LEGISLATIVA

271/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

271

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


Čl. II

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. a vyhlášky č. 209/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 v nadpisu a v § 1 odst. 1 se slova "statkových hnojivech," zrušují.

2. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

(Přílohy nejsou v digitální podobě, plné znění předpisu je v příloze)


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.
  271/2009 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 21. srpna 2009,

  kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o
  stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona
  č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
  rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení
  zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.:

  Čl. I

  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu
  a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací
  v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační
  společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

  Čl. II

  Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění
  vyhlášky č. 401/2004 Sb. a vyhlášky č. 209/2005 Sb., se mění takto:

  1. V § 1 v nadpisu a v § 1 odst. 1 se slova „statkových hnojivech,“
  zrušují.

  2. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

  „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

  Limitní  hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních
  látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

  1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky

  a) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní
  zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:
----------------- --------------------------------------
 mg/kg P2O5        mg/kg hnojiva
----------------- --------------------------------------
 kadmium     olovo   rtuť    arsen   chrom
----------------- --------------------------------------
  50       15    1,0     10    150
----------------- --------------------------------------

  b) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní
  zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální
  hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné
  přípravky:
-------------------------------------------------------
   mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného
         rostlinného přípravku
-------------------------------------------------------
 kadmium   olovo    rtuť    arsen   chrom
-------------------------------------------------------
  1^1)     10     1,0     10     50
-------------------------------------------------------

  c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:
-------------------------------------------------------
      mg/kg vysušeného vzorku hnojiva
-------------------------------------------------------
 kadmium   olovo    rtuť    arsen   chrom
-------------------------------------------------------
  1,5     30     0,5     20     50
-------------------------------------------------------

  2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva

  a) substráty:
            mg/kg sušiny
---------------------------------------------------------------
kadmium olovo rtuť arsen chrom  měď  molybden nikl zinek
---------------------------------------------------------------
 2^2)  100  1,0  20  100  100   5^3)   50  300
---------------------------------------------------------------

  b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %:
---------------------------------------------------------------
            mg/kg sušiny
---------------------------------------------------------------
kadmium olovo rtuť arsen chrom  měď  molybden nikl zinek
---------------------------------------------------------------
  2   100  1,0  20  100  150   20   50  600
---------------------------------------------------------------

  Poznámka: Maximální aplikační dávka 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

  c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %:

            mg/kg sušiny
---------------------------------------------------------------
kadmium olovo rtuť arsen chrom  měď  molybden nikl zinek
---------------------------------------------------------------
  2   100  1,0  20  100  250   20   50  1200
---------------------------------------------------------------

  Poznámka: Maximální aplikační dávka 10 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

  3. Organominerální hnojiva

  U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití
  se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.

  Vysvětlivky:

  1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.

  2) 1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.

  3) Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které
  jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.

  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

  Přípustné odchylky
1. Minerální jednosložková hnojiva

a) dusíkatá hnojiva                   absolutní hodnota
                           přípustné odchylky v
                             hmotnostních
                              procentech
                                N     MgO

ledek vápenatohořečnatý                    0,4     0,9
ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský         0,4
síran amonný                          0,3
dusičnan amonný se síranem amonným a síranem
hořečnatým                           0,8     0,9
ledek amonný                          0,8
dusičnan amonný                        0,6
směs síranu amonného s dusičnanem amonným           0,8
dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem          1,0
močovina                            0,4
močovina se síranem amonným                  0,5
kapalná dusíkatá hnojiva, kapalný čpavek            0,6
roztok dusičnanu amonného s močovinou             0,6
ledek vápenatý - suspense                   0,4
roztoková dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem       0,4
suspensní dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem       0,4

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna forma dusíku, činí přípustnáodchylka pro obsah každé
formy dusíku jednu desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylka stanovená pro
celkový obsah živiny nesmí být překročena.

b) fosforečná hnojiva                absolutní hodnota
                          přípustné odchylky
                           v hmotnostních
                            procentech
                             P2O5     vodorozpustný podíl P2O5

superfosfát, obohacený superfosfát             0,8 0,9
trojitý superfosfát                    0,8     1,3
dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát            0,8
Thomasova moučka                      1,0
surový fosfát částečně obohacený              0,8 0,9
fosforečnan hlinitovápenatý                0,8
přírodní měkký fosforit                  0,8

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost fosforečnanu, činípřípustná odchylka
pro obsah každé rozpustnosti fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu,
nejvýše 2 % hmotn. Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného P2O5, který se má uvádět.
Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.

c) draselná hnojiva              absolutní hodnota
                       přípustné odchylky
                        v hmotnostních
                         procentech

                           K2O          MgO

surová draselná sůl (kainit)             1,5          0,9
obohacená surová draselná sůl             1,0          0,9
chlorid draselný do 55 % K2O             1,0
chlorid draselný nad 55 % K2O             0,5
chlorid draselný s hořčíkem              1,5          0,9
síran draselný                    0,5
síran draselný s hořčíkem               1,5          0,9
kieserit se síranem draselným             1,0          0,9

d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

                  Ca     Mg    MgO      S

chlorid vápenatý - roztok     0,6
síran hořečnatý                     0,9     1,0
kieserit                        0,9     1,0
chlorid hořečnatý - roztok          0,5
elementární síra                           1,0
síran vápenatý           0,6                1,0

2. Minerální vícesložková hnojiva

a) pro jednotlivou živinu
dusík                    1,1        N
oxid fosforečný               1,1       P2O5
oxid draselný                1,1        K2O

b) záporné odchylky od uvedeného celkového
obsahu živin
nejvýše:
hnojivo NP                     1,5
hnojivo NK                     1,5
hnojivo PK                     1,5
hnojivo NPK                     1,9
u hnojiv NPK, NP, NK a PK s hořčíkem pro   0,9      MgO
hořčík
u hnojiv NPK, NP, NK a PK s uhličitanem
vápenatým pro
vápník                       3,0      CaCO3

c) pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná
odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu
desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn.
Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být
překročeny.

d) pro chlorid                 0,2      Cl-

3. Hnojiva se stopovými živinami      absolutní
                       hodnota
                      přípustné
                      odchylky v
                      hmotnostních
                      procentech

obsah stopových živin přes 2 %         0,4

obsah stopových živin do 2 %        jedna pětina uváděného
                          obsahu


4. Minerální netypová hnojiva (jednosložková, vícesložková)
absolutní hodnota v hmotnostních procentech

-----------------------------------------------------------
         kapalná            pevná
-----------------------------------------------------------
N    10 % z uváděného obsahu  15 % z uváděného obsahu
P2O5   10 % z uváděného obsahu  15 % z uváděného obsahu
K2O   10 % z uváděného obsahu  15 % z uváděného obsahu
-----------------------------------------------------------
CaO         25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %
MgO         25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %
S          25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %
Na         25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %
-----------------------------------------------------------

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je
rozpustný ve vodě.

5.  Minerální hnojiva vápenatá a hořečnatá

                   Ca   CaCO3   MgO     MgCO3

a) vápenec, dolomitický vápenec,       3,0          1,0
vápnitý dolomit, dolomit

b)  vápno vzdušné bílé,  vápno  3,0        1,0
vzdušné dolomitické

6. Organická a organominerální hnojiva

a) pro jednotlivou živinu  s
deklarovaným obsahem menším než 3 %
dusík                0,2         N
oxid fosforečný           0,2        P2O5
oxid draselný            0,2        K2O
záporné  odchylky od uvedeného       0,5
celkového obsahu živin nejvýše:

b) pro jednotlivou živinu s
deklarovaným obsahem 3 % a více
dusík                1,0         N
oxid fosforečný           2,0        P2O5
oxid draselný            1,0        K2O
záporné  odchylky od uvedeného       2,0
celkového obsahu živin nejvýše:

  Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

  Typy hnojiv
Druh hnojiva: 1. Minerální jednosložková hnojiva

a) dusíkatá hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ označení typu minimálnísoučásti určující typ,  hodnocené součásti a složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
           obsah  formy a rozpustnost    další požadavky
           živin     živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1     2      3       4            5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
1.1.1 ledek vápenatý 15 % N  celkový dusík     dusík jako celkový nebo dusičnan vápenatý   může být uváděn obsah
                           jako dusičnanový a    současně s dusičnanem dusičnanového a
                           amonný,         amonným        amonného dusíku
                dodatečně nepovinné
                údaje:
                dusičnanový dusík,   maximální obsah amonného
                amonný dusík      dusíku 1,5 %
1.1.2 ledek vápenato 13 % N  dusičnanový dusík,   dusičnanový dusík; obsah dusičnan vápenatý;
   hořečnatý                    hořčíku je ve formě   dusičnan hořečnatý
                           vodorozpustné soli
                           vyjádřený jako oxid
                           hořečnatý
           5 % MgO  hořčík je ve formě
                vodorozpustné soli
                vyjádřený jako oxid
                hořečnatý
1.1.3 roztok ledku  6 % N   dusičnanový dusík   dusičnanový dusík;    dusičnan hořečnatý
   hořečnatého
           9 % MgO  hořčík je ve formě   obsah hořčíku je ve
                vodorozpustné soli   formě vodorozpustné
                vyjádřený jako oxid  soli vyjádřený jako oxid
                hořečnatý       hořečnatý;

