LEGISLATIVA

425/2004 Sb.

Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

             425/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 29. června 2004, 
  kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají 
     podrobnosti náležitostí energetického auditu 
 
   Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 
359/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9 odst. 3 písm. b) 
a c) a odst. 6 a § 10 odst. 4 zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti 
náležitostí energetického auditu, se mění takto: 
 
   1. V § 3 písmeno a) zní: 
"a) určení zadavatele  auditu, a to u  fyzické osoby jméno 
  a příjmení, datum narození,  identifikační číslo (bylo-li 
  přiděleno) a trvalý pobyt, u právnické osoby název nebo 
  obchodní firmu, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), sídlo 
  a údaje o jejím statutárním orgánu,". 
 
   2. V § 3 písm. c) se slova "rodné číslo nebo datum narození" 
zrušují a slova "oprávnění k výkonu auditorské činnosti" se 
nahrazují slovy "osvědčení o zapsání do seznamu energetických 
auditorů". 
 
   3. V § 3 písmeno d) zní: 
"d) určení předmětu energetického  auditu, kterým je podnik, 
  provozovna, zařízení nebo budova, přesné místo, kde je předmět 
  auditu  umístěn,  včetně  adresy  a  majetkoprávní vztah 
  k zadavateli auditu.". 
 
   4. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "nebo projektové 
dokumentaci" zrušují. 
 
   5. V § 4 odst. 2 se vypouští slovo "zejména" a v písmenu c) 
se slova "výroby firmy"  nahrazují slovy "hlavních činností 
v předmětu auditu". 
 
   6. V § 4 odst. 2 písmeno f) zní: 
"f) výčet  všech energeticky  významných technologií,  včetně 
  výrobních.". 
 
   7. V § 4 odst. 3 se slova "Dalšími údaji jsou výkresová 
dokumentace" nahrazují slovy "Dalšími zdroji údajů k popisu 
výchozího stavu jsou projektová dokumentace a". 
 
   8. V § 4 odst. 4 se za slovo "stanovení" vkládá slovo 
"průměrné" a za slovo "projektu" se doplňují slova "za 3 předchozí 
roky". 
 
   9. V § 4 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 
 
   "(6) Roční množství nakupovaných paliv a energie se stanoví 
z daňových a účetních dokladů. U nákupu elektrické energie se 
zjistí množství nakupované elektřiny, sazba odběru, cena, sjednané 
technické maximum, sjednaná nebo měřená čtvrthodinová maxima 
v jednotlivých měsících. U nákupu  tepla se zjistí množství 
nakupovaného tepla, druh a parametry topného média, cena za měrnou 
jednotku, způsob měření množství a parametrů tepla a způsob 
daňového a účetního dokladování a analyzují se plnění smluvně 
sjednaných technicko ekonomických ustanovení. Sestaví se přehled 
za 3 předchozí roky v přepočtu na klimatické podmínky s využitím 
denostupňové metody podle zvláštního právního předpisu1). 
------------------------------------------------------------------ 
1) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro 
  vytápění a dodávku teplé  užitkové vody, měrné ukazatele 
  spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody 
  a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov 
  přístroji  regulujícími dodávku  tepelné energie  konečným 
  spotřebitelům.". 
 
   10. V § 4 odst. 8 se věta druhá zrušuje. 
 
   11. V § 4 odst. 9 se slova "několik předchozích let" 
nahrazují slovy "3 předchozí roky". 
 
   12. V § 4 odst. 11 se za slovo "uvede" vkládá slovo "druh," 
a za slovo "stav" se doplňují slova " , tloušťka a stav tepelné 
izolace". 
 
   13. V § 4 odst. 12 se slovo "parametrech" nahrazuje slovy 
"tepelně technických vlastnostech konstrukcí", za slova "budovách 
a" se vkládají slova "údaje o parametrech" a slovo "spotřebičích" 
se nahrazuje slovem "spotřebičů". 
 
