LEGISLATIVA

289/1995 Sb.

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

  289/1995 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 3. listopadu 1995

  o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

  Změna: 238/1999 Sb.

  Změna: 67/2000 Sb.

  Změna: 132/2000 Sb.

  Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.

  Změna: 149/2003 Sb.

  Změna: 149/2003 Sb. (část)

  Změna: 1/2005 Sb.

  Změna: 444/2005 Sb.

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  ZÁKON O LESÍCH

  HLAVA PRVNÍ

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Oddíl první

  § 1

  Účel zákona

  Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o
  les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou
  složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu
  trvale udržitelného hospodaření v něm.

  § 2

  Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění
  funkcí lesa,

  b) funkcemi lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na
  produkční a mimoprodukční,

  c) lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných
  podmínkách plní funkce lesa,

  d) hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů
  a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa,

  e)  ochranou lesa činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých
  činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování
  následků jejich působení,

  f) škodlivými činiteli škodlivé organismy, nepříznivé povětrnostní
  vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující poškození
  lesa,

  g) škodlivými organismy původci chorob lesních porostů a rostlinní nebo
  živočišní škůdci lesních porostů,

  h) obnovou lesa soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního
  porostu,

  i) zalesněním založení lesního porostu,

  j) zajištěním lesního porostu dosažení takového stavu lesního porostu,
  který po zalesnění dále nevyžaduje intenzivní ochranu a počet jedinců a
  jejich rozmístění po zalesněné ploše a druhová skladba lesních dřevin
  dává předpoklady pro vznik stanovištně vhodného lesního porostu,

  k) výchovou lesa opatření ovlivňující druhovou a prostorovou skladbu,
  růst, vývoj, zdravotní stav, odolnost a kvalitu lesního porostu s cílem
  zabezpečit plnění funkcí lesa; výchovou není těžba mýtní,

  l) těžbou předmýtní úmyslnou těžba prováděná za účelem výchovy porostu,

  m) těžbou mýtní úmyslnou těžba prováděná za účelem obnovy porostu nebo
  výběr jednotlivých stromů v porostu určeném k obnově,

  n) těžbou nahodilou těžba prováděná za účelem zpracování stromů
  suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených,

  o) těžbou mimořádnou těžba podmíněná povolením nebo rozhodnutím orgánu
  státní správy lesů,

  p) přírodními lesními oblastmi souvislá území s obdobnými růstovými
  podmínkami pro les,

  r) hospodářskými soubory jednotky diferenciace hospodaření v lesích
  stanovené  v rámci přírodních lesních oblastí a charakterizované
  funkčním zaměřením, přírodními podmínkami a stavem lesních porostů,

  s)  porostem  základní  jednotka  prostorového  rozdělení  lesa
  identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.

  § 3

  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

  (1) Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou

  a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty
  odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty,
  nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně
  odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13
  odst. 1 tohoto zákona (dále jen "lesní pozemky"),

  b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky
  nad  horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků
  zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka
  pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu1) a jestliže
  s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (dále jen "jiné
  pozemky"). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů nařídit
  označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.

  (2) Pozemky určenými k plnění funkcí lesa nejsou školky a plantáže
  lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou určeny k plnění
  funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů na návrh vlastníka pozemku
  nerozhodne jinak.

  (3) V pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí
  lesa, rozhoduje orgán státní správy lesů.

  (4) Pozemky, které nejsou uvedeny v odstavci 1, může orgán státní
  správy lesů na návrh vlastníka pozemku nebo s jeho souhlasem prohlásit
  rozhodnutím  za pozemky určené k plnění funkcí lesa. Ustanovení
  zvláštních předpisů^1) nejsou tím dotčena.

  § 4

  Nakládání s lesy ve vlastnictví státu

  (1) Pokud jde o lesy ve vlastnictví státu (dále jen "státní lesy"),
  vztahují se práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona na
  právnickou osobu, které je svěřeno nakládání s těmito lesy, pokud tento
  zákon nestanoví jinak.

  (2) Právní úkony, kterými se nakládá se státními lesy, zejména smlouvy
  o převodu práva hospodaření nebo o převodu vlastnictví a smlouvy o
  nájmu nebo výpůjčce, s výjimkou smluv, jejichž předmětem je nájem nebo
  výpůjčka pozemků určených k plnění funkcí lesa, o jejichž omezení pro
  plnění funkcí lesa nebo o dočasném odnětí plnění funkcí lesa rozhodl
  orgán státní správy lesů (§ 13 odst. 1), vyžadují ke své platnosti
  předběžný souhlas Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo").
  Ustanovení zvláštních předpisů^2) nejsou tím dotčena.

  § 5

  Zákaz nájmu a podnájmu

  (1) Nájem a podnájem státního lesa za účelem hospodaření v lese je
  zakázán.

  (2) Podnájem lesa není dovolen, není-li v nájemní smlouvě stanoveno
  jinak.

  Oddíl druhý

  Kategorizace lesů

  § 6

  Kategorie lesů

  Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy
  ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.

  § 7

  Lesy ochranné

  (1) Do kategorie lesů ochranných se zařazují

  a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře,
  prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště,
  odvaly a výsypky apod.),

  b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže
  položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech,

  c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.

  (2) O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní
  správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

  § 8

  Lesy zvláštního určení

  (1) Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a
  nacházejí se

  a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,^3)

  b)  v  ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních
  minerálních vod,^4)

  c) na území národních parků a národních přírodních rezervací.^5)

  (2) Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u
  kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo
  jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen
  funkcím produkčním. Jde o lesy

  a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních
  rezervacích a přírodních památkách,^5)

  b) lázeňské,

  c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,

  d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,

  e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo
  krajinotvornou,

  f) potřebné pro zachování biologické různorodosti,

  g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,^6)

  h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob
  hospodaření.

  (3) O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce
  2 rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z
  vlastního podnětu.

  § 9

  Lesy hospodářské

  Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů
  ochranných nebo lesů zvláštního určení.

  § 10

  Lesy pod vlivem imisí

  (1) Lesy pod vlivem imisí se zařazují do čtyř pásem ohrožení. Pásma
  ohrožení stanoví ministerstvo právním předpisem.

  (2) Na lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších
  pásem ohrožení, se vztahuje osvobození od daně z nemovitostí stejně
  jako na lesy uvedené v § 7 a 8.

  HLAVA DRUHÁ

  ZACHOVÁNÍ LESŮ

  Oddíl první

  § 11

  Základní povinnosti

  (1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo
  poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v
  lese.

  (2) Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby
  nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány
  (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond
  lesních dřevin.

  (3) Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení
  hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení
  rozhodl. Orgán státní správy může uložit úhradu této náhrady osobám, v
  jejichž zájmu o tomto omezení rozhodl.

  (4) Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud
  tento zákon nestanoví jinak.

  § 12

  Evidence a dělení pozemků

  (1) K zajištění přehledu o pozemcích určených k plnění funkcí lesa v
  obvodu své působnosti jsou orgány státní správy lesů oprávněny využívat
  bezplatně údajů katastru nemovitostí.^7)

  (2) Vlastníci lesních pozemků a jiných pozemků (§ 3 odst. 1) jsou
  povinni do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy oznámit orgánu státní správy
  lesů vznik nájmu, podnájmu nebo výpůjčky lesních nebo jiných pozemků,
  jestliže trvají nebo mají trvat méně než pět let. Tato smlouva musí být
  uzavřena písemně, jinak je neplatná.

  (3) Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1
  ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů. Orgán státní správy
  lesů souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky nevhodného
  tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese.

  Oddíl druhý

  Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

  § 13

  Obsah a základní povinnosti

  (1) Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně
  obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je
  zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy
  lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném
  zájmu.

  (2) Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům
  musí být zejména

  a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí
  lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření
  v lese a plnění jeho funkcí,

  b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho
  ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů,

  c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích
  a jiná zařízení sloužící lesnímu hospodářství; v případě nezbytného
  omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu, a není-li to
  možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení,

  d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich
  zřízením nedošlo ke zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní
  erozí.

  (3)  Právnické  a fyzické osoby provádějící stavební, těžební a
  průmyslovou činnost jsou dále povinny

  a) provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k
  co nejmenším škodám; k odstranění případných škod činit bezprostředně
  potřebná opatření,

  b) ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorech, a není-li to
  možné nebo hospodářsky odůvodněné, ukládat je především na neplodných
  plochách nebo na nelesních pozemcích k tomu určených,

  c) průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných
  ploch; po ukončení záboru pozemku pro jiné účely neprodleně provést
  rekultivaci dotčených pozemků tak, aby mohly být vráceny plnění funkcí
  lesa,

  d) používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky
  odbouratelných  hydraulických  kapalin a činit účinná opatření k
  zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.

