LEGISLATIVA

4/2006 Sb.

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn

4

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 62/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb.,
zákonem č. 128/2003 Sb., zákonem č. 85/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb., zákonem č. 94/2005 Sb.
a zákonem č. 441/2005 Sb.


ZÁKON

o zemědělství


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je

a)
vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny,

b)
vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny,

c)
vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie,

d)
vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.


§ 2

Úloha státu v zemědělství

Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

a)
poskytuje dotace4b) fyzickým a právnickým osobám v rámci

1.
opatření na organizaci trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky,

2.
programů pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,

3.
programů podpory rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí,

4.
opatření na zlepšení věkové struktury osob činných v zemědělství,

5.
opatření na posílení konkurenceschopnosti zemědělství, včetně zpracovatelských odvětví,

6.
opatření na podporu obecných služeb pro zemědělství,

7.
systému záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,

8.
podpory nákupu zemědělské půdy zemědělci,

9.
podpory sdružování zemědělců při odbytu a zpracování produkce a při nákupu zemědělských potřeb,

10.
podpory úrokové míry na bankovní úvěry zemědělské prvovýroby a částečného ručení za tyto úvěry,

11.
dosažení úrovně přímých plateb do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii,

12.
opatření ke zmírnění důsledků nepříznivých klimatických nebo cenových vlivů,

b)
dbá o stabilitu trhu se zemědělskými výrobky a potravinami, k čemuž využívá

1.
intervenčních nákupů a prodejů zemědělských výrobků a potravin,

2.
systému produkčních kvót,

3.
subvencí při vývozu zemědělských výrobků a potravin,

4.
systému podpory nepotravinářského využití zemědělských výrobků,

5.
licenční politiky,

6.
opatření v oblasti celní ochrany,

c)
poskytuje daňové úlevy

1.
při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu4c),

2.
při spotřebě paliv s podílem biologicky odbouratelných složek4c),

3.
při nabývání produkčních kvót,

d)
vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro

1.
zemědělské skladní listy podle zvláštního právního předpisu4d),


2.
komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu4e),

e)
provádí opatření v rámci

1.
společných organizací trhu se zemědělskými výrobky a potravinami,

2.
programů strukturální podpory,

3.
programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů,

f)
Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci strukturálních fondů Evropské unie.


§ 2a

Společné organizace trhu

(1) Společnými organizacemi trhu se rozumí soubor opatření prováděných na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami uvedenými v příloze I. Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva o ES").

(2) Opatřeními podle odstavce 1 se rozumí

a)
ustanovení Smlouvy o ES včetně jejích protokolů,

b)
ustanovení ve smlouvách, včetně aktů k nim náležejících s protokoly, které vznikly na základě Smlouvy o ES nebo byly uzavřeny a jsou právně účinné pro jejich rozšíření, doplnění nebo provádění nebo k odůvodnění přidružení, preference nebo zóny volného obchodu,

c)
právní akty Rady nebo Komise Evropské unie na základě nebo v rámci smluv uvedených v písmenech a) a b) a právně závazná rozhodnutí Evropského soudního dvora.

(3) Součástí společných organizací trhu podle odstavce 1 jsou i opatření prováděná podle předpisů Evropských společenství3a) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami

a)
v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce,

b)
v oblasti národních doplňkových plateb k přímým podporám.

(4) Společným organizacím trhu podléhají i zemědělské výrobky a potraviny neuvedené v odstavci 1, popřípadě jiné výrobky, pokud se na ně vztahují opatření podle odstavce 2.


§ 2b

Příslušné orgány společných organizací trhu

(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, společné organizace trhu provádí podle zvláštního právního předpisu4f) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond").

(2) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění společných organizací trhu podle § 2a, jestliže tuto úpravu vyžaduje příslušné opatření ve smyslu § 2a odst. 2 a 3.


§ 2c

Program strukturální podpory

(1) Programem strukturální podpory se rozumí soubor opatření k provádění politiky podpory zemědělství v oblastech méně příznivých pro zemědělství, podpory rozvoje navazujících odvětví a podpory rozvoje venkova.

(2) Programy strukturální podpory zahrnují zejména

a)
pomoc méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,

b)
podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí,

c)
opatření na posílení konkurenceschopnosti zemědělství, lesního a vodního hospodářství a rybářství, včetně zpracovatelských odvětví,

d)
opatření podporující přizpůsobování a rozvoj venkovských oblastí a rozvoj vesnic,

e)
opatření na zlepšení věkové struktury osob činných v zemědělství.

