LEGISLATIVA

302/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

302

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_____________________________________
"1)
Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice 2006/98/ES a směrnice 2006/138/ES.".

2. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského společenství, která jsou součástí celního území Evropského společenství

a)
hora Athos,

b)
Kanárské ostrovy,

c)
francouzské zámořské departementy,

d)
Alandy,

e)
Normanské ostrovy.".

3. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského společenství, která nejsou součástí celního území Evropského společenství

a)
ostrov Helgoland,

b)
území Büsingen,

c)
Ceuta,

d)
Melilla,

e)
Livigno,

f)
Campione d` Italia,

g)
italské vody jezera Lugano.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova ", území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru".

5. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slova "přijaté plnění," vkládají slova "daň z poskytnuté úplaty,", za slova "zahraniční osobou" se vkládá čárka, slovo "nebo" se zrušuje a na konci textu písmene c) se doplňují slova ", nebo daň přiznaná při poskytnutí služby podle § 10 odst. 14".

6. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova ", která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku" zrušují.

7. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova ", nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi".

8. V § 4 odst. 1 písm. h) se slova "nebo z přijaté platby" nahrazují slovy ", z přijaté úplaty", slova "zahraniční osobou nebo" se nahrazují slovy "zahraniční osobou," a na konci textu písmene h) se doplňují slova ", nebo daň přiznaná při poskytnutí služby podle § 10 odst. 14".

9. V § 4 odst. 1 písm. s) se slova "která byla registrovaná k dani v tuzemsku podle § 95, nebo § 95a, nebo osoba, která byla registrována v tuzemsku podle § 95a odst. 5" nahrazují slovy "o které tak stanoví tento zákon v § 94, nebo osoba, která byla registrována k dani v tuzemsku podle § 95a".

10. V § 4 odst. 1 písm. t) se slova "která byla registrována podle § 97" nahrazují slovy "o které tak stanoví tento zákon v § 96".

11. V § 4 odst. 1 písm. v) se slova "nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje" nahrazují slovy "ani místo pobytu".

12. V § 4 odst. 1 písm. w) se slova "fyzické osoby" zrušují a slova "státního občana České republiky, adresa místa pobytu osoby z jiného členského státu nebo adresa místa pobytu zahraniční osoby" nahrazují slovy "nebo místa pobytu fyzické osoby, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje".

13. V § 4 odst. 1 písm. x) se slova "u fyzických osob povinných k dani místo, kde uskutečňuje ekonomické činnosti" nahrazují slovy "adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, popřípadě místo jejího pobytu".

14. V § 4 odst. 1 se písmeno y) zrušuje.

Dosavadní písmena z) a za) se označují jako písmena y) a z).

15. V § 4 odst. 1 písm. y) se za slovo "má" vkládá slovo "stálé" a slova "nutné k zajištění ekonomických činností" se nahrazují slovy ", jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti".

16. V § 4 odst. 2 se věta třetí a čtvrtá zrušují a ve větě páté se slovo "však" nahrazuje slovem "dále".

17. V § 4 odst. 3 se písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

18. V § 4 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až h) se označují jako písmena f) až g).

19. V § 5 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu7a) se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu7b)." a ve větě třetí se slova "Veřejnoprávní subjekt" nahrazují slovy "Osoba podle věty první".

Poznámky pod čarou č. 7a a 7b znějí:

______________________________________
"7a)
Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
7b)
Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

21. V § 6 odst. 1 se slova ", místo podnikání nebo provozovnu" nahrazují slovy "nebo místo podnikání" a slova "nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč" se nahrazují slovy "částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců".

22. V § 6 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 7c a 7d zní:

"(2) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

a)
zdanitelné plnění,

b)
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo

c)
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku7c) a odpisovaného nehmotného majetku7c) nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem7d), o kterých osoba povinná k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci.

_____________________________________
7c)
§ 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7d)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10b se označuje jako poznámka pod čarou č. 7d včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

23. V § 7a odst. 1 se slova ", popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje" zrušují.

24. V § 7a odst. 3 větě druhé se za slovo "podnikání" vkládají slova ", místo pobytu" a slova ", popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje" se zrušují.

25. V § 9 odst. 1 se slova ", popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje" zrušují.

26. V § 10 odst. 6 úvodní část ustanovení zní:

"Při poskytnutí služby zahraniční osobě nebo osobě povinné k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě, nebo provozovně umístěné mimo tuzemsko, je místem plnění místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo podnikání, nebo je místem plnění místo, kde je umístěna provozovna, je-li služba poskytnuta pro tuto provozovnu, pokud jde o tyto služby:".

27. V § 10 odst. 6 písm. l) se slova ", distribuční nebo přenosové soustavě pro plyn nebo elektřinu, přepravu, distribuci nebo přenos plynu anebo elektřiny jejím prostřednictvím" nahrazují slovy "a distribuční soustavě pro plyn nebo přenosové a distribuční soustavě pro elektřinu a poskytnutí přepravy a distribuce plynu nebo přenosu a distribuce elektřiny prostřednictvím těchto soustav".

28. V § 10 odstavec 7 zní:

"(7) Při poskytnutí služby podle odstavce 6 zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko, plátci nebo osobě povinné k dani, se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku anebo provozovně umístěné v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.".

29. V § 10 odst. 8 písmeno a) zní:

"a)
elektronickou službou služba poskytovaná prostřednictvím internetu nebo elektronické sítě, z jejíž povahy vyplývá, že její poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah a bez použití informačních technologií není uskutečnitelná; elektronickou službou je zejména hostitelství internetových stránek web-site hosting, web-page hosting, dálková údržba programů a zařízení, dodání programového vybavení a jeho aktualizace, dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází, dodání hudby, filmů a her, včetně loterií a jiných podobných her a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí a poskytnutí služby výuky na dálku,".

30. V § 10 odst. 9 písm. a) se slova "zahraniční osobě" nahrazují slovem "plátcem".

31. V § 10 odst. 9 písm. b) se za slova "zahraniční osobou povinnou k dani" vkládají slova "nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi".

32. V § 10 odst. 10 se za slova "zahraniční osobou povinnou k dani" vkládají slova "nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi" a slova ", popřípadě místo, kde se obvykle zdržuje," se zrušují.

33. V § 10 odst. 11 se za slova "zahraniční osobou povinnou k dani" vkládají slova "nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi" a slova ", popřípadě místo, kde se obvykle zdržuje," se zrušují.

34. V § 10 odst. 12 písm. c) se slova "zajištěná služba uskutečněna nebo kde je dodání nebo pořízení zboží uskutečněno" nahrazují slovy "místo plnění zajišťované služby nebo kde je místo plnění zajišťovaného dodání zboží, pořízení zboží nebo převodu nemovitosti".

35. V § 10 odst. 13 se slova "osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby," zrušují a slovo "zajištěné" se nahrazuje slovem "zajišťované" a slova "nebo zboží" se nahrazují slovy ", zajišťovaného zboží nebo převodu nemovitosti".

36. V § 10 se doplňuje odstavec 14, který zní:

"(14) Pokud je místo plnění u služby podle odstavce 6, s výjimkou služeb osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi, a tato služba je poskytnuta pro osobu, která je zároveň plátcem, považuje se za místo plnění tuzemsko, pokud je služba touto osobou skutečně využita nebo spotřebována v tuzemsku.".

37. V § 12 odst. 1 se slova "území členského státu" nahrazují slovy "členský stát" a za slovo "vstupuje" se vkládají slova "ze třetí země".

38. V § 12 odst. 2 se slova "celního pásma" nahrazují slovem "pásma", slova "celního skladu" se nahrazují slovem "skladu", slovo "tranzit" se nahrazuje slovy "vnější tranzit", slova "území členského státu" se nahrazují slovy "členský stát" a slova "je ukončen příslušný režim" se nahrazují slovy "se na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření".

39. V § 13 odst. 1 větě druhé se slova "která se zapisuje do katastru nemovitostí," a věta třetí zrušují.

40. V § 13 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy.".

41. V § 13 odst. 4 písm. f) se slova "pouze při vložení osobě, která není plátcem" zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění daňové povinnosti společně a nerozdílně".

42. V § 13 odst. 4 písm. g) se slova ", u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně" zrušují.

43. V § 13 odst. 4 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

44. V § 13 odst. 4 písm. h) se věta poslední zrušuje.

45. V § 13 odst. 5 se za slovo "zaměstnanců," vkládají slova "trvalé použití pro jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností," a na konci textu odstavce se doplňují slova "nebo poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, který byl vytvořen vlastní činností, pokud byl u přijatých zdanitelných plnění použitých k vytvoření tohoto majetku uplatněn odpočet daně".

46. V § 13 odst. 7 se v úvodní části ustanovení za slovo "majetku" vkládají slova "z tuzemska".

47. V § 13 se odstavce 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 8.

48. V § 13 odst. 8 písm. c) se slova ", který je označen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby" zrušují a slova "a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně" se nahrazují slovy "nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti".

