LEGISLATIVA

86/2002 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

  86/2002 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 14. února 2002

  o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

  (zákon o ochraně ovzduší)

  Změna: 521/2002 Sb.

  Změna: 92/2004 Sb.

  Změna: 92/2004 Sb. (část), 186/2004 Sb.

  Změna: 695/2004 Sb.

  Změna: 180/2005 Sb.

  Změna: 385/2005 Sb.

  Změna: 444/2005 Sb.

  Změna: 212/2006 Sb., 222/2006 Sb., 230/2006 Sb.

  Změna: 186/2006 Sb., 212/2006 Sb. (část)

  Změna: 180/2007 Sb.

  Změna: 212/2006 Sb. (část), 296/2007 Sb.

  Změna: 25/2008 Sb.

  Změna: 37/2008 Sb.

  Změna: 124/2008 Sb.

  Změna: 483/2008 Sb.

  Změna: 292/2009 Sb.

  Změna: 223/2009 Sb.

  Změna: 164/2010 Sb.

  Změna: 172/2010 Sb.

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  OCHRANA OVZDUŠÍ

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ

  § 1

  Předmět úpravy

  (1)  Tento  zákon  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropských
  společenství^1),  zároveň  navazuje  na přímo použitelné předpisy
  Evropských společenství^1a),^1b) a upravuje

  a) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně
  vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností,

  b) podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících
  látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat,
  na životní prostředí nebo na hmotný majetek,

  c) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně
  ozonové vrstvy Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a při
  ochraně klimatického systému Země před nepříznivými účinky fluorovaných
  skleníkových plynů a další nástroje ke snižování množství látek
  ovlivňujících klimatický systém Země.

  (2) Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů do životního
  prostředí, které je upraveno zvláštním právním předpisem^1c).

  § 2

  Základní pojmy

  Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí

  a) vnějším ovzduším ovzduší v troposféře, s výjimkou ovzduší na
  pracovištích určených zvláštním právním předpisem^2) a v uzavřených
  prostorách, (dále jen "ovzduší"),

  b) znečišťující látkou jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo
  v něm druhotně vznikající, která má přímo a nebo může mít po fyzikální
  nebo chemické přeměně nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý
  vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na
  klimatický systém Země nebo na hmotný majetek,

  c) znečišťováním ovzduší vnášení jedné nebo více znečišťujících látek
  do ovzduší v důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti
  za jednotku času,

  d) emisí vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního
  prostředí,

  e) emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo
  stanovené skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné
  do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší vyjádřené jako hmotnostní
  koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech nebo hmotnostní tok
  znečišťující látky za jednotku času nebo hmotnost znečišťující látky
  vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti nebo jako počet
  pachových  jednotek  na  jednotku objemu nebo jako počet částic
  znečišťující látky na jednotku objemu,

  f) emisním stropem nejvyšší přípustná úhrnná emise znečišťující látky
  nebo stanovené skupiny znečišťujících látek vznikající v důsledku
  lidské činnosti vyjádřená v hmotnostních jednotkách za období 1 roku ze
  všech zdrojů znečišťování ovzduší, z jejich vymezené skupiny nebo z
  jednotlivého zdroje znečišťování ovzduší na vymezeném území,

  g) úrovní znečištění ovzduší hmotnostní koncentrace znečišťujících
  látek v ovzduší nebo jejich depozice z ovzduší na jednotku plochy
  zemského povrchu za jednotku času,

  h) provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší (dále jen "provozovatel")
  právnická osoba nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování ovzduší
  skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele
  vlastník zdroje znečišťování,^3)

  i)  imisí  znečištění  ovzduší  vyjádřené  hmotnostní koncentrací
  znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek,

  j) imisním limitem hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší
  vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální
  teplotě a tlaku,

  k) mezí tolerance procento imisního limitu nebo část jeho absolutní
  hodnoty, o které může být imisní limit překročen,

  l) pachovými látkami látky nebo jejich směs, které způsobují obtěžující
  pachový vjem, charakterizované pachovou jednotkou,

  m) přípustnou tmavostí kouře nejvýše přípustný stupeň znečišťování
  ovzduší vyjádřený zabarvením kouřové vlečky nebo zjištěný v kouřovodu
  metodou stanovenou prováděcím právním předpisem,

  n) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo
  směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod
  varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku
  101,3 kPa,

  o)  nejlepší  dostupnou  technikou  (technikami)  nejúčinnější  a
  nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobů jejich
  provozování, které jsou vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení
  v  příslušném  hospodářském  odvětví  za  ekonomicky a technicky
  přijatelných podmínek a zároveň jsou nejúčinnější v dosahování vysoké
  úrovně ochrany životního prostředí jako celku,

  p) redukčním cílem procento, o které je nutno ve stanoveném termínu
  snížit emise znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících
  látek ze všech zdrojů znečišťování ovzduší umístěných na vymezeném
  území, případně z vymezené skupiny zdrojů znečišťování ovzduší, ve
  srovnání s rokem stanoveným jako referenční,

  r) světelným znečištěním viditelné záření umělých zdrojů světla, které
  může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo
  narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve
  vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího
  ovzduší účelově směrováno,

  s) biopalivem kapalné nebo plynné pohonné hmoty, které jsou uvedeny ve
  zvláštním právním předpisu,^3a) vyrobené z biomasy a určené pro pohon
  vozidel na pozemních komunikacích,

  t) biomasou pro účely výroby biopaliv pro mobilní zdroje biologicky
  odbouratelná část výrobků, odpadů a zůstatků ze zemědělství, lesnictví
  a příbuzných odvětví a biologicky odbouratelná část průmyslového a
  komunálního odpadu,

  u) jiná paliva z obnovitelných zdrojů paliva, kromě biopaliv, která
  pocházejí z obnovitelných zdrojů energie^3b) a která se používají v
  dopravě,

  v) směsným palivem motorová nafta s obsahem vyšším než 31 % objemových
  bionafty  (směsná  motorová nafta) uvedená pod kódem kombinované
  nomenklatury 3824 90 98, směs minimálně 70 % objemových bioethanolu s
  motorovým benzinem (bioethanol E85) a ethylalkohol vyrobený z biomasy s
  obsahem maximálně 5 % hmotnostních komplexních zušlechťovacích aditiv
  určený k pohonu spalovacích vznětových motorů (bioethanol E95).

  § 3

  Povinnosti právnických a fyzických osob

  (1) Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a
  snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených
  podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

  (2) Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat
  jen v souladu se zvláštními právními předpisy,^4),^5) a s tímto zákonem
  a v souladu s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím
  právním předpisem. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o
  odpadech.

  (3) Výrobky s obsahem těkavých organických látek včetně pohonných hmot
  lze vyrábět, dovážet, prodávat, označovat, přepravovat, přečerpávat,
  skladovat a používat jen v souladu s požadavky na jejich kvalitu a na
  způsoby nakládání s nimi stanovenými prováděcím právním předpisem.

  (4) Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou
  palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v
  souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření
  k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2, je
  zakázáno. Tento zákaz se nevztahuje na zdolávání požárů a na práce při
  odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných
  krizových  situací  prováděných v souladu se zvláštními právními
  předpisy.^6)

  (5) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených
  grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché
  rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená
  paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
  Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování
  rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování
  zakázat,  pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle
  zvláštního právního předpisu.^7)

  (6)  Při  výstavbě  nových  a změně stávajících zvláště velkých
  stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nebo při jejich modernizaci
  jsou osoby oprávněné k podnikání povinny volit nejlepší dostupné
  techniky v souladu s požadavky tohoto zákona a zvláštních právních
  předpisů.

  (7) Je-li to technicky možné, musí být znečišťující látky ze zvláště
  velkého, velkého a středního zdroje znečišťování ovzduší odváděny do
  ovzduší definovaným způsobem, a to komínem, výduchem nebo výpustí ze
  zařízení pro omezování emisí, jejichž výška musí být vypočtena tak, aby
  bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí. Způsob vypouštění
  odpadních plynů musí být uveden v podmínkách zajišťujících ochranu
  životního prostředí podle § 17 odst. 8 písm. c).

  (8) Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky
  možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách
  stávajících  staveb  využít  centrálních  zdrojů tepla, popřípadě
  alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto
  zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Současně jsou povinny
  ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla
  a energie.

  (9) Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni na požádání
  orgánu ochrany ovzduší (§ 42), nebo stanoví-li tak prováděcí právní
  předpis, poskytovat informace o těchto zdrojích, jejich technickém
  stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů. Při výstavbě liniového
  zdroje znečišťování ovzduší se vyžaduje vypracování rozptylové studie.

  (10) Výrobce paliv, dovozce paliv a osoba, která paliva v České
  republice jako první úplatně nebo bezúplatně předá nebo nabídne k
  předání za účelem distribuce nebo používání nebo jako první převede
  vlastnická práva k těmto palivům, ohlašuje ministerstvu pro účely
  podávání zpráv Evropské komisi a pro potřeby ministerstva každoročně
  údaje o obsahu síry v palivech uvedených v prováděcím právním předpisu
  způsobem a v termínu v něm stanovených.

  (11) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na kvalitu paliv z
  hlediska ochrany ovzduší a lhůty k jejich dosažení, požadavky na odběr
  vzorků paliv, ověřování a osvědčování kvality paliv, druhy paliv podle
  odstavce 10 a způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v těchto
  palivech, způsob nakládání s výrobky, které obsahují těkavé organické
  látky, a lhůty k dosažení těchto požadavků a zásady a náležitosti
  evidence a bilancování spotřeby těkavých organických látek a zásady k
  posuzování možnosti využívání centrálních zdrojů tepla z hlediska
  technické a ekonomické přijatelnosti.

  § 3a

  (1) Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného
  daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo
  osoba, která dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely
  motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu
  v jiném členském státě Evropské unie, je povinna zajistit, aby v
  pohonných hmotách^7a), které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém
  území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok nebo které
  byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské
  unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely
  za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliv

  a) od 1. ledna 2008 ve výši 2 % objemových z celkového množství
  motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,

  b) od 1. září 2007 ve výši 2 % objemových z celkového množství motorové
  nafty přimíchaných do motorové nafty,

  c) od 1. ledna 2009 ve výši 3,5 % objemových z celkového množství
  motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,

  d) od 1. ledna 2009 ve výši 4,5 % objemových z celkového množství
  motorové nafty přimíchaných do motorové nafty,

  e) od 1. června 2010 ve výši 4,1 % objemových z celkového množství
  motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů; obsah biopaliva,
  konkrétně  bioethanolu,  v motorových benzinech, uplatněný formou
  nízkoprocentního přídavku musí být maximálně do 5 % objemových a nesmí
  dojít k překročení obsahu kyslíku stanoveného v maximální výši 2,7 %
  hmotnostních,

  f) od 1. června 2010 ve výši 6 % objemových z celkového množství
  motorové nafty přimíchaných do motorové nafty; obsah biopaliva v
  motorové naftě, uplatněný formou nízkoprocentního přídavku, nesmí
  překročit výši maximálního podílu stanoveného do 7 % objemových.

  (2) Povinnost podle odstavce 1 může osoba uvedená v odstavci 1 splnit i
  uvedením biopaliva nebo směsného paliva do volného daňového oběhu na
  daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo dodáním biopaliva
  nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v
  jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky pro
  dopravní účely v rozsahu podle odstavce 1.

  (3) V případě, že osoba uvedená v odstavci 1 překročí v kalendářním
  roce povinné minimální množství biopaliv stanovené v odstavci 1 (dále
  jen „nadměrné množství biopaliv“), může toto nadměrné množství biopaliv
  převést  do  plnění povinnosti podle odstavce 1 v bezprostředně
  následujícím  kalendářním  roce.  Množství  biopaliv převáděné do
  následujícího kalendářního roku může činit nejvýše 0,2 % z celkového
  množství motorových benzinů a motorové nafty uvedených do volného
  daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo
  uvedených do volného daňového oběhu pro dopravní účely v jiném členském
  státě Evropské unie a dodaných na daňové území České republiky v
  uplynulém kalendářním roce.

  (4) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 hodlá v následujícím kalendářním
  roce uplatnit nadměrné množství biopaliv podle odstavce 3, je povinna
  to písemně sdělit místně příslušnému celnímu úřadu ve lhůtě stanovené
  pro podání hlášení podle odstavce 8. Sdělení musí obsahovat následující
  údaje

  a) jméno, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní
  formu a sídlo a daňové identifikační číslo osoby,

  b) množství biopaliv, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce 1 v
  uplynulém kalendářním roce,

  c) množství biopaliv, o které byla překročena povinnost podle odstavce
  1 v uplynulém kalendářním roce,

  d) množství biopaliv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle
  odstavce 1 v bezprostředně následujícím kalendářním roce.“.

  (5) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna vést odděleně evidenci o
  množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých
  druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých
  pohonných hmot s uvedením druhu a podílu biopaliv, které uvádí do
  volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní
  účely nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném
  členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České
  republiky pro dopravní účely. Tyto evidence je osoba uvedená v odstavci
  1 povinna uzavřít vždy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

  (6) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na uvádění zásob státních
  hmotných rezerv^7b) do volného daňového oběhu na daňovém území České
  republiky.

  (7) Osoba uvedená v odstavci 1, která dováží pohonné hmoty a uvádí je
  do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České
  republiky, nebo osoba, která dodává na daňové území České republiky pro
  dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného daňového oběhu v jiném
  členském  státě  Evropské unie, je povinna na formuláři vydaném
  Generálním ředitelstvím cel s předstihem sdělit celnímu úřadu místně
  příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas
  přijetí pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů obsahují
  biosložku, tak, aby bylo celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství
  umožněno odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v jí předložených
  dokladech.

  (8) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna každoročně k 31. lednu podat
  místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení
  minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní
  účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na
  daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách
  uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské
  unie za uplynulý kalendářní rok (dále jen "hlášení"), obsahující
  identifikační údaje a údaje z evidencí podle odstavce 3. Hlášení se
  podává na tiskopisu vydaném Generálním ředitelstvím cel.

  (9) Osoba uvedená v odstavci 1, která neuvede do volného daňového oběhu
  na daňovém území České republiky minimální množství biopaliv pro
  dopravní účely nebo která v pohonných hmotách, které byly uvedeny do
  volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a dodány na
  daňové území České republiky, nedodá na daňové území České republiky
  minimální množství biopaliv pro dopravní účely, je povinna zaplatit
  poplatek z objemu biopaliv, které měla uvést do volného daňového oběhu
  na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo které měla
  dodat na daňové území České republiky v pohonných hmotách uvedených do
  volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý
  kalendářní rok.

  (10) Zjistí-li celní úřad, že hlášení neobsahuje správné údaje nebo že
  nebylo podáno vůbec a jsou splněny podmínky pro vznik povinnosti
  zaplatit poplatek, stanoví jej platebním výměrem, popřípadě dodatečným
  platebním výměrem. Výše poplatku se stanoví jako součin množství
  neuvedeného biopaliva podle odstavce 1 v litrech a částky 40 Kč.
  Poplatek je splatný ve lhůtě pro podání hlášení.

  (11) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna uvést v dokladu vydaném
  podle zákona o spotřebních daních^7c) druh a obsah biopaliva v pohonné
  hmotě s přesností na jedno desetinné místo procenta objemových nebo
  hmotnostních.

  (12) Poplatek je příjmem státního rozpočtu.

  HLAVA II

  OCHRANA OVZDUŠÍ

  § 4

  Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší

  (1) Zdroje znečišťování ovzduší jsou

  a) mobilní,

  b) stacionární.

  (2) Mobilními zdroji znečišťování ovzduší (dále jen "mobilní zdroj
  znečišťování") jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná
  zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto
  motory slouží k vlastnímu pohonu nebo jsou zabudovány jako nedílná
  součást technologického vybavení. Jde zejména o

  a) dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozidla, drážní vozidla a
  stroje, letadla a plavidla,

  b) nesilniční mobilní stroje, kterými jsou kompresory, přemístitelné
  stavební stroje a zařízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné
  zdvihací plošiny, zemědělské a lesnické stroje, zařízení na údržbu
  silnic, sněžné pluhy, sněžné skútry a jiná obdobná zařízení,

  c) přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem, například motorové
  sekačky a pily, sbíječky a jiné obdobné výrobky.

  Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji
  znečišťování upravují zvláštní právní předpisy.^4),^5),^8)

  (3) Stacionární zdroj znečišťování ovzduší (dále jen "stacionární
  zdroj") je zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu,
  které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná
  plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek,
  jakož i plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které
  způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklad a
  skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo
  činnost.

  (4) Stacionární zdroje se dělí

  a) podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie

  1. zvláště velké,

  2. velké,

  3. střední a

  4. malé,

  b) podle technického a technologického uspořádání na

  1. zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují
  paliva za účelem využití uvolněného tepla, (dále jen "spalovací
  zdroje"),

  2. spalovny odpadů^7) a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c)
  pro spoluspalování odpadu a

  3. ostatní stacionární zdroje (dále jen "ostatní zdroje").

  (5) Spalovací zdroje se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do
  těchto kategorií:

  a) zvláště velké spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o
  jmenovitém  tepelném příkonu 50 MW a vyšším bez přihlédnutí ke
  jmenovitému tepelnému výkonu,

  b)  velké  spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o
  jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW do 50 MW nespadající pod
  písmeno a),

  c) střední spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o
  jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně,

  d) malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém
  tepelném výkonu nižším než 0,2 MW.

  (6) Jmenovité tepelné příkony nebo výkony zvláště velkých, velkých a
  středních spalovacích zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení
  kategorie zdroje nebo emisních limitů sčítají, jestliže

  a) jsou umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku,

  b) spaliny jsou vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet
  komínových průduchů nebo by s ohledem na uspořádání a druh používaného
  paliva mohly být vypouštěny společným komínem.

  (7)  Jmenovité  tepelné  výkony  malých spalovacích zdrojů téhož
  provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje sčítají za
  předpokladu, že spaliny jsou vypouštěny společným komínem, nebo je toto
  řešení technicky proveditelné.

  (8) Spalovny odpadů^7) patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých
  stacionárních zdrojů a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na

  a) spalovny nebezpečného odpadu,

  b) spalovny komunálního odpadu a

  c) spalovny jiného než nebezpečného a komunálního odpadu.

  Do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů se zařazují spalovny

  1. podle písmena a), pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství
  odstraňovaného odpadu je větší než 10 tun za den,

  2. podle písmena b), pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství
  odstraňovaného odpadu je větší než 3 tuny za hodinu, nebo

  3. podle písmena c), pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství
  odstraňovaného odpadu je větší než 50 tun za den.

  (9) K ostatním zdrojům náleží také spalovací zařízení procesních
  ohřevů, u kterých jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv
  odváděny společně se znečišťujícími látkami emitovanými technologickým
  procesem.

  (10) Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné
  kategorie v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho
  provedení. V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho
  zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká
  inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"), a to na návrh
  provozovatele nebo z vlastního podnětu nebo z podnětu jiného orgánu
  ochrany ovzduší.

  (11) U technologií a jejich zařízení, které dosud nebyly použity v
  provozu (nově zaváděné technologie), rozhodne o kategorii stacionárního
  zdroje a emisních limitech Ministerstvo životního prostředí (dále jen
  "ministerstvo").

  (12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zařazování stacionárních
  zdrojů do jednotlivých kategorií.

  § 5

  nadpis vypuštěn

  (1) Přípustnou úroveň znečišťování ovzduší určují hodnoty emisních
  limitů pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny
  nebo pachové látky, přípustná tmavost kouře, přípustná míra obtěžování
  zápachem, emisní stropy a redukční cíle pro jednotlivé znečišťující
  látky nebo stanovené skupiny látek.

  (2) Emisní limity pro stacionární zdroje se člení na

  a)  obecné  emisní  limity, které jsou stanoveny pro jednotlivé
  znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny,

  b) specifické emisní limity, které jsou stanoveny u jmenovitě uvedených
  stacionárních  zdrojů; specifické emisní limity se stanovují bez
  přihlédnutí k obecným emisním limitům pro znečišťující látky nebo
  jejich stanovené skupiny významné co do množství a škodlivosti emisí.

  (3) Emisní limity pro výrobky vybavené spalovacím motorem [§ 4 odst. 2
  písm. c)] stanoví zvláštní právní předpis.^4)

  (4) Pokud je ve zvláště velkém, velkém nebo středním spalovacím zdroji
  současně spalováno více druhů paliv, stanoví emisní limity na základě
  podkladů  předložených provozovatelem inspekce postupem stanoveným
  prováděcím právním předpisem.

  (5) Emisní stropy pro vybrané znečišťující látky pro jednotlivé
  stacionární zdroje a lhůty k jejich dosažení stanoví prováděcí právní
  předpis podle § 6 odst. 3 nebo krajský úřad podle § 17 odst. 9.

  (6) U stacionárního zdroje, který stanoví prováděcí právní předpis,
  může krajský úřad uložit provozovateli místo povinnosti dodržovat
  některé emisní limity povinnost plnit plán snížení emisí znečišťujících
  látek, případně opatření k omezování použití surovin a výrobků, z nichž
  vznikají emise znečišťujících látek, popřípadě pachových látek, (dále
  jen "plán snížení emisí").

