LEGISLATIVA

406/2006 Sb.

Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn  406/2006 Sb.

  PŘEDSEDA VLÁDY

  vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
  jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č.
  694/2004 Sb., zákonem č. 180/2005 Sb. a zákonem č. 177/2006 Sb.

  ZÁKON

  o hospodaření energií

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  HLAVA I

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  § 1

  Předmět zákona

  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1) a
  stanoví

  a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a
  povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,

  b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické
  koncepce a Národního programu hospodárného nakládání s energií a
  využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

  § 2

  Základní pojmy

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod,
  spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností,

  b) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie,
  jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální
  energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy,
  energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu,

  c) druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož
  energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a
  konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin nebo
  při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv
  vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,

  d) energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov
  sloužících k nakládání s energií,

  e) účinností užití energie míra efektivnosti energetických procesů,
  vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož
  procesu, vyjádřená v procentech,

  f) energetickou náročností budovy u existujících staveb množství
  energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů
  změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství
  energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy,
  zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu
  větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem
  a osvětlení,

  g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na
  energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím
  procesu v jednom výrobním zařízení,

  h) klimatizačním systémem soubor všech zařízení a prvků na úpravu
  parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním
  a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby,

  i) vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný
  příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či
  požadovaných standardů vnitřního prostředí, který se člení na ústřední
  vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění,

  j) ústředním vytápěním vytápění, kde zdroj tepla je umístěn mimo
  vytápěné prostory a slouží pro vytápění více bytových či nebytových
  prostor,

  k) jmenovitým výkonem kotle množství tepelné energie udané výrobcem,
  které  kotel  předává trvale v teplonosné látce při stanovených
  podmínkách v ustáleném stavu,

  l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý příkon
  pohonu zdroje chladu udaný výrobcem,

  m) průkazem energetické náročnosti budovy průkaz, který obsahuje
  informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody
  stanovené prováděcím právním předpisem,

  n)  energetickým auditem soubor činností, jejichž výsledkem jsou
  informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v
  energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a
  návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických
  úspor,

  o) budovou zastřešená stavba se stěnami, v níž se používá energie k
  úpravě vnitřního prostředí; za budovu se může považovat budova jako
  celek nebo ty její části, které byly navrženy nebo upraveny pro
  samostatné užívání,

  p) celkovou podlahovou plochou podlahová plocha všech podlaží budovy
  vymezená mezi vnějšími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených
  nevytápěných prostor,

  q) větší změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která
  probíhá více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo
  taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde
  výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové
  spotřeby energie.

  HLAVA II

  ENERGETICKÉ KONCEPCE

  § 3

  Státní energetická koncepce

  (1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem
  na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu
  s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany
  životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických
  koncepcí.

  (2) Návrh státní energetické koncepce zpracovává Ministerstvo průmyslu
  a obchodu (dále jen "ministerstvo") a předkládá jej ke schválení vládě.

  (3) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo
  nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu.
  V případě potřeby ministerstvo zpracovává návrhy na změnu státní
  energetické koncepce a předkládá je ke schválení vládě.

  § 4

  Územní energetická koncepce

  (1) Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce
  a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni
  kraje, statutárního města a hlavního města Prahy. Vytváří podmínky pro
  hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a
  společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného
  nakládání s přírodními zdroji energie.

  (2) Územní energetickou koncepci pořizuje pro svůj územní obvod krajský
  úřad, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst
  (dále jen "pořizovatel") v přenesené působnosti. Územní energetická
  koncepce je neopomenutelným podkladem^1a) pro územní plánování.

  (3) Obec má právo pro svůj územní obvod nebo jeho část pořídit v
  přenesené působnosti územní energetickou koncepci v souladu se státní
  energetickou koncepcí. Územní energetická koncepce je neopomenutelným
  podkladem  pro  územní  plánování  s výjimkou technických řešení
  navrhujících umístění staveb a zařízení.

  (4) Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v
  případě potřeby se doplňuje a upravuje.

  (5) Územní energetická koncepce obsahuje

  a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii,

  b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,

  c) hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických
  zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,

  d)  hodnocení  využitelnosti  energetického potenciálu komunálních
  odpadů^1b),

  e)  hodnocení  technicky  a  ekonomicky  dosažitelných  úspor  z
  hospodárnějšího využití energie,

  f) řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh
  opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce.

  (6) K účasti na vypracování územní energetické koncepce si pořizovatel
  může vyžádat součinnost držitelů licence na podnikání v energetických
  odvětvích^2), dodavatelů tuhých a kapalných paliv a zpracovatelů
  komunálních odpadů^1b), kteří podnikají na území, pro které se územní
  energetická  koncepce zpracovává, jakož i největších spotřebitelů
  energie. Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pořizovatelem vyzváni, pro
  vypracování územní energetické koncepce poskytnout bezúplatně v nutném
  rozsahu potřebné podklady a údaje; rozsah a lhůty pro poskytnutí
  podkladů a údajů stanoví prováděcí právní předpis^2a).

  (7) Naplňování územní energetické koncepce vyhodnocuje pořizovatel
  nejméně jedenkrát za 4 roky a na základě vyhodnocení může zpracovávat
  návrhy na změnu.

  (8)  Pořizovatel  poskytuje ministerstvu na vyžádání informace o
  aktuálním stavu zpracování a vyhodnocení územní energetické koncepce
  pro účely posouzení souladu se státní energetickou koncepcí.

  (9) Vláda nařízením stanoví podrobnosti obsahu územní energetické
  koncepce podle odstavce 5.

  HLAVA III

  NÁRODNÍ PROGRAM HOSPODÁRNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ A VYUŽÍVÁNÍ JEJÍCH
  OBNOVITELNÝCH A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

  § 5

  (1) Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích
  obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen "Program") je dokument
  vyjadřující cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování
  energetické náročnosti a využití jejích obnovitelných a druhotných
  zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami
  udržitelného rozvoje^3).

