LEGISLATIVA

450/2005 Sb.

o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

  450/2005 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 4. listopadu 2005

  o  náležitostech  nakládání se závadnými látkami a náležitostech
  havarijního  plánu,  způsobu  a  rozsahu hlášení havárií, jejich
  zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

  Změna: 175/2011 Sb.

  Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 39 odst. 8 a § 41
  odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
  (vodní zákon):

  § 1

  Tato vyhláška stanoví

  a) náležitosti nakládání se závadnými látkami,

  b) náležitosti plánu opatření pro případ havárie (dále jen "havarijní
  plán"),

  c) způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
  jejich škodlivých následků,

  d) požadavky na odborně způsobilou osobu a na záchytné vany.

  § 2

  Vymezení pojmů

  Pro účely této vyhlášky se rozumí

  a) nakládáním se závadnými látkami - jejich těžba, výroba, zpracování,
  skladování, skládkování, zachycování, doprava, použití, zneškodňování,
  distribuce, prodej nebo jiné zacházení s nimi,

  b) zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu - zacházení se
  závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím
  v něm obsažených závadných látek nad 1 000 l včetně nebo v přenosných,
  k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených
  závadných látek nad 2 000 l včetně, a to v kterémkoliv okamžiku. O
  zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná,
  je-li s nimi nakládáno v kterémkoliv okamžiku v celkovém množství
  závadných látek do 2 000 kg včetně. Dále se o zacházení se závadnými
  látkami ve větším rozsahu nejedná, je-li nakládáno

  1. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu
  jednotlivých dopravních prostředků silniční, drážní, vodní a letecké
  dopravy a mobilních mechanizačních prostředků včetně provozu vojenské
  techniky a materiálu, nebo

  2. s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci,

  c) zacházením se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným
  nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody - zacházení s nebezpečnou
  závadnou látkou nebo zvlášť nebezpečnou závadnou látkou, a to v
  ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně, v ochranných pásmech
  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v
  záplavových územích, na vodních tocích či vodních nádržích nebo v
  jejich blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti kanalizačních vpustí a
  šachet^1)  svedených do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo do
  povrchových vod. O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se
  zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li
  v uvedených oblastech nakládáno

  1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v
  zařízení s celkovým nejvyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm
  obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek v kapalném skupenství do
  10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně nebo v přenosných,
  k tomu určených, obalech s celkovým nejvyšším množstvím v nich
  obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně,

  2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s
  celkovým nejvyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm obsažených
  závadných látek v kapalném skupenství do 250 l včetně nebo v pevném
  skupenství do 300 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech
  s celkovým nejvyšším množstvím v nich obsažených nebezpečných závadných
  látek do 300 l včetně,

  3. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu
  jednotlivých dopravních prostředků silniční, drážní, vodní a letecké
  dopravy a mobilních mechanizačních prostředků včetně provozu vojenské
  techniky a materiálu, nebo

  4. s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci,

  d) uživatelem závadných látek - každý, kdo s těmito látkami zachází,

  e) zařízením - technická nebo technologická jednotka nebo provozní
  soustava takových jednotek, v níž se nakládá se závadnou látkou, a to
  včetně všech jejich částí nezbytných pro provoz, jako jsou stavební
  objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy nebo
  nákladové prostory; zařízením je i mobilní technická jednotka sloužící
  k dopravě závadné látky,

  f) uceleným provozním územím - území, kde se nachází zařízení nebo
  soubor zařízení, v nichž je nakládáno s jednou nebo více závadnými
  látkami, a které je charakterizované společnými technickými nebo
  provozními  podmínkami  a  vlastnostmi,  včetně  společných  nebo
  souvisejících infrastruktur a území, na kterém je prováděna stavba
  velkého rozsahu (například most, silnice), při jejímž provádění by
  mohlo dojít k úniku závadných látek ohrožujícímu jakost povrchových
  nebo podzemních vod; pro účely zpracování havarijního plánu pro dopravu
  závadných látek se uceleným provozním územím rozumí technická základna,
  servisní a manipulační místa používaná jejich provozovatelem, uceleným
  provozním územím jsou i zemědělské pozemky s místy určenými k uložení
  tuhých statkových nebo organických hnojiv^16) na zemědělské půdě před
  jejich použitím,

  g) havarijním plánem - písemný dokument, vypracovávaný podle § 39 odst.
  2 písm. a) vodního zákona uživatelem závadných látek zacházejícím s
  nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
  podzemní vody,

  h) nesaturovanou zónou - zóna nad hladinou podzemní vody, ve které jsou
  dutiny horninového prostředí částečně vyplněny vzduchem a částečně
  vodou; součástí nesaturované zóny je i pásmo, kde jsou póry naplněny
  vodou, ale pórový tlak je negativní,

