LEGISLATIVA

392/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

392

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání
v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. a vyhlášky č. 358/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova "zrušení licence" vkládají slova "a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie".

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Vzory žádostí o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 22 k této vyhlášce.".

3. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie jsou uvedeny v přílohách č. 24 a 25 k této vyhlášce.".

4. V § 4 písm. a) se za slova "dodatek žadatele" vkládají slova "o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen "žadatel")".

5. V § 5 písm. a) se slovo "podzemního" zrušuje.

6. V § 5 písm. c) a e) se slovo "podzemním" zrušuje.

7. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

"§ 9

Technické předpoklady

(1) Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů energetického zařízení dokladem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení, kterým je

a)
u energetických zařízení nově uváděných do provozu zpráva o výchozí revizi energetického zařízení, pokud jiný právní předpis ukládá povinnost nebo technická norma stanoví provedení výchozí revize před uvedením do provozu,

b)
u již provozovaných energetických zařízení zpráva o výchozí revizi, pokud nevznikla povinnost provést pravidelnou nebo provozní revizi energetického zařízení, jinak zpráva o pravidelné nebo provozní revizi energetického zařízení, doklad o provedené zkoušce energetického zařízení, pokud jiný právní předpis nebo technická norma ukládá povinnost provedení revize energetického zařízení nebo zkoušek energetického zařízení,

c)
v případě nízkotlaké kotelny zápis o odborné prohlídce kotelny.

(2) Doklad osvědčující bezpečnost energetického zařízení je možné nahradit znaleckým posudkem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení.

(3) Doklady prokazující provedení revize, odborné prohlídky nebo zkoušky podle odstavce 1 nebo znalecký posudek podle odstavce 2 nesmějí být ke dni, ke kterému jsou předkládány Energetickému regulačnímu úřadu, starší 6 měsíců, pokud zvláštní právní předpis nebo technická norma nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu.

(4) Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů dále

a)
rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami, pokud je podle vodního zákona povolení k nakládání s vodami podmínkou k provozování energetického zařízení,

b)
u činností přenosu elektřiny nebo přepravy plynu

1.
soupisem zařízení přenosové nebo přepravní soustavy; žadatel uvede technické údaje o předávacích nebo odběrných místech mezi přenosovou nebo přepravní soustavou a ostatními zařízeními elektrizační nebo plynárenské soustavy, délky vedení zařízení přenosové nebo přepravní soustavy a zákresy těchto vedení do katastrální mapy,

2.
údaji o propojení přenosové nebo přepravní soustavy se soustavami provozovanými ve státech sousedících s Českou republikou a údaji o připojení přenosové nebo přepravní soustavy k výrobnám elektřiny nebo plynu, distribučním soustavám nebo zásobníkům plynu; žadatel uvede názvy obcí, případně jejich části, a názvy a číselné kódy katastrálních území, v nichž se nacházejí místa připojení nebo propojení přenosové nebo přepravní soustavy.

(5) Je-li energetické zařízení stavbou podle stavebního zákona5), prokazuje žadatel splnění technických předpokladů energetického zařízení dále

a)
u předčasně užívaného energetického zařízení povolením stavebního úřadu k předčasnému užívání stavby před jeho úplným dokončením,

b)
u energetického zařízení ve zkušebním provozu

1.
stavebním povolením, pokud provedení zkušebního provozu uložil stavební úřad ve stavebním povolení,

2.
rozhodnutím stavebního úřadu, podle kterého lze kolaudační souhlas vydat jen po provedení zkušebního provozu,

c)
u ostatních energetických zařízení nově uváděných do provozu

1.
územním rozhodnutím, pokud v něm stavební úřad stanovil, že k provedení stavby nebo zařízení nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení,

2.
územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

3.
oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal,

4.
kolaudačním souhlasem,

d)
u již provozovaného energetického zařízení

1.
územním rozhodnutím, pokud v něm stavební úřad stanovil, že k provedení stavby nebo zařízení nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení,

2.
územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

3.
oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal,

4.
kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem uděleným podle stavebního zákona5), popřípadě dokumentací skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentací.

(6) Jedná-li se o energetické zařízení, které již bylo využíváno pro podnikání v energetických odvětvích na základě rozhodnutí o udělení licence podle energetického zákona, může žadatel prokázat splnění technických předpokladů podle odstavce 5 i jiným věrohodným způsobem dokládajícím splnění podmínek pro užívání nebo provozování stavby podle stavebního zákona5).

______________________________________
5)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.".

8. Doplňují se přílohy č. 24 a 25, které znějí:

"Příloha č. 24 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti podané před účinností této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 426/2005 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

 

Datum uveřejnění: 27. prosince 2011 Poslední změna: 3. ledna 2012 Počet shlédnutí: 645