LEGISLATIVA

172/2010 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

172

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o ochraně ovzduší

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e)
od 1. června 2010 ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů; obsah biopaliva, konkrétně bioethanolu, v motorových benzinech, uplatněný formou nízkoprocentního přídavku musí být maximálně do 5 % objemových a nesmí dojít k překročení obsahu kyslíku stanoveného v maximální výši 2,7 % hmotnostních,

f)
od 1. června 2010 ve výši 6 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty; obsah biopaliva v motorové naftě, uplatněný formou nízkoprocentního přídavku, nesmí překročit výši maximálního podílu stanoveného do 7 % objemových.".

2. V § 3a odst. 2 se slova "písm. a) až d)" zrušují.

3. V § 3a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) V případě, že osoba uvedená v odstavci 1 překročí v kalendářním roce povinné minimální množství biopaliv stanovené v odstavci 1 (dále jen "nadměrné množství biopaliv"), může toto nadměrné množství biopaliv převést do plnění povinnosti podle odstavce 1 v bezprostředně následujícím kalendářním roce. Množství biopaliv převáděné do následujícího kalendářního roku může činit nejvýše 0,2 % z celkového množství motorových benzinů a motorové nafty uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo uvedených do volného daňového oběhu pro dopravní účely v jiném členském státě Evropské unie a dodaných na daňové území České republiky v uplynulém kalendářním roce.

(4) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 hodlá v následujícím kalendářním roce uplatnit nadměrné množství biopaliv podle odstavce 3, je povinna to písemně sdělit místně příslušnému celnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání hlášení podle odstavce 8. Sdělení musí obsahovat následující údaje

a)
jméno, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo a daňové identifikační číslo osoby,

b)
množství biopaliv, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce,

c)
množství biopaliv, o které byla překročena povinnost podle odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce,

d)
množství biopaliv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle odstavce 1 v bezprostředně následujícím kalendářním roce.".

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 5 až 12.

4. V § 40 odst. 13 se slova "§ 3a odst. 9" nahrazují slovy "§ 3a odst. 11".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Za kalendářní rok 2010 se pro účely splnění povinnosti stanovené v § 3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje období od 1. ledna 2010 do 31. května 2010.

2. Za kalendářní rok 2010 se pro účely splnění povinnosti stanovené v § 3a odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje období od 1. června 2010 do 31. prosince 2010.

3. Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za kalendářní rok podle bodů 1 a 2 je osoba uvedená v § 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. povinna podat místně příslušnému celnímu úřadu k 31. lednu 2011.

4. Pokud osoba uvedená v § 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. uvede v kalendářním roce uvedeném v bodu 1 do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely menší množství biopaliv, než je stanoveno v § 3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., nebo v pohonných hmotách, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, dodá na daňové území České republiky menší množství biopaliv pro dopravní účely, než je stanoveno v § 3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., může chybějící množství biopaliv převést do plnění povinnosti v kalendářním roce uvedeném v bodu 2. V takovém případě se povinnost stanovená v § 3a odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 86/2002 Sb. v kalendářním roce podle bodu 2 o převedené množství navyšuje. Ustanovení § 3a odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v tomto případě pro kalendářní rok uvedený v bodu 1 nepoužije.

5. Pokud osoba uvedená v § 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. překročí v kalendářním roce uvedeném v bodu 1 minimální množství biopaliv stanovené v § 3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., může toto nadměrné množství biopaliv převést do plnění povinnosti v kalendářním roce uvedeném v bodu 2. Ustanovení § 3a odst. 3 věty druhé zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v tomto případě nepoužije.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.


Vlček v. r.

Fischer v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. června 2010 Poslední změna: 5. června 2010 Počet shlédnutí: 1229