LEGISLATIVA

369/2009 Sb.

Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

  369/2009 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 20. října 2009

  o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

  Změna: 298/2010 Sb.

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 10, § 3a odst. 4 a 11,
  § 3b odst. 7, § 4 odst. 7 a 15, § 5 odst. 9, § 6 odst. 10, § 6a odst.
  7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 9,
  § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13,
  § 18 odst. 12, § 19 odst. 15, § 19a odst. 6 a § 22 odst. 10 zákona č.
  219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o
  změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona
  č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona
  č. 96/2009 Sb. a zákona č. 300/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

  § 1

  Předmět úpravy

  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1)
  a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do
  oběhu.

  § 2

  Požadavky na uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu

  (K § 3 odst. 2, 5 až 7 a 10, § 7 odst. 6 a § 15 odst. 6 zákona)

  (1) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu
  podle § 3 odst. 2 zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v částech V
  oddílech 2 a 3 přílohy č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  (2) Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona
  nesmí obsahovat příměs geneticky modifikovaných rostlin. Pro výsledek
  kontrolní zkoušky je přípustná statistická tolerance maximálně 0,1 %.
  Příměs  osiva geneticky modifikovaných rostlin odrůd, které jsou
  registrované nebo zapsané ve společném katalogu odrůd, se posuzuje
  podle pravidel pro čistotu odrůdy.

  (3) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů jsou uvedeny v částech V
  oddílech 3 v přílohách 1, 3 až 6 a 8 k této vyhlášce.

  (4) Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený
  počet generací, po který může být

  a)  rozmnožovací  materiál předstupňů vyráběn i z rozmnožovacího
  materiálu předstupňů,

  b)  základní  rozmnožovací  materiál  vyráběn  i  ze  základního
  rozmnožovacího materiálu,

  c) certifikovaný rozmnožovací materiál vyráběn i z certifikovaného
  rozmnožovacího materiálu, jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v částech
  II v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  § 3

  Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd

  (K § 3a odst. 4, 7 a 11 zákona)

  (1) Množství osiva úředně nezapsané odrůdy, které se povolí pro jednu
  odrůdu, nesmí překročit stanovený procentní podíl množství osiva daného
  zemědělského druhu využívaného každoročně k zásevu na zemědělskou půdu
  v České republice, který činí

  a) 0,3 % pro pšenici setou, pšenici špaldu, ječmen, oves, hrách a bob
  polní,

  b) 0,05 % pro pšenici tvrdou,

  c) 0,1 % pro ostatní druhy s výjimkou zeleninových druhů.

  (2) Pokud množství podle odstavce 1 nepostačují k výsevu na plochu 10
  ha, povolí se množství potřebné k osetí této plochy.

  (3) U osiva zeleninových druhů není množství stanoveno.

  (4) Osivo úředně nezapsaných odrůd uvedené do oběhu musí splňovat
  požadavky  na  vlastnosti certifikovaného rozmnožovacího materiálu
  uvedeného v částech V oddílech 2 přílohách č. 1 až 6 a 8 k této
  vyhlášce a v části V přílohy č. 7 k této vyhlášce.

  (5) Žádost o povolení nebo obnovení povolení uvádět do oběhu osivo
  úředně nezapsané odrůdy se podávají na formuláři, jehož vzor je uveden
  v příloze č. 9 k této vyhlášce. K žádosti o obnovení povolení musí být
  přiloženy tyto doklady:

  a) kopie původního povolení,

  b) další informace k popisu odrůdy, o udržovacím šlechtění, o pěstování
  nebo použití odrůdy, které nebyly součástí původního povolení,

  c) doklad o tom, že stále probíhají zkoušky k registraci odrůdy.

  (6) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)
  kontroluje množství a kvalitu osiva uvedeného do oběhu podle § 3a
  zákona  a způsob jeho použití. Součástí kontroly je i kontrola
  označování předepsanými návěskami.

  § 4

  Uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd

  (K § 3b odst. 7 zákona)

  (1) Množství osiva, které musí být uschováno pro zachování odrůdy v
  její oblasti původu podle § 3b odst. 2 zákona, je takové množství,
  které je potřebné k výrobě alespoň množství osiva podle odstavců 2 a 3.

  (2) Množství osiva každé uchovávané odrůdy, uváděné do oběhu, nesmí
  přesáhnout dále uvedené procentní podíly množství osiva téhož druhu,
  které je v České republice využíváno během jednoho vegetačního období,
  nebo nesmí přesáhnout množství potřebné k osetí plochy 100 hektarů,
  podle toho, které z těchto dvou množství je větší. Procentní podíly
  jsou stanoveny takto:

  a) 0,3 % pro hrách polní, pšenici setou, pšenici tvrdou, pšenici
  špaldu, ječmen, kukuřici, brambor, řepku a slunečnici,

  b) 0,5 % pro ostatní druhy.

  (3) Celkové množství osiva všech uchovávaných odrůd jednoho druhu,
  které lze uvádět do oběhu v České republice, nesmí přesáhnout 10 %
  množství osiva téhož druhu, které je během jednoho roku využíváno v
  České republice, nebo nesmí přesáhnout množství potřebné k osetí plochy
  100 hektarů, podle toho, které z uvedených množství je větší.

  (4) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové
  čistoty osiva uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu vegetační zkouškou,
  a to v rozsahu nejméně 5 %.

  § 5

  Uznávací řízení

  (K § 4 odst. 7, § 5 odst. 9 a § 7 odst. 6 zákona)

  (1) Žádosti o uznání množitelského porostu a osiva se podávají na
  formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  (2) Žádost o uznání množitelského porostu se podává každoročně

  a) do 31. března pro

  1. ozimé formy zemědělských druhů rodu Brassica (kromě řepky),

  2. obilniny ozimé - ječmen, pšenici, žito, tritikale,

  3. vikev ozimou,

  4. jeteloviny a trávy z první seče (kromě jílku jednoletého),

  5. salát a špenát setý na podzim,

  b) do 30. dubna pro

  1. hrách polní a zahradní,

  2. jarní formy olejnin,

  3. pažitku, ředkvičku, ředkev, salát, špenát setý na jaře, semenice
  dvouletých zelenin, sazečku kapusty ozimé, pekingské zelí,

  4. zeleniny rychlené - semenice,

  c) do 10. května pro

  1. obilniny jarní, svazenku,

  2. bob polní, vikev panonskou, vikev setou, vikev huňatou,

  3. semenice semenných okopanin,

  4. len,

  5. anýz, fenykl, kmín, koriandr,

  6. brokolici, cibuli sazečku, česnek, kopr, květák, okurky pařeništní a
  skleníkové, kozlíček polníček, řeřichu setou,

  d) do 20. května pro

  1. brambory,

  2. jílek jednoletý,

  3. kukuřici, proso, pohanku,

  e) do 10. června pro

  1. fazol polní i zahradní, lupinu, sóju, slunečnici,

  2. jetel nachový setý na jaře, trávy z druhé seče, jednoleté pícniny,

  3. lilek, majoránku, okurky polní, papriku, patizony, rajčata, štěrbák,
  tykev, meloun,

  f) do 20. června pro jeteloviny z druhé seče,

  g) do 20. srpna pro cibuli, sazečky ostatních zelenin a semenných
  okopanin,

  h) do 30. září pro řepku ozimou,

  i) do 30. listopadu pro porosty cukrovky z předpěstované sazečky.

  (3) Pokud technologie pěstování nebo klimatické podmínky stanoviště
  vyžadují provedení přehlídky v jiném termínu, než je obvyklé, dodavatel
  podá žádost o uznání množitelského porostu nejpozději 1 měsíc před
  předpokládaným termínem této přehlídky.

  (4) Vzory žádostí a dokladů vydávaných Ústavem nebo pověřenou osobou
  jsou uvedeny v přílohách č. 9 a 10 k této vyhlášce.

  § 6

  Uznávání osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi,
  které byla udělena rovnocennost pro daný druh

  (K § 4 odst. 10, 13 a 14 zákona)

  (1) Při uznávání osiva, které bylo sklizeno v jiném členském státě nebo
  ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh, Ústav
  ověří, zda byla provedena přehlídka množitelského porostu vyhovující
  požadavkům stanoveným v předpisech Evropských společenství, a to
  předložením úředního dokladu pro osivo s neukončenou certifikací, který
  bude obsahovat údaje srovnatelné s údaji podle § 9 odst. 1 této
  vyhlášky.

  (2) U osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které
  byla udělena rovnocennost pro daný druh, se úředními zkouškami ověří,
  že splňuje požadavky na vlastnosti osiva uvedené v částech V v
  přílohách č. 1 až 6 a 8 k této vyhlášce.

  (3) Osivo zemědělských druhů a zeleniny s výjimkou brambor se smí
  uznávat podle § 4 odst. 10 zákona v kategoriích základní rozmnožovací
  materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál a podle § 4 odst. 13
  zákona jen v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál.

  § 7

  Uznávání množitelských porostů

  (K § 5 odst. 1, 5 a 9 a § 7 odst. 6 zákona)

  (1) K ověření původu rozmnožovacího materiálu podle § 5 odst. 1 písm.
  i) zákona dodavatel při podání žádosti o uznání množitelského porostu
  předloží

  a) doklad o uznání osiva, které bylo použito pro založení porostu, a to
  včetně osiva z jiného členského státu, nebo

  b) u víceletých druhů ve druhém, popřípadě dalším množitelském roce

  1. doklad o uznání množitelského porostu z předchozího vegetačního
  období, nebo

  2. doklad o neuznání množitelského porostu z předchozího vegetačního
  období za předpokladu, že důvodem neuznání množitelského porostu nebyla
  nevyhovující pravost nebo čistota odrůdy,

  c) mezinárodně platný doklad, popřípadě posudek Ústavu vystavený na
  základě kontroly provedené Ústavem u rozmnožovacího materiálu, který
  byl dovezen podle § 18 zákona, nebo

  d) prohlášení šlechtitele nebo udržovatele odrůdy v případě, že je
  porost zakládán ze šlechtitelského materiálu.

  (2) Doklady podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo posudek podle písmene
  c) mohou být nahrazeny uvedením jejich čísla v žádosti.

  (3) Požadavky na vlastnosti množitelských porostů jsou pro jednotlivé
  druhy uvedeny v částech III a IV v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.
  Vlastnostmi  množitelských  porostů  hodnocenými  při  přehlídce
  množitelského porostu, které se zapisují do záznamů o přehlídce
  množitelského porostu, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 9 k této
  vyhlášce, se rozumí

  a) sled předplodin na pozemku v předcházejících letech,

  b) minimální vzdálenost od porostu stejného nebo příbuzného druhu,
  který by mohl cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem
  ohrozit množitelský porost,

  c) minimální vzdálenost k zamezení mechanické příměsi jiných druhů a
  odrůd,

  d)  celkový  stav  množitelského porostu, posouzení vyrovnanosti,
  zapojenosti, celkového vzhledu rostlin, popřípadě stupně polehnutí,

  e) nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jiných odrůd nebo
  zřetelně odchylných typů, rostlin plevelných druhů a jiných příměsí,

  f) nejvyšší povolený počet rostlin napadených škodlivými organismy.

  (4) Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů,
  popřípadě limity těchto vlastností jsou uvedeny v části III oddíle 4
  tabulce 3.4b přílohy č. 7 k této vyhlášce.

  (5) Požadavky na vlastnosti pozemku a na vlastnosti půdy, na kterém je
  množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován, jsou uvedeny v
  části III oddíle 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce.

  (6)  Způsob  určení  čísla  množitelského  porostu, čísla partie
  rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy
  pro jednotlivé druhy rostlin jsou uvedeny v příloze č. 11 k této
  vyhlášce.

  (7) Termíny a počty přehlídek množitelských porostů jsou pro jednotlivé
  druhy uvedeny v částech III oddílech 1 v přílohách č. 1 až 8 k této
  vyhlášce.

  § 8

  Uznávání rozmnožovacího materiálu

  (K § 3 odst. 10, § 6 odst. 4, 5 a 10 a § 7 odst. 6 zákona)

  (1) Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností
  rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů je uveden v částech V,
  oddílech 1 v přílohách č. 1 až 6 a 8 k této vyhlášce.

  (2)  Požadavky  na  vlastnosti rozmnožovacího materiálu jsou pro
  jednotlivé druhy uvedeny v částech V v přílohách č. 1 až 8 k této
  vyhlášce.

  (3) Osivo nesmí obsahovat živé skladištní škůdce, jejichž výčet je
  uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

  (4) Záznamy podle § 7 odst. 1 zákona vede dodavatel

  a) v listinné podobě na formulářích Výrobní evidence osiv a Skladová
  karta, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, nebo

  b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou
  obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzorů v příloze č. 9 k
  této vyhlášce a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro
  účely kontroly. Elektronické záznamy musí být zajištěny elektronickým
  podpisem.

  § 9

  Osivo s neukončenou certifikací

  (K § 7a odst. 5 zákona)

  (1) Úřední doklad pro osivo s neukončenou certifikací obsahuje

  a) označení certifikačního úřadu a státu,

  b) název druhu a název odrůdy; u řepy označení, zda jde o krmnou řepu
  nebo cukrovku,

  c) označení kategorie a generace,

  d) původ osiva použitého k založení množitelského porostu a označení
  země, která toto osivo uznala,

  e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,

  f) výměru množitelského porostu,

  g) množství osiva sklizeného z množitelského porostu a počet balení,

  h) potvrzení, že množitelský porost vyhověl požadavkům srovnatelným s
  požadavky uvedenými v přílohách č. 1 až 6 a 8 k této vyhlášce,

  i) výsledek předběžné zkoušky osiva, pokud o ni dodavatel požádal.

  (2) Vzor dokladu je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

  (3) O osivu s neukončenou certifikací vede dodavatel záznamy ve Výrobní
  evidenci osiv a ve Skladové kartě.

  § 10

  Egalizace osiva

  (K § 6a odst. 7 zákona)

  (1) Při přípravě egalizované partie osiva dodavatel

  a) zaznamená u jednotlivých partií osiv ve Výrobní evidenci osiv a ve
  Skladové kartě formou zvláštního označení sloučení egalizované partie,

  b) vyhotoví egalizační protokol podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 k
  této vyhlášce,

  c) egalizovanou partii zaznamená ve Výrobní evidenci osiv a ve Skladové
  kartě.

  (2) Při odběru vzorků předloží dodavatel žádost o uznání osiva,
  egalizační protokol, Výrobní evidenci osiva a Skladovou kartu.

  § 11

  Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti

  (K § 8 odst. 3 zákona)

  (1) Provedení zkoušek u osiva uváděného do oběhu před ukončením úřední
  zkoušky klíčivosti, jejichž výčet je uveden v příloze č. 13 k této
  vyhlášce, zajistí dodavatel.

  (2) Druhy, jejichž osivo se smí uvádět do oběhu před ukončením úřední
  zkoušky klíčivosti, a požadavky na vlastnosti tohoto osiva jsou uvedeny
  v příloze č. 13 k této vyhlášce.

  (3) Evidence o osivu uvedeném do oběhu před ukončením úřední zkoušky
  klíčivosti se vede současně se záznamy podle § 8 odst. 4.

  § 12

  Standardní osivo

  (K § 9 odst. 1 a 2 a § 7 odst. 6 zákona)

  (1) Požadavky na vlastnosti standardního osiva uváděného do oběhu jsou
  uvedeny v části V přílohy č. 8 k této vyhlášce.

  (2) Záznamy podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona se vedou

  a) v listinné podobě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze
  č. 9 k této vyhlášce, nebo

  b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou
  obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzorů uvedených v
  příloze č. 9 k této vyhlášce, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu
  předloženy pro účely kontroly.

  (3) Záznamy o stavu množitelského porostu k výrobě standardního osiva
  se vedou v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu, jehož
  vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  § 13

  Obchodní osivo

  (K § 11 odst. 1 a 3 zákona)

  (1) Jako obchodní osivo lze uvádět do oběhu osivo těchto zemědělských
  druhů:

  a) hořčice černá,

  b) lesknice vodní,

  c) lipnice roční,

  d) pískavice řecké seno,

  e) vičenec,

  f) vikev panonská.

  (2) Obchodní osivo musí být druhově pravé a musí splňovat požadavky na
  vlastnosti obchodního osiva uvedené v částech V v přílohách č. 2, 3 a 5
  k této vyhlášce.

  (3) Evidence o vyrobeném a do oběhu uvedeném obchodním osivu se vede
  současně se záznamy podle § 8 odst. 4.

  (4) Balení obchodního osiva se označuje návěskou hnědé barvy.

  § 14

  Směs osiv

  (K § 12 odst. 5 a 9 a § 19 odst. 15)

  (1) Směsi osiv odrůd jednoho nebo více druhů (dále jen „směs“), jejíž
  výrobu nebo uvádění do oběhu dodavatel Ústavu ohlásí, přidělí Ústav
  registrační číslo způsobem uvedeným v příloze č. 11 k této vyhlášce.

  (2) Způsob míchání a zařízení, na kterém se směs připravuje, musí
  zaručit rovnoměrnost složení směsi v partii i v jednotlivých obalech
  podle hmotnostního procentního podílu jednotlivých složek oznámeného
  dodavatelem při registraci směsi.

  (3) Dodavatel směsi vede evidenci o

  a) míchání směsi na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k
  této vyhlášce,

  b) uvádění směsi do oběhu, obdobně, jako je vedena evidence podle § 8
  odst. 4.

  (4) Z každé vyrobené partie směsi Ústav odebírá a ukládá vzorek pro
  následnou kontrolu. Ústav provádí následnou namátkovou kontrolu těchto
  vzorků, která činí minimálně 5 %. Přesnou výši kontroly Ústav stanoví
  podle výsledků předchozího roku. S výsledky kontroly jsou dodavatelé
  písemně seznámeni.

  (5) Směs se uvádí do oběhu pouze v uzavřených a označených obalech nebo
  v malém balení. Tímto opatřením nejsou dotčena ustanovení o označování
  a uzavírání obalů stanovených zákonem a touto vyhláškou.

  (6) Balení směsi se označuje úřední návěskou zelené barvy; náležitosti
  návěsky pro směsi osiv jsou uvedeny v částech VI v přílohách č. 1 až 4
  a 8 k této vyhlášce.

  § 15

  Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství

  (K § 13 odst. 6 zákona)

  (1)  Dodavatel  vede  evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném
  rozmnožovacím materiálu pro ekologické zemědělství současně se záznamy
  podle § 8 odst. 4.

  (2)  Dodavatel  po  uznání osiva poskytuje Ústavu informace pro
  aktualizaci elektronické databáze odrůd, jejichž rozmnožovací materiál
  získaný  z  ekologického zemědělství je dostupný na území České
  republiky, v listinné podobě na formuláři, který je uveden v příloze č.
  9 k této vyhlášce, nebo v elektronické podobě za předpokladu, že
  vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí
  vzoru v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  § 16

  Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd

  (K § 14 odst. 6 zákona)

  Dodavatel vede evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím
  materiálu geneticky modifikovaných odrůd současně se záznamy podle § 8
  odst. 4.

  Sazenice zeleniny

  (K § 15 odst. 6 a § 19 odst. 15 zákona)

  § 17

  (1) Požadované vlastnosti sazenic zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 14
  k této vyhlášce.

  (2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do oběhu se ukládají do obalů
  zabraňujících jejich poškození a záměnu nebo smíchání jednotlivých
  partií.

  (3) Obaly se sazenicemi zeleniny určené k uvádění do oběhu se opatřují
  návěskou, štítkem nebo jiným obdobným dokladem; tyto doklady musí být
  vyrobeny z materiálu odolného vůči poškození a nesmí být použity
  opakovaně.

  (4) Doklad podle odstavce 3 obsahuje

  a) text „ES kvalita“,

  b) název členského státu nebo jeho kód,

  c) označení příslušného úřadu nebo jeho kód,

  d) registrační číslo dodavatele,

  e) identifikaci dodavatele,

  f) číslo partie sazenic zeleniny uváděné do oběhu,

  g) datum vystavení dokladu,

  h) číslo partie osiva u sazenic zeleniny pěstovaných z osiva, popřípadě
  se referenční číslo sdělí příslušnému úřednímu orgánu na jeho žádost,

  i) název druhu a odrůdy zeleniny, u podnoží i název odrůdy nebo její
  určení,

  j)  latinský  název  rodu  a  druhu  zeleniny,  je-li  zároveň
  rostlinolékařským pasem podle zákona o rostlinolékařské péči^2),

  k) množství,

  l) při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu.

  (5)  Je-li  rozmnožovací  materiál  sazenic  zeleniny  opatřen
  rostlinolékařským pasem podle zákona o rostlinolékařské péči^2), může
  tento pas nahradit údaje uvedené v odstavci 4 s výjimkou údajů
  uvedených pod písmeny a), c), i) a l). Tyto údaje musí být zřetelně
  odděleny.

  § 18

  (1) Kritickými body sledovanými ve výrobním procesu sazenic zeleniny se
  rozumí

  a) použité osivo, původ a kvalita vegetativních částí rostlin,

  b) výsev, přepichování, řízkování, sázení a použitý substrát,

  c) dodržování podmínek stanovených pro sazenice zeleniny podle zákona o
  rostlinolékařské péči^2),

  d) plán a metoda pěstování,

  e) manipulace s rostlinami,

  f) rozmnožování,

  g) sklizeň,

  h) hygiena,

  i) ošetřování,

  j) balení,

  k) skladování,

  l) doprava, průvodní doklady sazenic zeleniny,

  m) další administrativní úkony.

  (2) Evidence pro sazenice zeleniny musí být vedena podle § 15 odst. 6
  písm. e) zákona. Jednotlivé údaje na sebe musí navazovat tak, aby byly
  kontrolovatelné Ústavem nebo pověřenou osobou. Evidence může být vedena

  a) v listinné podobě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9
  k této vyhlášce, nebo

  b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou
  obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru uvedeného v
  příloze č. 9 k této vyhlášce, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu
  předloženy pro účely kontroly.

  (3) Na dodavatele sazenic zeleniny, který nepodléhá registraci podle §
  16 odst. 9 zákona, se nevztahují tato ustanovení:

  a) určení kritických bodů pěstebního postupu,

  b) vypracování a zavedení metod sledování a kontroly kritických bodů,

  c) odběr vzorků za účelem kontroly,

  d) vedení evidence podle odstavce 2.

  (4) Sadba česneku, sazečky cibule a šalotky musí splňovat rovněž tyto
  požadavky:

  a) rozmnožovací materiál musí pocházet z množitelského porostu, který
  byl kontrolován,

  b) množitelský porost byl prost škodlivých organizmů uvedených v
  příloze č. 14 k této vyhlášce a příznaků a symptomů napadení těmito
  organizmy,

  c)  vlastnosti rozmnožovacího materiálu musí odpovídat požadavkům
  stanoveným v příloze č. 14 k této vyhlášce.

  § 19

  Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele

  (K § 16 odst. 6 a 11 zákona)

  (1) Dodavatel, který podléhá registraci podle § 16 odst. 1 zákona, podá
  žádost o registraci osoby na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze
  č. 9 k této vyhlášce.

  (2) Dodavatel, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 6 zákona,
  oznámí zahájení, popřípadě ukončení činnosti na formulářích, jejichž
  vzory jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  § 20

  Pověřování osob

  (K § 17 odst. 2, 3, 5 a 13 zákona)

  (1) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 zákona

  a) prokáží nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti
  předložením úředně ověřeného dokladu o získání potřebného vzdělání
  podle § 17 odst. 8 zákona,

  b) musí splnit technickou způsobilost pro dané pověření podle přílohy
  č. 15 k této vyhlášce, včetně možnosti internetového připojení pro
  komunikaci s Ústavem.

  (2) Pověření podle § 17 odst. 2, 3 a 5 zákona může být uděleno pro
  jednotlivé druhy nebo skupiny druhů uvedené v druhovém seznamu zákona
  jako zemědělské nebo zeleninové druhy a pro kategorie certifikovaný
  rozmnožovací materiál a obchodní osivo.

  (3) Při uplatňování § 17 odst. 1 až 3, 5 a 7 zákona se postupuje
  způsobem stanoveným v přílohách č. 16 až 19 k této vyhlášce.

  (4) Množitelské porosty, u kterých provádějí přehlídky pověřené osoby,
  podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem.
  Úřednímu dozoru podléhá minimálně 5 % množitelských porostů. K následné
  kontrole odrůdové pravosti a čistoty se odebírají vzorky z partií osiva
  sklizeného z množitelských porostů. Tato kontrola činí minimálně 5 %
  množitelských porostů. Následná kontrola se provádí buď laboratorně
  nebo vegetačními zkouškami.

  (5) Partie osiva vzorkované pověřenými osobami podléhají úřednímu
  dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. K následné kontrole se
  odebírají vzorky z partií osiva určeného k uznávacímu řízení, které
  nebyly  vzorkovány  automatickým vzorkovadlem. Tato kontrola činí
  minimálně 5 % vzorkovaných partií, přičemž bude zaměřena rovnoměrně na
  jednotlivé druhy. Následná kontrola se provádí laboratorně podle platné
  metodiky; část vzorků je podrobena kontrole vegetačními zkouškami. V
  případě automatického vzorkovadla se provádí úřední dozor na správnost
  přípravy laboratorních vzorků.

  (6) Partie osiva zkoušené v rámci uznávacího řízení pověřenými osobami
  podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. K
  následné kontrole se odebírají vzorky z partií osiva určeného k
  uznávacímu řízení, které jsou pro tyto účely uložené v pověřené
  laboratoři. Tato kontrola činí minimálně 5 % vzorkovaných partií,
  přičemž vzorky musí být odebrány rovnoměrně podle jednotlivých druhů
  plodin. Následná kontrola se provádí laboratorně podle platné metodiky.
  Přímo v pověřené laboratoři se provádí úřední dozor, při kterém se
  kontroluje správnost dodržování postupů a úkonů stanovených v přílohách
  č. 16 až 19 k této vyhlášce.

  (7) Laboratoř osoby, která se uchází o pověření laboratoře, musí
  splňovat podmínky stanovené v příloze č. 15 k této vyhlášce.

  § 21

  Dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny ze třetích zemí

  (K § 18 odst. 12 zákona)

  Vzor formuláře oznámení dovozu a vzor žádosti o povolení dovozu ze
  třetích zemí jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

  Označování a balení rozmnožovacího materiálu

  (K § 19 odst. 12 a 15 zákona)

  § 22

  (1) Každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a
  nezaměnitelně označen způsobem uvedeným v odstavci 3, který vylučuje
  záměnu nebo pochybnost o obsahu. K označování rozmnožovacího materiálu
  jsou používány v závislosti na kategorii a generaci rozmnožovacího
  materiálu

  a) úřední návěsky minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy podle
  přílohy č. 20 k této vyhlášce,

  b) návěsky využívané pro mezinárodní obchod podle pravidel Mezinárodní
  asociace pro zkoušení semen a Organizace pro ekonomickou spolupráci a
  rozvoj podle přílohy č. 20 k této vyhlášce,

  c) návěsky dodavatele minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy
  podle  přílohy  č. 20 k této vyhlášce pro kategorii standardní
  rozmnožovací materiál, nebo

  d) návěsky dodavatele a zvláštní návěsky vylučující záměnu s podmínkami
  uvedenými v písmenech a) až c) v ostatních případech.

  (2) Minimální rozměr úředních návěsek a návěsek pro zemědělské druhy a
  zeleniny je 110 x 67 mm; barevné odlišení návěsek podle kategorií a
  generací rozmnožovacího materiálu a vzory návěsek jsou uvedeny v
  příloze č. 20 k této vyhlášce.

  (3) Za úřední návěsku a návěsku dodavatele se považuje

  a) šitá nebo vázaná návěska,

  b) nalepovací etiketa,

  c) potisk obalů minimálně stejných rozměrů uvedených v odstavci 2 a
  barvy stanovené v příloze č. 20 k této vyhlášce pro balení osiva
  obilnin, krmných plodin, olejnin a přadných rostlin v kategoriích
  základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál,
  nebo

  d) všitý pruh neroztržitelné fólie minimálně stejných rozměrů uvedených
  v odstavci 2 a barvy stanovené v příloze č. 20 k této vyhlášce.

  (4) Úřední návěska nebo návěska musí být zhotovena z neroztržitelného
  nebo špatně odstranitelného materiálu a nesmí být použita opakovaně.
  Potisk obalů může být proveden jen formou tisku předepsaných údajů
  nesmazatelnou barvou a pod úředním dozorem.

  (5) Každý obal opatřený úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní
  obchod podle odstavce 1 písm. b) musí být zajištěn úřední pojistkou
  tak, aby nebylo možné obal otevřít bez toho, že by bylo zřetelně patrné
  jeho otevření; návěsky, které jsou na obal přivazovány, musí být
  upevněny pod úřední pojistkou.

  (6) Za úřední pojistku se považuje

  a) plomba z nebarveného plechu,

  b) nálepka nebo samolepící páska neodstranitelná bez porušení,

  c) prošitá návěska u strojově zašívaných obalů,

  d) ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva,

  e) samolepící nebo svařovací uzávěr papírových nebo plastikových obalů,
  které nemají jiný otvor a nemohou být otevřeny bez porušení,

  f) strojově prošitý obal zamezující záměně,

  g) plechový obal, který nelze otevřít bez poškození,

  h) vázací materiál, který nemůže být otevřen bez porušení.

  (7) Bylo-li osivo ošetřeno přípravkem s účinnou látkou klothianidin,
  thiamethoxam, fipronil nebo imidakloprid, musí být na úřední návěsce
  nebo návěsce dodavatele uvedena tato skutečnost a zároveň uvedena
  opatření ke zmírnění rizik stanovená v povolení použitého přípravku na
  ošetření osiva.

  § 23

  (1) Další požadavky na úřední návěsku jsou uvedeny v částech VI v
  přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  (2) Úřední návěskou a úřední pojistkou se označují i velkoobjemové
  kontejnery a návěsy určené k přepravě osiva uzavřené plachtou. Sadba
  brambor může být na žádost odběratele se souhlasem Ústavu a pod jeho
  dozorem přepravována i bez uzavření. Návěska je součástí doprovodných
  úředních dokladů partie.

  (3) U odrůd zeleniny obecně známých před 1. červencem 1970 může být na
  návěsce uveden odkaz na určité udržovací šlechtění, pokud to udržovatel
  odrůdy předem oznámí Ústavu nebo příslušnému úřadu jiného členského
  státu. Tento odkaz se uvede za názvem odrůdy, od něhož bude zřetelně
  oddělen pomlčkou, a nebude uveden výrazněji než samotný název odrůdy. V
  souvislosti s uvedeným udržovacím šlechtěním nebude poukazováno na
  žádné zvláštní vlastnosti odrůdy.

  (4) Návěsky pro mezinárodní obchod podle § 22 odst. 1 písm. b) obsahují
  údaje uvedené v příloze č. 20 k této vyhlášce.

  (5) Osivo s neukončenou certifikací se označuje úřední návěskou šedé
  barvy; hmotnost partie není přitom omezena. Úřední návěska, jejíž vzor
  je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce, obsahuje

  a) označení certifikačního úřadu, který je odpovědný za provedení
  přehlídky, a státu nebo jejich počáteční písmena,

  b) název druhu, u osiva řepy označení, zda se jedná o cukrovku nebo
  krmnou řepu,

  c) název odrůdy, v případě inbredních linií, hybridů odrůd obilnin,
  olejnin a přadných rostlin určených výhradně k použití jako komponenty
  hybridních odrůd slovo „komponent“, v případě hybridů odrůd obilnin,
  olejnin a přadných rostlin slovo „hybrid“,

  d) kategorie a generace,

  e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,

  f) hmotnost,

  g) označení „Osivo s neukončenou certifikací“,

  h) identifikaci dodavatele.

  (6) Vzor protokolu o provedené manipulaci s osivem je uveden v příloze
  č. 9 k této vyhlášce.

  § 24

  (1) Balení šlechtitelského rozmnožovacího materiálu se při uvedení do
  oběhu označuje úřední návěskou fialové barvy. Požadované údaje na
  návěskách pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v částech VI v přílohách č.
  1 až 8 k této vyhlášce.

  (2) Balení rozmnožovacího materiálu předstupňů se při uvedení do oběhu
  označuje úřední návěskou bílé barvy s fialovým diagonálním pruhem.
  Požadované údaje na návěskách pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v
  částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  (3) Balení základního rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu
  označuje úřední návěskou bílé barvy. Požadované údaje na návěskách pro
  jednotlivé druhy jsou uvedeny v částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této
  vyhlášce.

  (4) Balení certifikovaného rozmnožovacího materiálu se při uvedení do
  oběhu označuje úřední návěskou

  a) modré barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál první generace,

  b) červené barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál druhé generace
  s výjimkou sadby brambor, u kterých se pro obě generace používá návěska
  modrá.
  Požadované údaje na návěskách pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v
  částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  (5) Balení standardního osiva se označuje návěskou žluté barvy.
  Požadované údaje na návěskách jsou uvedeny v části VI v příloze č. 8 k
  této vyhlášce.

  (6) Balení osiva úředně nezapsaných odrůd se označuje návěskou oranžové
  barvy. Vzor návěsky je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce.

  § 25

  Malé balení

  (K § 12 odst. 2 a 9 a § 19a odst. 1 a 6 zákona)

  (1) Nejvyšší povolená hmotnost nebo nejvyšší povolený počet kusů, které
  se považují za malé balení, a způsob jejich označování, jsou uvedeny
  pro jednotlivé druhy v částech VII v přílohách č. 1 až 8 k této
  vyhlášce.

  (2) Podrobnosti o způsobu označování malého balení jsou pro jednotlivé
  druhy uvedeny v částech VII v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

  § 26

  Kontrola kvality moření osiv

  (K § 22 odst. 10 zákona)

  Pro účely kontroly kvality moření osiva odebírá Ústav vzorky z
  namořených partií osiva obilnin. Tato kontrola činí maximálně 10 %
  partií v uznávacím řízení.

  § 27

  Přechodná ustanovení

  Množitelské porosty založené podle dosavadních právních předpisů a
  rozmnožovací materiál z nich vyrobený se uznávají podle dosavadních
  právních předpisů.

  § 28

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění
  osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

  2. Vyhláška č. 231/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb.,
  kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby
  pěstovaných rostlin.

  § 29

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

  Ministr:

  Ing. Šebesta v. r.

  Příloha 1

  Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin

  Část I Přehled druhů

    Tabulka 1
----------------------------------- --------------------------------------------------------------
Český název             Latinský název
----------------------------------- --------------------------------------------------------------
Čirok obecný            Sorghum bicolor (L.) Moench
Čirok súdánská tráva        Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Čirok obecný x čirok súdánská tráva Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Ječmen               Hordeum vulgare L.
Kukuřice              Zea mays L.
Lesknice kanárská          Phalaris canariensis L.
Oves nahý              Avena nuda L.
Oves setý              Avena sativa L. (včetně A. byzantina K.Koch)
Oves hřebílkatý           Avena strigosa Schreb.
Pšenice setá            Triticum aestivum L.
Pšenice tvrdá            Triticum durum Desf.
Pšenice špalda           Triticum spelta L.
Tritikale              x Triticosecale Wittm. ex A.Camus
Žito                Secale cereale L.
Pohanka obecná*)          Fagopyrum esculentum Moench
Proso seté*)            Panicum miliaceum L.
----------------------------------- --------------------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení
  se může provést pouze u registrovaných odrůd.


  Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší
  povolený počet generací

  Oddíl 1 Povolené kategorie a generace

                                        Tabulka 2.1
---------------------------------------------------- --------------------------------------
      Druh       Rozmnožovací materiál  Základní RM   Certifikovaný RM
                 předstupňů      (včetně
                           komponentů
                           hybridních
                            odrůd)
              ------------------------- --------------------------------------
               SE 1  SE 2  SE 3     E     C*)   C1  C 2
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Čirok obecný          x    x   x      x      x
- nehybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Čirok obecný                        x      x
- hybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Čirok súdánská tráva -     x    x   x      x      x
nehybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Čirok súdánská tráva -                   x      x
hybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Čirok x súdánská tráva                   x      x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Ječmen - nehybridní      x    x   x      x          x   x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Ječmen - hybridní                     x      x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Kukuřice - nehybridní     x    x   x      x      x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Kukuřice - hybridní                    x      x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Lesknice kanárská -      x    x   x      x      x
nehybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Lesknice kanárská - hybridní                x      x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Oves nahý, setý, hřebílkatý  x    x   x      x          x   x
- nehybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Oves nahý, setý, hřebílkatý                x      x
- hybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Pšenice setá, tvrdá a špalda  x    x   x      x          x   x
- nehybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Pšenice setá, tvrdá a špalda                x      x
- hybridní
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Tritikale - nehybridní     x    x   x      x          x   x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Tritikale - hybridní                    x      x
----------------------------------------------------     --------------------------------------
Žito - nehybridní       x    x   x      x      x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Žito - hybridní                      x      x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Pohanka obecná         x    x   x      x          x   x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
Proso seté           x    x   x      x          x   x
---------------------------------------------------- --------------------------------------
*) označení C se používá u hybridních odrůd a u druhů,
  u kterých je povolena pouze jedna generace v kategorii
  certifikovaný rozmnožovací materiál


  Oddíl 2 Přehled základních typů linií a hybridů kukuřice a čiroků

 Tabulka 2.2
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
    KATEGORIE         NÁZEV                POPIS
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
            L - inbrední linie     soubor rostlin stejného původu geneticky
      E                    identických
   (komponenty    --------------------------------------------------------------------------
 pro tvorbu hybridů)  SLc - sesterský liniový  první generace vzniklá křížením mezi dvěma
             hybrid          sesterskými inbredními liniemi dle metodiky
                          šlechtitele
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
      E      Sc- dvouliniový hybrid   první generace vzniklá křížením mezi dvěma
   (komponenty    (jednoduchý hybrid)    inbredními liniemi dle metodiky šlechtitele
 pro tvorbu hybridů)
     nebo
      C
  (konečný hybrid)
------------------------------------------------- -----------------------------------------------
      C      Tc- tříliniový hybrid   první generace vzniklá křížením mezi
  (konečný hybrid)                inbrední linií a jednoduchýmhybridem dle
                          metodiky šlechtitele
            ---------------------------------------------------------------------------
            Dc- čtyřliniový hybrid   první generace vzniklá křížením mezi dvěma
            (dvojitý hybrid)      jednoduchými hybridy dle metodiky
                          šlechtitele
            ---------------------------------------------------------------------------
            top cross hybrid      první generace vzniklá křížením mezi
                          inbrední linií nebo jednoduchým hybridem a
                          nehybridní odrůdou dle metodiky šlechtitele
            ---------------------------------------------------------------------------
            meziodrůdový hybrid    první generace vzniklá křížením mezi
                          rostlinami pocházejícími ze základního osiva
                          dvou nehybridních odrůd dle metodiky
                          šlechtitele
------------------------------------------------- -----------------------------------------------

  Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

  Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek obilnin s výjimkou druhů
  uvedených v tabulce 3.1b
                                        Tabulka 3.1a
------------------------------------------------- ------------------------------------------
    KATEGORIE       První přehlídka     Druhá    Množení po stejném
                 ve fázi      přehlídka v   druhu nejdříve za
                            době     (počet roků)^4)
------------------------------------------------- ------------------------------------------
     SE, E         od vymetání     dozrávání     2 ^1),^2)
               do konce kvetení
------------------------------------------------- ------------------------------------------
 C - nehybridní odrůdy     od vymetání       -       1  ^2)
             do voskové zralosti^3)
------------------------------------------------- ------------------------------------------
 C - hybridní odrůdy      od vymetání     dozrávání     1  ^1)
               do konce kvetení
------------------------------------------------- ------------------------------------------

  1) Množení je možné jen na pozemcích, na kterých v předchozím roce
  nebyla pěstována obilnina, kromě kukuřice a čiroků.