49. V § 13 odst. 8 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 11a zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

50. V § 13 odst. 8 písm. d) se slova "spolu se zbožím kupujícímu, pokud zákon nestanoví jinak; pokud je vratný obal dodán za úplatu, není jeho dodání považováno za dodání zboží pouze v případě, že je kupujícímu při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty po vrácení vratného obalu11b)" nahrazují slovy ", který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty v plné výši po vrácení vratného obalu10a)".

Poznámka pod čarou č. 11b se zrušuje.

51. V § 14 odst. 3 písm. f) se slova "pouze při vložení osobě, která není plátcem" zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění daňové povinnosti společně a nerozdílně".

52. V § 14 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

53. V § 14 odst. 5 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

54. § 15 včetně nadpisu zní:


"§ 15

Poskytnutí služby a některá dodání zboží zahraniční osobou
povinnou k dani a osobou registrovanou k dani
v jiném členském státě

(1) Při poskytnutí služby podle § 10 odst. 7 zahraniční osobou povinnou k dani, osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, nebo prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko, plátci, je plátce, kterému je služba poskytnuta, povinen přiznat a zaplatit daň podle § 108, pokud se nejedná o poskytnutí služby, která je osvobozena od daně podle § 51.

(2) Při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti podle § 10 odst. 1, přepravní služby podle § 10 odst. 2, služby podle § 10 odst. 4, služby oceňování movité věci nebo prací na movité věci nebo služby přímo související s přepravou zboží mezi členskými státy podle § 10 odst. 5, při poskytnutí služby podle § 10 odst. 12 a 13, při dodání zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 a při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo 3 zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá v tuzemsku provozovnu, nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, plátci nebo osobě identifikované k dani, jsou plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je služba poskytnuta nebo pro které je zboží dodáno, povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108, pokud se nejedná o poskytnutí služby nebo dodání zboží, která jsou osvobozena od daně.

(3) Při poskytnutí nájmu prostředku pro dopravu podle § 10 odst. 9 zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá v tuzemsku provozovnu, nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osoby registrované k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, plátci nebo osobě identifikované k dani, jsou plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je nájem poskytnut, povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108.

(4) Při poskytnutí služby, u níž se místo plnění stanoví podle § 10 odst. 14, zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě je plátce, kterému je služba poskytnuta, povinen přiznat a zaplatit daň podle § 108.

(5) Při poskytnutí služby vztahující se k nemovitostem podle § 10 odst. 1, přepravní služby podle § 10 odst. 2, služby podle § 10 odst. 4, služby oceňování movité věci nebo prací na movité věci nebo služby přímo související s přepravou zboží mezi členskými státy podle § 10 odst. 5, při poskytnutí služby podle § 10 odst. 12 a 13, při dodání zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 a při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo 3 zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, s místem plnění v tuzemsku, v případě, kdy nejsou naplněny podmínky pro postup podle odstavce 2, je zahraniční osoba povinná k dani nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která poskytne službu nebo dodá zboží, povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108, pokud se nejedná o poskytnutí služby nebo dodání zboží, která jsou osvobozena od daně.

(6) Při poskytnutí nájmu prostředku pro dopravu podle § 10 odst. 9 v případě, kdy nejsou naplněny podmínky pro postup podle odstavce 3, při poskytnutí elektronické služby podle § 10 odst. 10 nebo telekomunikační služby, rozhlasového nebo televizního vysílání podle § 10 odst. 11 zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny plátce nebo osoby registrované k dani v jiném členském státě, umístěné ve třetí zemi, s místem plnění v tuzemsku, je osoba, která službu poskytla, povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108, pokud neuplatňuje zvláštní režim pro poskytnutí elektronických služeb podle § 88.".

55. V § 16 odst. 1 v první větě se za slovo "tuzemska" vkládají slova "nebo do jiného členského státu".

56. V § 16 odst. 4 větě první se slova "nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu a" zrušují, slova "podle § 94 odst. 11" se zrušují, slova "tomuto plátci" se nahrazují slovem "pořizovateli" a věta druhá se zrušuje.

57. V § 16 odst. 5 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

"b)
přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které bylo odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem v tomto jiném členském státě, a odeslání nebo přeprava zboží je ukončena v tuzemsku,

c)
přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska,".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

58. V § 20 odst. 2 se za slova "do jiného členského státu" vkládají slova "podle § 64" a za slova "vývoz zboží" se vkládají slova "podle § 66".

59. V § 20 odst. 3 se za slova "odst. 2" vkládají slova "a 3" a slova "a z Normanských ostrovů a San Marina" se zrušují.

60. V § 21 odst. 1 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

61. V § 21 odstavec 2 zní:

"(2) Plátce, který v souladu s příslušnými právními předpisy nevede účetnictví, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud však přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.".

62. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3 až 11.

63. V § 21 odst. 3 písm. b) se slova "kromě dodání nemovité věci, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, kde se plnění považuje za uskutečněné okamžikem účinnosti smlouvy, nebo" zrušují.

64. V § 21 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d).".

65. V § 21 odst. 4 se písmena a) a b) nahrazují slovy "dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání, nejpozději však dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nebo dnem zápisu změny vlastnického práva. Avšak při převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem vzniku práva užívat nemovitost nájemcem.".

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

66. V § 21 odst. 5 písm. a) se slovo "platbu" nahrazuje slovem "úplatu".

67. V § 21 odst. 5 písm. b) se slovo "ceny" nahrazuje slovem "úplaty" a slovo "platby" se nahrazuje slovem "úplaty".

68. V § 21 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova ", při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny".

69. V § 21 odst. 6 písm. f) se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 4".

70. V § 21 odst. 6 písm. g) se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 4".

71. V § 21 odst. 6 se za čárku na konci textu písmene h) doplňuje slovo "nebo".

72. V § 21 odst. 6 se na konci písmene i) slovo "nebo" nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

73. V § 21 odst. 8 se slova "písm. i)" nahrazují slovy "písm. h)".

74. V § 21 odst. 9 větě první se slova "nájemní smlouvy18), smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o nájmu dopravního prostředku, smlouvy o finančním pronájmu, smlouvy o dílo19) nebo jiné obdobné" včetně poznámek pod čarou č. 18 a 19 zrušují a ve větě třetí se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

75. V § 21 odst. 11 se slova "odstavce 2 až 8" nahrazují slovy "odstavce 3 až 10" a na konci odstavce se doplňuje věta "U nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.".

76. V § 22 odst. 1 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

77. V § 22 odst. 3 se písmena a) a b) nahrazují slovy "k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu.".

78. § 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a zní:


"§ 23

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost při dovozu zboží vzniká19a)

a)
propuštěním zboží do celního režimu volný oběh,

b)
propuštěním zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení,

c)
propuštěním zboží do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla,

d)
nezákonným dovozem zboží,

e)
spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu za jiných podmínek, než které jsou stanoveny celními předpisy,

f)
porušením podmínek vyplývajících z dočasně uskladněného zboží,

g)
porušením podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno, nebo

h)
odnětím zboží celnímu dohledu.

(2) Daňová povinnost při dovozu zboží rovněž vzniká dnem rozhodnutí celního orgánu o vrácení zboží ze svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku zpět do tuzemska.

(3) Bylo-li plátci rozhodnutím celního orgánu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovacím období, ve kterém bylo zboží do příslušného režimu propuštěno.

(4) Bylo-li plátci rozhodnutím celního orgánu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. c), je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu v době dovozu zboží.

(5) Bylo-li osobě, která není plátcem, rozhodnutím celního orgánu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. c), je tato osoba povinna zaplatit daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu v době dovozu zboží.

_____________________________________
19a)
Čl. 92, 114 a 201 až 208 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

Poznámky pod čarou č. 19b, 19c a 19d se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

79. V § 24 odst. 3 se slova "podle § 13 odst. 8 a 9" zrušují.

80. V § 24a odst. 1 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

81. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "státu" vkládají slova "s místem plnění v tuzemsku" a ustanovení písmen a) a b) se nahrazují slovy "k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci nebo osobě identifikované k dani povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu.".

82. V § 25 odstavec 2 zní:

"(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 vzniká plátci povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska.".

83. V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné dnem, ke kterému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 21. Pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 se však považuje za uskutečněné dnem přemístění zboží do tuzemska.".

84. V § 26 odstavec 1 zní:

"(1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne

a)
uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, nebo

b)
přijetí úplaty; pokud plátce ke dni přijetí úplaty daň na výstupu nepřizná, protože není povinen tak učinit podle § 21 odst. 2, nesmí vystavit daňový doklad při přijetí úplaty.

Údaje o dani a základu daně se na daňovém dokladu uvádějí v české měně.".

