LEGISLATIVA

49/2010 Sb.

vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem č. 163/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 216/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb. a zákonem č. 436/2009 Sb.

  49/2010 Sb.

  PŘEDSEDA VLÁDY

  vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
  životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
  posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn provedených
  zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem č. 163/2006 Sb., zákonem č. 186/2006
  Sb., zákonem č. 216/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č.
  223/2009 Sb. a zákonem č. 436/2009 Sb.

  ZÁKON

  o posuzování vlivů na životní prostředí

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  HLAVA I

  POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

  Díl 1

  Úvodní ustanovení

  § 1

  Předmět úpravy

  (1) Zákon v souladu s právem Evropských společenství^1) upravuje
  posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen
  „posuzování vlivů na životní prostředí“) a postup fyzických osob,
  právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí
  a krajů) při tomto posuzování.

  (2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně
  vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit
  životní prostředí.

  (3) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní
  odborný  podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle
  zvláštních právních předpisů^1a), a přispět tak k udržitelnému rozvoji
  společnosti^1b). Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle
  zvláštních právních předpisů^1a).

  § 2

  Rozsah posuzování

  Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí,
  zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové
  prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný
  majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy^2) a
  na jejich vzájemné působení a souvislosti.

  § 3

  Základní pojmy

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k
  tomuto zákonu,

  b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo
  zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy
  schvalované nebo ke schválení předkládané,

  c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by
  mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce,

  d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož
  správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území,

  e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné
  zvláštními právními předpisy^2) a jehož správní obvod alespoň zčásti
  tvoří dotčené území, a Česká inspekce životního prostředí,

  f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán
  kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen
  záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána koncepce (§
  22).

  Díl 2

  Posuzování vlivů záměru na životní prostředí

  § 4

  Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí

  (1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou

  a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny
  těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
  dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny
  záměrů podléhají posuzování vždy,

  b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I,
  pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se
  významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a
  nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají
  posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

  c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny
  těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
  dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být
  významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění
  jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
  změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
  řízení,

  d) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují
  příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní
  záměr“) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu
  řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve
  zjišťovacím řízení,

  e) stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu
  ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu^2a) mohou
  samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky
  významné  lokality  nebo ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti a
  technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
  řízení.

  (2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona dále není záměr, popřípadě
  jeho část, o kterém rozhodne vláda v případě nouzového stavu, stavu
  ohrožení a válečného stavu^3), z naléhavých důvodů obrany nebo plnění
  mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a v případě,
  kdy záměr slouží k bezprostřednímu odvrácení důsledků nebo ke zmírnění
  nepředvídatelné  události,  která by mohla vážně ohrozit zdraví,
  bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí. O záměrech,
  které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících
  hranice České republiky podle § 11, tak nelze stanovit. U záměru
  vyloučeného podle věty první tohoto odstavce je vláda povinna

  a) o tomto rozhodnutí spolu s odůvodněním informovat přiměřeně podle §
  16 veřejnost,

  b) zvážit možnost jiného posouzení jeho vlivu na životní prostředí za
  účasti veřejnosti a o výsledcích tohoto posouzení informovat podle § 16
  veřejnost,

  c)  před vydáním rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
  právních předpisů^1a) informovat Evropskou komisi o důvodech vyloučení
  podle věty první tohoto odstavce a poskytnout jí informace zveřejněné v
  rámci případného posouzení podle písmene b).

  § 5

  Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí

  (1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení
  předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení
  záměru na životní prostředí.

  (2) Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze
  stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. V
  dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v
  kontextu vlivů záměru jako celku.

  (3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při
  jeho přípravě, provádění, provozování i jeho ukončení, popřípadě
  důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území, pokud
  povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní předpis^1a).
  Posuzuje se běžné provozování i možnost havárie^4).

  (4)  Posuzování  záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení
  nepříznivým vlivům na životní prostředí provedením záměru, k vyloučení,
  snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení
  příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně
  vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření.

  § 6

  Oznámení

  (1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen „oznamovatel“), je povinen
  předložit oznámení záměru (dále jen „oznámení“) příslušnému úřadu.
  Pokud je záměr navrhován na území více krajů, zasílá oznamovatel
  oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“). V
  tomto případě ministerstvo rozhodne o tom, který krajský úřad je
  příslušný k provedení posouzení, a postoupí mu neprodleně oznámení k
  dalšímu řízení.

  (2) Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel povinen předložit
  jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou
  zprávou,  která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem^4a).
  Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k tomuto
  zákonu.

  (3) Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru a s
  přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k tomuto zákonu sdělí do
  15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu
  řízení a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

  (4) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru písemně a na
  technickém nosiči dat, popřípadě zaslat elektronickou poštou (dále jen
  „v elektronické podobě“), a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s
  příslušným úřadem. Náležitosti oznámení záměru podle § 4 odst. 1 písm.
  a), b), c) a e) stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu. Pokud se jedná o
  záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, musí
  oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní
  důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí.

  (5) Oznamovatel může předložit oznámení s obsahem a rozsahem podle
  přílohy č. 4 k tomuto zákonu, a to v počtu vyhotovení stanoveném
  dohodou s příslušným úřadem. U záměrů a změn záměrů podle § 4 odst. 1
  písm. a), b) a c) může oznamovatel předložit místo oznámení dokumentaci
  vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) podle
  přílohy č. 4 k tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje podle §
  8. U záměrů, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí
  přesahujících hranice České republiky podle § 11, se oznámení předkládá
  vždy.

  (6) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4 nebo odstavce 5
  věty první, zajistí příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho
  obdržení zveřejnění informace o oznámení podle § 16 a na internetu vždy
  zveřejní alespoň textovou část oznámení. Příslušný úřad v téže lhůtě
  zašle kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a
  dotčeným  územním  samosprávným  celkům. Orgán kraje v přenesené
  působnosti (dále jen „orgán kraje“) v téže lhůtě zašle kopii oznámení
  ministerstvu.

  (7) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému
  úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením
  zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

  § 7

  Zjišťovací řízení

  (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné
  uvést do dokumentace, a to se zřetelem na

  a) povahu konkrétního záměru nebo druhu záměru,

  b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být
  provedením záměru ovlivněny,

  c) současný stav poznatků a metody posuzování.
  U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) je
  cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda záměr nebo jeho změna má
  významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně
  nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné
  lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona.

  (2) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se
  podle zásad (kritérií) uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při
  určování, zda záměr nebo změna záměru má významné vlivy na životní
  prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k

  a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,

  b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje
  příslušných limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu
  kategorie II,

  c)  obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a
  dotčených územních samosprávných celků.

  (3) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne
  zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Příslušný úřad po ukončení
  zjišťovacího řízení neprodleně zašle jeho odůvodněný písemný závěr
  oznamovateli a zveřejní jej podle § 16.

  (4) Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 a
  příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu,
  může v závěru podle odstavce 3 stanovit, že dokumentaci není třeba
  zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci. V opačném případě
  příslušný úřad na základě vyjádření podle předchozí věty ve svém závěru
  podle odstavce 3 stanoví, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby
  mohlo nahradit dokumentaci.

  (5) V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování
  variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou,
  použitou  technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich
  provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné.

  § 8

  Dokumentace

  (1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě
  oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 a závěru zjišťovacího
  řízení podle § 7 zpracování dokumentace v písemné podobě v počtu
  vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické
  podobě. V odůvodněných případech, zejména z technických a ekonomických
  důvodů, může příslušný úřad upustit od elektronické podoby mapových,
  obrazových, popřípadě i grafických příloh dokumentace. Náležitosti
  dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

  (2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje
  náležitosti na základě tohoto zákona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode
  dne, kdy mu byla doručena, oznamovateli; jinak ji v téže lhůtě zašle k
  vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
  celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci podle § 16 a na
  internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace. Příslušný
  úřad bez zbytečného odkladu doručí dokumentaci zpracovateli posudku o
  vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“).

  (3) Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to
  písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením
  zaslaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet.

