LEGISLATIVA

150/2007 Sb.

Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

150

VYHLÁŠKA

ze dne 19. června 2007

o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona a § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem stanovovány ceny,

b)
regulačním obdobím vymezené období pěti po sobě následujících regulovaných roků.


Způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice

§ 2

(1) Úřad reguluje ceny za přenos elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Úřad reguluje cenu za systémové služby způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Úřad reguluje ceny za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce a ceny za distribuci elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 3 odst. 6.

(4) Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na úrovních velmi vysokého napětí a vysokého napětí se skládají z ceny za rezervovanou kapacitu přenosové nebo distribuční soustavy a ceny za použití sítí přenosové nebo distribuční soustavy.

(5) Cena za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí se skládá z ceny za rezervovanou kapacitu distribuční soustavy určenou velikostí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a ceny za použití distribuční soustavy.

(6) Ceny za distribuci elektřiny zahrnují dále složku související s krytím nákladů za přenos elektřiny a za distribuci elektřiny v sousedních distribučních soustavách na úrovni velmi vysokého napětí, složku související s krytím části nákladů vyšších napěťových úrovní distribuční soustavy, složku související s kompenzací příspěvků pro výrobu elektřiny z výroben nepřipojených do přenosové soustavy (dále jen "decentrální výroba").

(7) Úřad reguluje ceny za elektřinu dodavatele poslední instance způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(8) Úřad reguluje cenu na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce. Příloha č. 6 k této vyhlášce dále stanoví postup kompenzace vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

(9) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu s elektřinou způsobem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(10) Úřad stanovuje výši příspěvku pro decentrální výrobu. Postup kompenzace příspěvků pro decentrální výrobu upravuje příloha č. 8 k této vyhlášce.

(11) Úřad stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů podle zvláštních právních předpisů1). Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny. Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.


§ 3

(1) Způsob tvorby cen za přenos elektřiny, systémové služby, distribuci elektřiny a za činnosti operátora trhu s elektřinou je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(2) Pro regulační období Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu

a)
výchozí hodnota povolených nákladů a výchozí hodnota odpisů pro držitele licence; u činnosti distribuce elektřiny v členění podle napěťových úrovní,

b)
výchozí hodnota regulační báze aktiv pro držitele licence; u činnosti distribuce elektřiny v členění podle napěťových úrovní,

c)
roční hodnota faktoru efektivity pro držitele licence,

d)
koeficient mzdového eskalačního faktoru pro licencovanou činnost,

e)
procentní část rozdílu nákladů plynoucí z rozdílu mezi skutečně dosaženou a předpokládanou nákupní cenou silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě,

f)
povolený rámec rozptylu míry ztrát pro činnost přenosu elektřiny,

g)
povolená míra technických ztrát pro držitele licence,

h)
povolená míra obchodních ztrát pro držitele licence,

i)
koeficient snížení povolené míry obchodních ztrát pro licencovanou činnost,

j)
zisk pro činnost poskytování systémových služeb,

k)
výchozí cena za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu s elektřinou.

(3) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a)
změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b)
mimořádných změn na trhu s elektřinou hodných zvláštního zřetele,

c)
jejich stanovení na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(4) Pro regulovaný rok Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu

a)
míra výnosnosti pro licencovanou činnost; hodnota míry výnosnosti stanovená s platností pro celé regulační období se v jednotlivých regulovaných rocích upravuje pouze o případné změny sazby daně z příjmů podle zvláštního právního předpisu2),

b)
změna hodnoty regulační báze aktiv pro držitele licence; u distribuce elektřiny se změna hodnoty uvádí v členění podle napěťových úrovní,

c)
změna hodnoty odpisů provozovatele přenosové soustavy,

d)
faktor související s otevíráním trhu pro držitele licence na distribuci elektřiny,

e)
investiční korekce pro držitele licence na distribuci elektřiny v členění podle napěťových úrovní,

f)
korekční faktory pro držitele licence,

g)
povolený rámec rozptylu povolených výnosů pro činnost distribuce elektřiny,

h)
předběžné hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

i)
předběžná nákupní cena silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě a v distribuční soustavě,

j)
povolená míra celkových ztrát v přenosové soustavě,

k)
část výnosů z aukcí, která je využita pro snížení povolených výnosů pro činnost přenosu elektřiny,

l)
výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností; u činnosti distribuce elektřiny v členění podle napěťových úrovní,

m)
výnosy z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky pro držitele licence na přenos elektřiny.

(5) Úřad oznámí stanovené parametry regulačního vzorce

a)
provozovateli přenosové soustavy nejpozději 7 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 2, a nejpozději 7 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 4,

b)
provozovateli distribuční soustavy nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 2, a nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 4, s výjimkou parametru podle odstavce 4 písm. i), který Úřad oznámí nejpozději 3 měsíce před začátkem každého regulovaného roku,

c)
operátorovi trhu s elektřinou nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 2.

