LEGISLATIVA

615/2006 Sb.

Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

615

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2006

o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:
 

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanoví emisní limity, podmínky provozování a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "zdroj") do jednotlivých kategorií zdrojů.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a)
spoluspalování odpadů s palivy ve zdrojích, které je uvedeno ve zvláštním právním předpisu3),
 
b)
zdroje, které emitují těkavé organické sloučeniny z procesů aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu4).

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)
přímým procesním ohřevem ohřev, u kterého jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami vnášenými do ovzduší technologickým procesem,
b)
projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, na základě které bylo vydáno stavební povolení, a byl potvrzen při kolaudaci stavby.

§ 3

Kategorizace zdrojů

(1) Kategorie zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů, a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů.

(2) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za velký zdroj

a)
zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je vyšší než 5 MW,
b)
zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) některé z následujících množství
1.
200 t tuhých znečišťujících látek,
2.
300 t oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý,
3.
4 t chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,
4.
10 t těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
5.
200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,
6.
1 t sulfanu,
7.
2 t fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,
8.
50 t oxidu uhelnatého,
9.
10 t amoniaku, nebo
c)
zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu5) překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) desetinásobek roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin.

(3) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za střední zdroj

a)
zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je od 0,2 MW do 5 MW včetně,
b)
zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedeném ve zvláštním právním předpisu5) některé z následujících množství
1.
20 až 200 t tuhých znečišťujících látek,
2.
30 až 300 t oxidu siřičitého,
3.
0,4 až 4 t chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,
4.
1 až 10 t těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
5.
20 až 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,
6.
0,1 až 1 t sulfanu,
7.
0,2 až 2 t fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,
8.
5 až 50 t oxidu uhelnatého,
9.
5 až 10 t amoniaku, nebo
c)
zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu5) překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin.

(4) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení ani v odstavci 2 nebo 3, považuje se za malý zdroj.
 

§ 4

Emisní limity a podmínky provozování zdrojů

(1) Emisní limity a podmínky provozování zdrojů jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení. Součástí podmínek provozu vyjmenovaných zdrojů jsou požadavky na konstrukci a vybavení zdroje nebo na jeho provozování, které emisní limity doplňují nebo nahrazují.

(2) Provozovatelé středních zdrojů uvedených v bodech 1.2., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 5.1., 5.2., 6.6., 6.7., 6.9. až 6.13., části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení zpracovávají provozní řád, jehož obsah je stanoven ve zvláštním právním předpisu5).

§ 5

Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe

Provozovatelé středních nebo velkých zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení zpracovávají plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. Náležitosti a způsob zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

§ 7

Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr životního prostředí:

Ing. Kalaš v. r.

 

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů
Část 1
 
Použitá označení a vysvětlení zkratek
a)
  vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K (dále jen „normální podmínky“) v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku,
b)
  vztažné podmínky B pro emisní limit - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku,
c)
  vztažné podmínky C pro emisní limit - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek,
d)
NO2 -
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý,
e)
TZL -
tuhé znečišťující látky,
f)
SO2 -
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý, pokud text této přílohy neuvádí jinak,
g)
HCl -
plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl, vyjma chloru
h)
HF -
plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF,
i)
O2R -
referenční obsah kyslíku,
j)
EL -
emisní limit,
k)
PAH -
póly cyklické aromatické uhlovodíky,
l)
VOC -
těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík.
Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů
Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002. Pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002 platí toto ustanovení od 1. ledna 2010.
Všechna, i nouzová, zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.
     1. Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje jako
a) havarijní výpust plynů do vnějšího ovzduší
b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo
c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů.
     2. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství přiváděného vzduchu a teploty spalování.
     2.1. V případě kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního plynu vstupujícího do fléry je odpadní plyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem. Spalovací zařízení je vybaveno regulací na stálou optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího vzduchu a odpadního plynu.
     2.2. Spalovací prostor fléry je tepelně izolován.
Část II
Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů platné do 31. prosince 2009
1. Energetika
1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
 
TZL
VOC
PAH
[%]
podmínky
Kategorie
Třídění a jiná studená úprava uhlí
střední zdroj
100
     
B
 
Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)
velký zdroj
100
50
0,2
5
C
 
1.2. Výroba koksu - koksovací baterie
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
 
TZL
NO2
PAH
[%]
podmínky
Kategorie
Otop koksárenských baterií
 
 
500
 
5
B
velký zdroj
Příprava uhelné vsázky
 
100
     
C
střední zdroj
Koksování
 
   
0,22)
 
C
velký zdroj
Vytlačování koksu
 
100
 
0,22)
 
B
velký zdroj
Chlazení koksu
 
1)
     
B
velký zdroj
Třídění koksu
 
100
     
B
střední zdroj
Odkazy:
     1) 0,1 kg TZL/t celkového hašeného koksu,
     2) způsob zjišťování bude uveden a odsouhlasen v provozním řádu.
Technické podmínky provozu:
     a) plnicí plyny při plnění koksárenských komor je třeba odvádět do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Podmínky průběhu operačního cykluje třeba stanovit v provozním řádu,
     b) zařízení chemických provozů koksoven je třeba zabezpečit proti únikům VOC do vnějšího ovzduší. Voda z přímého chlazení plynu nesmí být v přímém styku s ovzduším,
     c) obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů nesmí překročit 500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje trvale provozním měřením,
     d) vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmínky pro jeho případné řízené spalování v souladu s částí I je třeba stanovit v provozním řádu,
     e) těsnost dveří koksárenských komor musí být trvale zajištěna pravidelným čištěním, seřizováním, opravami a náhradním způsobem tak, aby nebyly zjevné emise posuzované ze vzdálenosti cca 30 m u více než 10 % dveří komor na strojové i koksové straně, kontrola netěsností a jejich rozsah budou specifikovány v provozním řádu.
1.3. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu
 
EL [mg/m3]
Vztažné
 
TZL
SO2
NO2
CO
podmínky
Kategorie
150
2 500
500
800
10
50
A
velký zdroj
2. Výroba a zpracování kovů
2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy
 
EL [mg/m3]
     
TZL
SO2
NO2
CO
plynné sloučeniny rtuti
O2R[%]
Vztažné podmínky
Kategorie
Příprava vsázky
 
1001)50 2)
         
C
střední zdroj
Spékací pásy aglomerace
 
1001)
502)
400
400
6 000
8 0003)
1
19
A
velký zdroj
Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění
 
1001)
502)
         
C
velký zdroj
Peletizační závody (jako drcení, sušení, peletizace)
 
252)
         
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     3) platí pro karbonátové rudy.
2.2. Výroba surového železa nebo oceli
Z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití
2.2.1. Výroba železa
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
 
TZL
SO2
NO2
CO
[%]
podmínky
Kategorie
Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou
 
1001)
50 2)
       
C
střední zdroj
Odlévání (vysoká pec)
 
1001)
50 2)
 
400
   
C1)
A 2)
velký zdroj
Ohřívače větru
 
1001)
50 2)
2 500
400
6 000
7
A
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002.
2.2.2. Výroba oceli
Například v konvertorech, Siemens-Martinských pecích, dvounístějových tandemových pecích, Marz-Böhlenových pecích
 
EL [mg/m3]
Vztažné
 
TZL
SO2
NO2
CO
podmínky
Kategorie
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1)
 
1002)
50 3)
     
C
střední zdroj
Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem
 
752)
50 3)
400
400
 
C2)
B 3)
velký zdroj
Kyslíkový konvertor
 
504)
 
4003)
 
C2), A 3)
velký zdroj
Elektrické obloukové pece
 
50
 
400
1 000
A
velký zdroj
Pánvové pece
 
50
 
400
1 000
A
velký zdroj
Elektrické indukční pece s hodinovým projektovaným výkonem nad 2,5 t/nad 5 tun2)
 
50
752)
 
400
1 000
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Způsob odsávání a odlučování znečišťujících látek při dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je třeba uvést v provozním řádu,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     3) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     4) konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro případ, že je vypouštěn do ovzduší.
2.3. Zpracování železných kovů
2.3.1. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování
 
Kategorie:
velký zdroj -
válcovna o projektovaném výkonu nad 101 surové oceli za hodinu,
 
střední zdroj -
válcovna o projektovaném výkonu do 10 t včetně surové oceli za hodinu.
 
