LEGISLATIVA

389/2004 Sb.

Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

             389/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 23. června 2004 
  o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu 
     předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., 
   o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
        přenosných ze zvířat na člověka, 
        ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle  § 78 zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. 
a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10 
odst. 3 písm. a) a g) a § 51a odst. 3 zákona: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
         OPATŘENÍ PRO TLUMENÍ SLINTAVKY 
        A KULHAVKY A K JEJÍMU PŘEDCHÁZENÍ 
 
               HLAVA I 
            ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) 
upravuje 
a) opatření  pro  tlumení  slintavky  a kulhavky, použitelná 
  v případech výskytu ohniska této nákazy jakéhokoli typu viru, 
b) veterinární  požadavky  na  zvířata  a živočišné produkty 
  pocházející  z ochranného  pásma, pásma  dozoru a  pásma 
  s omezením, jakož i na zacházení s nimi, 
c) veterinární  podmínky nouzového  očkování proti  slintavce 
  a kulhavce, 
d) veterinární opatření k  předcházení slintavce a kulhavce, 
  sledující zejména zajištění účinné ochrany před touto nákazou
  a zvýšení připravenosti příslušných orgánů a osob na její 
  výskyt. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se 
  stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, 
  zrušují  směrnice  85/511/EHS  a  rozhodnutí  89/531/EHS 
  a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS. 
 
                § 2 
 
             Vymezení pojmů 
 
   Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) zvířetem vnímavého druhu - jakékoli hospodářské zvíře, zvíře 
  v zájmovém chovu nebo volně žijící zvíře z řádu Artiodactyla 
  (Sudokopytníci),  podřádů  Ruminantia  (Přežvýkaví),  Suina 
  (Suiformes,  Nepřežvýkaví)   a  Tylopoda  (Mozolnatci). 
  V souvislosti  s některými  zvláštními opatřeními, zejména 
  opatřeními uvedenými v § 16 a 77, mohou být za zvířata vnímavá 
  na slintavku a kulhavku  považována na základě vědeckých 
  poznatků i jiná zvířata, jako jsou např. zvířata z řádů 
  Rodentia (Hlodavci) nebo Proboscidae (Chobotnatci), 
b) hospodářstvím - jakýkoli zemědělský či jiný objekt, včetně 
  cirkusů, v němž jsou trvale či dočasně chována nebo držena 
  zvířata vnímavých druhů. Pro účely  § 11 odst. 1 však tato 
  definice nezahrnuje části těchto objektů, které jsou používány 
  k ubytování lidí, vyjma případů, kdy tam jsou trvale či dočasně 
  chována nebo držena zvířata vnímavých druhů, včetně zvířat 
  uvedených pod písmenem a) věta druhá, jakož i jatky, dopravní 
  prostředky,  pohraniční veterinární  stanice nebo ohrazené 
  prostory, v nichž jsou držena a mohou být lovena zvířata 
  vnímavých druhů, pokud tyto ohrazené prostory jsou tak velké, 
  že v nich nejsou proveditelná opatření uvedená v § 11, 
c) stádem - zvíře nebo skupina zvířat držených v hospodářství 
  a tvořících epizootologickou jednotku. Je-li v hospodářství 
  drženo více než jedno stádo, tvoří každé stádo samostatnou 
  jednotku a má stejný nákazový status, 
d) chovatelem  - kterákoli  osoba nebo  osoby, fyzické nebo 
  právnické, vlastnící zvíře vnímavého druhu nebo pověřené jeho 
  držením, bez ohledu na to, zda tak činí za úplatu či nikoliv, 
e) povolením - písemné povolení vydané příslušným orgánem, k němuž 
  musí existovat kopie nezbytné pro následné kontroly stanovené 
  příslušnými právními předpisy, 
f) inkubační dobou - časové období mezi nakažením a výskytem 
  klinických příznaků slintavky a kulhavky, která činí u skotu 
  a prasat 14 dnů, u ovcí, koz a jiných zvířat vnímavých druhů 
  21 dnů, 
g) zvířetem podezřelým z nákazy - jakékoli zvíře vnímavého druhu, 
  vykazující takové klinické příznaky, postmortální změny nebo 
  reakce při laboratorním vyšetření, které odůvodňují podezření 
  na slintavku a kulhavku, 
h) zvířetem podezřelým z kontaminace - jakékoli zvíře vnímavého 
  druhu, které podle získaných epizootologických informací mohlo 
  přijít přímo  nebo nepřímo do  styku s virem  slintavky 
  a kulhavky, 
i) případem  slintavky  a  kulhavky  nebo zvířetem nakaženým 
  slintavkou a kulhavkou - jakékoli zvíře vnímavého druhu nebo 
  kadáver zvířete, u něhož byla slintavka a kulhavka úředně 
  potvrzena s ohledem na kritéria uvedená v příloze č. 1 k této 
  vyhlášce,  a  to  na  základě  klinických  příznaků nebo 
  postmortálních změn, odpovídajících slintavce a kulhavce, anebo 
  na  základě výsledku  laboratorního vyšetření  provedeného 
  v souladu s přílohou č. 13 k této vyhlášce, 
j) ohniskem slintavky a kulhavky - hospodářství, v němž jsou 
  držena zvířata vnímavých druhů a jež splňuje jedno nebo více 
  kritérií uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, 
k) primárním ohniskem - ohnisko, které epizootologicky nesouvisí 
  s předchozím ohniskem ve stejné oblasti, anebo první ohnisko 
  v jiné oblasti, 
l) utracením - usmrcení zvířete bez vykrvení způsobem, který je 
  v souladu s právními předpisy na ochranu zvířat proti týrání2), 
m) nutnou porážkou - naléhavá porážka zvířat, která na základě 
  epizootologických informací, klinické diagnózy nebo výsledků 
  laboratorního vyšetření nejsou považována za nakažená nebo 
  kontaminovaná virem slintavky  a kulhavky, včetně porážky 
  z důvodu ochrany zvířat, 
n) zpracováním -  jedna z metod  zpracování vysokorizikových 
  konfiskátů  živočišného  původu  definovaných  v  právních 
  předpisech  Evropských  společenství3),  která  se používá 
  způsobem,  jenž  zamezuje  riziku  šíření  viru slintavky 
  a kulhavky, 
o) regionalizací - vymezení pásma podléhajícího regulaci, ve 
  kterém jsou stanovena omezení pro přemísťování některých zvířat 
  nebo živočišných produktů, anebo pro obchodování s nimi ve 
  smyslu § 44 za účelem předcházení šíření viru slintavky 
  a kulhavky do pásma, ve kterém nejsou stanovena žádná omezení 
  podle této vyhlášky, 
p) oblastí - území definované v § 3 odst. 4 zákona, 
q) podoblastí - území definované v právních předpisech Evropských 
  společenství4), 
r) bankou antigenů a očkovacích látek Společenství - vhodné 
  prostory určené k uchovávání zásob Evropské unie (dále jen 
  "Unie")  jak koncentrovaných  inaktivovaných antigenů viru 
  slintavky a kulhavky za účelem výroby očkovacích látek proti 
  slintavce a kulhavce,  tak i imunologických veterinárních 
  přípravků  (očkovacích látek)  rekonstituovaných z  těchto 
  antigenů a registrovaných v souladu se zvláštním právním 
  předpisem5), 
s) nouzovým očkováním - očkování podle § 49 odst. 1, 
t) ochranným  očkováním  -  nouzové  očkování  prováděné 
  v hospodářstvích nacházejících se v pásmu vymezeném za účelem 
  ochrany zvířat vnímavých druhů nacházejících se v tomto pásmu 
  proti šíření viru slintavky a kulhavky aerogenní cestou nebo 
  kontaminovanými předměty, se záměrem ponechat naživu takto 
  očkovaná zvířata, 
u) supresivním očkováním - nouzové očkování prováděné výlučně 
  v rámci režimu systematického porážení (metoda stamping-out), 
  pokud je v hospodářství nebo v pásmu nutné co nejrychleji 
  snížit množství  cirkulujícího viru slintavky  a kulhavky 
  a snížit riziko jeho šíření za hranice hospodářství nebo pásma, 
  se záměrem utratit a neškodně odstranit takto očkovaná zvířata, 
v) volně žijícím zvířetem - zvíře vnímavého druhu, které žije mimo 
  hospodářství nebo prostorů uvedených v § 16 a 17, 
w) primárním případem slintavky a kulhavky u volně žijících zvířat 
  - jakýkoli případ slintavky a  kulhavky zjištěný u volně 
  žijícího zvířete v pásmu, v němž se neuplatňují žádná opatření 
  podle § 77 odst. 2 nebo 3. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
  zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 
  243/1997 Sb., nálezu Ústavního  soudu vyhlášeného pod č. 
  30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb. 
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 
  3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty 
  živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, 
  a prováděcí předpisy k němu. 
4) Příloha k rozhodnutí Komise 2000/807/ES ze dne 11. prosince 
  2000 o stanovení kódované formy a kódů pro hlášení chorob 
  zvířat podle směrnice Rady 82/894/EHS a o zrušení rozhodnutí 
  84/90/EHS a 90/442/EHS. 
5) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění 
  některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 143/2000 
  Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 138/2002 Sb. a zákona č. 
  129/2003 Sb. 
 
              HLAVA II 
         TLUMENÍ SLINTAVKY A KULHAVKY 
 
               Díl 1 
         Hlášení slintavky a kulhavky 
 
                § 3 
 
   (1) Chovatelé a osoby, které ošetřují zvířata, provázejí je 
během přepravy nebo na ně dohlížejí, jsou v souladu s § 11 odst. 
1 zákona povinni neprodleně ohlásit krajské veterinární správě, 
přímo nebo prostřednictvím veterinárního lékaře, výskyt slintavky 
a kulhavky nebo podezření na její výskyt a držet nakažená zvířata 
nebo zvířata podezřelá z nákazy odděleně od míst, kde jsou jiná 
zvířata vnímavých  druhů, která by  se mohla nakazit  nebo 
kontaminovat virem slintavky a kulhavky. 
 
   (2) Osoby, které jsou v  rámci své profese v kontaktu se 
zvířaty vnímavých druhů nebo s produkty pocházejícími z takových 
zvířat, jako jsou veterinární lékaři úřední i soukromí a vedoucí 
veterinárních laboratoří, oznamují krajské veterinární správě 
neprodleně veškeré informace, které zjistily o výskytu nebo 
podezření na výskyt slintavky a kulhavky před provedením úředního 
zásahu. 
 
                § 4 
 
   (1) Státní veterinární správa v souladu s § 10 odst. 2 
a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona oznámí Evropské komisi 
(dále jen "Komise") a členským státům Evropské unie (dále jen 
"členský stát") výskyt slintavky a kulhavky, jakmile je potvrzeno 
ohnisko slintavky a kulhavky nebo primární případ slintavky 
a kulhavky u volně žijících  zvířat, a předá jim informace 
a písemné zprávy podle požadavků uvedených v příloze č. 2 k této 
vyhlášce. 
 
   (2)  Ustanovením odstavce  1 nejsou  dotčena ustanovení 
zvláštního právního předpisu6) týkající se hlášení nákaz. 
------------------------------------------------------------------ 
6) § 7 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 
  předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 
  člověka. 
 
               Díl 2 
      Opatření pro tlumení slintavky a kulhavky 
 
               Oddíl 1 
       Opatření v případě podezření na výskyt 
         ohniska slintavky a kulhavky 
 
                § 5 
 
    Ochranná a zdolávací opatření v případě podezření 
       na výskyt ohniska slintavky a kulhavky 
 
   (1) Je-li v hospodářství jedno nebo více zvířat podezřelých 
z nákazy nebo podezřelých z kontaminace, krajská veterinární 
správa zahájí neprodleně a provádí v rámci výkonu státního 
veterinárního dozoru šetření k potvrzení nebo vyloučení výskytu 
slintavky a kulhavky, zejména odebere nebo nechá odebrat vzorky 
k laboratornímu vyšetření nezbytnému k potvrzení výskytu ohniska 
této nákazy v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 1 k této 
vyhlášce. 
 
   (2) Jakmile je podezření na slintavku a kulhavku ohlášeno, 
krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. 
d) zákona nařídí chovateli zejména, aby 
a) pořídil  soupis  počtů  zvířat,  která  jsou  přítomna 
  v hospodářství, ve všech kategoriích a aby v každé kategorii 
  zvířat vnímavých druhů zjistil počet zvířat již uhynulých nebo 
  podezřelých z nákazy či podezřelých z kontaminace; 
b) aktualizoval údaje soupisu uvedeného pod písmenem a) a bral 
  v úvahu zvířata vnímavých druhů narozená a uhynulá během doby 
  podezření.  Údaje tohoto  soupisu musí  být na  požádání 
  předkládány orgánům státního veterinárního dozoru, které je 
  kontrolují při každé návštěvě hospodářství; 
c) zapsal do evidence veškeré mléko, mléčné výrobky, maso, masné 
  výrobky, jatečně opracovaná těla, kůže a kožky, vlnu, sperma, 
  vaječné buňky, embrya, hnůj, kejdu, močůvku, krmiva a stelivo 
  nacházející se v hospodářství a aby tyto zápisy aktualizoval; 
d) zajistil,  že žádné  zvíře vnímavého  druhu nevstoupí do 
  hospodářství ani je neopustí s výjimkou případů hospodářství 
  sestávajících z epizootologicky oddělených jednotek ve smyslu 
  § 18 a že všechna zvířata vnímavých druhů v hospodářství budou 
  držena na svých ustájovacích místech nebo na jiných místech 
  umožňujících jejich izolaci; 
e) umístil ve vchodech do budov a jiných prostorů, kde jsou 
  ustájena zvířata vnímavých druhů, a ve východech z nich, jakož 
  i při vjezdech a výjezdech do hospodářství a z hospodářství 
  účinné dezinfekční prostředky. 
 
   (3)  Krajská  veterinární  správa  organizuje  provádění 
epizootologického šetření podle § 14 včetně odběru a laboratorního 
vyšetření vzorků podle bodu 2.1.1.1.  přílohy č. 3 k této 
vyhlášce. 
 
                § 6 
 
      Přemísťování zvířat a živočišných produktů 
     z hospodářství nebo do hospodářství v případě 
    podezření na výskyt ohniska slintavky a kulhavky 
 
   (1) Krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 
1 písm. d) zákona vedle ochranných a zdolávacích opatření podle 
§ 5  zakáže přemísťování  z hospodářství  a do hospodářství 
podezřelého z výskytu ohniska slintavky a kulhavky, zejména 
a) přemísťování masa, jatečně opracovaných těl, masných výrobků, 
  mléka, mléčných výrobků, spermatu, vaječných buněk a embryí 
  zvířat vnímavých druhů, krmiv, nářadí, předmětů a jiných 
  materiálů, jako např. vlny, kůží a kožek, štětin, konfiskátů 
  živočišného původu, hnoje, kejdy, močůvky, jakož i jakýchkoli 
  jiných předmětů a materiálů, kterými by mohl být přenesen virus 
  slintavky a kulhavky z hospodářství, 
b) přemísťování zvířat druhů nevnímavých na slintavku a kulhavku, 
c) vstup a výstup osob do hospodářství a z hospodářství, 
d) vjezd  a  výjezd  dopravních  prostředků  do hospodářství 
  a z hospodářství. 
 
   (2) V případě obtíží se skladováním mléka v hospodářství může 
krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. 
d) zákona nařídit neškodné odstranění mléka v hospodářství, anebo 
povolit jeho přepravu z hospodářství do nejbližšího možného místa 
jeho neškodného odstranění nebo ošetření zajišťujícího zničení 
viru  slintavky a  kulhavky,  a  to pod  dohledem úředního 
veterinárního lékaře, dopravními prostředky vybavenými tak, aby 
bylo zajištěno, že nedojde k šíření viru slintavky a kulhavky. 
 
   (3) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona postupovat odlišně od odstavce 1 písm. b), 
c) a d) a povolit přemísťování z hospodářství a do hospodářství za 
předpokladu dodržení všech nezbytných podmínek k zabránění šíření 
viru slintavky a kulhavky. 
 
                § 7 
 
       Rozšíření opatření na jiná hospodářství 
 
   (1) Ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 5 a 6 mohou být 
uplatněna i ve vztahu k jiným hospodářstvím, jejichž poloha, 
konstrukce a uspořádání nebo styky se zvířaty z hospodářství 
uvedeného v § 5 odůvodňují podezření z kontaminace. 
 
   (2) Krajská veterinární správa uplatní ochranná a zdolávací 
opatření uvedená v § 5 a §  6 odst. 1 také na prostory nebo 
dopravní prostředky uvedené v § 17, jestliže přítomnost zvířat 
vnímavých druhů v těchto prostorech nebo dopravních prostředcích 
vede k důvodnému podezření z  nákazy zvířat nebo z jejich 
kontaminace. 
 
                § 8 
 
           Pásmo dočasného dozoru 
 
   (1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 13 a § 49 
odst. 1 písm. d), popřípadě písm. c) zákona vymezit pásmo 
dočasného dozoru, pokud to vyžaduje epizootologická situace, 
zejména v případech vysoké koncentrace zvířat vnímavých druhů, 
intenzivního přemísťování zvířat nebo pohybu osob v kontaktu se 
zvířaty vnímavých druhů, opožděného ohlášení podezření na výskyt 
slintavky a kulhavky, anebo neúplných informací o původu a možných 
cestách zavlečení viru slintavky a kulhavky. 
 
   (2) Ve vztahu k hospodářstvím, v nichž jsou držena zvířata 
vnímavých druhů a jež se nacházejí v pásmu dočasného dozoru, se 
uplatňují vždy alespoň ochranná a zdolávací opatření uvedená 
v § 5 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d) a § 6 odst. 1. 
 
   (3) Ochranná a zdolávací  opatření uplatňovaná v pásmu 
dočasného dozoru mohou být doplněna dočasným zákazem jakéhokoli 
přemísťování jakýchkoli zvířat na velké části nebo na celém území 
České republiky. Doba trvání zákazu přemísťování zvířat druhů 
nevnímavých na slintavku a kulhavku však nesmí překročit dobu 72 
hodin kromě případů odůvodněných výjimečnými okolnostmi. 
 
                § 9 
 
            Program ozdravování 
 
   (1)  Krajská  veterinární  správa  může  na  základě 
epizootologických informací nebo jiných důkazů a v souladu s § 49 
odst. 1 písm. d) zákona zavést program ozdravování, včetně 
preventivního utracení zvířat vnímavých druhů, která jsou držena 
v hospodářství  a která  by mohla  být kontaminována, jakož 
i - je-li to nutné - zvířat, která jsou držena v epizootologicky 
souvisejících  jednotkách  nebo  v  bezprostředně sousedících 
hospodářstvích. 
 
   (2) Dojde-li k postupu podle odstavce 1, odebírají se vzorky 
a provádějí  se  klinická  vyšetření  zvířat vnímavých druhů 
přinejmenším v souladu s bodem 2.1.1.1. přílohy č. 3 k této 
vyhlášce. 
 
   (3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) bodem 2 zákona informuje Komisi o ochranných a zdolávacích 
opatřeních podle odstavců 1 a 2 ještě před jejich zavedením. 
 
               § 10 
 
           Doba trvání opatření 
 
   Ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 5 až 8 mohou být 
zrušena až  po úředním vyloučení podezření  na slintavku a 
kulhavku. 
 
