LEGISLATIVA

341/2008 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

341

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2008

o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)


Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33b odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 314/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen "bioodpady").


§ 2

Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících
do technologie materiálového využívání bioodpadů

Seznam bioodpadů využitelných v zařízení k využívání bioodpadů včetně seznamu bioodpadů využitelných v malém zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie jejich materiálového využívání jsou uvedeny v příloze č. 1.


§ 3

Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického
zpracování bioodpadů v závislosti na množství a druhu
v něm upravovaných bioodpadů a technologické požadavky
na úpravu bioodpadů

(1) Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení k využívání bioodpadů jsou stanoveny v závislosti na množství a druhu v něm zpracovávaných bioodpadů pro

a)
malá zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona, v příloze č. 2 a příloze č. 3,

b)
zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 písm. a) zákona pro malá zařízení, v závislosti na technologii zpracování bioodpadů, v příloze č. 2 a jiném právním předpisu1).

(2) Zařízení k biologickému zpracování bioodpadů se podle používané technologie dělí na:

a)
kompostárny a další zařízení s aerobním procesem zpracování bioodpadů,

b)
bioplynové stanice a další zařízení s anaerobním procesem zpracování bioodpadů.

(3) Technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2.


§ 4

Obsah provozního řádu zařízení

Obsah provozního řádu zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 písm. a) zákona pro malá zařízení, je uveden v příloze č. 4.


§ 5

Způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadů
do skupin podle způsobů jejich materiálového využívání

(1) Hodnocení výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů se provádí podle kritérií stanovených v příloze č. 5.

(2) Na základě výsledků hodnocení se výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů zařazují do skupin odpovídajících jednotlivým způsobům materiálového využití upravených bioodpadů, uvedených v příloze č. 6.

(3) Limitní hodnoty koncentrací cizorodých (rizikových) látek a prvků ve výstupech ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů jsou stanoveny v tabulce č. 5.1. přílohy č. 5.

(4) Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace jsou uvedena v tabulce č. 5.4. a četnost kontrol v tabulce č. 5.6. přílohy č. 5. V případě zpracování vedlejších živočišných produktů se kritéria a četnost kontrol pro výstupy posuzují podle jiného právního předpisu2).

(5) Znaky jakosti rekultivačního kompostu a rekultivačního digestátu jsou stanoveny v tabulkách č. 5.2. a č. 5.3. přílohy č. 5.


§ 6

Četnost a metody vzorkování

Vzorkování se uskutečňuje na základě plánu vzorkování, zpracovaného podle zásad stanovených v příloze č. 7 a v souladu s provozním řádem zařízení. O vzorkování se zpracovává protokol o vzorkování podle přílohy č. 8.


ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA VYHLÁŠKY Č. 294/2005 SB., O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ
NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU A ZMĚNĚ
VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se mění takto:

V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

"(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na výstupy ze zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, pro které jsou způsob a kritéria hodnocení a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití stanoveny jiným právním předpisem10a).

______________________________________
10a)
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.


ČÁST TŘETÍ

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.


____________________________________________________________
1)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. 10. 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v platném znění.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

 

Datum uveřejnění: 12. září 2008 Poslední změna: 12. září 2008 Počet shlédnutí: 4927