LEGISLATIVA

180/2005 Sb.

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

             180/2005 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 31. března 2005 
  o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
          a o změně některých zákonů 
    (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
          PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY 
         Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 
 
               HLAVA I 
            OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   (1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských 
společenství1) způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní 
správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím 
spojené. 
 
   (2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany 
životního prostředí 
a) podpořit využití  obnovitelných zdrojů energie  (dále jen 
  "obnovitelné zdroje"), 
b) zajistit trvalé zvyšování  podílu obnovitelných zdrojů na 
  spotřebě primárních energetických zdrojů, 
c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale 
  udržitelnému rozvoji společnosti, 
d) vytvořit podmínky pro  naplnění indikativního cíle podílu 
  elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny 
  v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky 
  pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES ze dne 27. 
  září 2001 o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
  na vnitřním trhu s elektrickou energií. 
 
                § 2 
 
             Základní pojmy 
 
   (1) Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní 
přírodní zdroje energie, jimiž  jsou energie větru, energie 
slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie 
půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, 
energie kalového plynu a energie bioplynu. 
 
   (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) biomasou biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků 
  z provozování  zemědělství  a  hospodaření  v  lesích 
  a souvisejících  průmyslových odvětví,  zemědělské produkty 
  pěstované  pro  energetické  účely  a  rovněž  biologicky 
  rozložitelná  část vytříděného  průmyslového a komunálního 
  odpadu, 
b) elektřinou  z  obnovitelných  zdrojů  elektřina  vyrobená 
  v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje, a také 
  část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v zařízeních, 
  která využívají i neobnovitelné zdroje energie, 
c) hrubou spotřebou elektřiny  v tuzemsku vyrobená elektřina 
  s připočtením dovozů a odečtením vývozů elektřiny, 
d) zeleným bonusem finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny 
  a hrazená provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo 
  přenosové soustavy výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
  zohledňující snížené poškozování životního prostředí využitím 
  obnovitelného zdroje oproti spalování fosilních paliv, druh 
  a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny, 
e) provozovatelem regionální distribuční soustavy držitel licence 
  na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo 
  připojena na přenosovou soustavu. 
 
                § 3 
 
             Předmět podpory 
 
   (1) Podpora podle tohoto zákona (dále jen "podpora") se 
vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobenou 
v zařízeních v České republice využívajících obnovitelné zdroje, 
s výjimkou větrných elektráren umístěných  na rozloze 1 km2 
o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe. V případě výroby 
elektřiny z biomasy se podpora vztahuje na druhy a způsoby využití 
biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
   (2) Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je 
stanovena  odlišně s  ohledem na  druh obnovitelného zdroje 
a velikost instalovaného výkonu výrobny a v případě elektřiny 
vyrobené  z biomasy  i podle  parametrů biomasy stanovených 
prováděcím právním předpisem. 
 
   (3) Při stanovení podpory podle odstavce 2 Energetický 
regulační úřad (dále jen "Úřad") ekonomicky zvýhodní pro účely 
výlučného spalování pevné  biomasy využívání odpadní biomasy 
z dřevovýroby a  průmyslového zpracování dřeva  a v případě 
společného spalování pevné  biomasy a neobnovitelného zdroje 
energie účelově pěstovanou energetickou biomasu. 
 
   (4) Podpora se rovněž vztahuje na výrobu elektřiny z důlního 
plynu z uzavřených dolů. Na tuto podporu se použijí ustanovení 
hlavy II a hlavy III obdobně; ustanovení § 4 odst. 13, 14 a 18 se 
nepoužijí. 
 
              HLAVA II 
          PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY 
           Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 
 
                § 4 
 
        Práva a povinnosti subjektů na trhu 
        s elektřinou z obnovitelných zdrojů 
 
   (1)  Provozovatel přenosové  soustavy nebo provozovatelé 
distribučních soustav jsou povinni na svém licencí vymezeném 
území2)  přednostně  připojit  k  přenosové  soustavě  nebo 
k distribučním soustavám zařízení podle § 3 (dále jen "zařízení") 
za účelem přenosu nebo distribuce elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, pokud o to výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále 
jen "výrobce") požádá a pokud splňuje podmínky připojení a dopravy 
elektřiny stanovené zvláštním právním předpisem.2) 
 
   (2)  Povinnost  připojení  zařízení  výrobce  elektřiny 
z obnovitelných  zdrojů vzniká  provozovateli té  distribuční 
soustavy, kde jsou náklady na připojení nejnižší, s výjimkou 
případů prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci 
nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy. 
 
