LEGISLATIVA

308/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.

             308/2004 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 5. května 2004 
   o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací 
   na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů 
   rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených 
           pro energetické využití 
 
 
   Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 
85/2004 Sb., (dále jen "zákon"): 
 
              ČÁST PRVNÍ 
            ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Toto nařízení stanoví podmínky poskytování dotací v rámci 
programu na podporu zalesňování zemědělské půdy a programu na 
podporu založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské 
půdě určených pro energetické využití (dále jen "porost rychle 
rostoucích dřevin"), jejichž úpravu bezprostředně závazné právní 
předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských 
společenství") přikazují nebo umožňují provést. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 
  o podporování  rozvoje  venkova  prostřednictvím Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), kterým se 
  také pozměňují a ruší určitá nařízení, ve znění nařízení Rady 
  (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září 2003. 
  Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým 
  se stanoví  prováděcí pravidla k nařízení  Rady (ES) č. 
  1257/1999  o  podpoře  pro  rozvoj  venkova z Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), ve znění 
  nařízení Komise (ES) č. 963/2003. 
  Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, 
  které stanoví podrobná pravidla pro provádění integrovaného 
  administrativního  systému pro  některé podpůrné  programy 
  společenství, jenž byl zřízen nařízením Rady (EHS) č. 3508/92. 
 
                § 2 
 
             Vymezení pojmů 
 
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí 
a) zalesněním zemědělské půdy založení lesního porostu výsadbou na 
  pozemku vedeném v evidenci využití zemědělské půdy podle 
  uživatelských vztahů (§ 3a až 3i zákona) (dále jen "evidence") 
  a následná péče o takto vzniklý lesní porost za účelem jeho 
  zajištění podle projektu zalesnění v souladu se zvláštním 
  právním předpisem,2) 
b) založením porostu rychle rostoucích dřevin výsadba rychle 
  rostoucích dřevin na zemědělském pozemku vedeném v evidenci 
  podle projektu o založení porostu rychle rostoucích dřevin jako 
  1. produkčního porostu rychle rostoucích dřevin, nebo 
  2. reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin. 
----------------------------------------------------------------- 
2) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
  zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona 
  č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 
  zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
     PROGRAM NA PODPORU ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 
 
                § 3 
 
           Dotace v rámci programu 
       na podporu zalesňování zemědělské půdy 
 
   (1) Dotace v rámci programu na podporu zalesňování zemědělské 
půdy se poskytne za splnění podmínek stanovených tímto nařízením 
a) na založení lesního porostu (dále jen "zalesnění"), 
b) na péči o lesní porost (dále jen "péče") po dobu 5 let od jeho 
  založení, počínaje rokem zalesnění, 
c) ve formě náhrady za ukončení zemědělské výroby na zalesněném 
  zemědělském pozemku (dále jen "náhrada") po dobu 20 let od jeho 
  založení, počínaje rokem zalesnění. 
 
   (2) Dotace na péči podle odstavce 1 písm. b) a náhrada podle 
odstavce 1 písm. c) se na příslušný zalesněný zemědělský pozemek 
poskytne, pokud na tento pozemek byla poskytnuta dotace podle 
odstavce 1 písm. a), nestanoví-li toto nařízení jinak. 
 
   (3) Dotace na péči podle odstavce 1 písm. b) a náhrada podle 
odstavce 1 písm. c) se neposkytne obci, sdružení obcí, kraji, 
státu, příspěvkové organizaci zřízené státem nebo krajem anebo 
právnické osobě, jejíž základní kapitál je alespoň z 50 % vlastněn 
obcí, sdružením obcí, krajem nebo státem. 
 
                § 4 
 
          Žádost o zařazení do programu 
       na podporu zalesňování zemědělské půdy 
         a žádost o dotaci na zalesnění 
 
   (1) Žádost o zařazení do programu na podporu zalesňování 
zemědělské půdy (dále jen "žádost o zařazení") podá žadatel, který 
a) je 
  1. vlastníkem  pozemku  určeného  k  zalesnění,  vedeného 
   v evidenci, 
  2. sdružením vlastníků pozemku určeného k zalesnění, vedeného 
   v evidenci, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, nebo 
  3. spoluvlastníkem zemědělského pozemku určeného k zalesnění, 
   vedeného v evidenci, za podmínky písemného souhlasu většiny 
   spoluvlastníků, 
b) splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a § 3 zákona, 
c) není příjemcem  podpory na předčasné  ukončení zemědělské 
  činnosti podle předpisů Evropských společenství,3) 
d) prokáže splnění podmínek uvedených v odstavcích 3 až 6. 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení je žádost o dotaci na 
zalesnění. 
 