               Oddíl 2 
     Opatření v případě potvrzení ohniska slintavky 
              a kulhavky 
 
               § 11 
 
       Ochranná a zdolávací opatření v případě 
       potvrzení ohniska slintavky a kulhavky 
 
   (1) Bylo-li v hospodářství úředně potvrzeno ohnisko slintavky 
a kulhavky, krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 
odst. 1 písm. d) zákona nařídí vedle ochranných a zdolávacích 
opatření uvedených  v § 5 až  7 neprodleně další ochranná 
a zdolávací opatření, a to: 
a) utracení (na místě) všech zvířat vnímavých druhů držených 
  v hospodářství. Za výjimečných okolností však mohou být tato 
  zvířata utracena na nejbližším místě k tomu určeném, a to pod 
  dohledem úředního veterinárního lékaře takovým způsobem, který 
  vyloučí riziko šíření viru slintavky a kulhavky během přepravy 
  a utrácení  zvířat.  O  takových  výjimečných  okolnostech 
  a přijatých opatřeních informuje Státní veterinární správa 
  v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi; 
b) odběr dostatečného počtu  vhodných vzorků, nezbytných pro 
  epizootologické šetření podle  § 14, úředním veterinárním 
  lékařem před utracením nebo během utrácení zvířat vnímavých 
  druhů podle bodu 2.1.1.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
  V případě výskytu sekundárního ohniska slintavky a kulhavky, 
  kterým se  rozumí ohnisko, které  epizootologicky souvisí 
  s primárním ohniskem této nákazy, v němž již byly vzorky 
  v souladu s § 5 odst. 1 odebrány v dostatečném počtu, nezbytném 
  pro epizootologické šetření podle § 14, však může krajská 
  veterinární správa od dalšího odběru vzorků upustit; 
c) neškodné odstranění a zpracování kadáverů zvířat vnímavých 
  druhů uhynulých v hospodářství nebo utracených podle písmene a) 
  pod dohledem úředního veterinárního lékaře takovým způsobem, 
  který zabrání jakémukoli  nebezpečí šíření viru slintavky 
  a kulhavky. Musí-li být tyto kadávery ze zvláštních důvodů 
  zahrabány nebo spáleny, ať již na místě nebo někde jinde, musí 
  být tyto  činnosti prováděny v souladu  s pokyny předem 
  stanovenými v rámci pohotovostních plánů uvedených v § 68; 
d) oddělené umístění všech produktů a materiálů uvedených v § 5 
  odst. 2 písm. c) až do vyloučení možnosti jejich kontaminace, 
  nebo až do jejich ošetření podle pokynů úředního veterinárního 
  lékaře způsobem,  který zajišťuje zničení  viru slintavky 
  a kulhavky, anebo až do jejich zpracování. 
 
   (2) Po utracení zvířat vnímavých druhů a zpracování jejich 
kadáverů a  po provedení ochranných  a zdolávacích opatření 
uvedených v odstavci 1 písm. d) krajská veterinární správa 
zajistí, aby 
a) byly v souladu s § 12 vyčištěny a dezinfikovány budovy sloužící 
  k ustájení  zvířat  vnímavých  druhů,  okolí těchto budov 
  a dopravní prostředky použité k přepravě zvířat, jakož i jiné 
  budovy, veškeré vybavení a materiály, které by mohly být 
  kontaminovány, 
b) byly vhodnými  prostředky dezinfikovány také  obytné nebo 
  kancelářské  prostory  v  hospodářství,  pokud je důvodné 
  podezření,  že  mohly  být  kontaminovány virem slintavky 
  a kulhavky, 
c) byla repopulace hospodářství, kterou se rozumí zahájení nového 
  chovu zvířat v hospodářství, provedena v souladu s přílohou č. 
  5 k této vyhlášce. 
 
               § 12 
 
           Čištění a dezinfekce 
 
   (1) Čistící a dezinfekční postupy, které jsou nedílnou 
součástí ochranných a zdolávacích opatření podle této vyhlášky, 
musí být 
a) prováděny v souladu se zásadami a postupy, uvedenými v příloze 
  č. 4 k této vyhlášce, s pokyny krajské veterinární správy a pod 
  dohledem  úředního  veterinárního  lékaře  při  použití 
  dezinfekčních  prostředků a  jejich koncentrací povolených 
  v souladu se zvláštním právním předpisem7), a to způsobem 
  zajišťujícím zničení viru slintavky a kulhavky, 
b) prováděny včetně hubení škůdců tak, aby byly co nejvíce omezeny 
  nepříznivé vlivy působící na životní prostředí, 
c) náležitě evidovány způsobem schváleným úředním veterinárním 
  lékařem. 
 
   (2) K čištění a dezinfekci se používají dostupné dezinfekční 
prostředky, které mají co nejvyšší dezinfekční účinky a co 
nejmenší škodlivé účinky na zdraví lidí a na životní prostředí. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Zákon č.  120/2002 Sb., o  podmínkách uvádění biocidních 
  přípravků a účinných látek na  trh a o změně některých 
  souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. 
 
               § 13 
 
    Zjištění a ošetření produktů a materiálů získaných 
    ze zvířat nakažených slintavkou a kulhavkou nebo 
       ze zvířat, která s nimi byla v kontaktu 
 
   Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 
písm. d) zákona nařídí dále, aby byly produkty a materiály uvedené 
v § 5 odst. 2 písm. c), získané ze zvířat nebo od zvířat vnímavých 
druhů a pocházející z hospodářství, ve kterém bylo potvrzeno 
ohnisko slintavky a kulhavky, jakož i sperma, vaječné buňky 
a embrya získané od zvířat vnímavých druhů přítomných v takovém 
hospodářství během doby mezi pravděpodobným zavlečením slintavky 
a kulhavky  do  tohoto  hospodářství  a zavedením ochranných 
a zdolávacích opatření, dohledány a zpracovány, anebo - jde-li 
o jiné materiály než sperma, vaječné buňky a embrya - ošetřeny, 
a to pod dohledem úředního veterinárního lékaře způsobem, který 
zajistí zničení viru slintavky a kulhavky a zabrání nebezpečí jeho 
šíření. 
 
               § 14 
 
           Epizootologické šetření 
 
   (1) Epizootologické šetření týkající se ohnisek slintavky 
a kulhavky provádějí zvlášť k tomuto účelu vyškolení úřední 
veterinární lékaři na základě dotazníků, připravených v rámci 
celostátních pohotovostních plánů opatření pro udržení vysoké 
úrovně pohotovosti a připravenosti na výskyt slintavky a kulhavky, 
jakož i ochrany životního prostředí (dále jen "pohotovostní plán") 
uvedených v § 68, a to tak, aby byly zaručeny jednotnost, rychlost 
a cílené zaměření tohoto šetření. Při epizootologickém šetření se 
sleduje zejména 
a) doba, po kterou mohla být slintavka a kulhavka přítomna 
  v hospodářství před tím, než vzniklo podezření na její výskyt 
  nebo než byla ohlášena; 
b) možný původ viru slintavky a kulhavky v hospodářství a zjištění 
  (určení) dalších hospodářství, v nichž jsou držena zvířata 
  podezřelá z nákazy nebo podezřelá z kontaminace virem slintavky 
  a kulhavky ze stejného zdroje; 
c) možný rozsah nakažení nebo kontaminace zvířat jiných vnímavých 
  druhů než skotu a prasat; 
d) pohyb zvířat, osob, dopravních prostředků, produktů a materiálů 
  uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), jimiž může být virus 
  slintavky  a kulhavky  přenášen z  hospodářství nebo  do 
  hospodářství. 
 
   (2) Státní veterinární správa v souladu s § 10 odst. 2 
a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje Komisi a ostatní 
členské státy o epizootologické situaci a šíření viru slintavky 
a kulhavky a pravidelně aktualizuje tyto informace v závislosti na 
vývoji situace. 
 
               § 15 
 
       Doplňková opatření v případě potvrzení 
         ohniska slintavky a kulhavky 
 
   (1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 15 a § 49 
odst. 1 písm. d) zákona nařídit, aby kromě zvířat vnímavých druhů 
byla utracena  také zvířata druhů  nevnímavých na slintavku 
a kulhavku, která jsou přítomná v hospodářství, kde bylo potvrzeno 
ohnisko slintavky a kulhavky, a aby byly neškodně odstraněny 
a zpracovány jejich kadávery. To však neplatí, jde-li o zvířata, 
která 
a) je možno izolovat, účinně čistit a dezinfikovat a 
b) jsou individuálně označena, v případě koňovitých v souladu 
  s předpisy Evropských společenství, a to způsobem umožňujícím 
  kontrolu jejich přemísťování. 
 
   (2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 15 a § 49 
odst. 1 písm. d) zákona nařídit ochranná a zdolávací opatření 
uvedená v § 11 odst. 1 písm. a) i ve vztahu k epizootologicky 
souvisejícím  jednotkám  nebo  k  bezprostředně  sousedícím 
hospodářstvím, jestliže epizootologické informace nebo jiné důkazy 
odůvodňují podezření na jejich možnou kontaminaci. Vzorky se 
odebírají a klinická vyšetření zvířat vnímavých druhů se provádějí 
podle bodu 2.1.1.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 
   (3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) bodem 2 zákona informuje Komisi o ochranných a zdolávacích 
opatřeních podle odstavce 2  pokud možno ještě před jejich 
zavedením. 
 
   (4)  V případě  potvrzení primárního  ohniska slintavky 
a kulhavky přijme krajská veterinární správa neprodleně všechna 
opatření nezbytná pro nouzové očkování na území nejméně stejně 
velkém, jako je pásmo dozoru vymezené podle § 20. Může přijmout 
také ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 8 a 9. 
 
               Oddíl 3 
        Opatření ve zvláštních případech 
 
               § 16 
 
      Opatření v blízkosti nebo uvnitř některých 
    zvláštních prostorů, kde jsou dočasně nebo trvale 
         držena zvířata vnímavých druhů 
 
   (1) Ohrožuje-li ohnisko  slintavky a kulhavky nakažením 
zvířata vnímavých druhů v chovu pokusných zvířat2), zoologické 
zahradě, přírodní  rezervaci nebo ohrazeném  prostoru, anebo 
v zařízeních schválených podle zvláštního právního předpisu8), 
a jsou-li tato zvířata držena k vědeckým účelům nebo z důvodů 
zachování druhů nebo genetických zdrojů hospodářských zvířat, 
krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. 
d) zákona přijme všechna ochranná a zdolávací opatření nezbytná 
z hlediska biologické bezpečnosti za účelem ochrany těchto zvířat 
před nakažením. Taková opatření mohou zahrnovat i omezení vstupu 
do veřejných zařízení nebo podřízení tohoto vstupu zvláštním 
podmínkám. 
 
   (2) Je-li potvrzeno ohnisko slintavky a kulhavky na některém 
z míst uvedených v odstavci 1, krajská veterinární správa může 
v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona přijmout ochranná 
a zdolávací opatření odlišná od § 11 odst. 1 písm. a) za 
předpokladu, že tím nebudou ohroženy základní zájmy Unie, zejména 
nákazový status ostatních členských států, a že jsou učiněna 
všechna nezbytná opatření k zabránění šíření viru slintavky 
a kulhavky. 
 
   (3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) bodem 2 zákona informuje neprodleně Komisi o postupu podle 
odstavce 2. V případě genetických zdrojů hospodářských zvířat musí 
tato informace obsahovat odkaz na seznam hospodářství uvedený 
v § 73 odst. 2 písm. f), na jehož základě příslušný orgán předem 
určí tato hospodářství jako plemenný základ zvířat vnímavých druhů 
nezbytných pro zachování plemene. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
  zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 
  243/1997 Sb., nálezu Ústavního  soudu vyhlášeného pod č. 
  30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb. 
8) § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na 
  obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich 
  dovozu ze třetích zemí. 
 
               § 17 
 
     Opatření na jatkách, pohraničních veterinárních 
       stanicích a v dopravních prostředcích 
 
   (1) Je-li potvrzen případ slintavky a kulhavky na jatkách, na 
pohraniční veterinární stanici  nebo v dopravním prostředku, 
krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. 
d) zákona nařídí neprodleně tato ochranná a zdolávací opatření: 
a) utracení všech zvířat vnímavých druhů nacházejících se na 
  uvedených místech, 
b) neškodné odstranění a zpracování kadáverů zvířat uvedených pod 
  písmenem a) pod dohledem úředního veterinárního lékaře takovým 
  způsobem, který zabrání  jakémukoli nebezpečí šíření viru 
  slintavky a kulhavky, 
c) neškodné  odstranění  a  zpracování  ostatních  konfiskátů 
  živočišného původu, včetně drobů, ze zvířat nakažených nebo 
  podezřelých z nákazy nebo  podezřelých z kontaminace pod 
  dohledem úředního veterinárního lékaře způsobem, který zabrání 
  jakémukoli nebezpečí šíření viru slintavky a kulhavky, 
d) dezinfekce hnoje, kejdy a močůvky, které mohou být přemístěny 
  k dalšímu ošetření  pouze v souladu  s právními předpisy 
  Evropských společenství9), 
e) čištění a dezinfekci budov, vybavení a dopravních prostředků 
  v souladu s § 12 a pokyny krajské veterinární správy, a to pod 
  dohledem úředního veterinárního lékaře, 
f) provedení epizootologického šetření podle § 14. 
 
   (2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 
1 písm. d) zákona také nařídí, aby 
a) v kontaktních  hospodářstvích  byla  provedena  ochranná 
  a zdolávací opatření uvedená v § 19, 
b) k poražení, prohlídce či přepravě do prostorů nebo dopravních 
  prostředků uvedených v odstavci 1 nebyla připuštěna žádná 
  zvířata po  dobu nejméně 24  hodin po ukončení  čištění 
  a dezinfekce podle odstavce 1 písm. e) a 
c) byl - vyžaduje-li to epizootologická situace, zejména v případě 
  podezření z kontaminace zvířat vnímavých druhů v hospodářstvích 
  blízko prostorů nebo dopravních prostředků uvedených v odstavci 
  1 - odlišně od § 2 písm. b) věty druhé ohlášen výskyt ohniska 
  slintavky a kulhavky v prostorech nebo dopravních prostředcích 
  uvedených v  odstavci 1 a  aby byla provedena  ochranná 
  a zdolávací opatření uvedená v § 11 a 20. 
------------------------------------------------------------------ 
9) Bod 5 části A oddílu II kapitoly III přílohy VIII k nařízení 
  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002. 
 
               Oddíl 4 
      Hospodářství sestávající z epizootologicky 
     oddělených jednotek a kontaktní hospodářství 
 
               § 18 
 
      Hospodářství sestávající z epizootologicky 
            oddělených jednotek 
 
   (1) Jde-li o infikované hospodářství, které sestává ze dvou 
nebo více oddělených jednotek, může krajská veterinární správa ve 
výjimečném případě a po důkladném posouzení nebezpečí v souladu 
s § 49 odst. 1 písm. g) zákona postupovat odlišně od § 11 odst. 
1 písm. a) ve vztahu k těm jednotkám tohoto hospodářství, které 
nejsou postiženy slintavkou a kulhavkou. 
 
   (2) Postup podle odstavce 1 je však možný jen za předpokladu, 
že úřední veterinární lékař potvrdí při šetření podle § 5 odst. 
1, že již přede dnem zjištění ohniska slintavky a kulhavky byly 
v hospodářství dodržovány po dobu odpovídající nejméně dvojnásobku 
inkubační doby následující  podmínky zabraňující šíření viru 
slintavky a kulhavky mezi jednotkami uvedenými v odstavci 1: 
a) struktura, včetně administrativy, a velikost prostorů umožňují 
  úplné oddělené ustájení a ošetřování odlišných stád zvířat 
  vnímavých druhů, včetně odděleného vzdušného prostoru, 
b) činnosti v různých jednotkách, zejména činnosti ve stájích a na 
  pastvě, krmení zvířat a odstraňování hnoje, kejdy a močůvky 
  jsou zcela provozně odděleny a prováděny odlišným personálem, 
c) stroje, zvířata druhů nevnímavých na slintavku a kulhavku, 
  využívaná k práci, vybavení, zařízení, nářadí a dezinfekční 
  prostředky používané v jednotkách jsou navzájem zcela odděleny. 
 
   (3) Postup odlišný od § 11 odst. 1 písm. d), týkající se 
mléka, může být povolen hospodářstvím produkujícím mléko za 
předpokladu, že 
a) tato hospodářství splňují podmínky uvedené v odstavci 2, 
b) dojení je v každé jednotce prováděno zcela odděleně a 
c) mléko je podrobeno přinejmenším jednomu z ošetření popsaných 
  v části A nebo B přílohy č.  9 k této vyhlášce, a to 
  v závislosti na jeho dalším použití. 
 
   (4) Povolí-li krajská veterinární správa odlišný postup podle 
odstavce  1, stanoví  zároveň prováděcí  pravidla pro  jeho 
uplatňování. 
 
   (5) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) bodem 2 zákona informuje Komisi o uplatňování odlišného postupu 
podle odstavce 1 a o podrobnostech přijatých opatření. 
 
               § 19 
 
           Kontaktní hospodářství 
 
   (1) Hospodářství se považuje za kontaktní, pokud úřední 
veterinární lékař shledá nebo na základě potvrzených údajů usoudí, 
že do tohoto hospodářství mohl být zavlečen virus slintavky 
a kulhavky, a to v  důsledku pohybu osob, zvířat, produktů 
živočišného původu, dopravních prostředků nebo jiným způsobem buď 
z jiného hospodářství do hospodářství uvedeného v § 5 odst. 1 nebo 
§ 11 odst. 1, anebo naopak z hospodářství uvedeného v § 5 odst. 
1 nebo § 11 odst. 1 do jiného hospodářství. 
 
   (2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 
1 písm. d) zákona zajistí, aby 
a) se ve vztahu ke kontaktním hospodářstvím uplatňovala ochranná 
  a zdolávací opatření uvedená v § 5 odst. 2 a § 6 do doby, než 
  bude podezření  na přítomnost viru  slintavky a kulhavky 
  v kontaktním hospodářství vyloučeno podle kritérií uvedených 
  v příloze č. 1 k této vyhlášce a výsledku šetření podle 
  požadavků uvedených v bodě 2.1.1.1. přílohy č. 3 k této 
  vyhlášce; 
b) nebyla přemísťována žádná zvířata z kontaktního hospodářství po 
  dobu odpovídající inkubační době uvedené pro příslušné druhy 
  zvířat v § 2 písm. f). Krajská veterinární správa však může 
  v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit odlišně od 
  § 5 odst. 2 písm. d) přepravu zvířat vnímavých druhů pod 
  dohledem  úředního veterinárního  lékaře přímo  na určené 
  nejbližší jatky za účelem nutné porážky. Před povolením této 
  přepravy však musí být úředním veterinárním lékařem provedena 
  přinejmenším klinická vyšetření všech zvířat vnímavých druhů 
  v hospodářství, uvedená v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 
   (3) Jestliže krajská veterinární správa dojde k závěru, že to 
umožňuje  epizootologická situace,  může uznat  za kontaktní 
hospodářství ve smyslu odstavce 1 jednu epizootologickou jednotku 
hospodářství včetně zvířat, která se tam nacházejí, avšak jen za 
předpokladu, že tato epizootologická jednotka splňuje požadavky 
§ 18. 
 
