LEGISLATIVA

478/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

478

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 150/2001 Sb.,
kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:


Čl. I

Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova "elektřiny ηl" nahrazují slovy "elektřiny ηel".

2. V § 4 odst. 5 větě první se slovo "jeho" nahrazuje slovem "její".

3. V § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 se za slovo "výrobě" vkládají slova "elektřiny a".

4. V příloze č. 6 odstavce 2 a 3 znějí:

(nejsou v digitální podobě)

5. Příloha č. 7 zní:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.


(není v digitální podobě)

6. V příloze č. 8 odstavec 1 zní:

(není v digitální podobě)

7. Příloha č. 9 zní:

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.


(není v digitální podobě)

8. Příloha č. 10 zní:

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.


(není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

(text ve formátu PDF - včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2006 Poslední změna: 28. prosince 2005 Počet shlédnutí: 3541