(3) Programy strukturální podpory schvaluje vláda před jejich předložením orgánům Evropské unie.

(4) Programy strukturální podpory provádí Fond, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, s výjimkou strukturálních podpor poskytovaných v souladu s předpisem Evropských společenství3b), které provádí Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Fondem.

(5) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2, jestliže tuto úpravu vyžadují příslušné právní předpisy Evropských společenství.

(6) Ukládá-li nebo umožňuje-li příslušný právní předpis Evropských společenství s bezprostředním účinkem členskému nebo budoucímu členskému státu vytvořit podmínky pro budoucí provádění těchto příslušných právních předpisů Evropských společenství ještě před nabytím jejich bezprostředního účinku, upraví vláda nařízením podmínky pro budoucí provádění těchto příslušných právních předpisů Evropských společenství k provádění společných organizací trhu podle § 2a a k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2.

(7) Práva a povinnosti vzniklé na základě mezinárodní smlouvy4v) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona z Ministerstva zemědělství na Fond, pokud k jejich přechodu již nedošlo na základě smlouvy.


§ 2d

Podpory financované výhradně z národních zdrojů

(1) Účel programů k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

(2) Programy provádí Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo jím pověřená osoba na základě ministerstvem vydaných zásad.


§ 2e

Podnikání v zemědělství

(1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

a)
dosáhla věku 18 let,

b)
má způsobilost k právním úkonům,

c)
je bezúhonná,

d)
je odborně způsobilá (§ 2f odst. 2),

e)
má trvalý pobyt4h) na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

f)
pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna

1.
plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

2.
plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Splnění skutečností uvedených v písmenech a) až f) u právnické osoby musí prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem pro účely tohoto zákona je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný provoz podnikání, a která je ve smluvním vztahu k zemědělskému podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce.

(2) Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

(3) Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

a)
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b)
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c)
produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d)
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e)
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby4j),

f)
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g)
hospodaření v lese4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h)
hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

(4) Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

(5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen nebo na koho se hledí, jako by nebyl odsouzen4k)

a)
pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku,

b)
pro trestný čin spáchaný úmyslně, kterého se dopustil v souvislosti s podnikáním a který není trestným činem podle písmene a), nebo

c)
pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, kterého se dopustil v souvislosti s podnikáním v zemědělství.


§ 2f

Evidence zemědělského podnikatele

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby podle § 2e odst. 2, je povinna se zaevidovat.

(2) Zemědělského podnikatele zaeviduje místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel

a)
splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1,

b)
splňuje odbornou způsobilost

1.
získáním vzdělání nejméně na úrovni středního odborného vzdělání4l) v některém zemědělském oboru, veterinářství a veterinární prevenci, anebo na úrovni úplného středního vzdělání se zaměřením na zemědělství, popřípadě absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon obecných zemědělských činností v rozsahu minimálně 150 hodin, nebo

2.
tím, že prokáže zemědělskou praxi v zemědělském podniku nejméně po dobu 5 let.

Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu; nelze-li územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky. Místem podnikání se pro účely tohoto zákona rozumí místo, odkud zemědělský podnikatel řídí svoji podnikatelskou činnost.

(3) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede

a)
jméno a příjmení, státní občanství, trvalý pobyt, byl-li přidělen, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a údaj, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,

b)
zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,

c)
údaj o odborné způsobilosti, pokud ji splňuje,

d)
zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,

e)
identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

f)
předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,

g)
datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.

(4) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede

a)
obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,

b)
u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v písmenu a),

c)
údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), b) a c) týkající se odpovědného zástupce,

d)
údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) až g).

(5) K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží fyzická nebo právnická osoba doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v § 2e odst. 1 pro zápis do evidence zemědělského podnikatele. Bezúhonnost (§ 2e odst. 5) se dokládá

a)
výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce, jde-li o občana České republiky,

b)
výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, jde-li o občana členského státu Evropské unie, ne starším než 3 měsíce,

c)
výpisem z evidence Rejstříku trestů a odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, jde-li o občana jiného státu než států uvedených v písmenech a) a b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli, pokud splňuje podmínky stanovené v § 2e odst. 1, do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Současně vyrozumí příslušný orgán státní statistiky, který na základě toho přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo, pokud mu již nebylo přiděleno. V osvědčení se uvedou údaje podle odstavce 3, jde-li o osobu fyzickou, nebo údaje podle odstavce 4, jde-li o osobu právnickou. Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně vyrozumí také příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů, příslušnou správu sociálního zabezpečení a příslušný úřad práce, místně příslušné podle trvalého pobytu nebo sídla, popřípadě podle místa podnikání zemědělského podnikatele, a orgán nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

(7) V evidenci zemědělského podnikatele příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně vyznačí skutečnosti uvedené ve vydaném osvědčení a identifikační číslo přidělené zemědělskému podnikateli. Při změně a zániku skutečností vedených v evidenci zemědělského podnikatele a při ukončení zemědělské výroby zemědělského podnikatele postupuje na základě jeho oznámení obecní úřad obce s rozšířenou působností obdobně.