   (4)  Nelze-li vyloučit  epizootologickou souvislost mezi 
ohniskem  slintavky a  kulhavky a  prostory nebo dopravními 
prostředky uvedenými v § 16, popřípadě § 17, krajská veterinární 
správa zajistí, aby ve vztahu k těmto prostorům a dopravním 
prostředkům byla uplatněna ochranná a zdolávací opatření uvedená 
v § 5 odst. 1 a 2 a § 6, popřípadě i § 9. 
 
               Oddíl 5 
         Ochranná pásma a pásma dozoru 
 
               § 20 
 
      Vymezení ochranných pásem a pásem dozoru 
 
   (1) Bylo-li ohnisko slintavky a kulhavky potvrzeno, krajská 
veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d), 
popřípadě písm. c) zákona neprodleně 
a) vymezí kolem tohoto ohniska ochranné pásmo o poloměru nejméně 
  3 km a pásmo dozoru o poloměru nejméně 10 km. Při vymezování 
  obou pásem se berou v úvahu administrativní hranice, přirozené 
  překážky, možnosti kontroly a vědecké poznatky, umožňující 
  předvídat pravděpodobné šíření  viru slintavky a kulhavky 
  vzduchem nebo jinými způsoby. Po zvážení uvedených kritérií 
  mohou být hranice pásem podle potřeby upraveny; 
b) zabezpečí označení ochranného pásma a pásma dozoru dostatečně 
  velkými výstražnými tabulemi na silnicích v místech vstupu do 
  těchto pásem; 
c) zajistí co nejrychlejší dohledání zvířat přemístěných z obou 
  pásem v době nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek 
  nákazy v hospodářství nacházejícím se v ochranném pásmu, jakož 
  i dohledání čerstvého masa, masných výrobků, syrového mléka 
  a syrových mléčných výrobků, pocházejících z ochranného pásma 
  a vyrobených mezi dnem předpokládaného zavlečení viru slintavky 
  a kulhavky  do  hospodářství  a  dnem  vstupu  ochranných 
  a zdolávacích opatření uvedených pod písmenem a) v platnost, 
  a jejich ošetření v souladu s § 24, popřípadě § 25 a 26, anebo 
  jejich pozastavení až do doby úředního vyloučení jejich možné 
  kontaminace virem slintavky a kulhavky; 
d) organizuje součinnost s příslušným orgánem krizového řízení10) 
  a skupinou odborníků podle § 74 při provádění epizootologického 
  šetření podle § 14 a ochranných a zdolávacích opatření podle 
  této vyhlášky. 
 
   (2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) body 2 a 3 zákona spolupracuje s příslušnými orgány ostatních 
členských států při dohledávání zvířat a čerstvého masa, masných 
výrobků, syrového mléka a syrových mléčných výrobků podle odstavce 
1 písm. c) a informuje Komisi a ostatní členské státy o výsledcích 
tohoto dohledávání. 
------------------------------------------------------------------ 
10) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
  zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
 
               § 21 
 
      Opatření v hospodářstvích v ochranném pásmu 
 
   (1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 
1 písm. d),  popřípadě písm. c)  zákona zajistí, aby  byla 
v ochranném pásmu uplatňována tato ochranná a zdolávací opatření: 
a) soupis  všech  hospodářství  se  zvířaty  vnímavých druhů 
  v ochranném pásmu, průběžně aktualizovaný, a sčítání všech 
  zvířat držených v těchto hospodářstvích; 
b) zákaz přemísťování zvířat vnímavých druhů z hospodářství, 
  v nichž jsou držena. Krajská veterinární správa však může 
  v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit jejich přímou 
  přepravu na nutnou porážku na jatky, které se nacházejí v témž 
  ochranném pásmu, popřípadě - nejsou-li v tomto pásmu žádné 
  jatky - na jatky jí určené, a to pod dohledem úředního 
  veterinárního lékaře, dopravními prostředky, které jsou po 
  každé přepravě pod dohledem úředního veterinárního lékaře 
  vyčištěny a dezinfikovány. Povolit takovou přepravu však lze až 
  po klinickém vyšetření všech zvířat vnímavých druhů přítomných 
  v hospodářství,  provedeném  úředním  veterinárním  lékařem 
  v souladu s bodem 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce, a po 
  posouzení epizootologických okolností, pokud tato vyšetření 
  a posouzení potvrdí, že není důvod k podezření na přítomnost 
  nakažených nebo kontaminovaných zvířat v hospodářství. Maso 
  takto poražených zvířat podléhá opatřením podle § 24. 
 
   (2) Krajská veterinární správa  provádí v rámci výkonu 
státního  veterinárního  dozoru  pravidelné  kontroly  všech 
hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v ochranném pásmu způsobem 
zabraňujícím šíření viru slintavky a kulhavky, který by mohl být 
v těchto  hospodářstvích přítomen.  Kontroly se  zaměřují na 
příslušnou dokumentaci, zejména na soupisy uvedené v odstavci 1 
písm. a),  a na ochranná a  zdolávací opatření uplatňovaná 
k zabránění zavlečení nebo úniku viru slintavky a kulhavky. Mohou 
také zahrnovat klinická vyšetření uvedená v bodě 1 přílohy č. 
3 k této vyhlášce nebo odběry vzorků od zvířat vnímavých druhů 
podle bodu 2.1.1.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 
               § 22 
 
    Přemísťování a přeprava zvířat a jejich produktů 
            v ochranném pásmu 
 
   Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 
písm. d), popřípadě písm. c) zákona stanoví v ochranném pásmu 
zákaz 
a) přemísťování zvířat a jejich produktů mezi hospodářstvími 
  a přepravu zvířat vnímavých druhů v pásmu, 
b) konání trhů, výstav a jiných svodů zvířat vnímavých druhů, 
  včetně jejich shromažďování a obchodování s nimi, 
c) připouštění zvířat vnímavých druhů, pokud při něm dochází 
  k přemísťování zvířat, 
d) umělé inseminace a odběru vaječných buněk a embryí zvířat 
  vnímavých druhů. 
 
               § 23 
 
            Doplňková opatření 
 
   (1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 15, § 49 
odst. 1 písm. d), popřípadě písm. c) a § 55 zákona rozšířit zákazy 
uvedené v § 22 na 
a) přemísťování  nebo přepravu  zvířat druhů  nevnímavých na 
  slintavku a kulhavku mezi hospodářstvími nacházejícími se 
  v ochranném pásmu, anebo z ochranného pásma nebo do ochranného 
  pásma, 
b) přepravu zvířat všech druhů přes ochranné pásmo, 
c) shromažďování osob, které by mohly být v kontaktu se zvířaty 
  vnímavých druhů, pokud existuje nebezpečí šíření viru slintavky 
  a kulhavky, 
d) umělou inseminaci nebo odběr vaječných buněk a embryí zvířat 
  druhů nevnímavých na slintavku a kulhavku, 
e) přemísťování dopravních prostředků určených k přepravě zvířat, 
f) porážení zvířat vnímavých druhů v hospodářství pro soukromou 
  spotřebu, 
g) přepravu krmiv, objemných krmiv, sena a slámy, vyprodukovaných 
  v ochranném pásmu, do hospodářství, v nichž jsou držena zvířata 
  vnímavých druhů. 
 
   (2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona povolit 
a) přepravu zvířat všech druhů přes ochranné pásmo po hlavních 
  silničních tazích11) nebo železnicích, 
b) přepravu zvířat vnímavých druhů, která podle veterinárního 
  osvědčení pocházejí z  hospodářství nacházejícího se mimo 
  ochranné pásmo a jsou přepravována po určené silnici přímo na 
  určené jatky za účelem nutné porážky, přičemž použité dopravní 
  prostředky  musí být  po vyložení  na jatkách  vyčištěny 
  a dezinfikovány pod dohledem úředního veterinárního lékaře 
  a toto čištění a dezinfekce musí být zapsány do knihy jízd 
  dopravního prostředku, 
c) umělou inseminaci zvířat v hospodářství prováděnou zaměstnanci 
  tohoto hospodářství za použití spermatu odebraného od zvířat 
  v tomto  hospodářství,  spermatu  skladovaného  v  tomto 
  hospodářství, anebo spermatu dodaného z inseminační stanice 
  nebo střediska pro odběr spermatu (dále jen "inseminační 
  stanice") na vnější okraj tohoto hospodářství, 
d) přemísťování a přepravu koňovitých při dodržování podmínek 
  uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce, 
e) přepravu krmiv, objemných krmiv, sena a slámy, vyprodukovaných 
  v ochranném pásmu, do hospodářství, v nichž jsou držena zvířata 
  vnímavých druhů, při dodržení stanovených podmínek (§ 32). 
------------------------------------------------------------------ 
11) § 4 odst. 1 a § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
  o pozemních komunikacích. 
 
               § 24 
 
     Opatření týkající se čerstvého masa získaného 
            v ochranném pásmu 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět čerstvé maso, mleté maso a masné 
polotovary získané 
a) ze zvířat vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma, 
b) ze zvířat vnímavých druhů, vyrobené v podniku nacházejícím se 
  v ochranném pásmu. 
 
   (2) Čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary uvedené pod 
písmenem a) musí být opatřeny označením zdravotní nezávadnosti 
podle zvláštního právního předpisu12) a následně přepravovány 
v zapečetěných  nádobách  až  do  podniku  určeného krajskou 
veterinární správou ke zpracování na masné výrobky ošetřené 
v souladu s bodem 1 částí A přílohy č. 7 k této vyhlášce. 
 
   (3) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění 
čerstvého masa, mletého masa a masných polotovarů do oběhu, 
uvedený 
a) v odstavci 1 písm. a), nevztahuje na čerstvé maso, mleté maso 
  a masné polotovary ze zvířat vnímavých druhů pocházejících 
  z ochranného pásma s datem výroby nejméně 21 dnů přede dnem 
  považovaným za počátek nákazy v hospodářství nacházejícím se 
  v ochranném pásmu, skladované  od vyrobení a přepravované 
  odděleně od masa vyrobeného po tomto datu. Toto maso musí být 
  snadno odlišitelné od masa, které není způsobilé k odeslání 
  z ochranného pásma, a to použitím zřetelného označení podle 
  zvláštního právního předpisu13); 
b) v odstavci 1 písm. b), nevztahuje na čerstvé maso, mleté maso 
  a masné polotovary, které pocházejí z podniku nacházejícího se 
  v ochranném pásmu, v němž jsou splněny následující podmínky: 
  1. podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou 
   v rámci  státního veterinárního  dozoru; v  podniku se 
   zpracovávají pouze  čerstvé maso, mleté  maso a masné 
   polotovary uvedené pod písmenem a), anebo čerstvé maso, 
   mleté maso a masné polotovary získané ze zvířat chovaných 
   a poražených  mimo  ochranné  pásmo,  anebo  ze zvířat 
   přepravených do podniku a  poražených v tomto podniku 
   v souladu s § 23 odst. 2 písm. b); 
  2. veškeré takové čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary 
   jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti uvedeným ve 
   zvláštních právních předpisech14); 
  3. veškeré takové čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary 
   jsou během  celého procesu výroby  stanoveným způsobem 
   zřetelně označeny a jsou skladovány a přepravovány odděleně 
   od masa, mletého masa a masných polotovarů, které podle této 
   vyhlášky nejsou způsobilé k odeslání z ochranného pásma. 
 
   (4) Jsou-li čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary 
uvedené v odstavci 3 písm. b) určeny k obchodování mezi členskými 
státy  (dále  jen  "obchodování"),  musí osvědčení zdravotní 
nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených v odstavci 
3 písm. b). Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 
písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům 
seznam podniků  schválených pro účely  osvědčování v těchto 
případech. 
 
   (5) Postup podle odstavce 3 může podléhat, zejména pokud jde 
o označování zdravotní nezávadnosti masa získaného ze zvířat 
vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma, trvajícího po 
dobu více než 30 dnů, zvláštním podmínkám stanoveným orgány Unie. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Část XI oddíl B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb., 
  o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné 
  polotovary a masné výrobky. 
13) Vyhláška č. 202/2003 Sb. 
  Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na 
  čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém 
  chovu a maso volně žijící zvěře. 
14) Část XI přílohy č. 1, části III a VI přílohy č. 3 k vyhlášce 
  č. 202/2003 Sb. 
 
               § 25 
 
     Opatření týkající se masných výrobků vyrobených 
            v ochranném pásmu 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět masné výrobky získané ze zvířat 
vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma. 
 
   (2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění masných 
výrobků do oběhu, uvedený v odstavci 1, nevztahuje na masné 
výrobky, které byly podrobeny jednomu z ošetření uvedených v bodě 
1 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce, anebo vyrobeny z masa 
uvedeného v § 24 odst. 3 písm. a). 
 
               § 26 
 
     Opatření týkající se mléka a mléčných výrobků 
         vyrobených v ochranném pásmu 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět 
a) mléko  získané  od  zvířat  vnímavých druhů pocházejících 
  z ochranného pásma a mléčné výrobky vyrobené z takového mléka, 
b) mléko a mléčné výrobky získané od zvířat vnímavých druhů, 
  vyrobené v podniku nacházejícím se v ochranném pásmu. 
 
   (2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění mléka 
a mléčných výrobků do oběhu, uvedený 
a) v odstavci 1 písm. a), nevztahuje na mléko získané od zvířat 
  vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma a na mléčné 
  výrobky vyrobené z takového mléka 
  1. s datem výroby nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za 
   počátek nákazy v hospodářství nacházejícím se v ochranném 
   pásmu, skladované od vyrobení a přepravované odděleně od 
   mléka a mléčných výrobků vyrobených po tomto datu, nebo 
  2. podrobené jednomu z ošetření uvedených v části A nebo 
   B přílohy č. 9 k této vyhlášce v závislosti na dalším 
   použití mléka a mléčných výrobků. Toto ošetření se provádí 
   v podniku nacházejícím se v ochranném pásmu za podmínek 
   uvedených v odstavci 3, anebo - není-li žádný takový podnik 
   v ochranném pásmu - v podniku určeném krajskou veterinární 
   správou a nacházejícím se mimo ochranné pásmo za podmínek 
   stanovených v odstavci 5, 
b) v odstavci 1 písm. b), nevztahuje na mléko a mléčné výrobky 
  vyrobené v podniku nacházejícím se v ochranném pásmu za 
  podmínek uvedených v odstavci 3. 
 
   (3) V podniku uvedeném v odstavci 2 písm. a) bodě 2 nebo 
písm. b) musí být splněny následující podmínky: 
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci 
  státního veterinárního dozoru, 
b) veškeré mléko použité v podniku splňuje požadavky odstavce 2 
  písm. a),  anebo jde o syrové  mléko získané od zvířat 
  nacházejících se mimo ochranné pásmo, 
c) mléko je během celého procesu výroby stanoveným způsobem 
  zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od 
  syrového mléka a syrových mléčných výrobků, které nejsou určeny 
  k odeslání z ochranného pásma, 
d) syrové mléko se z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné 
  pásmo přepravuje do podniku dopravními prostředky, které byly 
  před zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány a které potom 
  nepřišly do žádného kontaktu s hospodářstvími v ochranném 
  pásmu, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů. 
 
   (4) Je-li  mléko určeno k  obchodování, musí osvědčení 
zdravotní nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených 
v odstavci 3. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 
písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům 
seznam podniků  schválených pro účely  osvědčování v těchto 
případech. 
 
   (5) Při přepravě syrového mléka z hospodářství nacházejícího 
se v ochranném pásmu do podniku nacházejícího se mimo ochranné 
pásmo a při zpracovávání tohoto mléka musí být dodrženy tyto 
podmínky: 
a) zpracování syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů, 
  která jsou držena v ochranném pásmu, v podniku, který se 
  nachází mimo ochranné pásmo, povolila krajská veterinární 
  správa; 
b) povolení krajské veterinární správy obsahuje přesné pokyny 
  k přepravě syrového mléka včetně určení trasy přepravy do 
  určeného podniku; 
c) přeprava se provádí dopravními prostředky, které byly před 
  zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány, jsou konstruovány 
  a udržovány tak, aby nedocházelo k úniku mléka během přepravy, 
  a jsou vybaveny tak, aby se zabránilo vzniku aerosolu během 
  nakládky a vykládky mléka; 
d) před opuštěním hospodářství, ze kterého pochází mléko zvířat 
  vnímavých  druhů, byly  provedeny vyčištění  a dezinfekce 
  spojovacích hadic, pneumatik, podběhů kol, spodních částí 
  dopravních prostředků a jakéhokoli vyteklého mléka. Po poslední 
  dezinfekci a před opuštěním ochranného pásma nesmí dopravní 
  prostředky  přijít do  žádného kontaktu  s hospodářstvími 
  v ochranném pásmu, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů; 
e) dopravní  prostředky  jsou  přísně  vyhrazeny pro určenou 
  zeměpisnou nebo správní oblast, jsou podle toho označeny 
  a mohou být přemístěny do jiné oblasti pouze po vyčištění 
  a dezinfekci provedených pod dohledem úředního veterinárního 
  lékaře. 
 
   (6) Odběr a přeprava vzorků syrového mléka získaného od 
zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejících se v ochranném 
pásmu  do  laboratoře,  s  výjimkou diagnostické veterinární 
laboratoře schválené  pro diagnostiku slintavky  a kulhavky, 
a zpracování mléka v takové laboratoři jsou zakázány. 
 
               § 27 
 
     Opatření týkající se spermatu, vaječných buněk 
     a embryí odebraných od zvířat vnímavých druhů 
            v ochranném pásmu 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět sperma, vaječné buňky a embrya 
získané od zvířat vnímavých druhů pocházejících z ochranného 
pásma. 
 
   (2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění 
spermatu, vaječných buněk a embryí do oběhu, uvedený v odstavci 
1, nevztahuje na sperma, vaječné buňky a embrya odebrané, zmrazené 
a skladované nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek 
nákazy virem slintavky a kulhavky v hospodářství nacházejícím se 
v ochranném pásmu. 
 
   (3) Zmrazené sperma, odebrané v souladu se zvláštním právním 
předpisem15) po dnu považovaném za počátek nákazy podle odstavce 
2, musí být skladováno odděleně a může být uvedeno do oběhu pouze 
tehdy, jestliže 
a) všechna ochranná a zdolávací opatření související se vznikem 
  ohniska slintavky a kulhavky byla zrušena v souladu s § 35, 
b) všechna zvířata držená v inseminační stanici byla klinicky 
  vyšetřena a podle bodu 2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce byly 
  odebrány a sérologicky vyšetřeny  vzorky k prokázání, že 
  inseminační stanice je prostá nákazy, 
c) bylo provedeno sérologické vyšetření vzorku, odebraného od 
  dárcovského zvířete nejméně za 28 dnů po odběru spermatu, za 
  účelem zjištění protilátek proti viru slintavky a kulhavky, 
  a to s negativním výsledkem. 
------------------------------------------------------------------ 
15) Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na 
  obchodování  se  spermatem,  vaječnými  buňkami a embryi 
  a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. 
 