85. V § 26 odst. 2 se ve větě druhé a čtvrté slovo "platba" nahrazuje slovem "úplata" a ve větě třetí se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

86. V § 27 odst. 2 se slovo "písemné" nahrazuje slovem "listinné".

87. V § 28 odst. 2 písm. h) se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

88. V § 28 odst. 2 písmeno l) zní:

"l)
výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.".

89. V § 28 odst. 3 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty" a slova "za zdanitelná plnění v ceně obsahující daň celkem" se nahrazují slovy "tehdy, je-li částka za zdanitelná plnění včetně daně".

90. V § 28 odst. 4 písm. e) se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

91. V § 28 odst. 5 se čárka za slovem "nájemní smlouvy" nahrazuje slovem "a" a slova "a smlouvy o finančním pronájmu" se zrušují.

92. V § 28 odst. 8 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

93. V § 29 odst. 2 písm. k) se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

94. V § 30 odst. 1 se slovo "vzniká" nahrazuje slovem "vznikla", za slovo "je" se doplňuje slovo "písemné" a slova ", nebo rozhodnutí o ukončení celního režimu dočasného použití, vydané celním orgánem na tiskopisu písemného celního prohlášení" se zrušují.

95. V § 30 odst. 2 se za slovo "dokladem" vkládají slova "při dovozu zboží do tuzemska".

96. V § 30 odstavec 4 zní:

"(4) Daňovým dokladem při vývozu zboží je

a)
písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství,

b)
písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.".

97. V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Daňový doklad" nahrazují slovy "Doklad vystavený".

98. V § 31 odst. 1 písm. c), e) a f) se slovo "daňového" zrušuje.

99. V § 31 odst. 1 se písmena i) a j) zrušují.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno i).

100. V § 31 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova ", s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropských společenství1), nebo s jiným odkazem, podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň plátce, jemuž je služba poskytnuta".

101. V § 31 odst. 2 se slovo "daňovém" zrušuje a slova "chybějící údaje podle odstavce 1 písm. i), j) a základ daně v české měně." se nahrazují slovy "do 15 dnů ode dne uskutečnění služby tyto údaje:".

102. V § 31 odst. 2 se doplňují písmena a) až c), která znějí:

"a)
základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropských společenství1), nebo s jiným odkazem uvádějícím, že se jedná o plnění osvobozené od daně,

b)
výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

c)
datum, k němuž byly doplněny údaje podle písmen a) a b).".

103. V § 31 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Datum doplnění údajů podle odstavce 2 písm. c) je považováno za datum vystavení daňového dokladu.

(4) Pokud plátce doklad podle odstavce 1 neobdrží do 15 dnů ode dne uskutečnění služby, má povinnost doplnit údaje do 15 dnů ode dne obdržení dokladu.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

104. V § 31 odst. 5 se slova "1 a 2" nahrazují slovy "1 až 4".

105. V § 32 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Daňový doklad" nahrazují slovy "Doklad vystavený".

106. V § 32 odst. 1 písm. c), e) a f) se slovo "daňového" zrušuje.

107. V § 32 odst. 1 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmena i) a j) se zrušují.

108. V § 32 odst. 2 se slovo "daňovém" zrušuje a slova "chybějící údaje podle odstavce 1 písm. i), j) a základ daně v české měně." se nahrazují slovy "do 15 dnů ode dne uskutečnění služby tyto údaje:".

109. V § 32 odst. 2 se doplňují písmena a) až c), která znějí:

"a)
základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropských společenství1), nebo s jiným odkazem uvádějícím, že se jedná o plnění osvobozené od daně,

b)
výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

c)
datum, k němuž byly doplněny údaje podle písmen a) a b).".

110. V § 32 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Datum doplnění údajů podle odstavce 2 písm. c) je považováno za datum vystavení daňového dokladu.

(4) Pokud plátce doklad podle odstavce 1 neobdrží do 15 dnů ode dne uskutečnění služby, má povinnost doplnit údaje do 15 dnů ode dne obdržení dokladu.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

111. V § 32 odst. 5 se slova "1 a 2" nahrazují slovy "1 až 4".

112. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene k) doplňují slova ", s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropských společenství1), nebo s jiným odkazem, podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba, které je služba poskytnuta".

113. V § 34 odst. 3 písm. k) se slova "a odkaz" nahrazují slovy "s odkazem" a na konci textu se doplňují slova ", ustanovení předpisu Evropských společenství1), nebo s jiným odkazem uvádějícím, že se jedná o plnění osvobozené od daně".

114. V § 34 odst. 4 se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

115. V § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Daňový doklad" nahrazují slovy "Doklad vystavený".

116. V § 35 odst. 1 písm. c) a e) se slovo "daňového" zrušuje.

117. V § 35 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

118. V § 35 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)
sdělení, že osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je plátce, který zboží pořizuje, s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropských společenství1), nebo s jiným odkazem, podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň plátce, který zboží pořizuje.".

119. V § 35 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

120. V § 35 odst. 2 se slovo "daňovém" zrušuje a slova "chybějící údaje podle odstavce 1 písm. f), g), i) a j) a základ daně v české měně." se nahrazují slovy "do 15 dnů ode dne pořízení tyto údaje:".

121. V § 35 odst. 2 se doplňují písmena a) až d), která znějí:

"a)
datum uskutečnění pořízení,

b)
základní nebo sníženou sazbu daně,

c)
výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

d)
datum, k němuž byly doplněny údaje podle písmen a) až c).".

122. V § 35 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Datum doplnění údajů podle odstavce 2 písm. d) je považováno za datum vystavení daňového dokladu.

(4) Pokud plátce doklad podle odstavce 1 neobdrží do 15 dnů ode dne uskutečnění služby, má povinnost doplnit údaje do 15 dnů ode dne obdržení dokladu.".

123. V § 36 odst. 2 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

124. V § 36 odst. 3 písmeno a) zní:

"a)
jiné daně, cla, dávky nebo poplatky,".

125. V § 36 odst. 3 písm. g) se slova "dodání staveb i stavební a montážní práce spojené" nahrazují slovy "poskytnutí stavebních a montážních prací spojených", slova "rekonstrukcí, modernizací a opravami" se nahrazují slovy "změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby" a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "její".

126. V § 36 odst. 5 se slova "na desetihaléře nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

127. V § 36 odstavec 6 zní:

"(6) Základem daně je

a)
pořizovací cena zboží nebo obdobného zboží a pokud není pořizovací cena známa, celkové náklady vynaložené k okamžiku jeho dodání, pokud jde o

1.
použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce podle § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5,

2.
použití majetku vytvořeného vlastní činností pro účely, kdy nemá plátce nárok na odpočet daně podle § 13 odst. 4 písm. b),

3.
vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku podle § 13 odst. 4 písm. c),

4.
přemístění zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 5, nebo o přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu podle § 13 odst. 6, nebo

5.
přestavbu motorového vozidla podle § 13 odst. 4 písm. g),

b)
výše celkových nákladů, pokud jde o

1.
poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce podle § 14 odst. 3 písm. a) a § 14 odst. 4,

2.
použití nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností podle § 14 odst. 3 písm. b), nebo

3.
vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku podle § 14 odst. 3 písm. c).".

128. V § 36 odst. 10 větě první se slova "odst. 4 písm. i)" nahrazují slovy "odst. 4 písm. h)", slova "stejného druhu dodává v tuzemsku společně se zbožím" se nahrazují slovy ", který je dodáván spolu se zbožím, dodává, vyjma daně" a věta druhá se zrušuje.

129. V § 36 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.".

130. V § 37 odst. 1 se slova "ze základu daně bez daně" nahrazují slovy "ze základu daně", slovo "částky" se nahrazuje slovem "úplaty" a slova "zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích" se nahrazují slovy "uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

131. V § 37 odst. 2 se slova "částky za zdanitelné plnění včetně daně nebo ceny zjištěné podle § 36 odst. 6 v úrovni včetně daně" nahrazují slovy "úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně," a slova "zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích" se nahrazují slovy "uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

132. V § 37 odst. 3 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty", slovo "pouze" se zrušuje a slova "základem daně nebo úhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 zvýšený případně o opravu podle § 42 odst. 1 písm. d)" se nahrazují slovy "souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 nebo z rozdílu mezi úplatou, kterou má plátce obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, a úplatami přijatými před uskutečněním zdanitelného plnění.".

133. V § 38 odst. 3 písm. a) až e) se slovo "celního" zrušuje.

134. V § 38 odst. 4 větě první se za slovo "oběhu" vkládají slova ", dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla", slova "zaokrouhlí na desítky haléřů" se nahrazují slovy "uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)" a ve větě třetí se slova "způsobem shodným s výpočtem základu pro vyměření cla" nahrazují slovy "podle odstavce 1".

