LEGISLATIVA

365/2009 Sb.

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

365

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2009

o Pravidlech trhu s plynem


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) upravuje

a)
pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k podzemnímu zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a podzemnímu zásobníku plynu a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,

b)
postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

a)
termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,

b)
postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

c)
rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

d)
postup provozovatele podzemního zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu z podzemního zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,

e)
druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání,

f)
pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,

g)
termíny a postup při změně dodavatele plynu,

h)
postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,

i)
postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na mezinárodní přepravu plynu.


§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
domácí zónou - vymezené území provozovatele distribuční soustavy připojené k přepravní soustavě a k níž je připojeno alespoň 90 000 odběrných míst zákazníků,

b)
finančním zajištěním - zajištění závazků finančního charakteru subjektu zúčtování vznikajících z obchodních vztahů na trhu s plynem,

c)
hraničním bodem - souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou na území České republiky a zahraničními přepravními nebo distribučními soustavami,

d)
organizovaným krátkodobým trhem s plynem - denní trh s plynem a vnitrodenní trh s plynem organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování,

e)
nevyužitou tolerancí - rozdíl mezi tolerancí subjektu zúčtování se znaménkem systémové odchylky v daném plynárenském dni a celkovou skutečnou odchylkou subjektu zúčtování v daném plynárenském dni,

f)
nominací závazku dodat a závazku odebrat - oznámení, kterým subjekt zúčtování operátorovi trhu ohlašuje množství plynu, které hodlá do plynárenské soustavy dodat nebo z ní odebrat,

g)
nominací přepravy - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli přepravní soustavy množství plynu, které hodlá přepravit přes příslušný bod přepravní soustavy,

h)
nominace uskladňování - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli podzemního zásobníku plynu množství plynu, které hodlá vtlačit nebo vytěžit,

i)
nominace distribuce - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli distribuční soustavy množství plynu, které hodlá distribuovat bodem přeshraničního plynovodu nebo předávacím místem nebo souhrnem předávacích míst výrobny plynu,

j)
normalizovaným typovým diagramem dodávky - posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu skupiny zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě,

k)
odpovědností za odchylku - povinnost subjektu zúčtování vyrovnat naturálním plněním nebo vypořádat finančně odchylku vzniklou v souvislosti s jeho závazkem dodat či odebrat plyn z plynárenské soustavy,

l)
pevným diagramem dodávky - dodávka plynu charakterizovaná předem stanovenou pevnou výší dodávky plynu v odběrném místě pro plynárenský den,

m)
plynárenským dnem - časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin následujícího kalendářního dne,

n)
plynárenským měsícem - časový úsek začínající prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce a končící uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce,

o)
přepočteným typovým diagramem dodávky - normalizovaný typový diagram dodávky přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,

p)
přeshraničním plynovodem - plynovod spojující distribuční soustavu a zahraniční přepravní nebo distribuční soustavu,

q)
registrovaným účastníkem trhu s plynem - účastník trhu s plynem, kterému operátor trhu na základě registrace umožňuje přístup do svého informačního systému,

r)
skladovací kapacitou - provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu v m3 a k němu vztažený těžební a vtláčecí výkon v m3/den a vztažená těžební a vtláčecí křivka v m3/den; skladovací kapacita celého virtuálního zásobníku plynu je souhrnem skladovacích produktů tvořených různou kombinací provozního objemu a těžebního a vtláčecího výkonu,

s)
mimotoleranční odchylkou - odchylka subjektu zúčtování nad povolenou toleranci,

t)
normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území celého státu,

u)
renominací závazku dodat a závazku odebrat - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace závazku dodat a odebrat,

v)
renominací přepravy - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace přepravy,

w)
renominací uskladňování - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace uskladňování,

x)
renominací distribuce - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace distribuce,

y)
skladovacím rokem - časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března následujícího kalendářního roku,

z)
skutečným množstvím plynu - množství plynu stanovené na základě hodnot obchodního měření; pro účely vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek se za skutečné množství plynu dále považují hodnoty stanovené na základě alokačních pravidel a na základě typových diagramů dodávek.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)
alokačním pravidlem - způsob přidělení množství plynu subjektu zúčtování na hraničním bodu, bodu podzemního zásobníku plynu nebo bodu přeshraničního plynovodu,

b)
subjektem zúčtování - účastník trhu s plynem, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

c)
systémovou odchylkou - součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v plynárenském dni upravený o využití služby flexibility,

d)
třídou typového diagramu dodávky - souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky,

e)
službou flexibility - způsob fyzického vyrovnávání přepravní soustavy založený na předání plynu na virtuálním prodejním bodu na základě smlouvy mezi provozovatelem přepravní soustavy a subjektem zúčtování; služba flexibility je definována termínem podání požadavku provozovatele přepravní soustavy na dodávku nebo odběr plynu a povinností subjektu zúčtování tento požadavek přijmout a je charakterizována celkovým objemem plynu v MWh a maximálním denním dodaným a odebraným množstvím plynu v MWh na plynárenský den,

f)
virtuálním prodejním bodem - místo, kde se provádí nominace závazku dodat plyn do plynárenské soustavy a závazku odebrat plyn z plynárenské soustavy,

g)
virtuálním zásobníkem plynu - souhrn všech podzemních zásobníků plynu jednoho provozovatele podzemního zásobníku plynu,

h)
vyhodnocením odchylek - stanovení odchylky jednotlivých subjektů zúčtování v tisícinách MWh v daném plynárenském dni,

i)
vypořádáním odchylek - finanční nebo naturální vypořádání mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky,

j)
závazkem dodat - závazek subjektu zúčtování dodat do plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním prodejním bodě,

k)
závazkem odebrat - závazek subjektu zúčtování odebrat z plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním prodejním bodě,

l)
novou skladovací kapacitou - první rezervace skladovací kapacity uvedené do užívání po 1. lednu 2010,

m)
měřením typu A - průběhové měření s dálkovým přenosem dat,

n)
měřením typu B - ostatní průběhové měření,

o)
měřením typu C - neprůběhové měření,

p)
korigovaným typovým diagramem dodávek - přepočtený typový diagram dodávek korigovaný na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu.


§ 3

Trh s plynem

(1) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky.

(2) Trh s plynem se uskutečňuje s využitím číselných kódů a číselníků spravovaných operátorem trhu. Číselné kódy jsou používány pro označení odběrných míst zákazníků, předávacích míst přeshraničních plynovodů, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou, předávacích míst mezi distribučními soustavami, předávacích míst mezi podzemním zásobníkem plynu a přepravní soustavou a účastníků trhu s plynem s výjimkou zákazníků.

(3) Odběrné místo zákazníka, předávací místo výrobny plynu a distribuční soustava jsou přiřazeny pouze do jedné domácí zóny podle místa připojení.

(4) Množství plynu na výstupu z distribuční soustavy je pro plynárenský den rovno množství plynu na vstupu do distribuční soustavy a změně akumulace v distribuční soustavě.

(5) Vstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu, předávací místa přeshraničních plynovodů a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy. Výstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, odběrná místa zákazníků, předávací místa přeshraničních plynovodů, virtualizovaná odběrná místa představující ztráty provozovatele distribuční soustavy v jednotlivých distribučních soustavách a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy. Mezi všemi vstupními a výstupními body plynárenské soustavy se nachází virtuální prodejní bod.

(6) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu se považují za zákazníky v rozsahu ztrát a vlastní spotřeby.


Přeprava plynu

§ 4

(1) Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování pro hraniční bod nebo bod virtuálního zásobníku plynu.

(2) Přepravu plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě.

(3) Přepravu plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy pro souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou. Přepravní kapacita se rezervuje ve výši podle právního předpisu upravujícího způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen2).

(4) Přeprava plynu pro virtuální bod provozovatele přepravní soustavy se nesjednává. Virtuální bod provozovatele přepravní soustavy slouží výhradně pro potřeby provozovatele přepravní soustavy a pro fyzické vyrovnávání odchylek.

(5) Přeprava plynu se uskutečňuje přes vstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.

(6) Přeprava plynu se uskutečňuje přes výstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu, odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.

(7) Vstupní bod virtuálního zásobníku plynu je vstupem do přepravní soustavy. Výstupní bod virtuálního zásobníku plynu je výstupem z přepravní soustavy.

(8) Provozovatel přepravní soustavy charakterizuje body přepravní soustavy zejména užívaným názvem a výší kapacity.


§ 5

(1) Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování rezervaci standardní pevné přepravní kapacity, denní pevné přepravní kapacity, standardní přerušitelné přepravní kapacity nebo denní přerušitelné přepravní kapacity. Žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu se podává nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00 hodin před uskutečněním přepravy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu a v případě kladného vyhodnocení zašle návrh smlouvy o přepravě plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5 pracovních dnů do 16:00 hodin od podání žádosti. Žadatel o uzavření smlouvy přijme návrh na uzavření smlouvy o přepravě plynu tak, aby přijetí návrhu na uzavření smlouvy o přepravě plynu nabylo účinnosti dva pracovní dny do 12:00 hodin před uskutečněním přepravy.

(2) Žádost o rezervaci standardní přepravní kapacity a denní přepravní kapacity se podává elektronicky. Žádost o rezervaci přepravní kapacity obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Standardní přepravní kapacita a denní přepravní kapacita se rezervuje pro hraniční body a body virtuálních zásobníků plynu.

(4) Přeprava plynu při rezervaci standardní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá. Standardní přepravní kapacitu pro hraniční body a body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 24 plynárenských měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podle § 6 odst. 1. Standardní přepravní kapacitu pro bod virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat i na období delší, maximálně však na dobu rezervace skladovací kapacity podle smlouvy o uskladňování plynu subjektu zúčtování a do výše skladovací kapacity podle smlouvy o uskladňování plynu subjektu zúčtování. Provozovatel podzemního zásobníku plynu umožňuje provozovateli přepravní soustavy u žádosti o rezervaci přepravní kapacity pro bod virtuálního zásobníku plynu na dobu delší než 24 měsíců ověření doby rezervace skladovací kapacity a výše skladovací kapacity po jednotlivých subjektech zúčtování.

(5) Přeprava plynu s využitím rezervované denní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována, a končí posledním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského dne, než je plynárenský den bezprostředně následující po dni, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá. Přepravní kapacitu je možné rezervovat na dobu nejdéle 31 dnů ode dne podání žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity.

(6) Zákazník nebo dodavatel plynu rezervuje přepravní kapacitu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě postupem uvedeným v § 11 a 12.

(7) Smlouva o přepravě plynu podle § 4 odst. 3 se uzavírá na období jednoho kalendářního roku s účinností od prvního plynárenského dne kalendářního roku.

(8) Standardní nebo denní přerušitelnou přepravní kapacitu rezervuje provozovatel přepravní soustavy v případech, kdy o to subjekt zúčtování požádá nebo nelze-li rezervovat standardní nebo denní pevnou přepravní kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.


§ 6

Postup při rezervaci přepravní kapacity

(1) Žádost o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podává subjekt zúčtování nejpozději do 10:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava podle rezervace standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity zahájena.

(2) Žádost o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podává subjekt zúčtování nejpozději do 12:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava podle rezervace denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity zahájena.

(3) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádosti o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity a žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity a rezervuje přepravní kapacitu nejpozději do 13:00 hodin plynárenského dne, ve kterém byla žádost o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity nebo žádost o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je kapacita pro subjekt zúčtování rezervována. V případě, že je žádost podle odstavce 1 nebo odstavce 2 podána později, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy žádosti a rezervuje přepravní kapacitu následující kalendářní den nejpozději do 13:00 hodin.

(4) Pro přepravu plynu do odběrných míst zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě se použijí ustanovení a termíny uvedené v § 10 až 14. Úkony provozovatele distribuční soustavy uvedené v § 10 až 14 vykonává provozovatel přepravní soustavy.


§ 7

Řešení nedostatku přepravní kapacity

(1) V případě, že nelze uspokojit při posuzování žádostí v jednom okamžiku všechny žadatele o rezervaci standardní a denní pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci standardní pevné přepravní kapacity. Pokud požadavek na standardní pevnou přepravní kapacitu přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek na výši volné přepravní kapacity.

(2) V případě, že po uspokojení žádostí podle odstavce 1 nelze uspokojit při posuzování žádostí v jednom okamžiku všechny žadatele o rezervaci denní pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci denní pevné přepravní kapacity. Pokud požadavek na denní pevné přepravní kapacity přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek na výši zbývající volné přepravní kapacity.

(3) V rozsahu nedostatku poptávané kapacity podle odstavců 1 a 2 je subjektu zúčtování předběžně rezervována přerušitelná přepravní kapacita. Standardní pevná nebo přerušitelná přepravní kapacita nebo denní pevná nebo přerušitelná přepravní kapacita je rezervována pouze při elektronickém potvrzení rezervace subjektem zúčtování do 13:30 hodin plynárenského dne, ve kterém byla kapacita předběžně rezervována.

(4) Provozovatel přepravní soustavy rezervuje standardní přerušitelnou přepravní kapacitu nebo denní přerušitelnou přepravní kapacitu neomezeně.

