LEGISLATIVA

36/2010 Sb.

vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č. 124/2005 Sb., zákonem č. 215/2005 Sb., zákonem č. 217/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 545/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 319/2006 Sb., zákonem č. 172/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb., zákonem č. 302/2008 Sb., zákonem č. 87/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 362/2009 Sb. a zákonem č. 489/2009 Sb.

  36/2010 Sb.

  PŘEDSEDA VLÁDY

  vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č.
  669/2004 Sb., zákonem č. 124/2005 Sb., zákonem č. 215/2005 Sb., zákonem
  č. 217/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb.,
  zákonem č. 545/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 230/2006
  Sb., zákonem č. 319/2006 Sb., zákonem č. 172/2007 Sb., zákonem č.
  261/2007 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem
  č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb., zákonem č. 302/2008 Sb.,
  zákonem č. 87/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 362/2009
  Sb. a zákonem č. 489/2009 Sb.

  ZÁKON

  o dani z přidané hodnoty

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ

  § 1

  Předmět úpravy

  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1) a
  upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen „daň“). Daň se uplatňuje na
  zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem.

  § 2

  Předmět daně

  (1) Předmětem daně je

  a) dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v
  dražbě (dále jen „převod nemovitosti“) za úplatu osobou povinnou k dani
  v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

  b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci
  uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

  c) pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen
  „členský stát“) za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k
  dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou,
  která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení
  nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou
  nepovinnou k dani,

  d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

  (2) Předmětem daně však není pořízení zboží z jiného členského státu, s
  výjimkou pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je
  předmětem spotřební daně,

  a) jestliže dodání tohoto zboží v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně
  podle § 68 odst. 1 až 9,

  b)  pokud  je  pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od
  uplatňování daně podle § 6 nebo právnickou osobou, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání a která není plátcem nebo
  osobou identifikovanou k dani, nejedná se o pořízení zboží podle
  písmene a), a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v
  běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato částka nebyla ani
  překročena v předcházejícím kalendářním roce; do stanovené částky se
  nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží,
  které je předmětem spotřební daně, při pořízení z jiného členského
  státu, nebo

  c) jestliže se jedná o pořízení použitého zboží, uměleckého díla,
  sběratelského předmětu nebo starožitnosti při dodání obchodníkem z
  jiného členského státu, pokud je dodání tohoto zboží předmětem daně s
  použitím zvláštního režimu v členském státě zahájení odeslání nebo
  přepravy tohoto zboží, obdobně jako v § 90.

  (3) Plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními,
  pokud nejsou osvobozena od daně.

  § 3

  Územní působnost

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) tuzemskem území České republiky,

  b) třetí zemí území mimo území Evropského společenství,

  c) územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním
  předpisem Evropských společenství^1).

  (2) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území
  Evropského společenství, která jsou součástí celního území Evropského
  společenství

  a) hora Athos,

  b) Kanárské ostrovy,

  c) francouzské zámořské departementy,

  d) Alandy,

  e) Normanské ostrovy.

  (3) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území
  Evropského společenství, která nejsou součástí celního území Evropského
  společenství

  a) ostrov Helgoland,

  b) území Büsingen,

  c) Ceuta,

  d) Melilla,

  e) Livigno,

  f) Campione d' Italia,

  g) italské vody jezera Lugano.

  (4) Území Monackého knížectví se pro účely tohoto zákona považuje za
  území Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území
  Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, území Akrotiri a
  Dhekelie se považují za území Kypru.

  § 4

  Vymezení základních pojmů

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a)  úplatou  částka  v  penězích nebo v platebních prostředcích
  nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžitého plnění,

  b) jednotkovou cenou cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena
  za službu anebo nemovitost,

  c) daní na vstupu daň, která je obsažena v částce za přijaté plnění,
  daň z poskytnuté úplaty, daň při dovozu zboží, daň při pořízení zboží,
  daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském
  státě, daň při poskytnutí služby zahraniční osobou, daň přiznaná podle
  § 92a, nebo daň přiznaná při poskytnutí služby podle § 10k,

  d) daní při dovozu zboží daň, kterou je při dovozu zboží do tuzemska
  povinna zaplatit osoba, které vznikla daňová povinnost podle § 23,

  e) daní při pořízení zboží daň, kterou je povinen přiznat pořizovatel
  při pořízení zboží z jiného členského státu,

  f) daní při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě daň, kterou je povinen přiznat plátce, kterému byly
  poskytnuty služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,

  g) daní při poskytnutí služby zahraniční osobou daň, kterou je povinen
  přiznat plátce, kterému byly poskytnuty služby zahraniční osobou
  povinnou k dani, nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí
  zemi,

  h) daní na výstupu daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu
  daně za uskutečněné zdanitelné plnění, z přijaté úplaty, daň při dovozu
  zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě, daň při poskytnutí služby
  zahraniční osobou, daň přiznaná podle § 92a, nebo daň přiznaná při
  poskytnutí služby podle § 10k,

  i) odpočtem daně daň na vstupu, popřípadě krácená podle § 76,

  j) osvobozením od daně bez nároku na odpočet daně osvobození od daně u
  plnění podle § 51, ve vztahu k nimž nelze uplatnit nárok na odpočet
  daně,

  k) osvobozením od daně s nárokem na odpočet daně osvobození od daně u
  plnění podle § 63, u nichž lze uplatnit nárok na odpočet daně,

  l) vlastní daňovou povinností daňová povinnost, kdy daň na výstupu
  převyšuje odpočet daně za zdaňovací období,

  m) nadměrným odpočtem daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň
  na výstupu za zdaňovací období,

  n) daňovou povinností vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet,

  o) zvýšením daňové povinnosti zvýšení vlastní daňové povinnosti nebo
  snížení nadměrného odpočtu,

  p) snížením daňové povinnosti snížení vlastní daňové povinnosti nebo
  zvýšení nadměrného odpočtu,

  q) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního
  rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z
  grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z
  grantů Evropského společenství či dle programů obdobných, pokud je
  příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny
  a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se
  nepovažuje  zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení
  dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

  r) správcem daně je příslušný finanční úřad; při dovozu zboží je
  správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová
  povinnost při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 3 a 4,

  s) plátcem osoba povinná k dani, o které tak stanoví tento zákon v §
  94, nebo osoba, která byla registrována k dani v tuzemsku podle § 95a,

  t) osobou identifikovanou k dani osoba, o které tak stanoví tento zákon
  v § 96,

  u) osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osoba, které bylo
  přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v
  rámci obchodování mezi členskými státy,

  v) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropského společenství
  sídlo, místo podnikání ani místo pobytu,

  w) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické
  osoby, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje,

  x) místem podnikání adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako
  místo podnikání v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci,
  popřípadě místo jejího pobytu,

  y) provozovnou místo, které má stálé personální a materiální vybavení,
  jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické
  činnosti,

  z) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina
  podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto
  účelu určena, rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než
  polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení
  a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty,
  nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, a bytem soubor
  místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně
  technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

  (2) Zbožím jsou věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za
  zboží se nepovažují peníze a cenné papíry. Za zboží se dále považují

  a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní
  bance, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich
  dovoz Českou národní bankou,

  b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro
  sběratelské účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo
  přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle směnného kurzu
  vyhlašovaného Českou národní bankou,

  c) cenné papíry v listinné podobě při jejich dodání výrobcem emitentovi
  v tuzemsku, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu nebo
  jejich dovozu a vývozu jako výrobku.

  (3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

  a) dopravním prostředkem vozidlo nebo jiný prostředek anebo zařízení
  určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a obvykle
  užívané k uskutečnění přepravní služby,

  b) novým dopravním prostředkem

  1. vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců
  větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno
  do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než
  6 000 km,

  2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního
  uvedení do provozu nebo má najeto v případě pozemního motorového
  vozidla do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu, nebo má najeto
  méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní,
  průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo

  3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud
  bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má
  nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými
  společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,

  c) obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je
  určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o
  kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat,

  d) majetkem vytvořeným vlastní činností obchodní majetek, kterým je
  dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek včetně nedokončeného
  majetku a zásoby, oceněný vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací
  cenou podle zvláštního právního předpisu^2),

  e) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém
  osvědčení^4) nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G;
  pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním
  právním předpisem^4a),

  f) nájmem věci i podnájem věci,

  g)  prodejem podniku prodej podniku nebo části podniku, tvořící
  organizační složku podniku, podle zvláštního právního předpisu^5); za
  prodej  podniku  se považuje rovněž vydražení podniku nebo jeho
  organizační složky ve veřejné dražbě.

  (4) Pro účely tohoto zákona se pro přepočet cizí měny na české koruny
  použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný
  pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň,
  popřípadě přiznat osvobození od daně s výjimkou přepočtu cizí měny na
  českou měnu pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží podle §
  38, kdy se použije kurz stanovený podle celních předpisů nebo pro účely
  osvobození od daně podle § 71b a 71e, kdy se použije kurz stanovený v §
  71b odst. 6.

  HLAVA II

  UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

  Díl 1

  Daňové subjekty

  § 5

  Osoby povinné k dani

  (1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která
  samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví
  v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické
  činnosti.

  (2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto
  zákona  rozumí  soustavná  činnost  výrobců,  obchodníků  a osob
  poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a
  soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů,
  zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské
  nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů,
  architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také
  považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání
  příjmů,  pokud  je  tento majetek využíván soustavně. Samostatně
  uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo
  jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na
  základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní
  vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze
  závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu^6) nebo jako
  příjmy, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního
  právního předpisu^7).

  (3) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí,
  dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a
  právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo
  na základě zvláštního právního předpisu^7a) se při výkonu působností v
  oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v
  případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu^7b). Pokud však
  uskutečňováním  některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí
  příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, považuje
  se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne
  nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však
  vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti
  uvedené v příloze č. 3.

  (4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se pro účely tohoto zákona
  považuje organizační složka státu, která je účetní jednotkou, a v
  hlavním městě Praze jak hlavní město Praha, tak i každá jeho městská
  část.

  Skupina

  § 5a

  (1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob
  se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je
  registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které
  jsou součástí skupiny (dále jen „členové skupiny“) sídlo, místo
  podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části
  součástí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k
  dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny
  nesmí  být  současně  účastníkem  sdružení na základě smlouvy o
  sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy.

  (2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově
  spojené osoby nebo jinak spojené osoby.

  (3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba
  přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé
  osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo
  hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň
  40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob.

  (4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí
  alespoň jedna shodná osoba.

  § 5b

  (1) Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující člen.
  Zastupujícím členem se rozumí člen skupiny se sídlem nebo místem
  podnikání v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud ve
  skupině není člen se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, může být
  zastupujícím členem kterýkoli člen skupiny.

  (2) Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti
  skupiny vyplývající z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupiny
  odpovídají i po jejím zrušení nebo po jejich vystoupení ze skupiny, a
  to za období, ve kterém byli členy skupiny.

  § 5c

  (1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobám, které se
  staly členy skupiny, přecházejí na skupinu dnem registrace skupiny.

  (2) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, která
  přistoupila ke skupině, přecházejí na skupinu dnem přistoupení této
  osoby.

  (3) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí
  na osoby, které jsou členy skupiny ke dni zrušení registrace skupiny,
  dnem jejího zrušení, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním
  uskutečněným nebo přijatým jednotlivými členy skupiny. Nelze-li takto
  přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení registrace skupiny
  rozsah, v jakém tyto práva a povinnosti přecházejí, členové skupiny
  dohodou.

  (4) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí
  na osobu, jejíž členství ve skupině je zrušeno, dnem zrušení jejího
  členství, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným
  nebo přijatým touto osobou. Nelze-li takto přechod práv a povinností
  stanovit, určí při zrušení členství této osoby rozsah, v jakém tyto
  práva a povinnosti přecházejí, skupina a člen skupiny, jehož členství
  je rušeno, dohodou.

  § 6

  Osoby osvobozené od uplatňování daně

  (1) Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v
  tuzemsku,  je  osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat
  nepřesáhne  částku  1  000  000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně
  předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon
  nestanoví jinak (§ 94).

  (2) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně,
  včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná
  plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí
  služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  a) zdanitelné plnění,

  b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo

  c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až
  56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
  Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku^7c) a
  odpisovaného  nehmotného  majetku^7c)  nebo  pozemků,  které jsou
  dlouhodobým hmotným majetkem^7d), o kterých osoba povinná k dani účtuje
  nebo o kterých vede evidenci.

  Díl 2

  Místo plnění

  § 7

  Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti

  (1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno
  bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy
  se dodání uskutečňuje.

  (2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo
  přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro
  kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je
  místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží
  začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi,
  za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou,
  která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém
  vznikla daňová povinnost při dovozu zboží.

  (3) Pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou,
  která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se
  považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

  (4) Pokud však zboží je dodáno na palubě lodě, letadla nebo vlaku během
  přepravy osob uskutečněné na území Evropského společenství, za místo
  plnění se považuje místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se
  považuje za samostatnou přepravu.

  (5) Pro účely odstavce 4 se rozumí

  a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby
  na území Evropského společenství,

  b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit
  osoby na území Evropského společenství,

  c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropského společenství část
  přepravy uskutečněná bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a
  ukončení přepravy osob.

  (6) Místem plnění při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitost
  nachází.

  § 7a

  Místo plnění při dodání plynu a elektřiny

  (1) Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nebo při dodání elektřiny obchodníkovi je místo,
  kde má obchodník sídlo, místo podnikání nebo kde má provozovnu, pro
  kterou je toto zboží dodáno.

  (2) Obchodníkem se pro účely tohoto ustanovení rozumí osoba povinná k
  dani, která nakupuje plyn nebo elektřinu zejména za účelem jejich
  dalšího prodeje a její vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná.

  (3) Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nebo při dodání elektřiny jiné osobě než osobě
  uvedené v odstavci 1 je místo, kde osoba, které je zboží dodáno, toto
  zboží  spotřebuje.  Pokud  osoba,  které je takto zboží dodáno,
  nespotřebuje všechno dodané zboží, považuje se za místo plnění pro toto
  nespotřebované zboží místo, kde má tato osoba, které je zboží dodáno,
  sídlo, místo podnikání, místo pobytu nebo kde má provozovnu, pro kterou
  je toto zboží dodáno.

  § 8

  Místo plnění při zasílání zboží

  (1) Za místo plnění při zasílání zboží podle § 18 se považuje místo,
  kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobě, pro
  kterou se dodání uskutečňuje.

  (2) Pokud je zboží při zasílání zboží odesláno nebo přepraveno z třetí
  země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem, který uskutečňuje zasílání
  zboží, do jiného členského státu, než ve kterém je ukončení odeslání
  nebo přepravy zboží osobě, které má být dodáno, považuje se zboží za
  odeslané nebo přepravené z členského státu, do kterého byl dovoz zboží
  uskutečněn.

  (3) Pokud je však při zasílání zboží podle § 18 dodáno zboží, s
  výjimkou zboží, které je předmětem spotřební daně, je místem plnění
  místo stanovené podle § 7 odst. 2, jestliže celková hodnota dodaného
  zboží do členského státu bez daně nepřekročí v jednom kalendářním roce
  částku stanovenou tímto členským státem a tato částka nebyla ani
  překročena v předcházejícím kalendářním roce.

  (4) Pokud plátce při zasílání zboží podle § 18, které je odesláno nebo
  přepraveno z tuzemska, nepřekročí celkovou hodnotu dodaného zboží podle
  odstavce 3, může oznámit správci daně, že za místo plnění považuje
  místo stanovené podle odstavce 1. Obdobně se postupuje, pokud je
  zasílání zboží uskutečněno z jiného členského státu do tuzemska. Podle
  odstavce 1 je plátce povinen při stanovení místa plnění postupovat
  nejméně 2 následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení.

  § 9

  Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby

  (1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo,
  kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba
  poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném
  místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění
  místo, kde je tato provozovna umístěna.

  (2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je
  místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání.
  Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby
  povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo
  nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna
  umístěna.

  (3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu
  povinnou k dani považuje

  a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou
  poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem
  daně,

  b) osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani,
  která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.

  (4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
  podle odstavců 1 a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  § 10

  Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti

  Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně
  služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení
  práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci
  stavebních prací, jako jsou služby architekta a stavebního dozoru, je
  místo, kde se nemovitost nachází.

  § 10a

  Místo plnění při poskytnutí přepravy osob

  Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se
  příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

  § 10b

  Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu,
  vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb

  Místem  plnění při poskytnutí služby vztahující se ke kulturní,
  umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci,
  jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo související služby, jakož i
  služby organizátora této akce, je místo, kde se tato akce skutečně
  koná.

  § 10c

  Místo plnění při poskytnutí stravovací služby

  (1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je
  tato služba skutečně poskytnuta.

  (2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo
  letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území
  Evropského společenství, je místem plnění místo zahájení přepravy osob.

  (3) Pro účely odstavce 2 se rozumí

  a) úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropského společenství
  úsek přepravy uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem
  zahájení a místem ukončení přepravy osob,

  b) místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení
  osob na území Evropského společenství po případném přerušení cesty ve
  třetí zemi,

  c)  místem  ukončení  přepravy osob místo posledního plánovaného
  vystoupení osob na území Evropského společenství, které nastoupily na
  území Evropského společenství před případným přerušením cesty ve třetí
  zemi.

  (4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou
  přepravu.

  § 10d

  Místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku

  (1)  Místem  plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního
  prostředku je místo, kde je dopravní prostředek skutečně předán
  zákazníkovi do držení nebo užívání.

  (2) Pro účely stanovení místa plnění se krátkodobým nájmem rozumí
  nepřetržité  držení  nebo  užívání dopravního prostředku po dobu
  nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní.

  § 10e

  Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k
  dani

  Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na
  účet jiné osoby nepovinné k dani, je místo, kde je místo plnění
  zajišťovaného plnění.

  § 10f

  Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k
  dani

  (1) Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné
  k dani je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

  (2) Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy
  osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.

  (3) Pro účely odstavců 1 a 2 se rozumí

  a) přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo
  zahájení přepravy a místo ukončení přepravy je na území dvou různých
  členských států,

  b) místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně
  začíná, bez ohledu na vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží
  nachází,

  c) místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně
  končí.

  § 10g

  Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží
  a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k
  dani

  Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo,
  kde je tato služba skutečně poskytnuta, pokud jde o

  a) službu přímo související s přepravou zboží, jako je nakládka,
  vykládka, manipulace a podobná činnost,

  b) službu práce na movité věci nebo službu oceňování movité věci.

  § 10h

  Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani

  (1) Místem plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k
  dani je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo
  místo pobytu, pokud jde o

  a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné
  známky a podobného práva,

  b) reklamní službu,

  c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou
  podobnou službu, stejně jako zpracování dat a poskytnutí informací,

  d) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické
  činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci,

  e)  bankovní,  finanční  a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu
  bezpečnostních schránek,

  f) poskytnutí pracovníků,

  g) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,

  h) poskytnutí přístupu k přepravní a distribuční soustavě pro plyn nebo
  přenosové a distribuční soustavě pro elektřinu a poskytnutí přepravy a
  distribuce plynu nebo přenosu a distribuce elektřiny prostřednictvím
  těchto soustav, včetně poskytnutí přímo souvisejících služeb,

  i) telekomunikační službu,

  j) službu rozhlasového a televizního vysílání,

  k) elektronicky poskytovanou službu.

  (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) elektronicky poskytovanou službou podle přímo použitelného předpisu
  Evropských  společenství, kterým se stanoví prováděcí předpis ke
  směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty^7e), je zejména
  hostitelství internetových stránek web-site hosting, web-page hosting,
  dálková údržba programů a zařízení, dodání programového vybavení a jeho
  aktualizace,  dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování
  databází, dodání hudby, filmů a her, včetně loterií a jiných podobných
  her  a  dodání  politických, kulturních, uměleckých, sportovních,
  vědeckých a zábavních pořadů a událostí a poskytnutí služby výuky na
  dálku;  za elektronicky poskytnutou službu se nepovažuje samotná
  komunikace prostřednictvím elektronické pošty mezi osobou, která službu
  poskytuje, a osobou, které je služba poskytována,

  b) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo
  příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv
  informace   prostřednictvím  kabelu,  rádia,  optických  nebo
  elektromagnetických systémů včetně příslušného přenosu nebo stanovení
  práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo
  přístup k informačním sítím.

  § 10i

  Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového
  a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční
  osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani

  (1) Při poskytnutí elektronicky poskytované služby zahraniční osobou
  povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi
  osobě nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, je
  místem plnění tuzemsko.

  (2) Při poskytnutí telekomunikační služby nebo služby rozhlasového a
  televizního  vysílání  zahraniční  osobou  povinnou  k dani nebo
  prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k
  dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, za místo plnění se
  považuje tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v
  tuzemsku.

  § 10j

  Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku

  Pokud je podle § 9 nebo § 10d místo plnění při poskytnutí nájmu
  dopravního prostředku stanoveno

  a) v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí
  zemi, za místo plnění se považuje třetí země,

  b) ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v
  tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko.

  § 10k

  Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má
  sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi

  Pokud je podle § 9 odst. 1 místo plnění při poskytnutí služby osobě
  povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve
  třetí zemi, a která je zároveň plátcem, s výjimkou služeb osvobozených
  od daně, stanoveno ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě
  dochází v tuzemsku, považuje se za místo plnění tuzemsko.

  § 11

  Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se
  považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo
  přepravy pořizovateli.

  (2) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se
  považuje členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, které
  pořizovatel poskytl osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  která mu dodává zboží, pokud ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v
  jiném členském státě, než který vydal toto daňové identifikační číslo,
  a jestliže pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží z jiného členského
  státu bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení odstavce 1.

  (3) Pokud je však pořízení zboží z jiného členského státu předmětem
  daně podle odstavce 1 v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží následně potom, co bylo předmětem daně v tuzemsku, protože daňové
  identifikační číslo, které pořizovatel poskytl osobě, která mu dodává
  zboží a která je registrovaná k dani v jiném členském státě, bylo
  vydáno v tuzemsku, je pořizovatel oprávněn snížit základ daně v
  tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň v členském státě
  ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Pro snížení základu daně platí
  obdobně § 42.

  (4) Pokud však je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného
  členského státu formou třístranného obchodu podle § 17, za místo plnění
  při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo stanovené
  podle odstavce 1, pokud pořizovatel uskutečnil pořízení zboží z jiného
  členského státu za účelem následného dodání zboží v členském státě
  ukončení odeslání nebo přepravy zboží podle odstavce 1 a osoba, které
  bylo zboží dodáno v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží, přiznala a zaplatila daň jako při pořízení zboží z jiného
  členského státu a pořizovatel podal souhrnné hlášení.