  (2) Program zpracovává na pětileté období ministerstvo v dohodě s
  Ministerstvem životního prostředí a předkládá jej ke schválení vládě.

  (3)  Ministerstvo  v  dohodě s Ministerstvem životního prostředí
  vyhodnocuje naplňování Programu nejméně jedenkrát za 2 roky a o
  výsledcích informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo v dohodě s
  Ministerstvem životního prostředí zpracovává návrhy na změnu Programu a
  předkládá je ke schválení vládě.

  (4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního
  rozpočtu na

  a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a
  snižování energetické náročnosti budov,

  b) rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla a dále
  druhotných energetických zdrojů,

  c) modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie,

  d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření,

  e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

  f) rozvoj energetického využití komunálních odpadů^1b),

  g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s
  energií,

  h) vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických
  úspor a využití obnovitelných zdrojů energie,

  i) zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci,

  j)  zavádění  průkazu  energetické  náročnosti budov a provádění
  energetických auditů.

  (5) Program je uveřejňován v Obchodním věstníku a ministerstvo jej
  uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (6) Vláda nařízením stanoví pravidla pro poskytování dotací podle
  odstavce 4.

  HLAVA IV

  NĚKTERÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI UŽITÍ ENERGIE

  § 6

  Účinnost užití energie

  (1) Výrobce elektřiny nebo tepelné energie^2) je povinen u nově
  zřizovaných zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie zajistit
  alespoň minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním
  předpisem. Tuto povinnost má i u zařízení na výrobu elektřiny nebo
  tepelné energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb v rozsahu
  podle zvláštního právního předpisu^4).

  (2) U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva
  se jmenovitým výkonem do 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel
  povinen zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti. Četnost, rozsah a
  způsob provedení kontroly stanoví zvláštní právní předpisy^4a).

  (3) U zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW
  a staršího 15 let od data uvedení do provozu je vlastník nebo
  provozovatel povinen zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních
  rozvodů tepelné energie do 3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona.
  Součástí této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování
  v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy.

  (4) U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva
  se jmenovitým výkonem nad 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel
  povinen  zajistit  pravidelnou  kontrolu  jejich  účinnosti podle
  prováděcího právního předpisu^4b).

  (5) Kontrolu kotlů mohou provádět pouze osoby autorizované podle
  zvláštního právního předpisu^4c). Osoby provádějící kontrolu podle
  odstavců 3 a 4 musí být přezkoušené ministerstvem z problematiky
  účinnosti užití energie a návrhů opatření. Způsob provedení kontroly a
  vyhodnocení účinnosti kotlů od jmenovitého výkonu 200 kW a rozsah
  přezkoušení osob provádějících kontrolu podle odstavců 3 a 4 stanoví
  prováděcí právní předpis.

  (6) Povinnosti podle odstavců 2 až 4 se nevztahují na vlastníky nebo
  provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v
  rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s
  výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou
  činnost. Vlastníkům kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a
  stavbách pro individuální rekreaci se pro kontrolu kotlů, jejich
  dimenzování a zařízení sloužících pro vytápění poskytuje poradenství
  podle § 5 odst. 4 písm. g).

  (7) U klimatizačních systémů je vlastník nebo provozovatel zařízení se
  jmenovitým  chladicím výkonem vyšším než 12 kW povinen zajistit
  pravidelnou  kontrolu každé 4 roky. Způsob provedení kontroly a
  vyhodnocení výsledků stanoví prováděcí právní předpis.

  (8) Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle §
  10 přezkoušené ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a
  návrhů opatření nebo osoby autorizované podle zvláštního právního
  předpisu^4d). Rozsah přezkoušení stanoví prováděcí právní předpis.

  (9) Vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie^2) a
  vlastník vnitřního rozvodu tepelné energie a chladu je povinen u nově
  zřizovaných zařízení na rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné
  energie zajistit účinnost užití energie a vybavení rozvodů a vnitřních
  rozvodů  tepelné energie a chladu stanovených prováděcím právním
  předpisem. Tuto povinnost má i v případě změny dokončených staveb v
  rozsahu  podle  zvláštního  právního  předpisu^4).  Vlastník nebo
  provozovatel zařízení pro přenos elektřiny nebo rozvod elektřiny je
  povinen vyhodnocovat účinnost užití elektřiny u všech provozovaných
  zařízení v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

  (10) Výrobce, dovozce nebo prodejce může uvádět na trh pouze spotřebiče
  energie s minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím
  právním předpisem. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud daný
  spotřebič vyhovuje příslušné harmonizované české technické normě, která
  stanovuje energetickou účinnost.

  § 6a

  Energetická náročnost budov

  (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek^5)
  musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a
  splnění  porovnávacích  ukazatelů, které stanoví prováděcí právní
  předpis^6a),  a  dále  splnění  požadavků stanovených příslušnými
  harmonizovanými českými technickými normami. Prováděcí právní předpis
  stanoví  požadavky  na  energetickou náročnost budov, porovnávací
  ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti
  vztahující se ke splnění těchto požadavků. Při změnách dokončených
  budov jsou požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů a
  prvků budovy.

  (2) Splnění požadavků podle odstavce 1 dokládá stavebník, vlastník
  budovy  nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické
  náročnosti budovy (dále jen "průkaz"), který musí být přiložen při
  prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu^5a).
  Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle
  prováděcího právního předpisu při

  a) výstavbě nových budov,

  b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou
  nad 1000 m

  2
  , které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

  c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro
  tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo
  b).

  (3) Průkaz může být použit pro jednotlivé byty a nebytové prostory u
  budov s ústředním vytápěním, které je připojeno na zdroj či rozvod
  tepelné energie.