(5) V případě, že pro daný plynárenský den ve vstupním nebo výstupním hraničním bodě není k dispozici volná pevná přepravní kapacita, oznámí provozovatel přepravní soustavy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy a v systému operátora trhu omezení renominací přepravy pro příslušný hraniční bod, a to jak pro vstupní, tak pro výstupní bod příslušného hraničního bodu. Subjekty zúčtování využívající tento bod přepravní soustavy mohou po podání nominace přepravy renominovat v rámci pevné kapacity maximálně do výše 10 % své rezervované kapacity (dále jen "povolená mez") oproti přijaté a potvrzené nominaci v termínu podle § 32 odst. 1. Renominace přesahující povolenou mez, maximálně však do výše rezervované kapacity, se považuje za renominaci přerušitelné přepravní kapacity v rozsahu překračující povolenou mez. Renominace snížená o více, než je povolená mez, není provozovatelem přepravní soustavy přijata. Informace o omezení renominací podává provozovatel přepravní soustavy nejpozději ve 13:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém k omezení renominací přepravy dochází.

(6) Pokud při postupu podle odstavce 5 a po podání nominací ve 14:00 hodin na následující plynárenský den i se zahrnutím případných omezených renominací bude dostupná nevyužitá pevná přepravní kapacita, uspořádá provozovatel denní aukci přepravní kapacity pro vstupní nebo výstupní hraniční bod, ve kterém došlo k nedostatku pevné přepravní kapacity. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní v 15:05 hodin velikost dostupné nevyužité pevné přepravní kapacity, která může být rezervována v aukci pevné přepravní kapacity. Aukce pevné přepravní kapacity pro následující plynárenský den trvá od 15:00 hodin do 15:45 hodin.

(7) Subjekt zúčtování, který má uzavřenu smlouvu o přepravě plynu, může podávat do denní aukce nejvýše 5 žádostí o přepravní kapacity v kombinaci cena a požadovaná výše přepravní kapacity. Minimální cenu za přepravní kapacitu pro účely rezervace přepravní kapacity v denní aukci stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí3).

(8) Výsledná cena v denní aukci přepravní kapacity je dána marginální cenou určenou postupem uvedeným v Řádu provozovatele přepravní soustavy. Výsledná cena je platná pro všechny úspěšné účastníky aukce. Výsledky denní aukce přepravní kapacity oznámí provozovatel přepravní soustavy účastníkům aukce nejpozději v 16:00 hodin prostřednictvím informačního systému. Oznámením výsledku aukce úspěšnému účastníkovi aukce je přepravní kapacita v denní aukci rezervována. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní nejpozději v 17:00 hodin v informačním systému výslednou cenu v denní aukci.


§ 8

Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách

(1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto informace:

a)
měsíčně roční plán odstávek jednotlivých částí přepravní soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost přepravních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,

b)
měsíčně dlouhodobý plán rozšiřování přepravní soustavy, který znamená zvýšení přepravních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,

c)
denně číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy na následujících 18 měsíců,

d)
měsíčně roční předpovědi volné přepravní kapacity na následující desetileté období pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy,

e)
měsíčně historická minima a maxima měsíčního koeficientu využití přepravní kapacity a roční průměrné průtoky pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, a to vždy za poslední 3 roky,

f)
denně skutečné využití služby flexibility po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců; využití služby flexibility v probíhajícím plynárenském dni,

g)
denně skutečnou změnu akumulace přepravní soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců,

h)
denně alokovaná množství plynu pro jednotlivé hraniční body a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců, pokud nedošlo k předání dat podle § 44 odst. 6, použijí se předběžná alokovaná množství plynu podle § 44 odst. 5,

i)
denně skutečné hodnoty posledních zaregistrovaných nominací nebo renominací po jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy.

(2) Informace poskytované podle odstavce 1 písm. a) až f) a h) s denní periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 15:00 hodin daného plynárenského dne s tím, že údaje z probíhajícího plynárenského dne podle odstavce 1 písm. f) jsou aktualizovány hodinově. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. g) a i) zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 12:00 hodin následujícího plynárenského dne. Informace poskytované podle odstavce 1 s měsíční periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději devátý kalendářní den daného měsíce.


Distribuce plynu

§ 9

(1) Distribuci plynu sjednává subjekt zúčtování pro bod přeshraničního plynovodu.

(2) Distribuci plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro odběrné místo zákazníka. Sjednáním distribuce plynu pro odběrné místo zákazníka se provozovatel distribuční soustavy zavazuje zároveň zajistit dopravu plynu bezprostředně z hlediska toku plynu nadřazenou distribuční soustavou.

(3) Distribuci plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními soustavami na území České republiky.

(4) Distribuci plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu.

(5) Distribuce plynu se uskutečňuje přes vstupní bod distribuční soustavy, kterým je bod přeshraničního plynovodu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou a předávací místo mezi distribuční soustavou a distribuční soustavou, která je z hlediska toku plynu nadřazená.

(6) Distribuce plynu se uskutečňuje přes výstupní bod distribuční soustavy, kterým je odběrné místo zákazníka, předávací místo mezi distribuční soustavou a distribuční soustavou, která je z hlediska toku plynu podřízená, a bod přeshraničního plynovodu.

(7) Pro každé odběrné místo zákazníka a pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírá smlouva o distribuci plynu pouze s jedním účastníkem trhu s plynem. Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým subjektem zúčtování užívajícím předávací místo přeshraničního plynovodu. Pro předávací místo mezi distribučními soustavami uzavírají smlouvu o distribuci plynu provozovatelé distribučních soustav.

(8) V případě odběrného místa zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B, se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí rezervovaná distribuční kapacita. Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce. U odběrného místa s více měřicími místy je ve smlouvě o distribuci plynu uvedena rezervovaná distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu A a B a vypočtená distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu nad 630 MWh/rok je stanovena postupem pro výpočet denní přidělené pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok včetně je stanovena postupem pro výpočet denní rezervované pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 63 MWh do 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Pro účely vyhodnocení překročení distribuční kapacity se použijí pouze hodnoty sjednané a naměřené za měřicí místa s měřením typu A a B.


§ 10

(1) Ve smlouvě o distribuci plynu se pro odběrné místo zákazníka nebo pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami rezervují distribuční kapacity jako

a)
pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 12,

b)
přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 12; ve smlouvě o distribuci plynu se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za 12 po sobě následujících plynárenských měsíců,

c)
pevná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce,

d)
přerušitelná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce; ve smlouvě se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy, nebo

e)
pevná klouzavá distribuční kapacita; rezervuje se na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena distribuce plynu, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena distribuce plynu v rámci sjednání klouzavé distribuční kapacity.

(2) Pro sjednávání smlouvy o distribuci plynu a podávání žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu se použije postup pro rezervaci standardní a denní přepravní kapacity podle § 5 a 6. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 5 až 7 vykonává provozovatel distribuční soustavy.

(3) Přerušitelnou distribuční kapacitu lze rezervovat pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B a pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu v případě, kdy nelze rezervovat pevnou distribuční kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita, nebo pro odběrné místo zákazníka s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo podle právního předpisu upravujícího stavy nouze v plynárenství4).


Postup při rezervaci distribuční kapacity

§ 11

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků podává elektronicky v případech podle § 52 odst. 1, a to v termínech podle § 52 odst. 3, zákazník, pokud s ním pro dané odběrné místo již není smlouva o distribuci plynu uzavřena, nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Provozovatel distribuční soustavy informuje účastníka trhu s plynem o možnosti rezervace distribuční kapacity v termínu podle § 52 odst. 6. Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování standardní změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 52 odst. 16. Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději 7 kalendářních dnů a nejdříve 12 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity. Žádost o rezervaci distribuční kapacity pro odběrné místo zákazníka kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději do 12:00 hodin čtvrtého kalendářního dne ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána, nebo v případě změny dodavatele plynu formou registrace údajů v termínu podle § 55 odst. 6. Potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem distribuční soustavy smlouva o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace distribučních kapacit o 7 kalendářních dnů.

(3) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků při rychlé změně dodavatele plynu podle § 54 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínu podle § 54 odst. 5 nebo obchodník s plynem v režimu dodavatele poslední instance nejpozději do 14:00 hodin po předání informací podle § 54 odst. 11 nebo nejpozději následující den do 10:00 hodin po předání informace podle § 52 odst. 14. Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků. Žádost se podává elektronicky a provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapacity nejpozději v termínu podle § 54 odst. 9. Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 54 odst. 12. Pro žádost o rezervaci distribuční kapacity podanou obchodníkem s plynem v režimu dodavatele poslední instance je distribuční kapacita rezervovaná automaticky. Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro předávací místo mezi distribučními soustavami předkládá provozovatel distribuční soustavy v termínu podle odstavce 1. Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle odstavce 2.

(5) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu předkládá výrobce plynu nebo obchodník s plynem v termínu podle odstavce 1. Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle odstavce 2.

(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro bod přeshraničního plynovodu předkládá subjekt zúčtování provozovateli distribuční soustavy postupem podle § 6. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnocuje žádost postupem podle § 6. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 6 vykonává provozovatel distribuční soustavy.

(7) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu podle § 10 odst. 1 písm. e) pro odběrné místo zákazníka předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejdříve 12 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity. Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci plynu a pro odběrné místo má rezervovanou distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b). Maximální velikost požadované kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu nesmí přesáhnout v součtu s ostatními rezervovanými distribučními kapacitami pro příslušné odběrné místo zákazníka velikost distribuční kapacity uvedené ve smlouvě o připojení pro příslušné odběrné místo. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci distribuční kapacity a elektronicky oznámí výsledek rezervace distribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapacity nejpozději do 72 hodin po obdržení žádosti. Elektronickým potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 12

(1) Pokud pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá účastník trhu s plynem o snížení rezervované distribuční kapacity na základě distribuční kapacity rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity na období následujících minimálně 12 měsíců.

(2) Pokud pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá účastník trhu s plynem o zvýšení distribuční kapacity rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel distribuční soustavy prověří možnosti zvýšení a v případě dostatku distribuční kapacity navýší rezervovanou distribuční kapacitu na období následujících minimálně 12 měsíců, pokud nedošlo ke snížení rezervované distribuční kapacity v rámci distribuční kapacity rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) v předchozích 12 měsících.

(3) Při podání žádosti o změnu rezervované distribuční kapacity se postupuje přiměřeně podle § 11 odst. 2. Změna rezervované distribuční kapacity je možná vždy k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce.


§ 13

Distribuce plynu ve zkušebním provozu

(1) Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze u nově připojujícího se zákazníka nebo u zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka, nebo u odběrného místa, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B. Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo zákazníka, kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. U zákazníků s charakterem odběru otop zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců. Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru otop se považuje takové odběrné místo zákazníka, kde 50 % a více roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

(3) Maximální denní odběr plynu v odběrném místě zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zkušebním provozu překročit maximální denní distribuční kapacitu pro příslušné odběrné místo sjednanou ve smlouvě o připojení.

(4) Žádost o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínech podle § 11 odst. 2.

(5) V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 před ukončením distribuce ve zkušebním provozu žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 10 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) ve výši nejvyšší dosažené denní spotřeby plynu v průběhu zkušebního provozu.


§ 14

Řešení nedostatku distribuční kapacity

V případě nedostatku distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu se použijí postupy podle § 7 odst. 1 až 4. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 7 vykonává provozovatel distribuční soustavy.


§ 15

Informace o distribuční soustavě

(1) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace:

a)
roční plán odstávek jednotlivých částí distribuční soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost distribučních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,

b)
dlouhodobý plán rozšiřování distribuční soustavy, který znamená zvýšení distribučních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,

c)
číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné distribuční kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa přeshraničních plynovodů,

d)
číselně indikativní dostupnost měsíčních distribučních kapacit pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů,

e)
roční předpovědi volné vstupní a výstupní kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů na následující desetileté období.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje denně způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 12:00 hodin změnu akumulace distribuční soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců, pokud nedošlo k předání dat podle § 44 odst. 2, použije se předběžná hodnota změny akumulace podle § 44 odst. 1 v případě, že tyto hodnoty nezveřejňuje operátor trhu.

(3) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup předběžnou spotřebu plynu ve své distribuční soustavě po jednotlivých hodinách probíhajícího plynárenského dne do dvou hodin po skončení příslušné hodiny.


§ 16

Uskladňování plynu

(1) Přístup k podzemním zásobníkům plynu, ve kterých provozovatel podzemního zásobníku plynu poskytuje skladovací kapacitu, se pro subjekt zúčtování uskutečňuje na principu virtuálního zásobníku plynu.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu za všechny své podzemní zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení do podzemního zásobníku plynu a těžbě plynu z podzemního zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa.

(3) Virtuální zásobník plynu je charakterizován názvem provozovatele podzemního zásobníku plynu a skladovacími kapacitami jednotlivých produktů.