  i) saturovanou zónou - vlastní zvodnělé pásmo pod hladinou podzemní
  vody, ve kterém jsou všechny dutiny horninového prostředí vyplněny
  vodou,

  j) odborně způsobilou osobou - fyzická osoba, která je způsobilá podle
  § 6a provádět zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro
  skladování a dopravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných
  látek,

  k) kontrolním systémem - systém umožňující stálé sledování případného
  úniku závadných látek,

  l) havarijní jímkou - jímka, záchytná vana nebo nádrž určená k zadržení
  závadných látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech z
  nádrží, kontejnerů, obalů, případně technologického zařízení s objemem
  minimálně odpovídajícím kapacitě největší nádrže v ní umístěné nebo do
  ní svedené,

  m) nadzemní nádrží - nádrž, u níž je umožněna kontrola všech vnějších
  stěn a dna, a nádrž s povrchem zakrytým snímatelnou tepelnou izolací.

  Náležitosti nakládání se závadnými látkami

  § 3

  (1) Uživatelé závadných látek s nimi nakládají tak, aby nevnikly do
  povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí (§ 39
  odst. 1 vodního zákona), a řídí se při tom výstražnými symboly,
  uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky, a pokyny
  pro  bezpečné  zacházení  s nimi, které stanoví zvláštní právní
  předpisy^2).

  (2) Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek plní alespoň
  jednu z těchto funkcí:

  a) kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je
  obsažena závadná látka,

  b) zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně
  horninového prostředí povrchových a podzemních vod,

  c) trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a
  úniku,

  d) senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo

  e) senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo
  zařízení podle zvláštního právního předpisu^17) na okolní prostředí.

  (3) Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést
  senzoricky kontrolu celého jejich vnějšího pláště, může být založen na
  senzorickém pozorování uživatelem nebo jím vyškolenou a pověřenou
  osobou.

  (4)  Uživatelé závadných látek provádějí kontroly způsobem podle
  odstavců 2 a 3 a o jejich výsledcích vedou evidenci. Základem kontroly
  je vizuální prohlídka skladů a skládek, posouzení jejich technického
  stavu, kontrola výstupů z technických kontrolních systémů a kontrola
  funkčnosti systémů pro průběžné měření výšky hladiny a pro ochranu
  proti  přeplnění.  Evidence  kontrol  je na vyžádání předkládána
  příslušnému vodoprávnímu úřadu a České inspekci životního prostředí,
  případně kontrolním orgánům podle zvláštního právního předpisu^18),
  včetně technické výkresové dokumentace kontrolovaných zařízení.

  § 3a

  (1) Odborně způsobilá osoba v rámci provádění zkoušek těsnosti podle §
  39 odst. 4 písm. d) vodního zákona:

  a) se prokazatelným způsobem seznámí se zkoušeným potrubím, nádrží pro
  skladování nebo prostředkem pro dopravu závadných látek,

  b) není-li zkouška těsnosti prováděna podle ČSN EN 473, vypracuje
  předpis pro provedení zkoušky těsnosti, který obsahuje náležitosti
  uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce; tento předpis bude uživatelem
  evidován a na vyžádání předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu nebo
  České inspekci životního prostředí,

  c) posoudí aktuální technický stav potrubí, nádrže pro skladování nebo
  prostředku pro dopravu závadných látek,

  d) posoudí výstupy kontrolního systému podle § 3 odst. 2.

  (2) Odborně způsobilá osoba v rámci provádění zkoušek těsnosti podle §
  39 odst. 4 písm. d) vodního zákona provede zkoušku těsnosti dotčené
  nádrže, potrubí nebo prostředku pro dopravu:

  a) způsobem v souladu s odpovídající technickou normou^19) nebo
  zvláštním právním předpisem^20), nebo

  b) náhradním způsobem, v případě, že zkoušku není možné provést
  způsobem podle bodu 1, a to:

  1. kontrolou výstupů z kontrolního systému zřízeného pro zjišťování
  úniku závadných látek ze zkoušené nádrže nebo potrubí z důvodů jeho
  netěsnosti,

  2. zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu podzemní vody, zeminy nebo
  půdy v okolí nádrže nebo potrubí,

  3. kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrži, nebo

  4. senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrže nebo potrubí.

  § 4

  Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných závadných látek, o
  nichž jejich uživatel vede podle § 39 odst. 6 vodního zákona záznamy,
  jsou  uvedeny v příloze k této vyhlášce. Má-li uživatel zvlášť
  nebezpečné závadné látky k dispozici bezpečnostní list vypracovaný pro
  ni podle zvláštního právního předpisu^3), může použít pro účely vedení
  záznamů tento bezpečnostní list.