  (7) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v odstavci 6 vypracuje
  návrh plánu na snížení emisí v rozsahu stanoveném prováděcím právním
  předpisem a předloží ho krajskému úřadu se žádostí o schválení k jeho
  provádění.

  (8) U stacionárního zdroje, který stanoví prováděcí právní předpis,
  ukládá krajský úřad provozovateli místo povinnosti dodržovat emisní
  limity povinnost plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u
  stacionárního zdroje.

  (9) Plány snížení emisí znečišťujících látek a plány zavedení zásad
  správné  zemědělské  praxe  u  stacionárního  zdroje  vypracovává
  provozovatel zdroje uvedeného v prováděcím právním předpisu ve lhůtě a
  na dobu stanovenou orgánem ochrany ovzduší, s výjimkou plánů u zdrojů
  podle § 54 odst. 7, které se vypracovávají na dobu 5 let.

  (10) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v odstavci 8 vypracuje
  v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem návrh plánu zavedení
  zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje a předloží ho
  krajskému úřadu se žádostí o schválení k jeho provádění. Plnění tohoto
  plánu se považuje za splnění povinnosti dodržovat emisní limity podle
  tohoto zákona.

  (11) Krajský úřad zamítne předložený plán snížení emisí a plán správné
  zemědělské praxe u stacionárního zdroje, pokud je vypracován v rozporu
  s  tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Zamítavé
  stanovisko musí obsahovat důvody zamítnutí a lhůtu předložení nového
  návrhu plánu.

  (12) Prováděcí právní předpis stanoví seznam znečišťujících látek,
  jejich stanovených skupin, emisní limity obecné a specifické, postup
  výpočtu emisních limitů v případech současného spalování různých druhů
  paliv  nebo spoluspalování odpadů s palivy, podmínky provozování
  stacionárních zdrojů, kritéria určující plnění těchto podmínek a
  dodržování emisních limitů včetně metod odběru vzorků a měření,
  přípustnou tmavost kouře, pachové látky a pachová čísla, náležitosti a
  způsob zpracování plánu na snížení emisí a plánu zavedení zásad správné
  zemědělské praxe u stacionárního zdroje a skupiny zdrojů, pro které se
  tyto plány zpracovávají.

  § 6

  Přípustná úroveň znečištění ovzduší

  (1) Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních
  limitů, meze tolerance a četnost překročení a hodnoty cílových imisních
  limitů pro jednotlivé znečišťující látky. V případě troposférického
  ozonu je přípustná úroveň znečištění ovzduší určena cílovými imisními
  limity a dlouhodobými imisními cíli. Imisní limit nesmí být překročen
  více než o mez tolerance a nad stanovenou četnost překročení. Imisní
  limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich činnosti.

  (2) Ministerstvo vypracovává ve spolupráci s příslušnými ústředními
  správními  úřady  návrhy národních programů snižování emisí těch
  znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, pro které byly
  stanoveny emisní stropy nebo redukční cíle a lhůty k jejich dosažení s
  cílem zlepšení kvality ovzduší dosažením imisích limitů jednotlivých
  znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin. Národní programy
  snižování emisí se vypracovávají i pro znečišťující látky, které nemají
  stanoveny emisní stropy nebo redukční cíle, ale dochází u nich k
  překračování imisních limitů.

  (3) Návrhy národních programů vypracované podle odstavce 2 a předložené
  ministerstvem schvaluje vláda usnesením, s výjimkou národního programu
  snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů,
  který vydává vláda svým nařízením. Národní programy se aktualizují vždy
  po 5 letech.

  (4) Programy podle odstavců 2 a 5 mohou být realizovány na základě
  dohod mezi orgány ochrany ovzduší a provozovateli stacionárních zdrojů
  nebo osobami jimi zřízenými o řešení problémů souvisejících s místními
  nepříznivými klimatickými a rozptylovými podmínkami, případně i s
  jinými vlivy na imisní situaci. Na základě dohody může přistoupit
  provozovatel na plnění zpřísněných emisních limitů, přičemž ustanovení
  § 17 odst. 2 písm. f) není tímto dotčeno.

  (5) Krajský úřad je povinen zpracovat pro své území krajský program
  snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin a
  obecní úřad může zpracovat pro své území místní program snižování emisí
  znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, s cílem zlepšení
  kvality  ovzduší  zejména  dosažením imisních limitů jednotlivých
  znečisťujících látek nebo jejich stanovených skupin. Krajské programy
  snižování emisí musí být v souladu s národními programy a místní
  programy snižování emisí musí být v souladu s národními programy i s
  krajskými programy snižování emisí. Obsah národního, krajského a
  místního programu snižování emisí je uveden v příloze č. 2 k tomuto
  zákonu.

  (6)Kraje a obce v přenesené působnosti vydávají nařízením krajské a
  místní programy snižování emisí. Informace o krajských a místních
  programech snižování emisí musí být uvedeny na úředních deskách
  příslušného kraje a příslušné obce spolu s oznámením, kde lze do nich
  nahlédnout, a tyto programy se zveřejňují v elektronické podobě ve
  veřejně přístupném informačním systému. Plnění těchto programů orgány
  krajů a orgány obcí průběžně kontrolují a vyhodnocují.

  (7) Z programů snižování emisí podle odstavce 6 se vychází při výkonu
  veřejné správy na krajské a místní úrovni, zejména při územním
  plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn, a
  při posuzování záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší,
  nebo rozvojových koncepcí a programů rozvoje jednotlivých oborů a
  odvětví.^9)

  (8) Ministerstvo zajišťuje sledování kvality ovzduší na celém území
  České republiky. Sledováním kvality ovzduší může ministerstvo pověřit
  jím zřízenou právnickou osobu.

  (9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob sledování kvality ovzduší,
  včetně metod odběru vzorků, měření, vyhodnocování a dalších technických
  požadavků; dále stanoví imisní limity a jejich meze tolerance pro
  jednotlivé znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny, přípustnou
  četnost překračování imisních limitů, cílové imisní limity, dlouhodobé
  imisní cíle a lhůty k jejich dosažení, závazné emisní stropy, redukční
  cíle, znečišťující látky nebo stanovené skupiny látek, pro které budou
  připravovány roční emisní inventury a roční emisní projekce vztahující
  se k cílovému roku 2010 a požadavky na způsob přípravy a provádění
  emisních inventur, emisních projekcí a programu snižování emisí.

  § 7

  Zvláštní ochrana ovzduší

  (1) Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny
  nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo
  více znečišťujících látek.

  (2) Zónou je území vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení
  kvality ovzduší; aglomerací je sídelní seskupení, na němž žije nejméně
  350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení
  kvality ovzduší.

  (3) V zónách či aglomeracích, na jejichž území se nenacházejí oblasti
  se zhoršenou kvalitou ovzduší, zajistí orgány ochrany ovzduší udržení
  koncentrací znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů.

  (4) Vymezení oblastí podle odstavce 1 a jejich případné změny provádí
  ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva
  životního prostředí. Ministerstvo zde dále zveřejní seznam zón a
  aglomerací.

  (5) V zónách a aglomeracích, na jejichž území se nacházejí oblasti se
  zhoršenou kvalitou ovzduší, zajišťuje ministerstvo sledování kvality
  ovzduší způsobem podle § 6 odst. 8.

  (6) V zónách a aglomeracích vypracují krajské úřady a obecní úřady obcí
  s počtem obyvatel nad 350 000 programy ke zlepšení kvality ovzduší pro
  znečišťující látky, u kterých na jejich území došlo v předchozím
  kalendářním roce k překročení imisního limitu a meze tolerance, nebo
  imisního limitu, pokud není mez tolerance stanovena. Účelem programu je
  plnění limitních hodnot ve lhůtách stanovených prováděcím právním
  předpisem. Rozsah programu je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
  Obecní úřad může zpracovat místní program ke zlepšení kvality ovzduší.
  Tento program odpovídá rozsahem příloze č. 3 k tomuto zákonu.

  (7) Krajské úřady a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000
  aktualizují programy v tříletých intervalech nebo do 18 měsíců od konce
  kalendářního roku, v němž dojde na území zóny či aglomerace k
  překročení imisního limitu a meze tolerance, nebo imisního limitu,
  pokud není mez tolerance stanovena, u znečišťující látky, která není v
  programu příslušné zóny či aglomerace zahrnuta. Současně s aktualizací
  informují ministerstvo o stavu provádění opatření, která byla programem
  ke  zlepšení  kvality  navržena,  a  zasílají ministerstvu kopii
  aktualizované verze programu. Informace o programech ke zlepšení
  kvality ovzduší musí být uvedeny na úředních deskách příslušného úřadu
  spolu s oznámením, kde do nich lze nahlédnout, a programy musí být
  zveřejněny v elektronické podobě ve veřejně přístupném informačním
  systému.

  (8) Součástí programu ke zlepšení kvality ovzduší je programový
  dodatek.  Struktura  programového  dodatku  odpovídá  zvláštnímu
  předpisu^9a). Krajský a obecní úřad zahrne do programového dodatku
  pouze vlastní prioritní opatření a projekty nebo opatření a projekty
  vzešlé z místních programů ke zlepšení kvality ovzduší, které jsou v
  rámci místního programu určeny jako rozhodující pro kvalitu ovzduší.

  (9) Z programů ke zlepšení kvality ovzduší podle odstavce 6 se vychází
  při výkonu veřejné správy na krajské a místní úrovni, zejména při
  územním plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich
  změn a při posuzování vlivů staveb nebo technologií na životní
  prostředí podle zvláštního právního předpisu.^9)

  (10) Programy ke zlepšení kvality ovzduší vypracované na úrovni zón a
  aglomerací musí být v souladu s národním programem a místní programy ke
  zlepšení kvality ovzduší musí být v souladu s programem vypracovaným na
  úrovni příslušné zóny či aglomerace.

  (11) Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vypracují krajské úřady
  a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000 akční plány
  obsahující  přehled  krátkodobých  opatření. K realizaci opatření
  uvedených  v akčních plánech bude docházet při splnění podmínek
  uvedených v prováděcím právním předpisu.

  § 8

  Smogová situace

  (1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň
  znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit
  stanovený prováděcím právním předpisem.

  (2) Zvláštním imisním limitem podle odstavce 1 se rozumí taková úroveň
  znečištění ovzduší, při jejímž překročení hrozí již při krátké expozici
  riziko poškození lidského zdraví nebo poškození ekosystému.

  (3) Možnost vzniku, vznik a ukončení smogové situace vyhlašuje v rámci
  ústředního regulačního řádu ministerstvo nebo jím zřízená právnická
  osoba neprodleně. Současně se vznikem smogové situace vyhlásí regulační
  opatření k omezování emisí ze stacionárních zdrojů, které se na
  znečišťování ovzduší rozhodujícím způsobem podílejí.

  (4) Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle § 7 odst. 1 stanoví
  prováděcí právní předpis smogový varovný a regulační systém a způsob
  jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících
  regulaci podle odstavce 3. Provoz smogového, varovného a regulačního
  systému upravuje ústřední regulační řád, krajský a místní regulační
  řád.

  (5) Kraj a obec jsou povinny v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
  svým nařízením vydat regulační řád pro jejich území. V tomto regulačním
  řádu upraví vyhlašování a odvolávání signálu upozornění a signálu
  regulace na svém území v případě možnosti vzniku nebo výskytu smogové
  situace a omezení nebo zastavení provozu stacionárních a mobilních
  zdrojů znečišťování ve své územní působnosti, s výjimkou stacionárních
  zdrojů regulovaných podle odstavce 3. Při vypracování krajského a
  místního regulačního řádu krajský úřad a obecní úřad přihlédne k
  negativním důsledkům omezení nebo zastavení zemědělských provozů s
  chovem hospodářských zvířat.

  (6) Krajský regulační řád nesmí být v rozporu s ústředním regulačním
  řádem. Místní regulační řád nesmí být v rozporu s krajským regulačním
  řádem a s ústředním regulačním řádem.

  (7) Pro případ vzniku smogové situace může orgán ochrany ovzduší

  a) nařídit provozovatelům stacionárních zdrojů omezení nebo zastavení
  provozu zdroje,

  b) nařídit provozovatelům mobilních zdrojů znečišťování omezení provozu
  těchto zdrojů nebo zákaz tyto zdroje používat.

  (8) Regulační opatření lze vyhlásit na nezbytně nutnou dobu jen s
  uvedením důvodu a území, na které se regulační opatření vztahuje. V
  regulačním opatření orgán ochrany ovzduší uvede, na které osoby se
  regulační opatření vztahuje a jaká omezení jsou povinny strpět.

  (9) Osoba, které se regulační opatření dotýká, je povinna toto opatření
  dodržovat po celou dobu počínaje okamžikem, kdy regulační opatření
  nabyla účinnosti až do jejich zrušení.

  (10) Informaci pro veřejnost o vyhlášení signálu upozornění, signálu
  regulace, signálu varování a jejich odvolání zajišťuje ministerstvo
  nebo jím zřízená právnická osoba nebo krajský úřad v televizním a
  rozhlasovém vysílání; obecní úřad vyhlašuje signál upozornění a signál
  regulace, jejich změny a odvolání v místních informačních prostředcích.

  (11) Osoba, která provozuje televizi nebo rozhlas, je povinna bez
  náhrady nákladů na základě žádosti ministerstva nebo jím zřízené
  právnické osoby nebo krajskému úřadu neprodleně a bez úprav obsahu a
  smyslu uveřejnit informace o vyhlášení a odvolání signálu upozornění,
  signálu regulace a signálu varování.

  (12) Prováděcí právní předpis stanoví hodnoty zvláštních imisních
  limitů pro znečišťující látky, nebo jejich stanovené skupiny, způsob
  jejich  kontroly  včetně  metod odběru vzorků, měření a dalších
  technických požadavků, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování
  včetně  seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci podle
  odstavce 3, podmínky vedoucí k vyhlášení akčních plánů, strukturu a
  obsah akčních plánů, zásady vypracování a realizace akčních plánů a
  zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních
  řádů.

  § 9

  Zjišťování znečišťujících látek

  (1) Emise znečišťujících látek ze zvláště velkých, velkých nebo
  středních stacionárních zdrojů zjišťují provozovatelé především měřením
  a v případech stanovených v prováděcím právním předpisu výpočtem. V
  pochybnostech rozhodne na návrh provozovatele krajský úřad.

  (2) Měření emisí se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám
  složení  vypouštěných odpadních plynů do vnějšího ovzduší. Má-li
  stacionární zdroj několik výduchů, komínů nebo výpustí, měří se emise
  na každém z nich. Měření a vyhodnocení naměřených hodnot se provádí
  jednorázově v termínech stanovených v prováděcím právním předpisu nebo
  nepřetržitě v průběhu roku (kontinuálním měřením).

  (3) Kontinuálním měřením emisí se průběžně měří hmotnostní koncentrace
  emisí znečišťujících látek vypouštěných ze stacionárního zdroje v
  průběhu kalendářního roku. Výsledky kontinuálního měření emisí musí být
  v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem průběžně
  zaznamenávány, vyhodnocovány a uchovávány.

  (4) Pokud pro danou znečišťující látku nebo skupinu látek není stanoven
  u stacionárního zdroje specifický emisní limit, je provozovatel povinen
  plnit obecný emisní limit. Krajský úřad na žádost provozovatele, z
  vlastního  podnětu  nebo  na  návrh  inspekce vymezí rozhodnutím
  znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnění obecných
  emisních limitů.

  (5)  Účinnost  spalování a množství vypouštěných látek u malých
  spalovacích zdrojů uvedených v § 12 odst. 1 písm. f) zjišťuje osoba,
  která je držitelem platné autorizace podle § 15 odst. 1 písm. b), nebo
  osoba oprávněná podle § 15 odst. 14 měřením podle postupu stanoveného
  prováděcím právním předpisem.

  (6) Úroveň znečištění ovzduší a dodržování imisních limitů zjišťují
  orgány ochrany ovzduší měřením nebo kombinací měření a modelového
  výpočtu nebo modelovým výpočtem nebo jinou metodou odborného odhadu.
  Rozptylové  studie  zpracovává  osoba, která je držitelem platné
  autorizace podle § 15 odst. 1 písm. d) nebo je oprávněna podle § 15
  odst. 16 a 19.

  (7) Měření, jehož účelem je prokázat dodržování emisních limitů nebo
  ověření  správnosti  měření  znečišťujících  látek  prováděných
  provozovatelem u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních
  zdrojů, a měření imisí provádí osoba, která je držitelem platné
  autorizace podle § 15 odst. 1 písm. a) nebo osoba oprávněná podle § 15
  odst. 16 a 18.

  (8) V případech stanovených prováděcím právním předpisem provádí měření
  znečišťujících látek u stacionárního zdroje provozovatel, a to způsobem
  stanoveným prováděcím právním předpisem.

  (9) Provozovatel je povinen na základě výsledků měření prokázat jím
  vykazované emise znečišťujících látek a dodržování stanovených emisních
  limitů a emisních stropů u stacionárního zdroje.

  (10)  Prováděcí  právní  předpis stanoví rozsah a způsob měření
  znečišťujících látek u stacionárních zdrojů včetně jejich vyhodnocení,
  provádění  kontinuálního  měření  emisí  včetně  zaznamenávání,
  vyhodnocování  a  uchovávání jeho výsledků; dále stanoví skupiny
  stacionárních zdrojů, kde se zjišťují znečišťující látky výpočtem, a
  postup výpočtu včetně emisních faktorů, měření účinnosti spalování u
  malých spalovacích zdrojů včetně množství a rozsahu vypouštěných látek,
  podrobné postupy zjišťování úrovně znečištění ovzduší včetně metod a
  dalších požadavků, jakož i podmínky provozování systému měřicích
  stanic.

  § 10

  Zjišťování pachových látek

  (1) Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad
  přípustnou míru obtěžování zápachem není dovoleno.

  (2)  Prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování
  zápachem a způsob jejího zjišťování, dále stanoví emisní limity
  pachových látek, rozsah a způsob stanovení koncentrace pachových látek.

  § 11

  Povinnosti  provozovatelů  zvláště  velkých,  velkých a středních
  stacionárních zdrojů

  (1) Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních
  zdrojů jsou povinni

  a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s
  podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a
  povoleních vydaných podle § 17 a v souladu s technickými podmínkami
  provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem a s provozním řádem,
  pokud je stanovena povinnost k jeho zpracování podle odstavce 2; v
  případě  jejich nevydání postupují provozovatelé podle rozhodnutí
  vydaných podle právních předpisů platných do dne účinnosti tohoto
  zákona,

  b) dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění,
  limitní obsah látek ve výrobcích, emisní stropy, přípustnou tmavost
  kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem,

  c) zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících a pachových látek
  postupem a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

  d) plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38,

  e) vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném
  v prováděcím právním předpisu a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z
  údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným
  orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění
  ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o
  integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
  systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a
  o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku;
  uchovávat provozní evidenci nejméně po dobu 5 let,

  f) poskytovat příslušným orgánům ochrany ovzduší údaje podle písmene e)
  a další jimi vyžádané údaje potřebné zejména ke zjištění podílu zdroje
  na znečišťování ovzduší,

  g) bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů nebezpečné
  stavy ohrožující kvalitu ovzduší a činit opatření k předcházení
  havárií; v případě výskytu takového stavu podat o něm zprávu orgánu
  ochrany ovzduší nejpozději do 24 hodin; v případě poruchy, za kterou se
  považuje odchylka od normálního provozu zdroje v důsledku technické
  závady a při které u zdroje nemohou být dodrženy emisní limity,
  bezodkladně odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganizačních
  opatření, není-li ji možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku;
  tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštním právním
  předpisem,^6)

  h) vypracovat pro účely regulace emisí za situace uvedené v § 8
  regulační řády pro provoz stacionárních zdrojů a předložit je inspekci
  ke schválení,

  i) při vyhlášení regulačních opatření podle § 8 odst. 3 plnit
  povinnosti vyplývající z ústředního, krajského a místního regulačního
  řádu podle § 8 odst. 4 a 5,

  j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro nepřetržité
  (kontinuální)  měření  emisí  látek znečišťujících ovzduší včetně
  zaznamenávání, vyhodnocování a uchovávání jeho výsledků, pokud to
  stanoví prováděcí právní předpis,

  k) při vážném nebo bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné
  koncentrace znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit
  provoz stacionárního zdroje, jeho části nebo jinou činnost, která je
  příčinou ohrožení nebo snížení kvality ovzduší, neprodleně informovat
  inspekci a správní úřady podle zvláštního právního předpisu^6) a plnit
  jejich pokyny ke zjednání nápravy; současně informovat veřejnost o
  následcích poruchy nebo jiné příčiny, která vedla ke vzniku této
  situace,

  l) umožnit osobám pověřeným orgány ochrany ovzduší a inspekci přístup
  ke stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství znečišťujících
  látek, kontroly provozu a technického stavu tohoto zdroje,

  m)  zpřístupnit  veřejnosti  informaci o znečišťování ovzduší ze
  stacionárního zdroje a o opatřeních omezení tohoto znečišťování,

  n) na základě požadavku ministerstva nebo inspekce poskytnout informace
  nutné ke stanovení kategorie stacionárního zdroje podle § 4 odst. 10 a
  11 a ke stanovení rozsahu sledovaných znečišťujících látek podle § 9
  odst. 4,

  o) plnit úkoly vyplývající z plánu snížení emisí podle § 5 odst. 6,

  p) plnit úkoly vyplývající z programů ke zlepšování kvality ovzduší
  podle § 7 odst. 6,

  r) plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního
  zdroje podle § 5 odst. 8,

  s) předkládat inspekci protokoly o výsledcích měření znečišťujících
  látek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9,

  t) zpracovává a realizuje plány snížení emisí pachových látek.