   (3) Do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy lze 
zařadit žadatele, jehož pozemek je veden v evidenci a tento 
pozemek 
a) byl alespoň po dobu dvou kalendářních let, předcházejících 
  změně způsobu využití tohoto pozemku jako pozemku určeného 
  k plnění funkcí lesa,4) součástí zemědělského půdního fondu 
  a byl zemědělsky obhospodařován jeho vlastníkem nebo nájemcem, 
b) je součástí půdního bloku (§  3a odst. 3 zákona) nebo dílu 
  půdního bloku (§ 3a odst. 4 zákona) vedeného v evidenci, 
c) dosahuje výměry alespoň 0,5 ha, nejde-li o pozemek navazující 
  na stávající lesní pozemek. 
 
   (4) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na jím vydaném formuláři do 
28. února roku, ve kterém hodlá pozemek zalesnit. 
 
   (5) V žádosti o zařazení žadatel uvede zejména 
a) seznam pozemků určených k zalesnění, jejich označení v katastru 
  nemovitosti5) a příslušnost do půdního bloku, popřípadě dílu 
  půdního bloku v evidenci (dále jen "zařazovaný pozemek"), 
b) výměru zařazovaných pozemků, s příslušností do půdních bloků, 
  popřípadě dílů půdního bloku podle evidence, včetně druhu 
  zemědělské kultury, 
c) čestné prohlášení o skutečnostech podle odstavce 3 písm. a). 
 
   (6) Nedílnou součástí žádosti o zařazení je: 
a) výpis z katastru nemovitostí5) prokazující vlastnické právo 
  žadatele k zařazovanému pozemku, 
b) souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
  k odnětí zařazovaného pozemku zemědělskému půdnímu fondu podle 
  zvláštního právního předpisu,6) 
c) rozhodnutí o využití území podle zvláštního právního předpisu,7) 
d) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesnění 
  zařazovaného pozemku, jestliže zařazovaný pozemek má výměru 
  vyšší než 0,5 ha,8) 
e) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zařazovaného 
  pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zvláštního 
  právního předpisu6) rozhodnutí k datu podání žádosti nesmí být 
  starší než lhůta stanovená pro zalesnění podle zvláštního 
  právního předpisu,9) 
f) vyjádření  místně  příslušného  pozemkového  úřadu v těch 
  případech, kdy zařazovaný pozemek je na základě rozhodnutí 
  pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován 
  v katastru nemovitostí již  jako lesní pozemek; vyjádření 
  pozemkového úřadu obsahuje datum nabytí právní moci rozhodnutí 
  o schválení návrhu pozemkových úprav, číslo jednací a část 
  bilance pozemků, dokumentující změnu druhu pozemku; doklad 
  podle tohoto bodu nahrazuje doklady podle písmen b) až e); 
  nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nesmí být starší 24 
  měsíců, 
g) projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze 
  č. 1 k tomuto nařízení, 
h) doklad stvrzující,  že žadatel je  podnikatelem,10) je-li 
  podnikatelem v zemědělské prvovýrobě, 
i) čestné prohlášení, že ke dni podání žádosti žadatel, je-li 
  podnikatelem, není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl 
  prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo řízení 
  vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro 
  nedostatek majetku. 
 
   (7) Jsou-li splněny podmínky pro zařazení do programu na 
podporu zalesňování zemědělské půdy podle odstavců 1 až 6, je 
žadatel zařazen do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy 
a tato skutečnost se oznámí žadateli. 
----------------------------------------------------------------- 
 3) Čl. 31 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999. 
 4) § 3 zákona č. 289/1995 Sb. 
 5) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
  (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 
  103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. 
  a zákona č. 53/2004 Sb. 
 6) § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
  fondu. 
 7) § 39 stavebního zákona. 
 8) § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
  a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb. 
 9) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb. 
10) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 
  Sb. 
 