                           minimální hodnota pH 4
1.1.4 dusičnan sodný 15 % N  dusičnanový dusík   dusičnanový dusík    dusičnan sodný získaný
                                        chemickou reakcí
1.1.5 ledek chilský 15 % N  dusičnanový dusík   dusičnanový dusík    přírodní dusičnan
                                        sodný
1.2.1 dusíkaté vápno 18 % N  celkový dusík     dusík jako celkový;   kyanamid vápenatý,
   (kyanamid
   vápenatý)
                           minimálně 75 % uvedeného oxid vápenatý spolu s
                           dusíku je vázáno jako  amonnými solemi,
                           kyanamid         močovina
1.2.2 dusíkaté vápno 18 % N  celkový dusík,     dusík jako celkový;   kyanamid vápenatý,
   s dusičnanem                               oxid vápenatý,
                                        dusičnan, spolu s
                                        amonnými solemi,
                                        močovina
                dusičnanový dusík   minimálně 75 % dusíku
                           (po odečtení
                           dusičnanového) vázaného
                           jako kyanamid;
                           obsah dusičnanového
                           dusíku od 1 % do 3 %
1.3  síran amonný  20 % N  amonný dusík      dusík jako amonný    síran amonný
1.4.1 dusičnan    28 % N  celkový, amonný a   dusík jako celkový nebo dusičnan amonný    hnojivo smí být
   amonný          dusičnanový dusík   jako amonný a           dodáváno pouze v
                           dusičnanový, obě formy           uzavřených obalech
                           se podílí polovinou na
                           obsahu
1.4.2 ledek amonný  20 % N  celkový, amonný a   dusík jako celkový nebo dusičnan amonný s   hnojivo je možné
                dusičnanový dusík   jako amonný a      uhličitanem a síranem označit jako ledek
                           dusičnanový, obě formy  vápenatým a hořečnatým amonný s vápencem
                           se podílí polovinou na           (dolomitem) jen
                           obsahu           obsahuje-li kromě
           dusičnanu amonného
           uhličitan vápenatý
           (vápenec), či dolomit,
           minimálně 20 % ;
           čistota použitých
           uhličitanů min. 90 %.

1.5  síran amonný s 25 % N  celkový, amonný a   dusík jako celkový nebo dusičnan amonný,
   dusičnanem        dusičnanový dusík   jako amonný a
   amonným                     dusičnanový; minimální
                           obsah dusičnanového
                           dusíku 5 %
                                        síran amonný
1.6  dusičnan    19 % N  celkový, amonný a   dusík jako celkový nebo dusičnan amonný,
   amonný se        dusičnanový dusík;   jako amonný a
   síranem                     dusičnanový; minimální
   amonným a                    obsah dusičnanového
   síranem                     dusíku 6 % ;
   hořečnatým
                                        síran amonný,
                                        síran hořečnatý
           5 % MgO  hořčík je ve formě   obsah hořčíku je ve
                vodorozpustné soli   formě vodorozpustné soli
                vyjádřený jako oxid  vyjádřený jako oxid
                hořečnatý       hořečnatý

1.7  dusičnan    19 % N  celkový amonný a    dusík jako celkový nebo dusičnan amonný,    případně se uvádí obsah
   amonný se        dusičnanový dusík;   jako amonný a      amonné a hořečnaté   hořčíku ve formě
   síranem                     dusičnanový; minimální  sloučeniny (uhličitan vodorozpustné soli
   amonným a                    obsah dusičnanového   hořečnatovápenatý -  vyjádřený jako oxid
   síranem                     dusíku 6 % ;       dolomit, uhličitan   hořečnatý
   hořečnatým                                hořečnatý - magnézii,
                                        či síran hořečnatý a
                                        amonný)
           5 % MgO  hořčík je ve formě   obsah hořčíku je ve
                soli rozpustné pouze  formě soli rozpustné
                v minerálních     v kyselinách vyjádřený
                kyselinách vyjádřený  jako oxid hořečnatý
                jako oxid hořečnatý
1.8  močovina    44 % N  celkový dusík jako   dusík jako celkový; max. močovina
                močovinový       obsah biuretu 1,2 %
1.9.1 roztok     8 % N   celkový dusík     dusík jako celkový nebo roztok dusičnanu    případně se uvádí obsah
   dusičnanu                    jako dusičnanový a    vápenatého ve vodě   dusičnanového a
   vápenatého                   amonný;           amonného dusíku
                           amonný dusík nejvýše 1 %
1.9.2 kapalné    15 % N  celkový a močovinový  dusík jako celkový nebo získaný chemickou   hnojivo může být
    dusíkaté        dusík; amonný nebo   jako močovinový, amonný cestou, či       uvedeno na trh s údajem
    hnojivo         dusičnanový dusík,   a dusičnanový; maximální rozpouštěním ve vodě; „s nízkým obsahem
                pokud jejich obsah je obsah biuretu = obsah  stálý za        biuretu“, nepřesáhne-li
                min. 1 %        močovinového dusíku ×  atmosférického tlaku; jeho obsah 0,2 %
                           0,026          bez přídavku živin
                                        živočišného či
                                        rostlinného původu
1.9.3 roztok     26 % N  celkový, močovinový,  dusík jako celkový nebo močovina, dusičnan   hnojivo může být
   dusičnanu        amonný, dusičnanový  jako močovinový, amonný amonný; vyráběno    uvedeno na trh s údajem
   amonného s        dusík         a dusičnanový; z     chemickou cestou nebo „s nízkým obsahem
   močovinou                    celkového dusíku tvoří  získáno rozpouštěním  biuretu“, nepřesáhne-li
                           přibližně polovinu    ve vodě        jeho obsah 0,2 %
                           močovinový dusík;
                           maximální obsah biuretu
                           0,5 %
1.10 kapalný    80 % N  amonný dusík      dusík jako amonný    amoniak        hnojivo může být
   amoniak           uvedeno na trh pouze s
           označením „není vhodné
           pro povrchovou
           aplikaci“
1.11 dusičnan    10 % N  dusičnanový dusík   dusičnanový dusík;    získaný chemickou   pokud je uváděn na trh
   hořečnatý                                cestou obsahující jako ve formě krystalů, může
                                        hlavní složku     být připojena poznámka
                                        hexahydrát dusičnanu      „v krystalické formě“
                                        hořečnatého
           14 % MgO hořčík je ve formě   obsah hořčíku je ve
                vodorozpustné soli   formě vodorozpustné soli
                vyjádřený jako oxid  vyjádřený jako oxid
                hořečnatý       hořečnatý
1.12 síran amonný s 20 % N  celkový dusík amonný, dusík jako celkový;   získaný chemickou   návod na použití
   inhibitorem       dikyandiamidový dusík              cestou obsahující   hnojiva s inhibitorem
   nitrifikace                               síran amonný a
   (dikyandiamid)                              dikyandiamid
                           minimální obsah amonného
                           dusíku 18 %;
                           minimální obsah
                           dikyandiamidového
                           dusíku: 1,5 %
1.13 dusičnan    24 % N  celkový dusík     dusík jako celkový;   získaný chemickou   návod na použití
   amonný se        dusičnanový, amonný a minimální obsah     cestou obsahující   hnojiva s inhibitorem
   síranem         dikyandiamidový dusík dusičnanového dusíku: 3 dusičnan amonný a
   amonným s                    %;            síran amonný a
   inhibitorem                               dikyandiamid
   nitrifikace
   (dikyandiamid)
                           minimální obsah
                           dikyandiamidového
                           dusíku: 1,5 %
1.14 močovina se  30 % N  celkový dusík amonný, dusík jako amonný a   získaný chemickou
   síranem         močovinový dusík    močovinový; minimální  cestou z močoviny a
   amonným                     obsah amonného dusíku: 4 síranu amonného
                           %
                           maximální obsah biuretu:
                           0,9 % ;
           14 % SO4- sloučeniny síry ve  minimální obsah síry
          2      formě soli rozpustné  vyjádřené jako oxid
                ve vodě vyjádřené jako sírový: 12 %
                síranový anion
1.15 močovino-   36 % N  celkový dusík     dusík jako celkový;   získaný reakcí
   formaldehyd                               močoviny s
                                        formaldehydem
                                        obsahující jako hlavní
                                        složky molekuly
                                        močovinoform-aldehydu;
                                        polymer
                močovinový dusík,   alespoň 1/5 udávaného
                pokud jeho obsah činí obsahu celkového dusíku
                alespoň 1 % (hmot.);  musí být rozpustná v
                           horké vodě; alespoň 31 %
                           dusíku z močovinoform-
                           aldehydu; maximální
                           obsah močovinového
                           dusíku 5 %
                dusík z močovinoform-
                aldehydu rozpustný ve
                studené vodě;
                dusík z močovinoform-
                aldehydu rozpustný
                pouze v horké vodě
1.16 dusíkaté    18 % N  celkový dusík     dusík jako celkový,   získaný chemickou
   hnojivo                                 cestou obsahující
   obsahující                                krotonylidendimočovinu
   krotonyliden-                              a jednosložkové
   dimočovinu                                dusíkaté hnojivo ze
                                        seznamu dusíkatých
                                        hnojiv, kromě výrobků
                                        1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a
                                        1.4.2
                dusičnanový amonný a  alespoň 3 % dusíku ve
                močovinový dusík,   formě amonného a nebo
                pokud jejich obsah je dusičnanového a nebo
                min. 1 % ;       močovinového;
                           alespoň 1/3 udávaného
                           obsahu celkového dusíku
                           musí pocházet z
                           krotonyliden-dimočoviny;
                krotonyliden-
                dimočovinový dusík
                           maximální obsah biuretu
                           = obsah (močovinového +
                           krotonyliden-
                           dimočovinového dusíku) ×
                           0,026
1.17 dusíkaté    18 % N  celkový dusík     dusík jako celkový;   získaný chemickou
   hnojivo                                 cestou obsahující
   obsahující                                krotonyliden-
   isobutyliden-                              dimočovinu a
   dimočovinu                                jednosložkové dusíkaté
                                        hnojivo ze seznamu
                                        dusíkatých hnojiv,
                                        kromě výrobků 1.2.1,
                                        1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
                dusičnanový amonný a  alespoň 3 % dusíku ve
                močovinový dusík,   formě amonného a nebo
                pokud jejich obsah je dusičnanového a nebo
                min. 1 %;       močovinového;
                           alespoň 1/3 udávaného
                           obsahu celkového dusíku
                           musí pocházet z
                           isobutyliden-dimočoviny;
                           maximální obsah biuretu
                           = obsah (močovinového +
                           krotonyliden-
                           dimočovinového dusíku) ×
                           0,026
                isobutyliden-
                dimočovinový dusík
1.18 dusíkaté    18 % N  celkový dusík     dusík jako celkový;   získaný chemickou
   hnojivo                                 cestou
   obsahující
   močovino-
   formaldehyd
                dusičnanový, amonný a alespoň 3 % dusíku ve  obsahující
                močovinový dusík,   formě amonného a nebo
                pokud jejich obsah je dusičnanového a nebo
                min. 1 %;       močovinového;
                                        Močovinoformaldehyd a
                                        jednosložkové dusíkaté
                           alespoň 1/3 udávaného  hnojivo ze seznamu
                           obsahu celkového dusíku dusíkatých
                           musí pocházet z     hnojiv, kromě výrobků
                           močovinoform-aldehydu;  1.2.1,
                močovinoform-                  1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
                aldehydový dusík