(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu rezervuje provozovatel podzemního zásobníku plynu subjektu zúčtování roční skladovací kapacitu s pevným výkonem, roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s přerušitelným vtláčecím výkonem nebo denní skladovací kapacitu s přerušitelným těžebním výkonem. Skladovací kapacita se rezervuje jako

a)
roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 5 skladovacích let, kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,

b)
roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok, maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 skladovacích let; kapacita se přiděluje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,

c)
měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 12 plynárenských měsíců,

d)
denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 30 plynárenských dnů,

e)
denní skladovací kapacita s přerušitelným vtláčecím výkonem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den, nebo

f)
denní skladovací kapacita s přerušitelným těžebním výkonem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.

(5) Provozovatel podzemního zásobníku plynu provozující více než jeden podzemní zásobník plynu konzultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivá předávací místa podzemních zásobníků plynu s provozovatelem přepravní soustavy.


§ 17

Postup při rezervaci roční skladovací kapacity
s pevným výkonem

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zahajuje aukci v období od 1. do 20. února.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. listopadu kalendářního roku podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu od prvního plynárenského dne bezprostředně následujícího skladovacího roku. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují

a)
minimální cenu za jednotku skladovací kapacity určenou v Kč za 1 m3 provozního objemu za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,

b)
termín zahájení aukce,

c)
požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

d)
postup složení finanční jistoty,

e)
velikost volné skladovací kapacity,

f)
vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo úpravy stávající smlouvy o uskladňování plynu, pokud je úprava smlouvy o uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,

g)
vzor žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu,

h)
velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly.

(3) Subjekt zúčtování žádající o rezervaci skladovací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla zaokrouhleného na dvě desetinná místa vyjadřujícího procentuální podíl z velikosti volné skladovací kapacity. Současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity zadá subjekt zúčtování žádající o rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.

(4) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 2 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity v České republice. Velikost rezervované skladovací kapacity podle předchozí věty se posuzuje k prvnímu dni skladovacího roku bezprostředně následujícího po uskutečnění aukce. Podá-li více dodavatelů plynu, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou s provozovatelem podzemního zásobníku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, požadavky na rezervaci skladovací kapacity v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel podzemního zásobníku plynu požadavky na rezervaci skladovací kapacity takových dodavatelů plynu poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity.

(5) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 4 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel podzemního zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.

(6) Žadatel složí finanční jistotu nejpozději 5 kalendářních dnů před vyhlášeným termínem aukce. Složením finanční jistoty se subjekt zúčtování stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen "aktivní žadatel"). Aktivní žadatel smí podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v aukci maximálně do výše podílu složené finanční jistoty a součinu koeficientu 0,05 a minimální ceny za jednotku skladovací kapacity podle odstavce 2 písm. a). Za složení finanční jistoty se též považuje předložení neodvolatelné bankovní záruky.

(7) Aktivní žadatel může podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá aktivní žadatel požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo podá požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo požadovanou délku rezervace s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky na rezervaci skladovací kapacity v žádném následujícím aukčním kole.

(8) V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů k překročení hodnoty 100, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje o 0,02 Kč až 0,05 Kč za 1 m3 provozního objemu.

(9) Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 10 minut. Pokud s tím všichni aktivní žadatelé souhlasí, může provozovatel podzemního zásobníku plynu aukční kolo zkrátit.

(10) V průběhu aukce provozovatel podzemního zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola.

(11) Provozovatel podzemního zásobníku plynu ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě 100. Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m3 podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v posledním aukčním kole. Zůstane-li část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivnímu žadateli v posledním aukčním kole.

(12) V případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty 100, je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu minimální ceny podle odstavce 2 písm. a). V ostatních případech je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší.

(13) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. V případě, že rezervace skladovací kapacity má vliv na stávající smlouvu o uskladňování plynu podle odstavce 2 písm. f), se oznámená rezervovaná skladovací kapacita nepovažuje za rezervovanou, pokud aktivní žadatel neuzavře upravenou smlouvu o uskladňování plynu nejpozději do 8 pracovních dnů ode dne oznámení rezervace skladovací kapacity.

(14) Provozovatel podzemního zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita a rezervace skladovací kapacity má vliv na smlouvu o uskladňování plynu podle odstavce 2 písm. f), vrací provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po uzavření upravené smlouvy o uskladňování plynu. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita a rezervace skladovací kapacity má vliv na stávající smlouvu o uskladňování plynu podle odstavce 2 písm. f), který ve lhůtě neuzavřel smlouvu o uskladňování plynu, čerpá provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu žadatele. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita a rezervace skladovací kapacity nemá vliv na stávající smlouvu o uskladňování plynu podle odstavce 2 písm. f), vrací provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce.


§ 18

Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity
s pevným výkonem

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu aukci organizuje nejpozději 25 kalendářních dnů a nejdříve 30 kalendářních dnů před začátkem měsíce, v němž je volná skladovací kapacita pro rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem k dispozici. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje velikost volné skladovací kapacity způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na rezervaci volné měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem nejpozději 40 kalendářních dnů před začátkem měsíce, v němž je volná skladovací kapacita k dispozici. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení maximálního počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.

(3) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v rozmezí 1 až maximální hodnota určená podle odstavce 2 poslední věty.

(4) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. V případě, že rezervace skladovací kapacity má vliv na smlouvu o uskladňování plynu podle § 17 odst. 2 písm. f), se oznámená rezervovaná skladovací kapacita nepovažuje za rezervovanou, pokud aktivní žadatel neuzavře upravenou smlouvu o uskladňování plynu nejpozději do 8 pracovních dnů ode dne oznámení rezervace skladovací kapacity.

(5) Pro vracení a čerpání finanční jistoty se ustanovení § 17 odst. 14 použije obdobně.


§ 19

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity
s pevným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování elektronicky provozovateli podzemního zásobníku plynu nejpozději 1 kalendářní den do 8:00 hodin a nejdříve 30 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům do 9:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci skladovací kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejní každý den nejpozději do 7:00 hodin cenu pro rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem pro možné kombinace rezervace skladovací kapacity pro následujících 30 plynárenských dnů.

(3) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem, rozdělí provozovatel podzemního zásobníku plynu volnou skladovací kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků. Pokud požadavek přesahuje volnou skladovací kapacitu, sníží provozovatel podzemního zásobníku plynu před rozdělením volné skladovací kapacity tento požadavek na výši volné skladovací kapacity.


§ 20

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným
vtláčecím výkonem a denní skladovací kapacity s přerušitelným
těžebním výkonem

(1) Denní skladovací kapacita s přerušitelným vtláčecím výkonem je charakterizována vtláčecím výkonem. Pracovní objem a těžební výkon této skladovací kapacity je 0.

(2) Denní skladovací kapacita s přerušitelným těžebním výkonem je charakterizována těžebním výkonem. Pracovní objem a vtláčecí výkon této skladovací kapacity je 0.

(3) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem a denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním výkonem podává provozovateli podzemního zásobníku plynu pouze subjekt zúčtování, který má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovanou skladovací kapacitu s pevným výkonem.

(4) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem předkládá subjekt zúčtování elektronicky, a to nejvýše jako jeden požadavek v kombinaci cena za jednotku přerušitelného vtláčecího výkonu a požadované výše vtláčecího výkonu, a to nejpozději do 10:00 hodin předcházejícího plynárenského dne před daným plynárenským dnem. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným vtláčecím výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a elektronicky oznámí výsledky rezervace do 11:00 hodin předcházejícího plynárenského dne s tím, že výše denní skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem není omezena. Oznámením výsledku rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným vtláčecím výkonem za rezervovanou.

(5) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním výkonem předkládá subjekt zúčtování elektronicky, a to nejvýše jako jeden požadavek v kombinaci cena za jednotku přerušitelného těžebního výkonu a požadované výše těžebního výkonu, a to nejpozději do 10:00 hodin předcházejícího plynárenského dne před daným plynárenským dnem. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným těžebním výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním výkonem. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a elektronicky oznámí výsledky rezervace do 11:00 hodin předcházejícího plynárenského dne s tím, že výše denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním výkonem není omezena. Oznámením výsledku rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným těžebním výkonem za rezervovanou.


§ 21

Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným
výkonem na novou skladovací kapacitu

(1) Podle odstavců 2 až 8 rezervuje provozovatel podzemního zásobníku plynu, plánující výstavbu nové skladovací kapacity, maximálně 90 % této skladovací kapacity. Zbývající část nové skladovací kapacity rezervuje provozovatel podzemního zásobníku plynu postupem podle § 17 nebo § 18.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zahajuje aukci nejdříve 7 let před začátkem skladovacího roku, od kterého je možné zahájit uskladňování plynu s využitím nové skladovací kapacity v celé velikosti.

(3) Maximální délka rezervace skladovací kapacity pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu je 15 skladovacích let. Délku rezervace skladovací kapacity určuje provozovatel podzemního zásobníku plynu při vyhlášení podmínek aukce.

(4) V případě, kdy dochází při výstavbě nové skladovací kapacity k postupnému zvyšování skladovací kapacity nebo jednotlivých jejích parametrů a provozovatel podzemního zásobníku plynu nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů pro jednotlivé roky uvede v podmínkách aukce podle odstavce 5 písm. h), pak tento nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů provozovatel podzemního zásobníku plynu rozdělí poměrným způsobem mezi všechny subjekty zúčtování, kterým byla nová skladovací kapacita rezervována.

(5) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje nejpozději 60 dnů před plánovaným zahájením aukce podmínky aukce na novou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují

a)
minimální cenu za jednotku skladovací kapacity určenou v Kč/m3 provozního objemu a způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,

b)
minimální množství v %, které musí být v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem podzemního zásobníku plynu zrušena,

c)
termín aukce,

d)
požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

e)
postup složení finanční jistoty,

f)
vzor úpravy smlouvy o uskladňování plynu, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,

g)
dobu rezervace skladovací kapacity,

h)
celkovou nabízenou skladovací kapacitu v prvním roce uskladňování plynu a v dalších letech, pokud bude nová skladovací kapacita nebo jednotlivé parametry navyšovány postupně,

i)
vzor žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu.

(6) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 5 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo se srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem v České republice. V takovém případě může dodavatel plynu podle předchozí věty požádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapacity, která musí být podle podmínek aukce v aukci rezervována, aby nebyla aukce provozovatelem podzemního zásobníku zrušena. Ustanovení § 17 odst. 4 věta druhá se použije přiměřeně.

(7) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 6 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel podzemního zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi minimálním množstvím podle odstavce 5 písm. b) a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.

(8) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 14 použijí obdobně. Požadavek na délku smlouvy se neuvádí. Finanční jistotu žadatel složí nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání aukce. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity je stanovena podle odstavce 5 písm. a).

(9) V případě, že bude možné po rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu zpřístupnit tuto novou skladovací kapacitu před začátkem účinnosti rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, může ji provozovatel podzemního zásobníku plynu nabídnout účastníkům trhu s plynem formou rezervace měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem, a to i opakovaně. Pro rezervaci této skladovací kapacity se použije ustanovení § 18 obdobně. Takto rezervovaná skladovací kapacita je nadále považována za novou skladovací kapacitu.


§ 22

Postup při prodeji nevytěženého plynu

(1) V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o uskladňování plynu nedošlo k vytěžení plynu subjektu zúčtování a není možné tento plyn převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích kapacit daného subjektu zúčtování užívajícího virtuální zásobník plynu, provozovatel podzemního zásobníku plynu provede řízený odprodej plynu na denním organizovaném trhu s plynem.

(2) Řízený odprodej plynu provádí provozovatel podzemního zásobníku plynu každý plynárenský den podle své disponibilní těžební kapacity. Provozovatel podzemního zásobníku plynu pro účel řízeného odprodeje plynu rezervuje přepravní kapacitu pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu.

(3) Provozovatel podzemního zásobníku plynu podává v rámci denního organizovaného trhu s plynem nabídku na prodej plynu za cenu 1 EUR/MWh. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje každý den objem plynu, který bude nabízet v rámci denního organizovaného trhu s plynem.

(4) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá subjektu zúčtování podle odstavce 1 výnosy z prodeje nevytěženého plynu snížené o oprávněné náklady bezprostředně spojené s prodejem plynu do 15 kalendářních dnů po ukončení odprodeje nevytěženého plynu.


§ 23

Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení
uskladňování plynu

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu při omezení nebo přerušení uskladňování plynu omezuje nejdříve rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem a následně rezervované skladovací kapacity s pevným výkonem.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím nebo těžebním výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou cenou za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu krátí na stejnou úroveň vůči sjednanému přerušitelnému vtláčecímu nebo těžebnímu výkonu. Pokud je nominace subjektu zúčtování pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování nijak dotčena.

(3) Provozovatel podzemního zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou na stejnou úroveň k maximální hodnotě vůči aktuální křivce výkonu zveřejněné podle § 24 odst. 2 písm. a). Pokud je nominace subjektu zúčtování pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování nijak dotčena.

(4) V případě, že zcela nebo částečně pominou důvody pro omezení nebo přerušení uskladňování plynu, provozovatel podzemního zásobníku plynu neprodleně informuje dotčené subjekty zúčtování, které mohou podat renominaci uskladňování.

(5) V případě náhlého výpadku vtláčení nebo těžby provozovatel podzemního zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity postupem podle předchozích odstavců obdobně.


