LEGISLATIVA

274/1998 Sb.

Vyhláška MZe o skladování a způsobu používání hnojiv


  274/1998 Sb.

  VYHLÁŠKA

  Ministerstva zemědělství

  ze dne 12. listopadu 1998

  o skladování a způsobu používání hnojiv

  Změna: 476/2000 Sb.

  Změna: 473/2002 Sb.

  Změna: 399/2004 Sb.

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998
  Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
  přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
  (zákon o hnojivech):

  ČÁST PRVNÍ

  SKLADOVÁNÍ HNOJIV A STATKOVÝCH HNOJIV

  § 1

  Skladování tuhých hnojiv

  (1) Tuhá hnojiva se skladují ve skladech^1) jako volně ložená nebo
  balená.

  (2) Volně ložená hnojiva se skladují

  a) v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe
  vzdálených minimálně 2 m,

  b) v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat
  nejvýše po horní hranu přepážky, nebo

  c) v zásobnících.

  (3) Balená hnojiva do hmotnosti 50 kg se skladují v pytlích uložených
  na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5
  m.

  (4) Toto ustanovení se nevztahuje na tuhá volně ložená organická
  hnojiva.

  § 2

  Skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného

  (1) Jednosložkovými hnojivy typu dusičnanu amonného se pro účely této
  vyhlášky rozumějí hnojiva s celkovým obsahem obou forem dusíku vyšším
  než 28 %.

  (2) Hnojiva uvedená v odstavci 1 se mohou skladovat pouze

  a) ve skladech,^1) odděleně a chráněna před jakýmkoli vnosem látek
  organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek
  alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,

  b) balená a v množství maximálně do 25 tun,

  c) tak, aby byla chráněna proti přímému slunečnímu záření,

  d) minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu a minimálně 0,5
  m od tepelného a světelného zdroje, a

  e) za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a zbytky obalů jsou
  neprodleně odstraněny mimo skladovací prostor.

  § 3

  Skladování kapalných hnojiv

  (1) Kapalná hnojiva se skladují v nádržích^2) k tomu účelu vybudovaných
  a označených názvem skladovaného hnojiva, umístěných v záchytných
  vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže ve vaně umístěné.

  (2) Suspenzní hnojiva se skladují v nádržích opatřených účinným
  míchacím zařízením.

  § 4

  Skladování statkových hnojiv

  (1) Kapacita skladovacích prostor^3) musí odpovídat skutečné produkci
  hnoje, popřípadě jiných tuhých statkových hnojiv za 6 měsíců.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na statková hnojiva uložená na
  zemědělské půdě před jejich použitím.

  (3) Jímky musí kapacitně odpovídat minimálně čtyřměsíční předpokládané
  produkci u kejdy a minimálně tříměsíční předpokládané produkci u
  močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na klimatických a povětrnostních
  podmínkách  regionu. Při provozu jímek musí být vyloučen přítok
  povrchových vod do jímky.^3)

  (4) Pokud nejsou k dispozici údaje o skutečné produkci statkových
  hnojiv, použijí se střední hodnoty z tabulek A a B přílohy č. 3.

  ČÁST DRUHÁ

  POUŽÍVÁNÍ HNOJIV, STATKOVÝCH HNOJIV, POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK, POMOCNÝCH
  ROSTLINNÝCH  PŘÍPRAVKŮ A SUBSTRÁTŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A LESNÍCH
  POZEMCÍCH A VEDENÍ EVIDENCE O POUŽITÍ HNOJIV, STATKOVÝCH HNOJIV,
  POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK, POMOCNÝCH ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ, SUBSTRÁTŮ A
  UPRAVENÝCH KALŮ

  § 5

  Používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných
  rostlinných  přípravků a substrátů na zemědělské půdě a lesních
  pozemcích

  (1) Při používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek,
  pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k jejich
  přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek.

  (2) U statkového hnojiva uváděného do oběhu v souladu s § 3 odst. 2
  zákona o hnojivech, je jeho způsob použití uveden v jeho označení.

  (3)  Diferencované  hnojení splňuje podmínky rovnoměrného pokrytí
  pozemku,  pokud je zaručena vyrovnanost agrochemických vlastností
  pozemku.

  (4) Při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch orné půdy je nutné jejich
  zapracování do půdy nejpozději do 24 hodin s výjimkou řádkového
  přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Při aplikaci hnoje a
  průmyslových kompostů bude zapracování provedeno do 48 hodin.

