LEGISLATIVA

150/2008 Sb.

Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

150

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2008

o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících


Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje

a)
technické podmínky a způsob zajištění výrobního zařízení lihovaru a zvláštního lihovaru a způsob znehodnocování úkapů a dokapů a některých odpadních produktů,

b)
měření množství lihu a způsob zjišťování množství vyrobeného a upraveného lihu,

c)
zjišťování množství lihu a způsob evidence při vyskladňování a přejímce lihu,

d)
zjišťování zásob lihu,

e)
evidenci lihu,

f)
zvláštní povolení k nákupu nebo dovozu lihobenzinu.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


ČÁST DRUHÁ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
LIHOVARU A ZVLÁŠTNÍHO LIHOVARU A ZPŮSOB ZNEHODNOCOVÁNÍ ÚKAPŮ
A DOKAPŮ A NĚKTERÝCH ODPADNÍCH PRODUKTŮ

(K § 6 odst. 1 a 6 zákona o lihu)

§ 2

Zajištění výrobního zařízení lihovaru a zvláštního
lihovaru úředními závěrami

(1) Zajištění výrobního zařízení úředními závěrami (dále jen "závěra") se provádí umístěním plomb na jeho jednotlivých částech celním úřadem. K plombování se používá plombovací drátek nebo motouz, kovové plomby a plombovací kleště s označenou raznicí.

(2) V ovocných lihovarech, zemědělských lihovarech a pěstitelských pálenicích musí být závěrami zajišťěny veškeré kohouty, ventily, otvory, mechanické spoje a potrubí na té části výrobního zařízení, kde se nacházejí lihové páry nebo lihové tekutiny nezměřené měřidly uvedenými v § 4 (dále jen "měřidlo"). Spojovací potrubí od chladiče k měřidlům, měřidla a zařízení na jímání lutrových vod musí být zajištěny závěrami ve všech lihovarech. V lihovarech a zvláštních lihovarech při samostatné rafinaci lihu musí být závěrami zajištěno spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla. Tyto závěry musí být uzpůsobeny tak, aby nezakrývaly úřední značky podle zákona o metrologii1).

(3) K zajištění výrobního zařízení se použijí jednoduché nebo dvojité závěry.

(4) Dvojitou závěrou se rozumí systém dvou jednoduchých závěr, kdy druhá závěra je přiložena na plechový kryt, kovovou mříž nebo síť z drátěného pletiva kryjící první závěru.

(5) Dvojitou závěrou se zajišťuje výrobní zařízení tam, kde by jednoduchá závěra neposkytovala dostatečné zabezpečení.

(6) V chemickém lihovaru, kde je používána při výrobě oběhová nádrž, se závěrami zajišťují všechna odtahová potrubí z této nádrže až k napojovacímu místu do destilační kolony nebo do potrubí pro technický líh nebo do splaškové nádrže.


§ 3

Znehodnocování úkapů a dokapů z pěstitelského pálení,
některých odpadních produktů v ovocných lihovarech
a lutrových vod

(1) V pěstitelských pálenicích, pokud provozovatel nedodává úkapy a dokapy změřené měřidlem k dalšímu zpracování, znehodnotí je vypuštěním do odpadní jímky, ve které je znehodnocovací prostředek. Množství lihu obsaženého v znehodnocovaných úkapech a dokapech provozovatel změří za přítomnosti celního úřadu. O znehodnocení úkapů a dokapů vyhotoví celní úřad protokol.

(2) V ovocných lihovarech, kde je používáno při výrobě odlučovače oleje nebo vosku, musí být odloučený olej a vosk odváděn do zásobníku zajištěného závěrou celního úřadu. Obsah zásobníku se při vypouštění mísí s výpalky, případně se znehodnocovacím prostředkem.

(3) Lutrové vody, pokud se před výstupem z destilačního zařízení nemísí s výpalky nebo nejsou dále použity v provozu, musí být odváděny do zajištěných odpadních jímek tak, aby se dokonale smísily se splaškovými vodami nebo znehodnocovacím prostředkem.


ČÁST TŘETÍ

MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ LIHU A ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VYROBENÉHO
A UPRAVENÉHO LIHU

(K § 7 a 9 odst. 1, 3 a 5 zákona o lihu)

§ 4

Měřidla

(1) K měření množství vyrobeného nedenaturovaného lihu a samostatně rafinovaného nedenaturovaného lihu se používají tyto měřicí systémy a další typy měřidel, splňující požadavky zákona o metrologii1):

a)
měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství lihu třídy přesnosti 0,3 s automatickým přepočtem naměřených hodnot na objem lihu při teplotě 20 oC, které byly uvedeny na trh posouzením shody podle nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla2),

b)
měřicí sestavy protečeného množství lihu třídy přesnosti 0,3 s automatickým přepočtem naměřených hodnot na objem lihu při teplotě 20 oC, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii1),

c)
kontrolní lihová měřidla k měření objemu s automatickým odběrem vzorků, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii1), například měřidla typu ZEHR, velký, střední a malý typ, nebo měřidla typu KOLM 20 L nebo typu OLM 4 Ti,

d)
stacionární nádrže pro měření přiboudliny, pro měření úkapů a dokapů v ovocných lihovarech a pěstitelských pálenicích, pro měření úkapů a dokapů při samostatné rafinaci při samostatném odvodňování lihu, pro měření lihu syntetického technického nebo pro měření v případech uvedených v § 10,

e)
vzorkovací měřicí kohouty nebo měřidla pro měření vzorků lihu odebíraných z nutných provozních důvodů před jeho registrací měřidlem podle písmen a) až d).

(2) K měření množství lihu denaturovaného kontinuálním způsobem se používají měřicí systémy a typy měřidel určené pro kapaliny jiné než voda, splňující požadavky zákona o metrologii1). V ostatních případech měření denaturovaného lihu se používají další měřidla splňující požadavky zákona o metrologii1).