  Náležitosti havarijního plánu

  § 5

  (1) Havarijní plán obsahuje vymezení uceleného provozního území, pro
  které je zpracován, a údaje o uživateli závadných látek (jméno,
  popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě
  adresu místa pobytu^4), jde-li o fyzickou osobu, jméno, příjmení,
  popřípadě obchodní firmu, adresu místa podnikání a identifikační číslo,
  pokud bylo přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní
  firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou
  osobu). V případě, že uživatel závadné látky není totožný s vlastníkem
  nebo vlastníky uceleného provozního území nebo zařízení, uvedou se tyto
  údaje i o vlastníkovi nebo vlastnících, popřípadě i o nájemci nebo
  nájemcích uceleného provozního území nebo jednotlivých zařízení.

  (2) Ustanovení týkající se uvádění údajů o vlastníkovi či vlastnících
  provozního území neplatí pro havarijní plán určený pro ucelené provozní
  území  obsahující místa určená k uložení tuhých statkových nebo
  organických hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Místa
  určená k uložení hnojiv se schematicky zakreslují do mapových podkladů
  evidence využití půdy vedené podle zvláštního právního předpisu^21),
  pokud je uživatel závadných látek do této evidence zařazen.

  (3) Dále havarijní plán obsahuje tyto náležitosti:

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu,
  dosažené odborné vzdělání a telefonické spojení na autora havarijního
  plánu,  jméno,  popřípadě jména a příjmení statutárního zástupce
  uživatele závadných látek a kontaktní spojení na něj, jde-li o
  právnickou osobu, jména, popřípadě druhá jména, příjmení a funkční
  zařazení osob, určených uživatelem závadných látek k zajištění plnění
  úkolů podle havarijního plánu a telefonické spojení na ně,

  „b) seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, identifikační
  údaje a bezpečnostní list nebo identifikační list nebezpečného odpadu;
  v  případě,  že  není  bezpečnostní list ani identifikační list
  nebezpečného odpadu k dispozici, uvedou se vlastnosti těchto látek
  podle přílohy č. 2 a průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se
  kterými se nakládá,

  c) seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami, včetně
  přehledného schematického zakreslení jednotlivých zařízení, jejich
  technických parametrů a popisu kanalizace; dokumentace zahrnuje popis
  cesty odtoku odpadní vody od jejího vzniku v zařízení až po výpust
  odpadní vody do povrchových vod, popřípadě do kanalizace pro veřejnou
  potřebu, a dále popis cesty odtoku srážkových vod oddílnou dešťovou
  kanalizací až po její výpust,

  d) výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a
  odtoku vod použitých k hašení a z toho vyplývajících ohrožených
  objektů, včetně horninového prostředí, podzemních zařízení (zejména
  kolektorů,  technologických kanálů a kanalizací) a povrchových a
  podzemních vod jako pravděpodobných koncových recipientů uniklých
  závadných látek; v případě uložení tuhých statkových nebo organických
  hnojiv na zemědělské půdě nebo nouzové aplikaci statkových nebo
  organických hnojiv v případě havarijní situace v ustájovacích nebo
  skladovacích objektech se využijí informace o místech určených k
  uložení nebo k použití výše uvedených hnojiv, získané z evidence
  využití půdy vedené podle zvláštního právního předpisu^21), pokud je
  uživatel závadných látek do této evidence zařazen,

  e)  výčet  a  popis  stavebních, technologických a konstrukčních
  preventivních opatření, včetně jejich parametrů,

  f) výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických
  prostředků (druh, množství, účel) využitelných při bezprostředním
  odstraňování příčin a následků havárie, včetně situace s vyznačením
  místa uložení těchto technických prostředků, popřípadě spojení na
  smluvního dodavatele těchto služeb, včetně způsobu jejich dodání,

  g) popis postupu po vzniku havárie v členění na:

  1. bezprostřední odstraňování příčin havárie (§ 9),

  2. hlášení havárie (§ 7),

  3. zneškodňování havárie (§ 10),

  4. odstraňování následků havárie (§ 11),

  5. vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a
  odstraňování následků havárie,

  h) zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci,

  i)  personální zajištění činností podle havarijního plánu včetně
  telefonického spojení na tyto osoby, schéma řízení při bezprostředním
  odstraňování příčin havárie, a to i pro doby omezené činnosti uživatele
  závadných látek, zejména mimo pracovní dobu nebo v období dovolených,

  j) adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se
  zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty^5) a další
  zainteresované právnické i fyzické osoby, především na:

  1. Hasičský záchranný sbor České republiky,

  2.  jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje
  jednotkami požární ochrany,

  3. Policii České republiky,

  4. správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území
  nachází,

  5. místně příslušný vodoprávní úřad,

  6. místně příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí,
  oddělení ochrany vod,

  7. zdravotnickou záchrannou službu,

  8. místně příslušný obecní, popřípadě městský úřad,

  9. místně příslušný krajský úřad,

  10. příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

  11. Český inspektorát lázní a zřídel v případě dotčení ochranných pásem
  přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod,

  12. správce vodního toku, v jehož povodí se ucelené provozní území
  nachází,

  13. vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, pokud je zařízení či
  ucelené provozní území odkanalizováno,

  14. odběratele vody (§ 8 vodního zákona) bezprostředně ohrožené
  následky havárie,

  k) postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob
  vedení záznamů o hlášeních,

  l)  kvalifikace  a  postupy (plány účelových školení a výcviku)
  zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí
  ostatních osob, podílejících se na plnění úkolů stanovených havarijním
  plánem,

  m) údaje o umístění kopií havarijního plánu, případně výpisů z něho
  tak, aby byly zajištěny trvalé a bezprostřední informace u jednotlivých
  zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami.

  (4) Součástí havarijního plánu je též popis způsobu vedení záznamů a
  fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, popis
  kontrolního systému (§ 3 odst. 2), jeho funkce a provozu a způsob
  vyhodnocování, podrobnosti o hlášení havárií (§ 7) a další podrobnosti
  související s plněním povinností uživatele závadných látek podle § 9 až
  11, zejména zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování
  havárie vzniknout.

  § 6

  (1) Uživatel závadných látek zpracuje více havarijních plánů pro jedno
  ucelené provozní území nebo jeden havarijní plán pro více ucelených
  provozních území v odůvodněných případech po projednání s příslušným
  vodoprávním  úřadem.  Havarijní plány zpracovávané více uživateli
  závadných látek pro stejné ucelené provozní území se koordinují podle
  technických  podmínek  tohoto  území,  například podle společných
  podzemních sítí, zejména kanalizací.

  (2) Havarijní plán zpracovávaný provozovatelem uceleného provozního
  území pro dopravu závadných látek obsahuje náležitosti uvedené v § 5
  odst. 1 až 3. Podkladem pro tento havarijní plán je zejména okruh běžně
  manipulovaných nebo skladovaných závadných látek v tomto uceleném
  provozním  území a dokumenty předložené dopravcem závadné látky,
  například přepravní doklad, bezpečnostní list nebezpečné chemické látky
  nebo chemického přípravku^6) nebo identifikační list nebezpečného
  odpadu^7).  Havarijní  plán  zpracovaný  provozovatelem  uceleného
  provozního území pro dopravu závadných látek nesmí být v rozporu s
  mezinárodními smlouvami o dopravě^8).

  (3) Havarijní plán zpracovávaný pro provádění stavby velkého rozsahu [§
  2 písm. f)] obsahuje náležitosti uvedené v § 5 odst. 1 až 3 přiměřeně.
  Dále tento plán obsahuje zejména:

  a) popis technického zabezpečení stavby,

  b) výčet a popis omezení používání závadných látek uvedených ve
  stavebním povolení (druh látky, množství, technická či jiná opatření) a

  c)  výčet zásad pro nakládání se závadnými látkami při provozu
  dopravních prostředků a mechanizace používaných na stavbě.

  (4) Vypracovává-li uživatel závadných látek havarijní plán podle
  zvláštního  právního  předpisu^9),  zahrne  do  havarijního plánu
  zpracovávaného podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona a této
  vyhlášky pouze ty náležitosti uvedené v § 5, které havarijní plán
  vypracovaný podle zvláštního právního předpisu neobsahuje, a uvede na
  něj odkazy, které zajistí účinnost a použitelnost havarijního plánu
  zpracovávaného podle této vyhlášky.

  (5) Ke schválenému havarijnímu plánu se připojí kopie pravomocného
  rozhodnutí  vodoprávního  úřadu, kterým byl tento havarijní plán
  schválen.

  (6) Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do
  jednoho  měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a
  použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán nebo jeho
  upravené části či nové doplňky se zašlou vodoprávnímu úřadu nebo
  správnímu úřadu příslušnému k vydání integrovaného povolení podle
  zákona o integrované prevenci. Jsou-li v uceleném provozním území pro
  dopravu závadných látek manipulovány nebo skladovány závadné látky,
  které nejsou uvedeny v seznamu závadných látek v havarijním plánu,
  zašle provozovatel tohoto uceleného provozního území vodoprávnímu úřadu
  obratem podklady uvedené v odstavci 2.