                § 5 
 
         Oznámení o provedení zalesnění, 
        žádost o poskytnutí dotace na péči 
         a žádost o poskytnutí náhrady 
 
   (1) Oznámení o provedení zalesnění může podat žadatel, který 
byl zařazen do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy. 
 
   (2) Oznámení o provedení zalesnění, žádost o poskytnutí 
dotace na péči a žádost o poskytnutí náhrady se podává na 
formuláři vydaném Fondem. 
 
   (3) Oznámení o provedení zalesnění žadatel doručí Fondu po 
jeho provedení, a to v termínu 
a) do 30. června příslušného kalendářního roku, jestliže bylo 
  zalesnění provedeno do 30. června téhož kalendářního roku, nebo 
b) do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, jestliže bylo 
  zalesnění provedeno po 30. červnu téhož kalendářního roku. 
 
   (4) Nedílnou  součástí oznámení o  provedení zalesnění, 
potvrzeného odborným lesním hospodářem,  je doklad o původu 
reprodukčního  materiálu  lesních  dřevin,  použitého  při 
zalesnění.11) 
 
   (5) Součástí oznámení o  provedení zalesnění je žádost 
o poskytnutí dotace na péči v kalendářním roce, ve kterém bylo 
zalesnění provedeno,  popřípadě žádost o  poskytnutí náhrady 
v kalendářním roce, ve kterém bylo zalesnění provedeno. 
 
   (6) Dotace na zalesnění, dotace na péči v roce zalesnění, 
popřípadě náhrada v roce zalesnění se poskytne na základě oznámení 
o provedení zalesnění a po provedení kontroly zalesnění Fondem. 
 
   (7) Žádost o poskytnutí dotace na péči se doručí současně 
s žádostí o poskytnutí náhrady každoročně po dobu následujících 
4 kalendářních let po roce zařazení žadatele do programu na 
podporu zalesňování zemědělské půdy, a to do 30. dubna příslušného 
kalendářního roku, na výměru pozemku vedeného v evidenci. 
 
   (8) Žádost o poskytnutí náhrady se doručí každoročně po dobu 
následujících 19 kalendářních let po roce zařazení žadatele do 
programu na podporu zalesňování zemědělské půdy, a to do 30. dubna 
příslušného  kalendářního roku,  na výměru  pozemku vedeného 
v evidenci. 
 
   (9) Je-li oznámení o provedení zalesnění, žádost o poskytnutí 
dotace na péči, popřípadě žádost o poskytnutí náhrady doručena 
Fondu po lhůtě uvedené v odstavci 3, 7 nebo 8, avšak ne déle než 
dvacátý pátý kalendářní den po uplynutí této lhůty, poskytne se 
dotace na zalesnění, dotace na péči, popřípadě náhrada snížená 
o 1 % za každý pracovní den, o který bylo oznámení o provedení 
zalesnění, žádost o poskytnutí dotace na péči, popřípadě žádost 
o poskytnutí náhrady doručena Fondu po uplynutí této lhůty; 
snížení se neuplatní, prokáže-li žadatel, že k pozdnímu doručení 
došlo v důsledku zásahu vyšší moci.12) 
----------------------------------------------------------------- 
11) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 
  Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 
12) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
 
                § 6 
 
          Výše dotace na zalesnění, 
        výše dotace na péči a výše náhrady 
 
   (1) Výše dotace na zalesnění, výše dotace na péči a výše 
náhrady se stanoví jako součin příslušné sazby podle odstavce 
2 a výměry provedeného zalesnění. 
 
   (2) Sazba 
a) dotace na zalesnění 
  1. listnatými dřevinami činí 92 000 Kč na hektar, 
  2. jehličnatými dřevinami činí 74 000 Kč na hektar, 
  3. smíšenými porosty se stanoví výpočtem z redukovaných ploch 
   pro skupiny dřevin podle bodů 1 a 2, 
b) dotace na péči činí 12 000 Kč na hektar za kalendářní rok, 
c) náhrady u pozemku, který byl před jeho zalesněním travním 
  porostem podle evidence, činí 4 210 Kč na hektar za kalendářní 
  rok, 
d) náhrady u pozemku vedeného v evidenci a neuvedeného v písmenu 
  c) pro žadatele, 
   1. který je podnikatelem v zemědělské prvovýrobě,10) činí 
     8 600 Kč na hektar za kalendářní rok, 
   2. který není podnikatelem v zemědělské prvovýrobě,10) činí 
     5 880 Kč na hektar za kalendářní rok. 
 