  (4) Příslušný úřad doručí došlá vyjádření neprodleně po jejich obdržení
  zpracovateli posudku.

  (5) Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k dokumentaci
  nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů
  ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku,
  vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo doplnění.

  (6) V případě vrácení dokumentace podle odstavce 5 se s doplněnou nebo
  přepracovanou dokumentací nakládá podle odstavce 2. Příslušný úřad
  doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci předá neprodleně zpracovateli
  posudku. Doplnění dokumentace může být zasláno k vyjádření dotčeným
  správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejněno
  podle § 16 až současně s posudkem.

  § 9

  Posudek

  (1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu
  oprávněnou podle § 19 (dále jen „zpracovatel posudku“).

  (2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě dokumentace,
  popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim. Náležitosti
  posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

  (3) Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy
  byla dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli
  posudku  doručena.  Tato lhůta může být v odůvodněných, zejména
  složitých, případech překročena, nejdéle však o dalších 30 dnů.

  (4) Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady k ověření údajů
  o vlivech provedení záměru na životní prostředí od jiných odborníků, je
  povinen tuto skutečnost v posudku uvést. Ten, kdo se podílel na
  zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem
  zúčastnit na zpracování posudku.

  (5) Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani
  ji doplňovat.

  (6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli
  posudku podklady, které byly použity pro zpracování dokumentace, a
  další údaje nezbytné pro zpracování posudku, a to do 5 pracovních dnů
  ode dne, kdy obdržel žádost zpracovatele posudku.

  (7) Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu v dohodnutém
  počtu, termínu a formě. Pokud posudek splňuje náležitosti podle
  odstavce 2, zašle jej příslušný úřad do 10 pracovních dnů ode dne jeho
  obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
  samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní posudek na internetu a
  zajistí zveřejnění informace o posudku záměru podle § 16. Pokud posudek
  nesplňuje náležitosti podle tohoto zákona, příslušný úřad jej vrátí do
  10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo
  přepracování.

  (8) K posudku je každý oprávněn zaslat příslušnému úřadu písemné
  vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm,
  popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle odstavce 9. K
  vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty nemusí příslušný úřad při
  dalším postupu přihlížet.

  (9)  Příslušný úřad může upustit od konání veřejného projednání
  dokumentace a posudku podle § 17, neobdržel-li žádné odůvodněné
  nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.

  (10) Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření k posudku
  a vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě popřípadě upraví
  návrh stanoviska. Toto vypořádání předá spolu s návrhem stanoviska
  příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 8.

  § 10

  Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

  (1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení,
  posudku a veřejného projednání podle § 9 odst. 9 a vyjádření k nim
  uplatněných stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
  prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí
  lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v
  příloze č. 6 k tomuto zákonu.

  (2) Příslušný úřad zašle stanovisko do 7 pracovních dnů od jeho vydání
  oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
  celkům. V téže lhůtě zveřejní stanovisko na internetu a zajistí jeho
  zveřejnění podle § 16.

  (3) Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě
  opatření podle zvláštních právních předpisů^1a). Stanovisko předkládá
  oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení nebo postup
  podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho
  vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a
  to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k
  podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým
  znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových
  technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo
  zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů^1a).

  (4)  Správní  úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle
  zvláštních právních předpisů^1a) (dále jen „rozhodnutí“), zveřejní
  žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu. Při
  svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Bez stanoviska
  nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném
  správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních
  právních předpisů^1a). V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad
  dotčeným správním úřadem. Při svém rozhodování bere správní úřad vždy v
  úvahu  obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní
  požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého
  rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo
  učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění.

  (5) V případě, že záměr uvedený v příloze č. 1 kategorie II a změna
  záměru podle § 4 odst. 1 nebudou posuzovány podle tohoto zákona, platí
  ustanovení odstavce 4 obdobně i pro závěr zjišťovacího řízení.

  Díl 3

  Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

  § 10a

  Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

  (1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen
  „posuzování koncepce“) podle tohoto zákona jsou

  a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
  v  příloze  č.  1,  zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního
  hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo
  podzemními  vodami,  energetiky,  průmyslu,  dopravy,  odpadového
  hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování,
  regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody,
  koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na
  životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále
  koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství;
  tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno
  územním obvodem více než jedné obce,

  b) koncepce podle písmena a), u nichž je dotčené území tvořeno územním
  obvodem pouze jedné obce, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
  podle § 10d,

  c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve
  zjišťovacím řízení podle § 10d.

  (2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona nejsou

  a) koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu,

  b) koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých
  dochází k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí,
  zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob^4e),

  c) finanční a rozpočtové koncepce.

  § 10b

  Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

  (1)  Posuzování  koncepce  zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení
  předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení
  koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného
  provádění.

  (2) Posuzování koncepce vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném
  území v době podání oznámení o zpracování koncepce (dále jen „oznámení
  koncepce“), s přihlédnutím ke vlivům jiných koncepcí nebo záměrů, které
  budou uskutečněny před provedením koncepce nebo v průběhu jejího
  provádění, popřípadě jejichž provedení je zamýšleno.

  (3) Při posuzování koncepce podle tohoto zákona mohou být využity údaje
  z jiného posuzování, pokud odpovídají údajům podle tohoto zákona.

  (4)  Při posuzování koncepce se navrhují a posuzují opatření k
  předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, k
  vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci těchto vlivů, popřípadě ke
  zvýšení  příznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
  provedením  koncepce,  včetně  vyhodnocení předpokládané účinnosti
  navrhovaných opatření. Je-li koncepce řešena ve variantách, je nutné
  posuzování podle tohoto zákona provést pro všechny varianty.

  § 10c

  Oznámení koncepce

  (1) Ten, kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce (dále jen
  „předkladatel“), je povinen předložit oznámení koncepce příslušnému
  úřadu v listinné a v elektronické podobě. Náležitosti oznámení koncepce
  stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu.

  (2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle
  příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho obdržení kopii tohoto oznámení k
  vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
  celkům.  V téže lhůtě zveřejní oznámení na internetu a zajistí
  zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Orgán kraje v téže lhůtě
  zašle kopii oznámení ministerstvu.

  (3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce
  příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K
  vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

  § 10d

  Zjišťovací řízení

  (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení
  vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen
  „vyhodnocení“). U koncepce uvedené v § 10a odst. 1 písm. b) a c) je
  cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda koncepce nebo změna
  koncepce bude posuzována podle tohoto zákona.

  (2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení,
  vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k
  tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění
  oznámení koncepce písemným závěrem zjišťovacího řízení.

  (3) Pokud koncepce podléhá posuzování podle tohoto zákona, příslušný
  úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví

  a) obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v úvahu
  přicházejících variant koncepce,

  b) v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh
  koncepce.

  (4) V závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad dále navrhne průběh
  posuzování koncepce včetně konání veřejného projednání.

  (5) Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je příslušný úřad povinen
  uvést v závěru zjišťovacího řízení důvody, pro které není posuzování
  podle tohoto zákona požadováno.

  (6)  Příslušný  úřad  zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně
  předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
  celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.

  § 10e

  Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

  (1) Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru
  zjišťovacího řízení zajistit osobu oprávněnou ke zpracování vyhodnocení
  podle § 19 (dále jen „posuzovatel“) a informovat o tom příslušný úřad,
  který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu.

  (2)  Předkladatel  je  povinen spolupracovat s posuzovatelem při
  zpracování vyhodnocení, zejména mu předávat vyjádření došlá v průběhu
  zpracování návrhu koncepce.

  (3)  Za  úplné a objektivní zpracování vyhodnocení je odpovědný
  posuzovatel. Náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 9 k
  tomuto zákonu.

  (4) Posuzovatel je oprávněn požadovat informace nezbytné pro zpracování
  vyhodnocení u předkladatele, příslušného úřadu, dotčených správních
  úřadů a dotčených územních samosprávných celků a ty jsou povinny mu
  informace  v  potřebném  rozsahu poskytnout. Odmítnout poskytnutí
  informace je možné pouze za podmínek stanovených zvláštními právními
  předpisy^4c).

