LEGISLATIVA

273/1998 Sb.

Úplné znění vyhlášky MZe ve znění vyhlášky MZe č. 475/2000 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv.


  273/1998 Sb.

  VYHLÁŠKA

  Ministerstva zemědělství

  ze dne 12. listopadu 1998

  o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv

  Změna: 475/2000 Sb.

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. b) zákona č. 156/1998
  Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
  přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
  (zákon o hnojivech):

  Odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných
  přípravků, substrátů a statkových hnojiv

  § 1

  Pro účely této vyhlášky se rozumí

  a) partií takové množství hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných
  rostlinných přípravků, substrátů nebo statkových hnojiv (dále jen
  "výrobky"),  které  svými  vlastnostmi,  označením  a prostorovým
  uspořádáním představuje jednotný celek,

  b)  dílčím  vzorkem takové množství výrobku, které bylo získáno
  jednorázovým odběrem z partie,

  c) souhrnným vzorkem soubor jednotlivých dílčích vzorků odebraných z
  partie,

  d) redukovaným souhrnným vzorkem dílčí množství souhrnného vzorku se
  stejným složením jako souhrnný vzorek,

  e)  konečným vzorkem dílčí množství souhrnného nebo redukovaného
  souhrnného vzorku, které je nezbytné pro zkoušku.

  § 2

  Odběr  vzorků  výrobků  zahrnuje odběr dílčích vzorků, vytvoření
  souhrnných a konečných vzorků, uchovávání a označování konečných vzorků
  včetně vyhotovení protokolu o odběru vzorku.

  § 3

  (1) K odběru vzorků se používají u

  a) tuhých výrobků mechanická zařízení výrobce přímo určená k odběru
  vzorků výrobků, která jsou v pohybu nebo kterými se při odběru vzorku
  pohybuje, a dále vzorkovače, například trubkové, ploché lopatky a
  spirálové vzorkovače, vhodné z hlediska velikosti partie a částic
  výrobku,

  b) kapalných výrobků vzorkovací pumpa, vzorkovací trubice se spodním
  uzávěrem a vzorkovací nádoba.

  (2) K dělení vzorku se používá dělič, výjimečně se vzorek dělí
  kvartací.

  (3) Pomůcky pro odběr vzorků nemohou být z materiálu, který by ovlivnil
  kvalitu vzorku výrobku.

  § 4

  (1) Je-li partie tak velká nebo uložena takovým způsobem, že z ní není
  možné odebrat jednotlivé dílčí vzorky, pak se za partii považuje jen ta
  její část, která umožní odběr dílčích vzorků.

  (2) U výrobků určených pouze k užití spotřebiteli^1) se za partii
  považuje obsah jednoho originálního balení, který současně představuje
  souhrnný vzorek. V případě, že nepostačuje hmotnost obsahu balení,
  odebere se takový počet balení, aby byl splněn požadavek hmotnosti
  konečného vzorku.

  § 5

  (1) Hmotnost dílčího vzorku odebraného z volně ložených výrobků,
  balených výrobků s hmotností obsahu nad 50 kg nebo objemu nad 50 l musí
  být minimálně 200 g s výjimkou dílčího vzorku odebraného mechanickým
  zařízením z pohybujícího se výrobku.

  (2) Minimální počet dílčích vzorků podle velikosti partie a druhu
  výrobku je uveden v příloze č. 1.

  (3) Z dílčích vzorků odebraných z jedné partie se vytvoří jeden
  souhrnný vzorek. Týmž způsobem se vytvoří 2 souhrnné vzorky, pokud se u
  výrobků, které se skládají z více než 1 součásti určující typ a mají
  sklon k porušení směsi, použije k odběru vzorku trubkový vzorkovač.

  (4) Souhrnný vzorek se redukuje na konečnou maximální hmotnost 4 kg.
  Hmotnost souhrnného vzorku jednosložkových výrobků typu dusičnanu
  amonného s obsahem dusičnanového dusíku vyšším než 28%, u kterého se
  současně provádějí zkoušky výbušnosti, je maximálně 75 kg.

  § 6

  (1) Z každého souhrnného vzorku nebo z každého redukovaného souhrnného
  vzorku se vytvoří minimálně 3 konečné vzorky.

  (2) Hmotnost konečného vzorku tuhých výrobků je minimálně 1 kg,
  kapalných výrobků minimálně 500 g.

  (3) U balení a nádob s obsahem do 1 kg představuje obsah balení nebo
  jejich soubor konečný vzorek.

  (4) Hmotnost konečného vzorku jednosložkových výrobků typu dusičnanu
  amonného s obsahem dusičnanového dusíku vyšším než 28%, u kterého se
  současně provádějí zkoušky výbušnosti, je maximálně 25 kg.

  § 7

  (1) Pomůcky pro odběr vzorků, pracovní plochy a sběrné nádoby pro odběr
  vzorků musí být čisté a suché.

  (2) Dílčí vzorky se odebírají náhodně z celé partie. Hmotnost nebo
  objem odebraných dílčích vzorků je přibližně stejný.

  (3) Partie tuhých výrobků nebalených nebo v obalech o hmotnosti obsahu
  přes 100 kg se pomyslně rozdělí na přibližně stejné části a z každé se
  odebere nejméně 1 dílčí vzorek.

  (4) Z vybraného balení tuhého výrobku o hmotnosti obsahu 100 kg a méně
  se odebere trubkovým vzorkovačem dílčí vzorek nebo se získá opakovaným
  dělením celého obsahu balení na děliči.

  (5) Z kapalného výrobku se dílčí vzorek odebere po rozmíchání, z
  emulzí, suspenzí a kašovitých směsí pouze z proudu tekoucího výrobku.

  (6) Jestliže obsahuje souhrnný vzorek shluky, rozmačkají se odděleně a
  opět se spojí se souhrnným vzorkem. Ke stanovení velikosti částic se
  použije původní souhrnný vzorek.

