LEGISLATIVA

96/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

96

ZÁKON

ze dne 26. března 2009,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 299/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. n) se slovo "sadba" nahrazuje slovy "rozmnožovací materiál".

2. V § 2 odst. 1 písm. o) se slova "nebo využíván pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu" zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písmeno v) zní:

"v)
obchodním osivem osivo vyjmenovaných zemědělských druhů, které splňuje požadavky na pravost a čistotu druhu a nepodléhá uznávacímu řízení,".

4. V § 2 odst. 1 písm. w) se za slovo "předstupňů" vkládá slovo ", základního".

5. V § 2 odst. 2 písm. k) se slova "rychle rostoucích" nahrazují slovem "rychlerostoucích".

6. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n)
egalizací sloučení partií osiva nebo jejich částí stejného druhu a odrůdy.".

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "a ovocných rodů" nahrazují slovy ", ovocných rodů a druhů a standardní rozmnožovací materiál révy".

8. V § 3 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

9. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Rozmnožovací materiál zemědělských druhů a zeleniny lze uvádět do oběhu pouze tehdy, náleží-li k registrované odrůdě nebo k odrůdě zapsané ve společném katalogu odrůd.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

10. V § 3 odstavec 5 zní:

"(5) Osivo v kategoriích rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál se smí uvádět do oběhu nemořené pouze za předpokladu, že u něj nejsou překročeny mezní hodnoty výskytu škodlivých organizmů, které stanoví prováděcí právní předpis. Osivo druhů, u nichž není mezní hodnota výskytu škodlivých organizmů stanovena, smí být uváděno do oběhu nemořené.".

11. V § 3 odst. 8 písm. g) se slova "stupeň množení" nahrazují slovem "generaci".

12. V § 3 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a zní:

"(9) Osivo zemědělských a zeleninových druhů v kategoriích rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál může být uváděno do oběhu s klíčivostí až o 10 % nižší, než stanoví prováděcí právní předpis. Dodavatel na zvláštní návěsce vyznačí hodnotu klíčivosti, číslo partie a u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu4), místo trvalého pobytu nebo pobytu4a), a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a); jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky. Současně dodavatel na úřední návěsce vyznačí, že dané osivo nesplňuje požadavky na klíčivost stanovené prováděcím právním předpisem. U osiva určeného k uvedení do oběhu konečnému spotřebiteli na území České republiky může dodavatel informaci o snížené klíčivosti uvést v doprovodném dokladu. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na osivo dovezené ze třetích zemí, s výjimkou osiva uznávaného podle § 4 odst. 13.

_____________________________________
4)
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4a)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

13. V § 3 odstavec 10 zní:

"(10) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou

a)
požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu podle odstavce 2,

b)
mezní hodnoty výskytu škodlivých organizmů,

c)
nejvyšší povolený počet generací v kategoriích rozmnožovací materiál předstupňů a certifikovaný rozmnožovací materiál podle odstavců 6 a 7,

d)
vzor dokladu podle odstavce 8.".

14. V § 3a odst. 6 se na konci písmene d) doplňují slova "a úřední číslo žádosti o registraci odrůdy nebo žádosti o zapsání odrůdy do seznamu odrůd v jiném členském státě".

15. V § 3a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)
označení dodavatele.".

16. V § 3a odst. 11 se za slova "partií a" vkládají slova "minimální hmotnost".

17. V § 4 odst. 3 písm. a) se slova "nebo využíván pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu" zrušují.

18. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
standardní rozmnožovací materiál révy.".

19. V § 4 odst. 4 písm. d) se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

20. V § 4 odst. 10 písmeno b) zní:

"b)
dodavatel předloží se žádostí o uznání rovněž doklad o tom, že porost, z něhož osivo pochází, splnil požadavky na vlastnosti množitelského porostu, které jsou srovnatelné s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem,".