EL [mg/m3]
Vztažné
   
SO2
NO2
CO
Podmínky
   
500°
400
800
A
   
Odkaz: 1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.
2.3.2. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování
 
Kategorie:
velký zdroj -
kovárna se spotřebou tepelné energie nad 5 MW,
 
střední zdroj -
kovárna se spotřebou tepelné energie 1 - 5 MW včetně.
Emisní limity uvedené v tabulce platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002.
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
TZL
NO2
SO2
CO
[%]
podmínky
50
400
5001)
800
5
A
Odkaz: 1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.
2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany
 
Kategorie:
velký zdroj -
technologická linka s projektovaným výkonem vyšším než 11 pokovené oceli za hodinu,
 
střední zdroj -
technologická linka s projektovaným výkonem menším než 11 pokovené oceli za hodinu včetně.
Technologický ohřev procesních van
 
EL [mg/m3]
Vztažné
     
TZL
NO2
podmínky
     
50
400
A
     
Žárové pokovování zinkem
 
EL [mg/m3]
Vztažné
       
Zn
podmínky
       
10
C
       
2.4. Slévárny železných kovu (slitin železa)
 
EL [mg/m3]
Vztažné
 
TZL
NO2
CO
podmínky
Kategorie
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1)
 
100
   
C
střední zdroj
Tavení v elektrické obloukové peci
 
752)
20 3)
400
1 000
C2)
A 3)
velký zdroj
Tavení v elektrické indukční peci
 
752)
20 3)
   
C2)
A 3)
velký zdroj
Kuplovny
 
1002)
20 3)
400
1 0004)
C2)
A 3)
velký zdroj
Tavení v rotační bubnové peci - kapalná paliva
 
30
400
300
C
velký zdroj
Tavení v rotační bubnové - plynná paliva
 
20
400
200
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Včetně ostatních technologických uzlů, jako jsou úpravárenské zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     3) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     4) platí v komíně za rekuperátorem u horkovětrných kuploven.
Technické podmínky provozu:
     a) při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC,
     b) u studenovětrných kuploven je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise CO.
2.5. Metalurgie neželezných kovů
2.5.1. Úprava rud neželezných kovů
 
EL pro TZL [mg/m3]
Vztažné podmínky
Kategorie
50
101)
A
velký zdroj
Odkaz: 1) Platí při zpracování rud na získání olova.
2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
NO2
HF
podmínky
 
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem1)
 
1002)
50 3)
     
C
střední zdroj
Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů
 
104)
20 5)
50 6)
4003)
   
C2)
A 3)
velký zdroj
Elektrolytická výroba hliníku
 
30
   
2
C
velký zdroj
Roztavování a odlévání neželezných kovů a jejich slitin
 
15l)
50 3)
4003)
10
 
c
velký zdroj7) střední zdroj 8)
Odkazy:
     1) Včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod.,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     3) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     4) platí při výrobě olova,
     5) platí při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperiál Smelting,
     6) platí pro ostatní výroby,
     7) tavení a odlévání hliníku a jeho slitin, tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem vyšším než 100 t/rok,
     8) tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem menším než 100 t/rok.
Technické podmínky provozu:
     a) při elektrolytické výrobě hliníku nesmí měrná výrobní emise TZL zjištěná z denních průměrů překročit hodnotu 5 kg/t hliníku a měrná výrobní emise HF nesmí překročit 0,5 kg/t hliníku,
     b) při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC.
2.6. Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových předmětů - procesní vany
Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, tryskání a související operace.
 
Kategorie:
velký zdroj -
je-li obsah lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m3 včetně,
 
střední zdroj -
je-li obsah lázní (vyjma oplachu) do 30 m3.
 
EL [mg/m3]
Vztažné
     
TZL
NO2
podmínky
     
1001)
50 2)
1 5003)
B4)
C 4)
     
Odkazy:
     1) Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     3) platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení,
     4) vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje.
2.7. Obrábění kovů (brusírny a obrobny)
Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW.
EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
2.8. Svařování kovových materiálů
Kategorie: střední zdroj - zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo vyšší 1 000 kVA.
EL pro TZL pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 1. lednu 2007, je 50 mg/m3 při vztažných podmínkách C.
3. Zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů 3.1. Výroba cementářského slínku a vápna
 
EL [mg/m3]
     
O2R
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
CO
[%]
podmínky
 
Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice
 
50
       
C
střední zdroj
Výroby cementářského slínku v rotačních pecích
 
50
400
1 8001)
1 200 2)
 
10
C1)
A 2)
velký zdroj
Ostatní technologická zařízení výroby cementu
 
50
       
C
velký zdroj
Výroby vápna v rotačních pecích
 
50
 
1 800
   
C
velký zdroj
Výroby vápna v šachtových a jiných pecích
 
50
 
1 500
3)
 
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné) stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     3) při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v odpadních plynech vyšší než 2 %obj.
3.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest
Azbest je definován jako vláknité silikáty krocidolit (modrý azbest), aktinolit, antofylit, chrysotil (bílý azbest), amosit (hnědý azbest), tremolit.
Kategorie: velký zdroj - výroba materiálů obsahujících azbest, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken.
EL pro azbest je 0,1 mg/m3.
3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
 
TZL
SO2
NO2
CO
jiné
[%]
podmínky
Kategorie
Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování
 
1501)
100 2)
5003)
1 700 4)
2 5005)1 100 6)
1 600 7), 8)
8009)
1010)
5 11) 12) 13)
50 14)
100 15)
1316)
17 17)
A
velký zdroj
Výroby skleněných vláken s použitím organických pojiv
 
5018)
75 19)
         
C
velký zdroj
Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.)
 
       
714)
 
C
střední zdroj
Odkazy:
     1) Platí při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg/h,
     2) platí při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 2,5 kg/h,
     3) při spalování zemního plynu,
     4) pro ostatní paliva,
     5) platí pro regenerační kontinuální tavicí agregáty,
     6) platí pro diskontinuální tavicí agregáty,
     7) platí pro rekuperační kontinuální tavicí agregáty,
     8) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot,
     9) platí při hmotnostním toku vyšším než 5 kg/h,
     10) platí pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,05 kg/h,
     11) platí pro olovo,
     12) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     13) platí pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,01 kg/h,
     14) platí pro HF při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším,
     15) platí pro HCl při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším,
     16) platí pro kontinuální tavicí agregáty,
     17) při kyslíkovém tavení, u pecí s elektrickým otopem nebo u diskontinuálních agregátů v době, kdy nedochází ke spalovacímu procesu, se neprovádí přepočet na O2R, přepočet na O2R se neprovádí pro ty znečišťující látky, jejichž koncentrace je snižována instalovaným odlučovačem, u kterého je pro chlazení použito míšení spalin se vzduchem,
     18) platí v odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení, která emitují TZL,
     19) platí v odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení vláken s organickými pojivy.
3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
VOC
podmínky
 
Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod.
 
50
4001)
1 5001)
 
C2)
A 3)
velký zdroj
Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích
 
1002), 4)
75 2), 5)
50 3)
     
C2)
A 3)
velký zdroj
Výroba nerostných vláken s použitím organických pojiv
 
507)
75 8)
   
506)
A
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí z výpalu hmoty,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     3) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     4) platí pro projektovaný výkon do 10 t/hod,
     5) platí pro projektovaný výkon nad 10 t/hod,
     6) platí při vztažných podmínkách B,
     7) v odpadních plynech z dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení,
     8) v odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení.
3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu
 
Kategorie:
střední zdroj -
zařízení o projektovaném výkonu menším nebo rovným 75 t/den,
 
velký zdroj -
zařízení o projektovaném výkonu větším než 75 t/den.
 
