LEGISLATIVA

670/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

             670/2004 Sb. 
               ZÁKON 
          ze dne 14. prosince 2004, 
 kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
    a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
     a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
         ve znění pozdějších předpisů 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
                Čl.I 
 
   Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 
262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb. 
a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 1 se za slovo "upravuje" vkládají slova "v souladu 
s právem Evropských společenství1)" a za slova "státní správy a" 
se vkládá slovo "nediskriminační". 
 
Poznámka pod čarou č. 1) zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných 
  pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se 
  zrušuje Směrnice 96/92/ES. 
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných 
  pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se 
  zrušuje Směrnice 98/30/ES. 
  Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 
  26. června  2003 o podmínkách pro  přístup k síti pro 
  přeshraniční výměny elektrické energie. 
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování 
  kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po 
  užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.". 
 
   2. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní: 
"a) nediskriminační regulací organizace podnikání v energetických 
  odvětvích  při  zachování  funkce  hospodářské  soutěže, 
  uspokojování potřeb spotřebitelů a zájmů držitelů licencí 
  a zajišťování spolehlivých, bezpečných a stabilních dodávek 
  elektřiny, plynu a tepelné energie za přijatelné ceny,". 
 
   3. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 za slovy "22 kV" se slovo 
"a" nahrazuje slovem "nebo". 
 
   4. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 7 zní: 
 
   "7. kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární 
     energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve 
     společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním 
     zařízení,". 
 
   5. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 8 zní: 
 
   "8. konečným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která 
     odebranou elektřinu pouze spotřebovává,". 
 
   6. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 12 zní: 
 
   "12. vyrovnávacím trhem s regulační energií trh s regulační 
     energií  vypořádaný a  organizovaný operátorem trhu 
     s elektřinou v součinnosti s provozovatelem přenosové 
     soustavy,". 
 
   7. V § 2 odst. 2 písm. a) body 14 a 15 znějí: 
 
   "14. odběrným místem odběrné elektrické zařízení jednoho 
     odběratele, včetně měřicích transformátorů, jehož odběr 
     je měřen jedním měřicím zařízením nebo jiným způsobem na 
     základě dohody, 
   15. odchylkou součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek 
     nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku,". 
 
   8. V § 2 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 17 doplňují 
slova "a  po jejichž aktivaci zpravidla  dochází k dodávce 
elektřiny". 
 
   9. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 24 zní: 
 
   "24. přímým  vedením vedení  elektřiny spojující výrobnu 
     elektřiny, která není připojena k přenosové soustavě 
     nebo k distribuční soustavě, a odběrné místo, které není 
     elektricky  propojeno s  přenosovou soustavou  nebo 
     s distribuční  soustavou,  nebo  elektrické  vedení 
     zabezpečující přímé  zásobování vlastních provozoven 
     výrobce, jeho ovládaných společností nebo oprávněných 
     zákazníků, a není vlastněno provozovatelem přenosové 
     soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,". 
 
   10. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 27 se slova "povinnost 
dodávat elektřinu chráněným zákazníkům a" zrušují. 
 
   11. V § 2 odst. 2 písm. a) se doplňují body 30 až 39, které 
včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí: 
 
   "30. domácností konečný zákazník, který nenakupuje elektřinu 
     pro  jiné  účely  než  pro  svou vlastní spotřebu 
     v domácnosti, 
   31. vertikálně integrovaným podnikatelem podnikatel nebo 
     skupina  podnikatelů, pokud  jejich vzájemné vztahy 
     odpovídají bezprostředně závaznému předpisu Evropských 
     společenství1a) a jsou držiteli alespoň jedné z licencí 
     na přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny a alespoň 
     jedné z  licencí na výrobu  elektřiny nebo obchod 
     s elektřinou, 
   32. druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický 
     zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší 
     produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při 
     uvolňování z bituminozních hornin nebo při energetickém 
     využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv 
     vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské 
     činnosti, 
   33. malým zákazníkem konečný zákazník, který zaměstnává 
     v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců, jehož čistý 
     obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč 
     a jehož odběrné místo je připojeno k síti nízkého 
     napětí, 
   34. subjektem  zúčtování  odchylek  (dále  jen "subjekt 
     zúčtování") účastník trhu s elektřinou, pro kterého 
     operátor  trhu  s  elektřinou  na  základě smlouvy 
     o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání 
     odchylek, 
   35. regulační  energií  elektřina  zajišťovaná  aktivací 
     podpůrných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační 
     energií, 
   36. elektřinou z kombinované  výroby elektřiny a tepla 
     elektřina  vyrobená ve  společném procesu  spojeném 
     s výrobou užitečného tepla, 
   37. celkovou účinností součet  ročního objemu elektřiny 
     vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla 
     a užitečného tepla dělený  energií vstupního paliva 
     použitého  na výrobu  užitečného tepla,  na výrobu 
     elektřiny a mechanické energie, 
   38. referenční hodnotou účinnosti  pro oddělenou výrobu 
     elektřiny a tepla  (dále jen "referenční hodnota") 
     celková účinnost při alternativní samostatné výrobě 
     tepla a elektřiny, kterou je možno kombinovanou výrobu 
     elektřiny a tepla nahradit, 
   39. poměrem elektrické a tepelné energie číselná hodnota 
     vyjadřující podíl výroby elektřiny k výrobě užitečného 
     tepla v zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla za 
     určité časové období. 
------------------------------------------------------------------ 
1a) Čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EHS) 139/2004 ze dne 20. 
  ledna 2004 o kontrole spojování podniků.". 
 
   12. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 2 se za slovo "plynovodů" 
vkládají slova "a souvisejících technologických objektů" a v části 
věty za středníkem za slovo "je" se vkládají slova "zřizována a". 
 
   13. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 4 se za slovo "spotřebu," 
doplňují slova "případně, která část svého nakoupeného plynu 
poskytuje jiné fyzické či právnické osobě a nejedná se o podnikání 
podle obchodního zákoníku,". 
 
   14. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 5 se slova "s výjimkou 
chráněných zákazníků," zrušují. 
 
   15. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 6 zní: 
 
   "6. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové 
     zařízení pro jednoho konečného zákazníka, do něhož se 
     uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením,". 
 
   16. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 8 zní: 
 
   "8. oprávněným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která 
     má právo zvolit si dodavatele plynu a má právo přístupu 
     k přepravní soustavě, distribučním soustavám, podzemním 
     zásobníkům  plynu,  těžebním  plynovodům  a  volné 
     akumulaci,". 
 
   17. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 zní: 
 
   "13. plynovodní  přípojkou zařízení  začínající odbočením 
     z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem 
     plynu, za nímž  pokračuje odběrné plynové zařízení 
     zákazníka,". 
 
   18. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 14 doplňují slova 
"plynovodní přípojky a těžební plynovody,". 
 
   19. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 15 se za slovo "včetně" 
vkládají slova "souvisejících technologických objektů a" a za 
slovo "je" se vkládají slova "zřizován a". 
 
   20. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 22 zní: 
 
   "22. přepravní soustavou vzájemně propojený soubor velmi 
     vysokotlakých a vysokotlakých plynovodů a kompresních 
     stanic a souvisejících technologických objektů, včetně 
     systémů řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení 
     k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky 
     a informačních  systémů,  propojený  s plynárenskými 
     soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu 
     plynu držitel licence na přepravu plynu; přepravní 
     soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,". 
 
   21. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 24 se za slovem "zákazníkovi" 
čárka zrušuje a doplňují slova "a slouží pouze pro vlastní potřebu 
oprávněného zákazníka,". 
 
   22. V § 2 odst. 2 písm. b) se doplňují body 28 až 43, které 
znějí: 
 
   "28. plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní 
     nebo distribuční soustavou a přímé a těžební plynovody, 
   29. společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové 
     zařízení v nemovitosti vlastníka, jehož prostřednictvím 
     je plyn dodáván konečným zákazníkům v této nemovitosti, 
   30. technickým  pravidlem  pravidlo  vyjadřující  stav 
     technického poznání a techniky v odvětví plynárenství, 
   31. domácností konečný zákazník, který neodebírá plyn pro 
     jiné účely než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti, 
   32. vertikálně  integrovaným  plynárenským  podnikatelem 
     podnikatel nebo skupina podnikatelů, jejichž vzájemné 
     vztahy  odpovídají bezprostředně  závaznému předpisu 
     Evropských společenství1a) a kteří vykonávají alespoň 
     jednu z činností přepravy plynu, distribuce plynu nebo 
     uskladnění plynu a alespoň jednu z činností výroba plynu 
     nebo obchod s plynem, 
   33. volnou  kapacitou rozdíl  mezi skutečnou  kapacitou 
     přepravní  soustavy nebo  distribuční soustavy nebo 
     podzemního zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu 
     a souhrnem všech kapacit  smluvně zajišťovaných pro 
     jednotlivé zákazníky v daném časovém období při dodržení 
     smluvních  tlaků, dále  pak součtem  všech kapacit 
     zajišťovaných pro plnění zákonných povinností zajištění 
     kapacity příslušným držitelem licence a součtem kapacit 
     nezbytných pro příslušného držitele licence k zajištění 
     bezpečnosti  a  spolehlivosti  provozu  příslušného 
     plynárenského zařízení, 
   34. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu 
     k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě, 
   35. tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová, 
     plynárenská  a  odběrná  plynová  zařízení, uvedený 
     v technických normách nebo technických pravidlech, 
   36. hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného 
     plynového zařízení, která  odděluje odběrné plynové 
     zařízení od plynovodní přípojky, 
   37. volnou  akumulací uskladnění  plynu jeho  stlačením 
     v přepravní nebo distribuční soustavě, 
   38. malým zákazníkem konečný zákazník, který zaměstnává 
     v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců a jehož čistý 
     obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč, 
   39. plánováním  plánování výroby  plynu, dodávek plynu, 
     přepravní,  distribuční  a  uskladňovací  kapacity 
     příslušných soustav nebo podzemních zásobníků plynu na 
     dlouhodobém základě s cílem uspokojit poptávku po plynu 
     a zabezpečit jeho plynulou dodávku konečným zákazníkům, 
   40. právem přístupu třetích stran právo účastníka trhu 
     s plynem na uzavření smlouvy s provozovatelem přepravní 
     soustavy,  provozovatelem distribuční  soustavy nebo 
     provozovatelem podzemního zásobníku plynu nebo výrobcem 
     o zajištění příslušné licencované činnosti podle tohoto 
     zákona; právo přístupu k volné akumulaci lze využít 
     pouze současně s právem přístupu k přepravní soustavě 
     nebo distribučním soustavám, 
   41. zdrojem plynu stát, na jehož území byl plyn vytěžen, 
   42. rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se 
     vytěžilo více jak 50 % celkové roční spotřeby plynu 
     v České republice, 
   43. odchylkou  rozdíl skutečných  a sjednaných  dodávek 
     a odběrů plynu v daném obchodním dni,". 
 
   23. V § 2 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 5 čárka 
nahrazuje středníkem a doplňují se slova "odběratelem může být 
také konečný spotřebitel; dodávka tepelné energie přímo konečnému 
spotřebiteli je podmíněna přímým odběrem pro všechny konečné 
spotřebitele v centrálně vytápěném objektu,". 
 
   24. V § 2 odst. 2 písm. c) bodě 10 se za slovo "zřizováno" 
vkládají slova "a provozováno" a na konci textu bodu 10 se čárka 
nahrazuje středníkem a doplňují se slova "odběrné tepelné zařízení 
není součástí rozvodného tepelného zařízení,". 
 
   25. V § 2 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 14 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se body 15, 16 a 17, které znějí: 
 
   "15. objektem ucelené stavební  dílo technicky propojené 
     jedním společným odběrným tepelným zařízením, 
   16. užitečným teplem teplo vyrobené, sloužící pro dodávky do 
     soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo pro 
     přímé dodávky fyzickým či právnickým osobám k dalšímu 
     využití a pro technologické účely s výjimkou odběru pro 
     vlastní spotřebu zdroje, 
   17. soustavou centralizovaného zásobování teplem soustava 
     tvořená zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným 
     zařízením a odběrnými tepelnými zařízeními.". 
 
   26. V § 3 odst. 1 se za slovo "elektřinou," vkládají slova 
"činnosti operátora trhu s elektřinou,". 
 
   27. V § 3 odst. 3 se za slovo "obchod," vkládá slovo 
"výrobu," a za slovo "spotřebitelům" slovo "jedním" a věta 
poslední zní: "Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na 
činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo 
tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím 
vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž 
náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto 
osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná 
se o podnikání.". 
 
   28. V § 4 odst. 1 se slova "na dobu určitou, nejméně" 
nahrazují slovem "nejvýše". 
 
   29. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí: 
 
   "(2) Licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem se 
uděluje na dobu 5 let. Licence na činnosti operátora trhu 
s elektřinou se uděluje na dobu 25 let. 
 
   (3) Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné 
a) licence na přenos elektřiny, 
b) licence na přepravu plynu a 
c) licence na činnosti operátora trhu s elektřinou.". 
 
   30. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 
   "(4) V případě, že žadatel o udělení licence podle odstavce 
1 doloží vlastnictví nebo jiné užívací právo k energetickému 
zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu 
kratší než 25 let, licence se uděluje nejvýše na tuto dobu.". 
 
   31. V § 5 odst. 3 se slova "vlastnický či nájemní vztah" 
nahrazují slovy "vlastnické nebo užívací právo" a slova "V případě 
nájemního vztahu k energetickému zařízení je povinna" se nahrazují 
slovy  "Není-li žadatel  o licence  vlastníkem energetického 
zařízení, je povinen". 
 
   32. V § 5 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje 
ten, kdo byl pravomocně odsouzen 
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí 
  svobody v trvání alespoň 1 roku, 
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata 
  souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo 
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata 
  souvisí s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl 
  odsouzen.". 
 
   33. V § 5 odst. 5 se na konci věty druhé tečka zrušuje 
a doplňují se slova "nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě." 
a za větu druhou se vkládá nová věta, která zní: "U výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 
20 kWe není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.". 
 
   34. V § 5 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Finanční 
předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let 
soud zrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo 
splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zrušil konkurz proto, že 
majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo soud 
zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. 
Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány 
nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociálním 
zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo 
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.". 
 
   35. V § 5 úvodní části ustanovení odstavce 7 se slovo 
"doloženého" nahrazuje slovem "doložení". 
 
   36. V § 5 odst. 7 písmeno d) zní: 
"d) poslední účetní závěrky ověřené auditorem v případě, že mají 
  povinnost zpracovat audit, včetně její přílohy v úplném 
  rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období 
  vykonával podnikatelskou činnost,". 
 
   37. V § 6 odst. 6 se slovo "registruje" nahrazuje slovem 
"schvaluje". 
 
   38. V § 6 odst. 7 se za slovo "vykonávat" vkládají slova 
"nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odpovědného 
zástupce,", slovo "ustanovit" se nahrazuje slovem "navrhnout" 
a slovo "ustanovení" se nahrazuje slovem "schválení". 
 
   39. V § 7 odst. 2 písm. b) se za slovo "podnikání," vkládají 
slova "seznam provozoven,". 
 
   40. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo "firmu" vkládají slova 
" , je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku,". 
 
   41. V § 7 odst. 2 písmena d) a e) znějí: 
"d) požadovanou  dobu, na  kterou má  být licence  udělena, 
  a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti, 
 e) u zahraniční  fyzické  osoby  bydliště  mimo území České 
  republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, 
  umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené 
  podle písmene a) týkající se vedoucího organizační složky; 
  je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky 
  osoba s bydlištěm mimo území České republiky, místo jejího 
  pobytu v České republice, pokud na území České republiky 
  pobývá.". 
 
   42. V § 7 odst. 3 písmeno a) zní: 
"a) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, jméno 
  a příjmení, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla 
  přidělena, a bydliště osoby nebo osob, které vykonávají funkci 
  statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a způsob, jakým 
  jednají jménem právnické osoby,". 
 
   43. V § 7 odst. 3 písm. b) se za slovo "podnikání," vkládají 
slova "seznam provozoven,". 
 
   44. V § 7 odst. 3 písmena e) a f) znějí: 
"e) požadovanou  dobu, na  kterou má  být licence  udělena, 
  a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti, 
 f) u zahraniční právnické osoby  umístění organizační složky 
  v České republice a údaje uvedené v písmeni a) týkající se 
  vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo 
  vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České 
  republiky, též místo jejího pobytu v České republice, pokud na 
  území České republiky pobývá.". 
 
   45. V § 7 odstavce 4 až 6 znějí: 
 
   "(4) K žádosti podle odstavců 2 a 3 se připojí 
a) originál nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo 
  založení právnické osoby, u osob zapsaných v obchodním či 
  obdobném rejstříku postačí výpis z tohoto rejstříku; zahraniční 
  právnická osoba připojí výpis  z obchodního či obdobného 
  rejstříku vedeného ve státě sídla  a doklad o tom, že její 
  organizační složka na území České republiky je zapsána do 
  obchodního rejstříku, pokud byl již její zápis proveden, 
  a doklad o provozování podniku v zahraničí, 
b) v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem 
  nebo jeho členem, a odpovědného zástupce, originál nebo ověřená 
  kopie výpisu z evidence  Rejstříku trestů nebo obdobného 
  rejstříku vedeného ve státě, kde se naposledy tato osoba 
  zdržovala po dobu nejméně 6 měsíců, a to ne starší než 6 
  měsíců, 
c) doklady  prokazující  odbornou  způsobilost  fyzické osoby 
  a odpovědného zástupce, 
d) doklady prokazující finanční a technické předpoklady, 
e) doklady  prokazující  vlastnické  nebo  užívací  právo 
  k energetickému zařízení, 
f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do 
  funkce a že není ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro 
  licencovanou činnost u jiného držitele licence, 
g) u zahraniční  fyzické  osoby  doklady  o  trvalém pobytu, 
  nejedná-li se o fyzickou osobu, která je občanem členského 
  státu Evropské unie; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na 
  území České republiky  organizační složku podniku, doklad 
  prokazující, že má podnik mimo území České republiky, a doklady 
  o jeho provozování, 
h) doklady o umístění provozovny nebo vymezeného území. 
 
   (5) Způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání 
vlastnického  nebo užívacího  práva k  užívání energetického 
zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory 
žádostí k udělení, změně a zrušení licence, a členění licencí pro 
účely regulace, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (6)  Žadatel o  licenci je  povinen neprodleně ohlásit 
Energetickému regulačnímu úřadu změny údajů uvedených v žádosti 
o licenci a v dokladech připojených k žádosti o licenci, které 
nastaly po podání žádosti o licenci.". 
 
   46.  V §  8 se  na konci  odstavce 1  doplňují věty 
"Neprokázal-li žadatel splnění podmínek podle § 5, Energetický 
regulační úřad žádost zamítne. Energetický regulační úřad rovněž 
zamítne žádost, pokud žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil 
nedostatky žádosti nebo žádost požadovaným způsobem nedoplnil.". 
 
   47. V § 8 odst. 2 písmeno a) zní: 
"a) obchodní firmu fyzické nebo právnické osoby, jíž se licence 
  uděluje, je-li zapsána v obchodním rejstříku; jinak jméno 
  a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, jde-li 
  o právnickou osobu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
  sídlo nebo bydliště, rodné číslo a identifikační číslo, pokud 
  byla přidělena, nebo datum narození,". 
 
   48. V § 8 odst. 2 písmeno e) zní: 
"e) dobu, na kterou je licence udělena, a den vzniku oprávnění 
  k licencované činnosti,". 
 
   49. V § 8 odst. 2 písm. f) se slovo "registraci" nahrazuje 
slovem "schválení". 
 
   50. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno h), které zní: 
"h) u zahraniční fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo 
  a identifikační  číslo,  byla-li  přidělena,  jinak datum 
  narození, bydliště mimo území České republiky, místo pobytu 
  v České republice, byl-li povolen, umístění organizační složky 
  v České republice, byla-li zřízena, a údaje týkající se 
  odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; u zahraniční právnické 
  osoby název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
  umístění organizační složky v České republice a údaje týkající 
  se odpovědného zástupce.". 
 
   51. V § 9 odst. 1 se slova "jejich schválení" nahrazují slovy 
"změnu rozhodnutí o udělení licence". 
 
   52. V § 9 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) Na rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence se 
vztahuje ustanovení § 8. V případě rozhodnutí o změně rozhodnutí 
o udělení licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2, jehož 
důsledkem je zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu provozoven, 
pro něž byla licence udělena, nebo omezení rozsahu podnikání, se 
přiměřeně použijí ustanovení § 10 odst. 4 až 9.". 
 
   53. V § 10 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují 
slova "nebo nevykonává licencovanou činnost po dobu delší než 24 
měsíců,". 
 
   54. V § 10 odst. 3 písm. b) se na konci textu písmene b) 
doplňují slova "nebo držitel licence vstoupil do likvidace,". 
 
   55. V § 10 odst. 4 se slova "v dodávkách energie" nahrazují 
slovy "ve výkonu licencované činnosti". 
 
   56. V § 10 odst. 6 se slova "své odběratele" nahrazují slovy 
"dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle 
tohoto zákona". 
 
   57. V § 10 odstavec 7 zní: 
 
   "(7) Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, 
které byla zrušena licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 nebo 
je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě 
naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu 
poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu uvedená, energetická zařízení pro převzetí povinnosti nad 
rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle 
však na  12 měsíců. Pokud držitel  licence není vlastníkem 
energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka 
energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 
měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup 
k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. 
Opravný prostředek proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu nemá odkladný účinek.". 
 
   58. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "dodávat spolehlivě 
a trvale energii" nahrazují slovy "vykonávat licencovanou činnost 
tak, aby byla zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná dodávka 
energie,". 
 
   59. V § 11 odst. 1 písm. e) se za slovo "inspekci" vkládají 
slova "pravdivé a úplné" a za slovo "informace" se vkládají slova 
"a podklady". 
 
   60. V § 11 odst. 1 písmeno f) zní: 
"f) být účetní jednotkou  podle zvláštního právního předpisu 
  a sestavovat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu 
  regulační výkazy podle tohoto zákona,". 
 
   61. V § 11 odstavec 2 zní: 
 
   "(2) Držitel licence předkládá k rozhodnutí Energetickému 
regulačnímu úřadu sporné záležitosti týkající se dodávek energie, 
poskytování podpůrných služeb,  odmítnutí připojení do sítě, 
odmítnutí přenosu elektřiny,  přepravy plynu nebo distribuce 
elektřiny nebo plynu nebo uskladňování plynu, odmítnutí přidělení 
kapacity  mezinárodních propojovacích  vedení přenosové  nebo 
distribuční soustavy, odmítnutí  přidělení kapacity plynovodů 
spojujících plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými 
soustavami, odmítnutí uzavření smlouvy o prodeji energie nebo 
bezdůvodného přerušení její dodávky.". 
 
   62. § 12 zní: 
 
               "§ 12 
 
         Povinnosti nad rámec licence 
 
   (1)  Povinností  dodávek  tepelné  energie a povinností 
distribuce elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence se 
rozumí převzetí  povinností držitele licence,  který přestal 
provádět výkon licencované činnosti, jiným držitelem licence. 
 
   (2) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká 
držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie povinnost 
poskytovat dodávky nad rámec  licence na základě rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu. 
 
   (3) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká 
držiteli licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu 
povinnost zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu 
nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu. 
 
   (4) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle odstavců 
2 a 3 se vydává na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. 
Opravný prostředek podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 
účinek. 
 