§ 24

Informace o skladovacích kapacitách

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace:

a)
roční plán snížení velikosti skladovací kapacity nebo snížení kvality poskytovaných služeb virtuálního zásobníku plynu z důvodů odstávek nebo plánované údržby jednotlivých podzemních zásobníků plynu,

b)
pětiletý plán úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za každý skladovací rok po jednotlivých produktech,

c)
číselně velikost technické, celkové rezervované a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu po jednotlivých produktech,

d)
úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za poslední tři skladovací roky za každý skladovací rok po jednotlivých produktech.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a denně v 9:00 hodin aktualizuje alespoň tyto údaje:

a)
velikost dostupného celkového těžebního a vtláčecího výkonu na následující plynárenský den po jednotlivých produktech,

b)
velikost celkového smluvního pevného těžebního a vtláčecího výkonu vypočteného na základě součtu těžební nebo vtláčecí kapacity subjektů zúčtování na následující plynárenský den po jednotlivých produktech,

c)
aktuální stav zásob ve virtuálním zásobníku plynu v energetických jednotkách po jednotlivých produktech,

d)
velikost přerušeného přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu a nejvyšší cenu za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu, vůči které bylo přerušení aplikováno za předcházející plynárenský den,

e)
velikost přerušené pevné skladovací kapacity v rozdělení na vtláčecí a těžební výkon za předcházející plynárenský den po jednotlivých produktech,

f)
skutečné denní hodnoty vtláčení a těžby za předcházející plynárenský den po jednotlivých produktech.


§ 25

Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst
a odběrných míst

(1) Operátor trhu spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem, číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá EIC kód stanovený operátorem trhu.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů

a)
předávacím místům přeshraničních plynovodů,

b)
předávacím místům nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených do distribuční soustavy ve shodě s výrobcem plynu,

c)
předávacím místům mezi sousedními soustavami ve shodě se sousedním provozovatelem distribuční soustavy.

(3) Provozovatel přepravní soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů

a)
předávacím místům nebo souhrnům předávacích míst výroben plynu připojených do přepravní soustavy ve shodě s výrobcem plynu,

b)
předávacím místům nebo souhrnům předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční soustavou ve shodě s provozovatelem distribuční soustavy,

c)
hraničním bodům přepravní soustavy,

d)
předávacím místům mezi podzemním zásobníkem plynu a přepravní soustavou ve shodě s provozovatelem podzemního zásobníku plynu.

(4) Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zajistí označení odběrných míst zákazníků přidělením číselných kódů.


§ 26

Přiřazení odpovědnosti za odchylku

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka nebo předávacímu místu nebo souhrnu předávacích míst pro výrobnu plynu. Odpovědnost za odchylku v těchto odběrných místech nebo předávacích místech, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem.

(2) Pokud není k odběrnému místu zákazníka nebo předávacímu místu, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, vyzve operátor trhu dotčeného účastníka trhu s plynem podle odstavce 1 ke zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování odpovědného za odchylku za odběrné místo zákazníka nebo předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu, informuje operátor trhu o této skutečnosti příslušného provozovatele a dotčené účastníky trhu s plynem.

(3) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě virtuálního zásobníku plynu nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy. Má se za to, že na vstupních a výstupních bodech virtuálního zásobníku plynu platí, že poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování je považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou omezení nebo přerušení přepravy nebo činností spojených s přepravou plynu a s uskladňováním plynu podle energetického zákona5).

(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy.

(5) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě přeshraničního plynovodu nese příslušný subjekt zúčtování, který užívá tento bod distribuční soustavy.

(6) Přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podléhá souhlasu operátora trhu. Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podává převádějící účastník trhu s plynem prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování schvaluje přiřazení k odpovědnosti za odchylku v jednotlivém odběrném místě zákazníka nebo předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po schválení přiřazení odpovědnosti za odchylku přebírajícím subjektem zúčtování operátor trhu v případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování převede odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování na přebírající subjekt zúčtování. Přiřazení odpovědnosti za odchylku posuzuje operátor trhu do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku schválena přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Operátor trhu neprodleně informuje převádějícího účastníka trhu s plynem, přebírající subjekt zúčtování a příslušného provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem trhu. K datu účinnosti změny subjektu zúčtování stanoví provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy stav měřidla podle § 53 odst. 2.

(7) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje operátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů. Operátor trhu zveřejňuje neprodleně alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(8) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje operátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých hraničních bodech. Operátor trhu zveřejňuje neprodleně alokační pravidla na jednotlivých hraničních bodech způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 27

Dodávka dvou a více dodavatelů plynu do jednoho
odběrného místa

(1) Zákazník může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů plynu. Dodávka více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa je možná pouze s využitím pevného diagramu dodávky.

(2) Subjekt zúčtování, který není v odběrném místě přiřazený jako subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, uskutečňuje dodávku podle pevného diagramu do odběrného místa zákazníka předáním plynu subjektu zúčtování odpovědnému za odchylku v odběrném místě na virtuálním prodejním bodě na základě jejich vzájemného smluvního ujednání.

Postupy a termíny pro předkládání nominací přepravy,
distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat


§ 28

(1) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává subjekt zúčtování jako předběžné nominace a denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu takto:

a)
nominace obchodu podle dvoustranné smlouvy, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu s jiným subjektem zúčtování na virtuálním prodejním bodě,

b)
nominace vlastního předání plynu, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu sám se sebou na virtuálním prodejním bodě,

c)
nominace předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za předběžnou celkovou odchylku,

d)
nominace skutečné celkové odchylky subjektu zúčtování, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za skutečnou celkovou odchylku.

(2) Operátor trhu nastaví v informačním systému nominaci subjektu zúčtování podle odstavce 1 písm. c) a d) na maximální hodnotu, kterou může subjekt zúčtování podle § 49 odst. 2 a podle § 50 odst. 2 v příslušném plynárenském dni nominovat.

(3) V případě, že v termínu ukončení podávání nominací podávaných subjekty zúčtování nedojde k sesouhlasení nominací obchodu podle odstavce 1 písm. a) a b), zaregistruje operátor trhu menší ze zadaných hodnot nominace.

(4) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává operátor trhu za subjekty zúčtování jako denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu takto:

a)
nominace zobchodovaného plynu na denním organizovaném trhu, kdy operátor trhu registruje uskutečněné obchody na organizovaném denním trhu mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování,

b)
nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu, kdy operátor trhu registruje uskutečněné obchody na organizovaném vnitrodenním trhu mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování.

(5) Nominace závazku dodat a závazku odebrat subjektu zúčtování je součet nominací podaných podle odstavců 1 a 4 upravený postupem podle odstavce 3.

(6) Operátor trhu provede součet všech přijatých a zaregistrovaných nominací skutečné celkové odchylky a celkové předběžné odchylky v příslušném plynárenském dni podaných subjekty zúčtování podle odstavce 1 písm. c) a d) tak, že závazek dodat subjektů zúčtování má znaménko plus a závazek odebrat má znaménko mínus. Operátor trhu registruje nominace vůči provozovateli přepravní soustavy jako

a)
závazek dodat operátorem trhu a závazek odebrat provozovatelem přepravní soustavy v případě, že součet je kladný,

b)
závazek odebrat operátorem trhu a závazek dodat provozovatelem přepravní soustavy v případě, že součet je záporný.


§ 29

(1) Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na vstupních bodech přepravní soustavy

a)
do výše rezervované kapacity u hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy na vstupním bodě se podává po jednotlivých dovozcích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení,

b)
do výše rezervované kapacity u bodů podzemního zásobníku plynu; nominace přepravy na vstupním bodě se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu byli schopni provést proceduru sesouhlasení.

(2) Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na výstupních bodech přepravní soustavy

a)
do výše rezervované kapacity u hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy se podává po jednotlivých odběratelích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení,

b)
do výše rezervované kapacity u bodů podzemního zásobníku plynu; nominace přepravy se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu byli schopni provést proceduru sesouhlasení,

c)
do výše rezervované kapacity u odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých hodinách plynárenského dne.

(3) Provozovatel přepravní soustavy podává nominace přepravy na výstupním virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy za

a)
službu flexibility,

b)
nominace podané podle § 28 odst. 6.

(4) Provozovatel přepravní soustavy podává nominace přepravy na vstupním virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy za

a)
službu flexibility,

b)
nominace podané podle § 28 odst. 6.

(5) Pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou menší než 500 000 m3/den se nominace přepravy nepodává.


§ 30

(1) Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity na vstupních bodech distribuční soustavy

a)
u bodů přeshraničního plynovodu po jednotlivých dovozcích plynu v takové formě, aby provozovatel distribuční soustavy a provozovatelé sousedních distribučních nebo přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení,

b)
u předávacího místa nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu jako celkovou plánovanou hodnotu distribuce plynu v tomto vstupním bodě plynárenské soustavy.

(2) Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu po jednotlivých odběratelích tak, aby provozovatel distribuční soustavy mohl provést proceduru sesouhlasení.

(3) Pro odběrná místa zákazníků a pro předávací místa mezi distribučními soustavami se nominace distribuce nepodává.


§ 31

Nominaci uskladňování podává subjekt zúčtování po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel podzemního zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést proceduru sesouhlasení.


§ 32

(1) Subjekt zúčtování podává nominace a předběžné týdenní nominace přepravy, distribuce a uskladňování nejpozději do 14:00 hodin daného plynárenského dne na následujících 7 plynárenských dnů.

(2) Subjekt zúčtování podává nominace závazků dodat a odebrat nejpozději do 14:00 hodin daného plynárenského dne na následující plynárenský den.

(3) Operátor trhu prověří finanční zajištění veškerých nominací subjektů zúčtování v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu a nejpozději ve 14:10 hodin zasílá příslušným provozovatelům nominace, které jsou finančně zajištěny a upraveny podle odstavce 4.

(4) V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané nominace finanční zajištění, provede operátor trhu krácení nominací podle priorit tak, aby subjekt zúčtování finanční zajištění splňoval. V rámci jedné priority se v případě více nominací krácení provádí rovnoměrně. Priority pro krácení jsou následující:

a)
nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve výstupním bodě podzemního zásobníku plynu,

b)
následně nominace přepravy ve výstupním hraničním bodě a nominace distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu,

c)
nakonec nominace závazku dodat obchodu podle dvoustranné smlouvy.

(5) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé podzemních zásobníků plynu provedou ověření nominovaných hodnot a proceduru sesouhlasení a prostřednictvím svých informačních systémů a informačního systému operátora trhu oznámí do 15:00 hodin subjektu zúčtování, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.

(6) Operátor trhu podává nominaci podle § 28 odst. 6 ve 14:10 hodin.

(7) Operátor trhu podává za subjekty zúčtování nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 28 odst. 4 písm. a) do deseti minut po vyhodnocení výsledků organizovaného denního trhu s plynem.

(8) Operátor trhu podává za subjekty zúčtování nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 28 odst. 4 písm. b) do deseti minut po sesouhlasení nabídky a poptávky podané na organizovaném vnitrodenním trhu s plynem.

(9) Operátor trhu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé podzemních zásobníků plynu propojí své informační systémy tak, aby veškeré nominace a renominace přepravy podané u provozovatele přepravní soustavy, nominace a renominace distribuce podané u provozovatele distribuční soustavy a nominace a renominace uskladňování podané u provozovatele podzemního zásobníku plynu byly bez zbytečného prodlení postoupeny operátorovi trhu.

(10) Operátor trhu umožní v informačním systému podávat nominace a renominace přepravy, nominace a renominace distribuce a nominace a renominace uskladňování. Nominace a renominace subjektu zúčtování podané do informačního systému operátora trhu a řádně předané operátorem trhu příslušným provozovatelům se považují za nominace a renominace přepravy, distribuce nebo uskladňování daného subjektu zúčtování podané přímo u jednotlivých provozovatelů.


Postupy a termíny pro předkládání renominací přepravy,
distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat

§ 33

(1) Za renominace přepravy, uskladňování a distribuce se považují veškeré nominace přepravy, uskladňování a distribuce subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 32 odst. 1. Renominace přepravy, uskladňování a distribuce se dělí na opravnou nominaci přepravy, uskladňování a distribuce, první renominaci přepravy, uskladňování a distribuce, opravnou renominaci přepravy, uskladňování a distribuce a kontinuální renominaci přepravy, uskladňování a distribuce.

(2) Subjekt zúčtování může provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu předložit opravnou nominaci přepravy, uskladňování a distribuce, první renominaci přepravy, uskladňování a distribuce, opravnou renominaci přepravy, uskladňování a distribuce a kontinuální renominaci přepravy, uskladňování a distribuce.

(3) Operátor trhu prověří finanční zajištění veškerých renominací přepravy, uskladňování a distribuce subjektů zúčtování podaných podle odstavce 2 v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu a zasílá příslušným provozovatelům renominace přepravy, uskladňování a distribuce, které jsou finančně zajištěny. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace přepravy, uskladňování a distribuce finanční zajištění, provede operátor trhu krácení v pořadí podle § 32 odst. 4, aby subjekt zúčtování finanční garance splňoval. V rámci jedné priority v případě více renominací přepravy, uskladňování a distribuce v jedné úrovni priority se krácení provádí rovnoměrně.

