LEGISLATIVA

353/2002 Sb.

Nařízení vlády kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

    


353/2002 Sb.
             NAŘÍZENÍ VLÁDY
          ze dne 3. července 2002,
    kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
        provozování ostatních stacionárních
          zdrojů znečišťování ovzduší

   Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon"):

§ 1


Předmět úpravy

   (1) Tímto nařízením se  v souladu s právem Evropských
společenství1)  stanoví emisní  limity, podmínky  provozování
a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší podle §  4 odst. 4 zákona (dále  jen "zdroj") do
jednotlivých kategorií zdrojů.

   (2) Toto nařízení se nevztahuje na
a) spoluspalování odpadů s palivy ve zdrojích, které je uvedeno ve
  zvláštním právním předpisu,2)
b) zdroje, které emitují těkavé organické sloučeniny z procesů
  aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu,
  které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu.3)

§ 2


Základní pojmy

   Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) vyjmenovaným zdrojem - zdroj uvedený v příloze č. 1 nebo
  č. 2 k tomuto nařízení,
b) nevyjmenovaným zdrojem - zdroj neuvedený v příloze č. 1 nebo č.
  2 k tomuto nařízení,
c) zvláště velkým zdrojem4) - zdroj se zvláště významným vlivem na
  kvalitu ovzduší uvedený v příloze č. 1 nebo příloze č. 2
  k tomuto nařízení nebo ve zvláštním právním předpisu,4)
d) velkým zdrojem - zdroj s velmi významným vlivem na kvalitu
  ovzduší uvedený v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení nebo
  zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního
  ohřevu je vyšší než 5  MW, nebo zdroj, který při svém
  projektovaném výkonu a při hmotnostní koncentraci znečišťující
  látky odpovídající emisnímu limitu překračuje limitní roční
  hmotnostní tok emise alespoň 1 nebo více z dále uvedených
  znečišťujících látek množství
  1. 200 t tuhých znečišťujících látek,
  2. 300 t oxidu siřičitého,
  3. 4 t  chloru a  jeho těkavých  anorganických sloučenin
    uváděných jako chlor,
  4. 10 t těkavých organických látek uváděných jako celkový
    organický uhlík ze zdrojů,
  5. 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako
    oxid dusičitý (dále jen "oxidy dusíku"),
  6. 1 t sulfanu,
  7. 2 t těkavých anorganických sloučenin fluoru uváděných jako
    fluor,
  8. 50 t oxidu uhelnatého,
  9. 50 t amoniaku, nebo
  10. v případě jakékoli další ze znečišťujících látek nebo
    jejich stanovené skupiny uvedené v seznamu znečišťujících
    látek  překračuje její  celková roční  emise zjištěná
    z hodinového  průměru  desetinásobek  hmotnostního toku
    rozhodujícího pro stanovení limitní koncentrace v odpadním
    plynu,
e) středním zdrojem - zdroj s významným vlivem na kvalitu ovzduší
  uvedený v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, nebo zdroj,
  u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je
  roven nebo vyšší než 0,2 kW, nebo zdroj, který překračuje při
  svém nejvyšším projektovaném výkonu za nejméně příznivých
  provozních podmínek s ohledem  na ochranu ovzduší a při
  hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu
  roční hmotnostní tok emise alespoň u 1 nebo více znečišťujících
  látek v množství od 10 do 100 % uvedených v písmenu d) bodech
  1 až 10 nebo překračuje-li při maximálním projektovaném výkonu
  zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému
  emisnímu limitu hodinovou  emisi stanovenou jako rozhodný
  hmotnostní  hodinový tok  emisí znečišťující  látky, nebo
  stanovené skupiny znečišťujících látek, pro stanovení obecného
  emisního  limitu postupem  uvedeným ve  zvláštním právním
  předpisu,5)
f) malým zdrojem - zdroj, který nelze zařadit podle písmen c) až
  e),
g) stávajícím zdrojem - zdroj, na který bylo vydáno stavební
  povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí do dne nabytí účinnosti
  tohoto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak,
h) novým zdrojem - zdroj, na který bylo vydáno pravomocné stavební
  povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí ode dne nabytí účinnosti
  tohoto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak,
i) přímým procesním ohřevem - ohřev, u kterého jsou znečišťující
  látky  vzniklé  spalováním  paliv  odváděny  společně  se
  znečišťujícími látkami emitovanými technologickým procesem,
j) zemědělským  zdrojem -  zdroj emisí  amoniaku a  dalších
  znečišťujících látek z provozu zemědělských technologií uvedený
  v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3


Vyjmenované zdroje a jejich kategorizace

   (1) Kategorie vyjmenovaných zdrojů, specifické emisní limity
a technické podmínky jejich provozu jsou uvedeny v příloze č. 1
nebo č. 2 k tomuto nařízení. Technické a další podmínky provozu
vyjmenovaných zdrojů obsahují požadavky na konstrukci a vybavení
zdroje nebo na jeho provozování, které specifické emisní limity
doplňují nebo nahrazují.

   (2) Pro vyjmenované zdroje platí specifické emisní limity
a technické podmínky jejich provozu uvedené v příloze č. 1 nebo č.
2 k tomuto nařízení a dále lze uplatnit obecné emisní limity
u znečišťujících látek, pro které nejsou specifické emisní limity
stanoveny. Obecné emisní limity se uplatňují postupem podle § 9
odst. 4 zákona.


§ 4


Nevyjmenované zdroje

   Na zdroje, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 1 nebo č.
2 k tomuto nařízení, se vztahují obecné emisní limity stanovené
zvláštním právním předpisem.5) Kategorizace nevyjmenovaných zdrojů
se stanoví podle § 2 písm. d) až f) tohoto nařízení.


§ 5


Postup stanovení obecných emisních limitů

   (1) Pokud pro danou znečišťující látku nebo stanovenou
skupinu látek není u zdroje stanoven specifický emisní limit
a dojde-li k vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovených
skupin tak, aby byly plněny obecné emisní limity, orgán kraje
v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje")
a) stanoví obecné emisní limity těch znečišťujících látek nebo
  jejich  stanovených skupin,  u nichž  činí při nejvyšším
  projektovaném výkonu zdroje  a při hmotnostní koncentraci
  odpovídající jejich obecnému emisnímu limitu vypočtený roční
  hmotnostní tok více než 4 % hodnoty ročních hmotnostních toků
  znečišťujících látek uvedených v § 2 písm. d),
b) stanoví obecné emisní limity jiných látek, jejichž emise lze
  u zdroje prokazatelně předpokládat a které mají významný vliv
  na kvalitu ovzduší v místě působení zdroje, především jedná-li
  se o oblast podle § 7 odst. 1 zákona,
c) stanoví obecné emisní limity dalších látek na základě vlastního
  posouzení nebo odborného posudku a odůvodní je ve vydaném
  rozhodnutí,
d) u zvláště velkého zdroje posoudí stanovení emisních limitů
  podle § 6 u všech znečišťujících látek v tomto ustanovení
  uvedených, pro které nejsou u zdroje stanoveny specifické
  emisní limity.

   (2) Od plnění stanovených emisních limitů podle odstavce 1
písm. b) a c) lze upustit u těch znečišťujících látek nebo jejich
stanovených skupin, u kterých výsledky autorizovaného měření emisí
prokáží nebo odborný posudek doloží, že jejich emise jsou pod
úrovní 10 % obecného emisního limitu a pod 10 % limitního emisního
toku.


§ 6


Emisní limity zvláště velkých zdrojů

   Při vydávání povolení podle § 17 odst. 1 a 2     zákona u zvláště
velkých zdrojů se stanoví obecné emisní limity a další podmínky
jejich uplatňování v souladu s § 5 u těchto znečišťujících látek
a) tuhé znečišťující látky,
b) oxid siřičitý,
c) oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý
  (oxidy dusíku),
d) oxid uhelnatý,
e) sulfan,
f) thioethery a thioalkoholy,
g) amoniak a amonné soli vyjádřené jako amoniak (amoniak),
h) těkavé organické látky vyjádřené jako organický uhlík (VOC),
i) těžké kovy a jejich sloučeniny vyjádřené jako kov (těžké kovy),
j) azbest (suspendované částice, vlákna),
k) chlor a jeho plynné sloučeniny vyjádřené jako Cl (chlor),
l) fluor a jeho plynné sloučeniny vyjádřené jako F (fluor),
m) arzen a jeho sloučeniny vyjádřené jako As (arzen),
n) kyanidy vyjádřené jako CN (kyanidy),
o) karcinogenní  a  mutagenní  látky  nebo látky ovlivňující
  reprodukci6) (karcinogeny),
p) polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany
  (PCDD a PCDF),
r) pachové látky,
pokud pro tyto znečišťující látky nejsou v příloze č. 1 nebo č. 2 k
tomuto nařízení stanoveny specifické emisní limity.§ 7


Společná ustanovení

   Pro účely zpoplatňování emisí znečišťujících látek podle §
19 zákona a vedení provozní evidence podle § 13 zákona se považuje
soubor všech zdrojů znečišťování ovzduší téhož provozovatele,
které jsou umístěny v jediném provozním celku nebo areálu, za
společný zdroj. Kategorii společného zdroje určuje kategorie
zdroje, která je podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona nejvyšší.


§ 8


Přechodná ustanovení

   (1) Splnění zpřísněných nebo nově uložených specifických
emisních limitů u všech zdrojů, kterým je toto nařízení stanoví,
zajistí provozovatelé nejpozději do 1. ledna 2005. Do té doby
provozovatelé dodržují  emisní limity platné  do dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení a postupují podle bodu 0.4. přílohy č.
1 k tomuto nařízení. Toto ustanovení se nevztahuje na emisní
limity pro pachové látky.

   (2) Pokud zákon zakládá u již provozovaného zdroje povinnost
změnit nebo nově zpracovat soubor technickoprovozních parametrů
a technickoorganizačních opatření (provozní řád) podle § 11 odst.
2 zákona, učiní tak provozovatel nejpozději do 31. května 2003.

   (3) Provozovatelé stávajících zdrojů provedou první měření
emisí u
a) zvláště velkých zdrojů do 31. března 2003,
b) velkých zdrojů nejpozději do 1 kalendářního roku ode dne
  posledního  jednorázového měření,  které bylo prokazatelně
  provedeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení,
c) středních zdrojů, u kterých se dodržování emisních limitů
  dosahuje úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo
  použitím zařízení  k čištění odpadního  plynu a poslední
  jednorázové měření nebylo prokazatelně provedeno po 1. lednu
  2000, nejpozději do 31. prosince 2003,
d) středních zdrojů, u kterých se dodržování emisních limitů
  dosahuje úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo
  použitím zařízení  k čištění odpadního  plynu a poslední
  jednorázové měření proběhlo prokazatelně po 1. lednu 2000,
  nejpozději do 3 kalendářních roků od data tohoto měření.

   (4) U stávajících zvláště velkých zdrojů, kde ne-jsou obecné
emisní limity stanoveny postupem podle § 5, požádá provozovatel
orgán kraje o jejich stanovení do 2 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.


§ 9


Účinnost

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

             Předseda vlády:
            Ing. Zeman v. r.

         Ministr životního prostředí:
            RNDr. Kužvart v. r.


Příl.1


Kategorie vyjmenovaných zdrojů, emisní limity
   a požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování
           technologického procesu

0. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

0.1. POUŽITÁ OZNAČENÍ

Pro účely této přílohy se užívá označení:
a) vztažné podmínky A pro emisní limit znamenají koncentraci
  příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,325
  kPa, 293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé
  látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku),
b) vztažné podmínky B pro emisní limit znamenají koncentraci
  příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (101,325
  kPa, 293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé
  látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku),
c) vztažné podmínky C pro emisní limit znamenají koncentraci
  příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních
  podmínek,
d) "nest." u emisních limitů,  u výrobních emisí a měrných
  výrobních emisí značí, že pro uvedenou znečišťující látku není
  stanoven specifický limit,
e) VOC značí těkavé organické látky vyjádřené jako organický
  uhlík,
f) NO2 značí oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid
  dusičitý,
g) TZL značí tuhé znečišťující látky,
h) SO2 značí oxid siřičitý,
i) SOx značí oxidy síry (SO2  a SO3), pokud text této přílohy
  neuvádí jinak,
j) NH3 značí amoniak,
k) HCl značí chlorovodík,
l) HF značí fluorovodík,
m) CO značí oxid uhelnatý,
n) O2R značí referenční obsah kyslíku.