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Na žádost provozovatele lokální distribuční soustavy Úřad vypočte odlišné ceny za distribuci elektřiny, přičemž použije přiměřeně postup platný pro stanovení cen za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy. Provozovatel lokální distribuční soustavy předloží Úřadu ekonomické a technické údaje nezbytné pro stanovení odlišných cen za distribuci elektřiny v rozsahu stanoveném Úřadem. Odlišné stanovování cen za distribuci elektřiny je uplatňováno do konce regulačního období, ve kterém bylo poprvé uskutečněno.


§ 4

(1) Úřad oznámí operátorovi trhu s elektřinou do 31. července kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za činnosti operátora trhu s elektřinou.

(2) Úřad oznámí provozovateli přenosové soustavy do 15. srpna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok a provozovateli regionální distribuční soustavy do 31. srpna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy, cenu za použití sítí přenosové soustavy a cenu za systémové služby včetně ostatních cen potřebných pro výpočet.

(3) Úřad oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok a na základě žádosti provozovateli lokální distribuční soustavy do 15. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu regionální distribuční soustavy, cenu za použití sítí regionální distribuční soustavy pro úrovně velmi vysokého a vysokého napětí. Úřad dále oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy a na základě žádosti provozovateli lokální distribuční soustavy do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí.

(4) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému stanovuje odlišné ceny za distribuci elektřiny, do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu lokální distribuční soustavy a cenu za použití sítí lokální distribuční soustavy pro úrovně velmi vysokého a vysokého napětí a ceny za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí.

(5) Úřad oznámí dodavateli poslední instance do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za elektřinu dodavatele poslední instance.

(6) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.


§ 5

Způsob stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.


Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství

§ 6

(1) Úřad reguluje ceny za přepravu plynu způsobem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Úřad reguluje ceny za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v příloze č. 11 k této vyhlášce a cenu za distribuci plynu provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 7 odst. 6.

(3) Úřad reguluje ceny za dodávku poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.


§ 7

(1) Způsob tvorby cen za přepravu plynu a distribuci plynu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(2) Pro regulační období Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu

a)
výchozí hodnota povolených nákladů a výchozí hodnota odpisů pro držitele licence,

b)
výchozí hodnota regulační báze aktiv pro držitele licence,

c)
roční hodnota faktoru efektivity pro držitele licence,

d)
koeficient mzdového eskalačního faktoru pro licencovanou činnost,

e)
koeficient faktoru odběrných míst pro držitele licence na distribuci plynu.

(3) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a)
změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b)
mimořádných změn na trhu s plynem hodných zvláštního zřetele,

c)
jejich stanovení na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(4) Pro regulovaný rok Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu

a)
míra výnosnosti pro licencovanou činnost; hodnota míry výnosnosti stanovená s platností pro celé regulační období se v jednotlivých regulovaných rocích upravuje pouze o případné změny sazby daně z příjmů podle zvláštního právního předpisu2),

b)
faktor související s otevíráním trhu pro držitele licence,

c)
změna hodnoty regulační báze aktiv pro držitele licence,

d)
změna hodnoty odpisů provozovatele přepravní soustavy,

e)
investiční korekce pro držitele licence na distribuci plynu,

f)
korekční faktory pro držitele licence,

g)
povolený rámec rozptylu povolených výnosů pro činnost distribuce plynu regionální distribuční soustavou,

h)
plánovaný počet odběrných míst držitele licence na distribuci plynu,

i)
plánovaná průměrná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát v distribuční soustavě pro držitele licence na distribuci plynu,

j)
povolená nákupní cena plynu pro krytí ztrát a pro ocenění povoleného množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě,

k)
povolené množství ztrát v přepravní soustavě,

l)
povolené množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě,

m)
koeficienty rozdělení upravených povolených celkových tržeb pro držitele licence na přepravu plynu,

n)
povolená míra ztrát v distribuční soustavě pro držitele licence,

o)
plánované náklady na nákup distribučních služeb pro držitele licence na distribuci plynu.

(5) Úřad oznámí stanovené parametry regulačního vzorce

a)
provozovateli přepravní soustavy nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 2, a nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 4,

b)
provozovateli distribuční soustavy nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 2, a nejpozději 15. září kalendářního roku předcházejícího každý regulovaný rok, jde-li o parametry podle odstavce 4.

