LEGISLATIVA

5/2006 Sb.

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších změn

5

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb., zákonem č. 85/2004 Sb.,
zákonem č. 482/2004 Sb. a zákonem č. 441/2005 Sb.


ZÁKON

o Státním zemědělském intervenčním fondu


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

§ 1

(1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo")1a).

(2) Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

a)
rozhoduje o poskytnutí dotace1b) a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,

b)
provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,

c)
prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených zemědělských výrobků nebo potravin,

d)
provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,

e)
provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,

f)
nakupuje a prodává produkci vybraných zemědělských plodin pěstovaných na půdě uvedené do klidu,

g)
poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,

h)
rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,

i)
provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny1c),

j)
ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka a mléčných výrobků podle zvláštního právního předpisu1d),

k)
provádí další opatření podle zvláštního právního předpisu1e),

l)
provádí programy strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu1f),

m)
provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství1g) v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,

n)
provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání seskupení producentů zemědělských výrobků nebo potravin, včetně mezinárodních, seskupení meziodvětvových organizací a dohod producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství1g), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

o)
provádí činnosti související se systémem schvalování mezinárodních kontrolních a dozorčích společností podle předpisu Evropských společenství1h),

p)
provádí opatření vyplývající z mezinárodní smlouvy1i),

q)
provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů Evropských společenství1g),

r)
provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků nebo potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství zemědělských výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí pěstování zemědělských výrobků nebo potravin, popřípadě s reprezentativním výběrem producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství1g) v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

s)
vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

t)
vyčleňuje část rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, kterou lze použít ke zvyšování stávajících, popř. přidělování nových referenčních množství mléka,

u)
provádí opatření společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu1g), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

v)
provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin.

(3) Podmínky provádění činností Fondu podle odstavce 2 může vláda upravit nařízením1j), nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

(4) Fyzické a právnické osoby podávají Fondu žádosti, čestná prohlášení a informace, které vyplývají z působnosti Fondu podle odstavce 2, na formulářích vydaných Fondem.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
intervenčním nákupem nákup zemědělských výrobků nebo potravin Fondem s cílem zabránit nežádoucímu poklesu tržní ceny,

b)
subvencí při vývozu nevratná podpora určená k překlenutí rozdílu mezi cenami na vnitřním trhu Evropských společenství a cenami na světovém trhu při vývozu zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž vývoz je žádoucí z hlediska stability trhu,

c)
systémem produkčních kvót souhrn pravidel pro prvotní přidělení individuálních produkčních kvót, nakládání s kvótovanou produkcí, postup při překročení individuální produkční kvóty, poskytování informací potřebných pro fungování systému produkčních kvót, nakládání s rezervou, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, pro zvýšení stávajících nebo přidělení nových individuálních produkčních kvót, převody a snižování individuálních produkčních kvót za účelem organizace trhu s příslušnými zemědělskými výrobky nebo potravinami,

d)
individuální produkční kvótou množství zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené osobou, která je oprávněna s touto kvótou disponovat,

e)
půdou uvedenou do klidu výměra orné půdy vyčleněná v příslušném hospodářském roce v zájmu zlepšení stavu životního prostředí k pěstování zemědělských plodin, jejichž hlavní produkt bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv; hospodářským rokem se rozumí období od 1. října do 30. září roku následujícího.


§ 3

zrušen


§ 4

Povinnosti Fondu

(1) Fond je povinen

a)
předkládat prostřednictvím ministerstva vládě ve stanovených termínech rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok a řádnou účetní závěrku, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem,

b)
předkládat prostřednictvím ministerstva vládě výroční zprávy o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků,

c)
na požádání ministerstva nebo vlády předkládat dílčí zprávu o činnosti Fondu a čerpání finančních prostředků a předkládat ministerstvu soupisy osob, které nemají řádně vyrovnány závazky vůči Fondu, včetně druhu a výše jejich závazku.

(2) Fond je povinen v rámci provádění činností podle § 1 odst. 2 předkládat prostřednictvím ministerstva příslušným orgánům Evropských společenství ve stanovených termínech zprávy a finanční výkazy stanovené příslušnými právními předpisy Evropských společenství.


§ 5

zrušen


§ 6

Dotace Fondu ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna schvaluje současně s návrhem státního rozpočtu České republiky

a)
dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na provádění činností podle § 1 odst. 2,

b)
dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na krytí správních výdajů Fondu.


§ 6a

Finanční zdroje Fondu

(1) Finančními zdroji Fondu jsou

a)
dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2,

b)
dotace ze státního rozpočtu účelově určená na krytí správních výdajů Fondu,

c)
příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem,

d)
podpory poskytnuté Evropskými společenstvími nebo jiným zahraničním subjektem,

e)
úvěry poskytnuté Fondu na provádění činností podle § 1 odst. 2, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy,

f)
prostředky z Národního fondu6a),

g)
náklady spojené s výběrem pravomocným rozhodnutím uložených finančních dávek z výroby cukru podle § 11h odst. 5 a náklady spojené s vymáháním finančních prostředků poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním předpisem,

h)
vrácené dotace a penále.