  § 10f

  Návrh koncepce

  (1) Předkladatel je povinen předat příslušnému úřadu návrh koncepce v
  listinné a v elektronické podobě. Nedílnou součástí návrhu koncepce je
  vyhodnocení zpracované posuzovatelem.

  (2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, zašle
  příslušný úřad návrh koncepce do 10 dnů ode dne, kdy mu byl doručen, k
  vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
  celkům. V téže lhůtě zveřejní návrh koncepce na internetu a zajistí
  zveřejnění informace o návrhu koncepce podle § 16. Pokud vyhodnocení
  neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, vrátí jej příslušný úřad k
  doplnění.

  (3) Předkladatel je povinen zveřejnit informaci o místě a času konání
  veřejného projednání návrhu koncepce na své úřední desce, na internetu
  a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v
  tisku apod.), a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Současně je
  povinen o místě a času konání tohoto veřejného projednání informovat
  příslušný úřad.

  (4) Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po
  uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu.
  Předkladatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného
  projednání návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného projednání
  příslušnému úřadu a současně jej zveřejnit na internetu.

  (5)  Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce
  příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného
  projednání návrhu koncepce. V téže lhůtě může zaslat předkladatel
  příslušnému úřadu své písemné vyjádření k vyhodnocení. K vyjádřením
  zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

  (6) Na veřejné projednání návrhu koncepce se nevztahuje § 17 odst. 1 až
  6.

  § 10g

  Stanovisko k návrhu koncepce

  (1) Příslušný úřad vydá na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu
  podaných a veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění
  koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „stanovisko ke
  koncepci“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného
  projednání návrhu koncepce.

  (2) Příslušný úřad může ve svém stanovisku vyjádřit nesouhlas s návrhem
  koncepce z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí a
  veřejné zdraví, dále může navrhnout jeho doplnění, popřípadě navrhnout
  kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění koncepce
  na životní prostředí a veřejné zdraví.

  (3) Příslušný úřad stanovisko ke koncepci neprodleně po jeho vydání
  zašle předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
  samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.

  (4)  Bez  stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena.
  Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající
  ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a
  podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty
  pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.

  (5)  Schvalující orgán je povinen zveřejnit schválenou koncepci,
  odůvodnění podle odstavce 4 a opatření pro zajištění sledování a
  rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle §
  10h. O tomto zveřejnění je povinen do 7 pracovních dnů informovat
  příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné
  celky.

  § 10h

  Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

  (1) Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené
  koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že
  provádění koncepce má nepředvídané závažné negativní vlivy na životní
  prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k
  odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat o tom příslušný úřad
  a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.

  (2) Dotčené správní úřady v rámci své působnosti podle zvláštních
  právních předpisů^2) sledují vlivy schválené koncepce na životní
  prostředí a veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět ke změně
  koncepce, nelze-li v dohodě se schvalujícím orgánem nepředvídané
  závažné negativní vlivy podle odstavce 1 odvrátit nebo zmírnit jinak.

  § 10i

  Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a
  územně plánovací dokumentace na životní prostředí

  (1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací
  dokumentace  na  životní prostředí se postupuje podle stavebního
  zákona^4b) a v rozsahu podle odstavců 2 až 5; předkladatel je
  pořizovatel politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.

  (2) Regulační plán, který stanoví podmínky pro provedení záměru podle
  přílohy č. 1 k tomuto zákonu, se posuzuje jako záměr podle dílu 2
  tohoto zákona.

  (3) Ministerstvo a orgán kraje jako dotčené orgány ve smyslu stavebního
  zákona při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací
  dokumentace stanoví požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na
  životní prostředí včetně zpracování možných variant řešení, a pokud
  vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle
  stavebního zákona^4d), jsou oprávněny požadovat jeho dopracování. Při
  pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií
  uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu jako dotčený orgán ve smyslu
  stavebního zákona požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní
  prostředí.

  (4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze
  osoba k tomu oprávněná podle § 19.

  (5) Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení politiky
  územního  rozvoje  a územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak
  zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na
  životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.

  § 10j

  Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
  pokud je koncepce zpracovávána ústředním správním úřadem

  (1)  Posuzování  vlivů  koncepce na životní prostředí, která je
  zpracovávána ústředním správním úřadem podle zvláštního zákona a jež je
  předkládána vládě ke schválení, zajišťuje ministerstvo.

  (2) Ústřední správní úřad je povinen zajistit vyhodnocení návrhu
  koncepce posuzovatelem podle § 19 a zveřejnit návrh koncepce na
  internetu, včetně informace, kdy a kde je možno do něj nahlížet.
  Náležitosti posouzení stanoví příloha č. 9.

  (3)  Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce
  ministerstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění. K vyjádřením zaslaným
  po lhůtě ministerstvo nepřihlíží.

  (4) Ministerstvo ve spolupráci s ústředním správním úřadem vyhodnotí
  došlá vyjádření a připomínky z veřejného projednání a na základě jejich
  vyhodnocení vydá stanovisko k návrhu koncepce.

  (5) Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí hradí
  ústřední správní úřad, který koncepci předkládá k posouzení.

  (6) Mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí se přiměřeně řídí
  § 11 až 14a.

  HLAVA II

  POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ
  REPUBLIKY

  § 11

  Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice
  České republiky

  (1) Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících
  hranice České republiky (dále jen „mezistátní posuzování“) je

  a) záměr uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) a e) a
  koncepce podle tohoto zákona, pokud dotčené území může zasahovat i mimo
  území České republiky,

  b) záměr uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) a e)
  nebo koncepce podle tohoto zákona, pokud o takové posuzování stát,
  jehož území může být zasaženo závažnými vlivy na životní prostředí
  (dále jen „dotčený stát“), požádá,

  c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na území jiného státu
  (dále jen „stát původu“) a které mohou mít závažný vliv na životní
  prostředí na území České republiky.

  (2) Příslušný úřad postupuje při mezistátním posuzování ve spolupráci s
  Ministerstvem zahraničních věcí.

  (3) Orgán kraje je povinen v případě záměru uvedeného v příloze č. 1
  sloupci B postoupit jeho posuzování ministerstvu, jestliže zjistí, že
  se jedná o záměr podle odstavce 1. Dále je povinen postoupit posuzování
  koncepce ministerstvu, jestliže zjistí, že jde o koncepci podle
  odstavce 1.

  § 12

  Způsob mezistátního posuzování

  (1) Při mezistátním posuzování se postupuje podle hlavy I tohoto
  zákona, pokud ustanovení hlavy II tohoto zákona nebo mezinárodních
  smluv, kterými je Česká republika vázána, postup při mezistátním
  posuzování  nestanoví jinak. Lhůty pro vyjádření při mezistátním
  posuzování může ministerstvo prodloužit až o 30 dnů, požádá-li o to
  dotčený stát. Ostatní lhůty se v takovém případě prodlouží přiměřeně.

  (2) Při pochybnostech o tom, zda se mezistátní posuzování řídí předpisy
  platnými na území dotčeného státu nebo předpisy platnými na území státu
  původu, se postupuje podle právních předpisů platných na území státu
  původu, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
  nestanoví jinak.

  (3) Stát původu a dotčený stát na žádost kteréhokoliv z nich určí, zda
  bude provedena poprojektová analýza, a pokud ano, pak v jakém rozsahu,
  a to s přihlédnutím k možnému významnému nepříznivému vlivu záměru
  přesahujícímu  státní  hranice,  který byl předmětem mezistátního
  posuzování. Jakákoliv poprojektová analýza bude zahrnovat především
  stálé  pozorování důsledků provedení záměru a určení jakéhokoliv
  nepříznivého vlivu přesahujícího státní hranice. Tato stálá pozorování
  a určení vlivu lze provádět za účelem dosažení těchto cílů:

  a)  monitorování  dodržování podmínek stanovených v rozhodnutích,
  popřípadě opatřeních podle zvláštních právních předpisů^1a) a účinnosti
  zmírňujících opatření,

  b) přezkoumávání vlivů záměru a vypořádat se s nejasnostmi vzniklými v
  průběhu poprojektové analýzy,

  c) ověření předchozích prognóz s cílem využití získaných poznatků při
  provádění obdobných záměrů v budoucnosti.

