LEGISLATIVA

373/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů zněčišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovaní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.

373

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2009,

kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek,
ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady
pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni
znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 12 a § 36 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
suspendovanými částicemi PM10 - částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 %.".

2. V § 3 odst. 1 se za slova "oxid dusičitý" vkládají slova ", suspendované částice PM10".

3. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Ústřední, krajské a místní regulační řády vycházejí

a)
ze souboru informací o umístění a parametrech zdrojů znečišťování ovzduší, o znečištění ovzduší získaných z údajů automatizované měřicí sítě a o stavu rozptylových podmínek a

b)
z předpovědí rozptylových podmínek.

Tyto regulační řády se provozují na základě dvoustupňových signálů pro přípravu nebo zahájení regulačních opatření a varování. Signál nižšího stupně je signál upozornění. Signál vyššího stupně je signál regulace a signál varování.".

4. V § 5 odst. 2 se zkratka "(PM10)" nahrazuje zkratkou "PM10".

5. V § 5 odst. 3 se za slova "oxidem dusičitým" vkládají slova ", suspendovanými částicemi PM10".

6. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Provozovatelé stacionárních zdrojů vyjmenovaných v ústředním regulačním řádu vypracují a předloží inspekci ke schválení regulační řády obsahující regulační opatření podle § 8 odst. 3 zákona do šedesáti dnů ode dne vyhlášení tohoto právního předpisu.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

doc. RNDr. Miko v. r.

 

Datum uveřejnění: 19. listopadu 2009 Poslední změna: 17. listopadu 2009 Počet shlédnutí: 1537