LEGISLATIVA

185/2001 Sb.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

             185/2001 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 15. května 2001 
     o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Změna: 477/2001 Sb. 
Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. 
Změna: 188/2004 Sb. 
Změna: 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb. (část) 
Změna: 317/2004 Sb. 
Změna: 7/2005 Sb. 
Změna: 7/2005 Sb. (část) 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
            ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Tento  zákon  stanoví  v  souladu  s právem Evropských 
společenství1) 
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi 
  při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví 
  člověka a trvale udržitelného rozvoje,1a) 
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a 
c) působnost orgánů veřejné správy. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Směrnice  Rady ze  dne  15.  července 1975  o odpadech 
  (75/442/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 18. března 1991, kterou se mění směrnice 
  75/442/EHS o odpadech (91/156/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o zneškodňování odpadních 
  olejů (75/439/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1986, kterou se mění 
  směrnice  75/439/EHS  o  zneškodňování  odpadních  olejů 
  (87/101/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu 
  oxidu titaničitého (78/176/EHS). 
  Čl. 11 směrnice Rady ze dne 17. prosince 1979 o ochraně 
  podzemních vod před  znečišťováním některými nebezpečnými 
  látkami (80/68/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 12. června 1986 o ochraně životního 
  prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren 
  odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování 
  znečištění životního prostředí azbestem (87/217/EHS). 
  Směrnice  Rady  ze  dne  18.  března  1991 o bateriích 
  a akumulátorech  obsahujících  některé  nebezpečné  látky 
  (91/157/EHS). 
  Směrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se 
  přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS 
  o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné 
  látky. 
  Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech 
  (91/689/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují 
  a racionalizují  zprávy  o  provádění  některých  směrnic 
  týkajících se životního prostředí (91/692/EHS). 
  Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o zneškodňování 
  polychlorovaných  bifenylů  a  polychlorovaných  terfenylů 
  (PCB/PCT). 
  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách 
  odpadů. 
  Směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. 
  září 2000 o vozidlech s ukončenou životností. 
1a) Zákon č.  17/1992 Sb., o životním  prostředí, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
                § 2 
 
            Působnost zákona 
 
   (1) Zákon  se vztahuje na nakládání  se všemi odpady, 
s výjimkou 
a) odpadních vod,2) 
b) odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
  způsobem ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích,3) 
c) odpadů drahých kovů,4) 
d) radioaktivních odpadů,5) 
e) mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, 
  částí těl včetně amputovaných končetin a orgánů a ostatků.6) 
f) konfiskátů živočišného původu,7) 
g) nezachycených emisí znečišťujících ovzduší,8) 
h) odpadů trhavin, výbušnin a munice,9) 
i) vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků 
  a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich 
  využití na zemědělském půdním fondu, k zavážení podzemních 
  prostor a  k úpravám povrchu  terénu (terénním úpravám), 
  stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vztahuje 
se tento zákon i na ukládání odpadů, které nevznikly při hornické 
činnosti, do podzemních prostor a na odkaliště3) a na nakládání 
s nepoužitelnými  návykovými látkami,  přípravky a prekurzory 
a nepoužitelnými léčivy.10) 
 
   (3)  Ministerstvo  životního  prostředí  a  Ministerstvo 
zemědělství stanoví vyhláškou podrobnosti nakládání a limitní 
hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených 
hlušinách, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, na 
které se nevztahuje zákon o odpadech. 
------------------------------------------------------------------ 
 2) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 3) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
  (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 4) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
  (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. 
 5) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 
  a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 6) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích 
  tkání a orgánů a o změně některých zákonů. 
 7) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 8) Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
  látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší 
  a poplatcích za  jeho znečišťování, ve  znění pozdějších 
  předpisů. 
 9) Zákon č. 61/1988 Sb.,  o hornické činnosti, výbušninách 
  a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění 
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                § 3 
 
              Pojem odpad 
 
   (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 
úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 
 
   (2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá 
movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených 
v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve 
smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru 
nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se 
jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu 
dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé 
ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba 
sama. 
 
   (3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle 
§ 78 odst. 2 písm. h) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit 
se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených 
v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
  k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně 
  energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo 
  při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo 
b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. 
 
   (4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do 
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní 
prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu.11) 
------------------------------------------------------------------ 
11) Například zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 634/1992 Sb., 
  o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                § 4 
 
           Další základní pojmy 
 
   Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných 
  odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný 
  odpad vykazující jednu  nebo více nebezpečných vlastností 
  uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při 
  činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad 
  v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících 
  u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 
c) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení 
  vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči 
  o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto 
  činností, 
d) nakládáním s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, 
  sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, 
  využívání a odstraňování, 
e) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
f) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do 
  shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
  nakládáním s odpady, 
g) skladováním odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly 
  soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení 
  k tomu určeného a jejich ponechání v něm, 
h) skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování 
  odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země, 
i) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo 
  fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za 
  účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění, 
j) výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou 
  právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání 
  kupovány za sjednanou cenu, 
k) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, 
  biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich 
  třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, 
  využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, 
  případně snížení jejich nebezpečných vlastností, 
l) využíváním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto 
  zákonu, 
m) materiálovým využitím odpadů  - náhrada prvotních surovin 
  látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné 
  suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu 
  účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání 
  energie, 
n) energetickým využitím odpadů - použití odpadů hlavně způsobem 
  obdobným jako paliva8) za účelem získání jejich energetického 
  obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie, 
o) odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto 
  zákonu, 
p) původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají 
  odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž 
  podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady 
  vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických 
  osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce 
  odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů 
  v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu 
  určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů, 
r) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání 
  s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních 
  předpisů,12) 
s) uvedením výrobku do oběhu - úplatné nebo bezúplatné předání 
  výrobku jiné osobě za účelem distribuce nebo použití. Za 
  uvedení do oběhu se považuje též dovoz výrobku. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
  513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
  309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
 ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ A HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ 
 
               HLAVA I 
            ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ 
 
                § 5 
 
       Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
 
   (1) Původce a oprávněná  osoba jsou povinni pro účely 
nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydá 
prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle 
Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na toto řízení se 
nevztahuje správní řád.13) 
 
   (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Katalog odpadů, 
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 
c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
  na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. 
------------------------------------------------------------------ 
13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění pozdějších předpisů. 
 
                § 6 
 
        Zařazování odpadu podle kategorií 
 
   (1) Původce a oprávněná  osoba jsou povinni pro účely 
nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li 
a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím 
  právním předpise, nebo 
b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu 
  složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze 
  č. 5 k tomuto zákonu, nebo 
c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 
  nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise. 
 
   (2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná 
osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako 
nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje 
podmínky uvedené v odstavci 1. 
 
   (3) Směsný komunální odpad  se nezařazuje do kategorie 
nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním 
nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené 
v odstavci 1 nebo 2. 
 
   (4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení 
nebezpečných  vlastností  odpadu  prokáží,  že odpad uvedený 
v odstavci 1 písm. b) nebo  c) nemá žádnou z nebezpečných 
vlastností,  ne-jsou povinni  dodržovat režim  stanovený pro 
nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto 
nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví 
pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 
odpadu. 
 
   (5)  Ministerstvo stanoví  vyhláškou Seznam nebezpečných 
odpadů. 
 
              HLAVA II 
      HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ 
 
                § 7 
 
    Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 
   (1) V případě, že původce nebo oprávněná osoba, která 
s odpadem nakládá, se domnívá, že odpad, který splňuje podmínky 
uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), nemá žádnou z nebezpečných 
vlastností, mohou požádat o hodnocení nebezpečných vlastností 
tohoto odpadu. 
 
   (2) Nebezpečné vlastnosti odpadů uvedené v příloze č. 2 
k tomuto zákonu pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 
a H14 hodnotí  právnická osoba nebo  fyzická osoba pověřená 
ministerstvem, ostatní nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 
2 k tomuto zákonu hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba 
pověřená Ministerstvem zdravotnictví (dále jen "pověřená osoba"). 
 
   (3) Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se 
uděluje na dobu určitou, nejvýše na 5 let. Dobu platnosti pověření 
k hodnocení nebezpečných vlastností  odpadů ministerstvo nebo 
Ministerstvo zdravotnictví na návrh pověřené osoby prodlouží vždy 
nejvýše o dalších 5 let,  pokud jsou splněny podmínky pro 
prodloužení platnosti pověření stanovené tímto zákonem. 
 
   (4) Pokud pověřená osoba podá návrh na prodloužení platnosti 
pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nejpozději do 
6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo toto pověření uděleno, 
pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nezaniká, 
dokud o návrhu nebude pravomocně rozhodnuto. 
 
   (5) Udělené pověření nepřechází na jinou právnickou osobu 
nebo fyzickou osobu. 
 
   (6) Ministerstvo udělí pověření nebo prodlouží platnost 
pověření právnické osobě nebo  fyzické osobě, která prokáže 
odbornou způsobilost nebo jejíž odborná způsobilost byla uznána 
podle zvláštního právního předpisu13a). Odborná způsobilost pro 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 
2 k tomuto zákonu pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, 
H13 a H14 se prokazuje dokladem 
a) o vysokoškolském  vzdělání technického  nebo přírodovědného 
  směru, 
b) o nejméně 10 letech praxe v oboru chemie nebo odpadového 
  hospodářství, a 
c) o tom, že žadatel v posledních 6 měsících před podáním žádosti 
  o pověření nebo návrhu  na prodloužení platnosti pověření 
  absolvoval  školení pro  hodnocení nebezpečných vlastností 
  odpadů, jehož náplň schválilo ministerstvo. 
 
   (7) Ministerstvo zdravotnictví udělí pověření nebo prodlouží 
platnost pověření právnické osobě nebo fyzické osobě, která 
prokáže odbornou způsobilost nebo jejíž odborná způsobilost byla 
uznána podle zvláštního právního předpisu13a). Odborná způsobilost 
se prokazuje 
a) pro  hodnocení  nebezpečných  vlastností  odpadů uvedených 
  v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením kódem H4 až H8, 
  H10 a H11 předložením dokladu o ukončeném vysokoškolském studiu 
  ve studijním oboru  lékařství, veterinární lékařství nebo 
  farmacie, popř. v jiném studijním oboru na jiné vysoké škole, 
  pokud fyzická osoba  absolvovala postgraduální studium ve 
  specializaci průmyslové toxikologie a pokud jde o jiné odborné 
  pracovníky ve zdravotnictví, speciální průpravu, v jejíž náplni 
  je toxikologie, podle zvláštních právních předpisů;14) pro 
  hodnocení nebezpečné vlastnosti  odpadů uvedené v příloze 
  č. 2 k tomuto zákonu pod označením H9 předložením dokladu 
  o ukončeném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékařství 
  nebo veterinární lékařství, 
b) dokladem o nejméně 10 letech praxe v oboru, a 
c) dokladem o tom, že žadatel v posledních 6 měsících před podáním 
  žádosti o pověření nebo  návrhu na prodloužení platnosti 
  pověření  absolvoval  školení  pro  hodnocení nebezpečných 
  vlastností  odpadů,  jehož  náplň  schválilo  Ministerstvo 
  zdravotnictví. 
 
   (8) Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou 
k podnikání, musí požadavky uvedené v odstavcích 6 a 7 splňovat 
ten, kdo v ní odpovídá za řádné hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, (dále jen "odborný zástupce"). 
 
   (9) Pokud dojde k ukončení činnosti odborného zástupce 
u pověřené osoby, je pověřená osoba povinna ustanovit nového 
odborného zástupce a jeho ustanovení oznámit ministerstvu, které 
ji pověřilo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení činnosti 
odborného zástupce. Zároveň je pověřená osoba povinna tomuto 
ministerstvu předložit  doklady, ze kterých  vyplývá odborná 
způsobilost nového odborného zástupce. 
 
   (10) Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která 
je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České 
republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené 
v odstavci 2, pokud prokáže, že 
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a 
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 2 podle 
  právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. 
 
   (11) Doklady o splnění podmínek podle odstavce 10 písm. a) 
a b)  je  tato  osoba  povinna  předložit ministerstvu nebo 
Ministerstvu zdravotnictví před zahájením činností vyjmenovaných 
v odstavci 2. Pro činnost této osoby platí obdobně § 9. 
 
   (12)  Ministerstvo a  Ministerstvo zdravotnictví stanoví 
vyhláškou  obsah  žádosti  o  udělení  pověření k hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů,  obsah návrhu na prodloužení 
platnosti  tohoto pověření  a obsah  školení pro  hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. 
------------------------------------------------------------------ 
13a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
   způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 
   unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
   kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
14) § 45 vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících 
  a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve znění 
  zákona č. 425/1990 Sb. 
 
                § 8 
 
       Odejmutí a zánik pověření k hodnocení 
         nebezpečných vlastností odpadů 
 
   (1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své 
působnosti rozhodnutím odejme pověření k hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů pověřené osobě, pokud neplní postupy stanovené 
pro hodnocení nebezpečných  vlastností odpadů nebo nesplňuje 
podmínky, za kterých bylo pověření uděleno, nebo vystaví osvědčení 
na odpad, který má některou z nebezpečných vlastností. 
 
   (2) Platnost rozhodnutí o pověření k hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů zaniká 
a) smrtí fyzické osoby, 
b) zánikem právnické osoby, 
c) prohlášením konkursu na majetek pověřené osoby, 
d) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, pokud nebylo požádáno 
  o prodloužení pověření ve smyslu § 7 odst. 4 nebo 
e) dnem doručení oznámení pověřené osoby o ukončení její činnosti 
  jako pověřené osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
  ministerstvu, které ji pověřilo. 
 
                § 9 
 
   Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu 
 
   (1) Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba na 
základě žádosti původce nebo oprávněné osoby. Zjistí-li pověřená 
osoba, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli 
osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen 
"osvědčení"). V opačném případě pověřená osoba písemně sdělí 
s odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných 
vlastností (dále jen "sdělení"). Kopii tohoto osvědčení nebo 
sdělení zašle původce nebo oprávněná osoba neprodleně České 
inspekci životního prostředí (dále jen "inspekce") a krajskému 
úřadu příslušnému podle místa nakládání s odpadem. Osvědčení 
nezbavuje původce odpadu a oprávněnou osobu povinnosti nakládat 
s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, 
a odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem. 
Na vydávání osvědčení a sdělení se nevztahuje správní řád. 
 
 
   (2) V osvědčení vymezí pověřená osoba vždy druh a původ 
odpadu, na který se osvědčení vztahuje, vyhodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu platnosti osvědčení; 
tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osvědčení pozbývá platnosti 
okamžitě, když u původce nebo oprávněné osoby dojde ke změně 
technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní složení odpadu 
nebo jeho vlastnosti. 
 
   (3) Inspekce  nebo krajský úřad  příslušný podle místa 
nakládání s odpadem mohou pozastavit platnost osvědčení vydaného 
pověřenou osobou na dobu nejvýše 60 dnů, vzniknou-li pochybnosti 
o dodržení správných metod nebo postupu stanovených pro hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadu nebo způsobu a četnosti kontrol 
nebezpečných vlastností nebo vzniknou-li pochybnosti o výsledku 
hodnocení  nebezpečných  vlastností  odpadu.  Odvolání  proti 
rozhodnutí o pozastavení platnosti osvědčení nemá odkladný účinek. 
 
   (4) Inspekce  nebo krajský úřad  příslušný podle místa 
nakládání s odpadem mohou odejmout osvědčení, jestliže nebyly 
dodrženy metody nebo postup stanovený pro hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu nebo nebezpečné vlastnosti nebyly vyhodnoceny 
správně. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí osvědčení nemá 
odkladný účinek. 
 
   (5) Pověřená osoba nesmí vydat osvědčení pro odpad, za který 
odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba, a nesmí hodnotit 
nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena. 
 
   (6)  Ministerstvo a  Ministerstvo zdravotnictví  stanoví 
vyhláškou 
a) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, 
b) obsah osvědčení, 
c) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností 
  odpadů. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
        POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
               HLAVA I 
           VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 
 
               § 10 
 
          Předcházení vzniku odpadů 
 
   (1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 
povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství 
a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, 
musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje 
lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto 
zákonem a se zvláštními právními předpisy.15) 
 
   (2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, 
která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby 
omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak 
nebezpečných odpadů. 
 
   (3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, 
která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět 
v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo 
jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění 
nespotřebovaných částí výrobků. 
------------------------------------------------------------------ 
15) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
  a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 11 
 
          Přednostní využívání odpadů 
 
   (1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 
povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně 
využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů 
má přednost před jiným využitím odpadů. 
 
   (2) Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, 
jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické 
předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány 
odpadového hospodářství podle části sedmé tohoto zákona. 
 
   (3) Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má 
vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví 
a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou 
být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění 
není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí 
nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku 
neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům. 
 
               § 12 
 
            Obecné povinnosti 
 
   (1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich 
pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními 
předpisy vydanými na  ochranu životního prostředí. Nakládání 
s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy16) 
platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými 
vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních 
předpisech k němu stanoveno jinak. 
 
   (2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle 
tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání 
s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady 
nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno 
životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování 
stanovené zvláštními právními předpisy.17) 
 
   (3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze 
právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru 
nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek 
stanovených v § 17 též obec. 
 
   (4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává 
odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. 
V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán. 
 
   (5) Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro 
jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem 
nebo s ostatními odpady je zakázáno. Ve výjimečných případech je 
míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady 
přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu příslušného podle 
místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze 
tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví 
lidí nebo životního prostředí a je-li účelem míšení nebezpečných 
odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění 
odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi. 
 
   (6) Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem 
nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, 
je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné 
pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato 
povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které 
je vydán souhlas krajského úřadu podle odstavce 5. 
 
   (7) Na jednotky požární ochrany a další právnické osoby 
a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou zvláštními 
právními předpisy18) určeny k řešení havárií a zdolávání požárů, 
se při  této činnosti nevztahují  povinnosti původců odpadů 
a oprávněných osob. 
------------------------------------------------------------------ 
16) Například zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 258/2000 Sb. 
17) Například zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
18) Například  zákon č.  133/1985 Sb.,  ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 13 
 
       Balení a označování nebezpečných odpadů 
 
   (1) Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními 
právními předpisy.19) 
 
   (2) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými 
odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny 
následujícím způsobem: 
a) odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 
  k tomuto zákonu pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 
  a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu,19) 
b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem 
  "nebezpečný odpad". 
 
   (3) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným 
odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného 
odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem 
vybavit. 
 
   (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah identifikačního 
listu nebezpečného odpadu. 
------------------------------------------------------------------ 
19) § 11 a 12 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách 
  a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. 
  Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných 
  věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 
  64/1987 Sb. 
  Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží 
  (RID). 
 
               § 14 
 
      Souhlas k provozování zařízení k využívání, 
       odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 
 
   (1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, 
kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho 
provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). 
V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad 
posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. 
Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na 
dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský 
úřad  prodlouží  na  základě  žádosti  provozovatele skládky 
nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou 
splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky 
stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena 
k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které 
splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání 
s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, 
v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na 
ochranu zdraví lidí a životního prostředí.20) K provozování 
takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení 
podle odstavce 1. 
 