  § 12

  Místo plnění při dovozu zboží

  (1) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se
  zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropského
  společenství.

  (2) Pokud má však zboží při vstupu na území Evropského společenství
  postavení dočasně uskladněného zboží nebo je umístěno do svobodného
  pásma nebo do svobodného skladu, nebo je propuštěno do celního režimu
  uskladnění v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk v podmíněném
  systému, dočasné použití s úplným osvobozením od cla nebo vnější
  tranzit, je místem plnění při dovozu zboží členský stát, ve kterém se
  na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření.

  Díl 3

  Zdanitelná plnění

  § 13

  Dodání zboží a převod nemovitosti

  (1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva
  nakládat se zbožím jako vlastník. Převodem nemovitosti se pro účely
  tohoto zákona rozumí převod nemovitosti, při kterém dochází ke změně
  vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření.

  (2) Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží, které je
  skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

  (3) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje

  a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě
  rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního
  předpisu,

  b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské
  smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za
  samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a
  samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi,

  c) předání dovezeného zboží, které je ve vlastnictví osoby z třetí země
  a po propuštění do volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze
  změny vlastnického vztahu,

  d) převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě
  smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost,
  které jsou předmětem smlouvy.

  (4) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se také považuje

  a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce,

  b) použití hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pro účely, kdy
  nemá plátce nárok na odpočet daně,

  c) vydání vypořádacího podílu^8) nebo podílu na likvidačním zůstatku^9)
  v nepeněžité podobě ve hmotném majetku^2), pokud byl u tohoto majetku
  nebo jeho části uplatněn odpočet daně,

  d) při rozpuštění sdružení^10) bezúplatné přenechání věcí vnesených
  nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku v nepeněžité podobě
  ve hmotném majetku vytvořeného společnou činností ostatním účastníkům
  sdružení^10) do jejich vlastnictví,

  e) při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné
  přenechání věcí vnesených ostatním účastníkům sdružení do jejich
  vlastnictví nebo vydání podílu majetku vytvořeného společnou činností v
  nepeněžité podobě ve hmotném majetku účastníkovi sdružení, který
  vystupuje nebo je vyloučen,

  f) vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku,
  pokud vkladatel při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet
  daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu
  podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku; vkladatel
  i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění daňové povinnosti
  společně a nerozdílně,

  h) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který
  uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh^10a), jestliže vratný obal
  stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného
  účetního období^7d) daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného
  kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. Pro účely tohoto
  zákona jsou za vratné obaly stejného druhu považovány také vratné obaly
  se shodnou výší zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného
  obalu spolu se zbožím. Toto ustanovení se nevztahuje na dodání vratných
  obalů spolu se zbožím, u kterého by se uplatnilo osvobození od daně
  podle § 63.

  (5) Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé
  použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho
  zaměstnanců,  trvalé  použití  pro jiné účely než související s
  uskutečňováním jeho ekonomických činností, a poskytnutí obchodního
  majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn
  odpočet daně nebo poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, který byl
  vytvořen vlastní činností, pokud byl u přijatých zdanitelných plnění
  použitých k vytvoření tohoto majetku uplatněn odpočet daně.

  (6) Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění obchodního
  majetku plátcem do jiného členského státu. Přemístěním obchodního
  majetku se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava
  majetku tímto plátcem nebo jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do
  jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických
  činností v jiném členském státě. Za dodání zboží do jiného členského
  státu plátcem se považuje také přemístění zboží, které bylo pořízeno
  tímto plátcem podle § 16 odst. 4, z tuzemska do jiného členského státu.

  (7) Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského
  státu se nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely

  a) dodání zboží spojené s instalací nebo montáží plátcem, který zboží
  dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou v členském státě ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží,

  b) zasílání zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží,

  c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během
  přepravy osob podle § 7 odst. 4,

  d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží, pokud je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno
  od daně s nárokem na odpočet daně,

  e) vývozu zboží plátcem, pokud je zboží propuštěno do režimu vývozu,

  f) poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky
  uskutečněné v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět
  plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno,

  g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem,

  h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území
  jiného členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze
  třetí země pro přechodné užití vztahoval režim dočasného použití s
  plným osvobozením od cla, nebo

  i) dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy
  anebo dodání elektřiny podle § 7a.

  (8) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje

  a)  prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící
  organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,

  b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném
  majetku  jako  náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního
  předpisu^11),

  c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti bez úplaty, pokud jeho
  pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních
  vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti,

  d) dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu
  za úplatu, pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a
  kupujícímu je při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty v plné výši
  po vrácení vratného obalu^10a), nebo

  e) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.

  § 14

  Poskytnutí služby

  (1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny
  činnosti,  které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti.
  Poskytnutím služby se rozumí také

  a) převod práv,

  b) poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově
  využitelné hodnoty,

  c) vznik a zánik věcného břemene,

  d) přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité
  jednání nebo situaci.

  (2) Za poskytnutí služby se považuje

  a) poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu
  nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,

  b)  poskytnutí  služby  prostřednictvím  komisionáře  na  základě
  komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; tato služba se
  považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou
  komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem třetí osobě
  nebo komitentovi.

  (3) Za poskytnutí služby za úplatu se také považuje

  a)  poskytnutí  služby  pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce,

  b) použití nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností v případech,
  kdy plátce nemá nárok na odpočet daně,

  c) vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku v
  nepeněžité podobě v nehmotném majetku^2), pokud byl u majetku nebo jeho
  části uplatněn odpočet daně,

  d)  při  rozpuštění  sdružení^10) bezúplatné přenechání vneseného
  nehmotného majetku nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku
  v nepeněžité podobě v nehmotném majetku vytvořeného společnou činností
  ostatním účastníkům sdružení do jejich vlastnictví,

  e) při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné
  přenechání vneseného nehmotného majetku nebo vydání podílu majetku
  vytvořeného společnou činností v nepeněžité podobě v nehmotném majetku
  účastníkovi sdružení, který vystupuje nebo je vyloučen, nebo

  f) vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku,
  pokud vkladatel při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet
  daně, s výjimkou vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační
  složku podniku; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za
  splnění daňové povinnosti společně a nerozdílně.

  (4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely
  nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí

  a) dočasné využití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce nebo
  jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn
  odpočet daně, nebo

  b) poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo
  jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním
  jeho ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých
  plnění byl uplatněn odpočet daně.

  (5) Za poskytnutí služby se však nepovažuje

  a)  prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící
  organizační složku podniku,

  b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném
  majetku, včetně poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle
  zvláštních právních předpisů o nápravě majetkových křivd^11),

  c) postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci.

  § 15

  zrušen

  § 16

  Pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona
  rozumí  nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboží odesláno
  nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska nebo do jiného
  členského státu osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
  která uskutečňuje dodání zboží, nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí
  osobou. Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje dodání
  zboží s instalací nebo montáží, dodání plynu prostřednictvím přepravní
  nebo distribuční soustavy anebo dodání elektřiny osobou, která zboží
  dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou nebo zasílání zboží podle § 18.
  Pořizovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje
  zboží z jiného členského státu.

  (2) Pokud je však zboží pořízeno právnickou osobou, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání, je odesláno nebo přepraveno
  z třetí země a dovoz zboží je uskutečněn touto osobou do jiného
  členského státu, než ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava
  zboží, považuje se zboží za odeslané nebo přepravené z členského státu,
  do kterého je dovoz zboží uskutečněn. Pokud je dovoz zboží uskutečněn
  právnickou osobou, která nebyla zřízena nebo založena za účelem
  podnikání, do tuzemska, má tato osoba nárok na vrácení zaplacené daně
  při dovozu zboží, pokud prokáže, že pořízení tohoto zboží bylo
  předmětem daně v členském státě, ve kterém je ukončeno odeslání nebo
  přeprava tohoto zboží. Při vracení daně se postupuje přiměřeně podle §
  82 až 82b.

  (3) Osoba povinná k dani nebo právnická osoba, která nebyla založena
  nebo zřízena za účelem podnikání, které pořizují zboží z jiného
  členského státu, a pro které není pořízení zboží z jiného členského
  státu předmětem daně podle § 2 odst. 2 písm. b) mohou oznámit správci
  daně, že budou postupovat podle § 2 odst. 1 písm. c), přičemž jsou
  povinny  takto  postupovat nejméně 2 následující po sobě jdoucí
  kalendářní roky.

  (4) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se také považuje
  přemístění  zboží  z  jiného členského státu do tuzemska osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě, která není plátcem, za
  účelem následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli.

  (5) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se považuje

  a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických
  činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného
  členského státu do tuzemska a toto zboží bylo plátcem v rámci
  uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě
  vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z
  třetí země,

  b) přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které
  bylo odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn
  plátcem v tomto jiném členském státě, a odeslání nebo přeprava zboží je
  ukončena v tuzemsku,

  c) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
  která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osobou
  povinnou  k  dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely
  uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno
  nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska,

  d) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám
  jiného členského státu, který je členem Organizace Severoatlantické
  smlouvy, pro jejich použití nebo použití civilních zaměstnanců, kteří
  je doprovázejí, pokud zboží nebylo předmětem daně v členském státě,
  který zboží přiděluje, jestliže dovoz tohoto zboží není osvobozen od
  daně.

  (6) Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje přemístění
  obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely
  uvedené v § 13 odst. 7.

  (7) Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje nabytí
  vratného obalu za úplatu.

  § 17

  Zjednodušený  postup  při  dodání  zboží uvnitř území Evropského
  společenství formou třístranného obchodu

  (1)  Třístranným  obchodem  je  obchod, který uzavřou tři osoby
  registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem
  obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží
  je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do
  členského státu kupujícího.

  (2) Prodávajícím je osoba registrovaná k dani v členském státě, ze
  kterého je zboží odesláno nebo přepraveno přímo ke kupujícímu do
  členského státu, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

  (3) Kupujícím je osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží, a která kupuje zboží od prostřední osoby.

  (4)  Prostřední osobou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba
  registrovaná  k dani v jiném členském státě, než ve kterém je
  registrován k dani prodávající a kupující, která pořizuje zboží od
  prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání
  zboží kupujícímu v tomto členském státě.

  (5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí
  prostřední osoba registrovat k dani v členském státě ukončení odeslání
  nebo přepravy zboží a uplatní osvobození od daně při pořízení zboží v
  tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem.

  (6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno
  prostřední osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v
  třístranném obchodu je osvobozeno od daně za těchto podmínek

  a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední
  osobou, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, ale je
  osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,

  b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední
  osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku,

  c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z
  členského státu prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího,
  pro kterého prostřední osoba uskutečňuje následné dodání zboží,

  d) kupující je plátce nebo osoba identifikovaná k dani,

  e) kupující je povinen přiznat a zaplatit daň podle § 108 u dodání
  zboží uskutečněného prostřední osobou jako při pořízení zboží z jiného
  členského státu.

  (7) Prostřední osoba, která je registrovaná k dani v jiném členském
  státě a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží
  kupujícímu, který je plátcem nebo osobou identifikovanou k dani v
  tuzemsku, je při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu
  povinna

  a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně
  při pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku,

  b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je
  na daňovém dokladu pro kupujícího,

  c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o
  třístranný obchod.

  (8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační
  číslo, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat a zaplatit
  daň podle § 108 na základě daňového dokladu vystaveného prostřední
  osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

  § 18

  Zasílání zboží

  (1) Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží do jiného členského státu z
  tuzemska, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského
  státu plátcem, který zboží dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou, s
  výjimkou dodání nových dopravních prostředků, dodání zboží s montáží
  nebo instalací osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí
  osobou, a s výjimkou dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy anebo dodání elektřiny, jestliže je zboží dodáno
  pro osobu, pro kterou pořízení zboží z jiného členského státu není
  předmětem daně v tomto státu. Zasíláním zboží se rozumí i dodání zboží
  za podmínek vymezených v první větě z jiného členského státu do
  tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osobě,
  která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani.

  (2) Při zasílání zboží do jiného členského státu z tuzemska je plátce
  povinen se registrovat k dani v členském státě, do kterého uskutečňuje
  zasílání zboží, pokud hodnota dodaného zboží do jiného členského státu
  z tuzemska překročí částku stanovenou tímto členským státem.

  § 19

  Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského
  společenství

  (1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného
  členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků
  lodí a letadel rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo
  vlastníkovi nebo první den, kdy kupující nebo vlastník je oprávněn s
  dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, který nastane dříve, nebo
  den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely.
  Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se
  považuje den, kdy bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce,
  nebo  den, kdy nastala povinnost toto vozidlo ve státu výrobce
  registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost
  vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do
  provozu den, kdy bylo vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem,
  nebo den dodání kupujícímu nebo jeho vlastníkovi nebo den, kdy kupující
  nebo vlastník s ním mohl nakládat, a to ten den, který nastane dříve,
  nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí
  účely. Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven,
  považuje se za den prvního uvedení do provozu den, kdy byl vystaven
  doklad o prodeji.

  (3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží
  z jiného členského státu.

  (4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného
  členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském
  státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,
  pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského státu a
  plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci
  daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského
  státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii
  vystaveného daňového dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do
  jiného členského státu osobě, která není registrovaná k dani, plátce
  neuvádí do souhrnného hlášení. Plátce, který pořizuje za úplatu nový
  dopravní prostředek z jiného členského státu od osoby, která není
  registrovaná k dani v jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení
  zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku, a k
  daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení nového
  dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který mu vystavil
  dodavatel.

  (5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní
  prostředek, který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje
  za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila
  při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při
  dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do
  výše daně, kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo
  zdanitelným plněním v tuzemsku. Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok
  na odpočet daně u svého místně příslušného správce daně v daňovém
  přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o
  dodání nového dopravního prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů
  ode dne dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu.
  Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na
  požádání správce daně neposkytne informace nutné ke správnému stanovení
  nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.

  (6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní
  prostředek z jiného členského státu, který bude registrován k provozu v
  tuzemsku, je povinna předložit daňové přiznání, ke kterému přiloží
  kopii daňového dokladu, hlášení o pořízení nového dopravního prostředku
  do 10 dnů ode dne pořízení. Na základě tohoto daňového přiznání správce
  daně vyměří částku daně, kterou je pořizující osoba povinna zaplatit
  místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla
  vyměřena. Správce daně osobě požívající výsad a imunit při pořízení
  nového dopravního prostředku z jiného členského státu vydá potvrzení o
  osvobození od daně, pokud je pořízen nový dopravní prostředek v rámci
  množstevních limitů stanovených v § 80.

  (7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského
  státu, který bude registrován v registru silničních motorových vozidel,
  může před podáním daňového přiznání podat hlášení o pořízení nového
  motorového vozidla a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového
  dopravního prostředku, kterou vypořádá v následně podaném daňovém
  přiznání. K hlášení o pořízení nového motorového vozidla je povinna
  přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného
  členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele
  potvrdí.

  § 20

  Dovoz zboží

  (1) Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území
  Evropského společenství.

  (2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje vrácení zboží,
  které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném
  skladu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Za vrácení
  zboží do tuzemska se nepovažuje dodání zboží do jiného členského státu
  podle § 64 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz
  zboží podle § 66 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma.

  (3) Za dovoz zboží se považuje vstup zboží na území Evropského
  společenství z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupují
  celní orgány tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země.

  Díl 4

  Uskutečnění plnění a daňová povinnost

  § 21

  Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání
  zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti

  (1) Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který
  nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém
  přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat
  daň.

  (2) Plátce, který v souladu s příslušnými právními předpisy nevede
  účetnictví, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného
  plnění. Pokud však přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za
  osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.

  (3) Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

  a) dnem dodání podle § 13 odst. 1 při prodeji podle kupní smlouvy15),

  b) dnem převzetí v ostatních případech,

  c) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního
  právního předpisu^16), nebo

  d) dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží podle § 13
  odst. 3 písm. d).

  (4)  Při  převodu  nemovitosti se zdanitelné plnění považuje za
  uskutečněné dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání, nebo dnem
  doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do
  katastru nemovitostí nebo dnem zápisu změny vlastnického práva, a to
  tím dnem, který nastane dříve. Avšak při převodu nemovitosti podle § 13
  odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem
  vzniku práva užívat nemovitost nájemcem.

  (5) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

  a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s
  výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou
  úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve,

  b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k
  poskytnutí práva k využití; pokud je sjednán způsob stanovení úplaty a
  k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za
  uskutečněné ke dni přijetí úplaty.

  (6) V ostatních případech se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

  a) dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném
  plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo,

  b) dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné
  spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění
  odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu
  nebo při přenosu a distribuci elektřiny,

  c) dnem použití majetku nebo využití služby při použití hmotného
  majetku nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce,

  d) dnem použití při použití majetku vytvořeného vlastní činností pro
  účely, kdy nemá plátce nárok na odpočet daně,

  e) dnem, ke kterému přechází vlastnické právo ke vkladu [§ 13 odst. 4
  písm. f), § 14 odst. 3 písm. f)], popřípadě jiná práva k tomuto vkladu,
  při  vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, s výjimkou
  nemovitosti, kdy se postupuje podle odstavce 4,

  f) dnem, ke kterému přechází vlastnické právo, popřípadě jiná práva k
  vydávanému majetku, při vydání vypořádacího podílu nebo podílu na
  likvidačním zůstatku, s výjimkou nemovitosti, kdy se postupuje podle
  odstavce 4,

  g) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře,
  popřípadě dnem dodání třetí osobou, při dodání zboží na základě
  komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, nebo

  h) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u
  komisionáře,  popřípadě dnem poskytnutí služby třetí osobou, při
  poskytnutí  služby na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy
  obdobného typu.

  (7)  Zdanitelné  plnění  uskutečňované  prostřednictvím prodejních
  automatů, popřípadě jiných obdobných přístrojů uváděných do chodu
  mincemi,  bankovkami,  známkami nebo jinými platebními prostředky
  nahrazujícími peníze, a v případech, kdy se úplata za zdanitelná plnění
  uskutečňuje platebními prostředky nahrazujícími peníze, se považuje za
  uskutečněné dnem, kdy plátce vyjme peníze nebo platební prostředky
  nahrazující peníze z přístroje nebo jiným způsobem zjistí výši obratu.

  (8) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. h) vzniká povinnost
  přiznat daň ke dni jeho uskutečnění. Zdanitelné plnění se považuje za
  uskutečněné k poslednímu dni účetního období daného plátce nebo k
  poslednímu dni kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, za
  podmínek uvedených v § 13 odst. 4 písm. h).

  (9) Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy
  uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se
  přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se
  považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. U dílčích plnění
  uskutečněných podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje za
  uskutečněné i dnem podle odstavce 6 písm. a), a dnem uskutečnění
  zdanitelného plnění je ten den, který nastane dříve.

  (10) U opakovaných plnění se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné
  nejpozději posledním dnem zdaňovacího období. Opakovaným plněním se
  rozumí uskutečnění zdanitelných plnění ve sjednaných lhůtách během
  zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o plnění zbožím
  stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo službou stejné
  povahy.

  (11) Pro stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně
  platí odstavce 3 až 10 obdobně. U nájmů pozemků, staveb, bytů a
  nebytových prostor osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se
  považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého
  kalendářního roku.

  § 22

  Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného
  členského státu

  (1) Daň na výstupu při dodání zboží do jiného členského státu, na které
  se nevztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je plátce
  povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni
  přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

  (2) Den uskutečnění zdanitelného plnění se při dodání zboží do jiného
  členského státu podle odstavce 1 stanoví podle § 21. Daň je plátce
  povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu vznikla
  povinnost přiznat daň.

  (3) Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje
  osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat
  uskutečnění tohoto dodání k patnáctému dni v měsíci, který následuje po
  měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského
  státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem
  měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo
  přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen přiznat
  uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu.

  (4) Dodání zboží do jiného členského státu podle odstavce 3 je plátce
  povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu
  vznikla povinnost přiznat dodání zboží do jiného členského státu.

  § 23

  Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

  (1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost při dovozu
  zboží vzniká^19a)

  a) propuštěním zboží do celního režimu volný oběh,

  b) propuštěním zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v
  systému navracení,

  c) propuštěním zboží do celního režimu dočasné použití s částečným
  osvobozením od dovozního cla,

  d) nezákonným dovozem zboží,

  e) spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném
  skladu za jiných podmínek, než které jsou stanoveny celními předpisy,

  f) porušením podmínek vyplývajících z dočasně uskladněného zboží,

  g) porušením podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo
  dovážené zboží propuštěno, nebo

  h) odnětím zboží celnímu dohledu.

  (2) Daňová povinnost při dovozu zboží rovněž vzniká dnem rozhodnutí
  celního orgánu o vrácení zboží ze svobodného pásma nebo svobodného
  skladu v tuzemsku zpět do tuzemska.

  (3) Bylo-li plátci rozhodnutím celního orgánu zboží propuštěno podle
  odstavce 1 písm. a), b) nebo c), je plátce povinen přiznat daň v
  daňovém  přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do
  příslušného režimu propuštěno.

  (4) Bylo-li plátci rozhodnutím celního orgánu zboží propuštěno podle
  odstavce 1 písm. c), je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by
  byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu v době dovozu
  zboží.

  (5) Bylo-li osobě, která není plátcem, rozhodnutím celního orgánu zboží
  propuštěno podle odstavce 1 písm. c), je tato osoba povinna zaplatit
  daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného
  oběhu v době dovozu zboží.

  § 24

  Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí
  služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční
  osobou

  (1) Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k
  dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani
  vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud jsou podle § 108
  povinni přiznat a zaplatit daň plátce nebo osoba identifikovaná k dani,
  kterým je služba poskytnuta.

  (2) Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví obdobně podle § 21.
  Daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období,
  kdy mu vznikla povinnost přiznat daň.

  (3) Při poskytnutí služby, u níž jsou plátce nebo osoba identifikovaná
  k dani povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. b), se
  plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem kalendářního
  roku, pokud je služba k tomuto dni poskytována alespoň po dobu 12
  kalendářních měsíců.

  (4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s
  instalací nebo montáží a dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nebo dodání elektřiny.

  § 24a

  Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem
  plnění mimo tuzemsko

  (1) Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko je plátce
  povinen přiznat toto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí
  úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Den uskutečnění plnění se
  stanoví obdobně podle § 21.

  (2) Plnění je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací
  období, kdy mu vznikla povinnost je přiznat.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s
  instalací nebo montáží, dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nebo dodání elektřiny s místem plnění mimo
  tuzemsko.

