LEGISLATIVA

122/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

122

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2007,

kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav
a náležitostech návrhu pozemkových úprav


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, se mění takto:

1. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Upřesněný obvod pozemkových úprav podle § 9 odst. 6 zákona se v katastru nemovitostí zapíše na základě ohlášení pozemkového úřadu, jehož součástí je geometrický plán.".

2. V § 5 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Jde-li o pozemky ve vlastnictví státu, zvou se ke zjišťování průběhu hranic příslušné organizační složky státu14a), státní organizace14b) a státní podniky14c), které s pozemky hospodaří, a právnická osoba, která pozemky spravuje14d).".

Poznámky pod čarou č. 14a až 14d znějí:

____________________________________
"14a)
§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
14b)
§ 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
14c)
Například § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
14d)
§ 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 5 odst. 2 větě třetí se slova "zastavěné nebo zastavitelné části obce," nahrazují slovy "zastavěného území nebo hranice pozemků v zastavitelných plochách,".

4. V § 7 odst. 6 se v prvé větě za slova "jejich zaměření" vkládají slova "a vyhotovení nového souboru informací podle katastrální vyhlášky23a)".

Poznámka pod čarou č. 23a zní:

____________________________________
"23a)
§ 66 odst. 1 písm. d), h) a o) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).".

5. V § 8 odst. 1 ve větě poslední za středníkem se slova "znovu doručí26)" nahrazují slovy "doručí se stanovením lhůty k podání námitek26)".

6. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) V případě pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona, pokud vlastník souhlasí s jejich řešením ve smyslu § 2 zákona, se uvede písemný souhlas vlastníka dotčených pozemků v tabulce č. 1 přílohy. V této tabulce se rovněž uvede písemný souhlas vlastníka dotčených pozemků s neoceňováním dřevin ve smyslu odstavce 1.".

Poznámka pod čarou č. 27 včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.

7. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) K námitkám podaným k pozemkům neřešeným podle § 2 zákona, které pozemkový úřad předává podle § 8 odst. 1 zákona katastrálnímu úřadu k rozhodnutí, připojí pozemkový úřad i výsledky zeměměřických činností podle katastrální vyhlášky23a).".

8. V § 9 odst. 4 se poslední věta nahrazuje větou "Plán společných zařízení v části zaměřené na protierozní a protipovodňová opatření musí být doplněn návrhem agrotechnických opatření, se kterým budou vlastníci pozemků prokazatelně seznámeni; v poznámkách pod tabulkou č. 2 se uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická opatření podle plánu společných zařízení.".

9. V § 10 odst. 8 se slova "způsobilé podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "podle katastrální vyhlášky35)".

Poznámka pod čarou č. 35 zní:

____________________________________
"35)
§ 66 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb.".

10. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b zní:

"(9) U pozemkové úpravy, jejímž předmětem je upřesnění přídělů35a), se kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce35b) zpracuje společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi původními a novými pozemky, a to včetně evidování jiných právních vztahů.

____________________________________
35a)
§ 13 zákona č. 139/2002 Sb.
35b)
§ 66 odst. 1 písm. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) vyhlášky č. 26/2007 Sb.".

11. V příloze v bodu 4 písm. d) se za slova "interakční prvky," vkládají slova "zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti,".

12. V příloze tabulky č. 1 a 2 znějí:

(odkaz na předpis ve formátu PDF)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. července 2007 Poslední změna: 24. července 2007 Počet shlédnutí: 3146