(2) Finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), c), e), g) a h), podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 1 písm. d) a f) Fond vede na samostatných bankovních účtech.

(3) Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na provádění činností podle § 1 odst. 2, mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin podle odstavce 1 písm. c), úvěry, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy podle odstavce 1 písm. e) a vrácené dotace a penále podle odstavce 1 písm. h).

(4) Nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), c), e) a h) se převádějí do následujícího kalendářního roku na provádění činností podle § 1 odst. 2 a nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. b) a g) se převádějí do následujícího kalendářního roku na krytí správních výdajů Fondu.

(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. b) a g).

(6) Fond může k překlenutí období mezi uskutečněním výdajů souvisejících s prováděním činností podle § 1 odst. 2 a jejich proplacením z rozpočtu Evropských společenství využít se souhlasem ministerstva úvěr.§ 6b

Hospodaření Fondu

(1) Fondu přísluší hospodaření s majetkem České republiky podle zvláštního právního předpisu6b).

(2) Fond pravidelně kontroluje stav zásob jím nakoupených zemědělských výrobků a potravin. O nakládání s majetkem, s nímž Fondu přísluší hospodařit, rozhoduje ředitel Fondu v souladu se statutem Fondu.

(3) Fond může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil, s výjimkou případů, kdy Fond nabývá cenné papíry převodem výlučně od organizačních složek státu a státních organizací příslušných hospodařit s majetkem státu6b), od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika, a od Pozemkového fondu České republiky.

(4) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 zajistí oddělené potvrzování plateb, provádění plateb a účtování plateb podle zvláštního právního předpisu6c).


§ 6c

Rozpočet Fondu

Fond sestavuje na každý rozpočtový rok návrh svého rozpočtu a předkládá jej prostřednictvím ministerstva vládě vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona6d).


§ 7

Orgány Fondu

(1) Orgány Fondu tvoří ředitel Fondu (dále jen "ředitel") a dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada").

(2) Podrobnosti o činnosti Fondu stanoví statut Fondu, který schvaluje vláda. Organizační uspořádání Fondu vychází z příslušných právních předpisů Evropských společenství6c).

(3) Členové dozorčí rady, ředitel a zaměstnanci Fondu, osoby, s nimiž Fond uzavřel smlouvu podle § 11c odst. 6, a jejich zaměstnanci a osoby zmocněné podle § 12a odst. 4 jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli; tím není dotčena povinnost Fondu poskytovat třetím osobám informace o tom, komu, v jaké výši a k jakému účelu byla podpora poskytnuta.

(4) Fond je povinen požadovat, aby osoba, která porušila povinnost podle odstavce 3, vydala majetkový prospěch, který tímto jednáním získala, nebo aby převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo Fondu na náhradu škody.

(5) Členům dozorčí rady, kteří nejsou členy tohoto orgánu z titulu své funkce ve státní správě nebo v zákonodárných sborech, přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům7).

(6) Výše platu zaměstnanců Fondu se řídí zvláštním právním předpisem8).

(7) Fond k provádění činností podle § 1 odst. 2 zřídí pro jednotlivé komodity komoditní odborné výbory složené alespoň ze zástupců ministerstva, ze zástupců nevládních institucí sdružujících zemědělce a zástupců nevládních institucí sdružujících odběratele zemědělských produktů, které jsou oprávněny předkládat Fondu odborná stanoviska k provádění činností podle § 1 odst. 2. Zřízení komoditních odborných výborů, způsob výběru členů, počet, práva a povinnosti členů, způsob hlasování a zánik těchto výborů upraví statut Fondu. Stanoviska těchto komoditních výborů předložená Fondu slouží jako podklad pro rozhodování a musí být Fondem projednána. Členové komoditních výborů vykonávají tuto činnost bezplatně.


§ 8

Prezidium

(1) Nejvyšším orgánem Fondu je prezidium, jež se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů.

(2) Předsedou prezidia je ministr zemědělství. Místopředsedou prezidia je náměstek ministra financí. Ostatními členy prezidia jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu, dva zástupci ministerstva a dva zástupci nevládních institucí sdružujících zemědělce a dva zástupci nevládních institucí sdružujících odběratele zemědělských produktů. Návrh na jmenování a odvolání místopředsedy a členů prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství vládě statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Funkční období členů prezidia je čtyřleté.