135. V § 38 se odstavec 5 zrušuje.

136. V § 42 odst. 1 písm. d) se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

137. V § 42 odst. 3 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

138. V § 42 odst. 6 písm. g) se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

139. V § 42 odst. 6 písm. i) se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty" a slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" se nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

140. V § 42 odst. 7 větě první se slovo "platba" nahrazuje slovem "úplata" a slovo "plateb" se nahrazuje slovem "úplat" a ve větě čtvrté se slovo "platbu" nahrazuje slovem "úplatu".

141. V § 42 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Pokud nedojde při dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d) k nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem, může plátce provést opravu výše daně podle odstavce 1 písm. a), a to do 3 let od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem.".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

142. V § 42 odstavec 10 zní:

"(10) Opravu základu daně a výše daně může provést plátce, který uskutečnil původní zdanitelné plnění, nebo jeho právní nástupce.".

143. V § 43 odst. 4 písm. h) bodě 1 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty" a slova "zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře, popřípadě uvedenou i v haléřích" se nahrazují slovy "uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

144. V § 43 odst. 4 písm. h) bodě 2 se slova "zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře, popřípadě uvedenou i v haléřích" nahrazují slovy "uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

145. V § 44 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud plátci vznikla povinnost přiznat daň při dovozu zboží podle § 23, oprava základu daně a výše daně se provede podle § 42.".

146. V 47 odst. 1 se za slovo "plnění" vkládají slova "nebo přijaté úplaty" a věta poslední se zrušuje.

147. V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.".

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

148. V § 47 odst. 3 větě první se za slovo "sazba" vkládají slova "daně, pokud zákon nestanoví jinak" a na konci textu odstavce se doplňuje slovo "daně".

149. V § 47 odst. 4 větě první se za slovo "sazba" vkládají slova "daně, pokud zákon nestanoví jinak" a na konci textu odstavce se doplňuje slovo "daně".

150. V § 47 odst. 5 se za slovo "sazba" vkládá slovo "daně".

151. V § 47 odstavec 6 zní:

"(6) Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží, jako souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží ze souboru podléhá základní sazbě daně. Tímto ustanovením není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.".

152. V § 47 se na konci odstavce 7 doplňuje slovo "daně".

153. V § 47 odst. 8 se za slova "základní sazba" vkládá slovo "daně".

154. § 49 včetně nadpisu zní:


"§ 49

Oprava výše daně

(1) Pokud plátce nebo osoba identifikovaná k dani, která má povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108, uplatnila a přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a zvýšila daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, je oprávněna provést opravu v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl opravný daňový doklad vystavený za podmínek uvedených v odstavci 2 doručen, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely podle odstavce 2.

(2) Plátce nebo osoba identifikovaná k dani je povinna vystavit opravný daňový doklad podle § 50, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad nebo pokud daňový doklad vystavila za opravované plnění. Pokud plátce nebo osoba identifikovaná k dani neměla povinnost vystavit daňový doklad, provede opravu v evidenci pro daňové účely.

(3) Oprava výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byl opravný daňový doklad podle odstavce 2 doručen plátci nebo osobě identifikované k dani, pro kterou se plnění uskutečnilo, nebo byla provedena oprava výše daně v evidenci pro daňové účely podle odstavce 2.

(4) Opravu výše daně lze provést nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění.

(5) Opravu výše daně může provést plátce, který uskutečnil původní zdanitelné plnění, nebo jeho právní nástupce.".

155. V § 50 odstavce 1 až 3 znějí:

"(1) Opravný daňový doklad obsahuje náležitosti odpovídající původně vystavenému daňovému dokladu, včetně údajů o původním základu daně a o výši nesprávně uplatněné daně. Původní základ daně a nesprávně uplatněná daň se uvede se záporným znaménkem. Opravný daňový doklad musí obsahovat číslo původního daňového dokladu.

(2) Při opravě výše daně u zdanitelného plnění opravný daňový doklad dále obsahuje základ daně z původně vystaveného daňového dokladu s kladným znaménkem, příslušnou sazbu daně a výši daně.

(3) Při opravě výše daně u plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, opravný daňový doklad dále obsahuje základ daně z původně vystaveného daňového dokladu s kladným znaménkem a sdělení, že plnění je osvobozeno od daně nebo není předmětem daně podle tohoto zákona.".

156. V § 50 odst. 4 se slovo "sazby" nahrazuje slovem "výše".

157. V § 50 se odstavec 5 zrušuje.

158. V § 51 odst. 2 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty" a na konci odstavce se doplňuje věta "Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36.".

159. V § 51 se odstavec 3 zrušuje.

160. V § 54 odst. 1 písm. f) se slova "bankovních záruk podle zvláštního právního předpisu,33)" nahrazují slovy "a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,".

Poznámka pod čarou č. 33 se zrušuje.

161. V § 54 odst. 2 se za slovo "úvěru" vkládají slova "nebo peněžní půjčky" a na konci textu odstavce se doplňují slova "nebo peněžní půjčku".

162. V § 56 odst. 1 se slova "nabytí nebo kolaudace" nahrazují slovy "vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby39), a to k tomu dni, který nastane dříve" a věta druhá se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 39 zní:

______________________________________
"39)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.".

163. V § 56 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

164. V § 56 odst. 2 se slova ", včetně finančního pronájmu," zrušují a za slovo "povolení39)" se vkládají slova "nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby".

165. V § 56 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

166. V § 57 odst. 1 písmeno d) včetně poznámek pod čarou č. 44c a 44g zní:

"d)
činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů44c), a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti44g), které mají akreditované vzdělávací programy,

______________________________________
44c)
Například vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.
44g)
Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.".

167. V § 58 odst. 2 se za slova "dodání zboží" vkládají slova "oprávněnými osobami podle odstavce 1", za slovo "dopravních" se vkládá slovo "zdravotních" a slova "nemocným nebo zraněným osobám" se zrušují.

168. V § 59 se slova "Službami sociální pomoci" nahrazují slovy "Sociální pomocí", slova "poskytované veřejnoprávními subjekty nebo jinými právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání" se zrušují a doplňuje se věta druhá "Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu47a).".

Poznámka pod čarou č. 47a zní:

_____________________________________
"47a)
§ 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

169. V § 61 písm. b) se slova "veřejnoprávními subjekty nebo právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání" nahrazují slovy "orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu48a)".

Poznámka pod čarou č. 48a zní:

_____________________________________
"48a)
§ 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 48a a 48b se označují jako poznámky pod čarou č. 48b a 48c, a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

170. V § 61 písm. f) se za slova "podle písmen" vkládá slovo "a),".

171. V § 61 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)
poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob svým členům, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, která nejsou předmětem daně, pokud jsou tyto služby nezbytné pro uskutečňování jejich plnění a pokud úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů v seskupení, nenarušuje-li toto osvobození hospodářskou soutěž.".

172. V § 62 odst. 2 se za slovo "pořízení" vkládají slova "nebo použití".

173. V § 63 odst. 2 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty" a na konci odstavce se doplňují věty "Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43.".

174. § 66 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48b zní:


"§ 66

Osvobození od daně při vývozu zboží

(1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství48b). Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

(2) Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země

a)
prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo

b)
kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.

(3) Osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně je také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

(4) Vývoz zboží je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 30 odst. 4 a 5. V případě, že výstup zboží z území Evropského společenství není potvrzen celním orgánem na daňovém dokladu, může plátce prokázat výstup zboží jinými důkazními prostředky.

_____________________________________
48b)
Čl. 91, 161, 145, 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 48c se zrušuje, a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

175. V § 67 odst. 1 se slovo "nebo" nahrazuje slovem "ani".

176. V § 68 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "paliva a potravin lodím" nahrazují slovy "zboží pro zásobení lodí".

177. V § 68 odst. 1 písm. a) se slovo "používaným" nahrazuje slovem "používaných" a slovo "přepravujícím" se nahrazuje slovem "přepravujících".

178. V § 68 odst. 1 písm. b) se slovo "používaným" nahrazuje slovem "používaných", slova "zásobování lodí používaných" se nahrazují slovy "dodání palubních zásob lodím používaným" a slovo "potravinami" se zrušuje.

179. V § 68 odst. 1 písm. c) se slovo "válečným" nahrazuje slovem "válečných".

180. V § 68 odst. 2 písm. a) se za slovo "lodí" vkládají slova ", včetně nájmu námořních lodí s posádkou,".

181. V § 68 odst. 3 písm. a) se za slovo "letadel" vkládají slova ", včetně nájmu letadel s posádkou,".

182. V § 68 odst. 4 se slova "paliva a potravin letadlům uvedeným" nahrazují slovy "zboží pro zásobení letadel uvedených".