EL [mg/m3]
Vztažné
TZL
SO2
NO2
CO
VOC
podmínky
150
2 500
500
800
50
B
3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den.
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
3.7. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů
 
EL pro TZL [mg/m3]
O2R [%]
Vztažné podmínky
Kategorie
20
17
A
velký zdroj
4. Chemický průmysl
4.1. Výroba vybraných organických látek
4.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu, vinylchloridu a PVC
 
EL [mg/m3]
Měrná výrobní
Vztažné
Kategorie
1,2-dichlorethan
vinylchlorid
emise [g/t]
podmínky
 
Výroba 1,2-dichlorethanu
 
5
   
C
velký zdroj
Výroba vinylchloridu
 
5
5
 
C
velký zdroj
Výroba PVC
 
 
5
101)
100 2)
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí pro vinylchlorid u hotového výrobku na hmotnostní jednotku PVC,
     2) platí pro zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním průměru, v suspenzi polymeru na hmotnostní jednotku PVC.
4.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu
 
EL pro akrylonitril [mg/m3]
Vztažné podmínky
Kategorie
za zařízením na snižování emisí
ze sušáren
   
0,21), 2)
5 2), 3)
     
104)
204)
C
velký zdroj
105), 6)
35 6), 7)
258)
   
Odkazy:
     1) Platí ze zařízení na snižování emisí spalováním,
     2) platí u výroby vláken,
     3) platí na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí,
     4) platí u výroby a zpracování ACN polymerů,
     5) platí při mokrém procesu zvlákňování,
     6) platí u spřádání vláken,
     7) platí při suchém procesu zvlákňování,
     8) platí u výroby ABS polymerů (hmot).
Technická podmínka provozu:
Všechny plyny s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken, plyny z reaktorů, sběrných nádob na suspenze a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien, je třeba odvést do zařízení k omezování emisí.
4.1.3. Výroba a zpracování viskózy
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
sulfan a sirouhlík celkem
podmínky
 
10
501)
100
4001)
2002)
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí pro výrobu kordového hedvábí,
     2) platí pro výrobu střiže a textilního hedvábí.
Technické podmínky provozu:
     a) měrná výrobní emise sirouhlíku ve výrobě střiže a textilního hedvábí je 200 000 [g/t],
     b) odpadní plyny z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a podle technických možností i z ostatních operací je třeba odvést do zařízení k omezování emisí, zvlákňovací stroje při kontinuálním způsobu zvlákňování je třeba uzavřít, vznikající plyny odsávat a odvést do zařízení k omezování emisí.
4.1.4. Výroba gumárenských pomocných přípravku
 
EL [mg/m3]
Vztažné podmínky
Kategorie
   
TZL
       
20
B
velký zdroj
   
Technická podmínka provozu:
Výroba sazí musí být vybavena nepřetržitě provozovaným zařízením dodatečného spalování odpadních plynů.
4.2. Výroba anorganických látek
4.2.1. Výroba chloru
Kategorie: velký zdroj.
EL pro chlor v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace je 6 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
Měrná výrobní emise rtuti vztažená na roční projektovaný výkon výroby chloru je 1 g/t, pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002 je 0,01 g/t.
Kategorie: velký zdroj.
EL pro HCl je 25 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
Měrná výrobní emise HCl zjištěná z měsíčního průměru na jednu tunu kyseliny chlorovodíkové (přepočteno na 36 % kyselinu chlorovodíkovou) je 0,05 kg/t.
4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)
 
EL pro sulfan [mg/m3]
Měrná výrobní emise sloučenin síry
Vztažné podmínky
Kategorie
10
41)
2 2)
1,5 3), 4)
0,5 3), 5)
C4)
A 5)
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně,
     2) platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně,
     3) platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry,
     4) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
     5) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002.
Technické podmínky provozu:
     a) výrobní emise sloučenin síry je uvedená v přepočtu na elementární síru,
     b) odpadní plyny obsahující sulfan je třeba spalovat.
4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého
Kategorie: velký zdroj.
Technická podmínka provozu:
Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je třeba zavádět ke zpracování do zařízení na výrobu kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského či odsiřovacího zařízení.
4.2.5. Výroba kyseliny sírové
Kategorie: velký zdroj.
Měrná výrobní emise SOx je 2,2 kg/t vyrobené kyseliny sírové (zjištěno z měsíčního průměru a přepočteno na 100 % kyselinu sírovou), při vztažných podmínkách C.
4.2.6. Výroba amoniaku
Kategorie: velký zdroj.
Měrná výrobní emise amoniaku je 0,2 kg/t vyrobeného amoniaku (zjištěno z měsíčního průměru), při vztažných podmínkách C.
4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí
 
EL [mg/m3]
Měrná výrobní
Vztažné
Kategorie
NO2
emise
podmínky
 
4501), 2)
350 1), 3)
3004)
1,65)
A6)
C 6)
 
Odkazy:
     1) Neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné,
     2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14.srpnem 2002,
     3) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
     4) platí v případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem,
     5) měrná výrobní emise NO2 v kg/t vyrobené kyseliny dusičné, přepočteno na 65 % kyselinu dusičnou,
     6) vztažné podmínky A platí pro NO2, vztažné podmínky C platí pro amoniak.
4.3. Výroba hnojiv
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
podmínky
 
50
2 500
500
50
B
velký zdroj
4.4. Výroby základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů
Kategorie: velký zdroj.
EL pro TZL je 5 mg/m3 při hmotnostním toku 25 g/h a větším, při vztažných podmínkách B.
4.5. Chemické výroby výbušnin
Kategorie: velký zdroj při roční produkci výbušnin větší než 10 t, střední zdroj při roční produkci 10 t a menší.
 
EL pro TZL [mg/m3]
Vztažné podmínky
   
50
B
   
4.6. Výroby oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů
Kategorie: velký zdroj.
4.6.1. Výroby oxidu titaničitého (hlavní výpusti)
 
EL [mg/m3]
Měrná výrobní
Vztažné
TZL
SO2 1)
chlor
emise
podmínky
Sulfátový proces
50
5004)
 
106)
B
Chlorový proces
50
 
405)
67)
B
4.6.2. Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti)
 
Znečišťující látka
EL [mg/m3]
Vztažné podmínky
 
TZL
150
1002)
50 3)
C
 
Odkazy pro technologii 4.6.:
     1) SO2 se rozumí oxidy síry a kapičky kyseliny sírové,
     2) platí u výroby litoponu a u výroby stálé běloby (blanc fix), při výrobě železitých pigmentů, u dehydratačních pecí zelené skalice, u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách, u sušení pigmentu v rotačních sušárnách; u kalcinace, kde je odtah zaveden do odlučovače jiné technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti tohoto odlučovacího zařízení,
     3) platí pro ostatní výroby,
     4) platí pro zařízení na koncentraci kyselého odpadu v přepočtu na ekvivalent SO2,
     5) emise chloru nesmí v žádném okamžiku překročit tuto hodnotu,
     6) měrná výrobní emise SO2 při rozkladu a kalcinaci v kg/t vyrobeného oxidu titaničitého,
     7) měrná výrobní emise chloru v g/t vyrobeného oxidu titaničitého.
4.7. Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek
Kategorie: velký zdroj - rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba a zpracování petrochemických výrobků, střední zdroj - skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1 000 m3 nebo skladovací nádrže zdroje s ročním obratem nad 10 000 m3.
4.7.1. Skladování a manipulace
Technické podmínky provozu:
     a) Při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, je třeba skladovací nádrže o objemu nad 1 000 m3 nebo skladovací nádrže zdroje s ročním obratem nad 10 000 m3 uspořádat a vybavit takto:
1. skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy,
2. nádrže s pevnou střechou
a) vybavit vnitřní plovoucí střechou s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90 % ve srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli opatření, nebo
b) u nádrží s pevnou střechou je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedených kapalin s účinností nejméně 99 %. K dosažení této účinnosti nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné. Spalování smí být použito jako druhý stupeň čištění,
3. nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací a reflexním nátěrem s nejméně 70 % odrazností sálavého tepla za účelem snížení objemových změn kapalin v nádržích v důsledku výkyvů venkovní teploty.
Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu do 1 000 m3 nebo pro zdroje s ročním obratem do 10 000 m3 platí tato opatření v přiměřeném rozsahu.
     b) Při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, například při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích nádrží, je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99 %. Dále je třeba:
1. používat čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou,
2. alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků uzpůsobit k plnění mobilních zásobníků spodem. Tento požadavek se netýká manipulačních zařízení, u kterých by instalací a používáním plnění spodem došlo ke zhoršení podmínek bezpečnosti práce (např. plnění karcinogenních a jiných nebezpečných látek).
3. manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem zajistit tak, aby konec plnicího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku.
4.7.2. Plyny a páry z výrobních zařízení
Technické podmínky provozu:
     a) odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadní plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, je třeba odvádět k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně využít jiné účinné opatření ke snížení emisí,
     b) ustanovení bodu a) se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jističi zařízení nezávisle na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce.
4.7.3. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné podmínky
TZL
SO2
NO2
[%]
 