21. V § 4 odst. 13 písmeno b) zní:

"b)
dodavatel předloží se žádostí o uznání rovněž doklad o tom, že porost, z něhož osivo pochází, splnil požadavky na vlastnosti množitelského porostu, které jsou srovnatelné s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem,".

22. V § 4 odst. 15 písm. d) se slova "požadavky na doklad" nahrazují slovy "náležitosti dokladu předkládaného".

23. V § 5 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Množitelský porost, který nevyhovuje požadavkům kategorie a generace osiva uvedené v žádosti o uznání množitelského porostu, může být uznán v jiné kategorii nebo generaci, které odpovídá svými vlastnostmi, pouze na základě podání nové žádosti o uznání množitelského porostu s uvedením odpovídající kategorie nebo generace.".

24. V § 5 odstavec 9 zní:

"(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)
vzor žádosti o uznání množitelského porostu,

b)
výčet dokladů potřebných k ověření původu rozmnožovacího materiálu a vzory těchto dokladů,

c)
způsob určení čísla množitelského porostu podle odstavce 1,

d)
termíny a počty přehlídek množitelských porostů,

e)
vzory formulářů pro záznam o přehlídce množitelského porostu podle odstavce 4,

f)
požadavky na předplodiny množitelských porostů vymezených druhů v předcházejících letech podle odstavce 5,

g)
vzory uznávacích listů podle odstavců 7 a 8,

h)
postupy a metody hodnocení množitelských porostů.".

25. V § 6 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) U sadby brambor se k žádosti o odběr vzorku v řízení o uznání rozmnožovacího materiálu přiloží návěska vzorku pro stanovení zdravotního stavu.".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

26. V § 6 odstavec 10 zní:

"(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)
výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu,

b)
způsob určení čísla partie rozmnožovacího materiálu,

c)
maximální hmotnost nebo počet kusů v partii rozmnožovacího materiálu,

d)
minimální velikosti vzorků rozmnožovacího materiálu včetně velikostí vzorků peletovaného, inkrustovaného a granulovaného osiva, osivových pásů a osivových rohoží,

e)
pravidla pro odběr vzorků pro srovnávací pokusy a zkoušky v rámci Evropské unie,

f)
postupy a metody zkoušení rozmnožovacího materiálu,

g)
vzor žádosti podle odstavce 1 a vzor žádosti o odběr vzorku v řízení o uznání rozmnožovacího materiálu.".

27. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:


"§ 6a

Egalizace osiva

(1) Egalizovat je možné partie osiva stejného druhu a odrůdy, a to celé nebo jejich části, za předpokladu, že

a)
u nich proběhlo již uznávací řízení,

b)
byla dodržena homogenita egalizované partie.

(2) Pokud je egalizováno osivo partií různých kategorií nebo generací, odpovídá výsledná egalizovaná partie nejnižší kategorii a generaci z použitých partií.

(3) Egalizovaná partie je označena číslem partie v rámci přidělené číselné řady; první číslice v čísle partie označuje rok egalizace.

(4) Egalizovaná partie podléhá novému uznávacímu řízení. Dodavatel současně se žádostí o uznání egalizované partie předloží egalizační protokol.

(5) Při odběru vzorků egalizované partie předloží dodavatel egalizační protokol a doklady, jejichž výčet a vzory stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Dodavatel je povinen vést evidenci o přípravě a uvádění do oběhu egalizovaných partií osiv.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)
výčet a vzory dokladů, které předloží dodavatel při odběru vzorků egalizované partie,

b)
náležitosti egalizačního protokolu a jeho vzor,

c)
způsob vedení evidence podle odstavce 6 a údaje o egalizovaném osivu vyžadované při vedení této evidence.".

28. V § 7 odst. 6 písmeno j) zní:

"j)
způsob vedení evidence při výrobě a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu, výčet a vzory formulářů, které dodavatel používá k vedení evidence při výrobě a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu, včetně partiového štítku a vzoru formuláře k vedení záznamů o stavu množitelského porostu k výrobě standardního osiva,".

29. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Osivo s neukončenou certifikací sklizené v České republice

(1) Osivo s neukončenou certifikací sklizené v České republice nelze uvádět do oběhu na území České republiky.

(2) Partii osiva s neukončenou certifikací musí doprovázet doklad vydaný Ústavem, jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Obaly osiva s neukončenou certifikací musí nést návěsku šedé barvy, jejíž náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Dodavatel je povinen vést evidenci o osivu s neukončenou certifikací vyrobeném na území České republiky a uvedeném do oběhu mimo území České republiky.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti a vzor dokladu podle odstavce 2 a způsob vedení evidence podle odstavce 4.".

30. V § 10 odst. 1 se slovo "odrůd" zrušuje.

31. V § 11 odst. 3 písm. d) se za slovo "podrobnosti" vkládají slova "a způsob".

32. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Dodavatel, který hodlá vyrábět směs osiva k uvádění do oběhu, je povinen

a)
zajistit přípravu směsi vhodným postupem mísení a na vhodném mísicím zařízení, aby byla zajištěna homogenita vyrobené směsi,

b)
sdělit Ústavu předem podíl jednotlivých druhů a názvy odrůd ve směsi osiva,

c)
sdělit Ústavu název směsi, pokud bude uveden na obalu,

d)
určit osobu odpovědnou za proces mísení.".

33. V § 12 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
provádí kontrolu směsí osiv, a to

1.
namátkovou kontrolu procesu míchání směsí osiv,

2.
namátkovou kontrolu složení směsí osiv.".

34. V § 12 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Směs osiva nesmí být při prodeji konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a neobchodním účelům dále rozvažována.".

35. V § 12 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:

"(7) Při přípravě směsi osiv podle odstavce 2 písm. e) dodavatel

a)
přiloží k ohlášení směsi označení lokality, ze které bude proveden sběr osiva (dále jen "luční sběr"), včetně vyjádření místně příslušného orgánu ochrany přírody5a), který zároveň vymezí oblast, pro kterou je směs určena,

b)
sdělí Ústavu množství směsi,

c)
vede v evidenci druhové složení lučního sběru, a to odděleně od druhů a odrůd osiva uznaného.

(8) Dodavatel vede evidenci o výrobě, způsobu míchání a uvádění do oběhu směsí osiva.

_____________________________________
5a)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.

36. V § 12 odst. 9 písmeno d) zní:

"d)
náležitosti a způsob vedení evidence o výrobě, způsobu míchání a uvádění do oběhu směsí osiv, včetně vzorů formulářů.".

37. V § 12 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
postup při následné kontrole směsi osiv prováděné Ústavem.".

38. V § 13 odst. 3 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

39. V § 14 odst. 2 se za slovo "registrována" vkládají slova "nebo zapsána ve společném katalogu odrůd, se" a za slovem "zkoušky" se slovo "se" zrušuje.

40. V § 15 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)
vést evidenci o výrobě sazenic zeleniny, včetně záznamů o kontrole kritických bodů a kontrolách provedených správními úřady a uchovávat je po dobu alespoň jednoho roku.".

41. V § 15 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Ústav nebo jím pověřená osoba kontroluje sledování kritických bodů výrobního procesu sazenic zeleniny.

(5) Dojde-li během balení, skladování, přepravy nebo při dodání ke smíchání partií sazenic zeleniny různého původu, zaznamená dodavatel v evidenci složení nové partie a původ jejích jednotlivých složek.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

42. V § 15 odst. 6 písmeno c) zní:

"c)
kritické body sledované ve výrobním procesu sazenic zeleniny,".

43. V § 15 odst. 6 písmeno e) zní:

"e)
náležitosti evidence včetně způsobu vedení záznamů o kontrole kritických bodů a kontrolách provedených správními úřady a podmínky pro sledování a kontrolu kritických bodů výrobního procesu sazenic zeleniny.".