  (4) Při poskytnutí služby, u níž je plátce povinen podat souhrnné
  hlášení podle § 102 odst. 1 písm. d), se plnění považuje za uskutečněné
  nejpozději posledním dnem kalendářního roku, pokud je služba k tomuto
  dni poskytována alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců.

  § 25

  Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení
  zboží z jiného členského státu

  (1) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v
  tuzemsku vzniká plátci nebo osobě identifikované k dani povinnost
  přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v
  němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před
  patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží
  pořízeno, vzniká plátci nebo osobě identifikované k dani povinnost
  přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu.

  (2) Při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5
  vzniká plátci povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska.

  (3) Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné
  dnem, ke kterému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží
  podle § 21. Pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4
  a 5 se však považuje za uskutečněné dnem přemístění zboží do tuzemska.

  Díl 5

  Daňové doklady

  § 26

  Vystavování daňových dokladů

  (1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne

  a) uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně s
  nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou
  osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, nebo

  b) přijetí úplaty za zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s
  nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou
  osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání; pokud
  plátce ke dni přijetí úplaty daň na výstupu nepřizná, protože není
  povinen tak učinit podle § 21 odst. 2, nesmí vystavit daňový doklad při
  přijetí úplaty.
  Údaje o dani a základu daně se na daňovém dokladu uvádějí v české měně.

  (2) Plátce, který uskutečňuje několik samostatných zdanitelných plnění
  nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně pro jednu
  osobu, může vystavit za těchto několik samostatných zdanitelných plnění
  souhrnný daňový doklad. Pokud se plátce rozhodne vystavit souhrnný
  daňový doklad, je povinen jej vystavit nejpozději do 15 dnů od konce
  kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění
  nebo byla přijata první úplata za plnění uvedená na tomto souhrnném
  dokladu. Údaje společné pro všechna samostatná zdanitelná plnění nebo
  plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně mohou být na
  souhrnném  daňovém  dokladu  uvedeny pouze jednou, údaje o datu
  uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty, podle toho, který den nastane
  dříve, jednotkové ceně bez daně a slevě, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně, základu daně, sazbě daně, popřípadě osvobození od
  daně, a výši daně musí být uvedeny zvlášť pro každé samostatné plnění.
  Obdobně lze postupovat při vystavení daňového dokladu za zdanitelné
  plnění, na které byla před jeho uskutečněním ve stejném kalendářním
  měsíci přijata úplata.

  (3) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené
  od daně s nárokem na odpočet daně, může zplnomocnit k vystavení
  daňového dokladu svým jménem

  a) osobu, pro kterou se zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od
  daně s nárokem na odpočet daně uskutečňuje, pokud se plátce, který
  zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet
  daně uskutečňuje, písemně zaváže, že přijme všechny takto vystavené
  daňové doklady, nebo

  b) třetí osobu.

  (4) Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se
  uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem
  na odpočet daně, i v elektronické podobě, pokud jej plátce nebo osoba
  uvedená  v  odstavci 3 opatřila zaručeným elektronickým podpisem
  založeným  na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném  akreditovaným
  poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický
  podpis“)  nebo  elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném
  systémovém  certifikátu  vydaném  akreditovaným  poskytovatelem
  certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická značka“) nebo
  pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového
  dokladu elektronickou výměnou informací (EDI)^21).

  (5) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve
  stanovené lhůtě odpovídá plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
  nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, a to i v
  případě, že daňový doklad byl vystaven osobou podle odstavce 3. Za
  správnost vypočtené výše daně pro účely odpočtu daně ze zjednodušeného
  daňového dokladu a daňového dokladu při hromadné přepravě osob odpovídá
  plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečňuje, i když je na těchto
  dokladech výše daně uvedena plátcem uskutečňujícím zdanitelné plnění
  nebo osobou podle odstavce 3. Daň se vypočte podle § 37. Za správnost
  údajů, které musí být doplněny na daňovém dokladu podle § 31, 32 a 35,
  odpovídá osoba, která je povinna tyto údaje na daňovém dokladu uvést.

  (6) Pokud jsou na daňovém dokladu uvedena plnění s různými sazbami daně
  nebo zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet
  daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně
  odděleně  podle  stanovených  sazeb  nebo osvobození od daně. U
  zjednodušeného daňového dokladu se částky včetně daně uvádí odděleně
  podle stanovených sazeb.

  (7) Pokud je daňový doklad vystaven v cizím jazyce, je plátce, který
  daňový doklad vystavil nebo jehož jménem byl daňový doklad vystaven,
  nebo osoba, která takový daňový doklad přijala, povinna na žádost
  správce daně zajistit jeho překlad do českého jazyka.

  § 27

  Uchovávání daňových dokladů

  (1) Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro
  stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve
  kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně
  s nárokem na odpočet daně, na jím zvoleném místě. Po tuto dobu plátce
  odpovídá za věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost jejich obsahu,
  jejich čitelnost a na žádost správce daně za umožnění přístupu k nim
  bez zbytečného odkladu.

  (2) Daňový doklad v listinné formě lze převést do elektronické podoby a
  uchovávat pouze v této podobě, pokud metoda použitá pro převod a
  uchování zaručuje věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu daňového
  dokladu a jeho čitelnost a pokud je daňový doklad převedený do
  elektronické podoby opatřen uznávaným elektronickým podpisem nebo
  uznávanou elektronickou značkou osoby odpovědné za jeho převod.

  (3) Pokud plátce vystavuje, přijímá a uchovává daňové doklady v
  elektronické podobě a místem uchovávání není tuzemsko, musí plátce
  zajistit pro správce daně právo volného přístupu v reálném čase
  elektronicky k daňovým dokladům i datům zaručujícím věrohodnost jejich
  původu a neporušitelnost jejich obsahu.

  (4) Plátce je povinen předem oznámit správci daně místo uchovávání
  daňového dokladu, pokud toto místo není v tuzemsku.

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na právního nástupce
  plátce při uchovávání daňových dokladů rozhodných pro stanovení daňové
  povinnosti plátce a na osoby povinné k dani nebo právnické osoby, které
  nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, při uchovávání
  přijatých daňových dokladů.

  § 28

  Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí
  služby

  (1) Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený
  daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný
  daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář nebo
  doklad vystavený podle § 92a.

  (2) Běžný daňový doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje plnění,

  b) daňové identifikační číslo^23) plátce, který uskutečňuje plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro
  kterou se uskutečňuje plnění,

  d)  daňové  identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se
  uskutečňuje plnění, plátcem,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět plnění,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den,
  který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,

  i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  j) základ daně,

  k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění
  osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

  l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu,
  popřípadě uvedenou v haléřích.

  (3) Plátce uskutečňující zdanitelná plnění s úplatou za hotové,
  prostřednictvím platební karty nebo šekem je povinen na požádání
  vystavit zjednodušený daňový doklad, a to ihned při uskutečnění
  zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty, pokud k přijetí dojde před
  uskutečněním zdanitelného plnění. Zjednodušený daňový doklad může
  plátce  vystavit  rovněž  za  služby,  které  jsou  poskytovány
  prostřednictvím  elektronických prostředků a jejich poskytnutí je
  podmíněno zaplacením a úplata za tyto služby je prováděna bankovním
  převodem. Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit jen tehdy, je-li
  částka za zdanitelná plnění včetně daně nejvýše 10 000 Kč. Zjednodušený
  daňový doklad nelze vystavit v případě prodeje zboží, které je
  předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, za jiné než pevné
  ceny pro konečného spotřebitele.

  (4) Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) evidenční číslo daňového dokladu,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty,
  podle toho, který den nastane dříve,

  f) základní nebo sníženou sazbu daně,

  g) částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované
  zdanitelné plnění celkem.

  (5) Splátkový kalendář, který tvoří součást smlouvy nebo na který je ve
  smlouvě výslovně odkazováno, je daňovým dokladem v případě nájemní
  smlouvy a smlouvy o nájmu podniku, pokud obsahuje náležitosti jako
  běžný daňový doklad.

  (6) Doklad o zaplacení vystavený podle § 26 je daňovým dokladem při
  hromadné přepravě osob. Doklad o zaplacení musí obsahovat obchodní
  firmu, nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a
  příjmení nebo názvu, datum vystavení dokladu, sazbu daně nebo sdělení,
  že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné
  ustanovení tohoto zákona, částku, kterou plátce získal nebo má získat
  za plnění celkem.

  (7) Doklad o zaplacení vystavený státním orgánem nebo jiným oprávněným
  subjektem nebo dražebníkem je daňovým dokladem při dražbě zboží nebo
  nemovitosti provedené na základě exekučního řízení. Na dokladu o
  zaplacení se uvedou údaje jako na běžném daňovém dokladu a sdělení, že
  se jedná o prodej v rámci exekučního řízení.

  (8) Pokud je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě přijetí
  úplaty  přede  dnem  uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění
  osvobozeného od daně, nemusí daňový doklad obsahovat údaje podle
  odstavce 2 písm. i) a rozsah plnění.

  (9) Platební kalendář, na němž je uveden rozpis plateb na předem
  stanovené období, je daňovým dokladem v případě, že osoba, pro niž je
  uskutečňováno zdanitelné plnění, provádí platby před uskutečněním
  zdanitelného  plnění.  Platební  kalendář  musí  obsahovat stejné
  náležitosti jako běžný daňový doklad s výjimkou údajů podle odstavce 2
  písm. h).

  (10) Pokud se postupuje při uplatnění daně podle zvláštního režimu pro
  cestovní  službu (§ 89) nebo pro obchodníky s použitým zbožím,
  uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§ 90), a na
  daňovém dokladu nelze uvést výši daně, uvede se sdělení, že se jedná o
  postup podle zvláštního režimu.

  (11) Pokud je daňový doklad vystaven za plnění uskutečněné skupinou,
  uvedou se na daňovém dokladu namísto obchodní firmy nebo jména a
  příjmení, popřípadě názvu, dodatku ke jménu a příjmení nebo názvu,
  sídla nebo místa podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
  tytéž  údaje,  které se však vztahují k členovi skupiny, který
  uskutečňuje  plnění.  Pokud je daňový doklad vystaven za plnění
  uskutečněné pro skupinu, uvedou se na daňovém dokladu namísto obchodní
  firmy nebo jména a příjmení, popřípadě názvu, dodatku ke jménu a
  příjmení nebo názvu, sídla nebo místa podnikání osoby, které je plnění
  poskytnuto, tytéž údaje, které se však vztahují k členovi skupiny,
  kterému je plnění poskytnuto. Toto ustanovení se uplatní přiměřeně i
  pro daňové doklady uvedené v § 29 až 35.

  § 29

  Doklad o použití

  (1) Doklad o použití je daňový doklad, který musí vystavit plátce,
  který uskutečňuje zdanitelná plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13
  odst. 4 písm. d) a e), a podle § 14 odst. 3, s výjimkou § 14 odst. 3
  písm. d), e) a f), a to nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a
  nejpozději do 15 dnů od tohoto dne. Údaje o dani se na dokladu o
  použití uvádějí v české měně.

  (2) Doklad o použití musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) účel použití,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  f) datum vystavení daňového dokladu,

  g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  h) jednotkovou cenu bez daně,

  i) základ daně,

  j) základní nebo sníženou sazbu daně,

  k) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l).

  § 30

  Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

  (1) Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je písemné rozhodnutí
  o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová
  povinnost.

  (2) Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je i jiné rozhodnutí
  o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena.

  (3) Daňovým dokladem při vrácení zboží zpět do tuzemska je rozhodnutí o
  vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena.

  (4) Daňovým dokladem při vývozu zboží je

  a) písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země,
  kterým je celním orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropského
  společenství,

  b) písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného
  pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

  (5) Pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního
  orgánu elektronicky, musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem
  nebo uznávanou elektronickou značkou.

  § 31

  Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě

  (1) Doklad vystavený při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani
  v jiném členském státě musí obsahovat

  a) název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, která poskytuje službu,
  včetně kódu země,

  b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové
  identifikační číslo osoby, které je služba poskytnuta,

  c) evidenční číslo dokladu,

  d) rozsah a předmět poskytnuté služby,

  e) datum vystavení dokladu,

  f) datum uskutečnění služby, pokud se liší od data vystavení dokladu,

  g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  h) základ daně,

  i) sdělení, že osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je plátce, pro
  kterého se služba uskutečňuje, s odkazem na příslušné ustanovení tohoto
  zákona, ustanovení předpisu Evropských společenství^1), nebo s jiným
  odkazem, podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň
  plátce, jemuž je služba poskytnuta.

  (2) Osoba, která je povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108 při
  poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
  je povinna doplnit na obdrženém dokladu nebo v evidenci pro daňové
  účely do 15 dnů ode dne uskutečnění služby tyto údaje:

  a) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění
  osvobozené od daně s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona,
  ustanovení předpisu Evropských společenství^1), nebo s jiným odkazem
  uvádějícím, že se jedná o plnění osvobozené od daně,

  b) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou
  způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  c) datum, k němuž byly doplněny údaje podle písmen a) a b).

  (3) Datum doplnění údajů podle odstavce 2 písm. c) je považováno za
  datum vystavení daňového dokladu.

  (4) Pokud plátce doklad podle odstavce 1 neobdrží do 15 dnů ode dne
  uskutečnění služby, má povinnost doplnit údaje do 15 dnů ode dne
  obdržení dokladu.

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se obdobně vztahují i na dodání zboží s
  instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy anebo dodání elektřiny osobou registrovanou k dani
  v jiném členském státě, pokud je místo plnění v tuzemsku.

  § 32

  Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou

  (1) Doklad vystavený při poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k
  dani musí obsahovat

  a) název, sídlo nebo místo podnikání osoby, která službu poskytuje,
  popřípadě její daňové identifikační číslo,

  b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové
  identifikační číslo osoby, které je služba poskytnuta,

  c) evidenční číslo dokladu,

  d) rozsah a předmět poskytované služby,

  e) datum vystavení dokladu,

  f) datum uskutečnění služby, pokud se liší od data vystavení dokladu,

  g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  h) základ daně.

  (2) Osoba, která je povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108 při
  poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani, je povinna doplnit
  na obdrženém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely do 15 dnů ode dne
  uskutečnění služby tyto údaje:

  a) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění
  osvobozené od daně s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona,
  ustanovení předpisu Evropských společenství^1), nebo s jiným odkazem
  uvádějícím, že se jedná o plnění osvobozené od daně,

  b) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou
  způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  c) datum, k němuž byly doplněny údaje podle písmen a) a b).

  (3) Datum doplnění údajů podle odstavce 2 písm. c) je považováno za
  datum vystavení daňového dokladu.

  (4) Pokud plátce doklad podle odstavce 1 neobdrží do 15 dnů ode dne
  uskutečnění služby, má povinnost doplnit údaje do 15 dnů ode dne
  obdržení dokladu.

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se obdobně vztahují na dodání zboží s
  instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy anebo dodání elektřiny zahraniční osobou povinnou
  k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku.

  § 33

  Daňový doklad při poskytnutí služby

  (1) Plátce, který poskytuje službu s místem plnění mimo tuzemsko, je
  povinen vystavit za každé plnění daňový doklad obsahující náležitosti
  podle odstavce 2, a to nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění služby
  nebo přijetí platby, pokud platba předchází uskutečnění služby.

  (2) Daňový doklad při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko
  musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  poskytuje službu,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který poskytuje službu,

  c)  název,  sídlo  nebo místo podnikání osoby, které je služba
  poskytována,

  d) daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytována,
  včetně kódu země,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět poskytované služby,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) datum uskutečnění služby nebo datum přijetí platby, podle toho,
  který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového
  dokladu,

  i) základ daně,

  j) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je místo
  plnění mimo tuzemsko,

  k) pokud je daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna
  přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována, sdělení o této
  skutečnosti,  s  odkazem  na příslušné ustanovení tohoto zákona,
  ustanovení předpisu Evropských společenství^1), nebo s jiným odkazem,
  podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba, které je
  služba poskytnuta.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují obdobně i na dodání zboží s
  instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy anebo dodání elektřiny s místem plnění mimo
  tuzemsko plátcem.

  § 34

  Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

  (1) Plátce, který dodává zboží do jiného členského státu, na které se
  vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je povinen
  vystavit za každé dodání zboží pro jinou osobu, která je registrována k
  dani v jiném členském státě, daňový doklad obsahující náležitosti podle
  odstavce 3, a to nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění dodání zboží
  do jiného členského státu.

  (2) Plátce při zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18 je
  povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění
  dodání zboží do jiného členského státu nebo přijetí platby, pokud
  platba předchází dodání zboží.

  (3) Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu musí
  obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

  c) název, sídlo nebo místo podnikání pořizovatele,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) daňové identifikační číslo pořizovatele, včetně kódu země,

  f) rozsah a předmět plnění,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho,
  který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového
  dokladu,

  i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  j) základ daně,

  k) sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, s odkazem na
  příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropských
  společenství^1), nebo s jiným odkazem uvádějícím, že se jedná o plnění
  osvobozené od daně.

  (4) Při zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18, pokud je
  místo plnění v tuzemsku, je plátce povinen vystavit daňový doklad podle
  odstavce 3, s výjimkou údajů podle písmen c), e) a k), a v dokladu
  uvést základní nebo sníženou sazbu daně, výši daně uvedenou způsobem
  podle § 28 odst. 2 písm. l) a kód země, do které je zboží zasíláno. Při
  zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18, pokud je místo
  plnění v jiném členském státě, je plátce povinen vystavit daňový doklad
  podle odstavce 3, s výjimkou písmen c), e) a k), a v dokladu uvést kód
  země, do které je zboží zasíláno, a sdělení, že místo plnění je v této
  zemi.

  (5) Osoba, která dodává nový dopravní prostředek do jiného členského
  státu, je povinna uvést v dokladu sdělení, že se jedná o nový dopravní
  prostředek, a údaje podle § 4 odst. 3 písm. a) a b).

  § 35

  Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Doklad vystavený při pořízení zboží z jiného členského státu musí
  obsahovat

  a) název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, která dodává zboží, včetně
  kódu země,

  b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové
  identifikační číslo pořizovatele,

  c) evidenční číslo dokladu,

  d) rozsah a předmět pořízení,

  e) datum vystavení dokladu,

  f) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  g) základ daně,

  h) sdělení, že osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je plátce, který
  zboží pořizuje, s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona,
  ustanovení předpisu Evropských společenství^1), nebo s jiným odkazem,
  podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň plátce, který
  zboží pořizuje.

  (2) Pořizovatel je povinen doplnit na obdrženém dokladu nebo v evidenci
  pro daňové účely do 15 dnů ode dne pořízení tyto údaje:

  a) datum uskutečnění pořízení,

  b) základní nebo sníženou sazbu daně,

  c) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou
  způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  d) datum, k němuž byly doplněny údaje podle písmen a) až c).

  (3) Datum doplnění údajů podle odstavce 2 písm. d) je považováno za
  datum vystavení daňového dokladu.

  (4) Pokud plátce doklad podle odstavce 1 neobdrží do 15 dnů ode dne
  pořízení zboží, má povinnost doplnit údaje do 15 dnů ode dne obdržení
  dokladu.

  Díl 6

  Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně, daňový dobropis a
  vrubopis

  § 36

  Základ daně

  (1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce
  za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné
  plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné
  plnění.

  (2)  Základem  daně  v případě přijetí úplaty před uskutečněním
  zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň.

  (3) Základ daně také zahrnuje

  a) jiné daně, cla, dávky nebo poplatky,

  b) spotřební daň^24), pokud zákon nestanoví jinak v § 41,

  c) daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a
  daň z pevných paliv, a to podle právní úpravy těchto daní,

  d) dotace k ceně,

  e)  vedlejší  výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je
  uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění,

  f) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou
  službou,

  g) při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou,
  změnou  dokončené  stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby,
  konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její
  součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

  (4) Za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu,
  pojištění a provize.

  (5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu
  uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl
  ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle § 28
  odst. 2 písm. l).

  (6) Základem daně je v případě, že se jedná o

  a) dodání zboží nebo nemovitosti podle § 13 odst. 4 písm. a) až f), §
  13 odst. 5, § 13 odst. 6 a podle § 16 odst. 5, cena zboží nebo
  nemovitosti nebo cena obdobného zboží nebo obdobné nemovitosti, za
  kterou by bylo možné zboží nebo nemovitost pořídit ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových
  nákladů vynaložených na dodání zboží nebo převod nemovitosti ke dni
  uskutečnění zdanitelného plnění,

  b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů
  vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného
  plnění.

  (7) Pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota,
  která zahrnuje dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby
  s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená od daně, základ daně se
  pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši odpovídající
  poměru  cen  zjištěných  podle  zvláštního  právního předpisu^25)
  jednotlivých plnění k celkovému součtu těchto zjištěných cen. Tato
  celková cena nebo hodnota se považuje za částku obsahující daň.

  (8) Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců,
  použije se pro zjištění poměru cen cena z posudku, v němž je cena
  nejvyšší, která se považuje za cenu obsahující daň.

  (9) Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské
  účely prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za
  cenu vyšší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, je
  rozdíl mezi cenou, za kterou jsou prodávány, a jejich nominální
  hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou
  prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu
  nižší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu,
  základem daně je nula.

  (10) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. h) je základem daně
  peněžní částka, za kterou plátce vratný obal, který je dodáván spolu se
  zbožím, dodává, bez daně. Základem daně je tato peněžní částka i v
  případě, že vratný obal je dodán plátcem spolu se zbožím bezúplatně,
  pokud zákon dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku
  vratné obaly stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům
  bezúplatně, je základem daně peněžní částka, za kterou je obal stejného
  druhu plátcem pořízen, snížená o daň. V případě, že peněžní částka není
  známa, je základem daně cena vratného obalu stejného druhu zjištěná
  podle zvláštního předpisu^26) o oceňování majetku. Celkový základ daně
  u vratných obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se vypočte
  jako rozdíl mezi celkovým počtem vratných obalů stejného druhu dodaných
  plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo
  příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, a
  celkovým počtem vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci
  vráceny během příslušného účetního období^7d) nebo během příslušného
  kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, přičemž tento
  rozdíl je vynásoben částkou platnou pro vratný obal stejného druhu
  dodávaný  v tuzemsku společně se zbožím, zjištěnou podle tohoto
  ustanovení. V případě, že celkový počet vratných obalů stejného druhu
  dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního
  období nebo příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede
  účetnictví, je nižší než celkový počet vratných obalů stejného druhu,
  které byly tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období^7d)
  nebo během příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede
  účetnictví, jsou základ daně a příslušná daň uváděné na daňovém dokladu
  vystaveném podle § 29 odst. 1 se záporným znaménkem. Stejným způsobem
  se záporný základ daně a daň zohlední i v daňovém přiznání podle § 101.