  (7) Konečné vzorky se uchovávají po dobu 6 měsíců od vyhotovení
  protokolu  o  odběru  vzorku  v  čistých,  suchých,  vlhkost
  nepropouštějících, vzduchotěsných a uzavíratelných obalech vyrobených z
  materiálů, které neovlivní jejich kvalitu. Po uzavření obalu se uzávěr
  opatří plombou, pečetí, uzavíracími páskami nebo kombinací těchto
  prostředků tak, aby nebylo možné obal otevřít bez poškození tohoto
  jištění. K obalu se též pevně připojuje označení konečného vzorku s
  nejméně těmito údaji:

  a) názvem a druhem výrobku,

  b) jménem a příjmením (dále jen "jméno"), bydlištěm a případně
  identifikačním číslem fyzické osoby nebo obchodním jménem, sídlem a
  případně identifikačním číslem právnické osoby, která výrobek dodala,
  dovezla nebo vyrobila,

  c)  názvem a adresou Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
  zemědělského (dále jen "ústav"), popřípadě jménem zaměstnance, který
  vzorek odebral,

  d) datem odběru vzorku a místem, kde byl odebrán,

  e) číslem protokolu o odběru vzorku.

  (8) Konečné vzorky uchovává ústav. Ústav ke každému konečnému vzorku
  vyhotovuje protokol o odběru vzorku, který obsahuje tyto údaje:

  a) jméno, bydliště a případně identifikační číslo fyzické osoby nebo
  obchodní jméno, sídlo a případně identifikační číslo právnické osoby,
  která dodala, dovezla nebo vyrobila výrobek, z něhož byl odebrán
  vzorek,

  b) název a druh výrobku, ze kterého byl odebrán vzorek,

  c) velikost a druh partie, obsah jednotlivých součástí výrobku, formy
  živin a jejich rozpustnost,

  d) název a adresu ústavu, popřípadě jméno zaměstnance ústavu, který
  vzorek odebral,

  e) místo a datum odběru vzorku,

  f) druh balení a skladování,

  g) číslo objednávky nebo číslo vyúčtování objednávky, případně označení
  dopravního prostředku, ze kterého byl vzorek odebrán,

  h) důležité skutečnosti zjištěné při odběru vzorku, jména a podpisy
  odpovědných osob,

  i) číslo protokolu.

  Chemické rozbory, biologické zkoušky a testy

  § 8

  Chemické rozbory výrobků se provádějí postupy uvedenými v příloze č. 2.

  § 9

  (1) Biologické zkoušky a testy provádí ústav na poli, ve skleníku,
  vegetační hale nebo v laboratoři.

  (2) Biologické zkoušky a testy se provádějí tak, že

  a) výrobek se ověřuje na plodinách, pro které je určen,

  b) z charakteru a deklarovaného způsobu použití výrobku se odvozuje
  výběr druhu zkoušky a stanoviště, délka ověřování, varianty zkoušení a
  hodnocené parametry,

  c) do biologických zkoušek se vždy zařazuje nejméně 1 kontrolní
  srovnávací varianta,

  d)  v  biologických zkouškách mají ověřované varianty nejméně 4
  opakování.

  (3) Mikrobiologické zkoušky se provádějí metodami uvedenými v příloze
  č. 3.

  § 10

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

  Ministr:

  Ing. Fencl v. r.

  Příl.1

  Minimální počty dílčích vzorků podle druhu výrobku a velikosti partie
+------------------------------------+----------------------------------+
|  druh výrobku a velikost partie  |  minimální počet dílčích vzorků |
|                                    |
|               TUHÉ VÝROBKY              |
|          volně ložené tuhé výrobky nad 100 kg        |
|                                    |
|                  |      počet vzorků     |
+------------------------------------+----------------------------------+
|partie do 2,5 t           |         7        |
|partie od 2,5 do 80 t        | druhá odmocnina z dvacetinásobku|
|                  |       hmotnosti      |
|                  | partie v tunách, zaokrouhleno na|
|                  |       celá čísla      |
|partie nad 80 t           |         40        |
|                                    |
|       balené tuhé výrobky v obalech do obsahu 100 kg      |
|                                    |
| balení s obsahem větším než 1 kg |      počet balení     |
+------------------------------------+----------------------------------+
|do 4 kusů              |        všechna      |
|5 až 16 kusů            |         4        |
|17 až 400 kusů           |  druhá odmocnina z počtu balení,|
|                  |   zaokrouhleno na celá čísla  |
|nad 400 kusů            |         20        |
+------------------------------------+----------------------------------+
|  balení s obsahem do 1 kg    |                 |
|                  |         4        |
|                                    |
|               KAPALNÉ VÝROBKY             |
|      volně ložené kapalné výrobky v cisternách nad100 kg     |
|                                    |
|                  |      počet vzorků     |
+------------------------------------+----------------------------------+
|partie do 2,5 t           |         7        |
|partie od 2,5 do 80 t        | druhá odmocnina z dvacetinásobku|
|                  |       hmotnosti      |
|                  | partie v tunách, zaokrouhleno na|
|                  |       celá čísla      |
|partie nad 80 t           |         40        |
|                                    |
|      balené kapalné výrobky v nádobách do obsahu 100 kg     |
|                                    |
| nádoby s obsahem větším než 1 kg |       počet nádob     |
+------------------------------------+----------------------------------+
|do 4 kusů              |        všechny      |
|5 až 16 kusů            |         4        |
|17 až 400 kusů           |  druhá odmocnina z počtu nádob, |
|                  |   zaokrouhleno na celá čísla  |
|nad 400 kusů            |         20        |
+------------------------------------+----------------------------------+
|   nádoby s obsahem do 1 kg   |                 |
|                  |         4        |
+------------------------------------+----------------------------------+

  Příl.2

  Postupy chemických rozborů

  1.

  Příprava vzorků k analýze

  Úprava konečného vzorku dodaného do laboratoře je sled operací,
  nejčastěji prosévání, rozmělňování a homogenizace, který se provádí
  tak, aby

  a) i nejmenší navážka, předpokládaná analytickými metodami, byla
  reprezentativní pro konečný vzorek,

  b) při úpravě nebyla zrnitost hnojiva změněna natolik, že by tím byla
  znatelně ovlivněna rozpustnost v různých vyluhovacích činidlech.

  2.

  Dusík

  2.1. Stanovení amonného dusíku

  2.1.1 Stanovení amonného dusíku destilační metodou

  Amoniak se vytěsní nadbytečným hydroxidem sodným, destiluje se a váže
  ve známém objemu odměrného roztoku kyseliny sírové, jejíž nadbytek se
  stanoví titrací odměrným roztokem hydroxidu sodného.