                dusík z močovinoform- močovinoform-aldehydový
                aldehydu rozpustný ve dusík musí obsahovat
                studené vodě;     alespoň 1/5 dusíku
                           rozpustného v horké
                           vodě;
                dusík z močovinoform- maximální obsah biuretu
                aldehydu rozpustný   = obsah (močovinového +
                pouze v horké vodě   močovinoform-
                           aldehydového dusíku) ×
                           0,026
1.19 krotonyliden- 28 % N  celkový dusík     celkový dusík;      získaný reakcí
   dimočovina                                močoviny s
                                        krotonaldehydem;
                                        monomer
                močovinový dusík,   alespoň 25 % dusíku z
                pokud jeho obsah činí krotonyliden-dimočoviny;
                alespoň 1 % (hmot.)
                           maximální obsah
                           močovinového dusíku: 3 %
                krotonyliden-
                dimočovinový dusík
1.20 isobutyliden- 28 % N  celkový dusík     celkový dusík;      získaný reakcí
   dimočovina                                močoviny s
                                        isobutylaldehydem;
                                        monomer
                močovinový dusík,   alespoň 25 % dusíku z
                pokud jeho obsah činí isobutyliden-dimočoviny;
                alespoň 1 % (hmot.)
                           maximální obsah
                           močovinového dusíku: 3 %
                isobutyliden-
                dimočovinový dusík
1.21 dusičnan    8 % N   celkový dusík,     dusík jako celkový nebo získaný suspendováním Po označení typu může
   vápenatý -                    jako dusičnanový a    dusičnanu vápenatého  následovat jeden z
   suspenze                     amonný; maximální obsah ve vodě        příslušných údajů:
                           amonného dusíku: 1,0 % ;
                dusičnanový dusík           - pro použití na list
           14 % CaO vápník je ve formě   obsah vápníku je ve           - pro výrobu živných
                vodorozpustné soli   formě vodorozpustné soli            roztoků a suspenzí
                vyjádřený jako oxid  vyjádřený jako oxid
                vápenatý        vápenatý           - pro hnojení půdy

1.22 roztokové   18 % N  celkový dusík     dusík jako celkový;   získaný chemickou
   dusíkaté                                 cestou nebo
   hnojivo s                                rozpuštěním
   močovinoform-                              močovinoformal-dehydu
   aldehydem                                a dusíkatého hnojiva
                                        ze seznamu dusíkatých
                                        hnojiv, kromě výrobků
                                        1.2. 1,1.2.2 a 1.4.1 a
                                        1.4.2
                dusičnanový, amonný,  nejméně jedna třetina
                           obsahu
                močovinový a      celkového dusíku musí
                močovinoform-     pocházet z
                aldehydový, pokud   močovinoformaldehydu;
                jejich obsah je min. 1 maximální obsah biuretu
                %           = obsah (močovinového +
                           močovinoformaldehydového
                           dusíku) × 0,026
1.23 suspenzní   18 % N  celkový dusík     dusík jako celkový;   získaný chemickou
   dusíkaté                                 cestou nebo
   hnojivo s                                suspendováním
   močovino-                                močovinoformalde-hydu
   formaldehydem                              a dusíkatého hnojiva
                                        ze seznamu dusíkatých
                                        hnojiv, kromě výrobků
                                        1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a
                                        1.4.2
                dusičnanový amonný,  nejméně jedna třetina
                močovinový a      obsahu celkového dusíku
                močovinoformaldehydový musí pocházet
                dusík, pokud jejich  z močovinoformalde-hydu,
                obsah je min. 1 %   z něhož musí být tři
                           pětiny rozpustné v horké
                           vodě; maximální obsah
                           biuretu = obsah
                           (močovinového +
                           močovinoformalde-
                           hydového dusíku) × 0,026
                dusík z močovinoform-
                aldehydu rozpustný ve
                studené vodě;
                dusík z močovinoform-
                aldehydu rozpustný
                pouze v horké vodě

b) fosforečná hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
2.1.1 Thomasova  10 % P2O5 fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   silikofosfát vápenatý; výši obsahu fosforu je
   moučka         v 2 % kyselině     vyjádřené jako oxid   mletá struska     možné uvést v rozpětí 2
               citrónové       fosforečný rozpustný v 2 obsahující fosfor,   % hmotnostních
                           % kyselině citrónové;  získaná při výrobě
                                       oceli
                           prosev:
                           96 % částic pod 0,63 mm.
                           75 % částic pod 0,16 mm
2.1.2 superfosfát 16 % P2O5 fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   monokalcium-fosfát,  zkušební vzorek 1 g
               v neutrálním citranu  vyjádřené jako oxid   síran vápenatý;
               amonném a ve vodě   fosforečný rozpustný v  vyrobeno z mletého
                           neutrálním citranu    přírodního fosfátu
                           amonném;         rozkladem kyselinou
                                       sírovou
                           minimálně 93 % uvedeného
                           obsahu ve vodorozpustné
                           formě
2.1.3 obohacený  25 % P2O5     fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   monokalcium-fosfát,  zkušební vzorek 1 g
   superfosfát       v neutrálním citranu  vyjádřené  jako oxid  síran vápenatý;
               amonném a ve vodě   fosforečný rozpustný v  vyrobeno z mletého
                           neutrálním citranu    přírodního fosfátu
                           amonném;         rozkladem kyselinou
                                        sírovou a fosforečnou
                           minimálně 93 % uvedeného
                           obsahu ve vodorozpustné
                           formě
2.1.4 trojitý   38 % P2O5 fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   monokalcium-fosfát,  zkušební vzorek 3 g
   superfosfát       v neutrálním citranu  vyjádřené jako oxid   vyrobený z mletého
               amonném a ve vodě   fosforečný rozpustný v  přírodního fosfátu
                           neutrálním citranu    rozkladem kyselinou
                           amonném;         fosforečnou
                           minimálně 93 % uvedeného
                           obsahu ve vodorozpustné
                           formě
2.2  částečně   20 % P2O5 fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   mono- a        v návodu musí být
   rozložený        v minerálních     vyjádřené  jako oxid  trikalciumfosfát,   uveden rozsah a způsob
   fosfát,         kyselinách a ve vodě  fosforečný rozpustný v  síran vápenatý;    použití
   popřípadě                   minerálních kyselinách; částečný rozklad
   obohacený                                mletého surového
                                       fosfátu kyselinou
                                       sírovou nebo
                                       fosforečnou