183. V § 68 odst. 7 se za slova "se sídlem v jiném členském státě" vkládají slova "a jejich členům a úředníkům".

184. V § 68 odst. 8 větě první se slova "jsou povinny" nahrazují slovy "a jejich členové nebo úředníci, pokud jsou osobami požívajícími výsad a imunit podle § 80, jsou povinni", ve větě druhé se slova "jsou oprávněny" nahrazují slovy ", jejich členové nebo úředníci a členové orgánu Evropských společenství jsou oprávněni", slova "do určité výše" se nahrazují slovy "v rozsahu stanoveném principem vzájemnosti a v případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, v rozsahu stanoveném v § 80" a ve větě třetí se slova "této výše se použije § 80 obdobně" nahrazují slovy "tohoto rozsahu se započítává i výše daně vrácené podle § 80".

185. V § 68 odst. 13 se číslo "70" nahrazuje číslem "69".

186. V § 70 větě první se za slovo "osob" vkládají slova "a jejich zavazadel" a za slovo "zeměmi" se vkládají slova ", včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou," a za větu první se vkládá věta "Za služby přímo související s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů.".

187. V § 72 odst. 2 písm. e) se slova "odst. 10 písm. a), b), c), e) a f)" nahrazují slovy "odst. 8".

188. V § 72 se odstavec 6 zrušuje.

189. V § 73 odst. 1 se slova "a byl zaúčtován podle zvláštního právního předpisu,50) popřípadě evidován podle § 100 u plátců, kteří nevedou účetnictví" včetně poznámky pod čarou č. 50 a věta druhá zrušují.

190. V § 73 odst. 2 se slova "v daňovém přiznání" zrušují a slova "platba plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění, pokud k přijetí došlo před uskutečněním zdanitelného plnění" se nahrazují slovy "úplata, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň".

191. V § 73 odst. 3 se slova "v daňovém přiznání", slova ", který byl zaúčtován podle zvláštního právního předpisu,50) popřípadě evidován podle § 100 u plátců, kteří nevedou účetnictví" a věta poslední zrušují.

192. V § 73 odst. 4 se slova ", údaj o zaplacení daně při dovozu zboží je celním orgánem na rozhodnutí uveden a toto rozhodnutí bylo zaúčtováno podle zvláštního právního předpisu,50) popřípadě evidováno podle § 100 u plátců, kteří nevedou účetnictví" zrušují.

193. V § 73 odst. 5 se slova "v daňovém přiznání" zrušují.

194. V § 73 odst. 7 se slova ", který byl zaúčtován podle zvláštního právního předpisu,50) popřípadě evidován podle § 100 u plátců, kteří nevedou účetnictví, a který byl vystaven osobou registrovanou k dani v jiném členském státě" a slova "v daňovém přiznání" zrušují.

195. V § 73 odst. 8 se slova ", který byl zaúčtován podle zvláštního právního předpisu,50) popřípadě evidován podle § 100 u plátců, kteří nevedou účetnictví, a který byl vystaven osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani" a slova "v daňovém přiznání" zrušují.

196. V § 73 odst. 9 se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty".

197. V § 73 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) Plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle § 72 odst. 4, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve.".

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 a 13.

198. V § 73 odst. 12 se věta první a druhá zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Po uplynutí této lhůty je však plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých mu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto plnění přiznal.".

199. § 74 včetně nadpisu zní:


"§ 74

Nárok na odpočet daně při změně režimu

(1) Plátce má nárok na odpočet daně u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace, které je k datu registrace jeho obchodním majetkem. Plátce má nárok na odpočet daně i u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace, které k datu registrace již samostatně jeho obchodním majetkem není, pokud se stalo součástí hmotného majetku7c), odpisovaného nehmotného majetku7c), pozemků nebo zásob, které k datu registrace jeho obchodním majetkem jsou. Obdobně má plátce nárok na odpočet daně při dovozu zboží a při pořízení nemovitosti.

(2) Plátce má nárok na odpočet daně u služeb pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace, které jsou k datu registrace obchodním majetkem plátce. Plátce má nárok na odpočet daně i u služeb, které mu byly poskytnuty za posledních 12 měsíců před datem registrace, které k datu registrace již samostatně obchodním majetkem plátce nejsou, pokud se staly součástí hmotného majetku7c), odpisovaného nehmotného majetku7c), pozemků nebo zásob, které k datu registrace obchodním majetkem plátce jsou.

(3) Datem registrace se pro účely tohoto ustanovení rozumí datum účinnosti rozhodnutí o registraci.

(4) Nárok na odpočet daně podle odstavce 1 se uplatní způsobem a za podmínek stanovených v § 72 a 73 za první zdaňovací období po datu registrace. Podmínkou uplatnění nároku na odpočet daně jsou daňové doklady nebo doklady vystavené plátcem, které obsahují částku za zdanitelné plnění, které je včetně daně.

(5) Datem pořízení se pro účely tohoto ustanovení rozumí datum uskutečnění zdanitelného plnění.

(6) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je k datu zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část. Snížení odpočtu daně se vztahuje na majetek uvedený v odstavci 7 a plátce je povinen provést snížení odpočtu daně za poslední zdaňovací období.

(7) Částka, o kterou je plátce povinen snížit nárok na odpočet daně podle odstavce 6, se určí

a)
obdobně postupem podle § 78 odst. 5 u majetku vymezeného v § 78 odst. 2, nebo

b)
ve výši uplatněného odpočtu daně u nedokončeného majetku vytvořeného vlastní činností, u úplat za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, a u zásob.

(8) Ustanovení odstavce 6 se obdobně použije i u majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního právního předpisu63), u majetku nabytého na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, u majetku, který je součástí jmění převedeného při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu64), u majetku spravovaného plátcem jako osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k pokračování v živnosti po zemřelém plátci a u majetku vydaného plátci jako dědicovi pokračujícímu v živnosti po zemřelém plátci při ukončení dědického řízení.".

200. V § 75 odst. 1 se slova "uvedených v § 51" zrušují.

201. V § 75 odst. 2 větě první se slova "finančního pronájmu" nahrazují slovy ", kdy je osobní automobil přenechán za úplatu do užívání podle smlouvy, pokud si strany sjednají, že uživatel je oprávněn nabýt osobní automobil, který je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy (dále jen "finanční pronájem osobního automobilu"), věty druhá a třetí se nahrazují větami "Zákaz odpočtu daně se nevztahuje na nákup osobního automobilu, včetně nákupu formou finančního pronájmu osobního automobilu, za účelem jeho dalšího prodeje nebo za účelem finančního pronájmu osobního automobilu. Zákaz odpočtu daně se nevztahuje rovněž na pořízení osobního automobilu určeného na vývoz plátcem." a ve větě poslední se za slova "finančního pronájmu" vkládají slova "osobního automobilu".

202. V § 76 odst. 2 větě druhé se slova "s nárokem na odpočet daně" zrušují, slovo "platby" se nahrazuje slovem "úplaty" a slovo "plateb" se nahrazuje slovem "úplat".

203. V § 76 odstavec 3 zní:

"(3) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají

a)
prodej hmotného majetku7c), odpisovaného nehmotného majetku7c) nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem7d), pokud tento majetek plátce využíval pro svou ekonomickou činnost,

b)
finanční služby a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně.".

204. V § 77 odst. 1 se slova "v daňovém přiznání" zrušují.

205. V § 77 odst. 2 větě první se slovo "platby" nahrazuje slovem "úplaty", slovo "platba" se nahrazuje slovem "úplata" a za slovo "předmětem" se vkládá slovo "daně" a ve větě druhé se slova "v daňovém přiznání" zrušují a slovo "platba" se nahrazuje slovem "úplata".

206. V § 77 odst. 3 se slova "v daňovém přiznání" zrušují.

207. V § 77 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud byla provedena oprava výše daně, která má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, povinen provést opravu odpočtu daně. Opravu plátce provede na základě přijatého opravného daňového dokladu, popřípadě jiného dokladu souvisejícího s opravou výše daně, nebo na základě opravy v evidenci pro daňové účely za zdaňovací období, ve kterém tento doklad obdržel, nebo ve kterém provedl opravu v evidenci pro daňové účely. Pokud je však plátce povinen provést opravu odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých byl povinen přiznat daň na výstupu a u kterých provedl opravu výše daně, provede opravu odpočtu daně za stejné zdaňovací období jako opravu výše daně.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

208. V § 77 odstavec 5 zní:

"(5) Pokud byla provedena oprava výše daně, která má za následek zvýšení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění, oprávněn provést opravu odpočtu daně. Opravu je plátce oprávněn provést na základě přijatého opravného daňového dokladu, popřípadě jiného dokladu souvisejícího s opravou výše daně, nebo na základě opravy v evidenci pro daňové účely nejdříve za zdaňovací období, ve kterém tento doklad obdržel nebo ve kterém provedl opravu v evidenci pro daňové účely, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohla být oprava nejdříve provedena. Pokud je však plátce oprávněn provést opravu odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých byl povinen přiznat daň na výstupu a u kterých provedl opravu výše daně, je oprávněn provést opravu odpočtu daně nejdříve za stejné zdaňovací období jako opravu výše daně.".