   (3) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se 
vztahuje podpora, má právo si vybrat, zda svoji elektřinu nabídne 
k výkupu podle odstavce 4, nebo zda za ni bude požadovat zelený 
bonus. Změna tohoto výběru je možná nejdříve za rok poté, co si 
výrobce závazně z těchto dvou možností jednu vybral a začal ji 
využívat. Změna výběru je prováděna vždy k 1. lednu následujícího 
kalendářního roku. Termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory 
stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (4)  Provozovatelé  regionálních  distribučních  soustav 
a provozovatel přenosové soustavy jsou povinni vykupovat veškerou 
elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, 
a uzavřít  smlouvu  o  dodávce,  pokud  výrobce  elektřinu 
z obnovitelných zdrojů nabídl, za podmínek podle § 5 a za ceny 
podle § 6. Součástí této povinnosti je i převzetí odpovědnosti za 
odchylku podle zvláštního právního předpisu.3) 
 
   (5)  Provozovatelé  regionálních  distribučních  soustav 
a provozovatel přenosové soustavy využívají elektřinu vykoupenou 
podle odstavce 4 na krytí ztrát. V případě, že okamžitý výkon 
povinně vykupované elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce 
4 přesáhne objem elektřiny na krytí ztrát, je tento přesah 
hodnocen  jako odchylka  příslušného provozovatele regionální 
distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy. 
 
   (6)  V  případě  výroby  elektřiny  vyráběné  společně 
z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje energie je podpora 
poskytována pouze formou zelených bonusů. 
 
   (7) Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou 
se vztahuje podpora, nenabídl tuto elektřinu k povinnému výkupu 
podle odstavce 4 a prodal ji na trhu s elektřinou, je provozovatel 
příslušné  regionální distribuční  soustavy nebo provozovatel 
přenosové soustavy povinen hradit výrobci za tuto elektřinu zelený 
bonus vyjádřený v Kč/MWh. 
 
   (8) Odchylky výkonu zařízení z důvodů přirozené povahy 
obnovitelných zdrojů nesmí být důvodem neplnění povinností podle 
odstavce 4. 
 
   (9)  Provozovatelé distribučních  soustav a provozovatel 
přenosové soustavy mají podle zvláštního právního předpisu3) 
odpovědnost za odchylku spojenou se zajištěním ztrát ve svých 
soustavách, kterou mohou přenést na jiný subjekt zúčtování. 
 
   (10)  Náklady  spojené  s  odchylkou  výrobce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů vykoupené podle odstavce 4 jsou uznatelnými 
náklady  provozovatelů distribučních  soustav a provozovatele 
přenosové soustavy pro výpočet regulovaných cen za distribuci 
a přenos a subjekt zúčtování má právo vyúčtovat tyto náklady 
provozovatelům distribučních soustav nebo provozovateli přenosové 
soustavy. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (11) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů 
společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů energie, je povinen 
zajistit samostatné  měření vyrobené elektřiny  nebo výpočet 
vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů způsobem 
podle zvláštního právního předpisu.4) 
 
   (12) Výrobce, který vyrábí elektřinu společným spalováním 
biomasy a neobnovitelného  zdroje energie, vykazuje množství 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, skutečné nabytí množství biomasy 
a její kvalitu a skutečné využití veškeré nabyté biomasy pro účely 
výroby elektřiny způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. 
 
   (13) Operátor trhu s elektřinou vydává na písemnou žádost 
výrobce vyrábějícího elektřinu z obnovitelných zdrojů potvrzení 
původu elektřiny  z obnovitelných zdrojů  (dále jen "záruka 
původu"). Záruku původu vydá operátor trhu s elektřinou do 30 
kalendářních dnů od obdržení žádosti. Vzor žádosti o vydání záruky 
původu a vzor záruky původu stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (14) Uznání záruky původu vydané v jiném členském státě 
Evropských společenství provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
   (15) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů 
a uplatňuje nárok na úhradu zeleného bonusu v souladu s odstavcem 
7, je povinen uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny s jiným 
účastníkem trhu s elektřinou v souladu se zvláštním právním 
předpisem.3) Tato povinnost se nevztahuje na výrobce, který 
veškerou elektřinu, kterou vyrobil z obnovitelných zdrojů, sám 
spotřebovává. 
 