  (2) Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou
  dále povinni vypracovat ve lhůtě stanovené příslušným orgánem ochrany
  ovzduší soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních
  opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke
  zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu
  s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen "provozní řád") a předkládat
  jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení příslušnému orgánu
  ochrany ovzduší. Stanoví-li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají
  provozní řád také provozovatelé středních stacionárních zdrojů v
  přiměřeně stanoveném rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními řády
  vázáni. Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené podle zvláštního
  právního předpisu.^6)

  (3) Spalovny odpadu a zařízení povolená pro spoluspalování odpadu mohou
  být provozovány pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platné
  autorizace podle § 15 odst. 1 písm. c). Tato osoba provádí dohled nad
  dodržováním podmínek stanovených v povolení podle § 17 a v prováděcím
  právním předpisu.

  (4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti, formu a postup
  zpracování provozního řádu, hlášení havárie stacionárního zdroje,
  vedení provozní evidence a zpracování souhrnné provozní evidence a
  jejího ohlašování.

  § 12

  Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

  (1) Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni

  a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s
  podmínkami pro provoz těchto zdrojů,

  b) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu
  zdroji  za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství
  vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k
  tomu potřebné podklady,

  c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky,
  obecnímu úřadu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

  d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38
  odst. 1,

  e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování
  zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené
  oblasti,

  f)  zajišťovat  prostřednictvím  oprávněné osoby měření účinnosti
  spalování,  měření  množství vypouštěných látek a kontrolu stavu
  spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2
  roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění,
  pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak; tuto povinnost plní
  provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného
  výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od
  jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje
  držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví,^10)

  g) oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly podle
  písmene f) a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění.

  (2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f) a g) se nevztahují na
  provozovatele  malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných
  domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů,
  kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

  (3) Plnění povinnosti týkající se kontroly podle odstavce 1 písm. f) je
  provozovatel povinen na požádání osob pověřených obcí prokázat záznamem
  oprávněné osoby ne starším než 2 roky.

  (4) Nedodržení povinností uvedených v odstavci 1 písm. e) a g) fyzickou
  osobou je přestupkem podle zvláštního právního předpisu.^11)

  (5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení evidence a rozsah
  sledovaných údajů pro bilancování spotřeby těkavých organických látek.

  § 13

  Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší

  (1) Evidence a vyhodnocování znečišťování ovzduší, údaje o zdrojích
  znečišťování a jejich emisích jsou zajišťovány orgány ochrany ovzduší a
  vedeny v registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. Registr emisí a
  zdrojů znečišťování zajišťuje ministerstvo; jeho vedením může pověřit
  jím zřízenou právnickou osobu. Součástí tohoto registru je i evidence
  spaloven odpadu.

  (2) Registr emisí a zdrojů znečišťování podle odstavce 1 se použije
  také  pro  Národní  inventarizační  systém, jehož prostřednictvím
  ministerstvo zabezpečuje inventarizaci údajů o emisích a propadech
  látek ovlivňujících klimatický systém Země.

  (3) Evidence a vyhodnocování kvality ovzduší jsou vedeny v registru
  informačního systému kvality ovzduší. Registr informačního systému
  kvality ovzduší zajišťuje ministerstvo; jeho vedením může pověřit jím
  zřízenou právnickou osobu. Registr podle odstavce 1 je součástí tohoto
  informačního systému.

  § 14

  Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů
  znečišťování

  (1) Provozovatelé mobilních zdrojů znečišťování jsou povinni provozovat
  a udržovat tyto zdroje v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními
  právními předpisy^4),^5),^8) včetně dodržování stanovených emisních
  limitů.

  (2) Výrobci a dovozci jsou povinni vyrábět a dovážet pouze takové
  mobilní zdroje, které splňují podmínky pro provoz a emisní limity
  stanovené zvláštními právními předpisy.^4),^5),^8)

  (3) Provozovatelé mobilních zdrojů znečišťování jsou povinni plnit
  pokyny orgánů ochrany ovzduší vydané podle § 8 odst. 7 písm. b).

  § 15

  Autorizace

  (1) Rozhodnutí o autorizaci podle tohoto zákona se vyžaduje

  a) k měření emisí nebo imisí znečišťujících látek podle § 9 odst. 7,
  stanovení koncentrace pachových látek a míry obtěžování zápachem,
  stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti v
  plynu a k ověřování správnosti měření znečišťujících látek,

  b) k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke
  kontrole spalinových cest podle § 9 odst. 5,

  c) k dohledu nad provozem spalovny odpadu nebo zařízení schváleného pro
  spoluspalování odpadu,

  d) ke zpracování rozptylových studií podle § 9 odst. 6 a zpracování
  odborných posudků podle § 17 odst. 6,

  e) k ověřování množství emisí skleníkových plynů podle zvláštního
  právního předpisu.^11a)

  (2) Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 vydává ministerstvo
  fyzickým a právnickým osobám na podkladě jejich žádosti. U právnické
  osoby podává žádost o autorizaci statutární orgán nebo jeho zástupce,
  který splňuje požadavky zvláštního právního předpisu.^10) Autorizace
  podle odstavce 1 písm. c) a d) vzniká též marným uplynutím lhůty a
  způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

  (3) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a)
  obsahuje

  a) u fyzických osob jméno, příjmení, identifikační číslo, bylo-li
  přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu u osob, které
  jsou  občany  České  republiky, nebo adresu místa trvalého nebo
  přechodného pobytu, popřípadě místa podnikání u osob, které nejsou
  občany České republiky; u právnických osob obchodní firmu, právní
  formu, adresu sídla, popřípadě organizační složky na území České
  republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

  b) uvedení rozsahu látek, které žadatel hodlá měřit, s uvedením, zda
  jde o měření emisí nebo imisí, stanovení koncentrace pachových látek a
  míry  obtěžování  zápachem,  stavových veličin plynů, koncentrace
  srovnávací látky a vlhkosti plynu,

  c) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo
  obdobném poměru a budou se podílet na měření, a doklady, které
  prokazují jejich odborné znalosti,

  d) jméno, příjmení a adresu bydliště odpovědného zástupce právnické
  osoby, popřípadě též fyzické osoby, pokud jej fyzická osoba podle
  živnostenského zákona ustanovila,

  e) seznam přístrojového vybavení určeného k měření včetně seznamu
  výrobních čísel přístrojů, jejich typů, roku výroby, výrobce, doklad o
  právním vztahu k přístrojům a o kalibraci těchto přístrojů a seznam
  chemikálií, které budou k měření použity včetně kalibračních plynů,

  f) seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření, včetně
  konečných analytických metod a postupů, které budou použity, včetně
  osvědčení o akreditaci vydané akreditující osobou pověřenou podle
  zvláštního právního předpisu^11d) u těch metod a postupů, u kterých to
  stanoví prováděcí právní předpis,

  g) uvedení postupů pro zpracování výsledků měření a vzor výsledků
  měření (protokol o měření),

  h) příručku jakosti zpracovanou pro rozsah měření podle písmene b),

  i) doklady o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkoušek a
  zajištění metrologické návaznosti měřidel a činností podle písmen e) a
  f),

  j)  povolení  k  provozování  živností podle zvláštního právního
  předpisu.^10)

  (4) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. b)
  obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), b), c), d), f), g), h) a
  j) včetně dokladu o splnění kvalifikačních předpokladů podle zvláštního
  právního předpisu.^10)

  (5) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. c)
  obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a d) a k této žádosti
  žadatel připojí

  a) doklad o právním vztahu žadatele k provozovanému stacionárnímu
  zdroji uvedenému v žádosti,

  b) přesný a podrobný technický popis zařízení stacionárního zdroje
  včetně řešení ochrany ovzduší,

  c) úplnou specifikaci druhů a kategorií odpadu podle zvláštního
  právního předpisu,^7) jejichž spalování je u stacionárního zdroje
  povoleno, doloženou příslušnými rozhodnutími orgánů ochrany ovzduší,

  d) údaje o autorizacích a oprávněních k činnostem podle zvláštního
  právního předpisu^10) vydaných osobám, které budou tyto činnosti u
  stacionárního zdroje vykonávat,

  e) měřicí protokoly o měření emisí látek znečišťujících ovzduší
  (aktuální), pokud je stacionární zdroj již provozován,

  f) přesný a podrobný popis zařízení a vybavení k měření, záznamu a
  vyhodnocení emisí znečišťujících látek a technickoprovozních parametrů
  tam, kde je měření uloženo prováděcím právním předpisem,

  g) doklad o oprávnění k podnikání, pokud žadatel již podniká,

  h) doklad o zajištění evidence a řádného nakládání s odpady z provozu
  stacionárního zdroje,

  i) doklad o zaplacení poplatku za znečišťování ovzduší za období
  uplynulých 3 let,

  j)  doklad  o  splnění  kvalifikačních předpokladů, kterými jsou
  vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií, nebo
  vyšší odborné vzdělání, případně úplné střední vzdělání nebo úplné
  střední odborné vzdělání a 3 roky odborné praxe vykonané v posledních
  10  letech  ve  spalovně  odpadu  nebo  zařízení schváleném pro
  spoluspalování odpadu.

  (6) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. d)
  obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a). Žadatel k žádosti připojí
  popis postupů při zpracování rozptylových studií a již zpracované
  rozptylové studie, nebo připojí popis a příklady svých postupů a zásad
  pro zpracování odborných posudků a již zpracovaný odborný posudek podle
  § 17 odst. 6.

  (7) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. e)
  obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), d) a j), a k této žádosti
  žadatel připojí

  a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo
  obdobném poměru a budou pro žadatele ověřování provádět,

  b) osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových
  plynů vydané akreditující osobou pověřenou podle zvláštního právního
  předpisu^11d),

  c) uvedení kategorie či více kategorií zařízení,^11c) pro něž žadatel
  hodlá ověřování množství emisí skleníkových plynů provádět.

  (8) Podmínkou pro vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm.
  e) je bezúhonnost. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje
  ten,  kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z
  nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s autorizovanou činností,
  nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle zvláštního
  právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by
  nebyl odsouzen. Bezúhonnost se prokazuje dokladem o bezúhonnosti,
  kterým  je  výpis  z  evidence Rejstříku trestů. Při posuzování
  bezúhonnosti státních příslušníků členských států Evropské unie se
  postupuje podle zvláštního právního předpisu.^11b) Ministerstvo si za
  účelem  doložení  bezúhonnosti  vyžádá  podle zvláštního právního
  předpisu^11e) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
  z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
  předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
  přístup.

  (9) Před vydáním rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a), b)
  a d) je žadatel povinen prokázat znalost metod odběru vzorků látek
  znečišťujících ovzduší, metod stanovení koncentrací těchto látek a
  jejich vyhodnocování, metod stanovení koncentrace pachových látek a
  míry  obtěžování  zápachem,  stavových veličin plynů, koncentrace
  srovnávací látky a vlhkosti v plynu, zásad správné laboratorní praxe a
  metrologie,  metodiky pro zpracování rozptylových studií. Znalost
  prokazuje pouze u těch činností, které jsou předmětem žádosti o vydání
  rozhodnutí o autorizaci.

  (10) Žadatelé podle odstavce 1 jsou povinni podrobit se ověření
  znalostí právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí v
  rozsahu své činnosti. Úspěšné prokázání odborných znalostí a znalostí
  vybraných právních předpisů je předpokladem k vydání rozhodnutí o
  autorizaci podle odstavce 2. V případě, že žadatel neprokáže požadované
  znalosti, je žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci ministerstvem
  zamítnuta.

  (11) Rozhodnutí o autorizaci se vydává na dobu určitou, nejdéle na dobu
  5 let a může obsahovat podmínky, za nichž může být tato činnost
  prováděna. Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci lze podat opakovaně.

  (12) Platnost rozhodnutí o autorizaci se prodlužuje o dalších 5 let,
  pokud osoba, která je držitelem platného rozhodnutí o autorizaci, (dále
  jen „autorizovaná osoba“) nadále splňuje podmínky pro výkon této
  činnosti.  Ministerstvo  o prodloužení autorizace vydá osvědčení.
  Autorizovaná osoba, které ministerstvo zrušilo rozhodnutí o autorizaci
  podle § 15 odst. 13, může opětovně podat žádost o vydání rozhodnutí o
  autorizaci k téže činnosti, ke které jí bylo rozhodnutím zrušeno,
  nejdříve po uplynutí 1 roku.

  (13) Ministerstvo zruší rozhodnutí o autorizaci vydané autorizované
  osobě, jestliže tato osoba

  a) závažně poruší povinnosti při výkonu této činnosti, a to zejména
  tím, že zkreslí nebo uvede nesprávné údaje nebo nedodržuje metody a
  postupy  činnosti uvedené v osvědčení o autorizaci, nebo neplní
  povinnost uvedenou v § 13 odst. 7,

  b) ztratí způsobilost k výkonu autorizované činnosti tím, že nebude mít
  nezbytné přístrojové vybavení, nebo

  c) pokud je právnickou osobou, neustanoví odpovědného zástupce podle
  odstavce 3 písm. d) nebo nebude mít v pracovním nebo jiném obdobném
  poměru  osoby  způsobilé k měření nebo ověřování množství emisí
  skleníkových plynů.

  (14) Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o autorizaci v případě, že
  dojde k podstatné změně podmínek, za kterých bylo rozhodnutí o
  autorizaci vydáno.

  (15) Platnost rozhodnutí o autorizaci zaniká

  a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, s výjimkou postupu podle
  odstavce 12,

  b) smrtí fyzické osoby nebo jejím prohlášením za mrtvou, nebo

  c) zánikem právnické osoby, které bylo rozhodnutí o autorizaci vydáno.

  (16) Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e) se
  nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské
  unie a na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnosti
  uvedené v odstavci 1, pokud prokáže, že

  a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

  b) je držitelem oprávnění k výkonu činností uvedených v odstavci 1
  písm. a), b), d) a e) podle právních předpisů jiného členského státu
  Evropské unie, pokud se v tomto státě takové oprávnění vyžaduje.

  (17) Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e) se
  dále nevyžaduje u právnické osoby, která na území České republiky hodlá
  dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a), b), d) a e),
  pokud prokáže, že

  a) byla založena podle práva jiného členského státu Evropské unie a má
  své sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na
  území jiného členského státu Evropské unie a

  b) je držitelem oprávnění k výkonu činností uvedených v odstavci 1
  písm. a), b), d) a e) podle právních předpisů jiného členského státu
  Evropské unie, pokud se v tomto státě takové oprávnění vyžaduje.

  (18) V případě činností podle odstavce 1 písm. a) je tato osoba dále
  povinna předložit seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely
  měření, včetně konečných analytických metod a postupů, které budou
  použity podle odstavce 3 písm. f); v případě činností podle odstavce 1
  písm. e) je tato osoba dále povinna předložit seznam metod a postupů
  ověřování množství emisí skleníkových plynů.

  (19) V případě zpracování rozptylových studií podle odstavce 1 písm. d)
  je  tato osoba dále povinna předložit popis postupů při jejich
  zpracování včetně již dříve zpracovaných rozptylových studií podle
  referenční  metody  pro  zpracování rozptylových studií stanovené
  prováděcím právním předpisem.^10a) Nemůže-li tato osoba takovou studii
  předložit, předloží vzorovou rozptylovou studii, která je zpracována za
  použití referenční metody stanovené prováděcím právním předpisem.^10a)
  Pokud tato osoba používá pro zpracování rozptylových studií metodu,
  která není uvedena v souboru referenčních metod,^10a) ministerstvo
  posoudí, zda je srovnatelná s metodou stanovenou prováděcím právním
  předpisem.^10a)

  (20) O nesplnění požadavků stanovených v odstavci 16 vydá ministerstvo
  rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena úplná
  dokumentace. V případě posuzování, zda jde o metodu srovnatelnou s
  referenční metodou podle odstavce 19, činí tato lhůta 30 dnů.

  (21) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah znalostí, které jsou
  předpokladem pro vydání rozhodnutí o autorizaci, postup, kterým se
  ověřují, postupy pro činnost osob, které jsou držiteli rozhodnutí o
  autorizaci podle odstavce 1 písm. e), seznam metod a postupů, u kterých
  je podle odstavce 3 písm. f) vyžadováno předložení osvědčení o
  akreditaci a způsob evidence o vydaných rozhodnutích.

  § 16

  Povinnosti autorizované osoby

  (1) Autorizovaná osoba má povinnost vykonávat činnost, k níž jí bylo
  vydáno rozhodnutí o autorizaci, tak, aby nedošlo ke střetu zájmů,
  zejména nesmí provádět měření emisí ze stacionárního zdroje nebo
  ověřování množství emisí skleníkových plynů,

  a) jedná-li se o stacionární zdroj nebo zařízení, na jehož výrobě se
  podílí nebo které sama provozuje nebo které provozuje osoba jí přímo
  nebo nepřímo ovládaná nebo ji přímo či nepřímo ovládající,

  b) je-li společníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního
  orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby, která je provozovatelem
  stacionárního zdroje nebo zařízení, popřípadě má v právnické osobě,
  která je provozovatelem stacionárního zdroje nebo zařízení, postavení,
  jež by mohlo ovlivnit nezávislost, nebo je-li blízkou osobou k osobě,
  která je provozovatelem stacionárního zdroje nebo zařízení, jejím
  společníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu
  nebo dozorčího orgánu, popřípadě má v této právnické osobě postavení,
  jež by mohlo ovlivnit nezávislost ověření,

  c)  je-li  u  provozovatele  stacionárního  zdroje nebo zařízení
  insolvenčním správcem, likvidátorem, nuceným správcem nebo správcem
  majetku nebo jedná-li se o osobu podílející se na obchodování s
  povolenkami či tyto obchody zprostředkovávající.

  (2) Autorizovaná osoba má povinnost na vyžádání inspekce, která
  prověřuje správnost měření, jeho záznamu nebo vyhodnocení, předkládat
  měřicí protokoly a uvádět údaje a doklady k tomu potřebné a poskytnout
  potřebnou součinnost.

  (3) Autorizovaná osoba je povinna podrobit se kontrole výkonu činnosti.
  Kontrolu  provádí inspekce nebo ministerstvo jako orgán vrchního
  státního dozoru.

  (4) Změnu údajů uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci je
  autorizovaná osoba povinna oznámit ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy
  ke změně došlo.

  (5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se vztahují i na případy dočasného
  výkonu činností podle § 15 odst. 1 až 3.

  § 17

  Stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší

  (1) Příslušný orgán ochrany ovzduší vydává stanoviska a povolení k
  řízením podle zvláštního právního předpisu,^12) která obsahují podmínky
  ochrany ovzduší. Jsou jimi

  a)  stanoviska  k  politice územního rozvoje a územně plánovací
  dokumentaci v průběhu jejího pořizování,

  b) závazná stanoviska^12a) k umisťování staveb zvláště velkých, velkých
  a středních stacionárních zdrojů,

  c) povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních
  zdrojů a k jejich změnám,

  d)  povolení  k  uvedení  zvláště  velkých, velkých a středních
  stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu.

  (2)  Povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší, které obsahuje
  podmínky ochrany ovzduší, se dále vyžaduje

  a) k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště
  velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů,

  b) k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u
  zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů,

  c) ke spalování nebo spoluspalování odpadu, včetně odpadních olejů
  podle § 18 odst. 1 nebo 2,

  d) k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou
  znečišťovat ovzduší, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody
  podle zvláštního právního předpisu,^4)

  e) k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně
  ovzduší  včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních
  předpisů výrobce, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody
  podle zvláštního právního předpisu,^4)

  f) ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám
  využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních
  stacionárních zdrojů; v rámci povolení k uvedeným změnám může krajský
  úřad stanovit s ohledem na charakter změny i takové emisní limity,
  které nejsou obsaženy pro daný stacionární zdroj v prováděcím právním
  předpisu, případně zpřísnit stanovené emisní limity pro tento zdroj,

  g) k vydání a změnám provozního řádu podle § 11 odst. 2,

  h) ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech pro stacionární zdroje,

  i) k pokračování provozu stacionárního zdroje po uplynutí lhůty
  platnosti stávajícího povolení.

  (3) Bez závazného stanoviska podle odstavce 1 nelze vydat územní
  rozhodnutí  týkající  se  zvláště  velkých,  velkých a středních
  stacionárních zdrojů. Podmínky ochrany ovzduší stanovené podle odstavce
  1 jsou závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle
  zvláštních právních předpisů.^12)

  (4) Povolení nebo závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) až d) a
  odstavce 2 písm. c), d), e), f), h) a i) může být vydáno na dobu časově
  omezenou.

  (5) Součástí žádosti podle odstavce 1 písm. b) a c) a odstavce 2 písm.
  a), b), d) a e) je odborný posudek a v případech podle odstavce 1 písm.
  b) rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií se
  zdůvodněním nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně
  uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů.