(8) Při posuzování odborné způsobilosti žadatele o zaevidování se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem4m). Při posuzování odborné způsobilosti rozhoduje ve sporných případech krajský úřad.

(9) Zahraniční osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.

(10) Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád4n), s výjimkou vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, s výjimkou vydání potvrzení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle § 2g odst. 1 písm. d) a s výjimkou vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

(11) Zemědělský podnikatel podnikající podle § 2e odst. 3 písm. g), splňuje odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. b) prostřednictvím institutu odborného lesního hospodáře podle zvláštního právního předpisu4i).

(12) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem4w) je ministerstvo a provozovateli4w) v působnosti svých správních obvodů jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Do evidence zemědělského podnikatele mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

(13) Údaje vedené v evidenci zemědělského podnikatele, která je veřejným seznamem, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.

(14) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel4x) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu4x). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují tyto údaje na základě písemné žádosti. Poskytovanými údaji jsou o

a)
státních občanech České republiky,

1.
jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2.
datum narození,

3.
adresa místa trvalého pobytu,

4.
počátek trvalého pobytu, případně datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

5.
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

6.
datum, místo a okres úmrtí,

7.
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b)
cizincích, kteří jsou obyvateli,

1.
jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

2.
datum narození,

3.
místo a stát, kde se cizinec narodil,

4.
státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5.
druh a adresa místa pobytu,

6.
číslo a platnost povolení k pobytu,

7.
počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

8.
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

9.
datum, místo a okres úmrtí,

10.
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.


§ 2g

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

(1) Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže

a)
neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu,

b)
zemřel, jde-li o osobu fyzickou,

c)
zanikl, jde-li o osobu právnickou,

d)
o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel sám požádá,

e)
přestane splňovat podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) nebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,

f)
jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci nebo přestane splňovat podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.

(2) Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky uvedené v § 2e odst. 1, musí pro dobu tohoto řízení o dědictví neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

(3) O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhoduje krajský úřad. Po nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně provede výmaz z evidence zemědělského podnikatele.


§ 2h

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost podle § 2f a 2g v přenesené působnosti; náhrady s ní spojené hradí stát.


§ 2i

Pěstování geneticky modifikované odrůdy

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu4al) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna

a)
informovat o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od jím užívaného půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejich pěstování,

b)
informovat ministerstvo o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejich pěstování.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu4al) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna

a)
dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, od místa pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou odrůdou,

b)
dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, od místa pěstování odrůdy téže plodiny pěstované v režimu ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4am),

c)
informovat o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od jí užívaného půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém zahájila pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení jejího pěstování,

d)
informovat ministerstvo o zahájení pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení jejího pěstování, v rozsahu stanovém vyhláškou,

e)
vyznačit obvod pěstování geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v terénu rozpoznatelným způsobem, pokud není tento obvod tvořen rozpoznatelnou hranicí půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

f)
uchovávat po dobu 5 let údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3) Povinnost dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy4al) podle odstavce 2 písm. a) a b) může fyzická nebo právnická osoba splnit obsetím této geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v rozsahu stanoveném pro jednotlivé plodiny vyhláškou, a která se při sklizni považuje za geneticky modifikovanou.

(4) Ministerstvo pro jednotlivé plodiny, u nichž jsou pěstovány geneticky modifikované odrůdy4al), vyhláškou stanoví

a)
vzdálenost mezi půdními bloky, popřípadě díly půdních bloků, podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. c),

b)
lhůtu před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin podle odstavce 1,

c)
rozsah poskytování informací podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. d),

d)
minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy podle odstavce 2 písm. a) a b),

e)
rozsah uchovávaných údajů podle odstavce 2 písm. f),

f)
rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, podle odstavce 3.

(5) Ministerstvo údaje podle odstavce 2 písm. d) poskytuje Ministerstvu životního prostředí.


