LEGISLATIVA

19/2010 Sb.

o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

  19/2010 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 15. ledna 2010

  o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

  Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c)
  zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
  v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
  zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.

  § 1

  Předmět úpravy

  Tato vyhláška stanoví způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy,
  postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny
  a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro
  tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě.

  § 2

  Způsob tvorby bilancí

  (1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu operátor
  trhu přebírá pětileté bilance a roční bilance ve čtvrtletním členění o
  předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách
  plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem podle příloh č. 1 a č. 2 k
  této vyhlášce

  a) od držitelů licence na výrobu plynu předpokládanou celkovou výrobu a
  dodávky plynu,

  b) od držitele licence na přepravu plynu předpokládané množství
  přepraveného plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a
  pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech vstupu do přepravní
  soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy a ostatní
  spotřebované množství plynu,

  c) od držitelů licence na distribuci plynu předpokládané celkové
  množství distribuovaného plynu v distribuční soustavě včetně ztrát a
  vlastní spotřeby,

  d) od držitelů licence na uskladňování plynu stav zásob na začátku
  těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých
  podzemních zásobníků plynu,

  e) od držitelů licence na obchod s plynem předpoklad nákupu a prodeje
  plynu, předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu
  plynu z České republiky.

  (2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynu operátor trhu

  a) přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu,
  distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem
  od držitelů licence na výrobu plynu, držitele licence na přepravu
  plynu, držitelů licence na distribuci plynu, držitelů licence na
  uskladňování plynu a držitelů licence na obchod s plynem v členění:

  1. od držitelů licence na výrobu plynu skutečnou denní, měsíční a roční
  celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; měsíční sledování se
  provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této
  vyhlášce,

  2. od držitele licence na přepravu plynu skutečné souhrnné denní,
  měsíční a roční množství plynu pro dodávky zákazníkům na území České
  republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech do přepravní
  soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy, dovoz plynu podle
  vstupních bodů, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu;
  sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v
  přílohách č. 4 a č. 5 k této vyhlášce,

  3. od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do
  distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních
  soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým
  kategoriím zákazníků (velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel,
  domácnosti) v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a
  změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci,
  množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí a
  skutečné souhrnné denní množství distribuovaného plynu do distribuční
  soustavy sdělované každodenně; sledování množství distribuovaného plynu
  podle kategorií odběru s alespoň 90 000 zákazníky nebo s méně než 90
  000 zákazníky se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze
  č. 6 k této vyhlášce,

  4. od držitelů licence na uskladňování plynu, výši těžebních a
  vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních
  zásobníků plynu v rozdělení pro potřeby zásobování zákazníků v České
  republice a pro zahraničí; měsíční sledování uskladněného plynu u
  podzemních zásobníků plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je
  uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

  5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční nákup a
  dodávku plynu zákazníkům odebírajících plyn z přepravní soustavy, z
  distribučních soustav a z podzemních zásobníků plynu, měsíční a roční
  dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle jednotlivých
  zdrojů, podle země původu plynu, pokud je to známo, a vývozu zemního
  plynu z České republiky podle jednotlivých zdrojů, podle zemí určení
  plynu, pokud je to známo, a vstupních bodů a údaje o zajištění
  bezpečnostního  standardu  požadovaných  dodávek pro stavy nouze;
  sledování obchodu se zemním plynem se provádí na formulářích, jejichž
  vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,

  b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb
  plynu od držitele licence na přepravu plynu pro sestavení kontrolních
  hodinových odečtů plynárenské soustavy uvedených v příloze č. 10 k této
  vyhlášce,

  c) zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě
  plynu,  dodávkách  plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v
  plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok,

  d)  přebírá  údaje  o  skutečných dodávkách koksárenského plynu,
  svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, propanu,
  butanu a jejich směsí, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od
  držitelů licence na obchod s plynem v termínech měsíc a rok, které jsou
  realizovány prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy,

  e) zpracovává měsíční a roční bilance o plnění bezpečnostního standardu
  dodávek.

  § 3

  Sledování kapacit

  (1)  Operátor  trhu  sleduje informace o přepravních kapacitách,
  distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí
  plynárenské soustavy.

  (2)  Sledování  je prováděno prostřednictvím údajů o technických
  parametrech, kterými jsou celková změna akumulace soustav, maximální
  denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdělením podle průměrů
  potrubí a tlakové úrovně podle vzoru uvedeného v příloze č. 11 k této
  vyhlášce, výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky podle
  vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce, celkové schéma
  soustavy se zákresem všech předávacích stanic a vysokotlakých plynovodů
  a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u
  jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

  § 4

  Údaje od zákazníků

  Operátor trhu

  a) přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je
  zákazníci zajišťují ze zahraničí nebo u držitele licence na výrobu
  plynu, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,

  b) přebírá informace o změně dodavatele plynu od zákazníků s roční
  spotřebou alespoň 4 200 MWh (400 tisíc m3), předávání informací se
  provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 13 k této
  vyhlášce,

  c) přebírá měsíčně informace od držitelů licence na obchod s plynem o
  počtech zákazníků s roční spotřebou plynu nižší než 4 200 MWh (400
  tisíc  m3) v rozdělení podle kategorií zákazníků, kteří změnili
  dodavatele plynu; výkaz změn se provádí na formuláři, jehož vzor je
  uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,

  d) zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu.

  § 5

  Zrušovací ustanovení

  Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra,
  se zrušuje.

  § 6

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.

  Ministr:

  Ing. Tošovský v. r.

  Příloha 1

  Předpokládané bilance v mil. m3


  Příloha 2

  Předpokládané bilance podzemních zásobníků plynu v mil. m3


  Příloha 3

  Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek z výroby (těžby) plynu

  Příloha 4

  Měsíční vyhodnocení zemního plynu v přepravní soustavě

  Příloha 5

  VZOR

  Denní vyhodnocení zemního plynu v přepravní soustavě

  Příloha 6

  VZOR

  Vyhodnocení dodávek zemního plynu v distribuční soustavě
  Příloha 7

  VZOR

  Vyhodnocení uskladněného zemního plynu


  Příloha 8

  VZOR

  Vyhodnocení distribuce zemního plynu - typ A


  Příloha 9

  VZOR

  Vyhodnocení obchodu se zemním plynem - typ B


  Příloha 10

  Kontrolní hodinový odečet plynárenské soustavy  Příloha 11

  Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlaku  Příloha 12

  Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky


  Příloha 13

  Oznámení změny dodavatele zemního plynu
  Příloha 14

  Výkaz změn zákazníků u dodavatelů plynu

 

Datum uveřejnění: 21. ledna 2010 Poslední změna: 22. dubna 2010 Počet shlédnutí: 981