   (3) Pokud další provozovatel zařízení požádá krajský úřad 
o nový  souhlas  k  provozování  zařízení  nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne převodu nebo přechodu užívacího práva 
k zařízení, dosavadní souhlas k provozování zařízení platí i pro 
dalšího provozovatele, dokud o žádosti dalšího provozovatele 
nebude pravomocně rozhodnuto. 
 
   (4) Kolaudační rozhodnutí, vydané podle zvláštního právního 
předpisu,21) pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen 
souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1. 
 
   (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení, 
b) obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
  nebo výkupu odpadů, 
c) technické požadavky na tato zařízení, 
d) obsah plánu úprav skládky. 
------------------------------------------------------------------ 
20) Například zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
  258/2000 Sb. 
21) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 15 
 
            Odpadový hospodář 
 
   (1) Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 
2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t 
nebezpečného odpadu za rok, a provozovatel skládky nebezpečných 
odpadů nebo komunálních odpadů jsou povinni zajišťovat odborné 
nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále 
jen "odpadový hospodář"). 
 
   (2) Splňuje-li podmínky uvedené v odstavci 1 i jednotlivá 
samostatná provozovna, je původce nebo oprávněná osoba povinna 
určit odpadového hospodáře i pro tuto samostatnou provozovnu. 
 
   (3) Odpadový hospodář odpovídá původci nebo oprávněné osobě, 
která jej svým odpadovým hospodářem určila, za zajištění odborného 
nakládání s odpady. Odpadový hospodář zastupuje původce nebo 
oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní 
činnosti. 
 
   (4) Funkci odpadového hospodáře lze vykonávat pro nejvíce pět 
původců a oprávněných osob nebo pět samostatných provozoven. 
 
   (5) Povinnost určit odpadového hospodáře se nevztahuje na 
dopravce, i když splňují podmínky uvedené v odstavci 1. 
 
   (6) Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, 
která má dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe 
v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo 
střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru 
odpadového hospodářství v posledních 10 letech. 
 
   (7) Pokud původce nebo oprávněná osoba splňují podmínky 
uvedené v odstavci 1, je ustanovení odpadového hospodáře v souladu 
s tímto zákonem předpokladem pro udělení souhlasů podle § 14 
a § 16 odst. 3. 
 
   (8) Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře 
u původce nebo oprávněné osoby a podmínky uvedené v odstavci 1 
nadále trvají, je původce nebo oprávněná osoba povinna ustanovit 
nového odpadového hospodáře a jeho ustanovení oznámit správnímu 
úřadu, který jí vydal souhlas k provozování zařízení nebo souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady, a to nejpozději do 30 dnů ode 
dne ukončení činnosti odpadového hospodáře. Zároveň je původce 
nebo oprávněná osoba povinna tomuto správnímu úřadu předložit 
doklady, z nichž vyplývá splnění požadavků uvedených v odstavci 6. 
 
   (9) Ustanovení odstavce 8 se vztahuje i na případ, kdy nově 
dojde k naplnění podmínek podle odstavce 1 u původce nebo 
oprávněné osoby. 
 
              HLAVA II 
    POVINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
               Díl 1 
             Původci odpadů 
 
               § 16 
 
          Povinnosti původců odpadů 
 
   (1) Původce odpadů je povinen 
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 
  s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do 
  vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 
  odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
  právnické osoby,22) 
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 
  a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
e) shromažďovat  odpady  utříděné  podle  jednotlivých  druhů 
  a kategorií, 
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
  únikem, 
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 
  s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu 
  další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
  právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení 
  obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. 
  Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo 
  prováděcím právním předpisem, 
h) umožnit kontrolním  orgánům přístup do  objektů, prostorů 
  a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
  pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto 
  zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho 
  plnění, 
j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí 
  a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy 
  a plánem odpadového hospodářství, 
k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto 
  zákonem podle § 15, 
l) platit poplatky  za ukládání odpadů  na skládky způsobem 
  a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně. 
 
   (2) Pokud  vzhledem k následnému  způsobu využití nebo 
odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, 
může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu 
státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. 
 
   (3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na 
základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, 
s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již 
nemá souhlas  k provozování zařízení podle  § 14. Přeprava 
nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. 
 
   (4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako 
oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu 
odpadů odpovídá dopravce.23) Na každou oprávněnou osobu, která 
převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí 
povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmen i) a j). 
 
   (5)  Ministerstvo stanoví  vyhláškou náležitosti žádosti 
o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. 
------------------------------------------------------------------ 
22) Například zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve 
  znění pozdějších předpisů. 
23) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 17 
 
     Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob 
        při nakládání s komunálním odpadem 
 
   (1) Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud 
dále zákon nestanoví jinak. 
 
   (2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně 
závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem. 
 
   (3) Obec je povinna  v souladu se zvláštními právními 
předpisy24) určit  místa, kam mohou  fyzické osoby odkládat 
komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou 
fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. 
zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost 
zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu 
obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek 
komunálního odpadu ve  stanovených termínech, minimálně však 
dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec 
může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním 
svozem oprávněnou osobou. 
 
   (4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na 
místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně 
závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit 
a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného 
obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem 
a zvláštními právními předpisy.25) 
 
   (5) Obec  může vybírat  úhradu za  shromažďování, sběr, 
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 
fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena 
písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, 
nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní 
poplatek za  provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy, 
třídění, využívání  a odstraňování komunálních  odpadů podle 
zvláštního zákona.25a) 
 
   (6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu 
odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob 
a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy 
s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši 
sjednané ceny za tuto službu. 
------------------------------------------------------------------ 
 24) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 25) Například zákon  č. 309/1991 Sb.,  ve znění pozdějších 
   předpisů, zákon  č. 389/1991 Sb.,  ve znění pozdějších 
   předpisů. 
25a) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
 
               § 17a 
 
  
          Poplatek za komunální odpad 
 
   (1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 
2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek") 
vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně 
s místním poplatkem za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
podle zvláštního zákona.25a) 
 
   (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti 
vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, 
kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo 
společenství vlastníků jednotek  podle zvláštního zákona, je 
plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé 
poplatníky. 
 
   (3) Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním 
obvodu zavedla. 
 
   (4) Neuhradí-li poplatník plátci  poplatek včas nebo ve 
správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě 
toho vyměří poplatek platebním výměrem. 
 
   (5) Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných 
oprávněných  nákladů obce  vyplývajících z  režimu nakládání 
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle 
počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na 
jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem 
na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty 
i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. 
Poplatek je příjmem obce. 
 
   (6) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se 
vztahují zvláštní právní předpisy.25b) 
------------------------------------------------------------------ 
25a) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
25b) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
 
               Díl 2 
            Sběr a výkup odpadů 
 
               § 18 
 
       Povinnosti při sběru a výkupu odpadů 
 
   (1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je 
povinen 
a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 
c) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto 
  zákonem podle § 15, 
d) sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze 
  osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, 
e) provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu 
  s jeho schváleným provozním řádem, 
f) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky 
  jejich sběru nebo výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné 
  druhy sbíraných  nebo vykupovaných odpadů  za stanovených 
  podmínek, 
g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 
  a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle 
  jednotlivých druhů a kategorií, 
i) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
  únikem, 
j) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 
  s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu 
  další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
  právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení 
  obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. 
  Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo 
  prováděcím právním předpisem, 
k) umožnit kontrolním  orgánům přístup do  objektů, prostorů 
  a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytnout 
  pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 
 
   (2) Pokud  vzhledem k následnému  způsobu využití nebo 
odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování odpadů 
nutné, může od něj provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 
odpadů se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit. 
 
   (3) Provozovatel zařízení ke  sběru nebo výkupu odpadů 
provádějící sběr nebo výkup odpadů stanovených prováděcím právním 
předpisem je povinen při odběru nebo výkupu těchto odpadů vést 
evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil; k plnění 
této povinnosti je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní 
průkazy totožnosti. Bez ověření totožnosti tento odpad neodebere 
ani nevykoupí. Při nakládání s osobními údaji fyzických osob 
postupuje provozovatel podle zvláštního zákona.26) 
 
   (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, u nichž je 
oprávněná osoba povinna při jejich odběru nebo výkupu vést 
evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila. 
------------------------------------------------------------------ 
26) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               Díl 3 
            Využívání odpadů 
 
               § 19 
 
         Povinnosti při využívání odpadů 
 
   (1) Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen 
a) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto 
  zákonem podle § 15, 
b) zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž využívání je oprávněn, 
c) provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho 
  schváleným provozním řádem, 
d) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
  únikem, 
e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 
  s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu 
  další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
  právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení 
  obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. 
  Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo 
  prováděcím právním předpisem, 
f) umožnit kontrolním  orgánům přístup do  objektů, prostorů 
  a zařízení, na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
  pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 
  a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
h) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce 
  s rozšířenou působností nepříznivé vlivy nakládání s odpady na 
  zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v rozporu 
  s vlivy očekávanými nebo popsanými v provozním řádu zařízení, 
  nebo vlivy, které překračují stanovené limitní hodnoty. 
 
   (2) Na provozovatele zařízení podle § 14 odst. 2 se vztahují 
povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. e) a f). 
 
   (3)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním  předpisem 
technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu 
terénu (například k terénním úpravám, rekultivacím). 
 
               Díl 4 
            Odstraňování odpadů 
 
               § 20 
 
            Společná ustanovení 
 
   Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen 
a) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto 
  zákonem podle § 15, 
b) zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž odstraňování je oprávněn, 
c) provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho 
  schváleným provozním řádem, 
d) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
  únikem, 
e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 
  s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu 
  další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
  právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení 
  obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. 
  Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo 
  prováděcím právním předpisem, 
f) odstranit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí 
  obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je-li to nezbytné 
  z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro 
  provozovatele  technicky  možné;  náklady  vzniklé  tímto 
  rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
  který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je 
  povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit 
  osoba za odpad odpovědná, 
g) umožnit kontrolním  orgánům přístup do  objektů, prostorů 
  a zařízení, na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
  pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
h) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 
  a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
i) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce 
  s rozšířenou působností nepříznivé vlivy nakládání s odpady na 
  zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v rozporu 
  s vlivy očekávanými nebo popsanými v provozním řádu zařízení, 
  nebo vlivy, které překračují stanovené limitní hodnoty. 
 
               § 21 
 
      Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 
 
   (1) Provozovatel skládky odpadů je dále povinen 
a) před zahájením provozu skládky prokázat, že nemá dluhy vůči 
  místně příslušnému finančnímu úřadu a že zřídil zvláštní účet 
  podle § 50 při provozování skládky vytvářet a vést finanční 
  rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po 
  ukončení jejího provozu v rozsahu stanoveném tímto zákonem 
  a prováděcími právními předpisy, 
b) zabezpečit  po  ukončení  provozu  skládky  její asanaci, 
  rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu 
  skládky  na životní  prostředí; tyto  činnosti zajišťovat 
  z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu 
  nejméně 30 let, 
c) vybírat poplatky za uložení odpadů na skládku, odvádět je 
  příjemci poplatku a informovat příjemce poplatku o dlužných 
  poplatcích, 
d) archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu 
  skládky a následné péče o skládku podle písmene b). 
 
   (2) Umístění a technické provedení skládky odpadů musí 
zajistit ochranu životního prostředí po celou dobu provozu skládky 
i po jeho ukončení a podmínky pro rekultivaci skládky a následné 
využití skládkového prostoru v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací.27) 
 
   (3) Odpady  lze ukládat pouze na  skládky, které svým 
technickým provedením splňují  požadavky pro ukládání těchto 
odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je 
jejich složení,  mísitelnost, nebezpečné vlastnosti  a obsah 
škodlivých látek ve vodném výluhu. 
 
   (4)  Na skládky  je zakázáno  ukládat odpady stanovené 
prováděcím právním předpisem, odpady, které mohou mít při jejich 
smíšení negativní vliv na životní prostředí, a neupravené odpady, 
s výjimkou  odpadů stanovených  prováděcím právním předpisem, 
a odpadů, u nichž ani úpravou nelze dosáhnout snížení jejich 
objemu  nebo  snížení  nebo  odstranění  jejich nebezpečných 
vlastností. 
 
   (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně 
  které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek, 
b) technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu, 
c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti. 
------------------------------------------------------------------ 
27) § 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
      Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů 
 
               § 22 
 
   (1) Odpady lze spalovat,  jen jsou-li splněny podmínky 
stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší28) a o hospodaření 
energií.29) 
 
   (2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při 
spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo 
vyhláškou. 
------------------------------------------------------------------ 
28) Zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 389/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
29) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 
 
               § 23 
 
   (1) Za energetické využití  odpadů se spalování odpadů 
považuje pouze tehdy, jestliže 
a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování 
  podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu 
  vlastní nebo dalších osob, nebo 
b) odpad se použije jako  palivo nebo jako přídavné palivo 
  v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek 
  stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší. 
 
   (2) Spalovny  odpadů, u nichž  nejsou splněny podmínky 
spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování 
odpadů. 
 
               Díl 5 
             Přeprava odpadů 
 
               § 24 
 
         Povinnosti při přepravě odpadů 
 
   (1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny 
a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve 
  zvláštních právních předpisech,30) 
b) na  vyžádání  kontrolních  orgánů  předložit  dokumentaci 
  a poskytnout pravdivé a úplné informace související s přepravou 
  odpadů, 
c) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat 
  přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném tímto 
  zákonem a prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) Dopravce, který není zároveň osobou oprávněnou k převzetí 
odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, nesmí převzít 
odpady do svého vlastnictví. 
------------------------------------------------------------------ 
30) Například zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
  Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných 
  věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 
  64/1987  Sb.,  Řád  pro  mezinárodní  železniční dopravu 
  nebezpečného zboží (RID). 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
     POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, 
       VYBRANÝMI ODPADY A VYBRANÝMI ZAŘÍZENÍMI 
 
               HLAVA I 
            SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 25 
 
   (1) Pro účely tohoto zákona se vybranými výrobky, vybranými 
odpady a vybranými zařízeními rozumí 
a) PCB vymezené v § 26 a zařízení je obsahující, 
b) odpadní oleje, 
c) baterie a akumulátory, 
d) kaly z čistíren odpadních vod, 
e) odpady z výroby oxidu titaničitého, 
f) odpady azbestu, 
g) autovraky, 
h) elektrická a elektronická zařízení. 
 
   (2) Na původce vybraných odpadů a oprávněné osoby, které 
nakládají s vybranými odpady, se vztahují povinnosti původců 
a oprávněných osob, pokud dále není stanoveno jinak. 
 
   (3) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, 
které nakládají s vybranými výrobky nebo odpady nebo provozují 
vybraná  zařízení, jsou  povinny poskytovat  správním úřadům 
vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle 
části jedenácté na jejich žádost veškeré a pravdivé informace 
týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady 
a informace týkající se provozu vybraných zařízení. 
 
              HLAVA II 
      ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ VÝROBKY, 
        VYBRANÉ ODPADY A VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ 
 
               Díl 1 
                PCB 
 
               § 26 
 
   Pro účely této části zákona se rozumí 
a) PCB  - polychlorované  bifenyly, polychlorované terfenyly, 
  monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, 
  monometyldibromdifenylmetan, veškeré směsi obsahující jednu 
  nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci těchto látek 
  vyšší než 50 mg/kg, 
b) zařízením obsahujícím PCB - každé zařízení, které obsahuje nebo 
  obsahovalo PCB a nebylo dekontaminováno, 
c) zařízením obsahujícím PCB a podléhajícím evidenci - zařízení 
  obsahující PCB [písm. b)] s celkovým objemem náplně PCB více 
  než 5 litrů, 
d) zařízeními, která mohou obsahovat PCB a podléhajícími evidenci 
  - olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, 
  rezistory, indukční cívky a další elektrotechnická zařízení 
  plněná elektroizolační kapalinou, hydraulická důlní zařízení, 
  vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou 
  kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti a podobně) nebo 
  části těchto zařízení obsahující více než 5 litrů kapalin, 
e) zařízením bez PCB - zařízení dle písmene b), které bylo úspěšně 
  dekontaminováno a zařízení dle písmene d), u něhož byla 
  prokázána nepřítomnost PCB dle § 27 odst. 8 písm. c), 
f) dekontaminací - veškeré postupy, které umožní, aby zařízení, 
  objekty a materiály obsahující PCB mohly být po prokázání 
  nepřítomnosti  PCB způsobem  stanoveným prováděcím právním 
  předpisem  znovu používány,  recyklovány nebo  odstraněny. 
  Dekontaminací může být i náhrada PCB jinými vhodnými látkami 
  neobsahujícími PCB, 
g) odstraňováním PCB - způsoby odstraňování odpadů uvedené pod 
  kódy D8, D9, D10, D12 a D15 přílohy č. 4 k tomuto zákonu. 
 
               § 27 
 
  
       Povinnosti při nakládání s PCB, odpady 
        PCB a zařízeními obsahujícími PCB 
 
   (1)  Vlastníci odpadů  PCB jsou  povinni je  odstranit 
a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících evidenci a zařízení, která mohou obsahovat PCB 
a podléhají evidenci jsou povinni tato zařízení dekontaminovat 
nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, 
nejpozději však do konce roku 2010, pokud neprokáží, že zařízení 
neobsahuje PCB. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 
50 - 500 mg/kg PCB mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé 
dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti. 
 
   (2) Získávání PCB z jiných látek za účelem jejich opětovného 
použití je zakázáno. 
 
   (3) Odstraňování PCB je možné pouze v zařízeních k tomu 
určených. 
 
   (4) Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících 
evidenci jsou povinni označovat tato zařízení, včetně objektů, kde 
jsou tato zařízení  umístěna, způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem. Provozovatelé dekontaminovaných zařízení jsou 
povinni označovat tato zařízení způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem. 
 
   (5) Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících 
evidenci nesmějí tato zařízení doplňovat PCB. Do doby vyřazení 
z provozu mohou tato zařízení pouze udržovat tak, aby PCB, které 
jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým normám, aby zařízení 
byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich 
náplně. 
 
   (6) Zařízení obsahující PCB, které nepodléhá evidenci a které 
je součástí jiného zařízení, které je vyřazováno z provozu, musí 
být z něj, pokud je to proveditelné, vyjmuto a odstraněno 
v souladu se zákonem a prováděcím právním předpisem. 
 
   (7) Pokud provozovatelé nebo vlastníci zařízení, která mohou 
obsahovat PCB [§ 26 písm. d)], stanoveným způsobem ministerstvu 
prokáží, že jejich zařízení neobsahují PCB, nemusí povinnosti 
uvedené v odstavcích 1, 4 a 5 plnit. Způsob prokázání stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
   (8) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví 
stanoví vyhláškou 
a) podmínky pro dekontaminaci, technické požadavky na nakládání 
  s PCB a technické požadavky na zařízení obsahující PCB včetně 
  opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, 
b) rozhodčí  metody  pro  stanovení  celkové koncentrace PCB 
  v látkách, které je obsahují, 
c) podrobnosti způsobu prokazování nepřítomnosti PCB, a 
d) způsob označování zařízení obsahujících PCB a podléhajících 
  evidenci a způsob označování dekontaminovaných zařízení. 
 