  (6) Odborný posudek musí být zpracován autorizovanou osobou podle § 15
  odst. 1 písm. d). Připouští se předložení odborného posudku nebo
  rozptylové studie již dříve zpracované, pokud se předmět jejího
  zpracování neliší od údajů uvedených v žádosti a není starší než 2
  roky.

  (7) Povolení nebo závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) až d) a
  podle odstavce 2 písm. a) až g) a i) obsahuje zejména tyto údaje:

  a) jde-li o zvláště velký, velký nebo střední stacionární zdroj, jeho
  popis nebo popis zařízení, výrobku nebo materiálu, který je předmětem
  žádosti, včetně uvedení identifikačního čísla zdroje, pod kterým je
  veden v registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší podle § 13 odst.
  1, pokud je přiděleno,

  b) závazné podmínky provozování stacionárního zdroje z hlediska ochrany
  ovzduší.

  (8) Podmínky provozování stacionárního zdroje obsahují zejména

  a) emisní limity znečišťujících látek a další podmínky ochrany ovzduší,

  b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí,

  c) podmínky zajišťující ochranu životního prostředí.

  (9) Na základě překročení přípustné úrovně znečištění ovzduší stanoví
  krajský  úřad  ostatnímu  stacionárnímu  zdroji  s  emisí tuhých
  znečišťujících látek přesahující 30 tun ve sledovaném roce emisní strop
  na  úrovni  nejvýše  70  % hodnoty průměrné roční emise tuhých
  znečišťujících látek. Krajský úřad zároveň může zpřísnit stávající nebo
  stanovit  další  podmínky  provozu.  Průměrná roční emise tuhých
  znečišťujících látek ostatního stacionárního zdroje se vypočte z období
  předcházejících pěti let. V prvních dvou letech od jeho stanovení může
  být emisní strop na úrovni průměrné roční emise. V následujících sedmi
  letech musí být meziroční pokles emisního stropu rovnoměrný. Krajský
  úřad stanoví na návrh provozovatele nerovnoměrný pokles emisního stropu
  za předpokladu, že bude stanoven na úrovni nižší než 50 % hodnoty
  průměrné roční emise. V takovém případě musí provozovatel dosáhnout
  emisního stropu do 9 let od jeho stanovení. Pokles se uskuteční ve
  třech tříletých obdobích, přičemž v prvních dvou obdobích je nutné
  dosáhnout vždy alespoň desetiprocentního snížení průměrné roční emise.

  (10) Při vydávání stanovisek, závazných stanovisek a povolení podle §
  17 odst. 1 a 2, která se dotýkají oblastí se zhoršenou kvalitou
  ovzduší, vychází příslušný orgán ochrany ovzduší z programů ke zlepšení
  kvality ovzduší podle § 7 odst. 6, 7 a 9. Pro jiné oblasti se orgány
  ochrany ovzduší řídí národními, krajskými a místními programy snižování
  emisí podle § 6 odst. 2, 5 a 6.

  (11) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení a
  závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b), c) a d) a podle odstavce
  2 písm. a) až i) obsahující podmínky ochrany ovzduší a metody pro
  zpracování rozptylových studií podle odstavce 5.

  § 18

  Spalování odpadu a odpadních olejů

  (1) Odpad podle zvláštního právního předpisu^7) včetně odpadních olejů
  podle tohoto právního předpisu^7) může být provozovateli spalován nebo
  spoluspalován jen ve spalovnách odpadů nebo ve zvláště velkých nebo
  velkých stacionárních zdrojích povolených pro spoluspalování odpadu
  příslušným orgánem ochrany ovzduší podle § 17 odst. 2 písm. c) nebo f).

  (2) Odpadní oleje mohou být spalovány ve spalovacích zdrojích podle § 4
  odst. 5 písm. c), pokud jsou provozovány právnickou osobou nebo
  fyzickou osobou oprávněnou k podnikání výhradně v souvislosti s
  podnikatelskou činností a pokud jejich provozovatel, za předpokladu
  splnění všech dalších povinností stanovených tímto zákonem, zajistí, že

  a) zdroj bude registrován a evidován jako velký stacionární zdroj bez
  přihlédnutí k jeho jmenovitému tepelnému výkonu, a

  b) zdroj bude vybaven tak, aby bylo zajištěno dodržení emisních limitů
  stanovených prováděcím právním předpisem, a

  c) spalování odpadních olejů bude u zdroje povoleno příslušným orgánem
  ochrany ovzduší podle § 17 odst. 2 písm. c), a

  d) spalované odpadní oleje budou skladovány odděleně po částech, a

  e) pro každou část bude vystaven osobou k tomu akreditovanou průkazný
  atest o tom, že složení části zaručuje při použití zařízení podle
  písmena b), že při jejím spalování nedojde ke vzniku jiných emisí než
  při spalování plynového oleje, a že součtový obsah polychlorovaných
  bifenylů, pentachlorfenolu a polychlorovaných terfenylů nepřekračuje u
  této části 10 mg/kg, a

  f) po odběru vzorků k provedení atestačního řízení podle písmena d)
  průkazně zabezpečí atestovanou část tak, aby nemohla být doplňována až
  do okamžiku jejího úplného vyčerpání a spálení, a

  g) plnění povinností podle písmen d) až f) bude u zdroje průkazným
  způsobem evidováno a příslušné doklady archivovány minimálně po dobu 3
  let.

  (3) Prováděcí právní předpis stanoví emisní limity a další podmínky
  provozování stacionárních zdrojů, které spalují nebo spoluspalují odpad
  včetně emisních limitů a dalších podmínek spalování nebo spoluspalování
  odpadních olejů.

  § 19

  Poplatky za znečišťování ovzduší

  (1)  Provozovatelé  zvláště velkých, velkých, středních a malých
  stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž
  výši rozhoduje krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností
  nebo obecní úřad (dále jen "správce poplatku"). Poplatky, jejichž výše
  nedosahuje 500 Kč, se nevyměří.

  (2) Poplatkovým obdobím podle tohoto zákona je kalendářní rok, v němž
  je stacionární zdroj provozován.

  (3) Na běžný rok se platí poplatek zpravidla zálohově (odstavec 12);
  výše záloh se stanoví podle skutečného množství znečišťujících látek za
  předcházející kalendářní rok.

  (4)  O  výši  poplatku  provozovatelů zvláště velkých a velkých
  stacionárních zdrojů rozhoduje krajský úřad a poplatek vybírá a vymáhá
  celní úřad^13) příslušný podle místa stacionárního zdroje a v případě
  Prahy celní úřad příslušný podle sídla orgánu ochrany ovzduší na území
  hlavního  města  Prahy. Údaje na vyžádání poskytuje orgán kraje
  ministerstvu. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí
  České republiky. Krajský úřad vede evidenci zvláště velkých a velkých
  stacionárních zdrojů a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování
  ovzduší. Kopie veškerých rozhodnutí týkajících se poplatků zasílá
  krajský úřad místně příslušnému celnímu úřadu do 7 dní od nabytí právní
  moci těchto rozhodnutí.

  (5) O výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů
  rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Poplatky vybírá a
  vymáhá celní^13) úřad příslušný podle místa stacionárního zdroje a v
  případě Prahy celní úřad příslušný podle sídla orgánu ochrany ovzduší
  na území hlavního města Prahy. Tyto poplatky jsou příjmem Státního
  fondu  životního  prostředí České republiky. Obecní úřad obce s
  rozšířenou působností vede evidenci středních stacionárních zdrojů a
  evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší. Kopie veškerých
  rozhodnutí týkajících se poplatků zasílá obecní úřad obce s rozšířenou
  působností místně příslušnému celnímu úřadu do 7 dní od nabytí právní
  moci těchto rozhodnutí.

  (6) O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje
  a poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad podle zvláštního právního
  předpisu.^13)  Obecní  úřad  vede  evidenci  zpoplatněných malých
  stacionárních zdrojů a evidenci o vyměřených poplatcích za znečišťování
  ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně
  životního prostředí.

  (7) Jsou-li v provozním areálu téhož provozovatele stacionární zdroje
  různých kategorií, je příslušný rozhodovat o poplatcích za znečišťování
  všech těchto zdrojů ten správce poplatku, který je příslušný rozhodovat
  o poplatcích týkajících se nejvyšší kategorie zdroje. Toto ustanovení
  se nevztahuje na malé zdroje znečišťování.

  (8) Poplatky za zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje se
  platí za znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících
  látek, pro které má zdroj znečišťování stanoven emisní limit nebo
  technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují.
  Roční výše sazeb poplatků a způsob jejich výpočtů jsou uvedeny v
  příloze č. 1 k tomuto zákonu. Vypočtený poplatek se zaokrouhluje na
  celé 100 Kč.

  (9) Roční výši poplatku pro malý stacionární zdroj vyměří obecní úřady
  pevnou částkou v rozmezí uvedeném v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a to
  úměrně  k velikosti stacionárního zdroje a době jeho provozu v
  poplatkovém období, případně podle druhu a spotřeby paliva.

  (10) Provozovatel zvláště velkého, velkého a středního stacionárního
  zdroje je povinen vypočítat poplatek způsobem podle odstavce 8 za každý
  zpoplatněný  zdroj  a  oznámit  tento  výpočet  správci poplatku
  prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v
  oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru
  znečišťování  životního  prostředí  a integrovaném systému plnění
  ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
  některých zákonů do 31. března po skončení poplatkového období nebo v
  termínu podle odstavce 14. Současně oznámí i další údaje nutné pro
  stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.

  (11)  Správce poplatku prověří údaje uvedené v oznámení podaném
  provozovatelem, a zjistí-li skutečnosti rozhodné pro stanovení výše
  poplatku, vydá rozhodnutí o vyměření poplatku za skončené poplatkové
  období a současně o výši záloh na poplatky pro běžný rok, přesahuje-li
  poplatek 2 000 Kč ročně, nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení
  oznámení o výši poplatku nebo podkladu pro vyměření poplatku pevnou
  částkou.

  (12) Zálohy na poplatky, uvedené v rozhodnutí podle odstavce 11, platí
  provozovatel předem takto:

  a) nad 1 000 000 Kč ročně v měsíčních zálohách splatných nejpozději do
  posledního dne každého kalendářního měsíce,

  b) nad 10 000 Kč do 1 000 000 Kč ročně včetně ve čtvrtletních zálohách
  splatných nejpozději do posledního dne každého kalendářního čtvrtletí,

  c) nad 2 000 Kč do 10 000 Kč ročně včetně v pololetních zálohách
  splatných  nejpozději  do 30. června a 30. prosince příslušného
  kalendářního roku.

  Správce poplatku může na žádost provozovatele, bez přihlédnutí k jiným
  důvodům než finančním, stanovit v rozhodnutí termíny úhrad záloh
  odlišné od lhůt uvedených pod písmeny a) až c), přitom však musí
  provozovateli uložit povinnost úhrady celkové výše záloh na poplatky
  pro běžný rok nejpozději do 30. prosince příslušného kalendářního roku.

  (13) Poplatky do výše 2 000 Kč ročně platí provozovatel jednorázově ve
  lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyměření poplatku.

  (14) Zálohy na poplatek v prvním roce uvedení stacionárního zdroje do
  provozu se stanoví výpočtem z jeho projektované kapacity. Oznamovací
  povinnost podle odstavce 10 je provozovatel povinen splnit do 2 měsíců
  od vydání povolení k provozu.

  (15) Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně není
  předmětem poplatku za znečišťování ovzduší a nevztahuje se na něj
  oznamovací povinnost podle odstavce 16.

  (16) Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 31.
  března po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše
  poplatku na běžný rok.

  § 20

  Oznamovací povinnosti

  Skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše poplatků
  včetně zastavení provozu stacionárního zdroje nebo změnu provozovatele
  je provozovatel povinen oznámit příslušnému správci poplatku do 30 dnů
  od vzniku této skutečnosti jako podklad pro vydání nového rozhodnutí,
  kterým se původní rozhodnutí o vyměření poplatku a jeho záloh zruší.

  § 21

  Odklad placení části poplatků za znečišťování ovzduší

  (1)  Pokud  provozovatel zvláště velkého, velkého nebo středního
  stacionárního zdroje prokazatelně zahájí u tohoto zdroje práce za
  účelem snížení emisí zpoplatněné znečišťující látky alespoň o 15 % a
  splní podmínky uvedené v odstavci 2, správce poplatku rozhodne o
  odkladu placení záloh na poplatky u této látky ve výši 60 % z celkové
  výše poplatku za znečišťování ovzduší po dobu realizace těchto prací.

  (2) Podmínky odkladu placení stanovené výše záloh poplatku podle
  odstavce 1 jsou

  a) plnění emisních limitů stanovených u stacionárního zdroje,

  b) žádost provozovatele o odložení části poplatků s podrobným popisem
  prací a jejich časového průběhu na snížení požadované výše emisí
  zpoplatněné znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících
  látek,

  c) oznámení prokazatelného zahájení prací za účelem snižování emisí u
  stacionárního zdroje a

  d) ukončení prací za účelem snižování emisí u stacionárního zdroje
  nejdéle do 2 let od jejich započetí.

  (3)  Odložení  části  záloh poplatku za účelem snížení emisí u
  stacionárního zdroje se vztahuje na zdroj nebo zařízení zdroje, které
  lze samostatně provozovat a na kterém jsou přímo prováděny práce za
  účelem snížení emisí, a na ty zpoplatněné znečišťující látky jimi
  vypouštěné, kterých se práce na snížení emisí dotýká.

  (4) Odklad placení části záloh poplatku správce poplatku povolí od
  prvního dne měsíce následujícího po dni skutečného zahájení stavby nebo
  úpravy zařízení zdroje doloženého zápisem ve stavebním deníku nebo v
  protokolu o zahájení prací. Odklad končí posledním dnem měsíce, ve
  kterém bylo doručeno písemné oznámení provozovatele o ukončení prací
  správci poplatku.

  (5) Plánovanou dobu realizace prací podle odstavce 1 a podmínky odkladu
  části záloh poplatku stanoví správce poplatku v rozhodnutí vydaném
  podle odstavce 1. Kopii vydaného rozhodnutí zasílá místně příslušnému
  celnímu úřadu do 7 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

  § 22

  Prominutí nebo doplacení části poplatku za znečišťování ovzduší

  (1) Provozovatel je povinen oznámit správci poplatku ukončení prací na
  snížení emisí u stacionárního zdroje podle § 21 odst. 1 ve lhůtě
  nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku této skutečnosti.

  (2) Lhůta určená k ukončení prací na snížení emisí u stacionárního
  zdroje je splněna, jestliže provozovatel před jejím uplynutím prokáže
  dosažení stanovených úrovní emisí uvedených v rozhodnutí k odložení
  placení části záloh poplatků. V závažných případech může správce
  poplatku  prodloužit  lhůtu k dodání výsledků měření ke splnění
  požadovaných hodnot, nejpozději však do 6 měsíců od stanovené lhůty k
  ukončení prací podle § 21 odst. 5.

  (3) Dokončí-li provozovatel práce na snížení emisí v souladu se
  stanovenými  podmínkami v rozhodnutí, včetně splnění lhůty podle
  odstavce 2, správce poplatku promine povinnost doplatit odloženou část
  poplatku. Při nedodržení podmínek odkladu placení části záloh poplatku
  rozhodne správce poplatku o povinnosti odloženou část poplatku doplatit
  a stanoví k tomu provozovateli přiměřenou lhůtu. Správce poplatku vydá
  rozhodnutí o prominutí nebo doplacení poplatku do 3 měsíců ode dne, kdy
  zjistil skutečnosti rozhodné pro vydání takového rozhodnutí. Kopii
  vydaného rozhodnutí zasílá místně příslušnému celnímu úřadu do 7 dní
  ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

  (4) Pokud došlo ke zpoždění prací na snížení emisí u stacionárního
  zdroje,  které prokazatelně není zaviněno provozovatelem, správce
  poplatku  k žádosti provozovatele lhůtu ukončení prací přiměřeně
  prodlouží, nejdéle však o 1 rok.

  (5) V případě, že provozovatel nedosáhne plánovaného snížení emisí
  uvedeného v rozhodnutí podle § 21 odst. 1 při splnění všech ostatních
  stanovených podmínek, může správce poplatku rozhodnout o prominutí
  poměrné části odložené výše poplatků odpovídající podílu snížení emisí
  skutečně dosaženého z původně plánované hodnoty.

  HLAVA III

  OCHRANA OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ A KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ

  § 23

  nadpis vypuštěn

  (1) Ochranu ozonové vrstvy Země před nepříznivými účinky regulovaných
  látek a ochranu klimatického systému Země před nepříznivými účinky
  fluorovaných skleníkových plynů upravují přímo použitelné předpisy
  Evropských společenství^1a),^1b). Tato hlava obsahuje ustanovení k
  jejich provedení a další ustanovení na ochranu ozonové vrstvy Země a
  klimatického systému Země.

  (2) Pro účely této hlavy se rozumí

  a) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba zajišťující technický
  provoz zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny nebo
  regulované látky; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele
  vlastník zařízení,

  b)  recyklací  výrobků  zpracování  vyřazených výrobků za účelem
  znovuzískání regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a
  materiálového využití.

  Předcházení emisím regulovaných látek

  § 24

  nadpis vypuštěn

  (1) Ministerstvo vydá povolení k používání hydrochlorfluoruhlovodíků
  jako hasicích prostředků ve stávajících systémech požární ochrany,
  pokud se používají jako náhrada za halony, při splnění podmínek
  uvedených  v  přímo  použitelném předpisu Evropských společenství
  upravujícím ochranu ozonové vrstvy Země^1a).

  (2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 obsahuje

  a) u fyzických osob oprávněných k podnikání obchodní firmu, popřípadě
  jméno nebo jméno a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  místo podnikání, datum narození a adresu místa trvalého pobytu na území
  České republiky nebo adresu bydliště v jiném členském státě Evropské
  unie; u právnických osob obchodní firmu, popřípadě název, právní formu,
  sídlo a popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, a
  identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

  b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu na
  území České republiky, popřípadě bydliště v zahraničí, odpovědného
  zástupce právnické osoby, popřípadě fyzické osoby oprávněné k podnikání
  a

  c) místo, kde je instalováno zařízení nebo výrobek obsahující halon,
  jejich počet, druh a množství náplně, druh a množství náhradního
  hydrochlorfluoruhlovodíku a způsob zneškodnění získaných halonů.

  (3) Vzor žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako
  náhrady za halony stanoví prováděcí právní předpis.

  § 25

  nadpis vypuštěn

  (1) Osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s
  přímo použitelným předpisem Evropských společenství^1a), je povinna bez
  zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců, tyto látky zneškodnit.
  Pokud jí bylo vydáno rozhodnutí o udělení certifikátu (dále jen
  „certifikát“)  zneškodní  regulované  látky způsobem stanoveným v
  certifikátu. Pokud není držitelem certifikátu, je povinna ve stejné
  lhůtě  zajistit  předání těchto látek osobě, která je držitelem
  certifikátu, (dále jen „certifikovaná osoba“) a o předání regulovaných
  látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.

  (2) Znovuzískávání regulovaných látek při odstranění zařízení na konci
  jeho životnosti může vykonávat pouze osoba,

  a) která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání fluorovaných
  skleníkových  plynů  podle přímo použitelných předpisů Evropských
  společenství^1b), nebo

  b)  pro  kterou  tuto  činnost vykonává certifikovaná osoba pro
  znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle přímo použitelných
  předpisů Evropských společenství^1b).

  § 26

  nadpis vypuštěn

  (1) Provozovatel pevně instalovaného zařízení s náplní regulované
  látky, které se při provozu nepřepravuje, je povinen prostřednictvím
  certifikované osoby zajistit kontrolu těchto zařízení, zejména jejich
  těsnosti, nejméně

  a) jednou za 12 měsíců u zařízení s obsahem regulované látky nejméně 3
  kg, s výjimkou hermeticky uzavřených systémů, které jsou takto označeny
  a obsahují méně než 6 kg regulované látky,

  b) jednou za 6 měsíců u zařízení s obsahem regulované látky nejméně 30
  kg,

  c) jednou za 3 měsíce u zařízení s obsahem regulované látky nejméně 300
  kg.

  (2) Provozovatel zařízení obsahujícího nejméně 300 kg regulovaných
  látek je povinen instalovat systémy detekce úniků. Systémy detekce
  úniků provozovatel kontroluje alespoň jednou za 12 měsíců.

  (3) Provozovatel je povinen závady, které byly zjištěny kontrolou nebo
  systémem detekce úniků a které způsobují úniky regulovaných látek,
  odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne jejich zjištění. Do 30 dnů od
  odstranění závady způsobující netěsnost zajistí provozovatel následnou
  kontrolu těsnosti zařízení.

  (4) Provozovatel zařízení obsahujícího nejméně 3 kg regulovaných látek
  je povinen vést evidenční knihu zařízení a uchovat ji pro účely
  kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let. Do evidenční knihy
  zařízení se zaznamená množství náplně a druh regulované látky, datum
  servisních činností, úkony údržby a revize spojené se zařízením, včetně
  kontroly úniku regulované látky, registrační číslo osoby provádějící
  servisní činnost, nebylo-li registrační číslo přiděleno, potom jméno
  osoby a kontaktní adresu, stručný popis provedené činnosti, včetně
  stručného popisu závady, výsledek provedené revize, množství uniklé
  regulované látky zjištěné výpočtem, množství a druh doplněné regulované
  látky, množství a druh doplněného oleje, množství odčerpané regulované
  látky nebo oleje a jeho další použití nebo při předání třetí osobě
  číslo jejího povolení, jméno a adresu, a při přechodu zařízení na jinou
  regulovanou látku označení této nové regulované látky a její množství.
  Vzor evidenční knihy zařízení stanoví prováděcí právní předpis.