  (7) Schválený havarijní plán se uloží tak, aby byl dostupný v případě
  havárie. Uloží se také prohlášení jednotlivých pracovníků, kteří se
  závadnými látkami zachází nebo by měli v případě havárie zasahovat, že
  byli s obsahem schváleného havarijního plánu seznámeni.

  (8) Plán opatření pro případ havárie^10), který zpracovává správce
  vodního toku nebo jeho úseku v rámci povinnosti spolupracovat při
  zneškodňování havárií na vodních tocích [§ 47 odst. 2 písm. g) a § 47
  odst. 4 písm. f) vodního zákona], obsahuje přiměřeně náležitosti
  uvedené v § 5 odst. 2 a 3. Dále tento plán obsahuje zejména:

  a) organizaci havarijní služby správce vodního toku,

  b) seznam vodních toků a vodních nádrží, pro něž je plán zpracován,

  c) označení nebezpečných míst a míst nejvíce ohrožených možným únikem
  závadných látek,

  d) seznam a popis míst na březích vodních toků, technicky vhodných ke
  zneškodnění havárie,

  e) charakteristiky závadných látek, s nimiž se nejčastěji nakládá v
  daném území,

  f) postup pro instalaci norných stěn a pro používání sorpčních
  prostředků a odlučovačů a

  g) seznam míst s uloženými prostředky pro zneškodňování havárie.

  § 6a

  Odborně způsobilá osoba

  (1)  Pro provádění, organizování, řízení a vyhodnocování zkoušek
  těsnosti  musí  mít  odborně  způsobilá  osoba vzdělání z oboru
  odpovídajícího prováděné zkoušce. Pro provádění zkoušek těsnosti podle
  § 3a odst. 2 písm. a) a b) je nezbytné technické vzdělání a odborně
  způsobilá osoba musí být držitelem platného certifikátu příslušného
  stupně nebo jiného osvědčení podle odpovídající technické normy, je-li
  tato norma vydána.

  (2) V případě, že pro provedení dané zkoušky těsnosti neexistuje
  odpovídající systém certifikace, odborně způsobilá osoba musí splnit
  následující předpoklady:

  a)  zdravotní  způsobilost  doložitelnou  pravidelnými  lékařskými
  preventivními prohlídkami včetně oční prohlídky podle vykonávané práce
  a charakteru pracovního prostředí s četností minimálně jedenkrát za tři
  roky,

  b) vzdělání a praxi v rozsahu:

  1. vysokoškolského vzdělání v oblasti technických věd a technologií se
  zaměřením na vodní stavby, hydrogeologie nebo hydrochemie a minimálně
  jeden rok praxe v oboru,

  2. středního vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví a
  minimálně tři roky praxe v oboru, nebo

  3. středního vzdělání s výučním listem a minimálně šest let praxe v
  oboru strojírenství a strojírenská výroba nebo stavebnictví,

  c) znalosti právních předpisů a technických norem upravujících provoz,
  údržbu a zkoušení příslušného zařízení dle druhu jejich konstrukce a
  skladované závadné látky.

  (3) Pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem podle § 3a odst.
  2 písm. b) bodů 1 a 2 musí mít odborně způsobilá osoba příslušné
  vzdělání z oboru hydrogeologie nebo hydrochemie a být držitelem
  osvědčení k vyhodnocování výsledků geologických prací v oboru sanační
  hydrogeologie; pro zkoušky těsnosti náhradním způsobem podle § 3a odst.
  2 písm. b) bodů 3 a 4 musí mít odborně způsobilá osoba vzdělání v
  oblasti technických věd a technologií se zaměřením na hydrogeologii či
  hydrochemii.

  (4) Odborně způsobilá osoba doloží způsobilost k provádění zkoušek
  těsnosti ověřenými fotokopiemi všech oprávnění a certifikátů a dokladem
  o zdravotní způsobilosti podle odstavce 2 písm. a) zaslaným spolu s
  čestným  prohlášením  podle  přílohy č. 3 Ministerstvu životního
  prostředí, a to nejpozději dva měsíce před provedením první zkoušky
  těsnosti. Doklad o zdravotní způsobilosti dále odborně způsobilá osoba
  zasílá Ministerstvu životního prostředí vždy do jednoho měsíce po
  pravidelné lékařské prohlídce provedené podle odstavce 2 písm. a).

  (5) Odborně způsobilá osoba, která ze zdravotních nebo jiných důvodů
  ztratí oprávnění, certifikaci nebo přestane tuto činnost vykonávat,
  oznámí tuto skutečnost nejpozději do jednoho měsíce Ministerstvu
  životního prostředí.