   (5) Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu 
nebo rozvod tepelné energie převzetím povinnosti dodávek nad rámec 
licence se hradí z prostředků Energetického regulačního fondu 
(dále jen "fond") podle § 14. Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli 
licence na distribuci elektřiny  nebo distribuci plynu nebo 
dodavateli poslední instance je důvodem pro úpravu regulovaných 
cen. 
 
   (6) Vykonává-li držitel licence mimo plnění povinnosti nad 
rámec licence ještě jinou činnost, je povinen vést samostatné účty 
vztahující se k plnění povinnosti nad rámec licence odděleně. 
 
   (7) Povinnost poskytnout v případě naléhavé potřeby a ve 
veřejném zájmu energetická zařízení k zajištění povinností nad 
rámec licence se vztahuje i na fyzickou či právnickou osobu, která 
není držitelem licence, a která přestala nebo bezprostředně hrozí, 
že přestane vykonávat činnost, při které se uskutečňuje dodávka 
elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Ustanovení § 10 odst. 7 
a 8 platí obdobně.". 
 
   63. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní: 
 
               "§ 12a 
 
          Dodavatel poslední instance 
 
   (1) Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu 
nebo plyn za ceny  stanovené Energetickým regulačním úřadem 
domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají. Dodavatel 
poslední instance není povinen zajišťovat dodávku elektřiny nebo 
plynu při zjištění neoprávněného odběru. 
 
   (2) Dodavatelem poslední instance je držitel licence na 
obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem, o jehož výběru 
rozhoduje Energetický regulační úřad. 
 
   (3) Do doby  rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 
o výběru dodavatele poslední instance je 
a) dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele 
  licence na distribuci elektřiny, jehož zařízení je připojeno 
  k přenosové soustavě, obchodník, který je nebo byl součástí 
  téhož vertikálně integrovaného podnikatele, kde se nachází 
  odběrné místo dotčeného konečného zákazníka, 
b) dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele 
  licence na distribuci plynu, jehož zařízení je připojeno 
  k přepravní soustavě, obchodník, který je nebo byl součástí 
  téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, kde 
  se nachází odběrné místo dotčeného konečného zákazníka. 
 
   (4) Kritéria výběru dodavatele poslední instance a rozhodnutí 
o výběru dodavatele poslední instance pro dané území oznamuje 
Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku. 
Rozhodnutí  o  výběru  dodavatele  poslední  instance doručí 
Energetický regulační  úřad vybranému dodavateli  a ostatním 
uchazečům. 
 
   (5) Kritéria výběru dodavatele poslední instance stanovená 
Energetickým regulačním úřadem zahrnují zejména požadavky na 
finanční a odborné předpoklady uchazečů. 
 
   (6) Dodavatel poslední instance je též povinen dodávat 
elektřinu ostatním oprávněným zákazníkům, kteří využili práva 
volby  dodavatele, ale  jejichž dodavatel  elektřiny pozbude 
v průběhu výkonu licencované činnosti oprávnění nebo možnost 
uskutečňovat dodávku elektřiny  oprávněným zákazníkům a tito 
oprávnění zákazníci nemají ke dni přerušení nebo ukončení činnosti 
dodavatele zajištěnu dodávku jiným způsobem. V tomto případě je 
dodavatel poslední instance  povinen dodávat elektřinu těmto 
oprávněným zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním 
úřadem nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne, kdy tomuto dodavateli 
operátor trhu s elektřinou v souladu s pravidly pro organizování 
trhu s elektřinou (dále jen "Pravidla trhu s elektřinou") neumožní 
účast na jím organizovaných trzích s elektřinou. Tuto skutečnost 
je dodavatel poslední instance povinen neprodleně oznámit dotčeným 
oprávněným zákazníkům.". 
 
   64. V § 14 odst. 1 se za slovo "licence" vkládají slova 
"podle § 13", za slovo "dodávky" se vkládají slova "tepelné 
energie" a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Příjmy účtu tvoří 
platby povinného subjektu, úroky a penále.". 
 
   65. V § 14 odst. 2 se slova "c) až f)" zrušují, slovo 
"plnící" se nahrazuje slovem "plnícího" a za slovo "dodávky" se 
vkládají slova "tepelné energie". 
 
   66. V § 14 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 1b) 
znějí: 
 
   "(3) Povinnost držitelů licencí  k příspěvkům do fondu 
vznikne, nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího 
období výše 50 000 000 Kč. Příspěvky vyměřuje a předepisuje, 
vybírá, vymáhá, evidenci a kontrolu příspěvků včetně vypořádání 
přeplatků a nedoplatků provádí Energetický regulační úřad; přitom 
postupuje podle zvláštního  právního předpisu.1b) Vypořádáním 
přeplatků a nedoplatků, včetně dodatečně vyměřeného příspěvku není 
dotčena již stanovená výše příspěvků držitelů licencí. Příspěvky 
do fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne 
zůstatek fondu nejméně o 5 000 000 Kč. Přeplatky do výše 100 Kč 
Energetický regulační úřad nevrací. 
 
   (4) Postup pro stanovení výše příspěvku jednotlivých držitelů 
licence je určen součinem jejich podílu na celkovém ročním objemu 
dosažených tržeb jimi provozovaných licencovaných činností za 
uplynulý kalendářní rok a částky vyplývající z odstavce 3 pro 
příslušný rok. Osvobozeni od povinnosti placení příspěvku jsou ti 
držitelé licencí, jejichž výše příspěvků nedosahuje 100 Kč. 
Celková částka, o kterou se tak snížila celková výše tržeb 
oznámená držiteli licencí, se rozpočítá na držitele licencí, na 
které se osvobození nevztahuje, a  o tento podíl se zvýší 
vyměřovaný příspěvek, který jsou povinni přispět do fondu. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) Část šestá zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
  ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   67. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který 
zní: 
 
   "(5) Podle výsledků vyměřovacích řízení stanoví Energetický 
regulační úřad výši příspěvku pro jednotlivé držitele licencí 
a vyrozumí o tom příslušného držitele licence. Držitelé licencí 
jsou povinni příspěvek do fondu odvést nejpozději do 31. října 
příslušného kalendářního roku. Zjistí-li Energetický regulační 
úřad po vyměření příspěvku, že takto stanovený příspěvek je nižší 
oproti zákonné povinnosti, dodatečně příspěvek vyměří ve výši 
rozdílu mezi příspěvkem původně vyměřeným a příspěvkem nově 
stanoveným. Dodatečně vyměřený příspěvek je splatný do 30 dnů ode 
dne doručení platebního výměru.". 
 
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12. 
 
   68. V § 14 odst. 6 a 8 se za slovo "dodávek" vkládají slova 
"tepelné energie". 
 
   69. V § 14 odst. 12 se slovo "Výši" nahrazuje slovy "Postup 
pro stanovení výše". 
 
   70. V § 16 se na konci textu písmene c) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena d) až g), která znějí: 
"d) informuje Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") o 
  1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, 
    ochrany zákazníků a ochrany životního prostředí, 
  2. souhrnné zprávě o sledování bilancí elektřiny a bilancí 
    plynu zpracovávané  každé 2 roky,  nejpozději do 31. 
    července, 
  3. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na 
    trhu s energií, v  případě ohrožení bezpečnosti osob 
    a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; 
    informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie, 
  4. dovozech elektrické energie z hlediska fyzických toků, ke 
    kterým došlo během předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, 
    a to jednou za 3 měsíce, 
  5. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace, 
  6. stavu trhu s elektřinou a plynem, 
  7. o skutečnostech týkajících se kombinované výroby elektřiny 
    a tepla, 
  8. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu 
    užitých palivech a o primárních energetických úsporách 
    dosažených uplatněním kombinované výroby; k tomu jsou 
    povinni  účastníci trhu  s elektřinou,  operátor trhu 
    s elektřinou  a Energetický  regulační úřad poskytnout 
    ministerstvu potřebné údaje, 
 e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní 
  kapacity; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis, 
 f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky dát pokyn, aby byla dána 
  přednost připojení výroben elektřiny a plynu, které využívají 
  domácí  primární  energetické  palivové  zdroje, do míry 
  nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie 
  nezbytné na výrobu elektřiny a výrobu plynu, 
 g) rozhoduje o omezení dovozu elektřiny podle § 44 nebo dovozu 
  plynu podle § 75.". 
 
   71. V § 17 odst. 3 se za slova "podpora hospodářské soutěže" 
vkládají slova " , podpora využívání obnovitelných zdrojů energie" 
a na konci se doplňuje věta "Energetický regulační úřad vykonává 
působnost regulačního  úřadu podle nařízení2a)  o podmínkách 
přístupu k síti pro přeshraniční výměny elektřiny (dále jen 
"Nařízení").". 
 
Poznámka pod čarou č. 2a) zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"2a) Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 
   26. června 2003 o podmínkách  pro přístup k síti pro 
   přeshraniční výměny elektrické energie.". 
 
   72. V § 17 odst. 3 se za slova "podpora hospodářské soutěže," 
vkládají slova "podpora využívání obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie". 
 
   73. V § 17 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena f) a g), která znějí: 
"f) výběru dodavatele poslední instance, 
 g) dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran 
  podle § 61a.". 
 
   74. V § 17 odstavce 7 a 8 znějí: 
 
   "(7) Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním 
předpisem 
a) požadovanou  kvalitu  dodávek  a  služeb  souvisejících 
  s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a plynárenství, 
  včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění 
  nároku na náhrady a postupy pro vykazovaní dodržování kvality 
  dodávek a služeb, 
b) způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec 
  licence, 
c) způsob regulace v energetických  odvětvích a postupy pro 
  regulaci cen podle zvláštního právního předpisu,4) 
d) podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav 
  a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, 
  způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se 
  zajištěním požadovaného příkonu a způsob výpočtu náhrady škody 
  při neoprávněném odběru elektřiny, 
e) Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti 
  operátora trhu s elektřinou a pravidla pro organizování trhu 
  s plynem (dále jen "Pravidla trhu s plynem"), 
f) způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad 
  rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné 
  ztráty doloženy a vymezeny, 
g) pravidla pro sestavení finančního příspěvku držitelů licence do 
  fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu, 
h) podmínky dodávek elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, 
  podmínky dodávek  elektřiny a plynu  dodavatelem poslední 
  instance, 
i) podrobnosti prokazování finančních a technických předpokladů 
  pro  jednotlivé  druhy  licencí  pro  regulované činnosti 
  a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti, 
j) způsob určení vymezeného území a umístění provozovny, prokázání 
  vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického 
  zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, vzory 
  žádostí o udělení, změnu a zrušení licence a členění licencí 
  pro účely regulace, 
k) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek 
  elektřiny a plynu, 
l) podmínky  připojení výroben  plynu, distribučních soustav, 
  podzemních zásobníků plynu a odběrných míst konečných zákazníků 
  k plynárenské soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených 
  s připojením a se zajištěním požadované dodávky a způsob 
  výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru plynu. 
 
   (8) Energetický regulační úřad dále 
a) rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi 
  jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich 
  zákazníky,  nebo  kdy  nedojde  k  dohodě  o podstatných 
  náležitostech smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy, 
b) rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k přenosové 
  soustavě  nebo distribuční  soustavě, přepravní  soustavě, 
  podzemním  zásobníkům plynu,  volné akumulaci  a těžebním 
  plynovodům, nebo k dohodě o přidělení přeshraniční kapacity pro 
  přenos elektřiny, 
c) vyžaduje zveřejňování jím určených informací držiteli licencí, 
  pokud se  týkají regulovaných činností,  nejsou předmětem 
  obchodního tajemství nebo nejsou utajovanou skutečností, 
d) vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí podle 
  zvláštního zákona4) a za tím účelem pověřuje své zaměstnance 
  k oprávnění  vstupovat  do  objektu  sloužícího  k výkonu 
  licencovaných činností, 
e) schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla 
  provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní 
  podmínky operátora  trhu s elektřinou,  Řád provozovatele 
  přepravní soustavy a Řád provozovatele distribuční soustavy 
  v plynárenství, 
f) dává podněty ke  kontrole plnění povinností vyplývajících 
  z rozhodnutí podle § 17 odst. 6 a podněty k provedení kontroly 
  podle § 93 odst. 1 písm. a) a c) Státní energetické inspekci, 
g) ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence, aby zjednal 
  nápravu zjištěných nedostatků a podal zprávu o přijatých 
  opatřeních  ve lhůtě  stanovené rozhodnutím  Energetického 
  regulačního úřadu, ukládá pokuty podle zvláštního zákona,4) 
h) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti 
  v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu 
  elektrizační soustavy.". 
 
   75. V § 17 odst. 9 písm. b) se za slovo "licence" vkládají 
slova "a jiných fyzických nebo právnických osob, jejichž činnost 
podléhá regulaci podle tohoto zákona,". 
 
   76. § 19 se zrušuje. 
 
   77. § 20 zní: 
 
               "§ 20 
 
            Regulační výkazy 
 
   (1) Držitel licence uvede v účtovém rozvrhu účty pro účtování 
o nákladech a  výnosech a výsledku  hospodaření jednotlivých 
licencovaných činností a činností dodavatele poslední instance 
v souladu s prováděcím právním předpisem. Držitel licence na 
přepravu plynu uvede dále v účtovém rozvrhu účty pro účtování 
o aktivech  jednotlivých  licencovaných  činností  v  souladu 
s prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel 
licence na obchod s elektřinou v účtovém rozvrhu účty pro účtování 
o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření dodávky elektřiny 
chráněným zákazníkům a účty pro účtování o nákladech a výnosech 
a výsledku hospodaření  pro účtování o  dodávkách oprávněným 
zákazníkům, pokud v souladu se zvláštní částí tohoto zákona dodává 
elektřinu chráněným zákazníkům. 
 
   (3) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel 
licence na obchod s plynem v účtovém rozvrhu účty pro účtování 
o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření za dodávky plynu 
chráněným zákazníkům a účty pro účtování o nákladech a výnosech 
a výsledku hospodaření pro účtování o dodávkách plynu oprávněným 
zákazníkům, pokud v souladu se zvláštní částí tohoto zákona dodává 
plyn chráněným zákazníkům. 
 
   (4) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel 
licence na obchod s elektřinou a držitel licence na obchod 
s plynem v  účtovém rozvrhu účty pro  účtování o nákladech 
a výnosech a výsledku hospodaření za činnosti dodavatele poslední 
instance, pokud byl k činnosti dodavatele poslední instance 
vybrán. 
 
   (5) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel 
licence v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech 
a výsledku  hospodaření  za  ostatní  činnosti, které nejsou 
vykonávány na základě licence podle tohoto zákona. 
 
   (6) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 vlastník 
a pronajímatel energetického zařízení, který je členem téhož 
podnikatelského seskupení jako držitel licence, který používá 
k výkonu své licencované činnosti toto energetické zařízení, uvede 
v účtovém rozvrhu i účty pro účtování o výnosech z vlastnictví 
tohoto energetického zařízení. 
 
   (7) Držitel licence je pro účely regulace cen povinen 
sestavovat  regulační výkazy  a předkládat  je Energetickému 
regulačnímu úřadu do 30. dubna následujícího kalendářního roku za 
předcházející účetní období. Náležitosti a členění regulačních 
výkazů včetně jejich vzorů a pravidla pro sestavování regulačních 
výkazů stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (8) Držitel licence, jehož činnosti podléhají regulaci cen, 
je povinen předkládat Energetickému regulačnímu úřadu účetní 
závěrku  do 30.  června následujícího  kalendářního roku za 
předcházející účetní období. 
 
   (9) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel 
licence na přepravu plynu v účtovém rozvrhu i účty pro účtování 
o nákupu a prodeji plynu pro účely zajištění rovnováhy mezi plynem 
vstupujícím a vystupujícím z plynárenské soustavy podle § 58 odst. 
1 písm. j) a účty pro účtování o činnostech prováděných podle 
§ 58 odst. 8.". 
 
   78. V § 21 odst. 1 se za slovem "služby" slovo "a" nahrazuje 
čárkou a za slovo "zákazníky" se vkládají slova "a ceny elektřiny 
dodavatele poslední instance". 
 
   79. V § 21 odst. 4 se slova "§ 55 odst. 2 písm. b)" nahrazují 
slovy "§ 55 odst. 3 písm. c)". 
 
   80. V § 22 odstavec 2 zní: 
 
   "(2) Účastníci trhu s elektřinou s právem regulovaného 
přístupu k přenosové soustavě a distribuční soustavě 
a) nesou odpovědnost za odchylku  a jsou subjekty zúčtování 
  odchylek, nebo 
b) mohou přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na 
  jiný subjekt zúčtování odchylek.". 
 
   81. V § 22 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
   "(3) Způsob vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek je 
společný pro všechny subjekty zúčtování. Podrobnosti o převzetí 
odpovědnosti za odchylku a o způsobu vyhodnocování, zúčtování 
a vypořádání odchylek stanoví Pravidla trhu s elektřinou.". 
 
   82. V § 23 odst. 1 písm. a) se slova "a zajištění dopravy 
přenosovou  soustavou a  distribučními soustavami  (dále jen 
"podmínky připojení a dopravy")" zrušují. 
 
   83. V § 23 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují 
slova "za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové 
soustavy  nebo  Pravidly  provozování  příslušné  distribuční 
soustavy.". 
 
   84. V § 23 odst. 2 písm. i) se slova "podmínky připojení 
a dopravy," nahrazují slovy "prováděcí právní předpis,". 
 
   85. V § 23 odst. 2 písm. j) se za slovem "výrobně" ruší čárka 
a doplňují se slova "a spotřebované konečným zákazníkem bez 
použití energetického zařízení jiného držitele licence,". 
 
   86. V § 23 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena k) až n), která znějí: 
"k) informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím 
  dálkový přístup 
  1. o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny 
    v uplynulém roce, 
  2. o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu 
    vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce, 
 l) za účelem zajištění  bezpečnosti a spolehlivosti provozu 
  elektrizační soustavy, pro případy předcházení a řešení stavu 
  nouze a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové 
  soustavy nebo Pravidly  provozování příslušné distribuční 
  soustavy, na pokyn provozovatele přenosové soustavy nebo 
  provozovatele  distribuční  soustavy,  nabízet  provozně 
  a obchodně nevyužité výrobní kapacity, 
 m) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové 
  soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke 
  které  je  výrobna  elektřiny  připojena, při činnostech 
  bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze 
  a při likvidaci následků stavů nouze, 
 n) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu 
  elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se 
  výrobce stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou (dále 
  jen "registrovaný účastník trhu").". 
 
   87. V § 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Obstarávání 
elektřiny pro zajišťování  spolehlivého provozování přenosové 
soustavy není považováno za obchod s elektřinou.". 
 
   88. V § 24 odst. 3 písmeno b) zní: 
"b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro 
  krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní 
  potřebu; pro předcházení poruchovým stavům a stavům nouze 
  a pro řešení poruchových stavů a stavů nouze obstarávat 
  v nezbytném rozsahu elektřinu, a to i ze zahraničí,". 
 
   89. V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 2 se slova "podle § 54" 
nahrazují slovy "a při likvidaci následků stavů nouze". 
 
   90. V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 6 se za slovo "soustavy" 
vkládají slova "nebo v jeho ochranném pásmu,". 
 
   91. V § 24 odst. 3 písm. c) se na konci textu bodu 7 doplňují 
slova "nebo distribuční soustavy". 
 
   92. V § 24 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slova "podle § 54" 
nahrazují slovy "a při likvidaci následků stavů nouze". 
 
   93. V § 24 odst. 3 písm. d) bodě 6 se za slovo "soustavy" 
vkládají slova "nebo v jeho ochranném pásmu,". 
 
   94. V § 24 odst. 3 písm. d) se na konci textu bodu 7 doplňují 
slova "nebo distribuční soustavy". 
 
   95. V § 24 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné 
břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro 
účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem 
nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo 
proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo 
k dohodě  s ním,  vydá  příslušný  stavební úřad  na návrh 
provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného 
břemene.". 
 
   96. V § 24 odst. 9 se slova "až g)" nahrazují slovy "a f)". 
 
   97. V § 24 odst. 10 písm. a) se slova "připojení a dopravy" 
nahrazují slovy "stanovené prováděcím právním předpisem". 
 
   98. V § 24 odst. 10 písm. c) se za slovo "zdrojů" vkládají 
slova "energie, druhotných zdrojů energie" a na konci se čárka 
nahrazuje středníkem a doplňují se slova "přednostní právo se 
neuplatňuje při přidělení  kapacity mezinárodních přenosových 
propojovacích vedení,". 
 
   99. V § 24 odst. 10 písmeno e) zní: 
"e) zajišťovat  měření  v  přenosové  soustavě včetně jejich 
  vyhodnocování a  předávat operátorovi trhu  s elektřinou 
  naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro 
  plnění jeho povinností; podrobnosti stanoví prováděcí právní 
  předpis,". 
 
   100. V § 24 odst. 10 písm. r) se za slovo "parametry" 
vkládají slova "a zveřejňovat ukazatele". 
 
   101. V § 24 odst. 10 se na konci textu písmene s) tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují písmena t) až y), která znějí: 
"t) informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne 
  měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí o fyzikálních 
  tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské 
  unie, 
 u) zpracovávat  a  předávat  ministerstvu  a  Energetickému 
  regulačnímu úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března zprávu 
  o kvalitě  a úrovni  údržby zařízení  přenosové soustavy 
  a o opatřeních na pokrytí špičkové spotřeby elektřiny a řešení 
  výpadku výroben elektřiny, 
 v) poskytovat součinnost operátorovi  trhu s elektřinou při 
  organizování vnitrodenního trhu s elektřinou a vyrovnávacího 
  trhu s regulační energií, 
 x) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přenos 
  elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se 
  provozovatel přenosové soustavy stává registrovaným účastníkem 
  trhu, 
 y) hradit výrobcům příspěvky k ceně elektřiny z kombinované 
  výroby  elektřiny a  tepla nebo  vyrobené z  druhotných 
  energetických zdrojů výrobcům přímo připojeným k přenosové 
  soustavě v množství stanoveném podle prováděcího právního 
  předpisu.". 
 
   102. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní: 
 
               "§ 24a 
 
      Oddělení provozovatele přenosové soustavy 
 
   (1)  Provozovatel  přenosové  soustavy,  je-li  součástí 
vertikálně integrovaného podnikatele, musí být z hlediska své 
právní formy, organizace a  rozhodování nezávislý na jiných 
činnostech netýkajících se přenosu elektřiny. Tento požadavek 
neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku. 
 