  (11) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od
  jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné
  osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za
  jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní
  nárok na odpočet daně.

  § 36a

  Základ daně ve zvláštních případech

  (1) Základem daně je cena obvyklá^25) bez daně, zjištěná k datu
  uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno
  pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata za zdanitelné plnění

  a) nižší než cena obvyklá^25) a osoba, pro kterou bylo zdanitelné
  plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na
  odpočet daně v plné výši, nebo

  b) vyšší než cena obvyklá^25) a plátce, který uskutečnil zdanitelné
  plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.

  (2) Hodnotou plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně je
  cena obvyklá^25) zjištěná k datu jeho uskutečnění, je-li plnění
  uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata nižší než
  cena obvyklá^25) a plátce, který uskutečnil plnění osvobozené od daně
  bez nároku na odpočet daně, je povinen krátit nárok na odpočet daně
  podle § 72 odst. 4.

  (3) Osobami, na které se vztahují odstavce 1 a 2 jsou

  a) kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu
  představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv
  těchto osob,

  b) jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4; za jinak spojené osoby se
  nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,

  c) osoby blízké^26a),

  d) osoby, které jsou v pracovněprávním^26b) nebo v jiném obdobném
  vztahu k plátci,

  e) osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o
  sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy.

  § 37

  Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

  (1) Daň se vypočte ze základu daně stanoveného podle § 36 jako součin
  úplaty za zdanitelné plnění bez daně a koeficientu, který se vypočítá
  jako podíl, v jehož čitateli je číslo 20 v případě základní sazby daně
  nebo číslo 10 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli číslo 100,
  vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná čísla, vypočtená
  daň se uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l). Cena, včetně daně se
  pro účely tohoto zákona dopočte jako součet základu daně a vypočtené
  daně po případném zaokrouhlení.

  (2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění,
  která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která
  je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož
  čitateli je číslo 20 v případě základní sazby daně nebo číslo 10 v
  případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a
  čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa,
  vypočtená daň se uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l). Cena bez
  daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za
  zdanitelné  plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném
  zaokrouhlení.

  (3) V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před
  uskutečněním  zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné
  zdanitelné plnění z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a
  souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 nebo z rozdílu mezi úplatou,
  kterou má plátce obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, a úplatami
  přijatými před uskutečněním zdanitelného plnění.

  § 38

  Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

  (1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet

  a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z
  důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření
  cla,

  b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení, v tuzemsku,
  popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství,
  pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud
  nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a),

  c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

  (2) Prvním místem určení se rozumí místo uvedené v přepravním dokladu,
  na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu.
  Pokud není první místo určení uvedeno na přepravním dokladu, považuje
  se za první místo určení místo prvního přeložení dováženého zboží v
  dovážejícím členském státě.

  (3) Základem daně při vrácení nebo propuštění zboží, které bylo

  a) plátcem dovezeno a umístěno do svobodného skladu nebo svobodného
  pásma a bylo propuštěno do volného oběhu, pokud nedochází ke změně
  vlastnického vztahu, bez ohledu na skutečnost, zda zboží prošlo nebo
  neprošlo zpracovatelskými operacemi a plátce navrhuje jeho propuštění
  do tuzemska, je základ daně podle odstavce 1,

  b) plátcem dovezeno a umístěno do svobodného skladu nebo svobodného
  pásma a bylo propuštěno do volného oběhu, pokud došlo ke změně
  vlastnického vztahu a nový vlastník navrhuje jeho propuštění, je součet
  pořizovací  ceny  nebo  ceny  zjištěné podle zvláštního právního
  předpisu^25)  a  popřípadě  spotřební  daně;  pokud zboží prošlo
  zpracovatelskými operacemi, vstupuje do základu daně ještě výše nákladů
  na provedené zpracovatelské operace,

  c) plátcem umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma, pokud
  nedochází ke změně vlastnického vztahu, je součet ceny zjištěné podle
  zvláštního právního předpisu^25) ke dni umístění zboží do svobodného
  skladu nebo svobodného pásma a popřípadě spotřební daně, pokud dochází
  ke změně vlastnického vztahu, je součet pořizovací ceny nebo ceny
  zjištěné podle zvláštního právního předpisu^25) a popřípadě spotřební
  daně,

  d) plátcem umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma, pokud
  došlo ke změně vlastnického vztahu a prošlo zpracovatelskými operacemi,
  je součet pořizovací ceny nebo ceny zjištěné podle zvláštního právního
  předpisu^25) a popřípadě spotřební daně a výše nákladů na provedené
  zpracovatelské operace,

  e) osobou, která není plátcem, umístěno do svobodného skladu nebo
  svobodného pásma, prošlo zpracovatelskými operacemi a má být původním
  nebo novým vlastníkem propuštěno zpět do tuzemska, je výše nákladů na
  provedené zpracovatelské operace.

  (4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, dočasného použití s
  částečným osvobozením od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň
  vypočítá jako součin příslušného základu daně a koeficientu, který se
  vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 20 v případě základní
  sazby daně nebo číslo 10 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli
  číslo 100. Vypočtená daň se uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l).
  U  zboží  propuštěného  do  volného  oběhu  z  režimu pasivního
  zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle odstavce 1.

  § 39

  Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k
  dani v jiném členském státě a zahraniční osobou

  (1) Základ daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v
  jiném členském státě a zahraniční osobou se stanoví obdobně podle § 36.

  (2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odst. 1.

  § 40

  Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu se stanoví
  obdobně podle § 36.

  (2) Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském
  státě, ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodatečně po
  pořízení zboží z tohoto členského státu, provede se oprava základu daně
  podle § 42.

  (3) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odst. 1.

  § 41

  Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného
  osvobození od spotřební daně

  (1) Základ daně při dovozu zboží, které je propuštěno do celního režimu
  volný oběh s následným umístěním do režimu podmíněného osvobození od
  spotřební daně podle zvláštního právního předpisu^24), se stanoví podle
  § 38 bez zahrnutí spotřební daně.

  (2) U zboží, které je při pořízení z jiného členského státu v tuzemsku
  umístěno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, se základ
  daně stanoví obdobně podle § 36 bez zahrnutí spotřební daně.

  (3) U zboží, které je vyrobeno v tuzemsku v režimu podmíněného
  osvobození od spotřební daně a v tomto režimu je dodáno, se základ daně
  stanoví podle § 36 bez zahrnutí spotřební daně.

  (4) U zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od
  spotřební daně, a plátce uskutečňuje jeho dodání podle § 13 při uvedení
  zboží do volného daňového oběhu, se základ daně stanoví podle § 36.

  § 42

  Oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění

  (1) Plátce může opravit výši daně

  a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,

  b)  při  snížení základu daně na základě sjednaných podmínek u
  zdanitelného plnění, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného
  plnění,

  c) při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,

  d) při použití úplaty, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň,
  na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně
  nebo plnění, které není předmětem daně,

  e) pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13
  odst. 3 písm. d).

  (2) Plátce je povinen opravit výši daně při zvýšení základu daně, ke
  kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  (3) Plátce je povinen opravit výši daně, pokud dojde k vrácení úplaty,
  u níž ke dni jejího přijetí vznikla povinnost přiznat daň a jestliže se
  zdanitelné plnění neuskutečnilo.

  (4) Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním,
  které se považuje za uskutečněné

  a) ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci,
  pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud jde o opravu výše
  daně podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e), nebo

  b) ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava výše daně provedena,
  pokud jde o opravu výše daně podle odstavce 1 písm. d), 2 nebo 3.

  (5) U opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke
  dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny
  na české koruny se v tomto případě použije kurz devizového trhu
  vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet
  ke dni uskutečnění původního plnění. Při opravě základu daně a výše
  daně v případě zdanitelných plnění uskutečněných pro jiného plátce
  vystaví plátce daňové doklady s náležitostmi podle § 43.

  (6) Opravu základu daně a výše daně v případě zdanitelných plnění
  uskutečněných  pro osobu, která není plátcem, provede plátce ve
  zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně provedena,
  vystavením dokladu o opravě základu a výše daně. Údaje o výši daně se
  uvádějí v české měně a doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) důvod opravy,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  f) datum vystavení daňového dokladu,

  g) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění,
  v případě opravy výše daně podle odstavce 3 výši přijaté úplaty,

  h) základní nebo sníženou sazbu daně,

  i) rozdíl ve výši daně odpovídající rozdílu mezi opraveným a původním
  základem daně za zdanitelné plnění, v případě opravy výše daně podle
  odstavce 3 výši daně odpovídající výši přijaté úplaty uvedenou způsobem
  podle § 28 odst. 2 písm. l).

  (7) V případě opravy základu daně a výše daně u předplacených
  telekomunikačních služeb provede opravu podle odstavce 1 písm. d)
  plátce vystavením dokladu o opravě základu a výše daně s náležitostmi
  podle odstavce 6 písm. a), b), c), d), f) a h), který dále musí
  obsahovat předmět plnění, na které byla úplata původně přijata,
  celkovou výši úplat použitých na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo
  plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, a
  tomu odpovídající výši daně. Tyto údaje se uvádějí na doklad za všechny
  opravy v průběhu zdaňovacího období jednou částkou. Tento doklad se
  nedoručuje. Plátce je povinen jako součást evidence pro daňové účely
  evidovat soupisy dokladů vystavených podle tohoto odstavce. Pokud se v
  okamžiku opravy jiné zdanitelné plnění neuskutečnilo, považuje se
  částka odpovídající provedené opravě podle odstavce 1 písm. d) za
  úplatu přijatou na toto jiné zdanitelné plnění před jeho uskutečněním.

  (8) Opravu základu a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce
  zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění.

  (9) V případě opravy podle odstavce 1 písm. e) plátce sníží výši daně o
  částku daně vypočítanou podle § 37 odst. 1 ze základu daně stanoveného
  jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která náleží plátci za plnění podle
  § 13 odst. 3 písm. d), a částkou bez daně, která plátci náleží do data
  předčasného ukončení smlouvy. Opravu lze provést do 3 let od konce
  kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo
  k nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem.

  (10) Opravu základu daně a výše daně může provést plátce, který
  uskutečnil původní zdanitelné plnění, nebo jeho právní nástupce.

  § 43

  Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně a výše daně u
  zdanitelných plnění

  (1) Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle § 42, plátce,
  který uskutečnil původní zdanitelné plnění, je povinen vyhotovit pro
  plátce, pro kterého uskutečnil zdanitelné plnění, daňový dobropis nebo
  daňový vrubopis, a to ke dni, kdy byla provedena oprava základu daně.
  Údaje o dani se v daňovém dobropise nebo v daňovém vrubopise uvádějí v
  české měně.

  (2) Daňovým dobropisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně
  při opravě podle § 42 odst. 1 a 3.

  (3) Daňovým vrubopisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně
  při opravě podle § 42 odst. 2.

  (4) Daňový dobropis nebo daňový vrubopis musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro
  něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,

  d)  daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje
  zdanitelné plnění,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) základní nebo sníženou sazbu daně, a dále

  1. jde-li o daňový dobropis, evidenční číslo původního daňového
  dokladu, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné
  plnění, v případě opravy výše daně podle odstavce 3 výši přijaté
  úplaty, a tomu odpovídající daň uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2
  písm. l),

  2. jde-li o daňový vrubopis, evidenční číslo původního daňového
  dokladu, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné
  plnění a tomu odpovídající daň uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2
  písm. l).

  (5) Pokud se oprava základu a výše daně týká více zdanitelných plnění,
  ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady podle § 28, mohou
  být údaje, které jsou společné pro všechny opravy na daňovém dobropisu
  nebo daňovém vrubopisu, uvedeny pouze jednou. Ve vazbě na původní
  daňové doklady však musí být na daňovém dobropisu nebo daňovém
  vrubopisu vždy uvedena čísla původních daňových dokladů, rozdíly mezi
  opraveným a původním základem daně a tomu odpovídající částky daně.

  (6) Pokud byl za uskutečněné zdanitelné plnění vystaven jiný daňový
  doklad než běžný daňový doklad, při opravě základu a výše daně vystaví
  plátce doklad odpovídající účelem a obsahem daňovému dobropisu nebo
  daňovému vrubopisu s náležitostmi odpovídajícími původně vystavenému
  daňovému dokladu.

  § 44

  Oprava výše daně při dovozu zboží

  (1) Pokud plátce zjistí po vyměření daně, že uplatnil nárok na odpočet
  daně ve výši daně vyměřené celním orgánem, přičemž došlo k nesprávnému
  uplatnění § 38, je povinen tuto skutečnost oznámit celnímu orgánu,
  který daň původně vyměřil. Pokud dojde k dodatečnému vyměření daně
  celním orgánem, má plátce nárok na odpočet daně za podmínek podle § 72
  až 75.

  (2) Pokud plátce uplatní nárok u celního orgánu, který rozhodne o
  vrácení daně z důvodu uplatněného pro její vrácení, a plátce již
  uplatnil nárok na odpočet daně v původní výši vyměřené a vybrané daně,
  daň celní orgán vrátí. Plátce je povinen snížit dříve uplatněný nárok
  na odpočet daně o částku vrácené daně, a to v daňovém přiznání za
  zdaňovací období, ve kterém byla daň vrácena.

  (3) Pokud plátci vznikla povinnost přiznat daň při dovozu zboží podle §
  23, oprava základu daně a výše daně se provede podle § 42.

  § 45

  Oprava základu a výše daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k
  dani v jiném členském státě a zahraniční osobou

  (1) Oprava základu a výše daně se při poskytnutí služby osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou
  provádí podle § 42.

  (2) Opravu provádí plátce na základě dokladu, ve kterém je odkazováno
  na původní daňový doklad, který vystavila osoba, která poskytla službu.

  § 46

  Oprava základu a výše daně při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Oprava základu a výše daně se při pořízení zboží z jiného členského
  státu provádí podle § 42.

  (2) Opravu provádí pořizovatel na základě dokladu, ve kterém je
  odkazováno na původní doklad, na základě kterého bylo zboží pořízeno z
  jiného členského státu.

  (3) Doklad musí obsahovat

  a) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném
  členském státě, která dodává zboží,

  b) daňové identifikační číslo pořizovatele,

  c) údaje nezbytné k provedení opravy základu daně.

  § 46a

  Oprava základu a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu

  (1) Oprava základu a výše daně se při dodání zboží do jiného členského
  státu, na které se nevztahuje osvobození od daně, provádí podle § 42.
  Obdobně se postupuje také v případě opravy základu daně při dodání
  zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od
  daně.

  (2)  Opravu provádí dodavatel na základě dokladu, ve kterém je
  odkazováno na původní doklad, na základě kterého bylo zboží dodáno do
  jiného členského státu.

  (3) Doklad musí obsahovat

  a) daňové identifikační číslo plátce, který dodává zboží,

  b) daňové identifikační číslo pořizovatele,

  c) údaje nezbytné k provedení opravy základu daně.

  Díl 7

  Sazby daně a oprava sazby daně

  § 47

  Sazby daně u zdanitelného plnění

  (1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje

  a) základní sazba daně ve výši 20 %, nebo

  b) snížená sazba daně ve výši 10 %.

  (2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku
  povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se
  uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku
  povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

  (3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví
  jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 1, tepla a chladu se uplatňuje
  snížená sazba daně.

  (4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví
  jinak. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba
  daně.

  (5) U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon
  nestanoví jinak.

  (6) Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu
  zboží, jako souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud
  alespoň jeden druh zboží ze souboru podléhá základní sazbě daně. Tímto
  ustanovením není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží
  příslušnou sazbu daně samostatně.

  (7) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností
  uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje snížená sazba daně.

  (8) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které
  zařazením patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se
  uplatňuje základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá
  této sazbě daně.

  (9) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům
  se použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.

  § 47a

  Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska
  sazby daně

  (1) Kterákoliv osoba může požádat Ministerstvo financí o vydání
  rozhodnutí o závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska
  sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle §
  47 odst. 1 (dále jen „závazné posouzení“).

  (2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel uvede

  a) u fyzické osoby jméno, příjmení, místo pobytu, v podání souvisejícím
  s její podnikatelskou činností dále uvede obchodní firmu, identifikační
  číslo, daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a místo
  podnikání,

  b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo
  nebo obdobný údaj, sídlo a daňové identifikační číslo, pokud bylo
  přiděleno,

  c) popis zboží, služby nebo nemovitosti, jichž se žádost o vydání
  rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést jednu položku
  zboží, služby nebo nemovitosti,

  d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.

  (3) Žadatel je povinen na výzvu předložit další údaje vztahující se k
  obsahu žádosti.

  § 48

  Sazby daně u bytové výstavby

  Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou
  dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich
  příslušenství, vymezenou stavebním zákonem^27), nebo v souvislosti s
  opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto
  práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení,
  uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty
  výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

  § 48a

  Sazby daně u staveb pro sociální bydlení

  (1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou
  stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou
  dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem^27a),
  včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby
  se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při
  poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům,
  rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k
  bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.

  (2) Vymezením jednotek podle zákona o vlastnictví bytů^27a) před
  dokončením výstavby se nemění charakter stavby.

  (3) U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se
  uplatní snížená sazba daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (4) Stavbami pro sociální bydlení se rozumí

  a) byt pro sociální bydlení,

  b) rodinný dům pro sociální bydlení,

  c) bytový dům pro sociální bydlení,

  d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů
  podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů^27b)
  nebo pro ubytování státních zaměstnanců,

  e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona
  o sociálních službách^47),

  f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
  pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle
  zákona upravujícího výkon této výchovy^27c),

  g)  internáty  škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním
  postižením podle školského zákona^27d),

  h) zvláštní dětská zařízení, kterými jsou podle zákona upravujícího
  péči o zdraví^27e) kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let
  věku,

  i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon
  pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně
  dětí ^27f),

  j) speciální lůžková zařízení hospicového typu^27g) a

  k)  domovy  péče  o  válečné veterány^27h), a to včetně jejich
  příslušenství.

  (5) Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová
  plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální
  bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně
  místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy
  bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech
  domu.

  (6) Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož
  celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou
  rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch
  všech místností rodinného domu.

  (7) Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž
  nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.

  (8) Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby,
  vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

  § 49

  Oprava výše daně

  (1) Pokud plátce nebo osoba identifikovaná k dani uplatnila a přiznala
  daň jinak, než stanoví tento zákon, a zvýšila daň na výstupu nebo svoji
  daňovou povinnost, je oprávněna provést opravu v daňovém přiznání za
  zdaňovací období, ve kterém byl opravný daňový doklad vystavený za
  podmínek uvedených v odstavci 2 doručen, nebo ve kterém byla provedena
  oprava v evidenci pro daňové účely podle odstavce 2.

  (2) Plátce nebo osoba identifikovaná k dani je povinna vystavit opravný
  daňový doklad podle § 50, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad
  nebo pokud daňový doklad vystavila za opravované plnění. Pokud plátce
  nebo osoba identifikovaná k dani neměla povinnost vystavit daňový
  doklad, provede opravu v evidenci pro daňové účely.

  (3) Oprava výše daně podle odstavce 1 je samostatným plněním, které se
  považuje za uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byl opravný
  daňový doklad podle odstavce 2 doručen plátci nebo osobě identifikované
  k dani, pro kterou se plnění uskutečnilo, nebo byla provedena oprava
  výše daně v evidenci pro daňové účely podle odstavce 2. U opravy výše
  daně se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního
  zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na české koruny se v tomto
  případě použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a
  platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního
  plnění.

  (4) Opravu výše daně podle odstavce 1 lze provést nejpozději do 3 let
  od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění.

  (5) Opravu výše daně podle odstavce 1 může provést plátce nebo osoba
  identifikovaná k dani, kteří uskutečnili původní plnění, nebo jejich
  právní nástupce.

  § 50

  Opravný daňový doklad

  (1) Opravný daňový doklad obsahuje náležitosti odpovídající původně
  vystavenému daňovému dokladu, včetně údajů o původním základu daně a o
  výši  nesprávně uplatněné daně. Původní základ daně a nesprávně
  uplatněná daň se uvede se záporným znaménkem. Opravný daňový doklad
  musí obsahovat číslo původního daňového dokladu.

  (2) Při opravě výše daně u zdanitelného plnění opravný daňový doklad
  dále obsahuje základ daně z původně vystaveného daňového dokladu s
  kladným znaménkem, příslušnou sazbu daně a výši daně.

  (3) Při opravě výše daně u plnění osvobozeného od daně nebo plnění,
  které není předmětem daně, opravný daňový doklad dále obsahuje základ
  daně z původně vystaveného daňového dokladu s kladným znaménkem a
  sdělení, že plnění je osvobozeno od daně nebo není předmětem daně podle
  tohoto zákona.

  (4) Pokud se oprava výše daně týká více plnění, ke kterým byly
  vystaveny samostatné daňové doklady podle § 26, mohou být údaje, které
  jsou společné pro všechny opravy na opravném daňovém dokladu, uvedeny
  pouze jednou. Ve vazbě na původní daňové doklady musí být na opravném
  daňovém dokladu vždy uvedena čísla původních daňových dokladů.

  Díl 8

  Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

  § 51

  Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  (1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez
  nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:

  a) poštovní služby (§ 52),

  b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),

  c) finanční činnosti (§ 54),

  d) pojišťovací činnosti (§ 55),

  e) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem
  dalších zařízení (§ 56),

  f) výchova a vzdělávání (§ 57),

  g) zdravotnické služby a zboží (§ 58),

  h) sociální pomoc (§ 59),

  i) zrušeno,

  j) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60),

  k) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),

  l) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet
  daně (§ 62).

  (2) U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně,
  vzniká  povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho
  uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane
  dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně je plátce
  povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém
  vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při stanovení hodnoty plnění
  osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36.

  § 52

  Poštovní služby

  (1) Poštovními službami se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) dodání poštovní zásilky^28),

  b) poštovní poukazy^28).

  (2) Poštovní služby uvedené v odstavci 1 jsou osvobozeny od daně, pokud
  jsou provozovány držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní
  licence podle zvláštního právního předpisu^28).

  (3) Od daně je osvobozeno dodání poštovních známek platných pro použití
  v rámci poštovních služeb v tuzemsku a dalších obdobných cenin za
  částku nepřevyšující nominální hodnotu nebo částku podle poštovních
  ceníků.

  § 53

  Rozhlasové a televizní vysílání

  Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně
  rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli
  vysílání  ze  zákona^29),  s  výjimkou  vysílání  reklam^30),
  teleshoppingu^31) nebo sponzorování^32).

