LEGISLATIVA

528/2004 Sb.

Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.

             528/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 30. září 2004 
  o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční 
    laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona 
   o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 
 
   Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví 
podle § 5 odst. 7 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících 
zákonů  (zákon o  Ústředním kontrolním  a zkušebním  ústavu 
zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., (dále jen "zákon"): 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství2) a upravuje požadavky na materiální a personální 
vybavení a na zaměření, organizaci a metody činnosti národní 
referenční laboratoře Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského (dále jen "Ústav"), dalších národních referenčních 
laboratoří a referenčních laboratoří. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje 
  zapracovat  příslušné  předpisy  Evropských  společenství 
  vyhláškou. 
2) Čl. 18 odst. 3 směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, 
  kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti 
  výživy zvířat. 
 
                § 2 
 
     Požadavky na materiální a personální vybavení 
              laboratoří 
 
   (1) Pro národní referenční laboratoř Ústavu se stanoví tyto 
požadavky: 
a) prostorové, přístrojové a materiální vybavení, odpovídající 
  technické normě3), 
b) personál  kvalifikovaný3)  a  vyškolený3)  pro  provádění 
  a vyhodnocování laboratorních zkoušek, 
c) technické a personální předpoklady pro řešení odborných otázek 
  a pro  spolupráci  s  referenční  laboratoří  Evropských 
  společenství, 
d) předpoklady pro zajištění komunikace na národní i mezinárodní 
  úrovni, odpovídající technické normě3), 
e) vybavení  pro  zpracování,  zabezpečení  a  sdílení  dat, 
  odpovídající technické normě3), 
f) v případě provádění pokusů na zvířatech prostorové a materiální 
  vybavení a kvalifikovaný personál podle zvláštních právních 
  předpisů4). 
 
   (2) Další národní referenční laboratoř, kterou ministerstvo 
schvaluje podle § 5 odst. 4 zákona pro odborné a zkušební úkony, 
které neprovádí Ústav, musí mít splněny požadavky podle odstavce 
1 písm. a), d), e) a f) a dále musí mít 
a) personál  kvalifikovaný3)  a  vyškolený3)  pro  provádění 
  a vyhodnocování zkoušek v rozsahu schválení, 
b) technické a personální předpoklady pro řešení odborných otázek 
  a pro spolupráci s Ústavem a referenční laboratoří Evropských 
  společenství. 
 
   (3) Fyzická nebo právnická osoba, kterou ministerstvo jmenuje 
podle § 5 odst. 5 zákona referenční laboratoří k výkonu odborných 
činností podle § 5 odst. 1 zákona, musí mít splněny požadavky 
podle odstavce 1 písm. a), e) a f) a dále musí mít 
a) personál  kvalifikovaný3)  a  vyškolený3)  pro  provádění 
  a vyhodnocování zkoušek v rozsahu jmenování, 
b) administrativní,  technické a  personální předpoklady  pro 
  spolupráci s Ústavem a další národní referenční laboratoří, 
c) splněny podmínky  pro udělení oprávnění  podle zvláštních 
  právních předpisů5). 
------------------------------------------------------------------ 
3) ČSN EN ISO/IEC 17025  Všeobecné požadavky na způsobilost 
  zkušebních a kalibračních laboratoří. 
4) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
  zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 
  243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb. 
  Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných 
  zvířat. 
5) Například § 17 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
  zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb., § 10 zákona č. 
  156/1998 Sb.,  o hnojivech, pomocných  látkách, pomocných 
  rostlinných přípravcích  a substrátech a  o agrochemickém 
  zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona 
  č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 
  Sb. 
 
                § 3 
 
      Požadavky na zaměření, organizaci a metody 
            činnosti laboratoří 
 
   (1) Národní referenční laboratoř Ústavu zajišťuje 
a) spolupráci s referenční laboratoří Evropských společenství, 
  včetně vzdělávání pracovníků, 
b) spolupráci na vývoji, ověřování a validaci nových laboratorních 
  postupů, 
c) publikaci jednotných pracovních postupů podle § 3 odst. 1 písm. 
  a) zákona a jejich průběžné doplňování, 
d) organizaci mezilaboratorních porovnávacích zkoušek podle § 3 
  odst. 1 písm. c) zákona, 
e) provádění analýz v případě sporů týkajících se správnosti 
  výsledků laboratorních zkoušek, 
f) podklady pro udělení, změnu, odejmutí nebo zrušení oprávnění 
  udělovaného Ústavem podle § 5 odst. 1 zákona, prokazující 
  způsobilost laboratoří fyzické nebo právnické osoby k výkonu 
  odborných činností podle § 5 odst. 1 zákona, za podmínek podle 
  zvláštních právních předpisů5), 
g) podklady pro činnost Ústavu podle § 5 odst. 4 zákona, 
h) podklady pro činnost Ústavu podle § 5 odst. 5 zákona, 
i) posouzení činnosti subjektů podle písmene f), dalších národních 
  referenčních laboratoří a referenčních laboratoří, 
j) zpracování a předávání  odborných informací, získaných od 
  referenčních laboratoří  Evropských společenství, popřípadě 
  z jiných zdrojů, Ústavu, 
k) podklady  pro zveřejnění  seznamu referenčních  laboratoří 
  jmenovaných ministerstvem podle § 5 odst. 5 zákona ve Věstníku 
  Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. 
 