   (2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy 
podle odstavce 1 se od 1. ledna 2005 uplatní tato minimální 
kritéria: 
a) osoby odpovědné za řízení provozovatele přenosové soustavy se 
  nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách 
  vertikálně integrovaného podnikatele, jenž je odpovědný, přímo 
  nebo nepřímo, za běžný provoz výroby elektřiny, distribuce 
  elektřiny nebo obchod s elektřinou; statutárním orgánem nebo 
  jeho  členem,  prokuristou  nebo  vedoucím  zaměstnancem 
  provozovatele přenosové soustavy nemůže být fyzická osoba, 
  která je současně statutárním  orgánem nebo jeho členem, 
  prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na 
  výrobu  elektřiny,  distribuci  elektřiny  nebo  obchod 
  s elektřinou, který je součástí téhož vertikálně integrovaného 
  podnikatele, 
b) musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním 
  zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo 
  vedoucích zaměstnanců odpovědných  za řízení provozovatele 
  přenosové soustavy bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje 
  jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, 
  prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele přenosové 
  soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od 
  držitelů licence na výrobu elektřiny, distribuci elektřiny nebo 
  obchod s elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného 
  podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, 
  prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele přenosové 
  soustavy  nesmí být  závislé na  hospodářských výsledcích 
  dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož 
  vertikálně integrovaného podnikatele, 
c) provozovatel přenosové soustavy musí disponovat skutečnými 
  rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  nezbytnému 
  k provozování, údržbě a rozvoji přenosové soustavy, jejichž 
  výkon je nezávislý na vertikálně integrovaném podnikateli; 
  mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli přenosové 
  soustavy jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu a údržby 
  přenosové soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným způsobem 
  zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí 
  přenosové soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec 
  schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím 
  není dotčeno oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční 
  finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele přenosové 
  soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení, 
d) provozovatel  přenosové  soustavy  musí  přijmout vnitřním 
  předpisem program, kterým stanoví 
  1. opatření k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu 
   k ostatním účastníkům trhu s elektřinou, zejména pokud jde 
   o přístup do jím provozované přenosové soustavy a využívání 
   jeho služeb, 
  2. pravidla  pro  zpřístupňování  informací  o provozování 
   a rozvoji přenosové soustavy a přístupu do ní; informace, 
   jejichž  poskytnutí  pouze  určitým  účastníkům  trhu 
   s elektřinou by mohlo tyto účastníky zvýhodnit na úkor 
   ostatních,  je provozovatel  přenosové soustavy povinen 
   zpřístupnit neznevýhodňujícím způsobem i ostatním účastníkům 
   trhu s elektřinou, 
e) provozovatel přenosové soustavy je povinen seznámit statutární 
  orgán nebo jeho členy,  prokuristu a všechny zaměstnance 
  s programem podle  písmene d), a  zajistit kontrolu jeho 
  dodržování. Provozovatel přenosové soustavy je povinen program 
  a jeho  změny  předat  Energetickému  regulačnímu  úřadu 
  a ministerstvu bez  zbytečného odkladu po  jejich přijetí 
  a zároveň zveřejnit způsobem  umožňujícím dálkový přístup. 
  Provozovatel přenosové soustavy zpracuje každoročně zprávu 
  o přijatých opatřeních a plnění programu za uplynulý rok, zašle 
  ji do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému 
  regulačnímu úřadu a ministerstvu a zároveň zveřejní způsobem 
  umožňujícím dálkový přístup. 
 
   (3) Provozovatel přenosové soustavy nesmí od 1. ledna 2005 
nabývat podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence 
na  výrobu  elektřiny,  distribuci  elektřiny  nebo  obchod 
s elektřinou. Pokud provozovatel přenosové soustavy již takový 
podíl drží, je povinen jej prodat nebo jinak zcizit do 6 měsíců od 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   (4) Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí 
zaměstnanec provozovatele přenosové soustavy nesmí od 1. ledna 
2005 nabývat ani držet podíly v jiné právnické osobě v rámci téhož 
integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu 
elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou. Pokud 
fyzická osoba, na kterou se vztahuje zákaz podle tohoto odstavce 
již takový podíl drží, je povinna do 6 měsíců od nabytí účinnosti 
tohoto zákona prodat nebo jinak zcizit nejméně takovou část svého 
podílu, aby nadále držela podíl, jehož výše nepřesáhne 1 % 
základního kapitálu daného držitele licence. 
 
   (5) Od 1. ledna 2005 nesmí provozovatel přenosové soustavy 
rovněž uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení 
jiného držitele licence na výrobu elektřiny, distribuci elektřiny 
nebo obchod s elektřinou ani v takovém řízení podle již uzavřených 
ovládacích smluv pokračovat. 
 
   (6)  O  možnosti  zahrnutí  prokazatelných  minimálních 
oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na přenos elektřiny 
v souvislosti  s  plněním  povinnosti  oddělení provozovatele 
přenosové soustavy do regulovaných cen může rozhodnout Energetický 
regulační úřad.". 
 
   103. V § 25 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je 
připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, 
nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na výrobu 
elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod 
s plynem, jinak tyto ostatní souběžně držené licence k 1. lednu 
2007 zanikají.". 
 
   104. V § 25 odst. 4 písm. d) bodě 2 se slova "podle § 54" 
nahrazují slovy "a při likvidaci následků stavů nouze". 
 
   105. V § 25 odst. 4 písm. d) bodě 6 se za slovo "soustavy" 
vkládají slova "nebo v jeho ochranném pásmu,". 
 
   106. V § 25 odst. 4 písm.  d) se na konci textu bodu 7 
doplňují slova "nebo přenosové soustavy,". 
 
   107. V § 25 odst. 4 písm. e) bodě 2 se slova "podle § 54" 
nahrazují slovy "a při likvidaci následků stavů nouze". 
 
   108. V § 25 odst. 4 písm. e) bodě 6 se za slovo "soustavy" 
vkládají slova "nebo v jeho ochranném pásmu,". 
 
   109. V § 25 odst. 4 písm.  e) se na konci textu bodu 7 
doplňují slova "nebo přenosové soustavy". 
 
   110. V § 25 odstavec 5 zní: 
 
   "(5) Příslušný provozovatel distribuční soustavy je povinen 
zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její 
části pro účely uvedené v odstavci 4 písm. f), a to smluvně 
s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo 
určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný 
nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh 
příslušného  provozovatele  distribuční  soustavy  rozhodnutí 
o zřízení věcného břemene.". 
 
   111. V § 25 odst. 10 se slova "písm. f) až h)" nahrazují 
slovy "písm. f) a g)". 
 
   112. V § 25 odst. 11 písm. a) se slova "podmínky připojení 
a dopravy" nahrazují slovy "podmínky stanovené prováděcím právním 
předpisem". 
 
   113. V § 25 odst. 11 se na začátku písmene b) vkládají slova 
"do 31. prosince 2004", na konci písmene b) se čárka nahrazuje 
středníkem a  doplňují se slova "tato  povinnost platí pro 
provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno 
méně než 100 000 odběrných míst konečných zákazníků do 31. 
prosince 2005,". 
 
   114. V § 25 odst. 11 se na konci textu písmene c) doplňují 
slova "u zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí, 
kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající 
typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem,". 
 
   115. V § 25 odst. 11 písm. d) se za slova "zdrojů a" vkládají 
slova "druhotných energetických zdrojů a" a za slovem "distribuci" 
se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "toto se netýká 
přidělení  kapacity mezinárodních  distribučních propojovacích 
vedení,". 
 
   116. V § 25 odst. 11 písmeno f) zní: 
"f) zajišťovat měření  v distribuční soustavě  včetně jejich 
  vyhodnocování a  předávat operátorovi trhu  s elektřinou 
  naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro 
  plnění jeho povinností; podrobnosti stanoví prováděcí právní 
  předpis,". 
 
   117. V § 25 odst. 11 písm. u) se za slovo "parametry" 
vkládají slova "a zveřejňovat ukazatele". 
 
   118. V § 25 odst. 11 se písmeno v) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena x) a y) se označují jako písmena v) a x). 
 
   119. V § 25 odst. 11 písm. v) se slova "podmínky připojení 
a dopravy," nahrazují slovy "prováděcí právní předpis,". 
 
   120. V § 25 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno y), které zní: 
"y) do 31. prosince 2005 dodávat elektřinu chráněným zákazníkům na 
  základě licence na distribuci elektřiny, pokud k jeho zařízení 
  je připojeno  méně než 100 000 odběrných míst konečných 
  zákazníků.". 
 
   121. V § 25 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který 
zní: 
 
   "(12) Provozovatel distribuční soustavy je rovněž povinen 
a) informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne 
  měsíce  následujícího po  uplynutí kalendářního  čtvrtletí 
  o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou 
  členy Evropské unie, 
b) zpracovávat a předávat operátorovi trhu s elektřinou údaje 
  z měření  pro potřeby  tvorby typových  diagramů dodávek; 
  podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis, 
c) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 
  úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března následujícího 
  kalendářního roku zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení 
  distribuční soustavy, 
d) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci 
  elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se 
  provozovatel  distribuční  soustavy  stává  registrovaným 
  účastníkem trhu, 
e) řídit se pokyny provozovatele přenosové soustavy při činnostech 
  bezprostředně zamezujících stavu nouze a při stavech nouze 
  podle § 54 odst. 2 a při likvidaci následků stavů nouze.". 
 
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13. 
 
   122. V § 25 odstavec 13 zní: 
 
   "(13) Provozovatel distribuční soustavy přímo připojené na 
přenosovou soustavu je povinen hradit výrobcům připojeným k jeho 
distribuční soustavě příspěvky k ceně elektřiny z kombinované 
výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických 
zdrojů  v  množství  stanoveném  podle  prováděcího právního 
předpisu.". 
 
   123. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní: 
 
               "§ 25a 
 
      Oddělení provozovatelů distribuční soustavy 
 
   (1)  Provozovatel distribuční  soustavy, je-li  součástí 
vertikálně integrovaného podnikatele, musí být od 1. ledna 2007 
z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na 
jiných činnostech netýkajících se distribuce elektřiny. Tento 
požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku. 
 
   (2)  K zajištění  nezávislosti provozovatele distribuční 
soustavy podle odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato 
minimální kritéria: 
a) osoby odpovědné za řízení provozovatele distribuční soustavy se 
  nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách 
  vertikálně integrovaného podnikatele, jenž je odpovědný, přímo 
  nebo nepřímo, za běžný  provoz výroby elektřiny, přenosu 
  elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem; statutárním 
  orgánem  nebo  jeho  členem,  prokuristou  nebo  vedoucím 
  zaměstnancem provozovatele distribuční soustavy nemůže být 
  fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho 
  členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence 
  na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo 
  plynem, který je  součástí téhož vertikálně integrovaného 
  podnikatele, 
b) musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním 
  zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo 
  vedoucích zaměstnanců odpovědných  za řízení provozovatele 
  distribuční soustavy bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje 
  jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, 
  prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční 
  soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od 
  držitelů licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod 
  s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně integrovaného 
  podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, 
  prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele distribuční 
  soustavy  nesmí být  závislé na  hospodářských výsledcích 
  dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož 
  vertikálně integrovaného podnikatele, 
c) provozovatel distribuční soustavy musí disponovat skutečnými 
  rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  nezbytnému 
  k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jež jsou 
  nezávislá na vertikálně integrovaném podnikateli; mateřská 
  společnost nesmí udělovat provozovateli distribuční soustavy 
  jakékoliv  pokyny  ohledně  běžného  provozu  nebo údržby 
  distribuční soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným způsobem 
  zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí 
  distribuční soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec 
  schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím 
  není dotčeno oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční 
  finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele distribuční 
  soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení. 
 
   (3) Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním 
předpisem program, kterým stanoví 
a) opatření  k vyloučení  diskriminačního chování  ve vztahu 
  k ostatním účastníkům trhu s elektřinou, zejména pokud jde 
  o přístup do jím provozované distribuční soustavy a využívání 
  jeho služeb, 
b) pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji 
  distribuční soustavy a přístupu do ní; informace, jejichž 
  poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s elektřinou by mohlo 
  tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel 
  distribuční soustavy  povinen zpřístupnit neznevýhodňujícím 
  způsobem i ostatním účastníkům trhu s elektřinou, 
c) opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení 
  distribuce elektřiny od výroby elektřiny, obchodu s elektřinou 
  a obchodu s plynem, je-li zároveň vertikálně integrovaným 
  podnikatelem, a to do doby právního oddělení činností podle 
  odstavce 1. 
 
   (4) Provozovatel distribuční soustavy je povinen seznámit 
statutární orgán nebo jeho členy, prokuristu a všechny zaměstnance 
s programem podle odstavce 3 a zajistit kontrolu jeho dodržování. 
Provozovatel distribuční soustavy je povinen program a jeho změny 
předat  Energetickému regulačnímu  úřadu a  ministerstvu bez 
zbytečného odkladu po jejich přijetí a zároveň zveřejnit způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční soustavy je 
povinen zpracovat  každoročně zprávu o  přijatých opatřeních 
a plnění programu za uplynulý rok, zaslat ji do 30. dubna 
následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu 
a ministerstvu a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 
   (5) Provozovatel distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 
držet podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na 
výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo 
plynem. 
 
   (6) Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí 
zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 
2007 držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné 
právnické  osobě  v  rámci  téhož  vertikálně  integrovaného 
podnikatele, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, 
přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem. 
 
   (7) Od 1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy 
uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného 
držitele licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod 
s elektřinou nebo plynem ani v takovém řízení podle již uzavřených 
ovládacích smluv pokračovat. 
 
   (8) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona 
provedena nájmem podniku nebo jeho části, je nájemce povinen 
převzít pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud 
je povinnost oddělení podle  tohoto zákona provedena nájmem 
jednotlivého majetku, je pronajímatel povinen sdělit nájemci 
informace o hodnotě pronajatého majetku v rozsahu požadovaném 
Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace. 
 
   (9) Oddělení činností podle tohoto zákona je nutno provést 
nejpozději  do  31.  prosince  2006,  s výjimkou vertikálně 
integrovaného podnikatele, který poskytuje služby pro méně než 
90 000 připojených konečných zákazníků. 
 
   (10)  O  možnosti  zahrnutí  prokazatelných  minimálních 
oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na distribuci 
elektřiny  v  souvislosti  s  plněním  povinnosti  oddělení 
provozovatele distribuční soustavy  do regulovaných cen může 
rozhodnout Energetický regulační úřad. 
 
   (11) Vertikálně integrovaný podnikatel může požádat Komisi 
o výjimku z povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy 
podle  tohoto  zákona,  pokud  na  základě  jím  zpracované 
a Energetickým regulačním úřadem schválené zprávy prokáže plně 
funkční a neznevýhodňující přístup do své distribuční soustavy 
všem účastníkům trhu s elektřinou týkající se podmínek připojení 
a distribuce elektřiny, včetně průhledné  tvorby cen za jím 
poskytované služby.". 
 
   124. V § 26 odstavec 2 zní: 
 
   "(2) Dispečink provozovatele  přenosové soustavy provádí 
dispečerské řízení přenosu v přenosové soustavě a dispečerské 
řízení zdrojů v přenosové soustavě a zdrojů poskytujících podpůrné 
služby k zajištění systémových služeb v distribuční soustavě 
v součinnosti s provozovatelem distribuční soustavy. Dispečink 
provozovatele přenosové soustavy odpovídá za dodržování pravidel 
propojení s elektrizačními soustavami ostatních států.". 
 
   125. V § 26 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova 
"v souladu s odstavcem 2". 
 
   126. V § 26 odst. 6 se za slovo "vzniku" vkládají slova 
"a při likvidaci následků stavů nouze" a na konci textu odstavce 
6 se doplňují slova "a dispečinky provozovatelů distribučních 
soustav jsou povinny se pokyny dispečinku provozovatele přenosové 
soustavy řídit". 
 
   127. § 27 zní: 
 
               "§ 27 
 
          Operátor trhu s elektřinou 
 
   (1) Operátor trhu s elektřinou je akciová společnost založená 
státem, jejíž akcie zní na jméno. 
 
   (2) Stát vlastní akcie operátora trhu s elektřinou, jejichž 
celková jmenovitá hodnota představuje alespoň 67 % základního 
kapitálu operátora trhu s elektřinou. 
 
   (3) Operátor trhu s elektřinou je držitelem licence. Operátor 
trhu s elektřinou ani právnické osoby, v nichž má operátor trhu 
s elektřinou majetkový podíl, nesmí být držitelem jiné licence 
uvedené v § 4. 
 
   (4) Operátor trhu s elektřinou je povinen na základě licence 
a) zpracovávat podle údajů předávaných účastníky trhu s elektřinou 
  obchodní  bilanci elektřiny  a předávat  ji provozovateli 
  přenosové soustavy a provozovatelům distribučních soustav, 
b) organizovat krátkodobý trh s  elektřinou a ve spolupráci 
  s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávací trh s regulační 
  energií, 
c) zpracovávat na základě smluv o dodávce elektřiny subjektů 
  zúčtování nebo  registrovaných účastníků trhu  a skutečně 
  naměřených dodávek a odběrů elektřiny registrovaných účastníků 
  trhu  vyhodnocení  odchylek  a  toto vyhodnocení předávat 
  jednotlivým subjektům zúčtování, 
d) na  základě  vyhodnocení  odchylek  zajišťovat  zúčtování 
  a vypořádání odchylek mezi subjekty zúčtování, které jsou 
  povinny je uhradit, 
e) informovat provozovatele přenosové soustavy nebo příslušné 
  provozovatele distribučních soustav  o neplnění platebních 
  povinností účastníků trhu vyplývajících z výsledků vyhodnocení 
  skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny, 
f) zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu 
  s elektřinou v České republice, 
g) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 
  úřadu alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě 
  elektřiny  a  o  způsobu  jejího  krytí zdroji elektřiny 
  a o předpokládaném vývoji trhu s elektřinou, 
h) zajistit  ochranu skutečností  majících povahu  obchodního 
  tajemství třetích osob, o kterých se dozví při výkonu své 
  činnosti, 
i) informovat  Energetický  regulační  úřad  a  ministerstvo 
  o dodávkách elektřiny, na které se může vztahovat omezení 
  dovozu elektřiny podle § 44, 
j) zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elektřinou 
  včetně  pravidel  pro  zúčtování  odchylek  a oprávněných 
  vícenákladů způsobených účastníkům  trhu s elektřinou při 
  činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech 
  nouze a při likvidaci následků stavů nouze a předkládat je 
  Energetickému regulačnímu úřadu, 
k) zajišťovat pro příslušné účastníky trhu s elektřinou skutečné 
  hodnoty dodávek a odběrů elektřiny a další nezbytné informace 
  související s uplatňováním práv oprávněného zákazníka, 
l) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 
  zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou, 
m) zajišťovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav 
  zpracovávání typových diagramů dodávek pro kategorie zákazníků 
  stanovené prováděcím právním předpisem, a to na základě údajů 
  od provozovatelů distribučních soustav podle § 25 odst. 12 
  písm. b), 
n) na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy 
  zajišťovat zúčtování a vypořádání regulační energie, 
o) účtovat odděleně za činnosti vykonávané podle tohoto odstavce 
  a podle odstavce 8, 
p) uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek a umožnit obchodovat 
  s elektřinou na jím organizovaných trzích každému, kdo o to 
  požádá a splňuje obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou. 
 
   (5) Operátor trhu s elektřinou má právo vyžadovat 
a) od subjektů zúčtování a registrovaných účastníků trhu údaje ze 
  smluv o dodávce elektřiny, kterými jsou zejména výkon a jeho 
  časový průběh, a to i za výrobny elektřiny účastníka trhu 
  s elektřinou, za něhož subjekt zúčtování převzal odpovědnost za 
  odchylku, 
b) od  provozovatele  přenosové  soustavy  a  provozovatelů 
  distribučních soustav naměřené a vyhodnocené údaje a další 
  nezbytné informace pro plnění svých povinností. 
 
   (6)  Podrobnosti  týkající  se  činností operátora trhu 
s elektřinou uvedených v odstavci  4 a práv operátora trhu 
s elektřinou uvedených  v odstavci 5  stanoví Pravidla trhu 
s elektřinou. Podrobnosti měření elektřiny a předávání technických 
údajů stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (7) Ceny za činnosti operátora trhu s elektřinou podle 
odstavce 4 a způsob jejich účtování a úhrad jednotlivými účastníky 
trhu s elektřinou stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (8) Operátor trhu s  elektřinou má právo po schválení 
ministerstvem a Energetickým regulačním úřadem vykonávat další 
činnosti, jejichž ceny nepodléhají regulaci. 
 
   (9) Operátor trhu s  elektřinou je povinen zpracovávat 
a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení obchodní 
podmínky, které musí obsahovat 
a) postupy pro zúčtování a vypořádání odchylek, 
b) postupy pro organizaci a vypořádání jím organizovaných trhů 
  s elektřinou, 
c) způsob stanovení a formy finančního zajištění plateb a podmínky 
  pro jejich použití, 
d) způsob vystavování daňových dokladů, 
e) postupy pro uplatňování reklamací, 
f) postupy při změně dodavatele oprávněného zákazníka, 
g) postupy při poskytování podkladů pro fakturaci oprávněného 
  zákazníka, který změnil dodavatele, 
h) podrobnosti způsobu registrace, 
i) podrobnosti k naměřeným a vyhodnocovaným údajům a k dalším 
  informacím  nezbytným pro  výkon činností  operátora trhu 
  s elektřinou.". 
 
   128. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova "podmínky připojení 
a dopravy" nahrazují slovy "podmínky stanovené prováděcím právním 
předpisem". 
 
   129. V § 28 odst. 1 písm. d) se za slova "množství 
elektřiny," vkládají slova "v kvalitě stanovené prováděcím právním 
předpisem,". 
 
   130. V § 28 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují písmena e), f) a g), která znějí: 
"e) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace 
  o dopadu na životní prostředí, 
 f) v případě malých zákazníků a domácností na dodávku elektřiny 
  v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem za regulované 
  ceny od dodavatele poslední instance v případě, že o ni 
  požádá, 
 g) na bezplatnou změnu dodavatele elektřiny podle Pravidel trhu 
  s elektřinou.". 
 
   131. V § 28 odst. 2 písmeno f) zní: 
"f) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové 
  soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, 
  ke  které je  jeho zařízení  připojeno, při  činnostech 
  bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze 
  a při likvidaci následků stavů nouze,". 
 
   132. V § 28 odst. 2 se na konci písmene g) doplňují slova 
"pokud je subjektem zúčtování,". 
 
   133. V § 28 odst. 2 písmeno i) zní: 
"i) podílet  se podle  výše odebíraného  příkonu na  úhradě 
  oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo 
  provozovatele  příslušné  distribuční  soustavy  spojených 
  s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného 
  příkonu ve výši vypočtené způsobem stanoveným prováděcím 
  právním předpisem.". 
 
   134. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno l), které zní: 
"l) zaregistrovat se nejpozději 30 dnů před uskutečním dodávky 
  elektřiny od jiného držitele licence na výrobu elektřiny nebo 
  od jiného držitele licence na obchod s elektřinou, nebo pokud 
  je subjektem  zúčtování u operátora  trhu s elektřinou; 
  zaregistrováním se oprávněný zákazník stává registrovaným 
  účastníkem trhu.". 
 
   135. V § 28 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 
 
   "(5) Vlastník nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům 
dodávána elektřina na základě smlouvy, je povinen 
a) tuto dodávku oprávněným zákazníkům umožnit, 
b) udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku 
  ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám, 
c) poskytovat technické  údaje o tomto  elektrickém zařízení 
  držiteli licence na distribuci elektřiny, 
d) umožnit držiteli licence  na distribuci elektřiny přístup 
  k tomuto elektrickému zařízení. 
 
   (6) Společné elektrické  zařízení pro dodávku elektřiny 
oprávněným zákazníkům v jedné  nemovitosti je součástí této 
nemovitosti.". 
 
