LEGISLATIVA

133/2010 Sb.

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

133

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2010

o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování
a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich
evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 2, § 4 odst. 1, § 5 odst. 6 a § 7 odst. 3 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a)
požadavky na jakost pohonných hmot,

b)
způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot,

c)
evidenci pohonných hmot.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)
motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49

1.
bez přídavku biopaliv,

2.
s přídavkem bioethanolu a s přídavkem bioetherů obsahujících 5 nebo více atomů uhlíku v molekule, přičemž obsah ethanolu, etherů a dalších kyslíkatých látek nepřesahuje hodnoty uvedené v příslušné české technické normě,

3.
uvedené v bodech 1 a 2 s obsahem dalších kyslíkatých látek tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval hodnotu obsahu kyslíku uvedenou v příslušné české technické normě,

b)
motorovou naftou

1.
plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 41,

2.
plynové oleje s přídavkem maximálně 7 procent objemových methylesterů mastných kyselin určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 41,

c)
biopalivem kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu a vyráběné z biomasy,

d)
biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů,

e)
bioplynem plynná pohonná hmota vyrobená z biomasy nebo biologicky rozložitelné části odpadu, která je vyčištěna na jakost odpovídající zemnímu plynu a je určena pro pohon motorů,

f)
bioethanolem ethanol obecně denaturovaný vyrobený z biomasy, používaný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 20 00,

g)
bioetherem zejména ethyltercbutylether vyrobený na bázi bioethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 10,

h)
bionaftou methylestery mastných kyselin (dále jen "FAME") vyrobené z rostlinného oleje nebo živočišného tuku s vlastnostmi motorové nafty, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 3824 90 91, například methylester řepkového oleje,

i)
směsným palivem motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent objemových FAME (dále jen "směsná motorová nafta") uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 3824 90 97, směs minimálně 70 procent objemových bioethanolu s motorovým benzinem (dále jen "ethanol E85") a bioethanol s obsahem maximálně 5 procent hmotnostních komplexních zušlechťovacích aditiv určený k pohonu spalovacích vznětových motorů (dále jen "ethanol E95"),

j)
zkapalněnými ropnými plyny (dále jen "LPG") plyny určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91 a 2711 13 97,

k)
stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG") plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,

l)
alternativním palivem palivo, které lze použít pro pohon motorového vozidla, například vodík, nebo přepracované rostlinné oleje a živočišné tuky zpracované rafinačními technologiemi na uhlovodíkové motorové palivo,

m)
plynovými oleji pro pohon nesilničních pojízdných strojů, zejména v oblasti zemědělství a stavebnictví, plynové oleje uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 41 a 2710 19 45, včetně plynových olejů s přídavkem FAME maximálně do 7 procent objemových,

n)
syntetickým palivem na bázi biomasy uhlovodíkové palivo používané v dopravě vyrobené chemicko-technologickými postupy z biomasy,

o)
datem prodeje den prodeje pohonné hmoty na čerpací stanici.


§ 3

Jakost pohonných hmot

(1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li

a)
motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce; v případě benzinu s přídavkem bioethanolu je maximální hodnota tlaku par 60 kPa zvýšena o odchylku tlaku par uvedenou v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b)
motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)
FAME ČSN EN 14214,

d)
směsná motorová nafta ČSN 65 6508,

e)
ethanol E85 ČSN 65 6512,

f)
ethanol E95 ČSN 65 6513,

g)
LPG ČSN EN 589,

h)
CNG ČSN 65 6517 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i)
bioplyn ČSN 65 6514,

j)
alternativní palivo příslušné české technické normě, například vodík ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520).

(2) Požadovaná jakost bioethanolu pro přidávání do motorových benzinů je splněna, odpovídá-li ČSN EN 15376.


§ 4

Způsob sledování složení a jakosti pohonných hmot

(1) Sledování složení a jakosti pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na výrobních, výdejních, skladovacích nebo prodejních místech.

(2) Odběr vzorků a posouzení výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušné české technické normě3).