                           minimálně 40 % uvedeného
                           obsahu je rozpustných
                           ve vodě;
                           prosev:
                           98 % částic pod 0,63 mm,
                           90 % částic pod 0,16 mm
2.3  dikalcium-  38 % P2O5 fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   dihydrát
   fosfát         v alkalickém citranu  vyjádřené jako oxid  dikalciumfosfátu;
               amonném (Petermann)  fosforečný rozpustný v  příprava rozkladem
                           alkalickém citranu    minerálních
                           amonném;         fosforečnanů
                           prosev:
                           98 % částic pod 0,63 mm,
                           90 % částic pod 0,16 mm
2.4  kalcinovaný 25 % P2O5 fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   alkalický fosforečnan
   fosfát         v alkalickém citranu  vyjádřené jako oxid   vápenatý, křemičitan
               amonném (Petermann)  fosforečný rozpustný v  vápenatý;
                           alkalickém citranu
                           amonném;
                           prosev:
                           96 % částic pod 0,63 mm, termický rozklad
                                       surového fosfátu s
                                       přísadou sloučenin
                                       alkálií a křemičité
                                       kyseliny
                           75 % částic pod 0,16 %
                           mm
2.5  fosforečnan 30 % P2O5 fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   fosforečnan
   hlinitovápen      v minerálních     vyjádřené jako oxid   hlinitovápenatý;
   átý           kyselinách a v     fosforečný rozpustný v  termický rozklad
               alkalickém citranu   minerálních kyselinách; surového fosfátu
               amonném (Joulie)    min. 75 % uvedeného
                           obsahu je rozpustných v
                           alkalickém citranu
                           amonném;
                           prosev:
                           98 % částic pod 0,63 mm,
                           90 % částic pod 0,16 mm
2.6  přírodní   25 % P2O5 fosforečnan rozpustný sloučeniny fosforu   trikalcium fosfát a  je nezbytné uvést
   měkký          v minerálních     vyjádřené jako oxid   uhličitan vápenatý;  propad sítem 0,063 mm;
   fosforit        kyselinách a v 2 %   fosforečný rozpustný v  mletí měkkého     v návodu musí být
               kyselině mravenčí   minerálních kyselinách; fosforitu       uveden rozsah a způsob
                           min. 55 % uvedeného           použití
                           obsahu je rozpustných ve
                           2 % kyselině mravenčí;

                           prosev:
                           99 % částic pod 0,125 mm,
                           90 % částic pod 0,063 mm
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

c) draselná hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
3.1  surová    10 % K2O  vodorozpustné     draslík ve formě     surová draselná sůl
   draselná sůl      sloučeniny draslíku  vodorozpustné soli    (KCl + MgSO4)
   (Kainit)        vyjádřené jako oxid  vyjádřený jako oxid
               draselný        drasený
          5 % MgO  sloučeniny hořčíku ve hořčík ve formě
               formě vodorozpustné  vodorozpustné soli
               soli vyjádřené jako  vyjádřený jako oxid
               oxid hořečnatý     hořečnatý
3.2  obohacená  18 % K2O  vodorozpustné     draslík ve formě     surová draselná sůl,  obsah ve vodě
   surová         sloučeniny draslíku  vodorozpustné soli    chlorid draselný (KCl rozpustného oxidu
   draselná sůl      vyjádřené jako oxid  vyjádřený jako oxid   +MgSO4)        hořečnatého se může
               draselný        draselný           uvést pokud jeho obsah
           je min. 5 %
3.3  chlorid   37 % K2O  vodorozpustné     draslík ve formě     chlorid draselný,   v návodu musí být
   draselný        sloučeniny draslíku  vodorozpustné soli    získaný ze surové soli uveden rozsah a způsob
               vyjádřené jako oxid  vyjádřený jako oxid           použití
               draselný        draselný
3.4  chlorid   37 % K2O  vodorozpustné     draslík ve formě     chlorid draselný,   v návodu musí být
   draselný s       sloučeniny draslíku  vodorozpustné     soli   hořečnaté soli,    uveden rozsah a způsob
   hořčíkem        vyjádřené jako oxid  vyjádřený jako oxid   získaný ze surové soli použití
               draselný        draselný         za přídavku
                                       hořečnatých solí
          5 % MgO  sloučeniny hořčíku ve hořčík ve formě
               formě vodorozpustné  vodorozpustné soli
               soli vyjádřené jako  vyjádřený jako oxid
               oxid hořečnatý     hořečnatý
3.5  síran    47 % K2O  vodorozpustné     draslík ve formě     síran draselný     obsah chloridů může být
   draselný        sloučeniny draslíku  vodorozpustné soli           uveden
               vyjádřené jako oxid  vyjádřený jako oxid
               draselný        draselný
                           maximální obsah chloridů
                           3 %
3.6  síran    22 % K2O  vodorozpustné     draslík ve formě     síran draselný, síran obsah chloridů může být
   draselný s       sloučeniny draslíku  vodorozpustné soli    hořečnatý       uveden
   hořčíkem        vyjádřené jako oxid  vyjádřený jako oxid
               draselný        draselný
                           hořčík ve formě
                           vodorozpustné soli
                           vyjádřené jako oxid
                           hořečnatý; maximální
                           obsah chloridů 3 %
          8 % MgO  sloučeniny hořčíku ve
               formě vodorozpustné
               soli vyjádřené jako
               oxid hořečnatý
3.7  síran    8 % MgO  sloučeniny hořčíku ve hořčík ve formě soli   monohydrát síranu   obsah chloridů může být
   draselný s       formě vodorozpustné  rozpustné ve vodě    hořečnatého, síran   uveden
   kieseritem       soli vyjádřené jako  vyjádřené jako oxid   draselný; připraveno z
               oxid hořečnatý     hořečnatý; draslík ve  kieseritu přídavkem
                           formě vodorozpustné soli síranu draselného
                           vyjádřený jako oxid
                           draselný; maximální
                           obsah chloridů 3 %
          6 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          celkem 20 %
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
4.1  síran    14 % S   sloučeniny síry    síra ve formě      síran vápenatý v    může být uveden obsah
   vápenatý        vyjádřené jako     sloučeniny rozpustné   různých hydratačních  vápníku
               elementární síra    v minerálních kyselinách stupních z přírodních
                           vyjádřená jako      nebo průmyslových
                           elementární síra;    zdrojů
          25 % CaO  oxid vápenatý     vápník vyjádřený jako
                           oxid vápenatý;
                           propad sítem:
                           99 % pod 10 mm,
                           80 % pod 2 mm
4.2  chlorid   12 % CaO  obsah vápníku je ve  vápník je ve formě    chlorid vápenatý    značení hnojiva musí
   vápenatý-        formě vodorozpustné  vodorozpustné soli           obsahovat upozornění na
   roztok         soli vyjádřený jako  vyjádřený jako oxid           herbicidní vlastnosti
               oxid vápenatý     vápenatý
4.3  síra     98 % S   síra vyjádřená jako  síra vyjádřená jako   síra z přírodních nebo
               elementární síra    elementární síra     průmyslových zdrojů
4.4  kieserit   24 % MgO  sloučeniny hořčíku ve hořčík ve formě soli   monohydrát síranu   může být uváděn obsah
   síran          formě soli rozpustné  rozpustné ve vodě    hořečnatého      síry
   hořečnatý        ve vodě vyjádřené jako vyjádřené jako oxid
               oxid hořečnatý     hořečnatý
          54 % SO4- sloučeniny síry ve  sloučeniny síry ve
          2     formě soli rozpustné  formě soli rozpustné ve
               ve vodě vyjádřené jako vodě vyjádřené jako
               vodorozpustný     vodorozpustný anion
               síranový anion     síranový
4.5  hořká sůl  15 % MgO  sloučeniny hořčíku ve hořčík ve formě soli   hořká sůl, heptahydrát může být uváděn obsah
   síran          formě soli rozpustné  rozpustné ve vodě    síranu hořečnatého   síry
   hořečnatý        ve vodě vyjádřené jako vyjádřené jako oxid
               oxid hořečnatý     hořečnatý
          33 % SO4- sloučeniny síry ve  sloučeniny síry ve
         2      formě soli rozpustné  formě soli rozpustné ve
               ve vodě vyjádřené jako vodě vyjádřené jako
               síranový anion     anion síranový
4.6  chlorid   13 % MgO  sloučeniny hořčíku ve hořčík ve formě     chlorid hořečnatý
   hořečnatý -       formě vodorozpustné  vodorozpustné soli    společně s chloridem
   roztok         soli vyjádřené jako  vyjádřený jako oxid   vápenatým
               oxid hořečnatý     hořečnatý; maximální
                           obsah vápníku: 2 %
4.7  síran    5 % MgO  sloučeniny hořčíku ve hořčík ve formě soli   síran hořečnatý    může být uveden obsah
   hořečnatý -       formě soli rozpustné  rozpustné ve vodě           síry
   roztok         ve vodě vyjádřené jako vyjádřené jako oxid
               oxid hořečnatý     hořečnatý
          30 % SO4- sloučeniny síry ve  sloučeniny síry ve
         2      formě soli rozpustné  formě soli rozpustné ve
               ve vodě vyjádřené jako vodě vyjádřené jako
               síranový anion     anion síranový
4.8  hydroxid   60 % MgO  celkový oxid hořečnatý celkový oxid hořečnatý  získaný chemickou
   hořečnatý                                cestou, jehož hlavní
                                       složkou je hydroxid
                                       hořečnatý
                           prosev: 99 % částic pod
                           0,063 mm
4.9  hydroxid   24 % MgO  celkový oxid hořečnatý celkový oxid hořečnatý  získaný suspendováním
   hořečnatý -                               typu 4.8
   suspenze
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Druh hnojiva: 2. Minerální vícesložková hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
a) NPK hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
typ označení typu minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
           obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1     2      3        4           5   6            7
---------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------
5.1 NPK hnojivo  3 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 5 se výrobek získaný
               5 podle tabulky č. 1  obsah uvádí jen v    chemickou reakcí či
                           případě, že je nejméně 1 mícháním bez přídavku
                           % ;           živin živočišného nebo
                                       rostlinného původu
          5 % P2O5  fosforečnan ve formách údaje o obsahu a další           ke stanovení forem
               rozpustnosti 1 až 8  požadavky podle tabulky           rozpustnosti fosforu
               podle tabulky číslo 2 č. 4; jemnost mletí           (2) a (3), se navažuje
                           fosfátu podle tabulky č.           1 g
                           3
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
          celkem 20 %