               § 28 
 
      Přeprava a rozmetání hnoje a rozstřikování 
       kejdy a močůvky zvířat vnímavých druhů 
        vyprodukovaných v ochranném pásmu 
 
   (1) Uvnitř ochranného pásma nelze přepravovat a rozmetat hnůj 
a rozstřikovat kejdu a močůvku z hospodářství a z prostorů 
a dopravních prostředků uvedených v § 17, které se nacházejí 
v ochranném pásmu a ve kterých jsou držena zvířata vnímavých 
druhů. 
 
   (2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona povolit přemístění hnoje zvířat vnímavých 
druhů z hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu do 
určeného podniku k ošetření  v souladu s právními předpisy 
Evropských  společenství9), anebo  k přechodnému  skladování, 
a jde-li  o  hnůj  z  hospodářství nepodléhajícího ochranným 
a zdolávacím opatřením uvedeným v § 5 nebo v § 11, k rozmetání na 
určených polích za těchto podmínek: 
a) veškerý hnůj byl vyprodukován nejméně 21 dnů přede dnem 
  považovaným za počátek nákazy v hospodářství nacházejícím se 
  v ochranném pásmu a hnůj, kejda nebo močůvka jsou rozmetány 
  nebo rozstřikovány blízko u země v dostatečné vzdálenosti od 
  hospodářství, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů, 
  a neprodleně zapraveny do půdy, nebo 
b) v případě hnoje od skotu nebo prasat 
  1. vyšetření všech zvířat v hospodářství, provedené úředním 
   veterinárním  lékařem,  vyloučilo  přítomnost  zvířat 
   podezřelých z nákazy virem slintavky a kulhavky, 
  2. veškerý hnůj byl vyprodukován nejméně 4 dny před uvedeným 
   vyšetřením všech zvířat v hospodářství, 
  3. hnůj je zapraven do půdy na určených polích nedaleko 
   hospodářství původu a v dostatečné vzdálenosti od jiných 
   hospodářství uvnitř ochranného pásma, v nichž jsou držena 
   zvířata vnímavých druhů. 
 
   (3) Dojde-li k povolení přemístění hnoje, kejdy nebo močůvky 
z hospodářství, v němž jsou držena zvířata vnímavých druhů, musí 
být přijata účinná opatření k zabránění šíření viru slintavky 
a kulhavky, zejména musí být zajištěny čištění a dezinfekce 
vodotěsných dopravních prostředků po nakládce a před odjezdem 
z hospodářství. 
------------------------------------------------------------------ 
9) Bod 5 části A oddílu II kapitoly III přílohy VIII k nařízení 
  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002. 
 
               § 29 
 
    Opatření týkající se kůží a kožek zvířat vnímavých 
           druhů v ochranném pásmu 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět kůže a kožky zvířat vnímavých druhů 
pocházejících z ochranného pásma. 
 
   (2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění kůží 
a kožek do oběhu uvedený v odstavci 1 nevztahuje na kůže a kožky, 
které 
a) byly získány nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek 
  nákazy v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 1 a byly skladovány 
  odděleně od kůží a kožek získaných po tomto dnu, nebo 
b) splňují podmínky stanovené v bodě 2 části A přílohy č. 7 k této 
  vyhlášce. 
 
               § 30 
 
    Opatření týkající se ovčí vlny, srsti přežvýkavců 
    a prasečích štětin pocházejících z ochranného pásma 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět ovčí vlnu, srst přežvýkavců 
a prasečí štětiny pocházející z ochranného pásma. 
 
   (2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění ovčí 
vlny, srsti přežvýkavců a prasečích štětin do oběhu uvedený 
v odstavci 1 nevztahuje na nezpracovanou ovčí vlnu, nezpracovanou 
srst přežvýkavců a nezpracované prasečí štětiny, které 
a) byly vyprodukovány nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za 
  počátek nákazy v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 1 a byly 
  skladovány odděleně od ovčí vlny, srsti přežvýkavců a prasečích 
  štětin vyprodukovaných po tomto dnu, nebo 
b) splňují podmínky stanovené v bodě 3 části A přílohy č. 7 k této 
  vyhlášce. 
 
               § 31 
 
    Opatření týkající se jiných živočišných produktů 
        vyprodukovaných v ochranném pásmu 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět živočišné produkty, neuvedené 
v § 24 až 30, získané ze zvířat vnímavých druhů pocházejících 
z ochranného pásma. 
 
   (2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění jiných 
živočišných produktů do oběhu podle odstavce 1 nevztahuje na 
produkty uvedené v odstavci 1, které 
a) byly vyprodukovány nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za 
  počátek nákazy v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 1 a byly 
  skladovány a přepravovány odděleně od produktů vyprodukovaných 
  po tomto dnu, 
b) byly ošetřeny v souladu s bodem 4 částí A přílohy č. 7 k této 
  vyhlášce, 
c) splňují, v případě zvláštních produktů, podmínky stanovené 
  v bodech 5 až 9 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce, 
d) jsou směsí  produktů, které nepodléhají  dalšímu ošetření 
  a obsahují další živočišné produkty, které byly podrobeny 
  ošetření  zajišťujícímu zničení  případně přítomného  viru 
  slintavky a  kulhavky, anebo pocházejí  ze zvířat, která 
  nepodléhají ochranným  a zdolávacím opatřením  podle této 
  vyhlášky, nebo 
e) jsou balené a určené k použití jako činidlo k diagnostice in 
  vitro nebo jako laboratorní činidlo. 
 
               § 32 
 
    Opatření týkající se krmiv, objemných krmiv, sena 
      a slámy pocházejících z ochranného pásma 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět krmiva, objemná krmiva, seno 
a slámu pocházející z ochranného pásma. 
 
   (2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění krmiv, 
objemných krmiv, sena a slámy do oběhu podle odstavce 1 nevztahuje 
na 
a) krmiva, objemná krmiva, seno a slámu 
  1. vyprodukované nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za 
   počátek nákazy v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 1 
   a skladované a přepravované odděleně od krmiv, objemných 
   krmiv, sena a slámy vyprodukovaných po tomto dnu, 
  2. určené k použití uvnitř ochranného pásma povolenému krajskou 
   veterinární správou, 
  3. vyprodukované v prostorech, v nichž nejsou držena zvířata 
   vnímavých druhů, nebo 
  4. vyprodukované v podniku, v němž nejsou držena zvířata 
   vnímavých druhů, a suroviny pocházejí z prostorů uvedených 
   v bodě 3 nebo z prostorů nacházejících se mimo ochranné 
   pásmo, 
b) objemná krmiva a slámu vyprodukované v hospodářství, v němž 
  jsou držena zvířata vnímavých druhů, jestliže tato objemná 
  krmiva a sláma splňují požadavky uvedené v bodě 1 části 
  B přílohy č. 7 k této vyhlášce. 
 
               § 33 
 
      Povolování odchylek a doplňkové osvědčování 
 
   (1) Odchylky od zákazů uvedených v § 23 až 32 povoluje 
krajská veterinární správa v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) 
zákona rozhodnutím na základě zjištění, že všechny stanovené 
podmínky jsou dodržovány po dostatečně dlouhou dobu před tím, než 
produkty opustí ochranné pásmo, a že neexistuje žádné nebezpečí 
šíření viru slintavky a kulhavky. 
 
   (2) Jakákoli odchylka od zákazů uvedených v § 24 až 32, pokud 
se týká produktů určených k obchodování, musí být předmětem 
doplňkového osvědčování. 
 
               § 34 
 
    Doplňková opatření uplatňovaná v ochranném pásmu 
 
   (1) Orgány veterinární správy mohou v souladu s § 15 a § 48 
odst. 1 písm. c) nebo § 49 odst. 1 písm. d), popřípadě písm. c) 
zákona   a  při   zohlednění  zvláštních   převažujících 
epizootologických,  zootechnických,  obchodních  a  sociálních 
podmínek v nákazou postiženém pásmu přijímat vedle ochranných 
a zdolávacích opatření uplatňovaných v ochranném pásmu podle této 
vyhlášky jakákoli doplňková ochranná a zdolávací opatření, která 
považují za nezbytná a přiměřená pro potlačení viru slintavky 
a kulhavky. 
 
   (2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) bodem 2 zákona informuje Komisi a ostatní členské státy 
o přijatých doplňkových opatřeních. 
 
               § 35 
 
        Zrušení opatření v ochranném pásmu 
 
   (1) Ochranná a zdolávací opatření uplatňovaná v ochranném 
pásmu musí být dodržována až do doby, kdy 
a) od  utracení všech  zvířat vnímavých  druhů a neškodného 
  odstranění jejich kadáverů v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 
  1 a od ukončení čištění a dezinfekce hospodářství provedených 
  podle § 12 uplynulo nejméně 15 dnů, 
b) ve všech hospodářstvích, v nichž jsou držena zvířata vnímavých 
  druhů a jež se nacházejí v ochranném pásmu, bylo provedeno 
  šetření s negativními výsledky. 
 
   (2)  Po  zrušení  ochranných  a  zdolávacích  opatření 
uplatňovaných pro ochranné pásmo musí být dále po dobu nejméně 15 
dnů dodržována ochranná a zdolávací opatření uplatňovaná pro pásmo 
dozoru, uvedená v § 36 až 41, až do jejich zrušení podle § 43. 
 
   (3) Šetření podle odstavce 1 písm. b) se provádí podle bodu 
1 přílohy č. 3 k této vyhlášce a zahrnuje opatření uvedená v bodě 
2. 3. přílohy č. 3 k této vyhlášce se zřetelem ke kritériím 
uvedeným v bodech 2.1.1. a 2.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 
               § 36 
 
      Opatření v hospodářstvích v pásmu dozoru 
 
   (1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 
1 písm. d), popřípadě písm. c) zákona zajistí, aby byla v pásmu 
dozoru uplatňována ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 21 
odst. 1. 
 
   (2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona povolit přepravu zvířat vnímavých druhů 
z hospodářství v pásmu dozoru za účelem poražení přímo na jatky 
nacházející se mimo pásmo dozoru, je-li kapacita pro porážení 
zvířat v pásmu dozoru nedostatečná, anebo není-li tam žádná, a to 
pod dohledem úředního veterinárního lékaře. 
 
   (3) Povolení k přepravě zvířat na jatky podle odstavce 2 může 
být dáno pouze při splnění těchto podmínek: 
a) soupis hospodářství podle § 21 odst. 1 písm. a) je kontrolován 
  úředním  veterinárním  lékařem  a  epizootologická situace 
  hospodářství neodůvodňuje podezření z nákazy nebo z kontaminace 
  virem slintavky a kulhavky, 
b) všechna zvířata vnímavých druhů v hospodářství byla prohlédnuta 
  úředním veterinárním lékařem s negativním výsledkem, 
c) reprezentativní počet zvířat byl, při zohlednění statistických 
  parametrů uvedených v bodě 2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce, 
  důkladně klinicky vyšetřen za účelem vyloučení přítomnosti 
  klinicky nemocných nebo z nákazy podezřelých zvířat, 
d) jatky jsou určeny krajskou veterinární správou a nacházejí se 
  co nejblíže pásma dozoru, 
e) maso získané z těchto zvířat je ošetřeno podle § 38. 
 
               § 37 
 
        Přemísťování zvířat vnímavých druhů 
            uvnitř pásma dozoru 
 
   (1) Zvířata vnímavých druhů nesmí opustit hospodářství uvnitř 
pásma dozoru. 
 
   (2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona povolit 
a) vyhánění zvířat, bez jejich kontaktu se zvířaty vnímavých druhů 
  z jiných hospodářství, na pastvu nacházející se v pásmu dozoru, 
  ne však dříve než za 15 dnů po zjištění posledního ohniska 
  slintavky a kulhavky v ochranném pásmu, 
b) přepravu zvířat za účelem poražení přímo na jatky nacházející 
  se v témž pásmu, a to pod dohledem úředního veterinárního 
  lékaře, 
c) přepravu zvířat v souladu s § 36 odst. 2 a 3, 
d) přepravu zvířat v souladu s § 23 odst. 2 písm. a) a b). 
 
   (3) Přemístění zvířat uvedené 
a) v odstavci 2 písm. a) však může být povoleno pouze poté, kdy na 
  základě vyšetření všech zvířat vnímavých druhů přítomných 
  v hospodářství,  provedeného úředním  veterinárním lékařem, 
  včetně vyšetření vzorků odebraných podle bodu 2.2. přílohy č. 
  3 k této vyhlášce, lze vyloučit přítomnost zvířat podezřelých 
  z nákazy nebo podezřelých z kontaminace, 
b) v odstavci 2 písm. b) však může být povoleno pouze poté, kdy 
  jsou s uspokojivým výsledkem provedena ochranná a zdolávací 
  opatření uvedená v § 36 odst. 3 písm. a) a b). 
 
   (4) Krajská veterinární  správa zajistí co nejrychlejší 
dohledání zvířat vnímavých druhů přemístěných z pásma dozoru 
v období nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy 
v hospodářství nacházejícím se v navazujícím ochranném pásmu. 
 
   (5) Státní veterinární správa informuje v souladu s § 48 
odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona ostatní členské státy o výsledcích 
dohledávání zvířat podle odstavce 4. 
 
               § 38 
 
   Opatření týkající se čerstvého masa zvířat vnímavých 
        druhů pocházejících z pásma dozoru 
      a masných výrobků vyrobených z tohoto masa 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět 
a) čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary získané ze zvířat 
  vnímavých druhů, pocházejících z pásma dozoru, a masné výrobky 
  vyrobené z tohoto masa, 
b) čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 
  získané  ze zvířat  vnímavých druhů,  vyrobené v podniku 
  nacházejícím se v pásmu dozoru. 
 
   (2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že se zákaz uvádění čerstvého 
masa, mletého masa a masných polotovarů do oběhu uvedených 
v odstavci 1 písm. a) nevztahuje na 
a) čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary s datem výroby 
  nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy 
  v hospodářství nacházejícím se v navazujícím ochranném pásmu, 
  skladované od  vyrobení a přepravované  odděleně od masa 
  vyrobeného po tomto datu. Toto maso musí být snadno odlišitelné 
  od masa, které není způsobilé k odeslání z pásma dozoru, a to 
  použitím  zřetelného  označení  podle  zvláštního právního 
  předpisu13); 
b) čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary získané od zvířat 
  přepravovaných na  jatky za podmínek  přinejmenším stejně 
  přísných, jako jsou podmínky uvedené v § 36 odst. 3 písm. a) až 
  e), a za předpokladu, že maso je podrobeno opatřením uvedeným 
  v odstavci 3 písm. a); 
c) masné výrobky získané z čerstvého masa pocházejícího ze zvířat 
  vnímavých druhů z pásma dozoru, které je opatřeno označením 
  zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu12) 
  a které je přepravováno pod dohledem úředního veterinárního 
  lékaře až do podniku určeného k jeho ošetření podle bodu 1 
  části A přílohy č. 7 k této vyhlášce. 
 
   (3) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že se zákaz uvádění čerstvého 
masa, mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků uvedených 
v odstavci 1 písm. b) nevztahuje na 
a) čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary, které pocházejí 
  z podniku nacházejícího se v pásmu dozoru, v němž jsou splněny 
  tyto podmínky: 
  1. podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou 
   v rámci státního veterinárního dozoru, 
  2. v podniku se zpracovávají pouze čerstvé maso, mleté maso 
   a masné polotovary uvedené v odstavci 2 písm. b) a splňující 
   doplňkové podmínky uvedené v části B přílohy č. 8 k této 
   vyhlášce, anebo čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary 
   získané ze zvířat chovaných a poražených mimo pásmo dozoru, 
   nebo ze zvířat přepravených do podniku v souladu s § 23 
   odst. 2 písm. b), 
  3. veškeré takové čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary 
   jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti uvedeným ve 
   zvláštních právních předpisech14), 
  4. veškeré takové čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary 
   jsou během  celého procesu výroby  stanoveným způsobem 
   zřetelně označeny a jsou skladovány a přepravovány odděleně 
   od masa, mletého masa a masných polotovarů, které podle této 
   vyhlášky nejsou způsobilé k odeslání z pásma dozoru, 
b) masné výrobky vyrobené v podniku nacházejícím se v pásmu 
  dozoru, které odpovídají požadavkům odstavce 2 písm. c), anebo 
  jsou vyrobeny z masa, které odpovídá požadavkům písmene a). 
 
   (4) Jsou-li čerstvé maso, mleté maso a masné polotovary 
určeny k obchodování, musí osvědčení o zdravotní nezávadnosti 
osvědčovat také splnění podmínek uvedených v odstavci 3. Státní 
veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 
zákona předá Komisi a ostatním členským státům seznam podniků 
schválených pro účely osvědčování v těchto případech. 
 
   (5) Postup podle odstavce 2 může podléhat, zejména pokud jde 
o označování zdravotní nezávadnosti masa získaného ze zvířat 
vnímavých druhů pocházejících z pásma dozoru, trvajícího po dobu 
více než 30 dnů, zvláštním podmínkám stanoveným orgány Unie. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Část XI oddíl B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb., 
  o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné 
  polotovary a masné výrobky. 
13) Vyhláška č. 202/2003 Sb. 
  Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na 
  čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém 
  chovu a maso volně žijící zvěře. 
14) Část XI přílohy č. 1, části III a VI přílohy č. 3 k vyhlášce 
  č. 202/2003 Sb. 
 
               § 39 
 
     Opatření týkající se mléka a mléčných výrobků 
       od zvířat vnímavých druhů, vyrobených 
             v pásmu dozoru 
 
   (1) Do oběhu nelze uvádět 
a) mléko získané od zvířat vnímavých druhů pocházejících z pásma 
  dozoru a mléčné výrobky vyrobené z takového mléka, 
b) mléko a mléčné výrobky získané od zvířat vnímavých druhů, 
  vyrobené v podniku nacházejícím se v pásmu dozoru. 
 
   (2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že se zákaz uvádění mléka 
a mléčných výrobků do oběhu uvedený v odstavci 1 písm. a) 
nevztahuje  na  mléko  získané  od  zvířat  vnímavých druhů 
pocházejících z pásma dozoru  a na mléčné výrobky vyrobené 
z takového mléka 
a) s datem výroby nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek 
  nákazy v hospodářství nacházejícím se v navazujícím ochranném 
  pásmu, skladované od vyrobení a přepravované odděleně od mléka 
  a mléčných výrobků vyrobených po tomto datu; 
b) podrobené jednomu z ošetření uvedených v části A nebo B přílohy 
  č. 9 k této vyhlášce  v závislosti na dalším použití mléka 
  a mléčných výrobků.  Toto ošetření se  provádí v podniku 
  nacházejícím se  v pásmu dozoru  za podmínek stanovených 
  v odstavci 3, anebo - není-li žádný takový podnik v pásmu 
  dozoru - v podniku  určeném krajskou veterinární správou 
  a nacházejícím se mimo ochranné pásmo a mimo pásmo dozoru. 
 
   (3) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že se zákaz uvádění mléka 
a mléčných výrobků do oběhu uvedený v odstavci 1 písm. b) 
nevztahuje na  mléko a mléčné  výrobky vyrobené v  podniku 
nacházejícím se v pásmu dozoru, v němž jsou splněny tyto podmínky: 
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci 
  státního veterinárního dozoru, 
b) veškeré mléko použité v podniku splňuje požadavky odstavce 2 
  písm. b),  anebo jde o syrové  mléko získané od zvířat 
  nacházejících se mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, 
c) mléko je během celého procesu výroby stanoveným způsobem 
  zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od 
  mléka a mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání 
  z pásma dozoru, 
d) syrové mléko se z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné 
  pásmo a mimo pásmo dozoru přepravuje do podniku dopravními 
  prostředky, které byly  před zahájením přepravy vyčištěny 
  a dezinfikovány a které potom nepřišly do žádného kontaktu 
  s hospodářstvími v ochranném pásmu a pásmu dozoru, v nichž jsou 
  držena zvířata vnímavých druhů. 
 