  § 27

  nadpis vypuštěn

  (1) Výrobce, dovozce do České republiky, vývozce z České republiky a
  přepravce regulovaných látek a výrobků, které obsahují regulované
  látky, jsou povinni tyto látky a výrobky označit. Způsob označení
  regulované látky a výrobku, který ji obsahuje, stanoví prováděcí právní
  předpis.

  (2) Výrobce, dovozce do České republiky a přepravce výrobků, které
  obsahují regulované látky, jsou povinni v průvodní dokumentaci uvádět
  název a označení regulované látky, její množství a upozornění na
  nebezpečí pro ozonovou vrstvu Země.

  (3) Prodejce regulovaných látek a výrobků, které obsahují regulované
  látky, je povinen je označit podle odstavce 1, pokud označení nemají a
  z průvodní dokumentace je zřejmé, že výrobek tyto látky obsahuje. Tuto
  povinnost prodejce nemá, pokud prokáže, že v průvodní dokumentaci nebyl
  obsah těchto látek uveden.

  (4) Dovozce do České republiky a vývozce z České republiky regulovaných
  látek a výrobků, které obsahují regulované látky, jsou povinni uvádět v
  celním prohlášení název a označení regulované látky a kód kombinované
  nomenklatury a předložit celnímu úřadu příslušné oprávnění podle přímo
  použitelného předpisu Evropských společenství^1a).

  (5) Výrobce, dovozce do České republiky, vývozce z České republiky,
  prodejce a přepravce regulovaných látek a výrobků, které obsahují
  regulované látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, inspekce,
  České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací
  list, případně celní doklady k jejich kontrole.

  § 28

  nadpis vypuštěn

  (1)  Osoba oprávněná k používání methylbromidu pro karanténní a
  dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou je povinna písemně
  oznámit ministerstvu množství používaného methylbromidu a účel takového
  používání do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

  (2) Osoba, která použije regulovanou látku jako vstupní surovinu nebo
  technologické činidlo, je povinna písemně oznámit ministerstvu množství
  použité látky, typ použití a výpočet nebo odhad emisí regulovaných
  látek, ke kterým během takového používání došlo. Oznámení osoba podává
  do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

  (3) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní systémy požární ochrany a
  hasicí přístroje s halony, je povinna oznámit ministerstvu jejich počet
  a množství v nich obsažených halonů, opatření ke snižování jejich emisí
  a odhad těchto emisí do 31. března za uplynulý kalendářní rok. Údaje
  lze oznámit písemně nebo prostřednictvím integrovaného systému plnění
  ohlašovacích  povinností  v oblasti životního prostředí^18). Vzor
  formuláře pro oznámení údajů stanoví prováděcí právní předpis.

  § 29

  nadpis vypuštěn

  (1) Výrobce regulovaných látek a výrobků, které je obsahují, je povinen
  platit poplatek za vyrobené látky nebo výrobky ve výši 400 Kč za
  kilogram regulované látky.

  (2) Poplatek je příjmem Státního fondu životního prostředí České
  republiky a je účelově vázán pro použití k ochraně ozonové vrstvy Země.

  (3) Poplatku nepodléhají

  a) regulované látky použité jako vstupní suroviny pro přepracování na
  jiné chemické sloučeniny,

  b) vyrobené regulované látky sloužící pouze pro účely zajištění ochrany
  zdraví a života lidí v rámci základní potřeby^1b).

  (4) Výrobce regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují, je
  povinen si poplatek sám vypočítat a uhradit jej Státnímu fondu
  životního prostředí České republiky nejpozději do 30 dnů po vyskladnění
  výrobků včetně použití výrobků pro vlastní potřebu. Neuhrazené poplatky
  vymáhá inspekce.

  § 30

  Označování výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny

  Výrobky a zařízení, u kterých přímo použitelné předpisy Evropských
  společenství^1b) vyžadují jejich označení, lze na území České republiky
  uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce.

  Společná ustanovení

  § 31

  nadpis vypuštěn

  (1) Jen certifikovaná osoba může vykonávat činnosti,

  a)  u  kterých  to stanoví přímo použitelné předpisy Evropských
  společenství^1b),

  b) spočívající v servisu zařízení obsahujícího regulované látky,

  c) spočívající v kontrole těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení
  obsahujících regulované látky,

  d) spočívající v kontrole těsnosti systémů požární ochrany obsahujících
  regulované látky,

  e) spočívající ve znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci
  výrobků, nebo

  f) spočívající ve zneškodňování regulovaných látek.

  (2) Certifikát vydává ministerstvo nebo jím pověřená osoba.

  (3) Certifikát k činnostem podle odstavce 1 písm. a) až d) se vydá
  osobě, která splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy
  Evropských společenství^1b).

  (4) Certifikát k činnostem podle odstavce 1 písm. e) a f) se vydá
  osobě, která předloží

  a) rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k provozování zařízení
  k využívání nebo odstraňování odpadů,

  b) doklad o školení fyzických osob vykonávajících znovuzískávání nebo
  zneškodňování  regulovaných látek; rozsah požadovaných znalostí k
  znovuzískávání nebo zneškodňování regulovaných látek stanoví prováděcí
  právní předpis,

  c) popis použité technologie a

  d) v případě žádosti o certifikát k činnosti podle odstavce 1 písm. f)
  způsob zneškodnění regulovaných látek.

  (5) Při výkonu činnosti podle odstavce 1 musí certifikovaná osoba
  dodržovat závazné postupy pro nakládání s regulovanými látkami nebo
  fluorovanými skleníkovými plyny anebo zařízeními obsahujícími tyto
  látky. Závazné postupy spočívající v kontrole těsnosti chladicích nebo
  klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících
  fluorované  skleníkové  plyny, upravují přímo použitelné předpisy
  Evropských společenství^1b). Závazné postupy pro další činnosti uvedené
  v odstavci 1 stanoví prováděcí právní předpis.

  (6) Ministerstvo může zrušit certifikát v případě, že dojde k podstatné
  změně podmínek, za kterých byl certifikát vydán, při závažném porušení
  podmínek uvedených v certifikátu nebo povinností stanovených tímto
  zákonem  anebo povinností stanovených přímo použitelnými předpisy
  Evropských společenství^1a), ^1b).

  § 32

  nadpis vypuštěn

  (1) Osoba, která v kalendářním roce

  a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100
  kg fluorovaných skleníkových plynů,

  b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg
  fluorovaných skleníkových plynů,

  c) zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo

  d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje,
  regeneruje nebo zneškodní regulované látky,

  podá  nejpozději  do  31. března následujícího kalendářního roku
  ministerstvu zprávu, ve které uvede názvy a množství získaných,
  předaných  nebo  zneškodněných fluorovaných skleníkových plynů, s
  uvedením členského státu, ze kterého byly látky získány nebo do kterého
  byly předány, původ látek, které byly zneškodněny, nebo názvy a
  množství  regulovaných  látek  uvedených  na trh, znovuzískaných,
  recyklovaných, regenerovaných nebo zneškodněných, s uvedením původu
  látek, které byly zneškodněny.

  (2) Zprávu podle odstavce 1 a podle přímo použitelných předpisů
  Evropských společenství^1b) podává osoba prostřednictvím integrovaného
  systému  plnění  ohlašovacích  povinností  v  oblasti  životního
  prostředí^18). Vzor formuláře zprávy stanoví prováděcí právní předpis.

  § 33

  nadpis vypuštěn

  Osoba oprávněná k uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání
  odborné kvalifikace^19) se považuje za certifikovanou osobu, pokud
  prokáže, že splňuje kvalifikační požadavky stanovené jiným členským
  státem Evropské unie k výkonu činností podle § 25 odst. 1 nebo má
  certifikát vydaný jiným členským státem Evropské unie podle přímo
  použitelných předpisů Evropských společenství^1b) a je zapsána v
  seznamu certifikovaných osob podle § 34.

  nadpis vypuštěn

  § 34

  nadpis vypuštěn

  Ministerstvo vede a uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
  seznam certifikovaných osob. Seznam obsahuje název nebo jméno a
  příjmení certifikované osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon
  nebo adresu elektronické pošty.

  § 35

  zrušen

  § 35a

  zrušen

  HLAVA V

  ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI A MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

  § 36

  Zpřístupňování informací veřejnosti

  (1) Orgány ochrany ovzduší zpřístupňují veřejnosti informace o úrovni
  znečištění ovzduší a další informace o stavu ovzduší. Zpřístupňování
  informací podle zvláštních právních předpisů^20) není tímto ustanovením
  dotčeno.

  (2) Orgány ochrany ovzduší dále zpřístupní veřejnosti podle odstavce 1

  a) programy ke zlepšování kvality ovzduší a vymezení oblastí podle § 7
  odst. 4,

  b) programy snižování emisí podle § 6 odst. 2 a 5,

  c) žádosti o povolení a stanoviska orgánu ochrany ovzduší podle § 17,
  23 až 25, 27, 30 a 31 a na základě nich vydaná povolení a stanoviska,

  d) povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech určených pro
  stacionární zdroje.

  (3) Ministerstvo zabezpečuje prostřednictvím jím zřízené právnické
  osoby pravidelné informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a o aktuálním
  stavu ozonové vrstvy nad územím České republiky zejména v pravidelných
  relacích veřejných sdělovacích prostředků.

  (4) Ministerstvo zpřístupňuje informace o souhrnné roční výrobě, dovozu
  a vývozu regulovaných látek v České republice a o plnění mezinárodních
  závazků České republiky v oblasti ochrany ozonové vrstvy a klimatického
  systému Země v jeho informačních materiálech.

  (5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a rozsah zpřístupňování
  informací o úrovni znečištění ovzduší a o stavu ovzduší.

  § 37

  Zpřístupňování informací mezinárodním organizacím

  (1) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným
  orgánům Evropské komise a orgánům uvedeným v mezinárodních smlouvách,
  jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a formátu a v
  požadovaných intervalech informace o stavu ovzduší v České republice, o
  zdrojích jeho znečišťování a o opatřeních přijatých k jeho zlepšení a
  informace týkající se ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému
  Země.

  (2)  Ministerstvo zajistí vzájemné poskytování informací o stavu
  ovzduší, ke kterému se Česká republika zavázala v rámci přistoupení k
  Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států a
  které vyplývá z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  (3)  Ministerstvo  zemědělství předkládá Evropské komisi a vládě
  každoročně do 1. července příslušného kalendářního roku informaci
  zpracovanou  ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a
  Generálním ředitelstvím cel o

  a) opatřeních, která byla přijata na podporu používání biopaliv nebo
  jiných paliv z obnovitelných zdrojů pro dopravní účely místo motorové
  nafty nebo motorových benzinů,

  b) národních zdrojích určených pro výrobu biomasy pro jiné použití než
  v dopravě a

  c) celkovém prodeji pohonných hmot a podílu biopaliv, čistých i
  smíchaných,  a  jiných  paliv z obnovitelných zdrojů na trhu v
  předcházejícím roce, případně informaci o všech výjimečných stavech v
  dodávkách ropy nebo ropných výrobků, které měly vliv na prodej biopaliv
  a jiných paliv z obnovitelných zdrojů.

  HLAVA VI

  OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SANKCE

  § 38

  Opatření k nápravě a zákaz provozu stacionárního zdroje

  (1) Provozovateli, který neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo
  zvláštními  právními předpisy upravujícími povinnosti při ochraně
  ovzduší, uloží orgán ochrany ovzduší opatření ke zjednání nápravy.
  Opatření ke zjednání nápravy uloží orgán ochrany ovzduší rovněž
  výrobci, dovozci a prodejci výrobků s limitním obsahem těkavých
  organických látek, poruší-li povinnosti stanovené tímto zákonem.

  (2) O omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje rozhodne
  orgán ochrany ovzduší v případech, kdy provozovatel

  a) provozuje stacionární zdroj, na který nebylo vydáno stanovisko nebo
  povolení podle § 17 odst. 1 nebo 2, nebo

  b) neplní při vážném a bezprostředním ohrožení nebo poškození kvality
  ovzduší povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. g) nebo k), nebo

  c) nedodržuje emisní limit nebo přípustnou tmavost kouře nebo plán
  snížení emisí znečišťujících nebo pachových látek nebo nedodržuje
  přípustnou míru obtěžování zápachem a nezjednal opatření k nápravě
  uložené orgánem ochrany ovzduší podle odstavce 1, nebo

  d) opětovně poruší povinnosti, za jejichž porušení mu byla uložena
  pokuta podle § 40 odst. 2 nebo 3.

  (3) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2 písm. a) a b) nemá
  odkladný účinek.

  § 39

  Opatření k nápravě při porušení povinností souvisejících s ochranou
  ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země

  (1)  Při  zjištění závažného porušení povinností vyplývajících z
  ustanovení hlavy III nebo z ustanovení přímo použitelných předpisů
  Evropských společenství^1a), ^1b) inspekce uloží právnické nebo fyzické
  osobě porušující tyto povinnosti opatření k nápravě nebo navrhne
  zrušení certifikátu, včetně odejmutí regulovaných látek, fluorovaných
  skleníkových plynů nebo výrobků, které obsahují regulované látky nebo
  fluorované skleníkové plyny, na náklady této osoby.

  (2) Inspekce může uložit osobě uvedené v odstavci 1, aby učinila na
  svůj náklad opatření směřující k nezávadnému zneškodnění, případně
  recyklaci nebo regeneraci regulovaných látek, fluorovaných skleníkových
  plynů nebo výrobků, které obsahují regulované látky nebo fluorované
  skleníkové plyny. Podání odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
  účinek.

  Sankce

  § 40

  (1) Pokutu ve výši od 20 000 do 10 000 000 Kč uloží

  a) Česká obchodní inspekce^21) výrobci, dovozci a prodejci paliv,
  poruší-li povinnosti uvedené v § 3 odst. 2 nebo 3,

  b) inspekce provozovateli zvláště velkého, velkého nebo středního
  stacionárního zdroje, pokud provozuje tento zdroj bez povolení podle §
  17 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo d), nebo bez platného rozhodnutí o
  autorizaci podle tohoto zákona v případech uvedených v § 15 odst. 1
  písm. c) nebo bez povolení u činností uvedených v § 17 odst. 2,

  c) inspekce výrobci, dovozci a prodejci výrobků s limitním obsahem
  těkavých organických látek, poruší-li povinnosti uvedené v § 3 odst. 3.

  (2) Pokutu ve výši od 10 000 do 2 000 000 Kč uloží inspekce
  provozovateli zvláště velkého nebo velkého stacionárního zdroje, který
  poruší alespoň jednu z povinností uvedených v § 3 odst. 2, 3, 4, 6, 7,
  9 nebo v § 11 odst. 1 písm. c), d), g), i) až n) a s) nebo v § 11 odst.
  2.

  (3) Pokutu ve výši od 5 000 do 1 000 000 Kč uloží inspekce
  provozovateli středního stacionárního zdroje, poruší-li alespoň jednu z
  povinností stanovených v § 3 odst. 2, 3, 4, 7, 9 nebo v § 11 odst. 1
  písm. c), d), g), i) až n) a s).

  (4) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad provozovateli
  malého stacionárního zdroje, poruší-li alespoň jednu z povinností
  stanovených v § 3 odst. 3, 4, 9 nebo v § 12 odst. 1.

  (5) Pokutu ve výši od 500 do 20 000 Kč uloží orgán ochrany ovzduší
  provozovateli stacionárního zdroje za nesplnění oznamovací povinnosti
  podle § 19 odst. 10, 14, 16 nebo v § 20 nebo § 22 odst. 1.

  (6) Pokutu ve výši od 5 000 do 5 000 000 Kč uloží inspekce
  provozovateli zvláště velkého, velkého nebo středního stacionárního
  zdroje, který

  a) nesplnil opatření orgánu ochrany ovzduší vyplývající ze smogového
  regulačního systému podle § 8 odst. 7, nebo

  b) nesplnil pravomocné rozhodnutí vydané podle § 38 odst. 2 o omezení
  nebo zastavení provozu stacionárního zdroje.

  (7) Pokutu od 10 000 do 10 000 000 Kč uloží inspekce provozovateli
  zvláště velkého, velkého nebo středního stacionárního zdroje, který

  a) porušil alespoň jednu z povinností stanovených v § 11 odst. 1 písm.
  a), b), f), h), o), p), nebo r), nebo

  b) nesplnil opatření ke zjednání nápravy uložené orgánem ochrany
  ovzduší podle § 38 odst. 1, nebo

  c) neplní program zlepšování kvality ovzduší, nebo

  d) neplní povinnosti při ochraně klimatického systému Země podle § 35,

  e) nesplnil povinnost podle § 13 odst. 4 nebo 5.

  (8) Pokutu ve výši od 1 000 do 10 000 Kč uloží obecní úřad
  provozovateli malého stacionárního zdroje, který nesplnil

  a) opatření ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1, nebo

  b) pravomocné rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu stacionárního
  zdroje.

  (9) Pokutu do 2 000 000 Kč uloží inspekce osobě, která

  a) poruší alespoň jednu z povinností uvedených v § 25 až 28, § 29 odst.
  1 a 4, § 31 odst. 1 a 5 nebo § 32 odst. 1,

  b) poruší alespoň jednu z povinností uvedených v ustanoveních přímo
  použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podmínky
  ochrany ozonové vrstvy Země^1a),

  c) poruší alespoň jednu z povinností uvedených v ustanoveních přímo
  použitelných předpisů Evropských společenství^1b).

  (10) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad osobě, která
  poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5.

  (11) Pokutu ve výši od 1 000 do 5 000 Kč uloží inspekce osobě, která
  vykonává činnosti podle § 15 odst. 1 bez platné autorizace.

  (12) Pokutu ve výši od 1 000 do 5 000 Kč uloží inspekce osobě, která
  provádí činnost podle § 15 odst. 1 v rozporu s § 15 odst. 16, 17, 18
  nebo 19.

  (13) Pokutu až do výše 100 000 Kč uloží celní úřad osobě uvedené v § 3a
  odst. 1, která nesplní povinnost podle § 3a odst. 11.

  (14) Pokutu ve výši do 1 000 000 Kč uloží inspekce provozovateli
  zvláště velkého, velkého nebo středního zdroje, který v rozporu s § 11
  odst. 1 písm. e) nevede provozní evidenci nebo nepředá souhrnnou
  provozní evidenci příslušným orgánům ochrany ovzduší, anebo v souhrnné
  provozní evidenci uvede nesprávné údaje.

  (15) V případě, že došlo u jednoho provozovatele k souběhu porušení
  více povinností podle tohoto zákona, uloží mu příslušný orgán ochrany
  ovzduší pokutu podle ustanovení, v nichž jsou jednotlivá porušení
  zákona uvedena s tím, že pokuty za tato porušení zákona uvedené v
  jednotlivých ustanoveních se sčítají.

  (16) Pokuty uložené inspekcí za porušení povinností podle ustanovení
  hlavy II vybírají a vymáhají celní úřady a jsou z 50 % příjmem Státního
  fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem obcí, na
  jejichž území k porušení povinnosti došlo.

  (17) Pokuty uložené krajským úřadem, obecním úřadem a obecním úřadem
  obce s rozšířenou působností podle ustanovení hlavy II tyto orgány
  vybírají a vymáhají. Pokuty uložené krajským úřadem, obecním úřadem
  jsou příjmem toho orgánu, který o pokutě rozhodl, a musí být použity k
  ochraně ovzduší na území svěřeném do jeho působnosti.

  (18) Pokuty uložené inspekcí za porušení povinností podle ustanovení
  hlavy III vybírá a vymáhá inspekce. Pokuty jsou příjmem Státního fondu
  životního prostředí České republiky.

  (19) Při vybírání a vymáhání pokut ukládaných podle tohoto zákona se
  postupuje podle zvláštního právního předpisu.^13)

  § 41

  (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne,
  kdy orgán ochrany ovzduší zjistil porušení povinnosti, nejpozději však
  do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti nebo zákazu došlo.

  (2) Dojde-li v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
  uložení pokuty k opětovnému porušení povinnosti, za které již byla
  uložena pokuta, a provozovatel nezjednal nápravu uloženou orgánem
  ochrany ovzduší, uloží mu tento orgán pokutu až do výše dvojnásobku
  horní hranice sazby.

  (3) Při rozhodování o výši pokuty přihlíží orgán ochrany ovzduší k
  závažnosti porušení zákonné povinnosti, době trvání protiprávního
  stavu, k výši vzniklé nebo hrozící škody a k případným následkům
  protiprávního stavu.

  HLAVA VII

  VÝKON SPRÁVNÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY OVZDUŠÍ, OZONOVÉ VRSTVY A
  KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ

  § 42

  Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany
  ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země

  Správní  činnosti  na  úseku  ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a
  klimatického systému Země vykonávají tyto orgány ochrany ovzduší:

  a) ministerstvo,

  b) Ministerstvo zdravotnictví,

  c) inspekce,

  d) Česká obchodní inspekce,

  e) celní úřady,

  f) kraje,

  g) obecní úřady obcí s rozšířenou působností

  h) obce.