               Díl 2 
             Odpadní oleje 
 
               § 28 
 
   Pro účely této části zákona se rozumí 
a) odpadními oleji - jakékoliv minerální nebo syntetické mazací 
  nebo průmyslové oleje, které se staly nevhodnými pro použití, 
  pro které byly původně zamýšleny, zejména upotřebené oleje ze 
  spalovacích motorů a převodové oleje a rovněž minerální nebo 
  syntetické mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje, 
b) přepracováním odpadních olejů - činnosti zaměřené k tomu, aby 
  umožnily využívání odpadních olejů, tj. jejich regeneraci nebo 
  spalování, 
c) regenerací odpadních olejů - jakýkoliv proces, kterým je možno 
  vyrobit základové oleje rafinací odpadních olejů, zejména 
  odstraněním  kontaminujících  složek,  oxidačních  produktů 
  a aditiv obsažených v takových olejích, 
d) spalováním odpadních olejů - pouze jejich energetické využití 
  jako paliva podle zvláštního právního předpisu. 
 
               § 29 
 
      Povinnosti při nakládání s odpadními oleji 
 
   (1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá 
s odpadními oleji, jsou povinni 
a) zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů, 
b) zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 
  a 23, pokud regenerace není možná, 
c) zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu 
  s požadavky tohoto zákona a dalších právních předpisů, pokud 
  regenerace ani spalování není možné z technických důvodů, 
d) zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto 
  oleje vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB 
  ani s jinými nebezpečnými odpady. 
 
   (2) Ke splnění povinností uvedených v odstavci 1 písm. a) až 
c) může původce nebo oprávněná osoba využít systému zpětného 
odběru podle části páté. 
 
   (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na 
nakládání s odpadními oleji. 
 
               Díl 3 
           Baterie a akumulátory 
 
               § 30 
 
   Pro účely této části zákona se rozumí 
a) bateriemi  nebo akumulátory  - zdroje  elektrické energie 
  generované přímou přeměnou chemické energie, které se skládají 
  z jedné či několika baterií nebo článků, 
b) upotřebenými  bateriemi nebo  akumulátory -  baterie nebo 
  akumulátory, které nejsou opakovaně použitelné a jsou určeny 
  k regeneraci nebo k odstranění. 
 
               § 31 
 
    Povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory 
 
   (1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, 
které nakládají s alkalickými manganovými bateriemi obsahujícími 
více než 0,025 hmotn. % rtuti nebo s bateriemi nebo akumulátory, 
které obsahují 
a) více než  0,0005 hmotn. % rtuti  s výjimkou alkalických 
  manganových baterií, nebo 
b) více než 25 mg rtuti  na článek s výjimkou alkalických 
  manganových baterií, nebo 
c) více než 0,025 hmotn. % kadmia, nebo 
d) více než 0,4 hmotn. % olova, 
jsou  povinny  zajistit  jejich  oddělené  shromažďování, 
soustřeďování, využití a odstranění. 
 
   (2) Výrobci a dovozci  jsou povinni označovat baterie, 
akumulátory a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory 
zabudovány, údaji týkajícími se možností jejich zpětného odběru 
a obsahu těžkých kovů v nich obsažených. 
 
   (3) Výrobci a dovozci zařízení, ve kterém jsou zabudovány, 
případně vyžadují zabudování  baterie nebo akumulátory, jsou 
povinni zajistit, aby spotřebitel mohl baterie nebo akumulátory po 
upotřebení snadno vyjmout.  Pokud zařízení neumožňuje snadné 
vyjmutí baterií nebo akumulátorů, musí být k zařízení připojen 
návod pro spotřebitele na jejich bezpečné vyjmutí. 
 
   (4) Výrobci a dovozci baterií nebo akumulátorů nebo zařízení, 
která obsahují baterie nebo akumulátory, jsou povinni informovat 
spotřebitele o nebezpečích spojených s protiprávním odstraňováním 
upotřebených baterií a akumulátorů. 
 
   (5) Je zakázáno vyrábět a dovážet baterie a akumulátory, 
které obsahují více než 0,0005 hmotn. % rtuti, včetně případů, kdy 
jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení. 
 
   (6) Zákaz uvedený v odstavci 5 se nevztahuje na knoflíkové 
články a baterie sestavené z knoflíkových článků, jejichž obsah 
rtuti nepřevyšuje 2 hmotn. %. 
 
   (7) Dovozce má povinnost skutečnosti uvedené v odstavcích 
5 a 6 prokázat celnímu úřadu předložením dokladu podle odstavce 
8. 
 
   (8) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na 
nakládání s bateriemi a akumulátory a formu a obsah dokladu, který 
osvědčuje splnění podmínek a kritérií uvedených v odstavcích 5 
a 6. 
 
               Díl 4 
         Kaly z čistíren odpadních vod 
 
               § 32 
 
   Pro účely této části zákona se rozumí 
a) kalem 
  1. kal z čistíren  odpadních vod zpracovávajících městské 
   odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných 
   čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody 
   stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody 
   z domácností, 
  2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 
  3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených, 
b) upraveným kalem - kal, který byl podroben biologické, chemické 
  nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv 
  jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah 
  patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené 
  s jeho aplikací, 
c) použitím kalu - zapracování kalu do půdy, 
d) programem použití kalů - dokumentace zpracovaná v rozsahu 
  stanoveném prováděcím právním předpisem. 
 
               § 33 
 
         Povinnosti při používání kalů 
 
   (1) Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je 
povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby 
rostlin, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem a v souladu s programem použití kalů stanoveným 
původcem kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy 
a kvalita povrchových a podzemních vod. 
 
   (2) Původce kalů je povinen stanovit program použití kalů 
a v  tomto programu  doložit splnění  podmínek použití kalů 
stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. Program 
použití kalů je povinen předat osobě uvedené v odstavci 1. 
 
   (3) Použití kalů je zakázáno 
a) na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody 
  a krajiny podle zvláštního právního předpisu,31) 
b) na lesních porostních půdách běžně využívaných klasickou lesní 
  pěstební činností, 
c) v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných 
  půdách, 
d) na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné 
  půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče, 
e) v intenzivních plodících ovocných výsadbách, 
f) na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce 
  jejich pěstování a v roce předcházejícím, 
g) v průběhu vegetace při pěstování  pícnin, kukuřice a při 
  pěstování cukrové řepy s využitím chrástu ke krmení, 
h) jestliže z  půdních rozborů vyplyne,  že obsah vybraných 
  rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu z hodnot 
  stanovených v prováděcím právním předpisu, 
i) na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6, 
j) na plochách, které jsou  využívané k rekreaci a sportu, 
  a veřejně přístupných prostranstvích, nebo 
k) jestliže  kaly  nesplňují  mikrobiologická  kritéria  daná 
  prováděcím   právním  předpisem.   Použití  mikrobiálně 
  kontaminovaných kalů může být provedeno pouze po prokázané 
  hygienizaci kalů. 
 
   (4) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou 
a) technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě, 
b) mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě, 
c) mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány 
  do zemědělské půdy za 10 let, 
d) mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech 
  pro použití na zemědělské půdě, 
e) mikrobiologická kritéria pro použití kalů, 
f) postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků, 
g) obsah programu použití kalů. 
------------------------------------------------------------------ 
31) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               Díl 5 
        Odpady z výroby oxidu titaničitého 
 
               § 34 
 
        Povinnosti při nakládání s odpady 
          z výroby oxidu titaničitého 
 
   (1) Původce odpadů z  výroby oxidu titaničitého, který 
zpracovává plán odpadového hospodářství, je povinen do tohoto 
plánu zapracovat i způsob řešení omezování emisí škodlivých látek 
do ovzduší,8) způsob omezování znečištění vypouštěných odpadních 
vod, včetně způsobu účinného čištění odpadních vod, a způsob 
monitorování složek životního prostředí. 
 
   (2) Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady z výroby oxidu 
titaničitého příslušný  orgán veřejné správy  neudělí, pokud 
posuzování vlivů na životní prostředí8a) prokáže bezprostřední 
nebo předpokládá pozdější škodlivé účinky výroby na životní 
prostředí. Při zvýšení výroby oxidu titaničitého o více než 15 
tisíc tun ročně je původce odpadů z této výroby povinen zpracovat 
nový plán odpadového hospodářství a požádat příslušný správní úřad 
o nový souhlas k nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, 
případně o nový souhlas k provozování zařízení k využívání nebo 
odstraňování odpadů z výroby oxidu titaničitého. 
 
   (3) Výrobce oxidu titaničitého je povinen sledovat stanovené 
ukazatele pro vypouštěné odpadní vody a ukazatele pro emise 
znečišťujících látek do ovzduší způsobem a v rozsahu stanoveném 
zvláštním právním předpisem a plánem odpadového hospodářství 
a ohlašovat je příslušnému krajskému úřadu s četností stanovenou 
prováděcím právním předpisem. 
 
   (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na nakládání 
s odpady z výroby oxidu titaničitého a požadavky na monitorování 
složek životního prostředí. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
  látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 389/1991 Sb.,  o státní správě ochrany ovzduší 
  a poplatcích  za jeho  znečišťování, ve  znění pozdějších 
  předpisů. 
8a) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
  vlivů na životní prostředí). 
 
               Díl 6 
            Odpady z azbestu 
 
               § 35 
 
      Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu 
 
   (1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, 
která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, 
aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití 
kapalin obsahujících azbestová vlákna. 
 
   (2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach 
lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být 
upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě 
zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice 
azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 
 
   (3)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním  předpisem 
požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. 
 
               Díl 7 
              Autovraky 
 
               § 36 
 
   Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které 
  bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu 
  osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem 
  podle § 3, 
b) vybraným autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo 
  vymezené zvláštním právním předpisem31a) jako vozidlo kategorie 
  M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo31b) s výjimkou 
  motorové tříkolky31b) (dále jen "vybrané vozidlo"), které se 
  stalo odpadem podle § 3, 
c) výrobcem - konečný výrobce vozidla, který jej uvedl v České 
  republice na trh, popřípadě jeho právní nástupce, 
d) individuálním  dovozcem  -  dovozce  vozidla,  který není 
  akreditovaným dovozcem, 
e) opětovným použitím - použití  částí autovraků bez jejich 
  přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny, 
f) zpracováním - operace prováděné po převzetí autovraku za účelem 
  odstranění nebezpečných složek autovraku, demontáž, rozřezání, 
  drcení (šrédrování), příprava na odstranění nebo využití odpadu 
  z drcení a provádění všech dalších operací potřebných pro 
  využití nebo odstranění autovraku a jeho částí, 
g) zpracovatelem  autovraku -  právnická nebo  fyzická osoba 
  oprávněná k podnikání, která provádí jednu či více operací 
  podle písmena f) na základě souhlasu podle § 14 odst. 1. 
------------------------------------------------------------------ 
31a) Příloha A zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
   na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. 
31b) Příloha č. 1 vyhlášky  č. 341/2002 Sb., o schvalování 
   technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
   vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 
   100/2003 Sb. 
 
               § 37 
 
       Povinnosti při nakládání s autovraky 
 
   (1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak 
předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, 
výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. 
 
   (2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je 
povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí 
životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody 
nebo krajiny.31c) 
 
   (3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen 
"opuštěné vozidlo"), přemístí obecní úřad po uplynutí 2 měsíců ode 
dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl na náklady jeho vlastníka 
na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na 
vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. 
O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho 
možné identifikovat. 
 
   (4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště 
po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka 
a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace 
podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad 
naloží s autovrakem podle odstavce 1. 
 
   (5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je 
povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený 
v registru motorových vozidel. 
 
   (6) V případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní 
komunikaci,  se postupuje  v souladu  se zvláštním  právním 
předpisem.31d) 
 
   (7) Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání 
a odstraňování autovraků jsou povinny 
a) zavést systém  sběru vybraných autovraků  a jejich částí 
  s přiměřenou hustotou sběrných míst, 
b) nakládat s vybranými autovraky a jejich částmi tak, aby bylo 
  dosaženo, že 
  1. nejpozději od 1. ledna 2006 budou vybrané autovraky opětovně 
   použity a využity nejméně v míře 85 % průměrné hmotnosti 
   všech vybraných  vozidel převzatých za  kalendářní rok 
   a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 
   80 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých 
   za kalendářní rok, s výjimkou vybraných vozidel vyrobených 
   před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného použití 
   a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití 
   a materiálového využití na 70 %, 
  2. nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně 
   použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti 
   všech vybraných  vozidel převzatých za  kalendářní rok 
   a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 
   85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých 
   za kalendářní rok, 
c) ke splnění povinností stanovených pod písmeny a) a b) uzavřít 
  písemnou smlouvu s akreditovanými dovozci a výrobci vybraných 
  vozidel. 
 
   (8) Povinnosti podle odstavce 7 písmene b) se nevztahují na 
tříkolová motorová vozidla a na vozidla zvláštního určení.31b) 
 
   (9)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním  předpisem 
technické požadavky na nakládání s autovraky. 
------------------------------------------------------------------ 
31b) Příloha č. 1 vyhlášky  č. 341/2002 Sb., o schvalování 
   technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
   vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 
   100/2003 Sb. 
31c) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
31d) § 2, 19 a 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
   ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 37a 
 
  
         Povinnosti výrobců a dovozců 
      při využití odpadů z vybraných autovraků 
 
   (1)  Akreditovaní dovozci,31e)  popřípadě jejich  právní 
nástupci (dále jen "akreditovaní dovozci") a výrobci jsou povinni 
a) poskytovat zpracovatelům všechny informace, které jsou nutné 
  k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování vybraného 
  autovraku ve formě příruček nebo na technickém nosiči dat ve 
  lhůtě do šesti měsíců po uvedení vozidla na trh, 
b) zajistit  na  vlastní  náklady  sběr, zpracování, využití 
  a odstranění vybraných autovraků s účinností ke dni účinnosti 
  tohoto zákona pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v České 
  republice ode dne 1. července 2002 a dnem 1. ledna 2007 pro 
  nová vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 
  1. července 2002, 
c) zajistit splnění požadavků stanovených v § 37 odst. 7 písm. b). 
 
   (2) Každý výrobce a akreditovaný dovozce je povinen odebírat 
vybraná vozidla vlastní značky poprvé uvedená na trh v České 
republice po dni 1. července 2002 a ode dne 1. ledna 2007 
i vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 1. 
července 2002, jsou-li tato vybraná vozidla odevzdána do sběrného 
místa stanoveného výrobcem nebo akreditovaným dovozcem. 
 
   (3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. b) se nevztahují na 
vozidla zvláštního určení.31b) 
 
   (4) Výrobce a akreditovaný dovozce je povinen 
a) ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 písm. b) uzavřít 
  písemnou smlouvu s osobami oprávněnými ke sběru, výkupu, 
  zpracování,  případně využívání  a odstraňování  vybraných 
  autovraků, pokud jimi není sám, 
b) zpracovávat roční zprávu o plnění cílů stanovených v § 37 odst. 
  7 písm. b) za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném 
  prováděcím právním předpisem a tuto zprávu každoročně zasílat 
  ministerstvu do 31. března. 
------------------------------------------------------------------ 
31b) Příloha č. 1 vyhlášky  č. 341/2002 Sb., o schvalování 
   technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
   vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 
   100/2003 Sb. 
31e) § 2 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
   vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 
   168/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb. 
 
               § 37b 
 
  
        Povinnosti provozovatele zařízení 
            ke sběru autovraků 
 
   (1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen 
a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 18, 
b) převzít v souladu s provozním řádem veškeré autovraky nebo 
  jejich části a převzít veškeré použité části vyjmuté při 
  opravách vozidel, 
c) bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených 
  na trh po dni 1. července 2002, pokud obsahují nutné části 
  vozidla, zejména  hnací a převodové  agregáty, karosérii, 
  katalyzátor dle homologace, nárazníky a pokud neobsahují části 
  neschválené výrobcem a odpad  nemající původ ve vybraném 
  vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před 
  dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 
  2007, 
d) při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, 
  jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 
e) zajistit předání autovraku ke zpracování výhradně zpracovateli 
  autovraků, pokud jím sám není, 
f) skladovat  autovraky v  souladu s  podmínkami stanovenými 
  prováděcím právním předpisem, 
g) vést evidenci  o převzatých autovracích  a o autovracích 
  odeslaných ke zpracování a zasílat příslušnému správnímu úřadu 
  údaje v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním 
  předpisem. 
 
   (2)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním  předpisem 
náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru 
autovraků, podmínky pro skladování autovraků a rozsah a způsob 
vedení evidence převzatých autovraků. 
 
               § 37c 
 
  
        Povinnosti zpracovatele autovraků 
 
   (1) Zpracovatel autovraků je povinen 
a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 19, 
b) před zahájením zpracovatelských operací autovraku zajistit 
  odčerpání a oddělené shromažďování provozních kapalin, 
c) demontovat prováděcím předpisem stanovené části autovraků před 
  jejich dalším zpracováním tak, aby se omezily negativní dopady 
  na životní prostředí, 
d) zničit identifikační číslo vybraného autovraku (VIN) způsobem, 
  který vylučuje jakékoliv jeho opětovné použití, 
e) vyjmout a oddělit z autovraků části a materiály obsahující 
  olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom určené prováděcím 
  právním předpisem a využít nebo odstranit je samostatně, 
f) skladovat a rozebírat autovraky tak, aby bylo možno části 
  opětovně použít nebo materiálově využít, 
g) materiály a části autovraků v maximální míře opětovně použít, 
  využít, popřípadě odstranit nebo za tím účelem předat jiné 
  osobě, 
h) vést evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich 
  zpracování  a zasílat  příslušnému správnímu  úřadu údaje 
  v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 
i) s materiály a částmi vybraných autovraků nakládat v souladu 
  s § 37 odst. 7 písm. b). 
 
   (2) Zpracovatel může nabídnout části autovraků výrobci, 
dovozci, popřípadě jinému kvalifikovanému zájemci k opětovnému 
použití. Za kvalifikovaného zájemce se považuje právnická nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání v oboru opravy a servisu 
motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.12) 
------------------------------------------------------------------ 
12) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
  513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
  309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 37d 
 
  
               zrušen 
 
               § 37e 
 
  
     Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití 
        a odstranění vybraných autovraků 
 
   (1) Akreditovaní dovozci a individuální dovozci jsou povinni 
zaplatit za dovážená použitá vybraná vozidla poplatek na podporu 
sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků ve 
výši 5 000 Kč. Prokáže-li akreditovaný dovozce nebo individuální 
dovozce, že dovážené použité vybrané vozidlo splňuje technické 
podmínky pro emisní limity ve výfukových plynech, které jsou 
v souladu  s  platnými  předpisy  Evropského společenství31g) 
vyžadovány pro výrobu stejné kategorie nového vozidla, je od 
placení tohoto poplatku osvobozen. Stupeň plnění emisní úrovně se 
zjišťuje na základě technického protokolu o emisním testu dle 
emisních předpisů EHK vydaného oprávněnou zkušebnou. 
 