44. V § 17 odst. 4 písm. c) se za slova "odstavce 3" vkládá slovo "pouze".

45. V § 18 odst. 4 písm. b) se slovo "požadavky" nahrazuje slovy "minimálně požadavky kladené".

46. V § 18 odst. 4 písm. d) bodu 2 se slova "v § 3 odst. 3," zrušují.

47. V § 18 odst. 11 se za slovo "Ústavu" vkládají slova "před uvedením do oběhu v České republice" a na konci odstavce se doplňuje věta "Pro toto oznámení se použije formulář oznámení dovozu.".

48. V § 18 odstavec 12 zní:

"(12) Ministerstvo stanoví vyhláškou údaje vyžadované při oznamování dovozu ze třetích zemí, vzor formuláře oznámení dovozu a vzor žádosti o povolení dovozu ze třetích zemí.".

49. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova "podle § 10 odst. 8" nahrazují slovy ", s výjimkou podnoží nepatřících žádné odrůdě,".

50. V § 19 odst. 3 větě první se slova "nebo podléhá úřednímu dozoru jako standardní rozmnožovací materiál révy" zrušují.

51. V § 19 odst. 4 větě první se slova "nebo podléhá úřednímu dozoru jako standardní rozmnožovací materiál révy" zrušují.

52. V § 19 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Dodavatel vede evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek podle jednotlivých kategorií a generací rozmnožovacího materiálu.".

53. V § 19 se na konci odstavce 5 doplňují věty "Dojde-li z důvodu poškození nebo nutnosti použití jiných obalů k novému balení a označování rozmnožovacího materiálu, probíhá toto nové balení a označování pod úředním dozorem a dodavatel o provedené manipulaci vystaví protokol, jehož vzor stanoví vyhláška. Tento protokol Ústav následně potvrdí. Jestliže má dojít k novému balení a označování u rozmnožovacího materiálu z jiného členského státu nebo třetí země, Ústav si vyžádá předchozí souhlas příslušného certifikačního úřadu země původu.".

54. V § 19 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "sklizeného v jiném členském státě" nahrazují slovy "a osiva úředně nezapsaných odrůd".

55. V § 19 odst. 9 se slova ", standardní rozmnožovací materiál révy" zrušují.

56. V § 19 odstavec 12 zní:

"(12) Osivo s neukončenou certifikací musí být kromě úřední návěsky provázeno také úředním dokladem, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.".

57. V § 19 odst. 14 se slova "partii osiva nebo rozmnožovacího materiálu révy" nahrazují slovy "rozmnožovací materiál".

58. V § 19 odst. 15 písmeno c) zní:

"c)
vzor úřední návěsky a návěsky dodavatele, náležitosti a požadavky, které musí splňovat úřední návěska a návěska dodavatele pro jednotlivé druhy,".

59. V § 19 odst. 15 písmeno f) zní:

"f)
požadavky, které musí splňovat úřední návěska základního rozmnožovacího materiálu a certifikovaného rozmnožovacího materiálu,".

60. V § 19 odst. 15 písm. g) se slova "sklizeného v jiném členském státě a uznávaného podle § 4 odst. 10" zrušují.

61. V § 19 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až m), která znějí:

"j)
požadavky, které musí splňovat zvláštní návěska rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu s klíčivostí nižší, než stanoví prováděcí právní předpis, a zvláštní návěska osiva uváděného do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti,

k)
vzor protokolu podle odstavce 5 a postup při novém balení a označování rozmnožovacího materiálu podle odstavce 5,

l)
vzor formuláře pro vedení evidence návěsek u dodavatele podle odstavce 4,

m)
barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího materiálu a vzory návěsek.".

62. V § 19a odst. 1 se za slova "malého balení" vkládají slova "nebo nejvyšší povolený počet kusů v malém balení".

63. V § 19a odst. 6 písm. a) se za slova "malého balení" vkládají slova "nebo nejvyšší povolený počet kusů v malém balení".

64. V § 22 odst. 1 písm. a) se slovo "uznaného" zrušuje.

65. V § 22 odst. 2 se za slovo "zeleniny" vkládají slova "a standardního osiva zeleniny" a za slovo "provádí" se vkládají slova "pomocí vegetačních zkoušek".