  (4) Pokud má stát původu nebo dotčený stát na základě poprojektové
  analýzy oprávněné důvody usuzovat, že zde existuje významný nepříznivý
  vliv přesahující státní hranice, nebo pokud byly zjištěny faktory,
  které by mohly mít za následek takovýto vliv, bude okamžitě informovat
  druhý stát. Stát původu a dotčený stát po dohodě následně stanoví
  nezbytná opatření na snížení nebo vyloučení tohoto vlivu.

  § 13

  Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky

  (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o záměr podle § 11 odst. 1
  písm. a), nebo jestliže dotčený stát o posuzování záměru požádal podle
  § 11 odst. 1 písm. b), zašle do 5 pracovních dnů dotčenému státu k
  vyjádření oznámení spolu s údaji o průběhu posuzování podle tohoto
  zákona a informacemi o navazujících rozhodnutích, která mohou být podle
  zvláštních právních předpisů^1a) přijata.

  (2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému oznámení
  obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo
  si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho
  dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode
  dne jejich obdržení oznamovateli k využití při zpracování dokumentace,
  která se v případě mezistátního posuzování vypracovává vždy, a dále je
  poskytne zpracovateli posudku.

  (3) Ministerstvo do 20 dnů po obdržení dokumentace doručí tuto
  dokumentaci dotčenému státu a nabídne mu předběžné projednávání,
  zejména je-li dokumentace zpracována ve variantách, včetně sdělení
  opatření na zmírnění závažných vlivů přesahujících státní hranice (dále
  jen „konzultace“). Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem,
  ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně,
  nejpozději však do 5 dnů ode dne stanovení termínu konzultace,
  informuje o místě a času konzultace oznamovatele a jeho prostřednictvím
  zpracovatele dokumentace. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž
  zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit
  podle § 16.

  (4) Ministerstvo do 5 pracovních dnů po obdržení vyjádření dotčeného
  státu k dokumentaci toto vyjádření doručí zpracovateli posudku jako
  podklad pro hodnocení záměru.

  (5) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu zapracuje do stanoviska nebo
  v něm uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření ve svém stanovisku nebo
  jeho uvedení jen zčásti.

  (6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15 dnů
  ode dne jeho vydání. Dále je povinno mu zaslat žádosti o vydání
  navazujících rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů^1a) a tato
  rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení. Tyto žádosti a
  rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat ministerstvu na podkladě
  požadavku uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti.

  § 14

  Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky

  (1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak dozví o
  záměru, který bude prováděn na území státu původu, je povinno do 5
  pracovních dnů po jeho obdržení zveřejnit informaci o takovém oznámení
  podle § 16 a zašle je dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
  samosprávným celkům k vyjádření.

  (2) K oznámení podle odstavce 1 je každý oprávněn zaslat ministerstvu
  písemné vyjádření do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o tomto
  oznámení. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením zašle
  státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle
  odstavce 1.

  (3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního
  prostředí na dotčeném území České republiky, a to do 30 dnů ode dne
  obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis^5).

  (4) Pokud ministerstvo obdrželo dokumentaci a případnou nabídku ke
  konzultaci od státu původu, zašle tuto dokumentaci k vyjádření dotčeným
  správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní
  informaci o této dokumentaci podle § 16.

  (5) Každý je oprávněn k dokumentaci uvedené v odstavci 4 zaslat
  ministerstvu písemné vyjádření do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o
  této  dokumentaci.  Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým
  vyjádřením a informací, že se případně konzultace zúčastní, zašle státu
  původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci podle
  odstavce 4.

  (6) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného
  projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji podle § 16.

  (7) Pokud ministerstvo obdrží závěry státu původu o posouzení záměru a
  o rozhodnutí státu původu na podkladě následných řízení, informaci o
  tomto závěru, popřípadě o rozhodnutí zveřejní podle § 16 do 15 dnů ode
  dne jejich obdržení.

  § 14a

  Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky

  (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o koncepci podle § 11 odst.
  1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o mezistátní posuzování požádal
  podle § 11 odst. 1 písm. b), zašle návrh koncepce do 10 dnů ode dne
  jeho obdržení dotčenému státu k vyjádření. Současně ministerstvo
  nabídne dotčenému státu konzultaci, zejména pokud je návrh koncepce
  zpracován ve variantách.

  (2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému návrhu
  koncepce obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování,
  ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního
  prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5
  pracovních dnů ode dne jejich obdržení předkladateli a posuzovateli.

  (3) Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo se
  konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však do
  5 pracovních dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje o
  místě  a  času  konzultace  předkladatele a jeho prostřednictvím
  posuzovatele. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit.
  Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16.

  (4) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu ke konečnému návrhu koncepce
  zapracuje do stanoviska ke koncepci nebo v něm uvede důvody neuvedení
  tohoto vyjádření nebo jeho uvedení jen zčásti. Stanovisko ke koncepci
  zašle ministerstvo dotčenému státu do 10 dnů ode dne jeho vydání.

  (5) Schvalující orgán je povinen zaslat ministerstvu jedno vyhotovení
  koncepce do 30 dnů ode dne jejího schválení spolu s dalšími informacemi
  podle § 10g odst. 5. Ministerstvo je povinno schválenou koncepci a tyto
  informace do 7 pracovních dnů zaslat dotčenému státu.

  § 14b

  Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky

  (1) Pokud ministerstvo obdrží návrh koncepce, která bude prováděna na
  území státu původu a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu,
  je povinno do 20 dnů od jejího obdržení zveřejnit informaci o návrhu
  koncepce podle § 16 a zaslat návrh koncepce dotčeným správním úřadům a
  dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření.

  (2) K návrhu koncepce podle odstavce 1 je každý oprávněn zaslat
  ministerstvu písemné vyjádření do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
  návrhu  koncepce.  Ministerstvo  všechna vyjádření spolu se svým
  vyjádřením a informací, že se případně konzultace zúčastní, zašle státu
  původu do 40 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce.

  (3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního
  prostředí na dotčeném území České republiky, a to do 30 dnů ode dne
  obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis^5).

  (4) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného
  projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji podle § 16.

  (5) Ministerstvo zveřejní podle § 16 informaci o schválení koncepce do
  15 dnů ode dne obdržení takové informace od státu původu. Pokud
  ministerstvo obdrží od státu původu schválenou koncepci, zveřejní ji na
  internetu do 20 dnů ode dne obdržení.

  HLAVA III

  USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

  Díl 1

  Ustanovení společná

  § 15

  Předběžné projednání

  Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny, pokud je o to
  oznamovatel nebo předkladatel požádá ještě před předložením oznámení
  podle § 6 nebo oznámení podle § 10c, projednat s oznamovatelem nebo
  předkladatelem uvažovaný záměr včetně případných variant řešení záměru
  nebo koncepci a doporučit mu předběžné projednání s dalšími dotčenými
  správními úřady, dotčenými územními samosprávnými celky, popřípadě s
  dalšími subjekty. Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny
  na žádost oznamovatele nebo předkladatele mu poskytnout informace o
  životním prostředí podle zvláštního právního předpisu^6).

  § 16

  Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o
  veřejných projednáních

  (1) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o

  a) oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,

  b) místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona,

  c) vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,

  d) dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet,

  e) posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,

  f) oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,

  g) návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,

  h) konzultaci při mezistátním posuzování.

  (2) Příslušný úřad dále zajistí zveřejnění závěru zjišťovacího řízení,
  stanoviska a stanoviska ke koncepci.

  (3) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informací a stanovisek uvedených
  v odstavcích 1 a 2

  a) na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků,

  b) na internetu, a

  c) nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v
  místním tisku, rozhlase apod.).

  (4) Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace a
  stanoviska podle odstavců 1 a 2 na úřední desce dotčeného kraje.
  Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny informace a stanoviska
  podle odstavců 1 a 2 neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu
  nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.

  (5) Z informací a stanovisek zveřejňovaných podle odstavců 1 a 2 se
  vypouštějí údaje, které nelze podle zvláštních právních předpisů^5)
  zveřejňovat.