  2) V případě množení stejné odrůdy, a stejné nebo nižší kategorie,
  případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového
  omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová
  čistota.

  3) U ječmene nejpozději 14 dnů po vymetání.

  4) Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se
  100 a více rostlinami příslušného druhu na 100 m2.

                                    Tabulka 3.1b
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
                          Přehlídka porostů ve fázi          Množení po
         stejném druhu
Kategorie      Název          nejdříve za
          (počet roků)
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
                    1       2       3   4
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
kukuřice
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
   E     komponenty pro
        výrobu hybridů    před    na začátku  v plném kvetení na konci kvetení     1
                   metáním    kvetení   ^2)
                           ^1)
--------------------------------
                           ^3)
   C     konečné hybridy
            1 ^4)
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
čirok obecný, čirok sudanská tráva, čirok obecný x sudanská tráva
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
   E     komponenty pro
        výrobu hybridů          na začátku  v plném kvetení na konci kvetení     1
                    -      kvetení
--------------------------------
   C     konečné hybridy
            1 ^4)
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
 u nehybridních odrůd^4) kukuřice a čiroků bude provedena jedna přehlídka na konci kvetení
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

  1) Období, kdy se objeví první blizny rostlin mateřského komponentu
  schopné přijímat pyl.

  2) Období, kdy ještě jsou blizny schopny přijímat pyl.

  3) K zamítnutí porostu může dojít, jsou-li vysunuty blizny u více jak
  5% rostlin mateřského komponentu.

  4) V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na
  stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována
  uspokojivá odrůdová čistota. Bude provedena minimálně jedna další
  přehlídka porostu na zjištění výskytu příměsí z předplodiny.

  Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                           Tabulka 3.2a
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                     Izolace    Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost
                     k zamezení  v metrech od okolních zdrojů pylu, které mohou
   Druh       Kategorie    mechanické  způsobit nežádoucí cizosprášení (od jiných odrůd,
                     příměsi    komponentů a hybridů stejného druhu a od jiných
                     v metrech   druhů)
                     - obilniny
                     navzájem   ------------------------------------------------------
                            od jiné odrůdy od jiných druhů
                             téhož druhu
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
                                        druh     vzdálenost
ječmen          SE, E       1,0       50^1) -
              C        1,0       50^1) -
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
lesknice kanárská     SE, E       1,0       300-        -
              C        1,0       250-        -
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
oves nahý, setý,     SE, E       1,0        --        -
hřebílkatý
              C        1,0        --        -
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
pšenice          SE, E       1,0        --        -
setá,
tvrdá a špalda
              C        1,0        --        -
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
tritikale         SE, E       1,0       50^3)žita      300
              C        1,0       20^3)žita      250
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
             SE, E       1,0       300^3)     tritikale      50
žito
              C        1,0       250^3)     tritikale      20
           E (komponenty)     1,0      1000^2)     tritikale      50
           komponenty bez             600^2)     tritikale      50
           otcovské pylové
            sterility
            C (hybrid)      1,0       500^2)     tritikale      50
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
pohanka obecná      SE, E       1,0       200    od jiného druhu    200
                                       pohanky
              C        1,0       200        200
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
proso seté        SE, E       1,0        --        -
              C        1,0        --        -
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

  1) Mezi odrůdami stejné formy (ozimá, jarní ) s rozdílným počtem řad v
  klasu.

  2) Vztahuje se i na plochy běžného pěstování téže odrůdy.

  3) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

  Další požadavky:

  -  V  případě porostů hybridních odrůd pšenic, ječmene, ovsa a
  samosprašného tririkale pro produkci osiva kategorie certifikovaný
  rozmnožovací materiál je minimální vzdálenost mateřského komponentu od
  jiné odrůdy téhož druhu 25 metrů^3), s výjimkou porostu otcovského
  komponentu.

 Tabulka 3.2b
--------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
 Nejmenší vzdálenost
        Druh                 Kategorie od cizího prášícího
 zdroje stejného nebo
 příbuzného druhu^1)
 v m
--------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
       kukuřice           všechny kategorie a generace     200^2)

--------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
čirok obecný, čirok sudanská tráva,     všechny kategorie a generace     300^2)
  čirok obecný x sudanská tráva
--------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

  1) U čiroků též od čiroku halepského (Sorghum halepense (L.) Pers.).

  2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

  Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
  Tabulka 3.3a
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
         Druh                 Kategorie  Nejvyšší dovolený
  počet rostlin jiných
  odrůd a zřetelně
  odchylných typů^2)
  na 100 m2
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
ječmen^3)                         SE, E      20
                              C      40
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
lesknice kanárská                    SE, E      3
                              C      10
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
oves nahý, setý, hřebílkatý^3)              SE, E      20
                              C      40
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
pšenice setá, tvrdá a špalda ^1) ^3)            SE, E       20
                              C     100
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
tritikale^1) ^3)                      SE, E       20
                              C     100
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
žito^1) ^5)                        SE, E,       20
                              C     100
                               E (komponenty)          3
                            C (hybrid)     10^4)
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
pohanka obecná                      SE, E      3
                              C      10
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------
proso seté                        SE, E      3
                              C      10
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------

  1) Vzájemných druhových příměsí tritikale - žito, žito - tritikale,
  tritikale - pšenice, pšenice - tritikale a jiných forem v rámci druhu u
  tritikale v SE, E 2 rostliny, v C 4 rostliny na 100 m2.

  2) Včetně jarních a ozimých forem (kromě tritikale), u ječmenů též
  rostlin s rozdílným počtem řad.

  3) S výjimkou případů použití chemického hybridizačního prostředku
  platí též pro hybridní odrůdy; hodnocení porostů bude pak prováděno na
  základě metodiky dodané šlechtitelem.

  4) Platí pouze v případě výsevu čistého mateřského komponentu.

  5) Sterilita pylově sterilního komponentu kategorie E je minimálně 98
  %.

  Další požadavky:

  - zjištěný výskyt jiných druhů obilovin a ovsa hluchého včetně
  ostatních plevelných ovsů a jejich hybridů a fatuoidů v kusech na 100
  m2 se uvede v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu,

  - množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů)
  natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy,

  - při použití pylové sterility u základního RM hybridních odrůd žita je
  minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu 98 %,

  - v případě výroby osiva hybridních odrůd pšenic, ječmene, ovsa a
  samosprašného  tritikale  kategorie  C  za  použití  chemického
  hybridizačního  prostředku  je  minimální  čistota odrůdy každého
  komponentu pšenic, ječmene a ovsa 99,7 % a samosprašného tritikale 99,0
  %. Minimální úrověň hybridnosti osiva je 95 % a stanovuje se v souladu
  s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují. V
  ostatních případech je minimální odrůdová čistota - % hybridnosti osiva
  90 %, stanoví se posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací
  osiva ve vegetačních zkouškách nebo s použitím jiných, mezinárodně
  odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

  - osivo hybridních odrůd žita se uzná za certifikovaný rozmnožovací
  materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední
  vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího
  materiálu, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného
  k uznání v kategorii C, aby se zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje
  požadavky na základní rozmnožovací materiál stanovené touto vyhláškou,
  které se týkají pravosti a čistoty s ohledem na znaky komponentů,
  včetně pylové sterility.
                         Tabulka 3.3b
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
 Druh     Kategorie    Nejvyšší povolený   Nejvyšší dovolený výskyt prášících    Nejvyšší povolený výskyt
                počet rostlin jiných rostlin ve fertilní formě^3)    prášících rostlin ve
                odrůd a zřetelně   (%)       sterilní formě v každé
                odchylných typů       přehlídce ^1),^2)
                (%)       (%)
                          ------------------------------------
                            v každé z     maximální
                          2.-4. přehlídky    součet
                                   2.-4. přehlídky
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
kukuřice  E (komponenty)      0,1         0,5        1,0         1,0
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
       C (hybrid)       0,2         1,0        2,0         2,0
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
      SE,E (nehybridní)     0,5
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
      C (nehybridní)      1,0
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


  1) Při množení sterilní formy není povolena kastrace již prášících
  rostlin

  2) Při výrobě šlechtitelského materiálu linií - 0,2%.

  3) Za prášící rostlinu se považuje ta rostlina, u které se alespoň na
  50 mm centrální osy laty nebo jejích postranních větvích vynořily
  prašníky a práší nebo prášily.

  Další požadavky:

  - Otcovský komponent se odstraňuje po odkvětu, nejpozději však před
  provedením druhé přehlídky porostu.

  - Pokud má 5 nebo více % rostlin mateřského komponentu blizny schopné
  opylení, nesmí výskyt rostlin mateřského komponentu, které prášily nebo
  práší, překročit 1 % v jakékoli jednotlivé přehlídce porostu a 2 % v
  souhrnu všech přehlídek daného porostu.

  - Rostliny otcovského komponentu musí v době, kdy kvetou rostliny
  mateřského komponentu, produkovat dostatečné množství pylu.


                         Tabulka 3.3c
------------------------------------------------------- -----------------------------------------
    Druh           Kategorie        Počet rostlin jiného druhu čiroku nebo
                              rostlin zřetelně neodpovídajících
                                    komponentu
                                      (%)
------------------------------------------------------- -----------------------------------------
čirok obecný, čirok         E                při kvetení 0,1
 sudanská tráva,
  čirok obecný x
  sudanská tráva                          ve zralosti 0,1
          -----------------------------------------------------------------------------
             C - rostliny otcovského             0,1
           komponentu, které prášily, v době,
           kdy má mateřský komponent blizny
               schopné opylení
          -----------------------------------------------------------------------------
           C - rostliny mateřského komponentu       při kvetení 0,3
                                   ve zralosti 0,1
------------------------------------------------------- -----------------------------------------

  Další požadavky:

  - Rostliny otcovského komponentu musí v době, kdy mají rostliny
  mateřského komponentu blizny schopné opylení, produkovat dostatečné
  množství pylu.

  - Pokud mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení,
  nesmí výskyt rostlin mateřského komponentu, které prášily nebo práší,
  překročit 0,1 %.

  - Čiroky - kontrola odstranění laty - za prášící laty se považují laty
  o délce 50 mm a více, postranní větvičky a kombinace obou pokud
  prašníky přesahují pluchy a obsahují pyl.

  - U množitelských porostů volně se opylujících nebo syntetických odrůd
  čiroků nesmí počet rostlin zřetelně neodpovídajících odrůdě přesáhnout:

  3 rostliny na 100 m2 v kategorii E

  10 rostlin na 100 m2 v kategorii C

  - Pokud byl při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd kukuřice a
  čiroků použit mateřský pylově sterilní komponent a otcovský komponent,
  který  neobnovuje  pylovou  fertilitu, musí být dodržen jeden z
  následujících postupů:

  o buď smíchání partií osiva, z nichž u jedné byl použit mateřský pylově
  sterilní komponent a u druhé byl použit mateřský pylově fertilní
  komponent, v poměru odpovídajícím dané odrůdě,

  o nebo pěstování mateřského pylově sterilního komponentu a mateřského
  pylově fertilního komponentu společně, v poměru odpovídajícím dané
  odrůdě. Poměr mezi těmito dvěma komponenty se ověřuje při přehlídce
  porostu.

  Oddíl 4 Zdravotní stav porostu
                                  Tabulka 3.4a

                     Nejvyšší dovolený počet (případně %) rostlin napadených chorobami na 100 m2 porostu

---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------
 Druh  Kategorie
          fuzariozy  sněť    sněť     sněť    prašná sněť sněť prosová  sněti rodu sněť zakrslá sněť tvrdá  pruhovitost
          v klasech  prašná   stébelná   prašná   ovesná        Tilletia         ječmenná   ječmene
                pšeničná        ječmenná(Sphacelotheca ssp.
                                 (Ustilago destruens   s výjimkou        (Ustilago  (Drechslera
          (Fusarium (Ustilago (Urocystis  (Ustilago avenae(Schlt.)    T.(Tilletia        hordei   graminea
           ssp.)   tritici  occulta   nuda   (Pers.)Stev & A. G. controversa controversa  (Pers.)   (Rabenh.)
                (Pers.)  (Wallr.)   (Jens.)   Rostrub)Johnson)    Kühn    Kühn)   Lagerh.)   Shoem.,
                Rostrub)  Rabenh.)   Rostr.)                           Pyrenophora
                           graminea Ito
                           et Kuribay)
---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------
ječmen   SE, E   3%     -      -      5      -   -      -      1      0      10
       C    5%     -      -      20     -   -      -      1      1      10
---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------
lesknice  SE, E    -     -      -      -      -   1      -      -      -      -
kanárská
       C     -     -      -      -      -   3      -      -      -      -
---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------
oves    SE, E    -     -      -      -      1   -      -      1      -      -
nahý,
setý,
hřebílkatý
       C     -     -      -      -      1   -      -      1      -      -
---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------
pšenice   SE, E   3%     5      -      -      -   -      0    nesmí se     -      -
setá,             vyskytovat
tvrdá a
špalda
       C    5%    20      -      -      -   -      1             -      -
---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------
tritikale  SE, E   3%     -      5      -      -   -      -    nesmí se     -      -
^1)              vyskytovat
       C    5%     -     20      -      -   -      -             -      -
---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------
žito^1)   SE, E   3%     -      5      -      -   -      -      1      -      -
       C    5%     -     20      -      -   -      -      1      -      -
---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------
proso    SE, E    -     -      -      -      -   1      -      -      -      -
seté
       C     -     -      -      -      -   3      -      -      -      -
---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------


  1) Maximální počet rostlin na nichž se vyskytují sklerocia paličkovice
  nachové  (Claviceps  purpurea (Fr. :Fr.) Tull.) je u základního
  rozmnožovacího materiálu 10 rostlin na 100 m2 a u certifikovaného
  rozmnožovacího materiálu 20 rostlin na 100 m2 - nesleduje se na
  souvratích a okrajích pozemku.

                               Tabulka 3.4b

Nejvyšší dovolený výskyt napadených rostlin [%] v porostech kukuřice a čiroků
------------------------------------------------------- ----------------------
čiroky:
-------------------------------------------------------
Sorosporium holci-sorghi (Rivolta) Moesz             5
------------------------------------------------------- ----------------------
kukuřice:
-------------------------------------------------------
Ustilago maydis (DC.) Corda                   5
------------------------------------------------------- ----------------------

  Část IV

  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve
  schématech  Organizace  pro  ekonomickou spolupráci a rozvoj pro
  certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

  OBILNINY S VÝJIMKOU KUKUŘICE A ČIROKŮ:

  - Minimální časový interval mezi množením porostů obilnin stejného
  druhu na jednom pozemku je dva roky. V případě množení stejné odrůdy a
  kategorie se smí osivo množit, s výjimkou porostů na výrobu hybridního
  osiva, na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je
  udržována uspokojivá odrůdová čistota.

  - Izolace:
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------
kategorie                  nejmenší vzdálenost v m
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------
     cizosprašné druhy a převážně cizosprašné odrůdy samosprašné odrůdy tritikale od všech
     tritikale od všech ostatních porostů žita a   ostatních porostů tritikale
     tritikale navzájem
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------
E     300                       50
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------
C     250                       20
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------

  Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana
  proti nežádoucímu cizosprášení.

  - Množitelské porosty samosprašných druhů musí být izolovány od
  ostatních  porostů obilnin pevnou zábranou nebo volným prostorem
  dostatečnými pro zabránění mechanickému smíšení během sklizně.

  - Množitelské porosty obilnin musí být přehlédnuty alespoň jednou a to
  ve fázi po vymetání.

  - Počet přehlídek hybridních odrůd - je shodný s tabulkou 3.1a a 3.1b,
  u kategorie E se přehlídky provádí u všech komponentů podílejících se
  na výsledné odrůdě.

  - Množitelské porosty určené k výrobě certifikovaného rozmnožovacího
  materiálu hybridních odrůd pšenice, ječmene, ovsa musí být izolované od
  nežádoucích zdrojů pylu. Mateřský komponent musí být vzdálený minimálně
  25  m od jakýchkoliv jiných odrůd stejného druhu, mimo porostů
  opylujícího rodičovského komponentu.

  - V případě produkce hybridních odrůd žita odpovídají minimální
  izolační vzdálenosti tabulce č. 3.2a., Ústav může tyto vzdálenosti
  pozměnit,  existuje-li  dostatečná  ochrana  proti  nežádoucímu
  cizosprášení, nebo je-li možnost cizosprášení vyloučena v důsledku
  jasného rozdílu v době kvetení.

  - Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a
  čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Minimální čistota odrůdy v %, nejvyšší povolený počet rostlin
jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v ks/100m2
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Druh                SE,E            C 1     C 2
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
pšenice, ječmen, oves       99,9 %           99,7 %     99,0 %
              30 rostlin na 100m2    90 rostlin na 100m2 300 rostlin na 100m2
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
převážně samosprašné       99,7 %           99,0 %     98,0 %
odrůdy tritikale      90 rostlin na 100m2    300 rostlin na 100m2 600 rostlin na 100m2
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------U cizosprašných druhů - maximální počet rostlin stejného druhu
neodpovídajících odrůdě :
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
druh                    SE, E   C
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
cizosprašné odrůdy žita       3 rostliny na 100m2           10 rostlin na 100 m2
a tritikale
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------


U hybridních odrůd:
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
druh                rodičovské linie             konečný hybrid
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
pšenice, ječmen, oves          99,9 % 99,7 %
                  30 rostlin na 100m2           90 rostlin na 100m2
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
žito                3 rostliny na 100m2           10 rostlin na 100m2
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

  Další požadavky:

  - pokud je při výrobě hybridní odrůdy použita pylová sterilita, úroveň
  sterility pylově sterilního komponentu je nejméně 98%,

  - odrůdová čistota hybridních odrůd se stanoví schváleným postupem,
  vhodným pro daný systém udržovacího šlechtění. Musí se provést alespoň
  jedno z těchto posouzení:

  * posklizňová kontrola provedená před certifikací osiva s použitím
  mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva s výjimkou žita,

  * stanovování hybridnosti v porostu, kde se vyrábí hybridní osivo (viz
  schéma  výpočtu níže); tento úkon se musí kombinovat s dalšími
  posouzeními, včetně výsledků polní přehlídky a kontroly izolace. Je
  nutno poznamenat, že hybridnost se nesmí srovnávat s odrůdovou čistotou
  a mezi těmito jevy nemusí nezbytně existovat úzká korelace.

  - Porosty, které vyhovují normě hybridnosti 95%, jsou způsobilé pro
  certifikaci osiva, které podléhá veškerým dalším zkouškám. Výjimečně
  může docházet k tomu, že Ústav, který vyžaduje izolační vzdálenosti
  přinejmenším 100m, může uznat úroveň hybridity, stanovenou na poli,
  jako úroveň odrůdové čistoty hybridu, za předpokladu, že zjištěná
  úroveň není menší než 90%.

  - při druhé přehlídce porostu na výrobu osiva F1 hybridů za použití
  chemického hybridizačního prostředku prováděné v době dozrávání semen
  se zjišťuje procento sterility mateřského komponentu a/nebo procento
  hybridnosti osiva následujícím způsobem:

  * Procento sterility se rovná: 100 (1 - a/b)

  * kde a je počet oplodněných obilek ve specifikovaném počtu klasů,
  odebraných jako vzorek z rostlin samičího rodiče, které byly chráněny
  sáčky, nepropustnými pro pyl, anebo izolačními stany, rozmístěnými po
  aplikaci CHA, ale před kvetením kteréhokoli z rodičů;

  * a b je počet oplodněných obilek ve vzorku se stejným specifikovaným
  počtem klasů neošetřených rostlin samičího rodiče, odebraných z plochy,
  která je chráněna před ošetřením CHA dalším stanem. Aby se zabránilo
  úniku pylu z těchto neošetřených samičích rostlin, musí tento stan
  zůstat na rostlinách, dokud neskončí jejich kvetení.

  * Procento hybridnosti se rovná: 100 (1 - a/c)

  * kde a je počet oplodněných obilek ve specifikovaném počtu klasů,
  odebraných jako vzorek z rostlin samičího rodiče, které byly chráněny
  sáčky, nepropustnými pro pyl, anebo izolačními stany, rozmístěnými po
  aplikaci CHA, ale před kvetením kteréhokoli z rodičů;

  * a c je počet oplodněných obilek ve vzorku se stejným specifikovaným
  počtem klasů ošetřených rostlin samičího rodiče, které nejsou chráněny
  před ošetřením CHA sáčky, nepropustnými pro pyl, ani dalším stanem.

  - porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

KUKUŘICE A ČIROKY:

Požadavky na prostorovou izolaci
                     NEJMENŠÍ VZDÁLENOST OD CIZÍHO PRÁŠÍCÍHO ZDROJE V M
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------
    kategorie
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------
                 kukuřice         čiroky     čiroky
                          - nehybridní odrůdy  - hybridní odrůdy
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------
      E           200           400     300
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------
      C           200           200     200
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li
dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.


  - Množitelské porosty nehybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň
  jednou a to ve fázi, kdy může být určena odrůdová čistota. Pokud
  množitelský porost kukuřice následuje po jiném porostu kukuřice z
  předchozího roku, musí být provedena alespoň jedna další přehlídka, aby
  se zjistila přítomnost příměsí z předplodiny.

  - Množitelské porosty k výrobě osiva kategorie E - rodičovských linií
  hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň dvakrát, první přehlídka
  před kvetením a druhá během kvetení.

  - Množitelské porosty k výrobě osiva kategorie E - hybridů musí být
  přehlédnuty alespoň třikrát. První přehlídka před kvetením, druhá na
  začátku kvetení a třetí na konci kvetení.

  - Množitelské porosty kukuřice k výrobě osiva kategorie C hybridních
  odrůd musí být přehlédnuty alespoň třikrát. Pokud množitelský porost
  kukuřice následuje po jiném porostu kukuřice z předchozího roku, musí
  být provedena alespoň jedna další přehlídka, aby se zjistila přítomnost
  příměsí z předplodiny.

  - Množitelské porosty čiroků k výrobě osiva kategorie C hybridních
  odrůd musí být přehlédnuty alespoň třikrát. První přehlídka před
  kvetením, druhá na začátku kvetení a třetí na konci kvetení.
Minimální čistota odrůd kukuřice v %
---------------------------------------- --------------------------------------------------------------
                         E        C
---------------------------------------- --------------------------------------------------------------
nehybridní odrůdy               99,5 %       99,0 %
hybridní odrůdy                99,9 %       99,8 %
---------------------------------------- --------------------------------------------------------------

Minimální čistota odrůd čiroků v % a nejvyšší možný počet
rostlin odchylných typů

                      E    C
---------------------------------------- --------------------------------------------------------------
nehybridní odrůdy         3 rostliny na 100m2            10     rostlin na 100m2
hybridní odrůdy             99,9 %              99,7 % - mateřský komponent
---------------------------------------- --------------------------------------------------------------

  - Čistota druhu u čiroků: Počet rostlin jiného druhu čiroku, jehož
  semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u
  kterého snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným druhem, nesmí u
  množitelského porostu k výrobě osiva kategorie E překročit 3 rostliny
  na 100 m2 a u množitelského porostu k výrobě osiva kategorie C nesmí
  překročit 10 rostlin na 100 m2.

  - v případě hybridních odrůd kukuřice neodpovídají požadavkům ty
  porosty, u kterých při přehlídce ve stadiu, kdy je 5 a více % rostlin
  mateřského  komponentu  schopno opylení, počet rostlin mateřského
  komponentu, které vytvářely nebo stále vytvářejí pyl, překročí 0,5 % u
  kategorie E a 1 % u kategorie C při kterékoliv přehlídce nebo jestliže
  překročí 1 % u kategorie E a 2 % u kategorie C při součtu pozorování ze
  3 přehlídek. Za prášící laty se považují laty o délce 50 mm a více,
  postranní větvičky a kombinace obou, pokud prašníky přesahují pluchy a
  práší pyl.

  - Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově
  sterilní komponent jedním z následujících způsobů:

  o smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního komponentu s
  osivem získaným za použití pylově fertilního komponentu, a to takovým
  způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem
  z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1

  o použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii
  obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina
  rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být
  ve všech ohledech normální.

  - porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

  Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

  Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění
  vlastností rozmnožovacího materiálu

  Tabulka 5.1

  Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva

         Tabulka 5.2
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                       Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorku  Hmotnost   Námel a   Podíl
                            podle sloupce 11 - početsemen      vzorku    zlomky    zadiny
        pro zkoušku  námele    nejvýše 3%
                       ------------------------------------------------  podle     v množství  pod síty
  Druh   Kat. Vlhkost Klíčivost Čistota        sloupce    dle sloupce s otvory^2)
      osiva nejvýše nejméně nejméně        6 - 10    11

           ^1)        ^14)

                        celkem     z toho podle  z toho podle
                        jiných      sloupce 6   sloupce 8
                        rostlinných -------------------------------------
                        druhů    jiných ostatníředkev  oves
                               druhů  rostlinnéohnice, hluchý a
                               obilnin druhykoukol  plevelné
                                   kroměpolní  ovsy,
                                   obilnin     jejich
     hybridy a
     fatuoidy,
     jílek
     mámivý^13)

           %    %    %      ks    ks    ks ks    ks    v gramech  ks     v mm
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
  1    2    3    4    5     6      7     8 9    10     11     12     13
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
čiroky   SE,E  14,0   80    98,0    0      -     - -    -     900      1      -
       C   14,0   80    98,0    0      -     - -    -     900      3      -
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
čirok -   SE,E  14,0   80    98,0    0      -     - -    -     900      1      -
sudánská
tráva
       C   14,0   80    98,0    0      -     - -    -     900      3      -
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
ječmen ^4 , SE,E  15,0  85 ^10)   99,0    8      2     6  2    0     1000     2    2,2 (2,0)
^8, ^9)
       C   15,0  85 ^10)   98,0    20     14    14 6    0     1000     6    2,2 (2,0)
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
kukuřice  SE,E  14,0   90    98,0    0      -     - -    -     250      1      -
^9)          im.linie
          1000
         ostatní
       C   14,0   90    98,0    0      -     - -    -     1000     3      -
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
lesknice  SE,E  14,0   75    98,0    4     1 11)   - -   0 ^12)    200      1      -
kanárská
       C   14,0   75    98,0    10     5     - -   0 ^12)    200      3      -
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
oves setý, SE,E  15,0   85    99,0    8      2     6 2    0     1000     2     1,8
hřebílkatý
^5, ^6, ^8)
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
oves nahý
^6, ^8)
       C   15,0   85    98,0    20     14    14 6    0     1000     6     1,8
      SE,E  14,0   75    99,0    8      2     6 2    0     1000     2     1,5
       C   14,0  75     98,0    20     14    14 6    0     1000     6     1,5
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
pšenice   SE,E  15,0   85    99,0    8      2     6 2    0     1000     2    2,2 (2,0)
setá, ^3,
^8, ^9)
tvrdá ^3,
^8, ^9)
a špalda
^8, ^9, ^15)  C   15,0   85    98,0    20     14    14  6    0     1000     6    2,2 (2,0)
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
tritikale  SE,E  15,0   80    98,0    8      2     6 2    0     1000         2     2,0
cizospašné
^9)
samosprašné
^8, ^9)    C   15,0   80    98,0    20     14    14  6    0     1000     6     2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
žito ^9)   SE,E  15,0   85    98,0    8      2     6 2    0     1000     2     1,8
       C   15,0   85    98,0    20     14    14 6    0     1000   6 u       1,8
               nehybridů
               9 u hybridů
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
pohanka   SE,E  14,0   80    98,0    6      4     2 1    0     600      -      -
obecná
       C   14,0   80    97,0    12     6     6 3    0     600      -      -
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
proso seté SE,E  14,0   85    98,0    3      1     2 -    -     150      -      -
 ^7, ^9)
       C   14,0   85    97,0    6      2     4 -    -     150      -      -
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

  1) Osivo ozimých obilnin určené k výsevu v roce sklizně max 17,0 %,
  osivo jarních obilnin určené k výsevu v nejbližším vegetačním období po
  roce sklizně maximálně 16 %.

  2) Pro pšenici jarní a ječmen ozimý platí údaje uvedené v závorkách.

  3) V 1000 g pšenice ozimé nejvýše 100 zrn v pluchách.

  4) U ječmene nejvýše 1% obilek s osinou delší než délka zrna.

  5) Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v kategorii SE, E 10 ks, v
  kategorii C 30 ks.

  6) V osivu ovsa nahého nejvýše 5% obilek v pluchách.

  7) Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v 1000 g v kategorii SE, E
  10 ks, v kategorii C 50 ks.

  8) U hybridních odrůd při použití chemického hybridizačního prostředku
  je minimální úroveň hybridnosti 95 %, stanovuje se v souladu s
  obvyklými  mezinárodními  metodami, pokud takové metody existují.
  Minimální odrůdová čistota - % hybridnosti osiva v ostatních případech
  je 90 %, stanoví se posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací
  osiva ve vegetačních zkouškách nebo s použitím jiných, mezinárodně
  odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

  9) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

  10) Byla-li při zkoušení osiva zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede
  se na úřední návěsce označení „Klíčivost nejméně 75 %“.

  11) Výskyt druhého semene jiného druhu obilnin ve vzorku s předepsanou
  hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže
  hmotnosti nevyskytují žádná semena jiných druhů obilnin.

  12) Výskyt jednoho semene některého z druhů uvedených ve sloupci 10 ve
  vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve
  druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.

  13) U příměsí limitovaných nulou se výskyt jednoho kusu považuje za
  náhodný a neposuzuje se, s výjimkou lesknice kanárské.

  14) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

  15) U nevyluštěného osiva pšenice špaldy se podíl zadiny nestanovuje.

  Vysvětlivky:

  „ 0 “ nesmí se vyskytovat

  „ - “ neposuzuje se (výskyt není limitován)

  Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
  Tabulka 5.3
----------------------------------------------------- -------------------------------------------
                            Kategorie     Nejvyšší povolený
 Plodina      Škodlivý organismus                  výskyt
----------------------------------------------------- -------------------------------------------
Ječmen obecný    Pyrenophora graminea Ito et    SE, E, C  2%
          Kuribay
          -----------------------------------------------------------------------------
          Cochliobolus sativus (Ito et    SE, E, C  10%
          Kuribay) Drechs. ex Dast.
          -----------------------------------------------------------------------------
          Fusarium spp.           SE, E, C  10%
          -----------------------------------------------------------------------------
          Ustilago nuda (Jens.) Rostr.,   SE, E   0,8%
          -----------------------------------------------------------------------------
          Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.  C   2,0%
----------------------------------------------------- -------------------------------------------
Kukuřice      Fusarium spp.           SE, E, C   5%
          Ustilago maydis (DC.) Corda    SE, E, C       nesmí se vyskytovat
----------------------------------------------------- -------------------------------------------
Proso seté     Sphacelotheca destruens (Schlt.)  SE, E, C  10 ks
          Stev & A. G. Johnson
----------------------------------------------------- -------------------------------------------
Pšenice setá    Phaeosphaeria nodorum (E. Müller) SE, E, C  20%
Pšenice tvrdá    Hedjaroude
          -----------------------------------------------------------------------------
Pšenice špalda   Fusarium spp.           SE, E, C  10%
          -----------------------------------------------------------------------------
          Ustilago tritici (Pers.) Rostrub  SE, E  0,8%
  2,0%
          -----------------------------------------------------------------------------                            C
          Tilletia spp.           SE, E, C  10 ks
                                     chlamydospor / 1 semeno
----------------------------------------------------- -------------------------------------------
Tritikale      Fusarium spp.           SE, E, C  10%
          -----------------------------------------------------------------------------
          Tilletia spp.           SE, E, C  10 ks
                                     chlamydospor / 1 semeno
          -----------------------------------------------------------------------------
          Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh. SE, E, C  10 ks
                                     chlamydospor / 1 semeno
----------------------------------------------------- -------------------------------------------
Žito seté      Fusarium spp.           SE, E, C  10%
          -----------------------------------------------------------------------------
          Tilletia spp.           SE, E, C  10 ks
                                     chlamydospor / 1 semeno
          -----------------------------------------------------------------------------
          Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh. SE, E, C  10 ks
                                     chlamydospor / 1 semeno
----------------------------------------------------- -------------------------------------------

  1) Při pěstování žita pro farmaceutické účely se výskyt Claviceps
  purpurea (Fr. : Fr.) Tull. nestanovuje

  2) Výskyt pěti sklerocií nebo jejich úlomků ve vzorku s předepsanou
  hmotností se považuje za vyhovující normě, pokud se ve druhém vzorku o
  téže hmotnosti nevyskytují více než čtyři sklerocia nebo jejich úlomky.

  3) Vyskytuje-li se ve zkušebním vzorku hálka sněti Tilletia spp.,
  partie se neuzná.

  U druhů a škodlivých organismů vytištěných tučně se jedná o limitní
  výskyt vztahující se k povinnému moření.

  Část VI Návěska

  Úřední návěska osiva obilnin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů
  nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  -  označení  kategorie  „rozmnožovací  materiál  předstupňů“ nebo
  „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

  - generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity
  granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné
  pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého
  osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“.

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu.

  Úřední návěska osiva obilnin kategorie základní rozmnožovací materiál
  nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy, u hybridních odrůd nebo inbredních linií:

  - pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které
  základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:

  název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou
  odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo linie, které jsou
  určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem
  „komponent“,

  - pro základní osivo v ostatních případech:

  název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být
  vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce
  (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem
  „komponent“,

  - pro certifikované osivo:

  název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“

  - kategorie, generace

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity
  granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné
  pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého
  osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“.

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - v případě kategorií C, C1 a C2 u odrůd ovsa, které jsou úředně
  klasifikovány jako nahý oves, a byla-li při zkoušení osiva zjištěna
  klíčivost nižší než 85 %, uvede se označení „Klíčivost nejméně 75 %“

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo- li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu.

  Úřední návěska směsi osiv obilnin obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky

  - nápis „Směs -“ (druhy nebo odrůdy)

  - název druhu, název odrůdy, kategorie, generace, země výroby a
  hmotnostní procento každé jednotlivé složky směsi

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity
  granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné
  pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého
  osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno- (měsíc a rok)“

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - označení „Uvádění do oběhu povoleno výhradně v České republice“

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu.

  Část VII Malé balení

  Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva obilnin

  Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10
  kg (bez aditiv).

  Oddíl 2 Označování malého balení

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva obilnin kategorie
  základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál
  obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie, generace

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity
  granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné
  pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého
  osiva a celkovou hmotností

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo- li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu.