   (3) Jestliže v průběhu trvání období, ve kterém má žadatel 
nárok  na náhradu,  přestane být  podnikatelem v zemědělské 
prvovýrobě,10) výše náhrady se snižuje na částku stanovenou 
součinem výměry provedeného zalesnění a sazby podle odstavce 2 
písm. d) bodu 2 počínaje  kalendářním rokem, ve kterém k této 
skutečnosti došlo. 
------------------------------------------------------------------ 
10) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 
  Sb. 
 
                § 7 
 
           Dotace na zalesnění, 
        dotace na péči a poskytnutí náhrady 
 
   (1) Dotace na zalesnění se poskytne, jestliže 
a) je  žadatel zařazen  do programu  na podporu zalesňování 
  zemědělské půdy podle § 4, splnil podmínky podle § 5 a další 
  podmínky stanovené předpisy Evropských společenství,1) zákonem 
  a tímto nařízením, 
b) pozemek byl  zalesněn v souladu  s předloženým projektem 
  zalesnění s výjimkou počtu životaschopných jedinců,13) 
c) počet životaschopných jedinců13) rovnoměrně rozmístěných po 
  ploše neklesl ve lhůtě 12 měsíců ode dne podání oznámení 
  o provedení zalesnění pod 90 % minimálního počtu stanoveného 
  zvláštním  předpisem,13) při  současném dodržení  dřevinné 
  skladby, stanovené projektem zalesnění, nebo pokud příčinou 
  stavu,  kdy  počet  životaschopných  jedinců13) rovnoměrně 
  rozmístěných po ploše, poklesl ve lhůtě 12 měsíců ode dne 
  podání oznámení o provedení zalesnění pod 90 % minimálního 
  počtu stanoveného zvláštním právním předpisem,13) bylo působení 
  biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele 
  a současně se žadatel písemně zavázal, že bez zbytečného 
  odkladu  provede dosadbu,  zajišťující splnění stanovených 
  podmínek, 
d) žadatel po provedení založení lesního porostu ohlásil změnu 
  kultury v evidenci podle § 3g odst. 1 zákona, 
e) žadatel nepožádal o dotaci na tentýž účel z jiných veřejných 
  zdrojů; za porušení této podmínky se nepovažuje poskytnutí 
  náhrady na odstraňování následků škod způsobených živelnými 
  událostmi z veřejných zdrojů. 
 
   (2) Dotace na péči se poskytne, pokud toto nařízení nestanoví 
jinak, jestliže žadateli byla poskytnuta dotace na zalesnění 
a jestliže porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k jeho 
zajištění; tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, 
vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě 
rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet jedinců neklesl v prvním 
roce po zalesnění pod 90 % a v období počínaje druhým rokem po 
zalesnění pod 80 % minimálního počtu pro obnovu a zalesnění podle 
zvláštního právního předpisu.13) 
 
   (3) Náhrada se poskytne, pokud toto nařízení nestanoví jinak, 
jestliže žadateli byla poskytnuta dotace na zalesnění, popřípadě 
dotace na péči. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 
  o podporování  rozvoje venkova  prostřednictvím Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), kterým se 
  také pozměňují a ruší určitá nařízení, ve znění nařízení Rady 
  (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září 2003. 
  Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým 
  se stanoví prováděcí pravidla  k nařízení Rady (ES) č. 
  1257/1999  o podpoře  pro rozvoj  venkova z  Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), ve znění 
  nařízení Komise (ES) č. 963/2003. 
  Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, 
  které stanoví podrobná pravidla pro provádění integrovaného 
  administrativního  systému pro  některé podpůrné programy 
  společenství, jenž byl zřízen nařízením Rady (EHS) č. 3508/92. 
13) Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
  o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
  reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů 
  a o zalesňování  pozemků prohlášených za  pozemky určené 
  k plnění funkcí lesa. 
 