   (2) Poplatek podle odstavce 1 
a) u použitých  vybraných vozidel,  splňujících podmínky  pro 
  schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních 
  komunikacích podle zvláštního právního předpisu,31h) se platí 
  na základě technického protokolu o splnění stupně emisní úrovně 
  emisního textu EHK vydaného oprávněnou zkušebnou před vydáním 
  osvědčení o registraci31i) vybraného vozidla, 
b) u použitých vybraných vozidel,  nesplňujících podmínky pro 
  schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních 
  komunikacích podle zvláštního právního předpisu,31h) určená 
  k jejich  přestavbě,31k) se  platí před  vyznačením změny 
  v osvědčení o registraci vybraného vozidla,31l) 
c) u použitých vybraných vozidel,  nesplňujících podmínky pro 
  schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních 
  komunikacích podle zvláštního právního předpisu31h) ani po 
  jejich přestavbě,31k) dovážená jako autovraky za účelem jejich 
  rozebrání na náhradní díly, se platí před vydáním souhlasu 
  ministerstva k dovozu odpadů podle právních předpisů Evropských 
  společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
  Evropských společenství, do něj a z něj a jejich kontrolou.39) 
 
   (3) Poplatek podle odstavce 1 se platí na zvláštní účet 
Státního fondu životního prostředí České republiky31j) určený pro 
nakládání s vybranými autovraky. Prostředky ze zvláštního účtu 
musí být použity výhradně na podporu sběru, zpracování, využití 
a odstranění vybraných autovraků a jejich částí. 
 
   (4) Podrobnosti placení poplatků podle odstavce 1 stanoví 
ministerstvo prováděcím právním předpisem. 
------------------------------------------------------------------ 
31g) Například směrnice Komise 98/77/ES ze dne 2. října 1998 
   přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/220/EHS 
   o opatřeních proti znečištění ovzduší emisemi motorových 
   vozidel; směrnice 2001/1/ES Evropského parlamentu a Rady ze 
   dne 22.  ledna 2001 o změně  směrnice Rady 70/220/EHS 
   o opatřeních proti znečištění ovzduší emisemi motorových 
   vozidel. 
31h) § 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
   na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. 
31i) § 3 a 7 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve 
   znění pozdějších předpisů. 
31j) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
   České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
31k) § 73 a 74 zákona č. 56/2001 Sb. 
31l) § 4 vyhlášky č. 243/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
   v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
   kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
   mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí 
   Komise 1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 
   16 odst. 1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení 
   Rady (EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 
   2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
   259/93. 
   Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
   pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
   některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise 
   (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
   1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění 
   nařízení Komise (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení 
   Rady (ES) č. 1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 
   77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
   a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
   (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
   1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve znění 
   nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení 
   Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999. 
   Nařízení Komise  (ES) č. 1547/1999,  kterým se stanoví 
   kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro 
   přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se 
   nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve 
   znění nařízení Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění 
   nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
   (ES) č. 354/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
   1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000, kterým 
   se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
   č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1552/2000, 
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění 
   nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady 
   (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění 
   nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení 
   Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, 
   a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění 
   nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
   1547/1999. 
   Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
   smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
   odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
   a o jejich kontrole. 
   Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
   povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
   Rady (EHS) č. 259/93. 
 
  
               Díl 8 
        Elektrická a elektronická zařízení 
 
               § 37f 
 
   (1) Ustanovení tohoto dílu  zákona v souladu s právem 
Evropských společenství31m) stanoví povinnosti výrobcům, posledním 
prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení 
náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu, 
nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl 
zákona  nevztahuje,  a  povinnosti  zpracovatelům  takových 
elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem. 
 
   (2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam 
výrobků, které spadají do skupin elektrických a elektronických 
zařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu. 
------------------------------------------------------------------ 
31m) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. 
   ledna  2003 o  odpadních elektrických  a elektronických 
   zařízeních, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
   2003/108/ES. 
   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. 
   ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek 
   v elektrických a elektronických zařízeních. 
 
               § 37g 
 
  
             Základní pojmy 
 
   Pro účely tohoto dílu zákona se rozumí 
a) elektrickým  nebo  elektronickým  zařízením  (dále  jen 
  "elektrozařízení")  -  zařízení,  jehož  funkce závisí na 
  elektrickém proudu  nebo na elektromagnetickém  poli nebo 
  zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo 
  elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin 
  uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro 
  použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud 
  a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených 
  výlučně pro účely obrany státu, 
b) elektroodpadem - elektrozařízení, které se stalo odpadem, 
  včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které 
  v tom okamžiku jsou součástí zařízení, 
c) opětovným použitím - použití zpětně odebraného nebo odděleně 
  sebraného  elektrozařízení   nebo  komponentů  takového 
  elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému 
  účelu, pro který byly původně určeny, 
d) zpracováním elektroodpadu - jakákoli operace prováděná po 
  převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu 
  za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo 
  přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená 
  s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu, 
e) výrobcem - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, 
  která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků 
  komunikace na dálku31n) 
  1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo 
  2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými 
   dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle 
   bodu 1, nebo 
  3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do 
   České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České 
   republice na trh, 
f) elektrozařízením  pocházejícím  z  domácností  -  použité 
  elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem 
  a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob 
  a fyzických osob oprávněných k podnikání, 
g) zpětným  odběrem  elektrozařízení  -  odebírání  použitých 
  elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez 
  nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném, 
h) odděleným  sběrem  elektroodpadu  -  odebírání  použitých 
  elektrozařízení nepocházejících z  domácností od konečných 
  uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném. 
------------------------------------------------------------------ 
31n) § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
 
               § 37h 
 
  
      Základní povinnosti výrobců elektrozařízení 
 
   (1) Výrobce splní povinnosti stanovené pro oddělený sběr, 
zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 
a elektroodpadu 
a) samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, 
b) společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně 
  uzavřené  smlouvy;  smluvní  strany  odpovídají za plnění 
  povinností stanovených v tomto dílu zákona solidárně, 
c) přenesením těchto povinností  na jinou, právnickou osobu, 
  zajišťující společné plnění povinností výrobců podle tohoto 
  dílu  zákona;  odpovědnost  výrobců  za plnění povinností 
  stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato právnická osoba 
  povinnosti neplní, nezaniká. 
 
   (2) Výrobce je povinen zpracovávat roční zprávu o plnění 
povinností podle odstavce 1 za uplynulý kalendářní rok (dále jen 
"roční zpráva") a každoročně ji zasílat ministerstvu do 31. 
března. V případě, že výrobce plní povinnosti uvedené v odstavci 
1 společně s jiným výrobcem, může spolu s ním zpracovat společnou 
roční zprávu. V případě podle odstavce 1 písm. c) zpracovává roční 
zprávu příslušná právnická osoba. Tato roční zpráva nahrazuje 
roční zprávu podle § 38 odst. 10. 
 
   (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší 
podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců podle 
odstavce 1 a obsah roční zprávy podle odstavce 2. 
 
               § 37i 
 
  
         Seznam výrobců elektrozařízení 
 
   (1)  Výrobce  elektrozařízení,  na  kterého se vztahují 
povinnosti podle tohoto dílu zákona, je povinen podat návrh na 
zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen "Seznam") 
v rozsahu podle odstavce 3. 
 
   (2) Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce ministerstvu 
k rozhodnutí ve dvou vyhotoveních a na technickém nosiči dat, a to 
nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1. 
 
   (3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje 
a) jméno a příjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého 
  pobytu,  místo  podnikání,  identifikační  číslo,  bylo-li 
  přiděleno, a úředně ověřenou kopii podnikatelského oprávnění, 
  například živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li 
  fyzická osoba  zapsána v obchodním  rejstříku, též výpis 
  z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, 
b) obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační 
  číslo, bylo-li přiděleno, a výpis z obchodního rejstříku ne 
  starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu a je-li v tomto 
  rejstříku zapsána, 
c) seznam a popis elektrozařízení, 
d) způsob plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona, 
e) způsob zajištění financování podle § 37n a 37o a doklady o něm. 
 
   (4) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu 
jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 3 do 14 dnů od 
jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna oznámit ministerstvu, 
že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu. 
 
   (5) Ministerstvo na základě oznámení nebo vlastního zjištění 
provede rozhodnutím změnu v zápisu v Seznamu nebo osobu, u které 
zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly, ze Seznamu vyřadí. 
 
   (6) Seznam je veřejně přístupný. Ministerstvo zpřístupní 
Seznam na portálu veřejné správy. 
 
   (7) Pro  účely zápisu do  Seznamu ministerstvo stanoví 
prováděcím právním předpisem  bližší podmínky způsobu plnění 
povinností a zajištění financování podle odstavce 3 písm. d) a e). 
 
               § 37j 
 
  
         Uvádění elektrozařízení na trh 
 
   (1) Výrobce elektrozařízení zajistí, aby elektrozařízení bylo 
navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití, 
zejména opětovné použití těchto elektrozařízení a materiálové 
využití elektroodpadu, jeho komponentů a materiálů v souladu 
s právními předpisy na ochranu životního prostředí a právními 
předpisy na ochranu veřejného zdraví.31o) 
 
   (2) Výrobce elektrozařízení uvedeného na trh31p) po 13. srpnu 
2005 zajistí, aby z označení elektrozařízení bylo patrné, že bylo 
na trh uvedeno po tomto datu, a bylo možné zjistit výrobce, na 
kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona. 
 
   (3) Výrobce elektrozařízení, které náleží do skupin 1 až 7 
nebo 10 podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu včetně elektrozařízení 
určených výlučně pro účely obrany státu, a výrobce elektrických 
žárovek nebo svítidel určených k použití v domácnostech zajistí, 
aby elektrozařízení, je-li uvedeno na trh po 30. červnu 2006, 
neobsahovalo olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované 
bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE), nejedná-li se 
o 
a) použití látek podle seznamu uvedeného v prováděcím právním 
  předpise, nebo 
b) náhradní  díly určené  k opravě  nebo opětovnému použití 
  elektrozařízení uvedeného na trh před 1. červencem 2006. 
 
   (4) Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává 
elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle 
§ 37i, nese  odpovědnost výrobce za  plnění jeho povinností 
stanovených v tomto dílu zákona. 
 
   (5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob 
označení elektrozařízení podle odstavce 2 a seznam látek, na které 
se za vyhláškou stanovených podmínek nevztahuje ustanovení § 37j 
odstavce 3. 
------------------------------------------------------------------ 
31o) Například zákon č. 102/2001  Sb., o obecné bezpečnosti 
   výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., 
   o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
   zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
   pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
   požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
   ve znění pozdějších předpisů. 
31p) § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
   výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
 
               § 37k 
 
  
       Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený 
            sběr elektroodpadu 
 
   (1)  Výrobce  elektrozařízení  zajistí  zpětný  odběr 
elektrozařízení pocházejícího z  domácností. Pro elektroodpad 
nepocházející z domácností výrobce elektrozařízení zajistí jeho 
oddělený sběr. 
 
   (2) Výrobce  elektrozařízení pro účely  zpětného odběru 
elektrozařízení  a  odděleného  sběru  elektroodpadu  označí 
elektrozařízení grafickým symbolem. Není-li možné elektrozařízení 
takto označit vzhledem k jeho velikosti nebo funkci, označí se 
grafickým symbolem obal nebo návod k použití nebo záruční list 
elektrozařízení. 
 
   (3) Výrobce prostřednictvím distributorů31p) zajistí, aby byl 
konečný uživatel informován o způsobu provedení odděleného sběru. 
Distributor  informuje při  prodeji elektrozařízení konečného 
uživatele o způsobu zajištění odděleného sběru. 
 
   (4) Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel31r) měl při 
nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité 
elektrozařízení  v  místě  prodeje  nebo  dodávky  nového 
elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení 
podobného typu a použití. 
 
   (5)  Zbavit  se  elektroodpadu  nebo  elektrozařízení 
pocházejícího z domácností smí jeho držitel jen jeho předáním 
zpracovateli podle § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo 
odděleného  sběru.  Elektrozařízení  z  míst zpětného odběru 
a elektroodpad z míst odděleného sběru musí být předán pouze 
zpracovateli podle § 37l, není-li elektrozařízení jako celek 
opětovně použito. 
 
   (6)  Způsob  provedení  zpětného  odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru elektroodpadu a jejich předání zpracovateli 
nesmí  ztížit  opětovné  použití  nebo  materiálové  využití 
elektrozařízení nebo jejich komponentů, nebo materiálové využití 
elektroodpadu. 
 
   (7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem vzor 
grafického symbolu pro  označování elektrozařízení pro účely 
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu. 
------------------------------------------------------------------ 
31p) § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
   výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
31r) § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
 
               § 37l 
 
  
          Zpracování elektroodpadu 
 
   (1) Výrobce elektrozařízení vytvoří systém pro zpracování 
elektroodpadu za použití nejlepších dostupných technik31s) jeho 
zpracování, využívání a materiálového využívání. 
 
   (2)  Výrobce  elektrozařízení  poskytne  zpracovatelům 
elektroodpadu  veškeré informace,  které jsou  nutné k jeho 
zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, 
možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového 
využití elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění. Tyto 
informace výrobce elektrozařízení poskytne pro každý typ nového 
elektrozařízení do jednoho roku od data uvedení výrobku na trh. 
Informace poskytne v návodech na použití nebo na technickém nosiči 
dat nebo prostředky dálkové komunikace. 
 
   (3) Zpracovatel elektroodpadu je povinen 
a) provozovat zařízení ke zpracování elektroodpadu v souladu 
  s jeho provozním řádem a plnit další povinnosti oprávněné 
  osoby, 
b) přednostně odstranit z elektroodpadu všechny látky a součásti 
  stanovené prováděcím právním předpisem, 
c) skladovat a zpracovávat elektroodpad v souladu s technickými 
  požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem, 
d) zajistit využití elektroodpadu v souladu s § 37m, 
e) vést v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem evidenci 
  o převzatém elektroodpadu a způsobu jeho zpracování a zasílat 
  příslušnému správnímu úřadu údaje o zařízení. 
 
   (4) Rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas k provozu zařízení 
ke zpracování elektroodpadu a s jeho provozním řádem (§ 14 odst. 
1), musí obsahovat podmínky nezbytné ke splnění požadavků podle 
odstavce 3 písm. b) a c) a § 37m. 
 
   (5) Elektroodpad může být převezen přes hranice ke zpracování 
v souladu s předpisy Evropských společenství upravujících dozor 
nad  přepravou  odpadů  v  rámci  Evropského společenství39) 
a v souladu s částí devátou. Zpracování elektroodpadu ve státě, 
který není členským státem Evropské unie, lze zahrnout do plnění 
požadavků stanovených v § 37m, doloží-li vývozce, že využití, 
opětovné použití nebo materiálové využití proběhlo za podmínek 
srovnatelných s podmínkami stanovenými tímto zákonem. 
 
   (6) Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zpracovatele 
stanovené  zvláštním  právním  předpisem31t)  pro  zacházení 
s regulovanými látkami. 
 
   (7)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním  předpisem 
technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí 
z elektroodpadu, skladování a zpracování elektroodpadu, rozsah 
a způsob vedení evidence o převzatém elektroodpadu a způsobech 
jeho zpracování a využití a způsob ohlašování zařízení ke sběru, 
zpracování a využití elektroodpadu. 
------------------------------------------------------------------ 
31s) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
   znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
   některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
   zákona č. 521/2002 Sb. 
31t) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
   dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
   předpisů. 
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze 
   dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozónovou 
   vrstvu, ve znění pozdějších předpisů. 
 39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
   v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
   kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
   mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí 
   Komise 1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 
   16 odst. 1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení 
   Rady (EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 
   2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
   259/93. 
   Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
   pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
   některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise 
   (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
   1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění 
   nařízení Komise (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení 
   Rady (ES) č. 1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 
   77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
   a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
   (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
   1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve znění 
   nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení 
   Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999. 
   Nařízení Komise  (ES) č. 1547/1999,  kterým se stanoví 
   kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro 
   přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se 
   nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve 
   znění nařízení Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění 
   nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
   (ES) č. 354/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
   1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000, kterým 
   se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
   č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1552/2000, 
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění 
   nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady 
   (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění 
   nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení 
   Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, 
   a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění 
   nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
   1547/1999. 
   Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
   smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
   odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
   a o jejich kontrole. 
   Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
   povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
   Rady (EHS) č. 259/93. 
 
               § 37m 
 
  
           Využívání elektroodpadu 
 
   (1) Výrobce elektrozařízení vytvoří systém, podle kterého 
bude zajištěno využití elektroodpadu navazující na zpětný odběr 
elektrozařízení nebo oddělený sběr elektroodpadu. 
 
   (2) Zpětně odebraná a odděleně sebraná elektrozařízení se 
před předáním zpracovateli přednostně opětovně použijí jako celek. 
Opětovně lze použít pouze elektrozařízení či jejich komponenty, 
které splňují požadavky příslušných právních předpisů.31o) 
------------------------------------------------------------------ 
31o) Například zákon č. 102/2001  Sb., o obecné bezpečnosti 
   výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., 
   o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
   zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
   pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
   požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
   ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 37n 
 
  
      Financování nakládání s elektrozařízením 
          pocházejícím z domácností 
 
   (1) Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 
2005, výrobce elektrozařízení je povinen financovat zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího 
z domácností, které bylo zpětně odebráno podle § 37k a 38, 
jedná-li se o elektrozařízení, jehož je výrobcem podle tohoto 
zákona. Náklady vynaložené podle tohoto odstavce se při prodeji 
nových elektrozařízení odděleně neuvádějí. 
 
   (2) Před uvedením elektrozařízení podle odstavce 1 na trh, je 
výrobce povinen poskytnout  záruku prokazující, že nakládání 
s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno. Tato záruka 
musí být dostatečná k  pokrytí financování zpětného odběru, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího 
z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru 
vytvořeného a provozovaného podle § 37k a 38. Výrobce, který 
zajišťuje plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. a), poskytne 
záruku formou účelově vázaného bankovního účtu nebo pojištění za 
podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje o stavu 
a čerpání z účelově vázaného účtu nebo výši pojistného plnění za 
uplynulý rok uvádí v roční zprávě. Prostředky uložené na účelově 
vázaném bankovním účtu mohou být použity pouze se souhlasem 
ministerstva k zajištění financování zpětného odběru, zpracování, 
využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností; 
tyto prostředky nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu 
rozhodnutí, ani exekuce, ani zahrnuty do konkurzní podstaty 
výrobce. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností podle § 37h 
odst. 1 písm. b) nebo c), záruku neposkytuje. 
 
   (3) Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 
2005, jsou k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití 
a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které 
bylo zpětně odebráno podle § 37k a 38, výrobci povinni vytvořit 
systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu 
na trhu, přispívají všechny osoby, které jsou podnikatelsky činné 
v okamžiku vzniku příslušných nákladů. Na dobu osmi let od 
účinnosti tohoto  zákona a na  dobu deseti let  v případě 
elektrozařízení uvedeného ve skupině 1 přílohy č. 7 k tomuto 
zákonu od účinnosti tohoto zákona mohou tyto osoby při prodeji 
nových elektrozařízení odděleně uvádět náklady na zpětný odběr, 
zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 
13. srpna 2005. Uvádí-li výrobce, ve smyslu tohoto ustanovení, 
náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při 
prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené náklady nesmí 
překročit náklady skutečně vzniklé. 
 
   (4) Povinnosti  podle odstavců 1 a  2 plní i výrobce 
obchodující  s  využitím  prostředků  dálkové komunikace pro 
elektrozařízení dodávaná do členského státu Evropské unie, ve 
kterém má kupující bydliště nebo sídlo. 
 
   (5) Ministerstvo stanoví  po projednání s Ministerstvem 
financí prováděcím právním předpisem bližší podmínky financování, 
zejména způsob  výpočtu minimální výše  uložených finančních 
prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a minimální výše 
pojistného plnění. 
 
