gall     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
   /syn. = Citrus vein enation virus/    a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
 6. Grapevine flavescence dorée MLO    Rostliny Vitis L., jiné než plodya osivo
   /phytoplasma/
 7. Plum pox virus /potyvirus/       Rostliny Prunus L. určené k pěstování, jiné než osivo
 8. Potato  stolbur  mycoplasm     Rostliny Solanaceae určené k pěstování, jiné než osivo
   /phytoplasma/
 9. Raspberry  ringspot  virus     Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování,
   /nepovirus/               jiné než osivo
 10. Spiroplasma citri Saglio et al.     Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
                       a jejich kříženci, jiné než plodya osivo
 11. Strawberry  crinkle  virus     Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo
   /cytorhabdovirus/
 12. Strawberry latent ringspot virus    Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování,
   /nepovirus/               jiné než osivo
 13. Strawberry mild yellow edge virus    Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než osivo
 14. Tomato  black  ring  virus     Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování,
   /nepovirus/               jiné než osivo
 15. Tomato spotted wilt virus        Rostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L.,
                       Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., všechny
                       variety novoguinejských hybridů Impatiens L., Lactuca
                       sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
                       Farw., Nicotiana tabacum L., u kterých je zřejmé, že
                       jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro průmyslové
                       zpracování, Solanum melongena L.,Solanum tuberosum L.,
                       určené k pěstování, jiné než osivo
 16. Tomato yellow leaf curl virus    Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
   /bigeminivirus/             určené k pěstování, jiné než osivo  ČÁST B

  Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých
  chráněných zón je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách
  nebo rostlinných produktech

  a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje
  Druh          Rostlina, rostlinný produkt      Chráněná zóna
 1. Anthonomus      Semena a plody (tobolky) Gossypium  Řecko, Španělsko (Andalucia,
   grandis Boheman   L. a nevyzrněná bavlna        Catalonia, Extremadura, Murcia,
                                 Valencia)
 2. Cephalcia      Rostliny Larix Mill. určené      Irsko, Spojenékrálovství Velké
   lariciphila (Wachtl) k pěstování, jiné než osivo      Británie a Severního Irska (Severní
                                 Irsko, ostrov Man a Jersey)
 3. Dendroctonus     Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,  Řecko, Irsko, Spojené království
   micans (Kugelann)  Picea A. Dietr., Pinus L. a      Velké Britániea Severního Irska
              Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m,   (Severní Irsko, ostrov Man a
              jiné než plody a osivo, dřevo     Jersey)
              jehličnanů (Coniferales) s kůrou,
              samostatná kůra jehličnanů
              (Coniferales)
 4. Gilpinia       Rostliny Picea A. Dietr. určené    Řecko, Irsko, Spojené království
   hercyniae (Hartig)  k pěstování, jiné než osivo      Velké Britániea Severního Irska
                                 (Severní Irsko, ostrov Man a
                                 Jersey)
 5. Gonipterus      Rostliny Eucalyptus L'Hérit, jiné   Řecko, Portugalsko (Azory)
   scutellatus     než plody a osivo
   Gyllenhal
 6. (a) Ips       Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,  Řecko, Francie(Korsika), Irsko,
     amitinus     Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší   Spojené království Velké Británie a
     (Eichhoff)    než 3 m, jiné než plody a osivo,   Severního Irska
              dřevo jehličnanů (Coniferales) s
              kůrou, samostatná kůra jehličnanů
              (Coniferales)
   (b) Ips cembrae   Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,  Řecko, Irsko, Spojené království
     (Heer)      Picea A. Dietr., Pinus L. a      Velké Britániea Severního Irska
              Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m,   (Severní Irsko, ostrov Man)
              jiné než plody a osivo, dřevo
              jehličnanů (Coniferales) s kůrou,
              samostatná kůra jehličnanů
              (Coniferales)
   (c) Ips duplicatus  Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,  Řecko, Irsko, Spojené království
     (Sahlberg)    Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší   Velké Britániea Severního Irska
              než 3 m, jiné než plody a osivo,
              dřevo jehličnanů (Coniferales)
              s kůrou, samostatná kůra jehličnanů
              (Coniferales)
   (d) Ips sexdentatus Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,  Irsko, Kypr, Spojené království
     (Börner)     Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší   Velké Britániea Severního Irska
              než 3 m, jiné než plody a osivo,   (Severní Irsko, ostrov Man)
              dřevo jehličnanů (Coniferales)
              s kůrou, samostatná kůra jehličnanů
              (Coniferales)
   (e) Ips typographus Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,  Irsko, Spojenékrálovství Velké
     (Linnaeus)    Picea A. Dietr., Pinus L.       Británie a Severního Irska
              a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m,
              jiné než plody a osivo, dřevo
              jehličnanů (Coniferales) s kůrou,
              samostatná kůra jehličnanů
              (Coniferales)
 9. Sternochetus     Semena Mangifera L., původem ze    Španělsko (Granada a Malaga),
   mangiferae      třetích zemí             Portugalsko (Alentejo, Algarve a
   (Fabricius)                        Madeira)
 10. zrušeno

  b) Bakterie
  Druh         Rostlina, rostlinný produkt     Chráněná zóna

 1. Curtobacterium   Semena Phaseolus vulgaris L. a    Řecko, Španělsko, Portugalsko
   flaccumfaciens pv. Dolichos Jacq.
   flaccumfaciens
   (Hedges) Collins et
   Jones

 2. Erwinia       Části rostlin, jiné než plody,    Španělsko, Estonsko, Francie
   amylovora (Burrill) osivo a rostliny určené k      (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo,
   Winslow et al.   pěstování, ale včetně živého pylu  Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie,
             pro opylování Amelanchier Med.,   Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza),
             Chaenomeles Lindl., Cotoneaster   Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie,
             Ehrh., Crataegus L., Cydonia     Lombardie (kroměprovincie Mantua), Marche,
             Mill., Eriobotrya Lindl., Malus   Molise, Piemont,Sardinie, Sicílie, Toskánsko,
             Mill., Mespilus L., Photinia     Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě provincií
             davidiana (Dcne.) Cardot,      Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona,
             Pyracantha Roem., Pyrus L. a     Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige,
             Sorbus L.              S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a
                                oblasti nacházející se jižně od dálnice A4
                                v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva, Portugalsko,
                                Slovinsko (kroměregionů Gorenjska, Koroška,
                                Maribor a Notranjska), Slovensko [kromě obcí
                                Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda),
                                Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec
                                (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany
                                (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
                                Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko,
                                Spojené království Velké Británie a Severního
           Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

  c) Houby
 Druh           Rostlina, rostlinný produkt     Chráněná zóna

 01. Cryphonectria     Dřevo, kromě dřeva prostého kůry,  Česká republika, Irsko, Švédsko,
   parasitica (Murrill) a samostatná kůra Castanea Mill.   Spojené království Velké Británie a
   Barr                            Severního Irska (s výjimkou ostrova
                                 Man)

 1. Glomerella      Osivo a plody (tobolky) Gossypium  Řecko
   gossypii Edgerton   L.
 2. Gremmeniella     Rostliny Abies Mill., Larix Mill.,  Irsko, Spojenékrálovství Velké
   abietina (Lagerberg) Picea A. Dietr., Pinus L.      Británie a Severního Irska (Severní
   Morelet        a Pseudotsuga Carr., určené     Irsko)
              k pěstování, jiné než osivo
 3. Hypoxylon       Rostliny Populus L. určené      Irsko, Spojenékrálovství Velké
   mammatum (Wahlenberg) k pěstování, jiné než osivo     Británie a Severního Irska (Severní
   J. Miller                         Irsko)

  d) Viry a virům podobné organismy
  Druh          Rostlina, rostlinný produkt     Chráněná zóna
 1. Citrus tristeza virus Plody Citrus L., Fortunella     Řecko, Francie (Korsika), Malta,
   /closterovirus/    Swingle, Poncirus Raf., a jejich   Portugalsko (kromě Madeiry)
   (evropské izoláty)  kříženci, s listy a stopkami

 2. Grapevine flavescence Rostliny Vitis L. s výjimkou plodů  Česká republika, Francie (Champagne-
   dorée mycoplasm    a osiva               Ardenne, Lorraine a Alsasko),
   /phytoplasma/                       Itálie (Basilicata)


  -----

  1) Aphelenchoides besseyi Christie se nevyskytuje na Oryza L. ve
  Společenství

  2) Prunus necrotic ringspot virus se ve Společenství nevyskytuje na
  Rubus L.

  Příloha 3

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet
  a přemísťovat

  ČÁST A

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet
  a přemísťovat na území Společenství
 Popis                                Země původu

 1. Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach,     neevropské země
   Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
   Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., jiné než plody a osivo

 2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listy, jiné než      neevropské země
   plody a osivo

 3. Rostliny Populus L. s listy, jiné než plody a osivo       severoamerické země

 4. zrušeno

 5. Samostatná kůra Castanea Mill.                  třetí země

 6. Samostatná kůra Quercus L., jiná než kůra Quercus suber L.    severoamerické země

 7. Samostatná kůra Acer saccharum Marsh.              severoamerické země

 8. Samostatná kůra Populus L.                    kontinentální americké země

 9. Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill.,  Crataegus L.,   neevropské země
   Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k pěstování,
   jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a
   plodů.

 9.1. Rostliny Photinia Lindl., určené k pěstování, jiné než      USA, Čína, Japonsko, Korejská
    rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů    republika a Korejská lidově
                                    demokratická republika
 10. Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové brambory           třetí země jiné než Švýcarsko

 11. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L.     třetí země
   nebo jejich kříženců, určených k pěstování, jiné než hlízy
   Solanum tuberosum L., uvedené v bodě 10. části A této přílohy

 12. Hlízy druhu Solanum tuberosum L. a jeho kříženců, jiné než    Kromě zvláštních požadavků,
   ty, které jsou uvedeny v bodech 10. a 11. části A této přílohy  které se vztahují k hlízám
                                    brambora které jsou uvedeny v
                                    přílozeč. 4 části A oddílu I,
                                    třetí země jiné než Alžírsko,
                                    Egypt, Izrael, Libye, Maroko,
                                    Sýrie, Švýcarsko, Tunisko a
                                    Tureckoa jiné než evropské
                                    třetí země, které jsou uznány
                                    za prosté Clavibacter
                                    michiganensis ssp. sepedonicus
                                    (Spieckermann et Kotthoff)
                                    Davis et al. podle zvláštního
                                    předpisu Společenství^1) nebo
                                    jejichžopatření jsou shledána
                                    ekvivalentními opatřením EU
                                    v boji proti Clavibacter
                                    michiganensis ssp. sepedonicus
                                    (Spieckermann et Kotthoff)
                                    Davis et al. podle zvláštního
                                    předpisu Společenství^1).
 13. Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, jiné než osivo, a    třetí země, jiné než evropské
   jiné než ty, které jsou uvedené v bodech 10., 11. nebo 12. části a středozemní země
   A této přílohy

 14. Zemina a pěstební substráty tvořené zcela nebo z části      Turecko, Bělorusko, Moldavsko,
   zeminou nebo pevnými organickými částicemi jako jsou části    Rusko, Ukrajina a třetí země
   rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, jiné než ty, které   nepřináležející ke
   jsou složeny výhradně z rašeliny.                 kontinentální Evropě, jiné než
                                    Egypt, Izrael, Libye, Maroko a
                                    Tunisko
 15. Rostliny Vitis L., jiné než plody                 třetí země jiné než Švýcarsko

 16. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a      třetí země
   jejich kříženci, jiné než plody a osivo

 17. Rostliny Phoenix L., jiné než plody a osivo            Alžírsko, Maroko

 18. Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a    Neevropské země jiné než
   jejich kříženci a Fragaria L., určené k pěstování, jiné než    neevropské země středozemní
   osivo                               oblasti, Austrálie, Kanada,
                                    Nový Zéland a kontinentální
                                    státy USA, i pro tyto země
                                    však platí zákaz pro příslušné
                                    rostliny, uvedený v bodu 9.
                                    části Atéto přílohy.

 19. Rostliny čeledi Graminae, jiné než okrasné vytrvalé trávy     třetí země, jiné než země
   podčeledi Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm.,    evropské a středozemní
   Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf.,
   Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench,
   Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina
   Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, jiné než
   osivo


  ČÁST B

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet
  a přemísťovat na území určitých chráněných zón
 Popis                          Chráněná zóna

 1. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny     Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko,
   z bodů 9. a 18. části A této přílohy, kde je to   Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie,
   vhodné, rostliny a živý pyl pro opylování:      Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a
   Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus   Piacenza), Friulsko-Julské Benátsko, Lazio,
   L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,  Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantua),
   Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus   Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie,
   L., jiné než plody a osivo, původem ze třetích    Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě
   zemí, jiných než Švýcarsko a než země, které jsou  provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo,
   uznané za prosté Erwinia amylovora (Burrill)     Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige,
   Winslow et al. postupem podle zvláštního předpisu  Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti
   Společenství^1) nebo v nichž byly ve vztahu k     S. Urbano, Vescovanav provincii Padova a oblasti
   Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. zřízeny  nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii
   oblasti prosté tohoto škodlivého organismu v     Verona)], Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko
   souladu s příslušným mezinárodním standardem pro   Štýrsko a Vídeň], Portugalsko, Slovinsko
   fytosanitární opatření, uznané jako takové podle   (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor
   zvláštního předpisu Společenství^1).          a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová,
                             a Notranjska), Slovensko [kromě obcí Blahová,
                             Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda),
                             Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec
                             (okres Poltár), Hrhov(okres Rožňava), Veľké
                             Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý
                             Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko,
                             Spojené království Velké Británie a Severního
                             Irska (Severní Irsko,ostrov Man a Normanské ostrovy)
 2. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny     Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko,
   z bodu 9.1. a rostliny a živý pyl pro opylování:   Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie,
   Cotoneaster Ehrh. a Photinia davidiana (Dcne.)    Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a
   Cardot, jiné než plody a osivo, původem ze třetích  Piacenza), Friulsko-Julské Benátsko, Lazio,
   zemí, jiných než ty, které jsou uznané za prosté   Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantua),
   Erwinia amylovora (Burrill)     Winslow et al.      Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie,,
   postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1)  Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě
   nebo v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora   provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo,
   (Burrill) Winslow et al. zřízeny oblasti prosté   Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige,
   tohoto škodlivého organismu v souladu s příslušným  S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti
   mezinárodním standardem pro fytosanitární      nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii
   opatření, uznané jako takové podle zvláštního    Verona)], Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko
   předpisu Společenství^1).               (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor
                             a Notranjska), Slovensko [kromě obcí Blahová,
                             Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda),
                             Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec
                             (okres Poltár), Hrhov(okres Rožňava), Veľké
                             Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý ,
                             Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko,
                             Spojené království Velké Británie a Severního
                             Irska (Severní Irsko,ostrov Man a Normanské ostrovy)  ----

  1) Článek 18 (2) směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o
  ochranných opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlinám
  nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na
  území Společenství.

  Příloha 4

  Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu a přemísťování
  rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

  ČÁST A

  Zvláštní  požadavky,  které  musí  být splněny při dovozu anebo
  přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území
  Společenství

  Oddíl I

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z jiných než
  členských států Evropské unie

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty            Zvláštní požadavky
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 1.1. Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu Thuja   Úřední potvrzení, že dřevo bylo vhodným způsobem:
 L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9     a) tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56 °C po dobu alespoň30
 části B, jiné než ve formě:                    minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT umístěnou podle použití na dřevu
  -  třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a        nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
    dřevního odpadu, které bylo získáno částečně nebo zcela  nebo
    ze dřeva jehličnanů,                    b) podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
  -  dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových      Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
    beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných   se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
    obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních    nebo
    podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě   c) ošetřeno chemickou tlakovou impregnací přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu
    předmětů všeho druhu,                    Společenství^1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
  -  dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů     se uvede použitá účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).
    neobsahujících dřevo,
  -  dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého je
    zřejmé, že bylo zpracováno k výrobě tužek užitím
    tepelného ošetření při dosažení teploty minimálně 82 °C
    po dobu 7 - 8 dní,
 ale včetně dřeva hraněného,
 původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky,
 Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje
 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle
 et al.

 1.2. Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu Thuja   Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:
 L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9     a) vhodnému tepelnému ošetření při dosáhnutí teploty v jádru minimálně 56 °C po dobu alespoň 30
 části B, ve formě:                         minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení,
  -  třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a       nebo
    dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno  b) podrobenofumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
    z jehličnanů,                         Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se
 původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky,       uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h).
 Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje
 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle
 et al.

 1.3. Dřevo Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy    Úřední potvrzení, že dřevo:
 v příloze č. 9 části B, jiné než ve formě:           a) je prosté kůry,
  -  třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva        nebo
    a dřevního odpadu,                     b) bylo umělevysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení
  -  dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových      technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby
    beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných    sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
    obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních      mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
    podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě   nebo
    předmětů všeho druhu,                   c) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně56 °C
  -  dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů      po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou
    neobsahujících dřevo,                     podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
 původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky,      nebo
 Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje           d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle       Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
 et al.                               se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
                                 nebo
                                 e) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle
                                   zvláštníhopředpisu Společenství^1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že
                                   v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).

 1.4. Dřevo Thuja L., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy    Úřední potvrzení, že dřevo:
 v příloze č. 9 části B, ve formě:                a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,
  -  třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva        nebo
    a dřevního odpadu,                     b) bylo umělevysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení
 původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky,       technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby
 Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje             sušení,
 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle      nebo
 et al.                             c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
                                       Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
                                   se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
                                 nebo
                                 d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně56 °C
                                   po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském
                                   osvědčení.

 1.5. Dřevo jehličnanů (Coniferales), ať je nebo není      Úřední potvrzení že dřevo:
 uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9 části B, s výjimkou     a) pochází z oblastí prostých:
 dřeva ve formě:                          -  Monochamus spp. (neevropských druhů)
  -  třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a        -  Pissodes spp. (neevropských druhů)
    dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno    -  Scolytidae (neevropských druhů)
    z jehličnanů,                       Oblast musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v části „Místo původu“,
  -  dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových     nebo
    beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných  b) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které
    obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních      jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,
    podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě   nebo
    předmětů všeho druhu,                   c) bylo umělevysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení
  -  dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů      technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby
    neobsahujících dřevo,                     sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
 ale včetně dřeva hraněného,                    mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
 původem z Ruska, Kazachstánu a Turecka             nebo
                                 d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně56 °C
                                   po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou
                                   podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
                                 nebo
                                 e) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
                                   Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
                                   se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
                                 nebo
                                 f) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle
                                   zvláštníhopředpisu Společenství^1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že
                                   v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).

 1.6. Dřevo jehličnanů (Coniferales), ať je nebo není      Úřední potvrzení že dřevo:
 uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9 části B, s výjimkou     a) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které
 dřeva ve formě:                          jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,
 -  třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva         nebo
 a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně        b) bylo umělevysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení
 získáno z jehličnanů,                       technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby
 -  dřevěného obalového materiálu, ve formě obalových       sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
 beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných      mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
 obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních       nebo
 podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě      c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
 předmětů všeho druhu,                       Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
  - dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů      se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
    neobsahujících dřevo,                   nebo
 ale včetně dřeva hraněného,                   d) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci přípravkem schváleným postupem podle
 původem ze třetích zemí, jiných než:                zvláštníhopředpisu Společenství^1). Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že
  - Rusko, Kazachstán a Turecko,                 v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%),
  - Evropské země,                       nebo
  - Kanada, Čína, Japonsko, Korejská republika,        e) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně56 °C
    Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde se vyskytuje           po dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou
    Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle     podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení.
    et al.

 1.7. Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze     Úřední potvrzení že dřevo:
 č. 9 části B, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin,      a) pochází z oblastí prostých:
 zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo       -  Monochamus spp. (neevropských druhů)
 částečně získáno z jehličnanů (Coniferales),            -  Pissodes spp. (neevropských druhů)
 původem z:                             -  Scolytidae (neevropských druhů)
  -  Ruska, Kazachstánu a Turecka,               Oblast musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v části „Místo původu“,
  -  neevropských zemí, jiných než Kanada, Čína,        nebo
    Japonsko, Korejská republika, Tchaj-wan a USA, kde se   b) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,
    vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et      nebo
    Bührer) Nickle et al.                   c) bylo umělevysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení
                                   technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby
                                   sušení,
                                 nebo
                                 d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
                                   Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
                                   se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
                                 nebo
                                 e) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně56 °C
                                   po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském
                                   osvědčení.


 2. Dřevěný obalový materiál, ve formě obalových beden,     Dřevěný obalový materiál musí:
 bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů,     - být prostý kůry s výjimkou libovolného počtu jednotlivých zbytků kůry, jejichž šířka
 palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek,      (při libovolné délce) nesmí přesahovat tři centimetry nebo, pokud jsou širší než tři
 nástavných rámů palet, použitý k přepravě předmětů        centimetry,nesmí mít plochu převyšující 50 centimetrů čtverečních,
 všeho druhu, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm     - být podroben jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu FAO
 nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a      pro fytosanitární opatření č. 15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu
 tlaku, nebo jejich kombinací, původem ze třetích zemí,      v mezinárodním obchodu a
 s výjimkou Švýcarska.                      - být opatřenznačkou podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č.
                                  15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, která
                                  potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření.
 2.1. Dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, s   Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při
 výjimkou dřeva:                         dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky
  -  určeného k výrobě dýh,                  doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
  -  ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků      mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.
    dřeva a dřevního odpadu,
 původem z USA a Kanady

 2.2. Dřevo Acer saccharum Marsh., určené k výrobě dýh,     Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
 původem z USA a Kanady                     /syn. = Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi/a je určené k výrobě dýh.


