LEGISLATIVA

294/2005 Sb.

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

  294/2005 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 11. července 2005

  o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
  terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
  odpady

  Změna: 341/2008 Sb.

  Změna: 61/2010 Sb.

  Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst.
  3, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 a § 51 odst.
  5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
  zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
  č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2002 Sb., zákona
  č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále
  jen "zákon"):

  ČÁST PRVNÍ

  VYHLÁŠKA O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA
  POVRCHU TERÉNU

  Hlava I

  Předmět úpravy a základní pojmy

  § 1

  Předmět úpravy

  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1)
  a v souladu s nimi upravuje

  a) technické požadavky na skládky odpadů (dále jen "skládky") a
  podmínky jejich provozování,

  b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které
  lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,

  c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a
  způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a
  odstraňování odpadů,

  d) technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování
  nebezpečných odpadů,

  e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,

  f) požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na
  zajištění skládky,

  g) způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,

  h) obsah plánu úprav skládky a dále stanoví

  i) technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu
  terénu.

  § 2

  Základní pojmy

  Pro účely této vyhlášky se rozumí:

  a) inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož
  za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným
  fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani
  jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu
  ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to
  způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím
  životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování
  stanovených  zvláštními  právními  předpisy^2).  Směsné odpady se
  nepovažují za odpad inertní,

  b) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli aerobně nebo anaerobně
  rozložitelný odpad,

  c) kapalným odpadem - odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4
  (83 8005) příloha B,

  d) vodným výluhem - roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle
  ČSN EN 12 457-4 (83 8005),

  e) stabilizací odpadu - technologie úpravy odpadu spočívající ve
  využití fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, vedoucích k
  trvale omezenému uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek
  životního prostředí v souladu s požadavky tohoto i zvláštních právních
  předpisů^2),

  f) úpravou směsného komunálního odpadu^3) před jeho uložením na skládku
  - vytřídění nebezpečných složek komunálního odpadu, komodit určených ke
  zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona a využitelných složek podle §
  16 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 4 zákona, případně vytřídění dalších
  složek,

  g) výluhovou třídou - množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací
  ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném
  podle ČSN EN 12457-4 (83 8005),

  h) skládkovým plynem - plyn, který se vyvíjí z odpadu uloženého na
  skládce biologickými i chemickými pochody,

  i)  ukládáním odpadů na skládkách - odstraňování odpadů způsoby
  uvedenými v příloze č. 4 zákona pod kódy D1 a D5,

  j) využíváním odpadů na povrchu terénu, uvedeným v příloze č. 3 zákona
  pod kódem R10 vyjma aplikace na zemědělskou půdu - rekultivace povrchu
  terénu,  vyrovnávání  terénních nerovností a jiné úpravy terénu,
  vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek,
  zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů, pískoven,

  k) rekultivací - uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do
  souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho
  původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání,

  l) kritickými ukazateli - limitní hodnoty koncentrace škodlivin a
  biologických činitelů vybraných na základě znalosti technologie vzniku
  odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro pravidelné
  ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do zařízení bez
  ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení touto
  vyhláškou požadovány,

  m) hodnocením přijatelnosti odpadů do zařízení - proces, jehož prvním
  krokem je zpracování základního popisu odpadu původcem nebo oprávněnou
  osobou, druhým pravidelné ověřování kvality průběžně nebo opakovaně
  vznikajících odpadů původcem nebo oprávněnou osobou, která odpad
  převzala do vlastnictví, a třetím kontrola při přejímce odpadu v
  zařízení,

  n) zařízením - skládky, povrchové doly, lomy, odkaliště a další místa
  na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím
  a jiným povrchovým úpravám,

  o) nereaktivním nebezpečným odpadem - odpad podle § 4 odst. a) zákona,
  který při normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno
  nerozpouští ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje v prostředí
  místa, kam je ukládán, s jinými odpady nebo věcmi, s nimiž přijde do
  styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či
  k ohrožení lidského zdraví,

  p) sektorem skládky - místně vymezená část skládky, která slouží k
  ukládání odpadů srovnatelných svým původem, složením a vlastnostmi, a
  která svým technickým provedením zabezpečí oddělené ukládání těchto
  odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání kontaktu, případně smíchání
  odpadů uložených v jednotlivých sektorech skládky po celou dobu jejich
  uložení,

  q) základním popisem odpadu - průvodní dokumentace odpadu vypracovaná
  původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2
  přílohy č. 1 na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož
  úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která
  základní popis odpadu předává s každou jednorázovou nebo první z řady
  opakovaných dodávek odpadu do zařízení,

  r) dodávkou odpadu - každý náklad odpadu přijatý do zařízení najednou
  od jednoho dodavatele,

  s)  opakovanými dodávkami odpadu - pravidelně i nepravidelně se
  opakující dodávky jednoho druhu odpadu, stejných vlastností, vznikající
  v neměnném technologickém procesu jednomu původci,

  t) odpadem z azbestu - nebezpečné odpady katalogových čísel^3) 06 13
  04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11
  05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou
  obsahují, je azbest,

  u) mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu
  nebo jiného podobného odpadu kategorie ostatní odpad spočívající v
  kombinaci fyzikálních a biologických postupů,

  v) recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup
  ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů
  kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním
  odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní
  frakce v zařízeních k tomu určených.

  Hlava II

  Odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládky

  (K § 14 odst. 5 a § 21 odst. 5 zákona)

  § 3

  Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu

  (1) Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich
  umístění, technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování
  a podmínek jejich uzavření a rekultivace se pokládají za splněné,
  odpovídají-li technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů -
  Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032
  Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů -
  Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování
  odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání
  a rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování
  skládek.

  (2) Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny:

  a) skupina S-inertní odpad - určená pro inertní odpady podle § 2 písm.
  a). Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této
  skupiny označují S-IO,

  b) skupina S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad.
  Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky
  označují S-OO. Tato skupina se dále dělí na podskupiny:

  1. S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů
  kategorie  ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky
  rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a
  odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

  2. S-OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů
  kategorie  ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky
  rozložitelných látek, stanoveným v bodě 7 písm. c) přílohy č. 4,
  nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za podmínek
  stanovených v § 7,

  3. S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů
  kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických
  biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na
  základě  jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek
  stanovených v § 7. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány
  odpady na bázi sádry,

  c) skupina S-nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely
  evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny
  označují S-NO.

  (3) Odpady lze na skládky jednotlivých skupin přijímat pouze podle
  druhu a kategorie odpadů^3), podle jejich skutečných vlastností^4),
  podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle přílohy č. 2, na
  základě jejich vzájemné mísitelnosti podle přílohy č. 3, podle obsahu
  škodlivin v sušině a při dodržení dalších podrobností uvedených v
  přílohách č. 4 a 5.

  (4) Celkové množství vznikajících průsakových vod po uložení inertních
  odpadů na skládku a obsah znečišťujících látek v těchto odpadech stejně
  jako  ekotoxicita průsakových vod musí být zanedbatelné a nesmí
  poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod^20). Koncentrace
  škodlivin v sušině a ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit žádný z
  ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad v přílohách
  č. 2 a 4 k této vyhlášce.

  (5) Na skládky odpadů se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k
  nežádoucí  vzájemné  reakci za vzniku škodlivých látek, narušení
  těsnosti,  k  nežádoucím deformacím nebo k narušení stability a
  konstrukce skládky.

  (6) Každá ze skládek může mít zřízeny sektory určené pro oddělené
  ukládání odpadů, srovnatelných svým složením a vlastnostmi, uvnitř
  jedné skládky, pokud technické provedení jednotlivých sektorů zabrání
  smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich
  uložení.

  (7) Údaje o odpadu nutné pro jeho posouzení pro účely přijetí odpadu na
  skládku nebo do jiných zařízení podle § 2 písm. n) se uvádějí v
  základním popisu odpadu, jehož obsah je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1.