                § 8 
 
         Poskytnutí dotace na zalesnění, 
    dotace na péči a náhrady ve zvláštních případech 
 
   (1) Dotace na zalesnění, dotace na péči, popřípadě náhrada se 
poskytne i v případě, že k nesplnění skutečností uvedených v § 7 
odst. 1 písm. b) až d) a § 7 odst. 2 došlo v důsledku 
a) zásahu vyšší moci,12) 
b) provedení pozemkové úpravy v souladu se zvláštním právním 
  předpisem,14) nebo 
c) realizace územního plánování.15) 
 
   (2) Skutečnosti podle odstavce 1 musí být Fondu neprodleně 
oznámeny a prokázány. 
 
   (3) Dotace na zalesnění, dotace na péči, popřípadě náhrada se 
poskytne i v případě, že žadatel z důvodu řádně prokázaného zásahu 
vyšší moci12) nemůže pokračovat v plnění podmínek programu na 
podporu zalesňování zemědělské půdy a jiná osoba se písemně zaváže 
pokračovat v podmínkách plnění tohoto programu v plném rozsahu. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
14) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
  úřadech a  o změně zákona  č. 229/1991 Sb.,  o úpravě 
  vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
  znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. 
  a zákona č. 53/2004 Sb. 
15) Stavební zákon. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
            PROGRAM NA PODPORU 
            ZALOŽENÍ POROSTU 
          RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN 
 
                § 9 
 
        Dotace v rámci programu na podporu 
      založení porostu rychle rostoucích dřevin 
 
   (1) V rámci programu na podporu založení porostu rychle 
rostoucích dřevin se za podmínek stanovených tímto nařízením 
poskytuje dotace 
a) na založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin, 
  určeného k produkci biomasy pro energetické využití, sklízeného 
  ve tříletých až šestiletých intervalech a pěstovaného po dobu 
  nejméně 15 let, nebo 
b) na založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin, 
  určeného k produkci řízků pro vegetativní množení rychle 
  rostoucích dřevin, pěstovaného po dobu nejméně 10 let. 
 
   (2) Výčet dřevin pro výsadbu porostu rychle rostoucích 
dřevin, popřípadě jejich klonů, se pro účely tohoto nařízení 
zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství. 
 
               § 10 
 
      Žádost o zařazení do programu na podporu 
      založení porostu rychle rostoucích dřevin 
       a žádost o dotaci na založení porostu 
          rychle rostoucích dřevin 
 
   (1) Žádost o zařazení do programu na podporu založení porostu 
rychle rostoucích dřevin podává žadatel, který 
a) je 
  1. vlastníkem zemědělského pozemku, na kterém má být založen 
   porost rychle rostoucích dřevin, 
  2. sdružením vlastníků zemědělských pozemků, na kterých má být 
   založen porost rychle rostoucích dřevin, za podmínky, že jde 
   o sdružení s právní subjektivitou, 
  3. spoluvlastníkem zemědělského pozemku, na kterém má být 
   založen porost  rychle rostoucích dřevin;  s podmínkou 
   písemného souhlasu většiny spoluvlastníků, nebo 
  4. nájemcem zemědělského pozemku, na kterém má být založen 
   porost rychle rostoucích dřevin; s podmínkou písemného 
   souhlasu vlastníka k využití pozemku pro pěstování rychle 
   rostoucích dřevin a nájemní smlouvy, která umožňuje dodržení 
   podmínek pro poskytnutí dotace podle § 9 odst. 1 a dalších 
   podmínek tohoto nařízení, 
b) splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a § 3 zákona, 
c) není příjemcem  podpory na předčasné  ukončení zemědělské 
  činnosti podle předpisů Evropských společenství,3) 
d) prokáže splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 5. 
 
   (2) Do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích 
dřevin lze zařadit žádost žadatele podle odstavce 1, jehož pozemek 
je veden v evidenci a 
a) který je součástí půdního bloku nebo dílu půdního bloku 
  vedeného v evidenci s kulturou orná půda nebo travní porost 
  podle § 3i zákona, 
b) jehož výměra dosahuje 
  1. nejméně 0,5 ha, jde-li o pozemek, na který je žádána dotace 
   na založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin, 
  2. nejméně 0,25 ha, jde-li o pozemek, na který je žádána dotace 
   na založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin. 
 
