LEGISLATIVA

66/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

66

ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I


Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

    Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).


2. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 6g zní:

    „(6) V regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti Regionální rady hlavní město Praha v přenesené působnosti6g), které je řídícím orgánem operačních programů pro region soudržnosti Praha.
    __________
    6g) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.


3. V § 16e se doplňuje odstavec 3, který zní:

    „(3) V regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti výboru podle odstavce 1 rada hlavního města Prahy, s výjimkou působnosti podle písmene c), kterou vykonává zastupitelstvo hlavního města Prahy.“.


Čl. II


1. Regionální rada regionu soudržnosti Praha se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušuje.

2. Veškerá práva a závazky Regionální rady regionu soudržnosti Praha dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na hlavní město Prahu.

3. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Praha přecházejí z Regionální rady regionu soudržnosti Praha na hlavní město Prahu.


Čl. III


Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. května 2007 Poslední změna: 19. dubna 2007 Počet shlédnutí: 2935