  § 42a

  neplatil

  § 43

  Ministerstvo životního prostředí

  Ministerstvo

  a) vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ochrany
  ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země před emisemi
  fluorovaných skleníkových plynů a na těchto úsecích řídí výkon státní
  správy,

  b) vykonává vrchní státní dozor na úseku ochrany ovzduší, ochrany
  ozonové vrstvy a klimatického systému Země před emisemi fluorovaných
  skleníkových plynů,

  c) zaujímá stanoviska k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu
  ovzduší, zejména ke strategiím rozvoje jednotlivých oborů, odvětví a
  územních celků,

  d) koordinuje výzkum a sleduje technický rozvoj v rámci ochrany
  ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země před
  emisemi  fluorovaných  skleníkových plynů a podporuje rozšiřování
  technologií omezujících znečišťování ovzduší,

  e) zajišťuje sledování kvality ovzduší podle § 6 odst. 8 a provoz
  základní sítě imisního monitoringu na celém území České republiky a
  sledování úrovně znečištění ovzduší podle § 7 odst. 5,

  f) zabezpečuje jednotný registr informačního systému kvality ovzduší
  (ISKO) a registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší podle § 13 odst.
  3,

  g) zabezpečuje inventarizaci emisí a propadů látek ovlivňujících
  klimatický  systém Země prostřednictvím Národního inventarizačního
  systému podle § 13 odst. 2,

  h) poskytuje odbornou pomoc při přípravě programů ke zlepšení kvality
  ovzduší,

  i) vymezuje oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a zveřejňuje seznam
  zón a aglomerací podle § 7,

  j) připravuje a předkládá vládě ke schválení národní programy snižování
  emisí vybraných znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin
  podle § 6 odst. 2,

  k) odpovídá za zpracování emisních inventur a ročních emisních projekcí
  podle § 6 odst. 9,

  l) uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší podle § 17
  odst. 1 písm. a) k politice územního rozvoje a k zásadám územního
  rozvoje a povolení ke zvýšenému obsahu síry v kapalných palivech podle
  § 17 odst. 2 písm. h),

  m) kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů a sledování a
  hodnocení depozic,

  n) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí, krajskými
  úřady a osobou pověřenou k vydávání certifikátů podle hlavy III,

  o) vydává a ruší certifikáty podle hlavy III,

  p) vyhlašuje prostřednictvím pověřené právnické osoby meteorologickou
  předpověď vzniku smogových situací, vznik a ukončení smogové situace a
  pro zdroje znečišťování podléhající regulaci regulační opatření podle §
  8 odst. 1 a 3,

  r) poskytuje odbornou pomoc krajům a obcím při zpracování regulačních
  řádů,

  s) zpřístupňuje informace na základě tohoto zákona a zvláštních
  právních předpisů,

  t) navrhuje emisní stropy pro vymezená území, pro skupiny stacionárních
  zdrojů nebo pro jednotlivé stacionární zdroje,

  u) vydává a ruší rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 1, 13 a 14;
  provádí kontrolu výkonu této činnosti,

  v) kontroluje správnost výsledků rozptylových studií,

  w) rozhoduje o kategorii zdroje v případech zcela nových technologií a
  jejich zařízení podle § 4 odst. 11,

  x) vede a zveřejňuje seznam certifikovaných osob podle hlavy III,

  y) je příslušným orgánem pro podávání zpráv podle článku 6 nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006^1b),

  z) určuje hodnotící orgán podle přímo použitelných předpisů Evropských
  společenství^1b).

  § 44

  Vrchní státní dozor

  (1) Ministerstvo dozírá v rámci vrchního státního dozoru, jak orgány
  ochrany ovzduší dodržují ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k
  jeho provedení a ustanovení právních předpisů Evropských společenství
  upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země^13a).

  (2) Ministerstvo v rozsahu své působnosti podle tohoto zákona je v
  rámci  vrchního státního dozoru oprávněno též dozírat, jak jsou
  dodržována  ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho
  provedení  a ustanovení právních předpisů Evropských společenství
  upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země^13a) právnickými a
  fyzickými osobami a jak jsou plněny povinnosti vyplývající z rozhodnutí
  orgánů ochrany ovzduší. Zjistí-li závady, může uložit opatření k jejich
  odstranění.

  § 45

  Ministerstvo zdravotnictví

  Ministerstvo zdravotnictví

  a) předkládá ministerstvu návrhy ke zpřísnění imisních limitů v
  případech odůvodněné potřeby na základě zhodnocení zdravotních rizik,

  b) zpracovává a vede seznamy referenčních koncentrací znečišťujících
  látek pro hodnocení a řízení zdravotních rizik,

  c)  provádí sledování zdravotního stavu obyvatelstva a hodnocení
  zdravotních rizik v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší a sídelních
  seskupeních pro potřeby zpracování programů zlepšení kvality ovzduší,

  d) provádí účelová měření ovzduší ve vybraných sídlech z hlediska
  ochrany veřejného zdraví pro potřeby monitorování zdravotního stavu
  obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, hodnocení a řízení
  zdravotních rizik podle zvláštního právního předpisu;^2) v rozsahu
  dohodnutém s ministerstvem a na jeho žádost se rovněž podílí na měření
  v základní imisní síti,

  e) zaujímá stanoviska z hlediska ochrany zdraví lidí k záměrům, které
  mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, zejména ke strategiím rozvoje
  jednotlivých oborů, odvětví a územních celků,

  f) přijímá opatření zaměřená na snižování spotřeby regulovaných látek
  pro zajištění ochrany života a zdraví s ohledem na dostupné náhrady a
  požadavky  zabezpečení zdravotní péče; k tomuto účelu získává a
  zpracovává podklady a hodnocení a předává je ministerstvu.

  § 45a

  zrušen

  § 46

  Česká inspekce životního prostředí

  (1) Inspekce

  a) dozírá na dodržování právních předpisů a rozhodnutí orgánů ochrany
  ovzduší týkajících se ochrany ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a
  klimatického systému Země před emisemi fluorovaných skleníkových plynů,

  b) provádí u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů
  měření znečišťujících látek za účelem kontroly dodržování emisních
  limitů a emisních stropů,

  c) spolupracuje s místně příslušnými orgány ochrany ovzduší a je
  oprávněna od nich vyžadovat informace,

  d) rozhoduje v pochybnostech o vymezení stacionárního zdroje a zařazení
  do příslušné kategorie stacionárních zdrojů podle § 4 odst. 10,

  e) ukládá nápravná opatření a rozhoduje o omezení nebo zastavení
  provozu stacionárního zdroje podle § 38,

  f ) upozorňuje krajský úřad na nedostatky ve způsobu zjišťování emisí
  znečišťujících látek podle § 9 odst. 1,

  g)  ukládá  provozovatelům  zvláště velkých, velkých a středních
  stacionárních zdrojů pokuty za porušení povinností podle ustanovení
  hlavy II,

  h) rozhoduje v případě spalování více druhů paliv v jednom zařízení
  spadajícím  do kategorie zvláště velkých, velkých nebo středních
  stacionárních zdrojů o emisních limitech a dalších požadavcích na
  jejich provozování podle § 5 odst. 4,

  i) zpřístupňuje informace na základě tohoto zákona a zvláštních
  právních předpisů,

  j) shromažďuje a ověřuje informace potřebné pro posouzení vlivu
  výstavby zařízení i jeho provozu na kvalitu ovzduší v jiném státě v
  případě, že je příslušným správním úřadům předložen záměr na výstavbu
  zařízení, a předá je ministerstvu,

  k) vydává závazné stanovisko podle § 17 odst. 1 písm. b), povolení
  podle § 17 odst. 1 písm. c) a d) a § 17 odst. 2 písm. a) až g) a i) a
  eviduje oznámení provozovatelů podle § 54 odst. 9 do 31.12.2002; po
  tomto datu je dotčeným orgánem státní správy v řízení o vydání těchto
  povolení. Ke každému řízení vydává své vyjádření a poskytuje odbornou
  spolupráci krajským úřadům při udělování těchto povolení. Na vyzvání
  poskytuje vyjádření do 15 dnů ode dne doručení žádosti, pokud se s
  krajským úřadem nedohodne jinak. Vyjádření neposkytuje v případech, kdy
  s vydáním povolení souhlasí,

  l) schvaluje regulační řády provozovatelů zvláště velkých, velkých a
  středních stacionárních zdrojů pro účely regulace emisí podle § 8,

  m) zajišťuje na základě rozhodnutí ministerstva podle § 39 odst. 1 a 3
  odejmutí regulovaných látek a výrobků, které je obsahují,

  n) ukládá pokuty za porušení povinností vyplývající z ustanovení hlavy
  třetí tohoto zákona nebo právních předpisů Evropských společenství
  upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země^1a) a o některých
  fluorovaných skleníkových plynech^1b).

  (2) Inspekce kontroluje

  a) dodržování povinností provozovateli zvláště velkých, velkých a
  středních stacionárních zdrojů,

  b) dodržování emisních limitů, emisních stropů, přípustné tmavosti
  kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u zvláště velkých, velkých a
  středních stacionárních zdrojů; dodržování limitního obsahu těkavých
  organických  látek ve výrobcích, jejich dovoz, přepravu, prodej,
  označování, přečerpávání, skladování a používání v souladu s prováděcím
  právním předpisem,

  c) plnění plánů snížení emisí podle § 5 odst. 6 a plánů zavedení zásad
  správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování podle § 5 odst. 8,

  d)  dodržování  varovných a regulačních opatření vyhlášených pro
  stacionární zdroje podléhající regulaci podle § 8 odst. 3 za smogové
  situace a dodržování regulačních řádů stacionárních zdrojů,

  e) plnění povinností souvisejících s provozní evidencí a souhrnnou
  provozní evidencí podle § 11 odst. 1 písm. e),

  f) správnost provádění autorizovaného měření emisí a imisí,

  g) činnost autorizovaných osob podle § 16 odst. 3; v případě závažných
  nedostatků  navrhuje ministerstvu zrušení rozhodnutí o autorizaci
  právnických a fyzických osob podle § 15 odst. 13,

  h) dodržování povinností uvedených v § 3 odst. 2 až 4,

  i) plnění povinností uvedených v ustanoveních hlavy III nebo v přímo
  použitelných předpisech Evropských společenství ^1a),^1b).

  § 47

  Česká obchodní inspekce

  Česká obchodní inspekce

  a) kontroluje kvalitu paliv na vnitřním trhu v rozsahu kvalitativních
  ukazatelů  stanovených prováděcím právním předpisem a technickými
  předpisy a za zjištěné nedostatky ukládá pokuty podle zvláštního
  právního předpisu^21),

  b) kontroluje označování regulovaných látek v souladu s § 27 odst. 1 a
  fluorovaných skleníkových plynů v souladu s § 30 a v případě zjištění
  porušení povinnosti označování dává podnět inspekci k uložení pokuty.

  § 48

  Kraje

  (1) Krajský úřad

  a) rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatku
  za znečišťování ovzduší zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů
  podle § 19 odst. 4, § 21 odst. 1 a § 22 odst. 3 a 5,

  b) kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů a emisních stropů na
  základě údajů z informačního systému kvality ovzduší,

  c) provádí dozor na úseku ochrany ovzduší ve své územní působnosti,

  d) ukládá plnění plánu snížení emisí nebo zásad správné zemědělské
  praxe u stacionárního zdroje podle § 5 odst. 6 a 8,

  e) vypracovává krajský program snižování emisí podle § 6 odst. 5,

  f) vypracovává programy ke zlepšení kvality ovzduší podle § 7 odst. 6,

  g) podílí se na tvorbě národních programů snižování emisí jednotlivých
  znečišťujících látek,

  h) schvaluje návrhy opatření pro případy havárií u zvláště velkých a
  velkých stacionárních zdrojů a návrhy na jejich změny,

  i) schvaluje plány snížení emisí u stacionárního zdroje podle § 5 odst.
  7,

  j) na žádost ministerstva se podílí na vymezení oblastí se zhoršenou
  kvalitou ovzduší,

  k) poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům při vypracování místních
  programů ke zlepšení kvality ovzduší,

  l) schvaluje plány zásad správné zemědělské praxe u stacionárního
  zdroje podle § 5 odst. 9,

  m) stanovuje pro zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje
  znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny, pro které budou
  uplatněny obecné emisní limity podle § 9 odst. 4 a pro ostatní
  stacionární zdroje emisní stropy podle § 17 odst. 9,

  n) vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze
  stacionárních zdrojů, které nepodléhají regulaci podle § 8 odst. 3, a
  plní úkoly podle § 8 odst. 7,

  o) zpřístupňuje informace na základě tohoto zákona a zvláštních
  právních předpisů,

  p) vypracovává krajský regulační řád podle § 8 odst. 5,

  r) ode dne 1. ledna 2003 vydává povolení uvedená v § 17, s výjimkou
  stanoviska podle odstavce 1 písm. a) a povolení podle odstavce 2 písm.
  h),

  s) ukládá pokuty podle § 40,

  t) vede evidenci oznámení pro zvláště velké a velké stacionární zdroje
  podle § 54 odst. 9 a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu od 1.
  ledna 2003,

  u) je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a jiném
  řízení  podle  stavebního  zákona a vydává stanovisko pro účely
  kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší s výjimkou malých
  stacionárních zdrojů,

  v) stanovuje v pochybnostech způsob zjišťování emisí znečišťujících
  látek podle § 9 odst. 1,

  w) uplatňuje stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům,
  obsahující podmínky ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. a), pokud
  tato územně plánovací dokumentace navrhuje umístění zdrojů znečištění
  ovzduší.

  (2) Kraj

  a) zaujímá stanoviska k místním programům snižování emisí a místním
  programům ke zlepšení kvality ovzduší,

  b) vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu
  ovzduší, k rozvojovým koncepcím a k programům rozvoje jednotlivých
  oborů a odvětví ve své územní působnosti^9),

  c) vydává v přenesené působnosti nařízením program ke zlepšení kvality
  ovzduší.

  § 49

  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

  Obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti

  a) rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatků
  za znečišťování ovzduší podle § 19 odst. 5 a podle § 21 odst. 5 a § 22
  odst. 3 a 5 u středních stacionárních zdrojů,

  b) ukládá pokuty podle § 40 odst. 5,

  c) vede evidenci oznámení pro střední stacionární zdroje podle § 54
  odst. 9 a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu.

  § 50

  Obce

  (1) Obecní úřad

  a) je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení
  podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního
  souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů,

  b) zpřístupňuje informace podle tohoto zákona a zvláštních právních
  předpisů,

  c) rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých
  stacionárních zdrojů podle § 19 odst. 6,

  d) nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle § 12
  odst. 1 písm. f), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle § 38
  odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti,

  e) může vypracovat místní program ke zlepšení kvality ovzduší,

  f) může vypracovat místní program snižování emisí znečišťujících látek
  podle § 6 odst. 5,

  g) vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze
  stacionárních zdrojů, které nepodléhají regulaci podle § 8 odst. 3, a k
  omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování; pokud jde o zvláště
  velké, velké a střední stacionární zdroje, informuje o porušení
  povinností inspekci,

  h) vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon
  stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence
  ministerstvu,

  i) vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní
  předpis, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které
  odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
  ovzduší. Pro tyto látky může stanovit fugitivní emisní limit v
  závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě.

  (2) Obecní úřad kontroluje

  a) dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů
  podle § 12 a § 19 odst. 16 za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a
  nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto
  zdrojů,

  b) dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování
  zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení
  povinností ukládá pokuty,

  c) účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u
  malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f); touto činností
  může pověřit odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle
  zvláštního právního předpisu,^10)

  d) dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a za jejich porušení ukládá
  pokuty.

  (3) Obec může obecně závaznou vyhláškou

  a) stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle § 3
  odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec
  přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém
  územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby,

  b) zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování;
  seznam těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k tomuto zákonu,

  c) v oblasti opatření proti světelnému znečištění regulovat promítání
  světelných reklam a efektů na oblohu.

  § 51

  Celní úřady

  (1) Celní úřady

  a) provádějí kontrolu dovozů, vývozů a uvádění na trh regulovaných
  látek a výrobků, které je obsahují, podle přímo použitelného předpisu
  Evropských společenství upravujícího podmínky ochrany ozonové vrstvy
  Země^1a),

  b) provádějí kontrolu při uvádění na trh fluorovaných skleníkových
  plynů a výrobků, které mohou tyto látky a plyny obsahovat, podle přímo
  použitelného předpisu Evropských společenství o některých fluorovaných
  skleníkových plynech^1b),

  c) dávají podněty inspekci, zjistí-li porušení povinností při provádění
  kontroly podle písmene a) nebo b),

  d) poskytují ministerstvu do 31. března údaje z celní evidence za
  předchozí kalendářní rok podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, které se
  týkají vývozů a dovozů regulovaných látek a výrobků, které je obsahují,
  a uvádění na trh fluorovaných skleníkových plynů a výrobků, které je
  obsahují; obdobně poskytují údaje z celní evidence, které se týkají
  vývozu a dovozu paliv a výrobků, které obsahují těkavé organické látky,

  e) dávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního státního dozoru,

  f) spravují poplatky podle § 3a a 19.

  (2) Celní úřady si při kontrole podle tohoto zákona mohou vyžádat
  odbornou pomoc inspekce.

  § 52

  Oprávnění kontrolních orgánů

  (1) Pověření zaměstnanci každého orgánu ochrany ovzduší jsou oprávněni
  při výkonu své činnosti

  a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí
  pozemky nebo vstupovat do cizích staveb užívaných pro podnikatelskou
  činnost nebo provozování jiné hospodářské činnosti a vykonávat tam
  povinnosti stanovené tímto zákonem, pokud k tomu není třeba povolení
  podle  zvláštních  zákonů; za škodu při výkonu tohoto oprávnění
  způsobenou odpovídá stát, který se této odpovědnosti nemůže zprostit,

  b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení
  týkající se předmětu kontroly,

  c) v případě podezření na porušení tohoto zákona odebírat vzorky za
  účelem  zjištění  totožnosti regulovaných látek nebo fluorovaných
  skleníkových plynů a na náklady kontrolovaných osob provádět nebo
  zajišťovat jejich rozbory,

  d) zadržet regulované látky, fluorované skleníkové plyny nebo výrobky,
  které je obsahují, na náklady právnické nebo fyzické osoby oprávněné k
  podnikání  v případě zjištění zakázaných regulovaných látek nebo
  fluorovaných skleníkových plynů,

  e)  zadržet  výrobky v případě podezření na přítomnost zakázané
  regulované látky nebo zakázaného fluorovaného skleníkového plynu může
  inspekce, a to až do zjištění výsledku provedeného rozboru; náklady s
  tím spojené hradí kontrolovaná osoba, jestliže se zjistí, že zadržené
  výrobky regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn obsahují; o
  zadržení výrobků, prováděném šetření a jejich případném vydání sepíše
  inspektor protokol.

  (2) Proti uloženému rozhodnutí inspekce o zajištění regulovaných látek,
  fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují a které
  neodpovídají požadavkům na kvalitu nebo složení podle tohoto zákona,
  může kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s
  uloženým opatřením námitky pracovišti inspekce, kterým bylo opatření
  uloženo. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel inspekce rozhodne o
  námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné
  rozhodnutí se doručí kontrolované osobě.

  (3) Zajištění regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo
  výrobků, které je obsahují, podle odstavce 2 trvá do doby, než bude
  pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí státu nebo o dočasném
  zajištění, dokud nebude prokázáno porušení povinnosti podle hlavy III
  nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^1b). O
  vrácení  regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo
  výrobků, které je obsahují, sepíše inspektor protokol.

  (4) Inspektoři nebo pověření zaměstnanci orgánů ochrany ovzduší jsou
  povinni

  a) při kontrolní činnosti se prokázat služebním průkazem,

  b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v
  souvislosti s výkonem své činnosti,

  c) při vstupu do cizích objektů informovat provozovatele.

  HLAVA VIII

  SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

  § 53

  Společná ustanovení

  (1) Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,^22) s
  výjimkou rozhodování podle § 8, § 3a a § 17 odst. 1 písm. a).

  (2) Orgán ochrany ovzduší, který povolení nebo rozhodnutí podle tohoto
  zákona vydal, může na návrh nebo z vlastního podnětu jím vydané
  povolení nebo rozhodnutí změnit nebo zrušit,

  a) vyžaduje-li to veřejný zájem na ochraně zdraví lidí před působením
  nepříznivých účinků znečišťujících látek na lidské zdraví, nebo

  b) dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo
  rozhodnutí, nebo

  c) dojde-li při výkonu povolení nebo rozhodnutí k závažnému nebo
  opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem, nebo

  d)  nevyužívá-li oprávněný vydaného povolení nebo rozhodnutí bez
  zvláštního důvodu po dobu delší 2 let.

  (3) Rozhodnutí nebo opatření podle § 5 odst. 4, 6 a 7, 8, 10 a 11, § 9
  odst. 4, § 17 odst. 1 písm. c) a d) a § 17 odst. 2 písm. a) až i) se
  nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem
  v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované
  prevenci.^23) Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.