5.2 NPK hnojivo  3 % N   dusík ve formách 6 až u forem dusíku 2 až 9 se výrobek získaný
               9 podle tabulky č. 1, obsah uvádí jen v    chemickou reakcí či
               a také dusík ve    případě, že je nejméně 1 mícháním
               formách 1 až 5 podle  % ;
               tabulky č. 1
          5 % P2O5  fosforečnan ve formách údaje o obsahu a další           ke stanovení forem
               rozpustnosti 1 až 3, 8 požadavky podle tabulky           rozpustnosti fosforu
               a 9 podle tabulky č. 2 č. 4           (2) a (3), se navažuje
           1 g
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
          celkem 20 %

5.3 NPK hnojivo  3 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 5 se výrobek získaný
   obalované        5 podle tabulky č. 1  obsah uvádí jen v    chemickou reakcí či
                           případě, že je nejméně 1 mícháním, granulovaný,
                           % ;           granule pokryty
                                       zdravotně nezávadnou
                                       hmotou, nejméně 70 %
                                       granulí musí být takto
                                       upraveno
          5 % P2O5  fosforečnan ve formách údaje o obsahu a další           ke stanovení forem
               rozpustnosti 1 až 3  požadavky podle tabulky           rozpustnosti fosforu
                           číslo 4           (2) a (3), se navažuje
           1 g
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
          celkem 20 %

5.4 NPK hnojivo - 2 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4 se výrobek získaný    hnojivo může být
   roztokové        4 podle tabulky č. 1  obsah uvádí jen v    chemickou reakcí a   označeno údajem „s
                           případě, že je nejméně 1 rozpuštěním ve vodě;  nízkým obsahem
                           % ; nejvyšší obsah    stálý za        biuretu“, pokud obsah
                           biuretu: obsah močoviny atmosférického tlaku; biuretu nepřekročí 0,2
                           × 0,026         bez přídavku živin   %
                                       živočišného či
                                       rostlinného původu

          3 % P2O5  fosforečnan ve formě
               rozpustnosti 1 podle
               tabulky č. 2
          3 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
          celkem 15 %

5.5 NPK hnojivo - 3 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4 se výrobek získaný    hnojivo může být
   suspensní        4 podle tabulky č. 1  obsah uvádí jen v    chemickou reakcí a   označeno údajem „s
                           případě, že je nejméně 1 vytvořením suspenze ve nízkým obsahem
                           % ; nejvyšší obsah    vodě bez přídavku   biuretu“, pokud obsah
                           biuretu: obsah močoviny živin živočišného nebo biuretu nepřekročí 0,2
                           × 0,026;         rostlinného původu   %
          4 % P2O5  fosforečnan ve formách údaje o obsahu a další
               rozpustnosti 1 až 3  požadavky podle tabulky
               podle tabulky č. 2   č. 4
          4 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
          celkem 20 %

5.6 NPK hnojivo  5 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4 se výrobek získaný
   obsahující        8 s výjimkou formy 5  obsah uvádí jen v    chemickou reakcí bez
   krotonyliden-      podel tabulky č. 1   případě, že je nejméně 1 přídavku živin
   dimočovinu                   % ; minimálně 25 %    živočišného nebo
   nebo                      celkového obsahu dusíku rostlinného původu
   isobutyliden-                  musí být vázáno ve    obsahující
   dimočovinu                   formách 6, 7 nebo 8;   krotonyliden-
   nebo                                   dimočovinu nebo
   močovinoform-                              isobutyliden-
   aldehyd                                 dimočovinu nebo
                                       močovinoformalde-hyd
                           minimálně 60 % dusíku ve
                           formě 7 musí být
                           rozpustné v horké vodě;
          5 % P2O5  fosfor ve formách   údaje o obsahu a další           ke stanovení forem
               rozpustnosti 1 až 3  požadavky podle tabulky           rozpustnosti fosforu
               podle tabulky č. 2   č. 4           (2) a (3), se navažuje
           1 g
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
         celkem 20 %

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
b) NP hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby      zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
6.1 NP hnojivo  3 % N   dusík ve formách 1 až  u forem dusíku 2 až 5 se výrobek získaný
               5 podle tabulky č. 1  obsah uvádí jen tehdy je-chemickou cestou či
                           li více jak 1 % ;    mícháním; bez přídavku
                                       živin živočišného či
                                       rostlinného původu
         5 % P2O5  fosforečnan ve formách údaje o obsahu a další
               rozpustnosti 1 až 8  požadavky podle tabulky
               podle tabulky č. 2   číslo 3 a 4
         živiny
         celkem 18  %

6.2 NP hnojivo - 3 % N    dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4 se výrobek získaný,    hnojivo může být
   roztokové        4 podle tabulky č. 1  obsah uvádí jen tehdy,  chemickou cestou a   označeno údajem „s
                           je-li více než 1 % ;   rozpuštěním ve vodě;  nízkým obsahem
                           nejvyšší obsah biuretu: stálý za        biuretu“, pokud obsah
                           obsah močovinového    atmosférického tlaku; biuretu nepřekročí 0,2
                           dusíku × 0,026      vyrobený bez přídavku %
                                       živin živočišného či
                                       rostlinného původu
         5 % P2O5  fosforečnan ve formě
               rozpustnosti 1 podle
               tabulky č. 2
         živiny
         celkem 18 %

6.3 NP hnojivo - 3 % N    dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4 se výrobek získaný    hnojivo může být
   suspenzní        4 podle tabulky č. 1  obsah uvádí jen tehdy,  chemickou cestou a   označeno údajem „s
                           je-li více než 1 % ;   vytvořením suspenze ve nízkým obsahem
                           nejvyšší obsah biuretu: vodě; bez přídavku   biuretu“, pokud obsah
                           obsah močovinového    živin živočišného či  biuretu nepřekročí 0,2
                           dusíku × 0,026;     rostlinného původu   %
         5 % P2O5  fosforečnan ve formách údaje o obsahu a další
               rozpustnosti 1 až 3  požadavky podle tabulky
               podle tabulky č. 2   č. 4
         živiny
         celkem 18 %