   14. V § 4 odstavec 13 zní: 
 
   "(13) Základní informace o budovách se zjišťují z projektové 
dokumentace včetně změn, popřípadě ze zaměření skutečného stavu 
doplněného o fotografickou  dokumentaci, daňových a účetních 
dokladů a dalších ověřitelných dokumentů dokládajících spotřebu 
energie v časovém rozsahu 3 roků, zkušeností z provozu získaných 
od správce budovy, provozní obsluhy a uživatelů, dopadů na životní 
prostředí, popisu míry zanedbané údržby a záměrů zadavatele 
energetického auditu.". 
 
   15. V § 4 se doplňuje odstavec 15, který zní: 
 
   "(15) U osvětlovacích soustav se skutečný stav světelně 
technických parametrů, zejména intenzita osvětlení, rovnoměrnost 
osvětlení, jasové poměry, zjišťuje převážně na základě měření 
osvětlovaných prostorů. Na základě takto ověřené skutečnosti se 
provádí  hodnocení provozu  osvětlovací soustavy  z hlediska 
hygienických požadavků, navrhnou se opatření k úspornému nakládání 
s energií pro osvětlování a posoudí se energetická náročnost 
osvětlovací soustavy.". 
 
   16. V § 5 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 
 
   "(7) U  budov se stanoví  tepelně technické vlastnosti 
konstrukcí, model energetické potřeby budovy a upřesní se potřeby 
energie budovy podle skutečných spotřeb energie v průběhu 3 roků. 
Potřeba tepelné energie se stanoví podle zvláštního právního 
předpisu2) k  ohodnocení budovy a  porovnání s požadovanými 
normovými hodnotami. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Vyhláška č. 291/2001 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti 
  účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.". 
 
   17. V § 5 odst. 8 písm. c) se slova "a ověřuje se tvorba 
prodejních cen" zrušují. 
 
   18. V § 5 odst. 8 písmeno f) zní: 
"f) spotřebu energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, 
  kde se posoudí dodržování navrhovaných podmínek tepelné pohody 
  ve vytápěných místnostech,  využívání měřicí a regulační 
  techniky, roční spotřeba tepla na jednotku objemu vytápěného 
  prostoru nebo vytápěné plochy a spotřeba teplé užitkové vody 
  na osobu,". 
 
   19. V § 5 odst. 8 písm. g) se slova "parametry budov" 
nahrazují slovy "vlastnosti budov a jejich konstrukcí". 
 
   20. V § 5 se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně 
poznámek pod čarou č. 3 a 5 znějí: 
 
   "(10) Provádí-li se energetický audit u technologických 
zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos, 
distribuci a vnitřní rozvod elektrické energie a na rozvod tepelné 
energie včetně vnitřního rozvodu, hodnotí se toto zařízení podle 
zvláštního právního předpisu3). V těchto případech se navržená 
opatření stanovují s cílem dosáhnout minimálně hodnot stanovených 
těmito předpisy.  Jestliže technologická zařízení  na výrobu 
elektřiny a tepelné energie, na přenos, distribuci a vnitřní 
rozvod elektrické energie a na rozvod tepelné energie včetně 
vnitřního rozvodu odpovídají požadavkům na účinnost užití energie 
stanoveným podle zvláštního právního předpisu3), energetický audit 
se neprovádí. V případě, že zařízení budou splňovat jen některé 
požadavky na účinnosti užití energie, provádí se energetický audit 
v plném  rozsahu pouze  na zbývající  část, která požadavky 
nesplňuje. 
 
   (11) Provádí-li se energetický audit stavební části budovy, 
jednoznačně se stanoví, u kterých konstrukcí dosažení požadovaných 
hodnot podle zvláštního právního předpisu2) není technicky možné 
nebo ekonomicky vhodné s ohledem na předpokládanou dobu užívání 
budovy,  její provozní  účely, nebo  to odporuje požadavkům 
zvláštního právního předpisu5). V  případě, že budovy budou 
splňovat jen některé požadavky na účinnosti stanovené zvláštním 
právním předpisem2), neprovádí se jen příslušná část, která 
požadavky splňuje, a zbytek je třeba provést v plném rozsahu. 
 
