LEGISLATIVA

662/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

             662/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
          ze dne 20. prosince 2004, 
   kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních 
  proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin 
           a rostlinných produktů 
 
   Ministerstvo zemědělství podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a v souladu s právem 
Evropských společenství (dále jen "Společenství")1) stanoví: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání 
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, 
se mění takto: 
 
   1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se 
  stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem 
  uznávání chráněných zón ve Společenství. 
  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se 
  stanoví povinnosti, jimž  podléhají producenti a dovozci 
  rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou 
  se stanoví podrobnosti pro jejich registraci. 
  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se 
  stanoví určité sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných 
  pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů uvnitř Společenství a podrobné postupy pro 
  vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné 
  postupy pro jejich nahrazování. 
  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice 
  Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční 
  střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být 
  zapsáni do úředního registru. 
  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se 
  stanoví  pravidla  pro  přemísťování  určitých  rostlin, 
  rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu 
  a pro  přemísťování těchto  rostlin, rostlinných produktů 
  a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí. 
  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se 
  zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého 
  organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících 
  bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin. 
  Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se 
  stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo 
  vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé 
  škodlivé organismy, rostliny,  rostlinné produkty a jiné 
  předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do 
  Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo 
  je na těchto územích přemísťovat. 
  Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se 
  mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě 
  kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve 
  šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, 
  rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až 
  V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých 
  chráněných zón  Společenství nebo je  na těchto územích 
  přemísťovat. 
  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998, kterou se 
  stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění 
  rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo 
  jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných 
  inspekčních místech, než jsou místa určení. 
  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným  produktům  do  Společenství  a  proti jejich 
  rozšiřování na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se 
  mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným  produktům  do  Společenství  a  proti jejich 
  rozšiřování na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se 
  mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným  produktům  do  Společenství  a  proti jejich 
  rozšiřování na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se 
  mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným  produktům  do  Společenství  a  proti jejich 
  rozšiřování na území Společenství. 
  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se 
  mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti 
  zavlékání organismů škodlivých  rostlinám nebo rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území 
  Společenství. 
  Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se 
  mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným  produktům  do  Společenství  a  proti jejich 
  rozšiřování na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 6. června 2003, kterou se 
  mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných 
  opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo 
  rostlinným  produktům  do  Společenství  a  proti jejich 
  rozšiřování na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se 
  mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud 
  jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et 
  al. 
  Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se 
  mění přílohy I, II, III,  IV a V směrnice Rady 2000/29/ES 
  o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých 
  rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti 
  jejich rozšiřování na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se 
  mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti 
  zavlékání organismů škodlivých  rostlinám nebo rostlinným 
  produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území 
  Společenství. 
  Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se 
  mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES 
  o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých 
  rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti 
  jejich rozšiřování na území Společenství. 
  Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách 
  totožnosti  a  rostlinolékařských  kontrolách  rostlin, 
  rostlinných produktů nebo jiných předmětů, uvedených v části 
  B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde 
  než ve vstupních místech do Společenství nebo v místě jeho 
  blízkosti a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami. 
  Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se 
  stanoví vzory úředních  rostlinolékařských osvědčení nebo 
  rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející 
  rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích 
  zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.". 
 
   2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena e) až k), která včetně poznámek pod čarou č. 
1a, 1b a 1c znějí: 
"e) vstupním místem - místo,  na kterém rostliny, rostlinné 
  produkty nebo jiné předměty poprvé vstupují na celní území 
  Evropských společenství: v případě letecké dopravy letiště, 
  v případě námořní nebo říční dopravy přístav, v případě 
  železniční dopravy železniční stanice, v případě ostatní 
  dopravy sídlo celního úřadu, v jehož územní působnosti se 
  překračuje pozemní hranice Evropských Společenství směrem na 
  jeho území, 
 f) úřadem vstupního místa - úřad v členském státě Evropské unie, 
  jemuž podléhá vstupní místo, 
 g) úřadem místa určení - úřad v členském státě Evropské unie 
  v územní působnosti celního úřadu určení, 
 h) celním  úřadem vstupního  místa -  úřad vstupního místa 
  definovaného pod písmenem e), 
 i) celním úřadem určení - úřad místa určení,1a) 
 j) celně schváleným zacházením nebo použitím - celně schválené 
  určení,1b) 
 k) tranzitem - doprava zboží, která podléhá dohledu celních 
  orgánů,  z  jednoho  místa  na  druhé  v  celním území 
  Společenství.1c) 
------------------------------------------------------------------ 
1a) Čl. 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se 
  provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, 
  kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 
1b) Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 
  1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
1c) Čl. 91 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.". 
 