  § 7

  Způsob a rozsah hlášení havárií

  (1) Hlášení havárie subjektům uvedeným v § 41 odst. 2 a 3 vodního
  zákona se provádí jakýmikoliv dostupnými spojovacími prostředky nebo
  osobně. Hlášení havárie operačnímu a informačnímu středisku hasičského
  záchranného sboru kraje se provádí na linku tísňového volání.

  (2) Příjemce hlášení požaduje od osoby, která havárii hlásí, vždy
  následující údaje:

  a) jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii,

  b) místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu
  havárie, jsou-li známy, označení původce havárie, je-li znám,

  c) místo zasažené havárií (například vodní tok, vodní nádrž, pozemek),

  d) projevy havárie (například olej, pěna na vodě, uhynulé ryby, zápach,
  rozbitá autocisterna v poli, protržená hráz odkaliště, neobvyklý výtok
  z kanalizace), pokud je známo i druh a pravděpodobné množství uniklé
  závadné látky,

  e) subjekt, kterému již byla havárie ohlášena, a

  f) bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a
  následků havárie učiněna.

  (3) Příjemce hlášení může klást hlásící osobě přiměřené doplňkové
  otázky, vedoucí ke zjištění skutečného stavu věci.

  § 8

  Při zneškodňování havárií a odstraňování jejich škodlivých následků se
  postupuje podle schváleného havarijního plánu.

  § 9

  Bezprostřední odstraňování příčin havárie

  Opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k
  zamezení šíření závadných látek do horninového prostředí a povrchových
  nebo  podzemních  vod, spočívají zejména v uzavření a zajištění
  uzavíracích ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, opravě nádrží,
  odčerpání  zbytků  závadných látek z porušených obalů, cisteren,
  skladovacích a přepravních nádrží nebo z přeložení zbytků závadných
  látek z dopravních prostředků a kontejnerů, je-li to technicky možné;
  dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu, požáru a zamoření
  závadnými látkami.

  § 10

  Zneškodňování havárie

  (1) Zneškodněním havárie se rozumí zásah směřující k odstranění
  závadných látek z nesaturované a saturované zóny, zemin a z povrchových
  a podzemních vod za účelem dosažení jakosti vody na úroveň obvyklou
  před havárií nebo na úroveň stanovenou vodoprávním úřadem, popřípadě
  Českou inspekcí životního prostředí v rámci řízení prací^11) při
  zneškodňování havárie.

  (2) Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrázování a
  odstranění závadných látek ze zemského povrchu (horninového prostředí a
  zpevněných  ploch),  utěsnění  a zaslepení kanalizačních výpustí,
  zaslepení (uzavření) kanalizací, použití zvláštních záchytných systémů,
  odtěžení kontaminované zeminy, bezpečné uskladnění odpadů^12) vzniklých
  zneškodňováním havárie a vyčištění kanalizací, zachycení plovoucích,
  především ropných látek pomocí norných stěn a sorpčních prostředků z
  povrchových vod, odstranění znečištěných sedimentů z koryt vodních
  toků, sanační čerpání a jiné metody u vod podzemních.

  (3) Dále se havárie zneškodňuje těmito postupy:

  a) nadlepšováním průtoků ve vodních tocích, dávkováním chemických
  činidel a provzdušňováním,

  b) použitím pevných sorbentů při zneškodňování havárie v blízkosti
  vodních toků, v ochranných pásmech vodních zdrojů, na nezpevněných
  plochách  a  pozemních  komunikacích  odvodněných kanalizací nebo
  odvodněných na nezpevněný terén či do povrchových vod, zejména v
  oblastech s možným ohrožením jakosti povrchových nebo podzemních vod;
  odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky a biodegradanty nelze v
  těchto případech použít. V ostatních případech, včetně případů, kdy je
  na pozemních komunikacích nezbytný urychlený zásah a kdy jsou učiněna
  opatření proti dalšímu úniku závadných látek i emulzí závadných látek s
  látkami sloužícími k jejich odstranění, lze odmašťovací kapaliny,
  emulgační  přípravky  nebo  biodegradanty použít v závislosti na
  ekotoxicitě a biologické rozložitelnosti jejich emulze s odstraňovanou
  závadnou látkou a na posouzení, zda jejím průnikem přes záchytné
  bariéry nedojde ke zhoršení následků havárie.

  (4) Postupy podle odstavce 3 se použijí pouze podle pokynů vodoprávního
  úřadu, udělených jím v rámci řízení prací při zneškodňování havárie;
  vodoprávní úřad použití těchto postupů předem projedná se správcem
  vodního toku, popřípadě i se správcem povodí.