6.4 NP hnojivo s 5 % N    dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4 se výrobek získaný    ke stanovení
   krotonyliden-      8 podle tabulky č. 1  obsah uvádí jen v    chemickou reakcí bez  rozpustnosti (2) a (3)
   dimočovinou                   případě, že je nejméně 1 přídavku živin     se navažuje 1 g
   nebo                      % ; minimálně 25 %    živočišného nebo
   isobutyli-                   celkového obsahu dusíku rostlinného původu
   dendimočovi-                  musí být vázáno ve    obsahující
   nou nebo                    formách 6,7 nebo 8;   krotonyliden-
   močovinoform-                              dimočovinu nebo
   aldehydem                                isobutyliden-
                                       dimočovinu nebo
                                       močovinoformaldehyd
                           minimálně 60 % dusíku ve
                           formě 7 musí být
                           rozpustné v horké vodě;
         5 % P2O5              údaje o obsahu a další
                           požadavky podle tabulky
                           č. 4
         živiny
         celkem 18 %
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
c) NK hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
typ označení typu minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
           obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1     2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
7.1 NK hnojivo  3 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 5  produkt získaný
               5 podle tabulky č. 1  smí být obsah uváděn je- chemickou reakcí nebo
                           li více než 1 %     mícháním; bez přídavku
                                       živin živočišného nebo
                                       rostlinného původu
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
         celkem 18 %

7.2 NK hnojivo - 3 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4  produkt získaný
   roztokové        4 podle tabulky č. 1  smí být obsah uváděn je- chemickou reakcí a
                           li více než 1 % ;    rozpuštěním ve vodě;
                           nejvyšší obsah biuretu: stálý za
                           obsah močovinového    atmosférického tlaku;
                           dusíku × 0,026      bez přídavku živin
                                       živočišného či
                                       rostlinného původu
          5 % K2O  vodorozpustné
              sloučeniny draslíku
              vyjádřené jako oxid
              draselný
          živiny
         celkem 15 %

7.3 NK hnojivo  3 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4  výrobek získaný    hnojivo může být
   suspenzní        4 podle tabulky č. 1  smí byl obsah uváděn je- chemickou cestou a   označeno údajem „s
                           li vyšší než 1 % ;    vytvořením suspenze ve nízkým obsahem
                           nejvyšší obsah biuretu: vodě; bez přídavku   biuretu“, pokud obsah
                           obsah močovinového    živin živočišného či  biuretu nepřekročí 0,2
                           dusíku × 0,026      rostlinného původu   %
          5 % K2O  vodorozpustné
              sloučeniny draslíku
              vyjádřené jako oxid
              draselný
          živiny
         celkem 15 %

7.4 NK hnojivo s 5 % N   dusík ve formách 1 až u forem dusíku 2 až 4 se výrobek získaný
   krotonyliden-      8 s výjimkou formy 5  obsah uvádí jen v    chemickou reakcí; bez
   dimočovinou       podle tabulky č. 1   případě, že je nejméně 1 přídavku živin
   nebo                      % ; minimálně 25 %    živočišného nebo
   isobutyliden-                  celkového     obsahu dusíku rostlinného původu;
   dimočovinou                   musí být vázáno ve    obsahující
   nebo močovino-                 formách 6, 7 nebo 8;   krotonyliden-
   formaldehydem                              dimočovinu nebo
                                       isobutyliden-
                                       dimočovinu nebo
                                       močovinoform-aldehyd
                           minimálně 60 % dusíku ve
                           formě 7 musí být
                           rozpustné v horké vodě
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
         celkem 18 %
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
d) PK hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
typ označení typu minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
           obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1     2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
8.1 PK hnojivo  5 % P2O5  fosforečnan ve formách údaje o obsahu a další  produkt získaný
               rozpustnosti 1 až 9  požadavky podle tabulky chemickou reakcí nebo
               podle tabulky č. 2   č. 4           mícháním; bez přídavku
                                       živin živočišného či
                                       rostlinného původu
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
          celkem 18 %

8.2 PK hnojivo - 5 % P2O5  fosforečnan ve formě              produkt získaný
   roztokové        rozpustnosti 1 podle              chemickou reakcí a
               tabulky č. 2                  rozpuštěním ve vodě,
                                       bez přídavku živin
                                       živočišného či
                                       rostlinného původu
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
          celkem 18 %

8.3 PK hnojivo - 5 % P2O5  fosforečnan ve formách údaje o obsahu a další  výrobek získaný
   suspenzní        rozpustnosti 1 až 3  požadavky podle tabulky chemickou cestou a
               podle tabulky č. 2   č. 4           vytvořením suspenze ve
                                       vodě; bez přídavku
                                       živin živočišného či
                                       rostlinného původu
          5 % K2O  vodorozpustné
               sloučeniny draslíku
               vyjádřené jako oxid
               draselný
          živiny
         celkem 18 %

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Druh  hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Bór
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
10.1 kyselina   14 % B   vodorozpustný bór   bór vyjádřený jako    vyrobená z boritanu
   boritá                     vodorozpustný B     působením kyselin
10.2 boritan   10 % B   vodorozpustný bór   bór vyjádřený jako    boritan sodný
   sodný                     vodorozpustný B
10.3 boritan   7 % B   bór          bór vyjádřený jako    boritan vápenatý z
   vápenatý                    celkový; jemnost mletí  kolemanitu nebo
                           98 % pod 0,063 mm    pandermitu
10.4 boretanolamin 8 % B   vodorozpustný bór   bór vyjádřený jako    vyrobený reakcí
                           vodorozpustný B     kyseliny borité s
                                       etanolaminem
10.5 bór -    2 % B   vodorozpustný bór   bór vyjádřený jako    roztok boretanolaminu,
   roztokové                   vodorozpustný B     boritanu sodného nebo
   hnojivo                                 kyseliny borité ve
                                       vodě
10.6 bór -    2 % B   vodorozpustný bór   bór vyjádřený jako    vytvořením suspenze z
   suspenzní                   vodorozpustný B     boretanolaminu,
   hnojivo                                 boritanu sodného či
                                       kyseliny borité ve
                                       vodě
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Kobalt
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
11.1 kobaltová  19 % Co   vodorozpustný kobalt  kobalt vyjádřený jako  sůl kobaltu      musí být uveden anion
   sůl                      vodorozpustný Co           soli

11.2 chelát   2 % Co   vodorozpustný kobalt  kobalt vyjádřený jako  chelát kobaltu     musí být uvedeno
   kobaltu                    vodorozpustný Co;           chelátotvorné činidlo a
                           minimálně 80 % uvedeného           podíl vodorozpustného
                           obsahu kobaltu v           obsahu vázaného v
                           chelátové formě           chelátové formě

11.3 kobalt -  2 % Co   vodorozpustný kobalt  kobalt vyjádřený jako  roztok kobaltové soli musí být uveden anion
   roztokové                       vodorozpustný Co   nebo chelátu kobaltu  soli; musí být uvedeno
   hnojivo                                 ve vodě        chelátotvorné činidlo a
           podíl vodorozpustného
           obsahu vázaného v
           chelátové formě

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Měď
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
12.1 sůl mědi  20 % Cu   vodorozpustná měď   měď vyjádřená jako    měďnatá sůl      musí být uveden anion
                           vodorozpustný Cu           použité soli

12.2 oxid    70 % Cu   měď          měď uvedená jako     oxid měďnatý
   méďnatý                    celková;
                           jemnost mletí 98 %
                           částic pod 0,063 mm
12.3 hydroxid  45 % Cu   měď          měď uvedená jako     hydroxid měďnatý
   měďnatý                    celková;
                           jemnost mletí 98 %
                           částic pod 0,063 mm
12.4 chelát mědi 9 % Cu   vodorozpustná měď   měď vyjádřená jako    chelát mědi      musí být uvedeno
                           vodorozpustný Cu; min.           chelátotvorné činidlo a
                           80 % uvedeného obsahu           podíl vodorozpustného
                           mědi je v chelátové           obsahu vázaného v
                           formě           chelátové formě

12.5 hnojivo na 5 % Cu   měď          měď vyjádřená jako    směs solí mědi, oxidu musí být uvedeno
   bázi mědi                   celková;         měďnatého, hydroxidu  chelálotvorné činidlo a
                                       nebo chelátu měďnatého podíl z celkového
                                       ataké přídavek    obsahu vázaného v
                                       nezávadného nosiče   chelátové formě; může
           být uveden obsah
           vodorozpustné mědi,
           činí-li alespoň 1/4 z
           celkového obsahu
                           jemnost mletí 98 %
                           částic pod 0,063 mm
12.6 měď -    3 % Cu   vodorozpustná měď   měď vyjádřená jako    rozpuštění soli mědi, musí být uvedeno
   roztokové                   vodorozpustná Cu     či chelátu mědi ve   chelátotvorné činidlo a
   hnojivo                                 vodě          podíl vodorozpustného
           obsahu vázaného v
           chelátové formě