   (12) Odpovídá-li měrná spotřeba tepla při vytápění budov 
požadavkům stanoveným podle zvláštního právního předpisu1),2), 
energetický audit se neprovádí. Tuto skutečnost prokáže vlastník 
energetickým průkazem budovy. U budov již užívaných se při 
stanovení ukazatele měrné spotřeby tepla pro vytápění a pro 
přípravu teplé užitkové vody vychází ze zvláštního právního 
předpisu1) a z naměřených hodnot tepla a teplé užitkové vody za 
poslední měřené období. 
------------------------------------------------------------------ 
3) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnosti 
  užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 
  Vyhláška č. 151/2001 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti 
  účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním 
  rozvodu tepelné energie. 
  Vyhláška č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení 
  účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním 
  rozvodu elektrické energie. 
5) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
  pozdějších předpisů.". 
 
   21. V § 6 odstavec 1 zní: 
 
   "(1) Energetický audit v  návaznosti na zjištěnou výši 
dosažitelných energetických úspor obsahuje konkrétní opatření 
vedoucí k jejich využití. U jednotlivých opatření se stanoví výše 
úspory energie v technických  jednotkách s jejich finančním 
ohodnocením, výše investičních a provozních nákladů a prostá 
návratnost. Následně se opatření  uspořádají do minimálně 2 
variant, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, pro komplexní 
vyhodnocení.". 
 
   22. V § 6 odst. 2 se slova "vybranou variantu" nahrazují 
slovy "jednotlivé varianty" a za slova "Stanoví se" se vkládají 
slova "investiční náklady,". 
 
   23. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky 
pod čarou č. 6 znějí: 
 
   "(5)  Energetický  audit  zpracovávaný  pro  příspěvkové 
organizace zřízené správním úřadem navíc stanoví dílčí soubor 
technických a organizačních opatření ke snížení spotřeby energie, 
jejichž  realizaci  lze  uhradit  z  uspořených  nákladů za 
nespotřebovaná paliva a energii, za období nepřekračující polovinu 
stanovené odpisové doby příslušného hmotného majetku, zejména 
energetického hospodářství a budov, podle zvláštního právního 
předpisu6). 
 
   (6) U budov se pro navržené úpravy tepelně technických 
vlastností  obvodových  konstrukcí,  tj.  systémové  hranici, 
hodnoceného objemu budovy stanoví potřeba tepelné energie podle 
upřesněného modelu energetické potřeby budovy, návazně na § 5 
odst. 7, a provede se hodnocení potřeby tepelné energie upravené 
budovy  podle  zvláštního  právního  předpisu2)  k porovnání 
s požadovanými normovými hodnotami. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
  předpisů.". 
 
   24. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
   "(3) Do ekonomického hodnocení se nezahrnují náklady na 
opatření k odstranění zanedbané údržby.". 
 
   25. V § 8 odst. 1 větě první se slovo "jednotlivých" zrušuje 
a ve větě třetí se za slovo "zdroje" vkládají slova "a spotřebu 
energie,". 
 
   26. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
   "(3) K výpočtu rozdílu emisí znečišťujících látek se použijí 
údaje uvedené v příloze č. 8.". 
 
   27. V § 9 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 
"e) posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro konkrétní 
  předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení.". 
 
   28. V § 9 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) V návrhu vybrané varianty souboru opatření k dosažení 
optimální  úspory energie  se uvede  zdůvodnění z  hledisek 
technických,  ekonomických  a  dalších  smluvně  dohodnutých 
hodnotících  kritérií.  Uvede  se  míra  využití  potenciálu 
energetických úspor, roční  finanční výnos získaný realizací 
a ekonomická efektivnost projektu. Současně se uvedou okrajové 
podmínky, za kterých jsou hodnoty úspor energie stanoveny. U budov 
se stanovuje úspora energie a měrná spotřeba tepla na vytápění 
budovy podle zvláštního právního předpisu2).". 
 