§ 3

Poskytování dotací

(1) Dotace poskytuje ministerstvo nebo Fond (dále jen "příslušný orgán") podle § 2a až 2d na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám (dále jen "žadatel") za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem4f) a případně na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí dotace, zejména

a)
označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,

b)
předmět činnosti nebo předmět podnikání žadatele,

c)
účel, na který je dotace požadována,

d)
bankovní spojení žadatele,

e)
prohlášení žadatele, že neobdržel v příslušném roce na činnost, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, příslušný orgán ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou k jejich odstranění, nejde-li o vady svojí povahou zjevně neodstranitelné. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, příslušný orgán ji zamítne.

(4) Jestliže se dotace poskytuje, případně podmínka jejího poskytnutí se vztahuje

a)
na zemědělskou půdu, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů vedené podle tohoto zákona, přičemž nepřihlíží k údajům o výměře parcel a druhu pozemků vedených podle zvláštního právního předpisu4o),

b)
na hospodářské zvíře, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z ústřední evidence jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedené podle zvláštního právního předpisu4p).

(5) Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže

a)
žadatel nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky,

b)
žadatel změní u půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů vedené podle tohoto zákona druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda,

c)
pozemek, na který má být poskytnuta dotace, se nenachází na území České republiky.

(6) Na dotace poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo příslušného právního předpisu Evropských společenství se ustanovení odstavců 1 až 5 vztahují přiměřeně.

(7) V případě, že se dotace podle odstavce 1 poskytuje žadateli, který je podnikatelem, součástí žádosti o dotaci musí být doklad potvrzující jeho oprávnění k podnikání podle zvláštního právního předpisu4y).


Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

§ 3a

(1) Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 4 písm. a), ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i) a pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně4z).

(2) Evidenci vede ministerstvo.

(3) Základní jednotkou evidence je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělenou zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním tokem nebo zemědělsky neobdělanou půdou.

(4) Jestliže je na půdním bloku pěstován více než jeden druh zemědělské kultury anebo je půdní blok obhospodařován více než jednou fyzickou nebo právnickou osobou, která tuto činnost vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (dále jen "uživatel"), člení se půdní blok na díly půdního bloku, které představují souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy jednoho druhu zemědělské kultury obhospodařované jedním uživatelem.

(5) U půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku se eviduje

a)
identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

b)
výměra,

c)
uživatel,

d)
druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,

e)
zařazení do ochranného pásma vodního zdroje4q),

f)
zařazení do zvláště chráněného území4r),

g)
existence závlahového systému,

h)
existence odvodňovacího systému,

i)
zařazení do katastrálního území4o),

j)
obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t),

k)
zařazení do typu méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními4aa),

l)
obhospodařování půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku s kulturou ovocný sad v režimu intenzivního ovocnářství, jehož produkce slouží k podnikání a u jádrovin je většina plodů realizována jako stolní ovoce (dále jen "intenzivní ovocnářství") podle zvláštního právního předpisu4ab),

m)
další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

(6) Evidence je vedena v digitální formě, přičemž půdní bloky, případně díly půdního bloku jsou zobrazovány na podkladě ortofotografických map pořízených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální4u) na základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu (dále jen "ortofotomapa").


§ 3b

(1) Každý uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku, pokud má zájem o zařazení do evidence půdy, ohlásí tuto skutečnost do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Je-li předmětem ohlášení uživatele půdní blok, v ohlášení se uvedou tyto údaje:

a)
identifikační údaje uživatele půdního bloku,

b)
výměra půdního bloku,

c)
druh zemědělské kultury na půdním bloku podle kritérií uvedených v § 3i.

(3) Je-li předmětem ohlášení uživatele díl půdního bloku, v ohlášení se uvedou tyto údaje:

a)
identifikační údaje uživatele dílu půdního bloku,

b)
výměra dílu půdního bloku,

c)
druh zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle kritérií uvedených v § 3i.

(4) Jsou-li předmětem ohlášení jak půdní bloky, tak i díly půdního bloku, nebo více než jeden půdní blok, případně díl půdního bloku, musí každá část ohlášení vyhovovat požadavkům podle odstavců 2 a 3.

(5) Součástí ohlášení je zakreslení hranice půdního bloku, případně dílu půdního bloku, jehož užívání se ohlašuje, v ortofotomapě.


§ 3c

(1) Pro zpracování řádného a včasného ohlášení pověření zaměstnanci ministerstva poskytují osobám, které projeví zájem podat ohlášení podle § 3b, odbornou pomoc, a to včetně poskytnutí ortofotomap. Odborná pomoc spočívá v identifikaci půdního bloku, případně dílu půdního bloku a při určování jejich výměry.