  (4) Při provádění geologického a hydrogeologického průzkumu jsou
  investoři těchto prací povinni dodržovat ustanovení odstavců 2 a 3, a
  pokud tato činnost nevyžaduje vydání rozhodnutí podle tohoto zákona,
  oznámit tuto činnost předem orgánu státní správy lesů prvního stupně a
  předložit písemný souhlas vlastníka lesa.

  § 14

  Zpracování a projednání návrhů dokumentací

  (1) Zpracovatelé nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace,^8)
  návrhů na stanovení dobývacích prostorů^9) a zpracovatelé dokumentací
  staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními
  tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která
  jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
  celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést
  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout
  alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po
  dokončení stavby.

  (2) Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů^10) zájmů chráněných
  tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen
  se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj
  souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení
  pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

  (3) Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá
  trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení podle § 15 odst. 1, je povinen
  před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat si u
  orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes
  lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.

  Oddíl třetí

  Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

  § 15

  Obecné zásady

  (1) Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění
  těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění
  funkcí lesa (dále jen "omezení") je stav, kdy na dotčených pozemcích
  nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo
  omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna
  využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu
  uvedenou v rozhodnutí (§ 13 odst. 1).

  (2) Odnětí nebo omezení pro nové stavby pro rekreaci na pozemcích
  určených pro plnění funkcí lesa musí být v souladu se schválenou územně
  plánovací dokumentací.^8) V lesích ochranných a v lesích zvláštního
  určení nesmí nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto
  lesy vyhlášeny za lesy ochranné nebo za lesy zvláštního určení.

  (3) Bez odnětí lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa umístit

  a) signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely,
  stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v
  jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,

  b) přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního nebo
  podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící monitorování životního
  prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu
  větší než 55 m2.

  § 16

  Řízení o odnětí nebo o omezení

  (1) Žádost o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů
  ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít (dále jen
  "žadatel"). O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy
  lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část
  nacházejí.

  (2) V rozhodnutí o odnětí nebo o omezení orgán státní správy lesů uvede

  a) údaje o lesních pozemcích, jichž se rozhodnutí týká,

  b) záměr, k jehož uskutečnění bylo rozhodnutí vydáno,

  c) dobu, na kterou se dočasné odnětí nebo omezení stanoví, a schválí
  plán rekultivace, pokud je nezbytný,

  d) způsob a termín opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení
  použití pro jiné účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa,

  e) při odnětí u rozsáhlejší výstavby, popřípadě těžby nerostů lhůty
  postupného odlesnění odňatých ploch tak, aby tyto plochy byly využity k
  plnění funkcí lesa až do doby jejich skutečného použití pro jiné účely,

  f) další podmínky uvedené ve vyjádření příslušných orgánů státní správy
  nebo podmínky nutné v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí
  lesa, lesních porostů nebo zařízení sloužících hospodaření v lese.

  (3) Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí
  lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je
  třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů,
  nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí
  nabude právní moci.

  (4) Orgán státní správy lesů může na návrh žadatele nebo vlastníka
  pozemku anebo z vlastního podnětu rozhodnutí o odnětí nebo o omezení
  změnit nebo zrušit, vyžaduje-li to veřejný zájem nebo přestane-li
  pozemek sloužit účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno.

  (5) Pokud orgán státní správy lesů nerozhodne jinak, zaniká platnost
  rozhodnutí o odnětí nebo o omezení a pozemek se vrací plnění funkcí
  lesa

  a) uplynutím lhůty, na kterou bylo rozhodnutí vydáno,

  b) nebude-li do dvou let od právní moci rozhodnutí započato s
  využíváním pozemku k účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno; vlastník
  lesa je povinen tyto skutečnosti oznámit orgánu státní správy lesů,
  který rozhodnutí vydal a který vyrozumí ostatní účastníky řízení.

  (6) Ministerstvo stanoví právním předpisem náležitosti žádosti o odnětí
  nebo o omezení a podrobnosti o ochraně pozemků určených k plnění funkcí
  lesa.

  Oddíl čtvrtý

  Poplatek za odnětí

  § 17

  (1) Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen
  zaplatit poplatek za odnětí (dále jen "poplatek"). Výši poplatku
  stanoví podle přílohy k tomuto zákonu orgán státní správy lesů v
  rozhodnutí podle § 13 odst. 1.

  (2) Poplatek se nepředepisuje, jde-li o odnětí pro

  a) stavby sloužící hospodaření v lese,

  b) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,

  c) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné
  vody.

  (3) Orgán uvedený v odstavci 1 zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí
  příslušnému celnímu úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
  Způsob a lhůty převodu prostředků získaných z poplatků příjemcům
  poplatků podle odstavce 4 stanoví zvláštní předpis.^12)

  (4) Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k
  odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí.^13) Poplatek, který
  je příjmem obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v
  obci nebo pro zachování lesa.

  (5) Zaplacením poplatku zůstává nedotčena povinnost žadatele nahradit
  vlastníku lesa vzniklou újmu.

  (6) V případech uvedených v § 16 odst. 5 písm. b) se zaplacené poplatky
  nevracejí.

  § 18

  Splatnost poplatku

  (1) Poplatek za trvalé odnětí se platí jednorázově do 30 dnů ode dne
  nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí. Poplatek za dočasné odnětí se
  platí každoročně podle sazby stanovené pro první poplatek, a to vždy
  nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. V případě,
  že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku,
  stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za
  každý, i započatý měsíc.

  (2) Na žádost žadatele může celní úřad ve výjimečných případech
  rozhodnout o povolení odkladu lhůty k úhradě poplatku nebo o úhradě
  poplatku ve splátkách.

  (3) Nebyl-li poplatek zaplacen v plné výši nejpozději v den jeho
  splatnosti, je žadatel povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve
  výši 0,1 % z nezaplacené částky, a to počínaje dnem následujícím po dni
  splatnosti až do dne zaplacení včetně. Výši penále sdělí celní úřad
  žadateli platebním výměrem. Proti platebnímu výměru se může žadatel
  odvolat  do  30  dnů  od jeho doručení. Penále se nepředepíše,
  nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč.

  (4) Výnos z úroků nebo penále převede celní úřad příjemcům poplatku
  podle § 17 odst. 4.

  HLAVA TŘETÍ

  OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ

  § 19

  Užívání lesů

  (1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam
  pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom
  je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů
  vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

  (2) Chovatelé včel mohou se souhlasem vlastníka lesa a v zájmu podpory
  ekologické rovnováhy, opylování rostlin, využití medovice a zlepšení
  produkce semen lesních dřevin umisťovat svá včelstva na lesních
  pozemcích za předpokladu dodržování povinností vyplývajících z odstavce
  1 věty druhé.

  (3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní
  správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti
  občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
  nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce^14)
  s  rozšířenou  působností.  Stanovenou dobu lze stejným způsobem
  prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná
  omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich
  vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro
  potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními
  předpisy.^15)

  § 20

  Zákaz některých činností v lesích

  (1) V lesích je zakázáno

  a) rušit klid a ticho,

  b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky,
  stavět oplocení a jiné objekty,

  c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

  d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

  e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

  f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

  g) jezdit a stát s motorovými vozidly,

  h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

  i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava
  dříví,

  j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na
  lyžích nebo na saních,

  k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo
  vyhrazená místa,

  l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

  m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,

  n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka
  lesními porosty,

  o) znečišťovat les odpady a odpadky.

  (2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do
  vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

  (3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které
  jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1
  písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho,
  kdo užívá les z jiného právního důvodu.

  (4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1
  písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných
  vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy
  lesů.

  (5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na
  základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být
  předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede
  místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob
  zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15
  dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení
  odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

  (6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro
  zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při
  výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají
  činnosti povolené zvláštními předpisy.^16)

  (7) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem
  vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva
  myslivosti podle zvláštních předpisů.^6)

  § 21

  Náhrady za poškozování lesa

  (1) Právnické a fyzické osoby, které při své činnosti používají nebo
  produkují látky poškozující les a les ohrozí nebo poškodí, jsou povinny
  provádět opatření k zabránění nebo zmírnění jejich škodlivých následků.

  (2) Dojde-li v návaznosti na provádění výstavby k přerušení souvislosti
  ucelených lesních částí, lesních cest nebo jiných objektů a zařízení
  sloužících hospodaření v lese, je ten, kdo je způsobil, povinen osobě,
  které tím vznikla újma, nahradit i zvýšené provozní náklady, které jí
  tím vznikly. Ustanovení o ekologické újmě podle zvláštních předpisů^17)
  nejsou tím dotčena.

  (3) Za lesní porost smýcený v souvislosti s prováděním výstavby je
  investor povinen zaplatit to, čeho by vlastník lesa při řádném
  hospodaření  dosáhl, kdyby nedošlo k předčasnému smýcení lesního
  porostu, a to po odečtení částky, kterou případně získal za dříví z
  likvidovaného lesního porostu.