  Příloha 2

  Požadavky na množitelské porosty a osivo trav

  Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1
--------------------------------- -------------------------------------------------------------
Český název            Latinský název
--------------------------------- -------------------------------------------------------------
Bojínek hlíznatý          Phleum nodosum L.
Bojínek luční           Phleum pratense L.
Festulolium            x Festulolium Asch. & Graebn.
kříženci rodů kostřava x jílek   kříženci rodů Festuca x Lolium
Jílek hybridní           Lolium x boucheanum Kunth
Jílek mnohokvětý          Lolium multiflorum Lam.
Jílek vytrvalý           Lolium perenne L.
Kostřava červená          Festuca rubra L.
Kostřava drsnolistá        Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Kostřava luční           Festuca pratensis Huds.
Kostřava ovčí           Festuca ovina L.
Kostřava rákosovitá        Festuca arundinacea Schreber
Kostřava vláskovitá        Festuca filiformis Pourr.
Lesknice     vodní           Phalaris aquatica L.
Lipnice bahenní          Poa palustris L.
Lipnice hajní           Poa nemoralis L.
Lipnice luční           Poa pratensis L.
Lipnice obecná           Poa trivialis L.
Lipnice roční           Poa annua L.
Ovsík vyvýšený           Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Psárka luční            Alopecurus pratensis L.
Psineček psí            Agrostis canina L.
Psineček tenký           Agrostis capillaris L.
Psineček veliký          Agrostis gigantea Roth
Psineček výběžkatý         Agrostis stolonifera L.
Srha laločnatá           Dactylis glomerata L.
Sveřep samužníkovitý        Bromus catharticus Vahl
Sveřep sitkovský          Bromus sitchensis Trin.
Trojštět žlutavý          Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Lesknice menší*)          Phalaris minor Retz.
Lesknice rákosovitá*)       Phalaris arundinacea L.
Lipnice smáčknutá*)        Poa compressa L.
Medyněk vlnatý*)          Holcus lanatus L.
Metlice trsnatá*)         Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
Poháňka hřebenitá*)        Cynosurus cristatus L.
Pýr hřebenitý*)          Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Srha hajní*)            Dactylis polygama Horv.
Sveřep bezbranný*)         Bromus inermis L.
Sveřep horský*)          Bromus marginatus Nees ex Steud
Tomka vonná*)           Anthoxanthum odoratum L.
--------------------------------- -------------------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
provést pouze u registrovaných odrůd.

  Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší
  povolený počet generací

  Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
    Tabulka 2.1
---------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     Druh      Rozmnožovací materiál předstupňů  Základní Certifikovaný  Obchodní
                                RM      RM     osivo
             --------------------------------- ----------------------------------------
               SE 1     SE 2   SE 3    E      C      O
---------------------------------------------------------- ----------------------------------------
Bojínek hlíznatý        x      x     x     x      x

Bojínek luční         x      x     x     x      x
Festulolium

kříženci rodů kostřava     x      x     x     x      x
x jílek

Jílek hybridní         x      x     x     x      x

Jílek mnohokvětý        x      x     x     x      x

Jílek vytrvalý         x      x     x     x      x

Kostřava červená        x      x     x     x      x

Kostřava drsnolistá      x      x     x     x      x

Kostřava luční         x      x     x     x      x

Kostřava ovčí         x      x     x     x      x

Kostřava rákosovitá      x      x     x     x      x

Kostřava vláskovitá      x      x     x     x      x

Lesknice vodní         x      x     x     x      x      x

Lipnice bahenní        x      x     x     x      x

Lipnice hajní         x      x     x     x      x

Lipnice luční         x      x     x     x      x

Lipnice obecná         x      x     x     x      x

Lipnice roční         x      x     x     x      x      x

Ovsík vyvýšený         x      x     x     x      x

Psárka luční          x      x     x     x      x

Psineček psí          x      x     x     x      x

Psineček tenký         x      x     x     x      x

Psineček veliký        x      x     x     x      x

Psineček výběžkatý       x      x     x     x      x

Srha laločnatá         x      x     x     x      x

Sveřep horský         x      x     x     x      x

Sveřep samužníkovitý      x      x     x     x      x

Sveřep sitkovský        x      x     x     x      x

Trojštět žlutavý        x      x     x     x      x

Lesknice menší         x      x     x     x      x

Lesknice rákosovitá      x      x     x     x      x

Lipnice smáčknutá       x      x     x     x      x

Medyněk vlnatý         x      x     x     x      x

Metlice trsnatá        x      x     x     x      x

Poháňka hřebenitá       x      x     x     x      x

Pýr hřebenitý         x      x     x     x      x

Srha hajní           x      x     x     x      x

Sveřep bezbranný        x      x     x     x      x

Sveřep horský         x      x     x     x      x

Tomka vonná          x      x     x     x      x
---------------------------------------------------------- ----------------------------------------

  Oddíl 2 Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
                                      Tabulka 2.2
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------
        Název                       Popis
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál   vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy a určen pro
šlechtěných odrůd          výrobu osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál   vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně uznaného jako
krajových odrůd           místní odrůda jedním nebo více dodavateli v rámci přesně
                  ohraničené oblasti původu a určen pro výrobu osiva kategorie
                  certifikovaný rozmnožovací materiál
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------

  Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

  Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek

                          Tabulka 3.1
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
                          Porosty nemohou být zakládány (rok výsevu) na
             Přehlídka ve fázi     pozemcích, na kterých byly v předcházejícím
   KATEGORIE                   období pěstovány
                          -------------------------------------------------
                            počet roků^2) Předplodina^1)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
   SE, E, C    od vymetání do počátku zrání      2 trávy
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

  1) Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož
  množitelský porost bude na tomto pozemku založen.

  2) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie,
  případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového
  omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová
  čistota.

  Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

  Porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být odděleny od
  ostatních  porostů  pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro
  zabránění mechanickému smísení během sklizně.
                            Tabulka 3.2
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------
                                Prostorová izolace cizosprašných druhů -
Porosty ze kterých  Kategorie    Izolace      nejmenší izolační vzdálenost v metrech od
bude vyrobeno osivo         k zamezení     okolních zdrojů pylu, které mohou způsobit
    určené            mechanické     nežádoucí cizosprášení ^2)^3)
                   příměsi
                   v metrech^1)   ---------------------------------------------
                                   Vzdálenost^5)
                             pole do 2 ha pole nad 2 ha
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------
do dalšího množení  SE, E, C      1         200   100
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------
pro výrobu pícnin
nebo technické účely SE, E, C      1         100^4)   50^4)
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------

  1) Od sousedních porostů trav včetně fertilních volně rostoucích
  travních společenstev.

  2) Mezi odrůdami u druhů: bojínků, jílků, kostřav, ovsíku vyvýšeného,
  lipnic (vyjma luční) psinečků, srh, sveřepů, trojštětu žlutavého,
  psárky luční a mezirodových kříženců loloidního a festucoidního typu.

  3) Navzájem mezi druhy: jílků a kříženců s jílky loloidního typu a dále
  kříženců s jílky festucoidního typu a kostřavy rákosovité.

  4) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro
  výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva
  bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.

  5) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

  Oddíl 3 Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu

      Tabulka 3.3a
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
    Nejvyšší dovolený počet jiných rostlin na 100 m2 kategorie
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------            SE,E          C
jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné (tabulka      2         10
3.3b)
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
jiné  odrůdy  a  zřetelně  odchylné  typy  stejného  druhu      5         60
u apomiktických jednoklonových odrůd lipnice luční
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u ostatních      5         40
odrůd lipnice luční
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u ostatních      3         10
trav
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
oves hluchý                                 3         5
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
šťovíky kadeřavý a tupolistý                        10         20
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
kokotice a psárka polní                      nesmí se vyskytovat nesmí se vyskytovat
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
rostliny napadené - snětí: Ustilago spp.                  3         15
         - dusivou plísňovitostí trav: Epichloë typhina      5         20
          (Pers. :Fr.) Tul.
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

                                    Tabulka 3.3b
---------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------
DRUH          Jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné
---------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------
bojínek hlíznatý    bojínek luční
bojínek luční      bojínek hlíznatý
jílek hybridní     ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidníhotypu
jílek mnohokvětý    ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidníhotypu
jílek vytrvalý     ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidníhotypu
kostřava červená    kostřavy červené navzájem, kostřavy ovčí,kostřava vláskovitá a kostřava drsnolistá
kostřava drsnolistá   kostřavy červené, kostřavy ovčí a kostřava vláskovitá
kostřava luční              -
kostřava ovčí      kostřavy ovčí navzájem ,kostřavy červené, kostřava vláskovitá a kostřava
            drsnolistá a kostřava drsnolistá
kostřava rákosovitá   kříženci kostřav a jílků festucoidního typu
kostřava vláskovitá   kostřavy červené, kostřavy ovčí
lesknice menší              -
lesknice rákosovitá   jiné lesknice, proso, (ježatky, bér)
lesknice vodní     jiné lesknice, proso, (ježatky, bér)
lipnice bahenní     ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou
lipnice hajní      ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou
lipnice luční      ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou
lipnice obecná     ostatní lipnice mimo lipnici roční
lipnice roční      ostatní lipnice mimo lipnici obecnou
lipnice smáčknutá    ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou
medyněk vlnatý     metlice trsnatá (chundelka metlice)
metlice trsnatá     medyněk vlnatý (chundelka metlice)
ovsík vyvýšený             -
poháňka hřebenitá            -
psárka luční      (psárka kolénkatá)
---------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------
Druh          Jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné
---------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------
psineček veliký     ostatní psinečky
psineček psí      ostatní psinečky
psineček tenký     ostatní psinečky
psineček výběžkatý   ostatní psinečky
pýr hřebenitý      (pýr plazivý)
srha hajní       srha laločnatá
srha laločnatá     srha hajní
sveřep bezbranný    ostatní sveřepy
sveřep horský      ostatní sveřepy
sveřep sitkovský    ostatní sveřepy
sveřep samužníkovitý  ostatní sveřepy
tomka vonná              -
trojštět žlutavý           -
            -------------------- ------------------------------------------------------------------
festulolium       loloidního typu    tetraploidní odrůdy jílku mnohokvětého a hybridního a
kříženci rodů kostřava            kříženec jílku mnohokvětého x kostřav loloidního typu
x jílek
            -------------------- ------------------------------------------------------------------
            festucoidního typu  kostřava rákosovitá
---------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------

  Další požadavky:

  - množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u
  něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

  Část IV

  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve
  schématech  Organizace  pro  ekonomickou spolupráci a rozvoj pro
  certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

  - V rámci schémat je bér vlašský zařazen do skupiny trav.

  - Minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu jsou 2
  roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit
  na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována
  uspokojivá odrůdová čistota.

  - Ústav rozhodne o počtu užitkových let povolených pro daný porost,
  zvláštní pozornost při tomto věnuje vlivu změněných podmínek prostředí
  na  čistotu  odrůdy při množení cizokrajných odrůd. Tento počet
  užitkových let nesmí být přerušen jedním nebo více roky, během nichž
  daný porost není pod kontrolou Ústavu.

  - Množitelské porosty musí být přehlédnuty alespoň jednou a to ve fázi
  metání.

  - Požadavky na izolační vzdálenosti porostů cizosprašných druhů jsou
  shodné s tabulkou 3.2, porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd
  musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou
  dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.

  - Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a
  čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou. Požadavky na odrůdovou
  čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin téhož druhu jiných odrůd a
  zřetelně odchylných typů:
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------
        Druh               SE, E  C
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------
lipnice luční (kromě apomiktických    5 rostlin na 100 m2       40 rostlin na 100 m2
jednoklonových odrůd)
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------
lipnice luční (apomiktické        5 rostlin na 100 m2       60 rostlin na 100 m2
jednoklonové odrůdy)
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------
ostatní trávy               3 rostliny na 100 m2      10 rostlin na 100 m2
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------

  Požadavky na druhovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin jiných
  druhů,  jejichž semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním
  zkoušení nebo u kterých snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným
  druhem:
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------
        Druh               SE, E  C
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------
Lolium spp. (počet rostlin jiných     2 rostliny na 100 m2      10 rostlin na 100 m2
druhů rodu Lolium)
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------
ostatní trávy               3 rostliny na 100 m2      10 rostlin na 100 m2
-------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------

  Další požadavky:

  - porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

  - zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové
  a odrůdové čistoty.

  Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

  Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění
  vlastností rozmnožovacího materiálu Tabulka 5.1

  Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
                                   Tabulka 5.2
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
 Nejvyšší dovolený výskyt semen jiných druhů             Hmotnostvzorku
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------- pro zkoušku dle
    Druh    Kategorie Vlhkost Klíčivost Čistota
               nejvýše  nejméně nejméně                                     sloupce
                                      10-15
                          ^11)
                     ^12)
                              vztaženo na hmotnostzákladního      ve vzorku dle sloupce 16 počet semen
                                    vzorku
                              celkem v množství dle sloupce 6  jeden       odlišné od sloupce 7 nebo 10
       druh

            --------------------------------------------
                                      z toho            pýr  kokotice  psárka šťovíky^5) oves
                ^9) ^13)  polní       hluchý a
                                 -----------------------  fatuoidy
                                  jeden  pýr psárka
                                  druh  polní
                 %     %    %    %    %   %   %     ks    ks    ks    ks    ks     ks      g
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
    1       2     3     4    5    6    7   8   9     10    11    12    13    14     15      16
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
bojínek luční     SE,E   14,0   80    96,0   0,3        20     1    0     1     2     0      10
            C                  1,5   1,0  0,3  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
bojínek hlíznatý   SE,E   14,0   80    96,0   0,3        20     1    0     1     2     0      10
            C                  1,5   1,0  0,3  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
jílek mnohokvětý   SE,E   14,0   75    96,0   0,3        20 ^1)    5    0     5     2     0      60
            C                  1,5   1,0  0,5  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
jílek vytrvalý    SE,E   14,0   80    96,0   0,3        20 ^1)    5    0     5     2     0      60
            C                  1,5   1,0  0,5  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
x Festulolium     SE,E   14,0   75    96,0   0,3        20 ^1)    5    0     5     2     0      60
            C                  1,5   1,0  0,5  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kostřava luční    SE,E   14,0   80    95,0   0,3        20 ^1)    5    0     5     2     0      50
            C                  1,5   1,0  0,5  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kostřava červená   SE,E   14,0   75    90,0   0,3        20 ^1)    5    0     5     2     0      30
            C                  1,5   1,0  0,5  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kostřava       SE,E   14,0   75    85,0   0,3        17 ^1)    5    0     5     2         0    25
drsnolistá, ovčí,   C                  2,0   1,0  0,5  0,3                        5
vláskovitá
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kostřava       SE,E   14,0   80    95,0   0,3        20 ^1)    5    0     5     2     0      50
rákosovitá       C                  1,5   1,0  0,5  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
lesknice vodní    SE,E   14,0   75    96,0   0,3        16     4    0     4     2     0      40
            C                  1,5   1,0  0,3  0,3                        4
            O                  2,5   2,0  0,3  0,3                        4
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
lesknice       SE,E   14,0   75    96,0   0,3        16     4    0     4     2     0      40
rákosovitá, menší   C                  1,5   1,0  0,3  0,3                        4
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
lipnice luční,    SE,E   14,0   75    85,0   0,3        20 ^4)    1    0     1     1     05
hajní, smáčknutá,   C                  2,0 ^3) 1,0 ^3) 0,3   0,3                        2
bahenní, obecná
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
lipnice roční     SE,E   14,0   75    85,0   0,3        20 4)    1    0     1     1     0      10
            C                  2,0 ^3) 1,0 ^3) 0,3   0,3                        5
            O                  3,0^10) 2,0^10) 0,3   0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
medyněk vlnatý    SE,E   14,0   75    85,0   0,4        20 ^1)    1    0     1     1     0      10
            C                  2,0   1,0  0,3  0,3                        3
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
metlice trsnatá    SE,E   14,0   75    85,0   0,4        20     1    0     1     1     0      10
            C                  2,0   1,0  0,3  0,3                        3
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ovsík vyvýšený    SE,E   14,0   75    90,0   0,3        20 ^1)    5    0     5     2    0 7)     80
            C                  3,0   1,0 ^6) 0,5   0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
poháňka hřebenitá   SE,E   14,0   80    90,0   0,3        20 ^1)    1    0     1     1     0      20
            C                  2,0   1,0  0,3  0,3                        3
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
psárka luční     SE,E   14,0   70    75,0   0,3        20 1)    5    0     5     2     0      30
            C                  2,5   1,0 ^6) 0,3   0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
psineček       SE,E   14,0   75    90,0   0,3        10     1    0     1     1     0      2,5
výběžkatý, tenký,   C                  2,0   1,0  0,3  0,3
psí
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
psineček veliký    SE,E   14,0   80    90,0   0,3        10     1    0     1     1     0      2,5
            C                  2,0   1,0  0,3  0,3
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
pýr hřebenitý     SE,E   14,0   80    90,0   0,3        20 ^1)    5    0     1     2     0      40
            C                  1,5   1,0  0,3  0,3                        5

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
srha laločnatá,    SE,E   14,0   80    90,0   0,3        20 ^1)    5    0     5     2     0      30
hajní         C                  1,5   1,0  0,3  0,3                        5
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
sveřep bezbranný,   SE,E   14,0   75    97,0   0,4        20     5    0     5     5     0      90
horský         C                  1,5   1,0  0,5  0,3                        10
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
sveřep        SE,E   14,0   75    97,0   0,4        20     5    0     5     5    0 7)     200
samužníkovitý,     C                  1,5   1,0  0,5  0,3                        10
sitkovský
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
tomka vonná      SE,E   14,0   75    85,0   0,3        20     1    0     1     1     0      20
            C                  2,0   1,0  0,3  0,3                        2
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
trojštět žlutavý   SE,E   14,0   70    75,0   0,3        20 ^2)    1    0     1     1    0 8)5
            C                  3,0   1,0 ^6) 0,3   0,3                        2
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

  1) Výskyt nejvýše 80 kusů semen lipnic v kategoriích SE a E se
  nepovažuje za příměs.

  2) V osivu trojštětu žlutavého v kategoriích SE a E se výskyt nejvýše
  20 kusů semen lipnic nepovažuje za příměs.

  3) V osivu lipnic v kategorii C v základním vzorku se výskyt semen
  jiných druhů lipnic do 0,8 % hmotnosti nepovažuje za příměs.

  4) semena jiných druhů lipnic, nejvyšší výskyt jiných druhů lipnic v
  dílčím vzorku (sl.16) může být v kategoriích SE a E 1 kus v 500 kusech
  semen.

  5) Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího a šťovíku
  přímořského.

  6) Stanovené procento příměsi semen jednoho druhu se nevztahuje na
  příměs lipnic.

  7) Výskyt nejvýše dvou semen ovsa hluchého nebo fatuoidů ve vzorku s
  předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém
  vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.

  8) Výskyt jednoho semene ovsa hluchého nebo fatuoidů ve vzorku s
  předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém
  vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.

  9) U kategorie C se výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s
  předepsanou hmotností nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém
  vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.

  10) V osivu lipnice roční v kategorii O se výskyt semen jiných druhů
  lipnic do 10 % hmotnosti nepovažuje za příměs.

  11) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

  12)  Všechna  svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po
  předchozím ošetření se považují za semena, která vyklíčila.

  13) U kategorií SE a E se v případě výskytu semen kokotice nepoužije
  pravidlo 9).

  Vysvětlivky: „ 0 “ nesmí se vyskytovat

  Část VI Návěska

  Úřední návěska osiva trav kategorie rozmnožovací materiál předstupňů
  nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“

  -  označení  kategorie  „rozmnožovací  materiál  předstupňů“ nebo
  „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

  - generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska osiva trav kategorie základní rozmnožovací materiál nebo
  certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - v případě osiva odrůd x Festulolium se uvedou názvy druhů v rámci
  rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází

  - název odrůdy

  - v případě odrůd trav, u nichž nebyla zkoušena užitná hodnota, nápis
  „není určeno k využití jako pícnina“

  - kategorie

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska osiva trav kategorie obchodní osivo obsahuje následující
  údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - nápis „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy:
  „vzorkováno-(měsíc a rok)“

  - označení oblasti výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e)
  zákona obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly
  kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány

  - v případě osiva odrůd x Festulolium se uvedou názvy druhů v rámci
  rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází

  - číslo partie

  - měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno- (měsíc a rok)“

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další
  informace o jejím využití

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Část VII Malé balení

  Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva trav a směsí
  osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona

                                     Tabulka 7.1
--------------------------------------------------------------- ----------------------
           Typ malého balení              Nejvyšší hmotnost
                                 rozmnožovacího
                                 materiálu
                                 (bez aditiv)
                                 v kg
--------------------------------------------------------------- ----------------------
 - malé balení ES B                         10,0
   (základní rozmnožovací materiál, certifikovaný
   rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo
       směs osiv k využití pro zemědělskou výrobu)
--------------------------------------------------------------- ----------------------
 - malé balení ES A                          2,0
   (směs osiv k využití mimo zemědělskou výrobu)
--------------------------------------------------------------- ----------------------  Oddíl 2 Označování malého balení

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva trav kategorie
  základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál
  obsahuje následující údaje:

  - nápis „Malé balení ES B“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - v případě odrůd trav, u nichž nebyla zkoušena užitná hodnota, nápis
  „není určeno k využití jako pícnina“

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva trav kategorie
  obchodní osivo obsahuje následující údaje:

  - nápis „Malé balení ES B“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - název druhu

  - nápis „Obchodní osivo“

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle §
  12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:

  - nápis „Malé balení ES A“

  - název a adresa dodavatele

  - číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva

  - označení České republiky nebo její zkratka

  - nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ
  směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu
  a byly úředně zaznamenány

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle §
  12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:

  - nápis „Malé balení ES B“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ
  směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu
  a byly úředně zaznamenány

  - případně další informace o využití směsi

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Příloha 3

  Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin a jetelovin

  Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1
------------------------ ------------------------------------------------
Český název        Latinský název
------------------------ ------------------------------------------------
Bob polní         Vicia faba L. (partim)
Hrách polní(včetně    Pisum sativum L. (partim)
pelušky)
Jestřabina východní    Galega orientalis Lam.
Jetel alexandrijský    Trifolium alexandrinum L.
Jetel luční        Trifolium pratense L.
Jetel nachový       Trifolium incarnatum L.
Jetel zvrácený (perský)  Trifolium resupinatum L.
Jetel plazivý       Trifolium repens L.
Jetel zvrhlý (švédský)  Trifolium hybridum L.
Lupina bílá        Lupinus albus L.
Lupina úzkolistá     Lupinus angustifolius L.
Lupina žlutá       Lupinus luteus L.
Pískavice řecké seno   Trigonella foenum-graecum L.
Štírovník růžkatý     Lotus corniculatus L.
Tolice dětelová      Medicago lupulina L.
Vičenec          Onobrychis viciifolia Scop.
Vikev huňatá       Vicia villosa Roth
Vikev panonská      Vicia pannonica Crantz
Vikev setá        Vicia sativa L.
Vojtěška proměnlivá    Medicago x varia T.Martyn
Tolice vojtěška      Medicago sativa L.
Cizrna beraní*)      Cicer arietinum L.
Čičorka pestrá*)     Coronilla securigera varia (L.) Lassem
Čočka jedlá*)       Lens culinaris Medik.
Jetel prostřední*)    Trifolium medium L.
Komonice bílá*)      Melilotus albus Medik.
Štírovník jednoletý*)   Lotus ornithopodioides L.
Úročník bolhoj*)     Anthyllis vulneraria L.
------------------------ ------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se
  provádí pouze u registrovaných odrůd.

  Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší
  povolený počet generací

  Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
                          Tabulka 2.1
---------------------------------------------------------------- --------------------------------------
Druh            Rozmnožovací materiál   Základní    Certifikovaný RM    Obchodní
                 předstupňů       RM        osivo
              ---------------------------------------------------------------------------
              SE 1  SE 2   SE 3    E    C*)    C 1   C 2     O
---------------------------------------------------------------- --------------------------------------
Bob polní          x    x    x     x          x    x

Hrách polní (včetně     x    x    x     x          x    x
pelušky)

Jestřabina východní     x    x    x     x     x

Jetel alexandrijský     x    x    x     x     x

Jetel     luční         x    x    x     x     x

Jetel nachový        x    x    x     x     x

Jetel perský (zvrácený)   x    x    x     x     x

Jetel plazivý        x    x    x     x     x

Jetel zvrhlý (švédský)    x    x    x     x     x

Lupina bílá         x    x    x     x          x    x

Lupina úzkolistá       x    x    x     x          x    x

Lupina žlutá         x    x    x     x          x    x

Pískavice řecké seno     x    x    x     x     x         x

Štírovník růžkatý      x    x    x     x     x

Tolice dětelová       x    x    x     x     x

Vičenec           x    x    x     x     x         x

Vikev huňatá         x    x    x     x          x    x

Vikev panonská        x    x    x     x          x    x     x

Vikev setá          x    x    x     x          x    x

Vojtěška proměnlivá     x    x    x     x     x

Vojtěška setá        x    x    x     x          x    x

Cizrna beraní        x    x    x     x          x    x

Čičorka pestrá        x    x    x     x     x

Čočka jedlá         x    x    x     x     x

Jetel prostřední       x    x    x     x     x

Komonice bílá        x    x    x     x     x

Štírovník jednoletý     x    x    x     x     x
---------------------------------------------------------------- --------------------------------------
*) označení C se používá u druhů, u kterých je povolena pouze jedna
  generace v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál

  Oddíl 2 Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu


                         Tabulka 2.2
--------------------------- -------------------------------------------------------------------
      Název                      Popis
--------------------------- -------------------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací    vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy aurčen pro
materiál šlechtěných odrůd výrobu osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál
--------------------------- -------------------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací    vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně uznaného jako
materiál krajových odrůd  místní  odrůda jedním nebo více dodavateli v rámci  přesně
               ohraničené oblasti původu a určen pro výrobu osiva kategorie
               certifikovaný rozmnožovací materiál
--------------------------- -------------------------------------------------------------------

  Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

  Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
Luskoviny:
                              Tabulka 3.1a
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------
                            Porosty nemohou být zakládány na pozemcích,
          První přehlídka  Druhá přehlídka   na kterých byly v předchozích letech
  Kategorie     ve fázi      v době       pěstovány luskovinystejného rodu
                                    ^1) ^2)^3)
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   SE, E      kvetení     dozrávání            3 roky
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------
    C       kvetení     dozrávání            3 roky
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------


  1) Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se
  100 a více rostlinami příslušného druhu na 100m2.

  2) Týká se i zeleninových variet luskovin.

  3) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie,
  případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového
  omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová
  čistota.
Jeteloviny:

                          Tabulka 3.1b
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
             Přehlídka     Porosty nemohou být zakládány (rokvýsevu) na
   KATEGORIE      ve fázi      pozemcích, na kterých byly v předcházejícím
                       období pěstovány:
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
                       Počet roků^1)      Předplodina^2)
                       ------------------------------------------------
   SE, E, C    od kvetení do počátku
              zrání         3          jeteloviny
-------------------------------------------- ------------------------------------------------

  1) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie,
  případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového
  omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová
  čistota.

  2) Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož
  množitelský porost bude na tomto pozemku založen.

  Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
 Luskoviny:
                          Tabulka 3.2a
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
               Izolace     Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost
   Druh    Kategorie  k zamezení    od zdrojů pylu uvedených v této tabulce
               mechanické
               příměsi
               - luskoviny
               navzájem
               v metrech  --------------------------------------------------------------------
                      Zdroj pylu       Typ porostu    Vzdálenost ^2)
    v metrech
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
bob polní    SE, E, C   1       jiná odrůda bobu polního
                                  pro výrobu osiva
                                  určeného
                                  do množení,
                                  o výměře:

                                  do 2 ha     200
                                  nad 2 ha     100

                                  pro výrobu osiva
                                  určeného provýrobu
                                  pícnin nebo
                                  technické účely,
                                  o výměře:
     100 ^1)
                                  do 2 ha     50 ^1)
                                  nad 2 ha
------------------------------------------------------------------
lupina     SE, E, C   1       jiná odrůda stejného
-  bílá                  druhu lupiny, ostatní
-  žlutá                     druhy lupiny
-  úzkolistá
------------------------------------------------------------------
vikev      SE, E, C   1       jiná odrůda stejného
-  huňatá                 druhu vikve
-  setá
------------------------------------------------------------------
vikev panonská SE, E, C, O 1       jiná odrůda vikve
                      panonské
------------------------------------------------------------------
cizrna beraní  SE, E, C   1       jiná odrůda
                      cizrny beraní
------------------------------------------------------------------
čočka jedlá   SE, E, C   1       vikve
------------------------------------------------------------------
hrách polní   SE, E, C   2       peluška
(jiný než
peluška)^3)                 -----------------------
                      porost běžného pěstování
                      hrachu polního (jiného
                      než peluška)
------------------------------------------------------------------
Peluška     SE, E, C   2       hrách polní (jiný než
^3)                     peluška)
                      porost běžného pěstování
                      pelušky
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
hrách polní    SE, E, C     2    peluška  100
(jiný než
peluška)
                      --------------------------------------------------------------------
                      porost běžného pěstování   50
                      hrachu polního (jiného
                      než peluška)
                      --------------------------------------------------------------------
peluška      SE, E, C     2    hrách polní (jiný než  100
                      peluška)
                      porost běžného pěstování   50
                      pelušky
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------

  1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro
  výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva
  bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.

  2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

  3) Platí pouze pro prosty množené podle schémat OECD.
Jeteloviny:

                                Tabulka 3.2b
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
 Porosty ze kterých             Izolace     Prostorová izolace - nejmenší izolační
 bude vyrobeno osivo    Kategorie     k zamezení    vzdálenost v metrech od okolních zdrojů
    určené                mechanické    pylu, které mohouzpůsobit nežádoucí
                       příměsi     cizosprášení
                       v metrech    ----------------------------------------
                                      Vzdálenost^2)
                               ----------------------------------------
                                porost do 2 ha   porost nad 2 ha
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
 do dalšího množení    SE, E, C        1         200      100

pro výrobu pícnin nebo                        100^1)       50^1)
  technické účely     SE, E, C        1
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------

  1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro
  výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva
  bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.

  2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

  Oddíl 3 Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu
 Luskoviny:

                         Tabulka 3.3a
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
                      Nejvyšší dovolený počet rostlin   Nejvyšší počet rostlin
                         na 100 m2 porostu napadených Ascochyta
     spp.
     Druh       Kategorie na 100 m2 porostu
                      jiných druhů    jiných odrůd a
                    luskovin a forem^1) zřetelně odchylných
                     v rámci druhu      typů
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
bob             SE, E       1         10 ^2)      5
               C        10         20 ^2)      15
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
Cizrna beraní        SE, E       1          10     -
               C        10         20     -
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
čočka            SE, E       1          2     -
               C        8          10     -
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
hrách (včetně pelušky)   SE, E       1         10 ^4)      5
               C        10         20 ^4)      15
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
lupina
-  bílá          SE, E       1          3     5 ^3)
-  žlutá           C        10         10    15 ^3)
-  úzkolistá
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
vikev
-  huňatá         SE, E       1          3     5
-  setá           C        10         10     15
-  panonská
--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

  1) Jarní a ozimé formy, listový a úponkový hrách, bob s ukončeným a
  neukončeným kvetením.

  2) U typů s ukončeným kvetením v kategorii SE, E 4 rostliny a kategorii
  C 30 rostlin na 100 m2.

  3) U lupin se jedná o výskyt Colletotrichum spp.

  4) Platí i pro příměs pelušky v hrachu a hrachu v pelušce.

Jeteloviny:

Tabulka 3.3b
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------
     Druh       Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2 Kategorie
                      porostů           ------------------------------
                                      SE, E       C
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------
            jiné  kulturní  druhy  obtížně  čistitelné    5       10
            (tabulka 3.3c)
jetel luční a vojtěška ----------------------------------------------- ------------------------------
            jiné odrůdy a zřetelně odchylné     typy   3        10
            ----------------------------------------------- ------------------------------
            plevelné druhy
            - šťovík kadeřavý a tupolistý             5       10
            ------------------------------------------------------------------------------
            rostliny napadené virovými chorobami         10%       10%
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------
            jiné  kulturní  druhy  obtížně  čistitelné    5       30
            (tabulka 3.3c)
ostatní jeteloviny   ------------------------------------------------------------------------------
            jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy          3       10
            ------------------------------------------------------------------------------
            plevelné druhy
            - šťovík kadeřavý a tupolistý             5       10
            ------------------------------------------------------------------------------
            rostliny napadené virovými chorobami         10%       10%
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------
všechny jeteloviny   kokotice a záraza                   nesmí se vyskytovat
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------                         Tabulka 3.3c
--------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
     DRUH                Jiné kulturní druhy obtížně čistitelné
--------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
čičorka pestrá     jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová
jestřabina východní                      -
jetel alexandrijský  jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá
            a vojtěška setá
jetel luční      štírovník růžkatý, komonice bílá a vojtěška setá
jetel nachový     jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá a
            vojtěška setá
jetel perský      jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá a
            vojtěška setá
jetel plazivý     štírovníky, jetel zvrhlý
jetel prostřední    jetel luční, jetel zvrhlý a štírovníky
jetel zvrhlý (švédský) jetel plazivý a štírovníky
komonice bílá     jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, jetel luční, vojtěška setá
pískavice řecké seno                      -
štírovník jednoletý  jetel luční, jetel zvrhlý a ostatní štírovníky
štírovník růžkatý   jetel luční, jetel zvrhlý a ostatní štírovníky
tolice dětelová    jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonicebílá a jetel luční
úročník bolhoj     jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová.
vičenec        jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá a
            jetel luční
vojtěška setá     jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonice bílá a jetel luční
vojtěška proměnlivá  jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonice bílá a jetel luční
--------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---

  Další požadavky:

  - množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby u něho bylo
  možné hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

  Část IV

  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve
  schématech  Organizace  pro  ekonomickou spolupráci a rozvoj pro
  certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

  - V rámci schémat je sója zařazena do skupiny leguminóz.

  - Minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu na
  jednom pozemku jsou tři roky. V případě množení stejné odrůdy a
  kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení
  za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

  - Ústav rozhodne o počtu užitkových let povolených pro daný porost,
  zvláštní pozornost při tomto věnuje vlivu změněných podmínek prostředí
  na  čistotu  odrůdy při množení cizokrajných odrůd. Tento počet
  užitkových let nesmí být přerušen jedním nebo více roky, během nichž
  daný porost není pod kontrolou Ústavu.

  - Množitelské porosty musí být přehlédnuty alespoň jednou a to ve fázi
  kvetení.

  - Požadavky na izolační vzdálenosti porostů jsou shodné s tabulkami
  3.2a a 3.2b.

  - Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a
  čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

  Požadavky na odrůdovou čistotu - minimální čistota odrůdy v % a
  nejvyšší povolený počet rostlin téhož druhu jiných odrůd a zřetelně
  odchylných typů:

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
     Druh           SE, E            C 1     C 2
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
hrách polní (včetně        99,7 %           99,0 %    98,0 %
pelušky), bob polní    20 rostlin na 100 m2    70 rostlin na 100 m2 140 rostlin na 100 m2
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
sója               99,5 %           99,0 %    99,0 %
              35 rostlin na 100 m2    70 rostlin na 100 m2 70 rostlin na 100 m2
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
     Druh           SE, E                   C
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
jeteloviny a luskoviny   3 rostliny na 100 m2          10 rostlin na 100 m2
vyjma hrachu, pelušky,
bobu a sóji
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

  Požadavky na druhovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin jiných
  druhů,  jejichž semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním
  zkoušení nebo u kterých snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným
  druhem:
---------------------------------------------------------------- ---------------------------
        Druh             SE, E           C, C 1,C 2
---------------------------------------------------------------- ---------------------------
luskoviny a jeteloviny        3 rostliny na 100 m2     10 rostlin na 100 m2
---------------------------------------------------------------- ---------------------------

  Další požadavky:

  - porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

  - zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové
  a odrůdové čistoty.

  Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

  Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění
  vlastností rozmnožovacího materiálu

               Tabulka 5.1

  Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva luskovin
                                  Tabulka 5.2a

---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
         Kategorie          Klíčivost             Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů       Hmotnost Další
       vzorku  požadavky
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
                                     Čistota           pro
  Druh           Vlhkost               nejméně       zkoušku
               nejvýše       podle
                                   ^7)       sloupce
                 ^8)       10-14
                    klíčivost   tvrdá   vztaženo na hmotnost            ve vzorku podle sloupce 14
                     nejméně  semena ^1)    základního vzorku
                                        celkem  v množství dle sloupce  jednoho      odlišné od sloupce 8 nebo10
          7        druhu
     ------------------------------------------------------------------------------- -
      jednoho  komonice        komonice   oves    šťovíky kokotice
      druhu                     hluchý,  kromě
                              plevelné  menšího a
                              ovsy    přímořského

                 %     %      %      % %      %     %     ks     ks      ks      ks   ks    g      %
    1       2     3     4      5      6 7      8     9     10     11      12      13   14    15     16
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
bob polní      SE, E    16,0    80      5      98,0 0,3     -     -     20      0      0      2   0    1000
           C 0,5     0,3    0,3     -      -            5              ^4)
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
hrách polní     SE, E    16,0    80      -      98,0 0,3     -     -     20      0      0      2   0    1000
(včetně        C 0,5     0,3    0,3     -      -            5              ^4)
pelušky)
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
lupina bílá,    SE, E    16,0    80      20     98,0 0,3     -     -     20      0      0      2   0    1000
žlutá         C 0,5 ^5)   0,3 ^5)   0,3     -      -            5              2) 3) 4)
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
lupina       SE, E    16,0    75      20     98,0 0,3     -     -     20      0      0      2   0    1000
úzkolistá       C 0,5^5)    0,3 ^5)   0,3     -      -            5             2) 3) 4)
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
vikev        SE, E    16,0    85      20     98,0 0,3     -     -     20      0      0      2   0    1000
huňatá        C 1,0^5)    0,5 ^5)   0,3     -      -            5
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
vikev setá     SE, E    16,0    85      20     98,0 0,3     -     -     20      0      0      2   0    1000
           C 1,0^5)    0,5 ^5)   0,3     -      -            5
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
vikev panonská   SE, E    16,0    85      20     98,0 0,3     -     -     20      0      0      2   0    1000
           C                       98,0 1,0 ^5)   0,5 ^5)   0,3     -      -            5
           O                       97,0 2,0 ^6)   1,5 ^6)   0,3     -      -            5
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
cizrna beraní    SE, E    16.0    80      20     99,0 -      -     -     20      -      0      -   0    1000
           C                       98,0                   -
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
čočka jedlá     SE, E    16,0    80      20     99,0 -      -     -     20      -      0      -   0    600
           C                   -
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

  1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství dle
  sloupce 5.