  (4) Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m

  2
  celkové  podlahové plochy musí být výsledky posouzení technické,
  ekologické  a  ekonomické  proveditelnosti  alternativních systémů
  vytápění, kterými jsou

  a) decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z
  obnovitelných zdrojů,

  b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla,

  c) dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení,

  d) tepelná čerpadla.

  (5) Obsah průkazu a způsob jeho zpracování, včetně využití již
  zpracovaných energetických auditů podle § 9, stanoví prováděcí právní
  předpis.

  (6) Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví,
  kultury,  obchodu,  sportu,  ubytovacích  a  stravovacích služeb,
  zákaznických  středisek  odvětví vodního hospodářství, energetiky,
  dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad
  1000 m

  2
  jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově.

  (7) Průkaz může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 nebo
  osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu^5b), přezkoušená
  ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností jeho
  vypracování.

  (8) Požadavky podle odstavce 1 nemusí být splněny při změně dokončené
  budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že
  to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na
  životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům
  zvláštního právního předpisu^6). Požadavky podle odstavce 1 nemusí být
  dále splněny u budov dočasných s plánovanou dobou užívání do 2 let,
  budov experimentálních, budov s občasným používáním, zejména pro
  náboženské činnosti, obytných budov, které jsou určeny k užívání
  kratšímu než 4 měsíce v roce, samostatně stojících budov o celkové
  podlahové ploše menší než 50 m

  2
  a budov obsahujících vnitřní technologické zdroje tepla. Požadavky dále
  nemusí být splněny u výrobních budov v průmyslových areálech, u
  provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou
  energie na vytápění^6a).

  (9) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesmí při
  užívání nových budov nebo při užívání budov dokončených po jejich změně
  mající vliv na všechny tepelně technické vlastnosti budovy překročit
  měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a chlazení a pro přípravu
  teplé vody stanovené prováděcím právním předpisem^6b).

  (10) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
  musí vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími
  dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném
  prováděcím právním předpisem. Konečný spotřebitel je povinen umožnit
  instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení.

  (11) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit
  pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku teplé vody stanovenými
  prováděcím právním předpisem^6b). Pravidla se nevztahují na

  a) dodávky uskutečňované výhradně pro vlastní osobní potřebu,

  b) dodávky uskutečňované pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení
  limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a
  majetku,

  c) dodávky uskutečňované pro byty, při souhlasu alespoň dvou třetin
  nájemníků nebo vlastníků těchto bytů s odlišnými pravidly, za podmínky
  nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem^6b) a
  neohrožení zdraví a majetku.

  § 7

  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

  (1) Každý výrobce tepla se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než
  5 MW

  t
  je povinen při budování nových zdrojů nebo při změně dokončených staveb
  u zdrojů již vybudovaných podrobit dokumentaci stavby energetickému
  auditu z hlediska zavedení výroby elektřiny.

  (2) Každý výrobce elektřiny z tepelných procesů se zdrojem o součtovém
  výkonu zdroje vyšším než 10 MW

  e
  je povinen při budování nových zdrojů nebo při změně dokončených staveb
  u zdrojů již vybudovaných podrobit dokumentaci stavby energetickému
  auditu z hlediska zavedení dodávky tepla. Při užití plynových turbin se
  tato povinnost vztahuje na výkony vyšší než 2 MW

  e
  a při užití spalovacích motorů na výkony vyšší než 0,8 MW

  e
  .

  (3) Rozhodne-li se výrobce podle odstavců 1 a 2 realizovat kombinovanou
  výrobu elektřiny a tepla, je povinen dodržet pravidla pro navrhování
  zařízení a účinnost užití energie.

  (4)  Podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby
  elektřiny a tepla stanoví vyhláška.

  § 8

  Energetické štítky

  (1) Tuzemští výrobci nebo dovozci hromadně vyráběných energetických
  spotřebičů, jejichž seznam stanoví vyhláška, (dále jen "energetické
  spotřebiče") jsou povinni před uvedením na trh vybavit tyto spotřebiče
  energetickými štítky (dále jen "štítky"). Údaje na štítku musí být
  pravdivé a v českém jazyce.

  (2) Osoby podle odstavce 1 jsou odpovědny za správnost údajů, které
  uvádějí na štítcích a v technické dokumentaci.

  (3) Štítek musí obsahovat zejména údaje o měrném ukazateli spotřeby
  energie energetického spotřebiče, údaj o umístění energetické účinnosti
  spotřebiče mezi největší a nejmenší hodnotou energetické účinnosti pro
  daný typ spotřebičů a údaje o možných negativních vlivech provozu a
  likvidace spotřebiče na životní prostředí a na zdraví osob.

  (4) Prodejci energetických spotřebičů uvedených v prováděcím právním
  předpisu^6c) nesmí tyto spotřebiče nabízet k prodeji bez energetických
  štítků. Údaje na štítku musí být pravdivé a v českém jazyce.

  (5) Tuzemští výrobci, dovozci nebo distributoři nesmějí používat
  značky, symboly a popisy, které by byly podobné označení podle odstavce
  3 a které by mohly uvést zákazníka v omyl.

  (6) Štítek musí být na spotřebiči umístěn na viditelném místě.

  (7) K energetickým spotřebičům je povinen tuzemský výrobce nebo dovozce
  zpracovat technickou dokumentaci v českém jazyce, která musí obsahovat
  zejména

  a) obchodní firmu nebo jméno výrobce a dovozce,

  b) všeobecnou charakteristiku výrobku,

  c)  údaje a výkresy konstrukčních prvků spotřebiče ve vztahu k
  vlastnostem, které významně ovlivňují spotřebu energie,

  d) výsledky měření energetické spotřeby a účinnosti prováděných podle
  evropských norem, které jsou určujícím faktorem příslušného typu
  spotřebiče,

  e) návod k obsluze.