  § 4

  Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam
  odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro
  ukládání odpadů na skládky

  (1) Analytické rozbory, ekotoxikologické a mikrobiologické testy odpadů
  pro  účely zpracování základního popisu odpadu a hodnocení jeho
  přijatelnosti do zařízení lze provádět pouze v laboratořích a dalších
  odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN
  ISO/IEC 17025. Způsobilost odborných pracovišť se vztahuje pouze na
  metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o akreditaci pracoviště.
  Tato podmínka se nevztahuje na metody stanovení kritických ukazatelů
  neuvedených v přílohách č. 2, 4 a 10.

  (2) Odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a
  sledování kritických ukazatelů může provádět pouze kvalifikovaná osoba,
  která není vlastníkem odpadu. V průběhu vzorkování musí být důsledně
  zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování. Vzor protokolu o odběru
  vzorků je uveden ve zvláštním právním předpise^5).

  (3) Odpady se na jednotlivé skupiny skládek podle § 3 odst. 2 ukládají
  podle kritérií stanovených pro tyto skupiny v příloze č. 4.

  (4) Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin
  nebo se na skládky ukládají jen za určitých podmínek, je uveden v
  příloze č. 5.

  (5) Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka se
  nevztahuje  na  odpady  inertní,  pro které je úprava technicky
  neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení
  jejich  objemu  nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných
  vlastností. Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za
  úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze
  č. 6.

  (6) Odpady s nízkým obsahem biologicky rozložitelných látek kategorie
  ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na
  skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti. Odpady zařazené do
  vyšší  třídy  vyluhovatelnosti  nesmějí být přijímány na skládky
  odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti.

  (7) Na skládky skupiny S-ostatní odpad lze nebezpečné odpady ukládat
  pouze tehdy, když

  a) jsou upraveny stabilizací, která zamezí možnost jejich reakce s
  jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky a jejich vodný výluh
  nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty výluhové třídy II, nebo

  b) jsou umístěny v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž
  technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň
  požadavků skládky skupiny S-nebezpečný odpad, nebo

  c) splňují podmínky stanovené v § 7, v případě, že jde o odpad z
  azbestu.

  (8) V souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a provozním řádem
  skládky je možné odpady uvedené v příloze č. 8, nevhodné k jejich
  materiálovému využití, za podmínek uvedených v příloze č. 8, ukládat na
  skládky všech skupin bez zkoušek.

  § 5

  Obsah plánu úprav skládky

  (1) Plán úprav skládky obsahuje tyto identifikační údaje:

  a) firma, právní forma a sídlo, je-li provozovatel skládky, který jej
  předkládá  (dále jen "předkladatel"), právnickou osobou; jméno a
  příjmení,  místo  podnikání,  je-li  předkladatel fyzickou osobou
  oprávněnou k podnikání,

  b) identifikační číslo předkladatele, bylo-li přiděleno,

  c) označení a adresa skládky,

  d) jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické
  osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem předkladatele,

  e) kopie podnikatelského oprávnění nebo kopie výpisu z obchodního
  rejstříku nebo kopie zřizovací listiny předkladatele,

  f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné
  způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud předkladatel má podle §
  15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

  g) dosavadní skupina skládky podle § 3 odst. 2,

  h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které jsou na skládce
  ukládány.

  (2) Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky
  stanovenými v § 3 předkladatel provede vyplněním přílohy č. 9, která je
  nedílnou součástí tohoto plánu.

  Hlava III

  Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky

  (K § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3)

  § 6

  Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu
  na zajištění skládky

  (1) Jako technologický materiál na zajištění skládky nesmějí být
  použity odpady stanovené v části A přílohy č. 5. Odpady stanovené v
  části B přílohy č. 5 lze použít k tomuto účelu pouze za podmínek v této
  části přílohy stanovených a v souladu s provozním řádem skládky.

  (2) Odpad ukládaný na skládku jako technologický materiál na zajištění
  skládky včetně odpadů využívaných při uzavírání a rekultivaci skládky k
  vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, jak
  jsou definovány technickou normou ČSN 83 8035 Skládkování odpadů -
  Uzavírání  a rekultivace skládek, musí splňovat všechny podmínky
  stanovené v příloze č. 4 pro příslušnou skupinu skládky a odpovídat
  požadavkům projektové dokumentace skládky.

  (3) Množství technologického materiálu na zajištění skládky za účelem
  jejího technického zabezpečení podle § 45 odst. 3 zákona může dosahovat
  nejvýše 25 % objemu všech odpadů uložených na skládce za každý
  kalendářní rok.

  § 7

  Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky

  (1) Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie
  S-OO a S-NO při splnění následujících požadavků:

  a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních
  právních předpisů^6),

  b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí
  obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána
  pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech^7),

  c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním
  překryta vhodným materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí být
  pravidelně zkrápěna,

  d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce,
  které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,

  e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv
  kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po
  uzavření skládky.

  (2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se
  vztahují dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem^8).

  (3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je
  součástí evidence uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst.
  1 písm. d) zákona.

  § 8

  Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování
  nebezpečných odpadů

  Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů lze ukládat pouze v odděleném
  sektoru skládky po jejich předchozí úpravě stabilizací některým z
  postupů uvedených v příloze č. 6.

  § 9

  Technické požadavky na ukládání odpadů upravených stabilizací na
  skládky

  (1) Nebezpečné odpady, upravené stabilizací podle § 4 odst. 7 písm. b),
  mohou být ukládány na skládkách skupiny S-ostatní odpad až po ukončení
  technologického procesu stabilizace a dosažení nejvýše přípustných
  hodnot výluhu odpadu stanovené výluhové třídy.

  (2) Způsob hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením
  na skládku je stanoven v příloze č. 7.

  Hlava IV

  Způsob vytváření a čerpání finanční rezervy

  (K § 51 odst. 5 zákona)

  § 10

  Způsob vytváření finanční rezervy

  (1) Podrobnosti týkající se tvorby finanční rezervy, její průkaznosti a
  zrušení se řídí zvláštním právním předpisem^9).

  (2) U nově zřizovaných skládek vzniká povinnost vytvářet finanční
  rezervu dnem zahájení navážení odpadů na skládku.

  § 11

  Způsob čerpání finanční rezervy

  (1) Žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného krajského úřadu
  s čerpáním z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona musí
  obsahovat

  a)  stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace
  skládky^10),

  b) projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a
  časový harmonogram rekultivačních prací,

  c) výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním
  účtu ne starší než 3 měsíce.

  (2) Prostředky finanční rezervy se postupně čerpají v souladu s
  projektovou dokumentací skládky až do výše 90 % rozpočtových prostředků
  na uzavření a provedení rekultivačních prací, nejvýše však do výše 90 %
  finanční rezervy vytvořené ke dni podání žádosti o uvolnění prostředků
  z ní, a zbývajících 10 % bude uvolněno až po nabytí právní moci
  kolaudačního rozhodnutí^10) o řádném provedení stavby a stavebních
  prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky.

  (3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně i na čerpání prostředků
  finanční rezervy na postupné uzavírání jednotlivých částí skládky za
  podmínek stanovených v odstavci 1.

  (4) Čerpání finančních prostředků se provádí a kontroluje v termínech
  stanovených krajským úřadem v rozhodnutí o souhlasu k čerpání z
  prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona.

  Hlava V

  Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu

  (K § 19 odst. 3 zákona)

  § 12

  Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu
  terénu

  (1)  Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, směsné
  komunální odpady a odpady uvedené v příloze č. 5, nejde-li o odpady
  stanovené v bodech B2 a B4, v souladu s provozním řádem zařízení.
  Odpady využívané na povrchu terénu, s výjimkou odpadů využívaných k
  rekultivaci  skládek podle § 13 odst. 1, nesmí obsahovat vyšší
  koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k
  této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v
  tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. Na povrchu terénu lze ze
  stavebních odpadů využívat pouze vytěžené zeminy a hlušiny a upravené
  odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo
  stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné
  složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.

  (2) Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických
  testů odpadů využívaných na povrchu terénu nesmějí dále překročit
  limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10. Ve vztahu k
  předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se zařízení k využívání
  odpadů nachází, a v souladu s ustanovením § 75 písm. b) zákona mohou
  být stanoveny i další ukazatele, neuvedené v příloze č. 10, pokud je
  jejich  sledování, včetně stanovení limitních hodnot, nezbytné z
  hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí.