§ 5

Podmínky umístění, zajištění a používání měřidla

(1) Měření množství lihu lze provádět pouze měřidly splňujícími požadavky zákona o metrologii1), která jsou zajištěna závěrami celního úřadu.

(2) Měřidlo musí být během výroby lihu trvale spojeno s chladičem a umístěno tak, aby bylo ze všech stran volně přístupné, a od destilačního zařízení vzdáleno tak, aby se zamezilo odparu lihu. Měřidlo musí být umístěno a instalováno tak, aby bylo možno provést váhovou měrnou zkoušku způsobem odpovídajícím kapacitě výrobního zařízení.

(3) Měřidlo musí být instalováno a používáno v souladu s podmínkami výrobce a podmínkami uvedenými ve schvalovacím dokumentu podle zákona o metrologii1) nebo nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na měřidla2).

(4) Měřidlo se zajišťuje závěrami způsobem uvedeným v § 2 odst. 1. Závěrami se zajišťuje vždy kryt měřidla, pokud jednotlivé části měřidla nejsou opatřeny společným krytem vhodným k přiložení závěr, zajišťuje se závěrami samostatně každá jeho část. Měřidla musí být zajištěna závěrami tak, aby bez porušení závěry nebylo možno měřidlo nebo jeho části odpojit z výrobního zařízení, s měřidlem neoprávněně manipulovat, ovlivnit správný chod měřidla nebo jeho částí, pozměnit údaje zaznamenávané měřidlem nebo znehodnotit vzorky odebrané měřidlem.

(5) Při výrobě lihu je nutné dbát na to, aby správný chod měřidla uvedeného v § 4 nebyl ovlivněn překročením nejvyšší přípustné teploty stanovené výrobcem pro příslušný typ měřidla. Při zjištění, že teplota překročila teplotní rozsah stanovený výrobcem měřidla, se měřidlo vyřadí z používání a před dalším používáním musí být ověřeno podle zákona o metrologii1).


§ 6

Kontrola a úprava měřidla

(1) Před zahájením výroby nebo úpravy lihu celní úřad kontroluje, zda je na měřidle a jeho částech plný počet neporušených závěr, zda umístění měřidla a platnost ověření měřidla nebo posouzení shody odpovídá podmínkám podle § 5, a zkontroluje a zaznamená stav počítadla.

(2) Celní úřad podle typu používaného měřidla provádí před zahájením, v průběhu a po ukončení výroby všechny úkony potřebné ke správnému zjištění množství vyrobeného nebo upraveného lihu, běžnou kontrolu měřidla a kontrolu, zda teplota protékajícího lihu nepřekročila teplotní rozsah stanovený výrobcem měřidla.


§ 7

Váhová měrná zkouška měřidla

(1) Celní úřad provádí váhovou měrnou zkoušku systémů a typů měřidel uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) až c) a odstavci 2 kdykoliv v případě pochybností celního úřadu o správné funkci měřidla.

(2) Při váhové měrné zkoušce měřidla se porovnává množství lihu vypočítané z objemové koncentrace a objemu lihu změřeného měřidlem a teploty lihu proteklého měřidlem s množstvím lihu vypočítaným z objemové koncentrace a hmotnosti lihu zjištěné na vahách, pro které platí podmínky stanovené v § 14 odst. 3 a 4 s výjimkou jejich pevného zabudování. Při této zkoušce celní úřad použije množství lihu odpovídající průtoku měřidla, nejméně však 160 litrů lihu.

(3) Z údajů zjištěných podle odstavce 2 se vypočítá chyba (odchylka) měřidla v procentech (u), podle tohoto vzorce:

u = (Vh - Vo)/Vh . 100,

kde

Vo
je množství lihu v měřicích jednotkách zjištěné podle objemu lihu změřeného měřidlem,

Vh
je množství lihu v měřicích jednotkách zjištěné podle hmotnosti lihu.

(4) Pro účely váhové měrné zkoušky jsou pro jednotlivá měřidla stanoveny největší přípustné chyby (odchylky) takto:

a)
v případě měřicích systémů a měřicích sestav uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a b) do ± 0,4 % včetně,

b)
v případě měřidel uvedených v § 4 odst. 1 písm. c) do ± 0,6 % včetně.

(5) Váhová měrná zkouška nenahrazuje ověření stanoveného měřidla podle zákona o metrologii1).


§ 8

Opravy a údržba měřidla

(1) Opravy nebo výměny jednotlivých částí měřidel uvedených v § 4 jsou oprávněny provádět pouze subjekty registrované pro tuto činnost podle zákona o metrologii1). Po každé opravě nebo výměně některé části měřidla musí být měřidlo bezodkladně znovu prvotně ověřeno.

(2) Běžná údržba, která je stanovena výrobcem měřidla, může být u měřidel uvedených v § 4 prováděna provozovatelem lihovaru nebo zvláštního lihovaru pouze za přítomnosti celního úřadu.


§ 9

Způsob zjišťování teploty lihu

(1) Teplota se měří automaticky a kontinuálně v rámci měřidel uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) až c) a její skutečná hodnota musí být automaticky a kontinuálně použita pro výpočet vyrobeného množství lihu.

(2) V lihovarech s denní kapacitou výroby nižší než 100 000 litrů lihu, které používají k měření lihu měřidla uvedená v § 4 odst. 1 písm. c), může celní ředitelství v odůvodněných případech povolit zjišťování teploty lihu protékajícího měřidlem v časových intervalech stanovených celním úřadem v návaznosti na provozní podmínky lihovaru. Teplota se zjišťuje snímačem teploty _ teploměrem splňujícím požadavky zákona o metrologii1) umístěným v jímce pro lihoměr, nebo na přívodním potrubí bezprostředně před měřidlem. Tuto skutečnost uvede celní ředitelství v povolení k provozování daňového skladu podle zákona o spotřebních daních3).

