LEGISLATIVA

239/2007 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

239

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2007

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") bližší podmínky poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.

(2) Dotace podle odstavce 1 se poskytují na založení lesního porostu výsadbou na pozemku evidovaném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen "evidence půdy") na žadatele a následné pečování o takto vzniklý lesní porost.


§ 2

Dotace na zalesňování zemědělské půdy

(1) Na zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout

a)
dotaci na založení lesního porostu (dále jen "dotace na zalesnění"),

b)
dotaci na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen "dotace na péči o lesní porost"),

c)
náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen "náhrada za ukončení zemědělské výroby").

(2) Dotace na péči o lesní porost se poskytne nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak.

(3) Náhrada za ukončení zemědělské výroby se poskytne

a)
nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak,

b)
pokud tento pozemek byl alespoň po dobu nejméně 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění evidován v evidenci půdy.

(4) Dotace na zalesňování zemědělské půdy se poskytne žadateli, který je

a)
vlastníkem pozemku určeného k zalesnění,

b)
sdružením vlastníků pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,

c)
spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4),

d)
nájemcem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemku pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a), nebo

e)
sdružením nájemců pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníků, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemků pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouvy umožňují dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a).

(5) Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne státnímu podniku, obci, sdružení obcí, kraji, sdružení krajů, sdružení obcí a krajů, státu a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám a veřejným výzkumným institucím. Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne rovněž právnické osobě, v níž mají osoby uvedené ve větě první alespoň 50% majetkovou účast.

(6) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby nelze poskytnout na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy5).


§ 3

Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění

(1) Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři po provedení zalesnění, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl pozemek zalesněn; k žádostem doručeným po tomto datu se nepřihlíží.

(2) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je

a)
seznam zalesněných pozemků, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost do půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, včetně druhu kultury v evidenci půdy před zalesněním a výměry, druhu a počtu dřevin,

b)
výpis z katastru nemovitostí pro zalesňované pozemky, který není starší 3 měsíců,

c)
písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) pozemku se zalesňováním tohoto pozemku, jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. c), d) nebo e),

d)
úředně ověřená kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínku stanovenou v § 6 odst. 1 písm a), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. d) nebo e),

e)
rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zvláštního právního předpisu7); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle zvláštního právního předpisu7),

f)
vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmene e); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění, nesmí být delší než 24 měsíců,

g)
projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

h)
potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt zalesnění byl zpracován v souladu s vyjádřením Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků a zalesnění bylo provedeno v souladu s projektem zalesnění,

i)
doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při zalesnění8),

j)
zákres příslušných půdních bloků6), popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků z evidence půdy v měřítku 1 : 10 000, s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno,

k)
kopie ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzená podatelnou příslušného katastrálního úřadu podle zvláštního právního předpisu9),

l)
rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního předpisu10).


§ 4

Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost
o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti11).

(2) Žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti11). Byl-li žadatel v době zalesnění zemědělským podnikatelem12), přikládá k žádosti v prvním roce, ve kterém žádá o náhradu za ukončení zemědělské výroby, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele12).

(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, bude platba za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství13) snížena nebo žádost zamítnuta.


§ 5

Výše dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost
a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Sazba

a)
dotace na zalesnění

1.
listnatými dřevinami činí 2 590 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 961 EUR na 1 hektar,

2.
jehličnatými dřevinami činí 1 954 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 233 EUR na 1 hektar,

b)
dotace na péči o lesní porost činí 437 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

c)
náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním travním porostem nebo jinou kulturou podle evidence půdy, činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

d)
náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním ornou půdou, chmelnicí, vinicí, ovocným sadem, školkou nebo zelinářskou zahradou podle evidence půdy, pro žadatele, který v době zalesnění

1.
byl zemědělským podnikatelem12), činí 294 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

2.
nebyl zemědělským podnikatelem12), činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok.

(2) Pokud se více než 50 % výměry zalesněného půdního bloku6), popřípadě jeho dílu nachází v méně příznivých oblastech14), pro dotaci na zalesnění se použije sazba pro tyto oblasti uvedená v odstavci 1.

(3) Výši dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(4) Z výměry, na kterou se poskytuje dotace na zalesnění, se neodečítají neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty7).

(5) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje.