  2.1.2 Stanovení amonného dusíku formaldehydovou metodou Amonné ionty ve
  vodném  roztoku se reakcí s formaldehydem převedou na prakticky
  neutrální  hexamethylentetramin,  při čemž se uvolní ekvivalentní
  množství oxoniových iontů. Ty se přímo stanoví titrací odměrným
  roztokem hydroxidu sodného na fenolftalein.

  2.2. Stanovení amonného a dusičnanového dusíku podle Devardy

  Dusičnany  a eventuálně přítomné dusitany se v silně alkalickém
  prostředí redukují vodíkem ve stavu zrodu, vznikajícím reakcí Devardovy
  slitiny s hydroxidem sodným. Vzniklý amoniak se spolu s původně
  přítomným vydestiluje a váže ve známém objemu odměrného roztoku
  kyseliny sírové, jejíž nadbytek se stanoví titrací odměrným roztokem
  hydroxidu sodného.

  2.3. Stanovení celkového dusíku (sumy anorganicky a organicky vázaného
  dusíku)

  2.3.1 Stanovení celkového dusíku v dusíkatém vápně bez dusičnanů

  Vzorek se rozloží Kjeldahlovou metodou varem s kyselinou sírovou za
  přítomnosti měďnatého katalyzátoru. Ze vzniklého síranu amonného se
  amoniak vytěsní hydroxidem sodným a vydestiluje se do známého objemu
  odměrného roztoku kyseliny sírové, jejíž nadbytek se stanoví titrací
  odměrným roztokem hydroxidu sodného.

  2.3.2 Stanovení celkového dusíku v dusíkatém vápně s dusičnany

  Nejprve se kovovým železem (v prášku) a chloridem cínatým zredukují
  dusičnany na amoniak a vzorek se dále rozloží Kjeldahlovou metodou jako
  v odst. 2.3.1.

  2.3.3 Stanovení celkového dusíku v močovině

  Dusík z močoviny se varem vzorku s kyselinou sírovou převede na amonný,
  ten se z alkalického prostředí vydestiluje do známého objemu odměrného
  roztoku kyseliny sírové a její nadbytek se stanoví titrací odměrným
  roztokem hydroxidu sodného.

  2.4. Stanovení kyanamidového dusíku

  Kyanamid se z roztoku srazí jako stříbrná sůl, která se rozloží
  Kjeldahlovou metodou a dusík se stanoví jako v odst. 2.3.1.

  2.5. Stanovení biuretu v močovině

  Biuret  tvoří  v  alkalickém  prostředí  za  přítomnosti  vinanu
  sodnodraselného s dvojmocnou mědí modrofialový vodorozpustný komplex,
  jehož absorbance se měří při vlnové délce 546 nm.

  2.6. Stanovení různých forem dusíku vedle sebe

  Stanovení různých forem dusíku vedle sebe v hnojivech s amonným,
  dusičnanovým, močovinovým a kyanamidovým dusíkem.

  2.6.1 Rozpustný a nerozpustný dusík (suma)

  Stanovení se provádí pouze tehdy, je-li z výše uvedených forem dusíku
  přítomen též kyanamid.

  2.6.1.1  Za nepřítomnosti dusičnanů se vzorek přímo mineralizuje
  Kjeldahlovým rozkladem.

  2.6.1.2 Za přítomnosti dusičnanů se vzorek mineralizuje Kjeldahlovým
  rozkladem až po redukci práškovým železem a chloridem cínatým.

  Poznámka:

  Z hnojiv se vodou při teplotě místnosti vyluhuje amonný, dusičnanový a
  močovinový dusík (včetně biuretu), kyanamid vápenatý se hydrolýzuje (na
  Ca(HCN2)2) a nerozpuštěné zbývají močovino-aldehydické kondenzáty.
  Zjistí-li se při rozboru obsah nerozpustného dusíku vyšší než 0,5 %,
  lze soudit na přítomnost močovino-aldehydických kondenzátů popř. jiných
  forem nerozpustného dusíku. Pro tento případ je popsaný analytický
  postup bez úprav nevhodný.

  2.6.2 Rozpustné formy dusíku

  V různých podílech jediného roztoku vzorku se stanoví:

  2.6.2.1 rozpustný celkový dusík

  2.6.2.1.1 za nepřítomnosti dusičnanů přímým rozkladem podle Kjeldahla

  2.6.2.1.2 za přítomnosti dusičnanů v alikvotním podílu roztoku předem
  zredukovaného podle Ulsche (práškovým železem v kyselém prostředí)
  rozkladem podle Kjeldahla. V obou případech se vzniklý amoniak stanoví
  destilační metodou 2.1.1.

  2.6.2.2 rozpustný celkový dusík bez dusičnanového dusíku Kjeldahlovým
  rozkladem  po  odstranění dusičnanů síranem železnatým v kyselém
  prostředí. Vzniklý amoniak se stanoví destilační metodou 2.1.1.

  2.6.2.3 dusičnanový dusík z rozdílu:

  2.6.2.3.1 za nepřítomnosti kyanamidu vápenatého rozdíl mezi 2.6.2.1.2 a
  2.6.2.2 nebo mezi 2.6.2.1.2 (rozpustný celkový dusík) a sumou amonného
  a močovinového dusíku (2.6.2.4 + 2.6.2.5),

  2.6.2.3.2 za přítomnosti kyanamidu vápenatého rozdíl mezi 2.6.2.1.2 a
  2.6.2.2 nebo mezi 2.6.2.1.2 a sumou (2.6.2.4 + 2.6.2.5 + 2.6.2.6).

  2.6.2.4 amonný dusík

  2.6.2.4.1  za  přítomnosti  samotného  amonného  nebo amonného a
  dusičnanového dusíku použitím destilační metody 2.1.1.

  2.6.2.4.2  za  přítomnosti močovinového nebo kyanamidového dusíku
  vytěsněním amoniaku za chladu ze slabě alkalického prostředí proháněním
  vzduchem. Amoniak se váže ve známém objemu odměrného roztoku kyseliny
  sírové a stanoví jako při destilační metodě 2.1.1.