               § 37o 
 
  
       Financování nakládání s elektroodpadem 
 
   (1) Výrobce elektrozařízení zajistí financování odděleného 
sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu takto: 
a) je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, 
  zajistí jeho financování sám, 
b) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 
  a je-li nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které 
  plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce takového 
  nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu 
  dodávaných elektrozařízení, 
c) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, 
  není však nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které 
  plní stejnou funkci, zajistí financování koneční uživatelé, 
  kteří nejsou spotřebiteli. 
 
   (2) Ministerstvo stanoví  po projednání s Ministerstvem 
financí prováděcím právním předpisem bližší podmínky financování 
podle odstavce 1. 
 
              ČÁST PÁTÁ 
         ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH VÝROBKŮ 
 
               § 38 
 
   (1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na 
a) oleje jiné  než surové minerální  oleje a surové  oleje 
  z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté 
  obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje 
  podstatnou složkou těchto přípravků, 
b) elektrické akumulátory, 
c) galvanické články a baterie, 
d) výbojky a zářivky, 
e) pneumatiky, 
f) elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)]. 
 
   (2) Vláda může v  mezích příslušných právních předpisů 
Evropských společenství nařízením stanovit další výrobky, než jsou 
uvedeny v odstavci 1, podléhající povinnosti zpětného odběru po 
jejich použití. 
 
   (3) Povinnost  zajistit zpětný odběr  použitých výrobků 
nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1 
vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního 
výrobce, (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní 
značku a do výše, které za vykazované období stanovené podle 
odstavce 10 vyrobí nebo doveze. Na zpětný odběr elektrozařízení 
pocházejícího z domácností se vztahuje § 37n. 
 
   (4) Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo 
fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává výrobky uvedené 
v odstavci  1 spotřebiteli,  (dále jen  "poslední prodejce") 
zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení 
zpětného odběru těchto použitých výrobků. Výrobce elektrozařízení 
dále zajistí informování spotřebitele o 
a) požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se 
  směsným  komunálním odpadem,  ale byla  fyzickými osobami 
  odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich 
  zpětného odběru, 
b) jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém 
  nebo jiném využití elektroodpadu, 
c) možných  škodlivých vlivech  nebezpečných látek obsažených 
  v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví. 
 
   (5) Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na 
které  se  vztahuje  povinnost  zpětného  odběru, informovat 
spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých 
výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité 
výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od 
spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání 
použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. 
 
   (6) Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí 
využít ke  splnění své povinnosti  systém sběru a  třídění 
komunálních odpadů stanovený touto obcí. 
 
   (7) Zpětný odběr použitých výrobků uvedených v odstavci 1 
musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od 
spotřebitele, v případě uvedeném v odstavci 6 i od obce. Místa 
zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako 
místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru 
vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem 
odpovídajícím obvyklým možnostem spotřebitele bez jeho nadměrného 
zatížení. Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, 
že použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, 
které zpětný odběr provádějí.31u) 
 
   (8) Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli 
předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. 
 
   (9) Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění 
zpětně odebraných použitých výrobků v souladu s tímto zákonem 
a prováděcími právními předpisy, a to do konce kalendářního roku 
následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány. 
 
   (10) Povinná osoba je povinna zpracovávat roční zprávu 
o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok 
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a tuto zprávu 
každoročně zasílat ministerstvu do 31. března. 
 
   (11) Ministerstvo stanoví  vyhláškou podrobnosti způsobu 
provedení zpětného odběru výrobků a obsah roční zprávy o plnění 
povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok. 
------------------------------------------------------------------ 
31u) Například vyhláška č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup 
   hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví 
   člověka, vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky 
   pro zařazování  prací podle kategorií,  limitní hodnoty 
   ukazatelů  biologických expozičních  testů a náležitosti 
   hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
 
              ČÁST ŠESTÁ 
       EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ A ZAŘÍZENÍ 
 
               § 39 
 
  
    Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání 
    s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů 
    odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB 
 
   (1) Původci odpadů a  oprávněné osoby, které nakládají 
s odpady, jsou  povinni vést průběžnou  evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou 
samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob 
vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 
   (2) Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo 
nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok 
nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou 
povinni zasílat každoročně do  15. února následujícího roku 
pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 
nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou  působností příslušnému  podle místa provozovny. 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady vznikajícími v rámci 
činnosti Ministerstva obrany předává Ministerstvo obrany přímo 
ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (3) Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání 
odpadů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, 
provozovatelé  zařízení  ke  sběru,  zpracování,  využívání 
a odstraňování elektroodpadu (§ 37g) a provozovatelé zařízení 
uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň 
osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 
12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo 
dopravní firmě obecnímu úřadu  obce s rozšířenou působností 
příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců 
podle sídla nebo bydliště provozovatele,  a to do 2 měsíců od 
zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy 
nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných 
do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování 
stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 
15. února následujícího roku údaje o stavu vytvořené finanční 
rezervy k 31. prosinci předchozího roku obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností příslušnému podle místa skládky. Tyto 
údaje musí být doloženy výpisem z bankovního účtu provozovatele 
skládky. 
 
   (5) Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků 
jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu 
převzatých  autovraků  a  o  způsobech  jejich  zpracování 
a provozovatelé zařízení k oddělenému sběru, zpracování, využití 
a odstraňování elektroodpadu jsou povinni vést evidenci a zasílat 
údaje o typu, množství  a způsobu zpracování, využití nebo 
odstranění elekroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem každoročně do 15. února následujícího roku obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou  působností příslušnému podle místa 
provozovny. 
 
   (6) Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou 
povinny zasílat údaje o jimi užívaných shromažďovacích místech 
nebezpečných odpadů  a sběrových místech  a skladech odpadů 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle 
shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů, 
a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu shromažďovacího 
nebo sběrového místa nebo skladu odpadů nebo u shromažďovacích 
nebo sběrových míst nebo skladů ke dni účinnosti tohoto zákona již 
provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Rozsah a náležitosti údajů stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na 
základě hlášení podle odstavců 2 až 6 evidenci odpadů a způsobů 
nakládání s nimi, zařízení  k nakládání s odpady, zařízení 
uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných 
odpadů, sběrových  míst odpadů a  skladů odpadů, převzatých 
autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů 
zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu a dopravců 
odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tyto 
evidence zasílá každoročně do  30. dubna následujícího roku 
ministerstvu  a příslušnému  krajskému úřadu  prostřednictvím 
zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat. 
 
   (8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, 
které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci 
podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat 
PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastní nebo 
drží PCB definované v § 26 písm. a), jsou povinny vést samostatně 
evidenci o tomto zařízení a PCB v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu do 31. 
prosince 2004, pokud tak dosud neučinily. Změny v evidovaných 
skutečnostech jsou  tyto osoby povinny  ohlásit ministerstvu 
neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn 
v evidovaných skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis. Tato 
povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy. 
 
   (9)  Evidenci odpadů,  zařízení k  nakládání s odpady, 
shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů, 
skladů odpadů a PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících  evidenci  vznikajících  v  rámci  činnosti 
Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci 
s ministerstvem. 
 
   (10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad 
jsou povinny vést evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších 
rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona. Tuto evidenci obecní úřad 
obce s rozšířenou působností a krajský úřad zasílají ministerstvu 
do 30. dubna následujícího roku prostřednictvím zařízení pro 
přenos dat nebo na technickém nosiči dat. Rozsah a způsob 
ohlašování stanoví prováděcí právní předpis. Obecní úřad obce 
s rozšířenou působností a krajský úřad zveřejňují na portálu 
veřejné správy, popřípadě i jiným vhodným způsobem aktuální seznam 
zařízení provozovaných podle § 14 odst. 1 a podle § 14 odst. 2. 
 
   (11) Pokud není tímto  zákonem nebo prováděcím právním 
předpisem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby 
oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést 
evidenci podle odstavců 1 až 10, povinny tuto evidenci archivovat 
nejméně po dobu 5 let. 
 
   (12) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) způsob vedení průběžné evidence odpadů a dobu archivace této 
  evidence pro některé druhy odpadů, 
b) způsob ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, 
  shromažďovacích  míst nebezpečných  odpadů, sběrových míst 
  odpadů, skladů odpadů, dopravců  odpadů, PCB, odpadů PCB 
  a zařízení obsahujících PCB, počtu a stavu převzatých autovraků 
  a způsobech jejich zpracování, o typu, množství elektroodpadu 
  a způsobech jeho zpracování, využití nebo odstranění, a 
c) způsob vedení evidence vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí 
  vydaných podle tohoto zákona. 
 
               § 40 
 
      Evidence při přepravě nebezpečných odpadů 
 
   (1)  Při přepravě  nebezpečných odpadů  jsou odesílatel 
a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných 
odpadů se  nevede při vnitropodnikové  dopravě zabezpečované 
vlastními  dopravními  prostředky,  pokud  nepřesahuje  areál 
provozovny. 
 
   (2) Odesílatel odpadu je povinen 
a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list, 
b) zaslat evidenční  list obecnímu úřadu  obce s rozšířenou 
  působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů 
  od jejího zahájení, 
c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný 
  podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 
  dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční 
  list o převzetí nebezpečného odpadu. 
 
   (3) Příjemce  odpadu je povinen  zaslat evidenční list 
o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu 
odesílateli a  obecním úřadům obcí  s rozšířenou působností 
příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od 
jeho převzetí. 
 
   (4) Odesílatel  odpadu a příjemce  odpadu jsou povinni 
archivovat evidenci podle odstavců 1 až 3 po dobu nejméně 5 let. 
 
   (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob vedení evidence 
odpadů při přepravě odpadů. 
 
              ČÁST SEDMÁ 
         PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 
               § 41 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Plán odpadového hospodářství v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem zpracovává ministerstvo, kraje v samostatné působnosti 
a původci odpadů. 
 
   (2) Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem 
vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání 
s nimi podle tohoto zákona. 
 
   (3) Na zpracování, projednávání a schvalování návrhů plánů 
odpadového hospodářství se nevztahuje správní řád. 
 
   (4) Do plánů odpadového hospodářství České republiky a krajů 
lze veřejně nahlížet, pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo 
kopie. 
 
               § 42 
 
     Plán odpadového hospodářství České republiky 
 
   (1) Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky 
zpracovává ministerstvo. Návrh plánu odpadového hospodářství České 
republiky projedná ministerstvo s kraji v samostatné působnosti. 
 
   (2) Plán odpadového hospodářství České republiky obsahuje 
vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou 
část. 
 
   (3) Závaznou  část plánu odpadového  hospodářství České 
republiky vyhlašuje vláda svým nařízením. 
 
   (4)  Závazná část  plánu odpadového  hospodářství České 
republiky stanoví rámcové cíle, rámcová opatření k jejich dosažení 
a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení pro 
a) předcházení  vzniku  odpadů,  omezování  jejich  množství 
  a nebezpečných vlastností, 
b) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 
c) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 
d) nakládání s odpady z obalů, 
e) využívání odpadů, 
f) snižování podílu  odpadů ukládaných na  skládky a podílu 
  biologicky rozložitelné složky v nich obsažené, 
g) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 
 
   (5)  Plán  odpadového  hospodářství  České republiky se 
zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí být změněn bezprostředně 
po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. 
 
   (6)  Závazná část  plánu odpadového  hospodářství České 
republiky,  včetně jejích  změn, je  závazným podkladem pro 
zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací 
a jiné činnosti  příslušných správních úřadů,  krajů a obcí 
v oblasti odpadového hospodářství. 
 
   (7) Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství České 
republiky  provádí  ministerstvo  pomocí  soustavy indikátorů 
každoročně do 31. prosince následujícího roku. 
 
   (8) Plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny 
ministerstvo zveřejní na portálu veřejné správy, nebo jiným 
vhodným způsobem. 
 
               § 43 
 
        Plán odpadového hospodářství kraje 
 
   (1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového 
hospodářství kraje pro jím spravované území a jeho změny. 
 
   (2) Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se 
závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky 
a jejími změnami. 
 
   (3) Plán odpadového hospodářství kraje obsahuje závaznou část 
a směrnou část. 
 
   (4) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví 
konkrétní cíle, konkrétní opatření k jejich dosažení pro 
a) předcházení  vzniku  odpadů,  omezování  jejich  množství 
  a nebezpečných vlastností, 
b) nakládání s komunálními odpady, 
c) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 
d) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 
e) nakládání s odpady z obalů, 
f) využívání odpadů, 
g) snižování podílu  odpadů ukládaných na  skládku a podílu 
  biologicky rozložitelné složky v nich obsažené, 
h) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 
 
   (5) Vznikne-li potřeba zřídit zařízení k nakládání s odpady 
nebo řešit pohyb odpadů přesahující hranice krajů, jsou kraje 
v samostatné působnosti povinny při zpracovávání plánů odpadového 
hospodářství kraje a jejich změn spolu vzájemně spolupracovat. 
 
   (6) Kraj v samostatné  působnosti je povinen zpracovat 
a schválit návrh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho 
změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se 
vyhlašuje závazná  část plánu odpadového  hospodářství České 
republiky. 
 
   (7) Plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu 
nejméně 10 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, 
na jejichž základě byl zpracován. 
 
   (8) Kraj v samostatné působnosti je povinen do 10 dnů ode dne 
zpracování návrhu plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny 
oznámit způsobem v místě obvyklým, kdy a kde lze do tohoto návrhu 
plánu nahlédnout, činit si výpisy, opisy nebo kopie. Veřejné 
nahlédnutí do návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho 
změny musí být umožněno po dobu nejméně 30 kalendářních dnů ode 
dne oznámení možnosti veřejného nahlédnutí; v této lhůtě lze též 
uplatnit k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho 
změně písemné vyjádření. Kraj je povinen připomínky vypořádat 
a toto vypořádání zveřejnit. 
 
   (9) Kraj v samostatné působnosti je povinen zaslat kopii 
plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny ministerstvu 
do 1 měsíce po jeho schválení. 
 
   (10) Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její 
změnu vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou.32) Závazná část 
plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem pro 
zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro 
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, 
krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. 
 
   (11)  Kraj zasílá  vyhodnocení plnění  plánu odpadového 
hospodářství kraje ministerstvu  každoročně do 15. listopadu 
následujícího roku. Vyhodnocení provede pomocí soustavy indikátorů 
stanovené v závazné části plánu odpadového hospodářství České 
republiky. 
 
   (12) Plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny kraj 
zveřejní na portálu veřejné správy, nebo jiným vhodným způsobem. 
------------------------------------------------------------------ 
32) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
33) Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 44 
 
      Plán odpadového hospodářství původce odpadů 
 
   (1) Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají 
původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného 
odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. 
 
   (2) Plán odpadového hospodářství původce odpadů musí být 
v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje 
a jejími změnami. 
 
   (3) Plán odpadového hospodářství původce odpadů se zpracovává 
na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně 
podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 
měsíců od změny podmínek. 
 
   (4) Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části 
plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje 
množství odpadů nad limit stanovený v odstavci 1, je povinen 
zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od 
vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje 
nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh 
plánu odpadového hospodářství do 1 roku od dosažení produkce 
odpadů nad limit stanovený v odstavci 1. 
 
   (5) Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého plánu 
odpadového hospodářství nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, 
příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději 
do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh plánu 
odpadového hospodářství původce odpadů neobsahuje náležitosti 
stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nebo není 
v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje 
a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení 
návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů sdělí původci 
odpadů své připomínky. 
 
   (6) Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení 
připomínek příslušného krajského úřadu zaslat tomuto krajskému 
úřadu upravený plán odpadového hospodářství se zapracovanými 
připomínkami. 
 
   (7) Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným 
podkladem pro jeho činnosti. 
 
   (8) Obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání 
s komunálním odpadem vytvořily dobrovolný svazek obcí,34) mohou na 
základě  písemné dohody  zpracovat společný  plán odpadového 
hospodářství původce odpadů, určující rozsah a způsob nakládání 
s komunálním odpadem. 
 
   (9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah 
plánu odpadového hospodářství původce odpadů. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 
              ČÁST OSMÁ 
            EKONOMICKÉ NÁSTROJE 
 
               HLAVA I 
          POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADŮ 
 
               § 45 
 
   (1) Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit 
poplatek. 
 
   (2) Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem 
skládky a tato skládka je na jeho vlastním pozemku. 
 
   (3)  Poplatky  se  neplatí  za  ukládání  odpadů  jako 
technologického  materiálu  na  zajištění  skládky za účelem 
technického zabezpečení skládky v souladu se schváleným projektem 
a provozním řádem skládky. Technologickým materiálem není odpad, 
který je ukládán nad rámec projektu určujícího nezbytné množství. 
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na 
ukládání odpadů jako  technologického materiálu na zajištění 
skládky. 
 
               § 46 
 
   (1) Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou 
složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za 
uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka. 
 
   (2) Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při 
uložení odpadů na skládku. Provozovatel skládky potvrdí původci 
vybrání poplatku. Provozovatel skládky odvádí vybrané poplatky 
příjemci poplatku vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního 
měsíce a současně ho informuje o dlužných poplatcích. Pokud 
původce nezaplatil poplatek ve stanovené výši, uloží mu povinnost 
zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal souhlas k provozování 
skládky, rozhodnutím na návrh příjemce poplatku. 
 
   (3) Poplatek je v rozsahu stanoveném tímto zákonem příjmem 
obce, na jejímž katastrálním území je skládka umístěna, a Státního 
fondu životního prostředí České republiky.35) 
 
   (4) Pokud je původcem obec a ukládá odpad na skládku, která 
je na jejím katastrálním území, nevybírá se od této obce základní 
složka poplatku. 
 
   (5) Kontrolu placení poplatků u provozovatele skládky provádí 
obec a krajský úřad, na jejichž katastrálním území leží skládka. 
------------------------------------------------------------------ 
35) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
  České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb. 
 
               § 47 
 
   (1) Pokud provozovatel skládky neodvedl obci nebo Státnímu 
fondu životního prostředí vybraný poplatek ve stanovené lhůtě, 
uloží mu povinnost zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal 
souhlas k provozování skládky, rozhodnutím, na návrh příjemce 
poplatku. Za neodvedený poplatek se platí penále ve výši 0,5 
promile ze zadržené částky denně. Penále je příjmem obce. 
 
   (2) Poplatky  a penále vymáhají  finanční úřady místně 
příslušné katastrálnímu území, na kterém je skládka umístěna; 
přitom postupují podle zvláštních právních předpisů,36) pokud 
tento zákon nestanoví jinak. 
------------------------------------------------------------------ 
36) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 48 
 
   (1) Základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž 
katastrálním území skládka leží. V případě, že skládka leží na 
katastrálních územích  několika obcí, dělí  se tento příjem 
proporcionálně  podle  velikosti  části  skládky  ležící 
v katastrálních územích těchto obcí. 
 
   (2) Výše  sazby základní složky  poplatku je stanovena 
v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 
 
   (3) Riziková složka poplatku je příjmem Státního fondu 
životního prostředí. 
 
   (4) Výše  sazby rizikové složky  poplatku je stanovena 
v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 
 
   (5) Odpady azbestu se zpoplatňují ve výši sazby za ukládání 
ostatních odpadů. 
 
 
              HLAVA II 
    FINANČNÍ REZERVA PRO REKULTIVACE A ASANACE SKLÁDEK 
 
               § 49 
 
   (1) Provozovatel skládky je povinen vytvářet finanční rezervu 
na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení 
jejího provozu (dále jen "finanční rezerva"). 
 