   136. V § 29 odstavec 1 zní: 
 
   "(1) Chráněný zákazník má právo 
a) na  připojení  svého  odběrného  elektrického  zařízení 
  k distribuční  soustavě v  souladu s  uzavřenou smlouvou, 
  splní-li  podmínky připojení  stanovené prováděcím právním 
  předpisem, 
b) na dodávku elektřiny za regulované ceny a v kvalitě stanovené 
  prováděcím právním předpisem; do 31. prosince 2004 je dodávka 
  elektřiny chráněnému zákazníkovi  uskutečňována na základě 
  licence na distribuci elektřiny a  od 1. ledna 2005 je 
  uskutečňována na základě licence na obchod s elektřinou, 
  s výjimkou podle § 25 odst. 11 písm. y), 
c) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace 
  o dopadu na životní prostředí.". 
 
   137. V § 29 odst. 2 písm. a) se slova "pro chráněné 
zákazníky" nahrazují slovy  "elektřiny stanovenými prováděcím 
právním předpisem". 
 
   138. V § 29 odst. 2 písm. f) se slova "podmínkami připojení 
a dodávek pro chráněné zákazníky," nahrazují slovy ""prováděcím 
právním předpisem,". 
 
   139. V § 30 odst. 1 písm. a) se slova "o přenosu a distribuci 
elektřiny nebo" zrušují. 
 
   140. V § 30 odst. 1 písm. b) se na konci čárka nahrazuje 
středníkem a doplňují se slova "povinnost podle odstavce 2 písm. 
g) tím není dotčena,". 
 
   141. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena d) a e), která znějí: 
"d) na poskytnutí informací od  operátora trhu s elektřinou 
  nezbytných k vyúčtování dodávek elektřiny konečným zákazníkům, 
 e) ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny konečným zákazníkům 
  při neoprávněném odběru elektřiny.". 
 
   142. V § 30 odst. 2 písm. a) se slovo "pravidly" nahrazuje 
slovem "Pravidly". 
 
   143. V § 30 odst. 2 se na konci textu písmene b) tečka 
zrušuje a doplňují slova "v případě, že je subjektem zúčtování,". 
 
   144. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena c) až l), která znějí: 
"c) nabízet konečným zákazníkům spravedlivý a nediskriminující 
  výběr způsobu platby za dodanou elektřinu, 
 d) upozornit malé zákazníky a domácnosti nejpozději 2 měsíce 
  předem na záměr změnit smluvní podmínky, 
 e) uvádět při vyúčtování dodané elektřiny konečným zákazníkům 
  jako součást dokladů 
  1. údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi 
    paliv dodavatele za předchozí rok, 
  2. odkaz na veřejný zdroj informací o dopadu výroby elektřiny 
    na životní prostředí, 
 f) uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny a dodávat elektřinu 
  chráněným zákazníkům za regulované ceny, jde-li o obchodníka 
  s elektřinou, který je  součástí vertikálně integrovaného 
  podnikatele nebo který vznikl v důsledku jeho oddělení podle 
  tohoto zákona; tuto povinnost  má obchodník k chráněným 
  zákazníkům, jejichž odběrná místa jsou připojena k distribuční 
  soustavě  ve  vymezeném  území  vertikálně  integrovaného 
  podnikatele nebo provozovatele distribuční soustavy, který 
  vznikl oddělením podle tohoto zákona z téhož vertikálně 
  integrovaného podnikatele, 
 g) dodávat elektřinu chráněným zákazníkům za regulované ceny, 
 h) účtovat odděleně o  dodávce elektřiny poslední instance, 
  dodávce elektřiny chráněným zákazníkům a dodávce elektřiny 
  oprávněným zákazníkům, 
 i) dodržovat parametry  kvality dodávek elektřiny  a služeb 
  stanovené prováděcím právním předpisem, 
 j) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod 
  s elektřinou u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se 
  obchodník s elektřinou stává registrovaným účastníkem trhu, 
 k) vykonávat činnost dodavatele poslední instance, pokud byl 
  k tomu Energetickým regulačním úřadem určen, 
 l) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje 
  potřebné pro  rozhodnutí o cenách  za dodávku elektřiny 
  chráněným zákazníkům nebo za činnosti dodavatele poslední 
  instance.". 
 
   145. V § 31 odstavec 1 zní: 
 
   "(1) Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní 
přírodní zdroje energie, jimiž  jsou energie větru, energie 
slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie 
půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, 
energie kalového plynu a energie bioplynu.". 
 
   146. V § 31 odst. 2 se slova "připojení a dopravy" nahrazují 
slovy "stanovené prováděcím právním předpisem". 
 
   147. § 32 včetně poznámek pod čarou č. 6) a 6a) zní: 
 
               "§ 32 
 
     Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba 
      elektřiny z druhotných energetických zdrojů 
 
   (1) Za účelem zvýšení efektivního využití kombinované výroby 
elektřiny a tepla a snižování produkce skleníkových plynů musí 
výrobce tepelné energie přezkoumat podle zvláštního právního 
předpisu11) možnost zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla. 
 
   (2) Výrobci provozující zařízení pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla nebo zařízení na výrobu elektřiny z druhotných 
energetických zdrojů mají, pokud o to požádají a technické 
podmínky to umožňují, právo k přednostnímu zajištění dopravy 
elektřiny  přenosovou soustavou  a distribučními  soustavami, 
s výjimkou přidělení kapacity  mezinárodních přenosových nebo 
distribučních propojovacích vedení. Dále mají právo na přednostní 
připojení svého výrobního zařízení k přenosové nebo distribuční 
soustavě, pokud o to požádají a pokud splňují podmínky připojení 
a dopravy elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem.6) Tato 
práva se vztahují na elektřinu 
a) vyrobenou v zařízeních  využívajících druhotné energetické 
  zdroje v množství odpovídajícím podílu energetického potenciálu 
  druhotných energetických zdrojů  vstupujících do výrobního 
  procesu, 
b) vyrobenou v zařízeních kombinované výroby elektřiny a tepla 
  v jednom procesu v množství prokazatelně vázaném na množství 
  tepelné energie dodané do soustav centralizovaného zásobování 
  teplem nebo přímé dodávky  fyzickým či právnickým osobám 
  k dalšímu využití a pro technologické účely, s výjimkou vlastní 
  spotřeby energetického zdroje. 
 
   (3) Základní podmínkou kombinované výroby elektřiny a tepla 
je dodávka užitečného tepla k dalšímu využití. Kritériem pro 
posuzování kombinované  výroby elektřiny a  tepla je úspora 
primárního paliva vyplývající z rozdílu mezi celkovou účinností 
kombinované výroby elektřiny a tepla a referenční hodnotou. 
Celková účinnost kombinované výroby  elektřiny a tepla musí 
splňovat  hodnoty  minimální  účinnosti  užití energie podle 
zvláštního právního  předpisu6a) a zároveň  celková účinnost 
kombinované výroby elektřiny a tepla musí být pro klasifikaci 
elektřiny jako elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 
nejméně o 10 % vyšší než referenční hodnota. Tato podmínka nemusí 
být splněna u zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla do 
instalovaného výkonu 1 MW. 
 
   (4) Příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny 
a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů hradí 
výrobcům provozovatelé distribučních soustav přímo připojených 
k přenosové soustavě, ke kterým jsou připojeni, nebo provozovatel 
přenosové soustavy, pokud je výrobce k přenosové soustavě přímo 
připojen. Výši příspěvku stanoví Energetický regulační úřad. 
 
   (5) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 
a druhotných energetických zdrojů eviduje Energetický regulační 
úřad. 
 
   (6)  Podrobnosti  způsobu  určení  množství  elektřiny 
z kombinované výroby elektřiny a tepla na základě poměru tepelné 
energie a elektřiny a určení elektřiny z druhotných energetických 
zdrojů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 
 
   (7) Osvědčení o původu  elektřiny z kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo druhotných energetických zdrojů (dále jen 
"osvědčení"), které je  nezbytným předpokladem pro uplatnění 
elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny 
z druhotných energetických zdrojů na trhu s elektřinou vydává 
ministerstvo na základě žádosti o vydání osvědčení, která musí 
obsahovat  identifikační údaje  žadatele, identifikační údaje 
výrobny, popis a schéma výrobního zařízení a technologického 
procesu kombinované  výroby elektřiny a  tepla, nebo výroby 
elektřiny z druhotných energetických zdrojů, údaje o palivu, 
dosavadní a předpokládanou celkovou účinnost a referenční hodnotu 
a metodu stanovení poměru tepelné energie a elektřiny. V případě, 
že údaje uvedené v žádosti nesouhlasí se skutečností, ministerstvo 
osvědčení nevydá, nebo bylo-li již vydáno, jeho platnost zruší. 
Podrobnosti žádosti a vzor žádosti o vydání osvědčení stanoví 
prováděcí  právní  předpis.  Žádost  musí být provozovatelem 
kombinované  výroby elektřiny  a tepla  a výroby  elektřiny 
z druhotných energetických zdrojů podána nejpozději do 6 měsíců od 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   (8) Obchodníci s elektřinou jsou povinni přednostně nakupovat 
a dodávat elektřinu, kterou výrobci elektřiny z kombinované výroby 
elektřiny  a  tepla  nebo  výrobci  elektřiny  z druhotných 
energetických zdrojů nabídli.  Podrobnosti ke způsobu určení 
a obchodování elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 
a druhotných  energetických zdrojů  stanoví prováděcí  právní 
předpis. 
 
   (9) Odchylky výkonu zařízení z důvodu přirozené povahy 
kombinované výroby elektřiny a tepla nesmí být důvodem neplnění 
povinností podle odstavců 4 a 8. 
------------------------------------------------------------------ 
 6) Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy 
  elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 
  300/2003 Sb. 
6a) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost 
  užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.". 
 
   148. V § 33 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "za 
celkový instalovaný elektrický výkon se považuje součet hodnot 
instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do 
elektrizační soustavy.". 
 
   149. V § 33 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno g), které zní: 
"g) ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.". 
 
   150. V § 35 odst. 1 písm. h) se slova "připojení a dopravy" 
nahrazují slovy "stanovených prováděcím právním předpisem" a slova 
"a zajištění podpůrných služeb," se nahrazují slovy "a o zajištění 
systémových služeb a o vlivu na bezpečnost a spolehlivost provozu 
elektrizační soustavy,". 
 
   151. V § 36 odst. 1 písm. h) se slova "připojení a dopravy" 
nahrazují slovy "stanovených prováděcím právním předpisem". 
 
   152. V § 38 odst. 1 se slova "na základě doložení prokázaného 
odmítnutí přístupu k přenosové  soustavě nebo k distribuční 
soustavě" zrušují. 
 
   153. V § 38 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno d), které zní: 
"d) ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.". 
 
   154. V § 40 odst. 1 písm. g) se slova "připojení a dopravy," 
nahrazují slovy "stanovených prováděcím právním předpisem,". 
 
   155. V § 41 odst. 1 písm. g) se slova "připojení a dopravy" 
nahrazují slovy "stanovených prováděcím právním předpisem". 
 
   156. V § 44 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova 
"jedná-li se o dovoz elektřiny ze zemí, které nejsou členy 
Evropské unie,". 
 
   157. V § 44 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují 
slova " , jedná-li se o dovoz elektřiny ze zemí, které nejsou 
členy Evropské unie". 
 
   158. V § 44 odst. 2 se slova "do 1. ledna 2005" zrušují, za 
slovo "osobám" se vkládají slova "nebo dočasně přijmout nezbytná 
ochranná opatření" a za  slovem "provozu" se tečka zrušuje 
a doplňují se slova "a je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo 
ochrana osob.". 
 
   159. V § 45 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta 
"Elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m sloužící pro 
dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný 
provozovatel distribuční soustavy.". 
 
   160. V § 45 odst. 7 větě první se za slovo "souhlasu" 
doplňují slova "vlastníka přípojky a". 
 
   161. V § 46 odst. 3 písmeno b) zní: 
"b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
  1. pro vodiče bez izolace 12 m, 
  2. pro vodiče s izolací základní 5 m,". 
 
   162. V § 46 odst. 6 písm. b) se za slovo "stanic" vkládají 
slova "a věžových stanic s venkovním přívodem". 
 
   163. V § 46 odstavec 11 zní: 
 
   "(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují 
a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může 
fyzická  či  právnická  osoba  provozující  příslušné  části 
elektrizační soustavy nebo provozovatel přímého vedení udělit 
písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas, který musí 
obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojuje k návrhu 
na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební 
úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.". 
 
   164. V § 49 se na konci textu odstavce 1 doplňují věty 
"Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo 
jalové elektřiny a jeho časový průběh. U konečných zákazníků 
odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí může být časový 
průběh nahrazen typovým diagramem dodávek. Podrobnosti stanovení 
typového diagramu dodávek a pravidla jeho přiřazení konečnému 
zákazníkovi stanoví prováděcí právní předpis.". 
 
   165. V § 49 odst. 9 se za slovy "měřicím zařízení" doplňují 
slova " , které je ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy 
nebo provozovatele distribuční soustavy,". 
 
   166. V § 49 odst.  12 se za slovy "chráněného zákazníka" 
doplňují slova " , které je ve vlastnictví provozovatele přenosové 
soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy,". 
 
   167. § 50 zní: 
 
               "§ 50 
 
      Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou 
 
   (1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje dodavatel 
dodávat elektřinu vymezenou výkonem, množstvím a časovým průběhem 
jinému účastníkovi trhu s elektřinou a tento jiný účastník trhu 
s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni dohodnutou cenu, nebo 
jedná-li se o chráněného zákazníka nebo konečného zákazníka 
využívajícího dodavatele poslední  instance cenu regulovanou. 
Smlouva o dodávce elektřiny musí obsahovat dobu trvání smlouvy. 
Nedílnou součástí smlouvy o dodávce elektřiny domácnostem a malým 
zákazníkům  jsou  obchodní  podmínky,  které  musí obsahovat 
podrobnosti k zahájení, průběhu a ukončení dodávky elektřiny, 
k měření spotřeby elektřiny, k  vyúčtování a způsobu úhrady 
a postupu pro řešení sporů. 
 
   (2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se 
zavazuje výrobce nebo obchodník s elektřinou dodávat elektřinu 
a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přenos elektřiny, 
distribuci elektřiny a systémové služby, a oprávněný zákazník se 
zavazuje zaplatit dohodnutou cenu. 
 
   (3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové 
nebo distribuční soustavy připojit k přenosové nebo distribuční 
soustavě zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční soustavy 
nebo konečného zákazníka a umožnit jim dodávku elektřiny; výrobce, 
provozovatel jiné distribuční soustavy nebo konečný zákazník se 
zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. 
Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení, včetně výše 
rezervovaného příkonu, termín a místo připojení. 
 
   (4) Smlouvou o přenosu elektřiny se zavazuje provozovatel 
přenosové soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s elektřinou 
nebo oprávněného zákazníka sjednané množství elektřiny a výrobce, 
obchodník s elektřinou nebo  oprávněný zákazník se zavazuje 
zaplatit regulovanou cenu. 
 
   (5) Smlouvou o distribuci elektřiny se zavazuje provozovatel 
distribuční soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s elektřinou 
nebo oprávněného zákazníka sjednané množství elektřiny a výrobce, 
obchodník s elektřinou nebo  oprávněný zákazník se zavazuje 
zaplatit regulovanou cenu. 
 
   (6) Smlouvou o dodávce regulační energie se zavazuje operátor 
trhu s elektřinou finančně vypořádat dodávku regulační energie 
uskutečněnou v rozsahu určeném provozovatelem přenosové soustavy 
poskytovateli regulační energie za cenu stanovenou podle Pravidel 
trhu s elektřinou. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené 
obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou. 
 
   (7) Smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh 
s elektřinou se zavazuje operátor trhu s elektřinou umožnit 
účastníkovi trhu s elektřinou účast na organizovaném krátkodobém 
trhu s elektřinou a vypořádávat uskutečněné obchody podle Pravidel 
trhu s elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje 
zaplatit cenu stanovenou podle  Pravidel trhu s elektřinou. 
Nedílnou součástí  smlouvy jsou schválené  obchodní podmínky 
operátora trhu s elektřinou. 
 
   (8) Smlouvou o přístupu na vyrovnávací trh s regulační 
energií se zavazuje operátor trhu s elektřinou umožnit účastníkovi 
trhu s elektřinou bezplatný přístup na vyrovnávací trh s regulační 
energií a finančně vypořádávat uskutečněné obchody podle Pravidel 
trhu s elektřinou. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené 
obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou. 
 
   (9) Smlouvou o poskytování podpůrných služeb se zavazuje 
poskytovatel podpůrných služeb dodat sjednané množství podpůrných 
služeb ve stanovené kvalitě a provozovatel přenosové soustavy se 
zavazuje zaplatit cenu. 
 
   (10) Smlouvou o předávání technických údajů se zavazuje 
provozovatel  přenosové soustavy  a provozovatel  distribuční 
soustavy bezúplatně předávat operátorovi trhu s elektřinou údaje 
potřebné k vyhodnocování a zúčtování odchylek subjektů zúčtování, 
a to o odběrných a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou 
a o skutečných hodnotách dodávek a odběrů elektřiny a operátor 
trhu s elektřinou se zavazuje tyto údaje převzít. Nedílnou 
součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky operátora trhu 
s elektřinou. 
 
   (11) Smlouvou o zúčtování odchylek se zavazuje operátor trhu 
s elektřinou na základě  vyhodnocení skutečných a sjednaných 
dodávek  a  odběrů  elektřiny  provádět  pro účastníka trhu 
s elektřinou  vyhodnocování, zúčtování  a vypořádání odchylek 
a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit regulovanou 
cenu. Účastník trhu s elektřinou se uzavřením smlouvy o zúčtování 
odchylek stává subjektem zúčtování. Nedílnou součástí smlouvy jsou 
schválené obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.". 
 
   168. V § 51 odst. 1 písm. f) se za slovo "odběr" vkládá slovo 
"měřený". 
 
   169. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno h), které zní: 
"h) odběr bez uzavřené smlouvy,  jejímž předmětem je přenos 
  elektřiny nebo distribuce elektřiny nebo odběr v rozporu 
  s takto uzavřenou smlouvou.". 
 
   170. V § 51 odst. 2 větě druhé se slova "v podmínkách 
připojení a dopravy a v podmínkách připojení a dodávek pro 
chráněné  zákazníky"  nahrazují  slovy  "prováděcím  právním 
předpisem". 
 
   171. V § 52 odst. 1 písm. d) se za slovo "dodávka" vkládá 
slovo "měřená". 
 
   172. V § 52 odst. 2 větě druhé se slova "v podmínkách 
připojení  a  dopravy"  nahrazují  slovy "prováděcím právním 
předpisem". 
 
   173.  V §  54 odst.  1 uvozovací  věta zní: "Situací 
bezprostředně zamezující stavům nouze nebo stavem nouze nebo 
likvidací  následků  stavů  nouze  je  stav,  který  vznikl 
v elektrizační soustavě v důsledku". 
 
   174. V § 54 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno f), které zní: 
"f) ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti, 
  spolehlivosti provozu a je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo 
  ochrana osob.". 
 
   175. V § 54 odst. 2 se za slovo "nouze" vkládají slova "nebo 
situaci bezprostředně zamezující stavům nouze" a za slova "řízení 
a" se vkládá slovo "neprodleně". 
 
   176. V § 54 odst. 3 se za slovo "nouze" vkládají slova "nebo 
situace bezprostředně zamezující stavům nouze" a za slova "soustav 
a" se vkládá slovo "neprodleně". 
 
   177. V § 54 odst. 5 se slova "Při stavech nouze" nahrazují 
slovy "Při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při 
stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze" a na konci 
odstavce se doplňují slova "bez ohledu na smlouvy uzavřené mezi 
účastníky trhu s elektřinou". 
 
   178. V § 54 se doplňuje nový odstavec 9, který zní: 
 
   "(9) Při vyhlášení stavu nouze nebo předcházení jeho vzniku 
nebo při likvidaci následků stavu nouze je právo na náhradu škody 
a ušlého zisku vyloučeno.". 
 
   179. § 55 zní: 
 
               "§ 55 
 
             Trh s plynem 
 
   (1) Na území České republiky je organizován trh s plynem na 
základě práva přístupu třetích  stran k přepravní soustavě, 
k distribučním soustavám, a to včetně volné akumulace, k podzemním 
zásobníkům plynu a těžebním plynovodům pro všechny účastníky trhu 
s plynem,  kteří mají  právo přístupu  podle tohoto  zákona 
a autorizačního přístupu k výstavbě vybraných plynových zařízení 
podle podmínek  stanovených tímto zákonem  s cílem zajistit 
spolehlivé a hospodárné zásobování plynem při zajištění ochrany 
životního prostředí. 
 
   (2) Ceny za distribuci plynu, za přepravu plynu konečným 
zákazníkům na území České republiky, za volnou akumulaci, za 
dodávku plynu chráněným zákazníkům a dodávku poslední instance 
reguluje Energetický regulační úřad. 
 
   (3) Trh s plynem je otevírán postupně takto: 
a) od 1. ledna 2005 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem 
  oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž roční 
  spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 
  2003 hodnotu 15 mil. m3 zemního plynu, a dále všichni držitelé 
  licence na  výrobu elektřiny spalující  plyn v tepelných 
  elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla, 
  a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu, 
b) od 1. ledna 2006 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem 
  oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou 
  domácností, 
c) od 1. ledna 2007 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem 
  oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.". 
 
   180. V § 56 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje 
označení odstavce 1. 
 
   181. § 57 a 58 znějí: 
 
               "§ 57 
 
               Výrobce 
 
   (1) Výrobce má právo 
a) na zřízení a provozování těžebních plynovodů a jejich připojení 
  k přepravní nebo distribuční soustavě, pokud tyto plynovody 
  splňují podmínky připojení stanovené Pravidly provozu přepravní 
  soustavy a distribučních soustav v plynárenství (dále jen 
  "Pravidla provozu"), která stanoví prováděcí právní předpis, 
b) prodávat  plyn na  předávacím místě  na základě  smlouvy 
  provozovateli přepravní soustavy, příslušnému provozovateli 
  distribuční soustavy, obchodníkovi s plynem, 
c) omezit nebo přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů 
  v nezbytném rozsahu v těchto případech: 
  1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob 
   a při likvidaci těchto stavů, 
  2. při  stavech nouze  nebo při  činnostech bezprostředně 
   zamezujících jejich vzniku, 
  3. při vzniku a odstraňování poruch na těžebních plynovodech 
   nebo zařízeních sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu, 
  4. při provádění plánovaných rekonstrukcí a oprav těžebních 
   plynovodů nebo zařízení sloužících pro výrobu nebo těžbu 
   plynu, 
d) odmítnout  přístup  do  těžebního  plynovodu  na  základě 
  prokazatelného nedostatku volné kapacity, s výjimkou případů, 
  týkajících se té části kapacity těžebního plynovodu, která byla 
  využívána pro potřeby zajištění dodávky dotčenému oprávněnému 
  zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem chráněným, 
  pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím jím pověřeného 
  obchodníka s plynem o její další využívání projeví i nadále 
  zájem podáním žádosti o uzavření příslušné smlouvy, a to: 
  1. nejdéle do 30 dnů  od nabytí účinnosti tohoto zákona 
   u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. 
   ledna 2005, 
  2. nejméně 30 dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, 
   u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. 
   ledna 2006 nebo od 1. ledna 2007, 
  3. nejméně 30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich 
   smlouvy u všech oprávněných zákazníků, 
e) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se 
  zřizováním a provozováním těžebních plynovodů nebo výrobny 
  plynu, a to i v případě rekonstrukcí a oprav, 
f) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět 
  likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů 
  ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz těžebních plynovodů 
  nebo výrobny  plynu v případech, kdy  tak po předchozím 
  upozornění neučinil sám vlastník či uživatel. 
 