  (4) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí stanoví právním
  předpisem způsob výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

  § 22

  Bezpečnost osob a majetku

  (1) Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni
  provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou
  jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými
  zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí,
  přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k
  plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích
  určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření
  stanoví  orgán  státní správy lesů, pokud není podle zvláštních
  předpisů^18) příslušný jiný orgán státní správy. Vlastník pozemků
  určených k plnění funkcí lesa je povinen provedení opatření strpět.

  (2) Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření
  uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu hospodaření v lese nebo
  omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodne
  orgán státní správy lesů o dalších opatřeních a určí, kdo ponese
  náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu.
  Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.^19)

  HLAVA ČTVRTÁ

  PŘEDPOKLADY TRVALE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ V LESE

  Oddíl první

  Diferenciace hospodaření

  § 23

  Oblastní plány rozvoje lesů

  (1) Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní
  lesnické politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích. Zpracování
  oblastních plánů rozvoje lesů zadává a návrhy oblastních plánů rozvoje
  lesů schvaluje ministerstvo. Podmínkou schválení oblastních plánů
  rozvoje lesů je závazné stanovisko ústředního orgánu státní správy
  ochrany přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů
  lesních dřevin.

  (2) Účelně vynaložené náklady na zpracování oblastních plánů rozvoje
  lesů hradí stát.

  (3) Na schvalování oblastních plánů rozvoje lesů se nevztahují obecné
  předpisy o správním řízení.

  (4) Podrobnosti o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů stanoví
  ministerstvo právním předpisem.

  Oddíl druhý

  Hospodářská úprava lesů

  § 24

  Lesní hospodářské plány

  (1) Lesní hospodářské plány (dále jen "plány") jsou nástrojem vlastníka
  lesa a zpracovávají se zpravidla na deset let.

  (2)  Plány obsahují ustanovení závazná a doporučující. Závaznými
  ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl
  melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Vlastník lesa má
  právo na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního
  podílu melioračních a zpevňujících dřevin vůči státu. Pravidla podpory
  výsadby těchto dřevin upraví ministerstvo právním předpisem. Pro státní
  lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným ustanovením též minimální
  plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.

  (3) Právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy,
  ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v
  obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů (§ 27)
  jsou povinny zabezpečit zpracování plánů. Hospodařit podle plánu mohou
  též právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa.

  (4) Jeden plán může být zpracován pro lesy o výměře nejvýše 20 000 ha.

  (5) Právnické a fyzické osoby, pro které byly schváleny plány, jsou
  povinny dodržovat jejich závazná ustanovení (odstavec 2).

  § 25

  Lesní hospodářské osnovy

  (1) Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro
  všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a
  právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán (§ 24 odst. 3),
  zpracovávají lesní hospodářské osnovy (dále jen "osnovy"). Osnovy se
  zpracovávají obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti v určeném
  území. Jejich zpracování zadává orgán státní správy lesů.

  (2) Záměr zadat zpracování osnovy vyhlásí orgán státní správy lesů
  obecně závaznou vyhláškou. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o
  výměře menší než 50 ha (odstavec 1) mají právo v termínu stanoveném
  orgánem státní správy lesů oznámit mu své hospodářské záměry a
  požadavky na zpracování osnovy.

  (3) Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít
  osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se
  stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl
  melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka
  lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v
  lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková
  výše těžeb, která je nepřekročitelná. Ustanovení § 24 odst. 2 se užije
  obdobně.

  (4) Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu
  týkající se jeho lesa bezplatně.

  (5) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o zadávání,
  zpracovávání a součástech osnov, o jejich změnách, o způsobu odvození
  závazných ustanovení osnov a o způsobu převzetí osnovy vlastníkem lesa.

  § 26

  Zpracování plánů a osnov

  (1) Plány a osnovy mohou zpracovávat pouze právnické nebo fyzické
  osoby, které mají k této činnosti licenci udělenou ministerstvem podle
  hlavy šesté tohoto zákona.

  (2) Náklady na zpracování plánů hradí vlastník lesa; náklady na
  zpracování osnov hradí stát.

  (3) Právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy
  nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy mohou
  uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování plánů nebo osnov
  nejpozději v termínu stanoveném schvalujícím orgánem státní správy
  lesů. Ustanovení § 25 odst. 2 není tím dotčeno.

  § 27

  Schvalování a změny plánů

  (1) Vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle plánu (§ 24 odst.
  3), je povinen předložit návrh plánu ke schválení orgánu státní správy
  lesů ve dvou vyhotoveních nejpozději do 60 dnů po skončení platnosti
  předchozího plánu. Orgán státní správy lesů plán schválí, pokud není v
  rozporu s tímto zákonem a ostatními právními předpisy.^20) Jedno
  vyhotovení schváleného plánu zůstává založeno u místně příslušného
  orgánu státní správy lesů, který uhradí náklady na pořízení jedné
  kopie.

  (2) Pokud se souvislé lesy jednoho vlastníka rozkládají v obvodu územní
  působnosti dvou nebo více orgánů státní správy lesů, je ke schválení
  plánu příslušný ten orgán státní správy lesů, v jehož územní působnosti
  leží největší část lesního majetku.

  (3) Pokud orgán státní správy lesů předložený plán neschválí, je
  vlastník lesa povinen ve lhůtě stanovené orgánem státní správy lesů
  předložit upravený návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o
  neschválení plánu podat u tohoto orgánu písemné námitky. O námitkách
  rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li
  námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu
  orgánu státní správy lesů.

  (4)  Pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám podmínek,
  vyvolávajícím nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z
  hlediska ochrany lesa nebo z hlediska zajištění plnění funkcí lesa,
  musí vlastník lesa požádat schvalující orgán státní správy lesů o změnu
  příslušného závazného ustanovení.

  (5) Na řízení o schvalování plánů nebo povolování jejich změn se
  nevztahují obecné předpisy o správním řízení, s výjimkou rozhodování o
  námitkách podle odstavce 3. V řízení o námitkách je účastníkem vlastník
  lesa a zpracovatel plánu.

  (6) Ustanovení odstavců 4 a 5 platí přiměřeně též při změně osnov.

  (7) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o náležitostech
  a obsahu, o způsobu odvození závazných ustanovení plánů, o způsobu
  schvalování plánů a o podmínkách povolování jejich změn.

  § 28

  Inventarizace lesů

  (1) Inventarizace lesů je zjišťování skutečného stavu lesů na území
  státu.

  (2) Provedení inventarizace lesů vyhlašuje vláda nařízením, ve kterém
  určí rozsah a způsob inventarizace lesů.

  (3) Náklady inventarizace lesů hradí stát.

  (4)  Vlastník lesa je povinen strpět provádění potřebných úkonů
  spojených s inventarizací lesů a poskytovat nezbytné údaje orgánům
  státní správy lesů.

  HLAVA PÁTÁ

  HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

  Oddíl první

  § 29

  Reprodukční materiál lesních dřevin

  (1) K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky
  určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4) se používá semen nebo sazenic
  lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z
  odpovídající nadmořské výšky. V případě smrku ztepilého, borovice lesní
  a modřínu opadavého (dále jen "vybrané lesní dřeviny") lze k umělé
  obnově lesa a zalesňování použít pouze reprodukční materiál pocházející
  ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního
  materiálu uznaných podle zvláštního právního předpisu.^20a) Zařazení
  dalších lesních dřevin mezi vybrané lesní dřeviny stanoví ministerstvo
  právním předpisem.

  (2) V případě naléhavé potřeby může orgán státní správy lesů povolit,
  aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál
  vybraných  lesních  dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného
  reprodukčního materiálu podle zvláštního právního předpisu.^20a)

  (3) Vlastník lesa je povinen vést evidenci o původu selektovaného,
  kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu použitého při
  obnově lesa a zalesňování a uchovávat ji po dobu 20 let od obnovy lesa
  nebo zalesnění.

  (4) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o přenosu semen
  a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a
  podrobnosti  o  obnově  lesních porostů a o zalesňování pozemků
  prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

  § 30

  zrušen

  § 31

  Obnova a výchova lesních porostů

  (1) Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně
  vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se
  zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění
  funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené
  obnovy; přirozené obnovy nelze použít v porostech geneticky nevhodných.

  (2) Při mýtní těžbě úmyslné nesmí velikost holé seče překročit 1 ha a
  její šíře na exponovaných hospodářských souborech jednonásobek a na
  ostatních stanovištích dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu.
  Šířka holé seče není omezena při domýcení porostních zbytků a porostů o
  výměře menší než 1 ha. V odůvodněných případech může orgán státní
  správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na
  žádost vlastníka lesa povolit výjimku ze stanovené velikosti nebo šířky
  holé seče, a to

  a) na hospodářském souboru přirozených borových stanovišť na písčitých
  půdách a na hospodářském souboru přirozených lužních stanovišť do
  velikosti 2 ha holé seče bez omezení šíře,

  b) na dopravně nepřístupných horských svazích delších než 250 m,
  nejedná-li se o exponované hospodářské soubory, do velikosti 2 ha holé
  seče.
  Na povolení této výjimky se nevztahují obecné předpisy o správním
  řízení.