0.2. PLATNOST EMISNÍCH LIMITŮ

   V případě, že není v tomto nařízení uvedeno jinak, jsou
stanovené emisní limity platné pro stávající i nové zdroje. Obecné
emisní limity se uplatní postupem podle § 5 tohoto nařízení u
všech vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů.

   Stávající zdroje musí po rekonstrukci nebo generální opravě
plnit emisní limity platné pro nové zdroje.

0.3. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ NA SPALOVÁNÍ ODPADNÍCH
   PLYNŮ

   Všechna (i nouzová) zařízení k likvidaci odpadních plynů se
konstruují tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno
optimální  vedení  spalovacího  režimu  a  snižování  emisí
znečišťujících látek do ovzduší.

   Nejvýše přípustná tmavost kouře je dána emisním limitem.

   Odcházející kouř nesmí být tmavší než 2. stupeň při měření a
hodnocení Ringelmannovou stupnicí. Při zapalování odpadního plynu
na fléře a po dobu nejdéle 10 minut může tmavost kouře dostoupit
až do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice.

PRO NOVÉ ZDROJE

1. Fléra  (pochodeň) je  zařízení pro  snížení emisí  látek
  znečišťujících ovzduší, které pracuje jako
  a) havarijní výpust plynů do vnějšího ovzduší nebo
  b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo
  c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů.

2. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její
  konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při
  posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným
  flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat
  množství přiváděného vzduchu a teploty spalování.

  2.1. V případě kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního
    plynu vstupujícího do fléry je odpadní plyn spalován
    současně  s vhodným  stabilizačním palivem. Spalovací
    zařízení je vybaveno regulací na stálou optimalizaci
    poměru  stabilizačního paliva,  spalovacího vzduchu a
    odpadního plynu.

  2.2. Spalovací prostor fléry je tepelně izolován.

3. Údaje se vyjadřují při referenčním množství kyslíku 11%.

0.4. PLÁN SNÍŽENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH     LÁTEK U TECHNICKÉHO ZDROJE

   Provozovatel zdroje § 8 odst. 1 tohoto nařízení, pokud
nesplňuje zpřísněný nebo nově uložený specifický emisní limit,
vypracuje nejpozději do 30. listopadu 2002 návrh plánu na snížení
emisí znečišťujících látek (dále jen "plán") a předloží ho podle
§ 5 odst. 7 zákona orgánu kraje se žádostí o schválení k jeho
provádění.

1. Postup při zpracování plánu provozovatelem zdroje

Provozovatel v plánu uvede:
a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů
  provozní evidence,
b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických
  postupů,
c) způsob odvádění znečišťujících látek do vnějšího ovzduší,
d) dosavadní provozní řád zpracovaný podle § 11 odst. 2 zákona,
  jedná-li se o zvláště velký nebo velký zdroj,
e) návrh provozního řádu pro období uplatňování plánu,
f) dosavadní způsob zjišťování emisních koncentrací znečišťujících
  látek a množství vypouštěných znečišťujících látek,
g) kopie protokolů o autorizovaných měřeních emisí provedených u
  zdroje podle právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti
  zákona,
h) údaje obsažené v souhrnné provozní evidenci, zejména celkové
  množství vypuštěných emisí vykazované za uplynulá 2 léta,
i) porovnání  stávající  technologie  s  navrženou  upravenou
  technologií. Uvedení termínu realizace této změny při využívání
  technologického zařízení zdroje,
j) další technickoorganizační opatření,
k) způsob dosažení  a vyhodnocení snížení  emisí a emisních
  koncentrací na úroveň zpřísněných emisních limitů jako výsledku
  plnění plánu,
l) termín zahájení plnění plánu, nejpozději k 1. lednu 2003.
m) termíny a způsob kontrol průběžného plnění plánu,
n) jména, adresy a podpisy provozovatele zdroje a orgánu kraje.

2. Náležitosti a lhůty zpracování, schvalování a plnění plánu
a) plán je zpracováván a schvalován ve 3 vyhotoveních,
b) krajský úřad plán schválí nebo zamítne do 90 dnů od data
  doručení žádosti provozovatele.
c) ukončení účinnosti plánu a jeho splnění se stanoví nejpozději
  od 1. ledna 2005. Tento termín je dobou stanovenou orgánem
  ochrany ovzduší podle § 5 odst. 9 zákona.

3. Postup orgánu kraje při schvalování plánu
a) pokud orgán kraje plán neschválí, vyrozumí o tom provozovatele
  bezodkladně,
b) orgán kraje si vyžádá doplnění nebo upřesnění plánu, pokud to
  uzná za nezbytné, tak, aby schválené znění plánu obsahovalo
  vypořádání všech připomínek a doporučení, které označí jako
  zásadní,
c) pokud orgán kraje po posouzení plán schválí, vyrozumí o tom
  bezodkladně provozovatele, předá mu schválené vyhotovení plánu,
d) předá schválené vyhotovení plánu inspekci,
e) vyrozumí o schválení plánu Ministerstvem životního prostředí
  (dále jen "ministerstvo") zřízenou právnickou osobu podle § 13
  odst. 1 zákona.

1. ENERGETIKA

   Mimo spalovací zdroje uvedené v § 4 odst. 5 zákona

1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny

   Kategorie: zvláště velký zdroj mimo případy zařazení do jiné
kategorie uvedené v textu tabulky

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    VOC
------------------------------------------------------------------
a) Třídění a jiná studená úprava uhlí, (střední zdroj)
100     nest.   nest.   nest.   nest.  -    B
------------------------------------------------------------------
b) Tepelná úprava uhlí
100     nest.   nest.   nest.   50   5    A
------------------------------------------------------------------

   Pro polycyklické aromatické uhlovodíky platí obecný emisní
limit jako specifický limit.

1.2. Výroba koksu - koksovací baterie

   Kategorie: zvláště velký zdroj mimo případy zařazení do jiné
kategorie uvedené v textu tabulky

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    VOC
------------------------------------------------------------------
Otop koksárenských baterií
nest.    1)     500    nest.   nest.  5    B
------------------------------------------------------------------
Příprava koksovací vsázky (střední zdroj)
100     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Koksování3)
2)     nest.   nest.   nest.   nest.  -    -
------------------------------------------------------------------
Vytlačování koksu3)
100 4)   nest.   nest.   nest.   nest.  -    B
------------------------------------------------------------------
Třídění koksu (střední zdroj)
100     nest.   nest.   nest.   nest.  -    B
------------------------------------------------------------------

Odkazy:
1) obsah sulfanu v topném plynu nejvýše 500 mg/m3
2) přípustné viditelné emise budou pro každou koksárenskou baterii
  stanoveny  v  místním  provozním  předpisu  jako  součást
  technicko-organizačních opatření (§ 11 odst. 2 zákona)
3) pro polycyklické aromatické uhlovodíky platí obecný emisní
  limit, vztažné podmínky C
4) zjišťováno jako denní průměr

   Požadavky  na  konstrukci,  vybavení  nebo  provozování
technologického procesu
a) veškeré úniky znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat
  nejnižší možnou míru odsáváním a odprašováním či hermetizací,
  je-li to technicky proveditelné,
b) plnicí plyny (při plnění koksárenských komor) je třeba odvádět
  do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory.
  Podmínky průběhu operačního cyklu je třeba stanovit v provozním
  řádu jako součást technicko-organizačních opatření,
c) množství tuhých látek vypouštěných do ovzduší je omezeno
  hodnotou 0,1 kg/t celkového suchého koksu (cks). Druh a kvalita
  hasicí vody je třeba stanovit v provozním řádu jako součást
  technicko-organizačních opatření,
d) zařízení chemických provozů koksoven je třeba zabezpečit proti
  únikům VOC do vnějšího ovzduší. Závadné vody z přímého chlazení
  plynu nesmějí být v přímém styku s ovzduším,
e) obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických
  provozů nesmí překročit 500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje
  trvale provozním měřením,
f) vypouštění koksárenského plynu  do ovzduší není dovoleno.
  Podmínky pro jeho případné řízené spalování je třeba stanovit v
  provozním řádu jako součást technickoorganizačních opatření
  (§ 11 odst. 2 zákona).

1.3. Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace
   plynů a  minerálních olejů, výroba  energetických plynů
   (generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu

   Kategorie: zvláště velký zdroj

   Obecné emisní limity pro TZL, SO2, NO2, CO, sulfan, amoniak,
polycyklické aromatické uhlovodíky thioethery, thioalkoholy a
pachy jako specifické limity při vztažných podmínkách A.

1.4. Hlubinné uhelné doly

   Kategorie: střední zdroj

   Specifický emisní limit pro methan není stanoven.

   Tímto  nejsou  dotčena  ustanovení  zvláštního  právního
předpisu7).

2. Průmyslová výroba a zpracování kovů

   Požadavky  na  konstrukci,  vybavení  nebo  provozování
technologického procesu:
a) U diskontinuálních pochodů s proměnlivými emisemi jsou emisní
  limity  stanoveny pro  průměrné parametry  technologických
  procesů.
b) Veškeré úniky tuhých znečišťujících látek do ovzduší ze zdrojů
  specifikovaných v kapitole 2 je třeba snižovat na nejnižší
  možnou míru odsáváním a odprašováním či hermetizací, je-li to
  technicky proveditelné.

    
2.1. Zařízení na pražení nebo  slinování kovové rudy včetně
   sirníkové rudy

   Kategorie: zvláště velký zdroj  nebo velký zdroj podle
zvláštního právního předpisu5), mimo případy zařazení do jiné
kategorie uvedené v textu tabulky

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    VOC
------------------------------------------------------------------
Příprava vsázky (stávající střední zdroj)
100     nest.   nest.   nest.   nest.      C
------------------------------------------------------------------
Příprava vsázky (nový střední zdroj)
50     nest.   nest.   nest.   nest.      C
------------------------------------------------------------------
Spékací pásy aglomerace (stávající zdroj)
100     400    400    6000   2)   19    A
                 8000 1)
------------------------------------------------------------------
Spékací pásy aglomerace (nový zdroj)
50     400    400    6000   2)   19    A
                 8000 1)
------------------------------------------------------------------
Manipulace se spečencem3) (stávající střední zdroj)
100     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Manipulace se spečencem3) (nový střední zdroj)
50     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Peletizační závody4) (nový zdroj)
25     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) pro karbonátové rudy
2) plynné anorganické i organické sloučeniny rtuti max. 1 mg/m3
3) jako chlazení, drcení, mletí, třídění
4) jako drcení, sušení, peletizace

2.2. Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli

   Z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního
lití

   Kategorie: zvláště velký zdroj nebo velký zdroj, mimo případy
zařazení do jiné kategorie uvedené v textu tabulky

2.2.1. Výroba železa

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    VOC
------------------------------------------------------------------
Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (stávající střední
zdroj)
100     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (nový střední zdroj)
50     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Odlévání2) (stávající zdroj)
100     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Odlévání (nový zdroj)
50     nest.   400    nest.   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Ohřívače větru (stávající zdroj)
100     1)     1)     6000   nest.  7    A
------------------------------------------------------------------
Ohřívače větru (nový zdroj)
50     1)     400    6000   nest.  7    A
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) platí obecné emisní limity
2) vysoká pec

2.2.2. Výroba oceli

   Např.  konvertory, Siemens-Martinské  pece, dvounístějové
tandemové pece, Marz-Bohlenovy pece