(3) Současně se zápisem zjištěných hodnot teploty se zapisuje i objem lihu proteklého měřidlem.

(4) V pěstitelských pálenicích používajících měřidla uvedená v § 4 odst. 1 písm. c) se teplotou lihu protékajícího měřidlem podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o lihu rozumí teplota 20 oC.


§ 10

Měření lihu při poruše měřidla

Při úplné poruše měřidla uvedeného v § 4 odst. 1 písm. a) až c) nebo v jiných odůvodněných případech, kdy je třeba měřidlo vyřadit z používání, není-li k dispozici měřidlo náhradní, se pro měření lihu použije způsob uvedený v § 4 odst. 1 písm. d), nejdéle však po dobu 30 dnů ode dne vyřazení měřidla z používání.


§ 11

Způsob zjišťování množství vyrobeného a upraveného lihu

(1) Při používání měřidla uvedeného v § 4 odst. 1 písm. a) až c) a odstavci 2 se množství vyrobeného nebo upraveného lihu zjišťuje způsobem odpovídajícím typu použitého měřidla nebo měřicího systému stanoveným výrobcem měřidla.

(2) Při měření vyrobeného nebo upraveného lihu měřidlem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. d) se množství vyrobeného nebo upraveného lihu zjišťuje stejným způsobem jako při zjišťování zásob uvedeným v části páté.

(3) Při měření odebraných vzorků měřidlem podle § 4 odst. 1 písm. e) se množství takto odebraného lihu za sledované období vypočítává ze změřeného objemu lihu a objemové koncentrace lihu podle záznamu lihovaru o rozborech vzorků.

(4) V případě, že měřidlo bylo neoprávněně odpojeno nebo z technických důvodů vyřazeno z provozu, aniž bylo zajištěno náhradní měření podle § 10, nebo bylo působeno na správný chod měřidla, stanoví celní úřad množství vyrobeného lihu výpočtem podle průměrné denní výkonnosti destilačního přístroje a průměrné objemové koncentrace lihu dosahované v běžném nebo předcházejícím zúčtovacím období při zpracování stejných surovin. V tomto případě se použije vždy nejvyšší objemová koncentrace. Pokud není možno objemovou koncentraci stanovit takto, použije se objemová koncentrace vykázaná v obdobném lihovaru při zpracování stejných surovin.

(5) O zjištěném množství vyrobeného lihu vyhotoví celní úřad výrobní list. Množství lihu se zaokrouhluje na celé litry podle § 33. V pěstitelských pálenicích se množství lihu obsaženého ve vzorcích ze sběrných nádob měřidla eviduje v pomocné evidenci obsahující údaje o množství lihu ze sběrných nádob měřidla a o množství lihu zlikvidovaného celním úřadem.

(6) Pokud je denaturace lihu prováděna kontinuálním způsobem, musí být měření vyrobeného lihu a lihu určeného k denaturaci prováděno odděleně, případně musí být výrobní zařízení upraveno tak, aby bylo možno spolehlivě zjistit vyrobené množství lihu a množství lihu určeného k provedení denaturace kontinuálním způsobem.


§ 12

Lhůty pro zjišťování vyrobeného množství lihu

(1) Celní úřad zjišťuje vyrobené množství lihu podle provozních podmínek lihovaru, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.

(2) Celní úřad dále zjišťuje vyrobené množství lihu po ukončení sezonní výroby lihu, při přerušení výroby lihu na dobu delší než deset dnů, při vyřazení měřidla z používání, po ukončení měření lihu způsobem podle § 10 a v případě nepředvídaných poruch v provoze.


§ 13

Způsob a lhůty ověřování provádění kontinuální denaturace

(1) Celní úřad ověřuje průběh prováděné kontinuální denaturace kdykoliv v jejím průběhu, nejméně však jedenkrát za tři dny. V případě, že mísicí zařízení k provádění kontinuální denaturace umožňuje průtok lihu bez přidání denaturačního činidla, lze kontinuální denaturaci provést jen za přítomnosti pověřeného zaměstnance celního úřadu.

(2) Celní úřad provádí před zahájením, v průběhu a po ukončení kontinuální denaturace všechny úkony potřebné k ověření správného průběhu kontinuální denaturace a údajů uváděných v záznamu podle zákona o lihu4).

(3) Záznam o provedené kontinuální denaturaci je provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru povinen vyhotovit bezprostředně po jejím ukončení. V případě provádění kontinuální denaturace trvající nepřetržitě déle než dvacet čtyři hodiny, je provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru povinen vyhotovit záznam o prováděné kontinuální denaturaci každých dvacet čtyři hodiny a dále bezprostředně po jejím ukončení.


ČÁST ČTVRTÁ

ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ LIHU A ZPŮSOB EVIDENCE PŘI VYSKLADŇOVÁNÍ
A PŘEJÍMCE LIHU

(K § 12 odst. 3 zákona o lihu)

§ 14

Zjišťování množství lihu při vyskladňování a přejímce

(1) Množství lihu při vyskladňování nebo přejímce lihu se zjišťuje z jeho hmotnosti a objemové koncentrace nebo z jeho objemu, teploty a objemové koncentrace. Pro zjištění množství lihu se použijí měřicí systémy a sestavy uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a b) příslušné třídy přesnosti, splňující požadavky zákona o metrologii1) a postupuje se způsobem odpovídajícím typu použitého měřidla nebo měřicího systému nebo sestavy měřidel stanoveným výrobcem měřidla.

(2) Množství lihu se zjišťuje v každém obalu zvlášť. Dodávka lihu v sudech nebo jiných obalech dopravovaných na jednom silničním dopravním prostředku, kdy je líh plněn z jedné zásobní nádrže, se považuje za dodávku v jednom obalu.