(3) Jednání prezidia svolává a řídí předseda prezidia, který jedná jeho jménem i navenek. Jednání prezidia se konají pravidelně, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Předseda prezidia svolá nejpozději do 7 dnů mimořádné jednání prezidia, jestliže o to požádají alespoň tři členové prezidia. V době nepřítomnosti předsedy prezidia vykonává uvedené činnosti místopředseda prezidia. Místopředseda prezidia a členové prezidia vykonávají svoje funkce v prezidiu osobně.

(4) Prezidium se při svých jednáních řídí jednacím řádem. Prezidium je způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů prezidia, včetně předsedy prezidia a místopředsedy prezidia. K přijetí usnesení prezidia je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

(5) Do působnosti prezidia patří

a)
schvalovat návrhy předkládané Fondem ministerstvu v souvislosti s činnostmi podle § 1 odst. 2,

b)
rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 13 odst. 13),

c)
schvalovat použití úvěru pro účely provádění činností podle § 1 odst. 2,

d)
schvalovat návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok rozpočet Fondu, řádnou účetní závěrku Fondu, výroční zprávu o činnosti Fondu a dílčí zprávy o činnosti a hospodaření Fondu vyžádané ministerstvem nebo vládou,

e)
schvalovat návrh statutu Fondu,

f)
schvalovat jednací řád prezidia,

g)
navrhovat vládě jmenování a odvolání ředitele,

h)
jmenovat a odvolávat zástupce ředitele,

i)
schvalovat výši platu ředitele a jeho zástupce podle zvláštního právního předpisu8).


§ 9

Ředitel a jeho zástupce

(1) Statutárním orgánem Fondu je ředitel. Ředitel řídí činnost Fondu a rozhoduje ve všech věcech, které nenáleží do působnosti dozorčí rady.

(2) Ředitele jmenuje a odvolává vláda. Funkce ředitele je neslučitelná s členstvím v dozorčí radě.

(3) Ředitel je zaměstnancem Fondu. Je oprávněn zřizovat odborné útvary Fondu a jmenovat jejich vedoucí.

(4) Ředitel zastupuje Fond navenek a jedná jeho jménem.

(5) Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti v řízení Fondu.


§ 9a

Působnost ministerstva

Do působnosti ministerstva patří

a)
rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b)
navrhovat vládě jmenování a odvolání ředitele,

c)
schvalovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej vládě ve lhůtě podle § 6c,

d)
schvalovat výši úvěru podle § 6a odst. 6,

e)
rozhodovat o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti zaplatit penále z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.


§ 10

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada při své činnosti

a)
kontroluje naplňování poslání Fondu a veškerou činnost Fondu a jeho orgánů,

b)
přezkoumává účetní závěrku a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Fondu a k výroční zprávě Fondu.

(2) Dozorčí rada je pětičlenná. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou dozorčí rady je senátor. Předsedu dozorčí rady a další 3 členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Místopředsedu dozorčí rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky. Výši odměny spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady stanoví statut Fondu.

(3) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové dozorčí rady funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci. V případě, že v průběhu funkčního období v dozorčí radě předsedovi dozorčí rady zanikne mandát poslance9) nebo místopředsedovi dozorčí rady mandát senátora9), vykonávají funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci.

(4) Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

(5) Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže se jejího jednání zúčastní osobně nadpoloviční většina členů včetně předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti svolat dozorčí radu, jestliže o její svolání požádají nejméně 3 členové dozorčí rady.§ 11

Dotace

(1) Fond poskytuje dotace v souladu s tímto zákonem, zákonem o zemědělství a nařízeními vlády vydanými k jejich provedení.

(2) Při rozhodování o poskytování dotací má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) Na řízení o poskytnutí dotace a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro vydání rozhodnutí, ustanovení o povinnosti umožnit účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ustanovení o vyrozumění účastníků řízení o provádění důkazů mimo ústní jednání, ustanovení o provedení záznamu o provedení důkazu listinou a ustanovení o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle správního řádu.

(4) Zjistí-li Fond, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí dotace, uloží její vrácení podle § 11a.

(5) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(6) Fond při provádění programů strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu1f) postupuje podle odstavců 1 až 5 obdobně.


§ 11a

Vrácení dotace a penále

(1) Jestliže příjemce dotace dosáhl poskytnutí dotace Fondu na základě nepravdivých údajů jím uvedených, je povinen poskytnutou dotaci v plné výši Fondu vrátit a zároveň zaplatit Fondu penále ve výši 1 denně z částky poskytnuté dotace, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá ode dne odepsání částky dotace z účtu Fondu do dne jejího připsání na účet Fondu.

(2) Prokáže-li příjemce dotace, že nemohl v den uvedení údajů, na základě kterých dosáhl neoprávněně dotace, vědět o jejich nepravdivosti, Fond omezí vrácení poskytnuté dotace pouze na část poskytnutou na základě nepravdivých údajů a penále v takovém případě neuloží.