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    VOC
------------------------------------------------------------------
Doprava a manipulace se vsázkou1) (stávající střední zdroj)
100     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Doprava a manipulace se vsázkou1) (nový střední zdroj)
50     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (stávající zdroj)
75     400    400    nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (nový zdroj)
50     400    400    nest.   nest.  -    B
------------------------------------------------------------------
Kyslíkový konvertor (stávající zdroj)
50 2)    nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Kyslíkový konvertor (nový zdroj)
50 2)    nest.   400    nest.   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Elektrické obloukové a pánvové pece s hmotností vsázky do 20 tun
včetně /nad 20 tun (stávající zdroj)
75/50    nest.   400    1000   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Elektrické obloukové pece s kapacitou do 2,5 tuny za hodinu včetně
(nový zdroj)
50     nest.   400    1000   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Elektrické obloukové pece s kapacitou nad 2,5 tuny za hodinu
včetně (nový zdroj)
20     nest.   400    1000   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Pánvové pece (nový zdroj)
50     nest.   400    1000   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Elektrické indukční pece s hmotností vsázky nad 5 tun (stávající
zdroj)
75     nest.   400    1000   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Elektrické indukční pece s kapacitou nad 2,5 t/hod.
50     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je nutno
  provádět s odsáváním a následným čištěním odpadního plynu,
  pokud je to technicky možné; postup je třeba uvést v místním
  provozním  předpisu  jako  součást  technicko-organizačních
  opatření (§ 11 odst. 2 zákona)
2) konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti
  a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro
  případ, že je vypouštěn do ovzduší

2.3. Zařízení na zpracování železných kovů

   Kategorie: zvláště velký zdroj  nebo velký zdroj podle
zvláštního právního předpisu5), mimo případy zařazení do jiné
kategorie uvedené v textu tabulky

2.3.1. Válcovny za tepla

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
50     nest.   400    nest.   nest.      A
------------------------------------------------------------------

   Velkým zdrojem jsou válcovny za tepla o kapacitě 10 až 20 t
surové oceli za hodinu.

   Zvláště velkým zdrojem jsou válcovny za tepla o kapacitě
větší než 20 t surové oceli za hodinu.

   Emisní limity jsou platné pro nové zdroje. Provozovatelé
stávajících zdrojů postupují podle bodu 0.4. této přílohy.

2.3.2. Kovárny

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
50     nest.   400    nest.   nest.  5    A
------------------------------------------------------------------

   Velkým zdrojem jsou kovárny se spotřebou tepelné energie 5 -
20 MW.

   Zvláště velkým zdrojem znečišťování jsou kovárny s buchary o
energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné
energie je větší než 20 MW.

   Emisní  limity  platí  pro  nové  zdroje. Provozovatelé
stávajících zdrojů postupují podle bodu 0.4. této přílohy.

2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů

------------------------------------------------------------------
    
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
50     nest.   400    nest.   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------

   Velký zdroj je zařízení s kapacitou 1 až 2 tuny zpracované
surové oceli za hodinu.

   Zvláště velký zdroj je zařízení s kapacitou větší než 2 tuny
zpracované surové oceli za hodinu.

   Emisní  limity  platí  pro  nové  zdroje  znečišťování.
Provozovatelé stávajících zdrojů postupují podle bodu 0.4. této
přílohy.

2.4. Slévárny železných kovů (slitin železa)

   Kategorie: zvláště velký zdroj  nebo velký zdroj podle
zvláštního právního předpisu5), mimo případy zařazení do jiné
kategorie uvedené v textu tabulky

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1),5)
100     nest.   nest.   nest.   nest. -    C
------------------------------------------------------------------
Tavení v elektrické obloukové peci (stávající zdroj)
75     nest.   400    1000   nest. -    C
------------------------------------------------------------------
Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou vyšší než
20 t/den (nový zdroj)
20     nest.   400    1000   nest. -    A
------------------------------------------------------------------
Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou do 20 t
včetně/den (nový zdroj)
20     nest.   400    1000   nest. -    A
------------------------------------------------------------------
Tavení v elektrické indukční peci (stávající zdroj)
75     nest.   nest.   nest.   nest. -    C
------------------------------------------------------------------
Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou vyšší než
20 t/den (nový zdroj)
20     nest.   nest.   nest.   nest. -    A
------------------------------------------------------------------
Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou do 20 t
včetně/den (nový zdroj)
75     nest.   nest.   nest.   nest. -    C
------------------------------------------------------------------
Kuplovny2) (stávající zdroj)
100     nest.   nest.   1000 3)  nest. -    C
------------------------------------------------------------------
Kuplovny2) s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj)
20     nest.   400.    1000 3)  nest. -    A
------------------------------------------------------------------
Kuplovny2) s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj)
100     nest.   400.    1000 3)  nest. -    A
------------------------------------------------------------------
Tavení v rotační bubnové olejové a plynové peci - kapalná/plynná
paliva (stávající i nový zdroj)
30/20    4)     400    300/200. nest. -    C
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských
  zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků,
  dokončovacích operací
2) plynné znečišťující látky z kychtových plynů je třeba podle
  technických možností odstraňovat
3) v komíně za rekuperátorem horkovětrných kuploven
4) obsah síry v kapalném palivu max. 1% hm.
5) plynné anorganické i  těkavé organické znečišťující látky
  vznikající při výrobě forem a jader je třeba zachycovat
6) zvláště velký zdroj je slévárna železných kovů o výrobní
  kapacitě větší než 20 tun denně

2.5. Zařízení metalurgie neželezných kovů

   Kategorie: zvláště velký zdroj nebo velký zdroj znečišťování
podle zvláštního právního předpisu5), mimo případy zařazení do
jiné kategorie uvedené v textu

2.5.1. Úprava rud neželezných kovů

a) emisní limit pro tuhé znečišťující látky        50 mg/m3
b) při zpracování rud na získání olova,
  odchylně od písmene a)                 10 mg/m3

Velký zdroj znečišťování
Pro nové zdroje jsou stanoveny vztažné podmínky A

2.5.2. Zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, včetně
    slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba
    odlitků apod.)1)

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (stávající
střední zdroj)
100 8)9)  nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (nový střední
zdroj)
50 8)9)   nest.   nest.   nest.   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Pecní agregáty (stávající zdroj)
50 2)5)6)  nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Pecní agregáty (nový zdroj)
50 5)6)   nest.   400    nest.   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Elektrolytická výroba hliníku
30 3)    nest.   nest.   nest.   2 4).  -    C
------------------------------------------------------------------
Tavení neželezných kovů a jejich slitin (stávající zdroj)
75     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Tavení neželezných kovů a jejich slitin (nový zdroj)
50     nest.   400    nest.   nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Žárové pokování zinkem
nest.    nest.   nest.   nest.   10 7)  -    C
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) zvláště velký zdroj je zařízení o kapacitě tavení větší než 4 t
  denně u olova a kadmia nebo 20 t denně u ostatních kovů
2) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech z
  odsávání 100 mg/m3
3) v odpadním plynu z elektrolyzéru; měrné výrobní emise tuhých
  znečišťujících látek, včetně  odsávaných výrobních prostor
  elektrolýzy, zjištěné z denních průměrů nesmí překročit hodnotu
  5 kg/t hliníku
4) z elektrolyzérů i z  výrobních prostor elektrolýzy; měrné
  výrobní emise plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřené
  jako  fluorovodík,  včetně  odsávání  výrobních  prostor
  elektrolýzy, zjištěné z denních průměrů nesmějí překročit
  hodnotu 0,5 kg/t hliníku
5) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech
  při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting 20
  mg/m3
6) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech
  při výrobě olova 10 mg/m3
7) emisní limit pro zinek
8) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských
  zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků,
  dokončovacích operací apod.
9) VOC vznikají při výrobě forem a jader je nutno zachycovat

2.6. Zařízení  na povrchovou  úpravu kovů,  plastů a jiných
   nekovových  předmětů  s  použitím  elektrolytických nebo
   chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3 3)

   Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
50     nest.   1500 1)  nest.   2)   -    B
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) při povrchové úpravě kovů za použití kyseliny dusičné při
  kontinuálně pracujícím zařízení (v lázních)
2) pro jiné znečišťující látky platí ustanovení § 5
3) emisní limity jsou platné pro nové zdroje znečišťování

    
2.7. Povrchová úprava kovů1)

   (Zařízení technologie podle bodu 2.6. s obsahem lázní do
30 m3  -  zejména  procesy  moření, galvanické pokovování4),
fosfatizace, smaltování, leštění, tryskání a související operace)

   Kategorie: střední zdroj znečišťování

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
100 5)/50 6)nest.   1500 2)  nest.   3)   -    C
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) mimo nanášení nátěrových hmot
2) při povrchové úpravě kovů za použití kyseliny dusičné při
  kontinuálně pracujícím zařízení (v lázních)
3) pro jiné znečišťující látky platí ustanovení § 5
4) vztahuje se rovněž na pokovení i nekovových předmětů
5) platí pro stávající zdroje znečišťování
6) platí pro nové zdroje znečišťování

2.8. Obrábění kovů

   Brousicí stroje, zejména brusky na plocho, bezhroté brusky,
broušení obrobků  za účelem dosažení  požadovaných parametrů
výrobku, ostření nástrojů, apod. Platí pro brousicí stroj nebo
skupinu brousicích strojů, s celkovým elektrickým příkonem vyšším
než 1 kW.

   Kategorie: nový střední zdroj znečišťování

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
50     nest.   nest.   nest.   nest.  -    C
------------------------------------------------------------------

3. ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH PRODUKTŮ

   Kategorie: velký zdroj znečišťování mimo případy zařazení do
jiné kategorie uvedené v textu nebo v tabulce

3.1. Zařízení na výrobu cementářského slínku a vápna1)

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
                      [kg/t]
------------------------------------------------------------------
Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice
(střední zdroj)
50     nest.   nest.   nest.   1,5 2),3) -   C
------------------------------------------------------------------
Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (stávající zdroje)
50     400    1800 5)  nest.   1,5 2)  -   C
------------------------------------------------------------------
Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (stávající zdroje)
50     400    1200 5)  nest.   1,5 2) 10   A
------------------------------------------------------------------
Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (stávající
zdroje)
50     nest.   nest.   nest.   1,5 2)  -   C
------------------------------------------------------------------
Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (nové zdroje)
50     400    500    nest.   1,5 2) 10   A
------------------------------------------------------------------
Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu
50     nest.   nest.   nest.   1,5 2)  -   A
------------------------------------------------------------------
Výroba vápna v rotačních pecích
50     nest.   1800    nest.   1,5 3)  -   C
------------------------------------------------------------------
Výroba vápna v šachtových a jiných pecích
50     nest.   1500    4)    1,5 3)  -   C
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení na výrobu
  cementářského slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě
  větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o
  výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o
  výrobní kapacitě větší než 50 t denně
2) výrobní  emise TL  celé cementárny,  včetně skladování a
  manipulace se surovinami a výrobky, zjištěná jako roční průměr
  v kg na 1 t vyrobeného cementu
3) měrná výrobní  emise TL celé vápenky,  vč. skladování a
  manipulace se surovinami a výrobky, zjištěná jako roční průměr
  v kg na 1 t vyrobeného vápna
4) při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v
  odpadních plynech vyšší než 1% obj.
5) uplatní se § 8 odst. 1

3.2. Činnosti s materiály a produkty obsahujícími azbest

   Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování

   Azbest je definován jako vláknité silikáty krocidolit (modrý
azbest), aktinolit, antofylit, chrysolit (bílý azbest), amosit
(hnědý azbest), tremolit.

   Emisní limit je platný pro následující činnosti:
a) práce s azbestem nebo s produkty obsahujícími azbest,
b) demolice budov, konstrukcí a instalací obsahujících azbest,
c) odstraňování azbestu nebo materiálů obsahujících azbest, které
  by mohly vést k uvolnění azbestových vláken.