  § 54

  Finanční činnosti

  (1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) převod cenných papírů, obchodních podílů na společnostech a členství
  v družstvech,

  b) přijímání vkladů od veřejnosti,

  c) poskytování úvěrů a peněžních půjček,

  d) platební styk a zúčtování,

  e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo
  cestovních šeků,

  f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,

  g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu podle zvláštního právního
  předpisu^34),

  h) obstarávání inkasa podle zvláštního právního předpisu^35),

  i) směnárenská činnost,

  j) operace týkající se peněz,

  k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní
  bankou od bank nebo od státu,

  l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji^36),

  m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
  na účet zákazníka^36),

  n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí
  účet^36),

  o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného^36),

  p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem,
  pokud je součástí majetku investiční nástroj^36), s výjimkou správy
  nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,

  q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů^36),

  r) vedení evidence investičních nástrojů^36),

  s) vypořádání obchodů s investičními nástroji^36),

  t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet
  zákazníka,

  u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno
  od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a
  faktoring,

  v) obhospodařování investičních fondů nebo podílových fondů podle
  zvláštního právního předpisu^37),

  w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků^38),

  x) výplata dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo vybírání
  opakujících se plateb obyvatelstva,

  y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b),
  c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a
  u).

  (2)  Osvobození  podle  odstavce  1 písm. c) v případě operací
  souvisejících se správou úvěru nebo peněžní půjčky může uplatnit pouze
  osoba poskytující úvěr nebo peněžní půjčku.

  (3)  Osvobození  podle  odstavce  1 písm. e) v případě operací
  souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace
  platební  karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního
  prostředku.

  § 55

  Pojišťovací činnosti

  Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí pojišťovací
  nebo zajišťovací činnosti včetně činností souvisejících s pojišťovací
  nebo zajišťovací činností, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
  a  činnosti  v  oblasti likvidace pojistných událostí vykonávané
  samostatnými likvidátory pojistných událostí a penzijní připojištění
  včetně jeho zprostředkování.

  § 56

  Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem
  dalších zařízení

  (1) Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po
  uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data,
  kdy bylo započato první užívání stavby^39), a to k tomu dni, který
  nastane dříve.

  (2) Převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních
  pozemků.  Stavebním  pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí
  nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení^39)
  nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba
  spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí
  pozemek, na kterém není stavba jako věc^40).

  (3) Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od
  daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a
  nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem
  bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů.
  Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem,
  popřípaě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla,
  chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.

  (4) Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a
  nebytových  prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich
  ekonomických činností se uplatňuje daň.

  § 57

  (1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách,
  základních  školách,  středních  školách,  konzervatořích, vyšších
  odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s
  právem  státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském
  rejstříku^42), dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického
  vyučování  nebo  praktické přípravy uskutečňované na pracovištích
  fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti
  související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o
  obsahu  a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o
  podmínkách pro jejich konání^43),

  b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou
  zapsány ve školském rejstříku^42) a které doplňují nebo podporují
  vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále
  zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné
  péče^44),

  c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách^44a)

  1.  v  akreditovaných  bakalářských,  magisterských a doktorských
  studijních programech,

  2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci
  akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních
  programů,

  3.  v  programech  celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle
  zvláštních právních předpisů^44b),

  4.  v  programech  celoživotního  vzdělávání uskutečňovaných jako
  Univerzita třetího věku,

  d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které
  získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních
  předpisů^44c),  a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání
  kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné
  způsobilosti pro výkon pracovní činnosti^44g), které mají akreditované
  vzdělávací programy,

  e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky
  žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do
  školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  povolil plnění povinné školní docházky^44d),

  f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami
  působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem
  školství,  mládeže  a  tělovýchovy^44e) a dále jazykové vzdělání
  poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v
  přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek
  uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy^44f),

  g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a
  mládeži  příspěvkovými  organizacemi  a  nestátními  neziskovými
  organizacemi dětí a mládeže.

  (2)  Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby
  uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci
  1.

  § 58

  Zdravotnické služby a zboží

  (1) Zdravotnickými službami se pro účely tohoto zákona rozumí služby
  zdravotní  péče  a  související  služby  poskytované  oprávněnými
  subjekty^45) pacientům a osobám, jimž je taková péče určena, vymezené
  zákonem o veřejném zdravotním pojištění^46). Za zdravotnické služby se
  nepovažují zdanitelná plnění uskutečňovaná očními optiky.

  (2) Od daně je osvobozeno dodání zboží oprávněnými osobami podle
  odstavce 1, které je spotřebováno v rámci zdravotnických služeb podle
  odstavce 1. Od daně je osvobozeno dodání lidské krve a jejích složek,
  lidských orgánů, tkání a mateřského mléka. Od daně je osvobozeno též
  dodání stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky
  podle  zvláštních právních předpisů, stomatologickými laboratořemi
  včetně oprav tohoto zboží. Od daně není osvobozen výdej nebo prodej
  léčiv, potravin pro zvláštní výživu a zdravotnických prostředků na
  lékařský předpis i bez lékařského předpisu. Od daně je také osvobozeno
  poskytování  dopravních zdravotních služeb oprávněnými osobami za
  použití prostředků pro dopravu k tomuto účelu zvlášť konstruovaných
  nebo upravených.

  (3) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném
  zdravotním pojištění^46).

  § 59

  Sociální pomoc

  Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle
  zvláštního právního předpisu^47). Sociální služby jsou osvobozeny od
  daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu^47a).

  § 60

  Provozování loterií a jiných podobných her

  Provozováním loterií a jiných podobných her se pro účely tohoto zákona
  rozumí provozování loterií a jiných podobných her^48), s výjimkou
  služeb  souvisejících  s  jejich  provozováním  zajišťovaných pro
  provozovatele jinými osobami.

  § 61

  Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:

  a) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní
  členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností,
  občanských sdružení včetně odborových organizací, profesních komor nebo
  jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem
  podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
  soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v
  souvislosti s poskytnutými službami,

  b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a
  výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími
  orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí
  podle zvláštního právního předpisu^48a),

  c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k
  činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k
  duchovní péči,

  d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou
  výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za
  účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou
  činnost,

  e)  poskytnutí  kulturních  služeb  a dodání zboží s nimi úzce
  souvisejícího  krajem,  obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem,
  právnickou  osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou
  osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,

  f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou
  osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a
  59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb
  při  příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání
  finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny
  nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
  soutěž,

  g) poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, které
  jsou právnickou osobou, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, která nejsou
  předmětem daně, pokud jsou tyto služby nezbytné pro uskutečňování
  jejich plnění a pokud úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na
  jejich  poskytnutí  podle  podílů  členů  na  poskytnuté službě,
  nenarušuje-li toto osvobození hospodářskou soutěž.

  § 62

  Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet
  daně

  (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při
  pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit
  nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění
  osvobozených od daně.

  (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení
  nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 2.

  Díl 9

  Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

  § 63

  Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

  (1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená
  osvobozená plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71f:

  a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),

  b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),

  c) vývoz zboží (§ 66),

  d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67),

  e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68),

  f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),

  g) přeprava osob (§ 70),

  h) dovoz zboží (§ 71),

  i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky
  letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f).

  (2) U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně,
  vzniká  povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho
  uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s
  nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za
  zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při
  stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se
  postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně
  podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43.

  § 64

  Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

  (1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k
  dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z
  tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je
  osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží
  osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem
  daně.

  (2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu
  plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z
  tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje,
  nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet
  daně.

  (3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného
  členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není registrovaná k
  dani  v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není
  registrovaná k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo
  přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí
  osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání
  nebo  přeprava  zboží  je  uskutečněna podle zvláštního právního
  předpisu^24), a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v
  členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

  (4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského
  státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně
  s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo
  přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení
  zboží v tomto členském státě.

  (5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným
  prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo
  přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.

  § 65

  Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně,
  pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je v každém případě
  osvobozeno od daně.

  (2) Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně,
  pokud dovoz takového zboží je osvobozen od daně.

  § 66

  Osvobození od daně při vývozu zboží

  (1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z
  území Evropského společenství na území třetí země, jestliže zboží bylo
  propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo
  vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný
  vývoz zboží z celního území Evropského společenství^48b). Za vývoz
  zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání
  zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

  (2) Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží
  plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země

  a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo

  b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v
  tuzemsku sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, ani provozovnu, s
  výjimkou  zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo
  zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro
  dopravu pro soukromé použití.

  (3) Osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně je také umístění nebo
  dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

  (4) Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění
  považuje den výstupu zboží z území Evropského společenství potvrzený
  celním orgánem. Dodání zboží na území třetí země je plátce povinen
  prokázat daňovým dokladem podle § 30 odst. 4 písm. a) a § 30 odst. 5.

  (5) Za den umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo
  svobodného  skladu  se považuje den potvrzený celním orgánem na
  rozhodnutí o umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu v
  tuzemsku.  Umístění  nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo
  svobodného skladu je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle §
  30 odst. 4 písm. b) a § 30 odst. 5.

  (6) V případě, že výstup zboží z území Evropského společenství není
  potvrzen celním orgánem na daňovém dokladu, může plátce prokázat výstup
  zboží jinými důkazními prostředky.

  § 67

  Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

  (1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo,
  místo podnikání ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je
  osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je
  pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a
  následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto
  služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty,
  nebo zmocněnou třetí osobou.

  § 68

  Osvobození ve zvláštních případech

  (1) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro
  zásobení lodí

  a) používaných k plavbě po volném moři a přepravujících osoby za úplatu
  nebo používaných k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti,

  b) používaných k poskytnutí záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu
  rybolovu,  s výjimkou dodání palubních zásob lodím používaným k
  pobřežnímu rybolovu,

  c) válečných, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních
  přístavů a kotvišť.

  (2) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

  a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí, včetně
  nájmu námořních lodí s posádkou, uvedených v odstavci 1 písm. a) a b),

  b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského
  vybavení, které je na těchto lodích instalováno nebo používáno.

  (3) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

  a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, včetně nájmu
  letadel  s  posádkou,  které jsou užívány leteckými společnostmi
  provozujícími zejména přepravu osob a zboží mezi jednotlivými členskými
  státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi,

  b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto
  letadlech instalováno nebo používáno.

  (4) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro
  zásobení letadel uvedených v odstavci 3.

  (5) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby,
  s výjimkou služeb uvedených v odstavci 2, které přímo souvisejí s
  námořními loděmi uvedenými v odstavci 2 nebo přímo souvisejí s
  přepravovaným nákladem.

  (6) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby,
  s výjimkou služeb uvedených v odstavci 3, které přímo souvisejí s
  letadly uvedenými v odstavci 3 nebo přímo souvisejí s přepravovaným
  nákladem.

  (7) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo
  poskytnutí služby diplomatické misi, konzulárnímu úřadu, zvláštní misi,
  zastupitelství  mezinárodní  organizace  nebo  orgánu  Evropských
  společenství se sídlem v jiném členském státě a jejich členům a
  úředníkům, pokud plátce uskutečňující toto dodání nebo poskytnutí
  služby prokáže nárok na osvobození tohoto dodání nebo poskytnutí služby
  osvědčením o osvobození od daně potvrzeným příslušným orgánem členského
  státu, na jehož území je sídlo diplomatické mise, konzulárního úřadu,
  zvláštní  mise, zastupitelství mezinárodní organizace nebo orgánu
  Evropských společenství.

  (8) Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství
  mezinárodní organizace nebo orgán Evropských společenství se sídlem v
  tuzemsku  a  jejich  členové  nebo úředníci, pokud jsou osobami
  požívajícími výsad a imunit podle § 80, jsou povinni na vyžádání osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, která těmto osobám dodává
  zboží nebo poskytuje službu, které jsou osvobozeny od daně, požádat
  správce daně o potvrzení osvědčení o osvobození od daně. Diplomatická
  mise, konzulární úřad, zvláštní mise nebo zastupitelství mezinárodní
  organizace, jejich členové nebo úředníci a členové orgánu Evropských
  společenství jsou oprávněni od osoby registrované k dani v jiném
  členském státě pořizovat zboží nebo službu, které jsou osvobozeny od
  daně, pouze v rozsahu stanoveném principem vzájemnosti a v případě, kdy
  princip vzájemnosti nelze uplatnit, v rozsahu stanoveném v § 80. Pro
  stanovení tohoto rozsahu se započítává i výše daně vrácené podle § 80.

  (9) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo
  poskytnutí služby

  a) uskutečněné v tuzemsku, které jsou určeny pro použití ozbrojenými
  silami  ostatních  členských  států Severoatlantické smlouvy nebo
  civilními  zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich
  jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí,

  b) do jiného členského státu pro ozbrojené síly jakéhokoli členského
  státu, který je členským státem Severoatlantické smlouvy a který není
  státem určení, které jsou určeny pro použití těmito ozbrojenými silami
  nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich
  jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí.

  (10) zrušen

  (11) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata
  centrálním bankám jiných států.

  (12) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží
  humanitárním  a  dobročinným  organizacím, které je v rámci své
  humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropského
  společenství odešlou nebo přepraví do třetí země.

  (13) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby
  osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v
  zajištění plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 69, s výjimkou
  odstavce 14, nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi.

  (14) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozena přeprava zboží
  mezi členskými státy, pokud se jedná o přepravu nebo odeslání zboží na
  ostrovy tvořící autonomní oblasti Azory a Madeira, z těchto ostrovů
  nebo mezi těmito ostrovy.

  (15) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží
  umístěného ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu, poskytnutí
  služeb vztahujících se ke zboží umístěnému ve svobodném skladu nebo ve
  svobodném pásmu.

  § 69

  Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

  (1) Přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku osvobozena od daně s
  nárokem na odpočet daně. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy
  zboží při dovozu, které je povinna osoba, které vzniká daňová povinnost
  nebo povinnost přiznat daň podle § 23, zahrnout do základu daně podle §
  38, jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Za přepravu zboží vázanou na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz
  zboží se nepovažuje přeprava z místa v tuzemsku do svobodného skladu
  nebo svobodného pásma a naopak a mezi dvěma svobodnými sklady nebo
  svobodnými pásmy.

  (3) Služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a
  vývoz zboží, jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně, s
  výjimkou služeb uvedených v § 51, pokud zákon nestanoví jinak.

  (4) Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu a vývozu
  zboží je plátce, který přepravu při dovozu a vývozu zboží uskutečňuje,
  povinen doložit správci daně přepravním dokladem potvrzeným pohraničním
  celním úřadem členského státu, který je vstupním státem při dovozu
  zboží  nebo výstupním státem při vývozu zboží, popřípadě jinými
  důkazními prostředky. Přepravním dokladem se rozumí doklad, který je
  používán pro dopravní prostředek, jímž je přeprava zboží při dovozu a
  vývozu uskutečňována. Plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu a
  vývozu zboží na základě postoupení závazku dalších osob, je povinen
  prokázat nárok na osvobození od daně přepravním dokladem, smlouvou o
  přepravě věci nebo jinými důkazními prostředky.

  (5) Osvobození od daně při poskytnutí služeb podle odstavce 3 je
  plátce, který tyto služby uskutečňuje, povinen doložit správci daně
  dokladem o zaplacení, popřípadě jinými doklady prokazujícími splnění
  podmínek pro osvobození od daně.

  § 70

  Osvobození přepravy osob

  Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a
  dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo
  souvisejících s touto přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s
  nárokem na odpočet daně. Za služby přímo související s touto přepravou
  osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na
  účet  jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů,
  vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů. Tato
  přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, které jsou
  registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou
  povinnou k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.

  § 71

  Osvobození při dovozu zboží

  (1) Dovoz zboží je osvobozen od daně, pokud je dováženému zboží
  přiznáno osvobození od cla podle zvláštního právního předpisu^49), s
  výjimkou dovozu vybavení domácností určeného k zařízení rekreačního
  objektu,  zboží vzdělávací, kulturní a vědecké povahy, vědeckých
  nástrojů a přístrojů, nástrojů a přístrojů určených pro lékařský
  výzkum, stanovení lékařské diagnózy a provádění lékařských výkonů,
  pokud není osvobozen podle odstavce 2.

  (2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží
  plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.

  (3) U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze
  osobě, která předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno
  osvobození od cla.

  (4) Od daně je osvobozen dovoz zboží osobám požívajícím diplomatických
  výsad a imunit, a to v rozsahu vyplývajícím z mezinárodních smluv,
  které jsou součástí českého právního řádu, pokud bylo tomuto zboží
  přiznáno osvobození od cla.

  (5) Od daně je osvobozen dovoz zboží mezinárodními organizacemi nebo
  jejich  členy, a to v rámci omezení a za podmínek stanovených
  mezinárodními  úmluvami  zakládajícími  tyto organizace, popřípadě
  dohodami o umístění jejich sídla.

  (6) Od daně je osvobozen dovoz zboží ozbrojenými silami ostatních
  členských států Severoatlantické smlouvy, které je určeno pro použití
  těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími
  nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na
  společném obranném úsilí.

  (7) Od daně je osvobozen dovoz úlovku do přístavu, který nebyl
  zpracován nebo který již byl konzervován za účelem prodeje, ale dosud
  nebyl dodán, pokud byl uskutečněn osobou podnikající v námořním
  rybářství.

  (8) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká daňová
  povinnost v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí
  země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném
  členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je
  osvobozeno od daně podle § 64.

  (9) Od daně je osvobozen dovoz zlata Českou národní bankou.

  (10) Od daně je osvobozen dovoz plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy a dovoz elektřiny.

  (11) Od daně jsou osvobozeny drobné zásilky zboží neobchodní povahy ze
  třetí země mezi fyzickými osobami, a to za podmínek stanovených
  zvláštním právním předpisem^49). Od daně nejsou osvobozeny zásilky
  obsahující zboží nad množstevní limity stanovené tímto zvláštním
  právním předpisem.

  (12) Od daně je osvobozen dovoz obchodního majetku a ostatního zařízení
  při přemístění podnikání ze třetí země, a to za podmínek stanovených
  zvláštním právním předpisem^49), s výjimkou ustanovení týkajících se
  půjčení, pronájmu, zastavení nebo převodu tohoto obchodního majetku
  nebo zařízení. Osvobození se nevztahuje na obchodní majetek a zařízení
  použité pro plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle
  § 51.

  (13) Od daně je osvobozen dovoz laboratorních zvířat a biologických a
  chemických látek určených k výzkumu, a to za podmínek stanovených
  zvláštním právním předpisem^49), pokud jsou dovezeny bez úplaty.

  (14) Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při
  řízení  podle  zvláštního právního předpisu^49a), pokud je zboží
  bezúplatně  předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo
  sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k
  bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám.

  (15) Od daně je osvobozen dovoz zboží pro státní a dobročinné
  organizace,  a  to  za  podmínek  stanovených  zvláštním právním
  předpisem^49), pokud je toto zboží získáno bez úplaty.

  (16) Od daně je osvobozen dovoz zboží určeného pro užití zdravotně
  postiženými osobami, uskutečněný institucemi nebo organizacemi, jejichž
  hlavní činností je vzdělávání nebo pomoc zdravotně postiženým osobám,
  včetně zboží darovaného těmto institucím nebo organizacím, za podmínek
  stanovených zvláštním právním předpisem^49). Zboží, jehož dovoz byl
  osvobozen od daně podle tohoto odstavce, nesmí být použito pro jiné
  účely než vzdělávání, zaměstnávání nebo sociální přizpůsobení zdravotně
  postižených osob.

  (17) Od daně je osvobozen dovoz pomocného materiálu k uskladnění a
  ochraně zboží při přepravě, a to za podmínek stanovených zvláštním
  právním předpisem^49), pokud úplata za tento materiál je zahrnuta do
  základu daně podle § 38.

  (18) Od daně je osvobozen dovoz vratných obalů bez úplaty či za úplatu.

  Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího
  nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím

  § 71a

  (1) Od daně je v tuzemsku osvobozen příležitostný dovoz zboží v
  osobních zavazadlech cestujícího, pokud je toto zboží určeno k osobnímu
  užívání cestujícím, k užívání členy jeho rodiny nebo jako dar a z
  povahy ani množství zboží nelze usuzovat, že je dováženo pro obchodní
  účely (dále jen „dovoz zboží cestujícím“), a pokud jsou splněny
  podmínky uvedené v § 71b až 71d a v § 71f.

  (2) Osobními zavazadly cestujícího se pro účely tohoto zákona rozumí
  zavazadla, která cestující předkládá při svém příjezdu celnímu orgánu,
  a zavazadla, která celnímu orgánu předloží později, pokud prokáže, že
  byla zapsána jako doprovodná zavazadla v okamžiku jeho odjezdu u
  společnosti, která zajišťovala jeho přepravu.

  (3) Za dovoz zboží cestujícím se nepovažuje dovoz zboží, u kterého
  cestující prokáže, že bylo pořízeno na území Evropského společenství, a
  u kterého nebyla v žádném členském státě vrácena daň nebo spotřební
  daň.

  § 71b

  (1) Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je v tuzemsku osvobozen od
  daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu.

  (2) Dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního
  létání^49c) je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží
  odpovídající částce 300 EUR na osobu.

  (3) Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se částka uvedená
  v odstavcích 1 a 2 snižuje na částku 200 EUR na osobu.

  (4) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1
  až 3 nelze započítat jen část hodnoty některého dovezeného zboží.

  (5) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1
  až 3 se nezapočítává hodnota

  a) zboží uvedeného v § 71c, 71d a 71f,

  b) zboží, které je dočasně dovezeno cestujícím do tuzemska,

  c) zboží dováženého nazpět po jeho dočasném vývozu cestujícím,

  d) léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího.

  (6) Pro přepočet hodnoty zboží na českou měnu se použije kurz platný
  první pracovní den měsíce října roku předcházejícího dovozu zboží
  zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie. Takto přepočítaná hodnota
  zboží na českou měnu se zaokrouhlí na stokoruny.

  § 71c

  (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových
  výrobků, je v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu

  a) 200 cigaret,

  b) 100 doutníků o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 3 gramy,

  c) 50 doutníků o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 3 gramy, nebo

  d) 250 g tabáku ke kouření.

  (2)  Pro  účely  osvobození  od daně představuje každé množství
  jednotlivých druhů výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového
  množství, které lze osvobodit od daně. Osvobození od daně lze uplatnit
  na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud součet jejich
  procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.

  (3) Osvobození od daně podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na zboží
  dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.

  § 71d

  (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz alkoholu a
  alkoholických nápojů, s výjimkou tichého vína a piva, je v tuzemsku
  osvobozen od daně nejvýše v rozsahu

  a) 1 litru alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22
  % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80
  % objemových, nebo

  b)  2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu
  nepřesahuje 22 % objemových.

  (2)  Pro  účely  osvobození  od daně představuje každé množství
  jednotlivých druhů výrobků uvedené v odstavci 1 100%celkového množství,
  které lze osvobodit od daně. Osvobození od daně lze uplatnit na
  jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud součet jejich
  procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.