  (3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na výstupy ze zařízení k
  využívání biologicky rozložitelných odpadů, pro které jsou způsob a
  kritéria hodnocení a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití
  stanoveny jiným právním předpisem^10a).

  (4) Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení
  k využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu odpadu,
  jehož obsah je uveden v bodě 2 přílohy č. 1.

  (5) Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky
  zvláštních právních předpisů^2) na ochranu zdraví a životního prostředí
  a s ustanovením § 75 písm. b) zákona ve vztahu k předpokládanému místu
  využití odpadu na povrchu terénu.

  § 13

  Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů k uzavírání a
  rekultivacím skládek

  (1) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací
  těsnicí vrstvy skládky musí splňovat všechny podmínky stanovené pro
  danou skupinu skládek v příloze č. 4 a jejich vodný výluh nesmí u
  skládek  ostatního ani nebezpečného odpadu v žádném z ukazatelů
  překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce
  přílohy č. 2.

  (2) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací
  ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu skládky a odpady
  využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky
  stanovené v bodě 1 přílohy č. 11.

  § 14

  Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu
  terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek

  (K § 19 odst. 3)

  (1) Odpady využívané k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a
  pískoven, za účelem jejich rekultivace, musí dále splňovat podmínky
  stanovené v bodě 2 přílohy č. 11.

  (2) Odpady využívané k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám
  povrchu lidskou činností postižených pozemků, s výjimkou rekultivace
  skládek, musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č. 11.

  Hlava VI

  Způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení

  [K § 21 odst. 5 písm. c)]

  § 15

  (1) Způsob prokazování splnění kritérií pro přijetí odpadů do zařízení
  podle § 2 písm. n) a postup provozovatele zařízení při přejímce odpadů
  do zařízení je stanoven v příloze č. 1.

  (2) Odpady, které mohou být přijímány od nepodnikajících fyzických osob
  na skládky bez zkoušek, je-li jejich seznam součástí schváleného
  provozního řádu zařízení, jsou uvedeny v příloze č. 8.

  (3) Analytické metody, ekotoxikologické a mikrobiologické testy pro
  stanovení ukazatelů přijatelnosti odpadů do zařízení jsou uvedeny v
  příloze č. 12, s výjimkou metod pro stanovení kritických ukazatelů,
  které nejsou stanoveny v přílohách č. 2 a 4.

  (4) Přijatelnost odpadů na skládky se prokazuje splněním podmínek a
  kritérií stanovených pro jednotlivé skupiny skládek v § 3 odst. 2 a v
  příloze č. 4.

  ČÁST DRUHÁ

  Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
  znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

  § 16

  Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
  vyhlášky č. 41/2005 Sb., se mění takto:

  1. V § 4 odst. 3 se za slova "provozovatel zařízení" doplňují slova "a
  dodavatel (vlastník) odpadů".

  2. V § 8 odstavec 2 zní:

  "(8) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v
  souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil
  věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:
Kód druhu odpadu    Název druhu odpadu

17 04 01        měď, bronz, mosaz
17 04 02        hliník
17 04 03        olovo
17 04 04        zinek
17 04 06        cín
17 04 07        směsi kovů (17 04 01 - 06)
17 04 11        kabely
16 01 17        železné kovy
16 01 18        neželezné kovy
17 04 05        železo a ocel
17 04 07        směsné kovy
20 01 40        kovy".

  3. V § 9 se odstavec 2 a označení odstavce 1 zrušují.

  4. Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8 zrušuje.

  5. V § 17 odst. 4 se slova "obecnímu úřadu obce s rozšířenou
  působností" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

  6. § 17a se včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10h zrušuje.

  7. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova "(obchodní firma nebo název, právní
  forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba," nahrazují
  slovy "(IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ
  provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba,".

  8. V § 22 odst. 2 se slovo "provozoven" nahrazuje slovem "zařízení".

  9. V § 22 se na konci odstavce 2 doplňují věty "U zařízení pro mobilní
  sběr odpadů se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou
  působností příslušnému podle sídla firmy, která provozování mobilního
  zařízení zajišťuje. V případě, že firma má provozovnu a provoz
  mobilního zařízení je zajišťován touto provozovnou, zasílá roční
  hlášení o odpadech tato provozovna obecnímu úřadu obce s rozšířenou
  působností místně příslušnému podle sídla provozovny. Stavební firma
  zasílá jedno roční hlášení za všechny stavby realizované na území
  jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností tomuto úřadu
  souhrnně.".

  10. Část osmá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 14
  zrušuje.

  11. V příloze č. 2 se písmeno f) bodu 1 a body 3, 3.1, 3.2 a 3.3
  zrušují.

  12. V příloze č. 2 bodě 2 se slova "Informace a doklady o kvalitě
  odpadu, které" nahrazují slovy "Základní popis odpadu^14a), který".

  Poznámka pod čarou č. 14a zní:

  "14a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
  a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
  o podrobnostech nakládání s odpady.".

  13. Přílohy č. 4 až 12 a příloha č. 28 se zrušují.

  14. V příloze č. 5 se ve vysvětlivkách nahrazuje slovo "Hydroprojekt"
  slovy "Hydroprojekt CZ".

  15. V příloze č. 19 a v příloze č. 19A ve formuláři v kolonce "Evidenci
  vyplnil" se za slovo "Fax" doplňuje slovo "e-mail".

  16. V příloze č. 20 listu č. 3 za nadpis tabulky "Údaje ročních hodnot
  složení kalu" se do závorky doplňuje text "(vyplňuje se pouze pro kaly
  využívané na zemědělské půdě)".

  17. V příloze č. 20 listu č. 1 Způsobu vyplňování formuláře se u
  položky "Samostatná provozovna" nahrazují slova "podle § 5 odst. 1
  zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
  předpisů" slovy "podle zvláštních právních předpisů (např. podle § 5
  odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
  zákon), ve znění pozdějších předpisů)." a doplňuje se věta "U mobilních
  zařízení na úpravu, využívání a odstraňování odpadů se v celé této
  pravé části formuláře vyplňují údaje o místě nakládání s odpady v
  zařízení.".

  18. V příloze č. 20 listu č. 2 Způsobu vyplňování formuláře, ve druhém
  řádku sloupce 8, v příloze č. 20A listu č. 3 Způsob vyplňování
  formuláře ve sloupci č. 8 a v příloze č. 20B listu č. 3 Způsob
  vyplňování formuláře ve sloupci č. 8 se slova "obchodní název každé
  oprávněné osoby (příjemce odpadu)" nahrazují slovy "název provozovny
  nebo místa nakládání s odpady".

  19. V příloze č. 20A listu č. 3 Způsobu vyplňování formuláře se slova
  "ve sloupci č. 10" nahrazují slovy "ve sloupci č. 9".

  20. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování v tabulkách č. 1
  se v řádku "Dovoz odpadu" doplňuje text "z členského státu EU" na
  znění: "Dovoz odpadu z členského státu EU" a v řádku "Vývoz odpadu" se
  doplňuje text "z členského státu EU" na znění: "Vývoz odpadu z
  členského státu EU".

  21. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování se na konci
  tabulek č. 1 doplňují řádky:
+-------------------------------------------------------+--------+
|Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU  | XN16  |
+-------------------------------------------------------+--------+
|Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU  | XN17  |
+-------------------------------------------------------+--------+

  22. V příloze č. 22 se na konci tabulky "Kódy zařízení k úpravě,
  využívání a odstraňování odpadů" doplňuje řádek:
+-------------------------------------------+--------------------+
|zpracování elektroodpadů          | Z9         |
+-------------------------------------------+--------------------+

  23. V příloze č. 24 se nadpis "Tabulka kódů zařízení" nahrazuje
  nadpisem  "Tabulka kódů shromažďovacích míst nebezpečných odpadů,
  mobilních zařízení pro sběr odpadů, sběrných míst a skladů odpadů" a na
  konec této tabulky se doplňuje řádek:
+-------------------------------------------+--------------------+
|sklad elektroodpadů            | S12        |
+-------------------------------------------+--------------------+

  24. V příloze č. 25 části E) se v textu v závorce za slova "§ 78 odst.
  2 písm. c), e), i), j)" vkládá slovo "k)" a za slova "§ 79 odst. 1
  písm. b)" se vkládá slovo "c)".