3.2.1. Stávající zdroje znečišťování1)

   Při všech činnostech s azbestem nebo produkty, které obsahují
azbest, nesmí koncentrace azbestu vypouštěného do vnějšího ovzduší
překročit hodnotu obecného emisního limitu pro azbest.

Odkazy
1) po 1. lednu 2005 platí pro všechny technické zdroje podmínky
  podle bodu 3.2.2.

3.2.2. Nové zdroje znečišťování

   Při všech činnostech s azbestem nebo produkty, které obsahují
azbest, nesmí být koncentrace azbestu v odpadním plynu vyšší než
1000 vláken/m3.

3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken21)

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
Výroba  skla a  sklářských výrobků,  skleněných a ostatních
minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro
bižuterní zpracování (stávající zdroje)
150 1)   500 7)   2500 9)  800 13)  10 5) 13 3)   A
100 2)   1700 8)   1100 10)       5 6) 17 4)   A
            1600 11)       50 14) 22)
              12)       100 15)
------------------------------------------------------------------
Výroba  skla a  sklářských výrobků,  skleněných a ostatních
minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro
bižuterní zpracování (nové zdroje a stávající zdroje po 1. lednu
2007)
------------------------------------------------------------------
150 1)   500 7)   2500 9)  800 13)  10 5)      A
100 2)   1700 8)   1100 10)       5 6) 13 4)   A
            1600 11)       50 14  22)
              12)       100 15)
                        23)
------------------------------------------------------------------
Výroba minerálních vláken s použitím organických pojiv
50 16)   nest.   nest.   nest.   18)   -    C
75 7)
------------------------------------------------------------------
Zpracování a zušlechťování skla (leštění, mačkání, tavení z
polotovarů nebo střepů aj.) a výroba bižuterie s kapacitou nad 5
tun ročně (střední zdroje)
nest.    nest.   nest.   nest.   7 19)  -    C
                       20)
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
 1) při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg/h
 2) při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 2,5 kg/h
 3) pro kontinuální tavicí agregáty
 4) pro diskontinuální tavicí agregáty
 5) pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém
  hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než
  0,05 kg/h
 6) pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém
  hmotnostním toku všech těchto látek hmotnostním toku rovném
    
  nebo vyšším než 0,01 kg/h
 7) při spalování zemního plynu
 8) pro ostatní paliva
 9) regenerační kontinuální tavicí agregáty
10) diskontinuální tavicí agregáty
11) rekuperační kontinuální tavicí agregáty
12) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace
  oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
13) při hmotnostním toku vyšším než 5 kg/h
14) plynné sloučeniny fluoru  vyjádřené jako fluorovodík při
  hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším
15) plynné sloučeniny chloru  vyjádřené jako chlorovodík při
  hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším
16) v odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou
  a ostatních zařízení, která emitují TZL
17) v odpadních  plynech z  usazování, vytvrzování  a sušení
  minerálních vláken s organickými pojivy
18) pro koncentrace VOC v odpadních plynech platí obecné emisní
  limity
19) sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík při hmotnostním
  toku 0,05 kg/h nebo vyšším
20) pro  ostatní charakteristické  znečišťující látky spojené
  s daným technologickým postupem platí obecné emisní limity
21) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení o kapacitě
  tavení větší než 20 t denně
22) při použití kyslíku nebo u pecí s elektrickým otopem se
  neprovádí přepočet na O2R; v případě jiných variant se
  postupuje podle § 4 odst. 10 zákona
23) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3

3.4. Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně nerostných
   vláken5)

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů,
křemence apod. (stávající zdroj)
50 1)    400 2)   1500 2)  nest.   1,5 3) -    C
------------------------------------------------------------------
Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů,
křemence apod. (nový zdroj)
50 1)    400 2)   1500 2)  nest.   1,5 3) -    A
------------------------------------------------------------------
Tavení surovin v kupolových pecích s tavicím výkonem do 10 t/h
včetně /nad 10 t/h (stávající zdroj)
100/75   nest.   nest.   4)    nest.  -    C
------------------------------------------------------------------
Tavení surovin v kupolových pecích (nový zdroj)
50     nest.   nest.   4)    nest.  -    A
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) u všech operací, u nichž dochází k úniku tuhých znečišťujících
  látek do okolního prostředí
2) z výpalu hmoty
3) měrná výrobní emise tuhých znečišťujících látek celé výroby,
  vč. skladování a manipulace se surovinami a výrobky, zjištěná
  jako roční průměr na 1 t vypálené vyrobené hmoty
4) emise oxidu uhelnatého je třeba snižovat na nejnižší možnou
  úroveň s ohledem na technické možnosti a přiměřenost nákladů
5) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení o kapacitě
  tavení větší než 20 t denně

3.5. Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména
   krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček,
   kameniny nebo porcelánu1),2)

Platí obecné emisní limity.

Odkazy:
1) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení o kapacitě pecí
  větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3
2) kategorie zařízení o kapacitě pecí do 4 m3 a s hustotou vsázky
  do 300 kg/m3 se určuje podle § 2 písm. d) až f).

3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba,
   těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého

   Kategorie: střední zdroje znečišťování

   Emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba u
zdroje snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky
dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím
tuhých znečišťujících látek do ovzduší je nutno, s ohledem na
technické možnosti, vybavit podle povahy procesu vodní clonou,
skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením.

   Realizace opatření  musí být odsouhlasena  a pravidelně
vyhodnocována inspekcí.

   Na hranici pozemku kamenolomu nesmí být překročen depoziční
limit pro prašný spad podle zvláštního předpisu8).

3.7. Obalovny živičných směsí a mísírny živic

   Kategorie: velký zdroj znečišťování

Platí obecné emisní limity pro pachové látky

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
Obalovny živičných směsí a mísírny živic
20     1)     nest.   nest.   3)   17 2)  A
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) obsah síry v používaném kapalném palivu nesmí být vyšší než 1%
  hm.
2) pro míchací zařízení; pro ostatní operace vztažné podmínky C
3) pro polycyklické aromatické uhlovodíky platí obecné emisní
  limity.

4. CHEMICKÝ PRŮMYSL

   Kategorie: zvláště velké zdroje podle zvláštního právního
předpisu5) nebo velké zdroje znečišťování mimo případy zařazení do
jiné kategorie uvedené v textu.

4.1. Chemická průmyslová zařízení na výrobu vybraných základních
   organických chemických látek

   Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování

4.1.1. Výroba 1,2 - dichlorethanu a vinychloridu

-------------------------------------------------------------------------------
Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro    Měrná  Vztažné   Pozn.
                         výrobní  podmínky
----------------------------------------------  emise  --------------------
Znečišťující   zjišťovaná v odpadním plynu   [g/g]
látka
-------------------------------------------------------------------------------
       vypouštěném ze zařízením  ze
       do ovzduší  na sniž.emisí sušáren
-------------------------------------------------------------------------------
akrylonitril  -      0,2 1)     -   nest.    C     3)
              5 2)
-------------------------------------------------------------------------------
akrylonitril  -      10       20   nest.    C     4)
-------------------------------------------------------------------------------
akrylonitril  -      10 5)      -   nest.    C     7)
              35 6)
-------------------------------------------------------------------------------
akrylonitril  -      -       25   nest.    C     8)
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) ze zařízení na snižování emisí spalováním
2) na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí
3) výroba vláken
4) výroba a zpracování ACN polymerů
5) při mokrém procesu zvlákňování
6) při suchém procesu zvlákňování
7) spřádání vláken
8) výroba ABS polymerů (hmot)

   Požadavky  na  konstrukci,  vybavení  nebo  provozování
technologického procesu:

Všechny plyny s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken vyšším
než 5 mg/m3, všechny plyny z reaktorů, sběrných nádob na suspenze
a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien, je
třeba odvádět a zneškodňovat v zařízení pro snižování emisí.

4.1.3. Výroba PVC

-------------------------------------------------------------------------------
Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro    Měrná  Vztažné   Pozn.
                         výrobní  podmínky
----------------------------------------------      emise  --------------------
Znečišťující   zjišťovaná v odpadním plynu   [g/t]
látka
-------------------------------------------------------------------------------
       vypouštěném ze zařízením  ze
       do ovzduší  na sniž.emisí sušáren
-------------------------------------------------------------------------------
vinylchlorid  -      5        -   nest.    C     1)
-------------------------------------------------------------------------------
vinylchlorid  -      -        -   10 3)    C     2)
                         100 4)
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) odpadní plyny obsahující vinylchlorid je třeba odvádět a čistit
  termicky likvidovat
2) zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného
  systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním
  průměru
3) u hotového výrobku na jednotku PVC
4) v suspenzi polymeru na jednotku PVC

4.1.4. Výroba a zpracování viskózy

Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

-------------------------------------------------------------------------------
Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro    Měrná  Vztažné   Pozn.
                         výrobní  podmínky
----------------------------------------------  emise  --------------------
Znečišťující   zjišťovaná v odpadním plynu   [g/g]
látka
-------------------------------------------------------------------------------
       vypouštěném ze zařízením  ze
       do ovzduší  na sniž.emisí sušáren
-------------------------------------------------------------------------------
sulfan    -      10       -   nest.    C     -
sirouhlík   -      100       -   nest.    C
-------------------------------------------------------------------------------
sulfan    50      -        -   nest.    C     1)
sirouhlík   400     -        -   200 000 2)  C
-------------------------------------------------------------------------------
sulfan                             C
sirouhlík   200 3)    -        -   nest.         2)
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) ve výrobě kordového hedvábí
2) ve výrobě střiže a textilního hedvábí
3) sumárně pro sulfan a sirouhlík

Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického
procesu
a) Odpadní plyny z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a
  podle technických možností i z ostatních operací je třeba
  odvádět  ke zneškodnění  do zařízení  na snižování emisí
  znečišťujících látek.
b) Zvlákňovací stroje při kontinuálním způsobu zvlákňování je
  třeba  uzavřít, vznikající  plyny odsávat  a zavádět  ke
  zneškodnění do zařízení na snižování emisí.
c) Odpadní vody obsahující sulfan a sirouhlík je třeba odplyňovat
  a odpadní plyny zavádět ke zneškodnění do zařízení na snižování
  emisí.

4.1.5. Výroba gumárenských pomocných přípravků

   Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním
plynu při výrobě sazí nesmí překročit 20 mg/m3 v žádném z úniků do
ovzduší.

   Požadavky  na  konstrukci,  vybavení  nebo  provozování
technologického procesu

   Výrobu sazí je třeba vybavit zařízením na dodatečné spalování
odpadních plynů podle bodu 0.3 této přílohy.

   Podmínky pro jeho řízené spalování je třeba stanovit v
provozním řádu jako součást technickoorganizačních opatření.

   Zařízení na spalování plynů je třeba provozovat nepřetržitě.

4.1.6. Ostatní zařízení

   Kategorizace: zvláště velké zdroje podle zvláštního právního
předpisu5), nebo  velké nebo střední zdroje,  u kterých je
kategorie stanovena podle § 2 písm. d) nebo e) tohoto nařízení.

   Uplatní se obecné emisní limity podle § 5 a případně § 6
tohoto nařízení.