  (3) Při dovozu tichého vína a piva je v tuzemsku osvobozen od daně
  dovoz zboží cestujícím v množství nejvýše 4 litry tichého vína na osobu
  a 16 litrů piva na osobu.

  (4) Osvobození od daně podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na zboží
  dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.

  § 71e

  (1) Dovoz zboží při výkonu práce členem posádky letadla, které je
  používáno k přepravě mezi třetími zeměmi a tuzemskem, nebo dovoz zboží
  členem posádky letadla v rámci rekreačního nebo sportovního létání, je
  v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce
  300 EUR na osobu.

  (2) Ustanovení § 71a až 71d se pro dovoz zboží členem posádky letadla
  uvedeného v odstavci 1 použijí obdobně.

  § 71f

  Od daně je v tuzemsku osvobozen dovoz pohonných hmot v běžné nádrži
  motorového dopravního prostředku a dovoz pohonných hmot v množství
  nejvýše 10 litrů v přenosné nádrži v jednom motorovém prostředku pro
  dopravu.

  Díl 10

  Odpočet daně

  § 72

  Nárok na odpočet daně

  (1) Nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění
  použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění
  odpočtu daně vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na
  výstupu.

  (2) Plátce má nárok na uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných
  plnění, která použije pro účely uskutečňování

  a) zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na
  výstupu,

  b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně,

  c) plnění v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo
  tuzemsko, pokud u těchto přijatých zdanitelných plnění by plátce měl
  nárok na odpočet daně, pokud by se zdanitelná plnění uskutečnila s
  místem plnění v tuzemsku, nebo

  d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j) a l) až u) a v § 55
  pro  zahraniční osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost v
  tuzemsku, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží,

  e) plnění uvedených v § 13 odst. 8 a v § 14 odst. 5.

  (3) Odpočet daně lze uplatnit v daňovém přiznání, nebo při daňové
  kontrole^49b).

  (4)  Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatých
  zdanitelných plnění, která použije výhradně pro uskutečnění plnění
  uvedených v odstavci 2. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije
  jak k uskutečnění plnění uvedených v odstavci 2, tak i plnění uvedených
  v § 75 odst. 1, je povinen krátit odpočet daně způsobem uvedeným v §
  76.

  (5) Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak pro uskutečnění
  své ekonomické činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející, má nárok na
  odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro
  ekonomickou činnost. Pokud plátce u těchto přijatých zdanitelných
  plnění uplatní nárok na odpočet daně v plné výši, považuje se část
  přijatých zdanitelných plnění, kterou použije pro účely nesouvisející s
  jeho ekonomickou činností, za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a)
  nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a).

  § 73

  Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

  (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl
  vystaven plátcem.

  (2) Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve
  kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla
  přijata úplata, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiznat
  daň.

  (3) Nárok na odpočet daně má plátce u přijatých zdanitelných plnění, u
  kterých při dovozu zboží vznikla daňová povinnost nebo povinnost
  přiznat daň podle § 23. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží lze
  uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena nebo
  přiznána. Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem.

  (4) Pokud není dovezené zboží propuštěno do celního režimu, ve kterém
  vznikla povinnost vyměřit daň při dovozu zboží, nárok na odpočet daně
  lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém bylo doručeno
  rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně. Nárok na odpočet daně lze
  uplatnit, pokud je daň při dovozu zboží zaplacena.

  (5) Pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných
  plnění, u kterých byla vyměřena daň při dovozu, musí mít plátce daňový
  doklad s vyznačeným datem propuštění zboží, s výjimkou, kdy daňovým
  dokladem je jiné rozhodnutí celního orgánu. Pokud je daň dodatečně
  vyměřena podle § 44 odst. 1, lze odpočet daně uplatnit nejdříve za
  zdaňovací období, ve kterém byla daň dodatečně vyměřena.

  (6) Nárok na odpočet daně má plátce při pořízení zboží z jiného
  členského státu, pokud mu při tomto pořízení vznikla povinnost přiznat
  daň. Plátce při pořízení zboží z jiného členského státu prokazuje nárok
  na odpočet daně daňovým dokladem podle § 35. Nárok na odpočet daně lze
  uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla
  povinnost přiznat daň podle § 25.

  (7) Nárok na odpočet daně má plátce při poskytnutí služby osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou
  povinnou k dani, pokud mu při tomto poskytnutí vznikla povinnost
  přiznat daň. Plátce při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v
  jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani prokazuje
  nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle § 31 nebo 32. Nárok na
  odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém
  plátci vznikla povinnost přiznat daň podle § 24.

  (8) Pokud u plnění vznikla povinnost přiznat daň na výstupu ke dni
  přijetí úplaty plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění, dojde k
  vrácení úplaty a zdanitelné plnění se přitom neuskuteční, nemá plátce
  nárok na odpočet daně. Jestliže již plátce uplatnil nárok na odpočet
  daně, je povinen podat dodatečné daňové přiznání na zvýšení daňové
  povinnosti, pokud již neprovedl opravu odpočtu daně na základě daňového
  dobropisu.

  (9) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě
  smlouvy o sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy, uplatňuje nárok na
  odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti
  sdružení určený účastník, který vede evidenci za sdružení podle § 100
  odst. 3. Plátci podnikající společně na základě smlouvy o sdružení
  mohou uplatňovat nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění
  použitých pro činnost sdružení jednotlivě, pokud uskutečňují zdanitelná
  plnění, ke kterým použijí tato přijatá zdanitelná plnění. Uskutečněná
  zdanitelná plnění plátci uvádějí ve svých daňových přiznáních. Jestliže
  je uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými účastníky sdružení,
  musí být těmito účastníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému
  účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za činnost celého
  sdružení.

  (10) Plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle § 72 odst. 4,
  je  oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u krácených plnění
  nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož
  některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve.

  (11) Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce
  zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Po
  uplynutí této lhůty je však plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet
  daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých mu vznikla při jejich
  přijetí povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto
  plnění přiznal.

  (12) Daňový doklad pro prokázání nároku na odpočet daně musí obsahovat
  všechny náležitosti stanovené tímto zákonem. Pokud doklad neobsahuje
  všechny  náležitosti  daňového dokladu, prokazuje se nárok podle
  zvláštního právního předpisu^51).

  § 74

  Nárok na odpočet daně při změně režimu

  (1) Plátce má nárok na odpočet daně u zboží pořízeného za posledních 12
  měsíců před datem registrace, které je k datu registrace jeho obchodním
  majetkem. Plátce má nárok na odpočet daně i u zboží pořízeného za
  posledních 12 měsíců před datem registrace, které k datu registrace již
  samostatně jeho obchodním majetkem není, pokud se stalo součástí
  hmotného majetku^7c), odpisovaného nehmotného majetku^7c), pozemků nebo
  zásob, které k datu registrace jeho obchodním majetkem jsou. Obdobně má
  plátce  nárok na odpočet daně při dovozu zboží a při pořízení
  nemovitosti.

  (2) Plátce má nárok na odpočet daně u služeb pořízených za posledních
  12 měsíců před datem registrace, které jsou k datu registrace obchodním
  majetkem plátce. Plátce má nárok na odpočet daně i u služeb, které mu
  byly poskytnuty za posledních 12 měsíců před datem registrace, které k
  datu registrace již samostatně obchodním majetkem plátce nejsou, pokud
  se  staly  součástí hmotného majetku^7c), odpisovaného nehmotného
  majetku^7c), pozemků nebo zásob, které k datu registrace obchodním
  majetkem plátce jsou.

  (3) Datem registrace se pro účely tohoto ustanovení rozumí datum
  účinnosti registrace uvedené na rozhodnutí o registraci.

  (4) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 a 2 se uplatní způsobem a za
  podmínek stanovených v § 72 a 73 za první zdaňovací období po datu
  registrace. Podmínkou uplatnění nároku na odpočet daně jsou daňové
  doklady nebo doklady vystavené plátcem, které obsahují částku za
  zdanitelné plnění, které je včetně daně.

  (5) Datem pořízení se pro účely tohoto ustanovení rozumí datum
  uskutečnění zdanitelného plnění.

  (6) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na
  odpočet daně u majetku, který je k datu zrušení registrace jeho
  obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho
  část. Snížení odpočtu daně se vztahuje na majetek uvedený v odstavci 7
  a plátce je povinen provést snížení odpočtu daně za poslední zdaňovací
  období.

  (7) Částka, o kterou je plátce povinen snížit nárok na odpočet daně
  podle odstavce 6, se určí

  a) obdobně postupem podle § 78 odst. 5 u majetku vymezeného v § 78
  odst. 2, nebo

  b) ve výši uplatněného odpočtu daně u nedokončeného majetku vytvořeného
  vlastní činností, u úplat za zdanitelná plnění, která se do dne
  předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, a u zásob.

  (8) Ustanovení odstavce 6 se obdobně použije i u majetku nabytého na
  základě  rozhodnutí  o  privatizaci  podle  zvláštního  právního
  předpisu^63), u majetku nabytého na základě smlouvy o prodeji podniku
  nebo vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku
  podniku, u majetku, který je součástí jmění převedeného při přeměně
  společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu^64), u
  majetku spravovaného plátcem jako osobou oprávněnou podle zvláštního
  právního předpisu k pokračování v živnosti po zemřelém plátci a u
  majetku vydaného plátci jako dědicovi pokračujícímu v živnosti po
  zemřelém plátci při ukončení dědického řízení.

  § 75

  Přijatá plnění, u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně

  (1)  Nárok  na  uplatnění odpočtu daně nemá plátce u přijatých
  zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění plnění osvobozených od
  daně bez nároku na odpočet daně, a to včetně uskutečnění plnění
  osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně v rámci své ekonomické
  činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, pokud tento zákon nestanoví
  jinak [§ 72 odst. 2 písm. d)].

  (2) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění
  použitých pro reprezentaci, která nelze podle zvláštního právního
  předpisu^53) uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení
  příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).

  § 76

  Způsob krácení odpočtu daně

  (1) U přijatých zdanitelných plnění, u kterých je plátce povinen krátit
  odpočet daně podle § 72 odst. 4 (dále jen „krácená plnění“), se poměrná
  část nároku na odpočet daně vypočte jako součin daně na vstupu u
  krácených plnění za příslušné zdaňovací období a koeficientu.

  (2) Koeficient se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je součet
  částek bez daně za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na
  odpočet daně uvedená v § 72 odst. 2 písm. a) až d) a ve jmenovateli
  celkový součet hodnot v čitateli a součet hodnot veškerých plátcem
  uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně
  uvedených v § 75 odst. 1, popřípadě upravený podle odstavce 3. Do
  součtu částek bez daně za uskutečněná plnění se pro účely tohoto
  ustanovení započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých
  úplat plátci vznikla povinnost přiznat daň nebo uskutečnění plnění.
  Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa nahoru.

  (3) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají

  a) prodej hmotného majetku^7c), odpisovaného nehmotného majetku^7c)
  nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem^7d), pokud tento
  majetek plátce využíval pro svou ekonomickou činnost,

  b) finanční služby a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a
  nebytových prostor, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce
  uskutečňovanou příležitostně.

  (4) Pokud je součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně,
  která se započítávají do jmenovatele koeficientu, popřípadě upravený
  podle odstavce 3 kladný a celkový součet údajů v čitateli koeficientu
  je nulový nebo záporný, potom se koeficient považuje za roven nule.
  Pokud je součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně, která
  se započítávají do jmenovatele koeficientu, popřípadě upravený podle
  odstavce 3, nulový nebo záporný a celkový součet cen v čitateli
  koeficientu je nulový nebo kladný, potom se koeficient považuje za
  roven jedné.

  (5) Pokud je koeficient podle odstavců 1 až 4 roven 0,95 nebo vyšší,
  považuje se za roven jedné a plátce za příslušné zdaňovací období u
  krácených zdanitelných plnění má nárok na uplatnění odpočtu daně v plné
  výši.

  (6) Ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku provede plátce
  krácení odpočtu daně koeficientem vypočteným z údajů za zdaňovací
  období předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně
  (dále jen „zálohový koeficient“). Pokud údaje pro výpočet koeficientu
  za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví si výši zálohového
  koeficientu plátce podle předběžného odhadu. Správce daně v případě
  pochybností  o správnosti výše zálohového koeficientu stanoveného
  plátcem postupuje podle zvláštního právního předpisu^54).

  (7) Po skončení kalendářního roku provede plátce vypořádání nároku na
  odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného
  kalendářního roku (dále jen „vypořádávané období“). Vypořádání uvede do
  daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku.
  Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet
  daně u krácených plnění z údajů za celé vypořádávané období a součtem
  uplatněných nároků na odpočet daně u krácených plnění v jednotlivých
  zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypočtený nárok na
  odpočet daně u krácených plnění je součtem daně na vstupu za tato
  krácená plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem,
  který je vypočten z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané
  období (dále jen „vypořádací koeficient“).

  (8) V případě zrušení registrace postupuje plátce, popřípadě právní
  nástupce, podle odstavce 7, přičemž vypořádávané období pro vypořádání
  nároku na odpočet daně u krácených zdanitelných plnění je od 1. ledna
  kalendářního roku, ve kterém došlo ke zrušení registrace, do dne
  uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrace. Vypořádání uvede do
  daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace.

  (9) V případě opravy přijatých nebo uskutečněných plnění za zdaňovací
  období dosud nevypořádaného roku plátce provede krácení odpočtu daně
  zálohovým koeficientem.

  (10) V případě opravy uskutečněných plnění za zdaňovací období již
  vypořádaného  roku  v  rámci  tří  bezprostředně  předcházejících
  kalendářních roků se pro opravu odpočtu daně použije nově vypočtený
  vypořádací  koeficient  z  údajů za celé vypořádávané období, s
  promítnutím všech oprav. K opravovanému zdaňovacímu období se oprava
  vypořádání vyměří. Obdobně se postupuje u opravy za již vypořádané
  období  v  rámci  téhož kalendářního roku. U zdaňovacích období
  předcházejících lhůtě podle první věty se nový vypořádací koeficient
  nepočítá a pro zkrácení odpočtu daně se použije poslední vypočtený
  vypořádací koeficient. V případě opravy pouze přijatých zdanitelných
  plnění za zdaňovací období již vypořádaná se pro zkrácení odpočtu daně
  použije poslední vypočtený vypořádací koeficient.

  § 77

  Oprava odpočtu daně

  (1) Pokud byla provedena oprava základu daně, která má za následek
  snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo
  plnění, povinen provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně
  provede plátce za zdaňovací období, ve kterém obdržel daňový dobropis,
  popřípadě jiný doklad související s opravou základu daně.

  (2) Plátce, který uplatnil odpočet daně z úplaty, kdy úplata nebo její
  část byla následovně použita na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo
  plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, je
  povinen provést opravu odpočtu. Opravu odpočtu daně provede plátce za
  zdaňovací období, ve kterém byla úplata nebo její část použita na
  úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo
  plnění, které není předmětem daně, a to z částky, která byla použita na
  úhradu jiných plnění.

  (3) Pokud byla provedena oprava základu daně, která má za následek
  zvýšení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo
  plnění, oprávněn provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně je
  plátce oprávněn provést na základě přijatého daňového vrubopisu,
  popřípadě jiného dokladu souvisejícího s opravou základu daně, nejdříve
  za zdaňovací období, ve kterém došlo k opravě základu daně, a
  nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, jehož se oprava týká.

  (4) Pokud byla provedena oprava výše daně, která má za následek snížení
  uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění,
  povinen provést opravu odpočtu daně. Opravu plátce provede na základě
  přijatého  opravného  daňového  dokladu, popřípadě jiného dokladu
  souvisejícího s opravou výše daně, nebo na základě opravy v evidenci
  pro daňové účely za zdaňovací období, ve kterém tento doklad obdržel,
  nebo ve kterém provedl opravu v evidenci pro daňové účely. Pokud je
  však  plátce  povinen  provést  opravu odpočtu daně u přijatých
  zdanitelných plnění, u kterých byl povinen přiznat daň na výstupu a u
  kterých provedl opravu výše daně, provede opravu odpočtu daně za stejné
  zdaňovací období jako opravu výše daně.

  (5) Pokud byla provedena oprava výše daně, která má za následek zvýšení
  uplatněného  odpočtu  daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo
  zdanitelné plnění, oprávněn provést opravu odpočtu daně. Opravu je
  plátce  oprávněn provést na základě přijatého opravného daňového
  dokladu, popřípadě jiného dokladu souvisejícího s opravou výše daně,
  nebo na základě opravy v evidenci pro daňové účely nejdříve za
  zdaňovací období, ve kterém tento doklad obdržel nebo ve kterém provedl
  opravu v evidenci pro daňové účely, a nejpozději do 3 let od konce
  zdaňovacího období, ve kterém mohla být oprava nejdříve provedena.
  Pokud je však plátce oprávněn provést opravu odpočtu daně u přijatých
  zdanitelných plnění, u kterých byl povinen přiznat daň na výstupu a u
  kterých provedl opravu výše daně, je oprávněn provést opravu odpočtu
  daně nejdříve za stejné zdaňovací období jako opravu výše daně.

  (6) Odpočet daně opravený podle odstavců 1 až 5 týkající se krácených
  plnění podléhá dále krácení podle § 76.

  § 78

  Úprava odpočtu daně

  (1) Odpočet daně u pořízeného majetku vymezeného v odstavci 2 podléhá
  úpravě, pokud v období 5 po sobě jdoucích kalendářních rocích, počínaje
  rokem, ve kterém byl majetek pořízen, (dále jen „období pro úpravu
  odpočtu daně“) dojde ke změně v nároku na odpočet daně v důsledku změny
  účelu použití tohoto majetku podle odstavce 3 nebo 4.

  (2)  Úprava odpočtu daně se provede u odpočtu daně u hmotného
  majetku^7c), odpisovaného nehmotného majetku^7c) nebo pozemků, které
  jsou dlouhodobým hmotným majetkem^7d). Pro účely tohoto ustanovení se
  technické zhodnocení52) považuje za samostatný majetek.

  (3) Plátce je povinen provést úpravu odpočtu daně při změně použití
  majetku podle odstavce 2, pokud

  a) uplatnil nárok na odpočet daně v plné výši podle § 72 odst. 2 a
  použije jej pro účely, pro které je povinen odpočet daně krátit podle §
  72 odst. 4 nebo nárok na odpočet daně nemá podle § 75 odst. 1, nebo

  b) uplatnil nárok na odpočet daně ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4 a
  použije jej pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá podle § 75
  odst. 1.

  (4) Plátce je oprávněn provést úpravu odpočtu daně při změně použití
  majetku podle odstavce 2, pokud

  a) neměl nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 1 a použije jej pro
  účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši podle § 72 odst.
  2 nebo ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4, nebo

  b) uplatnil nárok na odpočet daně ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4 a
  použije jej pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši
  podle § 72 odst. 2.

  (5) Částka úpravy odpočtu daně se vypočítá jako podíl, v jehož
  jmenovateli je číslo 5 a v čitateli součin

  a) daně na vstupu při pořízení majetku, který je předmětem úpravy
  odpočtu daně,

  b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke dni provedení
  úpravy odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně

  1. ke dni pořízení majetku, pokud je úprava odpočtu daně prováděna
  poprvé, nebo

  2. ke dni provedení předchozí úpravy odpočtu daně, a

  c) počtu roků zbývajících do konce období pro úpravu odpočtu daně, do
  počtu roků se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu daně
  prováděna.

  (6) Ukazatelem nároku na odpočet daně je

  a) číslo 0, pokud plátce nemá nárok na odpočet daně,

  b) číslo 1, pokud plátce má nárok na odpočet daně v plné výši, nebo

  c) hodnota posledního vypočteného vypořádacího koeficientu, pokud je
  plátce povinen nárok na odpočet daně krátit.

  (7) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi
  ukazateli nároku na odpočet daně podle odstavce 5 písm. b) je větší než
  10 procentních bodů.

  (8) Za změnu účelu použití se považuje také, pokud v průběhu období pro
  úpravu odpočtu daně u majetku podle odstavce 2 dojde k uskutečnění
  dodání zboží nebo převodu nemovitosti.

  (9) Pro úpravu odpočtu daně u majetku podle odstavce 2, který byl
  vytvořen vlastní činností a převeden do užívání, platí obdobně odstavce
  1 až 8 s tím, že období pro úpravu odpočtu se vymezuje jako období
  zahrnující  rok,  ve kterém byl majetek převeden do užívání, a
  následující čtyři kalendářní roky. Částka daně na vstupu u majetku
  vytvořeného vlastní činností se vypočítá podle § 37 z vlastních nákladů
  nebo reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu^2).

  (10) Pro úpravu odpočtu daně u pořízeného technického zhodnocení platí
  odstavce 1 až 9 obdobně s tím, že období pro úpravu odpočtu se vymezuje
  jako období zahrnující rok, ve kterém bylo technické zhodnocení
  dokončeno  a  uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání, a
  následující 4 kalendářní roky. Částka daně na vstupu u technického
  zhodnocení se stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých
  přijatých plnění.

  (11) Pro úpravu odpočtu daně u majetku nabytého na základě rozhodnutí o
  privatizaci podle zvláštního právního předpisu^63), u majetku nabytého
  na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku nebo jeho
  části, tvořící organizační složku podniku, u majetku, který je součástí
  jmění  převedeného  při  přeměně společnosti nebo družstva podle
  zvláštního právního předpisu^64), u majetku spravovaného plátcem jako
  osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k pokračování v
  živnosti po zemřelém plátci a u majetku vydaného plátci jako dědicovi
  pokračujícímu v živnosti po zemřelém plátci při ukončení dědického
  řízení platí odstavce 1 až 10 obdobně s tím, že běh lhůty pro úpravu
  odpočtu daně se nepřerušuje. Období pro úpravu odpočtu daně se vymezuje
  jako období zahrnující rok, ve kterém byl majetek původně pořízen jiným
  plátcem, od kterého plátce majetek nabyl, a následující 4 kalendářní
  roky.

  (12) Úpravu odpočtu daně podle odstavců 1 až 11 provede plátce za
  kalendářní  rok v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období
  kalendářního roku, ve kterém ke změně účelu použití došlo. V daňovém
  přiznání za toto zdaňovací období vznikne plátci povinnost snížit
  odpočet daně, popřípadě nárok na zvýšení odpočtu daně.

  § 79

  Vyrovnání odpočtu daně

  (1) Odpočet daně uplatněný ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4 u
  majetku vymezeného v § 78 odst. 2 podléhá vyrovnání, pokud v období 4
  po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl
  majetek pořízen, vznikne rozdíl mezi vypořádacími koeficienty větší než
  10 procentních bodů. Rozdílem mezi vypořádacími koeficienty je rozdíl
  mezi vypořádacím koeficientem za některý ze 4 po sobě jdoucích
  kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl majetek pořízen,
  a vypořádacím koeficientem za rok, ve kterém byl majetek pořízen.