50
1 700
700
17
A
4.8. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem
Kategorie: střední zdroj.
4.9. Výroba expandovaného polystyrénu
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Při výrobě expandovaného polystyrénu používat minimálně 50 % podílu surovin obsahujících nejvýše 5 % pentanu.
5. Nakládání s odpady
5.1. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, mimo skládky inertního odpadu
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
5.2.Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
6. Ostatní zařízení
6.1. Výroby buničiny, papíru, lepenky a jiných vláknitých materiálů
6.1.1. Výroby buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny
 
Měrná výrobní emise [g/t]
Vztažné
Kategorie
SO2
sloučeniny síry vyjádřené jako síra
podmínky
 
2 0001)
3502)
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí při sulfitovém způsobu výroby včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na hmotnostní jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny,
     2) platí u sulfátového způsobu výroby při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny.
Technické podmínky provozu:
Při výrobě buničiny je třeba využít všechna dostupná technická řešení ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek z jednotlivých zdrojů emisí, například varna, odparka, vyvařovací kolona a provést místní nebo centrální odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.
6.1.2. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.1.1.
Platí pro: výroby papíru a lepenky papírenskou technologií, které přímo nenavazují na výrobu buničiny nebo výroby lepenky z papíru.
Kategorie: střední zdroj.
6.2. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií
 
Kategorie:
střední zdroj -
technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně,
 
velký zdroj -
technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t/den.
6.3. Vydělávání kůží a kožešin
 
Kategorie:
střední zdroj -
technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je menší než 12 t hotových výrobků denně,
 
velký zdroj -
technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně.
6.4. Potravinářský průmysl
Kategorie: střední zdroj.
     a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně,
     b) technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z
1. živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu větším než 75 t hotových výrobků denně,
2. rostlinných surovin o projektovaném výkonu větším než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí),
     c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 2 001 denně (v průměru za rok).
6.5. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
VOC
PAH
podmínky
 
50
1001)
200 2)
50 3)
0,2
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí z formovacích a mísících zařízení, v nichž se zpracovávají smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě,
     2) platí z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a uhlíkové cihly,
     3) platí z jednotlivých komorových pecí, spojených komorových a tunelových pecí z impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační prostředky na bázi dehtu.
Technická podmínka provozu:
Emise VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů je třeba odvádět do zařízení k omezování emisí.
6.6. Krematoria
Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Platí i pro zařízení spalující výhradně mrtvá těla zvířat, včetně jejich částí.
Kategorie: střední zdroj.
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
TZL
NO2
CO
VOC
HF
HCl
[%]
podmínky
50
350
100
15
30
30
17
A
Technická podmínka provozu:
Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchuje třeba udržovat takovou teplotu, která zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání spalin nejméně 2 s.
6.7. Veterinární asanační zařízení
Platí i pro sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod. Kategorie: střední zdroj.
6.8. Průmyslové zpracování dřeva
Neplatí pro pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech (krácení kmenů).
Kategorie: střední zdroj - pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek a truhlárny a jiné opracování dřeva o roční spotřebě materiálu více než 150 m3 výroby dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek.
 
EL pro TZL [mg/m3]
Vztažné podmínky
   
501)
10 2)
C
   
Odkazy:
     1) Neplatí pro broušení,
     2) platí pro broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábytku.
Technická podmínka provozu:
Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání.
6.9. Čistírny odpadních vod
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovanou kapacitou pro 2 000 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m3/den.
6.10. Udírny
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným výkonem na zpracování více než 1 000 kg výrobků denně.
6.11. Výroba dřevěného uhlí
Kategorie: střední zdroj.
EL pro CO je 800 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
6.12. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin)
 
Kategorie:
střední zdroj -
zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 t VOC,
 
velký zdroj -
zařízení s projektovaným ročním výkonem vyšším než 5 t VOC.
EL pro VOC je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
6.13. Pražírny kávy
Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu výroby větším než 1 t/den.
Část III
Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů platné od 1. ledna 2010
1. Energetika
1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
Kategorie
TZL
VOC
PAH
[%]
podmínky
 
Třídění a jiná studená úprava uhlí
 
100
     
B
střední zdroj
Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)
 
100
50
0,2
5
C
velký zdroj
1.2. Výroba koksu - koksovací baterie
 
EL [mg/m3]
   
O2R
Vztažné
Kategorie
TZL
NO2
PAH
[%]
podmínky
 
Otop koksárenských baterií
 
 
500
 
5
B
velký zdroj
Příprava uhelné vsázky
 
50
     
C
střední zdroj
Koksování
 
   
0,22)
 
C
velký zdroj
Vytlačování koksu
 
50
 
0,22)
 
B
velký zdroj
Chlazení koksu
 
1)
     
B
velký zdroj
Třídění koksu
 
50
     
B
střední zdroj
Odkazy:
     1) 0,1 kg TZL/t celkového hašeného koksu při mokrém chlazení koksu,
     2) způsob zjišťování bude uveden a odsouhlasen v provozním řádu.
Technické podmínky provozu:
     a) plnicí plyny při plnění koksárenských komor je třeba odvádět do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Podmínky průběhu operačního cykluje třeba stanovit v provozním řádu,
     b) zařízení chemických provozů koksoven je třeba zabezpečit proti únikům VOC do vnějšího ovzduší. Voda z přímého chlazení plynu nesmí být v přímém styku s ovzduším,
     c) obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů nesmí překročit 500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje trvale provozním měřením,
     d) vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmínky pro jeho případné řízené spalování v souladu s částí I je třeba stanovit v provozním řádu,
     e) těsnost dveří koksárenských komor musí být trvale zajištěna pravidelným čištěním, seřizováním, opravami a náhradním způsobem tak, aby nebyly zjevné emise posuzované ze vzdálenosti cca 30 m u více než 10 % dveří komor na strojové i koksové straně, kontrola netěsností a jejich rozsah budou specifikovány v provozním řádu,
     f) při vytlačování koksu z komor musí být odpadní plyny jímány a zaváděny do odprašovacího zařízení,
     g) hasicí věže musí být vybaveny přepážkami na snižování emisí. U nových hasících věží bude jejich minimální výška alespoň 30 m,
     h) při poruše na odsávání surového koksárenského plynu z baterií a při nutnosti spalovat jej na flérách musí být zastaveno vytlačování a plnění komor.
1.3. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
CO
podmínky
 
150
2 500
500
800
10
50
A
velký zdroj
2. Výroba a zpracování kovů
2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
CO
plynné sloučeniny rtuti
[%]
podmínky
 
Příprava vsázky
střední
50
         
C
zdroj
Spékací pásy aglomerace
velký
50
400
400
6 000
8 0001)
1
19
A
zdroj
Manipulace se spečencem (například chlazení, drcení, mletí, třídění)
velký
50
         
C
zdroj
Peletizační závody (například drcení, sušení, peletizace)
velký
25
           
zdroj
Odkaz:
     1) Platí pro karbonátové rudy.
2.2. Výroba surového železa nebo oceli
Z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití
2.2.1. Výroba železa
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
CO
[%]
podmínky
 
Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou
 
50
       
C
střední zdroj
Odlévání (vysoká pec)
 
50
 
400
   
A
velký zdroj
Ohřívače větru
 
50
2 500
400
4 000
7
A
velký zdroj
2.2.2. Výroba oceli
Například v konvertorech, Siemens-Martinských pecích, dvounístějových tandemových pecích, Marz-Böhlenových pecích
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
CO
PAH
podmínky
 
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1)
 
50
       
C
střední zdroj
Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem
 
50
400
400
2)
0,2
B
velký zdroj
Kyslíkový konvertor
 
503)
400
400
2)
0,2
A
velký zdroj
Elektrické obloukové pece
 
20
 
400
1 000
0,2
A
velký zdroj
Pánvové pece
 
50
400
400
1 000
0,2
A
velký zdroj
Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem nad 2,5 t/hod
 
50
 
400
1 000
0,2
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Způsob odsávání a odlučování znečišťujících látek při dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je třeba uvést v provozním řádu,
     2) emisním limitem je hodnota 16 kg CO/t tekuté oceli pro celkový hmotnostní tok pro nístějové pece s intenzifikací kyslíkem a 8 kg CO/t tekuté oceli pro kyslíkové konvertory,
     3) konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro případ, že je vypouštěn do ovzduší.
2.3. Zpracování železných kovů
2.3.1. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování
 
Kategorie:
velký zdroj -
válcovna o projektovaném výkonu nad 10 t surové oceli za hodinu,
 
střední zdroj -
válcovna o projektovaném výkonu do 10 t včetně surové oceli za hodinu.
 
EL [mg/m3]
Vztažné podmínky
SO2
NO2
CO
 
5001)
400
800
A
Odkaz:
     1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.
2.3.2. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování
 
Kategorie:
velký zdroj -
kovárna se spotřebou tepelné energie nad 5 MW,
 
střední zdroj -
kovárna se spotřebou tepelné energie 1 - 5 MW včetně.
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
TZL
NO2
SO2
CO
[%]
podmínky
50
400
5001)
800
5
A
Odkaz:
     1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.
2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany
 
Kategorie:
velký zdroj -
technologická linka s projektovaným výkonem vyšším než 1 t pokovené oceli za hodinu,
 
střední zdroj -
technologická linka s projektovaným výkonem menším než 1 t pokovené oceli za hodinu včetně.
Technologický ohřev procesních van
 
EL [mg/m3]
Vztažné
     
TZL
NO2
podmínky
     
50
400
A
     
Žárové pokovování zinkem
 
EL [mg/m3]
Vztažné podmínky
     
Zn
       
10
C
     
2.4. Slévárny železných kovů (slitin železa)
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
NO2
CO
podmínky
 
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1)
 
100
   
C
střední zdroj
Tavení v elektrické obloukové peci
 
20
400
1 000
A
velký zdroj
Tavení v elektrické indukční peci
 
20
   
A
velký zdroj
Kuplovny
 
20
400
1 0002)
A
velký zdroj
Tavení v rotační bubnové peci - kapalná paliva
 
30
400
300
C
velký zdroj
Tavení v rotační bubnové peci - plynná paliva
 
20
400
200
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Včetně ostatních technologických uzlů, jako jsou úpravárenské zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací,
     2) platí v komíně za rekuperátorem u horkovětrných kuploven.
Technické podmínky provozu:
     a) při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC,
     b) u studenovětrných kuploven je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise CO.
2.5. Metalurgie neželezných kovů
2.5.1. Úprava rud neželezných kovů
 
EL pro TZL [mg/m3]
Vztažné podmínky
Kategorie
 
50
101)
A
velký zdroj
 
Odkaz:
     1) Platí při zpracování rud na získání olova.
2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
NO2
HF
podmínky
 
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem1)
 
50
     
C
střední zdroj
Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů
 
102)
20 3)
50 4)
400
   
A
velký zdroj
Elektrolytická výroba hliníku
 
30
   
2
C
velký zdroj
Roztavování a odlévání neželezných kovů a jejich slitin
 
10
400
10
 
C
velký zdroj5) střední zdroj 6)
Odkazy:
     1) Včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod.,
     2) platí při výrobě olova,
     3) platí při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperiál Smelting,
     4) platí pro ostatní výroby,
     5) tavení a odlévání hliníku a jeho slitin, tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem vyšším než 100 t/rok,
     6) tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem menším než 100 t/rok.
Technické podmínky provozu:
     a) při elektrolytické výrobě hliníku nesmí měrná výrobní emise TZL zjištěná z denních průměrů překročit hodnotu 5 kg/t hliníku a měrná výrobní emise HF nesmí překročit 0,5 kg/t hliníku,
     b) při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC,
     c) při roztavování hliníku se nesmí používat organické sloučeniny obsahující chlor.
2.6. Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových předmětů - procesní vany
Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, tryskání a související operace.
 
Kategorie:
velký zdroj -
je-li obsah lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m3,
 
střední zdroj -
je-li obsah lázní (vyjma oplachu) do 30 m.
 
EL [mg/m3]
Vztažné
TZL
NO2
HCl
podmínky
50
1 5001)
102)
B3)
C 3)
Odkazy:
     1) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení,
     2) platí při použití HCl u povrchových úprav,
     3) vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje.
2.7. Obrábění kovů (brusírny a obrobny)
Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW.
EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
2.8. Svařování kovových materiálů
Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo vyšší 1 000 kVA.
EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
3. Zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů
3.1. Výroba cementářského slínku a vápna
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
CO
[%]
podmínky
 
Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice
 
50
       
C
střední zdroj
Výroby cementářského slínku v rotačních pecích
 
30
400
800
 
10
A
velký zdroj
Ostatní technologická zařízení výroby cementu
 
30
       
A
velký zdroj
Výroby vápna v rotačních pecích
 
30
 
1 200
   
A
velký zdroj
Výroby vápna v šachtových a jiných pecích
 
50
 
1 200
1)
 
A
velký zdroj
Odkaz:
     1) Při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v odpadních plynech vyšší než 2 % obj.
3.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest
Azbest je definován jako vláknité silikáty krocidolit (modrý azbest), aktinolit, antofylit, chrysotil (bílý azbest), amosit (hnědý azbest), tremolit.
Kategorie: velký zdroj - výroba materiálů obsahujících azbest, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken.
EL pro azbest je 0,1 mg/m3.
3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
CO
jiné
[%]
podmínky
 
Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování
 
1001)
50 2), 20)
5003)
1 600 4), 20)
2 5005)
1 100 6)
1 600 7), 8)
8009)
510), 11)
50 12)
30 13)
814)
13 6), 15)
A
velký zdroj
Výroby skleněných vláken s použitím organických pojiv
 
5016)
75 17)
     
5018)
 
C
velký zdroj
Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.)
 
10019)
 
50019)
80019)
712)
   
střední zdroj
Odkazy:
     1) Platí při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg/h,
     2) platí při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 2,5 kg/h,
     3) platí při spalování zemního plynu,
     4) platí pro ostatní paliva,
     5) platí regenerační kontinuální tavicí agregáty,
     6) platí pro diskontinuální tavicí agregáty,
     7) platí pro rekuperační kontinuální tavicí agregáty,
     8) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot,
     9) platí při hmotnostním toku vyšším než 5 kg/h,
     10) platí pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,05 kg/h.
     11) platí pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,01 kg/h,
     12) platí pro HF při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším,
     13) platí pro HCl při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším,
     14) platí pro kontinuální tavicí agregáty,
     15) platí při kyslíkovém tavení, u pecí s elektrickým otopem nebo u diskontinuálních agregátů v době, kdy nedochází ke spalovacímu procesu se neprovádí přepočet na O2R, přepočet na O2R se neprovádí pro ty znečišťující látky, jejichž koncentrace je snižována instalovaným odlučovačem, u kterého je pro chlazení použito míšení spalin se vzduchem,
     16) v odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení, která emitují TZL,
     17) v odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení vláken s organickými pojivy,
     18) platí pro VOC,
     19) platí pro tavení z polotovarů nebo střepů,
     20) pro zdroje, které mají termíny generálních oprav uvedeny v rozhodnutích podle zvláštního právního předpisu6) platí pro provedení generálních oprav.
3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
VOC
podmínky
 
Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence, apod.
 