  2) Procentní podíl hořkých semen v odrůdách lupiny nesmí přesáhnout 1 %
  u kategorií SE, E a 2,5 % u kategorie C.

  3) Výskyt semen lupin jiné barvy nesmí přesáhnout u hořkých odrůd 2 %,
  u ostatních odrůd 1 %.

  4) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

  5) Výskyt nejvýše 0,5 hmotnostních % semen lupin, pelušky, bobu a vikví
  v jiném příslušném druhu se nepovažuje za nečistotu.

  6) Výskyt nejvýše 6 hmotnostních % semen vikve huňaté nebo jiných
  příbuzných pěstovaných druhů se nepovažuje za nečistotu.

  7) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

  8) Vlhkost nejvýše 18 % pro osivo určené k výsevu v roce sklizně,
  popřípadě v roce bezprostředně následujícím po roce sklizně.

  Požadavky na vlastnosti osiva jetelovin
 Tabulka 5.2b
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------
                      Klíčivost     Nejvyšší dovolený výskyt     jiných druhůHmotnost
   Druh    Kategorie Vlhkost              Čistota                                   vzorku pro
              nejvýše              nejméně                                   zkoušku dle
                                    sloupce
                                ^8)                                     10-14
                   ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
                   Minimální  Maximální        vztaženo na hmotnost      ve vzorku dle sloupce 15 počet semen
                   klíčivost   podíl          základního vzorku
                          tvrdých
                         semen ^1)
                                    ------------------------------------------------------------------------------
                                    celkem v množství dle  jeden    odlišné od sloupce 8 nebo 10
  sloupce 7    druh  ------------------------------------------
   z toho        komonice kokotice oves    šťovíky
                       hluchý a  kromě
                       fatuoidy  menšího a
                            přímořského
 ----------------
 jeden  komonice
 druh

               %      %      %     %    %  %     %    ks    ks    ks    ks     ks      g

    1      2     3      4      5     6    7  8     9    10    11    12    13     14      15
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------
jestřabina    SE, E   12,0    60     40    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     2      200
východní      C                          2,0 1,5    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
jetel       SE, E   12,0    80     20    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     3       60
alexandrijský    C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
jetel luční    SE, E   12,0    80     20    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     5       50
          C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
jetel nachový   SE, E   12,0    75     20    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     3       80
          C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
jetel perský   SE, E   12,0    80     20    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     3       20
          C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
jetel plazivý   SE, E   12,0    80     40    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     5       20
          C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
jetel zvrhlý   SE, E   12,0    80     20    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     3       20
          C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
pískavice řecké  SE, E   12,0    80      -    95,0   0,3  -     -    20    0    0     0     2      450
seno        C                          1,0 0,5    0,3    -    -               5
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------          O2,0   1,5    0,3    -    -               5
štírovníky    SE, E   12,0    75     40    95,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     3       30
(jednoletý a    C                          1,8 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
růžkatý)                                 ^4)  ^4)                  ^6)
tolice dětelová  SE, E   12,0    80     20    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     5       50
          C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
vičenec      SE, E   12,0    75     20    95,0   0,3  -     -    20    0    0     0     2      600
(nevyluštěný)    C                          2,5 1,0    0,3    -    -               5      400 ^2)
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------              O    3,5   2,0    0,3    -    -               5
vojtěška (setá  SE, E   12,0    80     40    97,0   0,3  -     -    20    0 ^7)   0 ^5)    0     3       50
a proměnlivá)    C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
čičorka pestrá  SE, E   12,0    75     40    95,0   0,3  -     -    20    0    0 ^5)    0     3      100
          C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
jetel       SE, E   12,0    80     20    97,0   0,3  -     -    20    0    0 ^5)    0     3       50
prostřední     C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         10
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
komonice bílá   SE, E   13,0    80     20    97,0   0,3  -     -    20    -    0 ^5)    0     2       50
          C                          1,5 1,0         -    -    0 ^5)         5
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)
úročník bolhoj  SE, E   13,0    75     20    95,0   0,3  -     -    20    0    0 ^5)    0     2       60
          C                          1,5 1,0    0,3    -    -    0 ^5)         5
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------                       6)

  1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství
  podle sloupce 5.

  2) Osivo vyluštěné.

  3) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se
  nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti
  nevyskytují žádná semena kokotic.

  4) Výskyt nejvýše 1 hmotnostního % semen jetele lučního se nepovažuje
  za nečistotu.

  5) Hmotnost vzorku pro zjišťování počtu semen kokotic je dvojnásobek
  hmotnosti uvedené ve sloupci 15.

  6) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se
  nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné
  hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.

  7) Výskyt jednoho semene komonic ve vzorku s předepsanou hmotností se
  nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné
  hmotnosti nevyskytují žádná semena komonic.

  8) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

  Další požadavky:

  - čistota osiva jetelovin může klesnout až o 5% pod hodnotu uvedenou v
  normě, jsou-li příčinou čištěním neodstranitelné minerální příměsi.

  - v osivu vojtěšky se nesmí vyskytovat háďátko zhoubné Ditylenchus
  dipsaci (Kühn) Filipjev

  Vysvětlivky:

  „ 0 “ nesmí se vyskytovat

  „ - “ neposuzuje se

  Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                          Tabulka 5.3
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------
                              Kategorie   Normovaná Hraniční hodnota^2)
Plodina           Škodlivý organismus             hodnota^1)
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------
Bob obecný          Ascochyta fabae Speg.     SE, E       3 %      10 %
                              ------------ ---------------------------------
                              C         7 %      15 %
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------
Hrách polní (včetně pelušky) Ascochyta spp.        SE, E       3 %      10 %
                              ------------ ---------------------------------
                              C         7 %      15 %
              ------------------------------ ------------- --------------------------------
               Fusarium spp.         SE, E, C     7 %      20 %
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------
Lupina            Colletotrichum spp.      SE, E       0 %       -
                              ------------- --------------------------------
                              C         2 %       -
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

  1) Normovaná hodnota: je-li výskyt škodlivých organismů vyšší než
  normovaná hodnota, lze osivo uznat pouze pod podmínkou účinného
  namoření.

  2) Hraniční hodnota: jestliže výskyt škodlivých organismů přesáhne
  hraniční hodnotu, nesmí být zkoušená partie použita jako osivo.

  Luskoviny nesmějí být napadeny následujícími škůdci:

  Acanthoscelides obtectus Say

  Bruchus affinis Frölich

  Bruchus atomarius (Linnaerus)

  Bruchus pisorum (Linnaerus)

  Bruchus rufimanus Boheman

  Část VI Návěska

  Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie rozmnožovací
  materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje
  následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  -  označení  kategorie  „rozmnožovací  materiál  předstupňů“ nebo
  „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

  - generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední  návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie základní
  rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje
  následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie, generace

  - u certifikovaného RM druhé generace a následných generací po
  základním RM počet generací po základním RM

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“.

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie obchodní osivo
  obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - u lupin údaj, zda se jedná o sladkou nebo hořkou lupinu

  - označení kategorie „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy:
  „vzorkováno- (měsíc a rok)“

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - označení oblasti výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e)
  zákona obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly
  kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány

  - číslo partie

  - měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno- (měsíc a rok)“

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další
  informace o jejím využití

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Část VII Malé balení

  Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva luskovin nebo
  jetelovin nebo směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona


                         Tabulka 7.1
--------------------------------------------------------------- --------------------------------------
             Typ malého balení                   Nejvyšší hmotnost
                                      rozmnožovacího materiálu
 (bez aditiv)
   v kg
--------------------------------------------------------------- --------------------------------------
 -  malé balení ES B   10,0
   (základní rozmnožovací materiál, certifikovaný
   rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo
   směs osiv k využití pro zemědělskou výrobu)
--------------------------------------------------------------- --------------------------------------
 -  malé balení ES A   2,0
   (směs osiv k využití mimo zemědělskou výrobu)
--------------------------------------------------------------- --------------------------------------


  Oddíl 2 Označování malého balení

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva luskovin nebo
  jetelovin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný
  rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení ES B“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie, generace

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva luskovin nebo
  jetelovin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení ES B“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - název druhu

  - u lupin údaj, zda se jedná o sladkou nebo hořkou lupinu - označení
  „Obchodní osivo“

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle §
  12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení ES A“

  - název a adresa dodavatele

  - číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva

  - označení České republiky nebo její zkratka

  - označení „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ
  směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu
  a byly úředně zaznamenány

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle §
  12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení ES B“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - označení „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ
  směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu
  a byly úředně zaznamenány

  - případně další informace o využití směsi - případně druh chemického
  ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Příloha 4

  Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin

  Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1
---------------------------- ---------------------------------------------------
Český název          Latinský název
---------------------------- ---------------------------------------------------
Kapusta krmná         Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.
               var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Ředkev olejná         Raphanus sativus L.var.oleiformis Pers.

Svazenka           Phacelia tanacetifolia Benth.

Tuřín             Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Bér vlašský (čumíza, mohár)*) Setaria italica (L.) P. Beauv.

Sléz přeslenitý*)       Malva verticillata L.
---------------------------- ---------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
  provést pouze u registrovaných odrůd.

  Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší
  povolený počet generací

  Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
                          Tabulka 2.1
---------------------------- ---------------------------------------------------------
      Druh        Rozmnožovací materiál  Základní  Certifikovaný RM
                   předstupňů      RM
               --------------------------
                SE 1   SE 2   SE 3   E        C
---------------------------- ---------------------------------------------------------
Kapusta krmná          x     x    x    x        x
Ředkev olejná          x     x    x    x        x
Svazenka             x     x    x    x        x
Tuřín              x     x    x    x        x
Bér vlašský (čumíza, mohár)   x     x    x    x        x
Sléz přeslenitý         x     x    x    x        x
---------------------------- ---------------------------------------------------------

  Oddíl 2 Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
                             Tabulka 2.2
-------------------------------- -------------------------------------------------------
       Název                    Popis
-------------------------------- -------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál  vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy
šlechtěných odrůd        a určen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný
                 rozmnožovací materiál
-------------------------------- -------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál  vyroben  pod  úředním dozorem z materiálu úředně
krajových odrůd         uznaného  jako  místní odrůda  jedním  nebo  více
                 dodavateli v rámci přesně ohraničené oblasti původu a
                 určen  pro  výrobu  osiva kategorie  certifikovaný
                 rozmnožovací materiál
-------------------------------- -------------------------------------------------------

  Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

  Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
                          Tabulka 3.1
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
          První rok  První   Druhá         Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, na
  KATEGORIE    pěstování  přehlídka přehlídka ve fázi   kterých bylyv předcházejícím období pěstovány:
                 ve fázi              ------------------------------------------------
                                  počet      předplodiny
                                  roků^1)

------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
kapusta krmná, tuřín             sazečka         semenice
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
    E        v                          stejného druhu a jiného druhu rodu
         technologické    při třídění          5    Brassica, Camelina, Raphanus a Sinapis
           zralosti             kvetení

    C
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
ředkev olejná,
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
    SE                kvetení    dozrávání       stejného druhu a jiného druhu rodu
    E        -                       5   Brassica, Camelina, Raphanus a Sinapis

    C        -        kvetení      -
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
svazenka
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
    SE        -                     -       stejný nebo příbuzný druh
    E                kvetení            2
    C
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
sléz
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
    SE        -      od kvetení do    -   stejný nebo příbuzný druh
    E              počátku zrání          3
    C
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
bér
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
    SE        -      od kvetení do    -   stejný nebo příbuzný druh
    E              počátku zrání          2
    C
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------

  1) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie,
  případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového
  omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová
  čistota.

  - Krmnou kapustu a tuřín lze množit i přímou metodou - ze sazeček
  ponechaných na stanovišti bez přesázení. Při přehlídce porostu sazeček
  s nedorostlými sazečkami (přímá metoda) se pravost a čistota odrůdy
  neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může být provedena
  vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených porostů je určeno
  pouze na plochy běžného pěstování.

  -  U hybridních odrůd musí být provedeny alespoň tři přehlídky
  množitelského porostu.

  Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                          Tabulka 3.2
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                  Izolace       Prostorová izolace - nejmenší izolační
                  k zamezení     vzdálenost v metrech odokolních
   Druh      Kategorie    mechanické příměsi zdrojů^2) pylu, které mohou způsobit
                  v metrech      nežádoucí cizosprášení
                            ----------------------------------------
                             vzdálenost^3)od druhů
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
kapusta1)        E          1        400    rodu Brassica, Camelina
krmná                                 a Sinapis
            C          1        200
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
svazenka       SE, E         1        400 -
            C          1        200
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                  Izolace        Prostorová izolace - nejmenší izolační
                  k zamezení      vzdálenost v metrech od okolních
   Druh      Kategorie   mechanické příměsi  zdrojů^2) pylu, které mohou způsobit
                  v metrech       nežádoucí cizosprášení
                            ----------------------------------------
                             vzdálenost^3)od druhů
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
tuřín^1)         E          1        400    rodu Brassica, Camelina
                                    a Sinapis
            C          1        200
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
sléz        SE, E, C        1        500    od jiných odrůd téhož
přeslenitý                               druhu
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
ředkev olejná,                            vzdálenost^3)
bér vlašský                       ----------------------------------------
                            porost do 2 ha   porost nad 2 ha
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
 do dalšího     SE, E         1        200 100
  množení
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
 pro výrobu                         100^4)  50^4)
 pícnin nebo    SE, E, C        1
 technické
  účely
------------------------------------------------------- ----------------------------------------

  1) Týká se porostů semenic.

  2) Jiné odrůdy, komponenty a hybridy stejného druhu a jiné druhy.

  3) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

  4) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro
  výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva
  bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.

  Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
                         Tabulka 3.3a
-------------------------------------- -------------------------------------------------------
                    Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2 porostu
    DRUH     Kategorie                nebo %
                    -------------------------------------------------------
                    jiných kulturních druhů  jiných odrůd azřetelně
                     a forem s podobným     odchylných typů,
                        semenem      komponentů a hybridů
-------------------------------------- -------------------------------------------------------
kapusta krmná,       E          3 ks         3 ks; 0,3 %
tuřín            C          10 ks         10 ks; 1,0 %
-------------------------------------- -------------------------------------------------------
ostatní jiné krmné     E          3 ks           3 ks
plodiny           C          10 ks           10 ks
-------------------------------------- -------------------------------------------------------

  Další požadavky :

  - množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u
  něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
                                Tabulka 3.3b
------------------------------------------------ --------------------------------------
  Nejvyšší dovolený výskyt rostlin při             Kategorie
    množení hybridních odrůd ^1)
                           E          C (hybrid)
------------------------------------------------ --------------------------------------
jiných odrůd a zřetelně odchylných typů
- v odrůdách a liniích               0,5 %          3,0%
- v hybridních porostech              0,2 %          1,0 %
------------------------------------------------ --------------------------------------
jiných příbuzných druhů
- v komponentech a v hybridních porostech      0 % ^1)          1,0 %
  ostatních druhů
------------------------------------------------ --------------------------------------

  1) Linie sloužící při hybridizaci pouze jako opylovač se po opylení z
  porostu odstraní.

  V hybridizačních porostech se výskyt rostlin jiných příbuzných druhů,
  jiných odrůd a zřetelně odchylných typů posuzuje v obou komponentech
  samostatně, avšak pro uznání porostu je rozhodující celkový výskyt
  těchto rostlin v obou komponentech. Odrůdová čistota, % hybridnosti u
  hybridních odrůd, se stanoví posklizňovou kontrolou provedenou před
  certifikací  osiva  ve vegetační zkoušce nebo s použitím jiných
  mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

  Oddíl 4 Zdravotní stav porostu

                               Tabulka 3.4
--------------------------------- ----------------------------------------------------------
      Nejvyšší dovolený počet rostlin napadených chorobami na 100 m2 porostu
--------------------------------- ----------------------------------------------------------
Druh        Kategorie   Leptosphaeria maculans Sclerotinia     Ustilago spp.
                 (Desm.) Ces. et De   slerotiorum (Lib.)
                 Not. anamorfa: Phoma  de Bary
                 lingam (Tode : Fr.)
                 Desm.
--------------------------------- ----------------------------------------------------------
kapusta krmná      E          5           5   -
             C         20           20   -
--------------------------------- ----------------------------------------------------------
ředkev olejná      SE,E         -           5   -
             C          -           20   -
--------------------------------- ----------------------------------------------------------
tuřín          E          5           5   -
             C         20           20   -
--------------------------------- ----------------------------------------------------------
bér vlašský       SE,E         -           -   5
             C          -           -   20
--------------------------------- ----------------------------------------------------------

  Část  IV  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů
  zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
  pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

  - Skupina jiných krmných plodin není vytvořena. Bér vlašský patří do
  schématu pro trávy, sléz přeslenitý není zařazen v žádné skupině a
  ostatní druhy spadají do schématu brukvovitých a jiných olejných nebo
  přadných rostlin.

  Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

  Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění
  vlastností o rozmnožovacího materiálu
                                  Tabulka 5.1
  Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
Tabulka 5.2
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
                           Nejvyšší dovolený výskyt semen jiných druhů      Hmotnost vzorku pro
  Druh   Kate- Vlhkost Klíčivost Čistota                zkoušku dle sloupce
       gorie nejvýše nejméně  nejméně ^2)                     10-13


                        Vztaženo na hmotnost    Ve vzorku dle sloupce 14 počet
                         základního vzorku    semen
                       ----------------------------------
                       celkem z   ředkev hořčice jedenOdlišné od sloupce 6 nebo 10
                          toho ohnice rolní  druh
                          jeden
                          druh           --------------------------------
                                       oves   kokotice  šťovíky
                                       hluchý a      kromě
                                       fatuoidy      menšího
         a
         přímořského

           %    %    %   %   %   %    %   ks ks    ks    ks        g
   1     2   3    4    5   6   7   8    9   10 11    12    13        14
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
bér vlašský SE,E 15,0   70   96,0  0,3 0    0 ^1)            90
        C               1,0     0 ^1)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
kapusta   SE,E 12,0   75   99,7  0,3             20 0    0     3        100
krmná     C           98,0  1,0  0,5  0,3   0,3      0    10
     ^1)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
ředkev    SE,E 10,0   80   97,0  0,3             20 0      0   2        200
olejná     C               1,0  0,5  0,3   0,3     0     5
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
sléz     SE,E 15,0   70   95,0  0,3             20 0    0 ^1)            50
přeslenitý   C               1,0  0,5     0 ^1)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
svazenka   SE,E 13,0   80   96,0  0,3             20 0    0 ^1)            40
vratičolistá  C               1,0  0,5     0 ^1)
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
tuřín    SE,E 10,0   80   99,7  0,3             20 0    0     2        100
        C           98,0  1,0  0,5  0,3   0,3     0 ^1)   5 5
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------

  1) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se
  nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti
  nevyskytují žádná semena kokotic.

  2) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

  Vysvětlivky:

  „ 0 “ - nesmí se vyskytovat

  prázdné políčko - neposuzuje se (výskyt není limitován)

  Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                          Tabulka 5.3
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
  Plodina          Škodlivý organismus         Velikost Kategorie   Nejvyšší
                                 vzorku    povolený výskyt
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
Kapusta krmná, Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary      100 g  SE, E, C     5 ks
tuřín     ----------------------------------------------- ---------------------------------------
        Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De Not        SE, E, C     0%
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

  Část VI Návěska

  Úřední návěska osiva jiných krmných plodin kategorie rozmnožovací
  materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje
  následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  -  označení  kategorie  „rozmnožovací  materiál  předstupňů“ nebo
  „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

  - generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední  návěska  osiva  jiných krmných plodin kategorie základní
  rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje
  následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e)
  zákona obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly
  kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány

  - číslo partie

  - měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno- (měsíc a rok)“

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další
  informace o jejím využití

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Část VII Malé balení

  Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva jiných krmných
  plodin a směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona


                         Tabulka 7.1
------------------------------------------ --------------------
      Typ malého balení        Nejvyšší hmotnost
                       rozmnožovacího
                        materiálu
                        (bez aditiv)
                          v kg
------------------------------------------ --------------------
- malé balení ES B                10,0
- (základní rozmnožovací materiál,
 certifikovaný rozmnožovací materiál nebo
 směs osiv k využití pro zemědělskou
------------------------------------------ --------------------
- malé balení ES A
 (směs osiv k využití mimo zemědělskou      2,0
 výrobu)
------------------------------------------ --------------------

  Oddíl 2 Označování malého balení

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva jiných krmných
  plodin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný
  rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - nápis „Malé balení ES B“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle §
  12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:

  - nápis „Malé balení ES A“

  - název a adresa dodavatele

  - číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva

  - označení České republiky nebo její zkratka

  - nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ
  směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu
  a byly úředně zaznamenány

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle §
  12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:

  - nápis „Malé balení ES B“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)

  - hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly
  použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo
  jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností
  čistého osiva a celkovou hmotností

  - hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně
  podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ
  směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu
  a byly úředně zaznamenány

  - případně další informace o využití směsi

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Příloha 5

  Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnin a přadných rostlin

  Část I Přehled druhů

                           Tabulka 1
-------------------------- -------------------------------------------------
Český název         Latinský název
-------------------------- -------------------------------------------------
Hořčice bílá        Sinapis alba L.
Hořčice černá        Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch
Hořčice sareptská      Brassica juncea (L.) Czernj.
Kmín            Carum carvi L.
Konopí seté         Cannabis sativa L.
Len             Linum usitatissimum L.
Mák             Papaver somniferum L.
Řepice (řepák)       Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Řepka            Brassica napus L. (partim)
Slunečnice         Helianthus annuus L.
Sója            Glycine max (L.) Merr.
Světlice barvířská (saflor) Carthamus tinctorius L.
Lnička setá*)        Camelina sativa (L.) Crantz
-------------------------- -------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
  provést pouze u registrovaných odrůd.


  Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší
  povolený počet generací

  Oddíl 1 Povolené kategorie a generace

                               Tabulka 2.1

------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
    Druh      Rozmnožovací materiál    Základní     Certifikovaný RM     Obchodní
            předstupňů         RM (včetně       osivo
                          komponentů
                          hybridů)
            -------------------------- -----------  ---------------------------
             SE 1   SE 2  SE 3     E     C*)   C 1 C 2  C 3    O
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Hořčice bílá       x     x   x      x     x

Hořčice černá       x     x   x      x     x         x

Hořčice sareptská     x     x   x      x     x

Kmín           x     x   x      x     x

Konopí seté dvoudomé   x     x   x      x     x

Konopí seté        x     x   x      x         x x
jednodomé

Len setý olejný      x     x   x      x         x x

Len setý přadný      x     x   x      x         x x   x

Mák            x     x   x      x     x

Řepice          x     x   x      x     x

Řepka           x     x   x      x     x

Slunečnice        x     x   x      x     x

Sója           x     x   x      x         x x

Světlice barvířská    x     x   x      x     x

Lnička setá        x     x   x      x         x x
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
*) označení C se používá u hybridních odrůd a u druhů,
  u kterých je povolena pouze jedna generace v kategorii
  certifikovaný rozmnožovací materiál


  Oddíl 2 Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
                            Tabulka 2.2

     Název                         Popis
------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --
E - nehybridní odrůdy   určen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný RM nebo kategorií certifikovaný RM
             první generace, certifikovaný RM druhé generace nebo certifikovaný RM třetí
------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --             generace
E - hybridní odrůdy    určen pro výrobu Sc - dvouliniových hybridů
 - inbrední linie    nebo Tc - tříliniových hybridů
------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --
E - hybridní odrůdy    určen pro výrobu Tc - tříliniových hybridů
 - jednoduché hybridy  nebo Dc - čtyřliniových hybridů
------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --

  Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

  Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
                          Tabulka 3.1

----------------------------------------------------- -------------------------------------------------
           První    Druhá    Třetí  Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, na
    Druh     přehlídka  přehlídka  přehlídka   kterých byly v předcházejícím období
  KATEGORIE    ve fázi   ve fázi   ve fázi          pěstovány:
                           -------------------------------------------------
                            počet roků^1) předplodiny
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, lnička setá, řepice (řepák)
    SE      kvetení  dozrávání    -      5     stejnéhodruhu a jiného druhu
    E                               rodu Brassica, Camelina,
                                    Raphanusa Sinapis
    C, O     kvetení    -      -      5
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------
řepka
 SE, E, včetně   tvorby   kvetení  dozrávání    5     stejnéhodruhu a jiného druhu
 inberdních linií  listové                      rodu Brassica, Camelina,
    C      růžice                      Raphanusa Sinapis
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------
kmín
  SE, E, C       kvetení       -       -       2  čeleď Apiaceae
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------
konopí
  SE, E, C       kvetení     dozrávání     -       2  stejného druhu
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------
len
  SE, E, C       kvetení     dozrávání     -       2  stejného druhu
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------
sója
  SE, E, C       kvetení       před   ve zralosti po    2  stejného druhu
                      zralostí  opadu listů
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------
mák, slunečnice, světlice barvířská
  SE, E, C       kvetení     dozrávání     -       2  stejného druhu
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------

  1) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie,
  případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového
  omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová
  čistota.

  Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                          Tabulka 3.2
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
                         Izolace   Prostorová izolace - nejmenší izolační
                            k zamezení  vzdálenostv metrech od okolních zdrojů^1)
     Druh        Kategorie     mechanické    pylu, které mohou způsobit nežádoucí
                         příměsi          cizosprášení
                        v metrech  -----------------------------------------------
                               od stejného   od druhů
                                 druhu
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
hořčice bílá          SE, E        1      400^2)   rodu Brassica, Camelina a
                                      Raphanus
                 C         1      200^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
hořčice černá,         SE, E        1      400^2)   rodu Brassica,
sareptská                                 Camelina,  Raphanus a
                                      Sinapis
                 C         1      200^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
kmín              SE, E        1      400^2)   od jiné odrůdy
                 C         1      200^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
konopí             SE, E        2      5 000^2)
jednodomé
                 C         2      1 000^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
konopí             SE, E        2      400^2)
dvoudomé
                 C         2      200^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
len              SE, E        1       200
                 C         1       100
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
lnička setá          SE, E        1       400   roduBrassica, Raphanus a
                                      Sinapis
                 C         1       200
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
mák              SE, E        1       400
                 C         1       200
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
                SE, E        1       200^2)  rodu Brassica, Raphanus,
řepka                                   Sinapis a Camelina
                 C         1      100^2)
               komponenty       1      500^2)
               hybridy        1      300^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
řepice (řepák)         SE, E        1      400^2)   rodu Brassica, Sinapis
                                      Raphanus, a Camelina
                 C         1      200^2)
                SE, E        1      750^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
slunečnice
                 C         1      500^2)
               komponenty       1     1 500^2)
               hybridy        1      500^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
světlice barvířská       SE, E        1      400^2)
                 C         1      200^2)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
sója              SE, E        1       -
                 C         1       -
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

  1) Jiné odrůdy, komponenty a hybridy stejného druhu a jiné druhy.

  2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

  Izolační vzdálenost platí i pro planě rostoucí společenstva daných
  druhů nebo z půdní zásoby, kde počet rostlin sledovaného druhu je 100 a
  více rostlin na 100 m2

  Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
                         Tabulka 3.3a
                  Nejvyšší dovolený výskyt rostlin na 100 m2 porostu - kusy, %

--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
    Druh      Kategorie
                   jiných   jiných odrůd
                  kulturních  a zřetelně   hořčice   ředkev  ostatní plevele
                    druhů   odchylných    rolní    ohnice
                   a forem^1)    typů,
                  s podobným  komponentů a
                   semenem    hybridů
                    kusů    kusů / %    kusůkusů     kusů
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
hořčice bílá       SE, E      3       3       0 2
              C      10      10       4 4
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
hořčice černá,      SE, E      3       3       0 2
sareptská
              C      10      10       4 4
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
konopí          SE, E      3       3
              C      10      10
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
kmín           SE, E      3       3        0^2)
              C      10      10        4^2)
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
len           SE, E      3       3
              C      10      10
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
lnička setá       SE, E      3       3
              C      10      10
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
mák           SE, E      3       3        0^3)
              C      10      10        0^3)
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
řepka          SE, E      3       3       0 2
              C      10      10       4 4
           komponenty     3      viz      0 2
                         tabulka 3.3b
            hybridy     10              4 4
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
řepice (řepák) ^4)    SE, E      3       3       0 2
                  C      10      10       4     4
             SE, E      3       3
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
slunečnice         C      10      10
           komponenty     3      viz
                         tabulka 3.3c
            hybridy     10
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
světlice barvířská   SE, E      3       3
(saflor)
              C      10      10
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
sója           SE, E      3      0,5 %
              C      10      1,0 %
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

  1) Jarní a ozimá forma v rámci druhu, u lnu též len olejný a přadný
  navzájem

  2) Ostatní druhy čeledi Apiaceae (okoličnaté).

  3) Blín

  4) Pokud se bude u řepice vyrábět osivo hybridních odrůd, bude
  postupováno  stejným  způsobem jako u hybridních odrůd řepky, s
  přihlédnutím k typu hybridnosti a metodice šlechtitele.

  Další požadavky :

  - množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů)
  natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

  Požadavky  na porosty hybridních odrůd řepky při použití pylové
  sterility

                                       Tabulka 3.3b
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Kategorie  Komponenty           Restaurované      Nejvyšší dovolený     Pylová
                      hybridy        výskyt odlišných      sterilita
                                  rostlin
                      komponenty       --------------------------------------

                                     %   ks/100 m2
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
    inbrední linie                          0,1  5      -
 E
    jednoduchý hybrid         -
        otcovský komponent                    0,1  5
        mateřský komponent
         -
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------          0,2    10     99%
   otcovský komponent                         0,3  15      -
 C
   mateřský komponent                         1,0  20     98%
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
                   mateřský komponent         -  3      98%
 E
                   otcovský komponent ^1)        -   3      -
                   obsev                -  3      -
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
                   mateřský komponent         -  10     98%
 C
                   otcovský komponent ^2)        -   15      -
                   obsev                -  50      -
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

  1) Platí, pokud hustota porostu bude minimálně 30 rostlin / m2, při
  hustotě porostu 20 rostlin / m2 se smí vyskytovat nejvýše 2 odlišné
  rostliny / 100 m2.

  2) Selekce fertilních rostlin v mateřském komponentu bude provedena na
  začátku fáze kvetení, fertilní rostliny v porostu mateřského komponentu
  se počítají jako odchylné typy v tom případě, že se od porostu liší
  minimálně v jednom dalším odrůdovém znaku.

  Opylovač musí být z porostu důsledně odstraněn, kontrola odstranění se
  provádí při třetí přehlídce, nesmí být nalezeny ani remontující
  rostliny.

  Další požadavky na porosty hybridních odrůd slunečnice


                                    Tabulka3.3c
------------------------------------------------- --------------------------------------------
Kategorie        Komponenty         Nejvyšší dovolený výskyt odlišných rostlin
                           včetně fertilních rostlin v mateřském
                                  komponentu
                                    %
------------------------------------------------- --------------------------------------------
      inbrední linie                       0,2
  E   jednoduchý hybrid

      otcovský komponent                     0,2
      (2 % a více mateřského komponentu je
      schopno opylení)

      mateřský komponent                     0,5
------------------------------------------------- --------------------------------------------
      otcovský komponent                     0,5
  C   (5 % a více mateřského komponentu je
      schopno opylení)

      mateřský komponent                     1,0
------------------------------------------------- --------------------------------------------

  - ve fázi kvetení mateřského komponentu musí mít otcovský komponent
  dostatek pylu k jeho opylení,

  - kontrola fertility se provádí ve fázi, kdy rostliny mateřského
  komponentu mají blizny schopné opylení,

  - maximální počet rostlin mateřského komponentu, které produkovaly nebo
  produkují pyl, je 0,5 % ve fázi, kdy mají rostliny mateřského
  komponentu blizny schopné opylení,

  - Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově
  sterilní komponent jedním z následujících způsobů:

  o smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního kompnentu s
  osivem získaným za použití pylově fertilního komponentu, a to takovým
  způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem
  z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1

  o použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii
  obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina
  rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být
  ve všech ohledech normální.

  Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd - % hybridnosti osiva je 90
  % u řepky a 95 % u slunečnice, stanoví se posklizňovou kontrolou
  provedenou před certifikací osiva ve vegetačních zkouškách nebo s
  použitím jiných, mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.
  U hybridů řepky je minimální odrůdová čistota mateřského komponentu
  99,0 %, otcovského komponentu 99,9 %.

  Osivo hybridních odrůd řepky se uzná za certifikovaný rozmnožovací
  materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední
  vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího
  materiálu, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného
  k uznání v kategorii C, aby se zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje
  požadavky na základní rozmnožovací materiál stanovené touto vyhláškou,
  které se týkají pravosti s ohledem na znaky komponentů, včetně pylové
  sterility a hodnoty minimální odrůdové čistoty.

  Oddíl 4 Zdravotní stav porostu
                          Tabulka 3.4
  Nejvyšší dovolený výskyt
   Druh                   Choroba       (%)
----------------- -------------------------------------------------------------------------------     ----------
řepka,  řepice, Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary        2
hořčice
----------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
slunečnice    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary        3
         Botrytis spp.        5
----------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
konopí seté    Botrytis spp.        5
----------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
         Alternaria spp.        3
len        Phoma exiqua var. linicola (Naumov et Vass.) Maas        3
         Colletotrichum lini (Westerd.) Toch.        3
         Fusarium spp.        10
         Botrytis spp.        5
----------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------
         Pseudomonas syringae pv. glycinea (Coerper) Young, Dye & Wilkie       0,2
sója       Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehm.        0,2
         Diaporthe phaseolorum var. caulivora Athow & Caldwell
         Phialophora gregata (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams        0,2
         Phytophthora megasperma Drecks.        0,2
----------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------

  Část  IV  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů
  zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
  pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

  - V rámci schémat jsou kapusta krmná, ředkev olejná, svazenka a tuřín
  zařazeny do skupiny brukvovitých a jiných olejných a přadných rostlin.
  - Sója je zařazena do skupiny leguminóz.

  - požaduje se časový odstup pro množitelské porosty stejného druhu - u
  druhů čeledi Brassicaceae 5 let, u ostatních druhů 2 roky. V případě
  množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo s výjimkou hybridů
  množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je
  udržována uspokojivá odrůdová čistota.

  - Musí být provedena alespoň jedna přehlídka. U hybridních odrůd musí
  být provedeny nejméně tři přehlídky v každé rodičovské linii, postačují
  dvě, pokud je před uznáním provedena posklizňová zkouška.

  - U porostů kategorie E hybridních odrůd řepky a řepice musí být, v
  případě   použití   cytoplazmatické   pylové  sterility  nebo
  auto-inkompatibility, provedeny nejméně tři přehlídky.

  - U porostů kategorie C hybridních odrůd řepky a řepice, při použití
  cytoplazmatické pylové sterility nebo auto- inkompatibility postačuje
  provést dvě přehlídky, pokud je před uznáním provedena posklizňová
  zkouška.

  - U porostů kategorií E a C hybridních odrůd slunečnice musí být, v
  případě použití cytoplazmatické pylové sterility, provedeny nejméně tři
  přehlídky.

  - požadavky na minimální izolační vzdálenosti odpovídají tabulce 3.2,
  nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu
  cizosprášení.

  - množitelské porosty samosprašných a apomiktických odrůd musí být
  odděleny uličkou.

  - u hybridních odrůd se stejným opylovačem musí být mechanická izolace
  3 m a známý původ osiva.

  - Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a
  čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

  - Druhová čistota - pro druhy jejichž semena jsou obtížně odlišitelná a
  druhy, které se snadno opylují s množenou odrůdou platí, že se může v
  množitelském porostu vyskytovat maximálně:

  SE,E - 1 odlišná rostlina na 30 m2

  C - 1 odlišná rostlina na 10 m2

  Minimální odrůdová čistota:

  a) nehybridní odrůdy
-------------------------------------------------- ------------------------------------
        Druh           SE, E       C 1         C 2
-------------------------------------------------- ------------------------------------
řepka a řepice mimo krmný typ      99,9 %      99,7 %       99,7%
-------------------------------------------------- ------------------------------------
řepka a řepice krmný typ         99,7 %      99,0 %       98,0 %
-------------------------------------------------- ------------------------------------
hořčice, slunečnice
-------------------------------------------------- ------------------------------------
len                   99,7 %      98,0 %       97,5 %
-------------------------------------------------- ------------------------------------
mák                   99,0 %      98,0 %       98,0 %
-------------------------------------------------- ------------------------------------

  Počet rostlin stejného druhu jako množitelský porost neodpovídající
  odrůdě:

  všechny druhy:

  SE, E - 1 odlišná rostlina na 30 m2-

  C - 1 odlišná rostlina na 10 m2

  b) hybridní odrůdy

  Základní osivo

  - v množitelském porostu v otcovském komponentu se nesmí vyskytovat
  více než 0,2 % odchylných rostlin s pylem, a to v době, kdy 2 % a více
  rostlin mateřského komponentu je schopno přijímat pyl,

  - v množitelském porostu - v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat
  více než 0,5 % odchylných rostlin včetně pylově fertilních.