   29. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod 
čarou č. 7 zní: 
 
   "(4) Vybraná varianta nebo její část podle § 6 odst. 5 
v energetickém  auditu provedeném  pro příspěvkové organizace 
zřízené správním úřadem se posoudí z hlediska možnosti financování 
projektů energetických služeb formou dodavatelského úvěru podle 
zvláštního právního předpisu7) a podle přílohy č. 7. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Vyhláška č. 40/2001 Sb.,  o účasti státního rozpočtu na 
  financování programu reprodukce majetku.". 
 
   30. V § 10 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Jsou-li splněny hodnoty podle odstavce 1 nebo 2, pak 
hodnota, od níž vzniká podle odstavce 1 nebo 2 povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu, se u budov a areálů samostatně 
zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby 
energie.". 
 
   31. V § 10 odst. 4 se slovo "provozovaných" nahrazuje slovem 
"evidovaných". Písmeno b) zní: 
"b) zemní plyn       1000 m3n  34,05 GJ, 
              1 MWh    3,24 GJ,". 
 
   32. V § 10 se doplňují odstavce 6 až 8, které včetně poznámky 
pod čarou č. 8 znějí: 
 
   "(6) Výsledky energetického auditu jedné budovy lze použít 
pro další budovy, jedná-li se o: 
a) budovy  stejné  stavební  soustavy,  stavebního provedení, 
  současného stavu konstrukcí a srovnatelné podlažnosti, 
b) budovy se stejným způsobem zásobování tepelnou energií na 
  vytápění, stejným způsobem dodávky teplé užitkové vody, stejným 
  způsobem užívání a srovnatelným vnitřním rozvodem. 
 
   (7) Výsledky energetického auditu jednoho technologického 
zařízení lze využít pro další technologická zařízení, pokud jsou 
splněny podmínky, že se jedná o technologická zařízení stejného či 
srovnatelného typu, produkce a kapacity. 
 
   (8) Ustanovení odstavců 6 a 7 nelze použít pro energetické 
audity zpracovávané podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona a podle 
zvláštního právního předpisu8). 
------------------------------------------------------------------ 
8) Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti 
  o vydání integrovaného  povolení, rozsah a  způsob jejího 
  vyplnění.". 
 
   33. V § 11 se v úvodní části textu odstavce 1 za slovo 
"považuje" vkládá slovo "nepřetržitá" a za slovo "činnost" se 
doplňují slova "v posledních 6 letech". 
 
   34. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "pro rok 1996 a léta 
další" zrušují. 
 
   35. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "na úseku" zrušují. 
 
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 3 se označují včetně odkazů 
na ně jako poznámky pod čarou č. 9 až 11. 
 
   36. Poznámka pod čarou č. 11 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"11) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
   státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
   zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 262/2002 Sb., 
   zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 
   356/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.". 
 
   37. V § 11 odst. 2 se slova "průkaz o autorizaci vydaný" 
nahrazují slovy "osvědčení o autorizaci vydané" a slova "potvrzení 
Hospodářské komory podle zvláštního právního předpisu4)" včetně 
poznámky pod čarou č. 4 zrušují. 
 
   38. V § 11 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky 
pod čarou č. 12 znějí: 
 
   "(3) Praxe podle odstavce 1 se dá sčítat. 
 
   (4) Při uznávání odborné  kvalifikace, praxe nebo jiné 
způsobilosti, kterou státní příslušníci členských států získali 
v jiném  členském státě  Evropské unie,  se postupuje podle 
zvláštního zákona12). 
------------------------------------------------------------------ 
12) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 
  unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
  kvalifikace).". 
 
   39. Příloha č. 1 zní: 
 
             "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. 

   40. Příloha č. 7 zní:

             "Příloha č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. 

   41. Příloha č. 8 zní:
 
             "Příloha č. 8 k vyhlášce č. 213/2001 Sb.

                Čl.II 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.
 
              Ministr: 
            Ing. Urban v. r. 


Vyhláška ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. srpna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 5145