  25. V příloze č. 25 se na konci tabulky doplňuje řádek č. 50
+------+------------------------------------------------+--------+
|50  |Počet vydaných povolení na překročení limitních |    |
|   |hodnot ukazatelů podle přílohy č. 4 bodu 10   |    |
|   |vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání |    |
|   |odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu |    |
|   |terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,    |    |
|   |o podrobnostech nakládání s odpady       |    |
+------+------------------------------------------------+--------+

  26. V příloze č. 26 v položce č. 6. Dopravce 1 a v položce č. 7.
  Dopravce**) se slova "SPZ návěsu" nahrazují slovy "Registrační číslo
  návěsu".

  27. V příloze č. 26 ve Způsobu vyplňování evidenčního listu v položce
  č. 6. Dopravce 1, v řádku Ulice, místo, PSČ se slova "oprávněné osoby"
  nahrazují slovem "dopravce".

  28. V příloze č. 27 v posledním řádku sloupce "Samostatná provozovna
  dopravce"  se  doplňují  slova "Celkový počet vozidel provozovny
  přepravující odpady".

  ČÁST TŘETÍ

  ÚČINNOST

  § 18

  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s
  výjimkou § 16 bodů č. 11 a 12 a přílohy č. 1, které nabývají účinnosti
  dnem 1. ledna 2006.

  Ministr:

  RNDr. Ambrozek v. r.

  Příl.1

  Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

  1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující
  činnosti:

  1.1. do všech typů zařízení podle § 2 písm. n)

  a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2 a v případě
  skládek i podle bodu 3 při jednorázové nebo první z řady opakovaných
  dodávek odpadu, při dalších opakovaných dodávkách odpadu kontrolu
  výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení,
  že se jedná o tentýž odpad,

  b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

  c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním
  popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),

  d) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s
  požadavky  na vedení průběžné evidence podle zvláštního právního
  předpisu,^11)

  e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do
  zařízení,

  f) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka - původce
  nebo oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho
  předání  další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v
  základním popisu odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být
  součástí základního popisu odpadu.

  1.2. při přejímce odpadů na skládku je nutné navíc provést kontrolu
  splnění podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušnou skupinu
  skládek v příloze č. 4.

  1.3. dokumenty dokladujících kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se
  uchovávají po dobu 5 let, pro skládky po dobu stanovenou v § 21 odst. 1
  písm. d) zákona.

  2. Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě
  odpadu), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě
  oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v
  případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do
  zařízení jsou následující

  a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ,
  bylo-li přiděleno),

  b) název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,

  c) název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných
  vlastností, pokud je odpad kategorie "nebezpečný odpad",

  d) popis vzniku odpadu,

  e) fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),

  f) jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby
  odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v
  základním popisu odpadu,

  g) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny
  zvláštním  právním  předpisem,^5) pokud jsou při přejímce odpadů
  požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu
  5.2.,

  h) protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených
  zejména  na  zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v
  příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování
  základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce
  odpadů požadovány,

  i) předpokládané množství odpadu v dodávce,

  j) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností
  a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok,

  k) stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu
  opakovaných dodávek odpadu:

  - dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok,

  - dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě
  pravidelně i nepravidelně se opakující každé dodávky jednoho druhu
  odpadu stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu
  odpadů  soustřeďováním  stejných druhů odpadů od různých původců
  minimálně dvakrát za rok.

  3. Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí
  obsahovat:

  a) údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení
  příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených v příloze č. 4,

  b) mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,

  c) určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a),

  d) prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě
  posouzení v souladu s § 11 odst. 3 zákona,

  e) prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky
  všech skupin (podle přílohy č. 5),

  f) opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých
  druhů odpadu (např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz
  smíchávání odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3).

  4. Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a
  technologie procesu, ve kterém odpad vzniká a dalších změnách, které
  ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu.

  5. Zjednodušená přejímka odpadu na skládku

  5.1. Při opakovaných dodávkách odpadu může být základní popis odpadu
  nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá
  základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením
  kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v bodě 2 písm. k).

  5.2. Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě
  výsledků zkoušek, jsou:

  a) odpady uvedené v příloze č. 8 ukládané za podmínek tam stanovených,

  b) odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést
  odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie
  vzniku, úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu
  podrobně zdokumentován ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do
  příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce,

  c) odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a

  jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.

  Příl.2

  Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti

  1. Úprava vzorku a příprava vodného výluhu

  Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle
  ČSN EN 12457-4 (83 8005). Předběžná úprava vzorku odpadů upravených
  stabilizací je uvedena v příloze č. 7. Pro filtraci výluhu určeného k
  ekotoxikologickým  testům  se použijí papírové filtry se střední
  velikostí póru 5 mikrom.

  2. Analytické metody

  Referenční analytické metody jsou uvedeny v příloze č. 12. K rozborům
  lze použít i jiných srovnatelných metod pro daný účel validovaných.

  3. Třídy vyluhovatelnosti

  Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném
  výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou
  uvedeny v tabulce č. 2.1.
             Tabulka č. 2.1.

  Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy
            vyluhovatelnosti

------------------------------------------------------------------
               Třídy vyluhovatelnosti
            -------------------------------------------
ukazatel        I      IIa     IIb     III
            -------------------------------------------
            mg/l    mg/l    mg/l    mg/l
------------------------------------------------------------------
DOC (rozpuštěný
organický uhlík)    50     80     80     100
------------------------------------------------------------------
Fenolový index     0,1
------------------------------------------------------------------
Chloridy        80     1500    1500    2500
------------------------------------------------------------------
Fluoridy        1      30     15     50
------------------------------------------------------------------
sírany         100     3000    2000    5000
------------------------------------------------------------------
As           0,05    2,5     0,2     2,5
------------------------------------------------------------------
Ba           2      30     10     30
------------------------------------------------------------------
Cd           0,004    0,5     0,1     0,5
------------------------------------------------------------------
Cr celkový       0,05    7      1      7
------------------------------------------------------------------
Cu           0,2     10     5      10
------------------------------------------------------------------
Hg           0,001    0,2     0,02    0,2
------------------------------------------------------------------
Ni           0,04    4      1      4
------------------------------------------------------------------
Pb           0,05    5      1      5
------------------------------------------------------------------
Sb           0,006    0,5     0,07    0,5
------------------------------------------------------------------
Se           0,01    0,7     0,05    0,7
------------------------------------------------------------------
Zn           0,4     20     5      20
------------------------------------------------------------------
Mo           0,05    3      1      3
------------------------------------------------------------------
RL (rozpuštěné
látky)1)        400     8000    6000    10 000
------------------------------------------------------------------
pH                 >= 6     >= 6
------------------------------------------------------------------

  Poznámka k tabulce č. 2.1.:

  1) Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není
  nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů.

  4. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů

  Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém
  pokynu Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti
  odpadů zveřejněném ve Věstníku MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec
  2002.

  Příl.3

  Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky

  Při  ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována možnost
  chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných odpadů.

  Mísitelnost je kritérium pro posuzování možnosti společného ukládání
  dvou nebo více druhů odpadů na skládku. Odpady jsou navzájem mísitelné,
  pokud při jejich společném uložení na skládku nedochází k reakcím s
  nežádoucími projevy. Za nežádoucí projevy chemických reakcí mezi odpady
  ukládanými na vícedruhové skládky je považován zejména vývin tepla s
  možností zahoření, vývin hořlavých nebo toxických plynů, vytvoření
  podmínek umožňujících významné zvýšení vyluhovatelnosti škodlivých
  látek z odpadu do vnitřních skládkových vod.