12.7 oxichlorid 50 % Cu   měď          měď vyjádřená jako    oxichlorid mědi    značení hnojiva musí
   mědi                      celková;           obsahovat upozornění na
           herbicidní vlastnosti
                           jemnost mletí 98 %
                           částic pod 0,063 mm
12.8 oxichlorid 17 % Cu   měď          měď vyjádřená jako    suspenze oxichloridu
   mědi -                     celková         mědi ve vodě
   suspenze
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Železo
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
13.1 sůl železa 12 % Fe   vodorozpustné železo  železo vyjádřené jako  sůl dvojmocného železa musí být uveden anion
                           vodorozpustné Fe           použité soli; značení
           hnojiva musí obsahovat
           upozornění na
           herbicidní vlastnosti

13.2 chelát   5 % Fe   vodorozpustné železo  železo vyjádřené jako  chelát železa     musí být uvedeno
   železa                     vodorozpustné Fe;           chelátotvorné činidlo a
                           minimálně 80 % uvedeného           podíl vodorozpustného
                           obsahu železa musí být v           obsahu vázaného v
                           chelátové formě           chelátové formě

13.3 železo   2 % Fe   vodorozpustné železo  železo vyjádřené jako  roztok soli železa   musí být uvedeno
   roztokové                   vodorozpustné Fe     nebo chelátu železa ve chelátotvorné činidlo a
   hnojivo                                 vodě          podíl vodorozpustného
           obsahu vázaného v
           chelátové formě

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Mangan
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
14.1 sůl manganu 17 % Mn   vodorozpustný mangan  mangan vyjádřený jako  sůl manganu (s     musí být uveden anion
                           vodorozpustný Mn    dvojmocným manganem)  použité soli

14.2 chelát   5 % Mn   vodorozpustný mangan  mangan     vyjádřený jako  chelát manganu     musí být uvedeno
   manganu                    vodorozpustný Mn;           chelátotvorné činidlo a
           podíl vodorozpustného
           obsahu vázaného v
           chelátové formě
                           minimálně 80 %
                           uvedeného obsahu
                           manganu musí být v
                           chelátové formě
14.3 oxid    40 % Mn   mangan         mangan vyjádřený jako  oxid manganu
   manganu                    celkový;
                           jemnost mletí 80 %
                           částic pod 0,063 mm
14.4 hnojivo na 17 % Mn   mangan         mangan vyjádřený jako  směs soli manganu a   obsah vodorozpustného
   bázi                      celkový         oxidu manganu      manganu je možné uvést,
   manganu           tvoří-li alespoň 1/4 z
           celkového obsahu

14.5 mangan -  3 % Mn   vodorozpustný mangan  mangan vyjádřený jako  roztok manganu nebo   musí být uvedeno
   roztokové                   vodorozpustný Mn    chelátu manganu ve vodě chelátotvorné činidlo a
   hnojivo           podíl vodorozpustného
           obsahu vázaného v
           chelátové formě
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Molybden
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
15.1 molybdenan 35 % Mo   vodorozpustný molybden molybden vyjádřený jako molybdenan sodný
   sodný                     vodorozpustný Mo
15.2 molybdenan 50 % Mo   vodorozpustný molybden molybden vyjádřený jako molybdenan amonný
   amonný                     vodorozpustný Mo
15.3 hnojivo na 35 % Mo   vodorozpustný molybden molybden vyjádřený jako směs molybdenanu
   bázi                      vodorozpustný Mo    sodného a molybdenu
   molybdenu                               amonného
15.4 molybden  3 % Mo   vodorozpustný molybden molybden vyjádřený jako roztok molybdenanu
   roztokové                   vodorozpustný Mo    sodného nebo
   hnojivo                                molybdenanu amonného ve
                                       vodě
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Zinek
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu    obsah  formy a rozpustnost   další požadavky
           živin      živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
16.1 sůl zinku  15 % Zn   vodorozpustný zinek  zinek vyjádřený jako  sůl zinku        musí být uveden anion
                           vodorozpustný Zn           použité soli

16.2 chelát   5 % Zn   vodorozpustný zinek  zinek vyjádřený jako  chelát zinku      musí být uvedeno
   zinku                     vodorozpustný Zn           chelátorvorné činidlo a
           podíl vodorozpustného
           obsahu vázaného v
           chelátové formě

16.3 oxid    70 % Zn   zinek         zinek vyjádřený jako  oxid zinečnatý
   zinečnatý                   celkový;
                           jemnost mletí: 80 %
                           částic pod 0,063
16.4 hnojivo na 30 % Zn   zinek         zinek vyjádřený jako  směs soli zinku a oxidu obsah vodorozpustného
   bázi zinku                   celkový         zinečnatého       zinku je možné uvést,
           tvoří-li alespoň 1/4 z
           celkového obsahu

16.5 zinek -   3 % Zn   vodorozpustný zinek  zinek vyjádřený jako  roztok soli zinku nebo musí být uvedeno
   roztokové                   vodorozpustný Zn    chelátu zinku ve vodě  chelátotvorné činidlo a
   hnojivo           podíl vodorozpustného
           obsahu vázaného v
           chelátové formě
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální  součásti určující  hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu   obsah živin   typ, formy a     další požadavky
                rozpustnost živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
17.1. vápenec   65 % CaCO3  uhličitan vápenatý a vápník vyjádřen v    uhličitan vápenatý a  Maximální aplikační
1         + MgCO3   uhličitan hořečnatý  CaCO3; hořčík vyjádřen uhličitan hořečnatý   dávka 3,40 tuny.ha-
                          v MgCO3;         mletím z uhličitanové  1.rok-1
                                       horniny (přírodní
                                       vápenec)
         z toho
         MgCO3 max.
         4,6 %
         relativních
                           velikost částic:
                           druh A:
                           částice od 0,09 do 0,5
                           mm min. 90 % ;
                           druh B:
                           částice pod 0,5 mm min.
                           90 %
17.1. dolomitický 65 % CaCO3  uhličitan vápenatý a vápník vyjádřen v    uhličitan     vápenatý a  Maximální aplikační
2   vápenec   + MgCO3   uhličitan hořečnatý  CaCO3;         uhličitan hořečnatý   dávka 3,40 tuny.ha-
                                       mletím z uhličitanové  1.rok-1
                                       horniny (přírodní
                                       dolomitický vápenec)
         z toho               hořčík vyjádřen v
         MgCO3 4,6              MgCO3;
         až 22,9 %
         relativních
                           velikost částic:
                           druh A:
                           částice od 0,09 do 0,5
                           mm min. 90 % ;
                           druh B: částice pod 0,5
                           mm min. 90 %
17.1. vápnitý   65 % CaCO3  uhličitan vápenatý a vápník vyjádřen v    uhličitan vápenatý a  Maximální aplikační
3   dolomit   + MgCO3   uhličitan hořečnatý  CaCO3;         uhličitan hořečnatý   dávka 3,40 tuny.ha-
                                       mletím z uhličitanové  1.rok-1
                                       horniny (přírodní
                                       vápnitý dolomit)
         z toho               hořčík vyjádřen v
         MgCO3 22,9             MgCO3;
         až 41,2 %
         relativních
                           velikost částic:
                           druh A:
                           částice od 0,09 do 0,5
                           mm min. 90 % ;
                           druh B:           Druh B nelze použít pro
          pneumatické rozmetání
          autocisternami
                           částice pod 0,5 mm min.
                           90 %
17.1. dolomit   65 % CaCO3  uhličitan vápenatý a vápník vyjádřen v    uhličitan vápenatý a  Maximální aplikační
4         + MgCO3              CaCO3;         uhličitan hořečnatý   dávka 3,40 tuny.ha-
                                       mletím z uhličitanové  1.rok-1
                                       horniny (přírodní
                                       dolomit)
         z toho    uhličitan hořečnatý  hořčík vyjádřen v
         MgCO3               MgCO3;
         min.41,2 %
         relativních
                           velikost částic:
                           druh A:
                           částice od 0,09 do 0,5
                           mm min. 90 % ;
                           druh B:           Druh B nelze použít pro
           pneumatické rozmetání
           autocisternami
                           částice pod 0,5 mm min.
                           90 %
17.1. dolomit   95 % CaCO3  uhličitan vápenatý a vápník vyjádřen v    uhličitan vápenatý a  Maximální aplikační
5         + MgCO3 z  uhličitan hořečnatý  CaCO3; hořčík vyjádřen uhličitan hořečnatý   dávka 3,40 tuny.ha-
         toho MgCO3             v MgCO3;        těžením (bez sušení)  1.rok-1
         min. 35,0 %                        uhličitanové horniny
         relativních                        (přírodní dolomit)
                           velikost částic:
                           částice nad 3,15 mm
                           max. 1,0 % ;
                           částice nad 1,0 mm max.
                          30 %
17.2. vápno    55 %     oxid vápenatý a oxid vápník vyjádřen v CaO; oxid vápenatý a     Maximální aplikační
1   vzdušné   CaO+MgO   hořečnatý                   hořečnatý, z přírodní  dávka 1,70 tuny.ha-
   bílé                                  uhličitanové horniny  1.rok-1
                                       pálením a mletím
         z toho MgO             hořčík vyjádřen v MgO;
         max. 7,0 %
                           velikost částic
                           druh A:
                           částice od 0,5 do 1,0
                           mm min. 90 % ;
                           druh B:           Druh B nelze použít pro
           pneumatické rozmetání
           autocisternami
                           částice pod 1,0 mm min.
                           90 %
17.2. vápno    55 %     oxid vápenatý a oxid vápník vyjádřen v CaO; oxid vápenatý a     Maximální aplikační
2   vzdušné   CaO+MgO   hořečnatý                   hořečnatý, z přírodní  dávka 1,70 tuny.ha-
   dolomitické                              uhličitanové horniny  1.rok-1
                                       mletím a pálením
         z toho MgO             hořčík vyjádřen v MgO;
         min.. 7,0%
                           velikost částic
                           druh A:
                           částice od 0,5 do 1,0
                           mm min. 90 % ;
                           druh B:           Druh B nelze použít pro
          pneumatické rozmetání
          autocisternami
                           částice pod 1,0 mm min.
                           90 %
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 typ  označení  minimální  součásti určující  hodnocené součásti a  složení, způsob výroby  zvláštní ustanovení
     typu   obsah živin   typ, formy a     další požadavky
                rozpustnost živin
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
 1    2      3        4           5   6            7
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
18.1 organické a) vypuštěno
   hnojivo
         b) 50 %    spalitelné látky   spalitelné látky v   výhradně ze statkových maximální dávka 20 t
         spalitelných            sušině hodnocené jako  hnojiv, termofilní   sušiny.ha-1 v průběhu 3
         látek               ztráta žíháním;     aerobní fermentací   let
         1 % N     celkový dusík     dusík hodnocený jako
                           celkový dusík v sušině;
         1 % P2O5   celkový fosfor    fosfor hodnocený jako
                           celkový oxid fosforečný
                           v sušině;
         1 % K2O    celkový draslík    draslík hodnocený jako
                           celkový oxid draselný v
                           sušině;
         c) 35 %                           výhradně ze statkových
                                       hnojiv, zpracování
                                       žížalami Eisenia
                                       foetida
         spalitelných spalitelné látky   spalitelné látky v
         látek                sušině hodnocené jako
                           ztráta žíháním;
         1 % N     celkový dusík     dusík hodnocený jako
                           celkový dusík
         1 % P2O5   celkový fosfor    v sušině; fosfor
                           hodnocený jako celkový
                           oxid foforečný
         1 % K2O    celkový draslík    v sušině; draslík
                           hodnocený jako celkový
                           oxid draselný v sušině;
         d) 65 %               spalitelné látky v   výhradně z melasy po
         spalitelných            sušině hodnocené jako  vydestilování lihu,
         látek               ztráta žíháním;     také „melasové výpalky
                                       zahuštěné“
         3 % N     celkový dusík     dusík hodnocený jako
                           celkový dusík v sušině;
         8 % K2O    celkový draslík    draslík hodnocený jako
                           celkový oxid draselný v
                           sušině
         e) 25 %    spalitelné látky   spalitelné látky v suši výhradně ze       digestát (organické
         spalitelných            ně hodnocené jako    statkových hnojiv a   hnojivo vzniklé
         látek     celkový dusík     ztráta žíháním;     objemných krmiv     anaerobní fermentací
         0,6 % N               dusík hodnocený jako  anaerobní        při výrobě bioplynu)
                           celkový dusík v sušině; fermentací
18.2 organomine 70 %     spalitelné látky   spalitelné látky    výhradně z melasy po
   rální   spalitelných            v sušině hodnocené jako vydestilování lihu a
   hnojivo  látek                ztráta žíháním;     přidání minerálních
                                       hnojiv, také „melasové
                                       výpalky zahuštěné
                                       obohacené“
         3 % N     celkový dusík     dusík hodnocen jako
                           celkový dusík v sušině;
         3 % P2O5   celkový fosfor    fosfor hodnocený jako
                           celkový oxid fosforečný
                           v sušině;
         7 % K2O    celkový draslík    draslík hodnocený jako
                           celkový oxid draselný
                           v sušině
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Pro hnojiva typu 1.1.1 - 1.2.3 - 7.4 se použije tabulka č. 1:

Tabulka č. 1
Formy dusíku
-----------------------------------------------
 pořadové  forma
  číslo
-----------------------------------------------
   1    celkový dusík
   2    dusičnanový dusík
   3    amonný dusík
   4    močovinový dusík
   5    kyanamidový dusík
   6    isobulylidendimočovinový dusík
   7    močovinoformaldehydový dusík
   8    krotonylidendimočovinový dusík
   9    dikyandiamidový dusík
-----------------------------------------------

Pro hnojiva typu 2.1.1-2.6, 5.1 - 6.4 a 8.1 - 8.3 se použijí tabulky č. 2 a 3:

Tabulka č. 2
rozpustnosti fosforečnanů (jako P2O5)
---------------------------------------------------------------------- -------------------------
 pořadové  forma
  číslo
---------------------------------------------------------------------- -------------------------
   1    rozpustný ve vodě jako P2O5
   2    rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5
   3    rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5
   4    rozpustný pouze v minerální kyselině jako P2O5
   5    rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5
   6    rozpustný v 2 % kyselině citrónové jako P2O5
   7    rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 75 % je rozpustných
       v alkalickém citranu amonném (Joulie) jako P2O5
   8    rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných
       ve 2 % kyselině mravenčí jako P2O5
   9    rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných
       ve 2 % kyselině mravenčí a nejméně 20 % rozpustných ve vodě jako P2O5
   10    rozpustný v 2 % kyselině citrónové a v alkalickém citranu amonném (Petermann)
       jako P2O5
---------------------------------------------------------------------- -------------------------

Tabulka č. 3
Jemnost mletí (vyjádřená podsítným podílem)
-----------------------------------------------------------------------------
název                  podsítný podíl    velikost otvorů
                    v hmotnostních %     síta v mm
-----------------------------------------------------------------------------
fosforečnan hlinitovápenatý          90          0,16
termofosfát                  75          0,16
částečně rozložený fosfát           90          0,16
Thomasova moučka               75          0,16
přírodní měkký fosforit            90         0,063
-----------------------------------------------------------------------------

Pro hnojiva typu 5.1 - 6.4 a 8.1 - 8.3 se použije tabulka č. 4:

Tabulka č. 4

Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních vícesložkových hnojiv.
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------
     1        2      3        4 5
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------
vícesložková hnojiva k označení   údaj o    min. hodnota  Hnojivo nesmíobsahovat
     s:      typu musí  rozpustnosti    obsahu
             být   podle tab. č. rozpustnosti v %
           připojen   2 (poř.     hmot.
            údaj:    číslo)
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------
a) méně než 2  %          2             Thomasovu  moučku, termofosfát,
vodorozpustného                         fosforečnan hlinitovápenatý,
fosforečnan   jako                       částečně rozložený fosfát,
P2O5
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------
b)  2  a více  %         1,3            přírodní měkkýfosforit
vodorozpustného
fosforečnan   jako
P2O5
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------
přírodním   měkkým „přírodní     9    rozpustnost 1:2 jiné druhy fosfátů
fosforitem      měkký
s   vodorozpustným fosforit
podílem       s vodoroz-
           pustným
           podílem“
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Thomasovou  moučkou „s upotřebi-   10            jiné než ve sloupci 1 uvedené
vedle termofosfátu, telným                   druhy fosfátů
monokalciumfosfátu, fosfátem“
či dikalciumfosfátu
-----------------------------------------------------------------     ---------------------------------
dikalciumfosfátem  „s        5             jiné druhy fosfátů
           dikalcium-
           fosfátem“
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Pro hnojiva typu 1 až 8.3 se použije tabulka č. 5:

Tabulka č. 5
Přídavek stopových živin k minerálním jednosložkovým a
vícesložkovým hnojivům

Stopové živiny smějí být deklarovány pouze v případě, že mají
minimálně následující obsah:
------------------------------------------------------------------
  pro ornou půdu a pastviny   pro zahradnictví nebo hnojení
                      na list
------------------------------------------------------------------
      0,01 % B             0,01 % B
     0,002 % Co           0,002 % Co^1)
      0,01 % Cu            0,002 % Cu
      0,5 % Fe            0,02 % Fe
      0,1 % Mn            0,01 % Mn
     0,001 % Mo            0,001 % Mo
                      0,002 % Zn
------------------------------------------------------------------

  Vysvětlivka:

  1) Ne pro zahradnictví.“.

  Čl. III

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

  Ministr:

  Ing. Šebesta v. r.

Příloha: Vyhláška č. 271/2009 Sb.

 

Datum uveřejnění: 1. září 2009 Poslední změna: 9. prosince 2009 Počet shlédnutí: 2221