   (16) Právo na úhradu zeleného bonusu se vztahuje i na 
výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní 
spotřebu. Povinnost hradit zelený bonus tomuto výrobci vzniká 
provozovateli regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném 
území se výrobna elektřiny tohoto výrobce nachází. 
 
   (17) Výrobce, který nabídl elektřinu k povinnému výkupu, musí 
uzavřít smlouvu s provozovatelem příslušné regionální distribuční 
soustavy nebo přenosové soustavy. 
 
   (18) Do podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé 
spotřebě elektřiny v České republice může být započten dovoz 
elektřiny z obnovitelných zdrojů z ostatních členských států 
Evropských společenství pouze v případě, že vyvážející stát má 
obdobné  ustanovení  umožňující  započtení  dovozu. Elektřina 
z obnovitelných zdrojů bude do indikativních cílů podílu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny členských států 
Evropských  společenství započtena  pouze jednou. Podrobnosti 
evidence dovozu a vývozu elektřiny z obnovitelných zdrojů v České 
republice stanoví prováděcí právní předpis. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
  správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3) Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro 
  organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti 
  operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření 
  elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
                § 5 
 
   Podmínky podpory, výkupu a evidence výroby elektřiny 
           z obnovitelných zdrojů 
 
   (1)  Základním  časovým  úsekem  pro  výkup  elektřiny 
z obnovitelných zdrojů je 1 hodina. U zařízení, která nejsou 
vybavena  průběhovým měřením,  může být  mezi provozovatelem 
regionální distribuční soustavy nebo provozovatelem přenosové 
soustavy a výrobcem dohodnut i jiný časový úsek. 
 
   (2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování 
výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je 1 měsíc, pokud se 
provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel 
přenosové soustavy nedohodnou s výrobcem jinak. 
 
   (3) Pokud elektřinu z obnovitelných zdrojů hodlá její výrobce 
nabídnout k výkupu podle §  4 odst. 4, oznámí tuto skutečnost 
příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo 
provozovateli  přenosové  soustavy.  Termíny  oznámení  této 
skutečnosti stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (4) Předáním údajů o množství elektřiny z obnovitelných 
zdrojů podle odstavce 6 provozovateli regionální distribuční 
soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy vzniká výrobci 
nárok na úhradu zeleného bonusu stanoveného podle § 6. 
 
   (5) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů 
pro vlastní potřebu, je povinen předávat naměřené nebo vypočtené 
údaje o množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů 
provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli 
přenosové soustavy. Splněním této povinnosti vzniká tomuto výrobci 
nárok na úhradu zeleného bonusu a na vydání záruky původu podle 
§ 4 odst. 13. 
 
   (6) O uskutečněné výrobě a výkupu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů předává její výrobce naměřené nebo vypočtené údaje podle 
jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů příslušnému provozovateli 
regionální distribuční soustavy  nebo provozovateli přenosové 
soustavy podle zvláštního právního předpisu.3)4) 
------------------------------------------------------------------ 
3) Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro 
  organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti 
  operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření 
  elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
                § 6 
 
     Výše cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů 
            a zelených bonusů 
 
   (1) Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny 
za elektřinu z obnovitelných zdrojů (dále jen "výkupní ceny") 
samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené 
bonusy tak, aby 
a) byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu 
  výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě 
  elektřiny ve výši 8 % v roce 2010 a 
b) pro zařízení uvedená do provozu 
  1. po dni nabytí účinnosti tohoto zákona bylo při podpoře 
   výkupními cenami dosaženo patnáctileté doby návratnosti 
   investic za podmínky splnění technických a ekonomických 
   parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou 
   jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie 
   v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení a které jsou 
   stanoveny prováděcím právním předpisem, 
  2. po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zůstala zachována výše 
   výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při 
   podpoře výkupními cenami po dobu 15 let od roku uvedení 
   zařízení do provozu jako minimální se zohledněním indexu cen 
   průmyslových výrobců; za uvedení zařízení do provozu se 
   považuje též ukončení  rekonstrukce technologické části 
   stávajícího  zařízení,  změna  paliva,  nebo  ukončení 
   modernizace, zvyšující technickou  a ekologickou úroveň 
   stávajícího zařízení, 
  3. před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla po dobu 15 let 
   zachována minimální výše výkupních cen stanovených pro rok 
   2005 podle dosavadních právních předpisů se zohledněním 
   indexu cen průmyslových výrobců. 
 