 2.3. Dřevo Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim.,       Úřední potvrzení, že dřevo
    Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia         a) pochází z oblasti, která byla uznána národní
    Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc.,        organizacíochrany rostlin vyvážející země za
    ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v            prostou Agrilus planipennis Fairmaire podle příslušných
    příloze č. 9 části B, s výjimkou dřeva ve formě        mezinárodních standardů pro fytosanitární
- štěpků získaných zcela nebo částečně z těchto           opatření, nebo
 stromů,                             b) je zcela hraněné tak, že veškerý zaoblený povrch je
- dřevěného obalového materiálu, ve formě beden,           odstraněn.
 bedniček, přepravek, bubnů a podobných obalů,
 palet, ohradových palet a jiných přepravních
 podložek, nástavných rámů palet, použitého k
 přepravě předmětů všeho druhu,
- dřeva použitého k zaklínění nebo podepření
 nákladů neobsahujících dřevo,
 ale včetně dřeva hraněného,
 původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska,
 Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA

2.4. Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v         Úřední potvrzení, že dřevo
   příloze č. 9 části B, ve formě štěpků získaných        a) pochází zoblasti, která byla uznána národní
   zcela nebo částečně z Fraxinus L., Juglans            organizací ochrany rostlin vyvážející země za
   mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,           prostou Agrilus planipennis Fairmaire podle příslušných
   Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia          mezinárodních standardů pro fytosanitární
   Siebold et Zucc.,                        opatření,nebo
původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska,            b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše
Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA              2,5 cm.

2.5. Samostatná kůra Fraxinus L., Juglans mandshurica       Úřední potvrzení, že samostatná kůra
   Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus            a) pochází zoblasti, která byla uznána národní
   parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et        organizací ochrany rostlin vyvážející země za
   Zucc.,                              prostou Agrilus planipennis Fairmaire podle příslušných
původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska,             mezinárodních standardů pro fytosanitární
Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA              opatření,nebo
                                  b) byla zpracována na kusy o tloušťce a šířce nejvýše
                                   2,5 cm.


 3. Dřevo Quercus L., jiné než ve formě:             Úřední potvrzení, že dřevo:
  -  třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a       a) je zcela hraněné, tak, že veškerý přirozeně zaoblený povrch je odstraněn,
    dřevního odpadu,                      nebo
  -  sudů, kádí, škopků a jiných bednářských výrobků a     b) je prostékůry a obsah vody nepřekročil 20 % (vyjádřeno v % sušiny),
    jejich částí ze dřeva, včetně dužin, u kterých je     nebo
    doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo zpracováno      c) je prostékůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou,
    použitím tepelného ošetření při dosažení minimální     nebo
    teploty 176 °C po dobu 20 minut              d) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky kůry), dřevo bylo uměle vysušeno na
 ale včetně dřeva hraněného, původem z USA             vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak
                                   z hlediskaužité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být
                                   prokázáno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle
                                   použití nadřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

 5. Dřevo Platanus L., s výjimkou dřeva ve formě třísek,     Úřední potvrzení že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při
 štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,     dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby
 ale včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo Arménie     sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
                                 mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

 6. Dřevo Populus L., s výjimkou dřeva ve formě třísek,     Úřední potvrzení, že dřevo:
 štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,     - je prosté kůry
 ale včetně dřeva hraněného, původem z kontinentálních      nebo
 amerických zemí                         - bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického
                                       postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení
                                   tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným
                                   označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

 7.1. Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze   Úřední potvrzení, že dřevo:
 č. 9 části B, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin,      a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,
 zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo      nebo
 částečně získáno z:                       b) bylo umělevysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení
  -  Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady,        technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby
  -  Platanus L., původem z USA nebo Arménie,           sušení,
  -  Populus L., původem z amerického kontinentu        nebo
                                 c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
                                   Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
                                   se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
                                 nebo
                                 d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně56 °C
                                   po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském
                                   osvědčení.

 7.2. Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze   Úřední potvrzení, že dřevo:
 č. 9 části B, ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin,      a) bylo umělevysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení
 zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo zcela nebo       technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby
 částečně získáno z Quercus L., původem z USA            sušení,
                                 nebo
                                 b) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a schválené postupem podle zvláštního předpisu
                                   Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
                                   se uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
                                 nebo
                                 c) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně56 °C
                                   po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském
                                   osvědčení.

 7.3. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem     Úřední potvrzení, že samostatná kůra:
 z neevropských zemí                       a) byla podrobena vhodné fumigaci přípravkem schváleným postupem podle zvláštního předpisu
                                   Společenství^1). Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení
                                   se uvede účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
                                 nebo
                                 b) byla vhodným způsobem tepelně ošetřena, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně56 °C
                                   po dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském
                                   osvědčení.


 8. Dřevo použité k zaklínění nebo podepření nákladů       Dřevo musí:
 neobsahujících dřevo, včetně dřeva hraněného,           - být prosté kůry s výjimkou libovolného počtu jednotlivých zbytků kůry, jejichž šířka
 s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm nebo menší a       (při libovolné délce) nesmí přesahovat tři centimetry nebo, pokud jsou širší než tři centimetry,
 dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo       nesmí mítplochu převyšující 50 centimetrů čtverečních,
 jejich kombinací, původem ze třetích zemí, s výjimkou       - být podrobeno jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu
 Švýcarska.                             FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu
                                   v mezinárodním obchodu a
                                  - být opatřeno značkou podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č.
                                   15 Pokynypro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, která
                                   potvrzuje, že dřevo bylo podrobeno schválenému fytosanitárnímu ošetření.
 8.1. Rostliny jehličnanů (Coniferales), jiné než osivo     Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné,
 a plody, původem z neevropských zemí              úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté Pissodes spp.
                                 (neevropskýchdruhů).

 8.2. Rostliny jehličnanů (Coniferales), jiné než osivo     Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy č. 3 části A a požadavků platných
 a plody, vyšší než 3m, původem z neevropských zemí       pro tyto rostliny uvedených v bodu 8.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední
                                 potvrzení, žerostliny byly vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté Scolytidae
                                 (neevropskýchdruhů).

 9. Rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než osivo     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A a v bodech 8.1.
                                 a 8.2. části A     oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho
                                 bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné
                                 příznaky napadení Scirrhia acicola (Dearness) Siggers /syn. = Mycosphaerella dearnessii Barr/ nebo
                                 Scirrhia piniFunk et Parker /syn. = Mycosphaerella pini E. Rostrup/.

 10. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr.,     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A a v bodech
 Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené        8.1., 8.2. nebo 9. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě
 k pěstování, jiné než osivo                   produkce nebov jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od začátku posledního ukončeného
                                 vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

 11.01 Rostliny Quercus L., jiné než plody a osivo, původem   Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 2. přílohy č. 3 části A, úřední potvrzení,
 z USA                              že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.


 11.1. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., jiné než plody   Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 2. přílohy č. 3 části A a z bodu 11.01 části A
 a osivo, původem z neevropských zemí              oddílu I tétopřílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí
                                 nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení
                                 Cronartium spp. (neevropských druhů).

 11.2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené       Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2. přílohy č. 3 části A a v bodu11.1.
 k pěstování, jiné než osivo                   části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
                                 a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebo
                                 b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního
                                   ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill)Barr.


 11.3. Rostliny Corylus L. určené k pěstování, jiné než   -  Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
 osivo, původem z Kanady a USA                  a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin
                                   této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jakoprostá
                                   Anisogramma anomala (Peck) Müller a která je uvedena v části „Dodatkové prohlášení“
                                   rostlinolékařského osvědčení,
                                 nebo
                                 b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu
                                   rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření, na
                                   základě úředních prohlídek provedených v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí od
                                   začátku posledních tří ukončených vegetačních období, jako prosté Anisogramma anomala (Peck)
                                   Müller, a které je uvedeno v části „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení a
                                   prohlášenoza prosté Anisogramma anomala (Peck) Müller.
11.4. Rostliny Fraxinus L., Juglans mandshurica          Úřední potvrzení, že rostliny
Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus               a) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána
parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold            národní organizací ochrany rostlin za prostou
et Zucc., určené k pěstování, jiné než osivo a            Agrilus planipennis Fairmaire podle příslušných
rostliny v tkáňové kultuře,                      mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska,             nebo
Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA            b) byly po dobu nejméně dvou let před vývozem
                                   pěstoványv místě produkce, kde nebyly pozorovány
                                   žádné příznaky napadení Agrilus planipennis
                                   Fairmairepři 2 úředních prohlídkách za rok
                                   prováděných ve vhodnou dobu, včetně bezprostředně
                                   před vývozem.


 12. Rostliny Platanus L. určené k pěstování, jiné než      Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku
 osivo, původem z USA nebo Arménie                posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ceratocystis fimbriata f.sp.
                                 platani Walter.

 13.1. Rostliny Populus L. určené k pěstování, jiné než     Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 3. přílohy č. 3 části A, úřední potvrzení, že
 osivo, původem ze třetích zemí                 v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního
                                 ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

 13.2. Rostliny Populus L., jiné než plody a osivo, původem   Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 3. přílohy č. 3 části A a v bodu13.1.
 z kontinentálních amerických zemí                části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním
                                 okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení
                                 Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.


 14. Rostliny Ulmus L. určené k pěstování, jiné než osivo,   Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 11.4. části A oddílu I této přílohy,
 původem ze severoamerických zemí                úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního
                                 ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Elm phlöem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/.
 15. Rostliny Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia     Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodů 9. a 18. přílohy č. 3 části A, a z bodu 1.
 Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. a       přílohy č. 3 části B, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
 Pyrus L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem z     a) rostliny pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo
 neevropských zemí                        b) rostliny pocházejí z oblasti uznané za prostou Monilinia fructicola (Winter) Honey v souladu
                                   s postupempodle zvláštního předpisu Společenství^1) a v místě produkce nebyly pozoroványod začátku
                                   posledníhoukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Monilinia fructicola (Winter)
                                   Honey.

 16. Plody Prunus L. dovážené v době od 15. února do 30.     Úřední potvrzení, že:
 září, původem z neevropských zemí                - plody pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo
                                 - plody pocházejí z oblasti, která je uznána v souladu s postupem podle zvláštního předpisu
                                  Společenství^1), jako prostá Monilinia fructicola     (Winter) Honey, nebo
                                 - plody byly před sklizní anebo před vývozem podrobeny odpovídající prohlídce a účinnému ošetření
                                  proti Monilinia spp.

 16.1. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a   Plody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí být vyznačen původ zboží.
 jejich kříženců, původem ze třetích zemí


 16.2. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a   Kromě opatření platných pro tyto plody, uvedených v bodech 16.1., 16.3., 16.4. a 16.5. částiA
 jejich kříženců, původem ze třetích zemí            oddílu I tétopřílohy, úřední potvrzení, že:
                                 a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na
                                   citrusech)v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1), nebo
                                 b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na
                                   citrusech)v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1), a která je uvedená
                                   v rostlinolékařském osvědčení, nebo
                                 c) buď
                                   - na produkčním pozemku a jeho bezprostředním okolí nebyly na základě úřední kontroly
                                   a pravidelných prohlídek pozorovány od začátku posledního vegetačního období žádné příznaky
                                   napadení Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech),
                                   a
                                   na žádnémz plodů sklizených na produkčním pozemku se neprojevily příznaky napadení Xanthomonas
                                   campestris (všech patogenních kmenů na citrusech),
                                   a
                                   plody byly ošetřeny ortofenylátem sodným, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení,
                                   a
                                   plody byly baleny v zařízeních nebo v místech odbavení registrovaných pro tento účel,
                                   nebo
                                   - byl použit jiný certifikační systém uznaný za rovnocenný k výše uvedeným opatřením v souladu s
                                   postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1).

 16.3. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a   Kromě opatření platných pro tyto plody, uvedených v bodech 16.1., 16.2., 16.4. a 16.5. částiA
 jejich kříženců, původem ze třetích zemí            oddílu I tétopřílohy, úřední potvrzení, že:
                                 a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Cercospora angolensis Carvalho et Mendes /syn.=
                                   Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho et O. Mendes) P. M. Kirk/ v souladu s postupem podle
                                   zvláštníhopředpisu Společenství^1), nebo
                                 b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Cercospora angolensis Carvalho et Mendes /syn. =
                                   Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho et O. Mendes) P. M. Kirk/ v souladu s postupem podle
                                   zvláštníhopředpisu Společenství^1), která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, nebo
                                 c) na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního
                                   období pozorovány žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carvalho et Mendes /syn. =
                                   Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho et O. Mendes) P. M. Kirk/,
                                 a
                                  při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených na produkčním pozemku nevykazoval
                                   příznaky napadení Cercospora angolensis Carvalho et Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis
                                   (T. Carvalho et O. Mendes) P.M.Kirk/.

 16.4. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a   Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.1., 16.2., 16.3. a 16.5. části A
 jejich kříženců, jiné než plody Citrus aurantium L.,      oddílu I tétopřílohy, úřední potvrzení, že:
 původem ze třetích zemí                     a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenníchkmenů
                                   na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1), nebo
                                 b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních
                                   kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1), kteráje uvedena
                                   v rostlinolékařském osvědčení, nebo
                                 c) na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního
                                   období pozorovány žádné příznaky napadení Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na
                                   citrusech)a při úředních prohlídkách na plodech sklizených v místě produkce nebyly pozorovány
                                   příznaky napadení Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech), nebo
                                 d) plody pocházející z produkčního pozemku, který byl vhodně ošetřen proti Guignardia citricarpa
                                   Kiely (všem patogenním kmenům na citrusech)
                                   a
                                   při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených na produkčním pozemku nevykazoval
                                   příznaky napadení Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech).


 16.5. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a   Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.1., 16.2. a 16.3. části A
 jejich kříženců, původem ze třetích zemí, ve kterých se     oddílu I tétopřílohy, úřední potvrzení, že:
 na těchto plodech vyskytují Tephritidae (neevropské       a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného škodlivého organismu nebo, pokud tato podmínka
 druhy)                               nemůže býtsplněna,
                                 b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního
                                   ukončenéhovegetačního období při úředních kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát měsíčně v
                                   průběhu posledních 3 měsíců před sklizní žádné známky přítomnosti příslušných škodlivých organismů
                                   a žádný z plodů sklizených v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední kontrole známky
                                   přítomnosti příslušných škodlivých organismů, nebo, pokud také tyto podmínky nemohou být splněny,
                                 c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku plodů prokázala, že plody jsou prosté všech
                                   vývojovýchstadií příslušných škodlivých organismů nebo, pokud ani tato podmínka nemůže být
                                   splněna,
                                 d) plody byly proti příslušnému škodlivému organismu vhodným způsobem ošetřeny; a to horkou
                                       párou, podchlazením nebo rychlým zmrazením, prokázalo-li se toto ošetření proti příslušnému
                                   škodlivémuorganismu jako účinné, ale nepoškozující plody, nebo, pokud toto ošetření nenímožné,
                                   chemickým ošetřením, které vyhovuje předpisům Společenství.

 17. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,       Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9., 9.1. a 18. přílohy č. 3 části A,
 Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,         v bodu 1. přílohy č. 3 části B nebo v bodu 15. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,
 Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia      úřední potvrzení, že:
 davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a     a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et
 Sorbus L., určené k pěstování, jiné než osivo           al. v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1), nebo
                                 b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill)
                                   Winslow etal. v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření jako
                                   prosté tohoto škodlivého organismu, a které byly jako takové uznány podle zvláštního předpisu
                                   Společenství^1), nebo
                                 c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky
                                   napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., byly odstraněny.

 18. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a   Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 16. přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné,
 jejich kříženců, jiné než osivo a plody, a rostliny       úřední potvrzení, že:
 Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn.         a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis
 a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým či           (Cobb) Thorne nebo
 připojeným pěstebním substrátem                 b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa produkce byly v období od začátku posledního
                                   ukončenéhovegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus
                                   citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, ževzorky
                                   jsou prosté uvedených škodlivých organismů.

 19.1. Rostliny Crataegus L., určené k pěstování, jiné než    Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. přílohy č. 3 části A a v bodech 15.
 osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje         a 17. části Aoddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od
 Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart            začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Phyllosticta
                                 solitaria Ellis et Everhart

 19.2. Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A
 Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., určené         a v bodech 15. a 17. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě
 k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve        produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky
 kterých se na těchto rostlinách vyskytují příslušné       chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
 škodlivé organismy

 Příslušné škodlivé organismy jsou:

 pro Fragaria L.
 - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
 - Arabis mosaic virus /nepovirus/
 - Raspberry ringspot virus /nepovirus/
 - Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/
 - Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/
 - Strawberry mild yellow edge virus
 - Tomato black ring virus /nepovirus/
 - Xanthomonas fragariae Kennedy et King

 pro Malus Mill.:
 - Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart

 pro Prunus L.:
 - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (ESFY) /syn. =
  European stonefruit yellows phytoplasma/
 - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye /syn. =
  Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et
  al./

 pro Prunus persica (L.) Batsch
 - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)
  Young et al.

 pro Pyrus L.:
 - Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart

 pro Rubus L.:
 - Arabis mosaic virus /nepovirus/
 - Raspberry ringspot virus /nepovirus/
 - Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/
 - Tomato black ring virus /nepovirus/

 pro všechny druhy:
 - jiné neevropské viry a virům podobné organismy

 20. Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování,   Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a
 jiné než osivo, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje      v bodech 15.,17. a 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že z místa produkce
 Pear decline mycoplasm /phytoplasma/              a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období
                                 odstraněny rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující podezření na Pear decline
                                 mycoplasm /phytoplasma/.

 21.1. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodu 19.2.
 osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují         části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
 příslušné škodlivé organismy                  a) rostliny,s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly
 Příslušné škodlivé organismy jsou:                 - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly
  - Strawberry latent "C" virus /rhabdovirus/            získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného
  - Strawberry vein banding virus /caulimovirus/           s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné
  - Strawberry witches' broom mycoplasm /phytoplasma/        škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
                                   - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledníchtří
                                   ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných
                                   indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy
                                   a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
                                 b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí
                                   nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob
                                   působenýchuvedenými škodlivými organismy.

 21.2. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodech
 osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje         19.2. a 21.1.části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
 Aphelenchoides besseyi Christie                 a) buď na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období
                                   pozoroványžádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie, nebo
                                 b) v případětkáňových kultur, dotyčné rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají podmínkám
                                   uvedeným pod písmenem a) tohoto bodu nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně
                                   testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.

 21.3. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodech
 osivo                              19.2., 21.1. a 21.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z
                                 oblasti prosté Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer Schenkling.

 22.1. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, jiné než     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A,v bodu
     osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují         1. přílohy č. 3 části B a v bodech 15., 17. a 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední
 příslušné škodlivé organismy na Malus Mill.           potvrzení, že:
 Příslušné škodlivé organismy jsou:               a) rostliny byly:
  - Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)          - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly
  - Tomato ringspot virus /nepovirus/                získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného
                                   s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné
                                   organismya shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
                                   - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledníchtří
                                   ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných
                                   indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy
                                   a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
                                 b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí
                                   nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob
                                   působenýchuvedenými škodlivými organismy.

 22.2. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, jiné než     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A,v bodu
 osivo, původem ze zemí, kde se vyskytuje Apple         1. přílohy č.3 části B a v bodech 15., 17., 19.2. a 22.1. části A oddílu I této přílohy, úřední
 proliferation mycoplasm /phytoplasma/              potvrzení, že:
                                 a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/, nebo
                                 b)
                                  (aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:
                                   - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly
                                   získány vpřímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného
                                   s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple
                                   proliferation mycoplasm /phytoplasma/ a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, nebo
                                   - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledníchšesti
                                   ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných
                                   indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm
                                   /phytoplasma/ a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu,
                                  (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí
                                   nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky choroby
                                   působené Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/.

 23.1. Rostliny následujících druhů rodu Prunus L., určené k   Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a
 pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých     v bodech 15. a 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
 se vyskytuje Plum pox virus /potyvirus/:            a) rostliny,s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:
 - Prunus amygdalus Batsch                     - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly
 - Prunus armeniaca L.                        získány vpřímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného
 - Prunus blireiana Andre                      s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox
 - Prunus brigantina Vill.                      virus /potyvirus/ a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, nebo
 - Prunus cerasifera Ehrh.                     - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledníchtří
 - Prunus cistena Hansen                       ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných
 - Prunus curdica Fenzl et Fritsch.                 indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus /potyvirus/ a
 - Prunus domestica ssp. domestica (L.)               shledaného prostým tohoto škodlivého organismu,
 - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.      b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí
 - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.           nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky choroby
 - Prunus glandulosa Thunb.                     působené Plum pox virus /potyvirus/
 - Prunus holosericea Batal.                   c) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům
 - Prunus hortulana Bailey                     podobnými původci chorob, byly odstraněny.
 - Prunus japonica Thunb.
 - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
 - Prunus maritima Marsh.
 - Prunus mume Sieb. et Zucc.
 - Prunus nigra Ait.
 - Prunus persica (L.) Batsch.
 - Prunus salicina L.
 - Prunus sibirica L.
 - Prunus simonii Carr.
 - Prunus spinosa L.
 - Prunus tomentosa Thunb.
 - Prunus triloba Lindl.
 - jiné k Plum pox virus /potyvirus/ náchylné druhy
  Prunus L.