4.2. Chemická průmyslová zařízení na výrobu vybraných základních
   anorganických chemických látek

  Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování

4.2.1. Výroba chloru1)

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise3)
        koncentrace  [kg/g]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
Stávající zdroje
-------------------------------------------------------------------------------
chlor      6 2)               C          -
-------------------------------------------------------------------------------
rtuť              0,002                  -
-------------------------------------------------------------------------------
Nové zdroje
-------------------------------------------------------------------------------
chlor      6 2)               A          -
-------------------------------------------------------------------------------
rtuť              0,00001
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) všechny druhy odpadních plynů obsahujících chlor je třeba
  odvést a zneškodnit ve vhodném zařízení k odstranění chloru
2) v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace
3) vztaženo na výrobní kapacitu chloru v celoročním průměrem
  zjištěném z měsíčních průměrů

4.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/g]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
chlorovodík   25       0,05 1)      C          -
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) zjištěná  z  měsíčního  průměru  na  jednu tunu kyseliny
  chlorovodíkové (přepočteno na 36% kyselinu chlorovodíkovou)

4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)1)

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise4)
        koncentrace
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
Stávající zdroj
-------------------------------------------------------------------------------
sulfan     10 2)     4 4)        C          -
                2 5)
                1,5 6)
-------------------------------------------------------------------------------
Nový zdroj
-------------------------------------------------------------------------------
sulfan     10 2)     4 4)        A          3)
                2 5)
                0,5 7)
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) odpadní plyny z procesu obsahující sulfan je třeba spalovat
2) v odpadním plynu z dodatečného spalování
3) výrobní emise sloučenin síry (v přepočtu na elementární síru)
  je vyjádřená v procentech a vztažená na 1 tunu vyrobené síry
4) u zařízení s denní skutečnou výrobou do 20 t síry včetně
5) u zařízení s denní skutečnou výrobou vyšší než 20 t, až do 50 t
  síry včetně
6) u stávajících zařízení s denní skutečnou výrobou vyšší než 50 t
  síry
7) u nových zařízení s denní skutečnou výrobou vyšší než 50 t síry

4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého

   Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je třeba
zavádět do zařízení na  výrobu kyseliny sírové nebo jiného
zpracovatelského či odsiřovacího zařízení a zneškodnit.

4.2.5. Výroba kyseliny sírové

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/t]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
oxid síry    nest.     2,2 1)       C          -
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) v měsíčním  průměru na  1 tunu  vyrobené kyseliny sírové
  (přepočteno na 100% kyselinu sírovou)

4.2.6.     Výroba amoniaku

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/g]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
amoniak     nest.     0,2 1)       C          -
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) v měsíčním průměru na 1 tunu vyrobeného bezvodého amoniaku

4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/t]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
Stávající zdroje
-------------------------------------------------------------------------------
NO2       450 3)     1,6 1)       A          -
-------------------------------------------------------------------------------
amoniak2)    300      nest.       C          -
-------------------------------------------------------------------------------
Nové zdroje
-------------------------------------------------------------------------------
NO2       350 3)     nest.       A          -
-------------------------------------------------------------------------------
amoniak2)    300      nest.       C          -
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) v měsíčním průměru  na 1 tunu  vyrobené kyseliny dusičné
  (přepočtené na 65% kyselinu dusičnou)
2) v případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem
3) neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné

4.2.8. Ostatní zařízení

   Kategorizace: zvláště velké zdroje podle zvláštního právního
předpisu5), nebo velké nebo střední zdroje, u kterých je kategorie
stanovena podle § 2 písm. d) nebo e) tohoto nařízení.

   Uplatní se obecné emisní limity podle § 5 a případně § 6
tohoto nařízení.

4.3. Chemická průmyslová zařízení na výrobu hnojiv

   Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování

   Pro amoniak, oxidy a další sloučeniny dusíku, sloučeniny
síry, sloučeniny fosforu, sloučeniny draslíku a TZL platí obecné
emisní limity.

4.4. Chemická průmyslová zařízení na výrobu základních prostředků
   na ochranu rostlin a biocidů

   Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování

   Hmotnostní  koncentrace  tuhých  znečišťujících  látek
obsahujících látky těžko odbouratelné, lehce akumulovatelné nebo
vysoce jedovaté (vyhláška č. 192/1988 Sb.) v odpadních plynech z
výroby, rozemílání, míšení, balení či přečerpávání prostředků k
ochraně rostlin před škůdci a plevely nebo k likvidaci škůdců a
plevelů při hmotnostním toku 25 g/h a větším nesmí překročit
hodnotu 5 mg/m3.

4.5. Chemická zařízení na výrobu výbušnin

   Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování

   Uplatní se obecné emisní limity postupem podle § 5.

4.6. Výroba oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc
   fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních
   pigmentů

   Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování

   U výroby oxidu titaničitého včetně navazujících procesů musí
být v okolí zdroje prováděno reprezentativní nepřetržité ověřování
imisních koncentrací TZL a dále SOx (sulfátového procesu) nebo
chloru (chlorový proces).

   Nakládání se zachycenými emisemi látek znečišťujících ovzduší
a řídí podle zvláštního právního předpisu (zákon o odpadech).

4.6.1. Výroba oxidu titaničitého (hlavní výpusti)1),7)

-------------------------------------------------------------------------------

Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/t]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
Sulfátový proces 2),3)
-------------------------------------------------------------------------------
TZL       50       nest.       B          Zařízení
                                    9),10),
                                    11),12)
                                    a další
                                    hlavní
                                    výpusti
-------------------------------------------------------------------------------
SOx4),5)    500 4)     10 5)       B
-------------------------------------------------------------------------------
Chlorový proces
-------------------------------------------------------------------------------
TZL       50       nest.       B
-------------------------------------------------------------------------------
Chlor      5 6)      nest.       B
-------------------------------------------------------------------------------


Odkazy jsou uvedeno v bodu 4.6.2.

4.6.2. Výroby  ostatních pigmentů,  výroba oxidu titaničitého
    (vedlejší výpusti),

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/t]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
TZL       150      nest.       C          8)
        50 12)
-------------------------------------------------------------------------------
TZL       100      nest.       C          13)
-------------------------------------------------------------------------------
TZL       100      nest.       C          14)
-------------------------------------------------------------------------------
TZL       100 16)    nest.       C          15)
        100 17)                        19)
        100 18)
         50 12)
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
 1) výroba oxidu titaničitého
 2) je třeba instalovat zařízení určená k předcházení emisí
  kapiček kyseliny sírové
 3) pro účely bodu 4.6. této přílohy se pod označením SOx rozumí
  plynný oxid siřičitý a sírový včetně kapiček kyseliny sírové;
  zařízení na pražení solí vzniklých z upravovaných odpadů je
  třeba upravit z důvodů  snížení SOx nejlepší dostupnou
  technologií, která nevyžaduje nadměrné náklady
 4) zařízení na koncentraci kyselého odpadu nesmějí vypouštět
  více než 500 mg/m3 SOx v přepočtu na ekvivalent SO2
 5) emise SOx vznikajících ve fázi rozkladu a kalcinace při
  výrobě oxidu titaničitého jsou omezeny na nejvýše přípustnou
  hodnotu 10 kg ekvivalentu SO2 na tunu vyrobeného oxidu
  titaničitého,
 6) emisní limit denní průměrné koncentrace chloru; okamžitá
  maximální koncentrace je přípustná v úrovni maximálně 40
  mg/m3
 7) imise tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého nebo
  chloru  se  zjišťují  kontinuálním  měřením,  kontrolu
  a vyhodnocování monitoringu provádí právnická osoba zřízená
  ministerstvem podle § 6 odst. 8 zákona
 8) vedlejší výpusti výroby oxidu titaničitého
 9) na výstupu ze sušárny
10) z mlýnského okruhu
11) z kalcinace
12) za látkovým filtrem při konečné úpravě produktu (mletí,
  třídění a balení)
13) u provozů výroby litoponu
14) u provozů výroby stálé běloby (blanc fix)
15) při výrobě železitých pigmentů
16) u dehydratačních pecí zelené skalice
17) u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách
18) u sušení pigmentu v rotačních sušárnách
19) u kalcinace, kde  je odtah zaveden  do odlučovače jiné
  technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti
  tohoto odlučovacího zařízení

4.7. Těžba,     doprava, manipulace a skladování zemního plynu

   Při těžbě, dopravě, manipulaci a skladování ropy a zemního
plynu je třeba využít všechna technicky dostupná opatření ke
snížení úniků znečišťujících látek do ovzduší.

Plyny a páry z výrobních zařízení

Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického
procesu:
a) Odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění,
  odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadní
  plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, je třeba
  odvádět k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně je
  třeba využít jiné účinné opatření ke snížení emisí.
b) Ustanovení písmene a) se netýká zařízení pro řešení havarijních
  situací k tomuto účelu  zvlášť konstruovaných, jako jsou
  pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry
  nebo jiné systémy, jisticí zařízení nezávisle na obsluze, pokud
  by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování
  zhoršilo podmínky bezpečnosti práce.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

4.7.1. Podzemní zásobníky zemního plynu

   Kategorizace: střední zdroj

   Uplatní se obecné emisní limity.

   Veškeré kontrolované i nekontrolované úniky zemního plynu
oznámí  provozovatel,  zásobníku  Registru  emisí  a  zdrojů
znečišťování ovzduší v příloze souhrnné provozní evidence, s
udáním termínu a objemu úniku.

4.8. Rafinérie  ropy, petrochemické  zpracování ropy, výroba,
   zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných
   kapalných organických látek

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Provozovatelé zdrojů podle § 1 odst. 2 písm. b) tohoto
nařízení postupují podle zvláštního právního předpisu3).

4.8.1. Skladování a manipulace

Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak
  par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, je třeba
  skladovací nádrže o objemu nad 1000 m3 nebo skladovací nádrže
  zdroje s ročním obratem nad  10 000 m3 uspořádat a vybavit
  takto:
  1. skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být
   opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů
   střechy,
  2. nádrže s pevnou střechou vybaveny vnitřní plovoucí střechou
   s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90% ve
   srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli
   opatření,
  3. nebo je  třeba u nádrží  s pevnou střechou  zajistit
   zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedených
   kapalin s účinností nejméně 99%. K dosažení této účinnosti
   nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné
   zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné.
   Spalování smí být také použito jako druhý stupeň čištění,
  4. nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací a reflexním nátěrem
   s nejméně 70% odrazností sálavého tepla za účelem snížení
   objemových změn kapalin v  nádržích v důsledku výkyvů
   venkovní teploty.

   Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu do 1000 m3 nebo pro
zdroje s ročním obratem do 10 000 m3 platí tato opatření v
přiměřeném rozsahu.

b) Při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa
  při teplotě 293,15 K, například při jejich stáčení z mobilních
  zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích
  nádrží, je třeba zajistit  zachycování, zpětné vracení a
  odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99% a dále:
  1. je třeba používat čerpadla bez úniku přečerpávaných látek,
   například s mechanickou ucpávkou,
  2. alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních
   zásobníků je třeba uzpůsobit k plnění mobilních zásobníků
   spodem,
  3. manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem
   je třeba zajistit tak, aby konec plnicího potrubí byl během
   plnění udržován u dna mobilního zásobníku.

4.8.2. Plyny a páry z výrobních zařízení

   Požadavky  na  konstrukci,  vybavení  nebo  provozování
technologického procesu

   Odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění,
odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadní
plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, je třeba
odvádět k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně je třeba
využít jiné účinné opatření ke snížení emisí.

   Ustanovení bodu a) se netýká zařízení pro řešení havarijních
situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové
pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné
systémy, jisticí zařízení nezávisle na obsluze, pokud by jejich
zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo
podmínky bezpečnosti práce.

4.8.3. Sulfan

   Požadavky  na  konstrukci,  vybavení  nebo  provozování
technologického procesu
a) Odpadní plyny z odsiřovacích zařízení nebo jiných zdrojů s
  hmotnostní koncentrací  sulfanu 6 000  mg/m3 a vyšší  a
  hmotnostním tokem sulfanu 80 kg/hod a vyšším je třeba dále
  zpracovávat.
b) Odpadní plyny podle písmene  a), které nemohou být dále
  zpracovány, je třeba zneškodnit jiným způsobem (například
  spalováním).
c) Hmotnostní koncentrace sulfanu v odpadním plynu nesmí překročit
  10 mg/m3.

4.8.4. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení
    ve fluidní vrstvě

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
50     1700    700    nest.   nest. 17    A
------------------------------------------------------------------

4.8.5. Odpadní vody

a) Odpadní vody je třeba před přívodem do čistírny odpadních vod
  odplynit. Uniklé plyny je třeba zachycovat a zneškodnit.
b) Ustanovení a)  neplatí, pokud je  čistírna odpadních vod
  zastřešená a má asanaci odpadních plynů.