(4) Renominace přepravy, uskladňování a distribuce podle odstavce 2 se podává následovně:

a)
opravná nominace přepravy, uskladňování a distribuce do 16:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

b)
první renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 20:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

c)
opravná renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

d)
kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do každé celé hodiny následující po 4:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1, a nejpozději do 3:00 hodin dne následujícího dva dni po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1.

(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění renominací přepravy, uskladňování a distribuce podle odstavce 3 následovně:

a)
v případě opravné nominace přepravy, uskladňování a distribuce do 16:10 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

b)
v případě první renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 20:10 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

c)
v případě opravné renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 00:10 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

d)
v případě kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do deseti minut po každé celé hodině následující po 4:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1, ve které byla kontinuální renominace podána.

(6) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel podzemního zásobníku plynu a provozovatel distribuční soustavy kontinuální renominaci schválí, pokud je technicky proveditelná a podaná v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.

(7) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel podzemního zásobníku plynu oznámí subjektu zúčtování, a to rovněž prostřednictvím informačního systému operátora trhu, přijaté a zaregistrované

a)
opravné nominace přepravy, uskladňování a distribuce do 18:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

b)
první renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 22:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

c)
opravné renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 2:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,

d)
kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do dvou hodin od celé hodiny, v rámci které byla renominace podána.


§ 34

(1) Za renominace závazku dodat a závazku odebrat se považují veškeré nominace závazku dodat a závazku odebrat subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 32 odst. 2, nejpozději do 5:00 hodin dne následujícího dva dny po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 2.

(2) V případě, že v termínu ukončení podávání renominací závazků dodat a odebrat podávaných subjekty zúčtování nedojde k sesouhlasení renominací obchodu podle dvoustranné smlouvy, operátor trhu podané renominace nezaregistruje.

(3) Po skončení každé hodiny provede operátor trhu prověření finančního zajištění veškerých renominací závazků dodat a odebrat subjektů zúčtování. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace finanční zajištění, renominace se zamítají.

(4) Operátor trhu nejpozději do 10 minut po skončení každé hodiny informuje příslušné subjekty zúčtování prostřednictvím informačního systému o přijetí a registraci či zamítnutí renominací závazků dodat a odebrat.


§ 35

Postupy pro zúčtování odchylek operátorem trhu

(1) Zpoplatněnými činnostmi operátora trhu jsou

a)
zúčtování, jehož cena se skládá z

1.
ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,

2.
roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,

3.
ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelem distribuční soustavy,

b)
poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s plynem oceněné v Kč/rok; cenu hradí registrovaný účastník trhu s plynem, který není subjektem zúčtování,

c)
organizace krátkodobého trhu s plynem; zpoplatňuje se zobchodované množství plynu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování, který uzavřel smlouvu o zúčtování odchylek, jejíž součástí je zajištění přístupu na organizovaný krátkodobý trh s plynem.

(2) Ceny za činnosti operátora trhu hradí účastník trhu s plynem přímo operátorovi trhu, s výjimkou ceny podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, kterou hradí účastník trhu s plynem provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo účastníka trhu s plynem připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.

(3) Operátor trhu účtuje provozovateli distribuční soustavy a provozovateli přepravní soustavy cenu za zúčtování účtovanou za veškerý plyn spotřebovaný v rámci jeho distribuční nebo přepravní soustavy včetně ztrát a vlastní spotřeby na základě skutečných hodnot.


§ 36

Obchodní vyrovnávání odchylek

(1) Operátor trhu provádí obchodní vyrovnávání odchylek subjektů zúčtování.

(2) Subjektu zúčtování jsou poskytnuty tolerance za každý vstupní a výstupní bod plynárenské soustavy následujícím způsobem:

a)
za odběrné místo zákazníka, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se tolerance pro příslušný plynárenský den poskytuje podle výše rezervované nebo vypočtené distribuční kapacity, plánované roční spotřeby plynu, třídy TDD a skutečného množství odebraného plynu postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

b)
za výrobnu plynu, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se tolerance pro příslušný plynárenský den poskytuje podle výše rezervované nebo vypočtené distribuční kapacity a skutečné výše těžby plynu postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

c)
za hraniční bod, za bod přeshraničního plynovodu a za bod podzemního zásobníku plynu se pro příslušný plynárenský den tolerance subjektu zúčtování poskytuje podle výše rezervované kapacity pro tento subjekt zúčtování a podle výše přepraveného nebo distribuovaného množství plynu postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(3) Je-li na hraničním bodu, na bodu podzemního zásobníku plynu nebo na bodu přeshraničního plynovodu v plynárenském dni aplikováno alokační pravidlo, kdy hodnota nominace přepravy nebo nominace distribuce je považována za hodnotu dodanou, tolerance v daném bodě se v daný plynárenský den neposkytuje.

(4) Celková tolerance subjektu zúčtování pro příslušný plynárenský den je součtem tolerancí poskytovaných na všech jednotlivých vstupních a výstupních bodech plynárenské soustavy, upravená o hodnotu tolerance podle odstavce 8.

(5) Odchylka subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy je rozdíl mezi skutečným množstvím dodávky plynu do plynárenské soustavy v daném plynárenském dni a poslední zaregistrovanou nominací či renominací všech závazků dodat do plynárenské soustavy u operátora trhu.

(6) Odchylka subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy je rozdíl mezi poslední potvrzenou nominací či renominací všech závazků odebrat plyn z plynárenské soustavy u operátora trhu a skutečným množstvím odběru plynu z plynárenské soustavy v daném plynárenském dni.

(7) Celková odchylka subjektu zúčtování v plynárenském dni je součtem odchylky subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy a odchylky subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy, upravená o hodnotu odchylky podle odstavce 8.

(8) Celkovou odchylku subjektu zúčtování lze převést na jiný subjekt zúčtování. Převedením celkové odchylky subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování je převedena také celková tolerance převádějícící subjektu zúčtování. Žádost o převedení celkové odchylky podává převádějící subjekt zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování schvaluje převedení celkové odchylky prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po schválení převedení celkové odchylky přebírajícím subjektem zúčtování operátor trhu posuzuje do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o převedení celkové odchylky schválena přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu, dostatečnost finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování. Operátor trhu neprodleně informuje převádějící a přebírající subjekt zúčtování o výsledku posouzení převedení celkové odpovědnosti za odchylku. V případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování operátor trhu převede celkovou odchylku subjektu zúčtování. Účinnost převedení celkové odchylky subjektu zúčtování nastává nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem trhu. Celkovou odchylku subjektu zúčtování, který převzal celkovou odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze převést na jiný subjekt zúčtování.


§ 37

Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze
na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo
přebytku plynu v plynárenské soustavě

(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje od následujícího plynárenského dne po dni, ve kterém provozovatel přepravní soustavy vyhlásil předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě České republiky, zejména při kritickém využití volné akumulace přepravní soustavy, služby flexibility a nákupem plynu nejvýše za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu nebo prodejem plynu nejméně za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pro účely této vyhlášky se za kritické považuje využití služby flexibility pod 20 % nebo nad 80 % pracovního objemu.

(2) Cenu za mimotoleranční odchylku při předcházení stavu nouze stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí3).

(3) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu neprodleně oznamuje elektronicky všem subjektům zúčtování, registrovaným účastníkům trhu s plynem, provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům podzemních zásobníků plynu, že následující plynárenský den bude zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.

(4) V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě nakupuje provozovatel přepravní soustavy od počátku plynárenského dne, ve kterém platí obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze, na vnitrodenním trhu podle § 41 chybějící plyn za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pokud není poptávka provozovatele přepravní soustavy sesouhlasena během 15 minut, provozovatel přepravní soustavy zvyšuje cenu v intervalu 5 minut o 2 EUR/MWh až do sesouhlasení, maximálně však do výše stanovené v cenovém rozhodnutí Úřadu.

(5) V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě je cena za chybějící vyrovnávací plyn rovna maximální realizované nákupní ceně provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 4. V případě nesesouhlasení poptávky ani při maximální výši podle odstavce 4 se za maximální realizovanou cenu považuje cena podle cenového rozhodnutí Úřadu.

(6) V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě prodává provozovatel přepravní soustavy od počátku plynárenského dne, ve kterém platí obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze, na vnitrodenním trhu podle § 41 přebývající plyn za cenu přebývajícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pokud není poptávka provozovatele přepravní soustavy sesouhlasena během 15 minut, provozovatel přepravní soustavy snižuje cenu v intervalu 5 minut o 2 EUR/MWh až do sesouhlasení, minimálně však do výše 0,1 EUR/MWh.

(7) V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě je cena za přebývající vyrovnávací plyn rovna minimální realizované prodejní ceně provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 6. V případě nesesouhlasení nabídky ani při minimální ceně podle odstavce 6 se za minimální realizovanou cenu považuje cena podle cenového rozhodnutí Úřadu.


§ 38

Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavech nouze na celém území
České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu
v plynárenské soustavě

V případě, že je na celém území České republiky stav nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě, postupuje se podle § 37 odst. 2 až 7 obdobně, s tím že

a)
subjektům zúčtování v daném plynárenském dni nejsou poskytovány tolerance podle § 36 odst. 2,

b)
subjektům zúčtování v daném plynárenském dni není umožněno vyrovnání odchylek naturálním plněním tím, že veškeré nominace podané podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) na daný plynárenský den jsou zaregistrovány s hodnotou 0 a veškeré vzniklé odchylky jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu.


§ 39

Druhy krátkodobých trhů, jejich organizace a způsoby
jejich vypořádání

(1) Operátor trhu organizuje

a)
dopolední denní trh s plynem s uzávěrkou nabídek v 10:45 hodin na následující plynárenský den,

b)
odpolední denní trh s plynem s uzávěrkou v 16:45 hodin na následující plynárenský den,

c)
vnitrodenní trh s plynem,

d)
trh s nevyužitou tolerancí.

(2) Krátkodobého trhu s plynem se může zúčastnit pouze subjekt zúčtování.

(3) Poptávkou subjektu zúčtování se rozumí závazek odebrat poptávané množství plynu pro daný plynárenský den, pokud dojde k uspokojení poptávky.

(4) Nabídkou subjektu zúčtování se rozumí závazek dodat nabízené množství plynu pro daný plynárenský den, pokud dojde k uspokojení nabídky.

(5) Minimální množství poptávaného nebo nabízeného plynu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem je 0,1 MWh. Množství poptávaného nebo nabízeného plynu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem se podává v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.

(6) Výsledkem obchodů na trzích podle odstavce 1 je stanovení sjednaných dodávek, odběrů a cen plynu.

(7) Obchody na trzích podle odstavce 1 jsou vůči sobě anonymní.

(8) Místem dodání a místem odběru plynu je virtuální prodejní bod.

(9) Operátor trhu v informačním systému umožňuje registraci transakcí na trhu s nevyužitou tolerancí. Pokud má nevyužitá tolerance opačné znaménko než systémová odchylka, je nevyužitá tolerance rovna nule. Pro trh s nevyužitou tolerancí se odstavce 3 až 8 nepoužijí. Registrace transakcí probíhá od jedenáctého kalendářního dne v měsíci od 12:00 hodin do 9:00 hodin třináctého kalendářního dne v měsíci za všechny plynárenské dny předcházejícího měsíce. Registrace transakcí probíhá odděleně pro každý plynárenský den.

(10) Operátor trhu poptává a nabízí plyn na krátkodobém trhu s plynem za nevyrovnané odchylky postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.


§ 40

Denní trh

(1) Účastník organizovaného krátkodobého trhu podává nabídky a poptávky na dopolední a odpolední denní trh až do dne předcházejícímu plynárenskému dni. Podle obdržených nabídek a poptávek jsou pro dopolední a odpolední denní trh pro plynárenský den stanoveny výsledky denního trhu v členění

a)
výsledná dosažená cena plynu v EUR/MWh na dopoledním a odpoledním denním trhu,

b)
zobchodovaná množství plynu v MWh.

(2) Operátor trhu zadá do informačního systému údaje o sjednaných množstvích plynu jednotlivých subjektů zúčtování jako nominace zobchodovaného plynu na denním organizovaném trhu.

(3) Po stanovení výsledků dopoledního a odpoledního denního trhu oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu do 11:00 hodin a do 17:00 hodin informace o výsledcích vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na dopoledním a odpoledním denním trhu pro příslušný plynárenský den v členění

a)
velikost sjednané dodávky a odběru plynu v MWh na denním trhu,

b)
dosažená cena z denního trhu.

(4) Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství plynu z uskutečněných obchodů, dosažené ceny plynu pro dopolední a odpolední denní trh s plynem, množství plynu z neuskutečněných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.


§ 41

Vnitrodenní trh

(1) Vnitrodenní trh je organizován v rámci plynárenského dne a lze na něm zadávat a přijímat nabídky na dodávku nebo odběr plynu.

(2) Vnitrodenní trh pro plynárenský den je organizován od 17:00 hodin předcházejícího kalendářního dne do 5:00 hodin následujícího kalendářního dne.

