LEGISLATIVA

95/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2006,

kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 185/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Vyhláška stanoví seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního prostředí vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona.

(2) Seznam odpadů podle odstavce 1 je uveden v příloze.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 95/2006 Sb.


Seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České
republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního
prostředí vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona

 

Datum uveřejnění: 10. března 2006 Poslední změna: 20. března 2006 Počet shlédnutí: 3751