4.9. Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných
   hmot s výjimkou nakládání  s benzinem podle zvláštního
   právního předpisu3)

Kategorie: střední zdroje znečišťování

Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

Platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky.

5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

5.1. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají
   celkovou kapacitu větší než 25 000 t, mimo skládky inertního
   odpadu

Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Při termické likvidaci skládkových plynů je třeba dodržet
zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy.

5.2. Kompostárny

Kategorie: střední zdroje znečišťování

   Platí pro zařízení určená pro průmyslové kompostování.

5.2.1. Stávající zdroje znečišťování

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

5.2.2. Nové zdroje znečišťování

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet
zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy.

6. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ

6.1. Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných
   vláknitých materiálů, papíru a lepenky o výrobní kapacitě
   větší než 20 t denně

6.1.1. Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných
    vláknitých materiálů

Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

-------------------------------------------------------------------------------
Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro    Měrná  Vztažné   Pozn.
                         výrobní  podmínky
----------------------------------------------  emise  --------------------
    
Znečišťující   zjišťovaná v odpadním plynu   [g/t]
látka
-------------------------------------------------------------------------------
       vypouštěném ze zařízením  ze
       do ovzduší  na sniž.emisí sušáren
-------------------------------------------------------------------------------
SO2      -      -       -    2 000 1)   C     2)
-------------------------------------------------------------------------------
Sloučeniny  -      -       -     350 3)   C     4)
síry
vyjádř.jako
síra
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na jednotku
  vyrobené absolutně suché vařákové buničiny
2) při sulfitovém způsobu výroby
3) při centrální likvidaci  zapáchajících látek, na jednotku
  vyrobené absolutně suché vařákové buničiny
4) u sulfátového způsobu výroby

   Požadavky  na  konstrukci,  vybavení  nebo  provozování
technologického procesu

   Při výrobě  buničiny je třeba  využít všechna dostupná
technická řešení ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek z
jednotlivých zdrojů emisí (například varna, odparka, vyvařovací
kolona) a provést místní nebo centrální odsávání odpadních plynů
do zařízení pro snižování emisí.

6.1.2. Průmyslové závody na výrobu lepenky o výrobní kapacitě
    větší než 20 t denně

Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování

   Uplatní se obecné emisní limity podle § 5.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet
zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy.

6.2. Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace)
   nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská
   kapacita je větší než 10 t denně

Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování

   Uplatní se obecné emisní limity podle § 5.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet
zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy.

6.3. Závody na vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská
   kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně

Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování

   Uplatní se obecné emisní limity podle § 5.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet
zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy.

6.4. Potravinářský průmysl

a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně,
b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z:
  I) živočišných surovin (jiných než mléka) o výrobní kapacitě
   větší než 75 t hotových výrobků denně,
  II)rostlinných surovin o výrobní kapacitě větší než 300 t
   hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí),
c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného
  mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)

Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování

   Uplatní se obecné emisní limity podle § 5.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet
zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy.

6.5. Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a
   živočišného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně

Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování

   Uplatní se obecné emisní limity podle § 5.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet
zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy.

6.6. Zařízení na chov hospodářských zvířat a s nimi související
   zemědělské technologie

   Uplatňuje se § 5 odst. 8 zákona a obecný emisní limit pro
amoniak.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Kategorie, emisní limity a další podmínky provozování zdrojů
podle tohoto bodu upravuje příloha č. 2 k tomuto nařízení.

6.7. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí)
   nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování
   uhlíkatých materiálu1)

Kategorie: zvláště velký zdroj

   Emise VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů
je třeba  podle technických možností  a s přihlédnutím  na
přiměřenost nákladů omezovat (například odsávat a zneškodňovat).

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/t]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
TZL       50       nest.       C
-------------------------------------------------------------------------------
VOC       100      nest.       C          2)
-------------------------------------------------------------------------------
VOC       50       nest.       C          3)
-------------------------------------------------------------------------------
VOC       200 2)     nest.       C          4)
-------------------------------------------------------------------------------
VOC       50 2)     nest.       C          5)
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) pro benzo(a)pyren a další karcinogenní látky platí obecné
  emisní limity
2) z formovacích a mísicích zařízení, v nichž se zpracovávají
  smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě
3) z jednotlivých  komorových  pecí,  spojených  komorových a
  tunelových pecí
4) z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a
  uhlíkové cihly
5) z impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační
  prostředky na bázi dehtu

6.8. Krematoria

Kategorie: střední zdroj znečišťování

   Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a
ostatků.

   Platí i pro veterinární  spalovny v případě výhradního
spalování těl zvířat a živočišných zbytků.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

------------------------------------------------------------------
  Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro  O2R  Vztažné
                          [%]  podmínky
------------------------------------------------------------------
TZL     SO2    NO2    CO    jiné
------------------------------------------------------------------
50     nest.   350    100    15 1) 17    A
                      30 2
------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) VOC
2) plynné sloučeniny chloru a  fluoru vyjádřené jako součet
  chlorovodíku a fluorovodíku

   Požadavky  na  konstrukci,  vybavení  nebo  provozování
technologického procesu

   Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu je třeba
udržovat takovou teplotu, která zajišťuje termickou a oxidační
destrukci všech odcházejících nebezpečných látek (nejméně 850
st.C) s dobou setrvání spalin nejméně 1 s.

   Při použití topných olejů musí být spalován olej podle
zvláštního právního předpisu9)

6.9. Veterinární asanační zařízení

Kategorie: střední zdroj znečišťování

   Zařízení na sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv
nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například
kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod., která nespadají
pod bod 6.5.

6.9.1. Stávající zdroje znečišťování

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

6.9.2. Nové zdroje znečišťování

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet
zásady uvedené v bodu 0.3.     této přílohy.

6.10. Zpracování dřeva

Kategorie: střední zdroj znečišťování

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Průmyslové zpracování dřeva (například pily, výroby nábytku,
dřevěných konstrukčních desek včetně dřevotřískových desek apod.)
mimo pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech
(krácení kmenů).

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/t]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
TZL       50 1)     nest.       C          3)
        10 2)                         4),5)
-------------------------------------------------------------------------------
Odkazy:
1) při všech technologických operacích, mimo broušení
2) při broušení ve výrobě dýh  a překližek, ve výrobě desek a
  nábytku
3) emisní limity VOC při výrobě dýh a překližek, výrobě desek a
  nábytku se stanoví individuálně s přihlédnutím k provozním
  podmínkám
4) emisní limity VOC při sušení třísek a pilin se stanoví
  individuálně s přihlédnutím k provozním podmínkám s tím, že je
  třeba realizovat  veškerá dostupná opatření  k jejich co
  nejvyššímu omezení
5) teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby
  nedocházelo k jejich doutnání.

6.11. Čistírny odpadních vod

Kategorie: střední zdroj znečišťování

   Zařízení  s  projektovanou  kapacitou  pro  500 a více
ekvivalentních  obyvatel  nebo  zařízení  určená  pro provoz
technologií  produkujících  odpadní  vody10), nepřevoditelných
na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m3/den.

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

   Platí pro stávající i nové zdroje.

6.12. Udírny (dvou a vícekomorové)

Kategorie: střední zdroje znečišťování

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

6.13. Zařízení na výrobu dřevěného uhlí

Kategorie: střední zdroj znečišťování

   Pro emise CO platí obecný emisní limit

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

6.14. Sanační  zařízení (odstraňování  ropných a chlorovaných
   uhlovodíků z kontaminovaných zemin)

Kategorie zdroje znečišťování:

střední zdroj: zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 tun
uhlovodíků

velký zdroj: zařízení s projektovaným ročním výkonem vyšším než 5
tun uhlovodíků

-------------------------------------------------------------------------------
Znečišťující   Limitní   Měrná výrobní   Vztažné podmínky   Poznámka
látka      hmotnostní   emise
        koncentrace  [kg/t]
        [mg/m3]
-------------------------------------------------------------------------------
VOC       50       nest.       C
-------------------------------------------------------------------------------

6.15. Pražírny kávy

   Platí obecné emisní limity pro pachové látky.Příl.2


Kategorie zemědělských zdrojů znečišťování, emisní limity,
   emisní faktory, plány zavedení zásad správné zemědělské
  praxe u zdrojů znečišťování ovzduší a určení referenčních
   a snižujících technologií chovu hospodářských zvířat

Vysvětlivky platné pro celý bod 1 této přílohy:
1) Není-li údaj o projektované kapacitě k dispozici, nahradí se
  údajem vypočteným z prostoru ustájení s použitím měrného
  prostoru  pro jedno  zvíře stanoveného  zvláštním právním
  předpisem.
2) Je-li údaj o projektované kapacitě v rozporu s platnými
  právními předpisy, nahradí se údajem vypočteným z prostoru
  ustájení  s použitím  měrného prostoru  pro jedno  zvíře
  stanoveného zvláštním právním předpisem.
3) Míněno ustájení dospělých jedinců s výjimkou chovů podle bodu
  1.2. této přílohy.
4) Chovy s nižší projektovanou kapacitou ustájení zvířat jsou malé
  vybrané zdroje znečišťování.

1. KATEGORIE VYJMENOVANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

1.1. Zařízení pro chov drůbeže

a) zařízení  pro intenzivní  chov drůbeže  s projektovanou1)
  kapacitou2) ustájení3) od 40 000 kusů - zvláště velký zdroj,
b) zařízení pro chov drůbeže s projektovanou kapacitou ustájení od
  20 000 do 39 999 kusů - velký zdroj,
c) zařízení pro chov drůbeže s projektovanou kapacitou ustájení od
  1 000 4) do 19 999 kusů - střední zdroj.

1.2. Zařízení pro chov prasat

a) zařízení pro intenzivní chov prasat na porážku (nad 30 kg) s
  projektovanou kapacitou ustájení od 2 000 kusů nebo 750 prasnic
  - zvláště velký zdroj,
b) zařízení pro chov prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou
  kapacitou ustájení od 1 000 do 1 999 kusů nebo od 300 do 749
  prasnic - velký zdroj,
c) zařízení chovu prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou
  kapacitou ustájení od 500 4) do 999 kusů nebo od 150 4) do 299
  prasnic - střední zdroj.

1.3. Zařízení pro stájový chov skotu

a) zařízení intenzivního chovu skotu s projektovanou kapacitou
  ustájení od 1 000 ks - zvláště velký zdroj,
b) zařízení pro chov skotu s projektovanou roční kapacitou chovu
  skotu od 500 do 999 kusů - velký zdroj,
c) zařízení s projektovanou roční kapacitou pro chov skotu od
  180 4) do 499 kusů - střední zdroj.

1.4. Zařízení pro stájový chov jiných zvířat nebo mláďat skotu,
   prasat nebo drůbeže

   Kategorie těchto chovů se určuje podle bodu 1.3., přičemž za
počty kusů skotu se dosadí kusy přepočtených zvířecích (dobytčích)
jednotek podle výpočtu. Za dobytčí jednotku (dále jen DJ) se
považuje dojnice o hmotnosti 500 kg. Jedna DJ představuje emisní
hodnotu 25 kg NH3 za rok.

1.5. Náležitosti zdrojů

a) Ke zdroji znečišťování zařazenému do příslušné kategorie a
  skupiny podle bodů 1.1 až 1.4 náleží i plochy rostlinné výroby
  a činnosti,  pokud  jsou  spojeny  s  nakládáním  látkami
  uvolňujícími emise amoniaku a pachových látek pocházejícími z
  provozu zdroje.
b) Ke zdrojům znečišťování uvedeným v bodech 1.1 až 1.4 nenáleží
  spalovací zdroje, spalovny odpadu a technické stacionární
  zdroje nezemědělských technologií v případech, pokud jsou
  umístěny v provozních areálech zemědělských zdrojů. U těchto
  zdrojů se ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami řídí
  podle zvláštních právních předpisů.