  2.6.2.5 močovinový dusík

  buď

  2.6.2.5.1 přeměnou močoviny pomocí ureázy na amoniak, který se titruje
  odměrným roztokem kyseliny chlorovodíkové,

  nebo

  2.6.2.5.2 vážkově xanthydrolem; biuret se rovněž sráží, avšak může se
  bez velké chyby ztotožnit s močovinovým dusíkem, protože jeho absolutní
  obsah ve vícesložkových hnojivech je zpravidla malý,

  nebo

  2.6.2.5.3 výpočtem z rozdílů podle tabulky:
----------------------------------------------------------------------------------
         -      +      2-
případ   N - NO3   N - NH4   N - CN2   N - CO(NH2)2

----------------------------------------------------------------------------------
 1    nepřítomen přítomen  přítomen  (2.6.2.1.1) - (2.6.2.4.2 + 2.6.2.6)
----------------------------------------------------------------------------------
 2    přítomen  přítomen  přítomen  (2.6.2.2) - (2.6.2.4.2 + 2.6.2.6)
----------------------------------------------------------------------------------
 3    nepřítomen přítomen  nepřítomen (2.6.2.1.1) - (2.6.2.4.2)
----------------------------------------------------------------------------------
 4    přítomen  přítomen  nepřítomen (2.6.2.2) - (2.6.2.4.2)
----------------------------------------------------------------------------------

  2.6.2.6 kyanamidový dusík srážením jako stříbrná sůl a stanovením
  dusíku ve sraženině podle Kjeldahla.

  2.6.3 Stanovení různých forem dusíku vedle sebe v hnojivech s amonným,
  dusičnanovým a močovinovým dusíkem

  V různých podílech jediného roztoku vzorku se stanoví:

  2.6.3.1 celkový dusík:

  2.6.3.1.1. za nepřítomnosti dusičnanů přímým rozkladem podle Kjeldahla,

  2.6.3.1.2. za přítomnosti dusičnanů v alikvotním podílu roztoku předem
  zredukovaného podle Ulsche (práškovým železem v kyselém prostředí)
  rozkladem podle Kjeldahla.

  V obou případech se vzniklý amoniak stanoví destilační metodou 2.1.1.

  2.6.3.2 celkový dusík bez dusičnanového dusíku Kjeldahlovým rozkladem
  po odstranění dusičnanů síranem železnatým v kyselém prostředí. Vzniklý
  amoniak se stanoví destilační metodou 2.1.1.

  2.6.3.3 dusičnanový dusík z rozdílu mezi 2.6.3.1.2 a 2.6.3.2 nebo mezi
  2.6.3.1.2 a sumou rozpustného amonného a močovinového dusíku (2.6.3.4 +
  2.6.3.5).

  2.6.3.4 amonný dusík vytěsněním amoniaku za chladu ze slabě alkalického
  prostředí proháněním vzduchem. Amoniak se váže ve známém objemu
  odměrného roztoku kyseliny sírové a stanoví jako při destilační metodě
  2.1.1.

  2.6.3.5 močovinový dusík

  buď

  2.6.3.5.1 přeměnou močoviny pomocí ureázy na amoniak, který se titruje
  odměrným roztokem kyseliny chlorovodíkové,

  nebo

  2.6.3.5.2 vážkově xanthydrolem; biuret se rovněž sráží, avšak může se
  bez velké chyby ztotožnit s močovinovým dusíkem, protože jeho absolutní
  obsah ve vícesložkových hnojivech je zpravidla malý,

  nebo

  2.6.3.5.3 výpočtem z rozdílů podle tabulky:
------------------------------------------------------------------
         -         +
případ   N - NO3      N - NH4   N - CO(NH2)2
------------------------------------------------------------------
 1    nepřítomen    přítomen  (2.6.3.1.1) - (2.6.3.4)
------------------------------------------------------------------
 2    přítomen     přítomen  (2.6.3.2) - (2.6.3.4)
------------------------------------------------------------------

  2.7. Stanovení močovinového (amidického) dusíku fotometrickou metodou

  Močovina reaguje v kyselém prostředí s 4-dimethylaminobenzaldehydem za
  vzniku žlutě zbarveného kondenzačního produktu, jehož absorbance se
  měří při vlnové délce 420 nm. Metoda je určena pro selektivní stanovení
  močovinového  (amidického) dusíku v jednoduchých i vícesložkových
  hnojivech. Nelze ji použít pro hnojiva obsahující nebo uvolňující
  látky,   které   rovněž   tvoří   barevné   sloučeniny   s
  4-dimethylaminobenzaldehydem,  jako  např.  kyanamid, thiomočovina,
  primární a sekundární aromatické aminy, hydrazin a deriváty s jednou
  volnou aminoskupinou, semikarbazidy.

  2.8. Stanovení celkového dusíku podle Jodlbauera

  Dusičnany v prostředí kyseliny sírové nitrují fenol na p-nitrofenol,
  který se následně pomocí zinku redukuje na p-aminofenol. Ten se spolu s
  organickou  složkou  vzorku  rozloží vroucí kyselinou sírovou za
  přítomnosti  katalyzátoru,  při  čemž  se organicky vázaný dusík
  zmineralizuje. Vzniklý amonný dusík se spolu s původně přítomným
  amonným dusíkem po alkalizaci vydestiluje jako amoniak do známého
  objemu odměrného roztoku kyseliny sírové. Její nadbytek se zjistí
  titrací odměrným roztokem hydroxidu sodného.

  3.

  Fosfor

  3.1. Metody rozkladu a vyluhování fosforečnanů

  3.1.1 Rozklad minerálními kyselinami

  Vzorek se rozloží varem se směsí kyseliny sírové a dusičné a veškerá
  kyselina fosforečná se tak převede do roztoku. Metoda je určena pro
  rozklad vzorků přírodních fosfátů a hnojiv s obsahem fosforu, pokud
  neobsahují větší množství organických látek.

  3.1.2 Vyluhování fosforečnanů rozpustných v kyselině mravenčí (2%)

  Fosforečnany se ze vzorku vyluhují roztokem kyseliny mravenčí (2%). Při
  tom se vylouží fosforečnany především z rozpadavých zemitých surových
  fosfátů, zatímco "tvrdé" surové fosfáty se nevyluhují.