(3) Jestliže příjemce dotace v průběhu období, na které je poskytována dotace, nesplnil některou z podmínek, na které bylo poskytnutí dotace vázáno, je povinen Fondu poskytnutou dotaci vrátit a zároveň zaplatit Fondu penále ve výši 1 denně z částky vrácené dotace, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá ode dne odepsání částky dotace z účtu Fondu do dne jejího připsání na účet Fondu.

(4) Jestliže příjemce dotace v průběhu období, na které je poskytována dotace, nesplnil pouze některou z podmínek, na které bylo poskytnutí dotace vázáno, z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, může Fond, požádá-li o to příjemce dotace, omezit vrácení poskytnuté dotace s ohledem na rozsah příjemcem doložené skutečnosti.

(5) Jestliže příjemce dotace dosáhl poskytnutí dotace na základě nepravdivých údajů, s výjimkou údajů podle odstavce 2, Fond mu v následujících 2 letech neposkytne žádnou dotaci.

(6) Vrácení dotace a penále lze uložit nejpozději do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace.

(7) Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 3 000 Kč, se neuloží, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(8) Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti zaplatit penále může v odůvodněných případech povolit prezidium.

(9) Vrácení dotace a penále uloží Fond rozhodnutím, vymáhá je a činí ostatní opatření představující jejich správu.

(10) Na postup podle odstavců 1 až 9 se nepoužijí rozpočtová pravidla9a). V případě neoprávněného použití peněžních prostředků z dotací, které jsou úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu, a zadržení těchto prostředků určených k vrácení při vyúčtování se použijí rozpočtová pravidla a zákon o správě daní a poplatků. Správa odvodu za porušení rozpočtové kázně, který je povinen provést příjemce dotace úplně nebo částečně kryté prostředky obdrženými z Národního fondu, který tuto dotaci nebo její část neoprávněně použil, a penále za prodlení s ním se řídí zákonem o správě daní a poplatků a vykonávají ji územní finanční orgány. Povinnost provádět tento odvod a platit toto penále a její plnění se řídí rozpočtovými pravidly9a) a obdobně se řídí jejich ustanoveními platnými pro neoprávněně použité peněžní prostředky kryté úplně nebo částečně prostředky z Národního fondu, které poskytuje státní rozpočet9b). Příjmy podle odstavců 1 a 2 plynou Fondu, který však poměrnou část vrácených dotací odpovídající jejich části kryté prostředky obdrženými z Národního fondu odvádí bez zbytečného odkladu do tohoto fondu. Postupuje při tom obdobně podle ustanovení rozpočtových pravidel platných pro neoprávněně použité peněžní prostředky kryté úplně nebo částečně prostředky z Národního fondu, které poskytuje státní rozpočet9b).

(11) Nesplní-li příjemce dotace povinnost podle odstavců 1 a 3, může Fond rozhodnout, že částka dotace, kterou je příjemce dotace podle odstavců 1 a 3 povinen vrátit, mu bude odečtena od částky dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky. Tímto odečtením povinnost vrátit dotaci podle odstavců 1 a 3 zaniká; povinnost zaplatit penále ve výši podle odstavce 1 z doby ode dne odepsání částky dotace, kterou je příjemce dotace povinen vrátit z účtu Fondu do dne rozhodnutí o odečtení tímto není dotčena.


§ 11b

Subvence při vývozu

(1) Subvenci při vývozu poskytuje Fond na základě smlouvy uzavřené s fyzickou nebo právnickou osobou, která o subvenci při vývozu požádá, za podmínek stanovených tímto zákonem a nařízeními vlády vydanými k jeho provedení.

(2) Subvenci lze poskytnout pouze při vývozu zemědělského výrobku nebo potraviny původem z České republiky v rámci limitu stanoveného mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

(3) Žádost o poskytnutí subvence při vývozu musí obsahovat tyto údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu:

a)
označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,

b)
předmět podnikání žadatele,

c)
specifikaci zemědělského výrobku nebo potraviny, při jejichž vývozu je subvence požadována,

d)
bankovní spojení žadatele.

(4) K žádostem, které jsou neúplné nebo obsahují nepravdivé údaje, Fond nepřihlíží.

(5) Podstatnou náležitostí smlouvy mezi Fondem a příjemcem subvence, která se jinak řídí obecnými právními předpisy9b), je vždy

a)
množství a druh zemědělského výrobku nebo potraviny, při jejichž vývozu má být subvence poskytnuta,

b)
období, ve kterém má být subvencovaný vývoz zemědělského výrobku nebo potraviny uskutečněn,

c)
podmínky, které příjemce subvence musí splnit ve vztahu k zajištění stability trhu s příslušným zemědělským výrobkem nebo potravinou,

d)
doba, po kterou je příjemce subvence povinen uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,

e)
sankce za nesplnění smluvních podmínek,

f)
závazek příjemce subvence, že nebude dovozcem zemědělského výrobku nebo potraviny, na který bude poskytována subvence,

g)
výhrada Fondu odstoupit od smlouvy v případě nesplnění smluvních podmínek příjemcem subvence nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí subvence při vývozu.