(3) Hmotnost lihu se zjišťuje na vahách, které splňují požadavky zákona o metrologii1). Váha musí být pevně zabudována na vhodném místě a ve vodorovné poloze a před každým vážením musí být nastavena nulová poloha ukazovatele. Břemeno (například sud, železniční cisterna, autocisterna) se umisťuje na váze tak, aby tíže byla rozložena po celém můstku vah. Změřená hmotnost lihu se nekoriguje na vztlak vzduchu.

(4) U jednotlivých sudů a u obalů s obsahem menším než 200 litrů se stanovuje hmotnost s přesností na desetiny kilogramů, u železničních cisteren a autocisteren na desítky kilogramů a hmotnost se u jednotlivých obalů nezaokrouhluje.

(5) Objem lihu se zjišťuje měřidly objemu, která splňují požadavky zákona o metrologii1). Objem se stanovuje u jednotlivých sudů a u menších obalů s přesností na desetiny litru, u železničních cisteren a autocisteren na desítky litrů v každém obalu zvlášť.

(6) Objemová koncentrace lihu se zjišťuje příslušnými metodami stanovenými prováděcím právním předpisem Ministerstva zemědělství5) k zákonu o lihu.

(7) Při měření denaturovaného lihu měřidly uvedenými v § 4 odst. 2 se ustanovení odstavců 1 až 6 použijí přiměřeně.


§ 15

Vystavování dodacího listu a evidence při vyskladňování lihu

(1) Dodací list obsahuje tyto údaje:

a)
evidenční číslo dodacího listu,

b)
obchodní firmu, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a daňové identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou osobou,

c)
obchodní firmu, sídlo a daňové identifikační číslo příjemce, je-li příjemce právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a daňové identifikační číslo příjemce, je-li příjemce fyzickou osobou,

d)
adresu místa odeslání,

e)
adresu místa určení,

f)
druh lihu; v případě zvláštně denaturovaného lihu druh a množství denaturačního prostředku,

g)
množství lihu,

h)
množství lihu v měřicích jednotkách,

i)
objemovou koncentraci lihu,

j)
v případě zvláštně denaturovaného lihu údaje použité pro zjištění skutečného množství vyskladněného lihu v měřicích jednotkách podle použité metody zjištění množství lihu,

k)
datum vyskladnění,

l)
podpis dodavatele.

(2) Dodací list se vyhotovuje nejméně ve dvou vyhotoveních, z nichž nejméně jedno doprovází zásilku a jedno zůstává v evidenci dodavatele.

(3) Místo dodacího listu může být použit jakýkoliv jiný doklad, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 1.

(4) Množství lihu v měřicích jednotkách se v dodacím listu uvádí pro jednotlivé obaly na dvě desetinná místa a zaokrouhlení se provádí až v závěrečném součtu celé zásilky podle § 33.


§ 16

Vystavování přejímacího listu a evidence při přejímce lihu

(1) Přejímací list obsahuje tyto údaje:

a)
evidenční číslo přejímacího listu,

b)
evidenční číslo dodacího listu, nebo evidenční číslo a název dokladu, pokud se jedná o jiný doklad než dodací list, a datum jeho vystavení,

c)
obchodní firmu, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a daňové identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou osobou,

d)
obchodní firmu, sídlo a daňové identifikační číslo příjemce, je-li příjemce právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a daňové identifikační číslo příjemce, je-li příjemce fyzickou osobou,

e)
adresu místa přijetí,

f)
druh lihu,

g)
množství přijatého lihu v měřicích jednotkách,

h)
objemovou koncentraci lihu,

i)
v případě zvláštně denaturovaného lihu údaje použité pro zjištění skutečného množství přijatého lihu v měřicích jednotkách podle použité metody zjištění množství lihu,

j)
vyčíslení rozdílu v množství skutečně přijatého lihu oproti množství lihu uvedenému v dodacím listu s uvedením čerpání normy ztrát,

k)
vyčíslení výše případného překročení normované ztráty,

l)
datum přijetí,

m)
podpis příjemce.

(2) Přejímací list se vyhotovuje nejméně ve dvou vyhotoveních, z nichž nejméně jedno je předáno dodavateli a jedno zůstává v evidenci příjemce. Neodešle-li příjemce dodavateli přejímací list do pěti dnů ode dne převzetí lihu, eviduje nakoupený líh v množství uvedeném na dodacím listu.

(3) Místo přejímacího listu může být použit jakýkoliv jiný doklad, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 1.

(4) V případě příjmu lihu mimo daňové území České republiky lze za přejímací list považovat průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle zákona o spotřebních daních6).

(5) Je-li příjemce nebo jiná příjemcem pověřená osoba přítomna vyskladnění lihu u dodavatele, může převzetí lihu potvrdit na dodacím listu. V tomto případě se přejímací list nevystavuje a u dodavatele i příjemce se eviduje množství lihu uvedené na dodacím listu.

(6) Ztráty a přebytky lihu zjištěné při přejímce se evidují způsobem uvedeným v § 22.


ČÁST PÁTÁ

ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁSOB LIHU

(K § 15 odst. 1 zákona o lihu)

§ 17

Způsob zjišťování zásob

(1) Zásoby nedenaturovaného lihu se zjišťují metodami, které zajistí spolehlivé zjištění množství lihu v měřicích jednotkách obsaženého v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků.

(2) Zásoby se zjišťují v každé skladovací nádrži, dopravní nádobě nebo jiném obalu zvlášť a vypočtené množství lihu se uvádí na dvě desetinná místa. Zaokrouhlení se provádí podle § 33 až v závěrečném součtu celkových zásob.

(3) Při zjišťování množství lihu obsaženého v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků ve spotřebitelském balení se vychází z uváděných hodnot koncentrace lihu a objemu nebo hmotnosti výrobku na spotřebitelském balení. Není-li na spotřebitelském balení koncentrace lihu ve výrobku uvedena, vychází se při zjišťování z obsahu lihu stanoveného technologickým postupem.