   (3) Součástí žádosti podle odstavce 1 je i žádost o dotaci na 
založení porostu rychle rostoucích dřevin. 
 
   (4) Žádost podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu na jím 
vydaném formuláři do 28. února kalendářního roku, ve kterém hodlá 
založit porost rychle rostoucích dřevin. 
 
   (5) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede zejména 
a) seznam zemědělských pozemků, určených k založení porostu rychle 
  rostoucích dřevin, jejich označení v katastru nemovitostí 
  a příslušnost do půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku 
  v evidenci, 
b) výměru zemědělských pozemků, určených k založení porostu rychle 
  rostoucích dřevin, s příslušností do půdních bloků, popřípadě 
  dílů půdních bloků podle evidence. 
 
   (6) Nedílnou součástí žádosti podle odstavce 1 je 
a) výpis  z  katastru  nemovitostí5)  prokazující vlastnictví 
  k pozemkům, určeným k  založení porostu rychle rostoucích 
  dřevin, 
b) souhlas  vlastníka  pozemku  se  založením porostu rychle 
  rostoucích dřevin na tomto pozemku, jde-li o žadatele podle 
  odstavce 1 písm. a) bodu 4, 
c) ověřená kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínky 
  stanovené tímto nařízením, jde-li o žadatele podle odstavce 1 
  písm. a) bodu 4, 
d) projekt o založení porostu rychle rostoucích dřevin, zpracovaný 
  autorizovaným projektantem,16) jehož 
  náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
e) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody8) k projektu 
  o založení porostu rychle rostoucích dřevin, 
f) souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
  s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
  fondu pro pěstování rychle rostoucích dřevin,17) 
g) čestné prohlášení žadatele, že zajistí sklizeň produkčního 
  porostu v tří až šestiletých intervalech po dobu stanovenou 
  projektem  o založení  porostu rychle  rostoucích dřevin, 
  minimálně však po dobu 15 let, že zajistí využití veškeré 
  produkce pro energetické účely a že po skončení životnosti 
  porostu provede likvidaci porostu způsobem určeným v projektu 
  o založení porostu rychle rostoucích dřevin, 
h) čestné prohlášení žadatele, že zajistí pěstování, sklizeň 
  a evidenci reprodukčního porostu, že zajistí odběr rostlinných 
  řízků, jejich kvalitu a opatří je doklady o původu při prodeji 
  podle zvláštního právního předpisu,18) že zajistí pěstování 
  reprodukčního porostu po dobu minimálně 10 let, že zajistí 
  využití veškeré produkce pro množitelské účely a po skončení 
  životnosti porostu provede opatření určená projektem o založení 
  porostu rychle rostoucích dřevin, 
i) čestné prohlášení, že ke dni podání žádosti žadatel, je-li 
  podnikatelem, není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl 
  prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo řízení 
  vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro 
  nedostatek majetku. 
 
   (7) Jsou-li splněny podmínky pro zařazení do programu na 
podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin, je žadatel 
zařazen do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích 
dřevin a tato skutečnost se oznámí žadateli. 
------------------------------------------------------------------ 
 3) Čl. 31 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999. 
 5) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
  (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 
  103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. 
  a zákona č. 53/2004 Sb. 
 8) § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
  a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb. 
16) § 23 odst. 6 písm. h) a § 34 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
  povolání autorizovaných  architektů a o  výkonu povolání 
  autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
  znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona 
  č. 224/2003 Sb. 
17) § 11 zákona č. 334/1992 Sb. 
18) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
 
               § 11 
 
          Oznámení o založení porostu 
          rychle rostoucích dřevin 
 
   (1) Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin podá 
žadatel, který byl zařazen do programu na podporu založení porostu 
rychle rostoucích dřevin. 
 
   (2) Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin se 
podává na formuláři vydaném Fondem. 
 