209. V § 77 odst. 6 se číslo "3" nahrazuje číslem "5".

210. V § 78 odst. 1 se slova "dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku" nahrazují slovy "majetku vymezeného v odstavci 2".

211. V § 78 odstavec 2 zní:

"(2) Úprava odpočtu daně se provede u odpočtu daně u hmotného majetku7c), odpisovaného nehmotného majetku7c) nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem7d). Pro účely tohoto ustanovení se technické zhodnocení52) považuje za samostatný majetek.".

212. V § 78 odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení se slova "při jeho pořízení" zrušují.

213. V § 78 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Pro úpravu odpočtu daně u pořízeného technického zhodnocení platí odstavce 1 až 9 obdobně s tím, že období pro úpravu odpočtu se vymezuje jako období zahrnující rok, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání, a následující 4 kalendářní roky. Částka daně na vstupu u technického zhodnocení se stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých plnění.

(11) Pro úpravu odpočtu daně u majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního právního předpisu63), u majetku nabytého na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, u majetku, který je součástí jmění převedeného při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu64), u majetku spravovaného plátcem jako osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k pokračování v živnosti po zemřelém plátci a u majetku vydaného plátci jako dědicovi pokračujícímu v živnosti po zemřelém plátci při ukončení dědického řízení platí odstavce 1 až 10 obdobně s tím, že běh lhůty pro úpravu odpočtu daně se nepřerušuje. Období pro úpravu odpočtu daně se vymezuje jako období zahrnující rok, ve kterém byl majetek původně pořízen jiným plátcem, od kterého plátce majetek nabyl, a následující 4 kalendářní roky.".

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 12.

214. V § 78 odst. 12 se číslo "9" nahrazuje číslem "11".

215. V § 79 odst. 1 se slova "při pořízení dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku" zrušují a za slova "odst. 4" se vkládají slova "u majetku vymezeného v § 78 odst. 2".

216. V § 79 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

217. V § 79 odst. 4 se slova "až 4" nahrazují slovy "až 3".

218. V § 79 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pro odpočet daně u majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního právního předpisu63), u majetku nabytého na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, u majetku, který je součástí jmění převedeného při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu64), u majetku spravovaného plátcem jako osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k pokračování v živnosti po zemřelém plátci a u majetku vydaného plátci jako dědicovi pokračujícímu v živnosti po zemřelém plátci při ukončení dědického řízení platí obdobně odstavce 1 až 4 s tím, že běh lhůty pro vyrovnání odpočtu daně se nepřerušuje. Období pro vyrovnání odpočtu daně se vymezuje jako období 4 po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl majetek původně pořízen jiným plátcem, od kterého plátce majetek nabyl.".

219. V § 80 odst. 2 písm. d) se slovo "trvalého" zrušuje.

220. V § 80 odst. 6 písm. a) se slova ", nebo místo podnikání" zrušují.

221. V § 80 odst. 6 písm. h) se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

222. V § 80 odst. 12 se číslo "83" nahrazuje číslem "84".

223. V § 80 se doplňuje odstavec 19, který zní:

"(19) Pro stanovení maximální výše daně, která se vrací podle tohoto ustanovení, se započítává i výše daně, která by se uplatnila, kdyby plnění poskytnuté pro osobu požívající výsad a imunit nebylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 8.".

224. V § 81 odst. 3 se slovo "trvalého" zrušuje.

225. V § 81 odst. 5 písm. c) se slovo "trvalého" zrušuje.

226. V § 81 odst. 5 písm. h) se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

227. V § 82 odst. 1 se za slovo "státě" vkládají slova ", v němž má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu", slova "nebo provozovnu" se nahrazují slovy "ani provozovnu" a slova "plnění podle § 66, 68, 69 a 70 a s výjimkou plnění podle § 15 a § 13 odst. 8, pokud jsou povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro které je plnění poskytnuto" se nahrazují slovy "dovozu zboží, plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, plnění podle § 69, plnění podle § 15, pokud jsou osobou povinnou přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro které je plnění poskytnuto, a s výjimkou plnění podle § 17, je-li osoba registrovaná k dani v jiném členském státě prostřední osobou".

228. V § 82 odst. 3 písm. b) se za slova "daňovými doklady" vkládají slova ", s výjimkou zjednodušených daňových dokladů,".

229. V § 82 odst. 5 písm. c) se slova "trvalého pobytu nebo místa podnikání" nahrazují slovem "pobytu".

230. V § 82 odst. 5 písm. h) se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

231. V § 82 odst. 8 se za větu druhou vkládají věty "Daň se vrací na žádost žadatele v členském státě, v němž má žadatel sídlo, místo podnikání nebo provozovnu. Pokud je daň vrácena v členském státě, kde má žadatel sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, poplatky za převod vrácené daně hradí žadatel.".

232. V § 83 odst. 1 se za slova "služby v tuzemsku" vkládají slova "nebo při dovozu zboží", slova "sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje, v tuzemsku a" se nahrazují slovy "provozovnu na území Evropského společenství, pokud" a slova "plnění podle § 66 až 70 a s výjimkou plnění podle § 15 a § 13 odst. 8" se nahrazují slovy "dovozu zboží, plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, plnění podle § 69 a s výjimkou plnění podle § 15".

233. V § 83 odst. 3 větě druhé se slova "trvalého pobytu" nahrazují slovem "podnikání".

234. V § 83 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

235. V § 83 odst. 5 písm. b) se za slova "daňovými doklady" vkládají slova ", s výjimkou zjednodušených daňových dokladů,".

236. V § 83 odst. 5 písm. d) se slova "uplatňuje nárok na vrácení daně, nedodala zboží nebo neposkytla službu s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění podle § 66 až 70 a s výjimkou plnění podle § 15 a § 13 odst. 8, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce, pro kterého je plnění poskytnuto" nahrazují slovy "žádá o vrácení daně, splnila podmínky stanovené v odstavci 1".

237. V § 83 odst. 12 úvodní části ustanovení se za slovo "zboží" vkládají slova "a služeb".

238. V § 83 odst. 12 písm. f) se slova "s výjimkou nafty" zrušují.

239. V § 84 odst. 1 písm. a) se slova "trvalý pobyt" nahrazují slovy "místo pobytu", slova "její pobyt" se nahrazují slovy "místo jejího pobytu" a slovo "zapsán" se nahrazuje slovem "zapsáno".

240. V § 84 odst. 3 písm. g) se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

241. V § 85 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova "osobního automobilu" a věta druhá se zrušuje.

242. V § 85 se na konci odstavce 3 doplňují věty "V případě nákupu osobního automobilu formou finančního pronájmu osobního automobilu se vrací rovněž daň zaplacená za nájem nakoupeného osobního automobilu, přičemž celková výše vrácené daně činí nejvíce 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně.".

243. V § 85 odst. 4 písm. b) se slovo "a" nahrazuje slovy "osobního automobilu ke dni", slovo "nájemce" se nahrazuje slovem "uživatele" a na konci textu písmene b) se doplňují slova "osobního automobilu".

244. V § 85 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím lhůty podle odstavce 3, a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2.".

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

245. V § 85 odst. 7 se za slova "finančního pronájmu" vkládají slova "osobního automobilu".

246. V § 85 odst. 8 se slovo "trvalého" nahrazuje slovem "místa".

247. V § 85 odst. 9 písm. a) se slova "trvalý pobyt" nahrazují slovy "místo pobytu".

248. V § 85 odst. 10 písm. c) se slova "popřípadě název, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě místo trvalého" nahrazují slovy "místo podnikání nebo místo".

249. V § 85 odst. 10 písm. h) se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

250. V § 86 odst. 8 písm. a) se za slova "sídlo" vkládají slova "nebo místo podnikání".

251. V § 86 odst. 8 písm. h) se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

252. V § 88 odst. 1 se za slova "povinná k dani," vkládají slova "která nemá na území Evropského společenství provozovnu a", slova "písm. o)" se nahrazují slovy "písm. h)" a slova ", místo pobytu nebo se obvykle zdržuje" se nahrazují slovy "nebo místo pobytu".

253. V § 89 odst. 2 písm. a) se slova "plátce, který" nahrazují slovy "osoba povinná k dani, která".

254. V § 89 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo "osob".

255. V § 89 odst. 5 se na konci věty první doplňují slova ", pokud se přirážka stanoví podle odstavce 3 za zdaňovací období, je povinen přiznat daň nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém jsou cestovní služby uskutečněny".

256. V § 89 odst. 7 se slova "mimo území Evropského společenství" nahrazují slovy "ve třetí zemi" a na konci odstavce se doplňuje věta " Za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi se považuje nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava.".

