LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 317/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2005 č. 317 o schválení účasti Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava na programu Implementační dohody Mezinárodní energetické agentury v oblasti spolupráci na poli konverze paliv ve fluidním loži použité při výrobě čisté energie

V l á d a

I. s c h v a l u j e účast Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
na programu Implementační dohody Mezinárodní energetické agentury v oblasti spolupráci na poli konverze paliv ve fluidním loži použité při výrobě čisté energie, obsažené v části IV materiálu č.j. 330/05 (dále jen „Dohoda“) s tím, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ponese veškeré náklady vzniklé její účastí na Dohodě;

II. u r č u j e Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava jako smluvní stranu Dohody;

III. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu podepsat dopis Výkonnému výboru Mezinárodní energetické agentury, obsažený v části III materiálu č.j. 330/05, jímž určuje Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava jako smluvní stranu Dohody.


Provede:
ministr průmyslu a obchoduPředseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.

 

Datum uveřejnění: 16. března 2005 Poslední změna: 17. září 2005 Počet shlédnutí: 2198