LEGISLATIVA

295/2011 Sb.

Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

295

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. září 2011

o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění


Vláda nařizuje podle § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření.


§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)
příslušným provozovatelem provozovatel1), který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k zákonu,

b)
místem provozní činnosti objekt nebo zařízení příslušného provozovatele, ve kterém vykonává provozní činnost, v němž jsou při této provozní činnosti umístěny nebezpečné látky nebo v němž příslušný provozovatel zachází se závadnými látkami nebo nakládá s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními,

c)
množstvím umístěných nebezpečných a závadných látek projektované maximální množství látek, které se může jednorázově nahromadit v objektu nebo zařízení příslušného provozovatele při jeho provozní činnosti,

d)
objektem celý prostor, v němž je umístěno jedno nebo více zařízení příslušného provozovatele, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur příslušného provozovatele,

e)
zařízením technická nebo technologická jednotka, kterou příslušný provozovatel využívá při provozní činnosti, zejména při výrobě, zpracování, skladování, nakládání nebo vykládání při přepravě.


§ 3

Způsob hodnocení rizik ekologické újmy

(1) Příslušný provozovatel provádí a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí.

(2) Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti.

(3) Příslušný provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v bodech 11 a 13 přílohy č. 1 k zákonu, provádí hodnocení rizik pouze pro objekty a zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy, které má ve vlastnictví nebo nájmu.

(4) Příslušný provozovatel provádí základní hodnocení rizik ekologické újmy (dále jen "základní hodnocení rizika"). V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, provádí příslušný provozovatel podrobné hodnocení rizika ekologické újmy (dále jen "podrobné hodnocení rizika"). Základní hodnocení rizika není povinen provést příslušný provozovatel, který provádí přímo podrobné hodnocení rizika.

(5) Příslušný provozovatel registrovaný v Programu EMAS2) nebo příslušný provozovatel, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14 000 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace, provádí pouze základní hodnocení rizika.

(6) Příslušný provozovatel, který zachází se závadnými látkami, nebezpečnými závadnými látkami nebo zvlášť nebezpečnými závadnými látkami podle vodního zákona3) v celkovém množství, které nedosahuje limitů stanovených v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, neprovádí hodnocení rizik podle tohoto nařízení.


§ 4

Základní hodnocení rizika

(1) Příslušný provozovatel v základním hodnocení rizika uvede

a)
souhrn základních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno,

b)
identifikaci a popis provozní činnosti, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu v místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, a to v souhrnu všech prováděných provozních činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů,

c)
popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku ekologické újmy, včetně uvedení vzdáleností k popisovaným objektům a zařízením v rozsahu potřebném pro hodnocení možných rizik jejího vzniku,

d)
předpokládané situace vzniku ekologické újmy a odhad jejich následků,

e)
informace o dřívější havárii nebo ekologické újmě,

f)
celkový počet dosažených bodů.

(2) Náležitosti základního hodnocení rizika, včetně bodového hodnocení jednotlivých údajů, jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 5

Podrobné hodnocení rizika

(1) Příslušný provozovatel v podrobném hodnocení rizika uvede

a)
souhrn základních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno,

b)
vyhodnocený celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika,

c)
identifikace a popis provozní činnosti, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu v hodnoceném místě provozní činnosti, pro kterou je zpracovávané hodnocení rizika, a to v souhrnu všech prováděných činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů,

d)
popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku ekologické újmy, včetně uvedení vzdáleností k popisovaným objektům v rozsahu odpovídajícím možným rizikům jejího vzniku,

e)
předpokládané situace vzniku havarijních stavů jiných událostí, které mohou způsobit ekologickou újmu, odhad jejich četnosti a velikosti ekologické újmy, včetně existujících a navrhovaných nápravných opatření,

f)
návrh způsobů na odstranění havarijních stavů, které mohou být vyhodnoceny jako ekologická újma, včetně provedení nápravných opatření a jejich ocenění.

(2) Náležitosti podrobného hodnocení rizika jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Příslušný provozovatel, který má schválenou dokumentaci pro objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A podle zákona o prevenci závažných havárií4), dokumentuje v podrobném hodnocení rizika pouze části D a F přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Příslušný provozovatel, který má schválenou dokumentaci pro objekty nebo zařízení zařazené do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií, dokumentuje v podrobném hodnocení rizika pouze část F přílohy č. 2 k tomuto nařízení.


§ 6

Kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší
podmínky provádění a způsob finančního zajištění k provedení
preventivních a nápravných opatření

(1) Kritériem posouzení základního hodnocení rizika předloženého příslušným provozovatelem při kontrole je vyhodnocený počet bodů podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Kritériem posouzení podrobného hodnocení rizika předloženého příslušným provozovatelem při kontrole je hodnocení rizik podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a zda toto hodnocení odpovídá současnému stavu v místě provozní činnosti a životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti.

(3) Kritérii posouzení dostatečného finančního zajištění jsou

a)
doklad o zabezpečení finančního zajištění,

b)
výše finančního zajištění s ohledem na vyhodnocené riziko ekologické újmy,

c)
typy ekologické újmy, které jsou finančně zajištěny,

d)
existence omezení ve finančním zajištění neslučitelná s vyhodnoceným rizikem.

(4) Při posuzování základního nebo podrobného hodnocení rizika a dokladu o zabezpečení finančního zajištění, které předkládá příslušný provozovatel při kontrole, se postupuje podle kontrolních bodů uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(5) Příslušný provozovatel provádí posouzení dostatečnosti finančního zajištění vzhledem k navrhovaným nápravným a preventivním opatřením a jejich ocenění podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2012 Poslední změna: 11. října 2011 Počet shlédnutí: 1127