257. V § 89 odst. 15 se věta druhá zrušuje, v dosavadní větě třetí se za slova "poskytnutou službu" vkládají slova "zajištění cestovní služby", za dosavadní větu třetí se vkládá věta "Poskytnutí služby spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud jednotlivé služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty ve třetí zemi.", v dosavadní větě čtvrté se slova "mimo území Evropského společenství" nahrazují slovy "ve třetí zemi" a na konci odstavce se doplňuje věta "Pro vymezení služby cestovního ruchu poskytnuté ve třetí zemi platí odstavec 7 věta třetí obdobně.".

258. V § 90 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "včetně dodání použitého zboží na základě smlouvy o finančním pronájmu" zrušují a na konci úvodní části ustanovení se doplňují slova "v rámci obchodování na území Evropského společenství".

259. V § 90 odst. 2 písm. b) se za slova "podle § 62" vkládají slova "nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně obdobně podle platného předpisu jiného členského státu".

260. V § 90 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a 11".

261. V § 90 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby daně. V tomto případě se přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou pořizovací cenou za nakoupené zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby daně.".

Dosavadní odstavce 5 až 14 se označují jako odstavce 6 až 15.

262. V § 90 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Zvláštní režim nelze také použít při dodání zboží, pokud byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně.".

263. V § 92 odst. 1 písm. a) se za slovo "slitků" vkládají slova "zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti,".

264. V § 92 odst. 3 se za slova "od daně" vkládají slova "bez nároku na odpočet daně".

265. V § 92a odst. 1 písm. a) se slova "s výjimkou investičního zlata" nahrazují slovy ", s výjimkou investičního zlata,".

266. V § 92a odst. 5 písm. k) se slova "nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona" zrušují.

267. V § 92a odst. 6 se slova "v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře" nahrazují slovy "způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)".

268. V § 93 odstavec 2 zní:

"(2) Při správě daně celními orgány při dovozu a vývozu zboží se postupuje podle právních předpisů upravujících správu cla.".

269. V § 93a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu, s výjimkou osoby evidované podle § 88, je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.

(3) Pro osobu povinnou k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst. 17, je místně příslušným správcem daně finanční úřad místně příslušný její části, která je součástí skupiny.".

270. V § 94 odst. 1 se slova ", která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu" nahrazují slovy "se sídlem nebo místem podnikání", na konci textu věty první se doplňují slova ", nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve" a věta druhá se nahrazuje větou "Nesplní-li registrační povinnost podle § 95 odst. 1, stává se plátcem dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci.".

271. V § 94 odstavec 2 zní:

"(2) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která

a)
uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž obrat dosahovaný samostatně mimo sdružení v součtu s obratem dosahovaným společně všemi účastníky sdružení v rámci sdružení překročí obrat stanovený v § 6, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl obrat překročen, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve; nesplní-li registrační povinnost podle § 95 odst. 2, stává se plátcem dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci,

b)
uskutečňuje zdanitelná plnění společně s jinými osobami povinnými k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy, stává se plátcem dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci toho účastníka sdružení, který se stal plátcem jako první, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve,

c)
uzavře smlouvu o sdružení10) nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem ke společnému uskutečňování zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, stává se plátcem dnem uzavření této smlouvy.".

272. V § 94 odst. 3 se slova ", místem podnikání nebo provozovnou" nahrazují slovy "nebo místem podnikání".

273. V § 94 odst. 4 se slova ", místem podnikání nebo provozovnou" nahrazují slovy "nebo místem podnikání".

274. V § 94 odst. 6 větě první se slova ", místem podnikání nebo provozovnou" nahrazují slovy "nebo místem podnikání", slova "uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, a uskutečňuje pořízení" se nahrazují slovem "pořizuje", za slovo "státu" se vkládají slova "v tuzemsku" a ve větě druhé se slova "podle § 2 odst. 2 písm. b) se započítává hodnota zboží dodaného osobě povinné k dani formou zasílání zboží podle § 18 a hodnota zboží, které bylo touto osobou nakoupeno v jiném členském státě od osoby registrované k dani a přemístěno do tuzemska" nahrazují slovy "se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně".

275. V § 94 odstavce 7 až 12 znějí:

"(7) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje v tuzemsku z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává plátcem dnem prvního pořízení tohoto zboží.

(8) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, které jsou poskytnuty služby podle § 15 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, se stává plátcem dnem poskytnutí uvedených služeb. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služeb poskytnutých tento den.

(9) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, které jsou poskytnuty služby nebo dodáno zboží podle § 15 odst. 2, se stává plátcem dnem poskytnutí služby nebo dodání zboží. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň ze zboží dodaného v tento den.

(10) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku mimo dovozu zboží, se stávají plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud jsou osobou povinnou přiznat a zaplatit daň. Pokud tyto osoby uskuteční plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou plnění podle § 69, stávají se plátcem dnem prvního uskutečnění tohoto plnění.

(11) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, které založí v tuzemsku provozovnu, se stávají plátcem dnem vzniku provozovny, s výjimkou, kdy tyto osoby uskutečňují prostřednictvím provozovny v tuzemsku pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(12) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci třístranného obchodu podle § 17, se stávají plátcem dnem prvního pořízení zboží.".

Poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.

276. V § 94 se doplňují odstavce 13 až 17, které znějí:

"(13) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, kterým je dodáno zlato podle § 92a, s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto zlata.

(14) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží podle § 18 do tuzemska, které v běžném kalendářním roce přesáhne částku 1 140 000 Kč, se stává plátcem dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně, podle § 18 do tuzemska, se stává plátcem dnem prvního dodání tohoto zboží.

(15) Osoba povinná k dani, která dobrovolně podá přihlášku k registraci podle § 95 odst. 7 nebo 8, se stává plátcem dnem účinnosti uvedeným na rozhodnutí o registraci.

(16) Osoba identifikovaná k dani podle § 96, která začne uskutečňovat ekonomickou činnost, se stává plátcem dnem zahájení ekonomické činnosti.

(17) Osoba povinná k dani, která je členem skupiny, a v rozsahu, v jakém se její část nestala součástí skupiny podle § 5a uskuteční zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dovozu zboží nebo plnění podle § 69, s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň.".

277. V § 95 odst. 1 se slova "se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku" nahrazují slovy ", která se stává plátcem podle § 94 odst. 1".

278. V § 95 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem

a)
podle § 94 odst. 2 písm. a), je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit,

b)
podle § 94 odst. 2 písm. b), je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy se o registraci jiného účastníka dozvěděla, nebo

c)
podle § 94 odst. 2 písm. c), je povinna předložit přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy,

a je povinna o svém podání přihlášky k registraci informovat ostatní účastníky sdružení.

(3) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 3, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne nabytí majetku.

(4) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 4, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Právnická osoba, která je plátcem, a při změně právní formy nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, je povinna do 15 dnů ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku oznámit změnu správci daně, který ji vyznačí na rozhodnutí o registraci.".

279. V § 95 odst. 5 ve větách první a druhé se slova "§ 74 odst. 5" nahrazují slovy "§ 74 odst. 6".

280. V § 95 odstavce 6 až 11 znějí:

"(6) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, které se stávají plátcem podle § 94 odst. 6 až 14, jsou povinny podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stanou plátcem.

(7) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která je osvobozena od uplatňování daně podle § 6, je oprávněna podat přihlášku k registraci kdykoliv.

(8) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které budou uskutečňovat v tuzemsku plnění s nárokem na odpočet daně, jsou oprávněny podat přihlášku k registraci nejpozději ke dni prvního uskutečnění tohoto plnění.

(9) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 16, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zahájení ekonomické činnosti.

(10) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako plátce a není oprávněna podat přihlášku k registraci. Pokud tato osoba začne uskutečňovat zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, je povinna podat přihlášku k registraci podle odstavce 1, pokud její celkový obrat přesáhne limit stanovený v § 6 odst. 1. Jestliže se osoba povinná k dani rozhodne uplatňovat daň u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle § 56, může podat přihlášku k registraci kdykoliv.

(11) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 17, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stane plátcem.".

281. V § 95 se odstavce 12 a 13 zrušují.

282. § 96 včetně nadpisu zní:


"§ 96

Osoby identifikované k dani

(1) Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč, se stává osobou identifikovanou k dani dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Do celkové hodnoty pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně.

(2) Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která v tuzemsku pořizuje z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává osobou identifikovanou k dani dnem prvního dodání tohoto zboží.

(3) Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, která podá přihlášku k registraci, i když hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku uvedenou v odstavci 1, se stává osobou identifikovanou k dani k datu účinnosti rozhodnutí o registraci.".

283. § 97 včetně nadpisu zní:


"§ 97

Registrace osoby identifikované k dani

(1) Osoba identifikovaná k dani je povinna předložit místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne překročení částky 326 000 Kč. Pořizuje-li z jiného členského státu nový dopravní prostředek a zboží podléhající spotřební dani, je povinna předložit přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

(2) Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která pořizuje zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, je oprávněna předložit místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci kdykoliv.".