(3) Při každém odběru vzorku se sepíše protokol, který musí obsahovat

a)
evidenční číslo protokolu evidovaného Českou obchodní inspekcí (dále jen "inspekce"),

b)
označení kontrolované osoby, a to,

1.
jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2.
jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

c)
datum, čas a místo skutečného odběru vzorku,

d)
označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,

e)
druh pohonné hmoty s určením podle příslušných českých technických norem4),

f)
číslo pečeti, označení vzorku a jeho množství a celkové množství vzorkované pohonné hmoty,

g)
jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo služebního průkazu a podpis pracovníka inspekce pověřeného k plnění kontrolních úkolů (dále jen "inspektor") a v případě, že odběr vzorků provádí přizvaná odborně způsobilá osoba, i její jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a podpis,

h)
jména, příjmení, data narození a podpisy ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku.

(4) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou osobou, přizvanou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba.

(5) Minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Sledování jakosti pohonných hmot se provádí pouze zkušebními analytickými metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami.

(7) Zkušební analýzy odebraných vzorků pohonných hmot a jejich vyhodnocení jsou prováděny akreditovanou osobou5). Vyhodnocení analýz může být na žádost inspekce doplněno akreditovanou osobou o posouzení závažnosti nedostatků zjištěných u jednotlivých jakostních parametrů odebraných vzorků pohonných hmot s ohledem na jejich negativní dopad na provoz motoru, bezpečnost nebo na životní prostředí.


§ 5

Ukazatele jakosti pohonných hmot

Při sledování jakosti pohonných hmot se sledují:

a)
u motorového benzinu ukazatele uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)
u motorové nafty ukazatele uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)
u CNG ukazatele uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)
u ostatních pohonných hmot ukazatele uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 6

Aditiva

(1) Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití olovnatého motorového benzinu se používá aditivum, jehož základem je draselná sůl, zejména draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivum se dávkuje tak, aby koncentrace draslíku v jednom litru benzinu byla v rozmezí 5 mg až 26 mg draslíku.

(2) K zabezpečení stability jakosti motorové nafty s přídavkem biopaliva pro pohon vznětových motorů lze použít pouze takové methylestery mastných kyselin, do nichž byla předem přidána aditiva, zajišťující jejich oxidační stabilitu.


§ 7

Monitorování složení a jakosti pohonných hmot

(1) Vzor zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc, kterou vypracovává inspekce, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Souhrnná zpráva o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok, kterou vypracovává inspekce, se skládá z podkladů uvedených v přílohách č. 7 až č. 13 k této vyhlášce. Tyto podklady musí být zpracovány samostatně pro každý druh pohonné hmoty na základě její specifikace. Pro motorový benzin je specifikace určena oktanovým číslem výzkumnou metodou a maximálně přípustným obsahem síry. Pro motorovou naftu, FAME, směsnou motorovou naftu, LPG a CNG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem síry.


§ 8

Evidence pohonných hmot

(1) Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot vyrobených, dovezených, vyvezených, nakoupených nebo prodaných v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, s výjimkou pohonných hmot prodaných na čerpacích stanicích, obsahuje

a)
údaje o výrobci, dovozci, vývozci nebo prodejci pohonných hmot, který zprávu předává, a to,

1.
jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2.
jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b)
údaje o množství a složení vyrobených, dovezených, vyvezených, nakoupených nebo prodaných pohonných hmot, uvedené v příloze č. 14 k této vyhlášce,

c)
jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.

(2) Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných na čerpacích stanicích v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, obsahuje

a)
údaje o provozovateli čerpací stanice, který zprávu předává; odstavec 1 písm. a) se použije obdobně,

b)
jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpacích stanic,

c)
údaje o množství pohonných hmot prodaných na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce,

d)
jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.


§ 9

Doložka vzájemného uznávání

Pokud tato vyhláška stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy práva Evropské unie, neuplatní se tyto požadavky na pohonné hmoty, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku anebo byly vyrobeny v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v souladu s jejich právními předpisy, za předpokladu, že je zaručena míra ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tato vyhláška.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti, se zrušuje.


§ 11

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010, s výjimkou tabulky č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

(2) Tabulka č. 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2011.


Ministr:

Ing. Tošovský v. r.


____________________________________________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS.
Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku měřicí metody stanovené v přílohách I, II, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES podle článku 10 uvedené směrnice.
Rozhodnutí Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o společném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
2)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
3)
ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14275, ČSN EN ISO 4257, ČSN EN ISO 4259.
4)
Například ČSN EN 228, ČSN EN 590, ČSN EN 14214 , ČSN 65 6508, ČSN EN 589, ČSN 65 6517.
5)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.
(Přílohy budou v digitální podobě po nabytí právní moci)

 

Datum uveřejnění: 1. června 2010 Poslední změna: 18. května 2010 Počet shlédnutí: 2111