(3) Operátor trhu zadá do svého informačního systému údaje o sjednaných množstvích plynu jednotlivých subjektů zúčtování jako nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním trhu.

(4) Do 10 minut po uzavření obchodu v rámci vnitrodenního trhu upraví operátor trhu celková sjednaná množství plynu pro závazek dodat a závazek odebrat v rámci nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu pro příslušný plynárenský den.

(5) Do 13:00 hodin dne následujícího po plynárenském dni operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství plynu z uskutečněných obchodů a vážený průměr ceny plynu pro příslušný plynárenský den na vnitrodenním trhu.


§ 42

Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém
trhu s plynem

Operátor trhu oznamuje v termínech podle § 32 odst. 7 a 8 každému účastníku krátkodobého trhu s plynem následující informace v členění na jednotlivé trhy:

a)
velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplývající ze zobchodovaného množství plynu na daném trhu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,

b)
dosažené ceny v EUR/MWh po jednotlivých obchodech,

c)
objemy plateb za sjednané odběry plynu a sjednané dodávky plynu v EUR.§ 43

Fyzické vyrovnávání odchylek

(1) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav zajišťuje fyzické vyvažování plynárenské soustavy. K vyvažování používá volnou akumulaci plynárenské soustavy, službu flexibility nebo nákup a prodej plynu od subjektů zúčtování, který poptává nebo nabízí na organizovaném krátkodobém trhu s plynem.

(2) Místem předání plynu mezi provozovatelem přepravní soustavy a subjektem zúčtování je virtuální prodejní bod. V informačním systému operátora trhu je předání plynu registrováno jako nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 28 odst. 1 písm. a).

(3) Operátor trhu agreguje nominace za všechny subjekty zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d). V případě, že nominace subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) je rozdílná od maximální možné nominace subjektů zúčtování podle § 49 odst. 2 a § 50 odst. 2, vypořádá operátor trhu zbývající část předběžné celkové odchylky vůči provozovateli přepravní soustavy, který předběžnou celkovou odchylku vyrovnal pomocí nástrojů uvedených v odstavci 1, uhrazením ceny nebo obdržením ceny podle výsledku prodeje nebo nákupu plynu na organizovaném krátkodobém trhu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.


Rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek
a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb

§ 44

(1) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský den

a)
předběžnou alokaci dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých dovozcích a odběratelích s uvedením jejich označení,

b)
předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu,

c)
předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,

d)
předběžné alokace odběrů plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,

e)
předběžné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A, kteří změnili dodavatele plynu, a která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,

f)
předběžné hodnoty všech odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A, kteří nezměnili dodavatele plynu,

g)
předběžnou hodnotu vlastní spotřeby plynu,

h)
předběžnou hodnotu změny akumulace.

(2) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce

a)
rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,

b)
skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu,

c)
skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,

d)
rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace odběrů plynu z jednotlivých bodů přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,

e)
skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,

f)
skutečné hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, kteří změnili dodavatele plynu, a která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,

g)
skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A za všechny zákazníky v příslušné distribuční soustavě, kteří nezměnili dodavatele plynu,

h)
skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B za všechny zákazníky v příslušné distribuční soustavě, kteří nezměnili dodavatele plynu,

i)
skutečné hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, kteří nezměnili dodavatele plynu,

j)
průměrnou měsíční hodnotu spalného tepla za celou distribuční soustavu,

k)
skutečnou hodnotu vlastní spotřeby plynu,

l)
skutečnou hodnotu změny akumulace.

(3) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zasílá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu

a)
předpokládané hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrném místě zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B platné od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,

b)
předpokládanou hodnotu součtu rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B platné od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.

(4) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zasílá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu předpokládané hodnoty rezervované přepravní kapacity ve všech odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě.

(5) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 hodin předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský den

a)
předběžné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení podle jednotlivých dovozcích a odběratelích s uvedením jejich označení,

b)
předběžné alokace dodávek plynu na bodech podzemních zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,

c)
předběžné alokace dodávek plynu ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy zvlášť pro službu flexibility a alokace z nominací podaných podle § 28 odst. 6,

d)
předběžné hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou,

e)
předběžné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,

f)
předběžnou průměrnou hodnotu spalného tepla na vstupu do každé domácí zóny.

(6) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce

a)
rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení podle jednotlivých dovozcích a odběratelích s uvedením jejich označení,

b)
rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na bodech podzemních zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,

c)
skutečné alokace dodávek plynu ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy zvlášť pro službu flexibility, vlastní spotřebu, ztráty a alokace z nominací podaných podle § 28 odst. 6,

d)
skutečné hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou,

e)
rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,

f)
průměrnou hodnotu spalného tepla za celou přepravní soustavu,

g)
skutečnou hodnotu změny akumulace.

(7) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský den předběžnou hodnotu změny akumulace.

(8) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce skutečnou hodnotu změny akumulace.


§ 45

(1) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc

a)
třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plánované roční spotřeby plynu, případně hodnotu vypočtené distribuční kapacity a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,

b)
třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plánované roční spotřeby plynu, a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, a provozovatel distribuční soustavy disponuje hodnotou měsíčního odečtu,

c)
skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, pokud byl u nich proveden a ověřen v předchozím plynárenském měsíci odečet plynu a datum odečtu plynu, třída typového diagramu dodávky a hodnota plánované roční spotřeby plynu, pokud nebyly předány podle písmene a) nebo b),

d)
změnu třídy typového diagramu dodávky a plánované roční spotřeby plynu u těch zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, pokud u nich došlo ke změně a nebyl proveden odečet plynu,

e)
hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky za všechna odběrná místa zákazníků s měřením typu C v příslušné distribuční soustavě, kteří nezměnili dodavatele plynu, platnou k poslednímu plynárenskému dni příslušného kalendářního měsíce,

f)
hodnotu skutečné měsíční spotřeby plynu pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky za všechna odběrná místa zákazníků s měřením typu C odečítaná měsíčně, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení na plánovanou roční spotřebu plynu zákazníků s měřením typu C s vypočtenou distribuční kapacitou.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá hodnoty podle § 44 odst. 2 písm. g) a h) operátorovi trhu, pokud v příslušné distribuční soustavě změnil dodavatele plynu alespoň jeden zákazník pro odběrné místo s měřením typu C.

(3) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince operátorovi trhu plánovanou hodnotu ztrát v následujícím kalendářním roce.

(4) Do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc veškeré údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce za vyúčtování distribuce plynu za předcházející plynárenský měsíc pro odběrná místa, kde došlo ke změně dodavatele plynu, a tato odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc pro jednotlivé zasílání dat označena.

(5) Operátor trhu zpřístupní údaje zasílané provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 4 za odběrné místo nejpozději 24 hodin po jejich obdržení dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování.

(6) Každý den nejpozději do 13:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému předběžné hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování. U odběrných míst s měřením typu A se zpřístupní hodnoty zaslané podle § 44 odst. 1 písm. e) nebo § 44 odst. 5 písm. f). U odběrných míst s měřením typu B se za předběžnou hodnotu odběru plynu považuje hodnota určená operátorem trhu postupem uvedeným v § 46 odst. 7. U odběrných míst s měřením typu C jsou zveřejněny předběžné sumární hodnoty za skupiny odběrných míst subjektu zúčtování v členění za příslušnou síť a třídu TDD. Za předběžnou hodnotu odběru plynu se považuje hodnota určená operátorem trhu podle § 46 a 47.

(7) Operátor trhu nejpozději každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin zpřístupní v informačním systému pro odběrné místo zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování skutečné hodnoty z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den.

(8) Opravné údaje hodnot zaslaných podle odstavců 1 a 2 zasílá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 1. Ustanovení odstavců 4 až 7 se pro opravné údaje hodnot použijí přiměřeně.

(9) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zasílá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu předpokládané hodnoty rezervované přepravní kapacity v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě platné od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě.


Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů dodávky

§ 46

(1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C.

(2) Operátor trhu vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav normalizované typové diagramy dodávky platné pro celou plynárenskou soustavu pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky a pro každý kalendářní rok.

(3) Provozovatel distribuční soustavy přiřazuje jednotlivé třídy typových diagramů dodávky k odběrným místům zákazníků s měřením typu C při připojení odběrného plynového zařízení zákazníka, při změně charakteru odběrného místa a při změně plánované roční spotřeby plynu. Každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení třídy typového diagramu dodávky k odběrnému místu se provádí podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních 3 let.

(4) Operátor trhu vypočítá odběr plynu podle přepočteného typového diagramu dodávky pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C za plynárenský den z velikosti plánované roční spotřeby v odběrném místě a denní hodnoty příslušného přepočteného typového diagramu dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Plánovanou roční spotřebu plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C stanovuje provozovatel distribuční soustavy postupem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce. Pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C odečítané měsíčně nebo zasílané operátorovi trhu podle § 45 odst. 1 písm. b) se skutečná denní hodnota odběru plynu určí ze skutečné měsíční spotřeby plynu v daném odběrném místě a poměru přepočteného typového diagramu dodávky a součtu přepočtených typových diagramů dodávky za všechny plynárenské dny příslušného plynárenského měsíce podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

(5) Operátor trhu stanoví pro každý plynárenský den zbytkový diagram odběru v příslušné distribuční soustavě, který se určí podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

(6) Nejsou-li pro přepočtený typový diagram dodávky k dispozici hodnoty skutečných klimatických podmínek, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den.

(7) V případě, že pro předběžné vyhodnocení odchylek v průběhu plynárenského měsíce operátor trhu neobdrží předběžné hodnoty odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B od provozovatele příslušné přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek náhradní odhad předpokládané spotřeby plynu vypočítaný jako průměr skutečných hodnot za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty a provozovatel distribuční soustavy nezašle předběžné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání předběžných odchylek hodnoty rovny nule.


§ 47

(1) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává operátor trhu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce za všechna měření typu C v příslušné distribuční soustavě pro určení předběžných hodnot odběru plynu. Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává operátor trhu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce za všechna měření typu C, která nejsou odečítána měsíčně v příslušné distribuční soustavě pro určení skutečných hodnot odběru plynu. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu zákazníků s měřením typu C pro potřebu stanovení denních odchylek jednotlivých subjektů zúčtování.

(2) U distribučních soustav, ve kterých jsou všechna měření typu C odečítána měsíčně, se pro určení předběžných hodnot odběru plynu používá principu zbytkového diagramu. Pro určení skutečných hodnot odběru plynu se použije skutečná měsíční spotřeba měření typu C rozdělená za daný plynárenský měsíc podle příslušného typového diagramu dodávky na odběry v jednotlivých plynárenských dnech. Rozdíl mezi celkovou hodnotou dodávky plynu a celkovou hodnotou odběru plynu jsou ztráty a vlastní spotřeba provozovatele distribuční soustavy.

(3) Operátor trhu zveřejňuje

a)
nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku normalizované typové diagramy dodávky platné po celý kalendářní rok,

b)
nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plynárenském dni, jehož se týkají, přepočtené typové diagramy dodávky platné pro daný plynárenský den,

c)
nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plynárenském dni, jehož se týkají, předběžné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,

d)
nejpozději do 12:00 hodin desátého dne následujícího plynárenského měsíce skutečné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,

e)
nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku normální klimatické podmínky platné pro celý kalendářní rok,

f)
nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plynárenském dni skutečné klimatické podmínky, v případě, že skutečné plynárenské klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek.

(4) Třídy typových diagramů dodávky jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.


§ 48

Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle
typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby

(1) Při užívání typových diagramů dodávek vzniká rozdíl mezi hodnotou určenou touto metodou a skutečnou hodnotou spotřeby v příslušném odběrném místě. Vyhodnocování a zúčtování těchto rozdílů subjektům zúčtování provádí operátor trhu v měsíčních cyklech.

(2) Operátor trhu z odečtů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C podle § 45 odst. 1 písm. c) provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu a hodnotami stanovenými podle § 47 odst. 1 za stejné období. Operátor trhu sečte rozdíly mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky za všechny dotčené zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto rozdíly vyúčtuje subjektu zúčtování za zúčtovací cenu plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílů, dojde ke změně zúčtovací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť.

(3) Za příslušný kalendářní měsíc se zúčtované rozdíly podle odstavce 2 v rozdělení po jednotlivých distribučních soustavách vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, na který v příslušné distribuční soustavě byla přenesena odpovědnost za odchylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.

(4) Každý kalendářní měsíc nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším účastníkům trhu s plynem oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vyhodnocení vyúčtování rozdílů mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky podle odstavců 2 a 3 a mezi skutečnou spotřebou plynu a opravenou hodnotou skutečné spotřeby plynu.

(5) Pokud byla za odběrná místa zákazníků s měřením typu C nejpozději v den skutečného odeslání údajů pro vyhodnocování odchylek podle § 45 odst. 1 písm. c) čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet podle § 45 odst. 1 písm. c), zaslána provozovatelem distribuční soustavy opravná hodnota odečtu plynu, provede operátor trhu nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu podle § 45 odst. 1 písm. c), zúčtování rozdílů podle odstavců 2 a 3 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.