  3.1.3 Vyluhování fosforečnanů rozpustných v kyselině citronové (2%)

  Fosforečnany se ze vzorku vyluhují roztokem kyseliny citronové (2%).
  Metoda je určena především pro hnojiva typu Thomasovy moučky nebo
  směsi, které ji obsahují.

  3.1.4  Vyluhování  fosforečnanů  rozpustných v neutrálním roztoku
  citronanu amonného

  Fosforečnany se ze vzorku vyluhují za předepsaných podmínek při 65 st.
  C neutrálním (pH = 7,0) roztokem citronanu amonného.

  3.1.5 Vyluhování fosforečnanů rozpustných v zásaditém roztoku citronanu
  amonného

  3.1.5.1 Vyluhování podle Petermanna při 65 st. C

  Fosforečnany se ze vzorku vyluhují při 65 st. C zásaditým roztokem
  citronanu amonného podle Petermanna za přesně stanovených podmínek.
  Metodou  se  vyluhuje především dihydrát hydrogen - fosforečnanu
  vápenatého (CaHPO4.2H2O).

  3.1.5.2 Vyluhování podle Petermanna při teplotě místnosti

  Fosforečnany se ze vzorku vyluhují při cca 20 st. C zásaditým roztokem
  citronanu amonného podle Petermanna za přesně stanovených podmínek.
  Metoda je určena především pro termofosfáty resp. termicky zpracované
  fosfáty.

  3.1.5.3 Vyluhování podle Joulieho

  Fosforečnany se ze vzorku vyluhují při cca 20 st. C zásaditým roztokem
  citronanu  amonného  předepsaného  složení  (příp.  s  obsahem
  8-hydroxychinolinu k vázání nadbytku hořčíku) za přesně stanovených
  podmínek. Metoda je určena pro vyluhování fosforu vázaného ve formě
  fosforečnanu hlinitovápenatého.

  3.1.6 Vyluhování fosforečnanů rozpustných ve vodě

  Fosforečnany se ze vzorku vyluhují vodou při cca 20 st. C za přesně
  stanovených podmínek. Metoda je určena pro jednosložková i vícesložková
  hnojiva obsahující fosforečnany rozpustné ve vodě.

  3.2. Metody stanovení fosforečnanů ve výluzích

  3.2.1 Vážkové stanovení jako fosfomolibdenan chinolinu

  Metoda je použitelná pro všechny rozkladné roztoky a výluhy, získané
  podle odst. 3.1., obsahující fosfor ve formě jednoduchých fosforečnanů.
  Eventuálně přítomné polyfosforečnany se musí předem hydrolyzovat. Z
  roztoku  okyseleného  kyselinou dusičnou se činidlem, obsahujícím
  molybdenan sodný nebo amonný, kyselinou citronovou, chinolin, kyselinu
  dusičnou  a  aceton,  za  předepsaných  podmínek  vysráží  žlutý
  molybdátofosforečnan chinolinia. Sraženina se odfiltruje skleněným
  filtračním kelímkem, promyje, suší při 250 st. C a váží. Při dodržení
  všech podmínek obsahuje 3,207 % P2O5. Stanovení neruší látky obvykle
  přítomné v roztoku, jako minerální a organické kyseliny, rozpustné
  křemičitany aj.

  3.2.2 Fotometrické stanovení jako molybdenová modř

  Metoda je určena především pro stanovení nízkých obsahů fosforu v
  organických hnojivech popř. i v jiných produktech. Zbytek vzorku po
  spálení (popel) se za horka vylouží kyselinou chlorovodíkovou a
  filtrací se oddělí nerozpustný zbytek a kyselina křemičitá. Ve filtrátu
  se   fotometricky   stanoví  fosforečnan  po  převedení  na
  molybdátofosforečnan a redukci v něm vázaného molybdenu na molybdenovou
  modř metolem v siřičitanovém prostředí, jejíž absorbance se měří.

  3.2.3 Stanovení volné kyseliny fosforečné

  Alikvotní podíl vodního výluhu hnojiva se titruje odměrným roztokem
  hydroxidu sodného na indikátor dimethylovou žluť do žlutého zbarvení.
  Zjištěná acidita se považuje za kyselinu fosforečnou titrovanou do
  prvního stupně a vyjadřuje se jako volná kyselina fosforečná. Ke
  zvýšení přesnosti se zbarvení titrovaného roztoku srovnává se zbarvením
  roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného se stejným množstvím indikátoru.
  Metoda  je  určena  pro  stanovení  volné kyseliny fosforečné v
  superfosfátech.

  4.

  Draslík

  4.1. Metody vyluhování draslíku

  4.1.1 Vyluhování draslíku rozpustného v kyselině

  Draslík  se  ze  vzorku  vyluhuje  varem  se zředěnou kyselinou
  chlorovodíkovou 15 minut. V čirém roztoku se stanoví draslík. Metoda je
  určena jednak pro minerální tuhá hnojiva s draslíkem uvolnitelným
  minerálními  kyselinami, jednak pro různé pomocné látky převážně
  anorganického charakteru.

  4.1.2 Vyluhování draslíku rozpustného ve vodě

  Vodorozpustný draslík se uvede do roztoku varem vzorku s destilovanou
  vodou 30 minut. V čirém roztoku se stanoví draslík. Metoda je určena
  pro minerální tuhá, roztoková a suspenzní hnojiva.

  4.2. Metody stanovení draslíku ve výluzích

  4.2.1 Vážkové stanovení jako tetrafenylboritan draselný

  Z alikvotního podílu zkušebního roztoku se předem odstraní rušivý vliv
  příp. přítomného kyanamidu oxidací bromovou vodou, organických látek
  aktivním uhlím, nadbytku amonných solí vytěsněním amoniaku varem
  zalkalizovaného roztoku, vázáním rušivých kationtů dihydrátem disodné
  soli  kyseliny  ethylendiamintetraoctové  a zbytku amonných iontů
  formaldehydem. Pak se draslík za tepla ze slabě zásaditého prostředí
  sráží roztokem tetrafenylboritanu sodného a sraženina se po ochlazení
  odfiltruje skleněným filtračním kelímkem, promyje, suší při 120 st. C a
  váží. Metoda je vhodná pro všechny výluhy hnojiv, pokud neobsahují
  nadměrné množství organických látek, neodstranitelných aktivním uhlím.