(6) Podmínky poskytování subvencí při vývozu stanoví vláda svým nařízením.

(7) Subvenci při vývozu poskytuje Fond v souladu se zvláštním právním předpisem9c).


§ 11c

Intervenční nákup a prodej

(1) Fond intervenčně nakupuje zemědělské výrobky a potraviny za intervenční cenu stanovenou příslušnými předpisy Evropských společenství1e).

(2) Fond může intervenčně nakupovat pouze zemědělské výrobky a potraviny původem z České republiky.

(3) Fond může intervenčně nakupovat pouze zemědělské výrobky a potraviny původem z Evropských společenství, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(4) Fond prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny původem z Evropských společenství v souladu se zvláštním právním předpisem9d).

(5) Fond projedná svůj postup při provádění intervenčních nákupů a prodejů se Správou státních hmotných rezerv.

(6) Intervenční nákup a prodej a případně související dopravu, skladování a zpracování zemědělských výrobků a potravin provádí Fond buď sám anebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby. Fond vybírá tyto osoby v jím vyhlášeném výběrovém řízení. Fond zveřejní

a)
oznámení o konání výběrového řízení, a to nejméně v 1 celostátně distribuovaném deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b)
podmínky výběrového řízení, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,

c)
výsledky vyhlášeného výběrového řízení podle písmene a) obdobně.

(7) Podmínky provádění intervenčních nákupů a prodejů zemědělských výrobků a potravin stanoví vláda nařízením. Vláda může rovněž stanovit pro jednotlivý zemědělský výrobek nebo potravinu období, ve kterém může Fond intervenční nákupy provádět, a případně množství, které může Fond nakoupit, pokud to umožňují předpisy Evropských společenství.


§ 11d

Produkční kvóty a jejich systém

(1) K plnění individuální produkční kvóty lze využít pouze zemědělského výrobku nebo potraviny původem z České republiky ze zemědělských surovin původem z České republiky, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak, přičemž tento výrobek nebo potravina nesmí být použity k plnění individuální produkční kvóty u více než jedné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou, které byla individuální produkční kvóta přidělena, případně která individuální produkční kvótu nabyla od jiné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou (dále jen "držitel kvóty").

(2) Individuální produkční kvótu nebo její část může držitel kvóty převést písemnou smlouvou, která se řídí obecnými právními předpisy9b), na jinou osobu (dále jen "nabyvatel kvóty"), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Převod podle odstavce 2 nabyvatel kvóty neprodleně písemně oznámí Fondu.

(4) Fond nabyvateli kvóty do 15 dnů ode dne doručení oznámení vydá písemné potvrzení o tom, že převod individuální produkční kvóty nebo její části eviduje, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nařízeními vlády.

(5) Individuální produkční kvótu ani její část nemůže držitel kvóty převést v průběhu prvního kvótového roku, na který mu byla individuální produkční kvóta nebo její část přidělena z rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství.

(6) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na případy, kdy držitel kvóty nabyté z rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství, prokáže z mimořádného a zvláštního zřetele hodného důvodu, že byl nucen snížit uvádění zemědělského výrobku nebo potraviny na trh v České republice.

(7) Na přechod kvóty se ustanovení odstavců 3 a 4 vztahují přiměřeně.

(8) Držitel kvóty, který vyrábí cukr nebo bramborový škrob, je povinen zajistit ve výrobních zařízeních na výrobu cukru nebo bramborového škrobu taková opatření, která umožňují zkontrolovat množství zpracované cukrové řepy nebo brambor a v jakékoliv fázi výroby zkontrolovat vyrobené množství cukru nebo bramborového škrobu.

(9) Vláda v rámci podmínek systému produkčních kvót nařízením stanoví

a)
způsob prvotního přidělení individuálních produkčních kvót jednotlivým žadatelům při dodržení zásady rovného přístupu ke všem žadatelům a objektivního způsobu výpočtu individuálních produkčních kvót,

b)
způsob naplňování rezervy a podmínky jejího rozdělování, pokud je rezerva součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství,

c)
v rozsahu potřebném pro fungování systému produkčních kvót informace, které budou držitelé kvóty, případně jiné osoby vymezené nařízením vlády povinni poskytovat Fondu,

d)
podmínky, za kterých Fond držiteli kvóty sníží individuální produkční kvótu,

e)
podrobnosti týkající se opatření na zjišťování množství zpracované cukrové řepy nebo brambor a vyrobeného množství cukru nebo bramborového škrobu,

f)
další opatření vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.