(6) Pokud dojde k předání opravných hodnot odečtů plynu podle § 51 odst. 1, operátor trhu provede nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se opravná hodnota odečtu plynu předaného podle § 51 odst. 1 vztahuje, vyhodnocení a zúčtování rozdílů podle odstavců 2 a 3 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.

(7) Provozovatel distribuční soustavy zašle jedenkrát ročně nejpozději ke dni 31. března skutečnou hodnotu ztrát v příslušné distribuční soustavě. Operátor trhu rozdíl vyúčtuje se subjektem zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát za zúčtovací cenu plynu stanovenou Úřadem. V případě, že v příslušném kalendářním roce dojde ke změně zúčtovací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť.

(8) Po vyhodnocení ztrát se zúčtované rozdíly podle odstavce 7 vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.

(9) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 2 až 8 provádí operátor trhu.

(10) Operátor trhu nepostupuje podle odstavců 1 až 4, 7 a 8 v případě distribučních soustav, ve kterých jsou všechna odběrná místa odečítána měsíčně.


Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování
a jejich vypořádání

§ 49

(1) Každý den nejpozději do 13:00 hodin oznámí operátor trhu jednotlivým subjektům zúčtování výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den v členění:

a)
velikost předběžné vstupní odchylky,

b)
velikost předběžné výstupní odchylky,

c)
velikost předběžné celkové odchylky,

d)
předběžná velikost a směr systémové odchylky, o níž je předem informován provozovatel přepravní soustavy,

e)
předběžná velikost rozdílu alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích plynu,

f)
předběžná velikost rozdílu alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit.

(2) Na základě předběžného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování podává nominaci předběžné celkové odchylky na následující plynárenský den maximálně do výše velikosti předběžné celkové odchylky za předcházející plynárenský den. V případě, že je nominace předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování nižší než velikost předběžné celkové odchylky podle odstavce 1 písm. c) za předcházející plynárenský den, je zbývající část předběžné celkové odchylky vypořádána vůči operátorovi trhu uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Nominace předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování je rovna nule v případě, že v předcházejícím plynárenském dni byl vyhlášen stav nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě.

(3) Operátor trhu zúčtuje a vypořádá s provozovatelem přepravní soustavy rozdíl mezi přijatými a uhrazenými platbami za chybějící a přebývající vyrovnávací plyn a přijatými platbami za mimotoleranční odchylky od subjektu zúčtování.

(4) Operátor trhu každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin vyhodnotí a oznámí jednotlivým subjektům zúčtování na základě skutečných hodnot z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den v členění:

a)
velikost skutečné vstupní odchylky,

b)
velikost skutečné výstupní odchylky,

c)
velikost skutečné celkové odchylky,

d)
skutečnou velikost a směr systémové odchylky, o níž je předem informován provozovatel přepravní soustavy,

e)
celkovou odchylku nad povolenou toleranci za každý plynárenský den, ve kterém k takové odchylce došlo, a tato odchylka měla stejné znaménko jako systémová odchylka,

f)
nevyužitou toleranci,

g)
skutečnou velikost rozdílu alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích plynu,

h)
skutečnou velikost rozdílu alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit.


§ 50

(1) Operátor trhu zašle subjektu zúčtování třináctý kalendářní den upravené hodnoty odchylek podle § 49 odst. 4 písm. e), pokud subjekt zúčtování obchodoval s nevyužitou tolerancí podle § 39 odst. 9.

(2) Na základě skutečného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování podává nominaci skutečné celkové odchylky na patnáctý až dvacátý čtvrtý plynárenský den daného měsíce ve výši maximálně jedné desetiny součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc. V případě, že je nominace skutečné celkové odchylky subjektu zúčtování nižší než jedna desetina velikosti součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc, je zbývající část jedné desetiny součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc vypořádána vůči operátorovi trhu uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(3) Kromě ceny plynu v odchylce podle odstavce 2 a § 49 odst. 2 vyúčtuje operátor trhu subjektu zúčtování samostatně platby za odchylky nad povolenou toleranci v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu, pokud byla tolerance navýšená o hodnotu nevyužité tolerance nakoupené na trhu s nevyužitou tolerancí v příslušný plynárenský den překročena a odchylka subjektu zúčtování měla stejné znaménko jako systémová odchylka.


§ 51

Vyhodnocení a vyúčtování odchylek po zaslání opravných
hodnot odečtu

(1) Pokud byla za odběrná místa zákazníků s měřením typu A, B nebo C odečítaných měsíčně nejpozději v den skutečného odeslání údajů pro vyhodnocování odchylek podle § 44 odst. 2 čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, zaslána provozovatelem distribuční nebo přepravní soustavy opravná hodnota tohoto odečtu plynu předaná podle § 44 odst. 2 písm. e) a g) nebo podle § 45 odst. 1 písm. c), provede operátor trhu nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, zúčtování rozdílů mezi hodnotou odečtu plynu a opravnou hodnotou odečtu plynu zaslané podle tohoto odstavce za zúčtovací cenu plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Finanční vypořádání rozdílů provádí operátor trhu.

(2) Dojde-li po zaslání opravné hodnoty odečtu plynu podle odstavce 1 ke snížení velikosti odchylky přiřazené subjektu zúčtování, operátor trhu provede nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, finanční vypořádání rozdílu mezi hodnotou odchylky stanovenou podle § 36 odst. 7 a hodnotou vypočtenou podle tohoto odstavce za pevnou cenu za odchylku nad povolenou toleranci v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu maximálně do výše uhrazených plateb za odchylku nad povolenou toleranci za plynárenský den. Dojde-li po zaslání opravné hodnoty odečtu plynu podle odstavce 1 ke zvýšení velikosti odchylky přiřazené subjektu zúčtování, operátor trhu finanční vypořádání nad povolenou toleranci neprovede.Standardní změna dodavatele plynu

§ 52

(1) Standardní změnou dodavatele plynu účastníka trhu s plynem je

a)
změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu,

b)
změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance.

(2) Před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle odstavce 3 uzavírá zákazník s novým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(3) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele plynu a nejpozději desátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem změny dodavatele plynu doručí nový dodavatel plynu žádost o standardní změnu dodavatele plynu operátorovi trhu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v den podání žádosti o standardní změnu dodavatele plynu a nejdříve 3 pracovní dny před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat následující údaje:

a)
identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

b)
typ smlouvy o dodávce plynu, datum prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,

c)
subjekt zúčtování, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

d)
odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o plánované standardní změně dodavatele plynu zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1 a termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit.

(5) V termínu podle odstavce 3 doručí nový dodavatel plynu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy žádost o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 v případě, že nový dodavatel plynu uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(6) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 z důvodu nedostatečného finančního zajištění nebo nesplnění náležitostí při podávání žádosti o rezervaci distribuční kapacity. Za nesplnění náležitostí při podání žádosti se považuje nedoplnění nebo neprovedení úpravy podané žádosti do 14:00 hodin následujícího pracovního dne po upozornění provozovatelem distribuční nebo přepravní soustavy s vyznačením požadovaných úprav.

(7) Operátor trhu neprodleně po termínu podle odstavce 6 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.

(8) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(9) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(10) Nejpozději do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.

(11) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.

(12) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 8 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, potvrdí nový dodavatel plynu v informačním systému operátora trhu, že zákazník se změnou dodavatele plynu souhlasí, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin. V případě, že do stanoveného termínu nový dodavatel plynu nepotvrdí v informačním systému operátora trhu, že zákazník se změnou dodavatele plynu souhlasí, standardní změna dodavatele plynu se zastavuje a operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem plynu.

(14) Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7, 10 nebo 11, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.

(15) Do pátého pracovního dne do 12:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zaregistruje u operátora trhu odběrné místo zákazníka, kde dochází ke standardní změně dodavatele plynu, a předá informace o odběrném místu podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(16) Nejpozději devátý pracovní den ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 8:00 hodin oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, stávajícímu dodavateli plynu, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu.

(17) Distribuční nebo přepravní kapacita je pro odběrné místo podle odstavce 3 oznámením o zaregistrování standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 16 rezervována.


§ 53

(1) Zaregistrovaná standardní změna dodavatele plynu nabývá účinnosti k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce uvedenému v žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 písm. b).

(2) K datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy odečet stavu měřidla, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 3, a zjištěné údaje provozovatel distribuční soustavy následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu a novému dodavateli plynu a předchozímu a novému subjektu zúčtování.

(3) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu nebo se použije odečet stavu měřicího zařízení podaný zákazníkem provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele plynu, pokud je podán do druhého pracovního dne do 12:00 hodin ode dne změny dodavatele plynu, nebo v případě, že odečet stavu měřicího zařízení není podán do druhého pracovního dne do 12:00 hodin ode dne změny dodavatele plynu, stanoví se stav měřicího zařízení odhadem k datu účinnosti změny dodavatele plynu na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu dodávky a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby plynu. Pokud byl proveden odečet provozovatelem distribuční soustavy a současně byl podán odečet zákazníkem, pro vyúčtování distribuce plynu se použije odečet zjištěný provozovatelem distribuční soustavy.

(4) Při standardní změně dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka s měřením typu A a B provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá operátorovi trhu nejpozději v termínu podle § 52 odst. 15 skutečné denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka za posledních 12 známých kalendářních měsíců a skutečné denní hodnoty odběru plynu za odběrné místo zákazníka v termínu podle § 44 odst. 2 nebo § 44 odst. 6 za plynárenské měsíce, ve kterých byla standardní změna dodavatele plynu schválena podle § 52 odst. 16, ale nebyla účinná.


§ 54

Rychlá změna dodavatele plynu

(1) V případě, že subjekt zúčtování ani po krácení nominací podle § 32 odst. 4 nemá potřebné finanční zajištění, operátor trhu zveřejňuje v 17:30 hodin prostřednictvím informačního systému informaci, že subjekt zúčtování nemá potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků. Operátor trhu současně o této skutečnosti informuje dotčené subjekty zúčtování, dotčené dodavatele plynu a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(2) Pokud subjekt zúčtování podle odstavce 1 následující kalendářní den v 7:00 hodin nemá nadále potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) V odběrných místech zákazníků, kde je přiřazen k odpovědnosti za odchylku nebo předal odpovědnost za odchylku subjekt zúčtování, který má pozastavené právo nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem podle odstavce 2, je v termínu podle odstavce 2 odpovědnost za odchylku přiřazena dodavateli plynu. Pokud je subjekt zúčtování zároveň dodavatelem plynu do odběrného místa zákazníka, provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(4) V případě, že do 14:00 hodin k odběrnému místu podle odstavce 3 první věty není přiřazen subjekt zúčtování s dostatečným finančním zajištěním, operátor trhu informuje o této skutečnosti všechny registrované účastníky trhu s plynem a zveřejní tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(5) Pro odběrná místa zákazníků, jejichž subjektu zúčtování operátor trhu pozastavil možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem z důvodu nedostatečného finančního zajištění, podává žádost o rychlou změnu dodavatele plynu nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů do 8:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v termínu pro podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu. Žádost o rychlou změnu dodavatele plynu musí obsahovat následující údaje:

a)
identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

b)
typ smlouvy o dodávce plynu a dobu trvání smlouvy,

c)
subjekt zúčtování, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

d)
odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(6) Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle odstavce 5, není třetí den po termínu podle odstavce 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka, pokud zákazník nespadá pod režim dodavatele poslední instance.

(7) Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle odstavce 5, je třetí den po termínu podle odstavce 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka dodavatelem poslední instance, pokud zákazník spadá pod režim dodavatele poslední instance.

(8) Nejpozději do 60 minut po obdržení žádosti podle odstavce 5 informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že byla podána žádost podle odstavce 5. Rychlá změna dodavatele plynu nabývá účinnosti třetí den po termínu podle odstavce 3 nebo 4.

(9) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 8 z důvodu nedostatečného finančního zajištění. Operátor trhu neprodleně po obdržení informace od provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy informuje nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 5. V případě nemožnosti rezervace distribuční kapacity informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.

(10) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku do odběrného místa zákazníka podle odstavce 8. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.

(11) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:10 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance oznámí, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(12) Distribuční nebo přepravní kapacita je oznámením o zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu podle odstavce 11 rezervována.

(13) K datu účinnosti změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy stanovení stavu měřidla podle § 53 odst. 2.

(14) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 1 až 9 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat.


§ 55

Změna dodavatele plynu formou registrace údajů

(1) Změnou dodavatele plynu formou registrace údajů je

a)
zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je zároveň dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně,

b)
případ, kdy dochází ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu,

c)
případ, kdy dochází k zahájení dodávek v odběrném místě po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, pokud se nejedná o dodavatele plynu, který je zároveň dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, nebo

d)
případ, kdy dochází k obnovení dodávek v odběrném místě po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci stávajícím dodavatelem plynu, pokud se nejedná o dodavatele plynu, který je zároveň dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně.