  (5) Při hnojení dusíkem za účelem rozkladu slámy je možno použít kejdu
  nebo močůvku v dávce do 80 kg dusíku na hektar.

  (6) Pro určování potřeby hnojiv se vychází

  a) z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce,

  b) z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek
  (zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu),

  c) z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a
  draslíku) a množství půdní organické hmoty (humusu), a

  d)  z  pěstitelských  podmínek  ovlivňujících  přístupnost  živin
  (předplodina, zpracování půdy, závlaha).

  (7) Údaje o množství živin v půdě poskytuje agrochemické zkoušení půdy
  podle § 10 zákona o hnojivech. Chemickým rozborem je stanovena půdní
  reakce (pH), obsah uhličitanů, potřeba vápnění, obsah přístupných živin
  (P, K, Mg, Ca) a kationtová výměnná kapacita půdy.

  § 6

  Hnojení lesních pozemků

  Hnojiva se používají podle

  a) vyhodnocení výsledků chemických rozborů půdy a porostů,

  b) vnějších příznaků poruch výživy, růstu a vývoje porostů a jejich
  celkového stavu,

  c) stanovištních podmínek, a

  d) výsledků předchozího použití hnojiv v porostech.

  § 7

  Vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních
  látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a upravených kalů

  (1) Fyzické osoby, které provozují zemědělskou nebo lesní výrobu a jsou
  zapsány do evidence podle zvláštního právního předpisu^4), jakož i
  právnické  osoby,  které provozují zemědělskou nebo lesní výrobu
  podnikatelsky^5), (dále jen "podnikatel v zemědělství") a vlastníci
  lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni vést
  evidenci o použití hnojiv a statkových hnojiv, pomocných půdních
  látkách, pomocných rostlinných přípravků a substrátů (dále jen "pomocné
  látky") na zemědělské půdě a lesních pozemcích, jakož i o použití
  upravených kalů^6) na zemědělské půdě podle vzoru vedení evidence,
  který je uveden v příloze č. 1.

  (2) Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů pro účely určení obsahu
  živin v použitých statkových hnojivech, používají se obsahy živin podle
  tabulky uvedené v příloze č. 2.

  § 8

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

  Ministr:

  Ing. Fencl v. r.

  Příl.

  zrušena

  Příl.1

  Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a
  upravených kalů
podnikatel v zemědělství:                    rodné číslo (IČ):
vlastník lesního pozemku:
fyzická nebo právnická osoba provozující lesní výrobu:      IČ:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kat. úz. Plodina Termín  HNOJIVA (organická, organominerální)  HNOJIVA (minerální)               POMOCNÉ
Pozemek  (odrůda, aplikace STATKOVÁ HNOJIVA A UPRAVENÉ KALY                  LÁTKY
Lesní   užitkový     --------------------------------------------------------------------------------------- STOPOVÉ
pozemek  směr)       druh dávka  kg N  kg P2O5 kg K2O název  kg P2O5 Dávka kg kg K2O kg MgO kg Cao PRVKY
(oddělení,            tun   na 1 ha na 1 ha na 1 ha hnojiva na 1ha N    na 1 ha na 1 ha na 1 ha -----------
porost,              na 1 ha  na 1 ha             název kg
porostní                     (litr
skupina)                     na
                     1 ha)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     2    3    4   5    6    7    8    9    10  11   12   13   14    15   16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Příl.2

  Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech
--------------------------------------------------------------------------------------
   Statkové hnojivo            dusík (N)    fosfor   draslík(K2O)
   (průměrný obsah sušiny)        (kg . t-1)   (P2O5)   (kg . t-1)
                              (kg . t-1)
--------------------------------------------------------------------------------------
   Hnůj skotu (23 %)              5,0     3,1      7,1
--------------------------------------------------------------------------------------
   Hnůj prasat (23 %)             6,2     5,7      5,1
--------------------------------------------------------------------------------------
   Koňský hnůj (29 %)             5,2     3,2      7,3
--------------------------------------------------------------------------------------
   Ovčí hnůj (28 %)              7,6     3,7      10,4
--------------------------------------------------------------------------------------
   Močůvka skotu a hnojůvka (2,4 %)      2,5     0,2      5,3
--------------------------------------------------------------------------------------
   Močůvka prasat a hnojůvka (2,0 %)      2,8     0,5      2,5
--------------------------------------------------------------------------------------
   Kejda skotu (7,8 %)             3,2     1,5      4,8
--------------------------------------------------------------------------------------
   Kejda prasat (6,8 %)            5,0     3,0      2,3
--------------------------------------------------------------------------------------
   Kejda drůbeže (11,8 %)           9,6     6,4      3,8
--------------------------------------------------------------------------------------
   Čerstvý drůbeží trus (23 %)        18,0     11,9      7,1
--------------------------------------------------------------------------------------
   Suchý drůbeží trus (73 %)         28,0     35,5      21,8
--------------------------------------------------------------------------------------
   Drůbeží podestýlka (50 %)         19,2     16,0      11,3
--------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivka k tabulce:
+) Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech jsou
  uváděny již po odečtu skladovacích ztrát. Pokud je k dispozici
  rozbor obsahu živin, nepoužijí se hodnoty uvedené v tabulce.

Poznámka

a) Pro kompost vlastní výroby z rostlinných zbytků, bez použití
  surovin, které obsahují rizikové látky, případně s přidáním
  statkových hnojiv (průměrný obsah sušiny kompostu 45 - 60 %),
  lze použít následující hodnoty obsahů živin: dusík (N) 5,0,
  fosfor (P2O5) 2,3, draslík (K2O) 3,6, kg.tE-1. Pokud je k
  dispozici rozbor obsahu živin, nepoužijí se hodnoty uvedené v
  této poznámce.
b) Obsahy dusíku, fosforu a draslíku v organických, případně
  organominerálních hnojivech se zjistí rozborem při jejich
  registračním řízení.
c) Analýzy na obsahy dusíku, fosforu a draslíku v upravených
  kalech (v sušině i v původní hmotě), i v půdách pozemků, kde
  budou aplikovány, zajišťují původci kalu v souladu s vyhláškou
  č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na
  zemědělské půdě (obsah P2O5 = obsah P x 2,292; obsah K2O =
  obsah K x 1,204).

  Příl.3

  A) Průměrná roční produkce statkových hnojiv, při průměrné úrovni
  spotřeby steliva, v přepočtu na dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé
  hmotnosti)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 druh,     produkce výkalů   produkce   ustájení bez produkce   ustájení s produkcí močůvky
 kategorie             kejdy2)   močůvky, zejména na
 zvířat                     hluboké podestýlce
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      pevné  moč celkem         spotřeba produkce produkce spotřeba produkce  produkce produkce  produkce
      výkaly     1)         steliva chlévské hnoje  steliva  chlévské  hnoje  volné moči močůvky2)
                            mrvy   mrvy        3)
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      t/rok t/rok t/rok t/rok   sušina kg/den  t/rok   t/rok  kg/den  t/rok   t/rok  t/rok   t/rok
                    v %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
telata   11,6  6,6  18,3 22,6   7,2   6,8   20,7   13,9   2,5   14,7    9,8   4,4    8,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jalovice,  8,9  4,6  13,5 18,7   8,6   8,5   16,6   11,1   2,5   12,0    8,0   2,4    6,1
býci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
krávy    9,0  5,1  14,0 21,9   7,5   8,5   17,1   11,5   2,5   12,1    8,1   2,9    5,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skot    9,0  5,0  14,0 20,9   7,8   8,5   17,1   11,5   2,5   12,1    8,1   2,8    5,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prasnice  3,3  7,5  10,9 18,7   5,8   7,7   13,7    9,2   4,2   8,6    5,7   3,8    8,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
výkrm    4,1  9,5  13,6 18,0   7,1   10,0   17,3   11,6   4,7   9,9    6,6   5,4    8,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prasničky  5,1  8,8  13,9 18,0   7,1   8,0   16,8   11,2   4,7   10,9    7,3   4,7    8,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dochov   4,6  19,2  23,7 31,9   7,0   17,5   30,1   20,2   12,5   20,1   13,4   8,2    12,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prasata   4,2  9,3  13,5 19,0   6,8   9,0   16,8   11,2   5,0   10,4    6,9   4,9    9,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ovce, kozy 5,5  3,7  9,1  11,3   24,0   7,0   11,7    7,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
koně    6,4  2,2              6,0   10,8    7,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
drůbež          16,8 31,3   11,8   2,5   17,8   11,9
                -------------
                5,3 4) 73,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
1) celková produkce výkalů je rovna produkci neředěné kejdy, příp.
  čerstvého trusu drůbeže
2) kejda  a  močůvka  průměrné  sušiny  (započítáno  přidání
  technologické, příp. srážkové vody)
3) produkce přebytečné moči, při zohlednění průměrné nasákavosti
  slámy (1 kg slámy zachytí 2,4 kg moči)
4) suchý drůbeží trus

