LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 163/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 2. února 2005 č. 163o nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky

Vláda

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády o podmínkách uplatňování biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky, s úpravami podle připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru životního prostředí

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.Provedou:

předseda vlády,
ministr životního prostředí
Předseda vlády

JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.

 

Datum uveřejnění: 2. února 2005 Poslední změna: 17. září 2005 Počet shlédnutí: 2364