  Certifikované osivo

  - v množitelském porostu v otcovském komponentu se nesmí vyskytovat
  více než 0,5 % odchylných rostlin s pylem, a to v době, kdy 5 % a více
  rostlin mateřského komponentu je schopno přijímat pyl,

  - v množitelském porostu v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat
  více než 1,0 % rostlin odchylných nebo více než 0,5 % pylově fertilních
  rostlin

  - Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově
  sterilní komponent jedním z následujících způsobů:

  o smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního komponentu s
  osivem získaným za použití plně pylově fertilního komponentu, a to
  takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu
  a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1

  o použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii
  obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina
  rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být
  ve všech ohledech normální.
slunečnice:
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
   Kategorie       Porost na výrobu       Odrůdová čistota  Pylová sterilita
mateřského komponentu
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
     E     linie                  99,8 %     -
          - mateřský komponent      (pylově fertilní rostliny
                           zahrnuty mezi odchylné
                               typy)
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
     E     linie                  99,8 %     -
          - otcovský komponent
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
     E     rodičovský hybrid            99,5 %     -
          - mateřský komponent      (pylově fertilní rostliny
                           zahrnuty mezi odchylné
                               typy)
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
     E     rodičovský hybrid            99,8 %     -
          - otcovský komponent
--------------------------------------------------     ------------------------------------------------------
     C     konečný hybrid              99,0 %    99,5 %
          - mateřský komponent
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
     C     konečný hybrid              99,5 %     -
          - otcovský komponent
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

  - odrůdová čistota mateřského komponentu se hodnotí včetně fertilních
  rostlin

  - hodnocení se provádí v době, kdy je schopno opylení mateřského
  komponentu

  2 a více % u základního osiva

  5 a více % u certifikovaného osiva
řepka a řepice:
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
   Kategorie       Porost na výrobu      Odrůdová čistota Pylová sterilita
                                       mateřského komponentu
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
s použitím cytoplazmatické pylové sterility
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
          řepka - linie             99,9 %       ozimé odrůdy 99,0 %
     E     - mateřský komponent                    jarní odrůdy 98,0 %
          ------------------------------------------------------------------------------- -
          řepice - linie             99,9 %   98,0 %
          - mateřský komponent
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
     E     linie                 99,9 %    -
          - otcovský komponent
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
     C     konečný hybrid             99,0 %   98,0 %
          - mateřský komponent
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
     C     konečný hybrid             99,7 %    -
          - otcovský komponent
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
s použitím auto-inkompatibility
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
     E     auto-inkompatibilní linie       99,9 %    -
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
     C     auto-inkompatibilní linie       99,5 %    -
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------


  Další požadavky:

  - porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

  Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

  Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění
  vlastností rozmnožovacího materiálu
                                  Tabulka 5.1  Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
                                       Tabulka 5.2a
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
                                     Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorku          Hmotnost
                              vzorku pro
  DRUH   Kategorie Vlhkost Klíčivost Čistota                              zkoušku dle
       osiva   nejvýše  nejméně  nejméně^11)                               sl.7-14 (g)

                   %
                        %
              %
           z toho (ks)
                            v základním celkem
                            vzorku   semen


                              %
                                   ks  -------------------------------------------------------------
                                      psárka jílek  sklerocia oves    ředkev šťovíky kokotice
                                      polní oddálený      hluchý,  ohnice
           plevelné     ^1)
           ovsy,
           jejich
           hybridy a
           fatuoidy

   1      2     3     4     5      6     7    8   9    10     11    12   13    14     15
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
hořčice bílá  SE,E   10,0   85    98,0    0,3        5     0    10   2    0 ^3)    200
^2)
         C    10,0   85    98,0    0,3        5     0    10   5    0 ^3)    200
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
hořčice černá  SE,E   10,0   85    98,0    0,3             0    10   2    0 ^3)    40
^2)
         C, O   10,0   85    98,0    0,3             0    10   5    0 ^3)    40
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
hořčice ^2)   SE,E   10,0   85    98,0    0,3              0    10   2    0 3)    40
sareptská
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------        C    10,0   85    98,0    0,3             0    10   5    0 3)    40
kmín       SE,E   13,0   70    97,0          25   3             0    10       0 ^3)    80

         C    13,0   70    97,0          25   3             0    10       0 ^3)    80
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
konopí ^7) ^9)   SE,E   10,0   75    98,0          30              0             0     600
         C    10,0   75    98,0          30             0             0     600
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
len       SE,E   13,0   85    99,0          15   4   2          0            0 ^3)    150
olejný ^9)
         C    13,0   85    99,0          15   4   2          0            0 ^3)    150
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
len přadný ^9)  SE,E   13,0   92    99,0          15   4    2          0            0 ^3)    150
         C    13,0   92    99,0              15   4    2          0            0 ^3)    150
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
lnička setá   SE,E   12,0   80    99,0             0            0 ^3)    40
^6)
         C    12,0   80    98,0             0            0 ^3)    40
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
mák ^10)     SE,E   10,0   80    98,0          25              0            0 ^3)    10
         C    10,0   80    98,0          25             0            0 ^3)    10
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
řepice olejná  SE,E   9,0    85    98,0    0,3        5     0    10   2    0 ^3)    70
^2)
         C    9,0    85    98,0    0,3        5     0    10   5    0 ^3)    70
         SE,E   9,0    85    98,0    0,3        10     0    10   2    0 ^3)    100
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
řepka ^8) ^2)

         C    9,0    85    98,0    0,3        10     0    10   5    0 ^3)    100
       komponent  9,0    85    98,0    0,3        10     0    10   2    0 ^3)    100
        hybrid   9,0    85    98,0    0,3        10     0    10   5    0 ^3)    100
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
slunečnice    SE,E   10,0   85    98,0          5        10     0             0    1000
^8) ^9)
         C    10,0   85    98,0          5        10     0             0    1000
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
saflor ^7) ^9)   SE,E   10,0   75    98,0          5              0             0     900
         C    10,0   75    98,0          5             0             0     900
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------
sója ^4) ^9)    SE,E   15,0   80 ^5)   98,0          5               0             0    1000
         C    15,0   80 ^5)   98,0          5              0             0    1000
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------

  1) Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího.

  2) Vlhkost nejvýše 12 % pro osivo určené k výsevu v roce sklizně.

  3) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku předepsané hmotnosti se
  nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li druhý vzorek téže hmotnosti
  žádná semena kokotic.

  4) Hmotnostní procento neškodných nečistot nesmí překročit 0,3 %.

  5) Tvrdá semena se započítávají ke klíčivým.

  6) Max výskyt semen lničky drobnoplodé v kategorii SE, E - 2 ks, v
  kategorii C - 5 ks.

  7) Osivo nesmí obsahovat zárazu, avšak výskyt jednoho semene zárazy ve
  vzorku o hmotnosti 100 g se nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li
  druhý vzorek o hmotnosti 200 g žádné semeno zárazy.

  8) U hybridních odrůd se hybridnost stanoví další zkouškou (řepka
  minimálně 90%, slunečnice minimálně 95%).

  9) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

  10) Osivo máku se neuzná, pokud obsahuje blín.

  11) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

  Vysvětlivky:

  „ 0 “ -----... nesmí se vyskytovat

  prázdné políčko-.. neposuzuje se (výskyt není limitován)

  Požadavky na obsah kyseliny erukové a glukosinolátů:
Tabulka 5.2b
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Druh:                    Kategorie     Nejvyšší obsah kyseliny erukové v %
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Řepka - odrůdy s deklarovaným        SE, E 0, 3
nízkým obsahem              -------------------------------------------------------------
kyseliny erukové                C 0, 8
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------
                                   Nejvyšší obsah glukosinolátů
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Druh:                    Kategorie     v mikromolech na gram osiva při 9
                                      % vlhkosti
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Řepka - odrůdy s deklarovaným        SE, E 15
nízkým obsahem glukosinolátů       -------------------------------------------------------------
                        C 20
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------


  Požadavky na sdružené odrůdy:

  - Osivo mateřského komponentu musí být odlišitelné od osiva otcovského
  komponentu rozdílnou barvou použité obalovací látky.

  - Návěska osiva sdružené odrůdy kategorie C je modré barvy s šikmým
  zeleným pruhem.

  Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                         Tabulka 5.3
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------
 Plodina          Škodlivý organismus           Velikost Kategorie   Nejvyšší
                                  vzorku        povolený
        výskyt
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------
Konopí   Botrytis spp.  SE, E, C     5%
seté
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------
      Phoma exiqua var. linicola (Naumov et Vass.) Maas  SE, E, C     1%
Len     Alternaria linicola Groves et Solko  SE, E, C     5%
      Colletotrichum lini (Westerd.) Toch.
      Fusarium spp.
      Botrytis spp.  SE, E, C     5%
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------
Světlice  Botrytis spp.  SE, E, C     5%
barvířská
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------
    Slunečnice Botrytis spp.      SE, E, C     5%
roční    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni          0%
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------
Sója    u Pseudomonas syringae pv. glycinea (Coerper) Young,  SE, E, C
luštinatá  Dye & Wilkie nesmí být v rámci vzorku s min. 5 000
      semeny na partii, rozděleného do 5 dílčích vzorků,
      počet dílčích vzorků napadených vyšší než 4
      ------------------------------------------------------ -------------------------------------------
      Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehm.  SE, E, C     15%
      Diaporthe phaseolorum var. caulivora Athow & Caldwell
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------

U druhů a škodlivých organismů vytištěných tučně se jedná
o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.


  Část VI Návěska

  Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie rozmnožovací
  materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje
  následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  -  označení  kategorie  „rozmnožovací  materiál  předstupňů“ nebo
  „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

  - generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

  - číslo partie

  - hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované
  přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady,
  uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou
  hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie základní
  rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje
  následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  - název odrůdy, u hybridních odrůd nebo inbredních linií: - pro
  základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní
  osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:

  název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou
  odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo linie, které jsou
  určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem
  „komponent“,

  - pro základní osivo v ostatních případech: název komponentu, ke
  kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem
  na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský
  komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,

  - pro certifikované osivo:

  název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“

  - pro osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál sdružených
  odrůd:

  - namísto názvu odrůdy se uvede název sdružené odrůdy (údaj „sdružená
  odrůda“ a její název) a hmotnostní procenta jednotlivých komponent v
  odrůdě; pokud bylo hmotnostní procento písemně sděleno kupujícímu na
  jeho žádost a úředně zaznamenáno, stačí uvést název sdružené odrůdy

  - kategorie, generace

  - číslo partie

  - hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované
  přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady,
  uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou
  hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie obchodní
  osivo obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - označení kategorie „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy:
  „vzorkováno - (měsíc a rok)“

  - číslo partie

  - hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované
  přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady,
  uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou
  hmotností

  - označení oblasti výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Část VII Malé balení

  Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva olejnin a
  přadných rostlin

  Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10
  kg (bez aditiv).

  Oddíl 2 Označování malého balení

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva olejnin a přadných
  rostlin  kategorie  základní  rozmnožovací materiál, certifikovaný
  rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie, generace

  - hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované
  přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady,
  uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou
  hmotností

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Příloha 6

  Požadavky na množitelské porosty a osivo řep

  Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1
-------------------------- ------------------------------------------
Český název         Latinský název
-------------------------- ------------------------------------------
Cukrovka          Beta vulgaris L.var. altissima Döll
Řepa krmná         Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.
-------------------------- ------------------------------------------

  Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší
  povolený počet generací

  Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
                           Tabulka 2
---------------------------------------------- --------------------
   Druh    Rozmnožovací   Základní RM  Certifikovaný RM
          materiál     (včetně
         předstupňů    komponentů
                  hybridních
                   odrůd)
         ----------------------------- --------------------
           SE 1       E        C
---------------------------------------------- --------------------
Cukrovka        x        x        x
Řepa krmná       x        x        x
---------------------------------------------- --------------------

  Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

  Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
                          Tabulka 3.1
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Porosty nemohou být zakládány
  Kategorie          Přehlídka sazeček         Přehlídkana pozemcích, na kterých byly
                                  semenic  v předcházejícím období
     pěstovány:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
             1.       2.       z            počet roků   předplodiny
                         předpěstované
                           sadby
          --------------------------------------------- ------------------------------------------------
    E,     technologická  po třídění     -      ve fázi  5      rodu Beta
 osivo komponentů   zralost                   kvetení
 hybridních odrůd
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
    C,     technologická  po třídění  před výsadbou   ve fázi  5      rodu Beta
 včetně osiva    zralost                   kvetení
   hybridů
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

  Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                          Tabulka 3.2
-------------------------- ---------------------------------------------------------- --------------------------
Kategorie   Izolace            Množitelské porosty    Nejmenší vzdálenost
       k zamezení   v metrech od okolních
       mechanické   zdrojů pylu, které mohou
        příměsi       způsobit
       v metrech   nežádoucí cizosprášení

-------------------------- ---------------------------------------------------------- --------------------------
  E       1     od jakéhokoliv zdroje pylu rodu Beta        1 000
-------------------------- ---------------------------------------------------------- --------------------------
              od  jakéhokoliv zdroje pylu rodu Beta, kterýnení      1 000
              uvedený níže
  C            --------------------------------------------------------- --------------------------
 (včetně     1
 hybridů)          opylovač nebo jeden z diploidních opylovačů od        600
              tetraploidního  zdroje pylu
              --------------------------------------------------------- --------------------------
              tetraploidní opylovač od diploidního zdroje pylu        600
              --------------------------------------------------------- --------------------------
              pylové zdroje, u kterých je ploidita neznámá        600
              --------------------------------------------------------- --------------------------
              diploidní opylovač od diploidního zdroje pylu        300
              --------------------------------------------------------- --------------------------
              tetraploidní opylovač od tetraploidního zdroje pylu        300
              --------------------------------------------------------- --------------------------
              mezi dvěma porosty, kde není využita pylová sterilita        300
              --------------------------------------------------------- --------------------------
              mezi dvěma porosty se stejným opylovačem         0
-------------------------- ---------------------------------------------------------- --------------------------

  - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

  - Ploidita semenonosných a prášících komponentů množitelského porostu
  pro produkci osiva se stanoví podle Společného katalogu odrůd druhů
  zemědělských rostlin nebo podle národních katalogů odrůd. Pokud tyto
  údaje nejsou pro některou odrůdu uvedeny, pak se ploidita považuje za
  neznámou a je stanovena minimální izolační vzdálenost 600 m.

  Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
                          Tabulka 3.3
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
                     Nejvyšší dovolený výskyt jiných rostlin v porostu v %
 Druh     Kategorie   --------------------------------- ------------------------------------------
                rostlin jiného příbuzného    rostlin jiné odrůdy a odchylného typu
                     druhu
               --------------------------------- ------------------------------------------
               v sazečkách  v semenicích     v sazečkách    v semenicích
                  ^1)                 ^1)
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
cukrovka      E        0      nesmí se        0,1   nesmí se vyskytovat
                       vyskytovat

     C (včetně hybridů)   0,2                 0,5
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
řepa        E        0      nesmí se        0,2   nesmí se vyskytovat
krmná                     vyskytovat

     C (včetně hybridů)   0,5                 1,0
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

  1) V porostech sazeček se mohou vyskytovat rostliny jiného příbuzného
  druhu nebo jiné odrůdy, případně rostliny odchylného typu v maximálním
  rozsahu, který stanoví tabulka 3.3, podmínkou uznání je však jejich
  úplné odstranění do druhé přehlídky.

  Krmnou řepu lze množit i přímou metodou - ze sazeček ponechaných na
  stanovišti bez přesázení. Při přehlídce těchto porostů se pravost a
  čistota odrůdy neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může
  být provedena vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených
  porostů je určeno pouze na plochy běžného pěstování.

  Část  IV  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů
  zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
  pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

  - musí být provedena alespoň jedna přehlídka sazeček a semenic pro
  kontrolu izolačních vzdáleností a předplodin v době květu a doporučuje
  se přehlídka v technické zralosti pro určení pravosti a čistoty odrůdy,

  - na poli, kde bude umístěn množitelský porost, se nesmí vyskytovat
  žádná planě rostoucí rostlina druhu Beta,

  - požadavky na izolační vzdálenosti jsou shodné s tabulkou 3.2, uvedené
  vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti
  nežádoucímu cizosprášení,

  - certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a
  čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou,

  - porost musí dostatečně splňovat podmínky pravosti a čistoty odrůdy,

  - porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

  -  požadavky  na  jednoklíčkovost  a  na  počet tříklíčkových a
  víceklíčkových klubíček jsou shodné s tabulkou 5.2, sloupci 7 a 8.

  Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

  Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění
  vlastností rozmnožovacího materiálu
   Tabulka 5.1  Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
                                  Tabulka 5.2

----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
                         ČISTOTA     KLÍČIVOST

Druh                   Hmotnost vzorku
              Vlhkost                   pro zkoušku dle
Kategorie         nejvýše                   sloupce 4 a 5
               ^1)                      (g)
               (%)
                   Čistota  Jiných    Úlomky    Klíčivost  Jednoklíčkovost  Obsah tří a
                   nejméně  rostlinných stonků >   nejméně   nejméně      víceklíčkových
                   ^1) ^2)  druhů    1cm v 500 g             klubíček nejvýše
                    ^4)   celkem            (%)
                         (%)     (ks)     ( %)     (%)
                    (%)
      1         2     3     4      5       6      7        8        9
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
cukrovka    E, C

jednoklíčková        15     97    0, 3     3      80      90       5        500
pro přesný výsev       15     97    0, 3     3      75      70       5        500

víceklíčková s více než   15     97    0, 3     3      73      58       5        500
85% diploidů

ostatní           15     97    0, 3     3      68      63       5        500
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
řepa krmná   E, C

jednoklíčková                         3      73      90       5        500

pro přesný výsev                        3      73      70       5        500

víceklíčková s více než   15     97    0, 3     3      73      58       5        500
85% diploidů

ostatní           15     97    0, 3     3      68      63       5        500
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

  1) Případně kromě granulovacích látek, pesticidů a jiných tuhých
  aditiv.

  2) Podíl inertních látek nesmí přesáhnout v případě kategorie základní
  rozmnožovací materiál 1 %, v kategorii certifikovaný rozmnožovací
  materiál pak 0, 5 % hmotnosti.

  3) Příměs diploidních semen se stanoví u polyploidních odrůd

  4) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

  Další požadavky :

  - Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

  Vysvětlivky: prázdné políčko---..neposuzuje se

  Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                         Tabulka 5.3
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------
     Plodina             Škodlivý organismus        Kategorie      Nejvyšší povolený
           výskyt
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------
Cukrovka         Pleospora betae (Berl.) Nesod. + Fusarium spp.  SE,E, C          20%
Řepa krmná
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------

  Část VI Návěska

  Úřední návěska osiva řep kategorie rozmnožovací materiál předstupňů
  nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou

  - název odrůdy

  -  označení  kategorie  „rozmnožovací  materiál  předstupňů“ nebo
  „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

  - generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom
  balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu
  rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a
  orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“

  - u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska osiva řep kategorie základní rozmnožovací materiál nebo
  certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou

  - název odrůdy

  - kategorie

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom
  balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu
  rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a
  orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

  - u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“

  - u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Část VII Malé balení

  Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost a nejvyšší povolený počet kusů v
  malém balení osiva řep
                                Tabulka 7.1
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
             Typ osiva              Nejvyšší hmotnost      Počet kusů
                                rozmnožovacího
                                 materiálu
                                (bez aditiv)
                                  v kg
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
 1. osivo řepy jednoklíčkové nebo osivo řepy pro přímý       2,5      100 tis.
   výsev
---------------------------------------------------------- ----------------------------
 2. osivo řepy s výjimkou osiva uvedeného v bodě 1        10,0
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------


  Oddíl 2 Označování malého balení

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva řep kategorie
  základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál
  obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení ES“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou

  - název odrůdy

  - kategorie

  - hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom
  balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu
  rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a
  orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

  - u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“

  - u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Příloha 7

  Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor

  Část I Přehled druhů

                          Tabulka 1
---------------------------------------------------------------
Český název         Latinský název
---------------------------------------------------------------
Brambor           Solanum tuberosum L.
---------------------------------------------------------------

  Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší
  povolený počet generací

  Oddíl 1 Povolené kategorie, generace a třídy
                           Tabulka 2
-------------------------------------------------------------------
 Druh  Šlechtitelský Rozmnožovací  Základní   Certifikovaný
       RM     materiál    RM ^1)      RM
            předstupňů
            ---------- --------------- ----------------
            SE 1 SE 2 E 1 E 2  E 3   A   B^2)
-------------------------------------------------------------------
Brambor    x    x   x  x  x   x   x   x
-------------------------------------------------------------------

  1) Sadba brambor kategorie základní rozmnožovací materiál může být
  zařazena do jakékoli z tříd s označením ES 1, ES 2 nebo ES 3, přičemž v
  každé generaci základního rozmnožovacího materiálu E 1 až E 3 může být
  některá z tříd ES 1, ES 2 nebo ES 3 použita pouze jednou.

  2) Sadbu brambor lze vyrábět v kategorii B pouze za předpokladu, že
  použitý výchozí rozmnožovací materiál obsahuje nejvýše 5 % hlíz
  napadených viry, zjišťováno metodou ELISA.

  Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

  Oddíl 1 Počet a termíny přehlídek
                          Tabulka 3.1

----------------------------------------------------------------
              Přehlídka
----------------------------------------------------------------
     1          2           3
----------------------------------------------------------------
 při průměrné výšce  v plné vegetaci  po ukončení vegetace
   trsů 20 cm
----------------------------------------------------------------

  Požadavky na vlastnosti pozemku a vlastnosti půdy:

  - před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt
  Globodera rostochiensis (Wollen Weber) Behrens a Globodera pallida
  (Stone) Behrens s negativním výsledkem,

  - pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními
  nařízenými  v  důsledku  výskytu  Clavibacter  michiganensis ssp.
  sepedonicus  (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. a Ralstonia
  solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., které se týkají zákazu množení
  sadby,

  - množení na jednom pozemku je přípustné nejdříve za 3 roky po
  předchozím porostu brambor.

  Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                          Tabulka 3.2
------------------------------------------ -----------------------------------------------
 Nejmenší vzdálenost   Rozmnožovací   Základní rozmnožovací   Certifikovaný
     (m)        materiál       materiál       rozmnožovací
              předstupňů                  materiál
------------------------------------------ -----------------------------------------------
  od jiných porostů    SE 1   SE 2   E 1  E 2   E 3    A  B
  brambor s výskytem   ----------------------------------------------------------------
virových chorob nad 10 %  500   500   300  300   300    100  100
------------------------------------------ -----------------------------------------------

  Další požadavky:

  - každý množitelský porost je od sousedního porostu zřetelně oddělen
  nejméně jedním, bramborami neosázeným řádkem, nebo nejméně 10 m dlouhým
  neosázeným pruhem v šíři sazeče na počátku i na konci množitelského
  porostu,

  - za nedodržení minimální vzdálenosti množitelských porostů od jiných
  porostů brambor se považují i vyselektované rostliny neodstraněné v den
  následující po selekci.

  Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
                          Tabulka 3.3
------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 Stupeň    Nejvyšší     Nejvyšší   Nejvyšší  Nejvyšší dovolený Předčasné ukončení
 množení   povolené %    povolené %  povolené %  výskyt obrostů vvegetace
            výskytu   výskytu jiných chybějících    % ^2)      ^3)
      odchylných typů    odrůd    rostlin
                        ^1)
------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 SE 1     0,25        0      10       2 povinné
 SE 2     0,25        0      10       2 povinné
  E 1     0,25       0,1      15       4 povinné
  E 2     0,25       0,1      15       4 povinné
  E 3     0,25       0,1      20       4 povinné
  A      0,5       0,2      25       6 povinné
  B      0,5       0,2      25       6 ^4) doporučené
------------------------------------------- ----------------------------------------------------

  Vysvětlivky k tabulce:

  1) Při výpočtu procenta chybějících rostlin se v případě šířky řádku 70
  - 75 cm vychází z počtu 50 000 jedinců na 1 ha a v případě šířky řádku
  90 cm z počtu 45 000 jedinců na 1 ha.

  2) Za jeden obrost se považuje každý trs, na kterém jsou po předčasném
  ukončení vegetace vyrostlé nové výhony delší než 5 cm.

  3) O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě
  místních podmínek dodavatel a informuje nejpozději do 5 dnů od jeho
  stanovení příslušného semenářského inspektora.

  4) Procento výskytu obrostů, do kterého lze ještě odebírat vzorky na
  posklizňové zkoušky přímo z porostu, při vyšším výskytu lze provést
  odběr těchto vzorků až po sklizni.

  Další požadavky:

  - souvratě nesmí být osázeny bramborami,

  - k založení porostu nesmí být použita krájená sadba

  Oddíl 4 Zdravotní stav porostu
                          Tabulka 3.4a
----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
                     % rostlin s příznaky napadení chorobami nebo škůdci
               ----------------------------------------------------------------------------
   Choroby, škůdci     Šlechtitelský RM SE 1   SE 2   E 1    E 2   E 3   A   B
----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
viry celkem             0      0,5    0,5   1,0   1,0   3,0   4,0  6,0
----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Erwinia carotovora subsp.      0      0,2    0,2   0,5   1,0   2,0   4,0  4,0
atroseptica (van Hall) Dye
(bakteriální černání stonků
bramboru)
----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
škodlivé organismy, které je               nesmí se vyskytovat
zakázáno zavlékat a
rozšiřovat na území
Evropských společenství ^1)
----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

  1) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti
  zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
  produktů, ve znění pozdějších předpisů.

  Další požadavky:

  - při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy
  sadbové velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry,

  5)  v  případě  selekce  odkládáním natě se při výskytu živých
  neokřídlených mšic každý selektovaný trs ponechaný v porostu hodnotí
  jako rostlina s příznaky napadení viry.

  Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů

  Zkoušení metodou ELISA:
Tabulka 3.4b
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------
                  Šlechtitelský  SE 1  SE 2   E 1   E 2   E 3    A   B^2)
                     RM
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------
% hlíz napadených viry          0      1    2    2    4   4    10    10
        5^2)
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------
škodlivé  organismy,  které  je               nesmí se vyskytovat
zakázáno zavlékat a rozšiřovat na
území Evropských společenství  ^1)
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------

  1) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti
  zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
  produktů, ve znění pozdějších předpisů.

  2) Sadbu brambor lze vyrábět v kategorii B pouze za předpokladu, že
  použitý výchozí rozmnožovací materiál obsahuje nejvýše 5 % hlíz
  napadených viry, zjišťováno metodou ELISA.

  Část IV Požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího
  materiálu podle normy pro sadbu brambor Evropské hospodářské komise
  Organizace spojených národů (United Nations Economic Commission for
  Europe - UNECE)

  Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

  * Velikost sadby

  - hlízy nadsadbové nejvýše 3 % hlízy podsadbové nejvýše 3 %

  - stanovuje se tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x
  25 mm a maximálním rozměru 60 x 60 mm; v případě použití sít větších
  než 35 mm je rozdíl mezi síty dělitelný číslem 5; maximální rozdíl
  velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm.

  - V jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí ve
  vyrovnaném poměru.

  * Příměs zeminy a jiných nečistot nejvýše 2 %

  * Hlízy jiných odrůd nejvýše 0,1 %

  * Další sledované vady:
                                   Tabulka 5
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Skupina vad            Vada           Nejvyšší    Nejvyšší přípustné
                                přípustné   hmotnostní procento
                                hmotnostní   skupiny vad
                                procento
                                jednotlivé vady
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Skupina vad I   škodlivé organismy, které je zakázáno         nesmí se vyskytovat
          zavlékat a rozšiřovat na území Evropských
          společenství ^1)
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Skupina vad II1,00
          mokré hniloby                0,25
          suchá hniloba                1,00
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Skupina vad III1,00
          plíseň bramboru               1,00
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Skupina vad IV6,00
          aktinomycétová obecná strupovitost     5,00
          bramboru^ 2)
          vločkovitost hlíz bramboru ^3)            5,00
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Skupina vad V3,00
          vnější vady způsobené mechanicky nebo    3,00
          škůdci, hlízy poškozené mrazem a zapařením
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Celkem skupiny II6,00
až V
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Skupina vad VI
          silné šednutí až černání dužiny       10,00
          zaujímající více než 1/3 řezu hlízy
          silná rzivost dužiny zaujímající více než  10,00
          1/10 řezu hlízy
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

  1) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti
  zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
  produktů, ve znění pozdějších předpisů.

  2) Za napadené se považují hlízy, u kterých je postižena více než 1/3
  povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

  3) Za napadené se považují hlízy, u kterých je postižena více než 1/10
  povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

  Původci chorob uvedených v tabulce 5:

  mokré hniloby - bakterie Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al.,
  houba Pythium ultimum Trow, případně další původci mokré hniloby

  suchá hniloba - Fusarium spp., případně Phoma spp.

  plíseň bramboru - Phytophtora infestans (Mont.) De Bary

  aktinomycétová obecná strupovitost bramboru - Streptomyces scabies (Ex
  Thaxter) Lambert & Loria

  vločkovitost hlíz bramboru - Rhizoctonia solani Kühn

  *
  Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny
  prostředky, které zabraňují klíčení.

  Část VI Návěska

  Úřední návěska sadby brambor kategorie rozmnožovací materiál předstupňů
  nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - triviální a botanický název druhu

  - název odrůdy

  -  označení  kategorie  „rozmnožovací  materiál  předstupňů“ nebo
  „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

  - generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

  - číslo partie

  - hmotnost v jednom balení

  - velikostní třídění

  - měsíc a rok uzavření

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  -  údaje  požadované  podle  zvláštního  právního  předpisu1 pro
  rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)

  Úřední návěska sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál
  nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - triviální a botanický název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie, generace, případně třída

  - číslo partie

  - hmotnost v jednom balení

  - velikostní třídění

  - měsíc a rok uzavření

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  -  údaje  požadované  podle  zvláštního  právního předpisu^1 pro
  rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)

  _______________

  1 Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování
  škodlivých  organismů  rostlin  a rostlinných produktů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  Část VII Malé balení

  Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení sadby brambor

  Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10
  kg (bez aditiv).

  Oddíl 2 Označování malého balení

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení sadby brambor kategorie
  základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál
  obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení“

  - název a adresa dodavatele

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - číslo partie

  - triviální a botanický název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie, generace, případně třída

  - hmotnost v jednom balení

  - velikostní třídění

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Část VIII Jakostní třídy sadby brambor kategorie základní rozmnožovací
  materiál

  Sadba  brambor kategorie základní rozmnožovací materiál může být
  vyráběna v jakostních třídách, a to za předpokladu, že jsou splněny
  následující požadavky:

  A. Podmínky, které musí splňovat šlechtitelský rozmnožovací materiál, z
  něhož pochází sadba brambor kategorie základní rozmnožovací materiál
  zařazená do jedné ze tříd:

  1) Materiál musí být prostý:

  a) Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye, bakteriální
  černání stonků bramboru;

  b) PLRV, virová svinutka bramboru;

  c) PVA, A - viróza (mírná mozaika);

  d) PVM, M - viróza (lžicovitá mozaika);

  e) PVS, S - viróza;

  f) PVX, X - viróza;

  g) PVY, Y - viróza (nekrotická mozaika);

  2) Při použití mikrokultivačních metod včetně meristémového množení
  nesmí mateřská hlíza obsahovat škodlivé organismy uvedené v odstavci 1.

  Dodržování výše uvedených podmínek musí být zajištěno úřední zkouškou
  nebo zkouškou provedenou pod úředním dozorem podle vhodných metod.

  3) Materiál rozmnožený in vitro a pocházející z mateřské hlízy nesmí
  obsahovat škodlivé organismy uvedené v odstavci 1. Podmínka povinné
  úřední zkoušky nebo zkoušky pod úředním dozorem se neuplatňuje.

  4) Při použití metod klonového udržovacího šlechtění musí původní
  rostlina a hlízy, které z ní přímo pocházejí:

  - být prosté škodlivých organismů uvedených v bodě 1. Dodržování
  podmínek podle písmen b) až g) se ověřuje úřední zkouškou nebo zkouškou
  provedenou pod úředním dozorem vhodnými metodami;

  - být získána z porostu splňujícího podmínky uvedené v bodě 5 zde níže.

  5) Množitelský porost:

  - množení po stejném druhu přípustné nejdříve za 3 roky

  - minimální izolační vzdálenost musí být stejná jako u generace SE1
  (oddíl 2)

  - pokud jde o bakteriální černání stonků a měkkou hnilobu hlíz
  bramboru:

  - v případě třídy ES 1 nesmí být zasaženy; nebo

  - v případě třídy ES 2 a třídy ES 3 může být pouze 0,25 % rostlin.

  Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou.

  - nesmí obsahovat více než 0,1 % rostlin s příznaky virových infekcí.
  Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou, v případě
  pochybností je doplněno laboratorními testy.

  - počet přehlídek - 3.

  A. Požadavky na zdravotní stav porostu:

------------------------------------------- ------------------------------------------
       Choroby, škůdci         % rostlin s příznaky napadení chorobami
                              nebo škůdci
                      ------------------------------------------
                          ES 1     ES 2     ES 3
------------------------------------------- ------------------------------------------
viry celkem (stanoveno metodou ELISA)       0,5      0,5     1,0
------------------------------------------- ------------------------------------------
Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van     0      0,5     1,0
Hall) Dye (bakteriální černání stonků
bramboru)
------------------------------------------- ------------------------------------------
škodlivé organismy, které je zakázáno          nesmí se vyskytovat
zavlékat a rozšiřovat na území Evropských
společenství ^1)
------------------------------------------- ------------------------------------------

  1) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti
  zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
  produktů, ve znění pozdějších předpisů.

  C. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu náležejícího k
  jedné ze tříd základního rozmnožovacího materiálu:

  Sadba brambor náležející k jedné ze tříd základního rozmnožovacího
  materiálu musí kromě požadavků uvedených v části V splňovat následující
  podmínky:

  1) Nesmí obsahovat více než 0,5 % hlíz zasažených mokrou a suchou
  hnilobou.

  2) Nesmí obsahovat více než 1 % příměsi zeminy a jiných nečistot.

  Příloha 8

  Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin

  Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1
----------------------------- -------------------------------------------------------
Český název          Latinský název
----------------------------- -------------------------------------------------------
Artyčok            Cynara cardunculus L.
Bob zahradní         Vicia faba L. (partim)
Brokolice           Brassica oleracea L.
Celer bulvový         Apium graveolens L.
Celer řapíkatý
Cibule            Allium cepa L.
Echalion             - skupina Cepa
Cibule sečka         Allium fistulosum L.
Čekanka hlávková       Cichorium intybus L.
Čekanka pro puky
Čekanka průmyslová
Černý kořen          Scorzonera hispanica L.
Česnek            Allium sativum L.
Endivie kadeřavá       Cichorium endivia L.
Eskariol
Fazol obecný keříčkový    Phaseolus vulgaris L.
Fazol obecný pnoucí
Fazol šarlatový        Phaseolus coccineus L.
Fenykl            Foeniculum vulgare Mill.
Hrách dřeňový        Pisum sativum L. (partim)
Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový
Chilli            Capsicum annuum L.
Chřest            Asparagus officinalis L.
Kadeřávek           Brassica oleracea L.
Kapusta hlávková       Brassica oleracea L.
Kapusta růžičková       Brassica oleracea L.
Karda             Cynara cardunculus L.
Kedluben           Brassica oleracea L.
Kerblík            Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníček       Valerianella locusta (L.) Laterr.
Kukuřice cukrová       Zea mays L. (partim)
Kukuřice pukancová
Květák            Brassica oleracea L.
Lilek vejcoplodý       Solanum melongena L.
Mangold            Beta vulgaris L.
Meloun cukrový        Cucumis melo L.
Meloun vodní         Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev             Daucus carota L.
Mrkev krmná
Okurka salátová        Cucumis sativus L.
Okurka nakládačka
Paprika            Capsicum annuum L.
Pažitka            Allium schoenoprasum L.
Petržel            Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
Pór              Allium porrum L.
Rajče             Lycopersicon esculentum Mill.
Reveň             Rheum rhabarbarum L.
Ředkvička           Raphanus sativus L.
Ředkev
Řepa salátová včetně     Beta vulgaris L.
„Cheltenham beet“
Salát             Lactuca sativa L.
Šalotka            Allium cepa L. - skupina Aggregatum
Špenát            Spinacia oleracea L.
Tykev obecná         Cucurbita pepo L.
Tykev velkoplodá       Cucurbita maxima Duchesne
Vodnice            Brassica rapa L.
Zelí hlávkové bílé      Brassica oleracea L.
Zelí hlávkové červené     Brassica oleracea L.
Zelí pekingské        Brassica rapa L.
Anýz vonný*)         Pimpinella anisum L.
Čtyřboč (špenát        Tetragonia tetragonioides (Pallas) Kuntze
novozélandský) *)
Kopr vonný*)         Anethum graveolens L.
Koriandr setý*)        Coriandrum sativum L.
Majoránka zahradní*)     Origanum majorana L.
Pastinák setý*)        Pastinaca sativa L.
Řeřicha setá*)        Lepidium sativum L.
Tykev fíkolistá*)       Cucurbita ficifolia C. Bouché
Zelí čínské*)         Brassica chinensis L.
----------------------------- -------------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
  provést pouze u registrovaných odrůd.


  Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší
  povolený počet generací

  Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
                           Tabulka 2

---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
       Druh         Rozmnožovací materiál   Základní  Certifikovaný Standardní
                     předstupňů       RM      RM     osivo
                  ----------------------- ------------ --------------- -------------
                    SE 1     SE 2     EC      S
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Artyčok                 x      x     xx      x

Bob zahradní               x      x     xx      x

Brokolice                x      x     xx      x

Celer bulvový              x      x     xx      x

Celer řapíkatý

Cibule                  x      x     xx      x
Echalion

Cibule sečka               x      x     xx      x

Čekanka průmyslová            x      x     xx

Čekanka hlávková             x      x     xx      x
Čekanka pro puky

Černý kořen               x      x     xx      x

Česnek                  x      x     xx      x

Endivie kadeřavá             x      x     xx      x
Eskariol

Fazol obecný keříčkový          x      x         x    x      x

Fazol obecný pnoucí

Fazol šarlatový             x      x     xx      x

Fenykl                  x      x     xx      x

Hrách dřeňový              x      x     xx      x
Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový

Chilli                  x      x     xx      x

Chřest                  x      x     xx      x

Kadeřávek                x      x     xx      x

Kapusta hlávková             x      x     xx      x

Kapusta růžičková            x      x     xx      x

Karda                  x      x     xx      x

Kedluben                 x      x     xx      x

Kerblík                 x      x     xx      x

Kozlíček polníček            x      x     xx      x

Kukuřice cukrová             x      x     xx      x
Kukuřice pukancová

Květák                  x      x     xx      x

Lilek vejcoplodý             x      x     xx      x

Mangold                 x      x     xx      x

Meloun cukrový              x      x     xx      x

Meloun vodní               x      x     xx      x

Mrkev                  x      x     xx      x
Mrkev krmná

Okurka salátová             x      x     xx      x
Okurka nakládačka

Paprika                 x      x     xx      x

Pažitka                 x      x     xx      x

Petržel                 x      x     xx      x

Pór                   x      x     xx      x

Rajče                  x      x     xx      x

Reveň                  x      x     xx      x

Ředkvička                x      x     xx      x

Ředkev

Řepa salátová včetně „Cheltenham     x      x     xx      x
beet“

Salát                  x      x     xx      x

Šalotka                 x      x     xx      x

Špenát                  x      x     xx      x

Tykev obecná               x      x     xx      x

Tykev velkoplodá             x      x     xx      x

Vodnice                 x      x     xx      x

Zelí hlávkové bílé            x      x     xx      x

Zelí hlávkové červené          x      x     xx      x

Zelí pekingské              x      x     xx      x

Anýz vonný                x      x     xx      x

Čtyřboč (špenát novozélandský)      x      x     xx      x

Kopr vonný                x      x     xx      x

Koriandr setý              x      x     xx      x

Majoránka zahradní            x      x     xx      x

Pastinák setý              x      x     xx      x

Řeřicha setá               x      x     xx      x

Tykev fíkolistá             x      x     xx      x

Zelí čínské               x      x     xx      x
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------

  Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

  Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
                          Tabulka 3.1a
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
                                Porosty nemohoubýt zakládány na
Skupina zelenin,            Kategorie        pozemcích, na kterých byly
rod, druh                            v předcházejícím období pěstovány:
                               -----------------------------------------
                                počet roků   předplodiny
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
zeleniny rodu        SE, E, C                4     rod Brassica
Brassica           včetně linií a hybridů
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
zeleniny čeledi Apiaceae  SE, E, C                3     čeleď Apiaceae
(okoličnaté)
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
čekanka, endivie       SE, E, C                3     tentýž nebo jiný druh
                                        rodu Cichorium
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
hrách a fazol        SE, E, C                4     čeleď Fabaceae
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
rajče            SE, E, C                3     rajče
               včetně linií a hybridů
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
řepa, mangold        SE, E, C                5     rod Beta
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
ředkvička, ředkev      SE, E, C                3     rod Raphanus
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
salát, špenát        SE, E, C                2     tentýž nebo příbuzný
                                        botanický druh
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
ostatní druhy zelenin    SE, E, C                1     tentýž nebo příbuzný
               včetně linií a hybridů              botanický druh
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
kořeninové rostliny     SE, E, C                3     tentýž nebo příbuzný
                                        botanický druh
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------


                          Tabulka 3.1b
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
  Skupina zelenin, rod, druh   První                  Druhá přehlídka
                  přehlídka
                  -------------------------- ----------------------------------------
                                 ve fázi
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
                                      po vytřídění sazeček u
sazečky všech dvouletých druhů       technologické zralosti     kořen.druhů a cibule, po
                                      selekci u brukvovitých
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
semenice všech dvouletých druhů          kvetení
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
chřest, lilek a rajče            technologické zralosti
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
kořeninové rostliny, kozlíček        technologické zralosti   kvetení
polníček, řeřicha setá a reveň
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
hrách, fazol, meloun, okurky,           kvetení          technologické zralosti
paprika a tykev
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
kukuřice cukrová a pukancová          před kvetením   kvetení
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
    ostatní jednoleté druhy           technologické zralosti       kvetení
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------

  Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                         Tabulka 3.2.1
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
     Druh         SE, E                  C
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
                500 m                 300 m
anýz, fenykl, koriandr
                      od porostu jiné odrůdy téhož druhu
                  300 m  100 m
                       od planých rostlin téhož druhu
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
brokolice, kedluben,     1000 m                 600 m
kadeřávek, kapusta,
květák, zelí
             od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit uniformitu
              odrůdy - od jiné variety nebo jiné odrůdy druhu Brassica oleracea L.
                        500 m      300 m
             od ostatních zdrojů pylu rodu Brassica náchylných k vzájemnému sprášení
                          s pěstovaným druhem
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
celer a petržel        500 m                 300 m
cibule, echalion,
pažitka, pór (semenice)
                        od jiné odrůdy téhož druhu
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
čekanka, endivie,       1 000 m                1 000 m
eskariol
                     od jiných druhů nebo poddruhů téhož rodu
                       600 m       300 m
                       od jiné odrůdy sledovaného druhu
                  300 m   100 m
                           od plané čekanky
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
zelí pekingské, vodnice    1 000 m                600 m
             od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit uniformitu
              odrůdy - od sebe navzájem, od jiné odrůdy, od tuřínu, řepky a řepice
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
kukuřice cukrová a       500 m                 300 m
pukancová
                      od jiného prášícího zdroje kukuřice
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
                500 m                 300 m
mrkev (včetně krmné)
                     od kvetoucího porostu jiné odrůdy mrkve^1)
                   300 m  100 m
                        od mrkve lesní - mrkvouse^2)
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
okurka, meloun, tykev     1000 m                 700m
                      od jiné formy nebo odrůdy téhož druhu

------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
pastinák            500 m                 300 m
                        od jiné odrůdy téhož druhu
                  300 m  100 m
                       od kvetoucího planého pastináku
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
paprika, chilli        500 m                 300 m
             mezi odrůdami pálivými a nepálivými a mezi zeleninovými a kořeninovými
                  300 m  200 m
                           od jiné odrůdy
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
ředkev, ředkvička       500 m                 300m
                           od jiné odrůdy
                  300 m    100m
                        od kvetoucí ohnice polní ^2)
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
řepa, mangold         1 000 m                600m
                od odrůdy stejného poddruhu patřící k jiné skupině odrůd^3)
                       600 m   300 m
                od odrůdy stejného poddruhu patřící ke stejné skupině odrůd^3)
                  1 000 m1 000 m
                  od jakéhokoli zdroje pylu rodu Beta neuvedeného výše
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
salát             500 m                 300 m
                           od jiné odrůdy
                   50 m     50 m
                        od kvetoucí lociky kompasové
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
špenát               1000 m  600 m
                           od jiné odrůdy
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
hrách                  izolace k zamezení mechanické příměsi během sklizně:
                              2 m
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
ostatní druhy zelenin     500 m                 300 m
              od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit uniformitu
                             odrůdy
                  300 m 100 m
             od ostatních zdrojů pylu náchylných k vzájemnému sprášení s pěstovaným
                             druhem
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

  1) C - ve vzdálenosti od 250 m se mohou takové rostliny ojediněle
  vyskytovat.

  2) Do 50 m ojediněle, nad 50 m 10 rostlin na 10 m2.

  3) Zařazení odrůd mangoldu a řepy salátové do skupin uvádí tabulky
  3.2.2 a 3.2.3.

  Další požadavky:

  - každý množitelský porost zelenin a kořeninových rostlin je po celou
  dobu vegetace oddělen od sousedních porostů mezerou nejméně 1 m
  širokou,

  - od polovičních vzdáleností, jež jsou uvedeny v tabulce 3.2.1, se
  mohou ojediněle vyskytovat rostliny, od nichž je stanovena izolace,

  - v porostech zelenin a kořeninových rostlin se nesmí vyskytovat
  plevelné rostliny, od nichž tabulka 3.2.1 stanoví izolační vzdálenost k
  zamezení nežádoucímu opylení,

  -  izolační  vzdálenosti  mohou být nahrazeny technickou izolací
  dostatečně zabraňující přenosu pylu.

  Zařazení odrůd mangoldu a řepy salátové do skupin podle morfologických
  znaků:


Beta vulgaris L. var. vulgaris, mangold:


   Tabulka 3.2.2
-------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
  Skupina                      Znaky
-------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
   1    Bílý řapík a světle zelená listová čepel, bez anthokyanového zbarvení
   2    Bílý řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel, bez anthokyanového zbarvení
   3    Zelený řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel, bez anthokyanového zbarvení
   4    Růžový řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel
   5    Červený řapík a listová čepel s anthokyanovým zbarvením
-------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---


Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., řepa salátová:


                Tabulka 3.2.3
-------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
  Skupina                          Znaky
-------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---
    1     Příčně úzce elipsovitý nebo příčně elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina
         bulvy červená nebo nachová
    2     Kruhovitý nebo široce elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy bílá
    3     Kruhovitý nebo široce eliptický tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy žlutá
    4     Kruhovitý nebo široce elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená
         nebo nachová
    5     Úzce oválný tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená nebo nachová
    6     Úzce trojúhelníkovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvyčervená nebo
         nachová
-------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---


  Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy

  1) Porost musí mít dostatečnou odrůdovou čistotu a pravost.

  2) Výskyt škodlivých organizmů snižujících následně osivovou hodnotu
  musí být v co nejnižší míře.

  Část  IV  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů
  zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
  pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

  - Pozemek pro množitelský porost musí být prost všech volně rostoucích
  rostlin, které by mohly zapříčinit cizosprášení nebo kontaminovat
  množené osivo:

  o chorobami, přenosnými osivem, nebo

  o svými semeny, těžko odstranitelnými z množeného osiva.

  - Musí být zamezeno přenosu půdních patogenů na sklizené osivo.

  - Množitelský porost musí být přehlédnut ve vhodné fázi nebo fázích
  vývoje nejméně jednou.

  - Požadavky na izolační vzdálenosti - minimální vzdálenosti od všech
  zdrojů nežádoucího pylu a chorob přenosných osivem (včetně virových
  chorob přenosných osivem a divoce rostoucích rostlin, které mohou být
  zdrojem chorob):
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
               Druh                    Minimální vzdálenost^1)^2)
                                 ---------------------------------
                                   SE, E      C
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
druhy rodů Beta a Brassica - od zdrojů cizího pylu, který může   1 000 m     600 m
způsobit značné zhoršení odrůdy
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
druhy rodů Beta a Brassica - od ostatních zdrojů cizího pylu     500 m     300 m
ovlivňujícího odrůdu
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
všechny ostatní cizosprašné druhy - od zdrojů cizího pylu,      500 m     300 m
který může způsobit značné zhoršení odrůdy
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
všechny ostatní cizosprašné druhy - od ostatních zdrojů cizího    300 m     100 m
pylu ovlivňujícího odrůdu
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------

  1) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná
  ochrana  proti  nežádoucímu  cizosprášení a proti přenosu chorob
  přenosných osivem.

  2) Uvedené vzdálenosti se vztahují na ostatní množitelské porosty a na
  běžné  pěstební  porosty kvetoucí ve stejné době jako sledovaný
  množitelský porost.

  - Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a
  čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

  - Porost musí mít požadovanou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

  - Osivo používané k množení musí být v rámci možností bez škůdců a
  chorob. Zdravotní stav osiva je kontrolován před setím a v případě
  potřeby je osivo namořeno.

  - Výskyt chorob přenosných osivem musí být v porostu na co nejnižší
  úrovni.

  Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

  Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění
  vlastností rozmnožovacího materiálu
                                   Tabulka 5.1  Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
                          Tabulka 5.2
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
         Kategorie   Vlhkost   Klíčivost   Čistota   Příměs semen    Hmotnost
  Druh ^1)    osiva    nejvýše   nejméně   nejméně^5)    jiných   zkušebního vzorku
                  %      %      %    rostlinných   v gramech ^4)
                 ^2)                   druhů
                                      %
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
    1       2       3      4       5       6       7
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
artyčok       SE,E     10,0      65     96,0      0,5     50 (900)
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
karda        C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
bob zahradní    SE,E     16,0      80     98,0      0,1      1000
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
brokolice,     SE,E     10,0      75     97,0      1,0     25 (100)
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
kadeřávek      C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
celer        SE,E     13,0      70     97,0      1,0      5 (10)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
cibule       SE,E     13,0      70     97,0      0,5     25 (80)
šalotka       C,S
echalion
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
cibule sečka    SE,E     13,0      65     97,0      0,5      15(50)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
čekanka       SE,E     14,0      80     97,0      1,0       50
průmyslová      C
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
čekanka       SE,E     14,0      65     95,0      1,5     15 (50)
pro puky      C,S
čekanka
hlávková
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
černý kořen     SE,E     13,0      70     95,0      1,0     30 (300)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
česnek       SE,E     13,0      65     97,0      0,5      20 (-)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
endivie       SE,E     13,0      65     95,0      1,0     15 (40)
kadeřavá      C,S
eskariol
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
fazol obecný    SE,E     16,0      75     98,0      0,1     700 (1000)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
fazol šarlatový   SE,E     16,0      80     98,0      0,1      1000
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
fenykl       SE,E     12,0      70     96,0      1,0     25 (180)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
hrách        SE,E     16,0      80     98,0      0,1         500 (1000)
          C,S
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
chřest       SE,E     13,0      70     96,0      0,5     100 (1000)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
kapusta,      SE,E     10,0      75     97,0      1,0     25 (100)
kedluben,      C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
zelí hlávkové    SE,E     10,0      75     97,0      1,0     20 (70)
zelí pekingské   C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
kerblík       SE,E     13,0      70     96,0      1,0     20 (60)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
kozlíček      SE,E     13,0      65     95,0      1,0     20 (70)
polníček      C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
kukuřice      SE,E     14,0     80 ^6)     98,0      0,1       1000
cukrová       C,S
a pukancová
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
květák       SE,E     10,0      70     97,0      1,0     25 (100)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
lilek        SE,E     12,0      65     96,0      0,5     20 (150)
vejcoplodý     C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
mangold       SE,E     15,0      70     97,0      0,5     100 (500)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
meloun vodní    SE,E     13,0      75     98,0      0,1     250 (1000)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
meloun cukrový   SE,E     13,0      75     98,0      0,1     100 (150)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
mrkev        SE,E     13,0      65     95,0      1,0     10 (30)
včetně krmné    C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
okurka       SE,E     13,0      80     98,0      0,1     25 (150)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
paprika, chilli   SE,E     13,0      65     97,0      0,5     40 (150)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
pažitka       SE,E     13,0      65     97,0      0,5     15 (30)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
petržel       SE,E     13,0      65     97,0      1,0     10 (40)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
pór         SE,E     13,0      65     97,0      0,5     20 (70)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
rajče        SE,E     13,0      75     97,0      0,5     20 (15)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
reveň        SE,E     13,0      70     97,0      0,5     135 (450)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
ředkev,       SE,E     10,0      70     97,0      1,0     50 (300)
ředkvička      C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
řepa salátová    SE,E     15,0      70     97,0      0,5     100 (500)
kromě        C,S
„Cheltenham
beet“
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
řepa salátová    SE,E     15,0      50     97,0      0,5     100 (500)
„Cheltenham     C,S
beet “
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
salát        SE,E     13,0      75     95,0      0,5     10 (30)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
špenát       SE,E     13,0      75     97,0      1,0     75 (250)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
tykev obecná    SE,E     13,0      75     98,0      0,1     150 (1000)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
tykev        SE,E     13,0      80     98,0      0,1     250 (1000)
velkoplodá     C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
vodnice       SE,E     10,0      80     97,0      1,0     20 (70)
          C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
anýz vonný *)    SE,E     13,0      65     98,0      0,5      - (70)
          C,S                   95,0      1,0
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
čtyřboč (špenát   SE,E     13,0     80 ^3)    99,0      0,5      - (1000)
novozélandský)   C,S                   97,0      1,0
*)
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
kopr vonný*)    SE,E     13,0      55     97,0      0,5      - (40)
          C,S                   95,0      1,0
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
koriandr setý*)   SE,E     13,0      70     99,0      0,5     - (400)
          C,S                   97,0      1,0
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
majoránka      SE,E     13,0      60     96,0      0,5      - (5)
zahradní*)     C,S                   93,0      1,0
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
pastinák setý*)   SE,E     13,0      70     97,0      0,5     - (100)
          C,S                   95,0      1,0
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
řeřicha setá*)   SE,E     13,0      80     98,0      0,5      - (60)
          C,S                   96,0      1,0
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
tykev        SE,E     13,0      75     98,0      0,1      150
fíkolistá*)     C,S
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
zelí čínské*)    SE,E     13,0      75     98,0      0,5      - (70)
          C,S                   97,0      1,0
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

  *) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést
  pouze u registrovaných odrůd.

  1) U druhů s výskytem hybridních odrůd se hybridnost (min 95 %) stanoví
  posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva s použitím
  mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

  2) Vlhkost osiva zelenin se stanovuje pouze na vyžádání.

  3) Průměrný počet klíčenců na 100 plodů.

  4) V závorkách jsou uvedeny hmotnosti podle pravidel Mezinárodní
  asociace pro zkoušení osiva (ISTA), jsou-li odlišné od hmotností podle
  předpisů ES.

  5) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

  6) U kukuřice (druhy „super sweet“) je klíčivost stanovena na 80 %.
  Úřední návěska pak musí obsahovat „minimální klíčivost 80 %“

  Další požadavky:

  - odrůdová čistota a pravost u kategorií certifikovaný rozmnožovací
  materiál a standardní osivo je následně kontrolována ve vegetačních
  zkouškách,

  - mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

  Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                          Tabulka 5.3

------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
  Plodina            Škodlivý organismus           Kategorie  Nejvyšší
   povolený výskyt
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
 Fazol obecný  Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Scribn.   SE, E, C    1 %
        Xanthomonas campetris pv. phaseoli (Smith) Dye.      0 %
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
   Salát   Botrytis spp.                       SE, E, C    10 %
        Virus salátové mozaiky                   SE, E, C    1 %
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
   Rajče   Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith)    SE, E, C    0 %
        Davis et al.
        Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye    SE, E, C    0 %
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

  Osivo luskových zelenin nesmí být napadeno následujícími škůdci:

  Acanthoscelides obtectus Say

  Bruchus affinis Frölich

  Bruchus atomarius (Linnaerus)

  Bruchus pisorum (Linnaerus)

  Bruchus rufimanus Boheman

  Část VI Návěska

  Úřední návěska osiva zelenin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů
  nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  -  označení  kategorie  „rozmnožovací  materiál  předstupňů“ nebo
  „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

  - generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity
  granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné
  pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého
  osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Úřední návěska osiva zelenin kategorie základní rozmnožovací materiál
  nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název druhu

  - název odrůdy

  - u hybridních odrůd nebo inbredních linií:

  - pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které
  základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:

  název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou
  odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo množitelské linie,
  které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné
  odrůdy, slovem „komponent“,

  - pro základní osivo v ostatních případech:

  název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být
  vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce
  (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem
  „komponent“,

  - pro certifikované osivo:

  název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“

  - kategorie

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity
  granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné
  pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého
  osiva a celkovou hmotností

  - měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání
  vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“

  - označení země výroby

  - číslo návěsky

  - název a adresa dodavatele

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  - přezkoušeno (měsíc a rok) v případě, že byla přezkoušena alespoň
  klíčivost

  Návěska dodavatele nebo nápis na balení osiva zelenin kategorie
  standardní osivo obsahuje následující údaje:

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název a adresa dodavatele

  - hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze
  uvést konec hospodářského roku

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity
  granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné
  pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého
  osiva a celkovou hmotností

  - spotřebujte do (měsíc a rok), lze uvést konec hospodářského roku

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Část VII Malé balení

  Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva zelenin

              Tabulka 7.1
-------------------------------------------------------------- -------------------
              Druhy                Nejvyšší hmotnost
                                rozmnožovacího
                                materiálu
                                (bez aditiv)
                                v kg
-------------------------------------------------------------- -------------------
 1. luskové zeleniny                         5,0
-------------------------------------------------------------- -------------------
 2. cibule, echalion, kerblík, chřest, mangold, řepa       0,5
   salátová, vodnice, meloun vodní, tykev velkoplodá, tykev
   obecná, mrkev, ředkev, ředkvička, černý kořen, špenát,
   kozlíček polníček
-------------------------------------------------------------- -------------------
 3. ostatní druhy                          0,1
-------------------------------------------------------------- -------------------  Oddíl 2 Označování malého balení

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie
  certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení“

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název a adresa dodavatele

  - hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze
  uvést konec hospodářského roku

  - název druhu

  - název odrůdy

  - kategorie

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že se jedná o
  balení s hmotností nad 500 g a byly použity granulované přípravky na
  ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ
  a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

  - spotřebujte do (měsíc a rok), lze uvést konec hospodářského roku

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu

  Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie
  standardní osivo obsahuje následující údaje:

  - označení „Malé balení“

  - označení „Pravidla a normy ES“

  - název a adresa dodavatele

  - hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze
  uvést konec hospodářského roku

  - název druhu

  - název odrůdy, v případě směsi odrůd označení „směs odrůd“ a názvy a
  procentické hmotnostní podíly jednotlivých odrůd

  - kategorie

  - číslo partie

  - hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že se jedná o
  balení s hmotností nad 500 g a byly použity granulované přípravky na
  ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ
  a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

  - spotřebujte do (měsíc a rok), lze uvést konec hospodářského roku

  - případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li
  chemické ošetření provedeno

  - případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o
  geneticky modifikovanou odrůdu.“.

  Příloha 9

  Vzory formulářů

  Vzor formuláře

  - žádosti o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy

  - žádosti o uznání množitelského porostu

  - žádosti o uznání osiva/sadby

  - žádosti o uznání sadby brambor

  - pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

  - pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor

  - pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu kukuřice

  - výrobní evidence osiva (nebo sadby) - (dvojlist)

  - skladové karty (oboustranná)

  - pro vedení evidence o výrobě standardního osiva

  - pro vedení evidence o vyrobené směsi - Míchací protokol směsi

  -  pro ohlášení množství rozmnožovacího materiálu z ekologického
  zemědělství dostupného na území ČR

  - pro vedení evidence pro sazenice zeleniny

  - žádosti o registraci osob

  - oznámení o zahájení činnosti

  - oznámení o ukončení činnosti

  - žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu a sazenic zelenin
  ze třetích zemí

  - oznámení dovozu

  - protokolu o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva

  - egalizační protokol
  Příloha 10

  Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou

  - Uznávací list na množitelský porost (pro Ústav)

  - Uznávací list na množitelský porost (pro pověřenou osobu)

  - Uznávací list na osivo (pro Ústav)

  - Uznávací list na osivo (pro pověřenou osobu)

  - Dvojjazyčný uznávací list na osivo

  - Uznávací list na sadbu

  - Dvojjazyčný uznávací list na sadbu

  - Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu

  - Rozhodnutí o neuznání osiva

  - Rozhodnutí o neuznání sadby

  - Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací
  Příloha 11

  Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího
  materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé
  druhy a způsob přidělení registračního čísla směsi

  1. Náležitosti čísla množitelského porostu

  Číslo množitelského porostu se tvoří následujícím způsobem:

  a) ze čtyřmístného registračního nebo evidenčního čísla dodavatele,

  b) z pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je
  označení regionálního oddělení Ústavu, ve kterém bude podána žádost.

            +---------------------+
            | Vzor: 3867 - 00657 |
            +---------------------+

----------------------------------------------------------------------
 Registrační Pořadové číslo         Porost
  nebo     porostu
 evidenční
  číslo  ----------------
 dodavatele  od   do
----------------------------------------------------------------------
  RRRR   X0001 X0200  porosty založené z rozmnožovacího
               materiálu geneticky modifikovaných
               odrůd
----------------------------------------------------------------------
  RRRR   X0201 X0500  porosty založené pro ekologické
                   zemědělství
----------------------------------------------------------------------
  RRRR   X0501 X0600  porosty založené na základě
               prohlášení šlechtitele o původu
               rozmnožovacího materiálu
----------------------------------------------------------------------
  RRRR   X0601 X8000  porosty základního a certifikovaného
               osiva
----------------------------------------------------------------------
  RRRR   90001 a dále  porosty standardního osiva (k
               uznávacímu řízení se nepřihlašují)
----------------------------------------------------------------------


  RRRR - čtyřmístné registrační nebo evidenční číslo dodavatele.

  X - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bude porost přihlášen.
  Seznam je každoročně zveřejňován ve věstníku Ústavu.

  ¨ Použití číselných řad v daném rozmezí je pro žadatele libovolné,
  popřípadě může být odvislé od dohody s regionálním oddělením Ústavu,
  kde je žádost podávána. Je nepřípustné použít v kalendářním roce jedno
  číslo vícekrát.

  ¨ Množitelské porosty se označují tabulkou s číslem množitelského
  porostu umístěnou na viditelném místě okraje pozemku po celou dobu
  vegetace.

  2. Náležitosti čísla partie rozmnožovacího materiálu

  Číslo partie má pevnou strukturu. Základem je rok sklizně a číslo
  množitelského porostu (tj. registrační nebo evidenční číslo dodavatele
  a pořadové číslo porostu). Za lomítkem je pak pořadové číslo vyrobené
  partie z daného porostu.
            +----------------------------+
            | Vzor: 6 - 3867 - 00657/01 |
            +----------------------------+

Číslování partií osiva  z  dovozu, obchodního  osiva,
egalizovaných osiv, standardního osiva a sazenic zeleniny.

------------------------------------- -----------------------------------------------
Registrační     číselné rozmezí          typ osiva
nebo evidenční  -------------------
číslo dodavatele  od    do
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       X8501  X9000    čísla partií obchodního osiva, případně
                    partií osiv jinde neuvedených
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       X9001  X9800    čísla partií osiva z dovozu v kalendářním
------------------------------------- -----------------------------------------------                    roce.
RRRR       X9801  X9999    čísla egalizovaných partií osiv, které
                    prošly uznávacím řízením
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       90001  95000    čísla partií standardních osiv
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       95001  a dále   čísla partií sazenic zelenin
------------------------------------- -----------------------------------------------

  X - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno nebo
  kde je sídlo dovozce, v případě směsí - číslo regionálního oddělení
  Ústavu, kde je směs registrována. Seznam je každoročně zveřejňován ve
  věstníku Ústavu.

  Uskladněné partie a jejich části se označují partiovými štítky;
  obdobným způsobem musí být označené i jiné obaly umístěné v prostorách,
  kde je skladován rozmnožovací materiál.

  3. Používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy
------------------------------------------ -------------------------------------------
  Skupina druhů    Výměra (počet)    Hmotnost     Počet desetinných míst
                       (počet)
------------------------------------------ -------------------------------------------
zemědělské druhy       ha        kg          ha - 0,00
(kromě brambor)                           kg - 0,000
   sazečky         ha       kg/ks*         t - 0,000
   brambory        ha        t
------------------------------------------ -------------------------------------------
zeleninové druhy        a         kg         a - 0,00
   sazečky         a        kg/ks*        kg - 0,000
                a         ks
                ks        g
------------------------------------------ -------------------------------------------
* počet bude používán k odhadu výnosu


  4. Způsob přidělení registračního čísla směsi osiv

  Registrační číslo směsi se skládá z

  a) označení roku přidělení registračního čísla

  b) čtyřmístného registračního nebo evidenčního čísla dodavatele,

  c) pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je označení
  regionálního oddělení Ústavu, ve kterém bude podána žádost.

           +------------------------+
           | Vzor: 6 - 3867 - 08199 |
           +------------------------+

Ústav přidělí každé ohlášené směsi osiv registrační číslo
v rozmezí uvedeném v tabulce. Registrační číslo směsi je
základem čísla partie směsi osiv následně vyrobené. Způsob
vytvoření čísla partie je popsán v bodě 2.

----------------------------------------- ----------------------------------------------------
Registrační      číselné rozmezí             typ směsi
nebo evidenční   ---------------------
číslo dodavatele   od    do
----------------------------------------- ----------------------------------------------------
RRRR        X8001   X8200   registrační čísla směsí pro zemědělskou výrobu
----------------------------------------- ----------------------------------------------------
RRRR        X8201   X8400   registrační čísla směsí pro využití mimo
                     zemědělskou výrobu
----------------------------------------- ----------------------------------------------------
RRRR        X8401   X8500   registrační čísla směsí obilnin, standardních osiv
                     zeleniny, směsí osiv k ochraně přirozeného
                     prostředí
----------------------------------------- ----------------------------------------------------

  X - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno nebo
  kde je sídlo dovozce, v případě směsí - číslo regionálního oddělení
  Ústavu, kde je směs registrována. Seznam je každoročně zveřejňován ve
  věstníku Ústavu.

  Příloha 12

  Výčet skladištních škůdců------------------------------ ---------------------------------------------
Český název           Vědecký název
------------------------------ ---------------------------------------------
Červotoč spížní         Stegobium paniceum (Linnaeus)
Červotoč tabákový        Lasioderma serricorne (Fabriscius)
Čtverorožec obilní       Gnathocerus cornutus (Fabriscius)
Kornatec nejmenší        Lophocateres pusillus (Klug)
Kornatec skladištní       Tenebroides mauritanicus Linnaeus
Korovník            Prostephanus truncatus (Horn)
Korovník obilní         Rhizopertha dominica (Fabriscius)
Kožojed             Dermestes peruvianus Castelnau
Kožojed obecný         Dermestes lardarius (Linnaeus)
Kožojed skvrnitý        Attagenus pellio (Linnaeus)
Kožojed šedý          Dermestes maculatus DeGeer
Kožojed temný          Attagenus unicolor (Brahm)
Lesák rýžový          Cryptolestes pusillus (Schönherr)
Lesák              Oryzaephilus mercator (Fauvel)
Lesák bludný          Ahasverus advena (Waltl)
Lesák moučný          Cryptolestes ferrugineus (Stephens)
Lesák skladištní        Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus)
Lesknáček fíkový        Carpophilus hemipterus (Linnaeus)
Lesknáček obilní        Carpophilus dimidiatus (Fabriscius)
Pilous černý          Sitophilus granarius Linnaeus
Pilous kukuřičný        Sitophilus zeamais (Motschulsky)
Pilous rýžový          Sitophilus oryzae (Linnaeus)
Potemník evropský        Tribolium madens (Charpentier)
Potemník hnědý         Tribolium casteneum (Herbst)
Potemník moučný         Tenebrio molitor (Linnaeus)
Potemník ničivý         Tribolium destructor (Uyttenboogaart)
Potemník rýžový         Latheticus oryzae Waterhouse
Potemník skladištní       Tribolium confosum (Jaqudin Du Duval)
Potemník stájový        Alphitobius diaperinus (Panzer)
Rušník obilní          Trogoderma granarium (Everts)
Rušník semenový         Reesa vespulae (Milliron)
Rušník skladištní            Trogoderma variabille Ballion
Vrtavec australský       Ptinus tectus Boieldieu
Vrtavec plstnatý        Niptus hololeucus (Faldermann)
Vrtavec průsvitný        Gibbum psylloides (Czenpinski)
Vrtavec zhoubný         Ptinus fur (Linnaeus)
Zrnokaz bobový         Bruchus rufimanus (Gyllenhal)
Zrnokaz fazolový        Acanthoscelides obtectus (Say)
Zrnokaz hrachový        Bruchus pisorum (Linnaeus)
                Palorus ratzeburgi (Wissmann)
                Typhaea stercorea (Linnaeus)
Makadlovka obilná        Sitotroga cereallela (Olivier)
Makadlovka semenová       Hofmannophila peudospretella (Stainton)
------------------------------ ---------------------------------------------
Český název           Vědecký název
------------------------------ ---------------------------------------------
Makadlovka škrobová       Endrosis sarcitrella (Linnaeus)
Mol obilní           Nemapogon granellus (Linnaeus)
Zavíječ datlový         Cadra cautella (Walher)
Zavíječ domácí         Pyralis farinalis (Linnaeus)
Zavíječ moučný         Ephestia kuehniella (Zeller)
Zavíječ paprikový        Plodia interpunctella (Hübner)
Zavíječ rýžový         Corcyra cephalonica (Stainton)
Zavíječ skladištní       Ephestia elutella (Hübner)
Skladokaz moučný ^1)       Acarus siro (Linnaeus)
Peříčkovec zhoubný ^1)      Lepidoglyphus destructor (Schrank)
Roztoč zhoubný ^1)        Tyrophagus putrescentiae (Linnaeus)
------------------------------ ---------------------------------------------


  1) Osivo smí obsahovat živé roztoče za předpokladu, že je v osivu
  zjištěn rovněž roztoč dravý (například Cheyletus eruditus Schrank), a
  to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče
  dravého.

  Příloha 13

  Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti

  1. Druhy, jejichž osivo je možné uvádět do oběhu před ukončením úřední
  zkoušky klíčivosti a zkoušky, které musí být před uvedením do oběhu
  provedeny, jsou uvedeny v tabulce 1.

  V případě použití nemořeného osiva musí být provedeny i zkoušky
  zdravotního stavu rozmnožovacího materiálu.

  2. Požadavky na vlastnosti osiva

  Osivo druhů uvedených v tabulce 1 musí, s výjimkou klíčivosti, splňovat
  požadavky na vlastnosti stanovené pro tyto druhy v přílohách číslo 1,
  2, 3 a 5.

  Příloha 14

  POŽADOVANÉ VLASTNOSTI SAZENIC ZELENINY

  Část 1. Přehled druhů
                            Tabulka 1
------------------------------------- --------------------------------------------
Český název              Latinský název
------------------------------------- --------------------------------------------
Artyčok                Cynara cardunculus L.
Bob zahradní             Vicia faba L. (partim)
Brokolice               Brassica oleracea L.
Celer bulvový             Apium graveolens L.
Celer řapíkatý
Cibule                Allium cepa L. - skupina Cepa
Echalion
Cibule sečka             Allium fistulosum L.
Čekanka                Cichorium intybus L.
hlávková
Čekanka pro puky
Čekanka průmyslová
Černý kořen              Scorzonera hispanica L.
Česnek                Allium sativum L.
Endivie kadeřavá           Cichorium endivia L.
Eskariol
Fazol obecný keříčkový        Phaseolus vulgaris L.
Fazol obecný pnoucí
Fazol šarlatový            Phaseolus coccineus L.
Fenykl                Foeniculum vulgare Mill.
Hrách dřeňový             Pisum sativum L. (partim)
Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový
Chilli                Capsicum annum L.
Chřest                Asparagus officinalis L.
Kadeřávek               Brassica oleracea L.
Kapusta hlávková           Brassica oleracea L.
Kapusta růžičková           Brassica oleracea L.
Karda                 Cynara cardunculus L.
Kedluben               Brassica oleracea L.
Kerblík                Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníček           Valerianella locusta (L.) Laterr.
Kukuřice cukrová           Zea mays L. (partim)
Kukuřice pukancová
Květák                Brassica oleracea L.
Lilek vejcoplodý           Solanum melongena L.
Mangold                Beta vulgaris L.
Meloun cukrový            Cucumis melo L.
Meloun vodní             Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev                 Daucus carota L.
Mrkev krmná
Okurka salátová            Cucumis sativus L.
Okurka nakládačka
Paprika                Capsicum annuum L.
Pažitka                Allium schoenoprasum L.
Petržel                Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
Pór                  Allium porrum L.
Rajče                 Lycopersicon esculentum Mill.
Reveň                 Rheum rhabarbarum L.
Ředkvička               Raphanus sativus L.
Ředkev
Řepa salátová             Beta vulgaris L.
Salát                 Lactuca sativa L.
Šalotka                Allium cepa L. - skupina Aggregatum
Špenát                Spinacia oleracea L.
Tykev obecná             Cucurbita pepo L.
Tykev velkoplodá           Cucurbita maxima Duchesne
Vodnice                Brassica rapa L.
Zelí hlávkové bílé          Brassica oleracea L.
Zelí hlávkové červené         Brassica oleracea L.
Zelí pekingské            Brassica rapa L.
------------------------------------- --------------------------------------------

  Část 2. Požadované vlastnosti sazenic zeleniny

  Sazenice zeleniny musí svými vlastnostmi splňovat požadavky odběratele
  a být dostatečně narostlé, zdravé a prosté škůdců, vyrovnané, svěží,
  řádně zakořeněné a s vyváženým poměrem mezi kořeny, stonky a listy.
  Rovněž musí vykazovat rodovou, druhovou a odrůdovou pravost a čistotu.

  Část 3. Kontrola dodržování kritických bodů

  Ústav nebo pověřená osoba kontroluje:

  a) dodržování postupů u všech kritických bodů uvedených v § 15
  vyhlášky,

  b) spolehlivost metod použitých při výrobě a distribuci,

  c) vhodnost těchto metod k věcnému ocenění způsobu výroby a obchodu
  včetně evidence dokladů,

  d) úroveň práce prováděné personálem dodavatele.

  Část 4. Způsob vedení záznamů

  Záznamy obsahují informace o

  a) vypracování a uplatnění metod dohledu a kontroly,

  b) odběru vzorků Ústavem pro laboratorní rozbory a na vegetační
  zkoušky,

  c) prodeji a expedici sadby zeleniny,

  d) výskytu všech škodlivých organizmů v areálu pěstírny a o všech
  opatřeních, která s jejich likvidací byla učiněna.

  Část 5.1 Požadavky na množitelské porosty česneku a šalotky

  - Minimální časový interval mezi množitelským porostem a jakýmkoli
  jiným porostem téhož nebo příbuzného druhu je jeden rok.

  - U každého množitelského porostu je provedena alespoň jedna přehlídka,
  a to ve fázi technologické zralosti porostu.

  - Každý množitelský porost je po celou dobu vegetace oddělen od
  sousedních porostů mezerou nejméně 1 m širokou.