   (2) Při stanovení výše zelených bonusů Úřad přihlíží též 
k zvýšené míře rizika uplatnění elektřiny z obnovitelných zdrojů 
na trhu s elektřinou. 
 
   (3) Při stanovení výkupních cen a zelených bonusů Úřad 
vychází z odlišných nákladů na pořízení, připojení a provoz 
jednotlivých druhů zařízení včetně jejich časového vývoje. 
 
   (4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní 
rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných 
v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se 
poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2007. 
 
                § 7 
 
          Pravidelné vyhodnocování 
 
   (1) Úřad vždy k 30. červnu zveřejní v Energetickém regulačním 
věstníku2) vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny za minulý kalendářní rok 
a propočet očekávaných dopadů podpory na celkovou cenu elektřiny 
pro konečné zákazníky v nadcházejícím kalendářním roce. 
 
   (2)  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  ve  spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí a Úřadem předkládá vládě 
každoročně, poprvé v roce 2005, do 30. září zprávu, která zahrnuje 
analýzu pokroku dosaženého při plnění ustanovení § 1 odst. 2 písm. 
d). 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
  správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
              HLAVA III 
            SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
                § 8 
 
              Kontrola 
 
   Kontrolu dodržování tohoto zákona provádí Státní energetická 
inspekce (dále jen "inspekce").2) 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
  správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
             Správní delikty 
 
                § 9 
 
   (1)  Provozovateli regionální  distribuční soustavy nebo 
provozovateli  přenosové soustavy,  který nevykoupí elektřinu 
z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 4 nebo neuhradí zelený 
bonus podle § 4 odst. 7, se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. 
 
   (2) Výrobci, který předá nepravdivé měřené nebo vypočtené 
údaje  provozovateli  regionální  distribuční  soustavy  nebo 
provozovateli přenosové soustavy o množství jím vyrobené elektřiny 
z obnovitelných zdrojů podle § 5 odst. 5 a 6, se uloží pokuta do 
5 000 000 Kč. 
 
   (3) Výrobci, který nezajistí samostatné měření elektřiny 
z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 11, se uloží pokuta do 
1 000 000 Kč. 
 
   (4) Výrobci,  který nevykáže pravdivě  správné množství 
elektřiny vyrobené  z obnovitelných zdrojů,  skutečné nabytí 
množství biomasy a její kvalitu a skutečné využití veškeré nabyté 
biomasy pro účely výroby elektřiny podle § 4 odst. 12, se uloží 
pokuta do 1 000 000 Kč. 
 
   (5) Výrobci, který nepředá naměřené nebo vypočtené údaje 
podle § 5 odst. 6, se uloží pokuta do 100 000 Kč. 
 
   (6) Výrobci, který opakovaně předá nepravdivé měřené nebo 
vypočtené údaje o množství elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů podle §  5 odst. 5 a 6,  může inspekce rozhodnout 
o pozastavení nároku na úhradu výkupní ceny nebo zeleného bonusu, 
a to až na 2 roky. 
 
               § 10 
 
   (1) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá inspekce. Na řízení 
o uložení pokuty podle tohoto paragrafu se vztahuje správní řád. 
Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle 
zvláštního právního předpisu. 
 
   (2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti 
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 
následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
 
   (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, 
jestliže územní inspektorát o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy 
se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl 
spáchán. 
 
   (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni 
projednává příslušný územní inspektorát. O odvolání proti uložení 
pokuty rozhoduje ústřední inspektorát. 
 
   (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání 
fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahuje 
ustanovení § 9. 
 
   (6) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. 
 
  
 
               § 11 
 
           Přechodné ustanovení 
 
   Právo volby zeleného bonusu podle § 4 odst. 3 a podle § 4 
odst. 7 lze uplatnit od 1. ledna 2006. 
 