  4.2.2 Stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie

  Metoda  je  určena především pro stanovení celkového draslíku v
  organominerálních a organických hnojivech (včetně statkových). Vzorek
  se spálí při 450 st. C a popel se rozloží zředěnou kyselinou
  chlorovodíkovou. Po oddělení nerozpustného zbytku a kyseliny křemičité
  se v roztoku stanoví draslík metodou atomové absorpční spektrometrie.
  Připouští  se též stanovení metodou atomové emisní spektrometrie
  (plamenové fotometrie nebo ICP).

  5.

  Vápník a hořčík

  5.1. Metody rozkladu a vyluhování vápníku a hořčíku

  5.1.1 Rozklad kyselinou chlorovodíkovou

  Vzorek se rozloží odpařením se zředěnou (1+1) kyselinou chlorovodíkovou
  k suchu a případnou oxidací organických látek několika kapkami kyseliny
  dusičné a nerozpustný zbytek s vyloučenou kyselinou křemičitou se
  odfiltrují. Ve filtrátu se po oddělení seskvioxidů stanoví vápník a
  hořčík komplexometrickou titrací jednak na fluorexon (calcein), jednak
  na eriochromovou čerň T. Metoda je určena pro materiály vyrobené mletím
  přírodních hmot (vápence, dolomity) nebo jejich termickým zpracováním
  (vápna všech typů) popř. i jiné hmoty s převládající uhličitanovou nebo
  oxidovou resp. hydroxidovou vazbou vápníku a hořčíku a dále se
  silikátovou vazbou typu hutnických strusek.

  5.1.2 Vyluhování celkového vápníku a hořčíku kyselinou chlorovodíkovou

  Navážka  vzorku  se  30 minut vaří se zředěnou (1+1) kyselinou
  chlorovodíkovou. Po zředění, ochlazení a doplnění po značku se roztok
  filtruje. Čirý filtrát se použije ke stanovení. Metoda je určena pro
  vzorky obsahující vápník především ve formě síranů v různém stupni
  hydratace. Navážka se řídí podle obsahu vápníku a síranů ve vzorku.

  5.1.3 Vyluhování vápníku nebo hořčíku rozpustného ve vodě

  Navážka vzorku se 30 minut vaří s destilovanou vodou. Po zředění,
  ochlazení a doplnění po značku se roztok filtruje. Čirý filtrát se
  použije ke stanovení. Metoda je určena pro hnojiva, u kterých je v
  tabulce typových hnojiv předepsán obsah vápníku nebo hořčíku ve
  vodorozpustné formě. Navážka se řídí podle obsahu vápníku a síranů.

  5.2. Metody stanovení vápníku a hořčíku ve výluzích

  5.2.1 Komplexometrické stanovení vápníku a hořčíku

  Alikvotní podíly roztoků získaných metodami 5.1.1., 5.1.2. nebo 5.1.3.
  se   titrují   odměrným   roztokem  disodné  soli  kyseliny
  ethylendiamintetraoctové jednak na indikátor fluorexon (calcein) v
  silně alkalickém prostředí pH > 12 (samotný vápník), jednak při pH 10,5
  +/- 0,1 na indikátor eriochromčerň T (suma vápníku a hořčíku).
  Odečtením obou spotřeb se zjistí spotřeba odměrného roztoku EDTA na
  hořčík. Rušivé kovové ionty se maskují kyanidem draselným.

  5.2.2  Stanovení  vápníku nebo hořčíku metodou atomové absorpční
  spektrometrie

  Vápník nebo hořčík se ve výluzích, při obsahu do 10 % CaO nebo MgO ve
  vzorku, po příslušném zředění do rozpětí kalibrační křivky pro použitý
  přístroj a podmínky měření stanoví metodou AAS nebo též ICP-AES.

  5.2.3 Stanovení vápníku manganometricky po vyloučení jako šťavelan

  Z alikvotního podílu výluhu se vápník vysráží jako šťavelan vápenatý.
  Ten se po odfiltrování skleněným filtračním kelímkem a promytí rozpustí
  ve zředěné kyselině sírové a uvolněná kyselina šťavelová se titruje
  odměrným roztokem manganistanu draselného. Metoda je vhodná pro obsahy
  CaO ve vzorku vyšší než 10 %.

  6.

  Sodík

  6.1. Metody vyluhování sodíku

  6.1.1 Vyluhování celkového sodíku kyselinou chlorovodíkovou

  Sodík se ze vzorku vyluhuje varem se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou
  stejným způsobem, jako při metodě 5.1.2. Čirý filtrát se použije ke
  stanovení.

  6.1.2 Vyluhování sodíku rozpustného ve vodě

  Sodík se ze vzorku vyluhuje varem s destilovanou vodou stejným
  způsobem, jako při metodě 5.1.3. Čirý filtrát se použije ke stanovení.

  6.2. Stanovení sodíku metodou plamenové fotometrie

  Sodík se po případném zředění alikvotního podílu ve výluhu 6.1.1. nebo
  6.1.2. do rozpětí kalibrační křivky pro použitý přístroj a podmínky
  měření stanoví atomovou emisní spektrometrií, popř. ICP-AES. Připouští
  se stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie.

  7.

  Síra

  7.1. Metody vyluhování síry v různých formách

  7.1.1 Vyluhování celkové síranové síry

  Sírany se ze vzorku vyluhují 30 minut varem se zředěnou (1+1) kyselinou
  chlorovodíkovou. V alikvotním podílu čirého filtrátu se stanoví sírany.
  Navážka vzorku se řídí podle obsahu síranů a vápníku.

  7.1.2 Vyluhování různých forem celkové síry

  Metoda je určena pro hnojiva obsahující síru ve formě elementární,
  thiosíranové, siřičitanové popř. síranové. Varem vzorku s roztokem
  hydroxidu sodného se v silně alkalickém prostředí elementární síra
  převede na polysulfidickou a thiosíranovou, která se s případně
  přítomným siřičitanem v následujícím kroku zoxiduje peroxidem vodíku na
  síran. V celém čirém filtrátu nebo v alikvotním podílu se stanoví
  sírany.

  7.1.3 Vyluhování vodorozpustné síranové síry

  Vodorozpustné  sírany  se  ze vzorku 30 minut vyluhují varem s
  destilovanou vodou. Po zředění, ochlazení a doplnění po značku se
  roztok filtruje a v alikvotním podílu filtrátu se stanoví sírany.