(2) Ohlášení se podává ministerstvu. Jsou-li již při podání ohlášení pochybnosti o skutečné výměře dílu půdního bloku, jehož užívání je ohlašováno, případně o jiných údajích uvedených v ohlášení, ministerstvo bezprostředně vyzve uživatele k úpravě údajů uvedených v ohlášení nebo provede místní šetření v terénu.


§ 3d

(1) Ministerstvo vyhodnotí veškerá podaná ohlášení ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání ohlášení podle § 3b odst. 1.

(2) Vzniknou-li v rámci vyhodnocení podaných ohlášení pochybnosti o skutečném průběhu hranic užívání dílů půdního bloku mezi různými uživateli, případně o uživatelem uváděné výměře dílů půdního bloku, ministerstvo vyzve příslušné uživatele k tomu, aby do 15 dnů byly pochybnosti odstraněny.

(3) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úpravě uživateli podaných ohlášení podle odstavce 2, ministerstvo může svolat místní šetření v terénu. V takovém případě ministerstvo zakreslí do ortofotomapy hranice užívání dílů půdního bloku a zápis do evidence provede podle jím zjištěného stavu, případně podle výsledků místního šetření v terénu.

(4) Podají-li na stejný půdní blok, případně díl půdního bloku ohlášení dva nebo více uživatelů, ministerstvo je vyzve k uzavření písemné dohody do 15 dnů o tom, který z nich je uživatelem tohoto půdního bloku, případně dílu půdního bloku.

(5) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k uzavření písemné dohody mezi uživateli podle odstavce 4, může ministerstvo svolat místní šetření v terénu. Pokud se místní šetření neuskuteční nebo jeho výsledek spornou záležitost neodstraní, ministerstvo zapíše do evidence toho uživatele půdního bloku nebo dílu půdního bloku, který prokáže platný právní důvod užívání zemědělsky obhospodařované půdy, na které se předmětný půdní blok nebo díl půdního bloku nachází.


§ 3e

(1) Uživatelům, jejichž údaje uvedené v jimi podaných ohlášeních nebyly shledány v rozporu s údaji v ortofotomapě, případně s údaji uvedenými v ohlášeních podaných jinými uživateli, vydá ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení vyhodnocení podaných ohlášení provedeného podle § 3d odst. 1 potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence. V potvrzení se uvedou zejména tyto údaje:

a)
identifikační údaje uživatele půdního bloku, případně dílu půdního bloku,

b)
identifikační údaje a výměry půdního bloku nebo dílu půdního bloku, jichž je uživatelem,

c)
výměra každého půdního bloku a dílu půdního bloku,

d)
zemědělská kultura každého půdního bloku a dílu půdního bloku.

(2) Uživatelům, jejichž údaje uvedené v jimi podaných ohlášeních nebyly v samostatné dílčí části shledány v rozporu s údaji v ortofotomapě, případně s údaji uvedenými v ohlášeních podaných jinými uživateli, vydá ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení vyhodnocení podaných ohlášení provedeného podle § 3d odst. 1 dílčí potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence u půdních bloků, případně dílů půdního bloku, u kterých nebyl shledán rozpor. Pro obsah dílčího potvrzení platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

(3) Uživatelům, jejichž užívání příslušného dílu půdního bloku bylo doloženo až v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5, vydá ministerstvo potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence neprodleně po vyřešení sporných záležitostí. Pro obsah potvrzení platí ustanovení odstavce 1 obdobně. Bylo-li takovým uživatelům vydáno dílčí potvrzení podle odstavce 2, zahrne nově vydávané souhrnné potvrzení i půdní bloky, případně díly půdního bloku uvedené v dílčím potvrzení a k obsahu dílčího potvrzení se dále nepřihlíží.

(4) Uživatelům, jejichž užívání nebylo ani v jedné samostatné dílčí části ohlášení doloženo ani v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5, ministerstvo vydá rozhodnutí o nezařazení do evidence. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání. Pro podání odvolání a jeho projednání platí správní řád.

(5) Zjistí-li ministerstvo v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5 u těch uživatelů, kterým bylo vydáno dílčí potvrzení podle odstavce 2, že alespoň v jedné samostatné dílčí části ohlášení nebylo jejich užívání doloženo, vydá rozhodnutí, kterým zamítne zařazení do evidence v této části ohlášení. Pro případné odvolání, jeho podání a projednání platí ustanovení odstavce 4 obdobně.