 23.2. Rostliny Prunus L. určené k pěstování           Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A nebo
 a) původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L.         v bodech 15.,19.2. a 23.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
  vyskytují příslušné škodlivé organismy            a) rostliny byly:
                                   - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly
 b) jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se          získány vpřímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného
  příslušné škodlivé organismy vyskytují,              s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné
                                   organismya shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
 c) jiné než osivo, původem ze neevropských zemí, ve        - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledníchtří
  kterých se příslušné škodlivé organismy vyskytují,        ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných
                                   indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy
 Příslušné škodlivé organismy jsou:                 a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
 pro případy uvedené pod písmenem a):              b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí
  - Tomato ringspot virus /nepovirus/                nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky chorob
                                   působenýchuvedenými škodlivými organismy.
 pro případy uvedené pod písmenem b):
  - Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)
  - Peach mosaic virus /syn. = Peach latent mosaic
   pelamoviroid/ (americký)
  - Peach phony rickettsia
  - Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/
  - Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/
  - Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký)
  - Peach X-disease mycoplasm /phytoplasma/

 pro případy uvedené pod písmenem c):
  - Little cherry pathogen /syn. = Cherry little
   cherry virus/

 24. Rostliny Rubus L. určené k pěstování,            Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 19.2. části A oddílu I této přílohy,
 a) původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. vyskytují     a) rostliny musí být prosty mšic, včetně jejich vajíček,
  příslušné škodlivé organismy                 b) úřední   potvrzení, že:
                                   (aa) rostliny byly:
 b) jiné než osivo, původem ze zemí, ve kterých se          - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly
  vyskytují příslušné škodlivé organismy               získányv přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného
                                    s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné
 Příslušné škodlivé organismy jsou:                  organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
 pro případy uvedené pod písmenem a):                 - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří
  - Tomato ringspot virus /nepovirus/                 ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných
  - Black raspberry latent virus /ilarvirus/             indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy
  - Cherry leafroll virus /nepovirus/                 a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
  - Prunus necrotic ringspot virus /ilarvirus/           (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí
                                    nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob
 pro případy uvedené pod písmenem b):                 působených uvedenými škodlivými organismy.
  - Raspberry leaf curl virus /luteovirus/ (americký)
  - Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)

 25.1. Hlízy Solanum tuberosum L., pocházející ze zemí, ve    Kromě zákazů,vyplývajících pro hlízy z bodů 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A, úřední potvrzení,
 kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum          že:
 (Schilbersky) Percival                     a) hlízy pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (všech
                                   patotypů jiných než rasa 1, což je obecná evropská rasa) a od začátku odpovídajícího období nebyly
                                   v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí pozorovány příznaky napadení Synchytrium
                                   endobioticum (Schilbersky) Percival, nebo
                                 b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
                                   byla podlezvláštního předpisu Společenství^1) uznána za rovnocenná opatřením Společenství.

 25.2. Hlízy Solanum tuberosum L.                  Kromě opatření uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodu 25.1. části A oddílu
                                 I této přílohy, úřední potvrzení, že:
                                 a) hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et
                                   Kotthoff) Davis et al., nebo
                                 b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
                                   (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. byla podle zvláštního předpisu Společenství^1) uznána za
                                   rovnocennáopatřením Společenství.

 25.3. Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než rané brambory,    Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a
 původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle     v bodech 25.1. a 25.2. části A oddílu I této přílohy ošetření k potlačení možnosti klíčení.
 tuber viroid


 25.4. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování       Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a
                                 v bodech 25.1., 25.2. a 25.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí
                                 z pozemku prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone)
                                 Behrens a
                                 a) buď z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. =
                                   Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebo
                                 b) pro oblasti, ve kterých se Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia
                                 solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ vyskytuje, hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo
                                 shledáno prostým Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith)
                                 Yabuuchi et al./ nebo které je považováno za prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. =
                                 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ po využití vhodné metody k eradikaci Pseudomonas
                                 solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, uznané za
                                 vhodnou podlezvláštního předpisu Společenství^1),
                                  a
                                 c) hlízy pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací)
                                   a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
                                 d) pocházejí-li hlízy z oblastí, kde se vyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny
                                   populace) a Meloidogyne fallax Karssen,
                                  - buď hlízypocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelských
                                   porostů vizuálními prohlídkami hostitelských rostlin prováděnými ve vhodných termínech
                                   a vizuálníkontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě produkce, shledáno prostým
                                   Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
                                  - hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď prověřeny na přítomnost příznaků napadení
                                   použitím vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, akromě
                                   toho bylarovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce před uváděním na trh v
                                   souladu spostupy blíže uvedenými ve zvláštním právním předpisu^2) provedena vizuální kontrola
                                   povrchu ařezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
                                   (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen.


 25.4.1. Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než hlízy        Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v
určené k pěstování                         bodu 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2. a
                                  25.3. částiA oddílu I této přílohy, úřední potvrzení,
                                  že hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje
                                  Pseudomonassolanacearum (Smith) Smith /syn.
                                  = Ralstoniasolanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.

25.4.2. Hlízy Solanum tuberosum L.                 Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v
                                  bodech 10.,11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech
                                  25.1., 25.2., 25.3., 25.4. a 25.4.1. části A oddílu I této
                                  přílohy, úřední potvrzení, že:
                                  a) hlízy pocházejí ze země, ve které se nevyskytuje
                                    Scrobipalpopsis solanivora Povolny, nebo
                                  b) hlízy pocházejí z oblasti, která byla uznána
                                    národní    organizací ochrany rostlin za prostou
                                    Scrobipalpopsis solanivora Povolny podle příslušných
                                    mezinárodních standardů pro fytosanitární
                                    opatření.
 25.5. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, jiné než     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 10., 11., 12. a 13. přílohy č.3
 osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato     části A a v bodech 25.1., 25.2., 25.3. a 25.4. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že
 stolbur mycoplasm /phytoplasma/                 na rostlináchv místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období
                                 pozorovány žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/.

 25.6. Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, jiné než     Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3 části Aa
 hlízy Solanum tuberosum L. a jiné než osivo           v bodu 25.5. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že na rostlinách v
 Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,        místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky
 původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle     napadení Potato spindle tuber viroid.
 tuber viroid


 25.7. Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon         Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3 části Aa
 lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana     v bodech 25.5. a 25.6. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
 L. a Solanum melongena L., určené k pěstování, jiné než     a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia
 osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje          solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebo
 Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. =         b) v místě produkce nebyly od začátku posledního  ukončeného vegetačního období pozoroványžádné
 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./          příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith)
                                   Yabuuchi et al./.


 26. Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, jiné    Úřední potvrzení, že na chmelu v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního
 než osivo                            období pozorovány žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillium
                                 dahliae Klebahn.

 27.1. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a    Úřední potvrzení, že:
 Pelargonium L'Hérit ex Ait., určené k pěstování, jiné      a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné
 než osivo                             známky přítomnosti Helicoverpa armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis (Boisduval), nebo
                                 b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.

 27.2. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a    Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 27.1. části A oddílu I této přílohy,
 Pelargonium L'Hérit ex Ait., jiné než osivo           úřední potvrzení, že:
                                 a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné
                                   známky přítomnosti Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura
                                   (Fabricius), nebo
                                 b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.

 28. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., určené        Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1. a 27.2. části A oddílu I této
 k pěstování, jiné než osivo                   přílohy, úřední potvrzení, že:
                                 a) rostliny jsou nejvýše třetí generací odvozenou od materiálu, který byl testován na
                                   Chrysanthemum stunt viroid a byl shledán prostým, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl
                                   v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10 % rostlin a tento vzorek byl
                                   shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid,
                                 b) rostliny nebo řízky
                                   - pocházejí z podniků, které byly úředně kontrolovány nejméně jednou měsíčně v průběhu 3 měsíců
                                   před odesláním, a při těchto kontrolách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia
                                   horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před vývozem
                                   pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings, nebo
                                   - rostlinybyly proti Puccinia horiana Hennings vhodným způsobem ošetřeny;
                                 c) v případěnezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly
                                   řízky získány, pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock etDavis) von
                                   Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani v místech zakořenění, pozorovány
                                   žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx.

 28.1. Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a          Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex             v bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5.,
Farw., určené k pěstování, jiné než osivo             25.6., 25.7.,27.1., 27.2. a 28. části A oddílu I této
                                 přílohy, úřední potvrzení, že:
                                 a) rostliny byly trvale pěstovány v zemi prosté
                                   Chrysanthemum stem necrosis virus, nebo
                                 b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla
                                   uznána národní organizací ochrany rostlin vyvážející
                                   země za prostou Chrysanthemum stem
                                   necrosis virus podle příslušných mezinárodních
                                   standardů pro fytosanitární opatření, nebo
                                 c) rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce,
                                   které bylouznáno za prosté Chrysanthemum stem
                                   necrosis virus a ověřeno pomocí úředních prohlídek
                                   a, případně i testování.“.
 29. Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než osivo   Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1. a 27.2. části A oddílu I této
                                 přílohy, úřední potvrzení, že:
                                 - rostliny pocházejí v přímé linii z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním
                                  provedeným nejméně jednou během předchozích dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia
                                  chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starret
                                  Burkholder /syn. = Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al./ a Phialophora
                                  cinerescens(Wollenweber) Van Beyma, a
                                 - na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky výše jmenovaných     škodlivých organismů.

 30. Cibule Tulipa L. a Narcissus L., jiné než ty, u nichž    Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány během posledního ukončeného vegetačníhoobdobí
 je zřejmé podle balení nebo jiným způsobem, že jsou       žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.
 určené k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří
 se v rámci podnikání nezabývají produkcí řezaných
 květin


 31. Rostliny Pelargonium L'Hérit ex Ait, určené         Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1. a 27.2. části A oddílu I této
 k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, ve        přílohy,
 kterých se vyskytuje Tomato ringspot virus /nepovirus/
 a                                úřední potvrzení, že rostliny:
 a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum Cobb     a) pocházejípřímo z míst produkce, prostých Tomato ringspot virus /nepovirus/, nebo
  sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči     b) jsou nejvýše čtvrtou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného
  Tomato ringspot virus /nepovirus/                systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus /nepovirus/.

                                 úřední potvrzení, že rostliny:
                                 a) pocházejípřímo z míst produkce, na kterých jsou půda a rostliny prosté Tomato ringspot virus
                                   /nepovirus/, nebo
                                 b) jsou nejvýše druhou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného
                                   systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus /nepovirus/.
 b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum Cobb
  sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči
  Tomato ringspot virus /nepovirus/


 32.1. Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, jiné  -  Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28. a 29. části A
 než:                              oddílu I tétopřílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách
  -  cibule,                          a:
  -  oddenkové hlízy,                     a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národní organizací pro ochranu rostlin
  -  rostliny čeledi Graminae;                  této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jakoprostá
  -  oddenky;                           Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a která je uvedena v části
  -  osivo,                            „Dodatkovéprohlášení“, rostlinolékařského osvědčení,
  -  hlízy,                          nebo
 původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje        b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno národní organizací pro ochranu
 Liriomyza sativae Blanchard anebo Amauromyza maculosa       rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření
 (Malloch)                             jako prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je uvedeno
                                   v části „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení, a na základě úředních prohlídek
                                   prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo prohlášeno za prosté
                                   Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch),
                                 nebo
                                 c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza sativae Blanchard a
                                   Amauromyzamaculosa (Malloch) a úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae
                                   Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobnosti o ošetření musí být uvedeny
                                   v rostlinolékařském osvědčení.

 32.2. Řezané květiny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus   Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
 L., Gypsophila L. a Solidago L. a listová zelenina       - pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch),
 Apium graveolens L. a Ocimum L.                  nebo
                                 - byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae
                                  Blanchard aAmauromyza maculosa (Malloch).

 32.3. Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, jiné     Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29. a 32.1.
 než:                              části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
  -  cibule,                          a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii
  -  oddenkové hlízy,                       (Burgess),
  -  rostliny čeledi Graminae,                 nebo
  -  oddenky,                         b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně během
  -  osivo,                            tří měsícůpřed sklizní pozorovány žádné známky přítomnosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a
  -  hlízy;                            Liriomyza trifolii (Burgess),
 původem ze třetích zemí                     nebo
                                 c) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza
                                   huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a byly podrobeny vhodnému ošetření proti
                                   Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess).

 33. Rostliny s kořeny, vypěstované ve volné půdě, pěstované   Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
 nebo určené k pěstování                     (Spieckermannet Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis
                                 (Wollenweber)Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

 34. Zemina a pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo    Úřední potvrzení, že:
 s nimi spojené, tvořené zcela nebo zčásti zeminou nebo     a) substrát při vysázení byl
 pevnou organickou hmotou, jako jsou části rostlin,         - buď prostý zeminy a organických látek, nebo
 humus včetně rašeliny nebo kůry, nebo tvořené částečně       - shledán prostým hmyzu a škodlivých háďátek a podroben vhodnému vyšetření nebo tepelnému
 jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení       ošetřenínebo fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý jiných škodlivých organismů,
 vitality rostlin, původem z:                     nebo
  -  Turecka,                           - podrobenvhodnému tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý
  -  Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,         škodlivých organismů a
  -  neevropských zemí jiných než Alžírsko, Egypt,       b) od doby vysázení
    Izrael, Libye, Maroko a Tunisko.               - buď bylaučiněna vhodná opatření, která zabezpečila, že substrát zůstal prostý škodlivých
                                    organismů, nebo
                                   - rostlinybyly v průběhu posledních dvou týdnů před odesláním zbaveny přebytečného substrátu,
                                    tak, že zůstalo pouze nutné minimální množství substrátu nezbytné pro udržení vitality rostlin
                                    během přepravy a v případě, že rostliny byly přesazeny, pěstební substrát použitý pro tento účel
                                    splňuje podmínky odstavce a) tohoto bodu.

 35.1. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, jiné    Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného
 než osivo                            vegetačního období žádné příznaky napadení Beet curly top virus /hybrigeminivirus/ (neevropských
                                 izolátů).

 35.2. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, jiné      Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 35.1. části A oddílu I této přílohy,
 než osivo, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje       úřední potvrzení, že:
 Beet leaf curl virus /rhabdovirus/               a) v oblastiprodukce nebyl zjištěn     výskyt Beet leaf curl virus /rhabdovirus/ a
                                 b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního
                                   ukončenéhovegetačního období žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus /rhabdovirus/.

 36.1. Rostliny určené k pěstování, jiné než:        -  Kromě požadavků pro tyto rostliny uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. a
  -  cibule,                          32.3. části Aoddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
  -  oddenkové hlízy,                      a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národní organizací pro ochranu rostlin
  -  oddenky,                           této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jakoprostá
  -  osivo,                            Thrips palmi Karny a která je uvedena v části „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení,
  -  hlízy,                            nebo
 původem ze třetích zemí                     b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno národní organizací pro ochranu
                                   rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako
                                   prosté Thrips palmi Karny a které je uvedeno v části „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského
                                   osvědčení,a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před
                                   vývozem bylo prohlášeno za prosté Thrips palmi Karny,
                                   nebo
                                  c)  bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Thrips palmi Karny aúředně
                                   prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi Karny. Podrobnosti o ošetření se uvádějí
                                   v rostlinolékařském osvědčení.

 36.2. Řezané květiny druhu Orchidaceae a plody druhu      Úřední prohlášení, že řezané květiny a plody:
 Momordica L. a Solanum melongena L., původem ze třetích     - pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny,
 zemí                               nebo
                                 - byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi Karny.

 37. Rostliny Palmae, určené k pěstování, jiné než osivo,    Kromě zákazů,vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 17. přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné,
 původem z neevropských zemí                   úřední potvrzení, že:
                                 a) rostliny buď pocházejí z oblasti, která je prostá Palm lethal yellowing mycoplasm
                                   /phytoplasma/ a Cadang-cadang viroid /syn. = Coconut cadang-cadang viroid/a v místě produkce nebo v
                                   jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období
                                   žádné příznaky těchto chorob, nebo
                                 b) na rostlinách nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné
                                 příznaky napadení Palm lethal yellowing mycoplasm /phytoplasma/ a Cadang-cadang viroid /syn.=
                                 Coconut cadang-cadang viroid/ a rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky vzbuzující
                                 podezření z možného napadení těmito chorobami, byly odstraněny a rostliny byly podrobeny vhodnému
                                 ošetření proti Myndus crudus Van Duzee;
                                 c) materiál ve formě tkáňových kultur byl přímo odvozen z rostlin, splňujících podmínky a) nebo
                                   b).


 37.1. Rostliny Palmae, určené k pěstování, které        Kromě zákazů,vyplývajících z bodu 17. části A
 mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a            přílohy č. 3 a požadavků uvedených v bodu 37. části
 patří do následujících rodů: Brahea Mart.,           A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
 Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth,            a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se nevyskytuje
 Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,            Paysandisia archon (Burmeister), nebo
 Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,             b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána
 Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.                národní organizací ochrany rostlin za prostou
                                   Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných
                                   mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
                                   nebo
                                 c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před
                                   vývozem v místě produkce:
                                   - které jeregistrováno národní organizací
                                    ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace
                                    nad ním vykonává dohled,
                                   - kde bylyrostliny umístěny v prostoru s úplnou
                                    fyzickouochranou před zavlečením Paysandisia
                                    archon (Burmeister) nebo za použití vhodných
                                    preventivních ošetření a
                                   - kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení
                                    Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních
                                    prohlídkách za rok prováděných ve
                                    vhodnou dobu, včetně bezprostředně před
                                    vývozem.
 38.1. Rostliny Camellia L. určené k pěstování, jiné než     Úřední potvrzení, že:
 osivo, původem z neevropských zemí               a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Ciborinia camelliae Kohn nebo
                                 b) v místě produkce nebyly pozorovány na kvetoucích rostlinách od začátku posledního ukončeného
                                   vegetačního období žádné příznaky napadení Ciborinia camelliae Kohn.

 38.2. Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, jiné než     Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Aculops fuchsiae
 osivo, původem z USA nebo z Brazílie              Keifer a bezprostředně před vývozem byly rostliny kontrolovány a shledány prostými Aculops fuchsiae
                                 Keifer.

 39. Stromy a keře, určené k pěstování, jiné než osivo      Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16.,17. a
 a rostliny v buněčných a pletivových kulturách, původem     18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části B a v bodech 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1.,
 ze třetích zemí, jiných než evropských nebo           11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2.,24.,
 středozemních                          25.5., 25.6.,26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. a 38.2.
                                 části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
                                 - jsou čisté (tzn. prosté rostlinných zbytků) a prosté květů a plodů,
                                 - byly vypěstovány ve školkách,
                                 - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, přičemž bylo shledáno, že jsou prosté
                                   příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány
                                   prostými známek přítomnosti škodlivých druhů háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení
                                   těmito škodlivými organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.

 40. Listnaté     stromy a keře, určené k pěstování, jiné než    Kroměopatření pro tyto rostliny uvedené v bodech 2., 3., 9., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3
 osivo a rostliny v buněčných a pletivových kulturách,      části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části B a v bodech 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14.,
 původem ze třetích zemí, jiných než evropských a        15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2.,39. a
 středozemních                          45.1. části Aoddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že se rostliny nacházejí
                                 v období vegetačního klidu a nemají listy.

 41. Jednoleté a dvouleté rostliny, jiné než trávy        Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3 části A
 (Graminae), určené k pěstování, jiné než osivo, původem     a v bodech 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. a 35.2. části A oddílu I této
 z jiných než evropských a středozemních zemí          přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
                                 - byly vypěstovány ve školkách,
                                 - jsou prostyrostlinných zbytků, květů a plodů,
                                 - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, a
                                 - byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými
                                  organismy, a
                                 - buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo
                                  příznaků napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto
                                  organismů.

 42. Rostliny čeledi Graminae - víceleté okrasné trávy z     Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 33. a 34. části A oddílu I této
 podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe       přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
 Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans.,         - byly vypěstovány ve školkách, a
 Cortaderia Stapf., Glyceria R.Brown, Hakonechloa Mak.      - jsou prostyrostlinných zbytků, květů a plodů, a
 ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L.,     - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, a
 Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a      - byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými
 Uniola L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem      organismy, a
 z jiných než evropských a středozemních zemí          - buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo
                                  příznaků napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto
                                  organismů.