2. EMISNÍ LIMITY A DALŠÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH
  ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

a) Pro všechny zemědělské zdroje znečišťování uvedené v bodu 1
  této přílohy je platný specifický emisní limit pro amoniak na
  úrovni obecného emisního limitu pro tuto znečišťující látku.
b) Pro všechny zemědělské zdroje znečišťování uvedené v bodu 1
  této přílohy platí specifický emisní limit pro pachové látky 50
  QUER/m3.
c) Platí obecné emisní limity pro pachové látky.
d) Při aplikacích statkových hnojiv  na pozemky, které jsou
  využívány pro zemědělskou výrobu, provozovatelé minimalizují
  emise amoniaku a pachových  látek do ovzduší a dodržují
  ustanovení zvláštních předpisů11), agrotechnické normy a lhůty
  jimi stanovené.
e) Při jiných způsobech využití statkových hnojiv provozovatelé
  dodržují obecné  emisní limity pro  znečišťující látky a
  specifický emisní limit pro pachové látky 50 QUER/m3, nejsou-li
  pro použitá zařízení a technologie předepsány zákonem a jeho
  prováděcím     právním předpisem další specifické emisní limity pro
  znečišťující látky.
f) Emise  znečišťujících látek  je třeba  ze zdrojů odvádět
  kontrolovaným způsobem, v souladu s ustanoveními zákona a se
  stanovisky a povoleními vydanými podle § 17 zákona.
g) Inspekce postupuje podle § 5  a § 6 tohoto nařízení, pokud
  shledá závažné důvody pro stanovení obecných emisních limitů
  pro další znečišťující látky.
h) V bodu 8 této přílohy jsou uvedeny referenční a snižující
  technologie emisí amoniaku  u chovů hospodářských zvířat.
  Doplňování seznamu ověřených  snižujících technologií bude
  každoročně zveřejňováno ve Věstníku Ministerstva životního
  prostředí.

3. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ
  VYPOUŠTĚNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

a) Provozovatel zdroje znečišťování podle bodu 1 této přílohy může
  předložit podle § 5 odst. 8 zákona krajskému úřadu plán
  zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování
  ovzduší. Žádost doloží návrhem plánu zpracovaným podle § 5
  odst. 9 zákona a tohoto nařízení. Datem schválení plánu
  krajským úřadem přestává být provozovatelem zdroje podle bodu
  2. V případě, že dvě po sobě následující kontroly inspekce
  zjistí neplnění schváleného plánu provozovatelem, orgán kraje
  na návrh inspekce plán zruší.
b) Provozovatel zdroje znečišťování podle bodu 1 této přílohy,
  který nepostupuje podle písmene a), prokazuje dodržení emisních
  limitů autorizovaným měřením emisí znečišťujících a pachových
  látek podle zvláštního předpisu5) a podle této přílohy.
c) Provozovatelé všech zdrojů podle bodu 1 této přílohy vedou
  provozní evidenci chovu (dále jen "evidence") a z jejích údajů
  zpracovávají a předávají souhrnnou provozní evidenci podle
  zvláštního předpisu5). V rámci provozní evidence průběžně
  vykazují počty zvířat chovaných u zdroje v průběhu kalendářního
  roku.
d) Provozovatelé všech zdrojů podle bodu 1 této přílohy zjišťují
  množství znečišťujících látek jako roční emisi a uvádějí ho v
  souhrnné provozní evidenci. Provozovatel zdroje podle bodu 1
  zjišťuje toto množství v souladu s výpočtem pomocí emisního
  faktoru uvedeného v bodu 6 této přílohy. Provozovatel zdroje
  podle písmene b) doloží stejný výpočet také provedeným měřením
  emisí.
e) Emisní faktory pro jednotlivé kategorie a skupiny zdrojů jsou
  uvedeny v bodu 6 této přílohy.

4. PLÁN  ZAVEDENÍ ZÁSAD  SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ  PRAXE U ZDROJE
  ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

   Provozovatel zdroje podle bodu  1 této přílohy ověřuje
dodržování  stanovených emisních  limitů a  dalších podmínek
provozování stanovených v bodu 2 a měří emise, pokud nezpracuje
pro svůj zdroj plán na zavedení zásad správné zemědělské praxe u
zdroje znečišťování ovzduší (dále jen "plán"), nepředloží tento
plán ke schválení krajskému úřadu podle § 5 odst. 8 zákona a
schválený plán dále důsledně neplní.

4.1. Postup při  zpracování plánu provozovatelem  zdroje již
   uvedeného do provozu a provozovaného

4.1.1. Provozovatel v plánu uvede:

a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů
  provozní evidence,
b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických
  postupů,
c) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských
  zvířat,
d) způsob odvádění znečišťujících látek do vnějšího ovzduší,
e) dosavadní provozní řád zpracovaný podle § 11 odst. 2 zákona,
  jedná-li se o zvláště velký či velký zdroj,
f) návrh provozního řádu pro období uplatňování plánu,
g) dosavadní způsob zjišťování emisních koncentrací znečišťujících
  látek a množství vypouštěných znečišťujících látek,
h) kopie protokolů o autorizovaných měřeních emisí provedených u
  zdroje podle právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti
  zákona,
i) údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména celkové množství
  vypuštěných emisí amoniaku vykazovaná za uplynulé 2 roky,
j) referenční nebo snižující technologie podle bodu 8 této přílohy
  pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a
  kejdy a způsoby zapravení na podle, u kterých je deklarován
  emisní hmotnostní tok amoniaku do vnějšího ovzduší, a které
  budou v rámci plánu u zdroje instalovány. Porovnání stávající
  technologie chovu s navrženou snižující technologií. Uvedení
  termínu realizace jako změny při využívání technologického
  zařízení zdroje ve smyslu § 17, odst. 2 písm. f) zákona,
k) další technickoorganizační opatření,
l) spalovací zdroje, zdroje nezemědělských technologií, případně
  spalovny odpadů provozované v areálu zemědělského zdroje,
m) vyhodnocení snížení emisí amoniaku a pachových látek jako
  výsledku plnění plánu,
n) termín zahájení plnění plánu,
o) termíny a způsob kontrol průběžného plnění plánu,
p) termíny či lhůty doplňování plánu,
r) jména, adresy a podpisy provozovatele zdroje a krajského úřadu.

4.1.2. Náležitosti a lhůty zpracování, schvalování a plnění plánu

a) plán je zpracováván a schvalován ve 3 vyhotoveních,
b) plán orgán kraje schválí či zamítne do 90 dnů od data doručení
  žádosti provozovatele. V případě přerušení řízení podle bodu 3
  písm. a) této přílohy uvedená lhůta v rozmezí dat odeslání
  přerušení  a příjmu  doplňujících dokladů  vedených podle
  spisového řádu krajského úřadu neprobíhá,
c) plán se zpracovává na dobu podle § 5 odst. 9 zákona. Může být
  zrušen pouze rozhodnutím krajským úřadem podle bodu 3 písm. a)
  této přílohy nebo na základě písemné žádosti provozovatele
  zdroje k datu, o kterém rozhodne orgán kraje,
d) provozovatel v rámci plánu volí podle bodu 4.1.1 písm. j)
  snižující technologie odpovídající alespoň kategorii zdroje
  (jako zvláště velkého, velkého, středního nebo malého zdroje).
  Přiřazení snižujících technologií ke kategoriím zdrojů je
  uvedeno v bodu 8 této přílohy.

4.1.3. Postup krajského úřadu při schvalování plánu

a) pokud orgán kraje plán neschválí, vyrozumí o tom provozovatele
  bezodkladně,
b) orgán kraje si vyžádá doplnění nebo upřesnění plánu, pokud to
  uzná za nezbytné, tak, aby schválené znění plánu obsahovalo
  vypořádání všech připomínek a doporučení, které označí jako
  zásadní,
c) pokud orgán kraje po posouzení plán schválí, vyrozumí o tom
  bezodkladně provozovatele, předá mu schválené vyhotovení plánu,
d) předá schválené vyhotovení plánu inspekci,
e) vyrozumí o schválení plánu ministerstvem zřízenou právnickou
  osobu podle § 13 odst. 1 zákona.

4.2. Postup při zpracování plánu provozovatelem zdroje v rámci
   stavebního nebo kolaudačního řízení

4.2.1. Provozovatel v plánu uvede

a) identifikační údaje stavby nebo rekonstrukce zdroje, podle
  nichž je vedena v rámci stavebního nebo kolaudačního řízení,
b) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských
  zvířat,
c) návrh zařazení zdroje do kategorie a skupiny zdrojů podle bodu
  1 této přílohy,
d) povolení inspekce podle § 17 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo d)
  zákona,
e) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických
  postupů,
f) způsob odvádění znečišťujících látek do vnějšího ovzduší,
g) návrh provozního řádu pro období uplatňování plánu,
h) kopie protokolů o autorizovaných měřeních emisí provedených u
  rekonstruovaného  zdroje před  rekonstrukcí podle právních
  předpisů platných do data nabytí účinnosti zákona,
i) údaje souhrnné provozní evidence, zejména celková množství
  vypuštěných emisí amoniaku vykazovaná za uplynulé 2 roky u
  rekonstruovaného zdroje,
j) technické prostředky pro měření koncentrací amoniaku,
k) referenční nebo snižující technologie podle bodu 8 této přílohy
  pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a
  kejdy a způsoby zapravení na pole, u kterých je deklarován
  emisní hmotnostní tok amoniaku do vnějšího ovzduší, které budou
  v rámci plánu     u zdroje instalovány, a termíny jejich realizace
  jako změny využívání technologického zařízení zdroje ve smyslu
  § 17 odst. 2 písm. f) zákona,
l) spalovací zdroje, zdroje nezemědělských technologií, případně
  spalovny odpadů, které budou nebo jsou provozovány v areálu
  zemědělského zdroje,
m) vyhodnocení snížení emisí amoniaku a pachových látek jako
  výsledku plnění plánu,
n) termín zahájení plnění plánu,
o) termíny či lhůty doplňování plánu,
p) termíny a způsob kontrol průběžného plnění plánu,
r) jména, adresy a podpisy provozovatele zdroje a krajského úřadu.

4.2.2. Zásady a lhůty pro zpracování,schvalování a plnění plánu:

a) plán je zpracován a schvalován ve 3 vyhotoveních,
b) plán orgán kraje schvaluje nebo zamítá ve lhůtě do 90 dnů od
  data doručení žádosti provozovatele,
c) plán se zpracovává na dobu podle § 5 odst. 9 zákona. Může být
  zrušen pouze rozhodnutím krajského úřadu nebo na základě
  písemné žádosti provozovatele zdroje k datu, o kterém rozhodne
  orgán kraje,
d) provozovatel v rámci plánu volí podle bodu 4.2.1. písm. k) této
  přílohy snižující technologie odpovídající alespoň kategorii
  zdroje (jako zvláště velkého, velkého, středního či malého
  zdroje). Přiřazení snižujících technologii ke kategoriím zdrojů
  je uvedeno v bodu 8 této přílohy.

4.2.3. Postup krajského úřadu při schvalování plánu:

a) pokud orgán kraje plán neschválí, vyrozumí o tom provozovatele,
b) orgán kraje si vyžádá doplnění nebo upřesnění plánu, pokud to
  uzná za nezbytné, tak, aby schválené znění plánu obsahovalo
  vypořádání všech připomínek a doporučení, které označí jako
  zásadní,
c) pokud orgán kraje po posouzení plán schválí, vyrozumí o tom
  provozovatele a předá mu schválené vyhotovení plánu,
d) současně předá schválené vyhotovení plánu inspekci a
e) vyrozumí o schválení plánu ministerstvem zřízenou právnickou
  osobu (§ 13 odst. 1 zákona).

5. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA MĚŘENÍ EMISÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ
  VYPOUŠTĚNÝCH  ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK  U ZEMĚDĚLSKÝCH  ZDROJŮ
  ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

a) Emise zjišťované měřením prokazují provozovatelé jednorázovým
  měřením s použitím prostředků pro kontinuální měření emisí
  amoniaku nebo jednorázovým měřením.
b) Měřením jsou zjišťovány emise amoniaku, případně dalších látek,
  pro něž má daný zdroj znečišťování určeny emisní limity.
c) Vybudování místa pro měření emisí (měřící místo) provádí
  provozovatel.
d) Od měření lze upustit v případech, kdy
  1. nelze dostupnými technickými prostředky zaručit, že měření
   odráží skutečný stav znečišťování ovzduší,
  2. provozovatel zdroje plní schválený plán na zavedení zásad
   správné zemědělské praxe u zdrojů znečišťování ovzduší.
e) Při měření za použití prostředků pro kontinuální měření emisí
  amoniaku se měření provádí nejméně po dobu 24 hodin.
f) Další požadavky na měření v odpovídajícím rozsahu, vztahující
  se například na přístroje pro měření stavových, srovnávacích a
  vztažených veličin nebo na nakládání s výsledky měření, stanoví
  zvláštní právní předpis5).
g) Pokud tato příloha nestanoví jinak, platí pro měření emisí,
  zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek a vedení
  provozní evidence zvláštní prováděcí právní předpis5).

6. EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE

(kgNH3.zvíře-1.rok-1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIE ZVÍŘAT          Stáj   Hnůj   Kejda   Zapravení   Pastva   Celkový
                                do půdy          emisní
                                             faktor
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Stáj+  Stáj+
                                          hnojiště pastva
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SKOT - Stelivové ustájení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
dojnice    optimální      10,0   2,5    0    12,0     2,4  24,5   24,5
       způsob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       zastaralý      12,0   2,5    0    12,0     2,4  26,5   26,4
       způsob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
telata,býci, optimální       6,0   1,7    0    6,0     1,8  13,7   13,8
jalovice   způsob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       zastaralý       9,5   1,7    0    6,0     1,8  16,7   16,8
       způsob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezstelivové ustájení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
telata,jalovice,býci        5,5   0    2,5    5,0     1,8  13,0   12,3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PRASATA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
selata               2,0   0    2,0    2,5      0     6,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------
prasnice              4,3   0    2,8    4,8      0     11,9
---------------------------------------------------------------------------------------------------
prasnice březí           7,6   0    4,1    8,0      0     19,7
---------------------------------------------------------------------------------------------------
prasata výkrm            3,2   0    2,0    3,1      0     8,3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Drůbež
---------------------------------------------------------------------------------------------------
nosnice               0,12   0    0,2    0,13     0     0,27
---------------------------------------------------------------------------------------------------
brojleři              0,10  0,01    0    0,10     0     0,21
---------------------------------------------------------------------------------------------------
husy a kachny            0,35  0,03    0    0,35     0     0,73
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:

Optimálním způsobem ustájení skotu se rozumí:
a) dojnice ve volném stelivovém ustájení s intenzivní přirozenou
  ventilací,
b) ostatní skot, tj. jalovice a býci průměrné živé hmotnosti 350
  kg v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací.

   Zastaralým způsobem ustájení skotu se rozumí: dojnice ve
vazném stelivovém ustájení s nucenou ventilací

7. EMISNÍ FAKTORY PRO ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE PODLE OBJEMU ODPADU

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie zvířat      Objem produkovaných exkrementů [m3.rok-1]      Emisní faktor
                                        [kgNH3.m-3rok-1]
---------------------------------------------------------------------------------------------------
           střední zdroj    velký zdroj    zvláště velký
                               zdroj
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Skot
---------------------------------------------------------------------------------------------------
dojnice        od 2 500 do     od 5 100 do    nad 7 700       2,27
             5 099        6 699
---------------------------------------------------------------------------------------------------
jalovice       od 2 200 do     od 4 400 do    nad 6 600       2,27
             4 399        6 599
---------------------------------------------------------------------------------------------------
telata        od 1 100 do     od 2 200 do    nad 3     300       4,55
             2 199        3 299
---------------------------------------------------------------------------------------------------
býci         od 2 100 do     od 4 300 do    nad 6 400       2,33
             4 299        6 399
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Prasata
---------------------------------------------------------------------------------------------------
selata        od 3 000 do     od 6 100 do    nad 10 100      1,59
             6 099       10 099
---------------------------------------------------------------------------------------------------
prasnice       od 3 100 do     od 6 300 do    nad 10 200      1,51
             6 299       10 199
---------------------------------------------------------------------------------------------------
březí prasnice    od 2 700 do     od 5 500 do    nad 8 800       1,78
             5 499        8 799
---------------------------------------------------------------------------------------------------
prasata výkrm     od 5 200 do     od 9 800 do    nad 15 000      0,99
             9 799       14 999
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Drůbež
---------------------------------------------------------------------------------------------------
nosnice        od 1 300 do     od 2 600 do    nad 3 900       3,85
             2 599        3 899
---------------------------------------------------------------------------------------------------
brojleři       od 1 100 do     od 2 300 do    nad 3 400       4,35
             2 299        3 399
---------------------------------------------------------------------------------------------------
krůty         od 1 800 do     od 3 500 do    nad 5 300       2,83
             3 499        5 299
---------------------------------------------------------------------------------------------------
kachny a husy     od 600 do      od 1 100 do    nad 1 700       9,01
             1 099        1 699
---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Referenční a snižující technologie emisí amoniaku u chovů
  hospodářských zvířat

SKOT - Stelivové ustájení

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Referenční technologie         Ověřená snižující technologie      Procento snížení
stručný popis             stručný popis              emisí amoniaku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané ve stájovém prostředí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
boxové ustájení            odkliz kejdy několikrát denně       50% 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    zakrytí povrchu jímek fólií        60% 2)
betonové nebo
ocelové jímky na kejdu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    pevné víko nebo zastřešení jímky      80% 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    pokrytí povrchu jímky rašelinou,      40% 1)
                    slámou,
                    olejem nebo jiným materiálem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    bioreaktory                85% 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ponechání chlévského hnoje       ponechání v klidu do vytvoření      35 - 50% 2)
volně na statkovém hnojišti      přírodní krusty
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    zastřešení hnoje              80% 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
rozmetání hnoje přímo na        zapravení do půdy při orbě do 12    80%-orná půda3)
pole                  hodin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    zapravení do půdy při orbě do 24    60%-orná půda2)
                    hodin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
rozstřik kejdy             pásový postřik             30%-orná půda1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    vlečená botka              40%-trávní porost2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    injektáž - otevřená štěrbina      60%-trávní porost3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    injektáž - uzavřená štěrbina      80%-orná půda3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

PRASATA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Referenční technologie         Ověřená snižující technologie      Procento snížení
stručný popis             stručný popis              emisí amoniaku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané ve stájovém prostředí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
technologie suchého krmení       technologie krmení s enzymatickými     40% 3)
                    látkami
---------------------------------------------------------------------------------------------------
plně roštová podlaha         částečně roštová podlaha (50%)       20% 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    částečně roštová podlaha - kovové     40% 2)
                    rošty
---------------------------------------------------------------------------------------------------
hluboká podestýlka           ošetření hluboké podestýlky        60% 3),2)
                    enzymatickými látkami
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    zakrytí povrchu jímek folií        60% 2)
betonové nebo ocelové
jímky na kejdu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    pevné víko nebo zastřešení jímky      80% 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    pokrytí povrchu jímky rašelinou,      40% 1)
                    slámou, olejem nebo jiným materiálem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    bioreaktory                85% 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    biotechnologické přípravky         40% 2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
rozmetání hnoje přímo na pole     zapravení do půdy při orbě       80%-orná půda3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    zapravení do půdy při orbě do 24    60%-orná půda2)
                    hodin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
rozstřik kejdy             pásový postřik             30%-orná půda1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    vlečená botka              40%-trávní porost2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                        injektáž - otevřená štěrbina      60%-trávní porost3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    injektáž - uzavřená štěrbina      80%-orná půda3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

DRŮBEŽ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Referenční technologie         Ověřená snižující technologie      Procento snížení
stručný popis             stručný popis              emisí amoniaku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané ve stájovém prostředí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
technologie krmení a napájení     technologie krmení a napájení       40% 1),2),3)
bez enzymatických látek        s enzymatickými látkami
---------------------------------------------------------------------------------------------------
větrání bez rekuperačních       větrání s rekuperačními výměníky      25% 2),3)
výměníků
---------------------------------------------------------------------------------------------------
klecový chov nosnic          hnojový pás s nuceným sušením,       80% 2)
                    uskladnění mimo budovu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    odkliz nejméně dvakrát týdně do      90% 3)
                    uzavřených jímek
---------------------------------------------------------------------------------------------------
stáje s hlubokou podestýlkou      ošetření hluboké podestýlky        70% 2),3)
                    enzymatickými látkami
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané na skládkách hnoje
---------------------------------------------------------------------------------------------------
betonové nebo ocelové jímky      zakrytí povrchu jímek fólií        60% 2)
na chlévský hnůj
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    pokrytí povrchu jímky rašelinou,      40% 1)
                    slámou, olejem nebo jiným materiálem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    bioreaktory                85% 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    biotechnologické přípravky         40% 2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
rozmetání hnoje přímo na pole     zapravení do půdy při orbě       80%-orná půda3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    zapravení do půdy při orbě do 24    60%-orná půda2)
                    hodin
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Přiřazení a volba použití snižujících technologií při zpracování
plánu  zavedení  zásad  správné  zemědělské  praxe u zdroje
znečišťování ovzduší:

   Provozovatel v rámci plánu volí podle bodů 4.1.1 písm. j) a
4.2.1 písm. k) snižující technologie odpovídající kategorie zdroje
(zvláště velké, velké, střední  nebo malé zdroje) popřípadě
technologii  účinnější. Přiřazení  snižujících technologií  k
jednotlivým kategoriím zdrojů se provádí podle bodu 4.1.2 písm. d)
a bodu 4.2.2 písm. d) této přílohy.

Přiřazení je provedeno podle odkazů v tabulce uvedené v tomto
bodu:

Odkazy:
1) snižující technologie vyžadovaná pro střední a malé zdroje,
2) snižující technologie vyžadovaná pro velké zdroje a vhodná pro
  střední a malé zdroje,
3) snižující technologie vyžadovaná pro zvláště velké zdroje a
  vhodná pro všechny další kategorie zdrojů.

    
    1) Směrnice Rady 84/360/EHS, o boji se znečišťováním ovzduší
  z průmyslových závodů.
  Směrnice  Rady  87/217/EHS,  o  předcházení  a  omezování
  znečišťování životního prostředí azbestem.
  Směrnice Rady 92/112/EHS, o postupech ke slaďování programů
  omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady
  z průmyslu oxidu titaničitého.
  Směrnice Rady 96/61/EC,  týkající se integrované prevence
  a omezování znečišťování.
        2) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity
  a další podmínky pro spalování odpadu.        3) Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity
  a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
  znečišťování  ovzduší emitujících  těkavé organické  látky
  z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování
  a distribuce benzinu.
        4) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
  znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
  některých zákonů (zákon o integrované prevenci).        5) Vyhláška  č.  356/2002  Sb.,  kterou  se  stanoví seznam
  znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání
  zpráv  a  informací,  zjišťování  množství  vypouštěných
  znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování
  zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky
  na vedení  provozní evidence zdrojů  znečišťování ovzduší
  a podmínky jejich uplatňování.
        6) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických
  přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
  č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000
  Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb.
         7) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
  a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,
  zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č.
  128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb.,
  zákona č. 325/2001 Sb., zákona č. 206/2002 a zákona č.
  206/2002 Sb.
         8) Nařízení vlády č. 350/2002, kterým se stanoví imisní limity
  a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení
  kvality ovzduší.         9) Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na
  kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.
        10) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
  zákonů (vodní zákon).
        11) Například zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných
  půdních  látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích
  a substrátech a o agrotechnickém zkoušení půd, ve znění zákona
  č. 308/2000 Sb.


 

Datum uveřejnění: 3. července 2002 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 6519