  (4) Ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
  stanovující technické požadavky a další podmínky vztahující se na
  výrobky podle zvláštního právního předpisu^4) jsou technickými předpisy
  podle tohoto zvláštního právního předpisu.^4)

  (5) Veškerá opatření k nápravě, zákazy provozu nebo činnosti a další
  rozhodnutí uložená podle § 38 nebo § 39 provozovatelům stacionárních
  zdrojů nebo právnickým nebo fyzickým osobám přecházejí na jejich právní
  nástupce.

  § 54

  Přechodná ustanovení

  (1) Správní řízení na úseku ochrany ovzduší zahájená přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona se dokončí a sankce uloží podle dosavadních
  předpisů. Podle dosavadních předpisů se postupuje i v případech, kdy
  došlo k porušení zákona v době před nabytím účinnosti tohoto zákona.

  (2) Oprávnění k autorizovanému měření emisí a imisí vydaná podle
  právních  předpisů platných do účinnosti tohoto zákona pozbývají
  platnosti dnem 31. prosince 2003.

  (3) Ministerstvo předloží vládě ke schválení národní program snižování
  emisí podle § 6 odst. 3 do 30. června 2003.

  (4) Orgány krajů a orgány obcí vypracují nejpozději do 1. ledna 2003
  programy ke zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6 a programy
  snížení emisí podle § 6 odst. 5.

  (5) Při stanovení výše poplatku za znečišťování ovzduší podle § 19 na
  rok 2002 se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Poplatkovou
  evidenci  předá  inspekce orgánům krajů v inventarizovaném stavu
  nejpozději do 30. června 2002.

  (6) Provozovatelé zvláště velkých spalovacích zdrojů, na které bylo
  vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné
  rozhodnutí (například povolení ke změně stavby u zdroje) 1. ledna 2003
  nebo později, jsou povinni plnit emisní limity a další podmínky
  stanovené v prováděcím právním předpisu pro tyto zdroje od účinnosti
  tohoto zákona. To platí i pro nové části zdroje o jmenovitém tepelném
  příkonu 50 MW a více, na něž bylo vydáno stavební povolení a byly
  uvedeny do provozu 1. ledna 2003 nebo později u spalovacích zdrojů
  uvedených v odstavcích 7 a 8, kterým budou emisní limity stanoveny jako
  hodnoty odpovídající celkovému jmenovitému příkonu zdroje.

  (7) Provozovatelé zvláště velkých spalovacích zdrojů, na které bylo
  vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné
  rozhodnutí (například povolení ke změně stavby u zdroje) do 1. července
  1987, plní emisní limity a další podmínky platné u zdroje před dnem
  účinnosti tohoto zákona. Provozovatelé jsou povinni do 30. června 2004
  předložit plán snižování emisí u stacionárního zdroje s cílem splnit
  emisní strop a další úkoly vyplývající z národního programu snižování
  emisí pro zvláště velké spalovací zdroje podle prováděcího právního
  předpisu, pokud závazně nevyhlásí plán útlumu provozování spalovacího
  zdroje formou písemného závazku statutárního zástupce provozovatele
  předaného ministerstvu nejpozději do 30. června 2004. Písemný závazek a
  plán útlumu musí dokladovat, že zdroj bude provozován po 1. lednu 2008
  do 31. prosince 2015, nejvýše však po celkovou dobu 20 000 hodin.
  Emisní strop bude pro zdroje stanoven na základě skutečných ročních
  emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku za 5
  let provozování zdroje do roku 2000 včetně, a to přepočtem ze skutečně
  dosahovaných hodnot koncentrací jmenovaných znečišťujících látek v
  odpadním plynu na hodnoty emisních limitů stanovené prováděcím právním
  předpisem zdrojům podle § 54 odst. 8 od 1. ledna 2003.

  (8) Provozovatelé zvláště velkých spalovacích zdrojů, na které bylo
  vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné
  rozhodnutí (například povolení ke změně stavby u zdroje s výjimkou
  výstavby odsiřovacího zařízení zajišťujícího stupeň odsíření stanovený
  prováděcím právním předpisem) od 1. července 1987 do 31. prosince 2002,
  jsou povinni plnit emisní limity a další podmínky pro tyto zdroje
  stanovené v prováděcím právním předpisu nejpozději od 1. ledna 2003. Do
  uvedeného data plní provozovatel emisní limity platné u spalovacího
  zdroje před dnem účinnosti tohoto zákona. To platí i pro nové části
  zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a více, na které bylo vydáno
  stavební povolení a které byly uvedeny do provozu v období od 1.
  července 1987 do 31. prosince 2002 u spalovacích zdrojů uvedených v
  odstavci  7,  kterým budou emisní limity stanoveny jako hodnoty
  odpovídající celkovému jmenovitému příkonu zdroje. Povinnosti uložené
  tímto zákonem se nevztahují na provozovatele stacionárních zdrojů
  uvedené ve smlouvě, kterou Česká republika přistupuje k Evropské unii,
  v rozsahu, který tato smlouva stanoví, a po dobu v ní uvedenou.

  (9) Provozovatelé stacionárních zdrojů vypouštějících emise těkavých
  organických látek, které stanoví prováděcí právní předpis, jsou povinni

  a) u stacionárních zdrojů, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
  nebo jiné obdobné povolení k provozu před dnem 1. dubna 2002 nebo na
  které se vztahuje odstavec 1 a budou uvedeny do provozu nejpozději 1.
  dubna 2003, plnit emisní limity a další podmínky provozování těchto
  zdrojů stanovené prováděcím právním předpisem nejpozději od 31. října
  2007 a ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo
  od data uvedení do provozu oznámit zdroj u příslušného orgánu ochrany
  ovzduší. Zařízení vybudovaná u těchto zdrojů na základě plánu snižování
  emisí těkavých organických látek musí splňovat emisní limity a další
  podmínky provozování nejpozději od 31. října 2007. Do tohoto data jsou
  povinni plnit emisní limity platné u zdroje do data účinnosti tohoto
  zákona a další podmínky jeho provozování uvedené v prováděcím právním
  předpisu,

  b) u stacionárních zdrojů, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
  nebo jiné obdobné povolení k provozu po 1. dubnu 2003 nebo na které se
  vztahuje odstavec 1 a budou uvedeny do provozu po datu 1. dubna 2003,
  plnit emisní limity a další podmínky provozování těchto zdrojů včetně
  oznámení provozu zdroje příslušnému orgánu ochrany ovzduší ve lhůtě do
  3 měsíců od data uvedení zdroje do provozu. Tato povinnost se vztahuje
  i na nové části stacionárních zdrojů podle písmena a) uvedené do
  provozu po 1. dubnu 2003. U zdrojů, na které bylo vydáno kolaudační
  rozhodnutí nebo jiné obdobné povolení k provozu od 1. dubna 2001 do 1.
  dubna 2003, budou plněny tyto podmínky do 31. října 2006.

  (10) Provozovatelé všech spaloven odpadů a dalších stacionárních zdrojů
  provozujících spoluspalování paliva s odpadem jsou povinni plnit emisní
  limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů stanovené
  prováděcím právním předpisem a ve lhůtách v něm stanovených podle druhu
  znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin. Provozovatelé jsou
  povinni vypracovat a plnit orgánem ochrany ovzduší schválený plán
  snižování emisí, pokud nejsou u zdroje schopni plnit emisní limity a
  další podmínky stanovené v prováděcím právním předpisu, nejpozději do
  1. ledna 2003. Těchto emisních limitů jsou povinni dosáhnout na základě
  plánu snižování emisí nejpozději do 28. prosince 2004 nebo ke dni
  vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v
  platnost,  nastane-li  tato skutečnost dříve. Provozovatelé všech
  spaloven odpadů a dalších stacionárních zdrojů na spoluspalování paliva
  s odpadem, pro které bude vydáno stavební povolení po 28. prosinci 2002
  nebo kolaudační rozhodnutí po 28. prosinci 2004, jsou povinni plnit
  emisní  limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů
  stanovené prováděcím právním předpisem ode dne uvedení do provozu.

  (11) Spalování odpadních olejů ve středních a malých stacionárních
  zdrojích jsou jejich provozovatelé povinni ukončit nejpozději do 2 let
  od účinnosti tohoto zákona.

  (12)  Provozovatelé  stacionárních  zdrojů, na které se vztahuje
  ustanovení § 18 odst. 1, jsou povinni požádat inspekci o povolení podle
  § 17 odst. 2 písm. c) nejpozději do 2 let od účinnosti tohoto zákona.

  (13) Stacionární zdroje provozované do účinnosti tohoto zákona se
  považují za zařazené do kategorií zdrojů ve smyslu § 4 odst. 10, pokud
  tento zákon nemění jejich zařazení.

  (14)  Provozovatelé  spaloven  odpadu,  zařízení  schválených pro
  spoluspalování odpadu a zvláště velkých spalovacích zdrojů si opatří
  autorizaci podle § 15 odst. 1 písm. c) nejpozději do 31. 12. 2003.

  (15) Provozovatel dvou nebo více zdrojů uvedených v odstavci 7 může
  namísto stropů a plánů snižování emisí pro tyto zdroje plnit emisní
  stropy, které jsou součtem emisních stropů stanovených těmto zdrojům ke
  dni 1. ledna 2008. Nesmí přitom dojít k navýšení emisí zdroje v
  aglomeraci. Vyřazením zdroje z národního programu snižování emisí ze
  stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů postupem stanoveným
  prováděcím právním předpisem^24) se součet emisních stropů sníží o
  podíl tohoto zdroje.

  (16) Provozovatel, který se rozhodne plnit emisní stropy, které jsou
  součtem emisních stropů stanovených těmto zdrojům ke dni 1. ledna 2008,
  oznámí tuto skutečnost správnímu úřadu, který je místně příslušný k
  vydání  integrovaného povolení (dále jen „úřad“) podle zákona o
  integrované prevenci^23). Na základě tohoto oznámení úřad upraví
  integrovaná povolení vydaná pro jednotlivé zdroje v souladu s odstavcem
  15. Povinnost provozovatele plnit emisní stropy, které jsou součtem
  emisních stropů stanovených těmto zdrojům ke dni 1. ledna 2008, je
  účinná ode dne, kdy provozovatel své rozhodnutí plnit tyto emisní
  stropy oznámí úřadu.

  (17) Provozovatel oznámí ministerstvu vždy nejpozději k 31. březnu
  běžného roku rozložení předpokládaného plnění emisního stropu po
  jednotlivých zdrojích na daný kalendářní rok a ohlásí případnou změnu
  tohoto rozložení nejméně 10 dní před jejím uskutečněním.

  § 55

  Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

  (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 4 odst. 12, § 5 odst. 12 a § 6
  odst. 9.

  (2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 3
  odst. 11, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12, § 6 odst. 9, § 8 odst. 12, § 9
  odst. 10, § 10 odst. 2, § 11 odst. 4, § 12 odst. 5, § 13 odst. 8, § 15
  odst. 21, § 17 odst. 11, § 18 odst. 3, § 23 odst. 7, § 24 odst. 3, § 26
  odst. 4, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 31 odst. 4 písm. b), § 31 odst.
  5, § 32 odst. 2 a § 36 odst. 5.

  § 56

  Zrušovací ustanovení

  Zrušují se:

  1. Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
  (zákon o ovzduší).

  2. Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích
  za jeho znečišťování, s výjimkou § 6, § 7 odst. 1 a 2, § 8 a přílohy k
  zákonu, které se zrušují k 1. lednu 2003.

  3. Zákon č. 218/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991
  Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

  4. Zákon č. 158/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991
  Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší),
  ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon č. 389/1991 Sb., o státní
  správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění
  zákona č. 211/1993 Sb., s výjimkou čl. II bodů 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
  16, 17 a 18, které se zrušují k 1. lednu 2003.

  5. Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.

  ČÁST DRUHÁ

  Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
  zákon), ve znění pozdějších předpisů

  § 57

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
  ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.
  600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č.
  38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.
  200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.
  94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č.
  19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č.
  79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.
  15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.
  167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.
  358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.
  27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.
  122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.
  149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č.
  247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
  309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.
  458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č.
  164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č.
  477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb., se mění
  takto:

  1. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní, se text ve
  sloupci 1 "Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel"
  a text ve sloupci 2 "Oprávnění podle § 3 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č.
  389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho
  znečišťování, ve znění pozdějších předpisů" zrušují.

  2. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní, se doplňuje do
  sloupce 1 text "Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování
  rozptylových studií", do sloupce 2 text

  "a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v příslušném akreditovaném
  studijním programu nebo

  b) ukončené střední nebo vyšší odborné vzdělání příslušného oboru a 3
  roky odborná praxe vykonaná v posledních 10 letech před podáním
  žádosti",

  do  sloupce 3 text "osvědčení o autorizaci vydané Ministerstvem
  životního  prostředí", do sloupce 4 text "Ministerstvo životního
  prostředí" a do sloupce 5 text "§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
  ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)".

  3. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní, se doplňuje do
  sloupce 1 text "Provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro
  spoluspalování odpadu", do sloupce 2 text

  "a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v příslušném akreditovaném
  studijním programu nebo

  b) ukončené střední nebo vyšší odborné vzdělání příslušného oboru a 3
  roky odborná praxe vykonaná v posledních 10 letech před podáním
  žádosti",

  do  sloupce 3 text "osvědčení o autorizaci vydané Ministerstvem
  životního  prostředí", do sloupce 4 text "Ministerstvo životního
  prostředí" a do sloupce 5 text "§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
  ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)".

  4. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní, se doplňuje do
  sloupce 1 text "Měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství
  vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest", do sloupce 2
  text "vyučení v tříletém učebním oboru a 3 roky praxe v oboru
  kominictví",  do  sloupce 3 text "osvědčení o autorizaci vydané
  Ministerstvem životního prostředí", do sloupce 4 text "Ministerstvo
  životního prostředí" a do sloupce 5 text "§ 12 odst. 1 písm. f) zákona
  č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
  (zákon o ochraně ovzduší)".

  ČÁST TŘETÍ

  Změna zákona č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o
  technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
  zákonů, a některé další zákony

  § 58

  V zákoně č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o
  technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
  zákonů, a některé další zákony, se části šestá a sedmá zrušují.

  ČÁST ČTVRTÁ

  Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
  souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o
  okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

  § 59

  V  zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
  souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o
  okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, se část padesátá
  zrušuje.

  ČÁST PÁTÁ

  Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § 60

  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
  souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.
  274/2001 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:

  1. V § 37 odst. 1 se na konci věty druhé tečka nahrazuje středníkem a
  doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. ^33b) zní:
  "hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní
  předpisy.^33b)

  33b) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

  Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
  zdraví zaměstnanců při práci.

  Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
  účinky hluku a vibrací.

  Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
  zářením.".

  2. V § 37 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. ^34) zní:

  "(3) Zaměstnavatel v návrhu na zařazení prací do kategorií uvede
  kategorii,  do které navrhuje práci zařadit, údaje rozhodné pro
  hodnocení rizik podle zvláštních právních předpisů33b) a prováděcího
  právního předpisu,^34) počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a
  opatření přijatá k ochraně jejich zdraví.

  34) Vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování
  prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních
  testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.".

  Poznámka pod čarou č. 35) se zrušuje.

  3. V § 37 odst. 4 větě druhé se slova "měření souvisejících faktorů
  pracovních podmínek" nahrazují slovy "hodnocení rizik. O změně zařazení
  práce do kategorie rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví".

  4. V § 38 se za slova "podle § 37 odst. 3 a 4" vkládají slova "potřebná
  k hodnocení rizik".

  5. V § 105 odst. 4 se slova "1. ledna 2002" nahrazují slovy "1. ledna
  2003".

  6. V § 106 odst. 1 větě první část textu za středníkem zní: "do
  kategorie druhé a třetí nejpozději do 1. ledna 2003.".

  7. V § 106 odst. 1 věta poslední zní:

  "Výsledky měření koncentrací a intenzit faktorů pracovních podmínek a
  výsledky zjištění druhu a typu biologického činitele musejí odpovídat
  stavu pracovních podmínek v době podání návrhu podle § 37 odst. 3.".

  8. Část sedmnáctá se zrušuje.

  ČÁST ŠESTÁ

  ÚČINNOST

  § 61

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2002, s výjimkou ustanovení
  § 19, 21, 22 a 37, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

  Klaus v. r.

  Havel v. r.

  Zeman v. r.

  Příloha 1

  Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek, do
  ovzduší pro zvláště velké, velké, střední a malé stacionární zdroje

  A.

  Znečišťující látky vnášené do ovzduší, které podléhají zpoplatnění

  Hlavní zpoplatněné znečišťující látky:

  Tuhé znečišťující látky,

  Anorganické kyslíkaté sloučeniny síry vyjádřené jako oxid siřičitý
  (dále jen "oxid siřičitý"),

  Anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý
  (dále jen "oxidy dusíku"),

  Těkavé organické látky - vyjma zvláště vyjmenovaných mezi ostatními
  zpoplatněnými znečišťujícími látkami ve třídách I - II,

  Těžké kovy a jejich sloučeniny vyjádřené jako kov (dále jen "těžké
  kovy"); těžkými kovy se rozumí kovy, případně metaloidy, které jsou
  stabilní a jejich specifická hmotnost je větší než 4 500 kg/m3,

  Oxid uhelnatý,

  Amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (amoniak),

  Polycyklické aromatické uhlovodíky,

  Methan.

  Ostatní zpoplatněné znečišťující látky:

  a) I. třída:

  Azbest,

  Benzen,

  Berylium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Be.

  b) II. třída:

  Fluor a jeho organické sloučeniny vyjádřené jako F^x),

  Chlor a jeho organické sloučeniny vyjádřené jako Cl^x),

  Brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br^x),

  Fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako F^x),

  Chlor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Cl^x),

  Brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br^x),

  Sulfan,

  Sirouhlík.

  B.

  Sazby poplatků pro zvláště velké, velké, střední a malé stacionární
  zdroje

  I.

  Sazby poplatků za znečišťující látky produkované zvláště velkými,
  velkými a středními stacionárními zdroji se stanovují takto:

  1. Hlavní zpoplatněné znečišťující látky
+---------------------------------------+------------+
|Znečišťující látka           |Sazba (Kč/t)|
+---------------------------------------+------------+
|Tuhé znečišťující látky        |  3 000  |
+---------------------------------------+------------+
|Oxid siřičitý             |  1 000  |
+---------------------------------------+------------+
|Oxidy dusíku              |   800  |
+---------------------------------------+------------+
|Těkavé organické látky         |  2 000  |
+---------------------------------------+------------+
|Těžké kovy a jejich sloučeniny     | 20 000  |
+---------------------------------------+------------+
|Oxid uhelnatý             |   600  |
+---------------------------------------+------------+
|Amoniak                |  1 000  |
+---------------------------------------+------------+
|Methan                 |  1 000  |
+---------------------------------------+------------+
|Polycyklické aromatické uhlovodíky   | 20 000  |
+---------------------------------------+------------+

  2. Ostatní zpoplatněné znečišťující látky
+---------------------------------------+------------+
|Znečišťující látka           |Sazba (Kč/t)|
+---------------------------------------+------------+
|Třída I                | 20 000  |
+---------------------------------------+------------+
|Třída II                | 10 000  |
+---------------------------------------+------------+

  3. U hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů je sazba
  poplatku 200 Kč za m2 hořící plochy nebo zapařeného objemu, u hořících
  skládek a výsypek je sazba poplatku 2 000 Kč za m2 hořící plochy.

  4. Emise amoniaku vznikající jako vedlejší produkt chemických reakcí
  probíhajících v zařízení pro odstraňování emisí oxidů dusíku se
  nezpoplatňují.

  5. Emise amoniaku a methanu vznikající jako vedlejší produkt při
  zemědělské výrobě se nezpoplatňují.

  II.

  Sazby poplatků za malé spalovací zdroje se stanovují takto:

+---------------------------------+-----------------------------------------+
|Palivo              |     Rozmezí sazeb (Kč/rok)     |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Jmenovitý tepelný výkon     |nad 50 do 100 kW včetně|nad 100 do 200 kW|
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Topné oleje s obsahem síry    |   1 000 - 1 500   | 1 500 - 2 000 |
|od 0,1 do 0,2 %         |            |         |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Topné oleje s obsahem síry    |            |         |
|do 1 %              |   1 500 - 2 500   | 2 500 - 3 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Jiná kapalná paliva a látky,   |            |         |
|pokud tento zákon jejich     |   6 000 - 8 000   | 8 000 - 12 000 |
|spalování nezakazuje       |            |         |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Černé uhlí            |   1 500 - 2 000   | 2 000 - 3 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Hnědé uhlí tříděné, palivo        |            |  |
|z hnědého uhlí          |   2 500 - 4 000   | 4 000 - 5 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Hnědé uhlí energetické, lignit  |   4 000 - 6 000   | 6 000 - 10 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Uhelné kaly, proplástky     |  10 000 - 20 000  | 20 000 - 40 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+

  Další podmínky zpoplatňování malých spalovacích zdrojů:

  U malých spalovacích zdrojů používajících jako paliva koks, dřevo,
  biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních
  sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku
  stanovena a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle § 19 odst.
  16.

  III.