   3. V § 13 odst. 1 věta první zní: "Rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty, které musí být před uvedením na trh 
podrobeny  soustavné rostlinolékařské  kontrole, jsou uvedeny 
v příloze č. 9 části A bodě I.". 
 
   4. V § 17 odst. 3 se slova "v příloze č. 9 části A bodě IV" 
nahrazují slovy "v příloze č. 9 části A bodě III". 
 
   5. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně 
poznámek pod čarou č. 6a až 6d zní: "Existuje-li nebezpečí šíření 
škodlivých organismů, musí být rostlinolékařské kontrole podrobeny 
také rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které mají 
být umístěny do svobodného pásma nebo svobodného skladu,6a) zpětně 
vyvezeny z celního území Společenství, zničeny nebo přenechány ve 
prospěch státu6b) nebo které jsou navrženy na propuštění do 
celního režimu tranzitu6c) nebo uskladňování v celním skladu.6d) 
------------------------------------------------------------------ 
6a) Čl. 166 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
6b) Čl. 182 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
6c) Čl. 91 a násl. a čl. 163 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 
  2913/92. 
6d) Čl. 98 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.". 
 
   6. V § 18 odstavec 2 zní: 
 
   "(2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle 
odstavce 1 smí být propuštěny do celního režimu volného oběhu, 
aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod 
celním dohledem anebo dočasného použití, pokud 
a) nejsou  napadeny nebo  kontaminovány škodlivými  organismy 
  uvedenými v příloze č. 1 části A anebo škodlivými organismy, 
  jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na 
  určitých rostlinách nebo  rostlinných produktech uvedených 
  v příloze č. 2 části A, 
b) nejsou rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty, 
  uvedenými v příloze č. 3 části A a pocházejícími ze zemí 
  uvedených v téže části této přílohy, 
c) splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A, 
  popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3 zákona a 
d) jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, 
  popřípadě originálem jiného dokladu nebo označením, je-li 
  takový případ stanoven v příloze č. 4 části A a jsou-li splněny 
  technické náležitosti stanovené v téže části této přílohy.". 
 
   7. V § 18 odst. 4 se slova "orgán odpovědný za celní 
projednávání" nahrazují slovy "celní úřad odpovědný za přidělení 
celně schváleného určení". 
 
   8. V § 20 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: 
 
   "(1)  Rostlinolékařské  osvědčení  anebo rostlinolékařské 
osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, 
a) je platné, pokud je vystaveno 14 dní a méně přede dnem, kdy 
  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v něm zahrnuté 
  opustily třetí zemi, ve které bylo toto osvědčení vydáno, 
b) musí v případě, že je vydáno smluvní stranou mezinárodní 
  smlouvy,7) kterou je Česká republika vázána, odpovídat vzoru 
  stanovenému v příloze č. 12a části A anebo B, 
c) musí být předtištěno a vyplněno nejméně v jednom z úředních 
  jazyků  Evropské  unie  způsobem  stanoveným  Mezinárodním 
  standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12 Směrnice pro 
  rostlinolékařská  osvědčení, a  to bez  ohledu na formát 
  osvědčení, 
d) musí být určeno organizaci pro ochranu rostlin některého ze 
  členských států Evropské unie. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se 
  schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní 
  úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 
  12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro 
  výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.". 
 