 43. Přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny (bonsaje) určené   Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16.,17. a
 k pěstování, jiné než osivo, původem z neevropských       18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části B a v bodech 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2.,

 zemí                              12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5.,
                                 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2., 39.,40. a
                                 42. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
                                 a) rostliny,včetně rostlin získaných přímo z přírodního stanoviště, musí být pěstovány,
                                   udržovány a tvarovány nejméně dva po sobě následující roky před odesláním v úředně registrovaných
                                   školkách se stanoveným režimem úředního dozoru,
                                 b) rostliny ve školkách uvedené pod a) musí být:
                                  (aa) nejméně v období uvedeném pod a)
                                   - nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na regálech ve výšce nejméně 50 cm nad povrchem
                                   země,
                                   - vhodným způsobem ošetřovány, tak, aby byly prosté neevropských rzí; účinná látka, koncentrace
                                   a datum aplikace těchto ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení v části
                                   „Dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření“,
                                   - úředně kontrolovány nejméně šestkrát ročně ve vhodných intervalech na výskyt příslušných
                                   škodlivých organismů uvedených v přílohách této vyhlášky; kontroly musí být provedeny také na
                                   rostlinách v bezprostředním okolí školek uvedených pod a); musí být vykonány alespoň vizuálně
                                   na každémřádku pole nebo školky, a to vizuální kontrolou všech částí rostlin vystupujících nad
                                   úroveň povrchu pěstebního substrátu, s použitím namátkového vzorku z nejméně 300 rostlin
                                   jednoho rodu, když celkový počet rostlin tohoto rodu nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 %
                                   rostlin, když celkový počet rostlin tohoto rodu převyšuje 3000 kusů,
                                   - při těchto kontrolách shledány prostými příslušných škodlivých organismů uvedených
                                   v předcházející odrážce; napadené rostliny musí být odstraněny; zbylé rostliny, pokud tobude
                                   účelné, musí být účinně ošetřeny a navíc po vhodnou dobu udržovány pod kontrolou, aby bylo
                                   zaručeno,že rostliny jsou prosté příslušných škodlivých organismů,
                                   - pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu nebo v přírodním pěstebním substrátu,
                                   který bylfumigován nebo vhodným způsobem tepelně ošetřen a shledán prostým všech škodlivých
                                   organismů,
                                   - udržovány za podmínek zaručujících, že pěstební substrát zůstává prostým škodlivých organismů,
                                   a v průběhu dvou týdnů před odesláním byly:
                                    - otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a udržovány jako
                                     prostokořenné, nebo
                                    - otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a přesazeny do
                                     pěstebního substrátu, který splňuje požadavky uvedené v pododstavci (aa), v páté odrážce,
                                     nebo
                                    - vhodně ošetřeny, aby bylo zajištěno, že pěstební substrát je prostý škodlivých organismů;
                                     účinnálátka,. koncentrace a datum aplikace ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském
                                     osvědčení v části „Dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření“
                                  (bb) balenyv uzavřených kontejnerech, úředně zapečetěny a označeny registračním číslem
                                   registrované školky; toto číslo musí být také k umožnění identifikace zásilky uvedeno v části
                                   „Dodatkovéprohlášení“ rostlinolékařského osvědčení.

 44. Bylinné vytrvalé rostliny, určené k pěstování, jiné než   Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 32.1., 32.2., 32.3., 33. a 34.
 osivo, z čeledí Caryophyllaceae (s výjimkou Dianthus      části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
 L.), Compositae (s     výjimkou Dendranthema (DC) Des        - byly vypěstovány ve školkách, a
 Moul.), Cruciferae, Leguminosae, Rosaceae (s výjimkou      - jsou prostyrostlinných zbytků, květů a plodů, a
 Fragaria L.), původem ze třetích zemí, jiných než        - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, a
 evropských a středozemních                   - byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými
                                  organismy, a
                                 - buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo
                                  příznaků napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto
                                  organismů.


 45.1. Rostliny bylinných druhů a rostliny Ficus L. a    -  Kromě požadavků pro tyto rostliny uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. a
 Hibiscus L., určené k pěstování, jiné než cibule,        36.1. části Aoddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny:
 oddenkové hlízy, oddenky, osivo a hlízy, původem        a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin
 z neevropských zemí                        této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jakoprostá
                                   Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských populací/ a která je uvedena v části „Dodatkové
                                   prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení,
                                 nebo
                                 b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu
                                   rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako
                                   prosté Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských populací/ a které je uvedeno v části „Dodatkové
                                   prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení, a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně
                                   jednou za tři týdny během devíti týdnů před vývozem uznáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius)
                                   /neevropských populací/,
                                 nebo
                                 c) byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropským populacím/
                                   v případě,že byly udržovány nebo vypěstovány v místě produkce, ve kterém byl zjištěn výskyt
                                   Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských populací/, a toto místo produkce bylo následně
                                   v důsledkuprovádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius)
                                   /neevropských populací/ shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius), a to na základě jak úředních
                                   prohlídek prováděných jednou týdně v průběhu devíti týdnů před vývozem, tak monitorovacích
                                   postupů v průběhu uvedeného období. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském
                                   osvědčení.

 45.2. Řezané květiny Aster L., Eryngium L., Gypsophila L.,   Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
 Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L.,       - pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských populací/,
 Trachelium L. a listová zelenina Ocimum L., původem        nebo
 z neevropských zemí                       - byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci (Gennadius)
                                   /neevropských populací/.

 45.3. Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex    Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech
 Farw., určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze      25.5., 25.6. a 25.7. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,
 zemí, kde se vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus      úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf
 /bigeminivirus/                         curl virus /bigeminivirus/
 a) kde se nevyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius)
                                 úřední potvrzení, že:
                                 a) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus
                                   /bigeminivirus/ a
 b) kde se vyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius)           (aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci (Gennadius), nebo
                                   (bb) místoprodukce bylo shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) na základě úředních
                                    prohlídek provedených alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem, nebo
                                 b) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus
                                   /bigeminivirus/ a místo produkce bylo podrobeno vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění
                                   nepřítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius).

 46. Rostliny určené k pěstování, jiné než osivo, cibule,    Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 13. přílohy č. 3 části A a v bodech
 hlízy a oddenky, původem ze zemí, ve kterých se         25.5., 25.6.,32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2. a 45.3. části A oddílu I této
 vyskytují příslušné škodlivé organismy             přílohy, kde je to vhodné,

                                 úřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého vegetačního období nebyly pozorovány žádné
 a) kde se nevyskytují neevropské populace Bemisia        příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy,
  tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných
  škodlivých organismů                     úřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení dostačujícího období nebyly pozorovány žádné
                                 příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy a
 b) kde se vyskytují neevropské populace Bemisia tabaci     a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci (Gennadius) a jiných přenašečů
  (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných           příslušných škodlivých organismů, nebo
  škodlivých organismů                     b) při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech bylo místo produkce shledáno
 Příslušné škodlivé organismy jsou:                 prostým Bemisia tabaci (Gennadius) a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů, nebo
 -  Bean golden mosaic virus /begomovirus/           c) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius).
 -  Cowpea mild mottle virus /carlavirus/
 -  Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/
 -  Pepper mild tigré virus /begomovirus/
 -  Squash leaf curl virus /begomovirus/
 -  jiné viry přenášené Bemisia tabaci (Gennadius)

 47. Osivo Helianthus annuus L.                 Úřední potvrzení, že:
                                 a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni, nebo
                                 b) semena, jiná než semena odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow)
                                   Berlese etde Toni, vyskytujícím se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti
                                   Plasmoparahalstedii (Farlow) Berlese et de Toni.

 48. Osivo Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.    Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou
                                 metodou, schválenou podle zvláštního předpisu Společenství^1), a
                                 a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith)
                                   Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria
                                   (ex Doidge) Vauterin et al./ a Potato spindle tuber viroid,     nebo
                                 b) na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné
                                   příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy, nebo
                                 c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé
                                   organismy a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá těchto
                                   škodlivýchorganismů.

 49.1. Osivo Medicago sativa L.                 Úřední potvrzení, že:
                                 a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné
                                   příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento organismus nebyl zjištěn ani při
                                   laboratorních testech vykonaných na reprezentativním vzorku, nebo
                                 b) před vývozem byla provedena fumigace.

 49.2. Osivo Medicago sativa L. původem ze zemí, ve kterých   Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 49.1. části A oddílu I této přílohy,
 se vyskytuje Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus     úřední potvrzení, že:
 Davis et al.                          a) na farmě,kde byla semena vypěstována, ani v jejím bezprostředním okolí, nebyl v průběhu
                                   posledních 10 let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;
                                 b) buď
                                   - sklizenásemena náleží k odrůdě, která je uznána jako vysoce rezistentní proti Clavibacter
                                    michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., nebo
                                   - v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho čtvrté ukončené vegetační období od doby výsevu a
                                    porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen, nebo
                                   - obsah neškodných nečistot v osivu, které byly stanoveny podle pravidel používaných pro
                                    uznáváníosiva pro jeho tržní oběh ve Společenství, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti;
                                 c) během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li to možné, během posledních dvou
                                   vegetačních období, nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech Medicago
                                   sativa L.pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.
                                 d) porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla
                                   pěstovánavojtěška (Medicago sativa L.).

 50. Osivo Oryza sativa L.                    Úřední potvrzení, že:
                                 a) semena byla úředně testována vhodnými nematologickými metodami a byla shledána prostými
                                   Aphelenchoides besseyi Christie, nebo
                                 b) semena byla podrobena vhodnému ošetření horkou vodou nebo jinému vhodnému ošetření proti
                                   Aphelenchoides besseyi Christie.

 51. Osivo Phaseolus L.                     Úřední potvrzení, že:
                                 a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. =
                                   Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./ nebo
                                 b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech shledán prostým Xanthomonas
                                   campestrispv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et
                                   al./.
 52. Osivo Zea mays L.                       Úřední potvrzení, že:
                                 a) semena pocházejí z oblastí prostých Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv.
                                   stewartii (Smith) Mergaert et al./ nebo
                                 b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech shledán prostým Erwinia stewartii
                                   (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./.

 53. Osivo rodů Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale   Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Tilletia indica Mitra.
 L., původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu,        Název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení.
 Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA,
 ve kterých se Tilletia indica Mitra vyskytuje


 54. Zrno rodů Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale   Úřední potvrzení, že:
 L. původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika,     a) semena pocházejí z oblasti, ve které se nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í)
 Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve         musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení v části „Místo původu“; nebo
 kterých se Tilletia indica Mitra vyskytuje           b) v místě produkce nebyly na rostlinách pozorovány během posledního ukončeného vegetačního
                                   období žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a reprezentativní vzorky semen, odebrané
                                   jednak v době sklizně a jednak před odesláním zásilky, byly testovány a shledány v těchtotestech
                                   prostými Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském osvědčením v části „Název výrobku“ musí být
                                   uvedeno „Testováno a shledáno prostým Tilletia indica Mitra“ (tested and found free from Tilletia
                                   indica Mitra).

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

  ----

  1) Článek 18 (2) směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o
  ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám
  nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na
  území Společenství.

  2) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
  rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Oddíl II

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem ze Společenství

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----- --------------------------------
 Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty           Zvláštní požadavky
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----- --------------------------------
 1. zrušeno


 2. Dřevo Platanus L., včetně dřeva hraněného         a) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis fimbriata f. sp. plataniWalter,
                                nebo
                                b) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou „Kiln-dried”, „KD” nebo jiným mezinárodně uznávaným
                                  označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na
                                  vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z
                                      hlediska užité teploty, tak z hlediska délky doby sušení.

 3. zrušeno

 4. Rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než osivo    Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku
                                posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia pini Funk et Parker /syn. =
                                Mycosphaerella pini E. Rostrup/.

 5. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,    Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 4. části A oddílu II této přílohy, kde je
 Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené       to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od
 k pěstování, jiné než osivo                  začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

 6. Rostliny Populus L. určené k pěstování, jiné než      Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku
 osivo                             posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.

 7. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené        Úřední potvrzení, že:
 k pěstování, jiné než osivo                  a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
                                nebo
                                b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného
                                  vegetačního období žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

 8. Rostliny Platanus L. určené k pěstování, jiné než     Úřední potvrzení, že:
 osivo                             a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter
                                nebo
                                b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného
                                  vegetačního období žádné příznaky napadení Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter.

 9. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,       Úřední potvrzení, že:
 Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,        a) rostliny pocházejí ze zón uznaných za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu
 Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,           s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1),
 Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,     nebo
 Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, jiné než      b) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení
 osivo                              Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., byly odstraněny.

 10. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus     Úřední potvrzení, že:
 Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo        a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri)
                                  Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/, Citrus vein enation woody gall
                                  /Citrus veinenation virus/ a Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropských izolátů)
                                nebo
                                b) rostliny získané podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány
                                  v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož každý jedinecbyl
                                  úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod uznaných
                                  v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1), alespoň na Citrus vein enation woody
                                  gall /Citrusvein enation virus/ a Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropské izoláty), a aby
                                  byly trvale pěstovány ve sklenících chráněných proti průniku hmyzu nebo v izolovaných boxech, a na
                                  kterých nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila
                                  (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/, Citrus vein enation woody
                                  gall /Citrusvein enation virus/ a Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropských izolátů) nebo
                                c) rostliny:
                                  - byly získány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány
                                  v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, jehož každý jedinec byl úředně
                                  testován alespoň na Citrus vein enation woody gall /Citrus vein enation virus/ a Citrus tristeza
                                  virus /closterovirus/ (evropské izoláty) za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných
                                  rovnocenných metod, uznaných v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1), a který
                                  byl shledánv těchto testech prostým Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropských izolátů) a
                                  který byl certifikován jako prostý nejméně na Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropské
                                  izoláty) v úředním testování každého jedince prováděným v souladu s metodami zmíněnými v této
                                  odrážce
                                  a
                                  - byly kontrolovány a od začátku posledního ukončeného vegetačního období na nich nebyly pozorovány
                                  žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli
                                  et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/, Citrus vein enation woody gall /Citrus vein
                                  enation virus/ a Citrus tristeza virus /closterovirus/.

 11. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea      Úřední potvrzení, že:
 Gaertn. a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým      a) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebylo zjištěno žádné zamoření
 nebo připojeným pěstebním substrátem               organismem Radopholus similis (Cobb) Thorne
                                 nebo
                                b) půda a kořeny podezřelých rostlin byly od začátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny
                                  úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus similis (Cobb) Thorne a byly v těchto
                                  testech shledány prostými tohoto škodlivého organismu.

 12. Rostliny Fragaria L., Prunus L. a Rubus L., určené k   Úřední potvrzení, že:
 pěstování, jiné než osivo                   a) rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných škodlivých organismů;
                                 nebo
                                b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány
                                  žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
                                Příslušné škodlivé organismy jsou:
                                pro Fragaria L.:
                                -  Phytophthora fragariae Hickman var fragariae
                                -  Arabis mosaic virus /nepovirus/
                                -  Raspberry ringspot virus /nepovirus/
                                -  Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/
                                -  Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/
                                -  Strawberry mild yellow edge virus
                                -  Tomato black ring     virus /nepovirus/
                                -  Xanthomonasfragariae Kennedy et King
                                pro Prunus L.:
                                -  Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (ESFY) /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/
                                -  Xanthomonascampestris pv. pruni (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
                                Vauterin et al./
                                pro Prunus persica (L.) Batsch:
                                -  Pseudomonassyringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
                                pro Rubus L.:
                                -  Arabis mosaic virus /nepovirus/
                                -  Raspberry ringspot virus /nepovirus/
                                -  Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/
                                -  Tomato black ring virus /nepovirus/.

 13. Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené         Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. části A oddílu II této přílohy, úřední
 k pěstování, jiné než osivo                  potvrzení, že:
                                a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pear decline mycoplasm /phytoplasma/
                                  nebo
                                b) z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených
                                  vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující podezření na
                                  napadení organismem Pear decline mycoplasm /phytoplasma/.

 14. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, jiné než     Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12. části A oddílu II této přílohy, úřední
 osivo                             potvrzení, že:
                                a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Aphelenchoides besseyi Christie
                                 nebo
                                b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány
                                  žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie
                                 nebo
                                c) rostliny v buněčných a pletivových kulturách musí pocházet z rostlin, splňujících požadavkyuvedené
                                  pod písmenemb) nebo musí být úředně testovány vhodnou nematologickou metodou a v těchto testech
                                  shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.

 15. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, jiné než     Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. části A oddílu II této přílohy, úřední
 osivo                             potvrzení, že:
                                a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/
                                nebo
                                b) (aa) rostliny, jiné než ty, které byly vypěstované ze semen,
                                  - buď byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v
                                   přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a úředně testován za použití
                                   vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation
                                   mycoplasm /phytoplasma/ a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu,
                                   nebo
                                  - pochází vpřímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou
                                   během posledních šesti ukončených vegetačních období úředně testován za použití vhodných
                                   indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm
                                   /phytoplasma/ a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu;
                                 (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolínebyly od
                                   začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Apple
                                   proliferation mycoplasm /phytoplasma/.

 16. Rostliny následujících druhů Prunus L. určené       Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12. části A oddílu II této přílohy, úřední
 k pěstování, jiné než osivo                  potvrzení, že:
                                a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox virus /potyvirus/, nebo
 - Prunus amygdalus Batsch                   b) (aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstované ze semen,
 - Prunus armeniaca L.                       - buď bylyúředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v
 - Prunus blireiana Andre                      přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a úředně testován za použití
 - Prunus brigantina Vill.                      vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus
 - Prunus cerasifera Ehrh.                      /potyvirus/ a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu,
 - Prunus cistena Hansen                       nebo
 - Prunus curdica Fenzl et Fritsch.                 - pochází v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou
 - Prunus domestica ssp. domestica (L.)               během posledních tří ukončených vegetačních období úředně testován za použití vhodných
 - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.        indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus /potyvirus/ a byl
 - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.           v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu;
 - Prunus glandulosa Thunb.                   (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolínebyly od
 - Prunus holosericea Batal.                    začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Plum pox
 - Prunus hortulana Bailey                     virus /potyvirus/;
 - Prunus japonica Thunb.                    (cc) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům
 - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne                podobnými patogeny, byly odstraněny.
 - Prunus maritima Marsh.
 - Prunus mume Sieb. et Zucc.
 - Prunus nigra Ait.
 - Prunus persica (L.) Batsch.
 - Prunus salicina L.
 - Prunus sibirica L.
 - Prunus simonii Carr.
 - Prunus spinosa L.
 - Prunus tomentosa Thunb.
 - Prunus triloba Lindl.
 - jiné k Plum pox virus /potyvirus/ náchylné druhy
  Prunus L.

 17. Rostliny Vitis L. jiné než plody a osivo         Úřední potvrzení, že na matečných rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledních dvou
                                ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée mycoplasm a
                                Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 18.1. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování      Úřední potvrzení, že:
                                a) jsou plněna opatření Společenství k boji proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
                                 a
                                b) buď hlízy pocházejí z oblasti prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et
                                  Kotthoff) Davis et al., nebo jsou plněna opatření Společenství v boji proti Clavibacter michiganensis
                                  ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
                                 a
                                    c) hlízy pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida
                                  (Stone) Behrens
                                 a
                                d) (aa) buď hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
                                   /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./,
                                   nebo
                                 (bb) pocházejí-li hlízy z oblastí, ve kterých se vyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn.
                                   = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, hlízy pocházejí z místa produkce prostého
                                   Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi etal./ nebo
                                   je považováno za prosté tohoto škodlivého organismu, jako důsledek postupného zavádění vhodných
                                   metod k dosažení eradikace Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum
                                   (Smith) Yabuuchi et al./
                                 a
                                e) buď hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny
                                  populace) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo pocházejí-li z oblastí, ve kterých se vyskytují
                                  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen:
                                 - buď hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelskýchporostů
                                   vizuálnímiprohlídkami hostitelských rostlin prováděnými ve vhodných termínech a vizuálníkontrolou
                                   povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě produkce, shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et
                                   al. (všechpopulací) a Meloidogyne fallax Karssen,
                                 nebo
                                 - hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď prověřeny na přítomnost příznaků napadení použitím
                                   vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byla
                                   rovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce před uváděním do oběhu v souladu
                                   s postupy blíže uvedenými ve zvláštním právním předpisu^2) provedena vizuální kontrola povrchu a
                                   řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých populací) a
                                   Meloidogyne fallax Karssen.

 18.2. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování,     Kromě zvláštních požadavků platných pro hlízy, uvedených v bodu 18.1. části A oddílu II této přílohy,
 jiné než hlízy těch odrůd, které jsou úředně uznány      úřední potvrzení, že hlízy:
 jedním nebo více členskými státy na základě postupu      - patří k deklarované selekci a to potvrzením, které je odpovídajícím způsobem uvedeno na dokladu
 podle zvláštního právního předpisu^2).              doprovázející příslušné hlízy
                                - byly vypěstovány na území Společenství
                                 a
                                - byly získány přímo z materiálu, udržovaného ve vhodných podmínkách a podrobeného na území Společenství
                                  karanténnímuúřednímu testování podle vhodných metod a shledaného v těchto testech prostým škodlivých
                                  organismů.

 18.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů    a) Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách a musí být v karanténních testech shledány
 Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování      prostými všech škodlivých organismů;
 v rámci výzkumu nebo šlechtění, jiné než hlízy        b) karanténní testy zmíněné pod písmenem a) musí:
 Solanum tuberosum L. uvedené v bodech 18.1. nebo         (aa) být vedené pod dozorem úřední organizace pro ochranu rostlin daného členského státu a být
 18.2. části A oddílu II této přílohy a jiné než          prováděné vědecky školenými pracovníky této organizace nebo jiného úředně oprávněného orgánu
 kultury udržované jako materiál v genobankách nebo        (bb) být prováděné v místě s odpovídajícím vybavením vyhovujícím pro práci se škodlivými organismy a
 genetických sbírkách                        k udržování materiálu, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno
                                   jakémukoliv nebezpečí šíření škodlivých organismů
                                  (cc) být prováděné u každé partie materiálu
                                   - vizuálníprohlídkou zaměřenou na příznaky způsobené jakýmikoliv škodlivými organismy, prováděnou
                                   v pravidelných intervalech v průběhu alespoň jednoho celého vegetačního období s ohledemna typ
                                   materiálua jeho vývojového stadia v době testování
                                   - testováním podle vhodných metod, které musí být předloženy Stálému fytosanitárnímu výboru
                                   postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1)
                                   - v případě veškerého materiálu brambor nejméně na:
                                    - Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/
                                    - Arracacha virus B oca strain
                                    - Potato black ringspot virus /nepovirus/
                                    - Potato spindle tuber viroid
                                    - Potato virus T /Potato T trichovirus/
                                    - Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/
                                    - běžnéviry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus
                                     /luteovirus/
                                    - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
                                    - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./
                                   - v případě semen brambor nejméně na viry a viroidy ve výše uvedeném seznamu
                                  (dd) vhodnýmtestováním určit škodlivý organismus způsobující jakékoliv jiné příznaky, které byly
                                   pozoroványpři vizuální prohlídce;
                                c) veškerý materiál, který nebyl testováním uvedeným pod b) shledán prostým škodlivých organismů
                                  uvedených pod b), musí být okamžitě zničen nebo být podroben opatřením eliminujícím tento škodlivý
                                  organismus (tyto škodlivé organismy);
                                d) každá právnická nebo fyzická osoba mající ve svém držení takový materiál, musí o tomto materiálu
                                  informovat rostlinolékařskou správu.