   (2)  Tvorba finanční  rezervy se  zahrnuje do  nákladů 
provozovatele skládky a tvorba této rezervy je výdajem vynaloženým 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů.37) Úroky z peněžních 
prostředků finanční rezervy jsou její součástí. 
 
   (3) Peněžní prostředky této rezervy se ukládají na zvláštní 
účet v bance. Prostředky finanční rezervy nemohou být předmětem 
nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, ani zahrnuty do konkurzní 
podstaty provozovatele skládky, majitele skládky nebo jejich 
právních nástupců. 
------------------------------------------------------------------ 
37) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 50 
 
   (1) Provozovatel skládky je povinen zřídit ode dne účinnosti 
tohoto zákona zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních 
prostředků k vytváření finanční rezervy. Pro každou skládku, na 
kterou je vydáno samostatné rozhodnutí podle zvláštního právního 
předpisu,24) musí být zřízen samostatný zvláštní vázaný účet. 
 
   (2) Smlouva s bankou o zřízení zvláštního vázaného účtu musí 
obsahovat  údaj,  které  skládky  se  finanční rezerva týká 
a ustanovení, že se jedná o zvláštní vázaný účet, který je bankou 
spravován podle § 49 až 51. Dispozice s účtem ode dne jeho zřízení 
je možná pouze se souhlasem krajského úřadu příslušného podle 
umístění skládky. 
 
   (3) Peněžní prostředky vytvářené finanční rezervy převádí 
provozovatel skládky na zvláštní  vázaný účet zřízený podle 
odstavce 1 vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního 
měsíce. 
 
   (4) Podstatnou náležitostí smlouvy, kterou se převádí užívací 
právo ke skládce odpadů na nového provozovatele skládky, je 
i dohoda o převodu finanční rezervy na nového provozovatele 
skládky. Bez této dohody o převodu finanční rezervy je smlouva 
o převodu  užívacího  práva  ke  skládce  odpadů  na nového 
provozovatele skládky neplatná. 
------------------------------------------------------------------ 
24) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 51 
 
   (1) Čerpání z prostředků finanční rezervy smí být prováděno 
pouze  se souhlasem  příslušného krajského  úřadu na  práce 
související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení 
jejího provozu a asanací. Souhlas krajský úřad uděluje na základě 
rozhodnutí  o zahájení  rekultivačních prací  vydaného podle 
zvláštních právních předpisů.38) 
 
   (2) Zanikne-li provozovatel skládky před ukončením péče 
o skládku a jeho právní nástupce není znám nebo neexistuje, banka 
odvede nevyčerpanou část finanční rezervy do Státního fondu 
životního prostředí České republiky a informuje o tom krajský úřad 
místně příslušný podle umístění skládky. Tyto prostředky budou 
Státním fondem životního prostředí poukázány na zvláštní vázaný 
účet podle tohoto zákona tomu, kdo zabezpečí rekultivaci, péči 
o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu, váznoucí na této 
skládce. Způsob čerpání prostředků finanční rezervy z tohoto účtu 
se provádí podle odstavce 1. 
 
   (3) Nevyčerpaná část finanční rezervy se po ukončení péče 
o skládku uvolňuje ve prospěch provozovatele skládky nebo jeho 
právního  nástupce;  není-li  právní  nástupce  znám  nebo 
neexistuje-li, odvede se do rozpočtu obce, na jejímž katastrálním 
území skládka leží. V případě, že skládka leží na katastrálních 
územích několika obcí, dělí se tento příjem proporcionálně podle 
velikosti části skládky ležící v katastrálních územích těchto 
obcí. 
 
   (4) Výše finanční rezervy činí 
a) 100 Kč za 1 tunu uloženého nebezpečného odpadu nebo komunálního 
  odpadu, s výjimkou odpadu azbestu, 
b) 35 Kč za 1 tunu uloženého ostatního odpadu a odpadu azbestu, 
  odpadu ukládaného jako technologický materiál na zajištění 
  skládky a odpadu azbestu. 
 
   (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob vytváření a čerpání 
finanční rezervy. 
------------------------------------------------------------------ 
38) Například § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 52 
 
   Dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího 
provozu, rekultivaci a asanaci stanoví individuálně pro každou 
skládku příslušný krajský úřad jako součást provozního řádu. Lhůta 
nesmí být kratší než 30 let. 
 
              ČÁST DEVÁTÁ 
         PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ODPADŮ 
 
               § 53 
 
   (1) Přeshraniční přepravu odpadů do České republiky, z České 
republiky a přes Českou republiku (dále jen "přeshraniční přeprava 
odpadů")  upravují  právní  předpisy  Evropských společenství 
upravující  dozor nad  přepravou odpadů  v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39) Tento zákon 
obsahuje ustanovení nezbytná k jejich provedení. 
 
   (2) Příslušným správním úřadem pro přeshraniční přepravu 
odpadů a kontaktním subjektem za Českou republiku je ministerstvo. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
 
               § 54 
 
  
             nadpis vypuštěn 
 
   (1) Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje 
v České republice. 
 
   (2) Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem 
odstranění je zakázána s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních 
státech v důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze. 
 
   (3) Odpad vzniklý v České republice se přednostně využívá 
v České republice, nejedná-li se o jeho využití v jiných členských 
státech Evropské unie. 
 
               § 55 
 
  
       Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů 
 
   (1)  Oznámení  o  přeshraniční  přepravě  odpadů podává 
oznamovatel  podle právních  předpisů Evropských společenství 
upravujících dozor nad přepravou  odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39) Účastníkem 
řízení zahájeného oznámením podle  tohoto odstavce je pouze 
oznamovatel. 
 
   (2)  Postup  stanovený  právními  předpisy  Evropských 
společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) 
a tímto zákonem pro odpady uvedené v příloze III a IV nařízení 
Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) se 
přiměřeně vztahuje i na odpady stanovené prováděcím předpisem 
podle odstavce 6. Oznámení o přeshraniční přepravě těchto odpadů 
do České republiky podává příjemce. Účastníkem řízení zahájeného 
oznámením podle tohoto odstavce je pouze příjemce. 
 
   (3)  Kromě  náležitostí  stanovených  právními  předpisy 
Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů 
v rámci Evropského společenství, do něj  a z něj a jejich 
kontrolu,39) předloží oznamovatel ministerstvu 
a) smlouvu o environmentálně šetrném využití nebo odstranění 
  odpadů; v případě přeshraniční přepravy odpadů ze státu, který 
  není členským státem Evropské unie, musí smlouva obsahovat 
  závazek oznamovatele vzít odpady zpět, jestliže přeshraniční 
  přepravu nebude možno provést nebo dokončit předpokládaným 
  způsobem, 
b) v případě přeshraniční přepravy odpadů do státu, který není 
  členským státem Evropské unie, povolení k provozu zařízení 
  k odstraňování nebo využívání odpadů a 
c) potřebné adresy příslušných správních úřadů. 
 
   (4) Oznámení a jeho náležitosti se podávají ministerstvu 
v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, nebo s úředně ověřeným 
překladem do některého z těchto jazyků. 
 
   (5) V případě přeshraniční přepravy odpadů z České republiky 
ministerstvo postoupí oznámení příslušnému správnímu úřadu pro 
příjem a jeho kopii zašle příjemci a příslušnému správnímu úřadu 
či úřadům pro tranzit. Oznámení nepostoupí, shledá-li důvod pro 
vznesení námitky proti přeshraniční přepravě odpadů z České 
republiky za účelem odstranění podle článku 4(3) nařízení Rady 
(EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.39) 
 
   (6)  Ministerstvo stanoví  vyhláškou podrobnosti ohledně 
oznámení, jeho náležitostí a dokladů doprovázejících přeshraniční 
přepravu odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou odpady 
uvedené v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
a o jejich kontrole,39) na jejichž přeshraniční přepravu do České 
republiky a z České republiky se z důvodu ochrany životního 
prostředí nebo ochrany zdraví vztahuje postup podle odstavce 2. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
 
               § 56 
 
  
            Zákazy a námitky 
 
   (1) Jestliže  oznamovatel nebo příjemce  byl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s nakládáním 
s nebezpečnými  odpady,41) ministerstvo  může zakázat všechnu 
přeshraniční přepravu odpadů týkající se těchto osob. 
 
   (2) Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o námitkách proti 
přeshraniční přepravě odpadů nemá odkladný účinek. 
------------------------------------------------------------------ 
41) § 181e odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 57 
 
  
          Finanční záruka a pojištění 
 
   (1) Finanční záruka  podle právních předpisů Evropských 
společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) musí 
být složena nebo odpovídající pojištění podle těchto předpisů musí 
být prokázáno před zahájením přeshraniční přepravy odpadů. 
 
   (2) Má-li ministerstvo důvodné  pochybnosti o tom, zda 
poskytnutá finanční záruka nebo pojištění je v souladu s právními 
předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou 
odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich 
kontrolu39) dostatečné, stanoví výši a druh finanční záruky nebo 
určí druh pojištění a výši pojistné částky pro tento účel. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
 
               § 58 
 
  
          Povinnost vrácení odpadů 
 
   (1) Je-li oznamovatel povinen podle článku 25 nařízení Rady 
(EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) vrátit odpady 
do České republiky, ministerstvo mu uloží rozhodnutím lhůtu ke 
splnění této povinnosti a stanoví místo v České republice, kam má 
být odpad vrácen. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek. 
 
   (2) Je-li za nedovolenou přepravu odpadů z České republiky ve 
smyslu článku 26(1) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
a o  jejich  kontrole,39)  odpovědný  oznamovatel,  uloží mu 
ministerstvo rozhodnutím lhůtu ke splnění povinnosti vrátit odpady 
do České republiky a stanoví místo v České republice, kam má být 
odpad vrácen. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek. 
 
   (3) Je-li za nedovolenou přepravu odpadů do České republiky 
ve smyslu článku 26(1) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
a o jejich kontrole,39) odpovědný příjemce, uloží mu ministerstvo 
rozhodnutím lhůtu ke splnění povinnosti odstranit nebo využít 
přepravované odpady v souladu s tímto zákonem. Opravný prostředek 
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
 
   (4) Nesplní-li povinné osoby uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 
svoji povinnost ve lhůtě určené ministerstvem, zajistí splnění 
těchto povinností ministerstvo. K zajištění splnění povinností 
může ministerstvo použít prostředky finanční záruky nebo pojištění 
podle § 57 tohoto zákona. Pokud finanční záruka nebyla složena 
nebo nebylo uzavřeno pojištění nebo výše finanční záruky nebo 
pojistného plnění nestačí,  uloží ministerstvo povinné osobě 
rozhodnutím uhradit náklady před zajištěním splnění povinnosti 
ministerstvem. 
 
   (5) Pro vrácení odpadů podle odstavců 1 a 2 není nutný 
souhlas  ministerstva  podle  právních  předpisů  Evropských 
společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39) 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
 
               § 59 
 
  
       Zahájení přeshraniční přepravy odpadů 
 
   Okamžikem, kdy ministerstvo obdrží kopii zasílacího listu 
s vyplněným datem přepravy a dalšími příslušnými údaji v souladu 
s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
a jejich kontrolu39) před uplynutím lhůty pro podání odvolání, se 
oznamovatel vzdává práva  odvolání (rozkladu) proti souhlasu 
ministerstva. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
 
               § 60 
 
  
    Přeshraniční přeprava odpadů do států, které nejsou 
     členskými státy Evropské unie, a z těchto států 
 
   Ministerstvo financí může stanovit vyhláškou celní úřady pro 
přeshraniční přepravu odpadů do států, které nejsou členskými 
státy Evropské unie, a z těchto států. 
 
               § 61 
 
  
               zrušen 
 
               § 62 
 
  
               zrušen 
 
               § 63 
 
               zrušen 
 
               § 64 
 
  
               zrušen 
 
               § 65 
 
  
               zrušen 
 
              ČÁST DESÁTÁ 
               SANKCE 
 
               HLAVA I 
        POKUTY FYZICKÝM OSOBÁM OPRÁVNĚNÝM 
         K PODNIKÁNÍ A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 
 
               § 66 
 
   (1) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě 
oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému 
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné 
smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo 
odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem. 
 
   (2) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné 
k podnikání nebo právnické osobě, která 
a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto 
  zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném 
  rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě 
  nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj 
  týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po 
  stanovenou dobu nearchivuje, 
b) nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
  nebo únikem, 
c) neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo 
  neposkytne  pravdivé  nebo  úplné  informace  související 
  s nakládáním s odpady, nebo 
d) nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa 
  nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví. 
 
   (3) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě 
oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která 
a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů, 
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není 
  podle tohoto zákona oprávněna, 
c) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez 
  potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu 
  s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování 
  odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení, 
d) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného 
  souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo 
  provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se 
  schváleným provozním řádem zařízení, 
e) nevede  ve stanoveném  rozsahu evidenci  PCB, odpadů PCB 
  a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci, 
f) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému 
  odběru nebo nesplní jinou povinnost související se zpětným 
  odběrem, nebo 
g) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového 
  hospodáře, 
h) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro 
  odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba, 
  nebo hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla 
  pověřena, 
i) nezařadí jako odpad a nenakládá jako s odpadem s vytěženou 
  zeminou, hlušinou nebo sedimentem z říčních toků nebo vodních 
  nádrží, které nevyhovují limitům znečištění, stanoveným pro 
  jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám 
  povrchu  terénu  (terénním  úpravám)  prováděcím  právním 
  předpisem. 
 
   (4) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě 
oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která 
a) zařadí odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) jako 
  odpad ostatní nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem 
  ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby podle § 9, 
  že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, 
b) nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je 
  zakázáno nebo není povoleno, 
c) ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich 
  přijetí na skládku nebo mísí nebezpečné odpady navzájem nebo 
  s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu, 
d) nakládá  s  nebezpečnými  odpady  bez potřebného souhlasu 
  příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním, 
e) ukládá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo 
  prováděcím právním předpisem zakázány ukládat na skládku, nebo 
  při ukládání odpadů na skládku nedodržuje podmínky stanovené 
  prováděcím právním předpisem, 
f) neplní povinnosti  stanovené tímto zákonem  při nakládání 
  s vybranými výrobky nebo odpady nebo zařízeními podle části 
  čtvrté, nebo 
g) poruší  povinnosti stanovené  právními předpisy Evropských 
  společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci 
  Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) 
  a tímto zákonem pro  přeshraniční přepravu odpadu, neplní 
  podmínky  stanovené  ministerstvem  v  rozhodnutí ve věci 
  přeshraniční přepravy odpadů nebo nesplní povinnost uloženou 
  rozhodnutím podle § 58. 
 
   (5) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné 
k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost 
stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na 
základě tohoto zákona. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
 
               § 67 
 
   (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku 
ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad 
dozvěděl; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy 
k porušení povinnosti došlo. 
 
   (2)  Při  stanovení  výše  pokuty  se přihlíží zejména 
k závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě k míře jeho 
poškození. 
 
   (3) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání v době 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení 
pokuty podle tohoto zákona znovu stejnou povinnost, za niž byla 
pokuta uložena, uloží správní úřad další pokutu až do výše 
dvojnásobku horní hranice sazby. 
 
   (4) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po 
kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního 
právního předpisu. 
 
               § 68 
 
   (1) Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá správní úřad, který jako 
první zahájil řízení o jejím uložení; pokuty uložené inspekcí 
vymáhá příslušný finanční úřad. V případě, že bylo zahájeno řízení 
ve stejný den inspekcí a obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností, provede řízení o uložení pokuty inspekce. O zahájení 
řízení o  uložení pokuty se  inspekce a obecní  úřad obce 
s rozšířenou působností vzájemně informují. Při placení a vymáhání 
uložených  pokut  se  postupuje  podle  zvláštního  právního 
předpisu.43) 
 
   (2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty 
rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností rozhoduje krajský úřad. 
 
   (3) Pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % příjmem obce, na 
jejímž katastrálním území došlo k porušení právních předpisů, 
a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí.44) Pokuta 
inspekcí uložená  obci je příjmem  Státního fondu životního 
prostředí. 
 
   (4)  Pokuty uložené  obecním úřadem  obce s rozšířenou 
působností jsou z 50 % příjmem obce, na jejímž katastrálním území 
došlo k porušení povinnosti, a z 50 % příjmem obce s rozšířenou 
působností, která pokutu uložila. Pokuta uložená obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností obci je z 50 % příjmem Státního fondu 
životního prostředí  a z 50  % příjmem obce  s rozšířenou 
působností. 
 
   (5) Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících 
z tohoto zákona nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního 
zákona. 
------------------------------------------------------------------ 
43) Část šestá zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších 
  předpisů. 
44) § 2 zákona č. 388/1991 Sb., ve znění zákona č. 334/1992 Sb. 
 
              HLAVA II 
              PŘESTUPKY 
 
               § 69 
 
   Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, 
která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví 
autovraku nebo  umístí vozidlo vyřazené  z registru vozidel 
v rozporu s tímto zákonem. 
 
               § 70 
 
   (1) Pokuta uložená obecním úřadem je příjmem obce, na jejímž 
katastrálním území došlo k porušení povinnosti. 
 
   (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na přestupky 
a jejich projednávání obecné právní předpisy o přestupcích.45) 
------------------------------------------------------------------ 
45) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
             ČÁST JEDENÁCTÁ 
   VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 
               § 71 
 
   Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství 
 
   Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají 
a) ministerstvo, 
b) Ministerstvo zdravotnictví, 
c) Ministerstvo zemědělství, 
d) inspekce, 
e) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
f) celní úřady, 
g) orgány ochrany veřejného zdraví, 
h) krajské úřady, 
i) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
j) obecní úřady a újezdní úřady. 
 
               § 72 
 
             Ministerstvo 
 
   (1) Ministerstvo 
a) je ústředním orgánem státní  správy v oblasti odpadového 
  hospodářství, 
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství 
  s výjimkou ochrany veřejného zdraví při nakládání s odpady, 
c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy, 
d) vykonává funkci příslušného správního úřadu a kontaktního 
  subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů, 
e) rozhoduje  o uložení  povinnosti vrátit  odpady do České 
  republiky, o povinnosti  zabezpečit environmentálně šetrné 
  odstranění nebo využití odpadů podle § 58 a o povinnosti 
  uhradit náklady na vrácení a environmentálně šetrné odstranění 
  nebo využití odpadů, 
f) pověřuje právnické osoby nebo  fyzické osoby k hodnocení 
  nebezpečných vlastností odpadů, prodlužuje platnost tohoto 
  pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8, 
g) schvaluje náplň školení pro hodnocení nebezpečných vlastností 
  odpadů, 
h) zařazuje odpad v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit 
  podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2, 
i) zpracovává a vede souhrnnou evidenci o druzích odpadů, jejich 
  množství a způsobech nakládání s nimi, zařízeních k nakládání 
  s odpady, zařízeních uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích 
  místech nebezpečných  odpadů a sběrových  místech odpadů, 
  skladech odpadů převzatých autovracích a způsobech jejich 
  zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo 
  odstranění elekroodpadu, dopravcích odpadů, PCB, odpadech PCB 
  a zařízeních  obsahujících PCB  a podléhajících  evidenci, 
  souhlasech a dalších rozhodnutích vydaných podle tohoto zákona 
  a tuto evidenci zpřístupňuje občanům, 
j) spolupracuje s Ministerstvem obrany při zajišťování evidence 
  odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst 
  nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů, skladů odpadů 
  a PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a podléhajících 
  evidenci vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany, 
k) zpracovává  plán odpadového  hospodářství České  republiky 
  v rozsahu stanoveném tímto zákonem a při splnění podmínek 
  stanovených tímto zákonem zpracovává jeho změny, 
l) předkládá vládě  ke schválení návrh  závazné části plánu 
  odpadového hospodářství České republiky a návrh jeho změn, 
m) poskytuje  příslušným složkám  Evropské komise  a orgánům 
  mezinárodních  úmluv  a  protokolů  v  oblasti odpadového 
  hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném 
  rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace 
  o stavu odpadového hospodářství v České republice, 
n) jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných 
  a pracovních skupin a dalších grémií založených na základě 
  ustanovení právních předpisů Evropských společenství v oblasti 
  odpadového hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v této 
  oblasti, k nimž Česká republika přistoupila, 
o) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského 
  úřadu, 
p) vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté. 
 