(4) Celní úřad provádí zjišťování skutečné objemové koncentrace lihu u výrobků ve spotřebitelském balení namátkově. V případě, že skutečné množství lihu v namátkově vybraných výrobcích je nižší o více než 5 % než množství lihu vypočítané z koncentrace lihu uvedené na spotřebitelském balení nebo koncentrace stanovené v technologickém postupu, použije se při výpočtu zásob skutečně zjištěná hodnota stanovená jako aritmetický průměr koncentrace stanovené v nejméně třech vzorcích výrobku. Podle této skutečně zjištěné hodnoty se upraví rovněž evidence o příjmu, zásobách a vydání lihu u zpracovatelů lihu, kteří vedou záznam podle § 27.

(5) Zásoby denaturovaného lihu se zjišťují metodami, které zajistí spolehlivé zjištění množství lihu v měřicích nebo ve stanovených jednotkách způsobem uvedeným v § 18 odst. 6 a 7.


§ 18

Zjišťování objemu

(1) Při zjišťování objemu zásob podle kalibrované objemové stupnice nádrže (dále jen "stavoznak") se odečítá spodní hladina menisku. Při zjišťování objemu měrnou tyčí se odečítá nejvyšší zvlhčené místo.

(2) Obsahuje-li nádrž nevypustitelný objem pod nulovým bodem stavoznaku, opraví se objem zjištěný na stavoznaku o objem pod nulou. Objem pod nulovým bodem stavoznaku musí být uveden v zápise o kalibraci nádrže a viditelně označen na čelní straně nádrže.

(3) Při zjišťování objemu se současně měří i teplota, při níž je objem zjišťován, a to v odebraném vzorku. U nádrží z oceli se pro tuto teplotu provádí korekce na tepelnou objemovou roztažnost oceli7).

(4) U nádrží, jejichž obsah lze promíchat, se zjistí objem podle odstavce 1 po promíchání a ustálení hladiny. Současně se odebere vzorek zásob, u kterého se ihned po odběru změří jeho teplota.

(5) U nádrží, jejichž obsah nelze promíchat, se zjistí objem podle odstavce 1 a současně se odeberou ve stejném množství vzorky z různých vrstev kontrolními výpustními kohouty nádrže a ihned po odběru se změří jejich teplota. Teplota, při níž byl zjišťován objem zásob, se vypočítá jako aritmetický průměr hodnot u jednotlivých vzorků. V případě, že z technických nebo jiných důvodů nelze odebrat vzorky kontrolními vypouštěcími kohouty, odebere se průměrný vzorek normalizovaným vzorkovacím zařízením ze všech vrstev.

(6) V případě zjišťování objemu zásob jiným způsobem, než je uvedeno v odstavcích 1 až 5, musí být použita pouze měřidla, která splňují požadavky zákona o metrologii1) a jsou celním ředitelstvím uvedena ve zvláštním povolení nebo v povolení k provozování daňového skladu podle zákona o spotřebních daních8).

(7) Při zjišťování objemu měřidly uvedenými v odstavci 6 se použije postup odpovídající použitému typu měřidla.


§ 19

Zjišťování hmotnosti a objemové koncentrace

(1) Hmotnost se zjišťuje podle § 14 odst. 3 a 4.

(2) Objemová koncentrace se zjišťuje ve vzorcích odebraných podle § 18 odst. 4 a 5 areometrem splňujícím požadavky zákona o metrologii1). Nelze-li objemovou koncentraci lihu zjistit areometrem, zjišťují se tyto hodnoty pyknometrickou metodou nebo jinými laboratorními metodami pro konkrétní druh vzorku v laboratoři zpracovatele nebo výrobce, nebo celní úřad zajistí provedení vlastního rozboru.

(3) Při odběru vzorků z různých vrstev podle § 18 odst. 5 se objemová koncentrace vypočítá jako aritmetický průměr hodnot u jednotlivých vzorků.


§ 20

Odběr vzorků pro zjišťování objemové koncentrace
laboratorními metodami

(1) Nelze-li objemovou koncentraci lihu ve vzorcích odebraných podle § 18 odst. 4 a 5 zjistit areometrem, připraví celní úřad pro laboratorní rozbor z každého odebraného vzorku tři stejné vzorky v neprodyšně uzavřených obalech. Celní úřad vzorky za přítomnosti výrobce nebo zpracovatele lihu označí a uzávěry obalu zajistí závěrou. Z takto připravených vzorků dva vzorky obdrží příslušný celní úřad, z toho jeden pro laboratorní rozbor, druhý ke kontrolnímu uložení. Třetí vzorek zůstane ke kontrolnímu uložení subjektu, jemuž byl odebrán.

(2) Vzorky odebrané ke kontrolnímu uložení se uchovávají devět měsíců ode dne jejich odebrání. Připouští-li to povaha vzorků, vrátí se vzorky po této lhůtě zpět subjektu, jemuž byly odebrány.

(3) Pro zjišťování skutečné objemové koncentrace lihu u výrobků ve spotřebitelském balení podle § 17 odst. 4 odebere celní úřad ze skladovaných zásob nejméně tři vzorky výrobku ve spotřebitelském balení.

(4) O odběrech vzorků podle odstavců 1 a 3 celní úřad sepíše protokol.


ČÁST ŠESTÁ

EVIDENCE LIHU

(K § 15 odst. 2 zákona o lihu)

§ 21

Záznam o příjmu a vydání lihu

(1) Záznam o příjmu a vydání lihu včetně množství lihu obsaženého v surovinách, polotovarech a hotových výrobcích (dále jen "záznam") vedou právnické a fyzické osoby v listinné nebo elektronické podobě s možností výstupu v listinné formě. Záznam obsahuje část příjmovou a část výdajovou, které musí obsahovat tyto údaje:

a)
datum zápisu,

b)
označení dokladu, na základě kterého byl zápis příjmu nebo vydání proveden,

c)
druh přijatého nebo vydaného lihu,

d)
množství přijatého nebo vydaného lihu v měřicích jednotkách,

e)
ostatní příjmy nebo ostatní vydání lihu.