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena přímo nebo prostřednictvím jiné lokální distribuční soustavy. Pokud ceny za distribuci plynu podle věty první nepokrývají náklady související s distribucí plynu lokální distribuční soustavou, na žádost provozovatele lokální distribuční soustavy Úřad vypočte odlišné ceny za distribuci plynu pro příslušné regulační období, přičemž pro výpočet cen pro regulovaný rok regulačního období použije přiměřeně postup podle přílohy č. 11 k této vyhlášce.


§ 8

(1) Provozovatel přepravní soustavy předkládá Úřadu nejpozději do 15. srpna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok údaje potřebné pro stanovení ceny za přepravu plynu včetně nezbytných výpočtů.

(2) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy do 15. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za přepravu plynu.

(3) Úřad oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci plynu regionální distribuční soustavou.

(4) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému byly stanoveny odlišné ceny za distribuci plynu podle § 7 odst. 6, do 30. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci plynu lokální distribuční soustavou.

(5) Úřad vyzve provozovatele lokální distribuční soustavy, který požádal o stanovení cen za distribuci plynu podle § 7 odst. 6, do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti k předložení ekonomických a technických údajů nezbytných pro stanovení odlišných cen. Předložené podklady Úřad do 30 kalendářních dnů od jejich doručení vyhodnotí vzhledem k jejich rozsahu a obsahu potřebného pro stanovení odlišných cen pro konkrétní podmínky lokální distribuční soustavy. V následujících 30 kalendářních dnech Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy vypočtené ceny za distribuci plynu.

(6) Úřad stanoví ceny za distribuci plynu lokální distribuční soustavou podle § 7 odst. 6 nejpozději následující kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, ve kterém byly odlišné ceny vypočteny, s účinností od následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém byly ceny stanoveny.

(7) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.


§ 9

Způsob stanovení korekčních faktorů v plynárenství je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.§ 10

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence a přeměny
stávajících držitelů licence v elektroenergetice
a plynárenství

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu kalendářního roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím kalendářním roce, použije Úřad při stanovení cen přiměřeně v elektroenergetice ustanovení § 3 a 4 a v plynárenství ustanovení § 7 a 8.

(2) Je-li v průběhu kalendářního roku udělena licence právnímu nástupci v důsledku splynutí3) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke sloučení4) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, nadále ceny regulovaných činností stanovené pro zanikající držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku.

(3) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře5), který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence se založením nových společností nebo sloučením6), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence odštěpením se založením nových společností nebo odštěpením sloučením6), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku.

(4) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu nebo nájmu podniku či jeho části, který zahrnuje energetické zařízení sloužící výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části do konce kalendářního roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem nebo pronajímatelem na vymezeném území, kde je energetické zařízení umístěno.

(5) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle odstavce 2, převodu jmění na společníka nebo akcionáře, rozdělení držitele licence nebo odštěpení podle odstavce 3, nebo k převodu nebo nájmu podniku či jeho části podle odstavce 4, dojde po 30. listopadu kalendářního roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele licence, rozdělovanými společnostmi, převodci nebo pronajímateli podniku nebo jeho části, a ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, nástupnickou společnost, společníka nebo akcionáře, nebo nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části na celý regulovaný rok, pokud není v odůvodněných případech stanoveno jinak. Stejně se postupuje i tehdy, pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře nebo převodu nebo nájmu podniku či jeho části podle tohoto odstavce, zahájené v průběhu kalendářního roku, nastaly až k prvnímu dni regulovaného roku.


§ 11

Způsob regulace v teplárenství

(1) Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen. Cenové rozhodnutí zveřejní Úřad nejpozději 30 dnů před dnem nabytí jeho účinnosti.

(2) Je-li k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek tepelné energie nezbytné stanovit pro vymezený okruh dodavatelů tepelné energie odlišné podmínky pro sjednávání cen, stanoví Úřad takové podmínky pro sjednání ceny a okruh dodavatelů tepelné energie na základě skutečností doložených dodavatelem.


§ 12

Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla

Dodavatel tepelné energie postupuje při dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla způsobem stanoveným v příloze č. 13 k této vyhlášce, pokud nepostupuje jiným věrohodným a kontrolovatelným způsobem.


§ 13

Přechodné ustanovení

Délka regulačního období, které podle dosavadních právních předpisů začalo 1. ledna 2005 a skončí 31. prosince 2009, zůstává nedotčena.


§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.
Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice.

2.
Vyhláška č. 13/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice.

3.
Vyhláška č. 575/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.


____________________________________________________________
1)
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.
2)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 69a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 69a odst. 1 obchodního zákoníku.
5)
§ 69b obchodního zákoníku.
6)
§ 69c obchodního zákoníku.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 150/2007 Sb.


(přílohy nejsou v digitální podobě)

 

Datum uveřejnění: 1. července 2007 Poslední změna: 28. června 2007 Počet shlédnutí: 3595