   9. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně 
poznámky  pod  čarou  č.  7a  zní:  "Úředně  ověřený  opis 
rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení 
pro reexport, popřípadě elektronická verze těchto osvědčení, se 
uzná pouze v případech stanovených postupem podle zvláštního 
předpisu Společenství.7a) 
------------------------------------------------------------------ 
7a) Článek 18 odst. 2 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 
  2000 o  ochranných opatřeních proti  zavlékání organismů 
  škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství 
  a proti jejich rozšiřování na území Společenství.". 
 
   10. V § 20 odstavec 5 zní: 
 
   "(5)  Rostlinolékařské  osvědčení  nebo  rostlinolékařské 
osvědčení pro reexport, týkající se rostlin, rostlinných produktů 
nebo jiných předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, 
a popřípadě části  B, musí upřesňovat  v kolonce "dodatkové 
prohlášení", které zvláštní požadavky z možných alternativních 
zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li 
o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části 
"Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření" tohoto osvědčení.". 
 
   11. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 
   "(6) Bez dotčení odstavce 1 písm. b) je rostlinolékařské 
osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, vydané 
podle vzoru stanoveného v příloze č. 12a části C anebo D, platné 
do 31. prosince 2009.". 
 
   12. V § 21 se slova "v příloze č. 9 části A bodě IV" 
nahrazují slovy "v příloze č. 9 části A bodě III". 
 
   13. V § 25 odst. 2 se za slova "ze třetí země" vkládají slova 
"nebo členského státu Evropské unie". 
 
   14. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 1.1. zní: 
 
   "1.1. Daktulosphaira vitifoliae  (Fitch) /syn. = Viteus 
vitifoliae (Fitch)/". 
 
   15. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 3. pravý sloupec 
zní: 
 
"Španělsko (Ibiza a Menorca), Irsko, Kypr, Malta, Portugalsko 
(Azory a Madeira), Finsko (okresy Aland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, 
Satakunta, Turku, Uusimaa), Švédsko (oblasti Blekinge, Gotlands, 
Halland, Kalmar a Skane), Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska". 
 
   16. V příloze č. 1 části B písm. b) bodu 1. pravý sloupec 
zní: 
 
"Francie (Bretaň), Irsko, Litva, Portugalsko (Azory), Finsko, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní 
Irsko)". 
 
   17. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) bod 4. zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   18. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. c) bodu 3. pravý 
sloupec zní: 
 
"Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, jiné 
než osivo". 
 
   19. V příloze č. 2 části B písm. c) se před bod 1. vkládá bod 
01., který zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   20. V příloze č. 3 části A se zrušuje bod 4. 
 
   21. V příloze č. 3 části A bodu 9. levý sloupec zní: 
 
"Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus 
Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k pěstování, jiné než 
rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů.". 
 
   22. V příloze č. 3 části A bodu 14. levém sloupci se slovo 
"Půda"  nahrazuje slovem  "Zemina" a  slovo "pevným" slovem 
"pevnými". 
 
   23. V příloze č. 3 části A bodu 18. pravém sloupci se slovo 
"kontinentálních" nahrazuje slovem "kontinentální". 
 
   24. Tabulka v příloze č. 3 části B včetně poznámky po čarou 
č. 1 zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude tabulka do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2004-226.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz 
 
   25. V příloze č. 4 části A oddílu I body 1.1. až 1.5. znějí: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
 
   26. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládají nové body 
1.6. a 1.7., které znějí: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   27. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 2., 
který zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   28. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 2.1. zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   29. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 2.2. zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   30. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 3. zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   31. V příloze č. 4 části A oddílu I se bod 4. zrušuje. 
 
   32. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 5. zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   33. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 6. zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   34. V příloze č. 4 části A oddílu I se bod 7. nahrazuje body 
7.1. a 7.2., které znějí: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   35. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 7.3., 
který zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   36. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 8., 
který zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   37. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 
11.01, který zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   38. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 11.1 zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   39. V příloze č. 4 části A oddílu I v bodu 18. se slova 
"jejich hybridy" nahrazují slovy "jejich kříženců". 
 