   (2) Příslušný výrobce je  povinen zřídit věcné břemeno 
umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely 
uvedené v odstavci 1 písm. e) a f), a to smluvně s vlastníkem 
nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo 
proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo 
k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh příslušného 
výrobce rozhodnutí o zřízení věcného břemene. 
 
   (3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku 
výkonu práv výrobce podle odstavce 1 písm. e) a f) majetková újma 
nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na 
jednorázovou náhradu5) včetně  úhrady nákladů na vypracování 
znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit 
u výrobce, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání 
nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo 
nájemce dozvěděl. 
 
   (4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. e) a f) je 
výrobce povinen co nejvíce  šetřit práv vlastníků dotčených 
nemovitostí a vstup na  jejich nemovitost jim bezprostředně 
oznámit. Po skončení prací  je povinen uvést nemovitost do 
předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu 
provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či 
užívání  dotčené  nemovitosti  a  bezprostředně oznámit tuto 
skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo 
okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci 
vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 
 
   (5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) bodu 4 je 
výrobce  povinen  písemně  oznámit  svým zákazníkům započetí 
a skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu, nejméně však 30 
dnů předem. 
 
   (6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je výrobce 
povinen obnovit dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, 
které vedly k jejímu omezení nebo přerušení. 
 
   (7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je právo na 
náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li 
výrobce oznamovací povinnost podle odstavce 5. 
 
   (8) Výrobce je dále povinen 
a) zajistit  na  své  náklady  připojení těžebního plynovodu 
  k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě, 
b) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny plynu a těžebního 
  plynovodu a neznevýhodňující podmínky pro přístup do těžebního 
  plynovodu, 
c) poskytovat provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, 
  na kterou jsou jeho těžební plynovody napojeny, informace nutné 
  k zajištění vzájemné provozuschopnosti, 
d) zajistit na  své náklady instalaci  měřicího zařízení po 
  předchozím souhlasu provozovatele  přepravní soustavy nebo 
  provozovatele distribuční soustavy, ke které je připojen, 
e) zajistit podmínky pro měření plynu dodávaného do přepravní 
  soustavy či distribuční soustavy a předávat data nezbytná pro 
  zúčtování  odchylek  provozovateli  přepravní  soustavy; 
  podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem, 
f) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci výroby, 
  vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu centru, 
g) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu 
  havarijní  plány  výroben  plynu,  zaslat je ministerstvu 
  a každoročně je upřesňovat, 
h) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za 
  dispečerské řízení výroby plynu, a řídit se Dispečerským řádem 
  plynárenské soustavy České republiky, který stanoví prováděcí 
  právní předpis, 
i) vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních 
  plynovodů, 
j) odmítnout přístup do těžebního plynovodu 
  1. v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu nebo 
   Pravidly trhu s plynem; odmítnutí přístupu musí mít písemnou 
   formu a musí být odůvodněno, 
  2. na základě rozhodnutí ministerstva v případech uvedených 
   v § 75; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí 
   být odůvodněno, 
k) vést samostatné účty za výrobu plynu, a to pro účely regulace 
  podle prováděcího právního předpisu. 
 
               § 58 
 
         Provozovatel přepravní soustavy 
 
   (1) Provozovatel přepravní soustavy má právo 
a) odmítnout  přístup  do  přepravní  soustavy  na  základě 
  prokazatelného nedostatku volné kapacity, s výjimkou případů, 
  týkajících se té části kapacity přepravní soustavy, která byla 
  využívána pro potřeby zajištění dodávky dotčenému oprávněnému 
  zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem chráněným, 
  pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím jím pověřeného 
  obchodníka s plynem o její další využívání projeví i nadále 
  zájem podáním žádosti o uzavření smlouvy o přepravě, a to: 
  1. nejdéle do 30 dnů  od nabytí účinnosti tohoto zákona 
   u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. 
   ledna 2005, 
  2. nejméně 30 dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, 
   u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. 
   ledna 2006 nebo od 1. ledna 2007, 
  3. nejméně 30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich 
   smlouvy o přepravě u všech oprávněných zákazníků, 
b) na  přístup do  podzemních zásobníků  plynu za  podmínek 
  stanovených tímto zákonem, a to za účelem předání nebo převzetí 
  plynu pro zákazníky, pro něž zajišťuje přepravu, z důvodů 
  zajištění rovnováhy  mezi množstvím plynu  vstupujícím do 
  plynárenské  soustavy  a  množstvím  plynu  vystupujícím 
  z plynárenské soustavy, 
c) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, 
  měření,  zabezpečování a  automatizaci provozu plynárenské 
  soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky 
  a informačních systémů, 
d) v souladu  s  podmínkami  stanovenými  územním rozhodnutím 
  a stavebním  povolením  zřizovat  a  provozovat na cizích 
  nemovitostech plynárenská zařízení, 
e) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se 
  zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a provozováním přepravní 
  soustavy, 
f) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět 
  likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů 
  ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz přepravní soustavy 
  v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám 
  vlastník či uživatel, 
g) vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených 
  prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů 
  Ministerstva  obrany,  Ministerstva  vnitra,  Ministerstva 
  spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu 
  dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna 
  zvláštní zařízení telekomunikací v rozsahu i způsobem nezbytným 
  pro výkon licencované činnosti, 
h) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská 
  zařízení zákazníků, pro něž přepravuje plyn, 
i) omezit nebo přerušit přepravu nebo dodávku plynu podle uzavřené 
  smlouvy v těchto případech: 
  1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob 
   a při likvidaci těchto stavů, 
  2. při  stavech nouze  nebo při  činnostech bezprostředně 
   zamezujících jejich vzniku, 
  3. při provádění plánovaných rekonstrukcí a plánovaných oprav 
   na zařízení přepravní soustavy, 
  4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní 
   soustavy, 
  5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví 
   nebo majetek osob, 
  6. při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě 
   plynu, 
  7. v případech stanovených smlouvou o přepravě, 
j) nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě 
  nebo pro vlastní spotřebu nebo pro účely zajištění rovnováhy 
  mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z plynárenské 
  soustavy v souladu s Pravidly trhu s plynem; toto není 
  považováno za obchod s plynem. 
 
   (2) Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné 
břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro 
účely uvedené v odstavci 1 písm. d), a to smluvně s vlastníkem 
nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo 
proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo 
k dohodě  s ním,  vydá  příslušný  stavební úřad  na návrh 
provozovatele přepravní soustavy rozhodnutí o zřízení věcného 
břemene. 
 
   (3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku 
výkonu práv provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 1 
písm. c) až h) majetková újma, nebo je-li omezen v obvyklém 
užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu5) včetně 
úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto 
náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přepravní soustavy, 
který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti do 
6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl. 
 
   (4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) až h) je 
provozovatel přepravní soustavy povinen co nejvíce šetřit práv 
vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim 
bezprostředně oznámit.  Po skončení prací  je povinen uvést 
nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem 
na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu 
účelu či užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto 
skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo 
okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci 
vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 
 
   (5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) bodu 3 je 
provozovatel přepravní soustavy povinen oznámit zákazníkům, pro 
něž přepravuje plyn, započetí a skončení omezení nebo přerušení 
přepravy plynu, nejméně však 30 dnů předem. 
 
   (6) V  případech uvedených v odstavci  1 písm. i) je 
provozovatel přepravní soustavy povinen obnovit přepravu plynu 
bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení 
nebo přerušení. 
 
   (7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je právo na 
náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li 
provozovatel přepravní soustavy oznamovací povinnost uloženou 
podle odstavce 5. 
 
   (8) Provozovatel přepravní soustavy odpovídá za zúčtování 
odchylek množství plynu vstupujícího do plynárenské soustavy 
a vystupujícího z plynárenské soustavy. 
 
   (9) Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen 
a) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj přepravní 
  soustavy, 
b) do 31. prosince 2004 na základě žádosti chráněných zákazníků 
  nebo provozovatelů distribučních soustav, jejichž zařízení jsou 
  připojena na přepravní soustavu, zajistit v rozsahu odběru 
  jejich chráněných zákazníků dodávku na základě uzavřených smluv 
  za regulované ceny a ve stanovené kvalitě pro každé odběrné 
  místo, 
c) od 1. ledna 2005 uzavřít smlouvu o zajištění přepravy plynu 
  s držitelem licence na obchod s plynem, který vznikl oddělením 
  souběžného držitele licence na přepravu a držitele licence na 
  obchod s plynem podle § 58a, a to za účelem zajištění dodávky 
  plynu pro 
  1. chráněné zákazníky, jejichž odběrná zařízení jsou připojena 
   k přepravní soustavě, 
  2. souběžného držitele licence na obchod s plynem a licence na 
   distribuci plynu provozujícího distribuční soustavu přímo 
   propojenou s přepravní soustavou, který zajišťuje dodávku 
   plynu pro chráněné zákazníky, jejichž odběrná zařízení jsou 
   přímo připojena k této distribuční soustavě, 
  3. držitele licence na obchod s plynem, který vznikl oddělením 
   souběžného držitele licence na obchod s plynem a licence na 
   distribuci  provozujícího  distribuční  soustavu  přímo 
   propojenou s přepravní soustavou podle § 59a, který dodává 
   plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení 
   jsou připojena k této distribuční soustavě nebo v případě, 
   že takovýto držitel licence na obchod s plynem nevznikl, 
   s jiným držitelem licence na obchod s plynem, který na 
   základě smluvního vztahu s příslušným držitelem licence na 
   distribuci plynu dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž 
   odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční 
   soustavě, 
d) zajistit přepravu plynu na základě písemně uzavřených smluv, 
e) připojit k přepravní soustavě  každého, kdo o to požádá 
  a splňuje podmínky připojení stanovené Pravidly provozu, 
f) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro umožnění přístupu 
  k přepravní soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem; 
  podrobnosti stanovují Pravidla provozu, Pravidla trhu s plynem 
  a obchodní podmínky stanovené Řádem provozovatele přepravní 
  soustavy, 
g) poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je 
  jeho soustava  propojena, informace nezbytné  k zajištění 
  vzájemné provozuschopnosti soustav, 
h) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek 
  plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním 
  předpisem, 
i) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje 
  potřebné pro rozhodnutí o cenách za přepravu plynu a údaje 
  potřebné pro rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným 
  zákazníkům, 
j) vést samostatné účty za přepravu plynu a za dodávku plynu 
  chráněným zákazníkům, a to pro účely regulace podle prováděcího 
  právního předpisu, 
k) vypracovávat  denní, měsíční,  roční a  pětiletou bilanci 
  distribuční soustavy, vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu 
  centru, 
l) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu 
  havarijní plán přepravní soustavy, zaslat jej ministerstvu 
  a každoročně jej upřesňovat, 
m) oznamovat v dostatečném předstihu účastníkům trhu, jejichž 
  plynárenská zařízení jsou přímo připojena k přepravní soustavě, 
  rozsah  a termíny  odstávek zařízení  pro přepravu plynu 
  a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity, 
n) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za 
  dispečerské řízení přepravní soustavy a řídí se Dispečerským 
  řádem plynárenské soustavy České republiky, 
o) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, 
p) vytvořit  technické podmínky  pro zajištění  dovozu plynu 
  z různých zdrojů, 
q) vyhlašovat stav nouze na plynárenské soustavě České republiky 
  nebo na zařízeních přepravní soustavy, 
r) řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze, 
s) zajišťovat ochranu skutečností  majících povahu obchodního 
  tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně 
  zajištění ochrany údajů předávaných Bilančnímu centru, 
t) každoročně zpracovávat a  zveřejňovat předpokládaný rozvoj 
  přepravní soustavy včetně propojení s plynárenskými soustavami 
  sousedních států, a to na období nejméně 5 let, 
u) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke 
  schválení Řád provozovatele přepravní soustavy a zajistit jeho 
  zveřejnění, 
v) odmítnout přístup do přepravní soustavy nebo k volné akumulaci 
  1. v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu, 
   Pravidly trhu s plynem nebo Řádem provozovatele přepravní 
   soustavy; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí 
   být odůvodněno, 
  2. na základě rozhodnutí ministerstva v případech uvedených 
   v § 75; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí 
   být odůvodněno, 
  3. na  základě rozhodnutí  Energetického regulačního úřadu 
   v případech uvedených v § 61a; odmítnutí přístupu musí mít 
   písemnou formu a musí být odůvodněno, 
x) vypracovat havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej 
  aktualizovat a předkládat ministerstvu, 
y) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 
  úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího 
  kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení 
  přepravní soustavy.". 
 
   182. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní: 
 
               "§ 58a 
 
      Oddělení provozovatele přepravní soustavy 
 
   (1) Provozovatel přepravní  soustavy, pokud je součástí 
vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí být od 
1.  ledna 2006  z  hlediska  své právní  formy, organizace 
a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se 
přepravy, uskladňování  a distribuce plynu.  Tento požadavek 
neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku. 
 
   (2) K zajištění nezávislosti provozovatele přepravní soustavy 
podle odstavce 1 se od 1. ledna 2006 uplatní tato minimální 
kritéria: 
a) osoby odpovědné za řízení provozovatele přepravní soustavy se 
  nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách 
  vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jenž je 
  odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby plynu 
  nebo obchod s plynem nebo elektřinou; statutárním orgánem nebo 
  jeho  členem,  prokuristou  nebo  vedoucím  zaměstnancem 
  provozovatele přepravní soustavy nemůže být fyzická osoba, 
  která je současně statutárním  orgánem nebo jeho členem, 
  prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na 
  výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou, který je 
  součástí  téhož  vertikálně  integrovaného  plynárenského 
  podnikatele, 
b) musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním 
  zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo 
  vedoucích zaměstnanců odpovědných  za řízení provozovatele 
  přepravní soustavy bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje 
  jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, 
  prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele přepravní 
  soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od 
  držitelů licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo 
  elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského 
  podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, 
  prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele přepravní 
  soustavy  nesmí být  závislé na  hospodářských výsledcích 
  dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož 
  vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, 
c) provozovatel přepravní soustavy musí disponovat skutečnými 
  rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  nezbytnému 
  k provozování, údržbě a rozvoji přepravní soustavy, jejichž 
  výkon je nezávislý na vertikálně integrovaném plynárenském 
  podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli 
  přepravní soustavy jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu 
  a údržby přepravní soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným 
  způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci 
  částí přepravní soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad 
  rámec schváleného  finančního plánu, či  jiného obdobného 
  nástroje; tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti 
  schvalovat roční  finanční plán či  jiný obdobný nástroj 
  provozovatele přepravní soustavy a schvalovat jeho maximální 
  limity zadlužení. 
 
   (3) Provozovatel přepravní soustavy musí přijmout vnitřním 
předpisem program, kterým stanoví 
a) opatření  k vyloučení  diskriminačního chování  ve vztahu 
  k ostatním účastníkům  trhu s plynem,  zejména pokud jde 
  o přístup do jím provozované přepravní soustavy a využívání 
  jeho služeb, 
b) pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji 
  přepravní soustavy a přístupu  do ní; informace, jejichž 
  poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s plynem by mohlo tyto 
  účastníky  zvýhodnit na  úkor ostatních,  je provozovatel 
  přepravní  soustavy  povinen  zpřístupnit neznevýhodňujícím 
  způsobem i ostatním účastníkům trhu s plynem. 
 
   (4) Provozovatel přepravní soustavy je povinen seznámit 
statutární orgán nebo jeho členy, prokuristu a všechny zaměstnance 
s programem podle odstavce 3 a zajistit kontrolu jeho dodržování. 
Provozovatel přepravní soustavy je povinen program a jeho změny 
předat  Energetickému regulačnímu  úřadu a  ministerstvu bez 
zbytečného odkladu po jejich přijetí a zároveň zveřejnit způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  Provozovatel přepravní soustavy 
zpracuje každoročně zprávu o  přijatých opatřeních a plnění 
programu za uplynulý rok, zašle ji do 30. dubna následujícího 
kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu 
a zároveň zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
   (5) Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí 
zaměstnanec provozovatele přepravní soustavy nesmí od 1. ledna 
2006 nabývat ani držet podíly v jiné právnické osobě v rámci téhož 
integrovaného  plynárenského podnikatele,  která je držitelem 
licence na výrobu plynu, distribuci plynu nebo obchod s plynem 
nebo elektřinou. Pokud fyzická osoba, na kterou se vztahuje zákaz 
podle tohoto odstavce již takový podíl drží, je povinna do 1. 
ledna 2006 prodat nebo jinak zcizit nejméně takovou část svého 
podílu, aby nadále držela podíl, jehož výše nepřesáhne 1 % 
základního kapitálu daného držitele licence. 
 
   (6) Od 1. ledna 2006 nesmí provozovatel přepravní soustavy 
rovněž uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení 
jiného držitele licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo 
elektřinou ani v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích 
smluv pokračovat. 
 
   (7) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona 
provedena nájmem podniku nebo jeho části, je nájemce povinen 
převzít pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud 
je povinnost oddělení podle  tohoto zákona provedena nájmem 
jednotlivého majetku, je pronajímatel povinen sdělit nájemci 
informace o hodnotě pronajatého majetku v rozsahu požadovaném 
Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace. 
 
   (8)  O  možnosti  zahrnutí  prokazatelných  minimálních 
oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na přepravu plynu 
v souvislosti  s  plněním  povinnosti  oddělení provozovatele 
přepravní soustavy do regulovaných cen může rozhodnout Energetický 
regulační úřad.". 
 
   183. V § 59 odst. 1 písmena a) a b) znějí: 
"a) odmítnout  přístup  do  distribuční  soustavy na základě 
  prokazatelného nedostatku volné kapacity, s výjimkou případů, 
  týkajících se té části kapacity distribuční soustavy, která 
  byla využívána  pro potřeby zajištění  dodávky dotčenému 
  oprávněnému zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem 
  chráněným, pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím jím 
  pověřeného obchodníka s plynem o její další využívání projeví 
  i nadále  zájem  podáním  žádosti  o  uzavření  smlouvy 
  o distribuci, a to: 
  1. nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona 
    u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. 
    ledna 2005, 
  2. nejméně 30 dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, 
    u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. 
    ledna 2006 nebo od 1. ledna 2007, 
  3. nejméně 30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich 
    smlouvy o distribuci u všech oprávněných zákazníků, 
 b) na  přístup do  podzemních zásobníků  plynu za podmínek 
  stanovených tímto zákonem pro uskladnění plynu pro potřeby 
  krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní potřebu,". 
 
   184. V § 59 odst. 1 písm. e) se za slovo "zřizováním," 
vkládají slova "rekonstrukcemi, opravami". 
 
   185. V §  59 odst. 1 písm. i) bodě  3 se za slovo 
"rekonstrukcí" vkládá slovo "přeložek". 
 
   186. V § 59 odst. 1 písm. i) bodě 6 se za slovo "odběru" 
vkládají slova "nebo neoprávněné distribuci". 
 
   187. V § 59 odst. 1 písm. i) se doplňuje bod 7, který zní: 
 
   "7. v případech stanovených smlouvou o distribuci,". 
 
   188. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena j) až l), která znějí: 
"j) nakupovat plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro 
  vlastní spotřebu; toto není považováno za obchod s plynem, 
 k) do 31. prosince 2004 na dodávku plynu ve stanovené kvalitě za 
  regulované ceny od provozovatele přepravní soustavy, pokud je 
  distribuční soustava přímo připojena k přepravní soustavě, 
  nebo  od  provozovatele  distribuční  soustavy, pokud je 
  distribuční soustava připojena  pouze k jiné distribuční 
  soustavě, a to v rozsahu dodávek plynu chráněným zákazníkům 
  připojeným k této distribuční soustavě, 
 l) uzavřít  hlavní  uzávěr  plynu  při  odvracení nebezpečí 
  bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku osob.". 
 
   189. V § 59 odstavec 2 zní: 
 
   "(2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit 
věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části 
pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), e), a to smluvně 
s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo 
určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný 
nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh 
provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného 
břemene.". 
 
   190. V § 59 odst. 5 se číslo "15" nahrazuje číslem "30" a na 
konci odstavce 5 se  doplňuje věta "Plánované rekonstrukce, 
přeložky a opravy v období od 1. října do 30. dubna následujícího 
kalendářního roku lze provádět výhradně po písemném oznámení 
dotčeným zákazníkům.". 
 
   191. V § 59 odst. 7 se slova "nebo není-li v případě podle 
odstavce 1 písm. i) bodu 4 dodržena kvalita dodávek plynu 
stanovená prováděcím právním předpisem" zrušují. 
 
   192. V § 59 odstavec 8 zní: 
 
   "(8) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 
a) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj distribuční 
  soustavy na území vymezeném licencí, 
b) zajistit distribuci plynu a do 31. prosince 2004 dodávku 
  chráněným zákazníkům na základě uzavřených smluv, za regulované 
  ceny a ve stanovené kvalitě, a to na základě uzavřené smlouvy 
  pro každé odběrné místo, 
c) od 1. ledna 2005, pokud není souběžným držitelem licence na 
  obchod s plynem, uzavřít za účelem zajištění dodávky plynu pro 
  chráněné zákazníky, smlouvu o zajištění distribuce s 
  1. držitelem licence na obchod s plynem, který vznikl oddělením 
   souběžného držitele licence na obchod s plynem a licence na 
   distribuci plynu podle § 59a nebo v případě, že takový 
   držitel licence na obchod nevznikl, s jiným držitelem 
   licence na obchod s plynem, který z této soustavy, na 
   základě smluvního vztahu s držitelem licence na distribuci 
   plynu, dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná 
   plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě, 
  2. souběžným držitelem licence na obchod s plynem a licence na 
   distribuci  plynu,  provozujícím  distribuční  soustavu 
   propojenou pouze s jím provozovanou distribuční soustavou, 
   který dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná 
   plynová zařízení jsou připojena k této soustavě, nebo 
   v případě, že takový souběžný držitel licence na obchod 
   s plynem a distribuci plynu nevznikl, s jiným držitelem 
   licence na obchod s plynem, který z této distribuční 
   soustavy, na základě smluvního vztahu s příslušným držitelem 
   licence  na  distribuci  plynu,  dodává plyn chráněným 
   zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena 
   k této distribuční soustavě, 
d) připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá 
  a splňuje podmínky připojení stanovené Pravidly provozu, 
e) zajistit stejné podmínky pro umožnění přístupu k distribuční 
  soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem; podrobnosti 
  jsou uvedeny v Pravidlech trhu s plynem a v obchodních 
  podmínkách  stanovených  Řádem  provozovatele  distribuční 
  soustavy, 
f) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek 
  plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním 
  předpisem, 
g) poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům 
  distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, 
  informace nezbytné k  zajištění vzájemné provozuschopnosti 
  soustav, 
h) zajišťovat měření na úrovni distribuční soustavy, včetně jejich 
  vyhodnocování a předávat data nezbytná pro zúčtování odchylek 
  provozovateli přepravní soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla 
  trhu s plynem, 
i) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje 
  potřebné pro rozhodnutí o cenách za distribuci plynu, 
j) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje 
  potřebné pro rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným 
  zákazníkům, 
k) vést samostatné účty za distribuci plynu a dodávku plynu, a to 
  pro účely regulace podle prováděcího právního předpisu, 
l) vypracovávat  denní, měsíční,  roční a  pětiletou bilanci 
  distribuční  soustavy a  bilanci krytí  dodávek chráněným 
  zákazníkům, vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu centru, 
m) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu 
  havarijní plány distribuční  soustavy, zaslat ministerstvu 
  a každoročně je upřesňovat, 
n) oznamovat rozsah a  termíny odstávek zařízení distribuční 
  soustavy a upozorňovat na snížení distribuční kapacity, 
o) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za 
  dispečerské řízení distribuční soustavy a řídí se Dispečerským 
  řádem plynárenské soustavy České republiky, 
p) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud 
  nebudou pro sledování kvality plynu dostačovat místa zřízená 
  a provozovaná provozovatelem přepravní soustavy, 
r) zajistit spolehlivost a kvalitu dodávek chráněným zákazníkům, 
s) vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy, 
t) každoročně zpracovávat a  zveřejňovat předpokládaný rozvoj 
  distribuční soustavy, a to na období nejméně 5 let, 
u) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné 
  distribuční soustavě, 
v) zajišťovat ochranu skutečností  majících povahu obchodního 
  tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně 
  zajištění ochrany údajů předávaných Bilančnímu centru, 
x) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke 
  schválení Řád provozovatele distribuční soustavy a zajistit 
  jeho zveřejnění, 
y) odmítnout přístup  do distribuční soustavy  nebo k volné 
  akumulaci 
  1. v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu, 
   Pravidly  trhu s  plynem nebo  s Řádem  provozovatele 
   distribuční soustavy; odmítnutí přístupu musí mít písemnou 
   formu a musí být odůvodněno, 
  2. na základě rozhodnutí ministerstva v případech uvedených 
   v § 75; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí 
   být odůvodněno, 
  3. na  základě rozhodnutí  Energetického regulačního úřadu 
   v případech uvedených v § 61a; odmítnutí přístupu musí mít 
   písemnou formu a musí být odůvodněno, 
z) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 
  úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího 
  kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení 
  distribuční soustavy.". 
 