   (3) Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin 
doručí žadatel Fondu po jeho provedení, a to v termínu 
a) do 30. června příslušného kalendářního roku, jestliže bylo 
  založení porostu rychle rostoucích dřevin provedeno do 30. 
  června téhož kalendářního roku, nebo 
b) do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, jestliže bylo 
  založení porostů rychle rostoucích dřevin provedeno po 30. 
  červnu téhož kalendářního roku. 
 
   (4) Nedílnou součástí oznámení o založení porostu rychle 
rostoucích dřevin  je stanovisko příslušného  orgánu ochrany 
přírody8) k provedení vlastní výsadby porostu rychle rostoucích 
dřevin v souladu s projektem o založení porostu rychle rostoucích 
dřevin a doklad o původu reprodukčního materiálu dřevin použitých 
k založení porostu rychle rostoucích dřevin. 
 
   (5) Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin se 
poskytne na základě oznámení o založení porostu rychle rostoucích 
dřevin a po provedení kontroly založení porostu rychle rostoucích 
dřevin Fondem. 
 
   (6) Je-li oznámení o založení porostu rychle rostoucích 
dřevin doručeno Fondu po lhůtě uvedené v odstavci 3, avšak ne déle 
než dvacátý pátý kalendářní den po uplynutí této lhůty, poskytne 
se dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin snížená 
o 1 % za každý pracovní den, o který bylo oznámení o založení 
porostu rychle rostoucích dřevin doručeno Fondu po uplynutí této 
lhůty; snížení se neuplatní, prokáže-li žadatel, že k pozdnímu 
doručení došlo v důsledku zásahu vyšší moci.12) 
----------------------------------------------------------------- 
 8) § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
  a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb. 
12) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
 
               § 12 
 
       Dotace na založení produkčního porostu 
     rychle rostoucích dřevin a dotace na založení 
     reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin 
 
   Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin se 
poskytne, jestliže 
a) je žadatel zařazen do programu na podporu založení porostu 
  rychle rostoucích dřevin podle § 10, splnil podmínky uvedené 
  v §  11 a  další podmínky  stanovené předpisy Evropských 
  společenství,1) zákonem a tímto nařízením, 
b) porost  rychle rostoucích  dřevin byl  založen v souladu 
  s předloženým projektem o založení porostu rychle rostoucích 
  dřevin, s výjimkou počtu životaschopných jedinců, 
c) zjištěný  počet  životaschopných  jedinců13)  rovnoměrně 
  rozmístěných po ploše neklesl ve lhůtě do 12 měsíců ode dne 
  podání oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin pod 
  80 % počtu stanoveného projektem o založení porostu rychle 
  rostoucích dřevin, jde-li o produkční porost rychle rostoucích 
  dřevin, popřípadě  pod 75 %  počtu stanoveného projektem 
  o založení  porostu  rychle  rostoucích  dřevin,  jde-li 
  o reprodukční porost rychle rostoucích dřevin, anebo pokud 
  příčinou  zjištěného  stavu,  kdy  počet  životaschopných 
  jedinců13) rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl ve lhůtě do 
  12 měsíců ode dne podání oznámení o založení porostu rychle 
  rostoucích dřevin  pod 80 %  počtu stanoveného projektem 
  o založení porostu rychle rostoucích dřevin, jde-li o produkční 
  porost rychle rostoucích dřevin, popřípadě pod 75 % počtu 
  stanoveného projektem o založení porostu rychle rostoucích 
  dřevin, jde-li o reprodukční porost rychle rostoucích dřevin, 
  bylo působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění 
  žadatele a žadatel se zaváže, že bez zbytečného odkladu provede 
  dosadbu, vedoucí ke splnění stanovených podmínek, 
d) žadatel po provedení založení porostu rychle rostoucích dřevin 
  ohlásil změnu kultury v evidenci, 
e) žadatel nepožádal o dotaci na tentýž účel z jiných veřejných 
  zdrojů; za porušení této podmínky se nepovažuje poskytnutí 
  náhrady na odstraňování následků škod způsobených živelnými 
  událostmi z veřejných zdrojů. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 
  o podporování  rozvoje venkova  prostřednictvím Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), kterým se 
  také pozměňují a ruší určitá nařízení, ve znění nařízení Rady 
  (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září 2003. 
  Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým 
  se stanoví prováděcí pravidla  k nařízení Rady (ES) č. 
  1257/1999  o podpoře  pro rozvoj  venkova z  Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), ve znění 
  nařízení Komise (ES) č. 963/2003. 
  Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, 
  které stanoví podrobná pravidla pro provádění integrovaného 
  administrativního  systému pro  některé podpůrné programy 
  společenství, jenž byl zřízen nařízením Rady (EHS) č. 3508/92. 
13) Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
  o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
  reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů 
  a o zalesňování  pozemků prohlášených za  pozemky určené 
  k plnění funkcí lesa. 
 