  7.1.4 Vyluhování různých forem vodorozpustné síry

  Metoda je určena pro hnojiva obsahující vodorozpustnou síru ve formě
  thiosíranu, siřičitanu popř. síranu. Vzorek se za chladu třepe 30 minut
  s destilovanou vodou. V alikvotním podílu čirého filtrátu se po
  alkalizaci za varu peroxidem vodíku zoxiduje thiosíran a siřičitan na
  síran, který se po okyselení spolu s původně přítomným síranem stanoví.

  7.2. Vážkové stanovení síry ve výluzích

  Ve výluzích získaných metodami 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 nebo 7.1.4 se buď v
  celém objemu nebo v alikvotním podílu v kyselém prostředí chloridem
  barnatým sráží síran barnatý, který se odfiltruje, žíhá a váží.

  7.3. Stanovení elementární síry

  Elementární síra se ze vzorku extrahuje v Soxhletově extraktoru
  sirouhlíkem. Extrahovaná síra se stanoví vážením. Podle potřeby se
  kontroluje čistota získané a vážené síry sublimací a vážením zbytku.

  8.

  Chlor

  8.1. Stanovení chloridů za nepřítomnosti organických látek

  Chloridy vyloužené ze vzorků vodou se stanoví podle Volharda. Srážejí
  se  přebytkem  odměrného  roztoku dusičnanu stříbrného v kyselém
  prostředí. Přebytek se titruje odměrným roztokem thiokyanatanu amonného
  v přítomnosti síranu železito-amonného.

  9.

  Stopové prvky

  9.1. Stanovení stopových prvků při obsahu nejvýše 10 %

  9.1.1 Vyluhování:

  9.1.1.1 Vyluhování celkového obsahu stopových prvků

  Stopové  prvky  se  ze vzorku vylouží vroucí zředěnou kyselinou
  chlorovodíkovou za přesně stanovených podmínek.

  9.1.1.2 Vyluhování vodorozpustných forem stopových prvků

  Stopové prvky se ze vzorku vylouží vodou cca 20 st. C teplou za přesně
  stanovených podmínek.

  9.1.2 Stanovení stopových prvků ve výluzích:

  9.1.2.1 Stanovení manganu, mědi, kobaltu, zinku a železa metodou
  atomové absorpční spektrometrie

  Výluhy  se  po případném omezení rušivých vlivů zředí tak, aby
  koncentrace stanovovaného prvku ležela v optimální měřící oblasti
  spektrometru při příslušné vlnové délce, za dodržení všech postupů v
  návodu dodaném výrobcem daného přístroje.

  9.1.2.2 Stanovení bóru spektrofotometricky 3- Ionty BO3 - tvoří s
  Azomethinem H při hodnotě pH (5,2 +/- 0,2) žlutý komplex. Absorbance
  roztoku se měří při vlnové délce 410 nm.

  9.1.2.3 Stanovení molybdenu spektrofotometricky

  V kyselém prostředí tvoří Mo(V) s ionty SCN - žlutooranžový komplex
  (MoO(SCN)5). Komplex se extrahuje do n-butylacetátu. Rušivé ionty
  zůstávají ve vodní fázi. Absorbance žlutooranžového komplexu se měří
  při vlnové délce 470 nm.

  9.2. Stanovení stopových prvků při obsahu nad 10 %

  9.2.1 Vyluhování:

  9.2.1.1 Vyluhování celkového obsahu stopových prvků

  Stopové  prvky  se  ze vzorku vylouží vroucí zředěnou kyselinou
  chlorovodíkovou za přesně stanovených podmínek.

  9.2.1.2 Vyluhování vodorozpustných forem stopových prvků

  Stopové prvky se ze vzorku vylouží vodou cca 20 st. C teplou za přesně
  stanovených podmínek.

  9.2.2 Stanovení stopových prvků ve výluzích:

  9.2.2.1  Stanovení  zinku  a  železa  metodou  atomové absorpční
  spektrometrie

  Výluhy  se  po případném omezení rušivých vlivů zředí tak, aby
  koncentrace stanovovaného prvku ležela v optimální měřící oblasti
  spektrometru při příslušné vlnové délce za dodržení všech postupů v
  návodu dodaném výrobcem daného přístroje.

  9.2.2.2 Stanovení bóru acidimetrickou titrací

  Velmi slabá kyselina boritá tvoří s D-manitem (stejně jako s ostatními
  org. látkami s větším obsahem OH skupin) silnější manitoboritou
  kyselinu, kterou lze titrovat odměrným roztokem hydroxidu sodného do pH
  = 6,3.

  9.2.2.3 Stanovení kobaltu vážkovou metodou

  Kobalt  (III)  dává  s  1-nitroso-2  naftolem červenou sraženinu
  Co(C10H6ONO)3.2H2O.  Kobalt se sráží v prostředí kyseliny octové
  roztokem 1-nitroso-2 naftolu. Sraženina se po filtraci a promytí, suší
  do konstantní hmotnosti a váží jako Co(C10H6ONO)3.2H2O.

  9.2.2.4 Stanovení mědi titrační metodou

  Měďnatý iont se ve slabě kyselém prostředí redukuje jodidem draselným
  na měďný. Vyloučený jod se titruje odměrným roztokem thiosíranu sodného
  v přítomnosti škrobu jako indikátoru.

  9.2.2.5 Stanovení manganu titrační metodou

  Chloridové ionty přítomné ve výluhu se odstraní varem s kyselinou
  sírovou. Mangan se oxiduje bismutičnanem v prostředí kyseliny dusičné.
  Vzniklý manganistan se redukuje roztokem síranu železnatého. Jeho
  přebytek se titruje odměrným roztokem manganistanu draselného.

  9.2.2.6 Stanovení molybdenu vážkovou metodou

  8-hydroxychinolin (oxin) poskytuje s molybdenem ve slabě kyselém
  prostředí za přítomnosti EDTA sraženinu. Vyloučená žlutá sraženina se
  odfiltruje, promyje a vysuší do konstantní váhy jako MoO2(C9H6NO)2.

  10.