  1. Postup hodnocení mísitelnosti odpadu

  Původce  odpadu  nebo oprávněná osoba v základním popisu odpadu
  vyhodnotí, zda chemické látky a přípravky obsažené v odpadu nemohou
  způsobit při smíchání s jinými odpady nežádoucí reakce. Pokud takové
  riziko existuje, uvede v základním popisu odpadu, s jakými chemickými
  látkami, přípravky a/nebo odpady nelze odpad směšovat, případně jaká
  mají být při ukládání odpadu učiněna opatření, aby bylo nežádoucím
  reakcím  zamezeno.  Při  každé  přejímce odpadu na skládku musí
  provozovatel skládky posoudit, zda chemické látky a přípravky obsažené
  v přejímaném odpadu nebudou ve stavu a množství, v jakých jsou přítomny
  v tomto odpadu, reagovat s odpady umístěnými v aktivní vrstvě skládky
  za  vzniku  nežádoucích projevů, včetně vyhodnocení neutralizační
  kapacity.

  2. Slučitelnost odpadů

  Do jednoho sektoru skládkového tělesa (§ 3 odst. 5) nesmějí být
  ukládány zejména:

  2.1 odpady upravené - stabilizované anorganickými pojivy a odpady s
  vysokým obsahem síry (např. energosádrovec) s odpady podléhajícími
  biologickému rozkladu (např. odpady komunálními),

  2.2 odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem
  kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie
  neželezných kovů) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např.
  odpady komunálními),

  2.3 odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s
  odpady s obsahem ropných látek,

  2.4 odpady s obsahem kyanidů s odpady podléhajícími biologickému
  rozkladu (např. komunální odpady) nebo s odpady s kyselou reakcí.

  Příl.4

  Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky

  1. Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části
  A přílohy č. 5.

  2. U všech odpadů ukládaných na skládky musí být splněny podmínky
  mísitelnosti podle přílohy č. 3.

  3. Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených v příloze
  č. 6 pod kódem D9, nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-IO a
  S-OO3. Na skládky skupin S-OO1, S-OO2 nebo S-NO se ukládají podle třídy
  vyluhovatelnosti.

  4. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po
  úpravě stabilizací v odděleném sektoru skládky odpadů.

  5. Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny
  S - inertní odpad:

  a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8
  za podmínek tam stanovených,

  b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83
  8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty
  uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo I,

  c) odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než
  je uvedeno v následující tabulce č. 4.1.
  Tabulka č. 4.1.

    Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady,
 které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad

------------------------------------------------------------------
Ukazatel        Jednotka        Limitní hodnota
------------------------------------------------------------------
BTEX          mg/kg sušiny      6
------------------------------------------------------------------
Uhlovodíky C10 - C40  mg/kg sušiny      500
------------------------------------------------------------------
PAU          mg/kg sušiny      80
------------------------------------------------------------------
PCB          mg/kg sušiny      1
------------------------------------------------------------------
TOC          mg/kg sušiny      30 0001) (3 %)
------------------------------------------------------------------

  Poznámka k tabulce č. 4.1.:

  1) V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3
  % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC =< 50 mg/l

  Použité zkratky

  BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů

  C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule

  PAU  -  polycyklické  aromatické  uhlovodíky  (suma  antracenu,
  benzo(a)antracenu,     benzo(a)pyrenu,    benzo(b)fluoranthenu,
  benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu,
  chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

  PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138,
  153, 180)

  TOC - celkový organický uhlík

  DOC - rozpuštěný organický uhlík

  6. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S -
  ostatní odpad (S-OO1):

  a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8
  za podmínek tam stanovených,

  b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83
  8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty
  uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa,

  c) obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této
  nejvýše přípustné hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím
  pro příjem v případě, že je hodnota DOC <= 80 mg/l. Obsah TOC v sušině
  odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 6) se nezjišťuje;

  d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

  7. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S -
  ostatní odpad (S-OO3):

  a) na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,

  b) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8
  za podmínek tam stanovených a odpady, které nelze hodnotit na základě
  jejich vodného výluhu podle § 3 odst. 2 písm. b) bodu 2,

  c) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83
  8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty
  uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa, výjimkou je pouze
  stabilizovaný bioodpad (výstup ze zařízení pro biologické zpracování
  bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.), u
  kterého se ukazatel DOC nezjišťuje,

  d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky
  musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu
  odpadového hospodářství ČR a krajů [tj. snížit tento podíl do roku 2010
  na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství
  (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v
  roce 1995],

  e) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7,

  f) výstup ze zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů, kterým
  je stabilizovaný bioodpad, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy
  č. 2, pouze pokud vzniká úpravou směsných komunálních odpadů a odpadů
  jim  podobných a za předpokladu splnění parametru stability AT4
  uvedeného v tabulce 4.2 a pokud jeho výhřevnost nepřekročí hodnotu 8
  000 kJ/kg.

  8. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S -
  nebezpečný odpad (S-NO):

  a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8
  za podmínek tam stanovených,

  b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83
  8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty
  uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo III,

  c) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší
  než 10 % sušiny nebo ukazatel TOC v sušině vyšší než 6 %. Při
  překročení této nejvýše přípustné hodnoty ukazatele TOC lze odpad
  považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota
  DOC =< 100 mg/l. Obsah TOC v sušině stabilizovaného odpadu (kód D9 v
  příloze č. 6 k této vyhlášce) se nezjišťuje.

  d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

  9. Nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů
  vyjma pH stanovených v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 pro příslušné
  skupiny skládek, je možné pouze za následujících podmínek:

  a) všechny ostatní požadavky stanovené v příloze č. 4 jsou splněny,

  b) překročení nepředstavuje zvýšené riziko ohrožení životního prostředí
  podle zvláštních právních předpisů^2),

  c) jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců, uvedené v
  provozním řádu skládky,

  d) v případě inertních odpadů nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné
  hodnoty ukazatelů DOC, BTEX, PCB, TOC a uhlovodíků řady C10 - C40,

  e) v případě společného ukládání ostatních odpadů a nebezpečných odpadů
  na skládkách S-OO nesmí být zvýšen ukazatel DOC a upravena hodnota pH,

  f) na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel DOC,

  g) bude ohlášeno podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
  podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

  10. Odpady z mechanicko-biologické úpravy odpadů ukládané na skládky
  musí splňovat parametr stability AT4 uvedený v tabulce č. 4.2.
Tabulka č. 4.2.
---------------------------------------------------------------------------------------------
       Parametr             Limitní hodnota      Jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------
 spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4)*)         10        mg O2/gsušiny
---------------------------------------------------------------------------------------------
*) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na základě měření spotřeby
O2 za 4 dny podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.

  Příl.5

  Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a
  používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu a
  odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

  A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a
  používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu

  1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru
  (§ 38 zákona).

  2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi.

  3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných
  vlastností: výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost
  uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem
  nebo kyselinami nebo infekčnost.

  4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.

  5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné,
  vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo
  jsou nové, a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou
  známy.

  6. Veškerá léčiva a návykové látky.^13)

  7. Biocidy (pesticidy).^14)

  8. Odpady silně zapáchající.^15)

  9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od
  tlaku atmosférického.

  10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi
  neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí.^16)

  11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.

  B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

  1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství
  kraje a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo,
  plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud v souladu s § 11 odst. 2
  zákona není jejich využití technicky a ekonomicky možné.

  2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které
  je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou
  dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich
  nebezpečných vlastností.

  3. Pneumatiky pouze, jsou-li používány jako technologický materiál pro
  technické zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem
  skládky.

  4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky
  rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu
  odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na
  skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

  5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za
  podmínek  stanovených  přímo  použitelným  předpisem  Evropských
  společenství^23).

  Příl.6

  Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich
  uložením na skládku

  Způsoby a postupy považované za úpravu odpadů definovanou v § 4 písm.
  k) zákona před jejich odstraněním jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona
  pod kódy D8, D9, D13, D14. Nejběžnější způsoby úpravy odpadů prováděné
  před jejich odstraněním způsoby uvedenými v příloze č. 4 zákona pod
  kódy D1, D5 a D12 jsou následující:

  D8 - Biologická úprava
  - je řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za účelem změny
  vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či uvolňování
  škodlivých látek obsažených v odpadu do roztoku, snížení objemu či
  hmotnosti  odpadu  nebo významné snížení patogenních biologických
  činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti H9 - infekčnost.