66. V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ústav provádí namátkovou kontrolu kvality moření osiva uvedeného do oběhu.".

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

67. V § 22 odst. 6 písm. a) bodu 1 se za slovo "evidence" vkládají slova "a daňových dokladů, které obsahují čísla partií,".

68. V § 22 odst. 6 písm. a) bodu 2 se za slovo "nichž" vkládá slovo "se".

69. V § 22 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)
četnost a způsob provádění kontroly podle odstavce 4,

b)
pravidla pro zakládání a vyhodnocování vegetačních zkoušek, vzor zápisu z hodnocení vegetační zkoušky a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku.".

70. V § 23 odst. 1 se slova "pokud se jedná o" zrušují.

71. § 32 včetně nadpisu zní:

"§ 32

Rozhodnutí o registraci

Ústav vydá rozhodnutí o registraci odrůdy, jejíž zkoušení bylo ukončeno, a zapíše odrůdu do Státní odrůdové knihy, jsou-li splněny předpoklady uvedené v § 26 odst. 1.".

72. V § 38a odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

73. V § 38a odst. 2 písm. b) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 6a odst. 6, § 7a odst. 4," a za slova "§ 11 odst. 2," se vkládají slova "§ 12 odst. 7 písm. c), § 12 odst. 8,".

74. V § 38a odst. 2 písm. e) se slovo "záznam" nahrazuje slovy "evidenci nebo záznamy".

75. V § 38a odst. 2 písm. j) se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

76. V § 38a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až t), která znějí:

"r)
jako dodavatel osiva, které je uznáváno podle § 4 až 7 nebo je povoleno jako obchodní osivo podle § 11, nevede evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek podle § 19 odst. 4,

s)
bez dozoru Ústavu znovu uzavře obal rozmnožovacího materiálu, který byl uzavřen úředně nebo pod dozorem Ústavu, nebo nevystaví protokol o novém balení a označení rozmnožovacího materiálu podle § 19 odst. 5,

t)
jako dodavatel, který vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle § 12 odst. 3.".

77. V § 38a odst. 4 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

78. V § 38a odst. 5 písm. a) se slova "až c)" nahrazují slovy "a b)" a slova "až p)" se nahrazují slovy "až t)".

79. V § 38a odst. 5 písm. b) se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".

80. V § 38b odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

81. V § 38b odst. 2 písm. b) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 6a odst. 6, § 7a odst. 4," a za slova "§ 11 odst. 2," se vkládají slova "§ 12 odst. 7 písm. c),".

82. V § 38b odst. 2 písm. e) se slovo "záznam" nahrazuje slovy "evidenci nebo záznamy".

83. V § 38b odst. 2 písm. j) se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

84. V § 38b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až t), která znějí:

"r)
jako dodavatel osiva, které je uznáváno podle § 4 až 7 nebo je povoleno jako obchodní osivo podle § 11, nevede evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek podle § 19 odst. 4,

s)
bez dozoru Ústavu znovu uzavře obal rozmnožovacího materiálu, který byl uzavřen úředně nebo pod dozorem Ústavu, nebo nevystaví protokol o novém balení a označení rozmnožovacího materiálu podle § 19 odst. 5,

t)
jako dodavatel, který vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle § 12 odst. 3.".

85. V § 38b odst. 4 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

86. V § 38b odst. 5 písm. a) se slova "až c)" nahrazují slovy "a b)" a slova "až p)" se nahrazují slovy "až t)".

87. V § 38b odst. 5 písm. b) se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".

88. V názvu přílohy č. 2 se za slovo "Seznam" vkládá slovo "katastrálních" a slovo "obcí" se zrušuje.

89. V příloze č. 2 se v okresu Klatovy názvy obcí "Bílenice", "Rozsedly" a "Žihobce" zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. května 2009 Poslední změna: 19. dubna 2009 Počet shlédnutí: 2085