§ 11e

Produkční kvóty mléka

(1) Individuální produkční kvóty mléka se přidělují producentům syrového kravského mléka.

(2) O zařazení fyzické nebo právnické osoby do evidence odběratelů mléka vydá Fond této osobě osvědčení. Zjistí-li Fond, že odběratel opětovně porušil povinnost podle odstavce 3, rozhodne o odejmutí osvědčení a vyřazení z evidence odběratelů mléka. Na rozhodování o zařazení fyzické nebo právnické osoby do evidence odběratelů mléka a rozhodování o odejmutí osvědčení a vyřazení z evidence odběratelů mléka se správní řád vztahuje s výjimkou lhůt a mimořádných opravných prostředků.

(3) Odběratel mléka je povinen

a)
evidovat plnění dodávkových kvót jemu dodávajících držitelů kvóty,

b)
na žádost držitele kvóty informovat jiného odběratele o množství syrového kravského mléka jemu dodaného tímto držitelem kvóty.

(4) Producent syrového kravského mléka je před začátkem příslušného kvótového roku povinen písemně oznámit Fondu odběratele9n) na formulářích vydaných Fondem. V případě, že producent hodlá v průběhu příslušného kvótového roku dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen Fondu oznámit objem části individuálního referenčního množství, k jejímuž vyhodnocení plnění bude jeho každý odběratel příslušný. Jestliže producent změní v průběhu příslušného kvótového roku odběratele, je povinen bezprostředně po ukončení této změny oznámit Fondu nového odběratele.§ 11f

Produkční kvóty cukru

(1) Individuální produkční kvóty cukru jsou majetkem státu; přidělením individuálních produkčních kvót cukru stát opravňuje výrobce cukru k jejich plnění po stanovenou dobu.

(2) Individuální produkční kvótu cukru nemůže její držitel převést na jinou osobu.


§ 11g

Produkční kvóty bramborového škrobu

(1) Individuální produkční kvóty bramborového škrobu jsou majetkem státu; přidělením individuálních produkčních kvót bramborového škrobu stát opravňuje výrobce bramborového škrobu k jejich plnění po stanovenou dobu.

(2) Individuální produkční kvótu bramborového škrobu nemůže její držitel převést na jinou osobu.


§ 11h

Finanční dávky z výroby cukru

(1) Fond uloží výrobci cukru v rámci systému produkčních kvót cukru finanční dávku z výroby cukru v souladu se zvláštním právním předpisem9f) za účelem zajištění odvodu vlastních zdrojů do souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

(2) Při rozhodování o povinnosti zaplatit finanční dávku z výroby cukru má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) O odvolání proti rozhodnutí Fondu podle odstavce 2 rozhoduje ministerstvo.

(4) Uložené finanční dávky z výroby cukru vymáhá Fond a účtuje o nich v souladu se zvláštním právním předpisem9g).

(5) Jestliže výrobce cukru nesplní povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve lhůtě stanovené pravomocným rozhodnutím, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 denně z uložené finanční dávky z výroby cukru až do dne jejího připsání na účet Fondu, nejvýše však do výše uložené finanční dávky z výroby cukru. Penále lze uložit nejpozději do deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž nebyla povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve stanovené lhůtě splněna. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 3 000 Kč, se neuloží.

(6) Fond je povinen poukázat na účet stanovený Ministerstvem financí pravomocným rozhodnutím stanovený objem finančních dávek z výroby cukru snížený o náklady spojené s jejich výběrem ve výši stanovené zvláštním právním předpisem9h).§ 11i

Uvádění půdy do klidu a nepotravinářské užití produkce
řepky olejné z půdy uváděné do klidu

(1) Příjemce dotace na půdu uváděnou do klidu prokáže, že hlavní produkt zemědělských plodin pěstovaných na půdě uvedené do klidu bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv.

(2) Příjemce dotace je povinen prodat Fondu produkci řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu nejméně v množství stanoveném nařízením vlády.

(3) Fond prodává produkci řepky olejné nakoupenou z půdy uváděné do klidu fyzickým a právnickým osobám za účelem výroby methylesteru řepkového oleje za cenu, kterou stanoví na základě jím vyhodnoceného vývoje cen směsného paliva určeného pro vznětové motory a řepkových pokrutin.

(4) Vláda stanoví nařízením zemědělské plodiny, které je možné pěstovat na půdě uvedené do klidu, jejichž hlavní produkt bude užit k jinému účelu, než je výroba potravin, případně krmiv.


§ 11j

Povinnosti vyplývající z přímo použitelného
předpisu Evropských společenství

Osoby, na které se vztahují opatření podle § 1 odst. 2, jsou povinny dodržovat povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.