  (3) V hospodářských souborech na mimořádně nepříznivých stanovištích v
  lesích ochranných je při obnově porostů přednostně uplatňováno použití
  clonných sečí a výběrů.

  (4) Je zakázáno snižovat úmyslnou těžbou zakmenění porostu pod sedm
  desetin plného zakmenění; to neplatí, jestliže se prosvětlení provádí
  ve prospěch následného porostu nebo za účelem zpevnění porostu.

  (5) Při obnově lesa je zakázáno bez ohledu na vlastnickou hranici
  přiřazovat  další  holou  seč  k mladým porostům na celé ploše
  nezajištěným, pokud by celková výměra nezajištěných porostů překročila
  velikost a šířku stanovenou v odstavci 2. Nejmenší přípustná vzdálenost
  holé seče od holin a mladých porostů na celé ploše nezajištěných nesmí
  být menší než průměrná výška obnovovaného porostu.

  (6) Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní
  porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných
  případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při
  zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. Na
  povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním
  řízení.

  (7) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o vymezení
  hospodářských souborů.

  § 32

  Ochrana lesa

  (1)  Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se
  předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména

  a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi
  působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených
  opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný
  orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření,

  b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů,

  c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle
  zvláštních předpisů.^21)

  (2) Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese
  (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů
  v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná
  opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. Orgán
  státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit tato opatření

  a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb
  nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu,

  b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k
  hubení škodlivých organismů,

  c) zničení napadených semen a sazenic,

  d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva,

  e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.

  (3) Opatření uvedená v odstavci 2 může orgán státní správy lesů uložit
  též vyhláškou.^14) Jde-li o opatření v zájmu jiného než vlastníka lesa,
  rozhodne orgán státní správy lesů i o tom, kdo ponese náklady s tím
  spojené.

  (4) Vlastníci lesů, uživatelé honiteb^6) a orgány státní správy lesů
  jsou povinni dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány
  zvěří.

  (5) Vlastník lesa je povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu,
  zejména vhodnou druhovou skladbou dřevin a jejich rozmístěním v
  porostu, výchovou v mladých porostech, zakládáním zpevňovacích pásů na
  okraji i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a postupů
  obnovy a řazením sečí.

  (6) Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností
  nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.

  (7) Je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem
  omezení obecného užívání lesa (§ 19 odst. 1); to se netýká lesních
  školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a
  oplocení obor^6) nebo farmových chovů zvěře.^21a)

  (8) Vlastník lesa je povinen chránit les před znečišťujícími látkami
  unikajícími nebo vznikajícími při jeho hospodářské činnosti. V lese je
  povinen používat výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů
  motorových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny. Při
  ochraně lesních porostů je povinen dát přednost účinným technologiím
  šetřícím životní prostředí.

  (9) Vyskytne-li se v okolí lesů nebo na skladech dříví některý ze
  škodlivých organismů v nadměrném množství, může orgán státní správy
  lesů uložit opatření k vyhubení těchto škodlivých organismů, nebo proti
  jejich rozšíření i právnickým a fyzickým osobám, které skladují dříví
  nebo užívají pozemky v okolí lesů.

  (10) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o opatřeních k
  ochraně lesa proti škodlivým činitelům.

  § 33

  Těžba dříví

  (1) Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak,
  aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.
  Pokud by v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o výměře
  větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit provádění takové
  těžby nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů. Tato
  lhůta neplatí při provádění opatření podle § 32 odst. 1 písm. a) a
  odst. 2.

  (2) Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb (§ 24 odst. 2 a
  § 25 odst. 3). Pokud by zpracováním těžby nahodilé byla překročena
  celková výše těžeb stanovená schváleným plánem nebo převzatou osnovou,
  musí vlastník lesa požádat orgán státní správy lesů o změnu plánu nebo
  osnovy.

  (3) Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného
  plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést jen
  se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout,
  není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li
  těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník
  lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí
  těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit
  vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní
  správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru
  provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění,
  může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu
  státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

  (4) Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80
  let je zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů
  při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost
  vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.

  (5) Právnické a fyzické osoby zajišťující těžební práce jsou povinny
  provádět je takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady na
  lesní ekosystém v daném prostředí.

  (6) Ministerstvo může stanovit prováděcím právním předpisem podrobnosti
  o označování, měření, evidenci a o klasifikaci dříví.

  § 34

  Lesní doprava

  (1) Přibližování, uskladnění a odvoz dříví (dále jen "lesní doprava")
  musí být prováděny tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování
  lesa a ostatních pozemků.

  (2) Výstavba a údržba přibližovacích linek, lesní dopravní sítě a
  ostatních zařízení v lesích nesmí působit ohrožení stability lesních
  porostů, zvýšené nebezpečí eroze nebo nepřiměřené poškození půdy a
  vodního režimu v daném území.

  (3) Nelze-li účelu dosáhnout jinak, je vlastník lesa nebo osoba
  provádějící činnost v zájmu vlastníka lesa oprávněn v odůvodněných
  případech na nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu, ve vhodné době a za
  náhradu užívat cizí pozemky k lesní dopravě. Tím není dotčena jeho
  odpovědnost za způsobenou škodu podle zvláštních předpisů.^22)

  (4) Dobu, rozsah a trvání užívání cizích pozemků k lesní dopravě a výši
  náhrady je vlastník lesa, nebo osoba provádějící činnost v zájmu
  vlastníka lesa, povinen předem dohodnout s vlastníkem, popřípadě
  nájemcem dotčených pozemků. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách
  lesní dopravy po cizích pozemcích a o výši náhrady orgán státní správy
  lesů.

  § 35

  Meliorace a hrazení bystřin v lesích

  (1) Meliorace a hrazení bystřin v lesích jsou biologická a technická
  opatření zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry.
  Provádění meliorací a hrazení bystřin v lesích je povinností vlastníka
  lesa, pokud orgán státní správy lesů, popřípadě orgán státní správy
  vodního hospodářství nerozhodne o tom, že jde o opatření ve veřejném
  zájmu. Pokud jsou tato opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní
  správy lesů ve veřejném zájmu, hradí náklady s tím spojené stát;
  vlastník lesa je povinen provedení takových opatření strpět. Povinnosti
  vlastníka lesa a oprávnění orgánů státní správy podle zvláštních
  předpisů^23) nejsou tímto ustanovením dotčena.

  (2) Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa uložit provedení
  potřebných opatření nebo je nechat provést na jeho náklad, pokud
  potřeba  provedení takových opatření vznikla v důsledku činnosti
  vlastníka lesa; vlastník lesa je povinen provedení takových opatření
  strpět.

  (3) Preventivní činnost k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových
  sesuvů a strží, povodňových vln a odstraňování následků živelních
  pohrom hradí stát, popřípadě fyzické a právnické osoby, které mají z
  těchto opatření prospěch. Tato opatření se provádějí na základě
  rozhodnutí orgánu státní správy lesů a vlastník, popřípadě uživatel
  pozemku je povinen jejich provedení strpět.

  (4) Vlastník, popřípadě nájemce pozemku je povinen strpět, aby se jeho
  pozemku užilo v nezbytné míře k přípravě, budování a údržbě zařízení
  meliorací a hrazení bystřin v lesích a podílet se na realizaci nebo
  úhradě (financování) prací podle míry prospěchu, který má z jejich
  provedení. Vlastník, popřípadě nájemce pozemku má nárok na náhradu
  majetkové újmy vzniklé v důsledku omezeného výnosu nebo jiného užitku z
  dotčeného pozemku.

  (5) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o melioracích a
  hrazení bystřin v lesích a o způsobu určení výše náhrady za opatření
  prováděná ve veřejném zájmu.

  § 36

  Hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení

  (1) Ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích
  zvláštního  určení  lze  přijmout opatření odchylná od některých
  ustanovení tohoto zákona, zejména pokud jde o velikost nebo přiřazování
  holých sečí. Tato opatření mohou být navržena v plánu nebo v osnově
  nebo je stanoví rozhodnutím orgán státní správy lesů na návrh vlastníka
  lesa nebo z vlastního podnětu.

  (2) Vlastníci lesů ochranných (§ 7) jsou povinni hospodařit v nich tak,
  aby byly zajištěny především jejich ochranné funkce.

  (3) Vlastníci lesů zvláštního určení (§ 8 odst. 1 a 2) jsou povinni
  strpět omezení při hospodaření v nich. Vlastníkům těchto lesů náleží
  náhrada zvýšených nákladů, pokud jim z omezeného způsobu hospodaření v
  nich vzniknou. Náhrada nenáleží v případech, kdy byly lesy vyhlášeny za
  lesy zvláštního určení podle § 8 odst. 2 písm. g), a v případech, kdy
  je úhrada zvýšených nákladů poskytována podle zvláštních předpisů.