               § 12 
 
     Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů 
 
   (1) Ministerstvo životního prostředí vydá prováděcí právní 
předpis k provedení § 3 odst. 1 a 2. 
 
   (2) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá prováděcí právní 
předpis k provedení § 4 odst. 13 a § 4 odst. 18. 
 
   (3) Úřad vydá prováděcí právní předpis k provedení § 4 odst. 
3, § 4 odst. 10, § 4 odst. 12, § 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. b) 
bodu 1. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
        Změna zákona o hospodaření energií 
 
               § 13 
 
   Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona 
č. 359/2003 Sb. a zákona č. 694/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 2 se písmeno b) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e). 
 
   2. V § 4 odst. 5 písm. c) se za slovo "energie" vkládá odkaz 
na poznámku pod čarou č. 1, která zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"1) Zákon  č.  180/2005  Sb.,  o  podpoře  výroby elektřiny 
  z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 
  (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).". 
 
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod 
čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
         Změna zákona o ochraně ovzduší 
 
               § 14 
 
   Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 
92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se 
mění takto: 
 
   1. V § 2 odst. 1 se za písmenem u) tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena v), w) a x), která včetně poznámek pod čarou 
č. 3c a 3d znějí: 
"v) stanoveným objemem biopaliv minimální množství biopaliv nebo 
  jiných paliv z obnovitelných zdrojů podle druhu, na které je 
  poskytována oprávněným výrobcům biopaliv finanční podpora 
  biopaliv pro určené období, 
 w) oprávněným výrobcem biopaliva osoba, která vyrábí biopaliva za 
  podmínek stanovených zvláštním právním předpisem3c) a které 
  byl podle vládou schválených zásad závazným způsobem přidělen 
  podíl na stanoveném objemu pro určené období, 
 x) určeným obdobím období, po které je poskytována finanční 
  podpora biopaliv.3d) 
------------------------------------------------------------------ 
3c) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 
  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
  ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 
  587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
  předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů. 
3d) Článek 16 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
  2003/96/ES ze dne 27. října 2003 o zdanění energetických 
  výrobků a elektřiny.". 
 
   2. V § 3 odstavec 10 zní: 
 
   "(10) Osoba uvádějící motorové benziny a motorovou naftu do 
volného daňového oběhu na daňovém území České republiky je povinna 
zajistit, aby jí uváděný sortiment pohonných hmot obsahoval 
stanovený objem biopaliv podle druhu stanovený prováděcím právním 
předpisem. Tímto prováděcím právním předpisem se také určí období, 
na které se stanovený objem vztahuje.". 
 
   3. V § 3 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 až 13, 
které včetně poznámek pod čarou č. 7a a 7b znějí: 
 
   "(11) Osoba podle odstavce 10 je povinna každoročně k 31. 
lednu informovat Generální ředitelství cel o celkovém množství 
paliv pro dopravní účely jí uvedených v uplynulém kalendářním roce 
do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky 
a o podílu biopaliv na tomto množství. 
 
   (12) Osoba podle odstavce 10 je povinna vykupovat v rámci 
stanoveného objemu od oprávněných výrobců biopaliva jimi vyráběná 
biopaliva v množství odpovídajícím jejímu podílu na trhu s palivy 
pro dopravní účely na území České republiky v přepočtu podle 
energetického obsahu, a to za minimální výkupní ceny stanovené 
podle zvláštního právního předpisu7a) (dále jen "minimální výkupní 
ceny"),  vyjma  bioetanolu  pro  dopravní  účely  (dále jen 
"bioetanol"), přímo,  bioetanol od Správy  státních hmotných 
rezerv.7b) Bioetanol Správa státních hmotných rezerv vykupuje za 
minimální výkupní  ceny stanovené podle  zvláštního právního 
předpisu7a) ve stanoveném objemu od oprávněných výrobců ve výši 
jejich podílu na stanoveném objemu. 
 
   (13) Pokud osoba podle  odstavce 10 nevykoupí množství 
bioetanolu podle odstavce 12 od Správy státních hmotných rezerv 
zcela nebo i zčásti, je povinna zaplatit Správě státních hmotných 
rezerv cenu, za kterou Správa státních hmotných rezerv nevykoupené 
množství vykoupila, náklady s výkupem spojené a sankci ve výši 
jednonásobku ceny podle § 45a za nevykoupené množství. Výše ceny 
se stanoví jako průměrná cena v kalendářním roce, v němž došlo 
k nesplnění povinnosti. 
------------------------------------------------------------------ 
7a) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
7b) § 3 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních 
  hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.". 
 