§ 3f

zrušen


§ 3g

Aktualizace evidence půdy

(1) Jestliže dojde

a)
ke změně průběhu hranice půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

b)
ke změně uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

c)
k ukončení užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

d)
ke změně druhu zemědělské kultury na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku podle kritérií uvedených v § 3i,

e)
ke změně zařazení půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku do obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t),

je dosavadní uživatel, kterého se týká některá skutečnost podle písmen a) až e), povinen ji ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala, ministerstvu (dále jen "ohlášení změny") a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení změny poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení změny se podává na formuláři vydaném ministerstvem.

(2) Jestliže má uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který nepodal ohlášení v rámci vzniku evidence podle § 3b odst. 1, zájem o zařazení do evidence a předmětný půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, není dosud v evidenci evidován, může kdykoliv podat takové ohlášení ministerstvu (dále jen "ohlášení zařazení") a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení zařazení poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení zařazení se podává na formuláři vydaném ministerstvem. Stejný postup platí i pro uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který je již v evidenci zařazen a hodlá v ní nově evidovat další půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, který není dosud v evidenci evidován.

(3) Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 je v rozporu s

a)
údaji vedenými v evidenci,

b)
jiným ohlášením změny,

c)
ohlášením zařazení,

vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny nebo ohlášení zařazení je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny nebo ohlášení zařazení, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(4) Ministerstvo provede aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, jestliže

a)
údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými,

b)
ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení je doloženo písemnou dohodou podle odstavce 3 nebo uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, předložil doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3.

(5) Ministerstvo aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, jestliže

a)
i po předložení dokladu podle odstavce 3 shledá údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení nepravdivými,

b)
uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení nedoložil písemnou dohodu podle odstavce 3 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3.

(6) Jestliže v důsledku ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 má být aktualizována evidence půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, a na základě výzvy podle odstavce 3 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní důvod užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, ministerstvo mu písemně oznámí změnu evidovaných údajů do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence provede.

(7) Proti oznámení podle odstavce 5 nebo 6 může uživatel podat ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhodne ministr zemědělství na základě návrhu jím ustavené zvláštní námitkové komise. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.

(8) V evidenci zařazený uživatel může podat ministerstvu žádost o úplné vynětí z evidence. Ministerstvo takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne jejího doručení.

(9) Ministerstvo může na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu orgánu veřejné správy nebo na základě podnětu vlastníka pozemku, na němž se nachází půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, zahájit řízení vedoucí k aktualizaci evidence, popřípadě k úplnému vynětí z evidence. Ministerstvo vyzve dotčené uživatele k odstranění zjištěných pochybností ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ustanovení odstavců 3 až 8 se vztahují na aktualizaci evidence, popřípadě na úplné vynětí z evidence, podle tohoto odstavce přiměřeně.

(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením bylo evidováno, popřípadě po provedení změny má být evidováno obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), změnu údajů ověří pověřená osoba podle zvláštního právního předpisu4t) a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.

(11) Jestliže u půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého je evidováno obhospodařování v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), došlo k ukončení této přechodné etapy v souladu s tímto předpisem, provede ministerstvo na návrh pověřené osoby změnu v evidenci a tuto změnu písemně oznámí uživateli.

(12) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad obhospodařovaný v režimu intenzivního ovocnářství, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.

(13) Právní účinky provedené aktualizace evidence na základě ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, nastávají dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy uživatel učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení ministerstvu, jestliže z dokladu předloženého při ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě z dokladů předložených na základě výzvy podle odstavce 3 nevyplývá, že nastávají později.

(14) Na řízení podle odstavců 1 až 13 se nevztahuje správní řád, s výjimkou lhůt a doručování.


§ 3h

Ověřování údajů ortofotomap

(1) Vybrané údaje evidence se ověřují na základě ortofotomap zhotovených na základě leteckých měřických snímků nejméně jednou za 10 let.

(2) Je-li nezbytné na základě ověření podle odstavce 1 provést změnu údajů v evidenci, provede se taková změna ve vzájemné součinnosti ministerstva a dotčených uživatelů.

(3) Změny údajů v evidenci podle odstavce 2 se na poskytování dotací v příslušném kalendářním roce neuplatní, jestliže byly provedeny po dni, kdy uplynula lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci.