   (4) Je-li  mléko určeno k  obchodování, musí osvědčení 
zdravotní nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených 
v odstavci 3. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 
písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům 
seznam podniků  schválených pro účely  osvědčování v těchto 
případech. 
 
   (5) Při přepravě syrového mléka z hospodářství nacházejícího 
se v pásmu dozoru do podniku nacházejícího se mimo ochranné pásmo 
a mimo pásmo dozoru a při zpracovávání tohoto mléka musí být 
dodrženy tyto podmínky: 
a) zpracování syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů, 
  která jsou držena v pásmu dozoru, v podniku, který se nachází 
  mimo ochranné pásmo a mimo pásmo dozoru, povolila krajská 
  veterinární správa; 
b) povolení krajské veterinární správy obsahuje přesné pokyny 
  k přepravě syrového mléka včetně určení trasy přepravy do 
  určeného podniku; 
c) přeprava se provádí dopravními prostředky, které byly před 
  zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány, jsou konstruovány 
  a udržovány tak, aby nedocházelo k úniku mléka během přepravy, 
  a jsou vybaveny tak, aby se zabránilo vzniku aerosolu během 
  nakládky a vykládky mléka; 
d) před opuštěním hospodářství, ze kterého pochází mléko zvířat 
  vnímavých  druhů, byly  provedeny vyčištění  a dezinfekce 
  spojovacích hadic, pneumatik, podběhů kol, spodních částí 
  dopravních prostředků a jakéhokoli vyteklého mléka. Po poslední 
  dezinfekci a před opuštěním  pásma dozoru nesmí dopravní 
  prostředky  přijít do  žádného kontaktu  s hospodářstvími 
  v ochranném pásmu a pásmu dozoru, v nichž jsou držena zvířata 
  vnímavých druhů; 
e) dopravní  prostředky  jsou  přísně  vyhrazeny pro určenou 
  zeměpisnou nebo správní oblast, jsou podle toho označeny 
  a mohou být přemístěny do jiné oblasti pouze po vyčištění 
  a dezinfekci provedených pod dohledem úředního veterinárního 
  lékaře. 
 
   (6) Odběr a přeprava vzorků syrového mléka získaného od 
zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejících se v pásmu 
dozoru  do laboratoře,  s výjimkou  diagnostické veterinární 
laboratoře schválené  pro diagnostiku slintavky  a kulhavky, 
a zpracování mléka v takové laboratoři podléhají souhlasu krajské 
veterinární správy a opatřením k zabránění jakéhokoli šíření 
případně přítomného viru slintavky a kulhavky. 
 
               § 40 
 
    Přeprava a rozmetání hnoje a rozstřikování kejdy 
        a močůvky zvířat vnímavých druhů 
         vyprodukovaných v pásmu dozoru 
 
   (1) Uvnitř i vně pásma dozoru nelze přepravovat a rozmetat 
hnůj a rozstřikovat kejdu a močůvku z hospodářství a z prostorů 
uvedených v § 17, které se nacházejí v pásmu dozoru a ve kterých 
jsou držena zvířata vnímavých druhů. 
 
   (2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona za výjimečných okolností povolit přepravu 
hnoje, kejdy a močůvky dopravními prostředky, před přepravou i po 
přepravě řádně vyčištěnými a dezinfikovanými, k rozmetání hnoje 
nebo rozstřikování kejdy nebo močůvky v určeném prostoru v pásmu 
dozoru, dostatečně vzdáleném od hospodářství, v nichž jsou držena 
zvířata vnímavých druhů, a to při splnění jedné z následujících 
podmínek: 
a) vyšetření  všech zvířat  vnímavých druhů  v hospodářství, 
  provedené úředním veterinárním lékařem, vyloučilo přítomnost 
  zvířat podezřelých z nákazy virem slintavky a kulhavky a hnůj, 
  kejda nebo močůvka jsou rozmetány či rozstřikovány blízko 
  u země tak, aby se zabránilo vzniku aerosolu, a jsou neprodleně 
  zapraveny do půdy, nebo 
b) klinické vyšetření všech zvířat vnímavých druhů v hospodářství, 
  provedené úředním veterinárním lékařem, mělo negativní výsledky 
  a hnůj je zapraven do půdy, nebo 
c) hnůj je přemísťován do určeného podniku k ošetření v souladu 
  s právními  předpisy  Evropských  společenství9),  anebo 
  k přechodnému skladování. 
------------------------------------------------------------------ 
9) Bod 5 části A oddílu II kapitoly III přílohy VIII k nařízení 
  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002. 
 
               § 41 
 
    Opatření týkající se jiných živočišných produktů 
         vyprodukovaných v pásmu dozoru 
 
   Jiné živočišné produkty, než jsou produkty uvedené v § 38 až 
40, mohou být uváděny do oběhu, pokud splňují podmínky uvedené 
v § 27, 29, 30 a 31. 
 
               § 42 
 
     Doplňková opatření uplatňovaná v pásmu dozoru 
 
   (1) Orgány veterinární správy mohou v souladu s § 15 a § 48 
odst. 1 písm. c) nebo § 49 odst. 1 písm. d), popřípadě písm. c) 
zákona   a  při   zohlednění  zvláštních   převažujících 
epizootologických,  zootechnických,  obchodních  a  sociálních 
podmínek v nákazou postiženém pásmu přijímat vedle ochranných 
a zdolávacích opatření uplatňovaných v pásmu dozoru podle této 
vyhlášky jakákoli doplňková ochranná a zdolávací opatření, která 
považují za nezbytná a přiměřená pro potlačení viru slintavky 
a kulhavky. Mají-li být přijata doplňková ochranná a zdolávací 
opatření k omezení přemísťování koňovitých, vychází se z opatření 
uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce. 
 
   (2) Pro povolování odchylek od zákazů uvedených v § 36 až 41 
platí obdobně § 33. 
 
               § 43 
 
         Zrušení opatření v pásmu dozoru 
 
   (1) Ochranná a zdolávací opatření uplatňovaná v pásmu dozoru 
musí být dodržována až do doby, kdy 
a) od  utracení všech  zvířat vnímavých  druhů a neškodného 
  odstranění jejich kadáverů v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 
  1 a od ukončení čištění a dezinfekce hospodářství provedených 
  podle § 12 uplynulo nejméně 30 dnů, 
b) v ochranném pásmu jsou splněny požadavky uvedené v § 35 odst. 
  1, 
c) bylo provedeno šetření s negativními výsledky. 
 
   (2) Šetření podle odstavce 1 písm. c) se provádí podle bodu 
1 přílohy č. 3 k této vyhlášce a zahrnuje opatření uvedená v bodě 
2.4. přílohy č. 3 k této vyhlášce se zřetelem ke kritériím 
uvedeným v bodě 2.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 
               Oddíl 6 
      Regionalizace, označování zvířat vnímavých 
       druhů a kontrola jejich přemísťování 
 
               § 44 
 
             Regionalizace 
 
   (1) Dosahuje-li šíření viru slintavky a kulhavky velkých 
rozměrů, přestože byla uplatněna ochranná a zdolávací opatření 
podle této vyhlášky, anebo provádí-li se nouzové očkování, provede 
Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. c) zákona 
regionalizaci území České republiky, při níž vymezí jedno nebo 
více pásem s omezením a pásem prostých nákazy. V souladu s § 48 
odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona pak neprodleně informuje Komisi 
o přijatých prováděcích pravidlech  k ochranným a zdolávacím 
opatřením zavedeným v pásmu (pásmech) s omezením. 
 
   (2) Před vymezením pásem s omezením musí být náležitě 
posouzena epizootologická situace zejména se zřetelem na možnou 
dobu a  pravděpodobné místo zavlečení  nákazy, možné šíření 
a pravděpodobné časové období nezbytné k eradikaci viru slintavky 
a kulhavky. 
 
   (3) Při vymezování pásem s omezením se berou v úvahu 
administrativní hranice nebo přirozené překážky. Regionalizace 
zahrnuje zpočátku větší územní celky, než jsou oblasti. Na základě 
výsledků epizootologického šetření uvedeného v § 14 však může být 
pásmo s omezením zmenšeno; zmenšené pásmo nesmí být menší, než je 
podoblast a, v případě potřeby, okolní podoblasti. Dojde-li 
k dalšímu šíření viru slintavky a kulhavky, pásmo s omezením se 
rozšíří na další oblasti nebo podoblasti. 
 
   (4) Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení zvláštního 
právního předpisu o veterinárních kontrolách při obchodování se 
zvířaty16). 
------------------------------------------------------------------ 
16) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při 
  obchodování se zvířaty. 
 
               § 45 
 
          Opatření v pásmu s omezením 
 
   (1) Byla-li  zavedena regionalizace, musí  být v pásmu 
s omezením přijata zejména tato ochranná a zdolávací opatření: 
a) kontrola přepravy  a přemísťování zvířat  vnímavých druhů 
  a produktů  živočišného  původu  a  kontrola  přemísťování 
  dopravních prostředků, pokud by  mohly být nositeli viru 
  slintavky a kulhavky, uvnitř pásma s omezením; 
b) dohledávání čerstvého masa a syrového mléka, a pokud možno 
  i jiných  skladovaných  produktů,  které  nejsou způsobilé 
  k odeslání z pásma s omezením, jakož i jejich označování 
  stanovené zvláštními právními předpisy17); 
c) zvláštní  osvědčování zvířat  vnímavých druhů  a produktů 
  získaných z takových zvířat a opatřování produktů vhodných 
  k lidské spotřebě, které jsou způsobilé k odeslání z pásma 
  s omezením a splňují podmínky požadované pro takové odeslání, 
  označením zdravotní nezávadnosti způsobem stanoveným zvláštními 
  právními předpisy17); 
d) dohledávání zvířat vnímavých druhů, která byla odeslána z pásma 
  s omezením do jiných členských států v době mezi pravděpodobným 
  dnem zavlečení viru slintavky a kulhavky a dnem zavedení 
  regionalizace. Tato zvířata musí být izolována pod dohledem 
  úředního veterinárního lékaře až do doby úředního vyloučení 
  možnosti nakažení nebo kontaminace. 
 
   (2) Dohledané čerstvé maso, získané ze zvířat vnímavých druhů 
v pásmu s omezením v době mezi pravděpodobným dnem zavlečení viru 
slintavky a kulhavky a dnem zavedení regionalizace, musí být 
ošetřeno podle bodu 1 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce. 
Dohledané syrové mléko a syrové mléčné výrobky, získané ze zvířat 
vnímavých druhů a vyrobené v pásmu s omezením v době mezi 
pravděpodobným dnem zavlečení viru slintavky a kulhavky a dnem 
zavedení regionalizace, musí být ošetřeny podle části A nebo 
B přílohy č. 9 k této  vyhlášce v závislosti na jejich dalším 
použití, anebo pozastaveny až do doby úředního vyloučení možné 
kontaminace virem slintavky a kulhavky. 
 
   (3) Označování zdravotní nezávadnosti produktů, které byly 
získány ze zvířat nebo od zvířat vnímavých druhů pocházejících 
z pásma s omezením a které nejsou určeny k uvedení do oběhu mimo 
pásmo s omezením, musí odpovídat případným zvláštním opatřením, 
která byla přijata orgány Unie18). 
------------------------------------------------------------------ 
17) Například vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 201/2003 Sb. 
  a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na 
  mléko a mléčné výrobky. 
18) Čl. 4 odst. 3 směrnice Rady 2003/85/ES. 
 
               § 46 
 
        Označování zvířat vnímavých druhů 
 
   (1) V případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky mohou 
zvířata vnímavých druhů opustit hospodářství, v němž jsou držena, 
pouze za předpokladu, že jsou trvale a nesmazatelně označena 
takovým způsobem, že orgány státního veterinárního dozoru mohou 
rychle zjistit jejich přemísťování a hospodářství původu, anebo 
jakékoli jiné hospodářství, z něhož tato zvířata přicházejí. Ve 
zvláštních případech uvedených v § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 a se 
zřetelem na epizootologickou situaci však může krajská veterinární 
správa povolit jiné způsoby rychlého dohledávání přemístěných 
zvířat a hospodářství původu nebo hospodářství, z něhož zvířata 
přicházejí. 
 
   (2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) bodem 2 zákona informuje Komisi o způsobech označování zvířat, 
popřípadě  o  jiných  způsobech  rychlého dohledávání jejich 
přemísťování a hospodářství původu, anebo hospodářství, z něhož 
zvířata  přicházejí, v  souvislosti s  tlumením slintavky a 
kulhavky. 
 
               § 47 
 
     Kontrola přemísťování zvířat v případě výskytu 
         ohniska slintavky a kulhavky 
 
   (1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 
1 písm. c) zákona zajistí, aby v pásmu s omezením 
a) chovatelé poskytovali orgánům státního veterinárního dozoru na 
  jejich žádost informace o zvířatech, která vstoupila do jejich 
  hospodářství nebo je opustila. V případě zvířat vnímavých druhů 
  jsou takovými informacemi zejména údaje požadované v § 17a 
  zákona; 
b) dopravci,  kteří přepravují  zvířata, poskytovali  orgánům 
  státního veterinárního dozoru  na jejich žádost informace 
  o zvířatech  vnímavých druhů,  která přepravují.  Takovými 
  informacemi jsou zejména tyto údaje: 
  1. místo a datum nakládky zvířat, jméno a příjmení, popř. 
   obchodní firma, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firma nebo 
   název, jde-li o právnickou osobu, a adresa hospodářství nebo 
   shromažďovacího střediska, kde jsou zvířata nakládána; 
  2. místo a datum dodání zvířat, jméno a příjmení, popř. 
   obchodní firma, a místo trvalého pobytu (místo podnikání, 
   liší-li se od místa trvalého pobytu), jde-li o fyzickou 
   osobu,  obchodní  firma  nebo  název  a sídlo, jde-li 
   o právnickou osobu, příjemce (příjemců); 
  3. druh a počet přepravovaných zvířat; 
  4. datum a místo čištění a dezinfekce dopravního prostředku; 
  5. podrobnosti o průvodních dokladech (včetně jejich číselného 
   nebo jiného označení); 
c) obchodníci  se  zvířaty  poskytovali  orgánům  státního 
  veterinárního dozoru na jejich žádost údaje týkající se zvířat 
  vnímavých druhů, s nimiž obchodují. Takovými informacemi jsou 
  zejména tyto údaje: 
  1. jméno a příjmení, popř. obchodní firma, a místo trvalého 
   pobytu (místo podnikání, liší-li se od místa trvalého 
   pobytu), jde-li o fyzickou osobu, obchodní firma nebo název 
   a sídlo, jde-li o právnickou osobu, chovatele, místo původu, 
   datum nákupu, kategorie, počet  a označení skotu nebo 
   registrační číslo hospodářství původu nebo stáda původu 
   prasat; 
  2. registrační číslo dopravce nebo licenční číslo nákladního 
   vozidla přivážejícího a odvážejícího zvířata; 
  3. jméno a příjmení, popř. obchodní firma, a místo trvalého 
   pobytu (místo podnikání, liší-li se od místa trvalého 
   pobytu), jde-li o fyzickou osobu, obchodní firma nebo název 
   a sídlo, jde-li o právnickou osobu, kupujícího a místo 
   určení zvířat; 
  4. podrobnosti o průvodních dokladech (včetně jejich číselného 
   nebo jiného označení, a - má-li být vypracován - kopie plánu 
   přepravy). 
 
   (2) Ochranná a zdolávací opatření uvedená v odstavci 1 mohou 
být rozšířena na část nebo na celé pásmo prosté nákazy. 
 
               Oddíl 7 
              Očkování 
 
               § 48 
 
    Použití, výroba, prodej a kontrola očkovacích látek 
          proti slintavce a kulhavce 
 
   (1) Výroba, skladování, zásobování, distribuce a prodej 
očkovacích látek proti slintavce a kulhavce, jakož i obchodování 
s nimi  podléhají kontrole  orgánů veterinární  správy podle 
zvláštního právního předpisu19). 
 
   (2) Použití očkovacích látek proti slintavce a kulhavce 
k jinému účelu než k navození aktivní imunity u zvířat vnímavých 
druhů, zejména v rámci laboratorního vyšetření, vědeckého výzkumu 
nebo zkoušení očkovacích látek, je podmíněno povolením orgánů 
veterinární správy podle zvláštního právního předpisu19) a musí 
být prováděno za podmínek biologické bezpečnosti. 
 
   (3) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, je použití 
očkovacích  látek  proti  slintavce  a  kulhavce a podávání 
hyperimunních sér proti slintavce a kulhavce zakázáno. 
------------------------------------------------------------------ 
19) Zákon č. 79/1997 Sb. 
 
               § 49 
 
      Rozhodnutí o zavedení nouzového očkování 
 
   (1) Nouzové očkování může být zavedeno s přihlédnutím ke 
kritériím uvedeným v příloze č.  10 k této vyhlášce a za 
předpokladu, že je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
a) bylo potvrzeno ohnisko slintavky a kulhavky a hrozí její 
  rozšíření, 
b) v souvislosti s ohlášenými ohnisky slintavky a kulhavky na 
  území České republiky jsou se zřetelem na zeměpisné podmínky 
  nebo převládající klimatické podmínky ohroženy jiné členské 
  státy, 
c) z důvodů epizootologických kontaktů mezi hospodářstvími, ve 
  kterých jsou držena zvířata  vnímavých druhů a která se 
  nacházejí na území České republiky, na němž jsou ohniska 
  slintavky a  kulhavky, a hospodářstvími  na území jiných 
  členských států, jsou ohroženy tyto členské státy, 
d) Česká republika je se zřetelem k zeměpisným podmínkám nebo 
  převládajícím klimatickým podmínkám ohrožena zemí, která není 
  členským státem Unie, na jejímž území jsou ohniska slintavky 
  a kulhavky. 
 
   (2) Česká republika může požádat orgány Unie o rozhodnutí 
o zavedení nouzového očkování. 
 
   (3) V souladu s § 15 a § 48 odst. 1 písm. c) zákona a s touto 
vyhláškou může Státní veterinární správa zavést nouzové očkování 
i bez rozhodnutí orgánů Unie, a to po písemném oznámení Komisi, 
obsahujícím informace uvedené v § 50. 
 
               § 50 
 
         Podmínky pro nouzové očkování 
 
   (1) V rozhodnutí o zavedení nouzového očkování musí být 
stanoveny podmínky k provádění tohoto očkování, zejména: 
a) vymezení pásma podle § 44, v němž má být očkování prováděno, 
b) druhy a stáří zvířat, která mají být očkována, 
c) doba trvání očkování, 
d) zákaz přemísťování očkovaných a neočkovaných zvířat vnímavých 
  druhů a jejich produktů, 
e) zvláštní, doplňkové a trvalé označování a zvláštní evidence 
  očkovaných zvířat podle § 46 odst. 1, 
f) ostatní skutečnosti související s mimořádnou nákazovou situací. 
 