 18.4. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů    Každá organizace nebo výzkumné pracoviště mající ve svém držení takový materiál musí o tomto materiálu
 Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování      informovat odpovědný úřední orgán členského státu, na území České republiky rostlinolékařskou správu.
 a udržované jako materiál v genobankách nebo
 genetických sbírkách

 18.5. Hlízy Solanum tuberosum L. jiné než           Na obalech nebo, v případě hromadné přepravy volně ložených brambor na dopravním prostředku, musí být
  - ty, které jsou uvedené v bodech 18.1., 18.2.,       uvedeno registrační číslo, potvrzující, že brambory byly vypěstovány pěstitelem registrovaným podle §     12
    18.3. nebo 18.4. části A oddílu II této         odst. 1 písm. c) zákona nebo že pocházejí ze společného obchodního skladu, odesílacího střediska nebo
    přílohy, a jiné než                   balírny, jejichž provozovatel je registrován podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona, a dokládající, že hlízy
  - hlízy uváděné na trh v obalech 5 kg nebo menších     jsou prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
    a určené pro užití vlastníky nebo příjemci k       al./ a že jsou plněna opatření Společenství k boji proti:
    nevýrobním a neobchodním účelům nebo ke         a) Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
    spotřebě během přepravy, pokud neexistuje         a
    nebezpečí šíření škodlivých organismů          b) kde je to vhodné, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

 18.6. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, jiné než    Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.1., 18.2. a 18.3. části A oddílu II
 osivo a rostliny uvedené v bodech 18.4. nebo 18.5.      této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
 části A oddílu II této přílohy                a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/
                                 nebo
                                b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány
                                  žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/.

 18.7. Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon        Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18.6. části A oddílu II této přílohy, kde
 lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L.,         je to vhodné, úřední potvrzení, že:
 Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené          a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia
 k pěstování, jiné než osivo                   solanacearum(Smith) Yabuuchi et al./
                                 nebo
                                b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány
                                  žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith)
                                  Yabuuchi et al./.

 19. Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, jiné   Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního
 než osivo                           období pozorovány žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillium
                                dahliae Klebahn.


 19.1. Rostliny Palmae, určené k pěstování, které   Úřední potvrzení, že rostliny
 mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a       a) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána
 patří do následujících rodů: Brahea Mart.,        národní organizací ochrany rostlin za prostou
 Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth,         Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných
 Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,        mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
 Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax     nebo
 Mart., Washingtonia Raf.                b) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před
                              přemístěním v místěprodukce:
                              - které je registrováno příslušným úředním orgánem
                               v členském státu původu a tento subjekt
                               nad ním vykonává dohled,
                              - kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou
                               fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia
                               archon (Burmeister) nebo za použití vhodných
                               preventivních ošetření a
                              - kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení
                               Paysandisia archon(Burmeister) při 3 úředních
                               prohlídkách za rokprováděných ve
                               vhodnou dobu.
 20. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a    Úřední potvrzení, že:
 Pelargonium L'Hérit ex Ait, určené k pěstování, jiné     a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné známky
 než osivo                            přítomnosti Helicoverpa armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis (Boisduval),
                                 nebo
                                b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti výše jmenovaným organismům.

 21.1. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k      Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 20. části A oddílu II této přílohy, kde je
 pěstování, jiné než osivo                   to vhodné, úřední potvrzení, že:
                                a) rostliny jsou nejvýše třetí generací získanou z materiálu, který byl shledán prostým Chrysanthemum
                                 stunt viroid v průběhu virologických testů, nebo jsou přímo získány z materiálu, u kterého byl v
                                 období kvetení úředně kontrolován reprezentativní vzorek alespoň 10 % rostlin a byl shledán prostým
                                 Chrysanthemumstunt viroid;
                                b) rostliny nebo řízky pocházejí z podniků:
                                  - které bylyúředně kontrolovány nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před odesláníma na
                                  kterých nebyly v tomto období pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings
                                  a v bezprostředním okolí nebyly v průběhu tří měsíců před prodejem pozorovány žádné příznaky
                                  napadení Puccinia horiana Hennings,
                                  nebo
                                  - zásilka byla vhodně ošetřena proti Puccinia horiana Hennings;
                                c) v případě nezakořeněných řízků nebyly na řízcích nebo na rostlinách, ze kterých byly řízky získány,
                                  pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx nebo,
                                  v případě zakořeněných řízků, nebyly na řízcích nebo v místech zakořenění pozorovány žádné příznaky
                                  napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx.

 21.2. Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, jiné než    Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 20. části A oddílu II této přílohy, úřední
 osivo                             potvrzení, že:
                                - rostliny bylyzískány přímo z matečných rostlin, které byly úředně testované nejméně jednou v průběhu
                                  dvou předcházejících letech na Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas
                                  caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder /syn. = Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi
                                  et al./ a Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma a byly shledány prosté těchto škodlivých
                                  organismů,
                                - na rostlináchnebyly pozorovány žádné příznaky napadení výše jmenovaných škodlivých organismů.

 22. Cibule Tulipa L. a Narcissus L., jiné než ty, u      Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány
 kterých je zřejmé podle balení nebo jiným způsobem,      žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.
 že jsou určené k přímému prodeji konečným
 spotřebitelům, kteří se v rámci podnikání nezabývají
 produkcí řezaných květin


 23. Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, jiné     Kromě požadavkůpro tyto rostliny uvedené v bodech 20., 21.1. nebo 21.2. části A oddílu II této přílohy,
 než:                             úřední potvrzení, že:
  -  cibule,                         a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard)     a Liriomyza trifolii
  -  oddenkové hlízy,                      (Burgess),
  -  rostliny čeledi Graminae,                nebo
  -  oddenky,                        b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně během tří
  -  osivo,                           měsíců před sklizní pozorovány žádné známky přítomnosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
  -  hlízy                           a Liriomyza trifolii (Burgess),
                                nebo
                                c) bezprostředně před uvedením na trh byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza
                                  huidobrensis(Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) a byly podrobeny vhodnému ošetření proti
                                  Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess).

 24. Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené         Musí být prokázáno, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann
 k pěstování, vypěstované ve volné půdě            et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber)
                                Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

 25. Rostliny Beta vulgaris L., určené k pěstování, jiné    Úřední potvrzení, že:
 než osivo                           a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Beet leaf curl virus /rhabdovirus/,
                                 nebo
                                b) oblasti pěstování není znám výskyt Beet leaf curl virus /rhabdovirus/ a v místě produkce nebo v jeho
                                  bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné
                                  příznaky napadení Beet leaf curl virus /rhabdovirus/.

 26. Osivo Helianthus annuus L.                Úřední potvrzení, že:
                                a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni,
                                 nebo
                                b) semena, jinánež semena odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de
                                 Toni, vyskytujícím se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii
                                 (Farlow) Berlese et de Toni.

 27.1. Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex   Kromě požadavkůplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.6. a 23. části A oddílu II této
 Farw., určené k pěstování, jiné než osivo           přílohy, kde jeto vhodné, úřední potvrzení, že:
                                a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/
                                 nebo
                                b) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/
                                 a
                                 (aa) rostlinypocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci (Gennadius)
                                   nebo
                                 (bb) místo produkce bylo při úředních prohlídkách vykonaných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří
                                   měsíců před expedicí shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius)
                                 nebo
                                c) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/,
                                  místo produkce bylo podrobeno vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění nepřítomnosti Bemisia
                                  tabaci (Gennadius).

 27.2. Osivo Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex     Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou metodou,
 Farw.                             schválenou postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1), a
                                a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et
                                  al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
                                  Vauterin et al./
                                 nebo
                                b) na rostlinách v místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné
                                  příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy nebo
                                c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy
                                  a za použitívhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá příslušných škodlivých
                                  organismů.

 28.1. Osivo Medicago sativa L.                  Úřední potvrzení, že:
                                a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky
                                  napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento škodlivý organismus nebyl zjištěn ani při
                                  laboratornímtestování reprezentativního vzorku
                                 nebo
                                b) před prodejem byla provedena fumigace.

 28.2. Osivo Medicago sativa L.                  Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 28.1. části A oddílu II této přílohy,
                                úřední potvrzení, že:
                                a) semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.
                                nebo
                                b) - na farmě nebo v jejím bezprostředním okolí nebyl od začátku posledních uplynulých 10 let zjištěn
                                  Clavibactermichiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,
                                  a
                                   - sklizenásemena patří k odrůdě, která je uznána za vysoce rezistentní k Clavibacter michiganensis
                                   ssp. insidiosus Davis et al.,
                                   nebo
                                   - v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho čtvrté ukončené vegetační období od doby výsevu a
                                   porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen
                                   nebo
                                   - obsah neškodných nečistot, které byly stanoveny podle pravidel používaných pro certifikaci semen
                                   platných ve Společenství, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti
                                 - během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li to možné, během posledních dvou
                                  vegetačníchobdobí, nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech Medicago
                                  sativa L. pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,
                                 - porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla pěstována
                                  vojtěška (Medicago sativa L.).

 29. Osivo Phaseolus L.                      Úřední potvrzení, že:
                                a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. =
                                  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./
                                 nebo
                                b) reprezentativní     vzorek semen byl testován a v těchto testech byl shledán prostým Xanthomonas
                                  campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et
                                  al./.

 30. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a     Na obalech musí být vyznačen původ zboží.
 jejich kříženci
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----- --------------------------------


  ČÁST B

  Zvláštní  požadavky,  které musejí být splněny při dovozu anebo
  přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území
  určitých chráněných zón

-------------------------- ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------
 Rostliny, rostlinné   Zvláštní požadavky             Chráněná(é) zóna(y)
 produkty  a  jiné
 předměty
-------------------------- ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------

 1. Dřevo   jehličnanů  Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1.,         Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 (Coniferales)       1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy, kde        Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
              je to vhodné,             ostrov Man a Jersey)

              a) dřevo musí být odkorněné
              nebo
              b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých
               Dendroctonus micans (Kugelann),
              nebo
              c) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou „Kiln-dried“,
               „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné
               obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v dobězpracování
               uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v %
               sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak
               z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.


 2. Dřevo jehličnanů    Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1.,         Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 (Coniferales)       1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy, kde        Británie a Severního Irska
              je to vhodné, a v bodu 1. části B, této přílohy,

              a) dřevo musí být odkorněné
              nebo
              b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips
               duplicatus (Sahlberg),
              nebo
              c) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou „Kiln-dried“,
               „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné
               obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v dobězpracování
               uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v %
               sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak
               z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.


 3. Dřevo jehličnanů    Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1.,         Irsko, Spojené království Velké Británie a
 (Coniferales)       1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy, kde        Severního Irska
              je to vhodné, a v bodech 1. a 2. části B této přílohy:

              a) dřevo musí být odkorněné
              nebo
              b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips
               typographus (Linnaeus),
              nebo
              c) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou „Kiln-dried“,
               „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné
               obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v dobězpracování
               uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v %
               sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak
               z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.


 4. Dřevo jehličnanů    Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1.,         Řecko, Francie (Korsika), Irsko, Spojené
 (Coniferales)       1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy, kde        království Velké Británie a Severního Irska
              je to vhodné, a v bodech 1., 2. a 3. části B této přílohy:

              a) dřevo musí být odkorněné
              nebo
              b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips
               amitinus (Eichhoff),
              nebo
              c) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou „Kiln-dried“,
               „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné
               obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v dobězpracování
               uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v %
               sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak
               z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.


 5. Dřevo jehličnanů    Kromě požadavků platných pro dřevo uvedených, v bodech 1.1.,         Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 (Coniferales)       1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7. části A oddílu I této přílohy, kde        Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
              je to vhodné, a v bodech 1., 2., 3. a 4. části B této přílohy:        ostrov Man)

              a) dřevo musí být odkorněné
              nebo
              b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips
               cembrae (Heer),
              nebo
              c) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou „Kiln-dried“,
               „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné
               obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v dobězpracování
               uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v %
               sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak
               z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

 6. Dřevo jehličnanů    Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1.,         Irsko, Kypr, Spojené království Velké
 (Coniferales)       1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7. části A oddílu I této přílohy, kde        Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
              je to vhodné, a v bodech 1., 2., 3., 4.     a 5. části B této          ostrov Man)
              přílohy:
              a) dřevo musí být odkorněné
              nebo
              b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips
               sexdentatus (Börner),
              nebo
              c) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou „Kiln-dried“,
               „KD“ nebo jiným mezinárodně uznaným označením podle běžné
               obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v dobězpracování
               uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v %
               sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak
               z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.


 6.3. Dřevo Castanea    a) Dřevo musí být prosté kůry              Česká republika, Irsko, Švédsko,
 Mill.           nebo             Spojené království Velké Británie a Severního
              b) Úřední potvrzení, že dřevo             Irska (s výjimkou ostrova Man)
               i) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica
                (Murrill) Barr,
                nebo
               ii) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20 %(vyjádřeno v
                % sušiny) při dodržení technologického postupu,vhodného jak
                z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby
                sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou
                „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným
                označením umístěným podle použití na dřevu nebojakémkoli
                jeho obalu.

 7. Rostliny Abies Mill., Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 Larix Mill., Picea    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10.části A         Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
 A. Dietr., Pinus L.    oddílu I této přílohy, a v bodech 4. a 5. části A oddílu II této       ostrov Man a Jersey)
 a Pseudotsuga Carr.,   přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce
 vyšší než 3 m, jiné    je prosté Dendroctonus micans (Kugelann).
 než plody a osivo

 8. Rostliny Abies Mill., Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 Larix Mill., Picea    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A         Británie a Severního Irska
 A. Dietr. a Pinus L,   oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této
 vyšší než 3 m,      přílohy, a v bodu 7. části B této přílohy, kde je to vhodné,
 jiné než plody a     úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips duplicatus
 osivo           (Sahlberg).

 9. Rostliny Abies Mill., Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Irsko, Spojené království Velké Británie a
 Larix Mill., Picea    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10.části A         Severního Irska
 A. Dietr., Pinus L.    oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této
 a Pseudotsuga Carr.,    přílohy, a v bodech 7. a 8. části B této přílohy, kde je to
 vyšší než 3 m,      vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips
 jiné než plody a     typographus (Linnaeus).
 osivo

 10. Rostliny Abies    Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Řecko, Francie (Korsika), Irsko, Spojené
 Mill., Larix Mill.,    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A         království Velké Británie a Severního Irska
 Picea A. Dietr.,     oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této
 Pinus L., vyšší než    přílohy, a v bodech 7., 8. a 9. části B této přílohy, kde je to
 3 m, jiné než plody    vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips
 a osivo          amitinus (Eichhoff).

 11. Rostliny Abies    Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 Mill., Larix Mill.,    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A         Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
 Picea A. Dietr.,     oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této        ostrov Man)
 Pinus L. a        přílohy, a v bodech 7., 8., 9. a 10. části B této přílohy, kde
 Pseudotsuga Carr.,    je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips
 vyšší než 3 m, jiné    cembrae (Heer).
 než plody a osivo

 12. Rostliny Abies    Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Irsko, Kypr, Spojené království Velké
 Mill., Larix Mill.,    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A         Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
 Picea A. Dietr.,     oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této        ostrov Man)
 Pinus L., vyšší než    přílohy, a v bodech 7., 8., 9., 10. a 11. části B této přílohy,
 3 m, jiné než plody    kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté
 a osivo          Ips sexdentatus (Börner).

 14.1. Samostatná kůra   Úřední potvrzení, že zásilka:             Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 jehličnanů        a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům         Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
 (Coniferales)       nebo             ostrov Man a Jersey)
              b) pochází z oblastí prostých Dendroctonus micans (Kugelann).


 14.2. Samostatná kůra   Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodu 14.1. části B       Řecko, Francie (Korsika), Irsko, Spojené
 jehličnanů        této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:             království Velké Británie a Severního Irska
 (Coniferales)       a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům
              nebo
              b)pochází z oblastí prostých Ips amitinus (Eichhoff).


 14.3. Samostatná kůra   Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1. a         Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 jehličnanů        14.2. části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:          Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
 (Coniferales)       a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům         ostrov Man)
              nebo
              b) pochází z oblastí prostých Ips cembrae (Heer).


 14.4. Samostatná kůra   Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1.,         Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 jehličnanů        14.2. a 14.3. části B této přílohy, úřední potvrzení, že           Británie a Severního Irska
 (Coniferales)       zásilka:
              a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům
              nebo
              b) pochází z oblastí prostých Ips duplicatus (Sahlberg).


 14.5. Samostatná kůra   Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1.,         Irsko, Kypr, Spojené království Velké
 jehličnanů        14.2., 14.3. a 14.4. části B této přílohy, úřední potvrzení, že       Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
 (Coniferales)       zásilka:             ostrov Man)
              a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům
              b) pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus (Börner).


 14.6. Samostatná kůra   Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1.,         Irsko, Spojené království Velké Británie a
 jehličnanů        14.2., 14.3., 14.4. a 14.5. části B této přílohy, úřední           Severního Irska
 (Coniferales)       potvrzení, že zásilka:
              a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům
              nebo
              b) pochází z oblastí prostých Ips typographus (Linnaeus). 14.7. Samostatná kůra   Úřední potvrzení, že samostatná kůra:             Česká republika, Dánsko, Irsko, Švédsko,
 Castanea Mill.      a) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill)       Spojené království Velké Británie a Severního
               Barr,             Irska (s výjimkou ostrova Man)
              nebo
              b) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti
               Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ke specifikaci
               schválené postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1).
               Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno, tímže
               v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, minimální
               teplota kůry, dávka (g/m3) a doba expozice (h).

 15. Rostliny Larix Mill. Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Irsko, Spojené království Velké Británie a
 určené k pěstování,    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2. a 10. části A oddílu I       Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man
 jiné než osivo      této přílohy, v bodu 5. části A oddílu II této přílohy, a v         a Jersey)
              bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. části B tétopřílohy,
              úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách aže místo
              produkce je prosté Cephalcia lariciphila (Wachtl).

 16. Rostliny Abies    Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Irsko, Spojené království Velké Británie a
 Mill., Larix Mill.,    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2. a 9. části A oddílu I       Severního Irska (Severní Irsko)
 Picea A. Dietr.,     této přílohy, v bodu 4. části A oddílu II této přílohy, a v
 Pinus L. a        bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 15. části Btéto
 Pseudotsuga Carr.,    přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že byly vypěstovány
 určené k pěstování,    ve školkách a že místo produkce je prosté Gremmeniella abietina
 jiné než osivo      (Lag.) Morelet.
 17. zrušeno
 18. Rostliny Picea    Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.        Řecko, Irsko, Spojené království Velké
 A. Dietr. určené k    přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2. a 10. části A oddílu I       Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
 pěstování, jiné než    této přílohy, v bodu 5. části A oddílu II této přílohy, a v         ostrovy Man a Jersey)
 osivo           bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 16. části Btéto
              přílohy, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách a že
              místo produkce je prosté Gilpinia hercyniae (Hartig).

 19. Rostliny Eucalyptus  Úřední potvrzení, že:             Řecko, Portugalsko (Azory)
 L'Hérit, jiné než     a) rostliny jsou prosté zeminy a že byly podrobeny ošetření
 plody a osivo        proti Gonipterus scutellatus Gyllenhal,
              nebo
              b) rostliny pocházejí z oblastí prostých Gonipterusscutellatus
               Gyllenhal.


 20.1. Hlízy Solanum L.  Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech        Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 určené k pěstování    10. a 11. přílohy č. 3 části A, v bodech 25.1., 25.2., 25.3.,        (Azory), Finsko, Spojené království Velké
              25.4., 25.5. a 25.6. části A oddílu I této přílohy,a v bodech        Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
              18.1., 18.2., 18.3., 18.4. a 18.6. části A oddílu II této
              přílohy, úřední potvrzení, že hlízy:
              a) byly vypěstovány v oblasti, ve které se nevyskytuje Beet
               necrotic yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV)
              nebo
              b) byly vypěstovány na pozemku prostém BNYVV nebo v pěstebním
               substrátu obsahujícím zeminu prostou BNYVV nebo byly úředně
               testované vhodnými metodami a shledány prosté BNYVV nebo
              c) byly omyté a jsou prosté zeminy.


 20.2. Hlízy Solanum    a) Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky nebo partie,      Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 tuberosum L. jiné     nebo             (Azory), Finsko, Spojené království Velké
 než ty, které jsou    b) hlízy jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným       Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
 uvedeny v bodu 20.1.    zařízením na odstranění odpadu, které vylučuje nebezpečí
 části B této přílohy    rozšíření BNYVV.

 20.3. Hlízy Solanum    Kromě požadavků uvedených v bodech 18.1., 18.2. a 18.5. části A       Finsko, Litva, Slovinsko, Slovensko
 tuberosum L.       oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že opatření týkající
              se Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis
              (Wollenweber) jsou shodná s těmi, která jsou stanovená zvláštním
              právním předpisem3).