  § 17

  Veřejné projednání

  (1) Příslušný úřad je povinen zveřejnit informaci o veřejném projednání
  podle § 16 nejméně 5 dnů před jeho konáním.

  (2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se veřejné projednání
  konalo nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.

  (3) Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě neúčasti
  oznamovatele nebo zpracovatele dokumentace nebo posudku.

  (4) Pokud příslušný úřad veřejné projednání ukončil podle odstavce 3,
  je povinen stanovit místo a čas nového veřejného projednání, a to
  nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení veřejného projednání. Za
  den konání veřejného projednání se pak považuje den konání nového
  veřejného projednání; ostatní lhůty se přiměřeně prodlužují.

  (5) Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání zápis obsahující
  zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje
  úplný těsnopisný nebo zvukový záznam.

  (6) Příslušný úřad je povinen zaslat zápis z veřejného projednání
  oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
  celkům a zveřejnit jej na internetu.

  (7)  Předmětem veřejného projednávání nejsou skutečnosti chráněné
  zvláštními právními předpisy^5).

  § 18

  Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí

  (1) Náklady spojené s posuzováním vlivů záměrů na životní prostředí, s
  výjimkou nákladů spojených s veřejným projednáním a zveřejňováním,
  hradí oznamovatel. Náklady spojené s posuzováním vlivů koncepce na
  životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených se zveřejňováním, hradí
  předkladatel.

  (2) Náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst. 9 tohoto
  zákona a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese
  příslušný úřad, zvýšené náklady spojené s mezistátním posuzováním nese
  ministerstvo. Náklady spojené s překlady dokumentace, posudku nebo
  návrhu koncepce a náklady spojené s tlumočením hradí oznamovatel nebo
  předkladatel.

  (3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená
  podle obchodního zákoníku, kterou mu uhradí příslušný úřad na podkladě
  smlouvy uzavřené podle § 9 odst. 1. Příslušný úřad vyúčtuje částku,
  která se rovná výši odměny uhrazené zpracovateli posudku, do 15 dnů po
  uplynutí  lhůty  pro vyjádření k posudku k úhradě oznamovateli.
  Oznamovatel je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do
  10 dnů ode dne obdržení vyúčtování jako součást nákladů posuzování
  uvedených v odstavci 1. Pokud vyúčtovanou částku oznamovatel v uvedené
  lhůtě nezaplatí, příslušný úřad stanovisko podle § 10 nevydá; v takovém
  případě může příslušný úřad vydat stanovisko až po zaplacení vyúčtované
  částky. Prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovatelem
  se nezapočítává do lhůty stanovené v § 10 odst. 1 a 2.

  § 19

  Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

  (1) Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 7
  odst. 4 a zpracovávat vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby,
  které jsou držiteli autorizace. Právnická osoba nebo fyzická osoba
  oprávněná k podnikání se může zavazovat k vypracování těchto dokumentů
  jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která
  je držitelem autorizace. U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I
  a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího
  řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na
  veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné
  způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení
  odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví
  uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví.

  (2) Zpracovatel posudku je povinen posoudit dokumentaci objektivně a v
  plném rozsahu. Zpracování dokumentů uvedených v odstavci 1 je povinen
  zajistit držitel autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní
  prostředí podle odstavce 1 věty první.

  (3) Podmínkou udělení autorizace je bezúhonnost, odborná způsobilost,
  praxe v oboru v délce nejméně 3 let, jakož i plná způsobilost k právním
  úkonům.

  (4) Odborná způsobilost se prokazuje

  a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského
  studijního programu, a

  b) dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

  (5) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně
  odsouzena za trestný čin, který souvisí s autorizovanou činností podle
  tohoto zákona. Bezúhonnost se prokazuje dokladem o bezúhonnosti, kterým
  je výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizinců
  obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má
  trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že stát, jehož je
  občanem, takový doklad nevydává. Ministerstvo si za účelem doložení
  bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu^7) výpis z
  evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku
  trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
  podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (6) Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí uděluje
  a odnímá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.

  (7) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Autorizace se v případě, že se
  nezměnily podmínky, za nichž byla udělena, prodlužuje o dalších 5 let,
  pokud o to držitel autorizace požádá alespoň 6 měsíců před uplynutím
  doby, na kterou byla autorizace udělena.

  (8) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzickou osobu.

  (9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, pokud závažným
  způsobem nebo opakovaně poruší tento zákon, opakovaně neplní povinnosti
  vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace nebo dojde-li ke změně
  podmínek, za kterých byla autorizace udělena.

  (10) Rozhodnutí o udělení a o odejmutí autorizace se vydává ve správním
  řízení podle správního řádu^8). Autorizace pro zpracování dokumentace,
  posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst. 4 a vyhodnocení vzniká
  též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném
  pohybu služeb.

  (11) Rozhodnutí o autorizaci zaniká a) uplynutím doby, na kterou byla
  vydána, b) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace, c) smrtí
  fyzické osoby, které byla autorizace udělena, nebo jejím prohlášením za
  mrtvou.

  (12) Úplatu spojenou se zkouškou odborné způsobilosti ve výši 3 000 Kč
  uhradí uchazeč o tuto zkoušku předem na účet příspěvkové organizace
  nebo  organizační  složky  státu,  kterou  ministerstvo  pověřilo
  zajišťováním zkoušky odborné způsobilosti. Tuto úplatu uhradí i za
  opakovanou zkoušku.

  (13)  Ministerstvo  stanoví  vyhláškou  bližší  podmínky  odborné
  způsobilosti, postup při jejich ověřování a postup při udělování a
  odnímání  autorizace.  Ministerstvo  zdravotnictví  v  dohodě  s
  ministerstvem stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti
  pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich
  ověřování  a  postup při udělování a odnímání osvědčení odborné
  způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

  (14) Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u osoby, která je usazena v
  jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá
  dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1, pokud prokáže, že

  a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

  b) je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních
  předpisů jiného členského státu Evropské unie.

  (15) O nesplnění požadavků pro výkon činnosti uvedené v odstavci 1 vydá
  ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy
  úplné doklady o splnění podmínek podle odstavce 14 písm. a) a b).

  (16) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 15, činnost podle
  odstavce 1 může být vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode dne
  následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.

  Díl 2

  Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

  § 20

  Státní  správu  v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
  vykonávají

  a) ministerstvo,

  b) orgány kraje.

  § 21

  Ministerstvo

  a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní
  prostředí,

  b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní
  prostředí,

  c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích A a u
  záměrů, jejichž oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupcích B
  a jejich změn,

  d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území tvoří
  celé území kraje nebo zasahuje na území více krajů nebo na území
  národního parku nebo chráněné krajinné oblasti^8a) nebo pokud dotčené
  území tvoří území celého státu,

  e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských
  společenství informace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,

  f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,

  g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán
  kraje, pokud si tuto působnost v jednotlivém případě vyhradilo,

  h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci
  všech vydaných závěrů zjišťovacích řízení a stanovisek,

  i) uděluje a odnímá autorizaci,

  j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů
  autorizace,

  k) do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a jejich
  zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí
  kalendářní rok,

  l) vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na
  životní prostředí a stanovisko k vyhodnocení vlivů zásad územního
  rozvoje na životní prostředí.

  § 22

  Orgány kraje

  Orgány kraje

  a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích B a
  jejich změn a záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d) a e),

  b) zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území
  zasahuje  výlučně  do  územního  obvodu kraje, není-li příslušné
  ministerstvo podle § 21 písm. d),

  c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno vyhotovení
  každého  jimi  vydaného  závěru zjišťovacího řízení a stanoviska
  ministerstvu k souhrnné evidenci,

  d) do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich
  zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí
  kalendářní rok,

  e) vydávají stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
  prostředí.

  § 23

  Ostatní společná ustanovení

  (1) Příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné
  celky jsou povinny dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto
  zákona zpřístupnit podle zvláštních právních předpisů^6).

  (2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný úřad v
  posuzování nepokračuje a ukončí jej.