§ 3i

Druh zemědělské kultury

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
ornou půdou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují v pravidelném sledu, popřípadě pod skleníky, nebo pod pevným anebo přenosným krytem, zemědělské plodiny a která není travním porostem podle písmene b),

b)
travním porostem stálá pastvina4an), popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem zúrodnění,

c)
vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy a opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do dvou let od výsadby; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započítatelné šířce 3 metrů, podél řad po obou stranách vinice,

d)
chmelnicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel; plocha této zemědělsky obhospodařované půdy se stanoví v souladu s předpisem Evropských společenství s bezprostředním účinkem4aj),

e)
ovocným sadem zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena ovocnými stromy, případně ovocnými keři; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započítatelné šířce 6 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu,

f)
školkou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují školkařské výpěstky ovocných a okrasných druhů, révy vinné včetně podnožového rozmnožovacího materiálu, sadba chmele a lesních dřevin, s výjimkou školek lesních dřevin založených v lese pro vlastní potřebu k obnově lesa,

g)
zelinářskou zahradou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstuje ovoce, zelenina a okrasné, léčivé, kořeninové a aromatické rostliny pro potřebu uživatele zelinářské zahrady a jeho osob blízkých,

h)
jinou kulturou zemědělsky obhospodařovaná půda s kulturou neuvedenou v písmenech a) až g).


§ 4

Poskytování informací

(1) Žadatel je povinen poskytnout nezbytné informace pro objektivní vyhodnocení dopadu opatření zemědělské politiky ministerstvu, které určí lhůtu a rozsah těchto informací. Ministerstvo postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu5a).

(2) Osobě, která neposkytne informace ve lhůtě a rozsahu stanoveném ministerstvem, případně poskytne nepravdivé informace, se dotace v příslušném roce neposkytne.

(3) Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky zřízený ministerstvem (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě5b) vyžadovat údaje způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

(4) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je oprávněn od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě vyžadovat údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4ab) způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

(5) Jestliže ekonomický subjekt vedený podle zákona o státní statistické službě5b) neposkytne pověřené osobě údaje způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, oznámí pověřená osoba tuto skutečnost neprodleně ministerstvu.

(6) Ministerstvo je oprávněno bezplatně požadovat údaje z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu5a).

(7) Ministerstvo zpřístupňuje údaje vedené v evidenci orgánům veřejné správy, jestliže jsou potřebné pro výkon jejich funkce, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu5a).

(8) Podpora podle bezprostředně použitelného předpisu Evropských společenství4ao) může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, která je zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona, ve formě prominutí

a)
penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

b)
nedoplatku a penále na daních a poplatcích,

c)
penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění,

d)
dlužných částek u návratných finančních výpomocí,

e)
dlužného nájemného a splátek za půdu nakoupenou od Pozemkového fondu České republiky,

f)
penále u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,

g)
penále u Fondu,

h)
penále za porušení rozpočtové kázně4ap).

(9) Osoba podle odstavce 8 může o prominutí podle odstavce 8 požádat u orgánu, kterému podle zvláštního právního předpisu přísluší o prominutí rozhodnout (dále jen "poskytovatel"). Nedílnou součástí žádosti je prohlášení této osoby o veškerých prominutích podle odstavce 8 jí poskytnutých v průběhu posledních 3 let před podáním žádosti.

(10) Poskytovatel o prominutích podle odstavce 8 souhrnně informuje ministerstvo, a to vždy do 15 dnů po skončení příslušného čtvrtletí, ve kterém bylo o tomto prominutí rozhodnuto.

(11) Rozhodnou-li orgány Evropské unie o navrácení podpory, je osoba podle odstavce 8 povinna poskytnutou podporu vrátit, včetně úroků stanovených orgány Evropské unie.

(12) Ke splnění povinnosti podle odstavce 11 poskytovatel osobu podle odstavce 8 neprodleně vyzve; nevyplývá-li lhůta k navrácení podpory z rozhodnutí orgánů Evropské unie, poskytovatel ji zároveň ve výzvě stanoví.


§ 4a

Kontrola

(1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu

a)
správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných ministerstvu podle tohoto zákona,

b)
plnění povinností a podmínek uživateli půdního bloku, případně dílu půdního bloku stanovených tímto zákonem,

c)
plnění povinností a podmínek fyzickou nebo právnickou osobou při pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin stanovených tímto zákonem (§ 2i).

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje ministerstvo vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole5c) a podle tohoto zákona.

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je ministerstvo oprávněno požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady ministerstvu předložit, výkon kontroly ministerstvem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti ministerstva a této osoby se řídí zákonem o státní kontrole5c) přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole5c) při kontrole oprávněni

a)
ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

b)
pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,

c)
pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,

d)
pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,

e)
seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí ministerstvo poskytnout třetím osobám,

f)
v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných osob.