§ 12

Vyžadování a poskytování informací a spolupráce

(1) Fond je oprávněn bezplatně požadovat informace potřebné pro provádění činností podle § 1 odst. 2, včetně údajů z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele, zákona o zemědělství, včetně ortofotomap, zákona o rostlinolékařské péči a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu9i).

(2) Fond informace o své činnosti a hospodaření pravidelně zveřejňuje. Na žádost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků a zájmových sdružení, jakož i pro potřebu výkonných funkcí Fond poskytne vyžádané informace o provádění činností podle § 1 odst. 2.

(3) Fond spolupracuje s orgány jiných členských nebo budoucích členských států Evropských společenství se stejnou nebo obdobnou působností, včetně vzájemného poskytování odborné pomoci.

(4) Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla v souladu se zvláštním právním předpisem9k).


§ 12a

Kontrola

(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu

a)
správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných Fondu,

b)
plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv podle § 1 odst. 2,

c)
správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona, zákona o zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení,

d)
plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole9j), zákona o zemědělství9l), podle tohoto zákona, a podle zákona o finanční kontrole9m).

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondu předložit, výkon kontroly Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby se řídí zákonem o státní kontrole9j) přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců a jiných fyzických a právnických osob, které k tomuto účelu zmocní a jejichž předmětem podnikání je kontrolní činnost (dále jen "osoby vykonávající kontrolu"). Osoby vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole9j) při kontrole oprávněny

a)
ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

b)
pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,

c)
pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,

d)
pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,

e)
seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí Fond poskytnout třetím osobám,

f)
v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných osob.

(5) Kontrolu podle odstavců 1 a 3 vykonávají v rámci své působnosti stanovené zvláštními právními předpisy9o) také správní úřady řízené ministerstvem.

(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení analýz vzorků zemědělských výrobků celními orgány.

(7) Osoby vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, jde-li o zaměstnance Fondu, nebo písemným zmocněním, jde-li o jiné fyzické a právnické osoby, v nichž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(8) Zjistí-li Fond při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinen je těmto složkám oznámit.

(9) Fond a osoby vykonávající kontrolu při výkonu kontroly postupují při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu9i).

(10) Pro provádění kontrol orgány Evropských společenství nebo jimi pověřených osob platí ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně.


§ 13

Sankce

(1) Fond uloží sankci podle tohoto zákona, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak.

(2) Fond uloží pokutu

a)
až do výše 250 000 Kč fyzické osobě, která neposkytla informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády, případně poskytla takové informace nepravdivé, s výjimkou informací, u kterých nemohla v den podání žádosti důvodně předpokládat jejich nepravdivost,

b)
až do výše 500 000 Kč právnické osobě, která neposkytla informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády, případně poskytla takové informace nepravdivé, s výjimkou informací, u kterých nemohla v den podání žádosti důvodně předpokládat jejich nepravdivost,

c)
až do výše 1 000 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která porušila povinnosti vyplývající z ustanovení § 12a, s výjimkou povinnosti stanovené v ustanovení § 12a odst. 3,

d)
až do výše 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v ustanovení § 12a odst. 3,

e)
až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v ustanovení § 11d odst. 8,

f)
až do výše 500 000 Kč odběrateli, který odebral syrové kravské mléko od producenta kravského mléka, který není držitelem individuálního referenčního množství mléka a nebo není Fondem schválený jako odběratel,

g)
až do výše 2 000 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnost vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak.

(3) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy Fond zjistil porušení povinnosti, nejvýše však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(4) Pokutu podle odstavce 2 písm. a) a b) uloží Fond také v případě, že informace podle tohoto zákona nebo informace stanovené nařízením vlády nebyly poskytnuty ve stanoveném termínu. Pokutu lze uložit opakovaně.

(5) Pokuty podle odstavců 1 až 4 jsou finančními zdroji Fondu. Při rozhodování o povinnosti zaplatit pokutu má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(6) Pokuty podle odstavců 1 až 4 vymáhá Fond.

(7) O odvolání proti rozhodnutí Fondu podle odstavců 1 až 6 rozhoduje ministerstvo.§ 13a

Vztah ke správnímu řádu

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak.


§ 13b

(1) Kde se v přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení, mluví o

a)
příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušném orgánu, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

b)
příslušném orgánu dozoru, popřípadě kontroly, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

c)
vývozní náhradě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů subvence při vývozu podle tohoto zákona,

d)
jistotě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů záruka podle tohoto zákona,

e)
kvótě cukru A a kvótě cukru B, individuálním referenčním množství pro dodávky mléka, pro přímý prodej mléka, popřípadě subkvótě škrobu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů individuální produkční kvóta podle tohoto zákona,

f)
dotaci, podpoře, subvenci, náhradě, prémii, příplatku, platbě, pomoci, popřípadě příspěvku, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů dotace podle tohoto zákona.

