LEGISLATIVA

502/2005 Sb.

Vyhláška o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

502

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2005

o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy
a neobnovitelného zdroje


Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 12 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, způsob vykazování skutečného nabytí množství biomasy a její kvalitu a způsob vykazování skutečného využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny.


§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
spoluspalováním - společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie ve stejném kotli,

b)
paralelním spalováním - společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, při kterém se oba druhy paliv spalují odděleně v samostatných kotlích dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny.


Vykazování výroby elektřiny společným spalováním biomasy
a neobnovitelného zdroje

§ 3

Pro účely vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje jsou stanoveny parametry, jejichž označení, popis a způsob zjišťování jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 4

Pokud je elektřina z obnovitelných zdrojů vyráběná společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie a je vykazována za účelem poskytnutí podpory formou zelených bonusů podle § 4 odst. 7 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, vykazují se údaje o skutečném množství elektřiny vyrobené při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, kvalitě a skutečném využití množství energie obsažené v neobnovitelném zdroji energie a v biomase pro účely výroby elektřiny a souhrnná energetická bilance v měsíčním výkazu, jehož vzor je upraven v příloze č. 2 k této vyhlášce. Vzor měsíčního výkazu o výrobě elektřiny ze zdroje spalujícího společně biomasu a neobnovitelný zdroj je Energetickým regulačním úřadem rovněž poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 5

(1) Údaje v měsíčním výkazu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce se vyplňují zvlášť pro každou skupinu kotlů a turbogenerátorů napojených na společnou parní sběrnici, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

(2) Pokud je více parních sběrnic vzájemně propojitelných, ale po vykazované období prokazatelně oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky, vykazují se údaje jen za tu oddělenou část sběrnice, do které pracují kotle spalující biomasu a ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

(3) Pokud je více parních sběrnic vzájemně propojitelných, ale prokazatelně oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky jen během části vykazovaného období, mohou se údaje vykazovat odděleně a samostatně za období s propojenými a za období s oddělenými sběrnicemi, pokud je možné věrohodně doložit časový průběh oddělení nebo propojení parních sběrnic i hodnoty sledovaných údajů během těchto období; jinak se údaje vykazují za celou skupinu kotlů a turbogenerátorů napojených na všechny části propojitelné sběrnice.


§ 6

Údaje podle § 4 se vykazují na základě věrohodných a kontrolovatelných podkladů, kterými jsou

a)
doklady o měření množství a kvality biomasy skutečně využité pro účely výroby elektřiny společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje a množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů,

b)
dodavatelské smlouvy a dodavatelské listy k uskutečněným dodávkám paliva,

c)
doklady o dodávkách a převzetí paliv s vyznačeným množstvím a kvalitou paliv,

d)
doklady prokazující obsah vody u jednotlivých dodávek biomasy a způsob jejího stanovení,

e)
doklady o druhu, parametrech a množství spalovaných paliv v jednotlivých kotlích, o výrobě tepla na kotlích a o množství vyráběné elektřiny ve výrobně, nebo

f)
výpočty podle § 7 a 8.


§ 7

Množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie se vypočítá jako poměrná část celkově vyrobené elektřiny způsobem, který je upravený v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 8

Množství energie obsažené v biomase a neobnovitelných zdrojích skutečně využitých pro výrobu elektřiny při jejich společném spalování se stanoví na základě spotřeby paliv využitých ve vykazovaném období a jejich výhřevnosti způsobem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro tuhou biomasu s hmotnostním podílem organických látek v sušině vyšším než 50 % a s obsahem vody nižším než 20 % se při výpočtu použije hodnota výhřevnosti paliva 5 MJ/kg.


§ 9

(1) Pokud se skutečné parametry biomasy podstatným způsobem odlišují od hodnot stanovených v § 8, postupuje výrobce při výpočtu výhřevnosti paliva obsažené v biomase podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a při výpočtu použije hodnotu obsahu vody v biomase zjištěnou na základě měření.

(2) Výrobce při stanovení hodnoty obsahu vody v biomase měřením používá takové vzorkování biomasy, výběr a množství reprezentativních vzorků biomasy, sledování spotřeby biomasy a množství energie v palivech spotřebovaných v jednotlivých kotlích při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, aby výsledkem měření bylo zjištění hodnot, o jejichž správnosti nejsou důvodné pochybnosti.

(3) O provedeném měření zpracuje výrobce protokol, ve kterém zaznamená všechny kroky, které při stanovení hodnoty obsahu vody v biomase měřením provedl, a označí doklady, ze kterých vycházel. Výrobce uchovává protokol o provedeném měření a doklady použité při vzorkování biomasy, výběru vzorků a sledování spotřeby po dobu 5 let.


§ 10

Měsíční výkaz o výrobě elektřiny ze zdrojů spalujících společně biomasu a neobnovitelný zdroj předává výrobce provozovateli přenosové nebo příslušné regionální distribuční soustavy do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Na vyžádání předá výrobce kopii měsíčního výkazu rovněž Energetickému regulačnímu úřadu.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 502/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 502/2005 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 502/2005 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 502/2005 Sb.


(text ve formátu PDF - včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 23. prosince 2005 Poslední změna: 28. prosince 2005 Počet shlédnutí: 4182