   (2) Další národní referenční laboratoře podle § 5 odst. 4 
zákona zajišťují v koordinaci s Ústavem 
a) činnosti podle odstavce 1 písm. a), b) a e), 
b) provádění laboratorních zkoušek  požadovaných orgánem nebo 
  osobou, jež o zkoušky žádá, a to ve stanovených termínech, 
c) předávání  podkladů pro  publikování jednotných pracovních 
  postupů Ústavu podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona, 
d) zpracování a předávání  odborných informací, získaných od 
  referenční  laboratoře  Evropských  společenství, popřípadě 
  z jiných zdrojů, Ústavu. 
 
   (3) Referenční laboratoře podle § 5 odst. 5 zákona zajišťují 
v koordinaci s národní referenční laboratoří Ústavu 
a) činnost podle odstavce 1 písm. b), 
b) provádění laboratorních zkoušek  požadovaných orgánem nebo 
  osobou, jež o zkoušky žádá, a to ve stanovených termínech, 
c) svoji účast v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách podle 
  § 3 odst. 1 písm. c) zákona, organizovaných nebo schválených 
  Ústavem. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Například § 17 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
  zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb., § 10 zákona č. 
  156/1998 Sb.,  o hnojivech, pomocných  látkách, pomocných 
  rostlinných přípravcích  a substrátech a  o agrochemickém 
  zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona 
  č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 
  Sb. 
 
                § 4 
 
   Je-li národní referenční laboratoř Ústavu, popřípadě další 
národní referenční laboratoř  jmenována referenční laboratoří 
Evropských společenství6), musí splňovat požadavky na materiální 
a personální vybavení a požadavky na zaměření, organizaci a metody 
činnosti  stanovené  přímo  použitelnými  předpisy Evropských 
společenství6). 
------------------------------------------------------------------ 
6) Čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 
  ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných organismech. 
  Čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 
  ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve 
  výživě zvířat. 
 
                § 5 
 
   Národní referenční laboratoř Ústavu, další národní referenční 
laboratoře a referenční laboratoře 
a) používají pro zkoušky metody stanovené přímo použitelnými 
  předpisy  Evropských společenství7)  a zvláštními právními 
  předpisy8);  pokud  přímo  použitelné  předpisy Evropských 
  společenství  ani  zvláštní  právní  předpisy tyto metody 
  nestanoví, používají metody stanovené příslušnými technickými 
  normami (CEN, ISO, ČSN); pokud nejsou metody stanovené ani 
  příslušnými technickými normami, použijí takovou metodu, která 
  je dostatečně vědecky podložená a ověřená v praxi, 
b) uplatňují při své činnosti aktuální poznatky a metody, jakož 
  i vzájemnou výměnu informací na národní i mezinárodní úrovni, 
c) dodržují  pravidla  ochrany  osobních  údajů a obchodního 
  tajemství9) v souladu se zvláštním právním předpisy10), 
d) provádějí v oboru své působnosti dostatečný počet laboratorních 
  zkoušek, které umožní vytvoření funkčního systému kontroly 
  kvality, 
e) mají ověřený systém kontroly jakosti podle požadavků příslušné 
  referenční laboratoře Evropských společenství; pokud nejsou 
  tyto požadavky stanoveny, pracují v souladu s příslušnou 
  technickou normou3). To se nevztahuje na metody, které jsou 
  ověřovány, vyvíjeny a validovány, a dále na metody, které svou 
  povahou  neumožňují  splnění  všech  požadavků stanovených 
  příslušnou technickou normou3). 
------------------------------------------------------------------ 
 3) ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost 
  zkušebních a kalibračních laboratoří. 
 7) Například přílohy č. III a IV nařízení Evropského parlamentu 
  a Rady č. 2003/2003. 
 8) Například vyhláška  č. 124/2001 Sb.,  kterou se stanoví 
  požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního 
  zkoušení  krmiv, doplňkových  látek a  premixů a způsob 
  uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb., vyhláška 
  č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, 
  postupy a metody zkoušení osiva a sadby. 
 9) § 17 obchodního zákoníku. 
10) Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
  a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., 
  zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 
  107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., 
  zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 
  480/2004 Sb. 
 
                § 6 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2004. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r.  

Datum uveřejnění: 1. listopadu 2004 Poslední změna: 16. října 2004 Počet shlédnutí: 3972