(5) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, v němž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(6) Zjistí-li ministerstvo při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinno je těmto složkám oznámit.

(7) Ministerstvo při výkonu kontroly postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu5a).

(8) Při výkonu kontroly může ministerstvo postupovat v součinnosti s celními orgány.

(9) Údaje potřebné pro evidenci ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4ab) je oprávněn kontrolovat též Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Odstavce 1 až 7 platí obdobně.


§ 4b

Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele, odůvodněných veřejným zájmem, rozhodnutím zřídit výzkumný ústav, vzdělávací instituci, popřípadě muzeum, jako státní příspěvkovou organizaci5d). Za obdobných podmínek může ministerstvo takovou státní příspěvkovou organizaci rozdělit, sloučit s jinou státní příspěvkovou organizací s obdobným předmětem činnosti, zrušit nebo provést jiné změny takovéto státní příspěvkové organizace.


§ 5

Sankce

(1) Ministerstvo uloží pokutu

a)
až do výše 250 000 Kč fyzické osobě, která neposkytla informace podle § 3g nebo § 4, případně poskytla takové informace nepravdivé,

b)
až do výše 500 000 Kč právnické osobě, která neposkytla informace podle § 3g nebo § 4, případně poskytla takové informace nepravdivé,

c)
až do výše 50 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v § 4a odst. 3,

d)
až do výše 500 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která nesplní povinnosti stanovené v § 2i.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy ministerstvo zjistilo porušení povinnosti, nejvýše však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3) Pokuty ukládá a vybírá ministerstvo. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán5d) podle zvláštního právního předpisu5e).

(4) Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.

(5) Fyzické nebo právnické osobě, která uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 až 5, může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

(6) Fyzické osobě, která nenahlásí ztrátu bezúhonnosti ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

(7) Právnické osobě, která nenahlásí ztrátu bezúhonnosti odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce anebo změnu odpovědného zástupce ve lhůtě do 60 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, může být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.

(8) Fyzické nebo právnické osobě, která neposkytne údaje potřebné pro vedení evidence ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství4ab), může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

(9) Pokutu podle odstavců 4 až 7 ukládá, vybírá a vymáhá obecní úřad obce s rozšířenou působností. Při vybírání a vymáhání postupuje podle zvláštního právního předpisu5e). Pokuty jsou příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností.

(10) Pokutu podle odstavce 8 ukládá a vybírá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán5d) podle zvláštního právního předpisu5e).


§ 6

Závěrečné ustanovení

Vláda předkládá každoročně Poslanecké sněmovně Zprávu o stavu zemědělství České republiky, včetně nezbytných opatření z ní vyplývajících, a to nejpozději do 30. září kalendářního roku.


§ 7

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.


Příloha k zákonu č. 252/1997 Sb.zrušena

* * *

Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (7. září 2000).

Zákon č. 128/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení (4. června 2003).

Ustanovení čl. II bodu 4, pokud se týká § 3, nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ustanovení čl. II bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 1 písm. e) a čl. II bodu 3, pokud se týká § 2a až 2d, nabyla účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Ustanovení čl. II bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 1 písm. a) a b), pozbylo platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004), s výjimkou čl. I bodů 1 až 5, 7 až 9, které nabyly účinnosti dnem jeho vyhlášení (19. února 2004).

Zákon č. 317/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (27. května 2004).

Zákon č. 94/2005 Sb., o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (28. února 2005).

Zákon č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (10. listopadu 2005).


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.


____________________________________________________________
3a)
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71, (ES) č. 2529/2001 a (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Komise č. 795/2004 (ES) ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise č. 1973/2004 (ES) ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin.
3b)
Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.
4b)
§ 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
4c)
Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
4d)
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
4e)
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
4f)
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4h)
Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4i)
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4j)
Čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
4k)
Například § 60, 60a a 70 trestního zákona.
4l)
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4m)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
4n)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
4o)
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4p)
§ 23 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.
Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.
4q)
§ 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4r)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4u)
§ 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4v)
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.
4w)
§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
4x)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
4y)
§ 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4z)
§ 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
4aa)
§ 3 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.
4ab)
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
4aj)
Čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 609/1999 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele, v platném znění.
4al)
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
4am)
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
4an)
Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
4ao)
Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu.
4ap)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5a)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5b)
§ 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
5c)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4
5d)
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 5
5d)
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
5e)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum uveřejnění: 10. listopadu 2005 Poslední změna: 12. února 2006 Počet shlédnutí: 4487