  (2) Částka vyrovnání odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se
  vypočítá jako podíl, v jehož jmenovateli je číslo 5 a v čitateli součin
  celkové výše daně na vstupu u majetku, který je předmětem vyrovnání
  odpočtu daně, a rozdílu mezi vypořádacími koeficienty.

  (3) Pokud je vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce
  oprávněn provést vyrovnání odpočtu daně. Pokud je vypočtená částka
  vyrovnání odpočtu daně záporná, je plátce povinen provést vyrovnání
  odpočtu daně.

  (4) Pro odpočet daně uplatněný u majetku ve zkrácené výši podle § 72
  odst. 4 v důsledku provedené úpravy odpočtu daně při změně účelu
  použití podle § 78 platí odstavce 1 až 3 obdobně s tím, že při výpočtu
  rozdílu mezi vypořádacími koeficienty se místo vypořádacího koeficientu
  za rok, ve kterém byl majetek pořízen, použije vypořádací koeficient za
  rok, ve kterém byla tato úprava odpočtu daně provedena.

  (5) Pro odpočet daně u majetku nabytého na základě rozhodnutí o
  privatizaci podle zvláštního právního předpisu^63), u majetku nabytého
  na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku nebo jeho
  části, tvořící organizační složku podniku, u majetku, který je součástí
  jmění  převedeného  při  přeměně společnosti nebo družstva podle
  zvláštního právního předpisu^64), u majetku spravovaného plátcem jako
  osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k pokračování v
  živnosti po zemřelém plátci a u majetku vydaného plátci jako dědicovi
  pokračujícímu v živnosti po zemřelém plátci při ukončení dědického
  řízení platí obdobně odstavce 1 až 4 s tím, že běh lhůty pro vyrovnání
  odpočtu daně se nepřerušuje. Období pro vyrovnání odpočtu daně se
  vymezuje jako období 4 po sobě jdoucích kalendářních roků následujících
  po roce, ve kterém byl majetek původně pořízen jiným plátcem, od
  kterého plátce majetek nabyl.

  (6) Vyrovnání odpočtu daně podle odstavců 1 až 5 provede plátce za
  kalendářní  rok v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období
  příslušného kalendářního roku. V daňovém přiznání za toto zdaňovací
  období vznikne plátci povinnost snížit odpočet daně, popřípadě nárok na
  zvýšení odpočtu daně.

  Díl 11

  Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně

  § 80

  Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

  (1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle
  smluv, které jsou součástí českého právního řádu^55) (dále jen „osoba
  požívající výsad a imunit“), rozumí:

  a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů
  vedených  honorárními konzulárními úředníky (dále jen „konzulární
  úřad“), akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,

  b) zvláštní mise,

  c) zastupitelství mezinárodní organizace,

  d) člen diplomatické mise^56) konzulárního úřadu^57) nebo orgánu
  Evropských společenství^58) se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena
  služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován
  pro Českou republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,

  e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo
  pobytu v tuzemsku a není státním občanem České republiky, pokud je
  trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v tuzemsku, a státní
  příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro
  Českou republiku a který nemá místo pobytu v tuzemsku,

  f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenech d) a e), pokud s ní
  žije ve společné domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15
  let,  není  státním  občanem  České  republiky a je registrován
  Ministerstvem zahraničních věcí.

  (2) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací
  zaplacená daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená
  jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom
  daňovém dokladu je vyšší než 4 000 Kč, s výjimkou nákupu pohonných hmot
  pro osobní automobil, telekomunikačních služeb nebo služeb spojených se
  sběrem a odvozem komunálních odpadů, s odběrem elektřiny, vody, plynu,
  topných olejů pro výrobu tepla. Daň zaplacená v cenách zboží a služeb
  (dále jen „zaplacená daň“) se vrací:

  a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, a
  její osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) a jejím rodinným příslušníkům
  podle odstavce 1 písm. f) na základě principu vzájemnosti, maximálně v
  rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v
  cizím státu,

  b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, ale
  její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb,
  maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně
  zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých
  v  souvislosti  s  nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou
  nemovitostí nacházejících se v tuzemsku, členu diplomatické mise nebo
  konzulárního úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. d), maximálně do výše
  100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů, a jeho rodinným příslušníkům podle odstavce 1 písm. f),
  maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně
  zaplacené v ceně osobních automobilů,

  c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro
  Českou republiku, ale má sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše
  250 000 Kč za kalendářní rok,

  d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d), která je akreditována pro
  Českou republiku, ale má místo pobytu mimo území tuzemska, maximálně do
  výše 10 000 Kč za kalendářní rok,

  e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), maximálně do výše 500 000
  Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s nákupem,
  výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitostí nacházejících se v
  tuzemsku, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak,

  f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), maximálně do výše 100 000 Kč za
  kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů,
  pokud  nestanoví  mezinárodní  smlouva  jinak,  a jejím rodinným
  příslušníkům uvedeným v odstavci 1 písm. f), maximálně do výše 100 000
  Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů, pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak.

  (3) U členů orgánu Evropských společenství uvedených v odstavci 1 písm.
  d), který má sídlo v tuzemsku, včetně jejich rodinných příslušníků se
  daň vrací maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok.

  (4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti
  a jeho osobní, věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového
  přiznání,  přičemž  tato příloha tvoří nedílnou součást daňového
  přiznání. Pokud cena včetně daně za zboží a služby poskytnuté v
  souvislosti s nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitosti
  nacházející se v tuzemsku, ve které sídlí diplomatická mise nebo
  konzulární úřad, je vyšší než 100 000 Kč, zaplacená daň se vrátí,
  jestliže vysílající stát cizí diplomatické mise nebo konzulárního úřadu
  samostatně potvrdí přiznání nároku na vrácení daně ve stejném rozsahu
  pro české diplomatické mise nebo konzulární úřady anebo v případě
  zvláštní mise a mezinárodní organizace, jestliže mezinárodní smlouva
  zakládá nárok na vrácení zaplacené daně.

  (5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě
  požívající výsad a imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím
  období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na vrácení daně
  této  osobě zaniká uplynutím 31. ledna kalendářního roku, který
  následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné
  plnění. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. a)
  až c) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za
  podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro svou úřední
  potřebu. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d)
  až f) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za
  podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro vlastní
  potřebu a spotřebu.

  (6) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem, který je plátce
  uskutečňující zdanitelné plnění na požádání osoby uvedené v odstavci 1
  povinen vystavit s těmito náležitostmi:

  a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) název, popřípadě jméno a příjmení osoby, pro kterou se uskutečňuje
  zdanitelné plnění,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  (7) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 uplatní nárok
  na vrácení daně v daňovém přiznání, které se podává příslušnému správci
  daně na tiskopise předepsaném a vydaném Ministerstvem financí. Daňové
  přiznání se podává jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den
  po skončení prvního zdaňovacího období v kalendářním roce a nejpozději
  do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

  (8) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 má pro účely
  vracení daně procesní postavení daňového subjektu podle zvláštního
  právního předpisu^59).

  (9) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v
  odstavci 1 písm. a) až c) kalendářní měsíc a u osoby požívající výsad a
  imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) až f) kalendářní čtvrtletí.

  (10) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání osoba požívající
  výsad a imunit takto:

  a) diplomatická mise, zvláštní mise a konzulární úřad podávají daňové
  přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla v tuzemsku,

  b) člen diplomatické mise, zvláštní mise a konzulárního úřadu se sídlem
  v tuzemsku, včetně jejich rodinných příslušníků, podávají daňové
  přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla osob uvedených v
  písmenu a),

  c) člen orgánu Evropských společenství se sídlem v tuzemsku, včetně
  jeho rodinných příslušníků, podává daňové přiznání správci daně místně
  příslušnému podle sídla orgánu Evropských společenství,

  d) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c)
  podává daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejího
  sídla v tuzemsku,

  e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace uvedený v odstavci 1
  písm. e), včetně jeho rodinných příslušníků podává daňové přiznání
  správci daně místně příslušnému podle jejich místa pobytu v České
  republice,

  f) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 2 písm. c),
  včetně jejich členů podle odstavce 2 písm. d), podávají daňové přiznání
  Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

  (11) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrátí
  zaplacená daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Pokud
  je  podané  daňové přiznání neúplné nebo vzniknou pochybnosti o
  správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti daňového přiznání, správce
  daně vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby ve lhůtě stanovené
  správcem daně vady nebo pochybnosti odstranila. Daň správce daně
  nevrátí, pokud nejsou odstraněny vady nebo pochybnosti týkající se
  podaného daňového přiznání. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (12) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1, která
  uplatnila nárok na vrácení daně u zboží podle tohoto ustanovení, nesmí
  při vývozu zboží uplatnit nárok na vrácení daně zahraničním fyzickým
  osobám podle § 84.

  (13) Rozsah výsad vztahujících se k nákupu osobních automobilů v
  tuzemsku, u nichž byla vrácena daň, a k pořízení osobních automobilů z
  jiných členských států osvobozených od daně, počet těchto osobních
  automobilů a lhůta, po kterou nesmí být tyto osobní automobily
  pronajaty, zapůjčeny, zastaveny nebo převedeny úplatně či neúplatně na
  jinou osobu, se řídí principem vzájemnosti a přiznává se maximálně v
  takové míře, v jaké se přiznává české osobě požívající výsad a imunit v
  cizím státu.

  (14) V případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, se stanovují
  množstevní limity pro osobu požívající výsad a imunit podle odstavce 1,
  za kterých je u nakoupeného osobního automobilu v tuzemsku vrácena daň
  nebo  je  pořízení osobního automobilu z jiného členského státu
  osvobozeno od daně takto:

  a) osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně osobní automobily v množství přiměřeném k
  velikosti úřadu,

  b) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně v množství:

  1. velvyslanec, nuncius nebo vedoucí mise v rovnocenné hodnosti 2
  osobní automobily plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen
  rodinným příslušníkem registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,

  2. diplomatický personál a konzulární úředník 1 osobní automobil plus 1
  osobní automobil v případě, že je doprovázen rodinným příslušníkem
  registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,

  3. administrativně technický personál a konzulární zaměstnanec 1 osobní
  automobil,

  c) osoba uvedená v odstavci 1 písm. e) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně osobní automobily v množství stanoveném v písmenu
  b), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,

  d) u nakoupeného osobního automobilu v tuzemsku se vrací daň nebo je
  pořízení osobního automobilu z jiného členského státu osvobozeno od
  daně za podmínky, že ve lhůtě 24 měsíců ode dne registrace osobního
  automobilu nebude osobní automobil zapůjčen, zastaven nebo převeden
  úplatně či neúplatně na jinou osobu; pokud je osobní automobil zcizen
  před uplynutím lhůty 24 měsíců, musí osoba požívající výsad a imunit
  podle odstavce 1 vrácenou daň v plném rozsahu uhradit příslušnému
  finančnímu úřadu; daň nemusí být vrácena zpět příslušnému finančnímu
  úřadu pouze za podmínky, že osoba požívající výsad a imunit podle
  odstavce 1 osobní automobil, u něhož byla daň vrácena nebo jehož
  pořízení bylo osvobozeno od daně, převede na jinou osobu požívající
  výsad a imunit podle odstavce 1,

  e) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) předčasně ukončí
  svůj služební pobyt v České republice před uplynutím 24měsíční lhůty od
  registrace osobního automobilu a uplatnila nárok na vrácení daně nebo
  osvobození od daně při pořízení osobního automobilu, vrátí příslušnému
  finančnímu úřadu alikvotní podíl daně, který se váže na období
  chybějící do uplynutí 24měsíční lhůty, v případě prodeje osobního
  automobilu osobě, která není osobou požívající výsad a imunit podle
  odstavce 1.

  (15) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit rozumí
  také orgány Evropských společenství^58).

  (16) Osobě uvedené v odstavci 15 se zaplacená daň vrací, pokud je cena
  včetně daně zaplacená za zdanitelné plnění uvedená na jednom dokladu
  vyšší než 4 000 Kč a tato osoba nakoupené zboží nebo služby použije
  výhradně pro svou úřední potřebu.

  (17) Osoba uvedená v odstavci 15 podává žádost o vrácení daně
  prostřednictvím Ministerstva financí místně příslušnému správci daně
  podle jejího sídla v tuzemsku. Pokud tato osoba nemá sídlo v tuzemsku,
  je místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 1. Zaplacená daň se vrátí
  do šesti měsíců od obdržení žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené
  na celé koruny.

  (18) Nárok na vrácení daně osobě uvedené v odstavci 15 se prokazuje
  dokladem s náležitostmi podle odstavce 6.

  (19) Pro stanovení maximální výše daně, která se vrací podle tohoto
  ustanovení, se započítává i výše daně, která by se uplatnila, kdyby
  plnění poskytnuté pro osobu požívající výsad a imunit nebylo osvobozeno
  od daně podle § 68 odst. 8.

  § 81

  Vracení daně v rámci zahraniční pomoci

  (1) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu,
  obsahuje ustanovení, že nenávratná zahraniční pomoc je osvobozena od
  daně nebo z prostředků zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má
  osoba, která takovou daň zaplatila, nárok na vrácení daně, a to na
  základě žádosti. Daň se nevrací u programů a projektů financovaných ze
  zdrojů Evropské unie s výjimkou programů předvstupní pomoci.

  (2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která takovou daň zaplatila
  a která požádá o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné
  zahraniční  pomoci  nebo  z  prostředků ze zdrojů Evropské unie
  poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje^59a), pokud podle
  pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity
  na úhradu daně.

  (3) Osoba, která žádá o vrácení daně (dále jen „žadatel“), musí v
  žádosti o vrácení daně uvést obchodní firmu nebo jméno a příjmení,
  popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo
  místo podnikání, popřípadě místo pobytu, daňové identifikační číslo
  nebo rodné číslo, popřípadě jiné identifikační číslo. Žádost o vrácení
  daně podává žadatel místně příslušnému finančnímu úřadu, s výjimkou
  zahraniční osoby, která podává žádost Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

  (4) Žádost o vrácení daně musí být doložena

  a) daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí
  služby, které byly vystaveny plátcem,

  b) dokladem o zaplacení daně,

  c) potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené
  zboží nebo poskytnutá služba je součástí některého programu nenávratné
  zahraniční  pomoci,  které  vydá Ministerstvo financí nebo osoba
  Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení oprávněná.

  (5) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen uvést

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, sídlo nebo
  místo podnikání, popřípadě místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné
  plnění uskutečňuje,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  (6) Nárok na vrácení daně má osoba z jiného členského státu nebo
  zahraniční osoba, které mohou být žadateli o vrácení daně, pokud daň za
  nakoupené zboží nebo poskytnutou službu v rámci zahraniční pomoci
  zaplatily. Nárok na vrácení daně má i plátce, který ve prospěch osoby z
  jiného členského státu nebo zahraniční osoby uskutečnil zdanitelné
  plnění a uplatnil daň na výstupu, pokud tyto osoby nepožádají o vrácení
  daně. V tomto případě neobsahuje žádost o vrácení daně doklad o
  zaplacení daně, ale musí být v žádosti o vrácení daně osobou z jiného
  členského státu nebo zahraniční osobou potvrzeno, že tyto osoby
  nepožádají o vrácení daně. Tímto potvrzením těmto osobám nárok na
  vrácení daně zaniká.

  (7) Žadatel, který není plátcem, má pro účely vracení daně procesní
  postavení daňového subjektu podle zvláštního právního předpisu^59).

  (8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce
  kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Pokud
  není nárok na vrácení daně uplatněn do této lhůty, nárok zaniká.

  (9) Pokud je podaná žádost neúplná nebo pokud vzniknou pochybnosti o
  správnosti,  pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se
  nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti týkající se podané
  žádosti. Osobě, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí nejpozději
  do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni
  odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (10) Pokud plátce daně uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1
  až 9, neuplatní nárok na odpočet daně podle tohoto zákona.

  § 82

  Vracení daně plátcům v jiných členských státech

  (1) Plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku,
  má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném
  členském státě, ve kterém v období pro vrácení daně neměl sídlo, místo
  podnikání ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným
  členským státem. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro
  uskutečnění plnění uvedených v § 72 odst. 4 nebo 5, má nárok na vrácení
  daně pouze v poměrné výši.

  (2) Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti
  o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného
  Ministerstvem financí. Přístup na elektronický portál přidělí místně
  příslušný správce daně na základě žádosti o přidělení přístupu podané
  elektronicky ve struktuře zveřejněné Ministerstvem financí.

  (3) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního
  roku následujícího po období pro vrácení daně. Přijetí žádosti o
  vrácení  daně  bude žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím
  elektronického portálu.

  (4) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši
  koeficientu podle § 76, provede plátce opravu částky daně, o kterou
  požádal nebo která již byla vrácena. Opravu provede v žádosti o vrácení
  daně předložené v kalendářním roce následujícím po daném období pro
  vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení daně
  nepodá,  předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím
  elektronického portálu.

  (5) Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud
  žadatel v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená
  od daně bez nároku na odpočet daně nebo byl osobou povinnou k dani
  podle § 6 odst. 1 a nebo byl osobou nepovinnou k dani. Oznámení o
  nepředání  žádosti  o  vrácení daně bude sděleno prostřednictvím
  elektronického portálu.

  (6) Okamžikem doručení v případech podle odstavců 1 až 5 se rozumí
  okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou
  adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického
  portálu.

  Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském
  státě

  § 82a

  (1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku
  má osoba povinná k dani registrovaná k dani v jiném členském státě,
  pokud během období pro vrácení daně

  a) neměla sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, a

  b) neuskutečnila dodání zboží, převod nemovitosti ani poskytnutí služby
  s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění osvobozeného od daně
  podle § 51, 66, 68 a 69, dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých
  byla podle § 108 povinna přiznat a zaplatit daň osoba, které byla tato
  plnění poskytnuta, nebo plnění podle § 17, které uskutečnila jako
  prostřední osoba.

  (2) Nárok na vrácení daně může být uplatněn za obdobných podmínek, za
  nichž má plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku. Pokud osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě má nárok na odpočet daně v
  poměrné výši, má nárok na vrácení daně pouze v této poměrné výši.

  (3) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly
  uplatněny

  a) v rozporu s tímto zákonem,

  b) u plnění, která jsou osvobozena od daně podle § 19, 64 nebo § 66
  odst. 2 písm. b).

  (4) Podmínkou pro vrácení daně v tuzemsku je podání žádosti o vrácení
  daně prostřednictvím elektronického portálu v jiném členském státě, v
  němž  má osoba registrovaná k dani sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu.

  (5) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

  a) daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty
  žadatele,

  b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání,
  místo pobytu žadatele,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání,
  místo pobytu zástupce, pokud je ustanoven,

  d) elektronickou adresu,

  e) popis ekonomické činnosti žadatele, pro niž je zboží pořízeno nebo
  služba přijata, pomocí harmonizovaných kódů,

  f) období pro vrácení daně, na které se žádost o vrácení daně vztahuje,

  g) prohlášení žadatele o tom, že splnil podmínku stanovenou v odstavci
  1 písm. b),

  h) údaje o účtu, včetně kódů IBAN, BIC, název vlastníka účtu a měny
  účtu,

  i) za každý daňový doklad nebo daňový doklad při dovozu zboží tyto
  údaje:

  1. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné
  plnění, nejde-li o dovoz zboží,

  2. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečnil zdanitelná plnění,

  3. evidenční číslo daňového dokladu,

  4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  5. základ daně a výši daně v české měně,

  6. celkovou výši nároku na vrácení daně v české měně,

  7. koeficient pro výpočet poměrné části nároku na odpočet daně
  vyjádřený jako procentní podíl,

  8. druh pořízeného zboží nebo přijaté služby v členění podle těchto
  kódů uvedených v odstavci 6.

  (6) V žádosti o vrácení daně musí být druh zboží nebo služby popsán
  podle těchto kódů:

  1 uhlovodíková paliva,

  2 nájem dopravního prostředku,

  3 výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby
  uvedené pod kódy 1 a 2),

  4 mýtné a silniční poplatky,

  5 cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné
  dopravě,

  6 ubytování,

  7 potraviny, nápoje a restaurační služby,

  8 vstupné na veletrhy a výstavy,

  9 výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,

  10 jiné.

  (7) Žádost o vrácení daně musí žadatel

  a) vyplnit v českém jazyce, a to i v případě vyžádání doplňujících
  údajů,

  b) doložit elektronickou kopií daňového dokladu nebo daňového dokladu
  při dovozu zboží, pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 EUR
  u uhlovodíkových paliv nebo ekvivalent částky 1 000 EUR u ostatních
  druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.

  (8) Období pro vrácení daně, za které lze podat žádost o vrácení daně,
  činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce,
  případně období kratší než tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního
  roku. Částka daně uvedená v žádosti o vrácení daně nesmí být nižší, než
  je ekvivalent částky

  a) 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než
  tři měsíce, nebo

  b) 50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než
  tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního roku.

  (9) Pro účely tohoto ustanovení se pro přepočet částky daně v EUR na
  českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní
  bankou k prvnímu pracovnímu dni měsíce ledna roku, za nějž je žádost o
  vrácení daně podána. Přepočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny
  dolů.

  (10)  Žádost  o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září
  kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok
  zaniká. Žádost o vrácení daně se považuje za podanou, jen pokud žadatel
  uvedl všechny údaje požadované podle odstavce 5.

  (11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve za období pro vrácení
  daně, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém
  byla přijata úplata, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud z této
  úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň, nebo ve kterém byla
  vyměřena daň při dovozu zboží. Žádost o vrácení daně může obsahovat
  také daň, která nebyla zahrnuta v předcházejících podaných žádostech o
  vrácení daně, ale pouze daň, která se týká plnění uskutečněného v
  příslušném kalendářním roce, ke kterému se žádost o vrácení daně
  vztahuje.

  (12) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši
  koeficientu  pro  výpočet  poměrné  části  nároku, provede osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě opravu částky daně, o kterou
  požádala nebo která již byla vrácena. Opravu provede v žádosti o
  vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po daném období
  pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení
  daně nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím
  elektronického portálu. Je-li podáno samostatné prohlášení, správce
  daně vezme v úvahu tuto opravu a postupuje obdobně jako u žádosti o
  vrácení daně.

  § 82b

  (1) Při řízení ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném
  členském státě se postupuje podle zákona upravujícího správu daní a
  poplatků^59), není-li stanoveno tímto zákonem jinak.

  (2) Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném
  členském státě je Finanční úřad pro Prahu 1.