§ 6

Podmínky poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči
o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze poskytnout, jestliže pozemek žadatele byl před zalesněním evidován v evidenci půdy, je součástí půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, a je součástí souvisle zalesňované plochy o výměře alespoň 0,5 hektaru, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona7) k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti nebo souvislosti pozemku není širší než 4 metry. Další podmínkou je závazek žadatele

a)
dodržet výměru zalesněné plochy, na kterou Fond poskytne dotaci podle § 2 odst. 1 písm. a), po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,

b)
zajistit, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května následujícího kalendářního roku po roce zalesnění pod 90 % minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin na 1 hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování, stanoveného vyhláškou upravující podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa15),

c)
zajistit, že v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet životaschopných jedinců neklesne v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění pod 80 % minimálního počtu stanoveného zvláštním právním předpisem15),

d)
zajistit, že v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodrží podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení po dobu celého kalendářního roku na všech půdních blocích6), popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele.

(2) Kromě podmínek stanovených v odstavci 1 musí být pro poskytnutí dotace na zalesnění splněny tyto další podmínky:

a)
plochy jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění jsou na pozemku vysázeny v souladu s předloženým projektem zalesnění,

b)
žadatel po provedení zalesnění ohlásil změnu kultury v evidenci půdy.


§ 7

Snížení nebo neposkytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči
o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Zjistí-li Fond, že plocha jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedená v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je větší než plocha zjištěná, sníží dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami na základě zjištěné plochy o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje 3 %, ale ne více než 30 % zjištěné plochy. Pokud je rozdíl větší než 30 % zjištěné plochy, Fond dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami neposkytne.

(2) Zjistí-li Fond porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a)
pod 90 do 80 %, dotaci na zalesnění sníží o 10 %,

b)
pod 80 do 70 %, dotaci na zalesnění sníží o 20 %,

c)
pod 70 %, dotaci na zalesnění neposkytne.

(3) Bylo-li příčinou porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele, žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem zalesnění zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na jím vydaném formuláři; postup podle odstavce 2 se neuplatní.

(4) Zjistí-li Fond porušení podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. c) pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost, spočívající v tom, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a)
pod 80 do 70 %, dotaci na péči o lesní porost sníží o 10 %,

b)
pod 70 do 60 %, dotaci na péči o lesní porost sníží o 20 %,

c)
pod 60 %, dotaci na péči o lesní porost neposkytne.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 písm. b), sníží Fond dotaci na zalesnění o 3 %.

(6) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. d) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení z nedbalosti16), bude mu dotace poskytnutá v daném roce podle tohoto nařízení snížena podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to

a)
v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry všech půdních bloků6), popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy na žadatele (dále jen "celková výměra"), bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 1 %,

b)
v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry, bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 3 %,

c)
v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry, bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 5 %.

(7) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. d) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení úmyslně17), bude mu dotace poskytnutá v daném roce podle tohoto nařízení snížena nebo mu nebude poskytnuta podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to

a)
v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry, bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 20 %,

b)
v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry, bude dotace, vypočtená podle § 5, snížena o 50 %,

c)
v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry, nebude dotace, vypočtená podle § 5, poskytnuta.§ 8

Vrácení dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost
a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a), rozhodne o vrácení poskytnuté dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby na výměru, na které žadatel podmínku porušil.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a)
pod 80 do 70 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 10 %,

b)
pod 70 do 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 20 %,

c)
pod 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 50 %.

(3) Ustanovení odstavce 1 o vrácení dotace se nepoužije, dojde-li u žadatele k porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) v důsledku

a)
restituce18),

b)
provedení pozemkové úpravy19), nebo

c)
zřízení stavby ve veřejném zájmu20).

(4) Dojde-li u žadatele k nesplnění podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) v případě stanoveném v předpise Evropských společenství21), zejména v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace22) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku23), ustanovení o vrácení dotace podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

(5) V případě, že Fond poskytne dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost nebo náhradu za ukončení zemědělské výroby, na niž neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá24).


§ 9

Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci25), ustanovení § 7 a 8 se nepoužijí.


§ 10

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 11

Přechodné ustanovení

Za splnění podmínky pro poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby uvedené v § 2 odst. 3 písm. b) se do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje rovněž předložení prohlášení o zemědělském obhospodařování na formuláři vydaném Fondem.


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. října 2007 Poslední změna: 23. září 2007 Počet shlédnutí: 3350