  (4) Vlastník lesa uvedeného v odstavcích 2 a 3 je povinen zajistit
  opatření  uložená  orgánem  státní správy lesů ke splnění účelu
  sledovaného jejich vyhlášením. Za provedená opatření přísluší vlastníku
  lesa náhrada zvýšených nákladů.

  (5) Orgán státní správy lesů rozhodne na návrh vlastníka lesa o tom,
  kdo a v jaké výši uhradí vlastníku lesa zvýšené náklady spojené s
  omezením hospodaření podle odstavců 3 a 4.

  (6) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o poskytování
  náhrad zvýšených nákladů podle odstavců 3 a 4.

  Oddíl druhý

  Odborný lesní hospodář

  § 37

  (1) Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v
  součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář
  zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle
  tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

  (2) Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická
  osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy
  lesů podle hlavy šesté tohoto zákona.

  (3) Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře; jeho
  jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa,
  který hospodaří podle plánu (§ 24 odst. 3), je povinen uzavřít s
  odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti podle odstavce 1.
  Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické
  praxe (§ 42), může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat
  činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

  (4) Činnost odborného lesního hospodáře nemůže vykonávat zaměstnanec
  orgánu státní správy lesů v lesích v obvodu působnosti tohoto orgánu;
  to neplatí v případě obhospodařování vlastního majetku.

  (5) Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa
  povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

  (6) Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám,
  vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1),
  funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném
  území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní
  správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby.

  (7) Náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa;
  náklady na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou
  nebo fyzickou osobou podle odstavce 6 hradí stát.

  (8) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o způsobu
  výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy
  jeho činnost hradí stát.

  Oddíl třetí

  Lesní stráž

  § 38

  (1) Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích
  při obecném užívání lesů občany.

  (2) Lesní stráž ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního
  podnětu orgán státní správy lesů; v průkazu lesní stráže současně
  stanoví obvod její působnosti. Na řízení o ustanovování lesní stráže se
  nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

  (3) Lesní stráží ustanoví orgán státní správy lesů fyzickou osobu,
  která je občanem České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena
  pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně
  způsobilá, prokázala znalost práv a povinností lesní stráže podle
  tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů a složila před orgánem
  státní správy lesů slib tohoto znění: "Slibuji, že jako lesní stráž
  budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu
  ochranné služby v lesích, že budu při výkonu této činnosti dodržovat
  právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející lesní stráži."

  (4) Lesní stráži vydá orgán státní správy lesů služební odznak a průkaz
  lesní stráže. Tento orgán také vede evidenci lesních stráží.

  (5) Lesní stráž je povinna oznámit orgánu státní správy lesů do 30 dnů
  od jejich vzniku všechny změny týkající se podmínek uvedených v
  odstavci 3.

  (6) Orgán státní správy lesů ustanovení lesní stráže zruší, pokud
  fyzická  osoba přestala tuto funkci vykonávat, splňovat podmínky
  stanovené v odstavci 3 nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě
  nesprávných údajů. Orgán státní správy lesů může ustanovení lesní
  stráže zrušit též z jiných důvodů na návrh vlastníka lesa nebo z
  vlastního podnětu. Osoba, u níž orgán státní správy lesů zrušil
  ustanovení lesní stráží, je povinna neprodleně odevzdat tomuto orgánu
  služební odznak a průkaz lesní stráže.

  (7) Vzor služebního odznaku a průkazu lesní stráže stanoví ministerstvo
  právním  předpisem.  Tímto  předpisem  stanoví též podrobnosti o
  předpokladech pro výkon funkce lesní stráže a o jejich ověřování.

  § 39

  Práva a povinnosti lesní stráže

  (1) Lesní stráž je při své činnosti povinna

  a) prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,

  b) dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů
  (§ 19 a 20),

  c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle
  jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji
  ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České
  republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

  (2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna

  a) zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje
  ustanovení tohoto zákona,

  b) ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v § 53 tohoto zákona v
  blokovém řízení podle zvláštního předpisu,^24)

  c) předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při
  přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost,

  d) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky,
  popřípadě  obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností
  zajistit vlastními silami a prostředky.

  § 39a

  (1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc lesní stráži na
  její žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen "poškozený"). Stát se této
  odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu
  poškozený úmyslně.

  (2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah
  a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů
  pracovníků.

  (3) Stát odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v
  souvislosti s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí skutečná škoda,
  a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v
  penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s
  pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

  (4) Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s
  pomocí poskytnutou lesní stráži.

  (5) Stát odpovídá obdobně podle odstavců 2 a 3 též za škodu způsobenou
  lesní stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů.

  (6) Stát odpovídá i za škodu způsobenou lesní stráží v souvislosti s
  plněním jejích úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou
  osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok
  vyvolala.

  (7) Náhradu škody podle odstavců 1 až 6 poskytuje v zastoupení státu
  ten orgán státní správy lesů, který ustanovil lesní stráž, k jejímuž
  výkonu se náhrada vztahuje.

  Oddíl čtvrtý

  Lesní hospodářská evidence

  § 40

  (1) Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění
  závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v
  jednotlivých porostech.

  (2) Souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 předá vlastník lesa orgánu
  státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.

  HLAVA ŠESTÁ

  LICENCE

  § 41

  Obecné podmínky pro udělení licence

  (1) Obecnými podmínkami pro udělení licence fyzické osobě jsou

  a) dosažení věku 18 let,

  b) státní občanství České republiky nebo občanství členského státu
  Evropské unie,

  c) způsobilost k právním úkonům,

  d) bezúhonnost.

  (2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
  pravomocně odsouzen

  a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
  licence,

  b) pro jiný trestný čin, spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze
  licence a osobě žadatele o udělení licence je obava, že se dopustí
  stejného nebo podobného činu při provozování činnosti, která je
  předmětem licence.

  (3) U právnické osoby musí obecné podmínky podle odstavce 1 splňovat
  její  odpovědný  zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba
  ustanovená právnickou osobou, která odpovídá za odbornou úroveň výkonu
  činností, které jsou předmětem licence.

  § 42

  Zvláštní podmínky pro udělení licence

  (1) Zvláštními podmínkami pro udělení licence jsou

  a) odborné lesnické vzdělání,

  b) odborná lesnická praxe.

  (2) Pro udělení licence podle § 26 odst. 1 se odborným lesnickým
  vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru a odborná
  praxe žadatele musí být alespoň deset let.

  (3) Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 se odborným lesnickým
  vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné
  středoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí
  být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy, a alespoň deset
  let, jde-li o absolventa střední školy.

  (4) U právnické osoby musí zvláštní podmínky splňovat její odpovědný
  zástupce.

  § 43

  Překážky pro udělení licence

  (1) Licence nemůže být udělena fyzické osobě, které byl uložen soudem
  nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se provozování činnosti
  podle licence, dokud zákaz trvá.

  (2) Licence nemůže být udělena fyzické osobě zastávající funkci
  vedoucího pracovníka ve státním podniku, státní organizaci nebo v
  obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je
  předmětem licence. Licence nemůže být udělena také zaměstnancům orgánů
  státní správy lesů, pokud to vylučují nebo omezují zákony, které
  upravují jejich pracovněprávní vztahy.

  § 44

  Rozhodnutí o licenci

  (1) Pokud není k vydání rozhodnutí o licenci příslušné ministerstvo, je
  místně příslušným k vydání rozhodnutí o licenci ten orgán státní správy
  lesů, v jehož územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo
  právnická osoba sídlo.

  (2) Zjistí-li orgán státní správy lesů, že žadatel o udělení licence
  splňuje předepsané podmínky, vydá mu licenci. V rozhodnutí o licenci
  vydané fyzické osobě se uvede

  a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo,

  b) obchodní jméno,

  c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

  d) označení předmětu licence a její časový rozsah.

  (3) V rozhodnutí o licenci vydané právnické osobě se uvede

  a) obchodní jméno, sídlo, právní forma a jméno a bydliště osoby nebo
  osob, které jsou jejím statutárním orgánem,

  b) identifikační číslo,

  c) osobní údaje odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3),

  d) označení předmětu licence a její časový rozsah.

  (4) Licence je nepřenosná a platí na celém území České republiky.

  (5) Ministerstvo stanoví právním předpisem náležitosti žádosti o
  udělení licence a další podrobnosti o udělování licencí.

  § 45

  Odnětí a zánik licence

  (1) Orgán státní správy lesů, který licenci udělil, ji odejme, jestliže

  a)  držitel licence nebo odpovědný zástupce právnické osoby již
  nesplňuje podmínky uvedené v § 41 a 42,

  b) nastanou překážky podle § 43,

  c) o to držitel licence požádá,

  d)  držitel  licence závažným způsobem poruší podmínky stanovené
  rozhodnutím o udělení licence nebo tímto zákonem.