   193. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní: 
 
               "§ 59a 
 
      Oddělení provozovatelů distribuční soustavy 
 
   (1)  Provozovatel distribuční  soustavy, je-li  součástí 
vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí být od 
1.  ledna 2007  z  hlediska  své právní  formy, organizace 
a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se 
distribuce plynu, přepravy plynu a uskladňování plynu. Tento 
požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku. 
 
   (2)  K zajištění  nezávislosti provozovatele distribuční 
soustavy podle odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato 
minimální kritéria: 
a) osoby odpovědné za řízení provozovatele distribuční soustavy se 
  nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách 
  vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jenž je 
  odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby plynu 
  a obchod s plynem nebo elektřinou; statutárním orgánem nebo 
  jeho  členem,  prokuristou  nebo  vedoucím  zaměstnancem 
  provozovatele distribuční soustavy nemůže být fyzická osoba, 
  která je současně statutárním  orgánem nebo jeho členem, 
  prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na 
  výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou, který je 
  součástí  téhož  vertikálně  integrovaného  plynárenského 
  podnikatele, 
b) musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním 
  zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo 
  vedoucích zaměstnanců odpovědných  za řízení provozovatele 
  distribuční soustavy bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje 
  jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, 
  prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční 
  soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od 
  držitelů licence na výrobu  plynu, obchod s plynem nebo 
  elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského 
  podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, 
  prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele distribuční 
  soustavy  nesmí být  závislé na  hospodářských výsledcích 
  dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož 
  vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, 
c) provozovatel distribuční soustavy musí disponovat skutečnými 
  rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  nezbytnému 
  k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jejichž 
  výkon je nezávislý na vertikálně integrovaném plynárenském 
  podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli 
  distribuční soustavy jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu 
  nebo údržby distribuční soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv 
  jiným  způsobem zasahovat  do rozhodování  o výstavbě či 
  modernizaci částí distribuční soustavy, pokud takové rozhodnutí 
  nejde nad rámec schváleného  finančního plánu, či jiného 
  obdobného nástroje;  tím není dotčeno  oprávnění mateřské 
  společnosti schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný 
  nástroj provozovatele distribuční soustavy a schvalovat jeho 
  maximální limity zadlužení. 
 
   (3) Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním 
předpisem program, kterým stanoví 
a) opatření  k vyloučení  diskriminačního chování  ve vztahu 
  k ostatním účastníkům  trhu s plynem,  zejména pokud jde 
  o přístup do jím provozované distribuční soustavy a využívání 
  jeho služeb, 
b) pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji 
  distribuční soustavy a přístupu do ní; informace, jejichž 
  poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s plynem by mohlo tyto 
  účastníky  zvýhodnit na  úkor ostatních,  je provozovatel 
  distribuční soustavy  povinen zpřístupnit neznevýhodňujícím 
  způsobem i ostatním účastníkům trhu s plynem, 
c) opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení 
  distribuce plynu od výroby plynu, obchodu s plynem nebo obchodu 
  s elektřinou,  je-li  zároveň  vertikálně  integrovaným 
  plynárenským podnikatelem, a to do doby právního oddělení 
  činností podle odstavce 1. 
 
   (4) Provozovatel distribuční soustavy je povinen seznámit 
statutární orgán nebo jeho členy, prokuristu a všechny zaměstnance 
s programem podle odstavce 3 a zajistit kontrolu jeho dodržování. 
Provozovatel distribuční soustavy je povinen program a jeho změny 
předat  Energetickému regulačnímu  úřadu a  ministerstvu bez 
zbytečného odkladu po jejich přijetí a zároveň zveřejnit způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční soustavy je 
povinen zpracovat  každoročně zprávu o  přijatých opatřeních 
a plnění programu za uplynulý rok, zaslat ji do 30. dubna 
následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu 
a ministerstvu a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 
   (5) Provozovatel distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 
držet podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na 
výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou. 
 
   (6) Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí 
zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 
2007 držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné 
právnické  osobě  v  rámci  téhož  vertikálně  integrovaného 
plynárenského podnikatele, která je držitelem licence na výrobu 
plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou. 
 
   (7) Od 1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy 
uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného 
držitele licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou 
ani v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv 
pokračovat. 
 
   (8) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona 
provedena nájmem podniku nebo jeho části, je nájemce povinen 
převzít pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud 
je povinnost oddělení podle  tohoto zákona provedena nájmem 
jednotlivého majetku, je pronajímatel povinen sdělit nájemci 
informace o hodnotě pronajatého majetku v rozsahu požadovaném 
Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace. 
 
   (9) Oddělení činností podle tohoto zákona je nutno provést 
nejpozději do 31. prosince 2006 mimo vertikálně integrované 
plynárenské podnikatele, kteří poskytují služby pro méně než 
90 000 připojených konečných zákazníků. 
 
   (10)  O  možnosti  zahrnutí  prokazatelných  minimálních 
oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na distribuci plynu 
v souvislosti  s  plněním  povinnosti  oddělení provozovatele 
distribuční  soustavy  do  regulovaných  cen může rozhodnout 
Energetický regulační úřad. 
 
   (11) Vertikálně integrovaný  plynárenský podnikatel může 
požádat Komisi o výjimku z povinnosti oddělení provozovatele 
distribuční soustavy podle tohoto zákona, pokud na základě jím 
zpracované a Energetickým regulačním úřadem schválené zprávy 
prokáže plně funkční a neznevýhodňující přístup do své distribuční 
soustavy všem účastníkům trhu s plynem týkající se podmínek 
připojení a distribuce plynu, včetně průhledné tvorby cen za jím 
poskytované služby.". 
 
   194. V § 60 odst. 1 písm. f) bodě 5 se za slovo "odběru" 
vkládají slova "nebo neoprávněném uskladnění" a na konci bodu 5 se 
tečka nahrazuje čárkou a doplňují  se písmena g) až i), která 
znějí: 
"g) na vlastní náklady připojit své zařízení k přepravní soustavě 
  nebo k distribuční soustavě za podmínek stanovených Pravidly 
  provozu, 
 h) odmítnout přístup do podzemního zásobníku plynu na základě 
  prokazatelného nedostatku volné kapacity, s výjimkou případů, 
  týkajících se té části kapacity podzemního zásobníku plynu, 
  která byla využívána pro potřeby zajištění dodávky dotčenému 
  oprávněnému zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem 
  chráněným, pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím jím 
  pověřeného obchodníka s plynem o její další využívání projeví 
  i nadále zájem podáním žádosti o uzavření smlouvy o uskladnění 
  plynu, a to: 
  1. nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona 
    u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. 
    ledna 2005, 
  2. nejméně 30 dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, 
    u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. 
    ledna 2006 nebo 1. ledna 2007, 
  3. nejméně 30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich 
    smlouvy o uskladnění plynu u všech oprávněných zákazníků, 
 i) nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v podzemním zásobníku 
  plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření 
  a udržování základní náplně podzemního zásobníku plynu; toto 
  není považováno za obchod s plynem.". 
 
   195. V § 60 odstavec 2 zní: 
 
   "(2) Jestliže není možné písemnou dohodou s vlastníkem 
nemovitosti zajistit umístění zařízení podzemního zásobníku plynu 
na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není 
znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný 
nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný stavební úřad 
vydá na návrh provozovatele podzemního zásobníku plynu rozhodnutí 
o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti 
nebo jeho části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. b).". 
 
   196. V § 60 odst. 5 se slova "15 dnů" nahrazují slovy "30 
dnů". 
 
   197. V § 60 odstavec 8 zní: 
 
   "(8) Provozovatel podzemního zásobníku plynu je dále povinen 
a) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz podzemního zásobníku 
  plynu, 
b) zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv, 
c) poskytovat  provozovateli  přepravní  nebo  provozovateli 
  distribuční soustavy,  na kterou jsou  jeho zařízení pro 
  uskladňování plynu napojena,  informace nutné k zajištění 
  vzájemné provozuschopnosti, 
d) zajistit měření množství  předávaného a přebíraného plynu 
  a předávat data nezbytná pro zúčtování odchylek provozovateli 
  přepravní soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem, 
e) vést samostatné účty za uskladňování plynu, a to pro účely 
  regulace podle prováděcího právního předpisu, 
f) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci kapacit 
  a výkonů podzemního zásobníku plynu, vyhodnocovat ji a předávat 
  Bilančnímu centru, 
g) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu 
  havarijní plán podzemního zásobníku plynu podle tohoto zákona, 
  zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat, 
h) zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování 
  plynu a upozorňovat na předpokládané snížení uskladňovací 
  kapacity, 
i) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za 
  dispečerské řízení podzemního zásobníku  plynu a řídí se 
  Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky, 
j) umožnit přístup do podzemního zásobníku plynu za podmínek 
  stanovených  tímto  zákonem;  podrobnosti  jsou  uvedeny 
  v Pravidlech  trhu s  plynem a  v obchodních  podmínkách 
  stanovených Řádem provozovatele podzemního zásobníku plynu, 
k) vyhlašovat stav nouze v rámci podzemního zásobníku plynu, 
l) každoročně zpracovávat a  zveřejňovat předpokládaný rozvoj 
  podzemního zásobníku plynu, a to na období nejméně 5 let, 
m) zajišťovat ochranu skutečností  majících povahu obchodního 
  tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně 
  zajištění ochrany údajů předávaných Bilančnímu centru, 
n) odmítnout přístup k podzemnímu zásobníku plynu 
  1. v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu nebo 
   Pravidly trhu s plynem nebo Řádem provozovatele podzemního 
   zásobníku plynu; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu 
   a musí být odůvodněno, 
  2. na základě rozhodnutí ministerstva v případech uvedených 
   v § 75; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí 
   být odůvodněno, 
  3. na  základě rozhodnutí  Energetického regulačního úřadu 
   v případech uvedených v § 61a; odmítnutí přístupu musí mít 
   písemnou formu a musí být odůvodněno, 
o) zpracovávat  Řád provozovatele  podzemního zásobníku plynu 
  a zajistit jeho zveřejnění, 
p) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 
  úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího 
  kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení 
  podzemního zásobníku plynu, 
q) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek 
  plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním 
  přepisem.". 
 
   198. § 61 zní: 
 
               "§ 61 
 
            Obchodník s plynem 
 
   (1) Obchodník s plynem má právo 
a) nakupovat plyn  a prodávat jej  ostatním účastníkům trhu 
  s plynem, s výjimkou chráněných zákazníků; tato výjimka končí 
  1. ledna 2005, 
b) na dodávku plynu za regulované ceny za účelem dodávek chráněným 
  zákazníkům, 
c) na přepravu, distribuci a uskladnění dohodnutého množství 
  plynu, pokud má na tyto činnosti uzavřeny písemné smlouvy 
  s příslušnými provozovateli, 
d) na přístup do  přepravní soustavy, distribučních soustav, 
  podzemních zásobníků plynu nebo k volné akumulaci plynu za 
  podmínek stanovených tímto zákonem za předpokladu, že má 
  uzavřenu písemnou smlouvu, jejímž předmětem je dodání plynu; 
  podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem, Řád provozovatele 
  přepravní soustavy a Řády provozovatelů distribučních soustav 
  a Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu, 
e) na ukončení nebo přerušení dodávky při neoprávněném odběru 
  plynu. 
 
   (2) Obchodník s plynem je povinen 
a) řídit  se Pravidly  provozu a  Pravidly trhu  s plynem, 
  Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky, Řádem 
  provozovatele  přepravní  soustavy,  Řády  provozovatelů 
  distribučních soustav a Řády provozovatelů podzemních zásobníků 
  plynu, 
b) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci týkající 
  se obchodu s plynem, a to včetně údajů o vývozech plynu z České 
  republiky a dovozech plynu do České republiky s uvedením zdrojů 
  plynu, vyhodnocovat je a předávat Bilančnímu centru, 
c) řídit se v případě vyhlášení stavu nouze pokyny dispečinků 
  příslušných provozovatelů, 
d) dodržovat rovnováhu  mezi množstvím plynu  vstupujícím do 
  plynárenské soustavy a množstvím plynu současně z plynárenské 
  soustavy  vystupujícím; podrobnosti  stanoví Pravidla trhu 
  s plynem,  Řád  provozovatele  přepravní  soustavy,  Řády 
  provozovatelů  příslušných  distribučních  soustav  a Řády 
  provozovatelů podzemních zásobníků plynu, 
e) zajistit  konečným zákazníkům,  kterým dodává  plyn, jeho 
  bezpečnou a spolehlivou dodávku při dodržení bezpečnostního 
  standardu stanoveného prováděcím právním předpisem, 
f) poskytovat provozovateli  přepravní soustavy, provozovateli 
  příslušné distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního 
  zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění bezpečného 
  a spolehlivého provozu plynárenské soustavy, 
g) upozornit domácnosti a malé podnikatele, kterým na základě 
  smlouvy dodává plyn, na záměr změnit smluvní podmínky dodávky 
  a seznámit je s návrhem změn, a to nejpozději 1 měsíc přede 
  dnem, od kterého by změny smluvních podmínek měly platit, 
h) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje 
  potřebné pro rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným 
  zákazníkům nebo za dodávku poslední instance, 
i) vést samostatné účty za dodávku plynu oprávněným zákazníkům, 
  chráněným zákazníkům a dodávku plynu poslední instance, 
j) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek 
  plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním 
  předpisem. 
 
   (3) Držitel licence na  obchod s plynem, který vznikl 
oddělením souběžného držitele licence na přepravu plynu a držitele 
licence na obchod s plynem podle § 58a, je povinen dodávat od 1. 
ledna 2005 plyn za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem 
a) chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou 
  připojena k přepravní soustavě, 
b) souběžnému držiteli licence na obchod s plynem a licence na 
  distribuci plynu provozujícímu  distribuční soustavu přímo 
  propojenou s přepravní soustavou, který dodává plyn chráněným 
  zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena 
  k této distribuční soustavě, 
c) držiteli licence na obchod s plynem, který vznikl podle § 59a 
  oddělením souběžného držitele licence na obchod s plynem 
  a licence  na distribuci  plynu provozujícího  distribuční 
  soustavu přímo propojenou s přepravní soustavou a který dodává 
  plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení 
  jsou připojena k této distribuční soustavě, nebo v případě, že 
  takový souběžný držitel licence na obchod s plynem a distribuci 
  plynu nevznikl, jinému držiteli licence na obchod s plynem, 
  který na příslušné soustavě, na základě smluvního vztahu 
  s příslušným držitelem licence na distribuci, dodává plyn 
  chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou 
  připojena k této distribuční soustavě. 
 
   (4) Držitel licence na obchod s plynem, který je souběžným 
držitelem licence na distribuci plynu, je povinen dodávat od 1. 
ledna 2005 plyn za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem 
a) chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou 
  připojena k této distribuční soustavě, 
b) souběžnému držiteli licence na obchod s plynem a licence na 
  distribuci plynu, provozujícímu distribuční soustavu propojenou 
  pouze s touto distribuční  soustavou a dodávajícímu plyn 
  chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou 
  připojena k této distribuční soustavě, nebo v případě, že 
  takovýto  souběžný držitel  licence na  obchod s  plynem 
  a distribuci plynu nevznikl, jinému držiteli licence na obchod 
  s plynem, který na základě smluvního vztahu s příslušným 
  držitelem licence na distribuci plynu dodává plyn chráněným 
  zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena 
  k této distribuční soustavě. 
 
   (5) Držitel licence na obchod s plynem, který na základě 
smluvního vztahu s příslušným držitelem licence na distribuci 
plynu dodává od 1. ledna 2005 plyn chráněným zákazníkům, jejichž 
odběrná plynová zařízení jsou  připojena k této distribuční 
soustavě, je povinen zajistit tuto dodávku za ceny regulované 
Energetickým regulačním úřadem.". 
 
   199. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní: 
 
               "§ 61a 
 
         Dočasné pozastavení povinnosti 
         umožnit přístup třetích stran 
 
   (1) Mohou-li obchodníkovi s  plynem v důsledku použití 
ustanovení tohoto zákona, které se týkají povinnosti držitele 
licence na výrobu plynu,  přepravu plynu, distribuci plynu, 
uskladňování plynu, umožnit přístup třetích stran k zařízením, na 
kterých  vykonává  licencovanou  činnost,  vzniknout  závažné 
ekonomické problémy, jež mají původ v jím uzavřené smlouvě, ve 
které se obchodník s plynem zavazuje uhradit nasmlouvané množství 
plynu bez ohledu na to,  jestli je skutečně odebral (dále jen 
"smlouva odeber  nebo plať"), má  právo podat Energetickému 
regulačnímu  úřadu žádost  o vydání  rozhodnutí o  dočasném 
pozastavení  povinnosti  provozovatele  přepravní  soustavy, 
provozovatele  distribuční soustavy,  provozovatele podzemního 
zásobníku plynu nebo výrobce umožnit přístup třetích stran do 
přepravní soustavy, distribuční soustavy, podzemního zásobníku 
plynu  nebo  do  těžebního  plynovodu  (dále  jen  "dočasné 
pozastavení"). 
 
   (2) Písemná žádost o dočasné pozastavení musí obsahovat 
a) obchodní firmu  nebo název právnické  osoby, její sídlo, 
  identifikační číslo, bylo-li přiděleno,  a údaje o jejím 
  statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení, nebo 
  obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla 
  přidělena, nebo datum narození, a bydliště, 
b) označení zařízení nebo určení vymezeného území, pro něž je 
  vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení požadováno, rozsah, 
  v jakém je pro označené zařízení nebo vymezené území vydání 
  rozhodnutí o dočasném pozastavení požadováno a požadovanou dobu 
  platnosti rozhodnutí o dočasném pozastavení, 
c) úředně ověřenou kopii příslušné smlouvy odeber nebo plať, 
d) specifikaci ekonomických a finančních problémů, které pro 
  žadatele o  dočasné pozastavení vyplývají  nebo by mohly 
  vyplynout ze smlouvy odeber nebo plať, 
e) popis kroků, které žadatel o dočasné pozastavení učinil před 
  podáním  žádosti,  aby  snížil  nebo  odvrátil  nebezpečí 
  ekonomických a finančních problémů, které pro něj vyplývají 
  nebo by mohly vyplynout ze smlouvy odeber nebo plať. 
 
   (3) Žadatel o dočasné pozastavení je povinen předložit 
Energetickému regulačnímu úřadu písemnou žádost podle odstavce 2 
nejpozději 4 měsíce před požadovaným termínem uplatnění dočasného 
pozastavení. U každé smlouvy odeber nebo plať může Energetický 
regulační úřad  po posouzení žádosti  rozhodnout o dočasném 
pozastavení pouze jednou. Vzniknou-li však nebo mohou-li vzniknout 
závažné ekonomické nebo finanční problémy jiného charakteru, jež 
mají původ v téže smlouvě odeber nebo plať, pro kterou bylo 
dočasné pozastavení již uděleno, může Energetický regulační úřad 
rozhodnout o dočasném pozastavení pro jednu smlouvu odeber nebo 
plať i vícekrát. 
 
   (4) Na udělení dočasného pozastavení není právní nárok. 
Energetický regulační úřad při posuzování žádosti přihlíží vždy 
k těmto kritériím: 
a) souladu se státní energetickou koncepcí, 
b) závažnosti hospodářských a finančních obtíží, kterým žadatel 
  o dočasné pozastavení čelí, 
c) cíli dosáhnout konkurenčního prostředí na trhu s plynem v České 
  republice, skutečnému stavu hospodářské soutěže na tomto trhu 
  a vlivu, který by případné rozhodnutí o dočasném pozastavení 
  mělo na otevírání trhu s plynem v České republice, 
d) postavení žadatele o dočasné pozastavení na plynárenském trhu, 
e) datu podpisu a podmínkám dotčené smlouvy odeber nebo plať, 
  včetně rozsahu, v němž tato smlouva pamatuje na možné změny na 
  trhu s plynem v České republice, 
f) krokům žadatele o dočasné pozastavení vedoucím k odvrácení 
  nebezpečí ekonomických a finančních problémů, vyplývajících ze 
  smlouvy odeber nebo plať, 
g) rozsahu, v němž v době uzavírání smlouvy odeber nebo plať mohl 
  žadatel o dočasné pozastavení předpokládat vznik závažných 
  ekonomických nebo finančních problémů z ní vyplývajících, 
h) stupni technického a funkčního propojení dotčené soustavy nebo 
  podzemního zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu s ostatními 
  částmi plynárenské soustavy České republiky, 
i) stanoviskům ministerstva, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
  a provozovatelů dotčených soustav, podzemních zásobníků plynu 
  a těžebních plynovodů, kteří jsou neopomenutelnými účastníky 
  správního řízení ve věci dočasného pozastavení. 
 
   (5) Rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení musí mít formu 
správního rozhodnutí a musí obsahovat zejména: 
a) obchodní firmu  nebo název právnické  osoby, její sídlo, 
  identifikační číslo, bylo-li přiděleno,  a údaje o jejím 
  statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo 
  obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla 
  přidělena, nebo datum narození, a bydliště, 
b) dobu platnosti dočasného pozastavení, 
c) rozsah uplatnění dočasného pozastavení, 
d) odůvodnění dočasného pozastavení. 
 
   (6) Rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení oznamuje 
Energetický regulační úřad účastníkům řízení a Komisi. 
 