  (5) Postup zneškodňování havárie a jejích následků a konečné výsledky
  zneškodňovacích prací se pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu
  sledují účelovým monitoringem jakosti povrchových a podzemních vod nebo
  horninového prostředí v dotčeném území po celou dobu prací. Podrobnosti
  tohoto monitoringu určí podle potřeby vodoprávní úřad v rámci řízení
  prací při zneškodňování havárie.

  § 11

  Odstraňování následků havárie

  (1) Odstraňováním následků havárie se rozumí především

  a) odstranění zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot
  jimi kontaminovaných, včetně použitých sorpčních prostředků, obalů^13),
  pomocných nástrojů a zařízení,

  b) zachycení a následné odstranění uhynulých ryb, případně jiných
  vodních živočichů,

  c) odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách,
  budovách a zařízeních.

  (2) Odstranění uhynulých ryb, případně jiných živočichů se provádí
  podle zvláštního právního předpisu^14).

  (3) Podkladem pro ukončení prací na odstraňování následků havárie jsou
  poznatky  a  výsledky šetření vodoprávního úřadu, České inspekce
  životního prostředí, správce vodního toku, jde-li o havárii na vodním
  toku  nebo v jeho blízkosti, dále subjektů spolupracujících při
  havarijních  a likvidačních pracích^11) a další zjištění původce
  havárie. Potřebné údaje vyžaduje Česká inspekce životního prostředí a
  Hasičský záchranný sbor České republiky podle § 41 odst. 6 vodního
  zákona od osob, které se zúčastnily zneškodňování havárie.

  § 12

  Podle povahy havárie se mohou kroky uvedené v § 9 až 11 kombinovat.

  § 13

  Údaje,  které  získá Česká inspekce životního prostředí v rámci
  protihavarijního zásahu, a další údaje od vodoprávního úřadu, Policie
  České republiky, zasahujících jednotek požární ochrany České republiky,
  správce povodí a osob zúčastněných na zneškodňování havárie, jsou
  podkladem pro centrální evidenci havárií vedenou podle § 112 odst. 1
  písm. e) vodního zákona.

  § 14

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.

  Ministr:

  RNDr. Ambrozek v. r.

  Příl.1

  Obsah písemného předpisu pro provádění zkoušky těsnosti
Obsah písemného předpisu zkoušky podle § 3a písm. e) bod 1:

1.  Použitá zkušební metoda
2.  Rozsah platnosti
3.  Použité normy a předpisy
4.  Kritéria přípustnosti
5.  Požadavky na kvalifikaci personálu
6.  Zajištění BOZP
7.  Rozsah zkoušky
8.  Parametry zkoušky
9.  Požadavky na materiál
10.  Požadavky na prostředí
11.  Zkušební zařízení
12.  Schéma zapojení
13.  Postup zkoušky
14.  Vyhodnocení zkoušky
15.  Zpracování výstupu zkoušení
16.  Předání protokolu
17.  Způsob archivace

Obsah písemného předpisu zkoušky podle § 3a písm. e) bod 2:

1.  Zdůvodnění, proč byla použita náhradní zkouška náhradní zkouška těsnosti
2.  Rozsah platnosti
3.  Použité postupy, normy a předpisy
4.  Kritéria přípustnosti
5.  Požadavky na kvalifikaci personálu
6.  Zajištění BOZP
7.  Rozsah zkoušky
8.  Parametry zkoušky
9.  Postup zkoušky
10.  Vyhodnocení zkoušky
11.  Zpracování výstupu zkoušení
12.  Předání protokolu
13.  Způsob archivace

  Příl.2

  Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných závadných látek
  pro účely vedení záznamů podle § 39 odst. 6 vodního zákona a
  identifikační údaje a vlastnosti závadných látek uváděné v seznamu
  závadných látek v havarijním plánu[§ 5 odst. 2 písm. b)] v případě
  neexistence  bezpečnostního  listu  nebo  identifikačního  listu
  nebezpečného odpadu
Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné
ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod a k nakládání se závadnou
látkou jako případným kontaminantem prostředí:

1. obchodní název výrobku nebo obecné označení látky (pokud látka není výrobkem),

2. chemické složení, popřípadě charakteristika látky z hlediska chemického složení,

3. základní vlastnosti závadné látky:

3.1. skupenství,

3.2. měrná hmotnost

3.3. bod tání

3.4. rozpustnost nebo vyluhovatelnost ve vodě,

4. základní vlastnosti a hodnoty závadné látky nebo vodného roztoku nebo výluhu:

4.1. pH - kyselost, zásaditost,

4.2. biochemická rozložitelnost BSK 5,

4.3. jiné závažné reakce s vodou,

5. toxikologické vlastnosti, pokud jsou známy,

5.1. toxicita na teplokrevné živočichy,

5.2. toxicita na ryby,

5.3. ekotoxicita,

6. standardní věty pro rizikovost a standardní věty pro bezpečné nakládání podle zvláštního
právního předpisu ^15),^22)

7. doplňkové údaje,

8. zdroj uvedených údajů.