   (2) Účelem stanovení podmínek podle odstavce 1 je zajištění, 
aby nouzové očkování bylo provedeno v souladu s § 51 nezávisle na 
tom, zda jsou očkovaná  zvířata následně poražena nebo zda 
zůstávají naživu. 
 
   (3) Státní veterinární správa informuje veřejnost o zdravotní 
nezávadnosti masa, mléka a mléčných výrobků pocházejících od 
očkovaných zvířat a určených k lidské spotřebě. 
 
               § 51 
 
            Ochranné očkování 
 
   (1) Provádí-li se v souladu s § 49 a 50 ochranné očkování, 
musí 
a) očkovací pásmo podléhat regionalizaci podle § 44, v případě 
  potřeby provedené ve spolupráci se sousedními členskými státy, 
b) očkování probíhat rychle a při dodržení pravidel hygieny 
  a biologické  bezpečnosti v  zájmu zabránění  šíření viru 
  slintavky a kulhavky, 
c) jakákoli ochranná a zdolávací opatření v očkovacím pásmu být 
  zaváděna bez toho, že by jimi byla dotčena ustanovení oddílu 6, 
d) v případě, že očkovací pásmo zahrnuje část nebo celé ochranné 
  pásmo nebo pásmo dozoru, být ochranná a zdolávací opatření 
  v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru uplatňována v odpovídající 
  části očkovacího pásma až do jejich zrušení podle § 35 nebo 
  § 43 a ochranná a zdolávací opatření stanovená podle § 53 až 
  57 zůstat v platnosti i po zrušení ochranných a zdolávacích 
  opatření uplatňovaných v ochranném pásmu a pásmu dozoru. 
 
   (2) Očkovací pásmo musí být obklopeno pásmem dozoru širokým 
nejméně 10 km, měřeno od hranic obvodu očkovacího pásma, a to až 
do doby obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky. 
V tomto pásmu dozoru 
a) nesmí být prováděno očkování, 
b) se intenzivně provádí státní veterinární dozor, 
c) podléhá přemísťování zvířat vnímavých druhů kontrole orgánů 
  státního veterinárního dozoru. 
 
               § 52 
 
            Supresivní očkování 
 
   (1) Provádí-li se v souladu s § 49 a 50 supresivní očkování, 
provádí se pouze 
a) uvnitř ochranného pásma; 
b) v hospodářstvích, která jsou přesně stanovena a podléhají 
  ochranným a zdolávacím opatřením uvedeným v § 11 odst. 1, 
  zejména pod písmenem a). Utracení všech zvířat vnímavých druhů 
  z takových hospodářství však může  být odloženo z důvodů 
  logistických potíží, anebo za účelem dodržování § 11 odst. 1 
  písm. c), zvláštního právního předpisu20) a právních předpisů 
  Evropských společenství21). 
 
   (2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) bodem 2 zákona informuje Komisi o zavedení supresivního 
očkování a o ochranných a zdolávacích opatřeních, která mají být 
provedena, především o opatřeních uvedených v § 20. 
------------------------------------------------------------------ 
20) Vyhláška č. 245/1996 Sb., k provedení § 5 odst. 3 zákona České 
  národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
  ve znění zákona č. 162/1993 Sb. 
21) Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně 
  zvířat při porážení nebo utrácení. 
 
               § 53 
 
     Opatření v očkovacím pásmu v průběhu období, 
      které začíná počátkem nouzového očkování 
   a končí nejdříve za 30 dnů po skončení tohoto očkování 
              (fáze 1) 
 
   (1) V očkovacím pásmu se v průběhu období, které začíná 
počátkem nouzového očkování a končí nejdříve za 30 dnů po skončení 
tohoto očkování, uplatňují tato ochranná a zdolávací opatření: 
a) přemísťování zvířat vnímavých druhů mezi hospodářstvími uvnitř 
  očkovacího pásma a z  tohoto pásma je zakázáno. Krajská 
  veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) 
  zákona povolit - po klinické prohlídce zvířat a jejich stáda 
  původu nebo odeslání - přímou přepravu těchto zvířat za účelem 
  jejich neprodleného  poražení na určené  jatky, které se 
  nacházejí v očkovacím pásmu, anebo - ve výjimečných případech 
  - v blízkosti tohoto pásma; 
b) čerstvé maso získané z očkovaných zvířat, která byla poražena 
  v průběhu uvedeného  období, musí být  opatřeno označením 
  zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu12), 
  skladováno a přepravováno odděleně od masa, které není opatřeno 
  stejným  označením  zdravotní  nezávadnosti,  a  následně 
  přepravováno v zapečetěných nádobách až do podniku určeného 
  krajskou veterinární správou k ošetření v souladu s bodem 1 
  částí A přílohy č. 7 k této vyhlášce; 
c) mléko a mléčné výrobky získané od očkovaných zvířat do oběhu 
  uvnitř očkovacího pásma nebo mimo toto pásmo mohou být uvedeny 
  do oběhu pod podmínkou, že jsou podrobeny jednomu z ošetření 
  uvedených v části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce 
  v závislosti na jejich dalším použití, zejména zda jsou nebo 
  nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto ošetření se provádí 
  v podniku nacházejícím se v  očkovacím pásmu za podmínek 
  uvedených v odstavci 2, anebo - není-li žádný takový podnik 
  v očkovacím pásmu - v podniku nacházejícím se mimo očkovací 
  pásmo, do kterého se syrové mléko přepravuje za podmínek 
  stanovených v odstavci 4. 
 
   (2) V podniku uvedeném v odstavci 1 písm. c) musí být splněny 
tyto podmínky: 
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci 
  státního veterinárního dozoru, 
b) veškeré mléko použité v podniku splňuje požadavky odstavce 1 
  písm. c),  anebo jde o syrové  mléko získané od zvířat 
  nacházejících se mimo očkovací pásmo, 
c) mléko je během celého procesu výroby stanoveným způsobem 
  zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od 
  syrového mléka a syrových mléčných výrobků, které nejsou určeny 
  k odeslání z očkovacího pásma, 
d) syrové mléko se z hospodářství nacházejícího se mimo očkovací 
  pásmo přepravuje do podniku dopravními prostředky, které byly 
  před zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány a které potom 
  nepřišly  do žádného  kontaktu s  hospodářstvími v pásmu 
  s omezením, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů. 
 
   (3) Je-li  mléko určeno k  obchodování, musí osvědčení 
zdravotní nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených 
v odstavci 2. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 
písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům 
seznam podniků  schválených pro účely  osvědčování v těchto 
případech. 
 
   (4) Při přepravě syrového mléka z hospodářství nacházejícího 
se v očkovacím pásmu do podniku nacházejícího se mimo očkovací 
pásmo a při zpracovávání tohoto mléka musí být dodržovány tyto 
podmínky: 
a) zpracování syrového mléka získaného od zvířat vnímavých druhů, 
  která jsou držena v očkovacím pásmu, v podniku, který se 
  nachází mimo očkovací pásmo, povolila krajská veterinární 
  správa; 
b) povolení krajské veterinární správy obsahuje přesné pokyny 
  k přepravě syrového mléka včetně určení trasy přepravy do 
  určeného podniku; 
c) přeprava se provádí dopravními prostředky, které byly před 
  zahájením přepravy vyčištěny a dezinfikovány, jsou konstruovány 
  a udržovány tak, aby nedocházelo k úniku mléka během přepravy, 
  a jsou vybaveny tak, aby se zabránilo vzniku aerosolu během 
  nakládky a vykládky mléka; 
d) před opuštěním hospodářství, ze kterého pochází mléko získané 
  od  zvířat  vnímavých  druhů,  byly  provedeny  vyčištění 
  a dezinfekce  spojovacích hadic,  pneumatik, podběhů  kol, 
  spodních částí dopravních prostředků a jakéhokoli vyteklého 
  mléka. Po poslední dezinfekci a před opuštěním očkovacího pásma 
  nesmí  dopravní  prostředky  přijít  do  žádného kontaktu 
  s hospodářstvími v očkovacím pásmu, v nichž jsou držena zvířata 
  vnímavých druhů; 
e) dopravní  prostředky  jsou  přísně  vyhrazeny pro určenou 
  zeměpisnou nebo správní oblast, jsou podle toho označeny 
  a mohou být přemístěny do jiné oblasti pouze po vyčištění 
  a dezinfekci provedených pod dohledem úředního veterinárního 
  lékaře. 
 
   (5) Odběr a přeprava vzorků syrového mléka získaného od 
zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejících se v očkovacím 
pásmu  do  laboratoře,  s  výjimkou diagnostické veterinární 
laboratoře schválené  pro diagnostiku slintavky  a kulhavky, 
a zpracování mléka v takové laboratoři jsou zakázány. 
 
   (6) Odběr spermatu pro účely umělé inseminace od zvířat 
vnímavých druhů držených v inseminačních stanicích nacházejících 
se v očkovacím pásmu se pozastavuje. Krajská veterinární správa 
však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit odběr 
spermatu v inseminační stanici v očkovacím pásmu za účelem 
produkce zmrazeného spermatu, a to za podmínky, že je zajištěno, 
že sperma odebrané v průběhu období uvedeného v odstavci 1 je 
skladováno odděleně po dobu nejméně 30 dnů a že před odesláním 
spermatu dárcovské zvíře 
a) nebylo očkováno a uplatňují se podmínky uvedené v § 27 odst. 
  3 písm. b) a c), nebo 
b) bylo očkováno, přičemž před očkováním bylo provedeno vyšetření 
  na protilátky proti viru slintavky a kulhavky s negativním 
  výsledkem a 
  1. vyšetření na virus nebo na genom viru, anebo vyšetření 
   schváleným  testem na  protilátky proti nestrukturálním 
   bílkoinám bylo s negativním výsledkem provedeno na konci 
   karanténního období  stanoveného pro sperma  se vzorky 
   odebranými od všech zvířat vnímavých druhů přítomných během 
   tohoto období v inseminační stanici a 
  2. sperma splňuje podmínky zvláštního právního předpisu22). 
 
   (7) Odběr vaječných buněk a embryí od dárcovských zvířat je 
zakázán. 
 
   (8) Uvádění jiných živočišných produktů, které nejsou uvedeny 
v odstavcích 6 a 7, do oběhu podléhá podmínkám uvedeným v § 29, 
30, 31 a 40. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Část XI oddíl B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb., 
  o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné 
  polotovary a masné výrobky. 
22) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 380/2003 Sb. 
 
               § 54 
 
      Opatření v očkovacím pásmu v průběhu období 
      mezi nouzovým očkováním a koncem šetření 
        a klasifikace hospodářství (fáze 2) 
 
   (1) V očkovacím pásmu se v průběhu období, které začíná 
nejdříve za 30 dnů od skončení nouzového očkování a končí na konci 
zavedení opatření uvedených v § 55 a 56, uplatňují tato ochranná 
a zdolávací opatření: 
a) přemísťování zvířat vnímavých druhů mezi hospodářstvími uvnitř 
  očkovacího pásma a z  tohoto pásma je zakázáno. Krajská 
  veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) 
  zákona povolit přímou přepravu těchto zvířat pocházejících 
  z hospodářství, ve kterých byla současná nebo minulá přítomnost 
  nákazy virem slintavky a kulhavky úředně vyloučena v souladu 
  s § 55 odst. 3, za účelem jejich neprodleného poražení na 
  určené jatky, které se nacházejí v očkovacím pásmu nebo mimo 
  toto pásmo, při splnění těchto podmínek: 
  1. zvířata nesmí během přepravy přijít do styku s jinými 
   zvířaty vnímavých druhů; 
  2. zvířata musí být provázena veterinárním osvědčením, které 
   osvědčuje, že všechna zvířata vnímavých druhů v hospodářství 
   původu nebo odeslání byla vyšetřena v souladu s § 55 odst. 
   2; 
  3. dopravní prostředky musí být před naložením zvířat a po 
   jejich vyložení vyčištěny a dezinfikovány. Datum a čas 
   čištění a dezinfekce musí být zapsány do záznamů o dopravním 
   prostředku; 
  4. na jatkách musí být v průběhu 24 hodin před poražením 
   provedena u zvířat prohlídka před poražením (ante mortem), 
   zejména vyšetření dutiny ústní a nohou, zda nejeví příznaky 
   slintavky a kulhavky; 
b) čerstvé maso, s výjimkou drobů, získané v průběhu uvedeného 
  období z očkovaných velkých a malých přežvýkavců, může být 
  uvedeno do oběhu uvnitř očkovacího pásma a mimo toto pásmo jen 
  při splnění těchto podmínek: 
  1. podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou 
   v rámci státního veterinárního dozoru; 
  2. podnik zpracovává pouze čerstvé maso, s výjimkou drobů, 
   které bylo podrobeno ošetření podle bodů 1, 3 a 4 části 
   A přílohy č. 8 k této vyhlášce, anebo čerstvé maso, které 
   bylo získáno ze zvířat chovaných a poražených mimo očkovací 
   pásmo; 
  3. veškeré takové čerstvé maso je opatřeno označením zdravotní 
   nezávadnosti uvedeným ve zvláštních právních předpisech14); 
  4. čerstvé maso je během celého procesu výroby stanoveným 
   způsobem zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno 
   odděleně od masa, které má podle této vyhlášky odlišný 
   nákazový status; 
c) čerstvé maso získané z očkovaných prasat, která byla poražena 
  v průběhu uvedeného  období, musí být  opatřeno označením 
  zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu12), 
  skladováno a přepravováno odděleně od masa, které není opatřeno 
  stejným  označením  zdravotní  nezávadnosti,  a  následně 
  přepravováno v zapečetěných nádobách až do podniku určeného 
  krajskou veterinární správou k ošetření v souladu s bodem 1 
  částí A přílohy č. 7 k této vyhlášce; 
d) mléko a mléčné výrobky získané od očkovaných zvířat mohou být 
  uvedeny do oběhu uvnitř očkovacího pásma nebo mimo očkovací 
  pásmo pod podmínkou, že jsou podrobeny jednomu z ošetření 
  uvedených v části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce 
  v závislosti na jejich dalším použití, zejména zda jsou nebo 
  nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto ošetření se provádí 
  v podniku nacházejícím se uvnitř očkovacího pásma nebo mimo 
  toto pásmo podle § 53 odst. 1 písm. c), odst. 2, 3, 4 a 5. 
 
   (2) Je-li čerstvé maso určeno k obchodování, musí osvědčení 
zdravotní nezávadnosti osvědčovat také splnění podmínek uvedených 
v odstavci 1 písm. b). Státní veterinární správa v souladu s § 48 
odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským 
státům seznam podniků schválených pro účely osvědčování v těchto 
případech. 
 
   (3) Pro odběr spermatu, vaječných buněk a embryí od zvířat 
vnímavých druhů zůstávají v  platnosti ochranná a zdolávací 
opatření uvedená v § 53 odst. 6 a 7. 
 
   (4) Uvádění jiných živočišných produktů, které nejsou uvedeny 
v odstavci 1 písm. b), c) a d) a odstavci 3, do oběhu podléhá 
podmínkám uvedeným v § 29, 30, 31 a 40. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Část XI oddíl B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb., 
  o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné 
  polotovary a masné výrobky. 
14) Část XI přílohy č. 1, části III a VI přílohy č. 3 k vyhlášce 
  č. 202/2003 Sb. 
 
               § 55 
 
    Klinické a sérologické šetření v očkovacím pásmu 
              (fáze 2-A) 
 
   (1) V průběhu období, které začíná nejdříve za 30 dnů od 
skončení nouzového očkování a končí provedením šetření uvedených 
v odstavcích 2 a 3, se provádějí klinické a sérologické šetření. 
 
   (2) Klinické šetření, které se provádí za účelem zjištění 
stád zvířat vnímavých druhů, jež byla v kontaktu s virem slintavky 
a kulhavky, ale neprojevují  zřetelné klinické příznaky této 
nákazy, zahrnuje klinickou prohlídku všech zvířat vnímavých druhů 
ve všech stádech v očkovacím pásmu a laboratorní vyšetření podle 
odstavce 3. 
 
   (3) Laboratorní vyšetření se provádějí za použití testů, 
které odpovídají kritériím  pro diagnostické testy stanovené 
v příloze č. 13 k této vyhlášce, jsou schváleny orgány Unie 
a splňují jednu z následujících podmínek: 
a) zjištění  nákazy virem  slintavky a  kulhavky se provádí 
  vyšetřením na protilátky proti nestrukturálním bílkovinám viru 
  slintavky a kulhavky, anebo jinou schválenou metodou, která 
  splňuje kritéria pro odběr vzorků v hospodářstvích, stanovená 
  v bodě 2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Jsou-li vedle toho 
  použita též indikátorová zvířata, musí být brány v úvahu 
  i podmínky pro repopulaci infikovaných hospodářství, uvedené 
  v příloze č. 5 k této vyhlášce; 
b) vyšetření na protilátky proti nestrukturálním bílkovinám viru 
  slintavky a kulhavky se provádí na vzorcích odebraných od všech 
  očkovaných zvířat vnímavých druhů a od jejich neočkovaných 
  potomků ve všech stádech v očkovacím pásmu. 
 
               § 56 
 
      Klasifikace hospodářství v očkovacím pásmu 
              (fáze 2-B) 
 
   (1) Hospodářství, v nichž jsou držena zvířata vnímavých 
druhů, musí být 
a) klasifikována na základě výsledků šetření uvedeného v § 55 
  odst. 2 a na základě kritérií uvedených v příloze č. 1 k této 
  vyhlášce, 
b) v souladu s ustanoveními odstavců 2 až 4. 
 
   (2) Hospodářství, v němž je alespoň jedno zvíře podezřelé 
z nákazy a v němž je přítomnost viru slintavky a kulhavky 
potvrzena v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 1 k této 
vyhlášce, podléhá ochranným  a zdolávacím opatřením uvedeným 
v § 11 a 20. 
 
   (3) Hospodářství, v němž je alespoň jedno zvíře vnímavého 
druhu podezřelé z nákazy v důsledku předchozích kontaktů s virem 
slintavky a kulhavky, ale v němž následná vyšetření všech zvířat 
vnímavých druhů přítomných v hospodářství potvrdila nepřítomnost 
viru slintavky a kulhavky, podléhá přinejmenším těmto ochranným 
a zdolávacím opatřením: 
a) zvířata vnímavých druhů v hospodářství musí být utracena 
  a jejich kadávery neškodně odstraněny a zpracovány, anebo 
  rozdělena do kategorií s tím, že 
  1. zvířata, která mají pozitivní výsledek nejméně v jednom ze 
   schválených testů, uvedených v § 55 odst. 3, musí být 
   utracena a jejich kadávery neškodně odstraněny a zpracovány 
   a 
  2. zbývající zvířata vnímavých druhů v hospodářství musí být 
   poražena za podmínek určených krajskou veterinární správou; 
b) čištění a dezinfekce musí být provedeny podle § 12; 
c) repopulace hospodářství musí být provedena v souladu s přílohou 
  č. 5 k této vyhlášce. 
 