(2) Před podáním žádosti o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů podle odstavce 3 uzavírá zákazník pro případy podle odstavce 1 písm. a) až c) s novým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(3) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele plynu formou registrace údajů a nejpozději 7 kalendářních dnů před změnou dodavatele plynu formou registrace údajů, doručí dodavatel plynu žádost o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů operátorovi trhu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v den podání žádosti o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů a nejdříve 3 pracovní dny před podáním žádosti o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů. Žádost o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů musí obsahovat následující údaje:

a)
identifikace dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

b)
typ smlouvy o dodávce plynu, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,

c)
subjekt zúčtování, který bude přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

d)
odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(4) Následující kalendářní den po podání žádosti podle odstavce 3 nejpozději do 10:00 hodin informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému

a)
nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o plánované změně dodavatele plynu formou registrace údajů zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1 a termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit, pokud je podána žádost podle odstavce 1 písm. a),

b)
stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o plánované změně dodavatele plynu formou registrace údajů zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1 a termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit, pokud je podána žádost podle odstavce 1 písm. b) a c),

c)
stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o plánované změně dodavatele plynu formou registrace údajů zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1 a termínu, od kterého se má dodávka dodavatelem plynu uskutečnit, pokud je podána žádost podle odstavce 1 písm. d).

(5) Žádost o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity podává zákazník, v případě žádostí podle odstavce 1 písm. a) až c) nový dodavatel plynu nebo podle odstavce 1 písm. d) stávající dodavatel plynu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy v termínech podle § 11 odst. 2, přičemž úkony provozovatele distribuční soustavy v případě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě vykonává provozovatel přepravní soustavy.

(6) Do třetího dne do 12:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 z důvodu nedostatečného finančního zajištění nebo nesplnění náležitostí při podávání žádosti o rezervaci distribuční kapacity. Za nesplnění náležitostí při podání žádosti se považuje nedoplnění nebo neprovedení úpravy podané žádosti do 14:00 hodin následujícího kalendářního dne po upozornění provozovatelem distribuční nebo přepravní soustavy s vyznačením požadovaných úprav.

(7) Operátor trhu neprodleně informuje nového dodavatele plynu v případě žádostí podle odstavce 1 písm. a) až c) a stávajícího dodavatele plynu v případě žádostí podle odstavce 1 písm. d) a všechny dotčené subjekty zúčtování o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3.

(8) Do třetího kalendářního dne do 12:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může v případě žádostí podle odstavce 1 písm. a) až c) nový dodavatel plynu a podle odstavce 1 písm. d) stávající dodavatel plynu požádat o pozastavení změny dodavatele plynu formou registrace údajů prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Operátor trhu neprodleně informuje provozovatele distribuční soustavy o pozastavení změny dodavatele plynu formou registrace údajů.

(9) Nejpozději do třetího kalendářního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému v případě žádostí podle odstavce 1 písm. a) až c) nového dodavatele plynu a podle odstavce 1 písm. d) stávajícího dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování.

(10) Do pátého kalendářního dne do 12:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 příslušný provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zaregistruje u operátora trhu odběrné místo zákazníka, kde dochází ke změně dodavatele plynu formou registrace údajů, a předá informace o odběrném místu podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(11) Nejpozději čtvrtý kalendářní den po podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 7:00 hodin oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, v případě žádostí podle odstavce 1 písm. a) až c) novému dodavateli plynu a podle odstavce 1 písm. d) stávajícímu dodavateli plynu, všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů.

(12) Distribuční nebo přepravní kapacita do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 je rezervována oznámením o zaregistrování změny dodavatele plynu formou registrace údajů podle odstavce 11.

(13) Zaregistrovaná změna dodavatele plynu formou registrace údajů nabývá účinnosti k počátku plynárenského dne podle odstavce 3 písm. b).

(14) K datu účinnosti změny dodavatele plynu formou registrace údajů provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy odečet stavu měřidla podle § 53 odst. 2.

(15) Při změně dodavatele plynu formou registrace údajů v odběrném místě zákazníka s měřením typu A a B provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá operátorovi trhu nejpozději v termínu podle odstavce 10 skutečné denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka za posledních 12 známých kalendářních měsíců. Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zasílá operátorovi trhu skutečné denní hodnoty odběru plynu za odběrné místo zákazníka v termínu podle § 44 odst. 2 nebo § 44 odst. 6 za plynárenské měsíce, ve kterých byla změna dodavatele plynu formou registrace údajů schválena podle odstavce 11, ale nenabyla účinnosti.


§ 56

Požadavky na vyúčtování dodávek plynu

(1) U zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel, se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení rezervované distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.

(2) Součástí vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi s měřením typu C je odebrané množství plynu, včetně počátečního a konečného stavu plynoměru za dané období, a identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(3) Pokud dojde ke změně ceny dodávky nebo distribuce plynu pro zákazníka s měřením typu C mimo termín odečtu, stanoví se spotřeba plynu při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu rozdělením naměřeného množství plynu na denní odběry podle korigovaného typového diagramu dodávky, a pokud není znám, tak podle předběžného korigovaného typového diagramu dodávky, a pokud ten není znám, tak podle nepřepočteného typového diagramu dodávky.


§ 57

Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu
při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci
a neoprávněné přepravě

(1) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a)
u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel do 2 pracovních dnů a velkoodběratel do 1 pracovního dne ode dne doručení žádosti v případě, že dodavatel plynu informoval provozovatele distribuční soustavy o záměru ukončení nebo přerušení dodávky plynu nejméně 5 dnů před doručením žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu,

b)
u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyzve provozovatel distribuční soustavy zákazníka k součinnosti. Pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení nebo přerušení dodávky plynu, nastává účinek přerušení nebo ukončení dodávky uplynutím třicátého dne po doručení žádosti o přerušení nebo ukončení dodávky. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle jiného právního předpisu6) a tento výpočet předá dodavateli plynu.

(2) Dodavatel plynu může vzít žádost podanou podle odstavce 1 písemně nebo prostřednictvím informačního systému provozovatele distribuční soustavy zpět v termínu 1 pracovní den před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu do 16:00 hodin.

(3) Provozovatel distribuční soustavy informuje nejpozději do 4 pracovních dnů dotčené účastníky trhu s plynem o přerušení nebo ukončení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka.

(4) V případě, že pominou důvody omezení nebo přerušení distribuce plynu podle odstavce 1, nebo v případě, že zákazník nebo dodavatel plynu požádají o zahájení nebo obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po předchozím ukončení nebo přerušení dodávky plynu podle odstavce 1, provozovatel distribuční soustavy zahájí nebo obnoví dodávky nebo distribuce plynu podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávky plynu a souvisejících služeb7).

(5) Pro žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu a žádosti o zahájení nebo obnovení dodávky plynu v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě postupuje obdobně provozovatel přepravní soustavy podle odstavců 1 až 4.


§ 58

Společná ustanovení

(1) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle této vyhlášky se uvádějí v tisícinách MWh kromě hodnot rezervovaných distribučních nebo přepravních kapacit, které se uvádějí v celých m3, a hodnot podle § 44 odst. 1, které se předávají v m3.

(2) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele plynu nebo potvrzení nebo zamítnutí změny dodavatele plynu a údajů potřebných pro registraci odběrných nebo předávacích míst probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou účastníkovi trhu s plynem zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(3) Žádosti o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu se předkládají v listinné podobě nebo elektronicky ve formátu definovaném provozovatelem distribuční soustavy.


§ 59

Přechodná ustanovení

(1) Subjekt zúčtování využívající přeshraniční plynovod oznámí nejpozději do 15. prosince 2009 provozovateli distribuční soustavy využití přidělené distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu od 1. ledna 2010 v rozdělení na libovolný počet standardních a denních rezervovaných distribučních kapacit. Minimální délka takto rezervovaných standardních distribučních kapacit je 1 měsíc a maximální 24 měsíců. Subjekt zúčtování rezervuje tímto způsobem distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu od 1. ledna 2010 maximálně ve velikosti přidělené distribuční kapacity podle dosavadního právního předpisu.

(2) Rezervovaná roční přepravní kapacita v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu se považuje od 1. ledna 2010 za rezervovanou přepravní kapacitu na dobu neurčitou, měsíční rezervovaná přepravní kapacita v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu se od 1. ledna 2010 považuje za rezervovanou měsíční přepravní kapacitu, pokud zákazník nebo obchodník s plynem nepožádá do 15. prosince 2009 o převedení této rezervované kapacity na rezervovanou přepravní kapacitu pro odběrné místo přímo připojené k přepravní soustavě na dobu neurčitou. Rezervace denní přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu koncem posledního plynárenského dne roku 2009 zaniká.

(3) Rezervace přepravní kapacity v domácím bodě koncem posledního plynárenského dne roku 2009 zaniká. Uživatel uhradí platby za rezervovanou přepravní kapacitu v domácím bodě včetně případných plateb za překročení přepravní kapacity za měsíc prosinec podle dosavadního právního předpisu.

(4) Rezervovaná přepravní kapacita pro hraniční bod a bod virtuálního zásobníku plynu na období delší než 24 měsíců se k prvnímu plynárenskému dni roku 2010 považuje za rezervovanou standardní přepravní kapacitu na 24 měsíců. Provozovatel přepravní soustavy umožní pro bod virtuálního zásobníku plynu rezervovat přepravní kapacitu na období delší než 24 měsíců v souladu s ustanovením § 5 odst. 4, pokud o to účastník trhu s plynem požádá nejpozději do 15. prosince 2009.

(5) Provozovatel distribuční soustavy může v průběhu roku 2010 postupovat pro stanovení spotřeby plynu pro účely vyúčtování distribuce plynu podle § 56 odst. 3 a pro stanovení plánované roční spotřeby plynu podle přílohy č. 10 k této vyhlášce podle dosavadního právního předpisu. Provozovatel distribuční soustavy může postupovat podle dosavadního právního předpisu pouze v případě, že tuto informaci zveřejní nejpozději do 1. prosince 2009. Obchodník s plynem může v průběhu roku 2010 postupovat při stanovení spotřeby plynu pro účely vyúčtování dodávky plynu podle dosavadního právního předpisu, avšak pouze u těch zákazníků s měřením typu C, kde je sjednána možnost změny ceny za dodávku plynu s měsíční nebo delší periodicitou.

(6) Vyhodnocení odchylek za rok 2009 včetně organizování trhu s nevyužitou tolerancí za měsíc prosinec provádí provozovatel přepravní soustavy podle dosavadního právního předpisu. Zúčtování a vypořádání skutečných odchylek za rok 2009 za měsíc prosinec provádí operátor trhu. Nominace za skutečnou celkovou odchylku za měsíc prosinec 2009 podává subjekt zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. d) této vyhlášky. Nominace předběžné celkové odchylky za 30. a 31. prosinec 2009 podává subjekt zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) této vyhlášky.

(7) Provozovatel distribuční soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá údaje pro výpočet předběžných a skutečných odchylek za měsíc prosinec roku 2009 také podle dosavadního právního předpisu.

(8) Žádost o změnu dodavatele plynu podaná v roce 2009, u které by výsledek posouzení podle dosavadního právního předpisu nepřipadal na rok 2009, předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu a považuje se za žádost o standardní změnu dodavatele plynu podanou podle této vyhlášky k 1. lednu 2010.

(9) Způsob, termíny, formáty a rozsah předávaných informací a dat provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(10) Provozovatel distribuční soustavy může do 31. prosince 2010 přijímat žádosti o rezervaci distribuční kapacity a o uzavření smlouvy o distribuci plynu a oznamovat výsledky rezervace kapacit podle této vyhlášky elektronicky nebo v listinné podobě.

(11) Přidělené distribuční kapacity pro odběrná místa zákazníků podle dosavadních právních předpisů se považují pro roční smlouvu o distribuci plynu za rezervovanou distribuční kapacitu na dobu neurčitou, pro měsíční smlouvy o distribuci plynu za měsíční rezervovanou distribuční kapacitu a pro klouzavé smlouvy za klouzavou rezervovanou distribuční kapacitu. Pro účely § 12 se změny sjednané distribuční kapacity na základě roční smlouvy o distribuci plynu s pevnou kapacitou podle dosavadních právních předpisů považují za změny rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou. Přidělená distribuční kapacita pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu podle dosavadních právních předpisů se považuje pro roční smlouvu o distribuci plynu za rezervovanou distribuční kapacitu na dobu neurčitou.

(12) Provozovatel přepravní soustavy poskytuje uživateli soustavy, který sjednal smlouvu o přepravě plynu a rezervoval přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy přede dnem nabytí platnosti této vyhlášky, kompenzaci pro případ omezení renominací podle § 7 odst. 5. Způsob stanovení kompenzace a podmínky pro její uplatnění stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí.


§ 60

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1.
Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.

2.
Vyhláška č. 184/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.

3.
Vyhláška č. 321/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.

4.
Vyhláška č. 354/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů.


§ 61

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení § 17, 21, 59 a přílohy č. 13 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení § 28 až 32 a § 33 odst. 4 písm. a) a b), která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2009, ustanovení § 41, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010 a ustanovení § 29 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
2)
Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
3)
§ 17 odst. 10 energetického zákona.
4)
Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství.
5)
§ 58 odst. 1 písm. i) a § 60 odst. 1 písm. f) energetického zákona.
6)
Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav.
7)
Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2010 Poslední změna: 17. listopadu 2009 Počet shlédnutí: 1495