   40. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 25.7. pravý sloupec 
písmeno b) zní: 
"b) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného 
  vegetačního  období  pozorovány  žádné  příznaky napadení 
  Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia 
  solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.". 
 
   41. V příloze č. 4 části A oddílu I v bodu 34. levém sloupci 
se slovo "substrát" nahrazuje slovem "substráty". 
 
   42. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 36.1. pravý sloupec 
písmeno a) zní: 
"a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena 
  národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu 
  s příslušnými  mezinárodními  standardy  pro fytosanitární 
  opatření jako prostá Thrips palmi Karny a která je uvedena 
  v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení,". 
 
   43. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 53. zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   44. V příloze č. 4 části A oddílu II se zrušují body 1. a 3. 
 
   45. V příloze č. 4 části B se vkládá nový bod 6.3., který 
zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   46. V příloze č. 4 části B bodu 14.1. v prostředním sloupci 
se slova "Kromě zákazů vyplývajících pro kůru z bodu 4. přílohy č. 
3, části A," zrušují. 
 
   47. V příloze č. 4 části B v bodech 14.2., 14.3., 14.4., 
14.5. a 14.6. v prostředním sloupci se slova "v bodu 4. přílohy č. 
3, části A a" zrušují. 
 
   48. V příloze č. 4 části B se vkládá nový bod 14.7., který 
zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz 
 
   49. V příloze č. 4 části B bodu 21. pravý sloupec zní: 
 
"Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; 
Basilicata;  Kalábrie;  Kampánie;  Emilia-Romagna:  provincie 
Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; 
Lazio;  Ligurie;  Lombardie;  Trentino-Alto  Adige: autonomní 
provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; 
Toskánsko; Umbrie; Valle d'Aosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, 
Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia 
Polesine,  Trecenta,  Ceneselli,  Pontecchio  Polesine, Arquá 
Polesine,  Costa di  Rovigo, Occhiobello,  Lendinara, Canda, 
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del 
Ghebbo, Fiesso  Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo  di Po, 
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, 
Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, 
Piacenza d'Adige, Vescovana, S.  Urbano, Boara Pisani, Masi 
v provincii Padova a obcí Palú, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, 
Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, 
Angiari  v  provincii  Verona),  Lotyšsko,  Litva,  Rakousko 
(Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), 
Štýrsko,  Vídeň), Portugalsko,  Slovinsko, Slovensko, Finsko, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní 
Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)". 
 
   50. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. pravý sloupec zní: 
 
"Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; 
Basilicata;  Kalábrie;  Kampánie;  Emilia-Romagna:  provincie 
Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; 
Lazio;  Ligurie;  Lombardie;  Trentino-Alto  Adige: autonomní 
provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; 
Toskánsko; Umbrie; Valle d'Aosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, 
Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia 
Polesine,  Trecenta, Ceneselli,  Pontecchio  Polesine,  Arquá 
Polesine,  Costa di  Rovigo, Occhiobello,  Lendinara, Canda, 
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del 
Ghebbo, Fiesso  Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo  di Po, 
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, 
Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, 
Piacenza d'Adige, Vescovana, S.  Urbano, Boara Pisani, Masi 
v provincii Padova a obcí Palú, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, 
Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, 
Angiari  v  provincii  Verona),  Lotyšsko,  Litva,  Rakousko 
(Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), 
Štýrsko,  Vídeň), Portugalsko,  Slovinsko, Slovensko, Finsko, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní 
Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)". 
 
   51. V příloze č. 9 části A bodě I podbod 1.7. zní: 
 
"1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které 
 a) pochází zcela nebo částečně z Platanus L., včetně dřeva 
  hraněného, 
  a 
 b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy 
  I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. 
  července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 
  celním sazebníku, v platném znění. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz" 
 
   52. V příloze č. 9 části A bodě I se podbod 1.8. zrušuje. 
 
   53. V příloze č. 9 části A bodě I podbodu 2.1. se slovo 
"ostatní" zrušuje a za slova "bylinných druhů" se doplňují slova 
"stanovené rostlinolékařskou správou ve Věstníku". 
 