  (2) Udělená licence zanikne

  a) smrtí držitele licence, jde-li o fyzickou osobu,

  b) zánikem právnické osoby.

  HLAVA SEDMÁ

  PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

  § 46

  (1) Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo
  finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména
  na

  a) ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese,

  b) výchovu porostů do 40 let věku porostu,

  c) zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin,

  d) opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou
  antropogenních vlivů,

  e) opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou
  skladbou (rekonstrukce nebo přeměna porostu),

  f) opatření k zalesnění v horských polohách,

  g) ochranu lesa,

  h) opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,

  i) opatření k zajištění proti lesním hmyzím škůdcům a opatření při
  jiných mimořádných okolnostech a nepředvídatelných škodách ohrožujících
  stav lesů, přesahujících možnosti vlastníka lesa,

  j)  podporu  sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve
  sdružených lesích vlastníků malých výměr,

  k) vyhotovení plánů.

  (2)  O  poskytnutí  služeb  nebo  finančního příspěvku rozhoduje
  ministerstvo nebo krajský úřad. Na toto rozhodování se nevztahují
  obecné předpisy o správním řízení.

  (3) Na poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku není právní nárok.
  Získá-li  vlastník  lesa  finanční  příspěvek na základě uvedení
  nesprávných údajů nebo použije-li ho na jiný účel, než na který byl
  finanční příspěvek poskytnut, je povinen celý finanční příspěvek
  vrátit.

  (4) Finanční příspěvek může být poskytnut také ze Státního fondu
  životního prostředí,^13) nebyl-li na stejný účel poskytnut podle tohoto
  zákona.

  (5) Vláda připraví každoročně závazná pravidla poskytování finančních
  příspěvků a způsobu kontroly jejich využití, která jsou přílohou
  státního rozpočtu.

  HLAVA OSMÁ

  STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ

  Oddíl první

  Orgány státní správy lesů

  § 47

  (1) Státní správu lesů vykonávají

  a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

  b) kraje,

  c) ministerstvo.

  (2) Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti
  Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu působnosti obecního úřadu obce
  s  rozšířenou působností a krajského úřadu Vojenský lesní úřad.
  Vedoucího  Vojenského  lesního  úřadu jmenuje a odvolává ministr
  zemědělství na návrh ministra obrany.

  (3) V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů orgány
  stanovené zvláštním předpisem.^25)

  (4) Úhradu nákladů podle § 24 odst. 2, § 26 odst. 2, § 35 odst. 1 a 3 a
  § 37 odst. 7 a poskytování služeb nebo finančních příspěvků podle § 46
  zajišťuje v zastoupení státu ten orgán státní správy lesů, v jehož
  kompetenci je podle tohoto zákona příslušné rozhodnutí nebo úkon (§ 48
  až 49). Je-li tímto orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností,
  zajišťuje úhradu nákladů krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu
  obce s rozšířenou působností.

  § 48

  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

  (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují

  a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3
  odst. 3),

  b) o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3
  odst. 4),

  c) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být
  dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo (§
  14 odst. 2),

  d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny
  pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není
  příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
  využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),

  e) o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod
  1 ha (§ 12 odst. 3),

  f) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o
  omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za
  odnětí (§ 17 odst. 1),

  g) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3),
  pokud nepřesahují jejich správní obvod,

  h) o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst.
  4),

  i) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných
  sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich
  správní obvod,

  j) o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před
  škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy,
  pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady
  s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),

  k)  o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud
  nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 2),

  l) o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech
  mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),

  m) o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),

  n) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního
  hospodáře (§ 37 odst. 2),

  o) o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného
  lesního hospodáře (§ 37 odst. 6),

  p) o ukládání pokut (hlava devátá),

  r) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke
  zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení
  výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst.
  1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,

  s) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57),
  pokud nepřesahují jejich správní obvod.

  (2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

  a) vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí
  lesa ve svém správním obvodu (§ 12 odst. 2),

  b) zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),

  c) povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31
  odst. 2),

  d) povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
  (§ 31 odst. 6),

  e) ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve
  svém správním obvodu,

  f) soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém
  správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,

  g) vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k
  jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).

  (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu
  a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a
  předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li
  zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.

  § 48a

  Kraj

  (1) Krajský úřad rozhoduje

  a) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního
  určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) s výjimkou vojenských lesů uvedených
  v § 47 odst. 2,

  b) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace všech stupňů s
  výjimkou velkého územního celku, pokud umisťuje rekreační a sportovní
  stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa,

  c) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou
  působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné
  ministerstvo,

  d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny
  pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo
  jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha
  a více,

  e) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich
  využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků
  za odnětí (§ 17 odst. 1),

  f) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3),
  pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

  g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných
  sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod
  obce s rozšířenou působností,

  h) při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v
  lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),

  i) o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v
  lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),

  j) o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu
  účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení
  (§ 36 odst. 1),

  k) o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady
  vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných
  nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),

  l) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke
  zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení
  výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst.
  1), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

  m) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57),
  pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

  n) o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26
  odst. 1),

  o) o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i
  reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje
  identifikovaného reprodukčního materiálu (§ 29 odst. 2),

  p) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují
  správní obvod obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní
  působnosti kraje (§ 32 odst. 2),

  r) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím
  orgánu kraje.

  (2) Krajský úřad

  a) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových
  staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů,

  b) schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a
  4); v rámci schvalování plánů povoluje výjimky ze stanovené velikosti
  nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro
  zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6), ve vojenských
  lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání
  s ústředním orgánem státní správy lesů,

  c) ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje
  ustanovení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2),

  d) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby
  dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a
  rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou
  vojenských lesů,

  e) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů
  prvního stupně, pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský
  lesní úřad,

  f) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst.
  2), pokud nejde o lesy v působnosti Ministerstva obrany.

  § 49

  Ministerstvo

  (1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.

  (2) Ministerstvo rozhoduje

  a) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace pro velké územní
  celky, jimž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa,

  b) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují
  obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),

  c) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím
  ústředního orgánu státní správy lesů,

  d) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního
  určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,

  e) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3).

  (3) Ministerstvo

  a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,

  b) vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2),

  c) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž
  mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob
  jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),

  d) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových
  staveb a jejich součástí,

  e) vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro
  určení výše poplatku podle přílohy k tomuto zákonu,

  f) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1),

  g) ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),

  h) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,

  i) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby
  dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a
  rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).

  j)  rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní
  působnosti kraje (§ 46 odst. 2),

  k) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby
  ve  vojenských  lesích v působnosti Ministerstva obrany dodržují
  ustanovení  tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a
  rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),

  l) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů,
  pokud je jedním z účastníků Vojenský lesní úřad,

  m)  vykonává  funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným
  Vojenským lesním úřadem.

  (4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává
  působnost  krajského  úřadu a ministerstva Ministerstvo životního
  prostředí.

  Oddíl druhý

  Dozor v lesním hospodářství

  § 50

  (1) Ministerstvo životního prostředí v rámci výkonu vrchního státního
  dozoru^26) dozírá, jak orgány státní správy, právnické a fyzické osoby
  dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a
  rozhodnutí vydaných na jeho základě. Je oprávněno ukládat opatření k
  odstranění zjištěných nedostatků.

  (2) Pracovníci vykonávající vrchní státní dozor jsou oprávněni při
  plnění svých úkolů vstupovat na pozemky, do objektů a zařízení, pokud k
  tomu není třeba oprávnění podle zvláštních předpisů,^27) zjišťovat a
  ověřovat potřebné skutečnosti, požadovat potřebné údaje a vysvětlení a
  nahlížet do příslušných dokladů. Přitom jsou povinni zachovávat státní,
  hospodářské  a služební tajemství o skutečnostech, o kterých se
  dozvěděli při výkonu své činnosti, a vykazovat se průkazem orgánu, z
  jehož pověření vykonávají státní dozor. Jsou oprávněni nosit služební
  stejnokroj.

  § 51

  (1) Součástí výkonu státní správy lesů je dozor nad dodržováním tohoto
  zákona a právních předpisů a rozhodnutí vydaných na jeho základě.
  Orgány státní správy lesů současně dozírají, zda vlastníci, popřípadě
  nájemci lesů hospodaří podle schválených plánů nebo převzatých osnov.
  Ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě i
  opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí. V případě
  hrozící škody jsou oprávněny rozhodnout o omezení nebo zastavení výroby
  nebo jiné činnosti v lese až do doby odstranění nedostatků nebo jejich
  příčin.

  (2) Odborní zaměstnanci orgánů státní správy lesů jsou oprávněni při
  výkonu své funkce nosit služební stejnokroj.

