LEGISLATIVA

51/2009 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

51

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. února 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení
podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 a 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 7 odst. 2 písm. d), § 7 odst. 4 a 5 a § 9 odst. 5 se slovo "výměry" nahrazuje slovem "plochy".

2. V § 3 odst. 3 písm. a), § 7 odst. 2 závěrečné části ustanovení a v § 9 odst. 5 se slovo "výměře" nahrazuje slovem "ploše".

3. V § 3 odst. 3 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

4. V § 3 odst. 5, § 7 odst. 6, § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1 a 2 se slovo "výměru" nahrazuje slovem "plochu".

5. V § 4 odst. 3 písmeno a) zní:

"a)
uvede v žádosti o poskytnutí dotace plochu vybrané porostní skupiny, na kterou žádá o poskytnutí dotace, údaje z plánu nebo osnovy, jednoznačnou identifikaci6) zvolených etáží, popřípadě údaj o prováděné obnově,".

6. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
v případě změny porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, která je provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000, podá spolu se žádostí o poskytnutí dotace stanovisko Ministerstva životního prostředí, vydané podle zákona o ochraně přírody a krajiny2).".

7. V § 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně ve smyslu § 4 odst. 3 písm. d)".

8. V § 5 písm. f) se za slovo "souboru" vkládají slova "nebo s oznámením podle § 7 odst. 9".

9. V § 5 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)
žadatel má po celou dobu závazku platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu.".

10. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.".

11. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ", dojde-li ke snížení plochy ve lhůtě podle odstavce 4; v následujících letech Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše".

12. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke snížení plochy na základě jiných skutečností než těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, změní žadatel žádost o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok; Fond poskytne dotaci sníženou o poměrnou část odpovídající snížení plochy a zároveň rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.".

13. V § 7 odst. 4 se slova "usnesením řízení o žádosti zastaví" nahrazují slovy "ji zamítne".

14. V § 7 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta "Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené plochy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2, nemusí současně změnit původně podanou žádost o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok.".

15. V § 7 odst. 6 se slova "změně výměry" nahrazují slovy "změně plochy" a slova "zařazené výměry" se nahrazují slovem "zařazení".

16. V § 7 odst. 7 se za slova "podá žadatel" vkládá slovo "Fondu".

17. V § 7 odst. 8 se slovo "změně" nahrazuje slovy "změnám týkajícím se plánu nebo osnovy".

18. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Žadatel předloží Fondu oznámení s novým popisem označení hranic vybrané porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, pokud došlo ke změně jejich označení.".

19. V § 9 odst. 2 se slova "d) nebo e)" nahrazují slovy "d), e) nebo h)".

20. V § 9 odst. 5 se slova "podle odstavce 3" nahrazují slovy "podle odstavce 4".

21. V příloze č. 2 bodu II. písm. e) bodu 1 se slovo "výměra" nahrazuje slovem "plocha".

22. V příloze č. 2 bodu II. písm. f) se slovo "Etáž" nahrazuje slovy "Zvolená etáž".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. února 2009.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 28. února 2009 Poslední změna: 22. února 2009 Počet shlédnutí: 2123