   54. V příloze č. 9 části A bodě I podbod 2.4. zní: 
 
"2.4. Rostliny: 
 - osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium 
  schoenoprasum L., určené k pěstování a rostliny Allium porrum 
  L., určené k pěstování, 
 - osivo Medicago sativa L., 
 - certifikované  osivo  Helianthus  annuus  L., Lycopersicon 
  lycopersicum (L. ) Karsten ex Farw, Phaseolus L.". 
 
   55. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.9. zní: 
 
   "1.9. Plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody 
Vitis L.". 
 
   56. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.10 zní: 
 
"1.10. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které 
 a) pochází zcela nebo částečně z 
  - jehličnanů (Coniferales), s výjimkou dřeva prostého kůry, 
  - Castanea Mill., s výjimkou dřeva, které je prosté kůry, 
  a 
 b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy 
  I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. 
  července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 
  celním sazebníku, v platném znění. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz" 
 
   57. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.11. zní: 
 
"1.11.  Samostatná  kůra  Castanea  Mill.,  a  jehličnanů 
(Coniferales)". 
 
   58. V příloze č. 9 části A se část III. zrušuje. 
 
   59. V příloze č. 9 části A se část IV. označuje jako část 
III. 
 
   60. V příloze č. 9 části B bodu I podbodu 2. třetí odrážka 
zní: 
"- Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady,". 
 
   61. V příloze č. 9 části B bodu I podbodu 5. první odrážka 
zní: 
"- jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí;". 
 
   62. V příloze č. 9 části B bodu I podbod 6. zní: 
 
"6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které 
 a) pochází zcela nebo částečně z níže uvedených řádů, rodů nebo 
  druhů rostlin, s  výjimkou dřevěného obalového materiálu 
  definovaného v bodu 2. přílohy č. 4, části A, oddílu I: 
  - Quercus  L., včetně  dřeva hraněného,  původem z USA, 
   s výjimkou dřeva, které je zařazeno v odstavci b) pod CN 
   kódem 4416 00 00 a u kterého je doloženo, že dřevo bylo 
   vyrobeno nebo zpracováno použitím tepelného ošetření při 
   dosažení minimální teploty 176 st.C po dobu 20 minut, 
  - Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo 
   Arménie, 
  - Populus L.,  včetně dřeva hraněného,  původem ze zemí 
   amerického kontinentu, 
  - Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z USA 
   a Kanady, 
  - jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem 
   z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka 
  a 
 b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy 
  I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. 
  července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 
  celním sazebníku, v platném znění. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz" 
 
   63. V příloze č. 9 části B bodu I v podbodu 7.2. se slova 
"v písmenu a)" nahrazují slovy "v podbodu 7.1.". 
 
   64. V příloze č. 9 části B bodu II podbod 6. zní: 
 
"6. Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, 
plody Vitis L.". 
 
   65. V příloze č. 9 části B bodu II podbod 7. zní: 
"7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které 
 a) pochází zcela nebo  částečně z jehličnanů (Coniferales), 
  s výjimkou dřeva prostého kůry, původem z evropských třetích 
  zemí, a Castanea Mill., s výjimkou dřeva prostého kůry 
 a 
 b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy 
  I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. 
  července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 
  celním sazebníku, v platném znění. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2004-226.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz" 
 
   66. V příloze č. 9 části B bodu II se doplňuje nový podbod 
9., který zní: 
 
"9. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z evropských 
třetích zemí.". 
 
   67. Za přílohu 12 se vkládá nová příloha č. 12a, která zní: 
 
            "Příloha č. 12a k vyhlášce č. 330/2004 Sb. 
 
   Vzory rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského 
  osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2004-226.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz" 
 
   68. Příloha č. 16 zní: 
 
             "Příloha č. 16 k vyhlášce č. 330/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2004-226.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz" 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou 
bodů 17 až 20, 25 až 38, 44 až 48, 51, 56 až 62, 65 a 66, které 
nabývají účinnosti dnem 1. března 2005, a bodu 54, který nabývá 
účinnosti dnem 15. května 2005. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r. Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2005 Poslední změna: 2. ledna 2005 Počet shlédnutí: 4177