   (4) Produkty získané ze zvířat vnímavých druhů a vyrobené 
v průběhu období uvedeného v § 55 odst. 1 podléhají těmto 
ochranným a zdolávacím opatřením: 
a) čerstvé maso získané ze zvířat uvedených v odstavci 3 písm. a) 
  bodě 2 podléhá opatřením podle § 54 odst. 1 písm. b), jde-li 
  o maso přežvýkavců, a opatřením podle § 54 odst. 1 písm. c), 
  jde-li o vepřové maso; 
b) mléko a mléčné výrobky získané od zvířat uvedených v odstavci 
  3 písm. a) bodě 2 se podrobují jednomu z ošetření v souladu 
  s částí A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce v závislosti na 
  jejich dalším použití a v souladu s § 53 odst. 1 písm. c), 
  odst. 2, 3, 4 a 5. 
 
   (5) Zvířata vnímavých druhů, držená v hospodářství, v němž 
byla současná nebo minulá přítomnost nákazy virem slintavky 
a kulhavky úředně vyloučena podle § 55 odst. 3, mohou být 
podrobena ochranným a zdolávacím opatřením uvedeným v § 57. 
 
               § 57 
 
     Opatření v očkovacím pásmu po dokončení šetření 
    a klasifikace hospodářství až do obnovení statusu 
      území prosté slintavky a kulhavky (fáze 3) 
 
   (1) V očkovacím pásmu se v období od ukončení ochranných 
a zdolávacích opatření uvedených v § 56 až do obnovení statusu 
území prosté slintavky a kulhavky v souladu s § 58 uplatňují tato 
ochranná a zdolávací opatření: 
a) přemísťování zvířat vnímavých druhů mezi hospodářstvími uvnitř 
  očkovacího pásma podléhá povolení krajské veterinární správy, 
b) přemísťování zvířat vnímavých druhů ven z očkovacího pásma je 
  zakázáno. 
 
   (2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona povolit odchylně 
a) od odstavce 1 písm. a) přepravu neočkovaných zvířat vnímavých 
  druhů za předpokladu, že 
  1. ve lhůtě 24 hodin po nakládce byla všechna zvířata vnímavých 
   druhů v hospodářství podrobena klinickému vyšetření a nemají 
   klinické příznaky slintavky a kulhavky, 
  2. zvířata  v hospodářství  původu byla  podrobena zákazu 
   přemísťování po dobu nejméně  30 dnů, během které do 
   hospodářství nevstoupilo žádné zvíře vnímavých druhů, 
  3. hospodářství původu se nenachází v ochranném pásmu nebo 
   v pásmu dozoru, 
  4. u zvířat určených k přepravě bylo na konci období izolace 
   provedeno individuální vyšetření na protilátky proti viru 
   slintavky a kulhavky s negativním výsledkem, anebo bylo 
   v hospodářství provedeno sérologické vyšetření podle bodu 
   2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce, a to nezávisle na druzích 
   zvířat, a 
  5. zvířata nesmí přijít do styku se žádným zdrojem nákazy, 
b) od odstavce 1 písm. b) přímou přepravu zvířat vnímavých druhů 
  na jatky za účelem jejich neprodleného poražení, a to za 
  podmínek uvedených v § 54 odst. 1 písm. a). 
 
   (3) Neočkovaní potomci očkovaných plemenic nesmí opustit 
hospodářství původu s výjimkou přepravy 
a) do hospodářství v očkovacím pásmu, které má stejný nákazový 
  status jako hospodářství původu, 
b) na jatky za účelem neprodleného poražení, 
c) do hospodářství určeného krajskou veterinární správou, z něhož 
  budou uvedení potomci přepraveni přímo na jatky, 
d) do jakéhokoli  hospodářství po sérologickém  vyšetření na 
  protilátky proti viru slintavky  a kulhavky s negativním 
  výsledkem provedeném se vzorky krve odebranými před odesláním 
  z hospodářství původu. 
 
   (4) Čerstvé maso získané z neočkovaných zvířat vnímavých 
druhů může být uvedeno do oběhu uvnitř očkovacího pásma a mimo 
toto pásmo za těchto podmínek: 
a) v celém očkovacím pásmu byla provedena ochranná a zdolávací 
  opatření uvedená v § 56 odst. 3, anebo byla zvířata přepravena 
  na jatky za podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) bodě 4 
  nebo písm. b), 
b) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci 
  státního veterinárního dozoru, 
c) podnik zpracovává  pouze čerstvé maso  získané ze zvířat 
  uvedených  pod  písmenem  a),  nebo  ze zvířat chovaných 
  a poražených, popřípadě jen poražených mimo očkovací pásmo, 
  anebo čerstvé maso uvedené v odstavci 6, 
d) veškeré takové čerstvé maso je opatřeno označením zdravotní 
  nezávadnosti uvedeným ve zvláštních právních předpisech14), 
e) čerstvé maso je během celého procesu výroby stanoveným způsobem 
  zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od 
  masa, které má podle této vyhlášky odlišný nákazový status. 
 
   (5) Čerstvé maso získané z očkovaných zvířat vnímavých druhů 
nebo z neočkovaných séropozitivních potomků očkovaných plemenic, 
poražených v průběhu období uvedeného v odstavci 1, musí být 
opatřeno  označením zdravotní  nezávadnosti podle  zvláštního 
právního předpisu12), skladováno a přepravováno odděleně od masa, 
které není opatřeno uvedeným označením zdravotní nezávadnosti, 
a následně přepravováno v zapečetěných nádobách až do podniku 
určeného krajskou veterinární správou k ošetření v souladu s bodem 
1 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce. 
 
   (6) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona povolit, aby byly uvedeny do oběhu uvnitř 
očkovacího pásma a mimo očkovací pásmo čerstvé maso a upravené 
droby získané z očkovaných velkých a malých přežvýkavců nebo 
z jejich neočkovaných séropozitivních potomků za předpokladu, že 
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci 
  státního veterinárního dozoru, 
b) podnik zpracovává pouze čerstvé maso, s výjimkou drobů, které 
  bylo podrobeno ošetření podle bodů 1, 3 a 4 části A přílohy č. 
  8 k této vyhlášce, nebo čerstvé maso uvedené v odstavci 4, 
  anebo čerstvé maso získané ze zvířat chovaných a poražených, 
  popřípadě jen poražených mimo očkovací pásmo, 
c) veškeré takové čerstvé maso je opatřeno označením zdravotní 
  nezávadnosti uvedeným ve zvláštních právních předpisech14), 
  pokud orgány Unie -  v případě čerstvého masa získaného 
  z přežvýkavců, které nepodléhá ošetření podle části A přílohy 
  č. 8 k této vyhlášce, a z něho vyrobených mletého masa 
  a masných polotovarů, jež jsou určeny k uvedení do oběhu 
  v určité oblasti  České republiky, jež  je státem původu 
  - nerozhodly o jiném označení zdravotní nezávadnosti, 
d) čerstvé maso je během celého procesu výroby stanoveným způsobem 
  zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od 
  masa, které má podle této vyhlášky odlišný nákazový status. 
 
   (7) Krajská veterinární správa může dále v souladu s § 49 
odst. 1 písm. g) zákona povolit, je-li Česká republika státem 
původu, aby bylo uvedeno do oběhu na tuzemském trhu, uvnitř 
očkovacího pásma a mimo očkovací pásmo, čerstvé maso získané 
z očkovaných prasat a  z jejich neočkovaných séropozitivních 
potomků, vyrobené v průběhu období, které začíná počátkem šetření 
a končí provedením ochranných a zdolávacích opatření uvedených 
v § 56 v celém očkovacím pásmu, a to po uplynutí nejméně 3 měsíců 
od výskytu posledního ohniska slintavky a kulhavky v tomto pásmu, 
při splnění těchto podmínek: 
a) podnik je pod přísnou veterinární kontrolou vykonávanou v rámci 
  státního veterinárního dozoru, 
b) podnik zpracovává  pouze čerstvé maso  získané ze zvířat 
  pocházejících z hospodářství, které splňuje požadavky uvedené 
  v § 56 odst. 5, anebo čerstvé maso získané ze zvířat chovaných 
  a poražených mimo očkovací pásmo, 
c) veškeré takové čerstvé maso je opatřeno označením zdravotní 
  nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu12), 
d) čerstvé maso je během celého procesu výroby stanoveným způsobem 
  zřetelně označeno a je skladováno a přepravováno odděleně od 
  masa, které má podle této vyhlášky odlišný nákazový status. 
 
   (8) Není-li Česká republika státem původu čerstvého masa 
uvedeného v odstavci 7, může požádat orgány Unie o souhlas 
a stanovení podmínek k uvádění tohoto masa do oběhu na svém území 
nebo na jeho části. 
 
   (9) Odesílání čerstvého masa, které bylo získáno z očkovaných 
prasat a vyrobeno po skončení období uvedeného v odstavci 7 až do 
obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky podle § 60, 
z očkovacího pásma se řídí pravidly stanovenými orgány Unie. 
 
   (10) Je-li čerstvé maso uvedené v odstavcích 4 a 6, popřípadě 
i v odstavci 8 určeno k obchodování, musí osvědčení zdravotní 
nezávadnosti osvědčovat i splnění podmínek uvedených v těchto 
ustanoveních. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 
písm. o) bodem 2 zákona předá Komisi a ostatním členským státům 
seznam podniků  schválených pro účely  osvědčování v těchto 
případech. 
 
   (11) Mléko a mléčné výrobky získané od očkovaných zvířat 
mohou být uvedeny do oběhu uvnitř očkovacího pásma nebo mimo 
očkovací pásmo pod podmínkou, že jsou podrobeny jednomu z ošetření 
uvedených v části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce, 
v závislosti na jejich dalším použití, zejména zda jsou nebo 
nejsou určeny k lidské  spotřebě. Toto ošetření se provádí 
v podniku nacházejícím se uvnitř očkovacího pásma nebo v souladu 
s § 53 odst. 1 písm. c), odst. 2, 3 a 4. 
 
   (12) Odběr a přeprava vzorků syrového mléka získaného od 
zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejícího se v pásmu 
dozoru  do laboratoře,  s výjimkou  diagnostické veterinární 
laboratoře schválené  pro diagnostiku slintavky  a kulhavky, 
a zpracování mléka v takové laboratoři podléhají souhlasu krajské 
veterinární správy a opatřením k zabránění jakékoli možnosti 
šíření viru slintavky a kulhavky. 
 
   (13) Jiné živočišné produkty, než jsou produkty uvedené 
v odstavcích 4 až 9, 11 a 12, mohou být uváděny do oběhu, pokud 
splňují podmínky uvedené v § 29, 30, 31 a 41. 
 
   (14) Pro povolování odchylek od zákazů uvedených v § 53, 54 
a 57 platí obdobně § 33. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Část XI oddíl B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb., 
  o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné 
  polotovary a masné výrobky. 
14) Část XI přílohy č. 1, části III a VI přílohy č. 3 k vyhlášce 
  č. 202/2003 Sb. 
 
               Oddíl 8 
    Obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky 
 
               § 58 
 
   Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 59 a 60, mohou orgány 
Unie rozhodnout  o obnovení statusu  území prosté slintavky 
a kulhavky v celé České republice nebo v její oblasti. 
 
               § 59 
 
    Obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky 
      po eradikaci nákazy bez použití nouzového 
              očkování 
 
   Byla-li v souladu s § 44 provedena na území České republiky 
regionalizace, může být status území prosté slintavky a kulhavky 
obnoven v celé České republice nebo v její oblasti po zavedení 
ochranných a zdolávacích opatření k tlumení a eradikaci jednoho 
nebo více ohnisek slintavky a kulhavky bez použití nouzového 
očkování, jsou-li splněny tyto podmínky: 
a) byla provedena všechna opatření uvedená v § 35 a 43 a 
b) byla  splněna  příslušná  doporučení  obsažená v kapitole 
  "Slintavka a kulhavka" mezinárodního kodexu zdraví zvířat 
  Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE) v platném znění, anebo od 
  výskytu posledního ohniska  slintavky a kulhavky uplynuly 
  nejméně 3 měsíce a klinická sledování a laboratorní vyšetření 
  provedená v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce potvrdila 
  nepřítomnost nákazy  virem slintavky a  kulhavky v České 
  republice nebo v dané oblasti. 
 
               § 60 
 
    Obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky 
    po eradikaci nákazy při použití nouzového očkování 
 
   Byla-li v souladu s § 44 provedena na území České republiky 
regionalizace, může být status území prosté slintavky a kulhavky 
obnoven v celé České republice nebo v její oblasti po zavedení 
ochranných a zdolávacích opatření k tlumení a eradikaci jednoho 
nebo více ohnisek slintavky a kulhavky s použitím nouzového 
očkování, jsou-li splněny tyto podmínky: 
a) byla provedena všechna opatření uvedená v § 35, 43, 53 až 56 a 
b) byla  splněna  příslušná  doporučení  obsažená v kapitole 
  "Slintavka a kulhavka" mezinárodního kodexu zdraví zvířat 
  Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE) v platném znění, nebo od 
  poražení posledního očkovaného zvířete uplynuly nejméně 3 
  měsíce a bylo provedeno sérologické šetření podle pokynů 
  stanovených orgány Unie, anebo od výskytu posledního ohniska 
  slintavky a kulhavky nebo od skončení nouzového očkování, podle 
  toho, která z těchto událostí nastala později, uplynulo nejméně 
  6 měsíců a bylo provedeno sérologické šetření podle pokynů 
  stanovených orgány Unie, založené na vyšetření na protilátky 
  proti nestrukturálním bílkovinám viru slintavky a kulhavky, 
  kterým byla potvrzena nepřítomnost nákazy u očkovaných zvířat. 
 
               § 61 
 
     Změny opatření k obnovení statusu území prosté 
           slintavky a kulhavky 
 
   (1) V souvislosti s obnovením statusu území prosté slintavky 
a kulhavky mohou orgány Unie 
a) odchylně od § 59 rozhodnout o zrušení omezujících ochranných 
  a zdolávacích opatření uplatňovaných  podle této vyhlášky, 
  jestliže byly splněny požadavky § 35 a 43 a bylo provedeno 
  klinické  a  sérologické  šetření,  kterým byla potvrzena 
  nepřítomnost nákazy virem slintavky a kulhavky, 
b) odchylně od § 60 rozhodnout o zrušení omezujících ochranných 
  a zdolávacích opatření uplatňovaných  podle této vyhlášky, 
  bylo-li provedeno klinické  a sérologické šetření uvedené 
  v § 55 a opatření uvedená v § 56, která potvrdila nepřítomnost 
  nákazy virem slintavky a kulhavky. 
 
   (2) Orgány Unie mohou rozhodnout o zákazu přemísťování zvířat 
vnímavých druhů z území nebo oblasti České republiky, v němž 
vzniklo ohnisko slintavky a kulhavky, do jiného členského státu, 
dokud není obnoven status území prosté slintavky a kulhavky 
v souladu  s podmínkami  mezinárodního kodexu  zdraví zvířat 
Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE), a to i v případě, že vydaly 
rozhodnutí podle odstavce 1, s výjimkou případů, kdy daná zvířata 
a) nebyla očkována a budou přepravována přímo na jatky za účelem 
  neprodleného poražení, nebo 
b) byla izolována po dobu nejméně 30 dnů bezprostředně před 
  nakládkou  a  byla  podrobena  sérologickému vyšetření na 
  protilátky proti nestrukturálním bílkovinám viru slintavky 
  a kulhavky s negativním výsledkem, které bylo provedeno se 
  vzorky odebranými v průběhu 10 dnů před nakládkou. 
 
   (3) Aniž je dotčen odstavec 1 písm. b), mohou orgány Unie 
rozhodnout, že až do obnovení statusu území prosté slintavky 
a kulhavky v souladu s podmínkami mezinárodního kodexu zdraví 
zvířat Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE) bude zmenšen poloměr 
pásma dozoru kolem očkovacího pásma uvedeného v § 51 odst. 2, a to 
po úspěšném provedení opatření uvedených v § 56. 
 
               § 62 
 
     Osvědčování zvířat vnímavých druhů a produktů 
       z těchto zvířat pro účely obchodování 
 
   Doplňkové osvědčování zvířat vnímavých druhů a produktů 
získaných z těchto zvířat požadované touto vyhláškou pro účely 
obchodování trvá až do obnovení statusu území prosté slintavky 
a kulhavky podle § 59 a 60. 
 
               § 63 
 
     Přemísťování očkovaných zvířat vnímavých druhů 
      po obnovení statusu území prosté slintavky 
              a kulhavky 
 
   (1) Odesílání  zvířat vnímavých druhů  očkovaných proti 
slintavce a kulhavce do jiných členských států je zakázáno. 
 
   (2) Orgány Unie mohou při respektování příslušných ustanovení 
mezinárodního kodexu zdraví zvířat Mezinárodního úřadu pro nákazy 
(OIE) odchylně od zákazu uvedeného v odstavci 1 rozhodnout 
o přijetí zvláštních opatření pro očkovaná zvířata vnímavých 
druhů, která jsou držena 
a) v zoologických zahradách v rámci programu zachování volně 
  žijících zvířat, nebo 
b) v prostorech, které jsou uvedeny příslušnými orgány na seznamu 
  prostorů k chovu zvířat považovaných za plemenný základ zvířat 
  nezbytných  pro  zachování  plemene,  za účelem zachování 
  genetických zdrojů hospodářských zvířat. 
 
              HLAVA III 
           PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
 
               Díl 1 
       Manipulace s virem slintavky a kulhavky 
 
               § 64 
 
         Laboratoře a zařízení oprávněné 
      k manipulaci s virem slintavky a kulhavky 
 
   (1) Manipulovat s živým virem slintavky a kulhavky 
a) k výzkumným a diagnostickým účelům lze výhradně ve schválených 
  laboratořích uvedených v části A přílohy č. 11 k této vyhlášce, 
b) při výrobě inaktivovaných antigenů pro výrobu očkovacích látek 
  nebo při výrobě očkovacích látek a souvisejícím výzkumu lze 
  výhradně  ve schválených  laboratořích uvedených  v části 
  B přílohy č. 11 k této vyhlášce. 
 
   (2) V  rámci výkonu státního  veterinárního dozoru nad 
laboratořemi a zařízeními, v nichž se manipuluje se živým virem 
slintavky a kulhavky, jeho genomem, antigeny, anebo očkovacími 
látkami vyrobenými z těchto antigenů, k výzkumným, diagnostickým 
a výrobním účelům, kontrolují orgány státního veterinárního dozoru 
také, zda jsou laboratoře a zařízení uvedené v odstavci 1 
provozovány  v souladu  se standardy  biologické bezpečnosti 
stanovenými v příloze č. 12 k této vyhlášce. 
 
               § 65 
 
      Spolupráce s veterinárními odborníky Komise 
 
   Provádí-li Komise svými odborníky veterinární kontroly na 
místě  ke  zjištění,  zda  bezpečnostní  systémy  používané 
v laboratořích a zařízeních uvedených v částech A a B přílohy č. 
11 k této vyhlášce vyhovují standardům biologické bezpečnosti 
stanoveným v příloze č. 12 k této vyhlášce, poskytuje jim Státní 
veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 
zákona potřebnou součinnost, spočívající zejména ve spoluúčasti 
veterinárních odborníků České republiky na těchto kontrolách. 
 