20
4001)
1 5001)
 
A
velký zdroj
Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích
 
20
     
A
velký zdroj
Výroba nerostných vláken s použitím organických pojiv
 
20
   
50
A
velký zdroj
Odkaz:
     1) Platí z výpalu hmoty.
3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu
Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu menším nebo rovným 75 t/den, velký zdroj - zařízení o projektovaném výkonu větším než 75 t/den.
 
EL [mg/m3]
Vztažné
TZL
SO2
NO2
CO
VOC
podmínky
150
2 500
500
800
50
B
3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den
Kategorie: střední zdroj. Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
3.7. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů
 
EL pro TZL [mg/m3]
O2R [%]
Vztažné podmínky
Kategorie
20
17
A
velký zdroj
4. Chemický průmysl
4.1. Výroba vybraných organických látek
4.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu, vinylchloridu a PVC
 
EL [mg/m3]
Měrná výrobní
Vztažné
Kategorie
1,2-dichlorethan
vinylchlorid
emise [g/t]
podmínky
 
Výroba 1,2-dichlorethanu
 
5
   
C
velký zdroj
Výroba vinylchloridu
 
5
5
 
C
velký zdroj
Výroba PVC
 
 
5
101)
100 2)
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí pro vinylchlorid u hotového výrobku na jednotku PVC,
     2) platí pro zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním průměru, v suspenzi polymeru na jednotku PVC.
4.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu
 
EL pro akrylonitril [mg/m3]
Vztažné podmínky
Kategorie
za zařízením na snižování emisí
ze sušáren
   
0,21), 2)
5 2), 3)
     
104)
204)
C
velký zdroj
105), 6)
35 7), 5)
258)
   
Odkazy:
     1) Platí ze zařízení na snižování emisí spalováním,
     2) platí pro výrobu vláken.
     3) platí na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí,
     4) platí pro výrobu a zpracování ACN polymerů,
     5) platí u spřádání vláken,
     6) platí při mokrém procesu zvlákňování,
     7) platí při suchém procesu zvlákňování,
     8) platí pro výrobu ABS polymerů (hmot).
Technická podmínka provozu:
Všechny plyny s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken, plyny z reaktorů, sběrných nádob na suspenze a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien, je třeba odvést do zařízení k omezování emisí.
4.1.3. Výroba a zpracování viskózy
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
sulfan a sirouhlík celkem
podmínky
 
10
501)
4001)
2002)
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí pro výrobu kordového hedvábí,
     2) platí pro výrobu střiže a textilního hedvábí.
Technické podmínky provozu:
     a) měrná výrobní emise sirouhlíku ve výrobě střiže a textilního hedvábí je 200 000 g/t,
     b) odpadní plyny z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a podle technických možností i z ostatních operací je třeba odvést do zařízení k omezování emisí, zvlákňovací stroje při kontinuálním způsobu zvlákňování je třeba uzavřít, vznikající plyny odsávat a odvést do zařízení k omezování emisí.
4.1.4. Výroba gumárenských pomocných přípravků
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
Kategorie
TZL
NO2
[%]
podmínky
 
20
7001)
3
B
velký zdroj
Odkaz:
     1) Platí v případě spalování odpadních plynů jiným způsobem, než podle části I. této přílohy.
Technická podmínka provozu:
Výroba sazí musí být vybavena nepřetržitě provozovaným zařízením dodatečného spalování odpadních plynů.
4.2. Výroba anorganických látek
4.2.1. Výroba chloru
Kategorie: velký zdroj.
EL pro chlor v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace je 3 mg/m3, při vztažných podmínkách A.
Měrná výrobní emise rtuti vztažená na roční projektovaný výkon výroby chloru jel g/t, pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002 je 0,01 g/t.
Kategorie: velký zdroj.
EL pro HCl je 25 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
Měrná výrobní emise HCl zjištěná z měsíčního průměru na jednu tunu kyseliny chlorovodíkové (přepočteno na 36 % kyselinu chlorovodíkovou) je 0,05 kg/t.
4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)
 
EL pro sulfan [mg/m3]
Měrná výrobní emise sloučenin síry
Vztažné podmínky
Kategorie
10
4l)
2 2)
0,2 3)
A
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně,
     2) platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně,
     3) platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry.
Technické podmínky provozu:
     a) výrobní emise sloučenin síry je uvedená v přepočtu na elementární síru,
     b) odpadní plyny obsahující sulfan je třeba spalovat.
4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého
Kategorie: velký zdroj. Technická podmínka provozu:
Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je třeba zavádět ke zpracování do zařízení na výrobu kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského či odsiřovacího zařízení.
4.2.5. Výroba kyseliny sírové
Kategorie: velký zdroj.
Měrná výrobní emise SOX je 2,2 kg/t vyrobené kyseliny sírové (zjištěno z měsíčního průměru a přepočteno na 100 % kyselinu sírovou), při vztažných podmínkách C.
4.2.6. Výroba amoniaku
Kategorie: velký zdroj.
Měrná výrobní emise amoniaku je 0,2 kg/t vyrobeného amoniaku (zjištěno z měsíčního průměru), při vztažných podmínkách C.
4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí
 
EL [mg/m3]
Měrná výrobní
Vztažné
Kategorie
NO2
emise
podmínky
 
3501)
3002)
1,63)
A4)
C 4)
 
Odkazy:
     1) Neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné,
     2) v případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem,
     3) měrná výrobní emise NO2 v kg/t vyrobené kyseliny dusičné, přepočteno na 65 % kyselinu dusičnou,
     4) vztažné podmínky A platí pro NO2, vztažné podmínky C platí pro amoniak.
4.3. Výroba hnojiv
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
SO2
NO2
podmínky
 
50
2 500
500
50
B
velký zdroj
4.4. Výroby základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů
Kategorie: velký zdroj.
EL pro TZL je 5 mg/m3 při hmotnostním toku 25 g/h a větším, při vztažných podmínkách B.
4.5. Chemické výroby výbušnin
Kategorie: velký zdroj - při roční produkci výbušnin větší než 10 t, střední zdroj - při roční produkci 10 t a menší.
 
EL pro TZL [mg/m3]
Vztažné podmínky
   
50
B
   
4.6. Výroby oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů
Kategorie: velký zdroj.
4.6.1. Výroby oxidu titaničitého (hlavní výpusti)
 
EL [mg/m3]
Měrná výrobní emise SOx
Vztažné
TZL
SO2 1)
chlor
při rozkladu a kalcinaci [kg/t]
podmínky
Sulfátový proces
 
50
500
 
10
B
Chlorový proces
 
50
 
5
 
B
4.6.2. Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti)
 
Znečišťující látka
EL [mg/m3]
Vztažné podmínky
 
TZL
150
1002)
50 3)
C
 
Odkazy pro technologii 4.6.:
     1) SO2 se rozumí oxidy síry a kapičky kyseliny sírové,
     2) platí u výroby litoponu a u výroby stálé běloby (blanc fix), při výrobě železitých pigmentů, u dehydratačních pecí zelené skalice, u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách, u sušení pigmentu v rotačních sušárnách; u kalcinace, kde je odtah zaveden do odlučovače jiné technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti tohoto odlučovacího zařízení,
     3) platí pro ostatní výroby.
4.7. Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek
 