(2) Samostatný záznam se vede v každé provozovně, kde je líh vyráběn, upravován, skladován nebo fyzicky zpracováván. V lihovarech a zvláštních lihovarech, kde je skladován i líh denaturovaný, se vede samostatný záznam o lihu nedenaturovaném a lihu denaturovaném.

(3) Záznam o syntetickém lihu se vede odděleně od záznamu o kvasném lihu.

(4) Zpracovává-li právnická nebo fyzická osoba současně nedenaturovaný i zvláštně denaturovaný líh, vede podle § 24 až 29 samostatný záznam o lihu nedenaturovaném a o lihu zvláštně denaturovaném.

(5) Provozuje-li právnická nebo fyzická osoba současně několik činností, u kterých se vede záznam podle § 24 až 29, vede samostatný záznam pro každou tuto činnost.

(6) Samostatný záznam vede zhotovitel při zpracování lihu pro objednatele. V příjmové části záznamu eviduje zhotovitel množství lihu přijatého od objednatele, ve výdejové části eviduje množství lihu ve zhotovených výrobcích předaných objednateli.

§ 22

Příjmová a výdejová část záznamu při nákupu a prodeji lihu

(1) Při nákupu lihu se eviduje v příjmové části záznamu

a)
množství lihu podle dodacího listu podle § 15, nepřesahují-li ztráty při dopravě normu ztrát stanovenou prováděcím právním předpisem Ministerstva zemědělství9) k zákonu o lihu,

b)
skutečné množství lihu podle přejímacího listu podle § 16, přesahují-li ztráty při dopravě normu ztrát nebo byl-li při přejímce zjištěn přebytek,

c)
množství dovezeného lihu podle celního prohlášení10) potvrzeného celním orgánem.

(2) Při nákupu lihu se eviduje ve výdejové části záznamu podle přejímacího listu úbytek lihu při dopravě, nedošlo-li k překročení normy ztrát.

(3) Při prodeji lihu se eviduje v příjmové části záznamu

a)
úbytek lihu při dopravě podle přejímacího listu, došlo-li k překročení norem ztrát,

b)
úbytek lihu při dopravě podle přejímacího listu, nedošlo-li k překročení norem ztrát,

c)
množství lihu podle dodacího listu, došlo-li ke ztrátě celé zásilky.

(4) Při prodeji lihu se eviduje ve výdejové části záznamu

a)
množství vyskladněného lihu podle dodacího listu bez ohledu na výši ztrát při dopravě,

b)
množství lihu podle přejímacího listu, byl-li při přejímce u příjemce zjištěn přebytek.

(5) V příjmové části záznamu jako ostatní příjem a ve výdejové části záznamu jako ostatní výdej se eviduje oběh lihu mezi provozovnami téhož subjektu a dále nepředvídané a nepravidelné příjmy a vydání lihu. Jde zejména o dary, vzorky odebrané nebo vrácené státními orgány, zboží vrácené kupujícím nebo příjemcem, manka, škody a ztráty, u nichž vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit podle zákona o spotřebních daních11), snížení výdejové části záznamu podle § 17 odst. 4, líh spotřebovaný při přezkoušení činnosti měřidla apod.


§ 23

Vedení záznamu ve zvláštních případech

(1) Správa státních hmotných rezerv vede záznam v rozsahu stanoveném pro ostatní zpracovatele nedenaturovaného lihu v § 27.

(2) Distributoři léčiv12) (dále jen "distributor") vedou záznam o lihu denaturovaném lékařským benzinem s nejmenším přídavkem 10 l lékařského benzinu na 1 m3 etanolu (dále jen "lihobenzin") v rozsahu stanoveném pro ostatní zpracovatele zvláštně denaturovaného lihu v § 29.

(3) Ustanovení § 21 odst. 1 se nepoužije pro lihobenzin nakupovaný, prodávaný a spotřebovaný v lékárnách nebo zdravotnických zařízeních.

(4) Lékárny a zdravotnická zařízení vykazují příjem a vydání lihobenzinu podle samostatné evidence příjmu, vydání a spotřeby v kilogramech nebo litrech lihobenzinu. V této evidenci musí rozlišit lihobenzin s odlišnou koncentrací etanolu. Vedení záznamu podle § 29 se nevyžaduje a evidence se předkládá celnímu úřadu na vyžádání.


§ 24

Vedení záznamu v lihovarech, s výjimkou pěstitelských
pálenic, a zvláštních lihovarech

(1) V příjmové části záznamu se eviduje

a)
počáteční zásoba lihu,

b)
vyrobené množství lihu podle § 11 odst. 5,

c)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 1, 3 a 5,

d)
ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.

(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje

a)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 2, 4 a 5,

b)
ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji.


§ 25

Vedení záznamu v pěstitelských pálenicích

(1) V příjmové části záznamu se eviduje množství lihu podle § 11 odst. 5.

(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje

a)
množství lihu obsažené v destilátech vyrobených pro pěstitele podle evidence stanovené v § 4 odst. 9 zákona o lihu,

b)
množství lihu v úkapech a dokapech znehodnocených podle § 3 odst. 1,

c)
ostatní vydání lihu.

(3) Zápis ve výdejové části záznamu podle odstavce 2 písm. a) se provádí pravidelně k poslednímu dni kalendářního měsíce.


§ 26

Vedení záznamu u výrobců lihovin

(1) V příjmové části záznamu se eviduje

a)
počáteční zásoba lihu,

b)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 1, 3 a 5,

c)
množství lihu obsaženého v nakoupených surovinách a polotovarech včetně množství lihu obsaženého ve víně určeného pro výrobu lihovin a ostatních alkoholických nápojů,

d)
ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.