  (8) Pokud jsou energetické spotřebiče nabízeny v rámci zásilkového
  obchodu, v katalozích nebo jinou cestou, kdy si zájemce nemůže
  prohlédnout vystavený energetický spotřebič, musí prodejce zajistit,
  aby se zájemce mohl seznámit s údaji podle odstavce 7 před uzavřením
  kupní smlouvy.

  (9) Výrobce a dovozce musí uchovat technickou dokumentaci ke spotřebiči
  po dobu 5 let po ukončení výroby jednotlivého typu.

  (10)  Podrobnosti  označování  energetických  spotřebičů štítky a
  zpracování technické dokumentace stanoví vyhláška.

  § 9

  Energetický audit

  (1) Energetický audit provádí energetický auditor. Energetický audit
  musí být zpracován s využitím energeticky úsporných materiálů a
  postupů, objektivně a pravdivě. Energetický audit provedený v rozsahu
  stanoveném  prováděcím právním předpisem^6d) je zakončen písemnou
  zprávou, která musí obsahovat

  a) hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a
  budov,

  b) celkovou výši dosažitelných energetických úspor včetně použitých
  vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu,

  c) návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor
  včetně ekonomického zdůvodnění.

  (2) Pokud energetické hospodářství a budova byly povinně podrobeny
  energetickému auditu nebo byla na zpracování auditu využita státní
  dotace, je jejich vlastník a energetický auditor povinen poskytnout na
  vyžádání kopii zprávy o energetickém auditu ministerstvu, Státní
  energetické inspekci, kraji a obci, které jsou místně příslušné podle
  místa, v němž se nachází posuzované energetické hospodářství a budova,
  a to i v elektronické podobě.

  (3) Povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu, k nimž má
  vlastnické nebo jiné užívací právo, energetickému auditu se vztahuje na

  a) každou fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v
  rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje
  200 kW,

  b) organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, hlavního
  města Prahy a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie
  vyšší, než je prováděcím právním předpisem stanovená hodnota,

  c) fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, s
  celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je prováděcím právním
  předpisem stanovená hodnota.

  (4) Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a
  příspěvkové organizace jsou povinny splnit opatření a lhůty stanovené v
  rozhodnutí Státní energetické inspekce^2).

  (5) Energetický audit se neprovádí, jestliže stávající technologická
  zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a
  distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídají požadavkům
  na účinnost užití energie stanoveným zvláštním právním předpisem.

  (6) Energetický audit se neprovádí u stávajících budov, jejichž měrná
  spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným podle
  prováděcího  právního  předpisu,  a u budov obsahujících vnitřní
  technologické zdroje tepla v rozsahu stanoveném prováděcím právním
  předpisem.

  (7) Pokud povinnost podle odstavce 3 plní vlastník nebo osoba, která má
  jiné užívací právo, má povinnost poskytnout nezbytnou součinnost.

  (8) Zpracování energetického auditu hradí zadavatel auditu.

  (9) Podrobnosti týkající se náležitostí energetického auditu stanoví
  vyhláška.

  (10) Energetický audit může provést také osoba, která je usazena v
  jiném  členské  státě  Evropské  unie, jestliže vykonává činnost
  energetického auditora na území České republiky dočasně a ojediněle,
  pokud je

  a) státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

  b) držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického auditora podle
  právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

  (11) Provedení auditu osobou podle odstavce 10 je povinen zadavatel
  energetického auditu oznámit ministerstvu.

  § 10

  Energetický auditor

  (1) Energetický auditor je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu
  energetických  auditorů  vedeného  ministerstvem,  a  to způsobem
  umožňujícím dálkový přístup.

  (2) Předpokladem pro zapsání do seznamu energetických auditorů je

  a) složení odborné zkoušky,

  b) způsobilost k právním úkonům,

  c) bezúhonnost daná tím, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro
  úmyslný trestný čin,

  d) požadovaná odborná způsobilost podle odstavce 5.

  (3) Způsob podání žádosti o složení odborné zkoušky, její obsah a
  průběh (dále jen "zkušební řád") stanoví prováděcí právní předpis.
  Písemná žádost obsahuje

  a) doklady o odborné způsobilosti, které zahrnují doklad o vzdělání a
  doklad o praxi v oboru; při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné
  způsobilosti příslušníků členských států Evropské unie se postupuje
  podle zvláštního zákona^6e),

  b) kopie minimálně 2 zpráv o energetických auditech provedených v
  posledních 2 letech, na jejichž provedení se uchazeč podílel, s
  potvrzením o spoluúčasti od provádějícího auditora.

  (4) Odborná zkouška se koná před zkušební komisí, kterou jmenuje
  ministerstvo. Uchazeč obdrží písemné oznámení o termínu a místě konání
  zkoušky nejméně 10 dnů před jejím konáním spolu s posudkem předložených
  energetických auditů. O průběhu a výsledku zkoušky zkušební komise
  pořizuje protokol a na jeho základě vydává doklad o zkoušce.

  (5) Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo
  prokáže ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského
  studijního programu technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo
  ukončené středoškolské vzdělání nebo vzdělání bakalářského studijního
  programu technického směru a 5 let praxe v oboru.

  (6) Uchazeč podává ministerstvu písemnou žádost o zápis do seznamu
  energetických  auditorů,  jejíž  vzor  stanoví  prováděcí  právní
  předpis^6d).

  (7) K žádosti o zápis do seznamu energetických auditorů podle odstavce
  6 se připojí

  a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

  b) doklad o složení odborné zkoušky.

  (8) Pokud jsou splněny podmínky pro zápis do seznamu energetických
  auditorů, obdrží uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti energetického
  auditora. Nejsou-li splněny podmínky pro zápis do seznamu energetických
  auditorů, obdrží uchazeč písemné rozhodnutí ministerstva o zamítnutí
  žádosti.