  (3) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o služebních
  stejnokrojích  zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich
  označení.

  § 52

  Povinnosti odborných lesních pracovníků

  Zaměstnanci právnické osoby (§ 4 odst. 1), odborní lesní hospodáři (§
  37) a zaměstnanci orgánů státní správy lesů jsou povinni při výkonu své
  činnosti důsledně dbát ochrany lesa a řádného hospodaření v něm.

  HLAVA DEVÁTÁ

  SANKCE

  Oddíl první

  Přestupky

  § 53

  (1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese

  a) ruší klid a ticho,

  b) hrabe stelivo,

  c) vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

  d) bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

  e) sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,

  f) táboří mimo vyhrazená místa,

  g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,

  h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,

  i) vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava
  dříví,

  j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na
  saních,

  k) pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům
  do lesních porostů,

  l) naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku
  nebo kamene,

  m) bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo
  jiné stavby (například chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek
  podle zvláštních předpisů,^24)

  n) těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,

  o) nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje
  otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,

  p) koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo
  hromadné sportovní akce,

  r) odhazuje odpady nebo odpadky,

  s) kouří.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán
  státní správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle
  odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu
  až do výše 15 000 Kč.

  (3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o
  jejich projednávání obecné předpisy.^24)

  Oddíl druhý

  Pokuty

  § 54

  (1) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu,
  kdo

  a) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez
  rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo
  omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

  b) bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo
  znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

  c) provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí
  převzaté osnovy, nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem,
  zejména provede neoprávněně těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha
  lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy
  lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let,

  d) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů
  vydaným podle tohoto zákona.

  (2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu,
  kdo

  a) bez souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa vyzvedává v lese semenáčky
  a sazenice lesních stromů a keřů,

  b) neoprávněně sbírá semena a plody lesních stromů,

  c) provádí činnosti v lese zakázané,

  d) nevede předepsanou evidenci o původu semen a sazenic lesních dřevin,

  e) zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo
  inventarizace lesů.

  § 55

  (1) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč
  vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří

  a) úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění
  jeho funkcí,

  b) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo o omezení
  odnímají pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo omezují jejich
  využívání pro plnění funkcí lesa,

  c) neoprávněně užívají pozemky určené k plnění funkcí lesa způsobem,
  který znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

  d) provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha
  lesa za kalendářní rok,

  e) provedou bez povolení orgánu státní správy lesů těžbu mýtní úmyslnou
  v porostu mladším než 80 let.

  (2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč
  vlastníku, který

  a) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,

  b) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní
  zpracování těžby nahodilé,

  c) svévolně překročí schválenou decenální výši těžby,

  d) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů
  vydaným podle tohoto zákona.

  § 56

  Společná ustanovení o pokutách

  (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne,
  kdy se orgán státní správy lesů dověděl o porušení povinnosti, nejdéle
  do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. To neplatí, pokud
  stav porušení povinnosti trvá.

  (2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době
  trvání a následkům protiprávního jednání. Pokuta je splatná do 30 dnů
  ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

  (3) Poruší-li osoby uvedené v § 54 nebo v § 55 v době jednoho roku od
  nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu tutéž povinnost,
  za jejíž porušení jim již byla uložena pokuta podle tohoto zákona, lze
  uložit další pokutu až do výše dvojnásobku částky stanovené tímto
  zákonem.

  (4) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody, k poplatkům
  podle tohoto zákona ani povinnost odstranit protiprávní stav.

  (5) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá a vymáhá, přičemž
  postupuje podle zvláštních předpisů.^29)

  (6) Pokuty jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

  § 57

  V případech, kdy vlastník lesa neplní podstatné povinnosti stanovené
  tímto zákonem a ohrožuje tím existenci lesa a lesy sousední, přičemž
  sankce podle § 55 jsou neúčinné, rozhodne orgán státní správy lesů o
  nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí.

  HLAVA DESÁTÁ

  USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

  § 58

  Ustanovení společná

  (1) Práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona má nájemce,
  popřípadě podnájemce lesa, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem
  nebo smlouva mezi nájemcem a podnájemcem výslovně nestanoví jinak.

  (2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují orgány státní správy
  lesů při řízení o věcech upravených tímto zákonem podle správního
  řádu.^30)

  (3)  Pokud  může  rozhodnutí orgánu státní správy lesů ovlivnit
  hospodaření v lesích nebo plnění funkcí lesů v územním obvodu jiného
  orgánu státní správy lesů, rozhodne příslušný orgán státní správy lesů
  po předchozím projednání s tímto orgánem.

  (4) Souhlas k rozhodnutím, která se dotýkají zájmů chráněných lesním
  zákonem podle § 14 odst. 2, rozhodnutí o odnětí pozemků určených k
  plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí
  lesa podle § 16 odst. 1 a rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí o
  odnětí pozemku plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro
  plnění funkcí lesa podle § 16 odst. 4, se nevydají podle tohoto zákona,
  pokud  je  jejich  vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání
  integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování
  znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
  zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona
  tím nejsou dotčena.

  § 58a

  Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s
  rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené
  působnosti.

  § 59

  Ustanovení přechodná

  (1) Plány schválené před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti
  pro lesy vlastníků, kteří jsou povinni podle tohoto zákona hospodařit
  podle plánu (§ 24 odst. 3), pokud do 18 měsíců od účinnosti tohoto
  zákona nepředloží ke schválení nový plán nebo změny stávajícího plánu
  podle § 27.

  (2) Plány, na nichž byly zahájeny práce před účinností tohoto zákona,
  se zpracovávají, projednávají a předkládají podle dosavadních předpisů;
  přitom se zohledňují prokazatelné majetkové poměry. Schvalovat tyto
  plány podle těchto předpisů lze do dvou let od účinnosti tohoto zákona.

  (3) Dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti výjimky ke správě
  lesního národního majetku udělené podle § 11 odst. 3 zákona č. 61/1977
  Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou lesy, k jejichž
  správě byla výjimka udělena, ke dni účinnosti tohoto zákona ve
  vlastnictví státu, přechází právo hospodaření k nim k témuž dni na
  právnickou osobu pověřenou hospodařením s lesy ve vlastnictví státu.

  (4) Ustanovením odstavců 1 a 2 není dotčeno ustanovení § 27 odst. 4
  tohoto zákona. Pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví
  fyzických osob se plány uvedené v odstavcích 1 a 2 považují za osnovy
  podle § 25 tohoto zákona.

  (5) Vlastník lesa, pro jehož les je zpracován plán podle odstavce 2,
  může oznámit orgánu státní správy lesů do 60 dnů ode dne účinnosti
  tohoto zákona, že si zajistí zpracování plánu podle tohoto zákona (§
  24).

  (6) Zařazení lesů do kategorií (§ 7 a 8) musí být uvedeno do souladu s
  tímto zákonem do pěti let ode dne jeho účinnosti.

  (7) Řízení ve věcech upravených zákonem č. 61/1977 Sb., o lesích, ve
  znění zákona č. 229/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 96/1977
  Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, ve
  znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a právními předpisy
  vydanými k jejich provedení, zahájené před účinností tohoto zákona, se
  dokončí podle dosavadních předpisů. O těchto věcech musí příslušné
  orgány státní správy lesů rozhodnout do 31. prosince 1996.

  (8) Pozemky lesního půdního fondu vykazované jako bezlesí v lesních
  hospodářských plánech schválených podle dosavadních právních předpisů
  se považují za lesní pozemky podle § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

  (9) Výběrové stromy a lesní porosty uznané pro sběr semen přede dnem
  účinnosti tohoto zákona se považují za uznané ve smyslu tohoto zákona,
  pokud s tím vlastník lesa nevysloví nesouhlas.

  (10) Právnické a fyzické osoby, které se ke dni účinnosti tohoto zákona
  zabývají sběrem semen lesních dřevin, jejich luštěním, skladováním,
  produkcí sazenic lesních dřevin nebo obchodem se semeny a sazenicemi
  lesních dřevin jako podnikatelskou činností, musí do tří měsíců od
  účinnosti tohoto zákona požádat orgán státní správy lesů o udělení
  licence podle části šesté tohoto zákona.

  (11) Jméno odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 3) je povinen
  vlastník lesa oznámit orgánu státní správy lesů do dvou měsíců ode dne
  účinnosti tohoto zákona; pokud tak neučiní, určí odborného lesního
  hospodáře orgán státní správy lesů do šesti měsíců ode dne účinnosti
  tohoto zákona. Po tuto dobu bude povinnosti odborného lesního hospodáře
  vykonávat právnická osoba, které příslušel výkon odborné správy lesů
  podle dosavadních předpisů.

  (12) Lesní stráž ustanovená podle dosavadních předpisů se považuje
  nejpozději do 31. prosince 1996 za lesní stráž ustanovenou podle tohoto
  zákona.