 21. Rostliny a živý pyl  Kromě zákazů platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9.,       Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie
 pro opylování:      9.1. a 18. přílohy č. 3 části A, a v bodech 1. a 2.přílohy č. 3       [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie,
 Amelanchier Med.,     části B, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:             Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friulsko-
 Chaenomeles Lindl.,    a) rostliny pocházejí ze třetích zemí, které byly uznány za         -Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě
 Cotoneaster Ehrh.,     prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.v souladu        Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko
 Crataegus L.,        s postupem podle zvláštního předpisu Společenství^1),            (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo,
 Cydonia Mill.,      nebo             Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige,
 Eriobotrya Lindl.,    b) rostliny pocházejí z oblastí prostých škodlivéhoorganismu ve       S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející
 Malus Mill.,        třetích zemích, které byly stanoveny ve vztahu k Erwinia          se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)],
 Mespilus L.,        amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s příslušným         Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů
 Photinia davidiana     mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření jako prosté       Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko
 (Dcne.) Cardot,       tohoto škodlivého organismu, a které byly jako takové uznány        [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč
 Pyracantha Roem.,      podle zvláštního předpisu Společenství^1),             (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany
 Pyrus L. a Sorbus     nebo             (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres
 L., jiné než plody a   c) rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku,          Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír,
 osivo           nebo             Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)],
              d) rostliny pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém          Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního
               sloupci,             Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)
              nebo
              e) rostliny byly pěstovány nebo, v případě přemístění do
               nárazníkové zóny, udržovány po dobu nejméně 7 měsíců, včetně
               období od 1. dubna do 31. října posledního ukončeného
               vegetačního období na pozemku:
                (aa) umístěném v úředně vymezené nárazníkové zóně o rozloze
                  nejméně 50 km2, a to nejméně 1 km od hranicetéto zóny,
                  kde hostitelské rostliny podléhají úředně schválenému
                  a kontrolovanému ochrannému režimu stanovenému nejpozději
                  před začátkem ukončeného vegetačního období
                  předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období,
                  s cílem minimalizovat riziko šíření Erwinia amylovora
                  (Burrill) Winslow et al. z rostlin pěstovaných v této
                  oblasti. Podrobnosti popisu této nárazníkovézóny musí
                  být k dispozici Komisi a ostatním členským státům
                  Evropské unie. V nárazníkové zóně se provádějí úřední
                  kontroly, s výjimkou pozemku a jeho přilehlézóny v šířce
                  500m, nejméně jednou od začátku posledního ukončeného
                  vegetačního období v nejvhodnější době, a všechny
                  hostitelské rostliny, které vykazují příznaky napadení
                  Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., musí být
                  neprodleně odstraněny. Výsledky těchto kontrol musí být
                  poskytnuty do 1. května každého roku Komisi a ostatním
                  členským státům Evropské unie, a
                (bb) který byl před začátkem ukončeného vegetačního období
                  předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období
                  úředně schválen, stejně jako nárazníková zóna, pro
                  pěstování rostlin podle požadavků stanovených v tomto
                  bodu; a
                (cc) který, stejně jako přilehlá zóna v šířce nejméně 500m,
                  byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období
                  shledán prostým Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
                  při úředních kontrolách prováděných nejméně:
                 - dvakrát na tomto pozemku v nejvhodnější době, tj. jednou
                  během června až srpna a jednou během srpna až listopadu;
                 a
                 - jednou v uvedené přilehlé oblasti v nejvhodnější době,
                  tj. během srpna až listopadu, a
                (dd) na němž byly rostliny úředně testovány na latentní
                  infekci Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
                  vhodnou laboratorní metodou ze vzorku úředněodebraného
                  v nejvhodnější době,
              nebo
              f) rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce,které je
               zcela fyzicky zajištěno proti proniknutí Erwinia amylovora
               (Burrill) Winslow et al.
 21.1. Rostliny Vitis L., Kromě zákazu vyplývajícího pro tyto rostliny z bodu15. přílohy       Kypr
 jiné než plody a     č. 3 části A, a použitelného pro dovoz rostlin Vitis L., kromě
 osivo           plodů, ze třetích zemí (s výjimkou Švýcarska) do Společenství,
              úřední potvrzení, že rostliny:
              a) pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);
              nebo
              b) byly vypěstovány v místě produkce, které bylo shledáno
               prostým Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) při úředních
               kontrolách, vykonaných v průběhu posledních dvou ukončených
               vegetačních období;
              nebo
              c) byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti
               Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

 21.2. Plody Vitis L.   Plody musí být bez listů a               Kypr
              úřední potvrzení, že plody:
              a) pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);
              nebo
              b) byly vypěstovány v místě produkce, které bylo shledáno
               prostým Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) při úředních
               kontrolách, vykonaných v průběhu posledních dvou ukončených
               vegetačních období;
              nebo
              c) byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti
               Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).


 21.3. Včelstva v období  Musí být písemně doložené, že včelstva:             Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie
 od 15. března do 30.   a) pocházejí ze třetích zemí uznaných v souladu s postupem podle       [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-
 června           zvláštního předpisu Společenství^1) za prosté Erwinia amylovora       Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friulsko-
               (Burrill) Winslow et al.,             -Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě
              nebo             provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie,
              b) pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, nebo                               Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko
              c) pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém sloupci,          (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo,
              nebo             Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige,
              d) byly podrobeny před přemísťováním vhodnému karanténnímu          S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející
               opatření.             se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)],
             Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů
             Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko
             [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč
             (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany
             (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres
             Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír,
             Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)],
             Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního
             Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)
 22.  Rostliny  Allium  a) Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky nebo partie,      Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 porrum L., Apium L.,   nebo             (Azory), Finsko, Spojené království Velké
 Beta L., jiné než   b) rostliny jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně           Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
 rostliny   uvedené    schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vylučuje
 v bodu 25. části B    nebezpečí rozšíření BNYVV.
 této  přílohy  a
 rostliny určené jako
 krmivo pro zvířata,
 rostliny  Brassica
 napus L., Brassica
 rapa L., Daucus L.,
 jiné  než rostliny
 určené k pěstování

 23. Rostliny Beta     a) Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech      Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 vulgaris L., určené    35.1. a 35.2. části A oddílu I této přílohy, v bodu25. části A       (Azory), Finsko, Spojené království Velké
 k pěstování, jiné     oddílu II této přílohy, a v bodu 22. části B této přílohy,          Británie a Severního     Irska (Severní Irsko)
 než osivo         úřední potvrzení, že rostliny
               (aa) byly jednotlivě úředně testovány a byly shledány prostými
                Beet necrotic yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV)
               nebo
               (bb) byly vypěstovány ze semen splňujících požadavky uvedené v
                bodech 27.1. a 27.2. části B této přílohy, a
                - byly pěstovány v oblastech, ve kterých se nevyskytuje
                 BNYVV, nebo
                - byly pěstovány na pozemku nebo v pěstebním substrátu
                 úředně testovaném vhodnými metodami a shledaném prostým
                 BNYVV a
                - byly vzorkovány a vzorky byly vhodnými metodami testovány
                 a shledány prostými BNYVV
              b) organizace nebo výzkumné pracoviště mající ve svém držení
               rostliny uvedené v levém sloupci musí o jejich držení
               informovat odpovědný úřední orgán členského státu.

 24.1. Nezakořeněné řízky Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu         Irsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior,
 Euphorbia         45.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední        Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira,
 pulcherrima Willd.,    potvrzení, že:             Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer,
 určené k pěstování    a) nezakořeněné řízky pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci       Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha,
               (Gennadius) /evropských populací/,             Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres
              nebo             Vedras) a Trás-os-Montes], Finsko, Švédsko,
              b) na řízcích ani na rostlinách, ze kterých byly řízky získány,       Spojené království Velké Británie a
               nebyly pozorovány žádné známky přítomnosti Bemisia tabaci         Severního Irska
               (Gennadius) /evropských populací/ a tyto rostlinybyly
               umístěny nebo vypěstovány v místě produkce, ve kterém byly
               prováděny během celého produkčního období těchto rostlin
               nejméně jednou za tři týdny úřední prohlídky,
              nebo
              c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia
               tabaci (Gennadius) /evropská populace/, řízky a rostliny, ze
               kterých byly řízky získány, umístěné nebo vypěstované v tomto
               místě produkce, byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia
               tabaci (Gennadius) /evropským populacím/ a toto místo produkce
               bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených
               na eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských populací/
               shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských
               populací/, a to na základě jak úředních prohlídekprováděných
               jednou týdně během tří týdnů před přemístěním z tohoto místa
               produkce, tak na základě monitoringu Bemisia tabaci
               (Gennadius) /evropských populací/ prováděného v průběhu
               uvedeného období. Poslední z výše uvedených prohlídek se
               provede bezprostředně před přemístěním řízků z místa produkce.

 24.2. Rostliny Euphorbia Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu         Irsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior,
 pulcherrima Willd.    45.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední        Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira,
 určené k pěstování,    potvrzení, že:             Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer,
 jiné než:         a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci            Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha,
 -  osivo,         (Gennadius) /evropských populací/,             Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres
 -  rostliny, u      nebo             Vedras) a Trás-os-Montes], Finsko, Švédsko,
 kterých je z balení    b) u rostlin v místě produkce nebyly na základě úředních           Spojené království Velké Británie a
 nebo rozvití květu     prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdnyběhem devíti       Severního Irska
 (nebo listenu) nebo     týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky přítomnosti
 z jiných znaků       Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských populací/,
 zřejmé, že jsou      nebo
 určeny k prodeji     c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia
 konečným          tabaci (Gennadius) /evropská populací/, rostliny umístěné nebo
 spotřebitelům, kteří    vypěstované v tomto místě produkce, byly podrobeny vhodnému
 se při podnikatelské    ošetření proti Bemisia tabaci (Gennadius) /evropským
 činnosti nezabývají     populacím/ a toto místo produkce bylo následně v důsledku
 pěstováním rostlin;     provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia
  - rostliny uvedené     tabaci (Gennadius) /evropských populací/ shledánoprostým
  v bodu 24.1.       Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských populací/,a to na
               základě jak úředních prohlídek prováděných jednoutýdně během
               tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak na
               základě monitoringu Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských
               populací/ prováděného v průběhu uvedeného období.Poslední z
               výše uvedených prohlídek se provede bezprostředněpřed
               přemístěním řízků z místa produkce
              a
              d) je prokázáno, že rostliny byly vyprodukovány z řízků, které:
               da) pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci (Gennadius)
                /evropských populací/,
               nebo
               db) byly vypěstovány v místě produkce, ve kterém nebyly
                pozorovány žádné známky přítomnosti Bemisia tabaci
                (Gennadius) /evropských populací/ na základě úředních
                prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během
                celého produkčního období těchto rostlin,
                nebo
               dc) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia
                tabaci (Gennadius) /neevropská populace/, rostliny umístěné
                nebo vypěstované v tomto místě produkce, byly podrobeny
                vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci (Gennadius)
                /evropským populacím/ a toto místo produkce bylo následně
                v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na
                eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských populací/
                shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských
                populací/, a to na základě jak úředních prohlídek
                prováděných jednou týdně během tří týdnů před přemístěním
                z tohoto místa produkce, tak na základě monitoringu Bemisia
                tabaci (Gennadius) /evropských populací/ prováděného
                v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených
                prohlídek se provede bezprostředně před přemístěním řízků
                z místa produkce.

 24.3. Rostliny Begonia  Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu         Irsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior,
 L. určené k        45.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední        Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira,
 pěstování, jiné než    potvrzení, že:             Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer,
 osivo, hlízy a      a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci            Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha,
 oddenkové hlízy, a     (Gennadius) /evropských populací/,             Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres
 rostliny Ficus L. a    nebo             Vedras) a Trás-os-Montes], Finsko, Švédsko,
 Hibiscus L., určené    b) u rostlin v místě produkce nebyly na základě úředních           Spojené království Velké Británie a
 k pěstování, jiné      prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdnyběhem devíti       Severního Irska
 než osivo a         týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky přítomnosti
 rostliny, u kterých     Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských populací/,
 je z balení nebo     nebo

 rozvití květu nebo    c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia
 z jiných znaků       tabaci (Gennadius) /evropská populace/, rostliny umístěné nebo
 zřejmé, že jsou       vypěstované v tomto místě produkce, byly podrobeny vhodnému
 určeny k prodeji      ošetření proti Bemisia tabaci (Gennadius) /evropským
 konečným          populacím/ a toto místo produkce bylo následně v důsledku
 spotřebitelům, kteří    provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia
 se při podnikatelské    tabaci (Gennadius) /evropských populací/ shledánoprostým
 činnosti nezabývají     Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských populací/,a to na
 pěstováním rostlin     základě jak úředních prohlídek prováděných jednoutýdně během
               tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak na
               základě monitoringu Bemisia tabaci (Gennadius) /evropských
               populací/ prováděného v průběhu uvedeného období.Poslední z
               výše uvedených prohlídek se provede bezprostředněpřed
               přemístěním řízků z místa produkce.

 25. Rostliny Beta     Úřední potvrzení, že:             Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 vulgaris L., určené    a) rostliny jsou přepravovány tak, že nehrozí žádnénebezpečí        (Azory), Finsko, Spojené království Velké
 k průmyslovému       šíření BNYVV a jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně        Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
 zpracování         schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vylučuje
               nebezpečí rozšíření BNYVV,
              nebo
              b) rostliny byly vypěstovány v oblasti, ve které senevyskytuje
               BNYVV.

 26. Zemina z řepy a    Úřední potvrzení, že zemina nebo odpad:             Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 nesterilizovaný      a) byly ošetřeny tak, aby se vyloučilo zamoření BNYVV,            (Azory), Finsko, Spojené království Velké
 odpad z řepy (Beta    nebo             Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
 vulgaris L.)       b) jsou určeny k odvozu pro odstranění úředně schváleným
               způsobem,
              nebo
              c) pocházejí z rostlin Beta vulgaris (L.) vypěstovaných
               v oblasti, ve které se nevyskytuje BNYVV.

 27.1. Osivo cukrové a   Kromě opatření podle zvláštního právního předpisu^2) kde je to        Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 krmné řepy (Beta     vhodné, úřední potvrzení, že:             (Azory), Finsko, Spojené království Velké
 vulgaris L.)       a) semena kategorie „základní rozmnožovací materiál“ a            Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
               „certifikovaný rozmnožovací materiál“ splňují podmínky
               stanovené podle zvláštního právního předpisu^2);
              nebo
              b) v případě „semen necertifikovaných“ semena:
               - splňují podmínky stanovené podle zvláštního právního
                předpisu a
               - jsou určena ke zpracování, které bude splňovat podmínky
                stanovené podle zvláštního právního předpisu^2) a jsou
                dopravena do zpracovatelského závodu s úředně schváleným
                způsobem odstraňování odpadů k zabránění šíření Beet necrotic
                yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV);
              c) semena byla získána z porostu vypěstovaného v oblasti, kde se
               nevyskytuje BNYVV.

 27.2. Osivo zeleniny   Kromě opatření podle zvláštního právního předpisu^2) kde je to        Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 druhu Beta vulgaris    vhodné, úřední potvrzení, že:             (Azory), Finsko, Spojené království Velké
 L. (salátová řepa)    a) zpracované osivo neobsahuje více než 0,5 % neškodných           Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
               nečistot, v případě obalovaného osiva musí být tento požadavek
               splněn před obalováním,
              nebo
              b) v případě nezpracovaného osiva, osivo
               - musí být úředně zabaleno takovým způsobem, aby bylo
                zajištěno, že neexistuje žádné nebezpečí šíření Beet necrotic
                yellow vein virus /furovirus/ (BNYVV), a
               - je určeno pro zpracování, které bude splňovat podmínky
                stanovené pod písm. a) a je dopraveno do zpracovatelského
                závodu s úředně schváleným způsobem odstraňováníodpadů
                k zabránění šíření Beet necrotic yellow vein virus
                /furovirus/ (BNYVV);
              nebo
              c) osivo bylo získáno z porostu vypěstovaného v oblasti, kde se
               nevyskytuje BNYVV.

 28. Osivo Gossypium L.  Úřední potvrzení, že:             Řecko
              a) osivo bylo odvlákněno kyselinou
              a
              b) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného
               vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení
               Glomerella gossypii Edgerton a reprezentativní vzorek semen
               byl testován a v těchto testech shledán prostým Glomerella
               gossypii Edgerton.
 28.1. Osivo Gossypium L. Úřední potvrzení, že osivo bylo odvlákněno kyselinou.            Řecko, Španělsko (Andalucia, Catalonia,
            Extremadura, Murcia, Valencia)

 29. Osivo Mangifera L.  Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblastí prostých            Španělsko (Granada a Malaga), Portugalsko
              Sternochetus mangiferae (Fabricius).            (Alentejo, Algarve a Madeira)

 30. Použité zemědělské    a) Mechanizační prostředky musí být očištěné a prosté zeminy a      Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko
 stroje          zbytků rostlin, jsou-li dopravovány na místa produkce, na nichž       (Azory), Finsko, Spojené království Velké
              se pěstuje řepa,            Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
              nebo
              b) mechanizační prostředky musí být dopravovány z oblasti, ve
               které se nevyskytuje BNYVV.

 31. Plody Citrus L.,   Kromě požadavku uvedeného v bodu 30. části A oddíluII této         Řecko, Francie (Korsika), Portugalsko (kromě
 Fortunella Swingle,    přílohy, že na obalech musí být vyznačen původ zboží:            Madeiry), Malta
 Poncirus Raf.       a) plody musí být bez listů a stopek;
 a jejich kříženců,    nebo
 původem ze        b) v případě, že plody jsou s listy a stopkami, úřední
 Španělska, Francie     potvrzení, že plody jsou baleny v uzavřených kontejnerech,
 (s výjimkou         které byly úředně zaplombované a musí zůstat zaplombované
 Korsiky), Kypru       během transportu uvnitř chráněné zóny, uznané protyto plody,
 a Itálie          a musí být označeny rozlišovací značkou uvedenou v
               rostlinolékařském pase.

 32. Rostliny Vitis L.,  Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 15.       Česká republika, Francie (Champagne-Ardenne,
 s výjimkou plodů a    části A přílohy č. 3, v bodu 17. části A oddílu II přílohy č. 4       Lorraine a Alsasko), Itálie (Basilicata)
 osiva           a v bodu 21.1. části B přílohy č. 4, úřední potvrzení, že:
              a) rostliny mají původ a byly vypěstovány v místě produkce v
               zemi, ve které se nevyskytuje Grapevine flavescence dorée
               mycoplasm /phytoplasma/; nebo
              b) rostliny mají původ a byly vypěstovány v místě produkce v
               oblasti prosté Grapevine flavescence dorée mycoplasm
               /phytoplasma/ stanovené národní organizací ochrany rostlin
               v souladu s příslušnými mezinárodními standardy; nebo
              c) rostliny mají původ a byly vypěstovány buď v České republice,
               Francii (Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsasko) nebo Itálii
               (Basilicata); nebo
              d) rostliny pocházejí a byly vypěstovány v místě produkce, kde:
               (aa) na matečných rostlinách nebyly od začátku posledních dvou
                 ukončených vegetačních období pozorovány žádnépříznaky
                 napadení Grapevine flavescence dorée mycoplasm

                 /phytoplasma/; a
               (bb)buď,
                 (i) na rostlinách v místě produkce nebyly zjištěny žádné
                  příznaky napadení Grapevine flavescence dorée mycoplasm
                  /phytoplasma/; nebo,
                 (ii) rostliny byly podrobeny ošetření horkou vodou o
                  teplotě nejméně 50 °C po dobu 45 minut aby se eliminovala
                  přítomnost Grapevine flavescence dorée mycoplasm
                  /phytoplasma/.