(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje

a)
množství lihu obsaženého ve vyskladněných hotových výrobcích, polotovarech a surovinách včetně množství lihu obsaženého ve víně původně určeného k výrobě lihovin a ostatních alkoholických nápojů,

b)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 2, 4 a 5,

c)
množství lihu obsaženého v hotových výrobcích vydaných komisionáři na základě komisionářské smlouvy13),

d)
ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji.

(3) Množství lihu podle odstavce 2 písm. a) se zaznamenává buď průběžně na základě dokladu o jeho vyskladnění, nebo souhrnně nejdéle k poslednímu dni kalendářního měsíce na základě evidence vedené podle § 32.


§ 27

Vedení záznamu u ostatních zpracovatelů nedenaturovaného
lihu s výjimkou octáren

(1) V příjmové části záznamu se eviduje

a)
počáteční zásoba lihu,

b)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 1, 3 a 5,

c)
množství lihu obsaženého v nakoupených surovinách a polotovarech,

d)
ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.

(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje

a)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 2, 4 a 5,

b)
množství lihu obsaženého ve vyskladněných hotových výrobcích,

c)
množství lihu spotřebovaného při výrobě výrobků, které líh neobsahují,

d)
ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji.

(3) Množství lihu podle odstavce 2 písm. b) se zaznamenává buď průběžně na základě dokladu o vyskladnění, nebo souhrnně nejdéle k poslednímu dni kalendářního měsíce na základě evidence vedené podle § 32. Množství lihu podle odstavce 2 písm. c) se zaznamenává jednou měsíčně na základě evidence vedené podle § 32.


§ 28

Vedení záznamu v octárnách

(1) V příjmové části záznamu se eviduje

a)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 1,

b)
množství lihu při ostatních příjmech lihu podle dokladu o příjmu.

(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje

a)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 2,

b)
množství lihu použitého k denaturaci podle záznamu o denaturaci14).


§ 29

Vedení záznamu u ostatních zpracovatelů
zvláštně denaturovaného lihu

(1) V příjmové části záznamu se eviduje

a)
počáteční zásoba lihu,

b)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 1, 3 a 5,

c)
množství lihu obsaženého v nakoupených surovinách a polotovarech,

d)
ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu.

(2) Ve výdejové části záznamu se eviduje

a)
množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 2, 4 a 5,

b)
množství lihu obsaženého ve vyskladněných hotových výrobcích,

c)
množství lihu spotřebovaného při výrobě výrobků, které líh neobsahují,

d)
ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji.

(3) Množství lihu podle odstavce 2 písm. b) se zaznamenává průběžně na základě dokladu o vyskladnění. Množství lihu podle odstavce 2 písm. c) se zaznamenává jednou měsíčně na základě evidence vedené podle § 32.

(4) Zpracovatel zvláštně denaturovaného lihu, s výjimkou výrobce směsi s minerálním olejem určeným pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, nebo výrobu ethyltercbutyletheru, u kterého předpokládaný odběr a spotřeba lihu zvláštně denaturovaného v období jednoho kalendářního roku nepřesáhne 1000 litrů lihu včetně, může evidovat líh zvláštně denaturovaný v litrech nebo v kilogramech. V tomto případě vykazuje zpracovatel zvláštně denaturovaného lihu příjem a vydání zvláštně denaturovaného lihu podle samostatné evidence příjmu, vydání a spotřeby ve stanovených jednotkách.


§ 30

Uzavírání záznamu nebo samostatné evidence příjmu,
vydání a spotřeby

(1) Záznamy vedené podle § 24 až 29 uzavírají právnické a fyzické osoby v těchto lhůtách:

a)
lihovary průmyslové, zvláštní lihovary provádějící rafinaci lihu nebo zušlechťování destilátů a Správa státních hmotných rezerv každoročně k 30. září,

b)
lihovary zemědělské a ovocné každoročně dnem ukončení sezónní výroby, při nepřetržité výrobě každoročně k 30. září,

c)
pěstitelské pálenice dnem ukončení sezónní výroby, nejpozději však dnem ukončení výrobního období15),

d)
lihovary a zvláštní lihovary neuvedené pod písmeny a) až c), výrobci lihovin a ostatní zpracovatelé lihu včetně octáren každoročně k 31. prosinci,

e)
průmyslový lihovar nebo zemědělský lihovar, pokud je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy dnem ukončení sezónní výroby lihu, při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září,

f)
ovocný lihovar, který je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy každoročně dnem 31. prosince. Po dohodě s celním úřadem může tyto záznamy uzavřít i dnem ukončení sezónní výroby lihu, případně při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září.

(2) Při ukončení činnosti se záznamy nebo evidence uzavírají tak, aby zpráva o jejich uzavření mohla být předložena ve lhůtě stanovené v § 31 odst. 4.

(3) Při uzavírání záznamu se rekapituluje příjem a vydání lihu a zjistí se evidovaná zásoba lihu v měřicích jednotkách. Je-li evidence u zpracovatele zvláštně denaturovaného lihu podle § 29 odst. 4 vedena v litrech nebo v kilogramech, je evidovaná zásoba lihu zvláštně denaturovaného zjišťována v těchto jednotkách.

(4) Ke dni uzávěrky záznamu provede výrobce či zpracovatel lihu fyzickou inventuru zásob lihu, surovin, polotovarů a hotových výrobků, při níž zjistí skutečnou zásobu lihu v měřicích jednotkách. Je-li evidence u zpracovatele zvláštně denaturovaného lihu podle § 29 odst. 4 vedena v litrech nebo v kilogramech, je skutečná zásoba lihu zvláštně denaturovaného zjišťována v těchto jednotkách.