  Technologie patřící do této skupiny úpravy odpadů využívají k úpravě
  odpadů přirozené i vybrané mikrobiální kultury. Účinnost úpravy,
  zejména pokud se jedná o selektivní biodegradaci škodlivých látek v
  odpadu (např. ropných látek), musí být sledována ve vztahu k celkové
  hmotnosti upravovaného odpadu tak, aby byl vyloučen vliv ředění tohoto
  odpadu dalšími látkami (výrobky, materiály, odpady), přidávanými k němu
  v rámci technologie úpravy. Účinnost technologie s cílem snížení nebo
  odstranění patogenních biologických činitelů musí být sledována pomocí
  fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.

  D9 - Fyzikálně-chemická úprava
  - např. odpařování, sušení, kalcinace, změna reakce (změna pH -
  neutralizace), změna chemického složení, odvodnění, srážení, filtrace,
  zpevňování  (solidifikace),  zapouzdření  (enkapsulace), zeskelnění
  (vitrifikace), zatavení do skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu
  (bitumenace), zatavení do síry, kombinace uvedených postupů atd.

  Pojem solidifikace zahrnuje nejen zpevňování kapalných odpadů, ale je
  používán i pro popis úpravy pevných odpadů, spočívající v jejich
  smíchání s pojivy a následnou změnou jejich fyzikálních a často, v
  návaznosti na druh použitého pojiva, i chemických vlastností. Jako
  pojiva jsou užívány nejrůznější materiály (i odpady), které někdy
  chemicky reagují s odpadem, jindy pouze obalují jeho částice bez
  probíhajících chemických reakcí. Jako aktivní pojiva jsou nejčastěji
  užívána maltotvorná, hydraulická pojiva - cement, vápno a jejich směsi
  - doplněná dalšími přísadami, např. křemičitany, popílkem, bentonitem.
  Jako pasivní pojiva jsou nejčastěji používány síra, asfalt, plasty
  apod. Při solidifikaci s využitím maltotvorných pojiv jsou pevné odpady
  mnohdy rozplavovány nebo rozpouštěny ve vodě a následně jsou do roztoku
  nebo suspenze přidávána pojiva a spolu s nimi pomocné látky (aditiva),
  které odpad upraví do podoby pevných věcí. Technologie solidifikace
  jsou uplatňovány v desítkách variant lišících se poměrem použitých
  přísad a pojiv, které jsou zpravidla charakteristické pro odpady, k
  jejichž úpravě jsou používány. Tuhnutí, respektive zrání produktu, v
  něhož se solidifikovaný odpad v průběhu úpravy přetváří, je považováno
  za součást technologie úpravy odpadu.

  Uvedenými způsoby se upravují odpady, jejichž využití není možné nebo
  je ekonomicky i technologicky velmi náročné a jejichž odstranění by bez
  úpravy nepřiměřeně zvyšovalo riziko pro zdraví lidí, pro jednotlivé
  složky životního prostředí nebo by nebylo možné vzhledem k omezením
  vyplývajícím z obecně závazných předpisů.

  D13 - Úprava složení odpadů.
  Úprava složení odpadu zahrnuje i třídění odpadu - tj. oddělení
  jednotlivých složek odpadu, prováděné především za účelem jejich
  využití, s nimiž je zpravidla dále nakládáno rozdílným způsobem,
  přičemž nejméně jedna vytříděná složka je odstraňována uložením na
  skládku. Při smíšení odpadů musí být dodržen zákaz "ředění a míšení"
  nebezpečných odpadů podle § 12 odst. 5 zákona a další omezení
  vyplývající z této vyhlášky a citovaného zákona.

  D14 - Jiné způsoby úpravy odpadů
  zahrnuje způsoby úpravy odpadů, jejichž přiřazení k výše uvedeným kódům
  není možné (např. balení odpadů včetně jejich umístění do speciálních
  kontejnerů), nebo kombinace postupů zahrnutých pod výše uvedenými
  postupy.

  Příl.7

  Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku

  Odpady upravené stabilizací některým ze způsobů uvedených v příloze č.
  4 zákona pod kódem D9 (solidifikace, vitrifikace, bitumenace, zatavení
  do síry apod.) se před uložením na skládku hodnotí pouze na základě
  výluhu podle přílohy č. 2. Rozbory sušiny podle tabulky 4.1. přílohy č.
  4 se neprovádějí. Úprava vzorku odpadu pro účely přípravy jeho vodného
  výluhu se provádí:

  1. pro upravené odpady sypké s konzistencí pevnou charakteru drobivých
  zemin podle bodu 1 přílohy č. 2,

  2.  pro  upravené  odpady, mající konzistenci pevnou, charakteru
  stavebních materiálů (např. beton, asfalt) nebo skla, se vzorek
  upraveného odpadu pro přípravu výluhu zhotoví ve tvaru válce o průměru
  4 cm a o hmotnosti 100 g +/- 10 g.

  Příl.8

  Seznam odpadů a podmínky pro jejich přijetí na skládkách odpadů bez
  zkoušek

  1) Odpady uvedené v tabulce č. 8.1. je možné přijímat na skládku bez
  zkoušek pouze za následujících podmínek:

  1. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,

  2. odpady nelze recyklovat ani jinak využít,

  3. odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky,

  4. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku),

  5. odpady nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na
  skládky všech skupin podle přílohy č. 5,

  6. při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlášení
  nepodnikající fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými látkami
  způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest,
  chemikálie, a případně i další druhy odpadů neuvedené v tabulce.

  2) Při podezření, že odpad je znečištěn (např. na základě vizuální
  kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na
  skládku přijat.
 Tabulka č. 8.1.

  Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez zkoušek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kód odpadu    Název             Popis     odpadu      Odpad nesmí obsahovat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 11 03     Odpadní materiál  Minerální vatu s obsahem
         na bázi skelných vláken  azbestu, organická pojiva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 01 07     Skleněné obaly  Použité skleněné obaly
  se zbytky náplně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01 01     Beton1)            Kusy betonu a železobetonu  Nátěry a povlaky (např.
                        z demolic a rekonstrukcí staveb,  izolační, dekorační,
                        který může obsahovat drobné  penetrační), znečištění
                        částice kovů (např. šrouby) a dřevo ropnými uhlovodíky
                        (např. zbytky ztraceného bednění)
                        v množství menším než významném
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01 02     Cihly1)            Cihly, kusy cihel, cihlové bloky  Nátěry a povlaky (např.
                        (cihly spojené maltou) z demolic  izolační, dekorační,
                        a rekonstrukcí staveb  penetrační) znečištění
  ropnými uhlovodíky)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01 03     Tašky a keramické       Střešní krytina z pálené hlíny,  Betonovou střešní krytinu
         výrobky1)           obkládací a podlahové keramické  a střešní krytinu s obsahem
                        dlaždice z demolic a rekonstrukcí  azbestu
                        staveb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01 07     Směsi nebo oddělené frakce  Odpady stavebních výrobků  Odpady s obsahem azbestu
         betonu, cihel, tašek     na bázi přírodních materiálů  a ochranné povlaky s obsahem
         a keramických výrobků1)  organických látek a ropné
         neuvedené pod číslem  látky
         17 01 06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 02 02     Sklo             Sklo z výplní otvorů staveb  znečištěné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 05 04     Zemina a kamení  Ornici, rašelinu, zeminu
         neuvedená pod číslem  z kontaminované lokality
         17 05 03*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 01 02     Sklo             Pouze střepy ze samostatně  Nápojové obaly se zbytky
                        sebraných nápojových obalů  náplně, střepy z obalů
                        a tabulového skla v případě,  a obaly pro chemikálie
                        že v daném čase a místě není
                        obcí zahrnut v systému třídění
                        a využívání těchto odpadů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 02 02     Zemina a kameny        Odpad z údržby zahrad a parků  Odpad z výkopů
  a rekonstrukcí inženýrských
  sítí, ornici a rašelinu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Poznámka k tabulce č. 8.1.:

  1) stavební a demoliční odpady s obsahem přimíšených kovů, plastů,
  zemin gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % z celkové
  hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti
  odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany
  životního prostředí nutné.