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 14. 
 
   4. V § 37 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 
 
   "(3) Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Generálním 
ředitelstvím cel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem 
a Úřadem předkládá každoročně Evropské komisi a vládě do 1. 
července informaci o 
a) opatřeních, která byla přijata na podporu používání biopaliv 
  nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů pro dopravní účely 
  místo motorové nafty nebo motorových benzinů, 
b) národních zdrojích určených pro výrobu biomasy pro jiné použití 
  než v dopravě a 
c) celkovém prodeji pohonných hmot a podílu biopaliv, čistých 
  i smíchaných, a jiných paliv z obnovitelných zdrojů na trhu 
  v předcházejícím roce, případně informaci o všech výjimečných 
  stavech v dodávkách ropy nebo ropných výrobků, které měly vliv 
  na prodej biopaliv a jiných paliv z obnovitelných zdrojů. 
 
   (4) V první informaci  za rok 2005 uvede Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
a ministerstvem výši vládou stanoveného národního indikativního 
cíle k termínu 31. prosince 2005 a v informaci za rok 2006 vládou 
stanovený národní indikativní cíl k termínu 31. prosince 2010. 
V těchto  informacích  zdůvodní  Ministerstvo  zemědělství ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem 
rozdíl mezi stanoveným národním cílem a dosaženou skutečností. 
Národní  indikativní  cíle  se  stanoví  prováděcím  právním 
předpisem.". 
 
   5. V § 40 se za odstavec 12 vkládají nové odstavce 13 až 15, 
které znějí: 
 
   "(13) Pokutu až do výše  100 000 Kč uloží Česká obchodní 
inspekce osobě podle § 3 odst. 10, která nesplní informační 
povinnost podle § 3 odst. 11. 
 
   (14) Osobě podle § 3 odst. 10, která nevykoupí množství 
biopaliv v rozsahu svého podílu na trhu s palivy, uloží Česká 
obchodní inspekce pokutu až do výše 5 000 000 Kč za nevykoupené 
množství biopaliv. 
 
   (15) Pokutu až do výše 5 000 000 Kč uloží Česká obchodní 
inspekce osobě podle § 3 odst. 10, která nezajistí, aby jí uváděný 
sortiment pohonných hmot obsahoval minimální množství biopaliva.". 
 
Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 16 až 20. 
 
   6. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně poznámky pod 
čarou č. 21b zní: 
 
               "§ 45a 
 
   Ceny podle § 3 odst. 12 se stanoví nejdéle na 6 kalendářních 
měsíců dopředu samostatně pro jejich jednotlivé druhy tak, aby pro 
výrobní zařízení uvedená do provozu po nabytí účinnosti zákona 
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů byla zaručena ekonomická 
návratnost obvyklých nákladů na výstavbu zařízení na výrobu 
biopaliv a zařízení na zpracování biopaliv do pohonných hmot 
a přiměřený zisk,21b) aby byly vytvořeny podmínky pro splnění 
indikativních cílů; za uvedení do provozu se považuje též ukončení 
rekonstrukce  technologické části  stávajícího zařízení  nebo 
ukončení modernizace zvyšující technickou a ekologickou úroveň 
stávajícího zařízení. Technické a ekonomické parametry zařízení, 
podle kterých jsou ceny stanoveny, stanoví prováděcí právní 
předpis. 
------------------------------------------------------------------ 
21b) § 2 odst. 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon 
   o cenách, ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   7. V § 55 se v odstavci 1 za slovo "provedení" vkládají slova 
"§ 3 odst. 10,", slova "a § 7 odst. 11" se nahrazují slovy " , 
§ 7 odst. 11, § 37 odst. 4 a § 45a" a v odstavci 3 se slova "§ 3 
odst. 11" nahrazují slovy "§ 3 odst. 14". 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
              ÚČINNOST 
 
               § 15 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
 
             Zaorálek v. r. 
             Paroubek v. r. 
Text ke stažení ve formátu PDF

 

Datum uveřejnění: 1. června 2005 Poslední změna: 8. května 2005 Počet shlédnutí: 10279