  (9) Ministerstvo nepřipustí ke zkoušce nebo nezapíše do seznamu
  energetických auditorů 6 let od podání žádosti uchazeče, který v
  žádostech uvedl nepravdivé informace, zejména prokazující jeho odbornou
  způsobilost. V opakovaném případě má odmítnutí trvalou platnost.

  (10) Energetický audit nesmí u zadavatele podle § 9 odst. 3 písm. a) a
  b) provést energetický auditor, který

  a) má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu, které jsou
  zadavatelem energetického auditu,

  b)  je společníkem společnosti nebo členem družstva, které jsou
  zadavatelem, je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
  zadavatele anebo je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli,

  c) je osobou blízkou^7) osobám, které mají u fyzických osob nebo v
  právnických osobách, jež jsou zadavatelem auditu, postavení, které by
  mohlo ovlivnit činnost energetického auditora.

  (11) Energetický auditor musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za
  škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem činnosti
  energetického auditora, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl
  úměrný možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Pojištění
  musí trvat po celou dobu výkonu auditorské činnosti.

  (12) Energetický auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech
  skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se
  dozvěděl v souvislosti s prováděním energetického auditu na jejím
  energetickém hospodářství a budovách. Získané skutečnosti nesmí použít
  ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby. Zprostit
  energetického auditora mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická
  osoba, na jejímž energetickém hospodářství a budovách byl proveden
  energetický audit, nebo stanoví-li tak jiný zákon.

  (13)  Energetický  auditor opatřuje zprávu o energetickém auditu
  vlastnoručním podpisem, svým jménem a číslem, pod nímž je zapsán v
  seznamu energetických auditorů vedeném ministerstvem. Evidenční číslo
  energetického  auditora  nesmí být auditorem používáno na jiných
  dokumentech, než jsou energetický audit, průkaz budovy, inspekce kotle,
  klimatizačního zařízení, podklady pro výběrová řízení na tyto činnosti
  a vyhodnocení účinků plnění energetických auditů.

  (14)  Energetický  auditor  je povinen vést chronologický seznam
  energetických auditů a ostatních činností opatřených číslem, pod nímž
  je zapsán v seznamu energetických auditorů vedeném ministerstvem. Tento
  seznam energetických auditů a ostatních činností za uplynulý rok je
  povinen předložit na vyžádání nebo každoročně vždy do 31. března
  ministerstvu, a to i když energetické audity nebo ostatní činnosti
  neprováděl.

  (15) Seznam energetických auditů a ostatních činností, který předkládá
  energetický auditor podle odstavce 14, obsahuje název zadavatele, název
  zařízení, jeho roční spotřebu energie v GJ, navržené úspory v GJ a
  datum, kdy byl energetický audit, průkaz nebo inspekce kotlů nebo
  klimatizačních zařízení objednán a vyhotoven.

  (16) Dokumenty podle odstavce 13 označené uchazečem o zápis do seznamu
  energetických auditorů nebo energetickým auditorem se předkládají v
  originále nebo notářsky ověřené kopii.

  § 11

  Působnost ministerstva

  (1) Ministerstvo v rozsahu své působnosti

  a) rozhoduje o přidělování dotací za podmínek stanovených nařízením
  vlády (§ 5),

  b) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov
  a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na
  životní prostředí při nakládání s energií,

  c) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,

  d) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací
  efektivního využívání energie,

  e) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za
  účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních
  organizacích a prezentace dosažených výsledků,

  f) rozhoduje o obsahovém zaměření zkoušek energetických auditorů, osob
  zpracovávajících průkazy podle § 6a odst. 7 nebo provádějících kontroly
  podle § 6 odst. 5 a 8, formě a termínu jejich konání; vydává zkušební
  řád pro zkoušky energetických auditorů,

  g) rozhoduje o zápisu do seznamu energetických auditorů a vydává
  osvědčení o odborné způsobilosti energetického auditora, dále vydává
  osvědčení o odborné způsobilosti osob zpracovávajících průkazy podle §
  6a odst. 7 nebo provádějících kontroly podle § 6 odst. 5 a 8,

  h) rozhoduje o zrušení zápisu energetického auditora v seznamu auditorů
  na základě žádosti energetického auditora, nebo přestal-li energetický
  auditor splňovat některý z předpokladů pro výkon činnosti energetického
  auditora vymezených v § 10 odst. 2 nebo porušil-li energetický auditor
  povinnost stanovenou v § 10 odst. 10 až 14 nebo nedodržuje-li opakovaně
  povinnosti pro provádění a zpracování energetického auditu stanovené
  tímto zákonem nebo nevykonává-li činnost energetického auditora déle
  než 5 let nebo pokud energetický auditor zemřel,

  i) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního
  rozvoje,

  j) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic
  a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady.

  (2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační
  složku státu.

  § 11a

  Řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů

  (1) Ministerstvo zruší zápis energetického auditora v seznamu auditorů,
  poruší-li auditor povinnosti stanovené mu v § 9 tohoto zákona (dále jen
  "provinění").  O zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů
  rozhoduje ministerstvo v řízení, které se zahajuje na základě podání
  doručeného ministerstvu nebo na základě podnětu ze Státní energetické
  inspekce nebo z úřední moci ministerstva.

  (2) Řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů může být
  zahájeno do 6 měsíců ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o
  provinění, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k provinění došlo.

  (3) Návrh na zahájení řízení musí mít písemnou formu a musí být
  skutkově vymezen. Důvody uvedené v návrhu na zahájení řízení nesmí být
  po zahájení řízení měněny.