   (7) Požádá-li Komise do 8 týdnů ode dne doručení rozhodnutí 
o udělení dočasného pozastavení o  jeho změnu nebo zrušení, 
Energetický regulační úřad takové rozhodnutí o udělení dočasného 
pozastavení zruší nebo změní. Při zrušení nebo změně rozhodnutí 
dbá Energetický regulační úřad na to, aby práva nabytá v dobré 
víře byla co nejméně dotčena.". 
 
   200. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena e) až g), která znějí: 
"e) přístup  do  přepravní  soustavy,  distribuční  soustavy, 
  k podzemnímu zásobníku plynu a volné akumulaci za podmínek 
  stanovených tímto zákonem, podrobnosti stanoví Pravidla trhu 
  s plynem, Řád provozovatele přepravní soustavy nebo Řády 
  provozovatelů distribučních soustav nebo Řády provozovatelů 
  podzemních zásobníků plynu, 
 f) v případě malých zákazníků a domácností na dodávku plynu 
  v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem za regulované 
  ceny od dodavatele poslední instance v případě, že o ni 
  požádá, 
 g) bezplatnou  změnu dodavatele  plynu; podrobnosti  stanoví 
  Pravidla trhu s plynem.". 
 
   201. V §  62 odst. 2 písm. f)  se slova "Ústřednímu 
plynárenskému  dispečinku údaje  z technických  částí smluv" 
nahrazují slovy "Bilančnímu centru měsíční údaje o dodávce plynu 
v případě, že si ji zajišťuje sám, a to včetně dovozu plynu ze 
zahraničí,". 
 
   202. V § 62 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují slova "a v případě zjištění závady tuto bez 
zbytečného odkladu odstranit,". 
 
   203. V § 62 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena h), i) a j), která znějí: 
"h) řídit  se  Pravidly  provozu,  Pravidly  trhu s plynem, 
  Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky, Řádem 
  provozovatele přepravní soustavy  nebo Řády provozovatelů 
  distribučních soustav nebo  Řády provozovatelů podzemních 
  zásobníků plynu, 
 i) při  rekonstrukci  distribuční  soustavy  včetně přípojek 
  respektovat nové místo připojení stanovené provozovatelem 
  příslušné distribuční soustavy, včetně změny umístění hlavního 
  uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa, 
 j) v případě, že si zajišťuje dodávku plynu sám a nejedná se 
  o domácnost či malého  zákazníka poskytovat provozovateli 
  přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo 
  provozovateli podzemního zásobníku plynu informace nezbytné 
  pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské 
  soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem.". 
 
   204. V § 62 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 
 
   "(3) Oprávněný zákazník, který využije svého práva a změní 
dodavatele plynu, je povinen 
a) hlásit Bilančnímu  centru každou změnu  dodavatele plynu; 
  podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis, 
b) pokud si plyn obstarává sám, dodržovat rovnováhu mezi množstvím 
  plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu 
  současně z plynárenské  soustavy vystupujícím; podrobnosti 
  stanoví Pravidla trhu s plynem, Řád provozovatele přepravní 
  soustavy, Řády provozovatelů distribučních soustav a Řády 
  provozovatelů podzemních zásobníků plynu. 
 
   (4) Vlastník dotčené nemovitosti, do které je oprávněným 
zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je 
povinen 
a) tuto dodávku oprávněným zákazníkům umožnit, 
b) udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto 
  dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým 
  normám  a  technickým  pravidlům  a  umožňuje  bezpečnou 
  a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou 
  ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění 
  závady tuto neprodleně odstranit; zásady tvorby technických 
  pravidel stanoví prováděcí právní předpis, 
c) umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy přístup 
  k tomuto odběrnému zařízení. 
 
   (5) Společné odběrné plynové zařízení pro dodávku plynu 
v jedné nemovitosti je součástí této nemovitosti.". 
 
   205. V § 63 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují 
slova " ; do 31. prosince 2004 je dodávka chráněnému zákazníkovi 
uskutečňována na základě licence na přepravu plynu nebo licence na 
distribuci plynu a od 1. ledna 2005 je uskutečňována na základě 
licence na obchod s plynem". 
 
   206. V § 63 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) 
a c). 
 
   207. V § 63 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují 
slova "a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu 
odstranit". 
 
   208. V § 63 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno d), které zní: 
"d) při  rekonstrukci  distribuční  soustavy  včetně přípojek 
  respektovat nové místo připojení stanovené provozovatelem 
  příslušné distribuční soustavy včetně změny umístění hlavního 
  uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; 
  náklady na rekonstrukci hradí ten, kdo ji vyvolal.". 
 
   209. V § 63 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují 
slova "a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou 
dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví 
či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně 
odstranit". 
 
   210. § 64 včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní: 
 
               "§ 64 
 
      Plynárenské dispečinky a Bilanční centrum 
 
   (1) Sledování plánování, výroby, dodávek a spotřeb plynu, 
kapacit a výkonů přepravní soustavy a distribučních soustav 
a podzemních zásobníků plynu, volné akumulace a jejich zpracování 
ve formě  souhrnných bilancí plynárenské  soustavy zajišťuje 
Bilanční centrum. 
 
   (2) Bilanční centrum jsou povinni vytvořit provozovatel 
přepravní soustavy, provozovatelé  podzemních zásobníků plynu 
a provozovatelé těch distribučních soustav, k jejichž distribuční 
soustavě jsou připojena odběrná plynová zařízení více než 90 000 
zákazníků. Bilanční centrum je právnickou osobou, pro jejíž vznik 
a zánik se použijí přiměřeně příslušná ustanovení občanského 
zákoníku10a) s tím, že členy tohoto sdružení mohou být i fyzické 
osoby. 
 
   (3) Bilanční centrum 
a) sleduje plánování dodávek a kapacit plynárenské soustavy, 
b) zpracovává na základě denních, měsíčních, ročních a pětiletých 
  bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, uskladnění 
  plynu  provozovatele  přepravní  soustavy,  provozovatelů 
  podzemních zásobníků plynu, výrobců a obchodníků s plynem, 
  dodavatelů plynu a vlastních analýz celkové bilance plynárenské 
  soustavy a jejich vyhodnocení  a předává je ministerstvu 
  a Energetickému regulačnímu úřadu; současně bilance plynárenské 
  soustavy zveřejňuje, 
c) zpracovává statistiku dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu 
  do zahraničí, 
d) zpracovává statistiku oprávněných zákazníků, kteří změnili 
  dodavatele plynu. 
 
   (4) Bilanční centrum má právo vyžadovat 
a) od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem bilance 
  podle odstavce 3 písm. b), a to včetně vyhodnocení, 
b) od oprávněných zákazníků informace o změnách dodavatele plynu, 
c) od plynárenských podnikatelů jednou až dvakrát ročně podklady 
  ke  zpracování  kontrolního  hodinového  odečtu a spotřeb 
  plynárenské soustavy. 
 
   (5) Bilanční centrum je povinno 
a) zajistit  ochranu skutečností  majících povahu  obchodního 
  tajemství, 
b) poskytovat  na  vyžádání  ministerstva  nebo Energetického 
  regulačního úřadu informace nezbytné pro výkon jejich práv 
  a povinností vyplývajících z tohoto zákona, 
c) informovat ministerstvo alespoň jednou měsíčně o dovozech plynu 
  do České republiky a vývozech plynu z České republiky, a to 
  včetně zdrojů plynu, 
d) zpracovávat a předávat ministerstvu alespoň jednou měsíčně 
  zprávu o bilancích plynárenské soustavy. 
 
   (6) Podrobnosti o činnostech Bilančního centra včetně obsahu 
předávaných a  přebíraných bilancí stanoví  prováděcí právní 
předpis. 
 
   (7) Rovnováhu mezi zdroji a spotřebou plynu a bezpečný 
a spolehlivý provoz plynárenské soustavy zajišťují dispečinky 
plynárenských podnikatelů. 
 
   (8)  Dispečinky plynárenských  podnikatelů jsou  povinny 
vzájemně  spolupracovat podle  Dispečerského řádu plynárenské 
soustavy České republiky. 
 
   (9) Při stavech nouze na celém území státu podle § 73 
a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou pokyny 
dispečinku provozovatele přepravní soustavy nadřazeny pokynům 
dispečinků provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů 
podzemních zásobníků a dispečinků výrobců. 
------------------------------------------------------------------ 
10a) § 20f a násl. občanského zákoníku.". 
 
   211. V § 65 odst. 1 se za slovo "soustavy" vkládají slova 
"nebo výrobny plynu". 
 
   212. V § 65 odst. 2 se slova "Dodavatel a oprávněný zákazník 
jsou oprávněni" nahrazují slovy "Oprávněný zákazník je oprávněn" 
a slovo "jim" se nahrazuje slovem "mu". 
 
   213. V § 65 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují 
slova "a Pravidly trhu s plynem". 
 
   214. V §  65 odst. 3 písm. e)  se slova "Ústřednímu 
plynárenskému dispečinku" nahrazují slovy "Bilančnímu centru". 
 
   215. V § 66 odstavec 1 zní: 
 
   "(1) Plynovodní přípojka musí být zřízena a provozována 
v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozu.". 
 
   216. V § 66 se na konci odstavce 2 tečka zrušuje a doplňují 
se slova "nedojde-li k jiné dohodě. Vlastníkem přípojky je ten, 
kdo uhradil náklady na její zřízení.". 
 
   217. V § 67 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno e), které zní: 
"e) zásobníky zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 
  m3.". 
 
   218. V § 67 odst. 6 písmeno a) zní: 
"a) obchodní firmu nebo název  právnické osoby, její sídlo, 
  identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím 
  statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo 
  obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla 
  přidělena, nebo datum narození, a bydliště,". 
 
   219. V § 67 odst. 6 písm. e) se za slovo "odpovídá" vkládají 
slova ", , pokud tak stanoví zvláštní právní předpis," a odkaz na 
poznámku pod čarou č. 9) se zrušuje. 
 
   220. V § 67 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který 
zní: 
 
   "(7) Ve výjimečných případech, kdy vybrané plynové zařízení 
zvyšuje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu a kdy nebezpečí 
závažných  ekonomických  či  finančních  problémů  spojených 
s výstavbou tohoto zařízení je takové, že by jeho výstavba nemohla 
být realizována za podmínek, že ceny za distribuci plynu, za 
přepravu plynu konečným zákazníkům na území České republiky musí 
být regulovány Energetickým  regulačním úřadem, může žadatel 
o udělení autorizace svoji žádost  podle odstavce 6 doplnit 
o dočasné vyjmutí provozovatele  vybraného plynového zařízení 
z povinnosti umožnit k  dotčenému plynovému zařízení přístup 
třetích stran za regulované ceny (dále jen "dočasné vyjmutí"). 
Doplnění žádosti musí obsahovat: 
a) podrobný popis přínosu vybraného plynového zařízení ke zvýšení 
  bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu, 
b) specifikaci ekonomických či finančních problémů, které pro 
  žadatele vyplývají z výstavby vybraného plynového zařízení, 
c) dobu trvání a rozsah dočasného vyjmutí, 
d) vyjádření Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu 
  hospodářské soutěže, kteří jsou neopomenutelnými účastníky 
  řízení; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se vyjadřuje ke 
  skutečnému stavu hospodářské soutěže na trhu s plynem v České 
  republice a vlivu, který by na něj mělo případné rozhodnutí 
  o dočasném vyjmutí, 
e) v případě, že se jedná o plynovod spojující plynárenskou 
  soustavu se zahraničím, stanovisko příslušného orgánu státní 
  správy dotčeného státu.". 
 
Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14. 
 
   221. V § 67 odst. 10 se za slovo "bezodkladně" vkládá slovo 
"písemně" a slovo "žádosti" se nahrazuje slovem "rozhodnutí". 
 
   222. V § 67 odst. 11 písmeno a) zní: 
"a) obchodní firmu nebo název  právnické osoby, její sídlo, 
  identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím 
  statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo 
  obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla 
  přidělena, nebo datum narození, a bydliště,". 
 
   223. V § 67 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno f), které zní: 
"f) dobu platnosti dočasného vyjmutí v případě, že byla takováto 
  žádost předložena.". 
 
   224. V § 67 odstavec 12 zní: 
 
   "(12) Ministerstvo vede evidenci udělených autorizací. Pokud 
bude udělena autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení 
žadateli, který žádal o dočasné vyjmutí, je povinno ministerstvo 
oznámit své rozhodnutí včetně potřebných informací vztahujících se 
k žádosti Komisi. Požádá-li Komise do 3 měsíců ode dne doručení 
rozhodnutí o udělení autorizace o jeho zrušení, ministerstvo 
takovéto rozhodnutí o vydání autorizace zruší. Při zrušení dbá na 
to, aby práva nabytá v dobré víře, byla co nejméně dotčena.". 
 
   225. V § 68 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ochranné 
pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.". 
 
   226. V § 68 odstavec 6 zní: 
 
   "(6) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují 
a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může 
fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou 
soustavu či podzemní zásobník plynu nebo přímý plynovod či 
plynovodní přípojku udělit písemný souhlas se stavební činností, 
umisťováním  konstrukcí, zemními  pracemi, zřizováním skládek 
a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu. Souhlas, který musí 
obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojuje k návrhu 
na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební 
úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.". 
 
   227. V  § 69 se  na konci odstavce  1 doplňuje věta 
"Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního 
rozhodnutí.". 
 
   228. § 71 zní: 
 
               "§ 71 
 
               Měření 
 
   (1) Odběr plynu je měřen měřicím zařízením. 
 
   (2)  Provozovatel  přepravní  soustavy  a  provozovatelé 
distribučních soustav  jsou povinni vybavit  všechny konečné 
zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi 
provozovanou soustavu, měřicím zařízením. U oprávněných zákazníků 
je zjišťován i časový průběh měření. 
 
   (3)  Provozovatel  přepravní  soustavy  a  provozovatelé 
distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2004 vybavit 
všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je 
připojeno na jimi provozovanou soustavu a jejichž odběr plynu na 
příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce 
vyšší než 15 mil. m3, průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat. 
 
   (4)  Provozovatel  přepravní  soustavy  a  provozovatelé 
distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2005 vybavit 
všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je 
připojeno na jimi provozovanou soustavu a jejichž odběr plynu na 
příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce 
vyšší než 400 tis. m3, průběhovým měřením. 
 
   (5) Všichni koneční zákazníci, s výjimkou domácností, mají 
právo požádat příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční 
soustavy, aby je vybavil průběhovým měřením s dálkovým přenosem 
dat nebo průběhovým měřením. Provozovatel příslušné soustavy je 
povinen jejich žádosti vyhovět, pokud je to technicky možné. Pokud 
se však nejedná o konečné zákazníky uvedené v odstavci 3 v případě 
průběhového měření s dálkovým  přenosem dat nebo o konečné 
zákazníky uvedené v odstavci 4 v případě průběhového měření, jsou 
koneční  zákazníci povinni  uhradit příslušnému provozovateli 
náklady na vybavení tímto měřením. 
 
   (6) Měřicí zařízení i jeho instalace musí být v souladu 
s Pravidly provozu. 
 
   (7) Výrobci a koneční zákazníci a provozovatelé podzemních 
zásobníků plynu jsou povinni na svůj náklad upravit odběrné místo 
pro instalaci měřicího zařízení v souladu s Pravidly provozu po 
předchozím  projednání s  příslušným provozovatelem přepravní 
soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke které jsou 
připojeni. 
 
   (8) Jakýkoliv zásah do  měřicího zařízení bez souhlasu 
příslušného provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele 
distribuční soustavy, ke které je měřicí zařízení připojeno, se 
zakazuje. 
 
   (9) Výrobci, koneční zákazníci a provozovatelé podzemních 
zásobníků plynu jsou povinni umožnit provozovateli přepravní 
soustavy a provozovateli distribuční soustavy kdykoliv přístup 
k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, 
výměny či odebrání měřicího zařízení. 
 
   (10)  Provozovatel přepravní  soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy má právo jednotlivé části měřicího zařízení 
zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li zákazník porušení 
měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen neprodleně to 
oznámit  provozovateli přepravní  soustavy nebo provozovateli 
příslušné distribuční soustavy. 
 
   (11)  Provozovatel přepravní  soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy na náklad výrobce, oprávněného zákazníka nebo 
provozovatele podzemního zásobníku  plynu zajišťuje instalaci 
vlastního  měřicího zařízení,  na svůj  náklad jej  udržuje 
a pravidelně ověřuje správnost měření. 
 
   (12)  Má-li výrobce,  konečný zákazník  či provozovatel 
podzemního zásobníku plynu pochybnosti o správnosti údajů měření 
nebo zjistí závadu na měřicím zařízení, má právo nechat je 
přezkoušet. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel 
příslušné distribuční soustavy je povinen na základě písemné 
žádosti výrobce, konečného zákazníka či provozovatele podzemního 
zásobníku plynu do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí 
zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření. 
 
   (13) Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady 
spojené  s jeho  přezkoušením a  ověřením správnosti měření 
provozovatel  přepravní soustavy  nebo provozovatel příslušné 
distribuční soustavy. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady 
výrobce, konečný zákazník či provozovatel podzemního zásobníku 
plynu. 
 
   (14) Odběr plynu chráněnému zákazníkovi měří provozovatel 
soustavy, ke které je odběrné plynové zařízení tohoto zákazníka 
připojeno, vlastním měřicím zařízením, zajišťuje na svůj náklad 
jeho instalaci, zapojení a pravidelnou údržbu a ověření správnosti 
měření. 
 
   (15) V případě závady měřicího zařízení se určí množství 
odebraného plynu podle Pravidel provozu. 
 
   (16) Na odběrném plynovém zařízení, kterým prochází neměřený 
plyn, nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího písemného 
souhlasu provozovatele příslušné distribuční soustavy. 
 
   (17) U oprávněných zákazníků, jejichž roční odběr plynu na 
jednom odběrném místě nepřesáhne 400 tis. m3, je časový průběh 
měření, pokud nemají  instalováno průběhové měření, nahrazen 
typovým diagramem dodávek. Podrobnosti stanovení typového diagramu 
dodávek a pravidla jeho přiřazení konečnému zákazníkovi stanoví 
Pravidla trhu s plynem.". 
 
   229. § 72 zní: 
 
               "§ 72 
 
       Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem 
 
   (1) Smlouvou o dodávce plynu se zavazuje dodavatel dodávat 
jinému účastníkovi  trhu s plynem  plyn, vymezený množstvím 
a časovým průběhem odběru plynu, jinak typovým diagramem, a tento 
jiný účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit za něj dohodnutou 
cenu, jinak cenu regulovanou, jedná-li se o chráněného zákazníka 
nebo  konečného zákazníka  využívajícího dodavatele  poslední 
instance. Smlouva o dodávce plynu musí dále obsahovat způsob 
platby za odebraný plyn, dobu trvání smlouvy, podmínky odstoupení 
od smlouvy, přerušení nebo ukončení dodávky plynu, způsob řešení 
sporů, způsob měření odebraného plynu, a souhlas vlastníka dotčené 
nemovitosti v případě, že se jedná o nově zřízené odběrné 
zařízení. Nedílnou součástí smlouvy o dodávce plynu domácnostem 
a malým zákazníkům jsou schválené obchodní podmínky. 
 
   (2) Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu se zavazuje 
výrobce nebo obchodník s plynem dodávat plyn a zajistit na vlastní 
jméno a na vlastní  účet přepravu plynu, distribuci plynu, 
uskladnění plynu a oprávněný  zákazník se zavazuje zaplatit 
dohodnutou cenu. 
 
   (3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přepravní 
soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu 
připojit k přepravní nebo distribuční soustavě nebo podzemnímu 
zásobníku plynu zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční 
soustavy, provozovatele podzemního zásobníku plynu nebo konečného 
zákazníka a umožnit dodávku plynu; výrobce, provozovatel jiné 
distribuční soustavy, provozovatel podzemního zásobníku plynu nebo 
konečný zákazník se zavazuje uhradit mu podíl na oprávněných 
nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení 
zařízení, přesné označení zařízení, termín a místo připojení. 
 
   (4) Smlouvou o přepravě plynu konečným zákazníkům na území 
České republiky se  zavazuje provozovatel přepravní soustavy 
dopravit pro výrobce, obchodníka  s plynem nebo oprávněného 
zákazníka na území České  republiky sjednané množství plynu 
a výrobce, obchodník s plynem nebo oprávněný zákazník na území 
České republiky se zavazuje zaplatit za ni regulovanou cenu. 
 
   (5) Smlouvou o distribuci plynu se zavazuje provozovatel 
distribuční soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s plynem 
nebo oprávněného zákazníka sjednané množství plynu; výrobce, 
obchodník s plynem nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit za 
ni regulovanou cenu. 
 
   (6) Smlouvou o uskladňování plynu se zavazuje provozovatel 
podzemního zásobníku plynu uskladnit pro provozovatele přepravní 
nebo distribuční soustavy, obchodníka s plynem nebo oprávněného 
zákazníka  dohodnuté  množství  plynu  na  dohodnutou  dobu 
a provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy, obchodník 
s plynem  nebo oprávněný  zákazník se  zavazuje zaplatit za 
uskladnění smluvní cenu. 
 
   (7) Podrobnosti k uzavírání smluv stanoví Pravidla trhu 
s plynem.". 
 
   230. V § 73 odst. 1 uvozovací část věty zní: "Situací 
bezprostředně předcházející stavům nouze nebo stavem nouze je 
stav, který vznikl v  plynárenské soustavě nebo její části 
v důsledku". 
 
   231. V § 73 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje písmeno f), které zní: 
"f) ohrožení celistvosti plynárenské soustavy, její bezpečnosti 
  a spolehlivosti.". 
 
   232. V § 73 odst. 3 se za slova "distribuční soustavy" 
vkládají slova "nebo podzemního zásobníku plynu nebo výrobny 
plynu" a za slova "písemně je" se vkládá slovo "neprodleně". 
 
   233. V § 73 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, 
které znějí: 
 
   "(5) Obchodníci s plynem, kteří dodávají plyn konečným 
zákazníkům a ti koneční zákazníci, s výjimkou domácností a malých 
zákazníků, kteří  si obstarávají plyn sami,  jsou z důvodů 
předcházení a řešení stavů nouze povinni zajistit bezpečnostní 
standard  požadované  dodávky  stanovený  prováděcím  právním 
předpisem. 
 
   (6) Dojde-li v důsledku stavu nouze k závažnému narušení 
zásobování plynem, zejména při rozsáhlých haváriích zařízení pro 
jeho výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění, jsou plynárenští 
podnikatelé, jejichž technické podmínky to umožňují, povinni 
podílet se na odstranění havárií a obnovení dodávek, a to bez 
ohledu na smlouvy uzavřené mezi účastníky trhu s plynem.". 
 
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 7 až 11. 
 
   234. § 74 zní: 
 
               "§ 74 
 
      Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, 
           neoprávněná distribuce 
         a neoprávněné uskladnění plynu 
 
   (1) Neoprávněným odběrem plynu je 
a) odběr bez uzavřené smlouvy na dodávku plynu nebo v rozporu 
  s uzavřenou smlouvou na dodávku plynu, 
b) odběr  při  opakovaném  neplacení  smluvených  záloh nebo 
  nezaplacení vyúčtování za odebraný plyn, 
c) odběr bez měřicího zařízení, 
d) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází 
  neměřený plyn, 
e) odběr měřicím zařízením, 
  1. které nezaznamenává odběr nebo zaznamenává odběr nesprávně 
   ke škodě plynárenského podnikatele nebo obchodníka s plynem, 
   v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení 
   nebo do jeho součásti či příslušenství, 
  2. které nebylo připojeno příslušným plynárenským podnikatelem 
   nebo jehož připojení jím nebylo schváleno, 
  3. na  kterém bylo  porušeno zajištění  proti neoprávněné 
   manipulaci a nebyla splněna povinnost podle § 71 odst. 10, 
f) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém 
  plynovodu či  na zařízení distribuční  soustavy, zařízení 
  přepravní soustavy, zařízení pro výrobu nebo těžbu plynu či 
  zařízení pro uskladňování plynu. 
 