  Část 5.2 Požadavky na vlastnosti sazečky cibule, echalionu a šalotky
                         Tabulka 5.2.1

                         Nejvyšší povolený obsah (% hmotnosti)
------------------------------------------------ ----------------------------------------
cibulí naklíčených, poškozených a neškodných
příměsí celkem                           10
------------------------------------------------ ----------------------------------------
z toho:
- cibulí napadených suchou nebo mokrou hnilobou           3
- cibule napadené škodlivými organismy,     které       nesmí se vyskytovat
je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území
Evropských společenství ^1)
------------------------------------------------ ----------------------------------------
cibule jiných odrůd a zřetelně odchylných typů           2

cibulí rozvitých a porostlých                    5
------------------------------------------------ ----------------------------------------
                            Nejvyšší povolená délka (cm)
------------------------------------------------ ----------------------------------------
délka suché natě                          3

délka kořínků                            3
------------------------------------------------ ----------------------------------------

  1) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti
  zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
  produktů, ve znění pozdějších předpisů.

  Další požadavky:

  - cibulová sadba (matky) a cibulová sazečka musí být suchá, vyzrálá a v
  krčku zatažená, zbavená přebytečných slupek a kořínků.

  - příměs jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v sadbě určené pro
  výrobu základního rozmnožovacího materiálu může být maximálně 0 %, v
  sadbě pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu maximálně 1
  %.

  Požadavky na velikostní třídění sazečky cibule a echalionu

                       Tabulka 5.2.2
------------------ -----------------------------------------------------------
Velikostní třídění Třídění na sítech s podélnými otvory (nejvyšší přípustný
           podíl cibulí mimo stanovené rozpětí v % hmotnosti)
                     7 až 15 mm
------------------ -----------------------------------------------------------
malé        nejvýše 20% cibulí o velikosti od 15 do 20 mm a pod 7 mm
------------------ -----------------------------------------------------------
velké                  15 až 20 mm
          nejvýše 20% cibulí o velikosti od 7 do 15 mm a od 20 do
                      25 mm
------------------ -----------------------------------------------------------
jednotné
                     7 až 20 mm
          nejvýše 20% cibulí o velikosti od 20 do 25 mm a pod 7 mm
          přičemž podíl cibulí o velikosti 7 až 15 mm minimálně
                    30% hmotnosti
------------------ -----------------------------------------------------------

  Část 5.3 Požadavky na vlastnosti sadby česneku
                         Tabulka 5.3.1
-------------------------------------------------------- ------------------------------------
   Druh   Cibule jiných odrůd  Cibulí rozvitých a  Délka suché natě  Délka kořínků
          a zřetelně      porostlých    maximálně v cm  maximálně v cm
         odchylných typů    maximálně v %
         maximálně v %
-------------------------------------------------------- ------------------------------------
Česnek  SE, E nesmí se vyskytovat      5          5  3
 C
            2           5          5  3
-------------------------------------------------------- ------------------------------------

                         Tabulka 5.3.2
-------------------------------------------------------- ------------------------------------
                              % z počtu cibulí
                             ------------------------------------
závadných cibulí celkem                      10
-------------------------------------------------------- ------------------------------------
z toho: - cibulí mechanicky poškozených              8
    - cibulí poškozených houbovými chorobami          6
-------------------------------------------------------- ------------------------------------

  Požadavky na třídění:

  v sadbě česneku můžou být maximálně 3% cibulí podsadbových. Za
  podsadbové se považují cibule,

  které mají příčný průměr menší než 3,5 cm u paličáku a 3 cm u
  nepaličáku.

  Část 6. Požadavky na zdravotní stav sazenic

  - sazenice musí být vizuálně prosté škodlivých organismů a příznaků
  chorob uvedených v tabulce 6

  Seznam škodlivých organismů:
                           Tabulka 6

   Rod nebo druh                     Seznam škodlivých organizmů
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Allium          Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Delia spp.
cepa L. - skupina     vývojových stadií
Aggregatum
šalotka

                                 -  Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
                                 -  Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci Lindeman
             Houby                 -  Botrytis spp.

                                 -  Peronospora destructor (Berk.) Fr.
                                 -  Sclerotiumcepivorum Berk
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Allium cepa L.      Hmyz, roztoči a Nematody všech    -  Delia spp.
- skupina Cepa      vývojových stadií
cibule
echalion
                                 -  Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci Lindeman
             Bakterie                -  Pseudomonas spp.
             Houby                 -  Botrytis spp.
                                 -  Fusarium oxysporum f. sp. cepae (Hans.) Snyd. et Hans.
                                 -  Peronospora destructor (Berk.) Fr.
                                 -  Sclerotiumcepivorum Berk
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Allium fistulosum L.   Hmyz, roztoči a Nematody všech    -  Delia spp.
cibule          vývojových stadií
sečka
                                 -  Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
                                 -  Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci Lindeman
             Houby                 -  Sclerotiumcepivorum Berk
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Allium porrum L.     Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Delia spp.
pór            vývojových stadií

                                 -  Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
                                 -  Thysanoptera
             Bakterie                -  Pseudomonas spp.
             Houby                 -  Alternariaporri (Ell.) Cif.
                                 -  Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc.
                                 -  Phytophthora porri Foister
                                 -  Sclerotiumcepivorum Berk.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Leek yellow stripe virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Allium sativum L.     Hmyz, roztoči a Nematody všech    -  Aceria tulipae (Keifer)
česnek          vývojových stadií

                                 -  Delia spp.
                                 -  Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
                                 -  Thysanoptera
             Bakterie                -      Pseudomonas fluorescens Migula
             Houby                 -  Sclerotiumcepivorum Berk.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Apium graveolens L.    Hmyz, roztoči a Nematody všech    -  Euleia heraclei (Linnaeus)
celer řapíkatý      vývojových stadií
celer bulvový

                                 -  Lygus spp.
                                 -  Psila rosae Fabricius
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande aThrips tabaci Lindeman
             Bakterie                -  Erwinia carotovora subsp. Carotovora (Jones) Bergey
                                   et al.
                                 -  Pseudomonas syringae pv. apii (Jagger) Young, Dye &
                                   Wilkie
             Houby                 -  Fusarium oxysporum f. ssp. apii W.C.Snyder &
                                   H.N.Hansen
                                 -  Phoma apiicola Kleb.
                                 -  Pythium spp. Pringsh.
                                 -  Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
                                 -  Septoria apiicola Speg.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Celery mosaic virus a Cucumber
                                   mosaic virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Asparagus         Hmyz, roztoči a Nematody všech    -  Brachcyorynella asparagi (Mordvilleo)
officinalis L.      vývojových stadií
chřest
                                 -  Parahypopta caestrum (Hübner)
                                 -  Platypareapoeciloptera Schrank
             Houby                 -  Fusarium spp.
                                 -  Rhizoctonia crocorum (Pers.:Fr.) Dc.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Beta vulgaris L.     Hmyz, roztoči a Nematody všech    -  Pegomyia betae Frank
řepa salátová,      vývojových stadií
mangold
             Houby                 -  Phoma betae Frank
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Beet necrotic yellow vein virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Brassica oleracea L.   Hmyz, roztoči a Nematody všech    -  Aleyrodidae
brokolice, kadeřávek,   vývojových stadií
kapusta hlávková, kapusta
růžičková, kedluben,
květák, zelí hlávkové
bílé, zelí hlávkové
červené
                                 -  Aphididae
                                 -  Heteroderaspp.
                                 -  Lepidoptera, zejména však Pieris brassicae (Linnaeus)
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Bakterie                -  Pseudomonas syringae pv. Maculicola (/Mc Culloch)
                                   Youmg. Dye& Wilkie
                                 -  Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson
             Houby                 -  Alternariabrassicae (Berk.) Sacc.
                                 -  Mycosphaerella spp.
                                 -  Phoma lingam (Tode:Fr.) Desm.
                                 -  Plasmodiophora brassicae Wor.
                                 -  Pythium spp.
                                 -  Rhizoctonia solani Kühn
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Cauliflower mosaic  virus,
                                   Tospovirusa Turnip mosaic virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Brassica         Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aphididae
rapa L.          vývojových stadií
zelí pekingské
                                 -  Lepidoptera, zejména však Pieris brassicae (Linnaeus)
             Bakterie                -  Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al.
                                 -  Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson
             Houby                 -  Alternariabrassicae (Berk.) Sacc.
                                 -  Botrytis cinerea Pers.: Fr.
                                 -  Mycosphaerella spp.
                                 -  Phoma lingam (Tode:Fr.) Desm.
                                 -  Plasmodiophora brassicae Wor.
                                 -  Sclerotinia spp. Fuck.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však tospoviry
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Capsicum annuum L.    Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
paprika          vývojových stadií
chilli
                                 -  Leptinotarsa decemlineata Say
                                 -  Ostrinia nubilalis (Hübner)
                                 -  Phthorimaea operculella (Boyd)
                                 -  Tetranychidae
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Houby                 -  Leveillulataurica (Lév.) Arnand
                                 -  Pyrenochaeta lycopersic Gerlach, Schneider et Gerlach
                                 -  Pythium spp.
                                 -  Phytophthora capsici Leonian
                                 -  Verticillium albo-atrum Reinke et Berth.
                                 -  Verticillium dahliae Kleb.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus, Tomato
                                   mosaic virus, Pepper mild mottle a Tobacco mosaic virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Cichorium endivia L.   Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aphididae
endivie          vývojových stadií
kadeřavá
eskariol
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Houby                 -  Botrytis cinerea Pers.:Fr.
                                 -  Erysiphe cichoriacearum DC. ex Mérat
                                 -  Sclerotinia spp. Fuck.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Beet western yellow virus a
                                   Lettuce mosaic virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Cichorium intybus L.   Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aphididae
čekanka hlávková     vývojových stadií
čekanka pro puky
čekanka průmyslová

                                 -  Napomyza cichorii Spencer
                                 -  Apion assimile Kirby
             Bakterie                -  Erwinia carotovora (Jones) Bergly et al.
                                 -  Erwinia chrysanthemi Burkholder, MC Fadden & Dimoek
                                 -  Pseudomonas marginalis (Brown) Stevens
             Houby                 -  Phoma exiqua Desm. var. exiqua Boer.
                                     -  Phytophthora erythroseptica Pethybr.
                                 -  Pythium spp. Pringsh.
                                 -  Sclerothinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Citrullus lanatus     Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
(Thunb.) Matsum. et Nakai vývojových stadií
meloun vodní
                                 -  Aphididae
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Polyphagotarsonemus latus (Banks)
                                 -  Tetranychus spp.
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Houby                 -  Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halsted
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Watermelon mosaic virus 2
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Cucumis melo L.      Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
meloun cukrový      vývojových stadií
                                 -  Aphididae
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Polyphagotarsonemus latus (Banks)
                                 -  Tetranychus spp.
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Bakterie                -  Pseudomonas syringae pv. Lachrymans (Smith & Bryan)
                                   Young, Dye& Wilkie
             Houby                 -  Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halsted
                                 -  Fusarium spp. Link
                                 -  Pythium spp. Pringsh.
                                 -  Sphaerotheca fuliginea (Schlecht et Fr.) Pollaci
                                 -  Verticillium spp. Ness
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Cucumber green mottle virus,
                                   Cucumber mosaic virus a Squash mosaic virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Cucumis sativus L.    Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
okurka salátová      vývojových stadií
okurka nakládačka
                                 -  Aphididae
                                 -  Delia platura (Meigen)
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Polyphagotarsonemus latus (Banks)
                                 -  Tetranychus spp.
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Bakterie                -  Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith & Bryan)
                                   Young, Dye& Wilkie
             Houby                 -  Fusarium spp. Link
                                 -  Phytophoraspp. De Bary
                                 -  Pseudoperonospora cubensis (Berk. M.A.Curtis)
                                 -  Pythium spp. Pringsh
                                 -  Rhizoctonia spp. DC.
                                 -  Sphaerotheca fuliginea (Schlecht et Fr.) Pollaci
                                 -  Verticillium spp. Ness
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Cucurbita maxima Duchesne Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
tykev velkoplodá     vývojových stadií
                                 -  Aphididae
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Polyphagotarsonemus latus (Banks)
                                 -  Tetranychus spp.
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Cucurbita pepo L.     Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
tykev obecná       vývojových stadií
                                 -  Aphididae
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Polyphagotarsonemus latus (Banks)
                                 -  Tetranychus spp.
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Bakterie                -  Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith & Bryan)
                                   Young, Dye& Wilkie
             Houby                 -  Fusarium spp. Link
                                 -  Sphaerotheca fuliginea (Schlecht et Fr.) Pollaci
                                 -  Verticillium spp.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus, Squash
                                   mosaic virus, Zucchini yellow mosaic virus a tospoviry
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Cynara          Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
cardunculus L.      vývojových stadií
karda
artyčok
                                 -  Aphididae
                                 -  Thysanoptera
             Houby                 -  Bremia lactucae Reg.
                                 -  Leveillulataurica f. ssp. cynara
                                 -  Pythium spp. Pringsh.
                                 -  Rhizoctonia solani Kühn
                                 -  Sclerotiumrolfsii Sacc.
                                 -  Sclerotinia sclerotiorum (Llib) de Bary
                                 -  Verticillium dahliae Kleb.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Foeniculum vulgare Mill. Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
fenykl          vývojových stadií
                                 -  Aphididae
                                 -  Thysanoptera
             Bakterie                -  Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et
                                   al.
                                 -  Pseudomonas marginalis pv. marginalis (Brown) Stevens
             Houby                 -  Cercosporafoeniculi Magn.
                                 -  Phytophthora syringae (Kleb.) Kleb.
                                 -  Sclerotinia spp.
             Viry a virům podobné organismy     -  Celery mosaic virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Lactuca sativa L.     Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aphididae
salát           vývojových stadií
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                       Pergande
             Houby                 -  Botrytis cinerea Pers.:Fr.
                                 -  Bremia lactucae Reg.
                                 -  Pythium spp.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Lettuce big vein, Lettuce mosaic
                                   virus a Lettuce ring necrosis
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Lycopersicon       Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aphididae
esculentum Mill.     vývojových stadií
rajče
                                 -  Aleyrodidae
                                 -  Hauptidia maroccana
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Tetranychus spp.
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
                                 -  Aculops lycopersici (Tryon)
             Bakterie                -  Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Yong, Drye &
                                   Wilkie
             Houby                 -  Alternariasolani Sorauer
                                 -  Cladosporium fulvum Cooke
                                 -  Colletotrichum coccoides (Wallr.) Hughes
                                 -  Didymella lycopersici Kleb
                                 -  Fusarium oxysporum Slecht: Fr.
                                 -  Leveillulataurica (Lév) Arrand
                                 -  Phytophthora nicotianae van Breda de Haan
                                 -  Pyrenochaeta lycopersici Gerlach, Schneider et Gerlach
                                 -  Pythium spp.
                                 -  Rhizoctonia solani Kühn
                                 -  Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
                                 -  Verticillium spp.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus, Potato
                                   virus X, Potato virus Y, Tobacco mosaic virus, Tomato
                                   mosaic virus a Tomato yellow leaf curl virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Rheum           Bakterie                -  Agrobacterium tumefaciens Smith & Townsend) Com
rhabarbarum L.
reveň
                                 -  Erwinia rhapontici (Millard) Burkholder
             Houby                 -  Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm.
                                 -  Verticillium spp.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Arabis mosaic virus a Turnip
                                   mosaic virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Solanum          Hmyz, roztoči a Nematody všech     -  Aleyrodidae
melongena L.       vývojových stadií
lilek vejcoplodý
                                 -  Aphididae
                                 -  Hemitarsonemus latus
                                 -  Leptinotarsa decemlineata Say
                                 -  Meloidogyne spp.
                                 -  Tetranychidae
                                 -  Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis
                                   Pergande
             Houby                 -  Fusarium spp.
                                 -  Leveillulataurica f. ssp. cynara
                                 -  Rhizoctonia solani Kühn
                                 -  Pythium spp.
                                 -  Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
                                 -  Verticillium spp.
             Viry a virům podobné organismy     -  Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus, Eggplant
                                   mosaic virus, Potato virus Y a Tobacco mosaic virus
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

  - škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území
  Evropských společenství^1) se nesmí vyskytovat

  - sazenice, které při sklizni vykazují viditelné příznaky napadení,
  musí  být  vhodným způsobem ošetřeny nebo zlikvidovány, chemický
  přípravek, kterým byly sazenice ošetřeny, se uvede na návěsce nebo na
  průvodním dokladu.

  _______________

  1) Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti
  zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
  produktů, ve znění pozdějších předpisů.

  Příloha 15

  Požadavky na prostory a zařízení laboratoří pověřených osob

  Část I Požadavky na prostory laboratoří pověřených osob

  Předpokladem zkušební činnosti jsou kromě odpovídajícího technického
  vybavení  i vhodné prostory, které musí splňovat tyto minimální
  požadavky:

  1. Analytická laboratoř musí být dostatečně prostorná, aby nedocházelo
  k nežádoucímu vzájemnému promíchání vzorků osiv. Rozhodujícím kritériem
  jsou optimální a konstantní světelné podmínky. V analytické laboratoři
  je možné přijímat laboratorní vzorky a připravovat vzorky zkušební,
  pokud pro tyto účely pracoviště nedisponuje samostatnými prostory.
  Rovněž je zde možné provádět stanovení velikostního třídění a hmotnosti
  tisíce semen, případně nasazování semen na zkoušku klíčivosti a
  posuzování klíčních rostlin.

  2. Prostor pro klíčení semen musí být zvolen a vybaven tak, aby byly
  dodrženy požadavky na osvětlení, teplotu a vlhkost, jaké pro ně
  stanovuje metodika pro zkoušení osiva a sadby. Laboratoř musí být
  vybavena přístroji, pomocí nichž budou zajištěny jednotné a operativně
  řiditelné podmínky. Jsou to např. klimatizované místnosti, inkubátory,
  speciální klíčírenské skříně, Jacobsenova klíčidla.

  3. Laboratoř vlhkosti - vzhledem ke specifickým tepelným podmínkám při
  stanovení vlhkosti osiva musí být tento prostor oddělen od zkušebních
  prostor určených pro klíčení semen, od ostatních zkušebních prostor je
  vhodné oddělit z důvodu zajištění hygieny práce při provádění dalších
  zkoušek.

  4. Sklad vzorků osiv - samostatně uzamykatelný suchý prostor s teplotou
  neklesající pod +5 st. C v zimním období a nepřesahující +20oC v letním
  období, chráněný proti živočišným škůdcům.

  5. Fytopatologická laboratoř musí být oddělena od prostor vymezených
  pro  stanovení  klíčivosti  z důvodu nežádoucí kontaminace lůžek
  škodlivými  organismy  (plísně, bakterie). Vlastní fytopatologická
  laboratoř pak tvoří minimálně dva oddělené prostory:

  a) sterilní prostor pro sterilizaci Petriho misek, přípravu živných půd
  a nasazování semen na kultivační média.

  b) prostor s termostaty určený pro kultivaci a posuzování škodlivých
  organismů, pro likvidaci médií a mytí laboratorního skla.

  Oba prostory musí být vybaveny zařízením ke sterilizaci vzduchu
  (germicidní lampa)

  Část II Požadavky na zařízení laboratoří pověřených osob

  Příloha 16

  Podrobnosti provádění dílčích zkušebních úkonů na základě smlouvy
  uzavřené s Ústavem

  1. Podání žádosti o uzavření smlouvy k provádění dílčích zkušebních
  úkonů

  Uchazeč o uzavření smlouvy podá žádost na stanoveném formuláři a doloží
  doklady o splnění kvalifikačních předpokladů. V žádosti uchazeč uvede
  popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti a musí kromě
  uvedených skutečností splnit i požadavky podle zákona č. 147/2002 Sb.,
  o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění
  pozdějších předpisů.

  2. Zaškolení

  Zaškolování probíhá podle plánu, který stanoví Ústav. Doba zaškolování
  je minimálně 1 měsíc a v jejím průběhu je možné ji prodloužit.
  Zaškolování se skládá z části teoretické a praktické. Zaškolování je
  ukončeno testem a pokud uchazeč uspěje v teoretické i praktické
  zkoušce, je s ním uzavřena smlouva.

  Plán zaškolení

  1. Část teoretická:

  Dokonalé seznámení uchazeče s platnými právními předpisy relevantními
  pro danou oblast, plán stanoví výčet předpisů.

  2. Část praktická:

  Vlastní provádění úkonů pod dozorem pracovníka Ústavu.

  3. Složení zkoušky:

  - teoretická

  - praktická

  3. Uzavření smlouvy

  Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů uzavře
  Ústav smlouvu k provádění dílčích úkonů při uznávacím řízení.

  4. Další proškolování

  Probíhá  pravidelně nebo 1 x za dva roky a vždy je zakončeno
  vědomostními  testy. S vyhodnocením testů jsou všichni účastníci
  seznámeni.

  5. Kontrola

  Ústav provádí nad všemi úkony úřední dozor a následnou kontrolu ve výši
  5 - 10 % z celkového množství provedených zkoušek v rámci uzavřené
  smlouvy v jednom sklizňovém roce.

  6. Odejmutí pověření

  Zjistí-li Ústav nedostatky v prováděných úkonech, upozorní příslušnou
  osobu, se kterou je uzavřena smlouva, na odchylky, o zjištění vyhotoví
  zápis a navrhne další opatření včetně zvýšení následné kontroly. V
  případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození
  odběratele osiva nebo dodavatele Ústav od smlouvy odstoupí. Dojde-li k
  odstoupení od smlouvy, je pověřená osoba povinna vrátit razítko.

  7. Opětovné uzavření smlouvy

  Osoba,  u které bylo odstoupeno od smlouvy k provádění dílčích
  zkušebních  úkonů,  musí absolvovat nové proškolení (dle postupu
  zaškolení uchazečů) a úspěšně složit test. Dále Ústav provede 20
  kontrolních zkoušek současně s pověřenou osobou. V případě nejméně 95%
  shodnosti může být smlouva opětovně uzavřena podle § 17 odst. 11
  zákona.

  Žádost o uzavření smlouvy

  Příloha 17

  Podrobnosti  provádění  přehlídek množitelských porostů pověřenými
  osobami a vydávání dokladů na tyto porosty, včetně způsobu provádění
  úředního dozoru a následné kontroly

  I. Pověření

  Osoby - přehližitelé

  Přehlídky množitelských porostů mohou provádět pouze přehližitelé,
  obeznámení se správným technologickým postupem v souladu se zákonem,
  jeho  prováděcími předpisy a dalšími platnými právními předpisy,
  souvisejícími s problematikou certifikace osiva. Tito přehližitelé
  získají rovněž oprávnění k vydávání uznávacích listů na množitelské
  porosty.

  Podání žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a
  vydávání dokladů

  Uchazeč o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a
  vydávání dokladů podá žádost na stanoveném formuláři a předloží úředně
  ověřený doklad o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 17 odst. 8
  zákona. V žádosti uchazeč uvede i popis technické způsobilosti pro
  výkon požadované činnosti.

  Školení a pověření přehližitelů

  Zaškolení uchazečů o pověření

  Zaškolování se skládá z části teoretické a praktické a trvá nejméně 1
  měsíc. Praktické zaškolování probíhá v období vegetace nejprve na
  pracovišti  Ústavu  a  později  přímo v množitelských porostech.
  Zaškolování je ukončeno testem a pokud uchazeč uspěje v teoretické i
  praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.

  Plán zaškolení:

  1. Část teoretická: dokonalé seznámení nového přehližitele s platnými
  právními předpisy:

  a) se zákonem a prováděcími předpisy,

  b) Věstník MZe - Zkoušení osiva a sadby.

  2. Část praktická:

  a) kontrola záznamu o přehlídce množitelského porostu, a to úplnosti
  údajů,

  b) kontrola předplodin,

  c) vlastní provedení přehlídky množitelského porostu a provedení zápisu
  zjištění do záznamu o přehlídce množitelského porostu,

  d) konečné hodnocení stavu množitelského porostu po poslední přehlídce,

  e) rozdělení záznamů o přehlídce - uznané a neuznané,

  f) postup u neuznaných porostů,

  g) kontrola podkladů pro vydání Uznávacího listu,

  h) vlastní vyplnění a tisk Uznávacího listu,

  i) kontrola správnosti Uznávacího listu,

  j) podpis a příprava k odeslání Uznávacího listu.

  3. Složení zkoušky teoretické i praktické.

  4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo
  zaškolování vedl.

  Udělení pověření:

  Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů udělí
  Ústav pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání
  dokladů.

  Další proškolování:

  probíhá pravidelně 1x ročně v rámci školení přehlížitelů a vždy je
  zakončeno  vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všichni
  pověření přehližitelé seznámeni. V případě neúspěšného vykonání testu
  je přehližitel Ústavem opětovně proškolen teoreticky i prakticky a musí
  znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Po tuto dobu je
  pověření pozastaveno a odňat doklad a razítko. Po úspěšném vykonání
  testu je povolení obnoveno.

  Kromě  výše  uvedeného pravidelného školení se mohou jednotlivci
  zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu.

  II. Úřední dozor a následná kontrola

  Úřední dozor

  Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných
  Ústavem v celém procesu uznávání množitelských porostů, tj. kontrola
  dodržování správného postupu přehlížení. Úřednímu dozoru prováděnému
  Ústavem podléhá minimálně 5% množitelských porostů.

  Následná kontrola

  K následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty se odebírají vzorky
  osiva současně se vzorkem k uznávacímu řízení. Vzorky se zkouší buď
  laboratorně nebo ve vegetačních zkouškách, pokud nelze odrůdovou
  pravost a čistotou laboratorně ověřit. V případě, že osivo nesplňuje
  požadavky na odrůdovou pravost a čistotu, Ústav zruší Uznávací list na
  osivo. Prokáže-li se tato skutečnost následnou vegetační zkouškou, není
  uznán množitelský porost, byl-li z tohoto osiva založen. Následné
  kontrole  podléhá minimálně 5% množitelských porostů přehlížených
  pověřenými přehlížiteli.

  Následná kontrola vydaných dokladů

  Kontrolu správnosti vydaných Uznávacích listů provádí Ústav podle kopií
  zasílaných pověřenými osobami. Každá osoba pověřená k vydávání dokladů
  bude kontrolována průběžně, výše kontroly bude minimálně 5 % vydaných
  dokladů.

  III. Odejmutí pověření

  Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu provádění přehlídek
  množitelských porostů, upozorní příslušného přehližitele na odchylky od
  správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Přehližitel je povinen
  podstoupit  zvýšený  úřední  dozor. V případě opětovného vážného
  pochybení, které by vedlo k poškození množitele nebo dodavatele je mu
  odebráno pověření a je vyškrtnut ze seznamu přehližitelů.

  Za chyby v technologickém postupu se považuje:

  * neprovedená nebo neúplně či špatně provedená kontrola předplodin,

  * neprovedená kontrola mechanické a prostorové izolace množitelského
  porostu,

  * špatně provedené hodnocení množitelského porostu, nedodržení postupu
  přehlížení,

  * nezaslání podkladů k vydání rozhodnutí o neuznání množitelského
  porostu, nebo opoždění,

  * nevydání dokladu o uznání množitelského porostu.

  Přehližitel, kterému bylo odebráno pověření, musí vrátit průkaz,
  razítko. O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku
  a musí absolvovat nové proškolení a úspěšně složit test. Dále je
  prvních 10 množitelských porostů hodnoceno současně přehližitelem
  Ústavu.

  IV. Přehlížení množitelských porostů - pracovní postup

  Postup práce dodavatele

  (1) vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede přehlídku
  množitelského porostu (pouze ze seznamu osob vedených Ústavem)

  (2) podání žádosti Ústavu.

  Postup práce Ústavu

  (1)  Ústav  zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou
  správnost a provede kontrolu údajů, zejména kontrolu původu osiva
  použitého k založení množitelského porostu,

  (2) pokud jsou shledány závady, Ústav vyzve dodavatele k doplnění
  žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu,

  (3) je-li žádost bez závad nebo po jejím doplnění, Ústav vytiskne
  záznam o provedení přehlídky množitelského porostu a předá jej pověřené
  osobě k dalšímu řízení,

  (4) po provedení poslední přehlídky Ústav eviduje originál záznamu o
  provedení přehlídky a kopie zaslaných Uznávacích listů, popřípadě vydá
  rozhodnutí o neuznání množitelského porostu,

  Postup práce pověřené osoby k provádění přehlídek množitelských porostů

  (1) přehlížitel převezme osvědčení a zkontroluje jejich úplnost,

  (2) oznámí dodavateli termín provedení přehlídky,

  (3) přehlížitel provede přehlídku (popř. přehlídky) množitelského
  porostu, při které hodnotí všechny vlastnosti uvedené v § 6 odst. 2
  této vyhlášky,

  (4) přehlížitel provede závěrečné vyhodnocení, zda je porost uznán nebo
  neuznán,

  (5) v případě neuznání odešle vyplněný a podepsaný originál záznamu o
  provedení přehlídky neprodleně do Ústavu, který vydá rozhodnutí o
  neuznání,

  (6) je-li porost uznán, vydá uznávací list a zašle Ústavu originály
  záznamu o provedení přehlídky a kopie vydaných Uznávacích listů.

  Postup práce při vydávání uznávacího listu

  Uznávací list

  (1) může vydat pověřená osoba pouze za předpokladu, že

  a) porost byl přehlížen v souladu se zákonem a prováděcím předpisem a

  b) porost má vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem,

  (3) musí být vydán na schváleném formuláři a pověřená osoba provedla
  před vydáním kontrolu všech podkladů,

  (4) musí být zpracován na počítači, opatřen razítkem a podpisem
  pověřené osoby.

  (5) musí být číslován stejným způsobem jako v Ústavu, tj. číslo
  regionu, kde má sídlo pověřená osoba - registrační/evidenční číslo
  dodavatele - číslo porostu / U / rok uznávacího řízení.

  Originál Uznávacího listu obdrží dodavatel, kopii zašle pověřená osoba
  do Ústavu k založení, evidenci a případné kontrole věcné správnosti.

  Doklady na množitelské porosty, které nemají vlastnosti stanovené
  zákonem a prováděcím předpisem, vydává pouze Ústav. V takovém případě
  předá pověřená osoba veškeré podklady místně příslušnému oddělení osiva
  a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.

  Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a
  vydávání dokladů na množitelské porosty

  Vzor úředního razítka pověřené osoby:


    +--------------+----------------+
    | Pověřená  |        |
    |       |        |
    | PPP     |   RR-XX   |
    |       |        |
    | osoba    |        |
    +--------------+----------------+  kde

  PPP  -  pořadové číslo pověřené osoby v seznamu vzorkovatelů a
  přehližitelů, který vede Ústav

  RR - číslo regionu působnosti pověřené osoby, popř. číslo regionu
  jejího sídla,

  XX - pořadové číslo pověření v rámci jednoho regionu a žadatele

  Příloha 18

  Podrobnosti provádění odběru vzorků pověřenými osobami, včetně způsobu
  provádění úředního dozoru a následné kontroly

  I. Pověření

  Osoby - vzorkovatelé

  Odběr vzorků osiv mohou provádět pouze úřední vzorkovatelé, obeznámení
  se správným technologickým postupem vzorkování v souladu se zákonem a s
  prováděcím právním předpisem, kterým se stanoví požadavky na odběr
  vzorků  a  dalšími  platnými  právními  předpisy souvisejícími s
  problematikou vzorkování osiva.

  Podání žádosti o pověření ke vzorkování

  Uchazeč o pověření ke vzorkování podá žádost vyplněnou na formuláři
  uvedeném v této příloze a předloží úředně ověřený doklad o splnění
  kvalifikačních předpokladů podle § 17 odst. 8 zákona. V žádosti uchazeč
  uvede i popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti.

  Proškolení a pověření vzorkovatelů

  Zaškolení uchazečů o pověření

  Zaškolování pro odběr vzorků probíhá podle plánu zaškolování, který
  stanoví Ústav. Doba zaškolování je minimálně 1 měsíc a v průběhu
  zaškolování je možné ji prodloužit. Zaškolování je ukončeno teoretickým
  testem a vyhodnocením srovnávacích zkoušek odběrů novým vzorkovatelem a
  kontrolních odběrů vzorků Ústavem. Pokud nový vzorkovatel uspěje v
  teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.

  Plán zaškolení:

  Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:

  1. Část teoretická: dokonalé seznámení nového vzorkovatele s platnými
  právními předpisy:

  a) se zákonem a prováděcími předpisy,

  b) Věstník MZe - Zkoušení osiva a sadby.

  2. Část praktická: praktický postup při odběru vzorku:

  a) kontrola všech předepsaných dokladů,

  b) vlastní vzorkování - četnost odběru dílčích vzorků, způsob odběru,
  kontrola homogenity, kontrola adjustace atd.,

  c) příprava laboratorního vzorku,

  d) uzavření a označení vzorkovnice, označení průvodního dokladu.

  3. Složení zkoušky teoretické i praktické.

  4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo
  zaškolování vedl.

  Udělení pověření:

  Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů udělí
  Ústav pověření k odběr vzorků pro účely zkoušení a uznávání osiva a
  současně stanoví i výši následné kontroly. S dokladem o pověření je
  rovněž v rámci uznávacího řízení přiděleno razítko a průkaz pověřené
  osoby.

  Další proškolování a spolupráce s pověřenými osobami

  Další proškolování probíhá obvykle 1x ročně v trvání 1-3 dnů a
  jedenkrát za dva roky je vždy zakončeno praktickými nebo vědomostními
  testy. S jejich vyhodnocením jsou vzorkovatelé seznámeni. V případě
  neúspěšného vykonání testu je vzorkovatel Ústavem opětovně proškolen
  teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3
  měsíců. Po tuto dobu je pověření pozastaveno a odňat doklad a razítko.
  Po úspěšném vykonání testu je povolení obnoveno. Při opětovném špatném
  výsledku testu je vyškrtnut ze seznamu pověřených vzorkovatelů.

  Kromě výše uvedeného pravidelného školení pověřených vzorkovatelů se
  mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu.

  II. Úřední dozor a následná kontrola

  Úřední dozor - ruční vzorkování

  Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných
  Ústavem v celém procesu vzorkování, tj. kontrola dodržování správného
  postupu vzorkování.

  Každý vzorkovatel pověřený k odebírání vzorků osiva bude kontrolován
  alespoň jedenkrát ročně při rozsahu odebíraných vzorků do 20 ks, nebo
  alespoň dvakrát ročně při rozsahu větším. Všechny kontrolní vzorky
  budou odebírány namátkově a bez ohlášení z partie, která již byla
  vzorkována. Vzorkovatel nesmí vědět, ze které partie bude kontrolní
  vzorek odebírán. Kontrolní vzorky budou zaslány do určené laboratoře
  osiv a sadby Ústavu, kde se prověří čistota osiva, klíčivost a příměs
  semen jiných rostlinných druhů. Současně se vybere a odešle vzorek
  odebraný pověřenou osobou pro účely následné kontroly.Vzorky budou
  zkoušeny v souladu s metodikou zkoušení osiva a sadby. Oba vzorky z
  téže partie musí v laboratoři analyzovat stejná osoba. U zkoušky
  klíčivosti je třeba, aby oba vzorky byly zkoušeny ve stejnou dobu, na
  stejném klíčidle a byly zajištěny stejné zkušební podmínky. Vedoucí
  laboratoře nebo jím pověřený referent vyhodnotí rozdíl mezi zjištěnými
  výsledky (pro kontrolu porovná s výsledky vzorku pro uznávací řízení,
  které provedla pověřená laboratoř) a porovná s tabulkami přípustných
  odchylek v metodice zkoušení osiva a sadby:

  u čistoty osiva: tab. 3.2 str. Věstníku MZe - Zkoušení osiva a sadby

  u příměsi SJRD: tab. 4.2 str. Věstníku MZe - Zkoušení osiva a sadby

  u klíčivosti: tab. 5.3. str. Věstníku MZe - Zkoušení osiva a sadby

  Leží-li výsledky kontrolních rozborů mimo interval shodnosti, provede
  se opakování zkoušek v laboratoři z nově připraveného zkušebního vzorku
  a vzorky budou hodnoceny dvěma analytiky:

  1. analytikem, který prováděl původní rozbory,

  2. dalším analytikem ZL osiv a sadby Praha.

  Jsou-li výsledky obou zkoušek opět mimo toleranci, je vyloučena chyba v
  laboratoři. V tomto případě se zvýší dohled nad oběma vzorkovateli, a
  to přímo vedoucím oddělení příslušného regionálního oddělení osiva a
  sadby Ústavu nebo vedoucím oddělení terénní kontroly odboru osiva a
  sadby Ústavu po dobu nejméně jednoho měsíce. Pokud se prokáže tímto
  postupem chyba vzorkovatele, je mu odebráno pověření s následným
  vyškrtnutím ze seznamu vzorkovatelů.

  O provedených kontrolních odběrech a výsledcích laboratorních zkoušek
  jsou vedeny záznamy a jsou podkladem pro další období pověření a ke
  stanovení  procenta  kontroly.  Záznamy  o výsledcích kontrolního
  vzorkování musí být archivovány minimálně 6 let.

  Úřední dozor - automatické vzorkovadlo

  Úřední dozor se v případě automatického vzorkovadla, kromě kontroly
  dokladů a partie osiva, zaměřuje na správnost jeho funkčnosti a na
  způsob přípravy laboratorního vzorku.

  Následná kontrola

  (1) ruční vzorkování

  k následné kontrole ve vegetační zkoušce jsou odebrány vzorky uložené
  pro tento účel u dodavatele v uzamčené místnosti. Následná kontrola
  činí minimálně 5% a její výši stanoví každoročně Ústav na základě
  hodnocení výsledku úředního dozoru a následné kontroly z předchozího
  sklizňového roku.