  (4) Energetický auditor, proti kterému je řízení vedeno, má právo
  vyjádřit se k návrhu podle odstavce 3, k důvodům v návrhu uvedeným, ke
  způsobu  zjištění  jeho  provinění,  k výsledkům kontroly Státní
  energetické inspekce; dále má právo navrhovat důkazy a jejich doplnění,
  klást svědkům nebo znalcům otázky při ústním jednání.

  (5) Ministerstvo může rozhodnout i bez ústního jednání, jestliže s tím
  energetický auditor souhlasí. Má se za to, že souhlas je udělen také
  tehdy, nevyjádří-li energetický auditor do 14 dnů od doručení výzvy
  ministerstva svůj nesouhlas s takovým projednáním věci; o tom musí být
  ve výzvě poučení.

  (6) Podkladem pro vydání rozhodnutí jsou vždy výsledky kontroly
  provedené Státní energetickou inspekcí; tato kontrola se provádí v
  řízení nebo může být provedena i před zahájením řízení, jde-li o řízení
  zahájené z podnětu Státní energetické inspekce.

  (7) Ministerstvo může na návrh Státní energetické inspekce v případě
  méně  závažných  provinění rozhodnout o přezkoušení energetického
  auditora. Neuspěje-li energetický auditor při přezkoušení, ministerstvo
  zruší rozhodnutím zápis v seznamu energetických auditorů.

  (8) Energetický auditor je povinen do 14 dnů po nabytí právní moci
  rozhodnutí o zrušení zápisu do seznamu energetických auditorů vrátit
  ministerstvu originál osvědčení.

  (9)  Energetický  auditor,  jemuž  byl  zrušen zápis do seznamu
  energetických auditorů, se může přihlásit ke složení zkoušky podle § 10
  tohoto zákona nejdříve po uplynutí 1 roku od nabytí právní moci
  rozhodnutí o zrušení zápisu do seznamu energetických auditorů.

  HLAVA V

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 12

  Přestupky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná
  nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW, nejde-li o
  provozovatele uvedeného v § 6 odst. 6, nezajistí pravidelnou kontrolu
  jeho účinnosti podle § 6 odst. 2,

  b) jako vlastník nebo provozovatel zařízení sloužícího pro vytápění se
  jmenovitým výkonem nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do
  provozu nezajistí jednorázovou kontrolu kotle nebo vnitřních rozvodů
  tepelné energie podle § 6 odst. 3,

  c) jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná
  nebo  pevná  paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW nezajistí
  pravidelnou kontrolu jeho účinnosti podle § 6 odst. 4,

  d) jako vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým
  chladicím výkonem vyšším než 12 kW nezajistí pravidelnou jeho kontrolu
  podle § 6 odst. 7,

  e) jako vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie
  nebo vlastník vnitřního rozvodu tepelné energie nebo chladu nezajistí
  účinnost užití energie nebo vybavení rozvodů nebo vnitřních rozvodů
  tepelné energie nebo chladu podle § 6 odst. 9,

  f) jako vlastník nebo provozovatel zařízení pro přenos elektřiny nebo
  rozvod elektřiny v rozporu s § 6 odst. 9 nevyhodnocuje účinnost užití
  elektřiny u všech provozovaných zařízení,

  g) jako stavebník nebo jako vlastník budovy nesplní požadavky podle §
  6a odst. 1, nejde-li o případ podle § 6a odst. 8, nebo v rozporu s § 6a
  odst. 2 splnění těchto požadavků nedoloží průkazem podle § 6a odst. 3,
  4 a 5,

  h) jako vlastník budovy v rozporu s § 6a odst. 9 překročí měrné
  ukazatele spotřeby tepla pro vytápění nebo chlazení anebo pro přípravu
  teplé vody,

  i) jako stavebník nebo jako vlastník budovy nevybaví vnitřní tepelné
  zařízení budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným
  spotřebitelům podle § 6a odst. 10 ve lhůtě podle § 14 odst. 2,

  j) jako konečný spotřebitel v rozporu s § 6a odst. 10 neumožní
  instalaci nebo údržbu a kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné
  energie konečným spotřebitelům,

  k) jako vlastník budovy se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení
  anebo dodávku teplé vody podle § 6a odst. 11,

  l) jako vlastník energetického hospodářství nebo budovy, které byly
  povinně podrobeny energetickému auditu nebo na zpracování jejich auditu
  byla využita státní dotace, neposkytne na vyžádání kopii zprávy o
  energetickém auditu podle § 9 odst. 2,

  m) jako osoba uvedená v § 9 odst. 3 písm. a) nebo c) nepodrobí
  energetické hospodářství nebo budovu, k nimž má vlastnické nebo jiné
  užívací právo, energetickému auditu ve lhůtě podle § 14 odst. 3, nebo

  n) jako osoba mající jiné užívací právo než právo vlastnické k
  energetickému hospodářství nebo budově neposkytne v rozporu s § 9 odst.
  7 vlastníku při plnění povinnosti podle § 9 odst. 3 součinnost.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. f), h), j), k) a n) lze uložit
  pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g), i), l) a
  m) pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b),
  c), d) a e) pokutu do 200 000 Kč.