  (3) V případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do
  příslušné kategorie nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k
  tomuto zákonu, popřípadě o rozsahu dotčeného území je rozhodující
  vyjádření ministerstva, které musí být vydáno nejpozději do 15 dnů ode
  dne doručení podnětu k vyjádření ministerstvu.

  (4) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování
  záměru nebo koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje.
  Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě s orgánem kraje
  přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c) nebo posuzování koncepce
  podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to může přispět k rychlosti a
  hospodárnosti posouzení.

  (5) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí
  podle tohoto zákona je z hlediska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo
  zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje a územně
  příslušné krajské hygienické stanice v ostatních případech.

  (6) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí
  podle tohoto zákona z hlediska záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto
  zákonu, kategorii I bodě 2.5, bodech 3.2 až 3.5 a kategorii II bodě 3.5
  je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

  (7) Příslušný úřad může upustit od posuzování záměru v případě, kdy je
  provedení záměru nutné ke zmírnění nebo odvrácení důsledků událostí,
  které závažně a bezprostředně ohrožují životní prostředí, zdraví,
  bezpečnost nebo majetek obyvatelstva. Povinnosti uvedené v § 4 odst. 2
  písm. a) až c) zde platí obdobně.

  (8) Příslušný úřad uchovává veškeré podklady zpracované při posuzování
  vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona po dobu 10 let od vydání
  stanoviska. Po uplynutí této lhůty se postupuje podle zvláštních
  právních předpisů^10).

  (9) Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné
  společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů
  chráněných podle zvláštních právních předpisů^11), (dále jen „občanské
  sdružení“) nebo obec dotčená záměrem se stává účastníkem navazujících
  řízení podle zvláštních právních předpisů^1a), pokud

  a) podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k
  oznámení, dokumentaci nebo posudku,

  b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 uvedl, že toto
  vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, a

  c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné
  zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení
  dotčeny.

  (10) Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž
  předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví
  nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve
  lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo
  posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat
  zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních
  právních předpisů^1a), postupem podle soudního řádu správního^11a).
  Odkladný účinek žaloby je vyloučen.

  (11)  Ministerstvo  stanoví  vyhláškou způsob a průběh veřejného
  projednání, zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění
  zpracování posudku podle tohoto zákona.

  (12) Na území hlavního města Prahy

  a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává
  Magistrát hlavního města Prahy,

  b) úkony, které podle tohoto zákona provádí obec, zabezpečuje městská
  část hlavního města Prahy.

  (13) Na řízení podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád^8), pokud
  tento zákon nestanoví jinak.

  (14) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na území evropsky významných
  lokalit a oblastí ochrany ptactva podle zvláštního právního předpisu
  není tímto zákonem dotčeno.

  Díl 3

  Ustanovení přechodná

  § 24

  (1) Oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona č. 244/1992
  Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
  předpisů, a vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro
  posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného
  projednání posudku, se považuje za držitele autorizace podle § 19.

  (2) Posouzení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle
  zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
  znění pozdějších předpisů.

  ČÁST DRUHÁ

  § 25 až 27

  Těmito ustanoveními byly novelizovány jiné zákony.

  ČÁST TŘETÍ

  ÚČINNOST

  § 28

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

  Příloha 1

  KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            ZÁMĚR                      Sloupec A     Sloupec B
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími       X
  částmi povodí, pokud množství odebírané nebo převáděné vody
  přesahuje 100 mil. m3 za rok nebo pokud dlouhodobý průměrný
  průtok v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje
  2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody
  přesahuje 5 % tohoto průtoku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody     X
  v objemu 10 mil. m3/rok a více.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo        X
  k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem
  zadržované nebo akumulované vody přesahuje 10 mil. m3.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. ekvivalentních        X
  obyvatel a kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření          X
  ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy,
  protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické
  meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích        X
  jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8 Kafilerie nebo veterinární asanační ústavy        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Těžba ropy v množství nad 50 t/den a zemního plynu v množství      X
  nad 50 000 m3/den.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 Těžba černého uhlí - nový dobývací prostor.               X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 Těžba ostatních nerostných surovin - nový                X
  dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin
  nad 1 000 000 tun/rok;
  těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4 Úprava černého a hnědého uhlí - vsázka nad 3 mil. tun/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 Uran - těžba (včetně změny a ukončení těžby) a úprava uranové      X
  rudy (chemická úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová
  pole).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Zařízení s jadernými reaktory (včetně jejich demontáže nebo       X
  konečného uzavření) s výjimkou výzkumných zařízení, jejichž
  maximální výkon nepřesahuje 1 kW kontinuální tepelné zátěže.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3 Zařízení na konverzi, obohacování nebo výrobu jaderného paliva.     X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 Zařízení určená pro zpracování vyhořelého nebo ozářeného         X
  jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo      X
  dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého
  nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů
  na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí               X
  od 110 kV a délce nad 15 km.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7 Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších       X
  látek o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 Pražení, aglomerace a slinování (sintrování) kovových rud.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2 Zařízení k výrobě surového železa a oceli, včetně kontinuálního     X
  odlévání.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 Zařízení k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů     X
  nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo
  elektrolytických procesů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven,            X
  s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 Průmyslové závody na:                          X
  a) výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů,
  b) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun
    za den.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 Cementárny, vápenky nebo výroba magnezitu.                X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2 Zařízení k těžbě azbestu; zařízení ke zpracování   X
  a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest:
  a) na azbestocementové výrobky s roční produkcí nad 20 tis.
    tun konečných výrobků,
  b) pro třecí materiály s roční produkcí nad 50 tun konečných
    výrobků,
  c) pro další používání azbestu nad 200 tun/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bitumenových      X
  břidlic, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí
  nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitizací.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3 Zařízení k výrobě základních organických a anorganických         X
  chemikálií (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy,
  soli, chlór, amoniak, apod.).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4 Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo        X
  biochemickou cestou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5 Zařízení k výrobě biocidů, pesticidů a průmyslových hnojiv.       X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6 Zařízení k výrobě výbušnin a regenerace nebo destrukce        X
  výbušných látek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.7 Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů       X
  s kapacitou nad 100 tis. tun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.8 Nové zařízení k výrobě oxidu titaničitého nebo zařízení         X
  k jeho výrobě, pokud je kapacita zvýšena o 15 tis.t/rok a více.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 Novostavby železničních drah delší 1 km.                 X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více     X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.     X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.4 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních         X
  komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření
  nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo
  méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech
  a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.5 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol      X
  pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou
  vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.             X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.2 Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou          X
   nad 30 000 tun/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

    KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
            ZÁMĚR                      Sloupec A     Sloupec B
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných        X
  pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému
  využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové        X
  poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní
  úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše
  od 10 do 50 ha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter        X
  toku a ráz krajiny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích        X
  jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění nad        X
  10 t živé hmotnosti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo        X
  k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší
  do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody
  přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje
  10 m nad základovou spárou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími        X
  částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné
  vody od 10 do 100 mil.m3 za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný
  průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil.m3
  za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto
  průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob
  podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil.m3 za rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000        X
  ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených
  obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Těžba uhlí nad 100 000 t/rok.                      X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 Lignit - těžba nad 200 000 t/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 Těžba a úprava rud včetně odkališť, kalových polí, hald         X
  a odvalů (chemické, biologické a jiné technologie).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4 Zvýšení povrchové těžby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok.    X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok;          X
  těžba rašeliny na ploše do 150 ha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6 Těžba v korytech nebo údolních nivách vodních toků.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7 Úprava černého a hnědého uhlí - vsázka 1 až 3 mil. tun/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních        X
  surovin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9 Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění         X
  technologických zařízení (provozů) od 10 000 m3.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých        X
   horninových struktur a prostor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo             X
   nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty
   pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou
   vrtů pro výzkum stability půdy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu         X
  od 50 do 200 MW.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším        X
  než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.
-------------------------------------------------------------------------------    --------------------
3.3 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny         X
  nad 50 MWe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny        X
  od 10 MWe do 50 MWe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5 Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu        X
  (záměry neuvedené v kategorii I).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší          X
  do kategorie I.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek        X
  o délce větší než 5 km a průměru 300 - 800 mm
  (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8 Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých
  plynů s kapacitou nad 10 000 m3                     X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9 Povrchové zásobníky fosilních paliv s kapacitou nad 10 000 t.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování        X
  za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení,
  včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných
  kovů, včetně recyklovaných produktů - kovového šrotu, jeho
  rafinace a lití.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven,        X
  od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou        X
  nad 10 000 m2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních
  vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů,
  turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování
  motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření
  výbuchem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 Impregnace dřeva při použití chemických látek v množství        X
  od 1 000 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek        X
  nebo překližek a dýh s kapacitou od 10 000 m2/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3 Výroba nábytku s kapacitou vstupu suroviny nad 10 000 m3/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4 Textilní úpravny nebo barvírny se spotřebou vybraných nebezpečných        X
  chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických,
  toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
  karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro
  životní prostředí)^11a)nad 3 000 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5 Koželužny s kapacitou zpracované vstupní suroviny        X
  nad 10 000 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných        X
  chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických,
  toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
  karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro
  životní prostředí)^11b) nad 1 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.7 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek (projekty        X
  nezařazené v kategorii I).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.8 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 Průmyslová výroba keramických produktů vypalováním, zejména        X
  střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic,
  kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 000 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I        X
  ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok;
  zařízení na výrobu azbestu a výrobků
  obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3 Výroba skla, skelných a umělých vláken s kapacitou        X
  nad 10 000 m2/rok nebo nad 7 000 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.4 Zařízení k tavení nerostných látek, včetně výroby minerálních        X
  vláken s kapacitou od 7 000 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.5 Obalovny živičných směsí.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických              X
  kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů
  s kapacitou nad 100 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2 Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových hmot        X
  nad 200 t/rok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4 Zařízení pro skladování ropy nebo ropných produktů s kapacitou      X
  5 000 až 100 000 t.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5 Zařízení pro skladování ostatních chemických látek neuvedených        X
  v kategorii I ani v kategorii II s kapacitou od 5 000 t
  nebo od 1 000 m3.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6 Ostatní zařízení k výrobě oxidu titaničitého (záměr           X
  neuvedený v kategorii I v bodě 7.8).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 Výrobny nealkoholických nápojů s kapacitou od 50 000 hl/rok        X
  výrobků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2 Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny        X
  s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3 Škrobárny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.4 Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.5 Drožďárny s kapacitou výroby droždí od 1 000 t/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.6 Cukrovary s kapacitou zpracované suroviny od 150 000 t/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.7 Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou        X
  od 20 000 t/rok výrobků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.8 Zpracování mléka od 50 000 hl/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.9 Balírny a konzervárenské závody s kapacitou od 100 000 t/rok        X
  výrobků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.10 Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od 10 000 t/rok.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.11 Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb        X
   (včetně výroby rybí moučky a rybích
   olejů) s kapacitou od 5 000 t/rok     výrobků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic        X
  všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
  (záměry neuvedené v kategorii I).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce,        X
  elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby
  nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení
  a překladišť.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3 Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.4 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol      X
  pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou
  vodní dopravu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.5 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných        X
   odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému
   využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.2 Krematoria.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly, pokud nejsou uvedeny        X
   v jiném bodě této přílohy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických        X
   přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých,
   žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních,
   mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní
   prostředí)^11a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
   hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.5 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek,        X
   o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
   nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
   pro celou stavbu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště,        X
   motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo
   území chráněná podle zvláštních právních předpisů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související     X
   zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních
   předpisů.^12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení        X
   na ploše nad 1 ha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou        X
   nad 50 ubytovaných.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.13 Tématické areály na ploše nad 5 000 m2.        X
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.14 Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně       X
   k rozvoji a zkoušení nových metod nebo výrobků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Příloha 2

  Zásady pro zjišťovací řízení

  Při zjišťovacím řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a
  informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit
  životní prostředí a obyvatelstvo. Používá přitom následující kritéria,
  která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové
  území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na
  obyvatelstvo a životní prostředí.

  I.

  CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

  Parametry záměru musí být zváženy zejména s ohledem na

  1. velikost,

  2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných,
  připravovaných, uvažovaných),

  3. využívání přírodních zdrojů,

  4. produkci odpadů,

  5. znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví,

  6. rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a
  technologií.

  II.

  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

  Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy
  zejména s ohledem na

  1. dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného
  využívání,

  2. relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních
  zdrojů,

  3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
  na

  a) územní systém ekologické stability krajiny,

  b) zvláště chráněná území,

  c) území přírodních parků,

  d) významné krajinné prvky,

  e) území historického, kulturního nebo archeologického významu,

  f) území hustě zalidněná,

  g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží).

  III.

  CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ
  PROSTŘEDÍ

  Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke
  kritériím uvedeným v bodech I. a II. zejména s ohledem na

  1. rozsah vlivů (zasažené území a populaci),

  2. povahu vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic,

  3. velikost a složitost vlivů,

  4. pravděpodobnost vlivů,

  5. dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů.

  Příloha 3

  Náležitosti oznámení

  A.

  ÚDAJE O OZNAMOVATELI

  1. Obchodní firma

  2. IČ

  3. Sídlo (bydliště)

  4.  Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon oprávněného zástupce
  oznamovatele

  B.

  ÚDAJE O ZÁMĚRU

  I.

  Základní údaje

  1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

  2. Kapacita (rozsah) záměru

  3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

  4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

  5.  Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
  zvažovaných  variant  a hlavních důvodů (i z hlediska životního
  prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

  6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

  7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

  8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

  9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
  které budou tato rozhodnutí vydávat.

  II.

  Údaje o vstupech

  (například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické
  zdroje)

  III.

  Údaje o výstupech

  (například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a
  jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
  vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

  C.

  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

  1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
  území

  2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
  území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

  D.

  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
  (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

  2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

  3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
  hranice

  4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
  nepříznivých vlivů

  5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
  vyskytly při specifikaci vlivů

  E.

  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

  Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro
  každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru

  F.

  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

  1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

  2. Další podstatné informace oznamovatele

  G.

  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

  H.

  PŘÍLOHA

  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
  plánovací dokumentace

  Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i
  odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:

  Příloha 3a

  Oznámení podlimitního záměru

------------------------------------------ --------------------------------------
I. Údaje o oznamovateli
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Obchodní firma/Jméno
2. IČO
3. Sídlo/Adresa
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon
  oprávněného zástupce oznamovatele
------------------------------------------ --------------------------------------
II. Název záměru
------------------------------------------ --------------------------------------
III. Údaje o záměru
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Umístění záměru (obec, k.ú.)
2. Charakter záměru, stručný popis technického
  a technologického řešení záměru, včetně
  parametrů (např. zastavěná plocha,
  kapacita výroby, počet dobytčích jednotek)
3. Druh navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4
4. Výčet staveb, činností a technologii v území
  dotčeném záměrem (realizovaných, připravovaných,
  uvažovaných)
5. Výčet nejzávažnějších environmentálních
  charakteristik dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ,
  VKP apod.)
------------------------------------------ --------------------------------------
IV. Údaje o vstupech
------------------------------------------ --------------------------------------
I. Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa)
2. Odběr a spotřeba vody
3. Surovinové zdroje
4. Energetické zdroje
------------------------------------------ --------------------------------------
V. Údaje o výstupech
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Množství a druh emisí do ovzduší
2. Množství odpadních vod, míra
  jejich znečištění
3. Kategorizace a množství odpadů
4. Zdroje hluku
5. Rizika havárií
------------------------------------------ --------------------------------------
VI. Shrnutí charakteristik záměru a lokality, aby bylo možné
posoudit, zda záměr vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.


------------------------------------------ --------------------------------------

Přílohy:

Mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Podpis zpracovatele:

Podpis oznamovatele (oprávněného zástupce):
------------------------------------------ --------------------------------------

  Příloha 4

  Náležitosti dokumentace

  ČÁST A

  ÚDAJE O OZNAMOVATELI

  1. Obchodní firma

  2. IČ

  3. Sídlo (bydliště)

  4.  Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon oprávněného zástupce
  oznamovatele

  ČÁST B

  ÚDAJE O ZÁMĚRU

  I.