               § 66 
 
      Národní referenční laboratoř pro slintavku 
              a kulhavku 
 
   (1) Laboratorní vyšetření na slintavku a kulhavku se provádí 
v laboratořích, kterým bylo Státní veterinární správou vydáno 
podle § 50 zákona  povolení k provádění takové laboratorní 
činnosti. Laboratorní vyšetření k potvrzení přítomnosti viru 
slintavky a kulhavky nebo viru jiných vezikulárních chorob se 
provádí v laboratoři uvedené v části A přílohy č. 11 k této 
vyhlášce, a to v souladu s § 67. 
 
   (2) Laboratoř, která byla schválena jako národní referenční 
laboratoř a je uvedena v části A přílohy č. 11 k této vyhlášce, 
plní úkoly stanovené zvláštním právním předpisem23) a úkoly 
uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce; zajišťuje odesílání 
příslušných vzorků do referenční laboratoře Unie, plnící funkce 
a úkoly uvedené v příloze č. 16 k této vyhlášce. Na základě 
dohody, o níž musí být informována Komise, může národní referenční 
laboratoř poskytovat služby i jiným členským státům. 
 
   (3)  Laboratorní vyšetření  podle této  vyhlášky slouží 
především k  potvrzení nebo vyloučení  slintavky a kulhavky 
a k vyloučení jiných vezikulárních chorob. Je-li potvrzeno ohnisko 
slintavky a kulhavky, provádí se identifikace sérotypu viru 
a zjišťují se antigenní vlastnosti viru ve vztahu k referenčním 
očkovacím kmenům, v případě potřeby ve spolupráci s referenční 
laboratoří Unie. 
 
   (4) Vzorky z hospodářských zvířat, která mají příznaky 
vezikulární choroby a reagují  negativně na virus slintavky 
a kulhavky, popřípadě na virus vezikulární choroby prasat, se 
odesílají referenční laboratoři Unie k dalšímu vyšetření. 
------------------------------------------------------------------ 
23) Vyhláška  č.  298/2003  Sb.,  o  národních  referenčních 
  laboratořích a referenčních laboratořích. 
 
               § 67 
 
        Diagnostika slintavky a kulhavky 
 
   Pro diagnostiku slintavky a kulhavky a pro diferenciální 
diagnostiku jiných vezikulárních chorob se používají diagnostické 
testy a standardy uvedené v příloze č. 13 k této vyhlášce. 
Byla-li orgány Komise přijata pracovní příručka pro diagnostiku 
slintavky a kulhavky a pro diferenciální diagnostiku vezikulárních 
chorob jiných než vezikulární choroby prasat, postupuje se také 
podle této příručky. 
 
               Díl 2 
      Pohotovostní plán a centra tlumení nákazy 
 
               § 68 
 
            Pohotovostní plán 
 
   (1) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
c) zákona vypracuje pohotovostní plán, a to se zřetelem ke 
kritériím a požadavkům stanoveným v příloze č. 17 k této vyhlášce. 
 
   (2) Pohotovostní plán 
a) zabezpečuje přístup ke všem zařízením, vybavení, materiálům 
  a personálu, které  jsou nezbytné pro  rychlou a účinnou 
  eradikaci ohniska slintavky a kulhavky; 
b) stanoví opatření prováděná v případě potřeby zvládnutí velkého 
  počtu ohnisek slintavky a kulhavky podle bodu 12 přílohy č. 17 
  k této vyhlášce. Uvádí předpokládané množství očkovací látky 
  v případě  nouzového očkování  a oblasti  s pásmy vysoké 
  koncentrace zvířat se zřetelem na kritéria uvedená v příloze č. 
  10 k této vyhlášce, zajišťuje nejvyšší úroveň tlumení nákazy 
  a provedení všech nezbytných opatření, která mohou zabránit 
  škodám na  životním prostředí v  případě výskytu ohniska 
  slintavky a kulhavky a minimalizují ztráty vzniklé v důsledku 
  výskytu ohniska, zejména je-li nezbytné zahrabat nebo spálit 
  kadávery uhynulých nebo utracených zvířat na místě; 
c) koordinuje spolupráci se sousedními členskými státy. 
 
   (3) Státní veterinární správa předloží v souladu s § 48 odst. 
1 písm. o) bodem 2 zákona pohotovostní plán ke schválení Komisi 
a oznamuje  jí bez  prodlení podstatné  změny ve schváleném 
pohotovostním plánu. 
 
   (4) Státní veterinární správa aktualizuje pohotovostní plán 
každých 5 let zejména na základě cvičných poplachů v reálném čase 
(dále jen "cvičný poplach") a předkládá jej Komisi ke schválení. 
 
               § 69 
 
             Cvičný poplach 
 
   (1) Cvičné poplachy se uskutečňují v souladu s pohotovostním 
plánem a přílohou č. 17  k této vyhlášce. Je-li to možné 
a proveditelné, organizují se v úzké spolupráci s příslušnými 
orgány sousedních členských států. 
 
   (2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
o) bodem 2 zákona předává Komisi informace o hlavních výsledcích 
cvičných poplachů, a to jako součást informací poskytovaných podle 
zvláštního právního předpisu24). 
------------------------------------------------------------------ 
24) § 11 vyhlášky č. 382/2003 Sb. 
 
           Centra tlumení nákazy 
 
               § 70 
 
   (1) V případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky se 
v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními podle § 15 
zákona neprodleně zřizují v rámci Státní veterinární správy 
celostátní  centrum  tlumení  nákazy  a  v  rámci krajských 
veterinárních správ krajská centra tlumení nákazy. 
 
   (2) Celostátní centrum tlumení nákazy řídí a sleduje činnost 
krajských center tlumení nákazy. Může přenést některé ze svých 
činností na krajská centra tlumení nákazy, pokud tím nebude 
dotčeno plnění jeho úkolů. 
 
   (3) Krajská centra tlumení nákazy plní své úkoly v úzké 
součinnosti s celostátním centrem tlumení nákazy, zejména za 
účelem zajištění rychlého a účinného provádění opatření k tlumení 
nákazy. 
 
               § 71 
 
   Celostátní centrum tlumení nákazy odpovídá zejména za 
a) vypracování potřebných opatření k tlumení nákazy, 
b) zajištění rychlého  a účinného provádění  těchto opatření 
  krajskými centry tlumení nákazy, 
c) zabezpečení osob a materiálových zdrojů pro krajská centra 
  tlumení nákazy, 
d) předávání informací Komisi a příslušným orgánům ostatních 
  členských států, 
e) poskytování informací příslušným orgánům a osobám, 
f) organizaci nouzového očkování a vymezení očkovacích pásem, 
g) spojení a spolupráci s diagnostickými laboratořemi, 
h) koordinaci činností s příslušnými orgány ochrany životního 
  prostředí v oblasti státního veterinárního dozoru a ochrany 
  životního prostředí, 
i) spojení s policejními a jinými výkonnými orgány v zájmu 
  zajištění řádného provádění potřebných opatření, 
j) spojení se sdělovacími prostředky. 
 
               § 72 
 
   Celostátní centrum tlumení nákazy musí být odpovídajícím 
způsobem personálně a materiálně vybaveno pro řízení účinné 
eradikační kampaně. Musí mít zejména 
a) systém pro identifikaci stád zvířat a lokalizaci zvířat, pokud 
  možno počítačový, 
b) všechny vhodné komunikační prostředky, včetně telefonů a faxů, 
  a pokud možno  i zařízení pro  komunikaci se sdělovacími 
  prostředky, 
c) komunikační systém pro výměnu informací s krajskými centry 
  tlumení nákazy, laboratořemi a jinými příslušnými organizacemi 
  a institucemi, pokud možno počítačový, 
d) mapy a jiné informační zdroje, použitelné při řízení opatření 
  pro tlumení nákazy, 
e) termínový plán na každý den, ve kterém se v chronologickém 
  pořadí zaznamenávají všechny  události spojené s výskytem 
  ohniska  slintavky a  kulhavky a  který umožňuje spojení 
  a koordinaci různých činností, 
f) seznam  národních  a  mezinárodních  organizací, institucí 
  a laboratoří, které se zabývají výskytem ohniska slintavky 
  a kulhavky, a jsou při takové události kontaktovány, 
g) seznam osob, které mohou být neprodleně vyzvány k službě 
  v krajských centrech tlumení nákazy nebo ve skupině odborníků 
  podle § 74 v průběhu výskytu ohniska slintavky a kulhavky, 
h) seznam orgánů a institucí ochrany životního prostředí, které 
  mohou být kontaktovány v případě výskytu ohniska slintavky 
  a kulhavky, 
i) mapy příslušných oblastí s vyznačenými místy vhodnými pro účely 
  neškodného odstranění a  zpracování konfiskátů živočišného 
  původu, 
j) seznam podniků schválených k ošetření nebo zpracování kadáverů 
  a ostatních konfiskátů živočišného původu, které mohou být 
  mobilizovány v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky, 
  s uvedením jejich adresy, kapacity a možností k navázání 
  spojení, 
k) seznam opatření ke sledování a zabránění úniku dezinfekčních 
  prostředků, tělesných tkání a tekutin do okolního prostředí při 
  rozkladu kadáverů, zejména do povrchových a podzemních vod. 
 
               § 73 
 
   (1)  Krajské centrum  tlumení nákazy  musí mít takovou 
organizaci a strukturu řízení, která zajišťuje rychlé, účinné 
a koordinované provádění opatření k tlumení nákazy, používaných 
podle  této vyhlášky  v případě  výskytu ohniska  slintavky 
a kulhavky, zejména provádění epizootologického šetření, státního 
veterinárního dozoru v pásmech, ochrany životního prostředí, 
dohledávání zvířat a  živočišných produktů, porážky nařízené 
z hlediska  ochrany  zvířat  a  naléhavé porážky, neškodného 
odstraňování a zpracovávání kadáverů zvířat z nakažených stád, 
čištění a dezinfekce, ostatních asanačních opatření a nouzového 
očkování. 
 
   (2) Krajské centrum tlumení nákazy musí být odpovídajícím 
způsobem personálně a materiálně vybaveno. Musí mít zejména 
a) jednu telefonní linku výhradně pro komunikaci s celostátním 
  centrem tlumení nákazy a dostupné telefonní linky, na kterých 
  mohou osoby činné v zemědělství a ostatní obyvatelé venkova 
  získávat aktuální a přesné informace o přijatých opatřeních, 
b) terénní spolupracovníky  vybavené příslušnými komunikačními 
  prostředky a účinnými systémy zpracovávání všech potřebných 
  dat, 
c) záznamový systém, pokud možno počítačový, spojený s celostátním 
  centrem tlumení nákazy a se všemi potřebnými databázemi, 
  organizacemi, institucemi a laboratořemi, 
d) společný  termínový plán  na  každý  den, ve  kterém se 
  v chronologickém pořadí zaznamenávají všechny události spojené 
  s výskytem ohniska slintavky a kulhavky a který umožňuje 
  spojení a koordinaci různých činností, 
e) aktuální seznam osob, včetně soukromých veterinárních lékařů 
  a místních organizací, které mohou být kontaktovány a povolány 
  v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky, 
f) aktuální seznam hospodářství, ve vztahu k nimž mohou být 
  v případě výskytu ohniska  slintavky a kulhavky uplatněna 
  ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 16 a 18, 
g) aktuální seznam možných míst  pro spálení nebo zahrabání 
  kadáverů zvířat utracených v souladu s touto vyhláškou a pro 
  jejich zpracování v souladu s požadavky veterinární péče 
  a ochrany životního prostředí, 
h) aktuální seznam organizací  a institucí ochrany životního 
  prostředí v kraji, které musí být kontaktovány a povolány 
  v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky, 
i) mapy s vyznačením míst vhodných k zahrabání kadáverů, která 
  nepředstavují riziko poškození životního prostředí, zejména 
  povrchových a podzemních vod, 
j) seznam podniků schválených k ošetření nebo zpracování kadáverů 
  a ostatních konfiskátů živočišného původu, 
k) seznam opatření ke sledování a zabránění úniku dezinfekčních 
  prostředků, tělesných tkání a tekutin do okolního prostředí při 
  rozkladu kadáverů, zejména do povrchových a podzemních vod. 
 
   (3) Podrobnosti o umístění, organizaci, řízení, vybavení, 
personálu, komunikačních linkách a informačních kanálech krajských 
center tlumení nákazy stanoví pohotovostní plán. 
 
            Skupina odborníků 
 
               § 74 
 
   (1) Pro případ výskytu ohniska slintavky a kulhavky se 
ustavuje stálá pracovní  skupina odborníků, vyváženě složená 
z epizootologů, veterinárních vědeckých pracovníků a virologů, 
která je svými odbornými znalostmi nápomocna orgánům veterinární 
správy  při  zajišťování  připravenosti  na výskyt slintavky 
a kulhavky. 
 
   (2) Při vzniku podezření na slintavku a kulhavku skupina 
odborníků zejména 
a) vyhodnotí klinický obraz a epizootologickou situaci, 
b) poskytuje konzultace v otázkách  odběru vzorků a analýzy 
  potřebné pro diagnostiku slintavky a kulhavky a navrhuje další 
  činnosti a opatření. 
 
   (3) Při  výskytu ohniska slintavky  a kulhavky skupina 
odborníků zejména 
a) vyhodnotí u vzorového případu a v případě potřeby na místě 
  klinický obraz a provede analýzu epizootologického šetření, aby 
  byly shromážděny údaje potřebné pro stanovení původu nákazy, 
  data zavlečení původce nákazy a možného šíření nákazy, 
b) podá  zprávu o  výsledcích vyhodnocení  a analýzy Státní 
  veterinární správě a celostátnímu centru tlumení nákaz, 
c) poskytuje konzultace v otázkách depistáže, odběru vzorků, 
  vyšetřovacích postupů, opatření k tlumení nákazy a volby 
  strategie,  včetně  konzultací  o  opatřeních  biologické 
  bezpečnosti v hospodářstvích, na místech uvedených v § 17 a ve 
  vztahu k nouzovému očkování, 
d) sleduje a řídí epizootologické šetření, 
e) doplňuje  epizootologické  údaje  zeměpisnými, klimatickými 
  a dalšími potřebnými informacemi, 
f) vyhodnocuje epizootologické údaje a v pravidelných intervalech 
  posuzuje riziko, 
g) pomáhá zajistit, aby kadávery a ostatní konfiskáty živočišného 
  původu byly zpracovány s minimálními škodlivými účinky na 
  životní prostředí. 
 
               Díl 3 
        Banky antigenů a očkovacích látek 
 
               § 75 
 
      Národní banka antigenů a očkovacích látek 
 
   (1) V rámci pohotovostního plánu může být zřízena a dále 
provozována národní banka antigenů a očkovacích látek (dále jen 
"národní banka") pro skladování zásob antigenů a očkovacích látek 
k nouzovému očkování, registrovaných podle zvláštních právních 
předpisů19). 
 
   (2) Byla-li zřízena národní banka, 
a) orgány státního veterinárního dozoru kontrolují, zda antigeny 
  a očkovací  látky skladované  v národní  bance odpovídají 
  minimálním standardům pro banku antigenů a očkovacích látek 
  Společenství s ohledem na  bezpečnost, sterilitu a obsah 
  nestrukturálních bílkovin, uvedeným v příloze č. 14 k této 
  vyhlášce; 
b) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) 
  bodem 2 zákona informuje  Komisi o skladovaných zásobách 
  antigenů a očkovacích látek. Tyto informace se považují za 
  důvěrné a nesmí být zveřejňovány; jsou předávány Komisi jako 
  součást informací poskytovaných jí podle zvláštního právního 
  předpisu24). 
 
   (3) V případě nouzového očkování mohou být příslušné výrobní 
podniky pověřeny balením a skladováním očkovacích látek. 
------------------------------------------------------------------ 
19) Zákon č. 79/1997 Sb. 
24) § 11 vyhlášky č. 382/2003 Sb. 
 
               § 76 
 
       Přístup k bance antigenů a očkovacích 
            látek Společenství 
 
   Přístup k bance antigenů a očkovacích látek Společenství má 
Česká republika na základě žádosti předložené Komisi. Z hlediska 
práv a povinností České republiky k bance antigenů a očkovacích 
látek Společenství  není rozhodné, zda  byla zřízena a  je 
provozována zvláštní národní banka v České republice nebo zda je 
Česká  republika  připojena  k  mezinárodní  bance  antigenů 
a očkovacích látek. 
 
               Díl 4 
     Slintavka a kulhavka u ostatních druhů zvířat 
 
               § 77 
 
   (1) V případě potřeby může příslušný orgán veterinární správy 
v souladu s § 48 odst. 1 písm. c), popřípadě § 49 odst. 1 písm. c) 
zákona, jakož i v souladu s prováděcími pravidly pro uplatňování 
tohoto opatření u zvířat uvedených v § 2 písm. a) větě druhé, 
pokud budou tato pravidla přijata orgány Unie, rozšířit zákaz 
zkrmování kuchyňských odpadů na všechna zvířata bez ohledu na
jejich využití nebo místo, na němž se zdržují. 

   (2) Vznikne-li podezření z nákazy slintavkou a kulhavkou 
u volně žijících zvířat,  příslušný orgán veterinární správy 
v souladu s § 48 odst. 1 písm. c), popřípadě § 49 odst. 1 písm. c) 
zákona přijme všechna potřebná opatření k potvrzení nebo vyloučení 
nákazy, zejména zajistí vyšetření všech volně žijících zvířat 
vnímavých druhů, která byla ulovena nebo nalezena mrtvá, včetně 
laboratorních vyšetření. Zároveň informuje o podezření z nákazy 
chovatele zvířat vnímavých druhů a uživatele honitby. 
 
   (3) Dojde-li  k potvrzení primárního  případu slintavky 
a kulhavky u volně žijících zvířat, příslušný orgán veterinární 
správy 
a) v souladu s § 48 odst. 1 písm. c), popřípadě § 49 odst. 1 písm. 
  c) zákona přijme neprodleně ochranná a zdolávací opatření podle 
  části A přílohy č. 18 k této vyhlášce, aby omezil šíření 
  nákazy, a vypracuje plán její eradikace podle části B přílohy 
  č. 18 k této vyhlášce, 
b) informuje o potvrzení nákazy chovatele zvířat vnímavých druhů 
  a uživatele honitby. 
 
              HLAVA IV 
           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 78 
 
   Zjistí-li se při provádění ochranných a zdolávacích opatření 
podle  této  vyhlášky,  že  některé  opatření  neodpovídá 
epizootologické  situaci, anebo  šíří-li se  virus slintavky 
a kulhavky navzdory ochranným a zdolávacím opatřením uplatňovaným 
podle této vyhlášky, může Státní veterinární správa požádat Komisi 
o souhlas k provádění  alternativních opatření s rovnocenným 
epizootologickým  účinkem,  a  to  během  omezeného  období, 
odpovídajícího epizootologické situaci. 
 
               § 79 
 
   Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) 
bodem 2 zákona předloží Komisi do 31. prosince 2004 pohotovostní 
plán ke schválení z hlediska cílů a změn vyplývajících z § 68. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
      Změna vyhlášky o opatřeních pro předcházení 
     a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 
              na člověka 
 
               § 80 
 
   V části druhé vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 
člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., se hlava IV včetně 
nadpisu zrušuje. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
              ÚČINNOST 
 
               § 81 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r. 
 
             Přílohy 1 - 18 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Přílohy č. 1 - 18 budou do ASPI zařazeny dodatečně. 

 

Datum uveřejnění: 1. července 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 4531