(5) Celní úřad může v rámci daňové kontroly uzavřít záznam nebo evidenci kdykoliv, bez ohledu na lhůty uvedené v odstavci 1. Ke dni uzavření záznamu nebo evidence provede zjištění skutečných zásob lihu celní úřad.

(6) Skutečná zásoba lihu zjištěná podle odstavce 4 nebo 5 tvoří počáteční zásobu lihu v příjmové části záznamu nebo evidence pro následující období.


§ 31

Uzavírání záznamu nebo samostatné evidence příjmu,
vydání a spotřeby ve zvláštních případech

(1) Vede-li právnická nebo fyzická osoba více samostatných záznamů nebo evidencí, uzavírá každý záznam nebo evidenci zvlášť.

(2) V případech, kdy je veden záznam v měřicích jednotkách, zpracuje právnická či fyzická osoba písemnou zprávu o uzavření záznamu, která musí obsahovat

a)
rekapitulaci příjmové a výdejové části záznamu s vyčíslením evidované zásoby lihu,

b)
výsledek fyzické inventury s vyčíslením skutečné zásoby lihu,

c)
základ pro výpočet normovaných ztrát lihu včetně výpočtu normovaných ztrát lihu, v členění podle druhu norem ztrát podle zvláštních právních předpisů16), a celkové množství lihu evidované v příjmové části záznamu podle § 22 odst. 3 písm. b).

(3) V případech, kdy je vedena evidence v jiných než měřicích jednotkách, zpracuje právnická či fyzická osoba písemnou zprávu o uzavření evidence, která musí obsahovat

a)
rekapitulaci příjmové a výdejové části evidence s vyčíslením evidované zásoby lihu,

b)
výsledek fyzické inventury s vyčíslením skutečné zásoby lihu.

(4) Subjekty uvedené v § 30 odst. 1 předloží celnímu úřadu zprávu o uzavření záznamu nebo evidence do 30 dnů ode dne, kdy měl být záznam nebo evidence uzavřeny. Při ukončení činnosti podle § 30 odst. 2 předloží subjekty tuto zprávu ke dni podání daňového přiznání v souvislosti se vznikem povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit podle zákona o spotřebních daních11).

(5) Subjekt, který vede více samostatných záznamů nebo evidencí, předloží souhrnnou zprávu podle odstavců 2 a 3, do níž zahrne údaje z jednotlivých samostatných záznamů nebo evidencí.


§ 32

Vedení ostatní evidence

Pro účely zaznamenání množství lihu ve výdejové části záznamu nebo evidence podle § 27 odst. 2 písm. c) a § 29 odst. 2 písm. c) vedou zpracovatelé lihu průkaznou evidenci, z níž bude zřejmé množství lihu spotřebovaného při výrobě výrobků, které líh neobsahují. Vedou-li výrobci lihovin a zpracovatelé lihu též průkaznou evidenci o množství lihu podle § 26 odst. 2 písm. a) a d), § 27 odst. 2 písm. b) a d) a § 29 odst. 2 písm. b) a d), mohou příslušné zápisy ve výdejové části záznamů nebo evidencí provádět souhrnně podle této evidence, nejdéle však k poslednímu dni kalendářního měsíce.


§ 33

Zaokrouhlování

Při zaokrouhlování vypočteného a evidovaného množství lihu v měřicích jednotkách se hodnota do 0,5 litru etanolu nezapočítává, hodnota 0,5 litru etanolu a vyšší se zaokrouhluje na celý litr etanolu nahoru. V případech, kdy se jeden uzavřený úkon skládá z řady jednotlivých dílčích úkonů, provádí se zaokrouhlování až při závěrečném součtu.


ČÁST SEDMÁ

ZVLÁŠTNÍ POVOLENÍ K NÁKUPU NEBO DOVOZU LIHOBENZINU

[K § 21 odst. 2 písm. j) zákona o lihu]

§ 34

U lihobenzinu se vyžaduje zvláštní povolení k nákupu nebo dovozu podle § 12 odst. 1 zákona o lihu s těmito výjimkami:

a)
u lékáren a zdravotnických zařízení, které nakupují lihobenzin od distributorů, se zvláštní povolení celního ředitelství k nákupu lihu nevyžaduje,

b)
zvláštní povolení celního ředitelství k nákupu lihu se dále nevyžaduje při vzájemných dodávkách lihobenzinu mezi lékárnami nebo zdravotnickými zařízeními nebo při výdeji lihobenzinu v lékárnách občanům v balení do 200 ml.


ČÁST OSMÁ

PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 35

Přechodná ustanovení

1. Právnické a fyzické osoby, které vedly záznam o příjmu a vydání lihu již před počátkem účinnosti této vyhlášky, povedou tento záznam podle vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, až do dne stanoveného v § 30 a 31 této vyhlášky.

2. Způsob zjišťování teploty lihu podle § 8 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádějí právnické a fyzické osoby, až do dne stanoveného v § 30 a 31 této vyhlášky.


§ 36

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.
Vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.

2.
Vyhláška č. 81/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.

3.
Vyhláška č. 469/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.


§ 37

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.


____________________________________________________________
1)
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
2)
Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla.
3)
§ 20 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.
4)
§ 9 odst. 3 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 75/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb.
5)
§ 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb. a vyhlášky č. 386/2003 Sb.
6)
§ 26 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění zákona č. 217/2005 Sb.
7)
§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 141/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 386/2003 Sb.
8)
§ 13 a 20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.
9)
§ 7 a 8 vyhlášky č. 141/1997 Sb.
10)
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
11)
§ 9 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.
12)
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
13)
§ 577 až 590 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
14)
§ 9 odst. 4 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb.
15)
§ 4 odst. 6 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění zákona č. 354/2003 Sb.
16)
§ 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 61/1997 Sb.
§ 7 až 13 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

 

Datum uveřejnění: 1. května 2008 Poslední změna: 4. května 2008 Počet shlédnutí: 3296