  Základní údaje

  1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

  2. Kapacita (rozsah) záměru

  3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

  4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

  5.  Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
  zvažovaných  variant  a hlavních důvodů (i z hlediska životního
  prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

  6. Popis technického a technologického řešení záměru

  7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

  8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

  9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
  které budou tato rozhodnutí vydávat.

  II.

  Údaje o vstupech

  1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

  2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)

  3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj,
  spotřeba)

  4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba
  souvisejících staveb)

  III.

  Údaje o výstupech

  1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství
  emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících
  látek)

  2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství
  odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí
  zařízení a jejich účinnost)

  3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství
  odpadů, způsoby nakládání s odpady)

  4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy -
  přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

  5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do
  krajiny)

  ČÁST C

  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

  1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
  území (například územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště
  chráněná  území,  přírodní parky, významné krajinné prvky, území
  historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě
  zalidněná,  území  zatěžovaná  nad míru únosného zatížení, staré
  ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

  2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
  území (například ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a
  přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo,
  hmotný majetek, kulturní památky)

  3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
  hlediska jeho únosného zatížení

  ČÁST D

  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  I.

  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
  prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

  1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

  2. Vlivy na ovzduší a klima

  3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
  charakteristiky

  4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

  5. Vlivy na půdu

  6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

  7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

  8. Vlivy na krajinu

  9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

  II.

  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
  jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

  III.

  Charakteristika  environmentálních  rizik při možných haváriích a
  nestandardních stavech

  IV.

  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
  kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

  V.

  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
  při hodnocení vlivů

  VI.

  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
  vyskytly při zpracování dokumentace

  ČÁST E

  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

  Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro
  každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.

  ČÁST F

  ZÁVĚR

  ČÁST G

  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

  ČÁST H

  PŘÍLOHY

  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
  plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k
  oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.

  Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i
  odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování dokumentace:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a
osob, které se podílely na zpracování dokumentace:
Podpis zpracovatele dokumentace:

  Příloha 5

  Náležitosti posudku

  I.

  ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  1. Název záměru

  2. Kapacita (rozsah) záměru

  3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

  4. Obchodní firma oznamovatele

  5. IČ oznamovatele

  6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

  II.

  POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)

  1. Úplnost dokumentace (oznámení)

  2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
  metod hodnocení

  3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
  prostředí

  4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
  státní hranice

  III.

  POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ
  POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  IV.

  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
  KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  V.

  VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

  VI.

  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
  PROSTŘEDÍ

  VII.

  NÁVRH STANOVISKA
Datum zpracování posudku:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob,
které se podílely na zpracování posudku:
Podpis zpracovatele posudku:
Autorizace ke zpracování posudku:

  Příloha 6

  Náležitosti stanoviska

  I.

  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  1. Název záměru

  2. Kapacita (rozsah) záměru

  3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

  4. Obchodní firma oznamovatele

  5. IČ oznamovatele

  6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

  II.

  PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

  1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)

  2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)

  3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)

  4. Veřejné projednání (místo, datum konání)

  5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

  6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo
  zcela zahrnuta

  III.

  HODNOCENÍ ZÁMĚRU

  1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
  prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

  2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
  poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

  3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
  nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a
  podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

  4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
  prostředí

  5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

  6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru
  na  životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru,
  popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

  Příloha 7

  Náležitosti oznámení koncepce


A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
  1. Název organizace
  2. IČ, bylo-li přiděleno
  3. Sídlo (bydliště)
  4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele

B. ÚDAJE O KONCEPCI
  1. Název
  2. Obsahové zaměření (osnova)
  3. Charakter
  4. Zdůvodnění potřeby pořízení
  5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
  6. Hlavní cíle
  7. Přehled uvažovaných variant řešení
  8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry
  9. Předpokládaný termín dokončení
  10. Návrhové období
  11. Způsob schvalování

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
  1. Vymezení dotčeného území
  2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny
  3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
  4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
  1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
  2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
  3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví
  4. Stanovisko orgánu ochrany     přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
   zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování oznámení koncepce
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce
Podpis oprávněného zástupce předkladatele

  Příloha 8

  Kritéria pro zjišťovací řízení

  1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na:

  a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů
  koncepce;

  b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to
  buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám
  nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje;

  c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce;

  d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního
  prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného
  rozvoje;

  e.  vliv  koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně
  sociálně-ekonomických aspektů);

  f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné
  pro koncepci;

  g. význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních
  předpisů Evropského společenství týkajících se životního prostředí a
  veřejného  zdraví  (např. plány a programy v oblasti odpadového
  hospodářství nebo ochrany vod).

  2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
  a charakteristika dotčeného území, zejména s ohledem na:

  a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu;

  b. kumulativní a synergickou povahu vlivu;

  c. přeshraniční povahu vlivu;

  d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z
  provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, při haváriích);

  e. závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být
  pravděpodobně zasažen);

  f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s
  ohledem na:

  i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví,

  ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,

  iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot,

  iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání;

  g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na
  národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni.

  3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných
  koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti.

  Příloha 9

  Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí
  a veřejné zdraví

  1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím.

  2. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a
  jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce.

  3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být
  provedením koncepce významně zasaženy.

  4. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné
  pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem
  pro  životní  prostředí  (např. oblasti vyžadující ochranu podle
  zvláštních právních předpisů12a)).

  5.  Cíle  ochrany  životního prostředí stanovené na mezinárodní,
  komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci, a
  způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy, zejména
  při porovnání variantních řešení.

  6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních,
  krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných,
  pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant koncepce na
  životní prostředí.

  7. Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
  závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z
  provedení koncepce.

  8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo
  posuzování provedeno, včetně případných problémů při shromažďování
  požadovaných  údajů (např. technické nedostatky nebo nedostatečné
  know-how).

  9. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na
  životní prostředí.

  10. Popis plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci
  negativních vlivů zjištěných při provádění koncepce.

  11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu.

  12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví.

  13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.

  14. Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska
  vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

  15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci.

  * * *

  1. Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o
  posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), nabyl účinnosti
  dnem 1. května 2004.

  2. Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o
  posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona
  č. 93/2004 Sb., nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (27. dubna 2006).

  3. Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s
  přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, nabyl účinnosti dnem
  1. ledna 2007.

  4. Zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o
  posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
  pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (22. srpna
  2007).

  5. Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
  Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
  nabyl účinnosti dnem 1. července 2008.

  6. Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
  přijetím zákona o volném pohybu služeb, nabyl účinnosti dnem 28.
  prosince 2009.

  7. Zákon č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o
  posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
  pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (11. prosince
  2009).

  Předseda vlády:

  Ing. Fischer, CSc., v. r.

  1) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých
  veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS).

  Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice
  85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů
  na životní prostředí.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003
  o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se
  vztahují k životnímu prostředí.

  Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001
  o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

  1a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o
  ochraně  a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
  některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
  č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.
  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

  1b) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
  předpisů.

  2) Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní
  památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o
  péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb.,
  o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992
  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
  zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
  veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
  některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
  změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

  2a) § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

  3) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, ve znění
  ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

  4) Například zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
  způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
  přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v
  souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších
  předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších
  předpisů.

  4a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
  zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

  4e) Například zákon č. 254/2001 Sb.

  4c) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
  prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o
  ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  4d) § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

  5) Například občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád, zákon č.
  527/1990  Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích
  návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o
  ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 148/1998 Sb.

  6) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  8) Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
  pozdějších předpisů.

  8a) Zákon č. 114/1992 Sb.

  10) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
  doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
  fondech), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
  doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  11a) § 65 až 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
  pozdějších předpisů.

  11b)  Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
  přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  12) Například zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a zákon č.
  20/1987 Sb.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2002 Poslední změna: 23. března 2010 Počet shlédnutí: 1314