   (2) Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodářství 
je dozor nad tím, jak správní úřady, které vykonávají státní 
správu v oblasti odpadového hospodářství, dodržují právní předpisy 
v této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních 
předpisů a rozhodnutí příslušných správních úřadů v oblasti 
nakládání s odpady. 
 
               § 73 
 
          Ministerstvo zemědělství 
 
   Ministerstvo  zemědělství  koordinuje  provádění  kontrol 
dodržování povinností při používání upravených kalů na zemědělské 
půdě. 
 
               § 73a 
 
  
     Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
 
   Kontrolu dodržování povinností při používání upravených kalů 
na zemědělské půdě vykonává a sankce za porušení těchto povinností 
ukládá podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona 
č.  317/2004  Sb.,  Ústřední  kontrolní  a  zkušební  ústav 
zemědělský. 
 
               § 74 
 
          Ministerstvo zdravotnictví 
 
   Ministerstvo zdravotnictví 
a) vykonává vrchní státní dozor a řídí výkon státní správy 
  v oblasti ochrany veřejného zdraví při nakládání s odpady, 
b) pověřuje právnické osoby nebo  fyzické osoby k hodnocení 
  nebezpečných vlastností odpadů, prodlužuje platnost tohoto 
  pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8. 
 
               § 75 
 
         Orgány ochrany veřejného zdraví 
 
   Orgány ochrany veřejného zdraví 
a) jsou dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech, které 
  se dotýkají zájmů chráněných podle tohoto zákona v oblasti 
  ochrany lidského zdraví, 
b) hodnotí a řídí zdravotní rizika a vydávají z hlediska ochrany 
  zdraví lidí  odborné stanovisko k  návrhům při nakládání 
  s odpady, zejména k jejich využívání, úpravě a odstranění, 
c) spolupracují s ostatními správními úřady v oblasti ochrany 
  zdraví lidí při nakládání s odpady, 
d) vyjadřují  se k  provozním řádům  zařízení k  využívání, 
  odstraňování, sběru a výkupu odpadů. 
 
               § 76 
 
              Inspekce 
 
   (1) Inspekce 
a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami 
  oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních 
  předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů 
  v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují 
  stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
b) minimálně jednou ročně kontroluje, jak původce odpadů z výroby 
  oxidu  titaničitého dodržuje  ustanovení právních předpisů 
  a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti 
  odpadového hospodářství, 
c) ukládá  právnickým  osobám  a  fyzickým osobám oprávněným 
  k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností podle 
  § 66 odst. 2 až 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro 
  zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, 
d) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných 
  vlastností odpadu vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout 
  podle § 9 odst. 3 a 4, 
e) dává ministerstvu podněty k uplatnění vrchního státního dozoru, 
f) dává podněty  krajskému úřadu k  zákazu provozu zařízení 
  k odstraňování  odpadů,  nesplňuje-li  provozovatel  tohoto 
  zařízení právní předpisy týkající se odpadového hospodářství 
  a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě, 
g) kontroluje, zda osoby využívající vytěžené zeminy, hlušiny nebo 
  sedimenty z říčních toků nebo vodních nádrží jako materiál 
  k zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu, mají 
  doklady, které podle prováděcího právního předpisu osvědčují, 
  že vytěžené zeminy, hlušiny nebo sedimenty z říčních toků nebo 
  vodních nádrží vyhovují limitům znečištění pro jejich využití 
  k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu 
  (terénním úpravám); může odebírat jejich vzorky a kontrolovat 
  skutečné koncentrace škodlivin, jejichž limity znečištění jsou 
  stanoveny prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) V  rámci přeshraniční přepravy  odpadů je inspekce 
oprávněna provádět kontroly na místě vzniku odpadu, u oznamovatele 
a příjemce a na hraničních přechodech. Je oprávněna též provádět 
kontrolu dokladů podle právních předpisů Evropských společenství 
upravujících dozor nad přepravou  odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) a podle tohoto 
zákona, fyzickou kontrolu odpadů a odebírat a analyzovat vzorky. 
 
   (3) Inspekce spolupracuje s obecními úřady, orgány ochrany 
veřejného zdraví, celními úřady, Hasičským záchranným sborem, 
Policií České republiky a územními finančními orgány, popřípadě 
dalšími správními úřady, kraji a obcemi a poskytuje jim odbornou 
pomoc. 
 
   (4) Úkoly inspekce plní  inspektoři. Inspektoři se při 
kontrolní činnosti prokazují průkazy inspekce. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
 
               § 77 
 
  
             Celní orgány 
 
   (1) Celní úřady46) 
a) kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadů, 
b) kontrolují dovoz baterií nebo akumulátorů ze států, které 
  nejsou členskými státy Evropské unie, 
c) předávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního státního 
  dozoru, 
d) ukládají nápravná opatření při porušení povinností vztahujících 
  se k přepravě odpadů. 
 
   (2) Celní úřady kontrolují, zda při dovozu baterií nebo 
akumulátorů není porušován zákaz uvedený v § 31 odst. 5 a zda je 
dovážené zboží označeno podle § 31 odst. 2. 
 
   (3) Při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů celní úřady 
kontrolují, zda je odpad vybaven doklady podle tohoto zákona 
a prováděcích právních předpisů a zda odpad odpovídá údajům 
v dokladech uvedeným. 
 
   (4) Při přeshraniční přepravě  odpadů celní úřady dále 
kontrolují, 
a) zda odpad je vybaven doklady podle právních předpisů Evropských 
  společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
  Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39) 
  tohoto zákona a prováděcích právních předpisů, 
b) zda odpad odpovídá údajům uvedeným na průvodních dokladech 
  podle právních předpisů Evropských společenství upravujících 
  dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do 
  něj a z něj a jejich kontrolu,39) tohoto zákona a prováděcích 
  právních předpisů, 
c) zda  přepravované  zboží,  které  není  vybaveno  doklady 
  požadovanými pro přepravu odpadů, není odpadem, 
d) zda přeshraniční přeprava odpadu není v rozporu s právními 
  předpisy  Evropských společenství  upravujícími dozor  nad 
  přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj 
  a z něj a jejich kontrolu39) a tímto zákonem. 
 
   (5) Při kontrolách podle odstavců 3 a 4 jsou celní úřady 
oprávněny zastavovat vozidla, nařizovat odstavení vozidla na 
vhodné místo, kontrolovat doklady provázející odpad a zboží, 
doklady prokazující totožnost osoby přepravující odpad, provádět 
fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a analyzovat vzorky 
a pořizovat fotodokumentaci. 
 
   (6) Pokud celní úřady zjistí při kontrole přepravy odpadů 
porušení právních předpisů Evropských společenství upravujících 
dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj 
a z něj a jejich kontrolu39) nebo tohoto zákona, jsou v řízení 
oprávněny provádět šetření také na místě vzniku odpadů u původce, 
držitele nebo oznamovatele a na místě určení u konečného příjemce. 
 
   (7) Zjistí-li celní úřad,  že přeshraniční přeprava je 
nedovolenou přepravou odpadů podle článku 26 nařízení Rady (EHS) 
č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) nebo že 
přeshraniční  přeprava  odpadů  je  uskutečňována  v rozporu 
s povolením, může nařídit přerušení přepravy a odstavení vozidla 
na místo k tomu určené. 
 
   (8) Pokud došlo k porušení právních předpisů uvedených 
v odstavci 7, může celní úřad stanovit kauci ve výši od 10 000 Kč 
do 50 000 Kč. 
 
   (9) Nesloží-li řidič, který pro účely vybírání kaucí při 
kontrole vždy zastupuje dopravce,48) požadovanou kauci, jsou celní 
úřady oprávněny přikázat řidiči jízdu na nejbližší, z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích, vhodné místo 
k odstavení vozidla, zadržet řidiči doklady k vozidlu a k nákladu 
a zakázat pokračování v jízdě. Náklady spojené s jízdou vozidla do 
místa odstavení jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za 
vozidlo, náklad a přepravované osoby není dotčena. 
 
   (10) Řidič vozidla může pokračovat v jízdě po zaplacení 
požadované kauce řidičem nebo dopravcem, nebo po zaplacení pokuty 
inspekci. Na místě zaplacení kauce nebo pokuty budou řidiči vydány 
zadržené doklady. 
 
   (11) Při výběru kauce jsou celní úřady povinny vydat řidiči 
stvrzenku o převzetí kauce,  sepsat ve čtyřech vyhotoveních 
protokol o zjištěném porušení a  poučit dopravce o tom, že je 
povinen se k případu vyjádřit nejpozději ve lhůtě dvou týdnů 
inspekci, a to v českém jazyce. Jedno vyhotovení protokolu obdrží 
řidič vozidla, druhé si ponechá celní úřad a zbylá dvě vyhotovení 
předá spolu s kaucí a  doklady k vozidlu a nákladu nejpozději 
následující pracovní den inspekci v místě působnosti celního 
úřadu. Vzor stvrzenky o převzetí kauce stanoví ministerstvo 
prováděcím právním předpisem. 
 
   (12) Doklad o převzetí kauce se vydá v českém jazyce. 
V dokladu o převzetí kauce musí být uvedeno, kde bude vedeno 
správní řízení o pokutě. 
 
   (13) Vozidlo, které bylo celními úřady znehybněno a odstaveno 
na k tomu vyhrazeném parkovišti, se dopravci vydá až po zaplacení 
požadované kauce nebo po zaplacení pokuty uložené inspekcí za 
spáchání správního deliktu zjištěného při kontrolní činnosti 
celními úřady. 
 
   (14) Řízení ve věci kauce se vede v jazyce českém. 
 
   (15) Řízení o uložení pokuty podle odstavce 10 lze zahájit do 
jednoho roku ode dne, kdy se inspekce o porušení uvedených 
povinností dozvěděla, nejpozději však do tří let ode dne, kdy 
k porušení došlo. 
 
   (16) O zjištěném  porušení právních předpisů Evropských 
společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) nebo 
tohoto zákona při přepravě odpadů celní úřady neprodleně informují 
ministerstvo a inspekci. 
 
   (17) Celní úřady zboží nepropustí do navrženého režimu podle 
zvláštního právního předpisu,47) jestliže 
a) zboží, které není deklarováno jako odpad, je odpadem, 
b) zboží deklarované jako odpad není vybaveno doklady podle 
  právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor 
  nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj 
  a z něj a jejich kontrolu,39) podle tohoto zákona a prováděcích 
  právních předpisů  nebo odpad neodpovídá  údajům uvedeným 
  v těchto dokladech, 
c) vývoz zboží, deklarovaného jako odpad, do států, které nejsou 
  členskými státy Evropské unie, nebo dovoz tohoto zboží z těchto 
  států je zakázán, nebo 
d) dovozem baterií nebo akumulátorů  ze států, které nejsou 
  členskými státy Evropské unie, je porušen zákaz uvedený v § 31 
  odst. 5 nebo není dodrženo označení baterií nebo akumulátorů 
  podle § 31 odst. 2. 
 
   (18) Celní úřady si při kontrole podle předchozích odstavců 
mohou vyžádat odbornou pomoc inspekce. 
 
   (19) V případě pochybností, zda přepravované zboží není 
odpadem, požádá celní úřad o rozhodnutí krajský úřad místně 
příslušný místu provedení kontroly. 
 
   (20) V případě, že celní úřad rozhodne o nepropuštění do 
navrženého režimu podle odstavce 13, jsou povinny právnické 
i fyzické osoby vyvézt neprodleně odpad zpět do státu, který není 
členským státem Evropské unie. O nepropuštění zboží do navrženého 
režimu podle  odstavce 13 celní  úřady neprodleně informují 
ministerstvo. 
 
   (21) Ministerstvo financí poskytne ministerstvu informace ze 
svých evidencí a informačních systémů o odpadech, které byly 
vyvezeny z České republiky do států, které nejsou členskými státy 
Evropské unie, nebo které byly z těchto států dovezeny do České 
republiky, dále o bateriích  nebo akumulátorech, které byly 
dovezeny do České republiky ze států, které nejsou členskými státy 
Evropské unie. 
 
   (22) Ministerstvo dává Generálnímu ředitelství cel podněty 
k provedení kontrol podle zvláštních právních předpisů. 
 
   (23) Pokuty uložené inspekcí a propadlé kauce jsou příjmem 
Státního fondu životního prostředí. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
46) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 
47) Zákon č. 13/1993 Sb. 
48) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 78 
 
               Kraje 
 
   (1) Kraj 
a) zpracovává  plán  odpadového  hospodářství  kraje pro jím 
  spravované území v rozsahu stanoveném tímto zákonem; provádí 
  změny tohoto plánu, 
b) zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství kraje 
  ministerstvu, 
c) vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu 
  odpadového hospodářství kraje a její změny, 
d) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství 
  České republiky. 
 
   (2) Krajský úřad 
a) uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky; 
  udělení souhlasu může vázat na podmínky, 
b) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami 
  oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních 
  předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů 
  v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují 
  stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
c) uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo 
  s ostatními odpady; udělení souhlasu může vázat na podmínky, 
d) ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek 
  za uložení odpadů na skládku, pokud původce tento poplatek ve 
  stanovené výši nezaplatil, 
e) stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření 
  jejího provozu, rekultivaci a asanaci podle § 52, 
f) zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů 
  a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona, 
g) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního 
  úřadu obce s rozšířenou působností, 
h) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do 
  některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
  zákonu považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této movité 
  věci nebo správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato 
  otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje 
  ke své další činnosti, 
i) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 
  odst. 3 v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za 
  rok; udělení souhlasu může vázat na podmínky, 
j) uděluje  souhlas k  upuštění od  třídění nebo odděleného 
  shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 původci, který nakládá 
  s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za 
  rok. Udělení souhlasu může vázat na podmínky, 
k) uděluje  souhlas k  upuštění od  třídění nebo odděleného 
  shromažďování odpadů podle § 18 odst. 2. Udělení souhlasu může 
  vázat na podmínky, 
l) uděluje souhlas  k dispozici se  zvláštním vázaným účtem 
  a k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 50 odst. 
  2 a § 51 odst. 1, 2 a 3, udělení souhlasu může vázat na 
  podmínky, 
m) může  zakázat  provoz  zařízení  k  odstraňování  odpadů, 
  nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené 
  zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li 
  by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě, 
n) může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady 
  z výroby  oxidu  titaničitého,  pokud  monitorování složek 
  životního prostředí prokáže akutní toxicitu přesahující mezní 
  hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiné, 
  stejně závažné zhoršení stavu životního prostředí, 
o) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných 
  vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout 
  podle § 9 odst. 3 a 4, 
p) vede,  pravidelně  aktualizuje  a  zveřejňuje seznam osob 
  oprávněných ke zpracování autovraků, 
r) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství 
  původce, 
s) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání 
  odpadů na skládky, 
t) ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit 
  vybraný poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud tento 
  poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě příjemci. 
 
   (3) Při posuzování žádostí o udělení souhlasů podle odstavce 
2 hodnotí krajský úřad zejména  jejich soulad s povinnostmi 
vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů 
a soulad se závaznými částmi řešení plánu odpadového hospodářství 
kraje a plánu odpadového hospodářství České republiky. 
 
   (4) Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení 
souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, 
v případě, že 
a) dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí 
  o udělení souhlasu, 
b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 
  výkupu odpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životního 
  prostředí stanovené v právních předpisech nebo provozovatel 
  skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle § 49 až 51 
  a v určené lhůtě nedojde ke zjednání nápravy, nebo 
c) právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které 
  byl udělen souhlas, opakovaně porušuje povinnosti stanovené 
  tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je 
  souhlas vázán. 
 
   (5) Krajský úřad může zrušit rozhodnutí o udělení souhlasu, 
který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, nebude-li 
nejpozději do 30 dnů  ode dne ukončení činnosti odpadového 
hospodáře ustanoven nový odpadový hospodář a jeho ustanovení 
oznámeno krajskému úřadu  nebo nebude-li ustanovený odpadový 
hospodář splňovat podmínky odborné způsobilosti. 
 
   (6) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není 
stanoveno jinak, je k  rozhodování podle odstavce 2 místně 
příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je provozováno zařízení 
nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. 
 
   (7) Činnosti uvedené v odstavcích 2 až 5 mohou zaměstnanci 
příslušného krajského úřadu  vykonávat po prokázání zvláštní 
odborné způsobilosti.48) 
------------------------------------------------------------------ 
48) § 72 zákona č. 129/2000 Sb. 
 
               § 79 
 
  
      Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
 
   (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
a) podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu 
  odpadů podle § 5 odst. 2, 
b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 
  odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i); udělení 
  souhlasu může vázat na podmínky, 
c) uděluje  souhlas k  upuštění od  třídění nebo odděleného 
  shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, nejde-li o případ 
  podle § 78 odst. 2 písm. j), udělení souhlasu může vázat na 
  podmínky, 
d) vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, 
  autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu 
  zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, zařízení 
  k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, 
  shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst 
  odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů jím vydaných souhlasů 
  a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává 
  informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo 
  využití jimi vyprodukovaného odpadu, 
e) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami 
  oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních 
  předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů 
  v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují 
  stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
f) hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí 
  nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví 
  a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, 
g) ukládá  provozovateli  zařízení  k  odstraňování  odpadů 
  v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany 
  životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky 
  možné, povinnost  odstranit odpad. Náklady  vzniklé tímto 
  rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
  který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je 
  povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit 
  osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona, 
h) ukládá  právnickým  osobám  a  fyzickým osobám oprávněným 
  k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností podle 
  § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro 
  zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, 
i) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik 
  odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění 
  odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této 
  činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí. 
 
   (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí 
o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 
1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, 
opakovaně porušuje  povinnosti stanovené tímto  zákonem nebo 
opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán. 
 
   (3) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není 
stanoveno jinak, je k  rozhodování podle odstavce 1 místně 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu 
je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí 
týká. 
 
   (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dává vyjádření 
zejména 
a) ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, 
b) v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, 
c) k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které 
  mají vliv na nakládání s odpady, 
d) k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého. 
 
   (5) Vyjádření podle odstavce 4 obsahuje posouzení žádosti 
z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto 
zákona a prováděcích právních předpisů. Vyjádření nenahrazuje 
souhlasy vydávané podle tohoto zákona. 
 
   (6) Vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až d) vydává obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se 
nachází zařízení určené k nakládání s odpady. 
 
   (7) Činnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou zaměstnanci 
obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávat po prokázání 
zvláštní odborné způsobilosti. 
 