  § 12a

  Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
  deliktu tím, že

  a) jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná
  nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW, nejde-li o
  provozovatele uvedeného v § 6 odst. 6, nezajistí pravidelnou kontrolu
  jeho účinnosti podle § 6 odst. 2,

  b) jako vlastník nebo provozovatel zařízení sloužícího pro vytápění se
  jmenovitým výkonem nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do
  provozu nezajistí jednorázovou kontrolu kotle nebo vnitřních rozvodů
  tepelné energie podle § 6 odst. 3,

  c) jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná
  nebo  pevná  paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW nezajistí
  pravidelnou kontrolu jeho účinnosti podle § 6 odst. 4,

  d) jako vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým
  chladicím výkonem vyšším než 12 kW nezajistí pravidelnou jeho kontrolu
  podle § 6 odst. 7,

  e) jako vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie
  nebo vlastník vnitřního rozvodu tepelné energie nebo chladu nezajistí
  účinnost užití energie nebo vybavení rozvodů nebo vnitřních rozvodů
  tepelné energie nebo chladu podle § 6 odst. 9,

  f) jako vlastník nebo provozovatel zařízení pro přenos elektřiny nebo
  rozvod elektřiny v rozporu s § 6 odst. 9 nevyhodnocuje účinnost užití
  elektřiny u všech provozovaných zařízení,

  g) jako stavebník nebo jako vlastník budovy nesplní požadavky podle §
  6a odst. 1, nejde-li o případ podle § 6a odst. 8, nebo v rozporu s § 6a
  odst. 2 splnění těchto požadavků nedoloží průkazem podle § 6a odst. 3,
  4 a 5,

  h) jako vlastník budovy v rozporu s § 6a odst. 9 překročí měrné
  ukazatele spotřeby tepla pro vytápění nebo chlazení anebo pro přípravu
  teplé vody,

  i) jako stavebník nebo jako vlastník budovy nevybaví vnitřní tepelné
  zařízení budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným
  spotřebitelům podle § 6a odst. 10 ve lhůtě podle § 14 odst. 2,

  j) jako konečný spotřebitel v rozporu s § 6a odst. 10 neumožní
  instalaci nebo údržbu a kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné
  energie konečným spotřebitelům,

  k) jako vlastník budovy se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení
  anebo dodávku teplé vody podle § 6a odst. 11,

  l) jako vlastník energetického hospodářství nebo budovy, které byly
  povinně podrobeny energetickému auditu nebo na zpracování jejich auditu
  byla využita státní dotace, neposkytne na vyžádání kopii zprávy o
  energetickém auditu podle § 9 odst. 2,

  m) jako osoba uvedená v § 9 odst. 3 písm. a) nebo c) nepodrobí
  energetické hospodářství nebo budovu, k nimž má vlastnické nebo jiné
  užívací právo, energetickému auditu ve lhůtě podle § 14 odst. 3, nebo

  n) jako osoba mající jiné užívací právo než právo vlastnické k
  energetickému hospodářství nebo budově neposkytne v rozporu s § 9 odst.
  7 vlastníku při plnění povinnosti podle § 9 odst. 3 součinnost.

  (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
  deliktu dále tím, že

  a) jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo
  dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů
  neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle §
  4 odst. 6,

  b) jako výrobce elektřiny nebo tepelné energie nezajistí u nově
  zřizovaných zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie nebo u
  zařízení na výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí
  změna dokončených staveb, minimální účinnost užití energie podle § 6
  odst. 1,

  c) jako výrobce nebo dovozce nebo prodejce uvede na trh spotřebiče
  energie v rozporu s § 6 odst. 10,

  d) jako provozovatel budov pro účely uvedené v § 6a odst. 6 neumístí
  průkaz na veřejně přístupném místě v budově do 4 let od nabytí
  účinnosti tohoto zákona,

  e) jako výrobce tepla se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než 5
  MW

  t
  v rozporu s § 7 odst. 1 nepodrobí dokumentaci stavby energetickému
  auditu z hlediska zavedení výroby elektřiny,

  f) jako výrobce elektřiny z tepelných procesů se zdrojem o součtovém
  výkonu zdroje vyšším než 10 MW

  e
  v rozporu s § 7 odst. 2 nepodrobí dokumentaci stavby energetickému
  auditu z hlediska zavedení dodávky tepla,

  g) jako tuzemský výrobce nebo dovozce hromadně vyráběných energetických
  spotřebičů v rozporu s § 8 odst. 1 nevybaví tyto spotřebiče štítky
  vyhovujícími požadavkům podle § 8 odst. 3, 6 nebo nezpracuje technickou
  dokumentaci podle § 8 odst. 7,

  h) jako prodejce energetických spotřebičů uvedených v prováděcím
  právním předpisu^6c) v rozporu s § 8 odst. 4 nabídne energetický
  spotřebič bez energetického štítku, nebo

  i) jako tuzemský výrobce, dovozce nebo distributor hromadně vyráběných
  energetických spotřebičů použije v rozporu s § 8 odst. 5 značky,
  symboly nebo popisy, které by mohly uvést zákazníka v omyl, nebo

  j) v rozporu s § 8 odst. 8 jako prodejce energetických spotřebičů
  nabízející tyto spotřebiče v rámci zásilkového obchodu, v katalozích
  nebo jinou cestou, nezajistí, aby se zájemce mohl seznámit s technickou
  dokumentací ještě před uzavřením kupní smlouvy.

  (3) Společenství vlastníků jednotek se dopustí správního deliktu tím,
  že

  a) nesplní požadavky podle § 6a odst. 1, nejde-li o případ podle § 6a
  odst. 8, nebo v rozporu s § 6a odst. 2 splnění těchto požadavků
  nedoloží průkazem podle § 6a odst. 3, 4 a 5,

  b) v rozporu s § 6a odst. 9 překročí měrné ukazatele spotřeby tepla pro
  vytápění nebo chlazení anebo pro přípravu teplé vody,

  c) nevybaví vnitřní tepelné zařízení budovy přístroji regulujícími
  dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům podle § 6a odst. 10 ve
  lhůtě podle § 14 odst. 2, nebo

  d) se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení anebo dodávku teplé
  vody podle § 6a odst. 11.

  (4) Energetický auditor se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 9 odst. 1 zpracuje neobjektivní zprávu o energetickém
  auditu,

  b) neposkytne na vyžádání kopii zprávy o energetickém auditu podle § 9
  odst. 2,

  c) provede energetický audit v případech uvedených v § 10 odst. 10,

  d) provede energetický audit bez pojištění podle § 10 odst. 11,

  e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10 odst. 12,

  f) použije evidenční číslo energetického auditora v rozporu s § 10
  odst. 13, nebo

  g)  nevede chronologický seznam energetických auditů a ostatních
  činností nebo jej na vyžádání nepředloží podle § 10 odst. 14.