  (2) automatické vzorkovadlo

  k následné kontrole formou vegetační zkoušky se vzorky z automatického
  vzorkovadla při jeho správném nastavení nezasílají. Lze tak učinit
  pouze v případě, že je při úředním dozoru zjištěna závada a je důvodné
  podezření, že mohlo dojít ke vzniku nežádoucí příměsi jiného druhu nebo
  odrůdy. Aby byla vyloučena kontaminace partie, provede Ústav kontrolní
  vzorkování z dané partie i ručně. Oba vzorky jsou pak podrobeny
  následné kontrole, přičemž je možné podle povahy příměsi použít i
  laboratorní stanovení.

  III. Odejmutí pověření

  Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu odběru vzorků,
  upozorní příslušného vzorkovatele na odchylky od správné metodiky a o
  zjištění vyhotoví zápis. Vzorkovatel je povinen podstoupit zvýšený
  úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k
  poškození odběratele osiva nebo dodavatele je mu odebráno pověření a je
  vyškrtnut ze seznamu úředních vzorkovatelů.

  Za chyby v technologickém postupu se považuje:

  a) nedodržení předepsané četnosti vzorkování,

  b) hmotnost laboratorního vzorku není v souladu s prováděcí právním
  předpisem,

  c) nedostatky nalezené během kontroly vzorkování, které způsobují výše
  zmíněné body,

  d) chyba při kontrole dokladů o partii osiva,

  e) nedůsledná kontrola uzavření obalů a označení všech obalů v partii,

  f) nedostatečná kontrola automatického vzorkovadla, tj. zaplombování
  vzorkovadla a všech cest mezi vzorkovadlem a odběrnými nádobami,

  g) chyba při dělení vzorku, tj. při přípravě laboratorního vzorku,

  h) špatné uzavření (zaplombování) laboratorního vzorku nebo

  i) jakákoliv jiná nepřípustná manipulace se vzorkem.

  Vzorkovatel, kterému bylo odebráno pověření ke vzorkování, musí vrátit
  průkaz, razítko a adjustační materiál.

  O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku a musí
  absolvovat nové proškolení (dle postupu zaškolení nových vzorkovatelů)
  a úspěšně složit test. Dále je provedeno 20 kontrolních odběrů současně
  vzorkovatelem Ústavu a vzorky jsou zkoušeny v laboratoři osiv a sadby
  Praha.

  IV. Vzorkování - pracovní postup

  1. Zařízení a pomůcky

  Dodavatel je povinen zajistit pomůcky ke vzorkování v souladu se
  zákonem a s prováděcím právním předpisem.

  Úřední vzorkovatel musí být dále vybaven:

  a) úředními plombami - úředními samolepícími přelepkami

  b) samolepkami „Vzorkováno pověřenou osobou“ pro zacelení otvorů po
  odběru osiva, příp. pro podlepení dna papírové vzorkovnice

  Tyto adjustační pomůcky získá pověřený vzorkovatel prostřednictvím
  Ústavu za úplatu.

  Povinnosti Úředního vzorkovatele s ohledem na úřední plomby

  a) zajistit účinnou ochranu převzatých plomb,

  b) vést evidenci o přijatých a vydaných plombách.

  2. Dodavatel je povinen ke vzorkování předložit

  a) uznávací list ( příp. rozhodnutí) o uznání porostu,

  b) vzorkovnici s vypsanými veškerými požadovanými charakteristikami
  osiva,

  c) výrobní a skladovou evidenci,

  d) evidenci návěsek

  3. Technologický postup

  1) kontrola žádosti a dalších dokladů,

  2) kontrola označení partie partiovým štítkem,

  3) kontrola všech obalů v partii

  - návěsky - správnost, úplnost a čitelnost údajů,

  - plomby - přítomnost plomby a správnost použití,

  - stav obalů - uzavření, celistvost a nepoškozenost
  ,

  4) vlastní vzorkování,

  5) příprava vzorků - laboratorního, kontrolního, rezervního a případně
  dalšího vzorku (VZ, dodávkový vzorek).

  Úřední vzorkovatel kontroluje shodnost údajů na žádosti o uznání osiva
  s údaji ve výrobní evidenci a na vzorkovnici. Identitu dat potvrdí na
  žádosti  a na vzorkovnici svým podpisem, identifikačním razítkem
  vzorkovatele a datem vzorkování. Zároveň zaznamená odběr vzorků do
  knihy partií.

  Úřední vzorkovatel odebere vzorky

  a)  laboratorní, určený pro semenářskou laboratoř, která provede
  potřebné zkoušky,

  b) rezervní,

  c) kontrolní, určený pro systém následné kontroly a

  d) další úřední vzorek - ke zjištění kyseliny erukové a glukosinolátů,
  na vegetační zkoušku apod., popř. tzv. dodávkový vzorek.

  S ohledem na požadavek homogenity partie musí být osivo před konečným
  uzavřením  do  obalů dostatečně promícháno. Při jakékoliv známce
  heterogenity (osivo v obalech se liší např. velikostí, barvou, obsahem
  nečistot, příměsí, apod.) se vzorek k uznávacímu řízení neodebere. V
  takovém případě se odeberou vzorky a provede zkouška heterogenity.

  4. Zasílání vzorků a uložení vzorků kontrolních

  Vzorky zasílá nebo doručí do laboratoře vzorkovatel osobně.

  Kontrolní vzorky určené pro následnou kontrolu Ústavu se ukládají

  a) ve smluvních laboratořích v prostorách k tomu určených s přístupem
  pouze pro vzorkovatele Ústavu nebo

  b) v případě nezávislých vzorkovatelů na místně příslušném regionálním
  oddělení osiva a sadby Ústavu.

  Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a
  vydávání dokladů na množitelské porosty podle § 17 odst. 3 zákona


  Vzor úředního razítka pověřené osoby:


    +--------------+----------------+
    | Pověřená  |        |
    |       |        |
    | PPP     |   RR-XX   |
    |       |        |
    | osoba    |        |
    +--------------+----------------+  kde

  PPP  -  pořadové číslo pověřené osoby v seznamu vzorkovatelů a
  přehližitelů, který vede Ústav

  RR - číslo regionu působnosti pověřené osoby, popř. číslo regionu
  jejího sídla,

  XX - pořadové číslo pověření v rámci jednoho regionu a žadatele

  Příloha 19

  Podrobnosti laboratorního zkoušení pověřenými osobami

  I. Pověření

  Osoby

  Laboratorní zkoušení osiva mohou vykonávat pouze osoby, které mají
  dostatečnou praxi v oboru a zkoušky provádějí za účelem zajištění
  plynulého laboratorního provozu. Pro udělení pověření platí

  1. Vedoucí laboratoře a zástupce prokáží odbornou způsobilost a délku
  nezbytné praxe která činí u osob

  a) s vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském, magisterském
  nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo se
  zaměřením na biologii nebo s úplným středním odborným, popřípadě vyšším
  odborným vzděláním v oborech zemědělství minimálně dva roky praxe v
  oboru, nebo

  b) s minimálně středoškolským vzděláním i jiného zaměření minimálně tři
  roky praxe v oboru.

  2. Dodržení zásady „nikdo nekontroluje sám sebe“, tj. musí být splněna
  podmínka zastupitelnosti.

  3. Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce nesmí být nijak finančně
  zainteresováni  na výrobě, zpracování a distribuci osiv, ani na
  výsledcích a počtu prováděných zkoušek. Tato skutečnost musí být
  doložena Čestným prohlášením.

  4. Laboratoř se dva roky úspěšně účastnila souběžných ověřovacích
  laboratorních zkoušek a kruhových testů organizovaných Ústavem.

  Podání žádosti o pověření

  Žadatel o uzavření smlouvy k provádění dílčích úkonů při uznávacím
  řízení požádá Ústav, odbor osiv a sadby písemně, a to v rámci
  kalendářního roku do 30.4. nebo do 30.10. Součástí žádosti bude:

  a) seznam technického vybavení laboratoře nutného k zajištění zkoušek,
  které jsou předmětem uzavření smlouvy. U sít, teploměrů a vah budou
  předloženy kopie protokolů o ověření Českým metrologickým institutem,
  příp. kalibračních listů vydaných akreditovanou kalibrační laboratoří,
  originál bude předložen při auditu na místě; kopie dokladu o vzdělání,
  přičemž originál bude předložen při auditu na místě;

  b) prokázání odborné způsobilosti předložením úředně ověřené kopie
  dokladu o vzdělání;

  c)  prohlášení  o  délce odborné praxe a prohlášení o finanční
  nezainteresovanosti na výrobě, zpracování a distribuci osiv;

  d) doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku,
  je-li v něm zapsán, ne starší než 6 měsíců.

  Proces pověřování a proškolení

  Ústav ověří

  a) úplnost podané žádosti a přiložených dokladů;

  b) do 1 měsíce od podání žádosti splnění všech předepsaných kritérií
  formou „Auditu na místě“;

  c) že probíhaly souběžné ověřovací laboratorní zkoušky minimálně 2 roky
  před podáním žádosti a že výsledky laboratoře žadatele dosahují alespoň
  95% shodnosti s výsledky laboratoře osiv Ústavu;

  d) účast laboratoře žadatele v kruhových testech organizovaných Ústavem
  a jejich vyhodnocení.

  Proškolení:

  Úvodní proškolení všech osob uvedených v části I. zajistí Ústav a
  probíhá podle plánu zaškolování. Zaškolování je ukončeno teoretickým
  testem a vyhodnocením srovnávacích zkoušek. Testy jsou organizovány
  vždy ve 2 termínech (v závislosti na doručení žádosti): květen/červen
  nebo listopad/ prosinec.

  Plán zaškolení:

  Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:

  1. Část teoretická: dokonalé seznámení s platnými právními předpisy:

  a) se zákonem a prováděcími předpisy,

  b) Věstník MZe - Zkoušení osiva a sadby.

  2. Část praktická: praktický postup při laboratorním zkoušení:

  a) příjem a příprava laboratorního vzorku,

  b) zkouška vlhkosti,

  c) zkoušky čistoty, semen jiných rostlinných druhů (dále jen „jiných
  druhů“), hmotnosti tisíce semen,

  d) zkouška klíčivosti,

  e) další zkoušky v závislosti na povaze pověření,

  f) uložení a archivace vzorků,

  g) kontrola podkladů pro vydání Uznávacího listu,

  h) vlastní vyplnění a tisk Uznávacího listu,

  i) kontrola správnosti Uznávacího listu,

  j) podpis a příprava k odeslání Uznávacího listu.

  3. Složení zkoušky teoretické i praktické.

  4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo
  zaškolování vedl.

  Udělení pověření:

  Po vyhodnocení a splnění všech podmínek bude rozhodnuto o udělení
  pověření. Procento následné kontroly stanoví Ústav každoročně pro
  jednotlivé pověřené laboratoře v závislosti na shodnosti s výsledky
  Zkušební laboratoře osiva a sadby v Praze. Součástí kontrolní činnosti
  je i úřední dozor, v rámci kterého mohou být rovněž odebrány vzorky ke
  kontrole.

  Další proškolování a spolupráce s pověřenými osobami

  Školení  probíhá  pravidelně 1x za 2 roky a vždy je zakončeno
  vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všechny pověřené osoby
  seznámeny. V případě neúspěšného vykonání testu je dotčená osoba
  Ústavem opětovně proškolena teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat
  test, a to nejpozději do 3 měsíců. Pověření je pozastaveno, jedná-li se
  o  vedoucího laboratoře. Po úspěšném vykonání testu je povolení
  obnoveno.

  Kromě  výše  uvedeného pravidelného školení se mohou jednotlivci
  zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu po předběžné dohodě
  .

  II. Úřední dozor a následná kontrola

  Úřední dozor

  Úředním dozorem se rozumí soubor všech opatření prováděných Ústavem v
  celém procesu uznávání osiva. Úřední dozor provádí Ústav a lze jej
  rozdělit do následujících oblastí:

  1. Kontrola kvality prováděných rozborů

  Zkoušky provádějí laboratoř pověřená i zkušební laboratoř osiva a sadby
  v Praze a vedoucí této laboratoře průběžně vyhodnocuje shodnost zkoušek
  obou vzorků a výsledky zaznamenává. K porovnání výsledků se používají
  hodnoty uvedené v kap. 15 Metodiky zkoušení osiv a sadby. Součástí
  kontroly je rovněž úplnost a správnost vyhodnocení rozborů pověřenou
  laboratoří a správnost vyplňování rozborové karty.

  2. Kontrola vyhodnocení karet

  Zkoušky provádí pouze pověřená laboratoř a vedoucí Zkušební laboratoře
  osiva a sadby kontroluje správnost vyhodnocení všech zkoušek, úplnost
  záznamů,  výsledné  hodnocení zkoušeného vzorku. V návaznosti na
  rozborové karty jsou Ústavem kontrolovány vydané uznávací listy a
  výsledky zaznamenávají. V případě chybného hodnocení rozhodne o novém
  provedení rozboru laboratoří Ústavu.

  3. Kontrola pověřené laboratoře na místě

  a) Pravidelnou kontrolu provádí vedoucí Zkušební laboratoře osiva a
  sadby ve spolupráci s vedoucím oddělení a semenářským inspektorem
  alespoň jedenkrát ročně po dohodě s vedoucím pověřené laboratoře. Pokud
  je uděleno subjektu i další pověření, mohou se kontroly zúčastnit i
  další osoby zodpovědné za udělené pověření.

  b) Účelová kontrola se provede okamžitě tehdy, pokud jsou zjištěny
  opakované rozdíly ve výsledcích zkoušek nebo vyhodnocování rozborů, aby
  se zjistily a odstranily příčiny nedostatků.

  c) Z kontrol laboratoře jsou vyhotovovány zápisy. Jeden originál
  zůstává laboratoři a druhý je uložen na odboru osiv a sadby v Praze v
  dokumentaci pověřené laboratoře.

  Předmět pravidelné kontroly pověřené laboratoře na místě.

  Kontrolu provádí Ústav. Předmětem kontroly je:

  * kontrola laboratoře

  - kontrola vedení evidence - doporučený formulář pro vedení evidence je
  uveden v příloze č. 9. Evidence vzorků zkoušených v rámci pověření bude
  vedená samostatně.

  - Kontrola vlastního zkoušení

  a) kontrola dodržování metodických postupů, tj. dodržování předepsané
  navážky pro rozbor základního a zkušebního vzorku,

  b) volba vhodné metody pro stanovení klíčivosti a dodržování předepsané
  teploty při zkoušce klíčivosti,

  c) správná příprava základního a zkušebního vzorku,

  d) správný postup při zkoušce vlhkosti,

  - kontrola používání ověřeného metrologického vybavení:

  síta - doba kalibrace 2 roky

  váhy - doba ověření nebo kalibrace 2 roky

  teploměry - rtuťové - doba kalibrace 3 roky

  teploměry - elektronické - doba kalibrace 2 roky

  - kontrola uložení vzorků v samostatně uzamčené místnosti (nebo skříni
  apod.) včetně podmínek skladování a kontroly uložení klíčů (1 ks
  vedoucí regionální laboratoře Ústavu, 1 ks semenářský inspektor Ústavu,
  1 ks v pověřené laboratoři v zalepené obálce opatřené razítkem
  semenářského inspektora Ústavu),

  - kontrola jednotného postupu v počtu nasazovaných semen pro zkoušku
  klíčivosti, kde u všech druhů osiv bude nasazováno 400 semen;

  * kontrola provozu čistící stanice

  - kontrola automatického vzorkovadla,

  - kontrola uložení partií osiv, uzavření a označení obalů,

  - kontrola průvodních dokladů od příjmu osiva po vyskladnění.

  Roční vyhodnocení práce pověřené laboratoře

  Výsledkem  vyhodnocení dokladů o shodnosti rozborů prováděných v
  pověřené laboratoři a v laboratoři Ústavu, kruhových testů a výsledků
  kontrol pověřené laboratoře na místě je závěrečná zpráva o práci
  pověřené laboratoře, která je základem pro stanovení výše následné
  kontroly pro další období
  .

  Následná kontrola

  Následná  kontrola  pověřených laboratoří je prováděná ze vzorků
  označených  „ÚKZÚZ“,  odebraných  jak  úředním,  tak i pověřeným
  vzorkovatelem, a to:

  a) při následné kontrole z uložených vzorků,

  b) Ústav zkouší a hodnotí ty vlastnosti osiva, které pro daný druh
  stanovuje prováděcí právní předpis a které jsou podmínkou uznání s
  výjimkou stanovení vlhkosti osiva.

  c) Uložení vzorků v pověřené laboratoři:

  - Vzorky pro zkušební laboratoř osiv a sadby označené „ÚKZÚZ“ a „R“
  budou uloženy odděleně od ostatních vzorků v uzamčené místnosti v
  prostorách náležejících pověřené laboratoři. Klíč od této místnosti
  bude mít vzorkovatel, druhý vedoucí zkušební laboratoře osiv a sadby
  Ústavu a třetí bude zapečetěn vzorkovatelem Ústavu a bude uložen na
  místě u vedoucího pověřené laboratoře.

  - V případě, že pověřená laboratoř nedisponuje samostatnou místností,
  kterou může pro účely vzorků použít, je možné vzorky ukládat v
  uzamykatelných skříních, bednách apod.

  - Vzorky musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení vlivem
  špatných skladovacích podmínek (teplo, vlhko, škůdci).

  - Vzorky označené „ÚKZÚZ“, určené pro následnou kontrolu, budou
  ukládány bez vzorku pro zkoušku vlhkosti!

  - Následná kontrola se provádí dle níže uvedených zásad:

  1. Posouzení klíčivosti:

  po provedení zkoušek klíčivosti a jejich vyhodnocení se zkoušky, které
  jsou mimo povolenou toleranci provedou znovu,k a to v laboratoři Ústavu
  i v pověřené laboratoři takto:

  a) vedoucí zkušební laboratoře osiv a sadby Ústavu oznámí v době
  provádění následné kontroly vedoucímu pověřené laboratoře, které partie
  je třeba zopakovat v obou laboratořích současně a také termín nasazení
  na zkoušku,

  b) pověřená laboratoř nasadí ve stejnou dobu tentýž vzorek opakovaně na
  klíčivost a výsledek zašle do zkušební laboratoře osiv a sadby Ústavu,

  c) následná kontrola bude vyhodnocována na základě opakované zkoušky
  prováděné v obou laboratořích ve stejném termínu, a to z důvodu zvýšení
  objektivity hodnocení

  2. Posouzení čistoty:

  vyhodnocení tolerancí stanovených Metodikou zkoušení osiva a sadby pro
  čistotu a počet semen jiných rostlinných druhů se provede z původního
  výsledku zkoušky čistoty stanovené pověřenou laboratoří a výsledku
  stanovení Ústavu ze vzorku pro následnou kontrolu.

  3. Posouzení vlhkosti:

  v rámci následné kontroly se nehodnotí

  Vzorky se archivují do ukončení následujícího vegetačního období. U
  víceletých druhů do ukončení nejbližšího vegetačního období, kdy lze
  posoudit pravost druhu a odrůdy.

  III. Odejmutí pověření

  Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu laboratorního
  zkoušení osiva a následného výsledku, upozorní příslušného vedoucího
  laboratoře na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis.
  Laboratoř je povinna podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě
  opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození dodavatele, je
  mu odebráno pověření.

  Za chyby v technologickém postupu se považuje:

  a) neprovedené nebo neúplně či špatně provedené laboratorní zkoušení,

  b) opakovaně špatně nebo neúplně provedené závěrečné hodnocení partie
  osiva,

  c) opakované nedodržení podmínek laboratorního zkoušení,

  d) nevydání uznávacího listu,

  e) nezaslání podkladů Ústavu k vydání rozhodnutí o neuznání.

  IV. Práce v pověřené laboratoři

  a) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce podléhají na úseku
  laboratorní  kontroly  osiv  metodickému  řízení vedoucí zkušební
  laboratoře osiv a sadby Ústavu.

  b) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce musí absolvovat před
  udělením pověření a dále každý druhý rok odborné školení prováděné
  Ústavem. Podmínkou je úspěšné zakončení závěrečným testem (zkouškou).

  c) Laboratoř se při zkoušení osiv v rámci pověření řídí platnou
  legislativou, metodikou zkoušení a pokyny Ústavu.

  1. Vzorkování

  Vzorky  odebírá úřední vzorkovatel Ústavu nebo příp. i pověřený
  vzorkovatel, který z každé vzorkované partie připraví 3 vzorky:

  1. pro pověřenou laboratoř včetně vzorku na vlhkost. Ke vzorku bude
  přiložena vyplněná kopie žádosti o uznání osiva, podepsaná dodavatelem
  a vzorkovatelem. Originál žádosti musí být neprodleně zaslán Ústavu.

  2. pro Ústav s označením „ÚKZÚZ“

  3. rezervní vzorek označený „R“

  Vzorek pro Ústav a rezervní budou uloženy v uzamčené místnosti v
  prostorách náležejících pověřené laboratoři.

  Uložení vzorků v případě, že pověřená laboratoř je lokalizována mimo
  prostory, kde probíhá vzorkování:

  Bude-li odebraný vzorek zkoušen jinou pověřenou laboratoří, pak:

  a)  vzorek  pro  pověřenou  laboratoř bude odeslán pod dohledem
  vzorkovatele.

  b) Vzorky odebere vzorkovatel Ústavu nebo pověřený vzorkovatel. Jsou-li
  vzorky odebrané pověřeným vzorkovatelem, pak vzorky označené „ÚKZÚZ“ a
  „R“ budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách čistící stanice.
  Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý vedoucí zkušební
  laboratoře osiva a sadby Ústavu a třetí bude zapečetěn vzorkovatelem
  Ústavu a bude uložen u vedoucího čistící stanice.

  Po vzorkování bude postup následující:

  a) pověřená laboratoř zahájí laboratorní zkoušky ze vzorku odebraného
  pověřeným vzorkovatelem (pokud není pověřený vzorkovatel, pak ze vzorku
  odebraného vzorkovatelem úředním),

  b) Originály žádosti budou bezprostředně odeslány na pracoviště odboru
  osiv a sadby Ústavu. Kopie žádostí budou uloženy v laboratoři.

  c) Do zkušební laboratoře osiv a sadby Ústavu budou odesílány vzorky
  pro následnou kontrolu dle pokynů stanovených každoročně pro jednotlivé
  laboratoře.

  2. Vedení evidence v pověřené laboratoři

  Pověřená laboratoř povede evidenci zkoušených vzorků na předepsaném
  tiskopise. Veškeré údaje v této evidenci a na rozborové kartě budou
  zaznamenány strojem, počítačem nebo propisovací tužkou. Chybné údaje se
  opraví jedním škrtnutím tak, aby byl původní údaj čitelný. Nový záznam
  se zapíše vedle původního a opravovatel se podepíše.

  Upozornění:

  Nepřípustné je -

  přeškrtání více čarami

  přelepení štítkem

  zatření opravným lakem

  gumování záznamu

  zapsání výsledků zkoušek obyčejnou tužkou.

  Vzorky budou číslovány pro každou novou sezónu od prvního čísla číselné
  řady přidělené pověřené laboratoři.

  3. Laboratorní zkoušení a vyhodnocení vzorku

  U zkoušených vzorků budou provedeny všechny zkoušky, jejichž hodnoty
  jsou limitovány prováděcím právním předpisem. Zkoušky budou prováděny v
  souladu s Metodikou zkoušení osiva a sadby, navážky pro stanovení
  čistoty a semen jiných rostlinných druhů jsou uvedeny v kap. 2 Metodiky
  zkoušení osiva a sadby.

  Vedoucí  laboratoře  provede  po  ukončení všech zkoušek celkové
  vyhodnocení, výsledek zapíše na rozborovou kartu a opatří svým podpisem
  s uvedením data ukončení zkoušek. Uzavřenou kartu opatří razítkem
  laboratoře. V případě pověřené laboratoře, která nebude vydávat rovněž
  uznávací listy odešle neprodleně originál karty k rukám vedoucí
  zkušební laboratoře osiva a sadby Ústavu a kopii založí. Pověřená
  laboratoř, která bude vydávat rovněž uznávací listy originál karty,
  který je podkladem pro vystavení uznávacího listu, založí s kopií
  Uznávacího listu. Originály rozborové karty a kopie Uznávacího listu se
  archivují po dobu 10 let. Kopii každého Uznávacího listu zašle vedoucí
  pověřené laboratoře neprodleně do Ústavu k evidenci.

  4. Přezkoušení vzorku ve zkušební laboratoři osiv a sadby Ústavu

  V odůvodněných případech (např. porucha zkušebního zařízení) zašle
  vedoucí pověřené laboratoře vzorky k rozborům do zkušební laboratoř
  osiv a sadby Ústavu.

  Vedoucí zkušební laboratoře osiv a sadby Ústavu je oprávněna rozhodnout
  o přezkoušení vzorku (pokud nebyl rozbor prováděn souběžně). V případě,
  že výsledky mezi laboratořemi vykazují rozdíly mimo povolené tolerance
  dle kapitoly 15 Metodiky zkoušení, provede se po dohodě s vedoucím
  regionálního oddělení a žadatelem rozbor rezervního vzorku.

  Uvedení osiva do oběhu s kvalitativními parametry, přesahujícími
  hodnoty povolené tolerance, by mělo za následek odebrání pověření s
  dalšími dopady.

  5. Vydávání dokladů na osivo

  (1) Uznávací list může pověřená osoba vydat pouze za předpokladu, že

  a) osivo má vlastnosti stanovené zákonem a platnou vyhláškou,

  b) vzorek byl odebrán v souladu s vyhláškou o vzorkování,

  c) zkoušení proběhlo dle platných metod.

  (2) Uznávací list bude vydáván na formuláři zveřejněném a schváleném
  Ústavem,

  (3) Uznávací listy budou vyplněny na počítači, každý bude opatřen
  razítkem a podpisem pověřené osoby,

  (4) Uznávací listy budou číslovány stejným způsobem jako v Ústavu, tj.
  číslo regionu, kde má laboratoř sídlo - číslo rozboru dle přidělené
  číselné řady / U/ rok zpracování,

  (5) Doklady na osivo, které nemá vlastnosti stanovené zákonem a
  prováděcím předpisem, vydává vždy pouze Ústav. V takovém případě předá
  pověřená osoba veškeré podklady místně příslušnému oddělení osiv a
  sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.

  6. Vlastní postup práce při zkoušení vzorků v pověřené laboratoři

  Postup práce dodavatele

  a) vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede úřední zkoušky,

  b) požadavek na vzorkování - dodavatel požádá úředního nebo pověřeného
  vzorkovatele o provedení vzorkování,

  c) spolupráce při vzorkování, předložení potřebných dokladů a evidence.

  Postup práce vzorkovatele

  a) vzorkovatel provede vzorkování v souladu s prováděcím právním
  předpisem,

  b) zajistí odeslání nebo doručení vzorků a žádostí takto:

  - originál žádosti vždy eviduje Ústav s ohledem na správní řízení,

  - kopii žádosti s laboratorním vzorkem zašle do pověřené laboratoře,

  - kontrolní vzorky se ukládají buď v pověřené laboratoři sem. firmy
  nebo na místně příslušném oddělení osiv a sadby v případě laboratoře
  tzv. „nezávislé“.

  Postup práce Ústavu

  a) Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost
  a provede počítačovou kontrolu údajů oproti Uznávacímu listu na
  množitelský porost,

  b) pokud jsou shledány závady, Ústav neprodleně informuje příslušnou
  laboratoř a do vyřešení nesrovnalostí pozastaví vydání Uznávacího
  listu,

  c) pokud nejsou závady shledány, žádost se založí a laboratoř může
  vydat Uznávací list, Ústav eviduje a zakládá kopie Uznávacích listů
  vydaných pověřenými osobami.

  Postup práce osoby pověřené k vydávání Uznávacích listů

  a) pověřená osoba před vydáním Uznávacího listu provede kontrolu všech
  podkladů, tj. žádosti, rozborové karty a zda nemá informaci z Ústavu o
  pozastavení vydání Uznávacího listu,

  b) pokud jsou výsledky vyhovující, vydá pověřená osoba Uznávací list,
  opatří ho podpisem a razítkem,

  c) originál Uznávacího listu obdrží dodavatel, kopii zašle na místně
  příslušné regionální oddělení k založení a evidenci, druhou kopii
  založí ve své evidenci.

  7. Vstup cizích osob do laboratoře a zachování obchodního tajemství

  Do prostor pověřené laboratoře smí vstoupit cizí osoba pouze v
  doprovodu vedoucího laboratoře nebo jeho zástupce. Zkoušky a jejich
  vyhodnocení musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít ke zneužití.
  Osoby pracující v laboratoři jsou povinny zachovávat mlčenlivost o
  výsledcích zkoušek před cizími osobami.

  Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo

  Příloha 20

  Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího
  materiálu a vzory návěsek

  1.

  Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Kategorie rozmnožovacího materiálu       Symbol     Barva návěsky
        nebo typ osiva
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 Rozmnožovací materiál 1. generace          SE 1     bílá s fialovým příčným
   předstupňů    2. generace          SE 2     pruhem po diagonále
            3. generace          SE 3     šíře 5 mm
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál (Elita)         E      bílá
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
   Certifikovaný   jediná generace        C      modrá
 rozmnožovací materiál 1. generace          C 1      modrá
            2. generace          C 2      červená ^1)
            3. generace          C 3      červená
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
  Standardní osivo                  S      tmavě žlutá
  Obchodní osivo                   O      hnědá
  Směsi osiv (druhové a odrůdové)                 zelená
  Osivo s neukončenou certifikací                 šedá
  Osivo úředně nezapsaných odrůd                  oranžová
  Šlechtitelský rozmnožovací materiál               fialová
  Certifikovaný rozmnožovací materiál               modrá se zeleným příčným
  sdružené odrůdy                         pruhem po diagonále
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
1) Pro sadbu brambor kategorie C 2 jsou používány modré
  návěsky jako pro C 1.

  2.

  Označování tříd sadby brambor
----------------------------------------- -----------------------------------
Kategorie rozmnožovacího materiálu       Symbol        Třída
----------------------------------------- -----------------------------------
Základní rozmnožovací materiál (Elita)     E           ES 1
                                   ES 2
                                   ES 3
----------------------------------------- -----------------------------------

  3.

  Vzory úředních návěsek pro:

  a) osivo,

  b) sadbu brambor,

  c) směsi osiv,

  d) osivo s neukončenou certifikací

  e) osivo úředně nezapsaných odrůd zemědělských druhů

  Pozn.: číslo návěsky může být se souhlasem Ústavu uvedeno v dolní levé
  části návěsky.

  a) vzor návěsky pro osivo

  b) vzor návěsky pro sadbu brambor

  c) vzor návěsky pro směs osiv

  d) vzor návěsky pro osivo s neukončenou certifikací

  f) vzor návěsky pro osivo úředně nezapsaných odrůd zemědělských druhů

  4.

  Vzory návěsek pro mezinárodní obchod - návěsek pro:

  a) ISTA certifikaci,

  b) OECD certifikaci.

  a) vzor návěsky pro ISTA certifikaci

  b) vzor návěsky pro OECD certifikaci

  5.

  Vzory ostatních návěsek - návěsek pro:

  a) standardní osivo

  b) osivo úředně nezapsaných odrůd zelenin

  c) zvláštní návěska pro osivo uváděné do oběhu podle § 8 zákona nebo
  podle § 2 odstavce 2 vyhlášky

  a) vzor návěsky pro standardní osivo:

  b) vzor návěsky pro osivo úředně nezapsaných odrůd zelenin

  c) vzor zvláštní návěsky pro osivo uváděné do oběhu podle § 8 zákona
  nebo podle § 2 odstavce 2 vyhlášky

  1) Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva
  pícnin na trh.

  Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva
  obilovin na trh.

  Směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice
  Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice
  Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění
  směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
  osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969
  o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29.
  září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 72/274/EHS ze dne 20. července 1972, kterou se mění
  směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
  osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969
  o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29.
  září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Rady 72/418/EHS ze dne 6. prosince 1972, kterou se mění
  směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
  osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969
  o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29.
  srpna 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  zemědělských rostlin.

  Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění
  směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
  osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969
  o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29.
  září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví
  zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.

  Směrnice Rady 75/444/EHS ze dne 26. června 1975, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o
  uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva
  olejnin a přadných rostlin na trh.

  Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje
  uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které
  bylo úředně certifikováno jako „základní osivo“ nebo „certifikované
  osivo“.

  Směrnice Rady 78/55/EHS ze dne 19. prosince 1977, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS,
  70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva
  obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin
  a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  druhů zemědělských rostlin.

  První směrnice Komise 78/386/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění
  přílohy směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  První směrnice Komise 78/387/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění
  přílohy směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 78/511/EHS ze dne 24. května 1978, kterou se mění
  směrnice 74/268/EHS, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt
  Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.

  Směrnice Rady 78/692/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS,
  69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva
  obilovin,  sadby  brambor,  révového  vegetativního  množitelského
  materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 78/1020/EHS ze dne 5. prosince 1978, kterou se mění
  směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin,
  osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.

  Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění
  směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění
  osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva
  zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 79/692/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění
  směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění
  osiva pícnin, osiva obilovin a osiva zeleniny na trh a o Společném
  katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Komise 80/754/EHS ze dne 17. července 1980, kterou se mění
  příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění na trh osiva pícnin.

  Směrnice Komise 81/126/EHS ze dne 16. února 1981, kterou se mění
  přílohy směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění
  osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh
  a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS.

  Směrnice Komise 82/287/EHS ze dne 13. dubna 1982, kterou se mění
  přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a
  osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a
  78/388/EHS.

  Směrnice Komise 85/38/EHS ze dne 14. prosince 1984, kterou se mění
  přílohy I a II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění
  osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na
  osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

  Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku
  přistoupení Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění
  osiva a sadby na trh.

  Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění
  směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění
  některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.

  Směrnice Komise 87/480/EHS ze dne 9. září 1987, kterou se mění směrnice
  Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a
  přadných rostlin na trh.

  Směrnice Rady 88/332/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění některé
  směrnice o uvádění osiva a sadby na trh, pokud jde o přijímání
  prováděcích pravidel k ustanovením o osivu a sadbě vyhovující méně
  přísným požadavkům.

  Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a
  70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby
  brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o
  Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Komise 88/506/EHS ze dne 13. září 1988, kterou se mění příloha
  II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 89/2/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se mění
  směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 89/14/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se určují
  skupiny odrůd mangoldu a červené řepy, na které odkazují požadavky na
  nejmenší povolené vzdálenosti porostu v příloze I směrnice Rady
  70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh.

  Směrnice Komise 89/100/EHS ze dne 20. ledna 1989, kterou se mění
  příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. června 1989, kterou se mění
  směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin,
  olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní
  osivo“ nebo „certifikované osivo“.

  Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění
  směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin,
  olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní
  osivo“ nebo „certifikované osivo“.

  Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění
  směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a
  rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.

  Směrnice Komise 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993, kterou se mění příloha
  II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd
  Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování
  těchto tříd.

  Směrnice Komise 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví
  tabulka požadavků na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo
  podle směrnice Rady 92/33/EHS.

  Směrnice Komise 93/62/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích
  opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich
  kontroly v rámci směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění na trh sadby a
  rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo.

  Směrnice Komise 95/6/ES ze dne 20. března 1995, kterou se mění přílohy
  I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 96/18/ES ze dne 19. března 1996, kterou se mění některé
  směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.

  Směrnice Rady 96/72/ES ze dne 18. listopadu 1996, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a
  70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby
  brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění
  směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS,
  70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva
  obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva
  zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských
  rostlin,  pokud  se  týká  konsolidace vnitřního trhu, geneticky
  modifikovaných rostlinných odrůd a genetických zdrojů rostlin.

  Směrnice Rady 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění, mimo
  jiné ve věci neúředních inspekcí, směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS,
  66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění
  osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin
  a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
  druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Komise 1999/8/ES ze dne 18. února 1999, kterou se mění
  směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 1999/54/ES ze dne 26. května 1999, kterou se mění
  směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví
  požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem na
  základě směrnice Rady 98/56/ES.

  Směrnice Rady 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice
  66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o
  uvádění osiva obilovin na trh.

  Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu
  odrůd druhů zemědělských rostlin.

  Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na
  trh.

  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva
  zeleniny na trh.

  Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor
  na trh.

  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin
  a přadných rostlin na trh.

  Směrnice Rady 2002/68/ES ze dne 19. července 2002, kterou se mění
  směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.

  Směrnice Komise 2003/45/ES ze dne 28. května 2003, kterou se mění
  směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na
  trh.

  Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění
  směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 66/402/EHS o uvádění
  osiva obilovin na trh, 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního
  množitelského materiálu na trh, 92/33/EHS o uvádění rozmnožovacího
  materiálu a sadby zeleniny s výjimkou osiva na trh, 92/34/EHS o uvádění
  rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k
  produkci ovoce na trh, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu
  okrasných rostlin na trh, 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh,
  2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o uvádění sadby
  brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnatých a přadných
  rostlin na trh s ohledem na srovnávací zkoušky a testy Společenství.

  Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění
  směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

  Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění
  směrnice  Rady  66/401/EHS,  66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a
  2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost
  osiva vyprodukovaného ve třetích zemích.

  Rozhodnutí Komise 2004/842/ES ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích
  pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh
  osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do
  katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny členského
  státu.

  Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění
  směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu
  zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva
  zeleniny na trh.

  Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění
  směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis
  Lam.

  Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují
  některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd,
  které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a
  ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto
  odrůd na trh.

  Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění
  směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud
  jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a
  některé  přílohy  směrnic  66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s
  přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků.

  Směrnice Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010, kterou se mění
  příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení
  týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu.

  2) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
  souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum uveřejnění: 30. října 2009 Poslední změna: 9. listopadu 2010 Počet shlédnutí: 2085