   (2) Neoprávněnou přepravou plynu je 
a) přeprava bez uzavřené smlouvy na přepravu plynu nebo v rozporu 
  s uzavřenou smlouvou na přepravu plynu, 
b) odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za 
  přepravu plynu včetně záloh. 
 
   (3) Neoprávněnou distribucí plynu je 
a) distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo 
  v rozporu s uzavřenou smlouvou na distribuci plynu, 
b) odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za 
  distribuci plynu včetně záloh. 
 
   (4) Neoprávněným uskladněním plynu je 
a) uskladnění bez uzavřené smlouvy na uskladnění plynu nebo 
  v rozporu s uzavřenou smlouvou na uskladnění plynu, 
b) odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za 
  uskladnění plynu včetně záloh. 
 
   (5) Při neoprávněném odběru nebo neoprávněné přepravě, nebo 
neoprávněné distribuci nebo neoprávněném uskladnění plynu je 
zákazník povinen  uhradit skutečně vzniklou  škodu. Nelze-li 
vzniklou škodu prokazatelně stanovit, je náhrada škody vypočtena 
podle Pravidel provozu.". 
 
   235. § 75 zní: 
 
               "§ 75 
 
         Omezení dovozu a vývozu plynu 
 
   (1) Ministerstvo může rozhodnout o omezení dovozu plynu ze 
zahraničí fyzickým nebo právnickým osobám v případě, že 
a) může dojít k přímému nebo nepřímému ohrožení osob nebo věcí na 
  území České republiky, či k ohrožení bezpečného a spolehlivého 
  provozu plynárenské soustavy, 
b) práva a povinnosti dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků 
  nejsou v zemi, odkud se dovoz uskutečňuje, srovnatelná s právy 
  a povinnostmi dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků v České 
  republice, jedná-li se o dovoz plynu ze zemí, jež nejsou 
  členskými státy Evropské unie. 
 
   (2) Ministerstvo může rozhodnout o omezení vývozu plynu do 
zahraničí fyzickým nebo právnickým osobám v případě, že byl 
vyhlášen stav nouze podle § 73 odst. 1 písm. d) na území celého 
státu nebo jeho části v případě, že se stav nouze dotýká území 
nejméně 3 krajů.". 
 
   236. V § 76 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 
"d) má uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie.". 
 
   237. V § 76 odst. 3 písm. b) se slova "tlakový rozdíl" 
zrušují. 
 
   238. V § 76 odst. 3 písm. e) se věta poslední nahrazuje větou 
"Nedojde-li k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá 
odběrná místa, rozdělí dodavatel náklady způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem.". 
 
   239. V § 76 odst. 5 písm. a) se za slovo "provozovat" 
vkládají slova "ve veřejném zájmu" a slova "liniová rozvodná 
zařízení" se nahrazují slovy "rozvodná tepelná zařízení". 
 
   240. V § 76 odst. 5 se na konci odstavce tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 
"g) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, 
  měření, zabezpečování a automatizaci provozu tepelných sítí 
  a k  přenosu  informací  pro  činnost výpočetní techniky 
  a informačních systémů.". 
 
   241. V § 76 odstavec 7 zní: 
 
   "(7) Provozovatel rozvodného tepelného zařízení je povinen 
zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její 
části pro účely uvedené v odstavci 5 písm. a), a to smluvně 
s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo 
určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný 
nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh 
provozovatele tepelného zařízení rozhodnutí o zřízení věcného 
břemene.". 
 
   242. V § 77 se odstavec 2 zrušuje. 


 
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7. 
 
   243. V § 77 odst. 3 věta první zní: "Odběratel je povinen při 
změně teplonosné látky v zájmu snižování spotřeby energie upravit 
na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo 
uvedeným změnám, nebo včas vypovědět smlouvu o dodávce tepelné 
energie.". 
 
   244. V § 77 odst. 5 větě druhé se za slovo "vyvolané" vkládá 
slovo "jednorázové" a za slovo "rovněž" se vkládá slovo "takové". 
 
   245. V § 77 odst. 6 se slova "tuto dodávku" nahrazují slovy 
"umístění a provozování tohoto zařízení". 
 
   246. V § 78 odst. 5 se za slovem "služby" čárka zrušuje. 
 
   247. V § 78 odst. 4 se za slovo "manipulaci" vkládají slova 
"a provádět pravidelné odečty naměřených hodnot,". 
 
   248. V § 78 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí: 
 
   "(6) Při dodávce teplé užitkové vody společně připravované 
pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 5 let po nabytí 
účinnosti tohoto zákona v každém odběrném místě dodávky měření 
dodaného množství  teplé užitkové vody  pro účely poměrného 
rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod 
na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e). Dojde-li 
k dohodě o způsobu rozúčtování na jednotlivá odběrná místa mezi 
všemi odběrateli a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká. 
 
   (7) Pokud držitel licence instaluje v každém odběrném místě 
kromě měření podle odstavce 6 též měření dodané tepelné energie 
v teplé užitkové vodě nebo souhrnné měření tepelné energie dodané 
pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody, účtuje se dodávka 
tepelné energie pro každé odběrné místo podle údajů těchto měření. 
 
   (8) Při společné přípravě teplé užitkové vody pro více 
odběratelů  nelze měření  instalované odběrateli  použít pro 
stanovení množství dodávané tepelné energie. Hodnoty získané od 
odběratelů může dodavatel využít pro rozúčtování dodávky tepelné 
energie spotřebované na centrální přípravu teplé užitkové vody.". 
 
   249. V § 80 odst. 1 písm. a) bod 2 zní: 
 
   "2. získanou z druhotných energetických zdrojů.". 
 
   250. V § 80 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje. 
 
   251. V § 80 odst. 1 písm. b) se slova "jenom u tepelných sítí 
s dodávkami ze  zdrojů vyrábějících pouze  tepelnou energii" 
zrušují. 
 
   252. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova "písm. a)" zrušují. 
 
   253. V § 81 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 
   "(5) Státní autorizace se nevyžaduje na výstavbu zdrojů 
dočasně vybudovaných ve stavech nouze.". 
 
   254. V § 86 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , pokud 
nedojde k jiné dohodě". 
 
   255. V § 87 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ochranné 
pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.". 
 
   256. V § 87 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či 
rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, 
které by  mohly ohrozit tato  zařízení, jejich spolehlivost 
a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umisťování konstrukcí, 
zemní  práce,  uskladňování  materiálu  a  zřizování skládek 
a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno 
provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele 
tohoto zařízení. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za 
kterých byl udělen, se připojuje k návrhu na územní rozhodnutí 
nebo k žádosti o stavební povolení; stavební úřad podmínky 
souhlasu nepřezkoumává.". 
 
   257. V § 87 odst. 6 se slova "držiteli licence" nahrazují 
slovy "provozovateli zařízení" a slova "držitel licence" se 
nahrazují slovy "provozovatel zařízení". 
 
   258. V § 88 odst. 1 uvozovací část věty zní: "Stavem nouze 
nebo situací bezprostředně zamezující stavu nouze v teplárenství 
je omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie v důsledku". 
 
   259. V § 88 odstavec 2 zní: 
 
   "(2)  Při stavech  nouze nebo  v situaci bezprostředně 
zamezující vzniku stavu nouze a při likvidaci stavu nouze jsou 
všichni držitelé licence, odběratelé i koneční zákazníci povinni 
se podřídit po nezbytnou dobu omezení spotřeby bez ohledu na 
uzavřené smlouvy. V těchto případech je právo na náhradu škody 
a ušlého zisku vyloučeno. Držitelé licencí mohou v nezbytném 
rozsahu využívat zařízení odběratelů a konečných spotřebitelů.". 
 
   260. V § 88 odst. 3 se za slovo "správu" vkládají slova "nebo 
orgán vykonávající přenesenou působnost" a na konci odstavce 3 se 
doplňuje věta "Orgán, který stav nouze vyhlásil, je povinen 
neprodleně informovat Ministerstvo vnitra a příslušné hasičské 
záchranné sbory krajů o předpokládaném trvání omezení dodávek 
tepelné energie.". 
 
   261. V § 88 odst. 4 se za slova "Postup při" vkládá slovo 
"předcházení,". 
 
   262. V § 88 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 
   "(5) U tepelných sítí zásobovaných z více než 50 % z jednoho 
zdroje je držitel licence na rozvod tepelné energie povinen 
přezkoumat účinky výpadku tohoto zdroje a podle výsledku zřídit 
vstupy do tepelné sítě pro připojení náhradních zdrojů.". 
 
   263. V § 89 odst. 1 písmeno b) zní: 
"b) odběr při  opakovaném neplacení smluvených  záloh včetně 
  vyúčtování za odebrané teplo,". 
 
   264. § 90 a 91 znějí: 
 
               "§ 90 
 
              Přestupky 
 
   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší 
povinnosti, zákazy a omezení nebo překročí oprávnění podle § 3 
odst. 3, § 7 odst. 6, § 10 odst. 7 a 9, § 12 odst. 7, § 28 odst. 
2, 3, 4 a 5, § 29 odst. 2, 3, 5 a 6, § 32 odst. 1, § 38 odst. 1, 
§ 41 odst. 2, § 43 odst. 1, § 45 odst. 1 a 4, § 46 odst. 4, 8, 9, 
10 a 12, § 48 odst. 2, § 49 odst. 2, 4 a 6, § 51, 52, 53, § 54 
odst. 4, § 62 odst. 2, 3 a 4, § 63 odst. 2 a 3, § 65 odst. 2 a 3, 
§ 66 odst. 1 a 3, § 67 odst. 1 a 10, § 68 odst. 5, 6 a 7, § 69 
odst. 3, § 71 odst. 7, 8, 9, 10 a 16, § 72 odst. 1, § 73 odst. 4, 
§ 74 odst. 1, 2, 3 a 5, § 76 odst. 2 a 4, § 77 odst. 3, 4, 5, 
6 a 7, § 78 odst. 3 a 4, § 79 odst. 3 a 4, § 87 odst. 4, 5 a 6, 
§ 88 odst. 2, § 89 odst. 1 a § 98 odst. 11. 
 
   (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do 
výše 100 000 Kč. 
 
               § 91 
 
        Správní delikty právnických osob 
         a fyzických osob podnikajících 
 
   (1) Za  správní delikty následujících  právnických osob 
a podnikajících fyzických osob lze uložit pokutu až do výše 
50 000 000 Kč 
a) držitelům licence za porušení povinností, stanovených v § 6 
  odst. 3, 4, 5 a 7, § 9 odst. 1 a 4, § 10 odst. 4, § 11 odst. 
  1, § 12 odst. 6, § 14 odst. 2, 5, 6 a 10, § 20 odst. 7 a 8, 
  § 50, § 54 odst. 4, 64 odst. 8, § 72 odst. 1, § 72a odst. 3, 
  § 73 odst. 4, 6, 7 a 8, 76 odst. 3 a § 78 odst. 6, 
b) držitelům licence na výrobu elektřiny a plynu za porušení 
  povinností nebo překročení oprávnění podle § 23 odst. 1 a 2, 
  § 49 odst. 2, 4 a 6, § 57 odst. 1, 4, 5, 6 a 8, § 71 odst. 
  7 a 9 a § 72 odst. 1, 
c) držitelům licence na provoz přenosové nebo přepravní soustavy 
  za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 24 
  odst. 3, 5, 6, 8 a 10, § 24a, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 49 
  odst. 7 a 8, § 50 odst. 3, § 54 odst. 4, § 58 odst. 1, 4, 5, 
  6 a 9, § 58a, § 64 odst. 2, § 71 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 
  a 12 a § 72 odst. 1 a 3, 
d) držitelům licence na uskladňování plynu v podzemním zásobníku 
  za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 60 
  odst. 1, 4, 5, 6 a 8, § 64 odst. 2, § 71 odst. 7 a 9 a § 72 
  odst. 1, 
e) držitelům licence na provoz distribučních soustav a rozvodů 
  tepelné  energie za  porušení povinností  nebo překročení 
  oprávnění podle § 12 odst. 2 a 3, § 25 odst. 4, 6, 7, 9, 11, 
  12 a 13, § 25a, § 26 odst. 2, 3, 4 a 6, § 45 odst. 5, § 46 
  odst. 4, § 47 odst. 2, § 49 odst. 7, 8, 10 a 11, § 50 odst. 3, 
  § 54 odst. 3 a 4, § 59 odst. 1, 4, 5, 6 a 8, § 59a, § 64 odst. 
  2, § 66 odst. 4, § 71 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 a 12, § 72 
  odst. 1 a 3, § 76 odst. 1, 2, 4, 5, 8, 9 a 11, § 78 odst. 1, 
  2 a 4, § 80 odst. 1 a § 88 odst. 2, 
f) držitelům licence na výrobu  tepelné energie za porušení 
  povinností nebo překročení oprávnění podle § 12 odst. 2, § 32 
  odst. 1, § 76 odst. 1, 2, 4 a 9, § 78 odst. 1 a 2 a § 88 odst. 
  2, 
g) operátorovi trhu s elektřinou za neplnění povinností nebo 
  překročení oprávnění podle § 27 odst. 4, 5, 8 a 9 a § 50 odst. 
  6, 
h) Bilančnímu centru za  neplnění povinností nebo překročení 
  oprávnění podle § 64 odst. 4 a 5, 
i) provozovateli přenosové soustavy za nedodržení podmínek pro 
  přístup k síti pro přeshraniční výměnu elektrické energie podle 
  Nařízení. 
 
   (2) Pokutu jen do výše 1 000 000 Kč lze uložit výrobcům, 
provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům rozvodu 
tepelné energie, a to s výkonem do 2 MW, za porušení povinností 
podle odstavce 1 písm. a) až f). 
 
   (3) Pokutu až do výše 10 000 000 Kč lze uložit držitelům 
licence na obchod s elektřinou a na obchod s plynem za porušení 
povinností nebo překročení oprávnění podle § 12a odst. 1 a 6, 
§ 30, § 32 odst. 8, 61, § 72 odst. 1 a § 73 odst. 5. 
 
   (4) Pokutu až do výše 50 000 000 Kč lze uložit právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení povinností, 
zákazů a omezení podle § 3 odst. 3, § 7 odst. 6, § 10 odst. 7 
a 9, § 12 odst. 7, § 28 odst. 2, 3 a 4, § 33 odst. 1, § 38 odst. 
1, § 45 odst. 1 a 4, § 46 odst. 4, 8, 9, 10 a 12, § 48 odst. 2, 
§ 51, 52, 53, § 54 odst. 4, 62 odst. 2, 3 a 4, § 66 odst. 1, § 67 
odst. 1, § 68 odst. 5, 6 a 7, § 69 odst. 3, § 71 odst. 7, 8, 9, 
10 a 16, § 72 odst. 1, § 73 odst. 4 a 5, § 74 odst. 1, 2, 3 a 4, 
§ 76 odst. 2 a 4, § 77 odst. 7, § 78 odst. 3 a 4, § 79 odst. 3 
a 4, § 81 odst. 1, § 87 odst. 4, § 88 odst. 2, § 89 odst. 1 
a § 98 odst. 11 a podle Nařízení, s výjimkou porušení těch 
ustanovení Nařízení, za jejichž porušení ukládá pokuty Komise. 
 
   (5) Pokutu až do výše 10 000 000 Kč lze uložit právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení povinností nebo 
překročení oprávnění podle § 62 odst. 2 a 3, § 65 odst. 
2 a 3 a § 73 odst. 4. 
 
   (6) Pokutu až do výše 5 000 000 Kč lze uložit právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení povinností nebo 
překročení oprávnění podle § 29 odst. 2, 5 a 6, § 36 odst. 2, 
§ 41 odst. 2, 43 odst. 1, § 49 odst. 2, 4 a 6, § 63 odst. 2, § 65 
odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 10, § 71 odst. 7 a 10, § 74 
odst. 5, § 77 odst. 3, 4 a 5, § 78 odst. 4, § 84 odst. 2 a § 88 
odst. 2. 
 
   (7) Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení povinností nebo 
překročení oprávnění podle § 28 odst. 5, § 29 odst. 3, § 32 odst. 
1, § 62 odst. 4, § 63 odst. 3, § 77 odst. 6 a § 87 odst. 5 a 6.". 
 
   265. V § 92 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Sídla 
územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem 
krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního 
města Prahy.12a)". 
 
Poznámka pod čarou č. 12a) zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"12a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
   pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
   pozdějších předpisů.". 
 
Dosavadní poznámka pod čarou č. 12a) se označuje jako poznámka pod 
čarou č. 12b) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou. 
 
   266. V § 93 odst. 1 se za slovo "kontroluje" vkládají slova 
"na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo 
z vlastního podnětu". 
 
   267. V § 93 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí: 
"d) Nařízení,2a) 
 e) zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.". 
 
   268. V § 93 odstavec 2 zní: 
 
   "(2) Státní  energetická inspekce na  základě vlastního 
zjištění ukládá pokuty za  porušení právních předpisů podle 
odstavce 1.". 
 
   269. V § 94 odst. 1 písm. a) se na konci písmene a) doplňují 
slova "a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich 
odstranění". 
 
   270. V § 94 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na 
návrh ministerstva nebo  Energetického regulačního úřadu, je 
povinna je seznámit s výsledky šetření.". 
 
   271. V § 94 se odstavec 4 zrušuje. 
 
   272. V § 95 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který 
zní: 
 
   "(2) Právnická osoba a fyzická osoba podnikající za správní 
delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.". 
 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 
   273. V § 96 odst. 3 se číslo "15" nahrazuje číslem "90". 
 
   274. V § 98 se odstavec 5 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 6 až 15 se označují jako odstavce 5 až 14. 
 
                Čl.II 
 
        Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
   1. Operátor trhu s elektřinou musí do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona požádat o udělení licence. 
 
   2. Práva a povinnosti Bilančního centra podle tohoto zákona 
vykonává do 31. prosince 2004 Ústřední plynárenský dispečink. 
 
   3. Osoby založené v souvislosti s oddělením provozovatelů 
distribučních soustav podle § 25 odst. 3 nebo § 59a odst. 3 zákona 
č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, nebo provozovatele 
přepravní soustavy podle § 58a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění tohoto zákona, musí do 30 dnů ode dne jejich založení 
požádat o udělení licence. Do doby udělení licence nebo do doby 
vzniku těchto osob, je-li tento den pozdější, vykonávají práva 
a povinnosti podle tohoto zákona dosavadní držitelé licencí; 
k témuž dni  zanikají souběžně držené  licence provozovatelů 
distribučních soustav, s výjimkou licence na distribuci elektřiny 
a licence na distribuci plynu,  a u provozovatele přepravní 
soustavy souběžně držené licence, s výjimkou licence na přepravu 
plynu. 
 
   4. Práva a povinnosti  vyplývající ze smluv o dodávce 
elektřiny a ze smluv o sdružených službách dodávky elektřiny 
uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny 
a licence na obchod s elektřinou, přecházejí na držitele licence 
na obchod s elektřinou, který vznikl v souvislosti s oddělením 
podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona. 
 
   5. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce plynu 
a ze smluv  o sdružených službách  dodávky plynu uzavřených 
souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na 
obchod s plynem přecházejí na držitele licence na obchod s plynem, 
který vznikl v souvislosti s  oddělením podle § 59a zákona č. 
458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona. 
 
   6.  Poprvé  je  provozovatel  přenosové, přepravní nebo 
distribuční soustavy povinen zpracovat a předat Energetickému 
regulačnímu úřadu a ministerstvu program podle § 24a odst. 2 písm. 
d), § 25a odst. 2 písm. d), § 58a odst. 2 písm. d) a § 59a odst. 
2 písm. d) do 90 dní ode dne nabytí účinnosti toho zákona. 
 
   7. Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel, který je 
držitelem licence na přepravu  plynu, je povinen rozhodnout 
o způsobu oddělení podle § 58a a toto své rozhodnutí do 30 dnů od 
nabytí účinnosti tohoto  zákona písemně oznámit ministerstvu 
a Energetickému regulačnímu úřadu. 
 
   8. Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 
oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo 
o dodávce plynu uzavřená  podle dosavadních předpisů dotčena 
a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu 
a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce 
plynu odkazem na cenové rozhodnutí, týkající se elektřiny nebo 
plynu, se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo 
dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před 
termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník 
s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní 
lhůtou  jeden  měsíc.  Výpovědní  lhůta  začíná prvním dnem 
následujícího kalendářního měsíce. 
 
   9. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení 
uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence 
na distribuci  elektřiny a licence na  obchod s elektřinou 
přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který 
vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 
Sb., ve znění tohoto zákona. 
 
   10. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení 
uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence 
na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na 
držitele licence na distribuci plynu, který vznikl v souvislosti 
s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto 
zákona. 
 
   11. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich 
užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným 
držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod 
s elektřinou podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele 
licence na distribuci elektřiny, který vznikl v souvislosti 
s oddělením podle § 25a tohoto zákona. 
 
   12. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich 
užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným 
držitelem licence na přepravu plynu a licence na obchod s plynem 
podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele licence na 
přepravu plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle 
§ 58a tohoto zákona. 
 
   13. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich 
užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným 
držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem 
podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele licence na 
distribuci plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle 
§ 59a tohoto zákona. 
 
   14. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o změně dodavatele 
poslední instance, přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze 
smluv uzavřených mezi dosavadním dodavatelem poslední instance 
a konečným zákazníkem na nového dodavatele poslední instance. 
Dosavadní dodavatel poslední instance je povinen poskytnout nově 
vybranému dodavateli poslední instance součinnost a nezbytné 
údaje. 
 
   15. Energetický regulační úřad může rozhodnout o možnosti 
zahrnutí oprávněných minimálních  nákladů vzniklých držitelům 
licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu 
a distribuci plynu v souvislosti s otevřením trhu s elektřinou 
nebo trhu s plynem do regulovaných cen. 
 
   16. Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se 
dokončí podle  dosavadních právních předpisů.  Autorizace na 
podnikání v energetických odvětvích vydané podle předchozích 
právních předpisů zanikají k 31. březnu 2005. 
 
   17. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení 
§ 16 písm. e), § 25 odst. 12 písm. b), § 32 odst. 6, § 49 odst. 
1, § 57 odst. 8 písm. h), § 61 odst. 2 písm. e), § 62 odst. 3 
písm. a), § 62 odst. 4 písm. b), § 64 odst. 6, § 67 odst. 14, 
§ 73 odst. 5, § 73 odst. 10. 
 
   18. Energetický regulační úřad vydá vyhlášku k provedení 
§ 20 odst. 7 a § 27 odst. 7. 
 
   19. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační 
úřad podle § 57 odst. 1 písm. a) stanoví vyhláškou Pravidla 
provozu  přepravní  soustavy  a  distribučních  soustav  v 
plynárenství. 
 
               Čl.III 
 
      Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona 
 
   Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil 
úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze zákonů jej 
měnících. 
 
                Čl.IV 
 
              Účinnost 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
              Gross v. r. 
Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 30. prosince 2004 Poslední změna: 2. ledna 2005 Počet shlédnutí: 5902