               § 13 
 
      Výše dotace na založení produkčního porostu 
       rychle rostoucích dřevin a výše dotace 
        na založení reprodukčního porostu 
          rychle rostoucích dřevin 
 
   (1) Výše dotace na založení produkčního porostu rychle 
rostoucích dřevin a výše dotace na založení reprodukčního porostu 
rychle rostoucích dřevin se stanoví jako součin sazby podle 
odstavce 2 a výměry provedeného založení porostu rychle rostoucích 
dřevin. 
 
   (2) Sazba dotace na založení 
a) produkčního porostu rychle rostoucích dřevin činí 60 000 Kč na 
  hektar, 
b) reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin činí 75 000 Kč 
  na hektar. 
 
               § 14 
 
     Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin 
           ve zvláštních případech 
 
   (1) Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin se 
poskytne rovněž v případě, že k nesplnění skutečností uvedených 
v § 12 písm. b) až d) došlo v důsledku 
a) zásahu vyšší moci,12) 
b) restituce,19) 
c) provedení pozemkové úpravy v souladu se zvláštním právním 
  předpisem,14) nebo 
d) realizace územního plánování.15) 
 
   (2) Skutečnosti podle odstavce 1 musí být Fondu neprodleně 
oznámeny a prokázány. 
 
   (3) Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin se 
poskytne i v případě, že žadatel z důvodu řádně prokázaného zásahu 
vyšší moci12) nemůže pokračovat v plnění podmínek programu na 
podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin a jiná osoba se 
písemně zaváže pokračovat v podmínkách plnění tohoto programu 
v plném rozsahu. 
----------------------------------------------------------------- 
12) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
14) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
  úřadech a  o změně zákona  č. 229/1991 Sb.,  o úpravě 
  vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
  znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. 
  a zákona č. 53/2004 Sb. 
15) Stavební zákon. 
19) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
  a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., 
  zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 
  183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 
  29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., 
  zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb. 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
            SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ 
           A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 15 
 
   (1) Zjistí-li Fond rozdíl mezi výměrou pozemku uvedenou 
v rozhodnutí o zařazení do  programu na podporu zalesňování 
zemědělské půdy, popřípadě v rozhodnutí o zařazení do programu na 
podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin a skutečně 
obhospodařovanou  výměrou pozemku,  postupuje podle  předpisů 
Evropských společenství.20) 
 
   (2) Zjistí-li Fond, že žadatel uvedl nepravdivé údaje ve 
vztahu k podmínkám poskytování dotací podle tohoto nařízení, 
postupuje podle předpisů Evropských společenství.21) 
------------------------------------------------------------------ 
20) Čl. 31 až 33 nařízení Komise (ES) č. 2419/2002. 
21) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
 
               § 16 
 
   (1) V kalendářním roce 2004 doručí žadatel Fondu žádost podle 
§ 4, popřípadě podle § 10, do 15. června 2004. 
 
   (2) V kalendářním roce 2004 může žadatel podat oznámení 
o provedení zalesnění, popřípadě oznámení o založení porostu 
rychle rostoucích dřevin před vydáním rozhodnutí o zařazení 
žadatele do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy, 
popřípadě  do programu  na podporu  založení porostu rychle 
rostoucích dřevin. 
 
               § 17 
 
              Účinnost 
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Předseda vlády: 
            PhDr. Špidla v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 
 
 
             Přílohy 1 - 2 
 
----------------------------------------------------------------- 
*) Pozn. ASPI: Přílohy budou do ASPI zařazeny dodatečně.  

Datum uveřejnění: 5. května 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 6033