Kategorie:
velký zdroj -
rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba a zpracování petrochemických výrobků,
 
střední zdroj -
skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1 000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním obratem nad 10 000 m3.
4.7.1. Skladování a manipulace
Technické podmínky provozu:
     a) Při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, je třeba skladovací nádrže o objemu nad 1 000 m3 nebo skladovací nádrže zdroje s ročním obratem nad 10 000 m3 uspořádat a vybavit takto:
1. skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy,
2. nádrže s pevnou střechou
aa) vybavit vnitřní plovoucí střechou s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90 % ve srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli opatření, nebo
bb) u nádrží s pevnou střechou je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedených kapalin s účinností nejméně 99 %. K dosažení této účinnosti nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné. Spalování smí být použito jako druhý stupeň čištění,
3. nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací a reflexním nátěrem s nejméně 70 % odrazností sálavého tepla za účelem snížení objemových změn kapalin v nádržích v důsledku výkyvů venkovní teploty.
Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu do 1 000 m3 nebo pro zdroje s ročním obratem do 10 000 m3 platí tato opatření v přiměřeném rozsahu.
     b) Při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, například při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích nádrží, je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99 %. Dále je třeba:
1. používat čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou,
2. alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků uzpůsobit k plnění mobilních zásobníků spodem. Tento požadavek se netýká manipulačních zařízení, u kterých by instalací a používáním plnění spodem došlo ke zhoršení podmínek bezpečnosti práce (např. plnění karcinogenních a jiných nebezpečných látek),
3. manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem zajistit tak, aby konec plnicího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku.
4.7.2. Plyny a páry z výrobních zařízení
Technické podmínky provozu:
     a) odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadní plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, je třeba odvádět k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně využít jiné účinné opatření ke snížení emisí,
     b) ustanovení bodu a) se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jističi zařízení nezávisle na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce.
4.7.3. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné podmínky
TZL
SO2
NO2
[%]
 
50
1 700
700
17
A
4.8. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem
Kategorie: střední zdroj.
4.9. Výroba expandovaného polystyrénu
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Při výrobě expandovaného polystyrénu používat minimálně 50 % podílu surovin obsahujících nejvýše 5 % pentanu.
4.10. Výroba acetylenu mokrou metodou
Kategorie: střední zdroj.
EL pro VOC je 200 mg/m3, při vztažných podmínkách B.
5. Nakládání s odpady
5.1. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, mimo skládky inertního odpadu
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
5.2.Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů
Kategorie: střední zdroj.
Technické podmínky provozu:
     a) Násypné bunkry musí mít uzavřené provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal a při vykládce svozových vozidel s odpady musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů,
     b) zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostů) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používána k vlhčení kompostu pouze tehdy, je-li zamezeno obtěžování okolí zápachem,
     c) odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny musí být odváděny k biologickému filtru nebo do některého jiného rovnocenného zařízení na čištění odpadních plynů,
     d) vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
6. Ostatní zařízení
6.1. Výroby buničiny, papíru, lepenky a jiných vláknitých materiálů
6.1.1. Výroby buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny
 
Měrná výrobní emise [g/t]
Vztažné podmínky
Kategorie
SO2
sloučeniny síry vyjádřené jako síra
   
2 0001)
3502)
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí při sulfitovém způsobu výroby včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na hmotnostní jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny,
     2) u sulfátového způsobu výroby při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny.
Technická podmínka provozu:
Při výrobě buničiny je třeba využít všechna dostupná technická řešení ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek z jednotlivých zdrojů emisí, například varna, odparka, vyvařovací kolona a provést místní nebo centrální odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.
6.1.2. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.1.1.
Platí pro výroby papíru a lepenky papírenskou technologií, které přímo nenavazují na výrobu buničiny nebo výroby lepenky z papíru
Kategorie: střední zdroj.
6.2. Předúpravy (například praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií
 
Kategorie:
střední zdroj -
technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně,
 
velký zdroj -
technologická linka jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t/den.
6.3. Vydělávání kůží a kožešin
 
Kategorie:
střední zdroj -
technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je menší než 121 hotových výrobků denně,
 
velký zdroj -
technologická linka jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 121 hotových výrobků denně.
6.4. Potravinářský průmysl
Kategorie: střední zdroj
     a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně,
     b) technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z
1. živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu větším než 75 t hotových výrobků denně,
2. rostlinných surovin o projektovaném výkonu větším než 3 001 hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí),
     c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok).
6.5. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů
 
EL [mg/m3]
Vztažné
Kategorie
TZL
VOC
PAH
podmínky
 
50
1001)
200 2)
50 3)
0,2
C
velký zdroj
Odkazy:
     1) Platí z formovacích a mísících zařízení, v nichž se zpracovávají smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě,
     2) platí z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a uhlíkové cihly,
     3) platí z jednotlivých komorových pecí, spojených komorových a tunelových pecí z impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační prostředky na bázi dehtu.
Technická podmínka provozu:
Emise VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů je třeba odvádět do zařízení k omezování emisí.
6.6. Krematoria
Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Platí i pro zařízení spalující výhradně mrtvá těla zvířat, včetně jejich částí. Kategorie: střední zdroj.
 
EL [mg/m3]
O2R
Vztažné
TZL
NO2
CO
VOC
HF
HCl
[%]
podmínky
50
350
100
15
30
30
17
A
Technická podmínka provozu:
Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu je třeba udržovat takovou teplotu, litera zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání spalin nejméně 2 s.
6.7. Veterinární asanační zařízení
Platí i pro sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod.
Kategorie: střední zdroj.
6.8. Průmyslové zpracování dřeva
Neplatí pro pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech (krácení kmenů)
 
Kategorie:
střední zdroj -
pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek a truhlárny a jiné opracování dřeva o roční spotřebě materiálu více než 150 m3,
 
velký zdroj -
výroby dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek.
 
EL [mg/m3]
Vztažné
     
TZL
TOC
podmínky
     
501)
10 2)
3003)
C
     
Odkazy:
     1) Neplatí pro broušení,
     2) platí pro broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábytku
     3) platí při sušení třísek a dřevních vláken.
Technická podmínka provozu:
Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání.
6.9. Čistírny odpadních vod
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovanou kapacitou pro 2 000 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m3/den.
6.10. Udírny
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným výkonem na zpracování více než 1 000 kg výrobků denně.
Technická podmínka provozu:
Intenzivně zapáchající odpadní plyny musí být odváděny do zařízení k čištění odpadních plynů nebo musí být přijata rovnocenná opatření.
6.11. Výroba dřevěného uhlí
Kategorie: střední zdroj.
EL pro CO je 800 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
6.12. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin)
 
Kategorie:
střední zdroj -
zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 t VOC,
 
velký zdroj -
zařízení s projektovaným ročním výkonem vyšším než 5 t VOC. EL pro VOC je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.
6.13. Pražírny kávy, kávových náhražek, obilí, kakaových bobů nebo oříšků
Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu výroby větším než 1 t/den.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů
1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů
Kategorie zemědělského zdroje se určuje ve vztahu na projektovanou kapacitu chovu hospodářských zvířat. Není-li údaj o projektované kapacitě chovu k dispozici, nahradí se údajem vypočteným z prostoru ustájení s použitím měrného prostoru pro jedno zvíře stanoveného zvláštním právním předpisem.7)
Kategorii zdroje určuje celková roční emise amoniaku ze zařízení, která bude rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie zdroje znečištění a bude tvořena součtem dílčích emisí u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat. Do celkové roční emise amoniaku ze zařízení náleží i emise z ploch rostlinné výroby a z činností, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje.
Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku takto
     a) velký zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku nad 10 t NH3.rok-1,
     b) střední zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku od 5 t do 10 t NH3.rok-1,
     c) malý zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku do 5 t NH3.rok-1.
Tabulka pro kategorizaci jednotlivých druhů hospodářských zvířat podle projektované kapacity chovu se zohledněním celkové roční produkce amoniaku z chovu (v kusech)
 