  Rizikové prvky

  10.1. Stanovení rizikových prvků v anorganických hnojivech a surovinách
  pro jejich výrobu

  10.1.1 Vyluhování celkového obsahu rizikových prvků

  Rizikové  prvky  se  vylouží  vroucí  směsí  kyseliny dusičné a
  chlorovodíkové za přesně stanovených podmínek.

  10.1.2 Stanovení rizikových prvků ve výluzích:

  10.1.2.1 Stanovení chromu, kadmia a olova metodou atomové absorpční
  spektrometrie

  Výluhy  se po případné eliminaci rušivých vlivů zředí tak, aby
  koncentrace  stanoveného prvku ležela v optimální měřící oblasti
  spektrometru při příslušné vlnové délce za dodržení všech postupů v
  návodu dodaném výrobcem daného přístroje.

  10.1.2.2 Stanovení arsenu metodou absorpční spektrometrie

  Ve výluhu vzorku se arsen redukuje jodidem draselným na As (III).
  Vyloučený jodid se odstraní přídavkem kyseliny askorbové. V aparatuře
  na kontinuální generování hydridů se arsenovodík vzniklý reakcí s
  tetrahydridoboritanem sodným vede proudem inertního plynu do rozkladné
  trubice, kde dochází k pyrolytické atomizaci.

  10.1.2.3 Stanovení rtuti metodou absorpční spektrometrie

  Ke stanovení se použije jednoúčelový analyzátor typu (TMA, AMA), ve
  kterém se vzorek rozkládá pyrolýzou v proudu kyslíku. Rtuť se zachytí
  na amalgamátoru. Rtuť se z amalgamátoru vytěsní zahřátím a měří se její
  absorbance.

  10.2. Stanovení rizikových prvků v organických hnojivech a surovinách
  pro jejich výrobu

  10.2.1 Vyluhování celkového obsahu rizikových prvků

  Rizikové  prvky  se  vylouží  vroucí  směsí  kyseliny dusičné a
  chlorovodíkové (Lefortova lučavka) za přesně stanovených podmínek.

  10.2.2 Stanovení rizikových prvků ve výluzích:

  10.2.2.1 Stanovení chromu, kadmia, mědi, molybdenu (ETA), niklu, olova
  a zinku metodou absorpční spektrometrie

  Výluhy  se  po případném omezení rušivých vlivů zředí tak, aby
  koncentrace  stanoveného prvku ležela v optimální měřící oblasti
  spektrometru při příslušné vlnové délce za dodržení všech postupů v
  návodu dodaném výrobcem daného přístroje.

  10.2.2.2 Stanovení arsenu metodou absorpční spektrometrie

  Arsen se stanoví jako v odstavci 10.1.2.2.

  10.2.2.3 Stanovení rtuti metodou absorpční spektrometrie

  Rtuť se stanoví jako v odstavci 10.1.2.3.

  11.

  Stanovení volné kyseliny sírové

  Alikvotní podíl vodního výluhu hnojiva se titruje odměrným roztokem
  hydroxidu sodného na směsný indikátor. Zjištěná acidita se považuje za
  kyselinu sírovou.

  12.

  Stanovení spalitelných látek

  Organický podíl ve vzorku (spalitelné látky) se zjišťuje z hmotnostního
  úbytku (po předběžném vysušení vzorku při 105 st. C) po spálení vzorku
  při 450 st. C do konstantní hmotnosti.

  13.

  Stanovení vlhkosti

  Obsah vlhkosti se stanoví vážkově jako hmotnostní úbytek po vysušení
  vzorku za předepsané teploty a času.

  14.

  Stanovení hodnoty pH

  Hodnota pH se zjistí změřením výluhu nebo suspense daného vzorku na pH
  metru s obvyklou kombinací elektrod při použití dvou tlumivých roztoků
  při daných podmínkách měření předepsaným způsobem.

  15.

  Stanovení vodivosti

  Vodivost vodního výluhu vzorku se měří konduktometrem s příslušnou
  elektrodou při daných podmínkách měření (teplotě) způsobem předepsaným
  pro daný typ hnojiva.

  16.

  Stanovení velikosti částic

  Vzorek se umístí na zkušební síto s udanou jmenovitou velikostí otvorů
  a třesením, poklepáváním (za sucha) nebo promýváním (za mokra) se dělí
  na podsítný a nadsítný podíl při předepsaných podmínkách. Vážením
  jednotlivých frakcí se zjistí jejich procentické zastoupení.

  Příl.3

  Metody mikrobiologických zkoušek

  1. Termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky a salmonely se
  stanovují  kultivačními  metodami  přímého výsevu na selektivních
  agarových půdách. Při metodě přímého výsevu se předpokládá, že každá
  kolonie, která vzrostla na tomto kultivačním mediu, je pomnožená
  populace pocházející z jedné buňky, nebo jedné kolonitvorné jednotky,
  které byly přítomné ve výluhu vzorku nebo jeho zředění v okamžiku
  očkování.

  2. Postup je považován za odpovídající, jsou-li při něm splněny
  požadavky vyplývající z ČSN ISO citovaných pod písm. a) a jsou-li
  dodrženy metody uvedené pod písm. b) až d):

a)     ČSN ISO - 6887: Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro přípravu
          ředění při mikrobiologickém zkoušení.
  ČSN ISO - 7218: Mikrobiologie poživatin  a krmiv. Všeobecné
          pokyny pro mikrobiologické zkoušení.
  ČSN ISO - 8199: Jakost  vod. Obecné  pokyny pro  stanovení
          mikroorganismů kultivačními metodami.
  ČSN ISO - 9998: Jakost vod. Kontrola a hodnocení kultivačních
          médií pro stanovení počtu kolonií používaných
          při zkoušení jakosti vod.

  b) Metoda pro stanovení termotolerantních koliformních bakterií:

  ČSN ISO - 9308 - 1: Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu
  koliformních bakterií. Technika počítání kolonií.

  c) Metoda pro stanovení enterokoků: ČSN ISO - 7899 - 2: Jakost vod.
  Stanovení fekálních streptokoků, Část 2: Metoda membránových filtrů -
  modifikovaná.

  d) Metoda stanovení baktérií rodu Salmonella:

  ČSN EN 12 824: Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metoda
  průkazu bakterií rodu Salmonella.

  1) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Datum uveřejnění: 13. prosince 2000 Poslední změna: 18. září 2006 Počet shlédnutí: 9965