284. V § 98 odst. 1 větě první se za slova "§ 95 odst. 1" vkládají slova "nebo podle § 95 odst. 2 písm. a)", slova "celkových příjmů nebo výnosů" se nahrazují slovy "celkového souhrnu úplat", slova "náhradu za zdanitelná plnění" se nahrazují slovy "náhradu za daň ze zdanitelných plnění" a na konci textu věty první se doplňují slova ", a z hodnoty zboží, které pořídila z jiného členského státu neoprávněně bez daně".

285. V § 98 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

286. V § 99 odstavec 3 zní:

"(3) Plátce, jehož zdaňovacím obdobím je podle odstavce 1 kalendářní čtvrtletí a jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl částky alespoň 2 000 000 Kč, je oprávněn si zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc, pokud tuto změnu oznámí správci daně nejpozději do 31. ledna příslušného roku.".

287. V § 99 odstavec 8 zní:

"(8) Změnu zdaňovacího období podle odstavce 3 ze čtvrtletního na měsíční anebo z měsíčního na čtvrtletní je možné provést od počátku kalendářního roku, pokud ji plátce do 31. ledna toho roku oznámí správci daně. Nedojde-li ke změně zdaňovacího období podle odstavce 1 nebo 2, zdaňovací období plátce se v následujících letech nemění, dokud plátce neoznámí změnu podle odstavce 3.".

288. V § 99 odst. 10 se slova "podle § 94 odst. 11" nahrazují slovy ", který nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání".

289. V § 101 odst. 7 se slova "podle § 94 odst. 11" nahrazují slovy ", který nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání".

290. V § 101 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:

"(8) Osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. k), je povinna podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém povinnost přiznat a zaplatit daň vznikla. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.".

291. § 103 se včetně poznámky pod čarou č. 67 zrušuje.

292. V § 104 odst. 1 se za slovo "tím" vkládají slova "v tomto zdaňovacím období".

293. V § 104 odst. 2 se za slovo "tím" vkládají slova "v tomto zdaňovacím období".

294. V § 104 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Postup podle odstavce 1 nebo 2 se neuplatní, pokud plátce, který byl povinen krátit odpočet daně podle § 72 odst. 4 ve zdaňovacím období, do kterého skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti příslušely, uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období a zdaňovací období, do kterého příslušely, bylo v jiném kalendářním roce.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

295. V § 106 odst. 1 se slova "na osvědčení" nahrazují slovy "v rozhodnutí" a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova "a pokud celková hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu nepřekročila v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato hodnota nebyla překročena ani v roce minulém, pokud tento zákon nestanoví jinak".

296. V § 106 odst. 2 se slovo "zdanitelná" zrušuje.

297. V § 106 odst. 3 větě první se číslo "95" nahrazuje číslem "94" a věta druhá se zrušuje.

298. V § 106 odst. 9 se slova "podle § 94 odst. 11 k 31. lednu následujícího kalendářního roku" nahrazují slovy ", který nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání" a slova "tomuto plátci nevznikla v průběhu běžného kalendářního roku žádná povinnost přiznat a zaplatit daň" se nahrazují slovy "tento plátce v předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně".

299. V § 106a odst. 8 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

300. V § 107 odst. 1 větě první se slova ", která pořizuje zboží z jiného členského státu," zrušují, za slovo "může" se doplňují slova "po uplynutí 2 kalendářních roků ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci počítaných od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti," a slova ", nebo pokud uplynula lhůta uvedená v § 16 odst. 3" a věta druhá se zrušují.

301. V § 107 odstavec 2 zní:

"(2) Správce daně zruší registraci osoby identifikované k dani nejdříve po uplynutí 2 kalendářních roků ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci počítaných od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti, pokud jí za poslední 2 kalendářní roky nevznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.".

302. V § 107 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud osoba registrovaná jako osoba identifikovaná k dani zahájí ekonomickou činnost, správce daně zruší její registraci jako osoby identifikované k dani k datu předcházejícímu dni nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci plátce.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

303. V § 108 odstavec 1 zní:

"(1) Přiznat a zaplatit daň správci daně jsou povinni

a)
plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, popř. převod nemovitosti s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou dodání zlata podle § 92a a s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat a zaplatit daň osoba, které jsou tato plnění poskytována,

b)
plátce, kterému je poskytována služba podle § 15 odst. 1 nebo 4,

c)
plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je dodáváno zboží nebo poskytována služba podle § 15 odst. 2 a 3,

d)
plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského státu,

e)
kupující, který je plátcem nebo osobou identifikovanou k dani, kterému je dodáváno zboží za podmínek stanovených v § 17,

f)
osoba, v jejíž prospěch je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká daňová povinnost podle § 23,

g)
osoba, v jejíž prospěch je zboží vráceno ze svobodného pásma nebo svobodného skladu zpět do tuzemska,

h)
zahraniční osoba povinná k dani, která poskytuje elektronické služby podle zvláštního režimu a zvolila si tuzemsko jako stát identifikace,

i)
plátce, kterému je dodáno zlato podle § 92a,

j)
osoba, která není plátcem, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu,

k)
osoba, která uvede daň na dokladu.".

304. V příloze č. 1 se číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží a název zboží u první položky nahrazuje tímto textem:

"01-05, 07-23,25 Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem70)) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203 - 2208.
06 Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.".

Poznámka pod čarou č. 70 zní:

_____________________________________
"70)
§ 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.".

305. V příloze č. 1 se položky s číselným kódem "Ex - 4818 - Dětské pleny.", "Ex - 6111 - Dětské pleny." a "Ex - 6209 - Dětské pleny." zrušují.

306. V příloze č. 1 se za položku s číselným označením 28 - 30, 40, 48, 56, 61, 62 vkládá položka, která zní: "4818, 6111, 6209 Dětské pleny.".

307. V příloze č. 1 v položce s číselným kódem Ex 49 se slovo "Ex-" zrušuje a v textu názvu zboží se za slovo "brožury," vkládají slova "letáky, prospekty," a za slova "předlohy pro kreslení a" se vkládá slovo "omalovánky".

308. V příloze č. 1 se v položce s číselným označením 4401 středník nahrazuje čárkou.

309. V příloze č. 1 se slova "06022090 - stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, těch druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy" zrušují.

310. V příloze č. 1 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2007".

311. V příloze č. 1 se věta "Pokud je před číselným kódem uvedena poznámka ex, znamená to, že snížené sazbě podléhá pouze zboží v této příloze výslovně uvedené." nahrazuje větou "Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy.".

312. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.


Seznam služeb podléhajících snížené sazbě


SKP Popis služby
Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
35.43.92 Opravy invalidních vozíků.
41 Shromažďování, úprava a rozvod vody.
55 Ubytovací služby.
60 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel; doprava visutými lanovkami a lyžařskými vleky.
61 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
62 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
74.70.12 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
74.70.13 Služby tradičního čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
85.1 Zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle § 58.
85.3 Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
85.3 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
90.01 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
90.02.11 Sběr a přeprava komunálního odpadu.
92 Vstupné na koncerty, filmová a divadelní představení, ohňostroje, výstavy, vyhlídkové věže, do zábavných parků, cirkusů, muzeí, zoologických a botanických zahrad, historických objektů a na podobné kulturní události; vstupné na sportovní události; použití sportovních zařízení krytých i nekrytých ke sportovním činnostem; použití rekreačních parků a pláží.
92.3 Činnosti samostatných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít.
93.03 Pohřebnictví a související služby, včetně dodání zboží přímo souvisejícího s poskytováním těchto služeb.
93.04 Služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní.
95 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

Pro uplatnění snížené sazby daně se používá Standardní klasifikace produkce platná k 1. lednu 2003. Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. Za úklidové práce v domácnosti se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu. Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění.".

313. Název přílohy č. 3 zní: "Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících se použijí dosavadní právní předpisy.

2. Pro smluvní vztahy ze smluv o finančním pronájmu uzavřených podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Osoba povinná k dani, registrovaná jako osoba identifikovaná k dani podle § 96 a 97 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a nevztahuje se na ni povinnost registrace podle § 95 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stává plátcem ve smyslu § 94 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a je povinna do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit místně příslušnému správci daně, že je osobou povinnou k dani.

4. Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě a zahraniční osoba povinná k dani mající provozovnu v tuzemsku, která se do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nestala plátcem podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stává plátcem podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a je povinna do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat přihlášku k registraci.

5. Výše obratu pro účely registrace plátce podle § 94 a 95 a zrušení registrace plátce podle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se stanoví za období předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců způsobem

a)
podle § 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kalendářní měsíce, v jejichž průběhu byl v účinnosti zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b)
podle § 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kalendářní měsíce, v jejichž průběhu byl v účinnosti zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. U dovezeného zboží, které bylo propuštěno do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších zákonů.


Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2009 Poslední změna: 25. srpna 2008 Počet shlédnutí: 3097