Kategorie
střední zdroj
velký zdroj
Skot
dojnice
200 až 350
350 <
jalovice
300 až 550
550 <
telata
300 až 550
550 <
býci
300 až 550
550 <
Prasata
selata
750 až 1 499
1 499<
prasnice
400 až 799
799 <
březí prasnice
250 až 499
499 <
prasata výkrm
700 až 1 200
1 200 <
Drůbež a králíci
nosnice
19 000 až 36 999
36 999 <
brojleři
28 000 až 47 500
47 500 <
krůty
9 000 až 13 500
13 500 <
kachny a husy
9 000 až 13 500
13 500 <
králíci
6 000 až 10 000
10 000 <
2. PLÁN ZAVEDENÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE
2.1. V plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který je předkládán příslušnému orgánu ochrany ovzduší podle § 5 odst. 9 zákona, provozovatel uvede
     a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence,
     b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů,
     c) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat,
     d) způsob odvádění amoniaku do vnějšího ovzduší,
     e) provozní řád, který je součástí plánu, jedná-li se o velký zdroj,
     f) údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména emise amoniaku vykazované za uplynulé 2 roky,
     g) referenční nebo snižující technologie podle tabulky 3.3. této přílohy pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pole, u kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku do vnějšího ovzduší, a které budou v rámci plánu u zdroje instalovány; nebo jiné technologie snižující emise amoniaku,
     h) porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií,
     i) další související technickoorganizační opatření,
     j) vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu,
     k) termín zahájení plnění plánu,
     l) jméno, adresu a podpis provozovatele.
2.2. Orgán ochrany ovzduší poskytne v elektronické podobě schválený plán České inspekci životního prostředí a ministerstvem zřízené právnické osobě (Český hydrometeorologický ústav).
3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK U ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ
Při výpočtu emisí se použijí emisní faktory uvedené v tabulce 3.1 a 3.2. a zohlední se příslušné procentuální snížení při použití ověřené snižující technologie uvedené v tabulce 3.3.
K zemědělskému zdroji zařazenému do příslušné kategorie náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje.
Tabulka 3.1. Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje
 
KATEGORIE ZVÍŘAT
Emisní faktory [kg NH3. zvíře-1.rok-1]
   
Stáj
Hnůj, podestýlka
Kejda, trus
Zapravení do půdy
Pastva
Skot - stelivové ustájení
dojnice
optimální způsob
10,0
2,5
0
12,0
2,4
 
zastaralý způsob
12,0
2,5
0
12,0
2,4
telata, býci, jalovice
optimální způsob
6,0
1,7
0
6,0
1,8
 
zastaralý způsob
9,5
1,7
0
6,0
1,8
bezstelivové ustájení
telata, jalovice, býci
5,5
0
2,5
5,0
1,8
Ovce a kozy
ovce a kozy
0,3
0,03
 
0,1
0,45
Prasata
selata
2,0
0
2,0
2,5
0
prasnice
4,3
0
2,8
4,8
0
prasnice březí
7,6
0
4,1
8,0
0
prasata výkrm a odchov
3,2
0
2,0
3,1
0
Králíci
králíci výkrm
0,45
 
0,02
0,50
 
samice
0,80
 
0,01
0,90
 
Drůbež
kuřice a nosnice
0,12
0
0,02
0,13
0
brojleři
0,10
0,01
0
0,10
0
husy, kachny a krůty
0,35
0,03
0
0,35
0
Koně
koně
2,9
0,9
 
2,2
2,9
Vysvětlivky:
Optimálním způsobem ustájení skotu se rozumí
     1) dojnice ve volném stelivovém ustájení s intenzivní přirozenou ventilací,
     2) ostatní skot, tj. jalovice a býci průměrné živé hmotnosti 350 kg v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací.
Zastaralým způsobem ustájení skotu se rozumí dojnice ve vazném stelivovém ustájení s nucenou ventilací
Celkový emisní faktor se vypočte podle celoročního podílu pobytu skotu, koz, ovcí a koní ve stáji a na pastvě. U ostatních kategorií hospodářských zvířat je celkový emisní faktor součtem dílčích emisních faktorů pro stáje, sklady a zapravení exkrementů.
Tabulka 3.2. Emisní faktory pro zemědělské zdroje podle objemu statkových hnojiv
 
Kategorie zvířat
Emisní faktor [kg NH3.zvíře-1.rok-1]
Skot
dojnice
2,27
jalovice
2,27
telata
4,55
býci
2,33
Prasata
selata
1,59
prasnice
1,51
březí prasnice
1,78
prasata výkrm
0,99
Drůbež
nosnice
3,85
brojleři
4,35
krůty
2,83
kachny a husy
9,01
Tabulka 3.3. Referenční a ověřené snižující technologie emisí amoniaku
 
Skot - Stelivové ustájení
Referenční technologie stručný popis
Ověřená snižující technologie stručný popis
Procento snížení emisí amoniaku
Technologie používané ve stájovém prostředí
boxové ustájení
odkliz mrvy několikrát denně
50 %
Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje
betonové nebo ocelové jímky na kejdu
zakrytí povrchu jímek fólií
60 %
 
pevné víko nebo zastřešení jímky
80 %
 
pokrytí povrchu jímky rašelinou, slámou, olejem nebo jiným materiálem
40 %
 
bioreaktory
85 %
ponechání chlévského hnoje volně na statkovém hnojišti
ponechání v klidu do vytvoření přírodní krusty
35-50 %
 
zastřešení hnoje
80 %
Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy
rozmetání hnoje přímo na pole
zapravení do půdy při orbě do 12 hodin
80 % - orná půda
 
zapravení do půdy při orbě do 24 hodin
60 % - orná půda
rozstřik kejdy
pásový postřik
30 % - orná půda
 
vlečená botka
40 % - trávní porost
 
injektáž - otevřená štěrbina
60 % - trávní porost
 
injektáž - uzavřená štěrbina
80 % - orná půda
 
Prasata
Referenční technologie stručný popis
Ověřená snižující technologie stručný popis
Procento snížení emisí amoniaku
Technologie používané ve stájovém prostředí
technologie suchého krmení
technologie krmení s biotechnologickými přípravky
40 %
plně roštová podlaha
částečně roštová podlaha (50 %)
20 %
 
částečně roštová podlaha - kovové rošty
40 %
hluboká podestýlka
ošetření hluboké podestýlky biotechnologickými přípravky
60 %
Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje
betonové nebo ocelové jímky na kejdu
zakrytí povrchu jímek folií
60 %
 
pevné víko nebo zastřešení jímky
80 %
 
pokrytí povrchu jímky rašelinou, slámou, olejem nebo jiným materiálem
40 %
 
bioreaktory
85 %
 
biotechnologické přípravky
40 %
Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy
rozmetání hnoje přímo na pole
zapravení do půdy při orbě do 12 hodin
80 % - orná půda
 
zapravení do půdy při orbě do 24 hodin
60 % - orná půda
rozstřik kejdy
pásový postřik
30 % - orná půda
 
vlečená botka
40 % - trávní porost
 
injektáž - otevřená štěrbina
60 % - trávní porost
 
injektáž - uzavřená štěrbina
80 % - orná půda
 
Drůbež
Referenční technologie stručný popis
Ověřená snižující technologie stručný popis
Procento snížení emisí amoniaku
Technologie používané ve stájovém prostředí
technologie krmení a napájení bez biotechnologických přípravků
technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky
40 %
větrání bez rekuperačních výměníků
větrání s rekuperačními výměníky
25 %
klečový chov nosnic
hnojový pás s nuceným sušením, uskladnění mimo budovu
80 %
 
odkliz nejméně dvakrát týdně do uzavřených jímek
90 %
stáje s hlubokou podestýlkou
ošetření hluboké podestýlky biotechnologickými přípravky
70 %
Technologie používané na skládkách hnoje
betonové nebo ocelové jímky na chlévský hnůj
zakrytí povrchu jímek folií
60 %
 
pevné víko nebo zastřešení jímky
80 %
 
pokrytí povrchu jímky rašelinou, slámou, olejem nebo jiným materiálem
40 %
 
bioreaktory
85 %
 
biotechnologické přípravky
40 %
Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje
rozmetání hnoje přímo na pole
zapravení do půdy při orbě do 12 hodin
80 % - orná půda
 
zapravení do půdy při orbě do 24 hodin
60 % - orná půda

Poznámky pod čarou

     3) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
     4) Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.
     5) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.
     6) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
     7) Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

 

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2007 Poslední změna: 24. ledna 2007 Počet shlédnutí: 9297