  B) Požadované minimální skladovací kapacity pro průměrnou produkci
  statkových hnojiv, v přepočtu od jedné dobytčí jednotky (1 DJ = 500 kg
  živé hmotnosti), průměrná roční produkce živin (kg na 1 DJ) a
  koeficient přepočtu zvířat na dobytčí jednotky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
druh,   sklad na      sklad na      sklad na   sklad na tříměsíční     produkce živin ve   přepočet
kategorie čtyřměsíční    šestiměsíční    šestiměsíční produkci močůvky1),     výkalech 5),     hmotnosti
zvířat  produkci kejdy1), produkci hnoje1),  produkci      v m3     v kg na 1 DJ za rok  zvířat na DJ
     v m3        v m3        hnoje1),
                         v m2, při
                         vrstvě 2 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     neředěná2), ředěná z hluboké z    z hluboké z    neředěná4)ředěná3)            průměrná DJ
     čerstvý   3)   podestýlky chlévské podestýlky chlévské     dusík fosfor draslík hmotnost, na kus
     drůbeží            mrvy        mrvy     (N) (P2O5) (K2O)  v kg
     trus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
telata   5,9   7,3    8,2    5,8   4,1    2,9    1,1    2,2                110   0,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jalovice,  4,4   6,0    6,5    4,7   3,3    2,4    0,6    1,5                350   0,7
býci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
krávy    4,5   7,1    6,8    4,7   3,4    2,4    0,7    1,3                650   1,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skot    4,5   6,8    6,7    4,7   3,4    2,4    0,7    1,4   78   31   100     500   1,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prasnice  3,5   6,1    5,4    3,4   2,7    1,7    1,0    2,2                160   0,32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
výkrm    4,4   5,8    6,8    3,9   3,4    1,9    1,4    2,1                75    0,15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prasničky  4,5   5,8    6,6    4,3   3,3    2,1    1,2    2,1                75    0,15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dochov   7,7   10,3   11,9    7,9   5,9    3,9    2,1    3,1                20    0,04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prasata   4,4   6,1    6,6    4,1   3,3    2,0    1,2    2,4   100  57   44     60    0,12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ovce, kozy 3,0   3,7    4,6        2,3    75   24   60     50    0,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
koně              4,2        2,1    40   20   30     500   1,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
drůbež   5,5   10,1   7,0        3,5    300  200   119     1,3   0,0026
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
 1) za předpokladu měrné hmotnosti kejdy 1 030 kg . m-3, měrné
   hmotnosti hnoje 850 kg . m-3 a měrné hmotnosti močůvky 1 000
   kg . m-3
 2) uskladnění neředěné kejdy, příp. čerstvého trusu drůbeže
 3) uskladnění kejdy nebo močůvky průměrné sušiny (započítáno
   přidání technologické, příp. srážkové vody)
 4) uskladnění pouze přebytečné moči, při zohlednění průměrné
   nasákavosti slámy (1 kg slámy zachytí 2,4 kg moči)
 5) ve hnoji jsou navíc obsaženy i živiny dodané ve stelivu
   (průměrný obsah 5 kg N, 2,1 kg  P2O5 a 13,2 kg K2O v 1
   t obilní slámy); u bezstelivových provozů lze odpočítat
   ztráty dusíku ve stájích a při skladování statkových hnojiv
   do 20 %, u stelivových provozů do 35 %, u venkovního chovu
   drůbeže nebo při produkci sušeného drůbežího trusu až 50 %;
   ztráty fosforu a draslíku mohou při manipulaci se statkovými
   hnojivy a při jejich skladování  dosahovat až 15 - 25 %,
   zejména ve stelivových provozech.

  1) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 54 odst. 1 až 5 a §
  55 odst. 6 až 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických
  požadavcích na výstavbu.

  2) § 55 odst. 10 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  3) § 55 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  4) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
  předpisů.

  5) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů.

  6) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum uveřejnění: 13. prosince 2000 Poslední změna: 20. června 2006 Počet shlédnutí: 12106