  (13) Úřadem příslušným ke zrušení ustanovení lesní stráží, která byla
  ustanovena okresním úřadem, je krajský úřad, v jehož správním obvodu
  vykonává lesní stráž svou funkci.

  ČÁST DRUHÁ

  ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A
  JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ
  POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  § 60

  Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
  ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České
  národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb.,
  zákona  České  národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření
  Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní
  rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona
  České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva
  České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č.
  575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České
  národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb.,
  zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č.
  103/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České
  národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České
  národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992
  Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní
  rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona
  České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č.
  285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 89/1995 Sb., se mění
  takto:

  1. § 15 odst. 1 zní:

  "(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro
  zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, a pro
  potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů,
  myslivosti a rybářství, s výjimkou území národních parků.".

  2. V § 16 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova "lesů a".

  3. § 19 odst. 2 zní:

  "(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní
  správy pro vodní hospodářství, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody
  a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní
  geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický
  dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů
  činností a jejich důsledků na životní prostředí včetně těch, které
  přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státní správy pro
  myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích. Je
  rovněž  ústředním  orgánem  státní správy pro státní ekologickou
  politiku.".

  ČÁST TŘETÍ

  ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ
  PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  § 61

  Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
  ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č.
  347/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

  1. V § 4 odst. 3 se slova "z hlediska ochrany systému ekologické
  stability" nahrazují slovy "z hlediska tohoto zákona" a za slova
  "lesních hospodářských plánů" se vkládají tato slova: "a lesních
  hospodářských osnov".

  2. V § 4 se vypouští odstavec 4.

  3. V § 5 odst. 4 se tečka za větou první nahrazuje středníkem a
  připojují se tato slova: "to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud
  se  hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo
  vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy.".

  4. V § 59 odst. 3 se vypouštějí slova "a o ochraně lesního půdního
  fondu1)".

  5.  V § 78 odst. 4 se vypouštějí slova "lesního hospodářství,
  myslivosti,".

  6. V § 78 odst. 5 se vypouštějí slova "schvalují lesní hospodářské
  plány pro lesy na území národních parků,".

  7. V § 79 odst. 3 písm. i) se na konci vypouští čárka a připojují se
  tato slova: "a schvaluje lesní hospodářské plány pro lesy v národních
  parcích a jejich ochranných pásmech".

  ČÁST ČTVRTÁ

  ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 23/1962 SB., O MYSLIVOSTI, VE ZNĚNÍ
  POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  § 62

  Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady
  č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., zákona České
  národní rady č. 143/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 270/1992
  Sb., se mění a doplňuje takto:

  1. V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

  "(3) Ve smlouvě o nájmu honitby musí být stanovena přiměřená opatření k
  zabránění škodám zvěří a určeno, kdo je provede.".

  Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

  2. V § 24 odst. 2 se vypouštějí slova "popřípadě správa národního
  parku^6)".

  3. V § 29 odst. 1 se za první větu vkládá tato věta: "Nelze-li škody
  působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými
  způsoby, může uložit okresní úřad na návrh vlastníka honitby nebo
  orgánu státní správy lesů snížení stavu zvěře, popřípadě zrušení chovu
  toho druhu zvěře, který škody působí.".

  4. V § 38 odst. 2 se slova "vykonávají správy národních parků"
  nahrazují slovy "vykonává Ministerstvo životního prostředí".

  ČÁST PÁTÁ

  ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH, VE
  ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  § 63

  Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
  zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č.
  344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č.
  67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č.
  82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 279/1995 Sb., se mění
  takto:

  § 33 se vypouští.

  ČÁST ŠESTÁ

  § 64

  Zrušovací ustanovení

  Zrušují se:

  1. Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.

  2. Zákon České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a
  státní správě lesního hospodářství, s výjimkou § 36, ve znění zákona
  České národní rady č. 425/1990 Sb.

  3.  Vyhláška  Ministerstva  lesního a vodního hospodářství České
  socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a o
  příspěvcích za ni, ve znění vyhlášky č. 121/1992 Sb.

  4.  Vyhláška  Ministerstva  lesního a vodního hospodářství České
  socialistické republiky č. 98/1977 Sb., o lesní stráži.

  5.  Vyhláška  Ministerstva  lesního a vodního hospodářství České
  socialistické republiky č. 99/1977 Sb., o postupu při ochraně lesního
  půdního fondu.

  6. Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
  č. 12/1978 Sb., o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací
  činnosti.

  7.  Vyhláška  Ministerstva  lesního a vodního hospodářství České
  socialistické republiky č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech
  hospodaření a lesním hospodářském plánování.

  8.  Směrnice  Ministerstva  lesního a vodního hospodářství České
  socialistické republiky č. j. 35050/OSS/79 ze dne 1. června 1979 k
  postupu při vynětí pozemků z lesního půdního fondu pro výstavbu
  rekreačních chat a rekreačních objektů, registrovaná v částce 20/1979
  Sb.

  § 65

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996, s výjimkou § 32 odst.
  8 věty druhé a § 36, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1997.

  Uhde v. r.

  Havel v. r.

  v z. Kočárník v. r.

  Příl.

  VÝPOČET POPLATKU ZA ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ

  I.

  Výpočet poplatku za dočasné odnětí

  Výše ročního poplatku za 1 ha se stanoví podle vzorce

          OLP = PP . CD . f (Kč ha-1)

OLP   - poplatek za odnětí lesních pozemků
PP   - průměrná roční potenciální  produkce lesů v České
      republice v m3 ha-1
CD   - průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m3
f    - faktor ekologické váhy lesa.

  Průměrná  roční  potenciální produkce lesů v České republice je
  dlouhodobě neměnná a dosahuje výše 6,3 m3 ha-1.

  Průměrná  cena dřeva na odvozním místě se stanoví z dosažených
  realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní
  místo. Tuto průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhlašuje každoročně
  ministerstvo [§ 49 odst. 3 písm. e)].

  Faktor ekologické váhy lesa se odečte z tabulky. Faktory jsou sestaveny
  podle kategorií a subkategorií lesů.

  II.

  Výpočet poplatku za trvalé odnětí

  Poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků (OLP) se vypočte jako
  kapitálová hodnota ročního odvodu při použití úrokové míry 2 %, tedy
  podle vzorce:
            PP . CD . f
        OLP = ------------------ (Kč ha-1)
              0,02

TABULKA HODNOT FAKTORU EKOLOGICKÉ VÁHY LESA (f)

------------------------------------------------------------------
 Kategorie lesů                        f
------------------------------------------------------------------

 Les hospodářský                       1,4
 Les ochranný
 a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích       3,0
 b) vysokohorské lesy pod horní hranicí stromové vegetace  5,0
 c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni         5,0

 Les zvláštního určení
 a) lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně      5,0
 b) lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod        5,0
 c) lesy národních parků
  1. zóna                          5,0
  2. zóna                          4,0
  3. zóna                          3,0
 d) lesy ve zvláště chráněných územích            5,0
 e) lesy v systému ekologické stability území        5,0
 f) lesy lázeňské                      4,0
 g) lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí 3,0
 h) lesy výzkumných lesnických ústavů a lesnických škol   2,0
 i) lesy vyhlášené za genové základny            3,5
 j) lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích   1,5

 Lesy mimo vyhlášené kategorie
 a) lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů
  II. stupně - (vnitřní)                  4,0
  II. stupně - (vnější)                  2,0
  III. stupně                        2,0
 b) lesy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod     2,0
-----------------------------------------------------------------

  1) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
  znění pozdějších předpisů.

  2) Např. zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na
  jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

  3) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o základních hygienických
  zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních
  zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro
  zřizování vodárenských nádrží, č. j. HEM-324.2-1. 9. 1978 z 26.
  července 1979, registrovaná v částce č. 20/1979 Sb.

  4) § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
  pozdějších předpisů.

  § 24 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 26/1972 Sb., o ochraně
  a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

  5) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
  pozdějších předpisů.

  Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
  předpisů.

  6) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

  7) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
  (katastrální zákon).

  8) Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
  č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací
  dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

  9) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
  (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  10) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb.,
  ve znění pozdějších předpisů.

  12) § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě
  provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům.

  § 96a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  13) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
  České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  14) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
  pozdějších předpisů.

  15) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

  16) Např. zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
  ve znění pozdějších předpisů.

  17) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

  18) Např. zákon č. 50/1976 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní
  zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
  dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

  19) Např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

  20) Např. zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
  ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  20a) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
  lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k
  obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
  (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

  21) Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  21a) § 19 odst. 3 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  22) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů.

  23) § 17 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Sb.

  24) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
  předpisů.

  25) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  26) § 19 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
  ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
  předpisů.

  27) Zákon č. 169/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  29) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  30) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).


 

Datum uveřejnění: 1. ledna 1997 Poslední změna: 4. května 2006 Počet shlédnutí: 8760