(2) Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví o opatřeních k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito právními předpisy nebo odstraňování zjištěných nedostatků, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 odpovídající opatření podle tohoto zákona.


§ 14

Přechodná ustanovení

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Státní fond tržní regulace v zemědělství. Tímto dnem přecházejí všechna práva a závazky Státního fondu tržní regulace v zemědělství, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Státního fondu tržní regulace v zemědělství, na Fond.

(2) Zásady výběrového řízení právnických a fyzických osob pro intervenční nákupy a pro vývoz nebo prodej zemědělských výrobků a potravin zařazených do regulace trhu, přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, platí do přijetí zásad podle § 1 odst. 4.

(3) Zásady regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin, přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, rozhodnutí Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství o výši subvencí pro vývoz regulovaných výrobků a další zásady, přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, týkající se regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin, platí do přijetí opatření pro provádění organizace trhu podle tohoto zákona.

(4) Návrh na jmenování prvního prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Nevládní instituce sdružující zemědělce a nevládní instituce sdružující odběratele zemědělských produktů, jejichž zástupci budou členy prezidia, určí zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Návrh na jmenování prezidia předkládá ministr zemědělství vládě.

(5) První jednání prezidia se uskuteční do 30 dnů ode dne jmenování místopředsedy a dalších členů prezidia vládou. Do ustavení prezidia vykonává působnost prezidia s výjimkou ustanovení § 8 odst. 5 písm. g) až k) Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Do jmenování ředitele vládou řídí Fond prozatímně ředitel Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Práva a povinnosti ředitele Státního fondu tržní regulace v zemědělství jsou omezeny na úkony nezbytné pro činnost Fondu. Ustanovení o působnosti dozorčí rady podle § 10 platí ve vztahu k Radě Státního fondu tržní regulace v zemědělství a řediteli Státního fondu tržní regulace v zemědělství přiměřeně.


§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.
Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství.

2.
Zákon č. 242/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.


ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§ 22

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Ustanovení § 8 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

* * *

Zákon č. 128/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení (4. června 2003).

Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. g) až písm. j), čl. I bodu 6, pokud se týká § 4 odst. 2, čl. I bodu 9, pokud se týká § 6a odst. 6 a § 6b odst. 4, čl. I bodů 10, 12, 14, 16, 24 až 31, čl. I bodu 33, pokud se týká § 11b odst. 7, § 11c odst. 3 a 4, § 11g a 11h, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 2, nabyla účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Ustanovení čl. I bodu 2, pokud se týká § 1 odst. 2 písm. e), čl. I bodu 4, pokud se týká § 2 písm. e), čl. I bodu 33, pokud se týká § 11a odst. 8, § 11b odst. 1 až 6, § 11c odst. 2, § 11e odst. 14, § 11f odst. 2 až 7 a § 11i, čl. I bodu 36, pokud se týká § 13 odst. 1, pozbyla platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004), s výjimkou čl. VI, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (19. února 2004).

Zákon č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (7. září 2004).

Zákon č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (10. listopadu 2005).


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.


____________________________________________________________
1a)
§ 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
1b)
§ 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.
1c)
Nařízení Komise (EHS) č. 2220/1985, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém záruk pro zemědělské výrobky.
1d)
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 728/1994 o systému vlastních zdrojů Společenství.
Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
1e)
§ 2a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
1f)
§ 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1g)
§ 2b zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1h)
Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění.
1i)
§ 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.
1j)
§ 2b a 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6a)
§ 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6b)
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
6c)
Například nařízení Rady (ES) č. 1663/1995, které stanovuje podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/1970 s ohledem na postup účetní závěrky EAGGF Záruční sekce.
6d)
§ 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
7)
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
8)
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Čl. 25 Ústavy České republiky.
9a)
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 11a
9b)
§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
§ 11b
9b)
Obchodní zákoník.
Občanský zákoník.
9c)
Nařízení Komise (ES) č. 800/1999, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém vývozních náhrad (subvencí) pro zemědělské výrobky.
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, které stanovuje společná podrobná prováděcí pravidla pro systém dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby předem pro zemědělské výrobky.
9d)
Nařízení Rady (EHS) č. 1883/1978, které stanovuje obecná pravidla financování intervencí Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem, Záruční sekcí.
9n)
Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
9f)
Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v sektoru cukru.
Nařízení Komise (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro aplikaci systému kvót v sektoru cukru.
9g)
Rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 597/2000 o systému vlastních zdrojů Evropského společenství.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 728/1994 o systému vlastních zdrojů Společenství.
9h)
Čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Rady (ES, Euratom) č. 597/2000.
9i)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9j)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
9k)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
9l)
Zákon č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9m)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
9o)
Například zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

 

Datum uveřejnění: 10. listopadu 2005 Poslední změna: 8. ledna 2006 Počet shlédnutí: 4078