               § 80 
 
  
          Obecní úřad a újezdní úřad 
 
   (1) Obecní úřad a újezdní úřad 
a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
  k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání 
  s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí 
  a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu 
  pouze v souladu s tímto zákonem, 
b) ukládá  právnickým  osobám  a  fyzickým osobám oprávněným 
  k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; 
  současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy 
  samostatným rozhodnutím, 
c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; 
  současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy 
  samostatným rozhodnutím, 
d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
  k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu 
  v souladu s tímto zákonem, 
e) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání 
  odpadů na skládky. 
 
   (2) Veřejnou správu v rozsahu § 78 odst. 2 písm. a) až f), 
§ 78 odst. 3, 4, 5 a 6, § 79 odst. 1 písm. a) až e), g) až i), k) 
až n), § 79 odst. 2 až 7 a § 80 odst. 1 pro potřeby zajišťování 
obrany státu a výcviku ozbrojených sil na území vojenského 
újezdu49) vykonává újezdní úřad. Ustanovení  § 17 a 17a se na 
újezdní úřad a obyvatele újezdu nevztahují. 
------------------------------------------------------------------ 
49) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
  ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
 
               § 81 
 
        Oprávnění a povinnosti inspektorů a 
        pověřených pracovníků ministerstva 
          a ostatních správních úřadů 
 
   (1)  Inspektoři  a  pověření  zaměstnanci  ministerstva 
a ostatních správních úřadů a zaměstnanci krajů a obcí zařazení do 
krajských a obecních úřadů vykonávajících působnost v oblasti 
odpadového hospodářství jsou oprávněni při výkonu své kontrolní 
činnosti 
a) vstupovat v nezbytně nutném rozsahu, popřípadě vjíždět na cizí 
  pozemky nebo  vstupovat do cizích  objektů užívaných pro 
  podnikatelskou  činnost nebo  provozování jiné hospodářské 
  činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních 
  právních předpisů. Do objektů důležitých pro obranu státu50) 
  lze vstupovat pouze se souhlasem statutárního orgánu nebo 
  vedoucího organizační složky státu nebo jimi pověřených osob, 
  do jejichž působnosti objekt důležitý pro obranu státu náleží. 
  Za škodu způsobenou při výkonu kontrolní činnosti odpovídá 
  stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit, 
b) požadovat potřebné  doklady, údaje a  písemná nebo ústní 
  vysvětlení týkající se předmětu kontroly, 
c) odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci. 
 
   (2)  Inspektoři  a  pověření  zaměstnanci  ministerstva 
a ostatních správních úřadů a zaměstnanci krajů a obcí zařazení do 
krajských a obecních úřadů vykonávajících působnost při nakládání 
s odpady jsou povinni při výkonu své činnosti 
a) prokázat se průkazem, 
b) zachovávat  mlčenlivost o  skutečnostech tvořících předmět 
  obchodního a služebního tajemství, o kterých se dozvěděli 
  v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti, 
c) před vstupem do cizích objektů informovat provozovatele, 
d) respektovat provozní, bezpečnostní a další předpisy upravující 
  činnost provozovatele, 
e) pořizovat protokol o provedené kontrole, 
f) šetřit majetek kontrolovaného subjektu. 
 
   (3) Inspektoři mohou po vyzvání celních orgánů a v jejich 
doprovodu vstupovat na místa, kde konají kontrolu a provádět 
odbornou kontrolní činnost zaměřenou na plnění povinností na úseku 
přeshraniční přepravy odpadů vyplývajících z právních předpisů 
Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů 
v rámci Evropského společenství, do něj  a z něj a jejich 
kontrolu,39) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho 
provedení. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
50) § 29 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
  České republiky. 
 
               § 81a 
 
   Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona 
jsou výkonem přenesené působnosti. 
 
             ČÁST DVANÁCTÁ 
         USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ 
 
               § 82 
 
            Společné ustanovení 
 
   (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na řízení 
podle tohoto zákona správní řád.13) 
 
   (2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 
odst. 3 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) až e) se nevydají 
podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem 
v řízení  o  vydání  integrovaného  povolení  podle  zákona 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru  znečišťování a  o změně  některých zákonů  (zákon 
o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím 
nejsou dotčena. 
------------------------------------------------------------------ 
13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění pozdějších předpisů. 
 
               § 83 
 
           Přechodná ustanovení 
 
   (1) Platnost dosavadních rozhodnutí vydaných podle § 5 odst. 
2 a 5, § 6 odst. 1 písm. f) a odst. 2, § 7 odst. 1, § 11 odst. 
3 a odst. 4, § 15 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se omezuje na dobu 2 let 
od nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   (2) Osvědčení o vlastnostech odpadů vydané podle dosavadních 
právních  předpisů  se  považuje  za  osvědčení o vyloučení 
nebezpečných vlastností odpadů podle tohoto zákona. 
 
   (3) Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provozují 
zařízení  k odstraňování  nebo využívání  odpadů, k jejichž 
provozování podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, nebyl třeba souhlas příslušného orgánu státní 
správy, mohou tato zařízení provozovat po uplynutí 1 roku od 
účinnosti tohoto zákona pouze se souhlasem k provozování těchto 
zařízení podle tohoto zákona. 
 
   (4) Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provádějí 
sběr nebo výkup odpadů a chtějí tuto činnost nadále vykonávat, 
jsou povinny získat souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů podle tohoto zákona, a to nejdéle do 1 roku od 
účinnosti tohoto zákona. 
 
   (5) Povinnost ustanovit odpadového hospodáře podle § 15 
tohoto zákona se vztahuje též na původce a oprávněné osoby, kteří 
nakládali s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t 
nebezpečného odpadu za rok v posledních 2 letech, a to i zcela 
nebo zčásti před účinností tohoto zákona. Původci a oprávněné 
osoby, kteří nakládali s nebezpečnými odpady v množství větším než 
100 t nebezpečného odpadu za rok v posledních 2 letech před 
účinností tohoto  zákona, jsou povinni  ustanovit odpadového 
hospodáře do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   (6) Ohlašování druhů, množství odpadů a způsobů nakládání 
s nimi za rok 2001 se provádí podle dosavadních právních předpisů. 
 
   (7) Finanční rezerva na rekultivaci, zajištění péče o skládku 
a asanaci po ukončení jejího provozu vytvořená provozovatelem 
skládky podle dosavadních právních  předpisů se považuje za 
finanční rezervu vytvořenou podle tohoto zákona. Vázaný účet 
vytvořený pro ukládání peněžních prostředků finanční rezervy 
vytvořený provozovatelem skládky podle § 32 zákona č. 125/1997 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za 
zvláštní vázaný účet vytvořený podle tohoto zákona. 
 
   (8) Řízení o pokutách zahájená před účinností tohoto zákona 
se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Ostatní zahájená 
řízení se dokončí podle tohoto zákona. 
 
   (9) Ministerstvo předloží vládě ke schválení návrh plánu 
odpadového hospodářství České republiky do 1 roku ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
   (10) Nakládání s obaly a odpady z obalů se řídí dosavadními 
právními předpisy, včetně § 18, 19, § 39 odst. 1 písm. g), h), l) 
a m) a § 39 odst. 3 písm. i) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby nabytí účinnosti 
nové zákonné úpravy nakládání s obaly a odpady z obalů. 
 
   (11) Vznikla-li poplatková povinnost k poplatku za komunální 
odpad před účinností tohoto zákona, postupuje se podle dosavadních 
právních předpisů. Poplatek za komunální odpad se zaplatí (vyměří) 
v poměrné výši připadající na období do 31. prosince 2001. Byl-li 
poplatek za komunální odpad zaplacen před účinností tohoto zákona 
i na období po účinnosti tohoto zákona, považuje se část ve výši 
přesahující poměrnou část poplatku připadající na období do 31. 
prosince 2001 za zálohu na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost 
na odpovídající místní poplatek. Není-li tento postup možný, 
považuje se tato část poplatku za přeplatek. 
 
   (12) Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy 
vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti, jejichž předmětem je 
úhrada za shromažďování,  sběr, přepravu, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob; vznik těchto 
právních vztahů a nároky z nich vzniklé se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů. 
 
             ČÁST TŘINÁCTÁ 
        ZMĚNA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 
 
               § 84 
 
   Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona 
č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., 
zákona č. 305/1997 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno h), které zní: 
"h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.". 
 
   2. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který zní: 
 
               "§ 10b 
 
   (1)  Poplatek za  provoz systému  shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
platí 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může 
  být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo 
  bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny 
  obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek 
  odvádějí, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
  sloužící k individuální rekreaci,  ve které není hlášena 
  k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě 
  vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
  společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za 
  jednu fyzickou osobu. 
 
   (2) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba 
trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo 
sloužící k individuální rekreaci. 
 
   (3) Sazbu poplatku tvoří 
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní 
  rok, a 
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího 
  roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za 
  osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně 
  závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz 
  netříděného komunálního odpadu na osobu. 
 
   (4) V případě změny  místa trvalého pobytu nebo změny 
vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální 
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu  kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke 
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.". 
 
             ČÁST ČTRNÁCTÁ 
               zrušena 
 
               § 85 
 
               zrušen 
 
             ČÁST PATNÁCTÁ 
   ZMĚNA ZÁKONA Č. 167/1998 SB., O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A 
   O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
              PŘEDPISŮ 
 
               § 86 
 
   V zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona 
č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 57/2001 Sb., 
se část šestá zrušuje. 
 
             ČÁST ŠESTNÁCTÁ 
    ZMĚNA ZÁKONA Č. 130/1974 SB., O STÁTNÍ SPRÁVĚ VE 
    VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 
               § 87 
 
   V zákoně č. 130/1974 Sb.,  o státní správě ve vodním 
hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 
Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 
132/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb., se v § 24i poslední věta 
zrušuje. 
 
             ČÁST SEDMNÁCTÁ 
           ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 
 
               § 88 
 
   Zrušují se: 
1. Zákon č. 125/1997 Sb.,  o odpadech, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
2. Zákon č. 37/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., 
  o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. 
 
             ČÁST OSMNÁCTÁ 
              ÚČINNOST 
 
               § 89 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou 
§ 31 odst. 5 a § 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které nabývají 
účinnosti dnem 23. února 2002, a části šestnácté, která nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení. Ustanovení § 38 odst. 1 písm. f) nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2003. 
 
              Klaus v. r. 
              Havel v. r. 
              Zeman v. r. 
 
  
 
               Příl.1 
 
             Skupiny odpadů 
 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Kód|Skupina odpadů                       | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q1 |Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované   | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q2 |Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti       | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q3 |Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby             | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q4 |Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené| 
|  |výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., | 
|  |které byly v důsledku nehody kontaminovány         | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q5 |Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností  | 
|  |(např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.) | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q6 |Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory | 
|  |apod.)                           | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q7 |Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např.     | 
|  |znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.)   | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q8 |Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační | 
|  |zbytky apod.)                       | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q9 |Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly   | 
|  |z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.)   | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q10|Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu| 
|  |(např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.)     | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q11|Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování,   | 
|  |dopravy nafty apod.)                    | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q12|Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)  | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q13|Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání   | 
|  |bylo zakázáno zákonem                   | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q14|Výrobky, které vlastník nepoužívá             | 
|  |nebo nebude více používat (např. v zemědělství,      | 
|  |v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)     | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q15|Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při| 
|  |sanaci půdy                        | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Q16|Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše | 
|  |uvedených skupin                      | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
 
               Příl.2 
 
       Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|Kód |Nebezpečná vlastnost odpadu                | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H1 |Výbušnost                         | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H2 |Oxidační schopnost                    | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H3-A|Vysoká hořlavost                     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H3-B|Hořlavost                         | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H4 |Dráždivost                        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H5 |Škodlivost zdraví                     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H6 |Toxicita                         | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H7 |Karcinogenita                       | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H8 |Žíravost                         | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H9 |Infekčnost                        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H10 |Teratogenita                       | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H11 |Mutagenita                        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H12 |Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve | 
|  |styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami          | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H13 |Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního     | 
|  |prostředí při nebo po odstraňování            | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|H14 |Ekotoxicita                        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
 
               Příl.3 
 
          Způsoby využívání odpadů 
 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Kód|Způsob využívání odpadů                  | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R1 |Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným  | 
|  |způsobem k výrobě energie                 | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R2 |Získání/regenerace rozpouštědel              | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R3 |Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají | 
|  |jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších      | 
|  |biologických procesů)                   | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R4 |Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin      | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R5 |Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů  | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R6 |Regenerace kyselin nebo zásad               | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R7 |Obnova látek používaných ke snižování znečištění      | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R8 |Získání složek katalyzátorů                | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R9 |Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití | 
|  |olejů                           | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R10|Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo  | 
|  |zlepšuje ekologii                     | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R11|Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů | 
|  |uvedených pod označením R1 až R10             | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R12|Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených | 
|  |pod označením R1 až R11                  | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|R13|Skladování materiálů před aplikací některého z postupů   | 
|  |uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného  | 
|  |skladování na místě vzniku před sběrem)          | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
 
               Příl.4 
 
          Způsoby odstraňování odpadů 
 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|Kód|Způsob odstraňování odpadů                 | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D1 |Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování| 
|  |apod.)                           | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D2 |Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných | 
|  |odpadů či kalů v půdě apod.)                | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D3 |Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných  | 
|  |odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního   | 
|  |původu apod.)                       | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D4 |Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných | 
|  |odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)| 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D5 |Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. | 
|  |ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor   | 
|  |izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.)    | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D6 |Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů      | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D7 |Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D8 |Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná,  | 
|  |jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které| 
|  |se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1| 
|  |až D12                           | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D9 |Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze       | 
|  |nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny | 
|  |nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů     | 
|  |uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování,    | 
|  |sušení, kalcinace)                     | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D10|Spalování na pevnině                    | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D11|Spalování na moři                     | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D12|Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do| 
|  |dolů)                           | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D13|Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním | 
|  |některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12    | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D14|Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do | 
|  |D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených | 
|  |pod označením D1 až D13                  | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
|D15|Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z    | 
|  |postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou   | 
|  |dočasného skladování na místě vzniku odpadu před      | 
|  |shromáždění potřebného množství)              | 
+---+-----------------------------------------------------------+ 
 
               Příl.5 
 
      Seznam složek, které podle tohoto zákona 
           činí odpad nebezpečným 
 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|Kód |Složka, která podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C1 |berylium; sloučeniny berylia               | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C2 |sloučeniny vanadu                     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C3 |sloučeniny šestimocného chrómu (VI)            | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C4 |sloučeniny kobaltu                    | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C5 |sloučeniny niklu                     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C6 |sloučeniny mědi                      | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C7 |sloučeniny zinku                     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C8 |arzén; sloučeniny arzénu                 | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C9 |selen; sloučeniny selenu                 | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C10 |sloučeniny stříbra                    | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C11 |kadmium; sloučeniny kadmia                | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C12 |sloučeniny cínu                      | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C13 |antimon; sloučeniny antimonu               | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C14 |telur; sloučeniny teluru                 | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C15 |sloučeniny bária, s výjimkou síranu barnatého       | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C16 |rtuť; sloučeniny rtuti                  | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C17 |thalium; sloučeniny thalia                | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C18 |olovo; sloučeniny olova                  | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C19 |anorganické sirníky                    | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C20 |anorganické sloučeniny fluoru, s výjimkou fluoridu    | 
|  |vápenatého                        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C21 |anorganické kyanidy                    | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C22 |následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin:   | 
|  |lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C23 |kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C24 |zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C25 |azbesty (prach a vlákna)                 | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C26 |fosfor; sloučeniny fosforu, s výjimkou minerálních fosfátů| 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C27 |karbonyly kovů                      | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C28 |peroxidy                         | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C29 |chlorečnany                        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C30 |chloristany                        | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C31 |azidy                           | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C32 |PCB nebo PCT                       | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C33 |farmaceutické nebo veterinární přípravky         | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C34 |biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy  | 
|  |apod.)                          | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C35 |infekční látky                      | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C36 |kreozoty                         | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C37 |izokyanatany; thiokyanatany                | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C38 |organické kyanidy (např. nitrily apod.)          | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C39 |fenoly; sloučeniny fenolu                 | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C40 |halogenovaná rozpouštědla                 | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C41 |organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných     | 
|  |rozpouštědel                       | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C42 |organohalogenové sloučeniny, s výjimkou inertních     | 
|  |polymerovaných materiálů a dalších látek uvedených v této | 
|  |příloze                          | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C43 |aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické   | 
|  |organické sloučeniny                   | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C44 |alifatické aminy                     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C45 |aromatické aminy                     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C46 |étery                           | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C47 |látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených jinde v | 
|  |této příloze                       | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C48 |organické sloučeniny síry                 | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C49 |jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C50 |jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu   | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
|C51 |uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo  | 
|  |sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze     | 
+----+----------------------------------------------------------+ 
 
               Příl.6 
 
     Sazba základního poplatku za ukládání odpadů 
               Kč/t 
            (kalendářní rok) 
 
+-------------------+------------+------------+------------+-----------------------+ 
|Kategorie odpadu  |2002 až 2004|2005 až 2006|2007 až 2008|2009 a následující léta| 
+-------------------+------------+------------+------------+-----------------------+ 
|Nebezpečný     |1100    |1200    |1400    |1700          | 
+-------------------+------------+------------+------------+-----------------------+ 
|Komunální a ostatní| 200    | 300    | 400    | 500          | 
+-------------------+------------+------------+------------+-----------------------+ 
 
  Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů 
               Kč/t 
            (kalendářní rok) 
 
+--------------------+------------+------------+------------+-----------------------+ 
|Kategorie odpadu  |2002 až 2004|2005 až 2006|2007 až 2008|2009 a následující léta| 
+--------------------+------------+------------+------------+---------------------- | 
|Nebezpečný     |2000    |2500    |3300    |4500          | 
+--------------------+------------+------------+------------+-----------------------+ 
 
               Příl.7 
 
           Skupiny elektrozařízení 
 
 1. Velké domácí spotřebiče 
 2. Malé domácí spotřebiče 
 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 
 4. Spotřebitelská zařízení 
 5. Osvětlovací zařízení 
 6. Elektrické a  elektronické nástroje (s  výjimkou velkých 
  stacionárních průmyslových nástrojů) 
 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
 8. Lékařské  přístroje  (s  výjimkou  všech  implantovaných 
  a infikovaných výrobků) 
 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 
10. Výdejní automaty 
 
          Vybraná ustanovení novel 
 
         Čl.II zákona č. 188/2004 Sb. 
 
           Přechodná ustanovení 
 
   1. zrušen 
 
   2. Provozovatelé dopravních firem již provozovaných ke dni 
účinnosti tohoto zákona jsou povinni zaslat údaje o této firmě 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle 
sídla nebo bydliště provozovatele do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
   3. Skládky provozované ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 
které nesplňují podmínky provozování skládek stanovené tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem, lze do 16. července 2009 
provozovat na základě plánu úprav skládky, schváleného místně 
příslušným krajským úřadem po projednání s dotčenými orgány 
veřejné správy. Provozovatel skládky předloží návrh plánu úprav 
skládky příslušnému krajskému úřadu ke schválení do šesti měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   4. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vydaná 
do 1. ledna 2002 pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   5. Souhlasy vydané podle § 16 odst. 2 před dnem účinnosti 
tohoto zákona se považují za souhlasy podle tohoto zákona.  

Datum uveřejnění: 15. května 2001 Poslední změna: 17. srpna 2005 Počet shlédnutí: 22464