  -----

  3) Vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti
  zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a
  háďátka nažloutlého

  Příloha 5

  Podmínky pro přechovávání a jiné manipulace se škodlivými organismy,
  rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, pro pokusné a
  vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd

  a) Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem:

  1) technická izolace od jiných rostlin nebo škodlivých organismů
  zahrnující i ochranu rostlin v přilehlé oblasti,

  2) jmenování osoby odpovědné za veškeré činnosti spojené s manipulací s
  karanténním materiálem,

  3) omezení přístupu do vymezených prostor a zařízení, popřípadě, je-li
  to účelné, i do přilehlé oblasti, který je povolen pouze oprávněným
  jmenovaným osobám,

  4) vhodné označení vymezených prostor a zařízení udávající druh
  činnosti a osobní odpovědnost,

  5) vedení záznamů o vykonaných činnostech a metodiky pracovních
  postupů, včetně postupů pro případ úniku škodlivých organismů,

  6) vhodný bezpečností a poplachový systém,

  7) vhodná ochranná opatření k zamezení proniknutí škodlivých organismů
  do vymezených prostor a zařízení a jejich šíření v nich,

  8) ochranná opatření pro vzorkování karanténního materiálu a jeho
  přemísťování v rámci vymezených prostor,

  9) ochranná opatření pro nakládání s odpadem, použitou zeminou a vodou,
  jsou-li  potřebná,  včetně  zajištění vhodného vybavení k jejich
  likvidaci,

  10) vhodné dezinfekční a hygienické postupy a vybavení pro osoby,
  prostory a zařízení,

  11) vhodná opatření a vybavení pro likvidaci pokusného materiálu,

  12)  vhodné vybavení, prostory a postupy pro indexování, včetně
  testování.

  b) Speciální zásady pro zacházení s karanténním materiálem s ohledem na
  specifickou  biologii  a  epidemiologii  karanténního materiálu a
  předpokládanou činnost:

  1) udržování karanténního materiálu v místnostech (sklenících apod.) s
  předvstupním uzavřeným prostorem (tzv. double door) pro vstup osob,

  2) udržování karanténního materiálu při sníženém tlaku vzduchu,

  3)  udržování  karanténního materiálu v kontejnerech nebo jiných
  zařízeních  opatřených  vhodnými  sítěmi  nebo  jinými  zábranami
  znemožňujícími únik škodlivého organismu, jako jsou vodní bariéra pro
  roztoče, uzavřené kontejnery s půdou pro háďátka, elektrické lapače
  hmyzu apod.,

  4) izolace karanténního materiálu od jiných škodlivých organismů a
  jiného materiálu, např. od vironosného materiálu sloužícího některým
  škůdcům za potravu, od hostitelských rostlin apod.,

  5) udržování chovů škodlivých organismů v chovných boxech s vhodným
  manipulačním zařízením,

  6) zabránění křížení škodlivých organismů s původními kmeny nebo druhy,

  7) vyvarování se udržování kontinuálních chovů a kultur škodlivých
  organismů,

  8) udržování karanténního materiálu v podmínkách umožňujících přísnou
  kontrolu rozmnožování škodlivého organismu, např. v takovém životním
  režimu, při němž nedojde k diapause,

  9)  udržování karanténního materiálu způsobem zabraňujícím šíření
  rozmnožovacích částic (např. spor vzdušným prouděním),

  10) postupy k ověřování čistoty kultur a chovů škodlivých organismů, k
  zajištění, aby byly prosté parazitů anebo jiných škodlivých organismů,

  11) vhodný ochranný systém vylučující možné přenašeče,

  12) při činnostech s materiálem in vitro udržování tohoto materiálu ve
  sterilních podmínkách; vybavení laboratoří pro provádění aseptických
  postupů,

  13) udržování škodlivých organismů šířících se pomocí přenašečů v
  podmínkách zabraňujících tomuto šíření, např. v ochranných sítích, v
  oddělených nádobách se zeminou apod.,

  14) sezónní izolace zajišťující provádění činností v období sníženého
  rizika přenosu a šíření škodlivých organismů.

  Příloha 6

  Formulář oprávnění k dovozu ze třetích zemí anebo k přemístění z
  členských států Společenství škodlivých organismů, rostlin, rostlinných
  produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo
  pro práci ve šlechtění odrůd

  Příloha 7

  Postupy k vyloučení skrytého napadení určitých rostlin, rostlinných
  produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo
  pro práci ve šlechtění odrůd, škodlivými organismy, za účelem jejich
  uvolnění z karanténního režimu

  ČÁST A

  Pro některé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v
  příloze č. 3

  Oddíl I

  Rostliny  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich
  kříženců, jiné než plody a osivo

  1. Rostliny nebo jejich části (dále jen „rostlinný materiál“), je-li to
  vhodné, jsou podrobeny příslušným terapeutickým postupům stanoveným v
  technické směrnici FAO/IPGRI.

  2. Po uplatnění terapeutických postupů uvedených v bodu 1., je veškerý
  rostlinný materiál podroben testování. Všechen rostlinný materiál,
  včetně rostlin použitých k indexování, je uchováván ve schválených
  zařízeních, za podmínek bezpečné manipulace s karanténním materiálem,
  stanovených v příloze č. 5. Rostlinný materiál určený k úřednímu
  uvolnění ze stanoveného karanténního režimu se uchovává v podmínkách,
  které umožňují jeho normální vývoj, a je po dodání a následně ve
  vhodných intervalech v průběhu testování podroben vizuální kontrole ke
  zjištění  příznaků  napadení  škodlivými  organismy, včetně všech
  škodlivých organismů, uvedených v přílohách č. 1 a 2, které se na něm
  mohou vyskytnout.

  3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění
  a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:

  3.1. Testování se provádí vhodnými laboratorními metodami a v případě
  potřeby pomocí indikátorových rostlin, včetně Citrus sinensis (L.)
  Osbeck, Citrus aurantifolia (Christm.) Swing., Citrus medica L., Citrus
  reticulata Blanco a Sesamum L., ke zjištění alespoň těchto škodlivých
  organismů:

  a) Citrus greening bacterium

  b) Citrus variegated chlorosis /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al.)

  c) Citrus mosaic virus /badnavirus/

  d) Citrus tristeza virus /closterovirus/ (všechny izoláty)

  e) Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation ‘virus’/

  f) Leprosis /syn. = Citrus leprosis rhabdovirus/

  g) Naturally spreading psorosis /syn. = Citrus ringspot virus/

  h)  Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. =
  Deuterophoma tracheiphila Petri/

  i) Satsuma dwarf virus /nepovirus/

  j) Spiroplasma citri Saglio et al.

  k) Tatter leaf virus /syn. = Citrus tatter leaf capillovirus/

  l) Witches' broom (MLO) /syn. = Lime witches' broom phytoplasma/

  m) Xanthomonas campestris /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. citri/
  (všechny kmeny patogenní pro Citrus).

  3.2. Pro škodlivé organismy, jako je Blight and Blight - like /syn. =
  Citrus  blight disease/, pro něž neexistují krátkodobé testovací
  postupy, musí být rostlinný materiál naroubován na semenáč, vypěstovaný
  ve sterilní kultuře, jak je stanoveno v technické směrnici FAO/IPGRI, a
  výsledné rostliny musí být podrobeny terapeutickým postupům v souladu s
  ustanoveními bodu 1.

  4. Rostlinný materiál, podrobený vizuální prohlídce, uvedené v bodu 2.,
  na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí
  být  podroben  vyšetření,  včetně  potřebného  testování,  k  co
  nejpřesnějšímu  určení  škodlivých  organismů,  způsobujících tyto
  příznaky.

  Oddíl II

  Rostliny Pyrus L., Malus Mill., Cydonia Mill., Prunus L. a jejich
  kříženců a Fragaria L., určené k pěstování, jiné než osivo

  1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I.

  3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění
  a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:

  3.1. U rostlin Fragaria L. bez ohledu na zemi původu rostlinného
  materiálu se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v
  případě potřeby pomocí indikátorových rostlin, včetně Fragaria vesca
  L., Fragaria virginiana Mill. a Chenopodium L., ke zjištění alespoň
  těchto škodlivých organismů:

  a) Arabis mosaic virus /nepovirus/

  b) Raspberry ringspot virus /nepovirus/

  c) Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/

  d) Strawberry latent ‘C‘ virus /rhabdovirus/

  e) Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/

  f) Strawberry mild yellow edge virus

  g) Strawberry vein banding virus /caulimovirus/

  h) Strawberry witches' broom mycoplasm /phytoplasma/

  i) Tomato black ring virus /nepovirus/

  j) Tomato ringspot virus /nepovirus/

  k) Colletotrichum acutatum Simmonds

  l) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et Duncan

  m) Xanthomonas fragariae Kennedy et King.

  3.2.  U  rostlin  Malus  Mill. se provede testování příslušnými
  laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových
  rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

  3.2.1

  a) Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/; nebo

  b) Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký) pochází-li rostlinný
  materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých
  organismů;

  a

  3.2.2. a)Tobacco ringspot virus /nepovirus/

  b) Tomato ringspot virus /nepovirus/

  c) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

  bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.

  3.3.U rostlin Prunus L., s ohledem na vhodnost pro jednotlivé druhy
  tohoto rodu, se provede testování příslušnými laboratorními metodami a
  v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň
  těchto škodlivých organismů:

  3.3.1

  a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit
  yellows phytoplasma/;

  b) Cherry rasp leaf virus/nepovirus/ (americký); nebo

  c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

  pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá
  těchto škodlivých organismů;

  a

  3.3.2 a)Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry virus/
  (neevropské izoláty)

  b) Peach mosaic virus /syn. = Peach latent mosaic pelamoviroid/
  (americký)

  c) Peach phony rickettsia /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al./

  d) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/

  e) Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/

  f) Peach X-disease mycoplasm /phytoplasma/

  g) Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/

  h) Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký)

  i) Plum pox virus /potyvirus/

  j) Tomato ringspot virus /nepovirus/

  k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye. /syn. = Xanthomonas
  arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al./,

  bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.

  3.4. U rostlin Cydonia Mill. a Pyrus L., bez ohledu na zemi původu
  rostlinného materiálu, se provede testování příslušnými laboratorními
  metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění
  alespoň těchto škodlivých organismů:

  a) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

  b) Pear decline mycoplasm /phytoplasma/.

  4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2.,
  na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí
  být  podroben  vyšetření,  včetně  potřebného  testování,  k  co
  nejpřesnějšímu  určení  škodlivých  organismů,  způsobujících tyto
  příznaky.

  Oddíl III

  Rostliny Vitis L., jiné než plody

  1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Vizuální
  kontrolou podle bodu 2 se zjišťují též příznaky napadení Daktulosphaira
  vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/ a škodlivých
  organismů uvedených dále v bodu 3.

  3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění
  a určení následujících škodlivých organismů, pochází- li rostlinný
  materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých
  organismů:

  3.1. Ajinashika disease

  Testování  se provede vhodnými laboratorními metodami. V případě
  negativního výsledku je rostlinný materiál indexován na odrůdě révy
  vinné Koshu a zůstává v pozorování po dobu minimálně dvou vegetačních
  období.

  3.2. Grapevine stunt virus

  Testování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako je
  odrůda révy vinné Campbell Early, pozorování se provádí v průběhu
  jednoho roku.

  3.3. Summer mottle

  Testování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako jsou
  odrůdy révy vinné Sideritis, Cabernet-Franc a Mission.

  4. Bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu se provede testování
  vhodnými  laboratorními  metodami  a  v  případě  potřeby pomocí
  indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

  a) Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/

  b) Grapevine flavescence dorée MLO /phytoplasma/ a ostatní žloutenky
  révy

  c) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/

  d) Tobacco ringspot virus /nepovirus/

  e) Tomato ringspot virus /nepovirus/ (kmen „yellow vein“ a ostatní
  kmeny)

  f) Xylella fastidiosa (Well et Raju)

  g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

  5. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2.,
  na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí
  být  podroben  vyšetření,  včetně  potřebného  testování,  k  co
  nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů způsobujících tyto příznaky.

  Oddíl IV

  Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L., nebo
  jejich kříženců, určené k pěstování

  1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Testování podle
  bodu 2. se podrobí každá jednotka (hlíza, tkáňová kultura apod.)
  rostlinného materiálu. Vizuálními kontrolami podle bodu 2, které se
  provádějí po dodání a následně v celém období trvání indexačních
  postupů, a to v pravidelných intervalech až do ukončení vývoje rostlin,
  se zjišťují též příznaky Potato yellow vein disease.

  3. Testování uvedené v bodu 2. se provádí odbornými postupy uvedenými v
  bodu 5. ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

  Bakterie:

  a)  Clavibacter  michiganensis  ssp. sepedonicus (Spieckermann et
  Kotthoff) Davis et al.

  b)  Pseudomonas  solanacearum  (Smith)  Smith  /syn. = Ralstonia
  solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./

  Viry a virům podobné organismy:

  a) Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/

  b) Potato black ringspot virus /nepovirus/

  c) Potato spindle tuber viroid

  d) Potato yellowing alfamovirus

  e) Potato virus T /syn. = Potato T trichovirus/

  f) Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/

  g) obecné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato
  leafroll virus /luteovirus/.

  U osiva bramboru se testování provádí ke zjištění alespoň virů a virům
  podobných organismů uvedených výše v bodech a) až e).

  4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2.,
  na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí
  být  podroben  vyšetření,  včetně  potřebného  testování,  k  co
  nejpřesnějšímu  určení  škodlivých  organismů,  způsobujících tyto
  příznaky.

  5. Odborné postupy podle bodu 3. jsou následující:

  Pro bakterie:

  1. U hlíz se testuje pupková část každé hlízy. Standardní velikost
  vzorku je 200 hlíz. Postup může být však použit i pro vzorky s méně než
  200 hlízami.

  2. U mladých rostlin a řízků, včetně mikro-rostlin, se testují spodní
  části stonku a v případě potřeby kořeny každé jednotky rostlinného
  materiálu.

  3. Po testování podle bodů 1. a 2. se doporučuje provést v průběhu
  jednoho běžného vegetačního období testování dceřiných hlíz nebo bází
  stonků u druhů nevytvářejících hlízy.

  4. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou
  metodou Společenství pro testování Clavibacter michiganensis ssp.
  sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Materiál uvedený v
  bodu 2. je možné testovat touto metodou.

  5. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou
  metodou Společenství pro Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. =
  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./. Materiál uvedený v
  bodu 2. je možné testovat touto metodou.

  Pro viry a virům podobné organismy jiné než Potato spindle tuber
  viroid:

  1. Minimální testování vegetativního materiálu (hlízy, mladé rostliny
  nebo řízky včetně mikro-rostlin) musí zahrnovat sérologický test
  provedený v době kvetení nebo v její těsné blízkosti pro každý uvedený
  škodlivý organismus kromě Potato spindle tuber viroid, po kterém musí u
  materiálu  s  negativním výsledkem sérologického testu následovat
  biologický test. Pro Potato leafroll virus /luteovirus/ musí být
  provedeny dva sérologické testy.

  2. Minimální testování u osiva musí zahrnovat sérologický test nebo
  biologický  test,  jestliže není možné provést test sérologický.
  Doporučuje se provádět opakované testování určité části negativních
  vzorků a v případě nejasných výsledků provést testování jinou metodou.

  3. Sérologické a biologické testy uvedené v bodech 1. a 2. musí být
  provedené  na  rostlinách pěstovaných ve sklenících, na vzorcích
  odebraných nejméně na dvou místech z každého stonku, zahrnujících mladý
  zcela vyvinutý list z vrcholu každého stonku a starší lístek ze střední
  části  stonku; vzhledem k možnosti nesystémové infekce musí být
  otestován každý stonek. Při sérologickém testování se nesmí spojovat do
  jednoho vzorku lístky odebrané z různých rostlin, vyjma případů, kdy je
  určitý směsný poměr použitou metodou přímo stanoven. Listy odebrané z
  jednotlivých stonků téže rostliny však mohou být spojeny k vytvoření
  vzorku z této rostliny. U biologických testů je možné spojit maximálně
  pět rostlin k inokulaci minimálně dvou stejných indikátorových rostlin.

  4. Vhodné indikátorové rostliny pro biologické testování, uvedené v
  bodech 1. a 2., jsou ty, které jsou uvedeny na příslušném seznamu
  publikovaném EPPO, anebo jiné úředně schválené indikátorové rostliny,
  které vykazují schopnost detekovat viry.

  5. Úředně propuštěn ze stanoveného režimu může být pouze přímo
  otestovaný materiál. V případě indexace oček může být uvolněno pouze
  potomstvo testovaných oček. Hlíza nesmí být uvolněna vzhledem k
  možnosti nesystémové infekce.

  Pro Potato spindle tuber viroid:

  1. U veškerého rostlinného materiálu se testy provádějí na rostlinách
  vypěstovaných ve skleníku, jakmile jsou dobře vyvinuty, ale před
  rozkvětem a vytvořením pylu. Testy prováděné na klíčcích hlíz, na
  rostlinách pěstovaných in vitro nebo na malých sazenicích se považují
  za pouze předběžné.

  2. Vzorky musí být odebrané z plně vyvinutého lístku z vrcholu každého
  stonku rostliny.

  3. Veškerý materiál určený k testování se pěstuje za teploty, která
  nesmí být nižší než l8 °C (přednostně za teplot vyšších než 20 °C), a
  při fotoperiodě nejméně šestnácti hodin denně.

  4. Testy se provádějí pomocí radioaktivně nebo neradioaktivně značených
  sond cDNA nebo RNA, postupem R-PAGE (s barvením stříbrem) nebo RT-PCR.

  5. Směsný vzorek při testování pomocí sond a metody R-PAGE může tvořit
  maximálně pět jedinců. Používání tohoto poměru nebo poměrů vyšších musí
  být metodicky stanoveno.

  ČÁST B

  Pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách č.
  2 a 4

  1. Úřední postupy zahrnují vhodné prohlídky anebo testy na příslušné
  škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 a provádějí se v
  případě potřeby v souladu se zvláštními požadavky stanovenými pro tyto
  škodlivé organismy v příloze č. 4. K zabezpečení těchto zvláštních
  požadavků se používají v úředních postupech metody stanovené v příloze
  č. 4 nebo jiné obdobné úředně schválené postupy.

  2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty musí být při úředních
  postupech uvedených v bodu 1. shledány prostými příslušných škodlivých
  organismů, uvedených v přílohách č. 1, 2 a 4.

  Příloha 8

  Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle §
  10 odst. 1 zákona

  Rostliny:

  1. Cabomba caroliniana Gray

  2. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

  3. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

  4. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier

  5. Heracleum persicum Desf. ex Fisch.

  6. Heracleum sosnowskyi Mandenova

  7. Hydrocotyle ranunculoides L.

  8. Lysichiton americanus Hultén et H. St. John.

  9. polygonum perfoliatum L.

  10. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi

  11. Senecio inaequidens DC.

  12. Sicyos angulatus L.

  13. Solanum elaegnifolium Cav.

  Příloha 9

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musejí být před
  uvedením  na  trh  podrobeny  soustavné rostlinolékařské kontrole
  přednostně v místě jejich produkce, pocházejí-li ze Společenství, nebo
  musejí být před povolením vstupu na území Společenství podrobeny
  rostlinolékařské kontrole v zemi původu nebo v odesílající zemi,
  pocházejí-li z území mimo Společenství, a jejichž dovozci, pěstitelé,
  výrobci a obchodníci s nimi musejí být registrováni podle § 12 odst. 1
  písm. a), b), popřípadě d) zákona

  ČÁST A

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem ze Společenství

  I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet
  škodlivé organismy, závažné pro celé Společenství, a které musí být
  opatřeny rostlinolékařským pasem

  1. Rostliny a rostlinné produkty 1.1.Rostliny rodů Amelanchier Med.,
  Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
  Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
  Cardot, Prunus L. jiné než Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica
  L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, jiné
  než osivo.

  1.2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k
  pěstování, jiné než osivo.

  1.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů rodu Solanum L.
  nebo jejich kříženců, určené k pěstování.

  1.4. Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců a
  Vitis L., jiné než plody a osivo.

  1.5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, jiné než plody a osivo.

  1.6. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich
  kříženců, s listy a stopkami.

  1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

  a) pochází zcela nebo částečně z Platanus L., včetně dřeva hraněného,

  a

  b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části
  druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a
  statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném
  znění.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-kód       Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401 10 00   Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
  4401 22 00   Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30 80   Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen,
         briket, pelet nebo podobných tvarů
  4403 10 00   Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinýmikonzervačními
         prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
ex 4403 99    Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahruboopracované, jiné
         než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky,
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1
         k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.)
         nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404 20 00   Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
         - jiné než jehličnaté
ex 4407 99    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
         nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám
         kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými
  a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají
  pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při
  podnikatelské  činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty
  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k
  prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k
  neobchodním účelům, anebo které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji
  odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě
  (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny
  pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním
  účelům

  2.1. Rostliny rodů Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum
  spp., Aster L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendranthema
  (DC) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum L., Fragaria L., Gerbera
  Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu
  Impatiens L., Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L.,
  Pelargonium L'Hérit ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L.,
  Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga
  Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L. Tsuga Carr. a
  Verbena L., určené k pěstování, jiné než osivo, a rostliny bylinných
  druhů  stanovené rostlinolékařskou správou ve Věstníku, jiné než
  rostliny čeledi Graminae určené k pěstování, a jiné než cibule,
  oddenkové hlízy, oddenky, osivo a hlízy.

  2.2. Rostliny Solanaceae jiné než ty, které jsou uvedené pod bodem 1.3,
  určené k pěstování, jiné než osivo.

  2.3.  Rostliny  Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a
  Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním
  substrátem.

  2.3.1. Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u
  paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia
  Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal
  Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,
  Washingtonia Raf.

  2.4. Rostliny

  - osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium
  schoenoprasum L., určené k pěstování a rostliny Allium porrum L.,
  určené k pěstování,

  - osivo Medicago sativa L.,

  - osivo Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
  Farw., Phaseolus L.

  2.5. Cibule a hlízy rostlin Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus
  flavus Weston 'Golden Yellow', Galanthus L; Galtonia candicans (Baker)
  Decne, zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex
  L., jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,
  Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii
  hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller.,
  Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia
  Juss., a Tulipa L., určené k pěstování.

  II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet
  škodlivé organismy závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být
  opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě
  dovozu nebo přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř dané
  zóny

  Bez ohledu na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v
  bodu I

  1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

  1.1. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a
  Pseudotsuga Carr.

  1.2.Rostliny Populus L. a Beta vulgaris L., určené k pěstování, jiné
  než osivo

  1.3.Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,

  Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
  Eucalyptus L'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
  (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Vitis L., jiné
  než plody a osivo;

  1.4.Živý pyl, určený k opylování, z Amelanchier Med., Chaenomeles
  Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
  Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
  Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

  1.5. Hlízy Solanum tuberosum L., určené k pěstování

  1.6.Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování.

  1.7.Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).