  Příl.9

  zrušena

  Příl.10

  Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu

             Tabulka č. 10.1

   Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů

------------------------------------------------------------------
Ukazatel           Jednotka     Limitní hodnota
------------------------------------------------------------------
Kovy
------------------------------------------------------------------
As              mg/kg sušiny   10
------------------------------------------------------------------
Cd              mg/kg sušiny   1
------------------------------------------------------------------
Cr celk.           mg/kg sušiny   200
------------------------------------------------------------------
Hg              mg/kg sušiny   0,8
------------------------------------------------------------------
Ni              mg/kg sušiny   80
------------------------------------------------------------------
Pb              mg/kg sušiny   100
------------------------------------------------------------------
V              mg/kg sušiny   180
------------------------------------------------------------------
Monocyklické aromatické
uhlovodíky (nehalogenované)
------------------------------------------------------------------
BTEX             mg/kg sušiny   0,4
------------------------------------------------------------------
Polycyklické aromatické
uhlovodíky
------------------------------------------------------------------
PAU             mg/kg sušiny   6
------------------------------------------------------------------
Chlorované alifatické
uhlovodíky
------------------------------------------------------------------
EOX             mg/kg sušiny   1
------------------------------------------------------------------
Ostatní uhlovodíky
(směsné, nehalogenované)
------------------------------------------------------------------
Uhlovodíky C10 - C40     mg/kg sušiny   300
------------------------------------------------------------------

Ostatní aromatické
uhlovodíky (halogenované)
------------------------------------------------------------------
PCB             mg/kg sušiny   0,2
------------------------------------------------------------------

  Poznámka k tabulce č. 10.1.:

  Referenční analytické metody pro stanovení jednotlivých ukazatelů jsou
  stanoveny v příloze č. 12.

  Použité zkratky

  BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů

  PAU  -  polycyklické  aromatické  uhlovodíky  (suma  antracenu,
  benzo(a)antracenu,     benzo(a)pyrenu,    benzo(b)fluoranthenu,
  benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu,
  chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

  EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny

  PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138,
  153, 180)
Tab. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů

---------------------------------------------------------------------------------------------
Testovaný organismu  Doba    I.              II.
            působení
            [hodina]
---------------------------------------------------------------------------------------------
Poecilia reticulata  96     ryby nesmí vykazovat     ryby nesmí vykazovat
nebo Brachydani rerio       v ověřovacím testu výrazné  v ověřovacím testu výrazné
                  změny chování ve srovnání   změny chování ve srovnání
                  s kontrolními vzorky a nesmí s kontrolními vzorky a nesmí
                  uhynout ani jedna ryba    uhynout ani jedna ryba
---------------------------------------------------------------------------------------------
Daphnia magna Straus  48     procento imobilizace     procento imobilizace
                  perlooček nesmí v ověřovacím perlooček nesmí v ověřovacím
                  testu přesáhnout 30 %     testu přesáhnout 30 %
                  ve srovnání s kontrolními   ve srovnání s kontrolními
                  vzorky            vzorky
---------------------------------------------------------------------------------------------
Raphidocelis      72     neprokáže se v ověřovacím   neprokáže se vověřovacím
subcapitata            testu inhibice růstu řasy   testu inhibicenebo stimulace
(Selenastrum            větší než 30 % ve srovnání  růstu řasy větší než 30 %
capricornutum)           s kontrolními vzorky     ve srovnání s kontrolními
nebo Scenedesmus                         vzorky
buspicatus
---------------------------------------------------------------------------------------------
semena Sinapis alba  72     neprokáže se v ověřovacím   neprokáže se vověřovacím
                  testu inhibice růstu kořene  testu inhibicenebo stimulace
                  semene větší než 30 %     růstu kořene semene větší
                  ve srovnání s kontrolními   než 30 % ve srovnání
                  vzorky            s kontrolními vzorky
---------------------------------------------------------------------------------------------

  Poznámka k tabulce č. 10.2

  Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu.

  Ekotoxikologické testy jsou uvedeny v příloze č. 12. V případě odpadů
  obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement
  apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8
  +/- 0,2.

  Příl.11

  Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu

  1. Odpady mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné
  vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy
  skládky, jestliže:

  a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v
  souladu se zvláštními právními předpisy,^17) jsou splněny požadavky
  stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I,

  b) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše
  přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v
  příloze č. 10, tabulce č. 10.1,

  c) pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro
  ozelenění  (rekultivační  vrstvy  schopné  zúrodnění - biologická
  rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud
  jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin musí
  být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti
  infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5
  k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

  2. Odpady mohou být využity k rekultivaci vytěžených povrchových
  důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny), jestliže:

  a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v
  souladu se zvláštními právními předpisy,^17) jsou splněny požadavky
  stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní
  rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují
  požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 k této
  vyhlášce (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem),

  b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné
  hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1
  přílohy č. 10 k této vyhlášce,

  c) odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění
  (rekultivační  vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace)
  splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány
  biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin (např. kaly z
  čistíren odpadních vod), musí být prokazatelně upraveny ve smyslu
  odstranění  nebezpečné  vlastnosti  infekčnosti technologií, jejíž
  účinnost jse prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

  3. Odpady mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo
  rekultivacím  lidskou  činností  postižených  pozemků (s výjimkou
  rekultivace skládek), jestliže:

  a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v
  souladu se zvláštními právními předpisy,^17) jsou splněny požadavky
  stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní
  vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od
  povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2
  přílohy č. 10 k této vyhlášce (stimulace růstu řas a semene není
  omezujícím faktorem),

  b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné
  hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1
  přílohy č. 10 k této vyhlášce,

  c) do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační
  vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace) jsou využívány pouze
  odpady splňující podmínky stanovené v písm. a) a b) a biologicky
  rozložitelné  odpady  využívané  jako  nositelé  živin, musí být
  prokazatelně  upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti
  infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5
  k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

  4. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 v daném místě v množství
  větším než 1 000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika
  v dané lokalitě v souladu se zvláštním právním předpisem^19).

  5.  Překročení  nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů
  uvedených v bodech 1 až 3 se toleruje v případě, že jejich zvýšení
  odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a
  hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud využívané
  odpady  při  normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné
  významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k
  uvolňování škodlivin do životního prostředí, a pokud jsou upravené
  limitní hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených v bodech 1 až
  3, stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení. V případě využívání
  odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny požadavky stanovené
  v bodě 4 a v § 12 odst. 4.

  Příl.12

  Technické normy pro analytická stanovení
Stanovení       Norma
---------------------------------------------------------------------------------------------
stanovení sušiny    prEN 14 346 Výpočet sušiny na základě stanovení zbytku po odpařování
            nebo obsahu vody

            ČSN ISO 11 465 (83 6635) Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu
            sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda
---------------------------------------------------------------------------------------------
příprava výluhu    ČSN EN 12 457/1-4 Vyluhování - test splnění kritérií provyluhování
            zrnitých odpadních materiálů a kalů
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rozklad        ČSN EN 13 657 (83 8015) Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému
            stanovení prvků rozpustných v lučavce královské
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rozklad        ČSN EN 13 656 (83 8014) Rozklad za pomoci mikrovlnného záření
            se směsí kyseliny fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3)
            a chlorovodíkové (HCl) pro následné stanovení prvků (úplný rozklad
            tuhého odpadu před prvkovou analýzou)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Analýza výluhu     ČSN EN 12 506 (83 8013) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů -
            Stanovení pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2-,
            Pb, celkové S,SO42-, V a Zn
---------------------------------------------------------------------------------------------
analýza výluhu     ČSN EN 13 370 (83 8012) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů -
            Stanovení amoniakálního dusíku, adsorbovatelných organicky
            vázaných halogenů (AOX), konduktivity, Hg, jednosytných fenolů,
            celkového organického uhlíku (TOC), snadno uvolnitelnýchCN- a F-
---------------------------------------------------------------------------------------------
pH           ČSN ISO 10 523 (75 7365) Jakost vod. Stanovení pH
---------------------------------------------------------------------------------------------
As           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ČSN EN ISO 11 969 (75 7403) Jakost vod. Stanovení arsenu. Metoda
            atomové absorpční spektrometrie (hydridová technika)

