LEGISLATIVA

504/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.


             504/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 10. září 2004, 
  kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
   č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů 
            na zemědělské půdě 
 
   Ministerstvo   životního   prostředí   ve  spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví 
podle § 33 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"): 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených 
kalů na zemědělské půdě, se mění takto: 
 
   1. V příloze č. 1, list č. 1 se ve vysvětlivce pod slovy 
"Evidenční číslo" v hlavičce formuláře slova "okresní úřad" 
nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo 
městská část hl. m. Prahy". 
 
   2. V příloze č. 1, list č. 1 se slova "Kód okresu (CZ-NUTS 
4)" nahrazují slovy "Kód ORP (SOP)". 
 
   3. V příloze č. 1 v části "Způsob vyplňování formuláře 
v příloze č. 1" se nahrazuje v oddílu "Původce" i v oddílu 
"Uživatel kalů" věta "Kód okresu (CZ-NUTS 4) - uvádí se kód okresu 
(CZ-NUTS 4), na jehož území se firma nachází, podle číselníku 
okresů ČR (CZ-NUTS 4 podle Klasifikace územních statistických 
jednotek vydané Českým statistickým úřadem)." větou, která zní: 
"Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou 
působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním 
území se sídlo původce nebo oprávněné osoby nachází, podle 
číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického 
úřadu, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.". 
 
   4. V příloze č. 1 v části "Způsob vyplňování formuláře 
uvedeného v příloze č. 1" se nahrazuje v oddílu "Původce" 
i v oddílu "Uživatel kalů" věta "Kód okresu (CZ-NUTS 4) samostatné 
provozovny - uvádí se kód okresu (CZ-NUTS 4), na jehož území se 
provozovna firmy nachází, podle číselníku okresů ČR (CZ-NUTS 4 
podle Klasifikace územních statistických jednotek vydané Českým 
statistickým úřadem)." větou, která zní: "Kód ORP (SOP) samostatné 
provozovny - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním 
území se sídlo samostatné provozovny původce nebo oprávněné osoby 
nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého 
statistického úřadu, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 471/2002 
Sb.". 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004. 
 
              Ministr: 
           RNDr. Ambrozek v. r. Vyhlášku si můžete stáhnout rovněž ve formátu PDF.

 

Datum uveřejnění: 1. října 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 4272