LEGISLATIVA

393/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

393

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Čl. I

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. a) se doplňuje bod 27, který zní:

"27.
investiční faktor,".

2. V § 7 odst. 4 písm. a) se na konci textu bodu 12 doplňují slova "pro přepravu plynu do výstupního domácího bodu a do výstupních bodů virtuálního zásobníku plynu".

3. V § 7 odst. 4 písm. a) bod 19 zní:

"19.
koeficienty pro výpočet objemu plynu ke krytí pohonu kompresních stanic na výstupních bodech přepravní soustavy,".

4. V § 7 odst. 4 písm. b) bod 8 zní:

"8.
plánované náklady na nákup plynu pro vlastní technologickou spotřebu,".

5. V § 7 odst. 4 písm. b) se doplňují body 15 až 17, které znějí:

"15.
plánované náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát v distribuční soustavě,

16.
plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení,

17.
vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení.".

6. V § 8 odst. 3 se číslo "30" nahrazuje číslem "31".

7. V § 9a se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.".

8. V § 10 odst. 6 a 7 se slova "v takové výši, jaké by provozovatel distribuční soustavy dosáhnul, kdyby postupoval" nahrazují slovy "ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené".

9. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Uzavře-li provozovatel distribuční soustavy v průběhu kalendářního roku smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, zohlední Úřad v povolených nákladech uhrazené nájemné, nejvýše však ve výši regulovaných nákladů na nájemné stanovené podle přílohy č. 11.".

10. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

11. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

12. V příloze č. 7 část A odstavec 2 zní:

(odstavec není v digitální podobě)

13. V příloze č. 7 část C odstavec 2 zní:

(odstavec není v digitální podobě)

14. V příloze č. 7 část C odst. 4 písm. b) se slova "a od výpočtových výnosů na všech napěťových úrovních jsou odečteny korekční faktory za distribuci elektřiny napěťových úrovní za rok i-4" zrušují.

15. V příloze č. 7 část D se na konci textu odstavce 3 doplňují slova ", popřípadě více regulovaných roků; při rozdělení a připočtení korekčního faktoru pro více regulovaných roků Úřad zohlední časovou hodnotu peněz odvozenou od výnosu střednědobých státních dluhopisů".

16. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

17. Přílohy č. 9 až 11 znějí:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Parametry regulačního vzorce podle § 7 odst. 4 písm. b) bodů 16 a 17 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, Úřad držiteli licence na distribuci plynu poprvé stanoví a oznámí pro regulovaný rok 2014.

2. Postup stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, Úřad poprvé použije pro stanovení plánované hodnoty regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení na rok 2014.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

 

Datum uveřejnění: 12. prosince 2011 Poslední změna: 3. ledna 2012 Počet shlédnutí: 645