            ČSN EN 26 595 (75 7404) Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu.
            Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbamanem stříbrným
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ba           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové
            absorpční spektrometrie
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cd           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
            zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
            spektrometrie

            ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou
            absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

            ISO 17294-2, Water quality - Application of inductively coupled
            plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62
            elements
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cr celk.        ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové
            absorpční     spektrometrie
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cu           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
            zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
            spektrometrie

            TNV 75 7426 Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hg           ČSN EN 1483 (75 7539) Jakost vod. Stanovení rtuti

            TNV 75 7440 Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým
            atomovým absorpčním spektrometrem
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mo           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ISO 15 586 Jakost vod - stanovení stopových prvků atomovou absorpční
            spektrometrií s grafitovou kyvetou
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ni           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
            zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
            spektrometrie

            TNV 75 7461 Jakost vod. Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pb           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
            zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
            spektrometrie

            TNV 75 7467 Jakost vod. Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sb           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ISO 15 586 Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou
            absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

            ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductivelycoupled
            plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62
            elements
---------------------------------------------------------------------------------------------
Se           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové
            absorpční spektrometrie (hydridová technika)

            ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductivelycoupled
            plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62
            elements
---------------------------------------------------------------------------------------------
V           ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            ISO 17 294-2, Water quality - Application of inductivelycoupled
            plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62
            elements
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zn           ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi,
            zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční
            spektrometrie

            ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou
            emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

            TNV 75 7497 Jakost vod. Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS
---------------------------------------------------------------------------------------------
BTEX (benzen, toluen, ISO 15009:2002 Soil quality -- Gas chromatographic determination
ethylbenzen a xyleny) of the contet of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene
            and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method
            with thermal desorption

            (Draft standard) DIN ISO 15009 Bodenbeschaffenheit -
            Gaschromatographische Bestimmung des Anteils an flüchtigen
            aromatischen Kohlenwasserstoffen, Naphthalin
            und Halogenkohlenwasserstoffen - Thermisches Desorptionsverfahren
            mit Reinigungs - und Auffangschritt (ISO/DIS 15009:2001)
---------------------------------------------------------------------------------------------
chloridy        ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod. Stanovení chloridů.
            Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda
            podle Mohra)
---------------------------------------------------------------------------------------------
            ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
            fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů
            a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda
            pro málo znečištěné vody
---------------------------------------------------------------------------------------------
            ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
            aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 2:Stanovení
            bromidů, chloridů, dusičnanů, orthofosforečnanů a síranův odpadních
            vodách
---------------------------------------------------------------------------------------------
            ČSN EN ISO 15 682 (75 7421) Jakost vod. Stanovení chloridů
            průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo
            potenciometrickou detekcí
---------------------------------------------------------------------------------------------
DOC (rozpuštěný    ČSN EN 1484 (75 7515) Jakost vod - Stanovení celkového organického
organický uhlík)    uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EOX (Cl)        (Draft standard) DIN 38414-17 Deutsche Einheitsverfahrenzur Wasser-,
            Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente(Gruppe S);
            Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren, organisch gebundenen
            Halogenen (S 17)
---------------------------------------------------------------------------------------------
fenolový index     ČSN ISO 6439 (75 7528) Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů.
            Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

            ČSN EN ISO 14 402 (75 7567) Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou
            analýzou (FIA a CFA)
---------------------------------------------------------------------------------------------
fluoridy        ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
            fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů
            a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda
            pro málo znečištěné vody

            ČSN ISO 10 359-2 (75 7430) Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2:
            Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu
            a destilaci
---------------------------------------------------------------------------------------------
kyselinová       Norma není vydána
neutralizační
kapacita
---------------------------------------------------------------------------------------------
uhlovodíky C10 - C40  ČSN EN 14 039 Charakterizace odpadů - Stanovení odpadu uhlovodíků
            C40 až C40 plynovou chromatografií
---------------------------------------------------------------------------------------------
PAU (polycyklické   DIN 38 414-23 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-
aromatické uhlovodíky) und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 23:
            Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
            (PAK) durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)
            und Fluoreszenzdetektion (S 23)

            (Draft standard) DIN ISO 18 287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung
            der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK)-
            Gaschromatographisches Verfaren mit Nachweis durch Massenspektrometrie
            (GC-MS) (ISO/DIS 18 287:2003)

            ISO 13 877 Soil quality - Determination of polynuclear aromatic
            hydrocarbons - Method using high-performance liquid  chromatography

            DIN ISO 13 877 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen
            aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs -
            Flüssigkeitschromatographie - (HPLC) - Verfahren (ISO 13877:1998)

            TNV 75 8055 Charakterizace kalů - Stanovení vybraných
            polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC
            s fluorescenční detekcí
---------------------------------------------------------------------------------------------
PCB (polychlorované  DIN 38 414-S 20 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-
bifenyly)       und Schlamuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20:
            Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20)

            DIN ISO 10 382 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
            Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen -
            Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor
            (ISO 10 382:2002)
---------------------------------------------------------------------------------------------
rozpuštěné látky    ČSN 75 7346 (75 7346) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
---------------------------------------------------------------------------------------------
sírany         ČSN EN ISO 10 304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
            fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů
            a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda
            pro málo znečištěné vody.

            ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných
            aniontů metodou kapalinové chromatogrfie iontů. Část 2: Stanovení
            bromidů, chloridů, dusičnanů, orthofosforečnanů a síranů
            v odpadních vodách
---------------------------------------------------------------------------------------------
TOC (celkový      ČSN EN 13 137 Stanovení TOC v odpadu, kalu a sedimentech
organický uhlík)
---------------------------------------------------------------------------------------------
ztráta žíháním     ČSN EN 12 879 Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ekotoxicita      Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů
            (Věstník MŽP 6/2003)

Ekotoxikologické testy ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity
            pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan
            (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda

            ČSN EN ISO 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia
            magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

            ČSN EN 28 692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas
            Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO8692:1989)

            Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba).
            Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ke stanovení
            ekotoxicity odpadů
---------------------------------------------------------------------------------------------

Mikrobiologické testy ČSN ISO 10381 - 6 Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro
            odběr, manipulaci a uchování půdních vzorků určených prostudium
     aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři

            Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica (AHEM) č. 1/2008
---------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:

 *) norma pouze v anglickém jazyce
**) německá národní norma

  Vybraná ustanovení novel

  Čl. II vyhlášky č. 61/2010 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Skládky podskupiny S-OO2 se od 1. dubna 2012 považují za skládky
  podskupiny S-OO1.

  1) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.

  Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví
  kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách podle čl. 6
  směrnice Rady 1999/31/ES a její přílohy č. II.

  2) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
  (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o
  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
  změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
  pozdějších předpisů.

  3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
  odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
  vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k
  vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č.
  503/2004 Sb.

  4) Například vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných
  vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

  5) Příloha č. 5 vyhlášky č. 376/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 502/2004
  Sb.

  6) § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 19
  a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
  zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. § 5
  vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování
  prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních
  testů,  podmínky  odběru  biologického  materiálu  pro  provádění
  biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a
  biologickými činiteli.

  7) § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

  8) § 41 zákona č.258/2000 Sb.

  9) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z
  příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

  10) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  10a) Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky
  rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
  ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
  vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška
  o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

  11) § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
  ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

  12) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
  znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

  13) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých
  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých
  souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  14) Příloha č. 5 nařízení č. 850/2004/ES o perzistentních organických
  znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.

  15) Například vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam
  znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a
  informací,  zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek,
  tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů,
  podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů
  znečišťování ovzduší, podmínky jejich uplatňování.

  16)3 § 57 odst. 1 písm. e) vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
  bezpečnost č. 07/2002 Sb., o radiační ochraně.

  17) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
  pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.

  19) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a
  likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve
  znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.

  23) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o
  perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice
  79/117/EHS.

 

Datum uveřejnění: 26. července 2005 Poslední změna: 22. dubna 2010 Počet shlédnutí: 10356