  Sazby poplatků za malé ostatní zdroje
+---------------------------------------------+-------------+
|Typ zdroje znečišťování           |Rozmezí sazeb|
|                       |(Kč/rok)   |
+---------------------------------------------+-------------+

|Zdroje emisí těkavých            |       |
|organických látek              |500 - 2 000 |

+---------------------------------------------+-------------+
|Zdroje emisí tuhých znečišťujících látek   |500 - 5 000 |
+---------------------------------------------+-------------+

  Způsob výpočtu poplatků

  1. Poplatek za jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku produkovanou
  samostatným zvláště velkým, velkým nebo středním zdrojem se stanoví
  součinem  zjištěného  množství vypuštěné znečišťující látky podle
  skutečnosti minulého poplatkového období a výše sazby podle části B
  této přílohy. V souladu s § 19 odst. 8 se u zdroje zpoplatní
  znečišťující látka, pro kterou je stanoven emisní limit, nebo na kterou
  se vztahuje nejméně jedna podmínka provozování zdroje regulující emise
  této látky. Podle § 9 odst. 1 je zpoplatněné množství látky stanoveno
  podle výsledků měření nebo výpočtem s použitím emisního faktoru.

  2. U nově provozovaných zdrojů se výše poplatku v prvním roce provozu
  stanoví podle jeho projektované kapacity.

  3. Součet poplatků za jednotlivé zpoplatněné znečišťující látky tvoří
  poplatek za samostatný zvláště velký, velký nebo střední stacionární
  zdroj.

  4. Poplatek u hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo
  skládek a výsypek se vypočte součinem sazby a výměry plochy v m2, která
  se stanoví z váženého průměru výsledků měření prováděných během roku.

  5. Výše poplatku pro jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku se
  zaokrouhluje na celé 100 Kč.

  6. U malý spalovacích zdrojů se stanoví poplatek pevnou částkou s
  přihlédnutím k podmínkám podle § 19 odst. 9, a to výpočtem stanovícím
  jako poplatek za jednotlivý malý spalovací zdroj součet dolní hranice
  sazby s poměrnou částí rozmezí sazby odpovídající jmenovitému tepelnému
  výkonu zdroje a druhu paliva. Orgán ochrany ovzduší přitom přihlédne ke
  skutečné, provozovatelem dokladované spotřebě paliva u zdroje za
  zpoplatňované období.

  7. U malých ostatních zdrojů se poplatek stanoví pevnou částkou s
  přihlédnutím k podmínkám podle § 19 odst. 9.

  8. Výše poplatku za jednotlivý malý zdroj znečišťování se zaokrouhluje
  na celé 100 Kč.

  Příloha 2

  Obsah národního, krajského a místního programu snižování emisí

  1. Národní program ke snížení emisí obsahuje

  a) název programu,^*) jeho základní cíle a souvislosti,

  b) výchozí situace - obraz emisní situace,

  c) vztah ke Státní politice životního prostředí,

  d) vztah ke Státní energetické politice,

  e) vztah k Národnímu programu ke zmírnění změny klimatu Země,

  f) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např. strategie regionálního
  rozvoje),

  g) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných
  zdrojů,

  h) obecné zásady strategie programu,

  i) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,

  j) požadavky dokumentů Úmluvy EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší
  překračujícím hranice států především Protokolu k omezení acidifikace,
  eutrofizace a tvorby přízemního ozónu a přehled možností jejich splnění
  v České republice,

  k) hodnocení dosažitelnosti celkových emisních stropů v roce 2010,

  l) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních
  limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování
  ovzduší,

  m) podpůrné aktivity pro omezování emisí v České republice,

  n) základní nástroje programu snižování emisí, a to

  1. technická a technologická opatření,

  2. technickoorganizační opatření,

  3. administrativní opatření,

  4. evidence stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší,

  5. inventarizace emisí,

  6. práce s veřejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi,

  7. využívání ekonomických nástrojů,

  o) finanční zajištění programu,

  p) legislativní opatření,

  q) mezinárodní spolupráce a podpora výzkumu,

  r) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

  s) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

  t) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě
  kontrol a průběžného plnění tohoto programu,

  u) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

  v) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

  2. Krajský program ke snížení emisí obsahuje

  a) název programu,^**) jeho základní cíle a souvislosti,

  b) výchozí situace - obraz emisní situace,

  c) vztah k Národnímu programu snižování emisí,

  d) vztah k územní energetické koncepci,

  e) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např. strategie regionálního
  rozvoje),

  f) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných
  zdrojů,

  g) vztah ke krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší, je-li
  stanoven,

  h) obecné zásady strategie programu,

  i) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,

  j) požadavky dokumentů Úmluvy EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší
  překračujícím hranice států především Protokolu k omezení acidifikace,
  eutrofizace a tvorby přízemního ozónu a přehled možností jejich splnění
  na území kraje,

  k) hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce
  2010,

  l) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních
  limitních hodnot a dalších podmínek k provozování zdrojů znečišťování
  ovzduší na území kraje,

  m) podpůrné aktivity pro omezování emisí na území kraje,

  n) základní nástroje programu snižování emisí, a to

  1. technická a technologická opatření,

  2. technickoorganizační opatření,

  3. administrativní opatření,

  4. evidence stacionárních zdrojů znečišťování,

  5. inventarizace emisí,

  6. schválené zásady spolupráce orgánu kraje s orgány obcí a dalšími
  orgány veřejné správy,

  7. dohody orgánu kraje s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší a
  dalšími subjekty,

  8. práce s veřejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi,

  9. využívání ekonomických nástrojů,

  o) finanční zajištění programu,

  p) mezikrajová spolupráce, včetně přeshraniční,

  r) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

  s) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

  t) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě
  závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto programu,

  u) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

  v) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

  3. Místní program ke snížení emisí obsahuje

  a) název programu, jeho základní cíle a souvislosti,

  b) výchozí situace - obraz emisní situace,

  c) vztah ke krajskému programu snižování emisí,

  d) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např. strategie regionálního
  rozvoje),

  e) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných
  zdrojů,

  f) vztah k místnímu a krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší,
  jsou-li stanoveny,

  g) obecné zásady strategie programu,

  h) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,

  i) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních
  limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování
  ovzduší na území obce,

  j) podpůrné aktivity pro omezování emisí na území obce,

  k) základní nástroje programu snižování emisí, a to

  1. technická a technologická opatření,

  2. technickoorganizační opatření,

  3. administrativní opatření,

  4. evidence zdrojů znečišťování ovzduší stacionárních i mobilních,

  5. inventarizace emisí,

  6. schválené zásady spolupráce orgánů obcí s orgány kraje a dalšími
  orgány veřejné správy,

  7. dohody orgánu obce s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší a
  dalšími subjekty,

  8. práce s veřejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi,

  l) finanční zajištění programu,

  m) účast na mezikrajové spolupráci,

  n) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

  o) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

  p) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě
  závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto programu,

  r) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

  s) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

  Příloha 3

  Rozsah a způsob vypracování programu ke zlepšení kvality ovzduší

  1. Způsob vypracování programu

  V případě, že jsou překročeny imisní limity a meze tolerance nebo
  imisní limity, pokud není mez tolerance stanovena u více znečišťujících
  látek, musí být v rámci programu zpracován podprogram pro každou z
  těchto látek. V názvu programu se pak použije výrazu "Integrovaný
  program ke zlepšení kvality ovzduší".

  2. Rozsah programu

  a) Místo překročení limitních hodnot

  - vymezení zóny, popis regionu a další údaje,

  - lokace případných měst (mapa),

  - měřicí stanice (mapa, geografické souřadnice).

  b) Všeobecné informace

  - typ zóny (město, průmyslová nebo zemědělská oblast),

  - odhad rozlohy znečištěných oblastí (v km2) a velikost exponované
  skupiny obyvatelstva, - příslušné klimatické údaje,

  - příslušné topografické údaje,

  - informace o charakteru cílů vyžadujících v dané lokalitě ochranu
  (obyvatelstvo, ekosystémy atd.).

  c) Odpovědné orgány

  - jména a adresy osob odpovědných za vypracování a provádění programu.

  d) Druh posouzení znečištění ovzduší

  - koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech,

  - aktuální koncentrace znečišťujících látek,

  - prostředky použité ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek.

  e) Původ znečištění ovzduší

  -  výčet  hlavních  zdrojů  znečišťování ovzduší doplněný jejich
  geografickým vyznačením,

  - celkové množství emisí v oblasti (t/rok),

  - informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí.

  f) Analýza situace

  - podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší,

  - podrobnosti o možných nápravných opatřeních.

  g) Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před
  zpracováním programu

  - opatření na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která
  mají vztah k dané zóně,

  - hodnocení účinnosti uvedených opatření.

  h) Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší

  - seznam a popis navrhovaných opatření nebo projektů, které jsou
  součástí programu,

  - časový plán implementace opatření,

  - odhad plánovaného zlepšení kvality ovzduší a předpokládaná doba
  potřebná k dosažení těchto cílů,

  - popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší zamýšlených v dlouhodobém
  časovém horizontu.

  i) Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací.

  j) Příloha podle Rozhodnutí Komise 2004/224/ES (neplatí pro místní
  programy).

  k) Programový dodatek podle čl. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) 1260/1999
  o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (neplatí pro místní
  programy).

  Příloha 4

  zrušena

  Příloha 5

  zrušena

  Příloha 6

  zrušena

  Příloha 7

  zrušena

  Příloha 8

  zrušena

  Příloha 9

  Údaje z výpisu celní evidence poskytované ministerstvu celním úřadem

  Celní úřad poskytuje na vyžádání Ministerstva životního prostředí údaje
  z celní evidence, které se týkají vývozu a dovozu regulovaných látek a
  výrobků, které je obsahují, z nových látek a výrobků, které je obsahují
  a látek ovlivňující klimatický systém Země, a to zejména:

  a) obchodní jméno, sídlo a IČO podnikatele nebo jméno, příjmení a
  bydliště fyzické osoby,

  b) země vývozu nebo dovozu,

  c) země konečného určení,

  d) popis každé látky s uvedením jejího názvu podle přímo použitelného
  předpisu Evropských společenství^1a) včetně

  1. Deklarant

  2. Příjemce

  Odesilatel

  3. Nepřímý zástupce

  4. Země odeslání (při dovozu)

  Země určení (při vývozu)

  5. Země obchodní

  6. Kód Kombinované nomenklatury

  7. Povaha látky (ještě nepoužitá, znovuzískaná nebo regenerovaná)

  8. Množství

  9. Datum propuštění

  10. Celní režim

  11. Číslo povolení MŽP.

  Příloha 10

  zrušena

  Příloha 11

  Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích
  zdrojích znečišťování může obec obecně závaznou vyhláškou ve svém
  územním obvodu zakázat
+---------------------------------+-----------------------------+
|Druh paliva           |Poznámka           |
|                 |               |
|Hnědé uhlí energetické      |Jedná se o méně kvalitní   |
|                 |paliva s vyšším obsahem   |
|Lignit              |síry a příměsí dalších    |
|                 |látek, které mají při    |
|Uhelné kaly           |jejich spalování nepříznivý |
|                 |vliv na kvalitu ovzduší   |
|Proplástky            |               |
+---------------------------------+-----------------------------+

  Vybraná ustanovení novel

  Čl.II zákona č. 92/2004 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Fyzické osoby, které se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona již
  podílely na provádění činnosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona č. 86/2002
  Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
  ochraně ovzduší), a které splňují kvalifikační požadavky stanovené v
  prováděcím právním předpisu, sdělí ministerstvu údaje v tomto předpisu
  uvedené do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; pokud
  fyzické osoby údaje v této době nesdělí, pozbývají oprávnění k této
  činnosti.

  Čl. II zákona č. 385/2005 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Provozovatelé malých spalovacích zdrojů, kterým podle § 12 odst. 1
  písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
  dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění účinném ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona nově vznikne povinnost zajišťovat měření
  účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontroly
  spalinových cest, uskuteční první měření do 1 roku ode dne jeho
  účinnosti.

  2. V zónách či aglomeracích, kde jsou krajské úřady a obecní úřady
  povinny vypracovat program ke zlepšení kvality ovzduší, aktualizují
  tyto programy nejpozději do 30. června 2006.

  Čl. II zákona č. 180/2007 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Za kalendářní rok se pro účely plnění povinností stanovených v § 3a
  odst. 1 písm. b), § 3a odst. 3 a 6 považuje období od nabytí účinnosti
  tohoto zákona do 31. prosince 2007.

  § 16 zákona č. 25/2008 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1
  písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
  zákonů (zákon o ochraně ovzduší), které jsou zároveň provozovateli
  povinnými  plnit  ohlašovací  povinnost podle nařízení Evropského
  parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném
  registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
  ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
  některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného
  systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
  poprvé za rok 2009.

  2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1
  písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
  zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění účinném ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému
  plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu
  1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění
  ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok
  2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje
  podle dosavadních právních předpisů.

  Čl. IV zákona č. 25/2008 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Za kalendářní rok se pro účely plnění povinností osobou, která
  dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové
  benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném
  členském státě Evropské unie, stanovených v § 3a odst. 1 písm. a) a b)
  a § 3a odst. 3, 6 a 7 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne
  nabytí  účinnosti tohoto zákona, považuje období ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2008.

  2. Sdělení údajů podle § 3a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
  účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za sdělení
  údajů podle § 3a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu nejvýše 30 dnů ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Čl. II zákona č. 483/2008 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Povolení k zacházení s regulovanými látkami a zápis do registru
  revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení vydané podle
  zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona, se považují za certifikát podle § 31 odst. 1 zákona č. 86/2002
  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to se
  stejnou dobou platnosti a v rozsahu podmínek v nich stanovených.

  2. Pro činnosti instalace, servisu, údržby chladicích a klimatizačních
  zařízení  s  fluorovanými  skleníkovými  plyny  a  znovuzískávání
  fluorovaných skleníkových plynů z chladicích a klimatizačních zařízení
  se do 4. července 2009 povolení k zacházení s regulovanými chladivy,
  vydané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, považuje za certifikát podle § 31 odst. 1
  zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona.

  3. Pro činnosti instalace, servisu, údržby systémů požární ochrany a
  hasicích přístrojů s fluorovanými skleníkovými plyny, kontroly těsnosti
  fluorovaných skleníkových plynů ze systémů požární ochrany a hasicích
  přístrojů a znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze systémů
  požární ochrany a hasicích přístrojů se do 4. července 2009 povolení k
  zacházení s regulovanými hasivy, vydané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve
  znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za
  certifikát podle § 31 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném
  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  4. Pro činnost znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů při
  recyklaci výrobků se do 4. července 2009 povolení ke znovuzískávání
  regulovaných látek při recyklaci výrobků, vydané podle zákona č.
  86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  považuje za certifikát podle § 31 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., ve
  znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  5. Pro činnost kontroly těsnosti fluorovaných skleníkových plynů z
  chladicích a klimatizačních zařízení se do 4. července 2009 zápis do
  registru techniků chladicích a klimatizačních zařízení, který byl
  proveden podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, považuje za certifikát podle § 31 odst. 1
  zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona.

  6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
  podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona.

  7. Osoba, která má povinnost podat zprávu podle § 32 odst. 1 zákona č.
  86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  podá  tuto  zprávu  prostřednictvím  integrovaného systému plnění
  ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok
  2009. Pro ohlašování povinných údajů za rok 2008 se použije způsob
  ohlašování podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  8. Emisní strop podle § 17 odst. 9 nelze stanovit pro zdroje, pro které
  bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné
  obdobné rozhodnutí po 1. lednu 2003 a prokáží, že používají nejlepší
  dostupné techniky.

  Čl. XLIII zákona č. 223/2009 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto
  dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se
  posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  Čl. II zákona č. 172/2010 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Za kalendářní rok 2010 se pro účely splnění povinnosti stanovené v §
  3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje období od 1. ledna 2010 do
  31. května 2010.

  2. Za kalendářní rok 2010 se pro účely splnění povinnosti stanovené v §
  3a odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje období od 1. června 2010
  do 31. prosince 2010.

  3. Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv
  do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti
  dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky
  pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového
  oběhu v jiném členském státě Evropské unie za kalendářní rok podle bodů
  1 a 2 je osoba uvedená v § 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. povinna
  podat místně příslušnému celnímu úřadu k 31. lednu 2011.

  4. Pokud osoba uvedená v § 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. uvede v
  kalendářním roce uvedeném v bodu 1 do volného daňového oběhu na daňovém
  území České republiky pro dopravní účely menší množství biopaliv, než
  je stanoveno v § 3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., nebo v
  pohonných hmotách, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném
  členském státě Evropské unie, dodá na daňové území České republiky
  menší množství biopaliv pro dopravní účely, než je stanoveno v § 3a
  odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., může chybějící množství
  biopaliv převést do plnění povinnosti v kalendářním roce uvedeném v
  bodu 2. V takovém případě se povinnost stanovená v § 3a odst. 1 písm.
  e) a f) zákona č. 86/2002 Sb. v kalendářním roce podle bodu 2 o
  převedené množství navyšuje. Ustanovení § 3a odst. 9 zákona č. 86/2002
  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v
  tomto případě pro kalendářní rok uvedený v bodu 1 nepoužije.

  5. Pokud osoba uvedená v § 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. překročí v
  kalendářním  roce uvedeném v bodu 1 minimální množství biopaliv
  stanovené v § 3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., může toto
  nadměrné množství biopaliv převést do plnění povinnosti v kalendářním
  roce uvedeném v bodu 2. Ustanovení § 3a odst. 3 věty druhé zákona č.
  86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  se v tomto případě nepoužije.

  1) Například Směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se
  normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic
  týkajících se životního prostředí (91/692/EHS), Směrnice Rady 96/62/ES
  ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality ovzduší, Směrnice
  Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o
  spalování odpadů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze
  dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do
  ovzduší z velkých spalovacích zdrojů.

  1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29.
  června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném
  znění.

  1b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17.
  května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.

  Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v
  souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
  stanoví  minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k
  certifikaci  společností  a  pracovníků, pokud jde o chladicí a
  klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované
  skleníkové plyny.

  Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle
  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví
  minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci
  společností a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární
  ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové
  plyny.

  Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle
  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví
  minimální  požadavky  na  certifikaci  pracovníků  provádějících
  znovuzískávání  některých  fluorovaných  skleníkových  plynů  z
  vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání
  této kvalifikace.

  Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle
  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví
  minimální  požadavky  na  certifikaci  pracovníků  provádějících
  znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových
  plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.

  Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle
  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví
  minimální  požadavky  na  certifikaci  pracovníků  provádějících
  znovuzískávání  některých  fluorovaných  skleníkových  plynů  z
  vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání
  této kvalifikace.

  Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle
  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma
  oznámení školicích a certifikačních programů členských států.

  Nařízení Komise(ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se
  podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí
  formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých
  fluorovaných skleníkových plynů.

  Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se
  podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví
  způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení
  obsahujících určité fluorované skleníkové plyny.

  Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v
  souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
  stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů
  požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

  Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v
  souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
  stanoví  standardní  požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních
  chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících
  některé fluorované skleníkové plyny.

  1c) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
  ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  3) Například občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon č. 219/2000 Sb.,
  o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
  znění pozdějších předpisů.

  3a) Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné
  hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a
  monitorování jejich jakosti.

  3b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září
  2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním
  trhu s elektřinou.

  4) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
  pozdějších předpisů.

  4a) § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
  zákonů.

  5) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních
  komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
  zákona č. 307/1999 Sb.

  6) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a
  o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
  změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 241/2000 Sb., o
  hospodářských  opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
  souvisejících zákonů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
  zákonů.

  7a) Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
  pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
  pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.

  7b) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů
  ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových
  zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb.

  Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7c) § 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
  pozdějších předpisů.

  8) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.
  358/1999 Sb.

  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
  znění pozdějších předpisů.

  9) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a
  programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
  změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
  životní prostředí).

  9a) Čl. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června
  1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

  10) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
  zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  10a) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a
  podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality
  ovzduší.

  11) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

  11a) § 7 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami
  na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

  11b) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
  změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
  pozdějších předpisů.

  11c) Kategorie uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 695/2004 Sb., o
  podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o
  změně některých zákonů.

  11d) § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
  o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

  11e) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  12) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon).

  12a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  13)

  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
  předpisů.

  18)  Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
  životního  prostředí  a  integrovaném systému plnění ohlašovacích
  povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

  19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
  změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
  pozdějších předpisů.

  19a) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
  emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

  20) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
  ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
  pozdějších předpisů.

  21) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
  pozdějších předpisů.

  21a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
  změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2002 Sb.

  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  22) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
  pozdějších předpisů.

  23) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování
  znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
  zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

  24) Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí
  ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů.

  *) Vztahuje-li se program na více znečišťujících látek, použije se pro
  základ jeho názvu pojem "Integrovaný národní program snižování emisí" s
  následným vyjmenováním znečišťujících látek nebo jejich stanovených
  skupin, jejichž emise jsou předmětem programu.

  **) Vztahuje se na program na více znečišťujících látek, použije se pro
  základ jeho názvu pojem "Integrovaný krajský program snižování emisí" s
  následným vyjmenováním znečišťujících látek nebo jejich stanovených
  skupin, jejichž emise jsou předmětem programu.

  x) Platí pro prvky a sloučeniny, pro které mají zdroje znečišťování
  stanoveny emisní limity.

 

Datum uveřejnění: 1. června 2002 Poslední změna: 5. června 2010 Počet shlédnutí: 1915