  (5) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) jako osoba provádějící kontrolu kotlů uvedených v § 6 odst. 2 až 4
  nesplňuje požadavky uvedené v § 6 odst. 5,

  b) jako osoba provádějící kontrolu klimatizačních systémů uvedených v §
  6 odst. 7 nesplňuje požadavky podle § 6 odst. 8, nebo

  c) jako zpracovatel průkazu nesplňuje požadavky podle § 6a odst. 7.

  (6) Za správní delikt se uloží pokuta

  a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), h),
  j), k) a n) a odstavce 3 písm. b) a d),

  b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g),
  i), l) a m), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. b), c), d) e),
  f) a g) a odstavce 5 písm. a), b) a c),

  c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
  b), c), d) a e),

  d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a),
  d), e), f), h), i) a j) a odstavce 4 písm. a),

  e) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b),
  c) a g).

  § 12b

  Společná ustanovení ke správním deliktům

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
  vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
  právní povinnosti zabránila.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
  správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
  k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
  správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
  dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická
  inspekce^7a). V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní
  působnosti se nachází místo spáchání správního deliktu. O odvolání
  rozhoduje ústřední inspektorát.

  (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
  osoby^7b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona
  o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (6) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

  (7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

  § 13

  Ochrana zvláštních zájmů

  (1) Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy^8) při ochraně zájmů
  chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádí Ministerstvo obrany,
  Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo spravedlnosti, pokud u některých
  staveb tato ministerstva vykonávají působnost stavebních úřadů.

  (2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy^8)
  při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádějí
  jiné stavební úřady, než jsou stavební úřady uvedené v odstavci 1. V
  těchto řízeních vydává závazná stanoviska, jejichž rozsah stanoví
  prováděcí právní předpis.

  (3) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při
  pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace,
  pokud umisťují nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k
  distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení.
  V těchto případech vydává stanovisko v rozsahu stanoveném prováděcím
  právním předpisem.

  (4) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro určení energetických
  zařízení, k nimž vydává stanovisko ministerstvo nebo Státní energetická
  inspekce.

  § 13a

  Kontrola

  Kontrolu  dodržování  ustanovení  tohoto zákona upravuje zvláštní
  zákon^2).

  HLAVA VI

  SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  § 14

  (1) Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí být
  splněna do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (2) Povinnost podle § 6a odst. 10 vybavit vnitřní tepelná zařízení
  budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie musí být splněna
  do 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (3)  Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí,
  příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) a fyzické a
  právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let
  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi
  provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit. Tato
  lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční spotřeba energie vyšší
  než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě se
  lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím,
  že energetický audit musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona.

  (4) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se v řízení ve
  věcech upravených v tomto zákoně podle správního řádu^9).

  (5) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 až 10 a § 13.

  (6) Práce na zpracování územní energetické koncepce musí být zahájeny
  do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (7)  Povinnost  zpracovávat  energetický  audit se nevztahuje na
  energetické hospodářství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební
  povolení,  nebo byla zahájena nebo ukončena výstavba nebo změna
  dokončené stavby

  a) do 31. prosince 2001 se státní dotací poskytnutou ministerstvem v
  rámci programu, nebo

  b) do 31. prosince 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem
  životního  prostředí,  Ministerstvem  pro  místní  rozvoj,  nebo
  Ministerstvem zemědělství.

  ČÁST DRUHÁ

  ÚČINNOST

  § 15

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

  * * *

  Zákon č. 359/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o
  hospodaření energií, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (29. října
  2003).

  Zákon č. 694/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o
  hospodaření energií, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (31. prosince
  2004).

  Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných
  zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání
  obnovitelných zdrojů), nabyl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního
  měsíce následujícím po dni jeho vyhlášení (1. srpna 2005).

  Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o
  hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem
  1. července 2006, s výjimkou ustanovení bodu 17 § 6 odst. 2, 3 a 4,
  která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, a bodu 17 § 6 odst. 7 a
  bodu 19 § 6a odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.

  Předseda vlády:

  Ing. Paroubek v. r.

  1) Směrnice Rady č. 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezování emisí
  oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince
  2002 o energetické náročnosti budov.

  1a) Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
  plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.

  1b) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
  správy  v  energetických  odvětvích  a o změně některých zákonů
  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  2a) Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti
  obsahu územní energetické koncepce.

  3) § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

  4) § 139b odst. 1 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  4a) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
  zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

  Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
  podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování
  ovzduší.

  Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících
  látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací,
  zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře,
  přípustné  míry  obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky
  autorizace  osob,  požadavky  na vedení provozní evidence zdrojů
  znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

  4b) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost
  užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

  4c) § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
  a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
  pozdějších předpisů.

  4d) § 5 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
  autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
  techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

  5) Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  5a) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
  výstavbu.

  5b) § 5 odst. 3 písm. a), e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
  povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
  inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

  6) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
  pozdějších předpisů.

  6a) Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti
  užití energie při spotřebě tepla v budovách.

  6b) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a
  dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro
  vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení
  vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku
  tepelné energie konečným spotřebitelům.

  6c) Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování
  energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické
  dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické
  spotřebiče uváděné na trh.

  6d) Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti náležitostí
  energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů.

  6e) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
  změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

  7) § 116 občanského zákoníku.

  7a) § 92 odst. 1 a § 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
  podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích a o změně
  některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  7b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

  8) § 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  9) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
  pozdějších předpisů.


Celý text ve formátu PDF (134 kB)

 

Datum uveřejnění: 1. července 2006 Poslední změna: 25. srpna 2006 Počet shlédnutí: 6639