V případě, že závadná látka vzniká zemědělskou činností, platí požadavky na znalost jejich
vlastností přiměřeně.

  Příl.3


  1) Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
  vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a
  kanalizacích).

  2) Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
  přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004
  Sb., a vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
  zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
  některých  zákonů,  týkající se klasifikace, balení a označování
  nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

  3) § 23 zákona č. 356/2003 Sb.

  Vyhláška  č.  231/2004  Sb.,  kterou  se stanoví podrobný obsah
  bezpečnostního  listu  k  nebezpečné chemické látce a chemickému
  přípravku.

  4) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  5) § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
  geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000
  Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona 3/2005 Sb.

  § 14, § 79 odst. 1 písm. d) a § 72 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001
  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.
  477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č.
  320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.
  188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb.

  6) § 23 zákona č. 356/2003 Sb.

  7) § 13 zákona č. 185/2001 Sb.

  8) Například vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní
  silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení MZV č.
  159/1997 Sb., sdělení MZV č. 186/1998 Sb., sdělení MZV č. 54/1999 Sb.,
  sdělení MZV č. 93/2000 Sb. m. s., sdělení MZV č. 6/2002 Sb. m. s.,
  sdělení MZV č. 65/2003 Sb. m. s., sdělení MZV č. 77/2004 Sb. m. s a
  sdělení MZV č. 33/2005 Sb. m. s., a vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o
  mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení MZV č.
  61/1991 Sb., sdělení MZV č. 251/1991 Sb., sdělení MZV č. 274/1996 Sb.,
  sdělení MZV č. 29/1998 Sb., sdělení MZV č. 60/1999 Sb., sdělení MZV č.
  9/2002 Sb.m.s., sdělení MZV č. 46/2003 Sb.m.s., sdělení MZV č. 8/2004
  Sb.m.s. a sdělení MZV č. 34/2005 Sb.m.s.

  9) Například zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
  způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
  přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě
  jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
  (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb.,
  zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb., vyhláška č. 64/1987 Sb.
  a vyhláška č. 8/1985 Sb.

  10) § 10 vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných
  vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
  vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.

  11) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.
  425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č.
  163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č.
  320/2002 Sb.

  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
  některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2002
  Sb.

  12) Zákon č. 185/2001 Sb.

  13) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
  o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb.,
  zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.

  14) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000
  Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 120/2002
  Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003
  Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

  15) § 20 odst. 5 písm. e) a f) a § 20 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb., §
  6 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb.

  16) § 3a odst. 5 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu
  používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 353/2009 Sb.

  17) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
  pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
  zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
  předpisů.

  Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších
  předpisů.

  18) Například zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním
  ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
  Ústředním  kontrolním  a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění
  pozdějších předpisů.

  19) Například ČSN 75 3415 - Objekty pro skladování a manipulaci s
  ropnými látkami, ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a
  kanalizačních nádrží.

  20) Například vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní
  silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení MZV č.
  159/1997 Sb., sdělení MZV č. 186/1998 Sb., sdělení MZV č. 54/1999 Sb.,
  sdělení MZV č. 93/2000 Sb. m. s., sdělení MZV č. 6/2002 Sb. m. s.,
  sdělení MZV č. 65/2003 Sb. m. s., sdělení MZV č. 77/2004 Sb. m. s. a
  sdělení MZV č. 33/2005 Sb. m. s., a vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o
  mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení MZV č.
  61/1991 Sb., sdělení MZV č. 251/1991 Sb., sdělení MZV č. 274/1996 Sb.,
  sdělení MZV č. 29/1998 Sb., sdělení MZV č. 60/1999 Sb., sdělení MZV č.
  9/2002 Sb. m. s., sdělení MZV č. 46/2003 Sb. m. s., sdělení MZV č.
  8/2004 Sb. m. s. a sdělení MZV č. 34/2005 Sb. m. s.

  21) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.
  291/2009 Sb.

  22) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1272/2008, ze dne 16.
  prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně
  a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.
  1907/2006.

 

Datum uveřejnění: 1. června 2006 Poslední změna: 28. července 2011 Počet shlédnutí: 1117