  1.8. Osivo Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium L. a Phaseolus
  vulgaris L.

  1.9. Plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.

  1.10. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

  a) pochází zcela nebo částečně z

  - jehličnanů (Coniferales), s výjimkou dřeva prostého kůry,

  - Castanea Mill., s výjimkou dřeva, které je prosté kůry

  a

  b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části
  druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a
  statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném
  znění.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-kód       Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401 10 00   Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
  4401 21 00   Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
  4401 22 00   Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30    Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket,
         pelet nebo podobných tvarů
ex 4403 10 00   Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinýmikonzervačními prostředky, jiné
         než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 20    Jehličnaté surové dřevo, jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované,
         jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4403 99    Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahruboopracované, jiné než natřené
         barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám
         kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404      Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
  4406      Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
  4407 10    Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené neboloupané, též hoblované,
         broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
         nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám
         kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.11. Samostatná kůra Castanea Mill., a jehličnanů (Coniferales)

  2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými
  a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají
  pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při
  podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než rostliny,
  rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k prodeji
  pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním
  účelům, anebo které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od
  ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob
  balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze
  konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům

  2.1.Rostliny Begonia L. určené k pěstování, jiné než oddenkové hlízy,
  osivo a hlízy, a rostliny Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. a
  Hibiscus L., určené k pěstování, jiné než osivo.

  III. Rostliny původem ze třetích zemí, jejichž odběratele oznamuje
  dovozce rostlinolékařské správě po prodeji nebo jiném způsobu převodu
  těchto rostlin na jinou osobu podle § 24 odst. 1 zákona a jejichž nákup
  nebo jiné nabytí ohlašuje osoba stanovená v § 20 odst. 2 zákona
  rostlinolékařské správě podle § 20 odst. 2 zákona

  1. Rostliny rodů Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
  Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
  Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., Pyracantha
  Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, jiné než osivo.

  2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k pěstování,
  jiné než osivo.

  3. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, jiné než osivo, ale včetně
  osiva stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum L. nebo jejich
  kříženců.

  4. Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců a Vitis
  L., jiné než plody a osivo.

  5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, jiné než plody a osivo.

  6. Rostliny rodů Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp.,
  Aster L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendranthema (DC)
  Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum L., Fragaria L., Gerbera
  Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu
  Impatiens L., Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L.,
  Pelargonium L'Hérit ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L.,
  Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L.,
  Tanacetum L. Tsuga Carr. a Verbena L., určené k pěstování, jiné než
  osivo.

  7.  Rostliny  Araceae,  Marantaceae,  Musaceae,  Persea  spp.  a
  Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním
  substrátem.

  8. Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium
  schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny Allium porrum L.,
  určené k pěstování.

  9. Cibule a hlízy rostlin Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus
  flavus Weston 'Golden Yellow', Galanthus L; Galtonia candicans (Baker)
  Decne, zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex
  L., jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,
  Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii
  hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller.,
  Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia
  Juss. a Tulipa L., určené k pěstování.

  ČÁST B

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem ze třetích zemí

  I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet
  škodlivé organismy závažné pro celé Společenství, a které musí být
  opatřeny rostlinolékařským osvědčením

  1.1. Rostliny, určené k pěstování.

  1.2. Osivo

  - Cruciferae, Graminae a Trifolium L. původem z Argentiny, Austrálie,
  Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye,

  - Triticum L., Secale spp. a Triticosecale Wittmack, původem z
  Afgánistánu,  Indie,  Iráku,  Iránu,  Mexika,  Nepálu, Pákistánu,
  Jihoafrické republiky a USA,

  - Capsicum L., Helianthus annuus L, Lycopersicon lycopersicum (L.)
  Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza L.,
  Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L.,
  Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

  2. Části rostlin, jiné než plody a osivo, rodů:

  - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila
  L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L.,
  Solidago L. a řezané květiny z čeledi Orchidaceae,

  - jehličnanů (Coniferales),

  - Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady,

  - Prunus L., původem z neevropských zemí,

  - řezané květiny Aster L., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L.,
  Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,

  - listové zeleniny Apium graveolens L. a Ocimum L.

  3. Plody

  - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců;
  Momordica L. a Solanum melongena L.

  - Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L.,
  Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium
  Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí.

  4. Hlízy Solanum tuberosum L.

  5. Samostatná kůra

  - jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí;

  - Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L., jiné než Quercus
  suber L.

  - Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
  Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., původem
  z  Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska,
  Tchaj-wanu a USA.

  6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

  a) pochází zcela nebo částečně z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů
  rostlin, s výjimkou dřevěného obalového materiálu definovaného v bodu
  2. přílohy č. 4 části A oddílu I:

  - Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, s výjimkou dřeva,
  které je zařazeno v odstavci b) pod CN kódem 4416 00 00 a u kterého je
  doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo zpracováno použitím tepelného
  ošetření při dosažení minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,

  - Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo Arménie,

  - Populus L., včetně dřeva hraněného, původem ze zemí amerického
  kontinentu,

  - Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z USA a
  Kanady,

  -  jehličnany  (Coniferales),  včetně dřeva hraněného, původem z
  neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka

  - Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
  Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., včetně
  dřeva hraněného, původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské
  republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA.

  a b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části
  druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a
  statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném
  znění.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-kód       Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401 10 00   Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
  4401 21 00   Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
  4401 22 00   Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30 40   Dřevěné piliny, neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
ex 4401 30 80   Ostatní dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo
         podobných tvarů
  4403 10 00   Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinýmikonzervačními prostředky, též
         odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
  4403 20    Jehličnaté surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než
         natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačnímiprostředky
  4403 91    Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo
         opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebojinými konzervačními prostředky
ex 4403 99    Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než
         natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačnímiprostředky
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám
         kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404      Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
         - jehličnaté, původem z neevropských zemí
  4406      Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
  4407 10    Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené neboloupané, též hoblované, broušené
         pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
  4407 91    Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též
         hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 93    Dřevo javoru (Acer saccharum Marsh), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
         též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
  4407 95    Dřevo jasanu (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně,krájené nebo loupané, též
         hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované,o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
         nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
         - jiné než jehličnaté dřevo a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce k položkám
         1 kapitoly 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercusspp.), bukového (Fagus spp.),
         javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.) nebo jasanového (Fraxinus spp.)
  4415      Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny;
         jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
  4416      Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky ajejich části a součásti,
         ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu
  9406 00 20   Montované stavby ze dřeva
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. Zemina a jiné pěstební substráty

  7.1. tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou
  jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, jiné než ty,
  které jsou složeny výhradně z rašeliny

  7.2. ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo
  částečně materiálem uvedeným v podbodu 7.1. nebo tvořené částečně
  jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení vitality
  rostlin původem z:

  - Turecka,

  - Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,

  - neevropských zemí, jiných než Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko
  a Tunisko.

  8. Zrno Triticum L., Secale spp. a x Triticosecale Wittmack, původem z
  Afghánistánu,  Indie,  Iráku,  Iránu,  Mexika, Nepálu, Pákistánu,
  Jihoafrické republiky a USA.

  II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet
  škodlivé organismy, závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být
  opatřeny rostlinolékařským osvědčením platným pro danou zónu v případě
  dovozu do chráněné zóny a jejich přemísťování uvnitř této zóny

  Bez ohledu na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v
  bodu I

  1. Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování

  2. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)

  3. Živý pyl určený k opylování z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
  Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
  Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
  Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

  4. Části rostlin, jiné než plody a osivo, z Amelanchier Med.,
  Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
  Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
  Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

  5. Osivo Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Mangifera spp. a Phaseolus
  vulgaris L.

  6. Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody
  Vitis L.

  7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

  a) pochází zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), s výjimkou
  dřeva prostého kůry, původem z evropských třetích zemí, a Castanea
  Mill., s výjimkou dřeva prostého kůry a

  b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části
  druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a
  statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném
  znění.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-kód       Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401 10 00   Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
  4401 21 00   Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
  4401 22 00   Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30    Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet
         nebo podobných tvarů
ex 4403 10 00   Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinýmikonzervačními prostředky, jiné než
         odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 20    Jehličnaté surové dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními
         prostředky, jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 99    Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou,
         mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44,
         nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404      Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
  4406      Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
  4407 10    Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené neboloupané, též hoblované, broušené
         pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6mm
ex 4407 99    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo
         na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44,
         nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
  4415      Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché
         palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
  9406 00 20   Montované stavby ze dřeva
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  8. Části rostlin Eucalyptus L'Hérit.

  9. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z evropských
  třetích zemí.

  Příloha 10

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou
  rostlinolékařskou kontrolu může rostlinolékařská správa provést podle §
  15 odst. 3 zákona a jejichž pěstitelé nebo provozovatelé jejich
  společných obchodních skladů, odesílacích středisek nebo balíren musí
  být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona

  Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než sadbové brambory.

  - pěstované na výměře 1 ha nebo větší,

  -  skladované  ve  společných  obchodních skladech a odesílacích
  střediscích, nebo

  - balené v balírnách

  a uváděné na trh.

  Příloha 11

  Náležitosti žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

  Příloha 12

  Označení chráněných zón na rostlinolékařském pasu
-------------------------------------------- -------------------------
Chráněná zóna pro škodlivý organismus    Označení chráněné zóny
-------------------------------------------- -------------------------
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje
Anthonomus grandis Boheman                  a1
Bemisia tabaci (Gennadius) /evropské populace/        a2
Cephalcia lariciphila (Wachtl)                a3
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /             a3.1
syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/
Dendroctonus micans (Kugelann)                a4
Gilpinia hercyniae (Hartig)                 a5
Globodera pallida (Stone) Behrens              a6
Gonipterus scutellatus Gyllenhal               a7
Ips amitinus (Eichhoff)                   a8
Ips cembrae (Heer)                      a9
Ips duplicatus (Sahlberg)                  a10
Ips sexdentatus (Börner)                   a11
Ips typographus (Linnaeus)                  a12
Leptinotarsa decemlineata Say                a13
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)               a14
Sternochetus mangiferae (Fabricius)             a15
Thaumetopoea pityocampa (Denis et Schiffermüller)      a16

b) Bakterie
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges)  b1
Collins et Jones
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.          b2

c) Houby
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr           c0.1
Glomerella gossypii Edgerton                 c1
Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet          c2
Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller          c3

d) Viry a virům podobné organismy
Beet necrotic yellow vein virus /furovirus/         d1
Tomato spotted wilt virus /tospovirus/            d2
Citrus tristeza virus (evropské kmeny)            d3
Grapevine flavescence dorée MLO /phytoplasma/        d4
-------------------------------------------- -------------------------

  Příloha 13

  Vzor ohlášení nákupu nebo jiného nabytí rostlin rostlinolékařské správě

  Příloha 14

  Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu

  Příloha 15

  Náležitosti rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení
  pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka

  Příloha 16

  Vzor a náležitosti oznámení o předpokládaném termínu doručení zásilky k
  provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

  Příloha 17

  Minimální  požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení
  vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní
  rostlinolékařské kontroly zásilek

  Minimálními požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení
  vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní
  rostlinolékařské kontroly zásilek se rozumí:

  a) komunikační a administrativní vybavení umožňující

  1. rychlé spojení s

  1.1.příslušným  obvodním,  oblastním  a  ústředním  pracovištěm
  rostlinolékařské správy,

  1.2. specializovanými diagnostickými laboratořemi,

  1.3. celními úřady,

  1.4. Komisí

  1.5. ostatními členskými státy

  2. kopírování dokumentů;

  b) vybavení potřebné k provádění rostlinolékařské kontroly:

  1. vhodné místo k provádění kontroly (např. odstavný pruh s rampou u
  silniční přepravy, odstavná kolej, nad níž není umístěna trolej, s
  rampou u železniční přepravy),

  2. odpovídající osvětlení,

  3. stůl (stoly) k provádění kontroly,

  4. pomůcky pro:

  4.1. vizuální prohlídky zásilek,

  4.2. dezinfekci prostor a zařízení vstupního místa,

  4.3. přípravu vzorků k případným následným testům ve specializovaných
  diagnostických laboratořích;

  c) vybavení pro odběr vzorků ze zásilek:

  1. vhodný materiál pro jednoznačnou identifikaci a oddělené balení
  každého vzorku,

  2. vhodný obalový materiál pro zasílání vzorků do specializovaných
  diagnostických laboratoří,

  3. plomby,

  4. úřední razítka,

  5. odpovídající osvětlení;

  d) ostatní technické podmínky:

  1. přístup k přístrojům a k pomůckám vhodným ke zjišťování a určování
  škodlivých organismů,

  2. přístup k vhodným prostorům a zařízením pro

  2.1. uskladnění zásilek způsobem, aby bylo do rozhodnutí o naložení s
  nimi vyloučeno riziko rozšíření škodlivých organismů z nich,

  2.2. zničení zásilek nebo jejich částí, nebo provedení mimořádných
  rostlinolékařských opatření s nimi;

  e) vybavení

  1.  průběžně  aktualizovanými  metodickými  pokyny  k  provádění
  rostlinolékařské kontroly,

  2.  průběžně  aktualizovanými metodickými pokyny Evropské unie k
  provádění rostlinolékařské kontroly,

  3. platným zněním rostlinolékařských právních předpisů České republiky,

  4. platným zněním rostlinolékařských předpisů Evropské unie,

  5. platným seznamem adres včetně spojení na specializované diagnostické
  laboratoře, které jsou úředně pověřené k provádění laboratorních
  rozborů ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

  6. platnými postupy k zajištění neporušenosti úředně odebraných vzorků
  během dopravy do určené laboratoře a během provádění laboratorních
  rozborů v této laboratoři,

  7. aktualizovaným přehledem o dovezených zásilkách rostlin, rostlinných
  produktů a jiných předmětů, které byly podrobeny rostlinolékařské
  kontrole,  a  přehledem  výsledků těchto kontrol včetně výsledků
  laboratorních rozborů ve specializovaných diagnostických laboratořích.

  Příloha 18

  Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa
  podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5 zákona
  pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilek

  1.  Prostory  místa  k provádění kontroly totožnosti a kontroly
  zdravotního stavu zásilek, jiného než vstupního místa podle § 25 odst.
  1 zákona, musí:

  1.1. mít odpovídající osvětlení, dostatečnou prostorovou i technickou
  kapacitu pro přehlednou vykládku celé zásilky a pro její oddělené
  uskladnění a musí být uzamykatelný,

  1.2. mít zařízení, které umožňuje bezproblémovou očistu a dezinfekci
  podlahy, místa uskladnění zásilky a všech předmětů, které s ní přišly
  do kontaktu,

  1.3. mít stanoven funkční způsob bezpečného zničení zásilky napadené
  škodlivými organismy.

  2. Pokud se v daném objektu nebo v jeho okolí pěstují nebo skladují
  rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které podléhají
  soustavné rostlinolékařské kontrole a mohly by být napadeny škodlivým
  organismem přítomným v kontrolované zásilce, musí být místo jejich
  pěstování nebo skladování od místa vykládky zásilky dostatečně odděleno
  prostorově nebo vhodným technickým opatřením.

  3. V případě možného výskytu škodlivých organismů, schopných šíření
  závlahovým systémem a pěstebním substrátem, je nutný oddělený závlahový
  systém a režim pro používání pěstebního substrátu a pěstebních nádob,
  nebo systém dezinfekce nádob před jejich dalším použitím.

  4. Žadatel o provádění kontroly zdravotního stavu dovážených zásilek v
  jiném místě než vstupním místě zpracuje pro toto místo provozní řád,
  schválený provozovatelem tohoto místa a místně příslušným pracovištěm
  rostlinolékařské správy, který:

  - stanoví způsob splnění požadavků uvedených v bodech 1. až 3.,

  - stanoví druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které
  smějí být v tomto místě podrobeny kontrole zdravotního stavu v rámci
  provádění dovozní rostlinolékařské kontroly,

  -  upravuje pohyb osob v tomto místě do doby ukončení dovozní
  rostlinolékařské kontroly, aby nemohlo dojít k rozšíření škodlivých
  organismů, a

  - stanoví dobu, v níž bude v tomto místě prováděna kontrola zdravotního
  stavu dovážených zásilek.

  Příloha 19

  Vzor  žádosti o schválení místa navrženého k provádění kontroly
  totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie rostlin,
  rostlinných produktů a jiných předmětů mimo vstupní místo  Příloha 20

  Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky

  Příloha 21

  Vzory rostlinolékařských osvědčení
  Příloha 21a

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou
  míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů způsobujících na
  nich skryté napadení:

  a) rostliny okrasných bylinných druhů a zelenin určené k pěstování jiné
  než

  1. cibule,

  2. oddenkové hlízy,

  3. rostliny čeledi Graminae,

  4. oddenky,

  5. osivo,

  6. hlízy,

  7. tkáňové kultury,

  b) řezané květiny.

  Škodlivé organismy, které způsobují skryté napadení na rostlinách,
  rostlinných produktech a jiných předmětech, které představují vysokou
  míru rizika jejich zavlékání a šíření:

  a) třásnokřídlí (Thysanoptera),

  b) vrtalkovití (Agromyzidae).

  Příloha 22

  Podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných
  předmětů  přes  chráněnou  zónu  s konečným cílem mimo ni, bez
  rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu

  Pro přepravu rostlin, rostlinných produktů a nebo jiných předmětů
  uvedených v příloze č. 9. části A bodu II, které pocházejí z míst mimo
  chráněnou zónu stanovenou podle § 2 odst. 1 písm. r) zákona pro tyto
  rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty ve vztahu k jednomu
  nebo více škodlivým organismům, a jejichž konečné místo určení leží
  mimo tuto zónu, bez rostlinolékařského pasu, musí být splněny tyto
  podmínky:

  a) použité obaly, popřípadě vozidla převážející výše uvedené rostliny,
  rostlinné produkty a nebo jiné předměty, musí být čisté a prosté
  příslušných výše uvedených škodlivých organismů a musí být takové
  povahy, aby nehrozilo žádné šíření škodlivých organismů;

  b) ihned po zabalení musí být obaly, popřípadě vozidla převážející tyto
  rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty, bezpečně uzavřeny
  podle přísných rostlinolékařských kritérií tak, aby nehrozilo žádné
  nebezpečí rozšíření škodlivých organismů v příslušné chráněné zóně, aby
  byla zachována jejich totožnost a aby vyhovovaly požadavkům příslušných
  odpovědných úředních orgánů rostlinolékařské péče, a takto zabezpečené
  musejí zůstat během celé přepravy přes příslušnou chráněnou zónu;

  c) výše uvedené rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty
  musejí být opatřeny dokladem obvykle používaným v obchodním styku, ve
  kterém je vyznačeno, že pocházejí z míst mimo příslušnou chráněnou zónu
  a že jejich místo určení leží mimo příslušnou chráněnou zónu.

  1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné
  směrnice Evropských společenství promítnuty a jehož obsah umožňuje
  zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

  2) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se
  stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání
  chráněných zón ve Společenství.

  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví
  povinnosti, jímž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných
  produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro
  jejich registraci.

  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví
  míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování
  některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území
  Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských
  pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.

  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují
  některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS,
  jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních
  oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.

  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví
  pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo
  jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin,
  rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze
  které pocházejí.

  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup
  pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících
  ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví
  rostlin.

  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve
  Společenství  minimální  podmínky pro provádění rostlinolékařských
  kontrol  rostlin,  rostlinných  produktů  nebo  jiných  předmětů,
  pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou
  místa určení.

  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních
  proti  zavlékání  organismů  škodlivých rostlinám nebo rostlinným
  produktům  do  Společenství a proti jejich rozšiřování na území
  Společenství.

  Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění
  některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění
  směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
  organismů  škodlivých  rostlinám  nebo  rostlinným  produktům  do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění
  některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění
  směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů
  škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti
  jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění
  některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění
  přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních
  proti  zavlékání  organismů  škodlivých rostlinám nebo rostlinným
  produktům  do  Společenství a proti jejich rozšiřování na území
  Společenství.

  Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění
  přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý
  organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

  Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění
  přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných
  opatřeních  proti  zavlékání  organismů škodlivých rostlinám nebo
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na
  území Společenství.

  Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění
  směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
  organismů  škodlivých  rostlinám  nebo  rostlinným  produktům  do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění
  přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných
  opatřeních  proti  zavlékání  organismů škodlivých rostlinám nebo
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na
  území Společenství.

  Směrnice  Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách
  totožnosti  a  rostlinolékařských  kontrolách rostlin, rostlinných
  produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice
  Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do
  Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících
  s těmito kontrolami.

  Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví
  vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských
  osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty
  nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.

  Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha
  IV  směrnice  2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
  organismů  škodlivých  rostlinám  nebo  rostlinným  produktům  do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění
  přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění
  některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských
  pasů.

  Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění
  příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha
  IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
  organismů  škodlivých  rostlinám  nebo  rostlinným  produktům  do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění
  přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění
  určité přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví
  podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro
  práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny,
  rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice
  Rady  2000/29/ES  do  Společenství nebo některých chráněných zón
  Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (kodifikované
  znění).

  Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění
  přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2008/109/ES ze dne 28. listopadu 2008, kterou se mění
  příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění přílohy
  I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2009/118/ES ze dne 9. září 2009, kterou se mění přílohy
  II až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2010/1/EU ze dne 8. ledna 2010, kterou se mění přílohy
  II, III a IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  3) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
  rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  4) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
  lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k
  obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů.

  5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

  6) § 2 písm. l) a u) zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.

  § 2 písm. a) zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  7) § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a §
  10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.
  265/1992  Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
  nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb.,
  a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
  (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

  8) § 19 vyhlášky č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
  uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky
  č. 231/2007 Sb.

  9) Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se
  schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o
  ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání
  Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v
  listopadu 1997.

 

Datum uveřejnění: 12. července 2008 Poslední změna: 22. dubna 2010 Počet shlédnutí: 3261