  (3) Správce daně může činit veškeré úkony vůči žadateli elektronicky.
  Oznámení, výzvy a rozhodnutí ve věci vrácení daně osobě registrované k
  dani v jiném členském státě se doručují na elektronickou adresu
  uvedenou v žádosti o vrácení daně. Doručením se pro účely tohoto
  ustanovení rozumí odeslání datové zprávy na uvedenou elektronickou
  adresu.

  (4) Správce daně neprodleně vyrozumí žadatele o datu obdržení žádosti o
  vrácení daně.

  (5) Správce daně si může do 4 měsíců od data obdržení žádosti o vrácení
  daně vyžádat doplňující údaje, a to od žadatele, příslušného orgánu
  členského státu nebo jiné osoby. Doplňující údaje musí být správci daně
  poskytnuty do 1 měsíce ode dne doručení výzvy k doplnění údajů. Pokud
  má správce daně pochybnosti o správnosti konkrétního nároku, je
  oprávněn si vyžádat i doplňující údaje v podobě předložení originálu
  nebo kopie příslušného daňového dokladu, v tomto případě se nepoužijí
  částky uvedené v § 82a odst. 7 písm. b).

  (6) Rozhodnutí^59b) o vrácení daně doručí správce daně žadateli do 4
  měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně. V případě, že si
  správce daně vyžádá doplňující údaje podle odstavce 5, doručí správce
  daně rozhodnutí do 2 měsíců od data obdržení doplňujících údajů.
  Jestliže správce daně neobdrží výzvou vyžádané doplňující údaje, doručí
  žadateli své rozhodnutí do 2 měsíců od data, kdy měly být doplňující
  údaje zaslány. Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně nebo
  její části v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve
  než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně,
  maximálně však činí 8 měsíců.

  (7) Rozhodnutí^59b), kterým není žádosti o vrácení daně zcela vyhověno,
  musí být odůvodněno. Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání^59c).

  (8)  Vznikne-li v důsledku rozhodnutí o vrácení daně vratitelný
  přeplatek, vrátí jej správce daně žadateli do 10 pracovních dnů od
  uplynutí lhůty podle odstavce 6, a to na účet uvedený v žádosti o
  vrácení daně. Vratitelný přeplatek se vrací v tuzemsku nebo v jiném
  členském státě. Pokud je vratitelný přeplatek vrácen na účet, který je
  veden v jiném členském státě, jdou poplatky za převod vratitelného
  přeplatku k tíži žadatele. Dnem převodu u bezhotovostních převodů
  prováděných z účtu je den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních
  prostředků z účtu správce daně.

  (9) Není-li dodržena lhůta pro převod vratitelného přeplatku podle
  odstavce 8, správce daně za dobu prodlení uhradí žadateli úrok podle
  zákona upravujícího správu daní a poplatků^69). Správce daně zašle
  přiznaný úrok na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Žadateli
  nevzniká nárok na úrok, pokud nepředložil doplňující údaje ve lhůtě
  podle odstavce 5 nebo dokud nepředložil doklady, které mají být
  poskytnuty podle § 82a odst. 7 písm. b).

  (10) V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným
  neoprávněným způsobem, je žadatel povinen vrátit neoprávněně vyplacenou
  částku a uhradit úrok z neoprávněně vrácené částky. Úrok se počítá ve
  výši, jako by šlo o prodlení s úhradou daně, vypočítává se za celou
  dobu od vyplacení do skutečného vrácení. Nárok na vrácení částky
  poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode
  dne, za který byla vyplacena.

  (11) O povinnosti vrátit neoprávněně vyplacenou částku a zaplatit úrok
  podle odstavce 9 vydá správce daně rozhodnutí, ve kterém současně
  původní rozhodnutí o vrácení daně zruší, popřípadě je změní v rozsahu
  odpovídajícímu výši neoprávněně přiznané částky. Není-li stanoveno
  jinak, neoprávněně vyplacená částka se spravuje jako daň podle tohoto
  zákona.

  § 83

  Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani

  (1) Nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a poskytnuté služby v
  tuzemsku nebo při dovozu zboží může uplatnit zahraniční osoba povinná k
  dani, která nemá provozovnu na území Evropského společenství, pokud
  neuskutečňuje v tuzemsku v období, za které žádá o vrácení daně, plnění
  s výjimkou dovozu zboží, plnění osvobozených od daně bez nároku na
  odpočet daně, plnění podle § 69 a s výjimkou plnění, u nichž jsou
  povinni  přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce nebo osoba
  identifikovaná k dani, pro které je plnění poskytnuto.

  (2) Nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a poskytnuté služby v
  tuzemsku může uplatnit i evidovaná osoba podle § 88 odst. 1, která je
  identifikována v kterémkoliv členském státě k zvláštnímu režimu pro
  poskytování elektronicky poskytované služby, pokud nakoupené zboží nebo
  poskytnutou  službu  použije  pro  účely  poskytnutí elektronicky
  poskytované služby podle zvláštního režimu. Pro tuto osobu se neuplatní
  odstavce 3, 11 a 12.

  (3) Daň se vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti
  se rozumí, že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo nebo místo
  podnikání, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou všeobecnou
  daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné k
  dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku ve výši vybrané daně
  vrácena. Nárok na vrácení daně může být zahraniční osobou uplatněn u
  zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může být plátcem
  uplatněn nárok na odpočet daně.

  (4) Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba podáním žádosti o
  vrácení daně Finančnímu úřadu pro Prahu 1 na tiskopisu předepsaném
  Ministerstvem financí.

  (5) Žádost musí zahraniční osoba

  a) vyplnit v českém jazyce,

  b) doložit daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,

  c) doložit potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z
  přidané hodnoty nebo jiné podobné dani ve třetí zemi, které vystaví
  příslušný úřad ke správě daně v zemi, kde je zahraniční osoba
  registrována, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,

  d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení
  daně, splnila podmínky stanovené v odstavci 1.

  (6) Zahraniční osoba má pro účely vracení daně procesní postavení
  daňového subjektu podle zvláštního právního předpisu^59).

  (7) Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po
  sobě jdoucí kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden
  kalendářní rok. Období pro uplatnění vrácení daně může být kratší než
  tři měsíce pouze v případě, že se jedná o zbývající období kalendářního
  roku. Žádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku může
  obsahovat také nákupy zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, které
  nebyly zahrnuty v předcházejících žádostech, ale týkají se příslušného
  kalendářního roku. Žádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se
  vztahuje k předcházejícím kalendářním rokům. Žádost o vrácení daně za
  příslušný  kalendářní  rok  lze  podat nejpozději do 30. června
  následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká.

  (8) Pokud je podaná žádost neúplná nebo vzniknou pochybnosti o
  správnosti,  pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se
  nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti.

  (9) Zahraniční osobě, které vznikl nárok na vrácení daně, daň se vrátí
  nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo
  po dni odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na
  celé koruny. Správce daně vrátí schválenou částku na účet uvedený v
  žádosti o vrácení daně. Schválená částka se vrací v tuzemsku nebo v
  jakémkoli jiném státě. Pokud je schválená částka vrácena v jakémkoli
  jiném státě, poplatky za převod schválené částky jdou k tíži zahraniční
  osobě.

  (10) Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí

  a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne
  kratší než 3 měsíce, nebo

  b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období
  kratší než 3 měsíce, je-li to zbytek kalendářního roku.

  (11) Druhy zboží a služeb, u kterých nelze daň vrátit, jsou:

  a) zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,

  b) cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování zahraniční
  osoby,

  c) zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,

  d) telefonní poplatky,

  e) taxislužba,

  f) pohonné hmoty.

  § 84

  Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

  (1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku
  může uplatnit osoba, která

  a) nemá místo pobytu na území Evropského společenství a místo jejího
  pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu
  totožnosti, který uznává za platný Česká republika,

  b) neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen „zahraniční
  fyzická osoba“).

  (2) Zahraniční fyzická osoba může uplatnit nárok na vracení daně, pokud

  a) nakoupené zboží nemá obchodní charakter,

  b)  nakoupí  zboží,  jehož  cena  včetně daně zaplacená jednomu
  prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč,

  c) nakoupené zboží podle písmene b) vyveze v cestovním styku.

  (3) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby
  vystavit doklad o prodeji zboží, na kterém musí uvést tyto údaje:

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  f) sazbu daně a základ daně,

  g) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  h) výši ceny včetně daně celkem.

  (4) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží:

  a) uhlovodíková paliva a maziva,

  b) tabákové výrobky,

  c) alkoholické nápoje,

  d) potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného
  systému v kapitolách 01 až 21.

  (5) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud

  a) zahraniční fyzická osoba nakoupené zboží vyveze nejpozději do 3
  kalendářních  měsíců  od konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo
  zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží,

  b) výstup zboží z území Evropského společenství je potvrzen celním
  orgánem na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí,

  c) zahraniční fyzická osoba doloží doklad o prodeji zboží vystavený
  plátcem, který se váže k vyváženému zboží, a potvrzený tiskopis o
  vývozu zboží podle písmene b).

  (6) Zahraniční fyzická osoba je povinna pro účely vydání potvrzení o
  vývozu zboží předložit celnímu orgánu vyvážené zboží, tiskopis o vývozu
  zboží a doklad o prodeji zboží. Vývoz zboží s uvedením data o vývozu a
  splnění podmínek podle odstavce 2 celní orgán potvrdí po předložení
  zboží zahraniční fyzickou osobou, pokud údaje na dokladu o prodeji
  zboží souhlasí s údaji uvedenými na tiskopisu o vývozu zboží a zboží
  uvedené v tomto tiskopisu je skutečně vyváženo. Celní orgán doklad o
  prodeji zboží označí otiskem razítka a vrátí zahraniční fyzické osobě.

  (7) Nárok na vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba,
  popřípadě jiná osoba, kterou zahraniční fyzická osoba zmocní, pouze u
  plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. Plátce je povinen daň
  vrátit

  a) zahraniční fyzické osobě přímo, pokud osobně požádá o vrácení daně a
  předloží doklad o prodeji zboží a tiskopis o vývozu zboží potvrzený
  celním orgánem, nebo

  b) jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve
  prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží doklad o prodeji
  zboží a potvrzený tiskopis o vývozu zboží celním orgánem.

  (8) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací
  období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od
  konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
  Potvrzený tiskopis o vývozu zboží je plátce povinen uchovávat po dobu
  stanovenou v § 27 odst. 1. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (9) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě zaniká, pokud tato
  osoba nebo jiná osoba podle odstavce 7 písm. b) nepředloží doklady
  uvedené v odstavci 7 prodávajícímu do 6 kalendářních měsíců od konce
  kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

  § 85

  Vracení daně osobám se zdravotním postižením

  (1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u
  osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního
  pronájmu osobního automobilu.

  (2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením
  rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán
  příspěvek na zakoupení osobního automobilu.

  (3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jeden osobní
  automobil nakoupený v tuzemsku v období 5 let, nejvýše však do výše 100
  000 Kč. V případě nákupu osobního automobilu formou finančního pronájmu
  osobního automobilu se vrací rovněž daň zaplacená za nájem nakoupeného
  osobního automobilu, přičemž celková výše vrácené daně činí nejvíce 100
  000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne
  předchozího vrácení daně.

  (4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se
  zdravotním postižením uplatnit nejdříve

  a) za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen, nebo

  b) při ukončení finančního pronájmu osobního automobilu ke dni převodu
  vlastnického práva na uživatele, pokud byl osobní automobil nakoupen
  formou finančního pronájmu osobního automobilu.

  (5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím lhůty
  podle odstavce 3, a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2.

  (6) Při zakoupení ojetého osobního automobilu může osoba se zdravotním
  postižením uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně
  podle § 90. V tomto případě je povinen uvést daň na daňovém dokladu i
  obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90.

  (7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením
  uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního
  měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a v případě
  nakoupeného osobního automobilu formou finančního pronájmu osobního
  automobilu nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve
  kterém bylo převedeno vlastnické právo na nájemce.

  (8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené
  daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o
  vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího místa pobytu.
  Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň
  vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v
  částce zaokrouhlené na celé koruny.

  (9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

  a) jméno a příjmení, místo pobytu a rodné číslo zdravotně postižené
  osoby,

  b) rozhodnutí podle odstavce 2,

  c) daňový doklad podle § 26 nebo doklad o prodeji osobního automobilu,
  který byl vystaven plátcem.

  (10) Na dokladu o prodeji osobního automobilu je plátce povinen uvést

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) jméno a příjmení, místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné
  plnění uskutečňuje,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  § 86

  Vracení daně ozbrojeným silám cizích států

  (1) Nárok na vrácení daně mohou při pořízení vybraných druhů zboží,
  služeb a staveb uplatnit

  a) ozbrojené síly vysílajícího státu^60), který je členským státem
  Organizace Severoatlantické smlouvy, nebo Organizace Severoatlantické
  smlouvy, pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního
  řádu, stanoví, že vybrané druhy zboží, služeb a stavby se v tuzemsku
  osvobodí od daně,

  b) Ministerstvo obrany při pořizování zboží, služeb a staveb hrazených
  z prostředků Organizace Severoatlantické smlouvy.

  (2) Je-li plnění osvobozeno od daně podle § 68 odst. 9, nárok na
  vrácení daně nelze uplatnit.

  (3) Vybranými druhy zboží, služeb a stavbami podle odstavce 1 se rozumí

  a) minerální oleje pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil
  a jejich civilní personál,

  b) zboží, služby nebo stavby pořizované v rámci projektu bezpečnostních
  investic Organizace Severoatlantické smlouvy, včetně vybavení těchto
  staveb a služeb souvisejících s provozem tohoto zboží nebo těchto
  staveb.

  (4) Osobám uvedeným v odstavci 1 vzniká nárok na vrácení daně dnem, ke
  kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Osobě uvedené v
  odstavci 1 písm. b) nárok na vrácení daně vzniká pouze ve výši
  odpovídající částce hrazené z prostředků Organizace Severoatlantické
  smlouvy prostřednictvím příslušné kapitoly státního rozpočtu.

  (5) Osoby uvedené v odstavci 1 uplatní nárok na vrácení daně na
  tiskopise předepsaném Ministerstvem financí u Finančního úřadu pro
  Prahu 1. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) uplatní nárok na vrácení
  daně prostřednictvím Ministerstva obrany. Pokud finanční úřad shledá,
  že žádost o vrácení daně neobsahuje všechny předepsané náležitosti,
  nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti podané žádosti, vyzve osobu
  uvedenou v odstavci 1 písm. a) k odstranění vad či nesrovnalostí
  prostřednictvím Ministerstva obrany.

  (6) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) mají pro účely tohoto
  ustanovení postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

  (7) Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady nebo
  doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby. Daňové doklady nebo
  doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby předložené osobou
  uvedenou v odstavci 1 písm. b) musí být opatřeny výraznou doložkou
  „nákup hrazen z prostředků NATO“.

  (8) Doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby vystavený plátcem
  musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) označení osoby uvedené v odstavci 1, v jejíž prospěch bylo
  zdanitelné plnění uskutečněno,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l).

  (9) Finanční úřad pro Prahu 1 daň vrátí na účet Ministerstva obrany
  vedený pro tyto účely ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po
  podání žádosti, nebo ode dne, ve kterém dojde k odstranění vad žádosti.
  Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců
  od konce měsíce, ve kterém nárok vznikl. Daň se vrací v částce
  zaokrouhlené na celé koruny.

  (10) Zjistí-li osoba, které byla daň vrácena podle odstavce 9, že na
  vrácení daně neměla nárok, je povinna tuto daň vrátit na účet
  Finančního úřadu pro Prahu 1, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
  tuto skutečnost zjistila.

  § 87

  Prodej zboží za ceny bez daně

  (1) Zboží lze prodávat na základě povolení celního úřadu za ceny bez
  daně v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel
  fyzickým osobám při jejich bezprostředním výstupu z území Evropského
  společenství.

  (2) Zboží, které je předmětem spotřební daně, lze dodávat do prostor
  uvedených v odstavci 1 pouze v režimu podmíněného osvobození od
  spotřební daně.

  (3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do
  prostor uvedených v odstavci 1, držitel povolení může uplatnit nárok na
  odpočet daně za podmínek stanovených tímto zákonem.

  (4) Zboží lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že
  jejich bezprostřední cílová stanice je ve třetí zemi. Držitel povolení
  je povinen zajistit, aby při prodeji zboží bylo na dokladu o prodeji
  vyznačeno číslo letu, druh zboží a cena bez daně.

  (5) Povolení k prodeji za ceny bez daně vydává celní úřad místně
  příslušný mezinárodnímu letišti, a to i v případě povolení k prodeji za
  ceny bez daně na palubách letadel.

  (6) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:

  a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo
  navrhovatele, pokud je navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení,
  popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a daňové identifikační číslo
  nebo datum narození navrhovatele, pokud je navrhovatel fyzickou osobou,

  b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých
  linek, na kterých hodlá navrhovatel prodávat zboží za ceny bez daně,

  c) název, popřípadě označení prodávaného zboží,

  d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v
  prostorách uvedených v odstavci 1, popřípadě souhlas provozovatele
  letiště s prodejem za ceny bez daně na palubách letadel,

  e) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku,
  který nesmí být v den podání návrhu starší 30 dnů,

  f) doklad o tom, že navrhovatel nemá v tuzemsku nedoplatek evidovaný
  správcem daně nebo nedoplatek na zdravotním pojištění, na pojistném na
  sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  včetně penále, který nesmí být v den podání návrhu starší 30 dnů.

  (7) Za účelem posouzení bezúhonnosti pro účely řízení o vydání povolení
  si celní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu^60a) výpis z
  evidence Rejstříku trestů navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická
  osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo
  členů statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem právnická osoba.
  Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
  Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
  umožňujícím dálkový přístup.

  (8) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje
  náležitosti uvedené v odstavci 6 a navrhovatel není v likvidaci nebo
  neprobíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící
  úpadek navrhovatele.

  (9) Celní úřad rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 dnů od
  zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90
  dnů; pokud nelze vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě,
  může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Jestliže
  nemůže celní úřad rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, musí o tom
  navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.

  (10) V povolení k prodeji za ceny bez daně celní úřad stanoví druhy
  zboží, které mohou být prodávány za ceny bez daně.

  (11) Celní úřad může v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení zboží
  v prostorách uvedených v odstavci 1 a na palubách letadel a prostorů,
  ve kterých je zboží skladováno před jejich umístěním do prostor
  uvedených v odstavci 1 a na paluby letadel.

  (12) Držitel povolení musí nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny
  oznámit celnímu úřadu každou změnu skutečností a údajů uvedených v
  odstavci 6. U změny sídla, popřípadě místa podnikání, označení prostor,
  popřípadě leteckých linek nebo druhů zboží, celní úřad rozhodne o změně
  povolení. U změny ostatních skutečností a údajů, které jsou uvedeny v
  povolení, celní úřad vydá nové povolení a odejme předchozí povolení.
  Doručené nebo sdělené nové rozhodnutí o vydání povolení musí současně
  ve výrokové části obsahovat rozhodnutí o odejmutí původního povolení.

  (13) Povolení zaniká

  a) zánikem právnické osoby, pokud je držitel právnickou osobou,

  b) úmrtím držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení
  držitele za mrtvého, pokud je držitel fyzickou osobou,

  c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na
  majetek držitele, nebo

  d) dnem zániku živnostenského oprávnění.

  (14) Celní úřad povolení odejme, pokud

  a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a
  držitel nepožádal o jeho změnu,

  b) držitel o to požádá, nebo

  c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje zboží za ceny bez
  daně stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem nebo podmínky
  uvedené v povolení.

  HLAVA III

  ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

  § 88

  Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb

  (1) Zahraniční osoba povinná k dani, která nemá na území Evropského
  společenství provozovnu a která není v tuzemsku osobou povinnou přiznat
  a zaplatit daň s výjimkou § 108 odst. 1 písm. h) a povinnost přiznat a
  zaplatit daň nemá ani v jiném členském státě (dále jen „evidovaná
  osoba“), může postupovat podle zvláštního režimu, pokud poskytne
  elektronicky poskytovanou službu osobě, která není osobou povinnou k
  dani  a  která má sídlo nebo místo pobytu na území Evropského
  společenství, a pokud postupuje podle zvláštního režimu při poskytnutí
  všech elektronicky poskytovaných služeb, na které lze uplatnit tento
  zvláštní režim.

  (2) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a) státem identifikace členský stát, který si evidovaná osoba zvolí
  jako stát, ve kterém se přihlásí k postupu podle zvláštního režimu,

  b) státem spotřeby členský stát, ve kterém je podle § 10i odst. 1 místo
  plnění při poskytnutí elektronicky poskytované služby.

  (3) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je
  povinna oznámit Finančnímu úřadu Brno I

  a) zahájení a zrušení činnosti podle zvláštního režimu,

  b) změny, na jejichž základě není oprávněna dále postupovat podle
  zvláštního režimu, a

  c) změny týkající se údajů o zahájení činnosti.

  (4) Oznámení podle odstavce 3 musí být učiněno elektronicky ve formě
  stanovené Ministerstvem financí.

  (5) Oznámení podle odstavce 3 může být učiněno také v anglickém jazyce.

  (6) Pokud se jedná o oznámení zahájení činnosti podle zvláštního
  režimu, je v něm evidovaná osoba povinna uvést

  a) název, pod kterým podniká,

  b) adresu,

  c) elektronické adresy včetně identifikace jejich webových stránek,

  d) prohlášení, že není plátcem ani osobou evidovanou k dani v jiném
  členském státě, a

  e) daňové identifikační číslo, které jí bylo přiděleno ve třetí zemi.

  (7) Po oznámení zahájení činnosti podle zvláštního režimu přidělí
  Finanční úřad Brno I na žádost evidované osobě daňové evidenční číslo.

  (8) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je
  povinna podat hlášení o dani Finančnímu úřadu Brno I za každé
  kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného
  kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v eurech ve výši daně uvedené v
  hlášení.

  (9) Hlášení o dani musí být podáno elektronicky ve formě stanovené
  Ministerstvem financí. Evidovaná osoba je povinna v hlášení uvést

  a) daňové evidenční číslo,

  b) celkovou částku za poskytnuté elektronicky poskytované služby za
  kalendářní čtvrtletí, sníženou o daň, pro každý stát spotřeby,

  c) výši daně v eurech vyčíslenou podle příslušných sazeb daně z částky
  poskytnuté služby ve státu spotřeby a

  d) celkovou výši daně za elektronicky poskytované služby poskytnuté
  podle zvláštního režimu na území Evropského společenství.

  (10) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace,
  je povinna uchovávat záznamy o plnění, na které se vztahuje zvláštní
  režim, po dobu 10 let od konce roku, ve kterém se plnění uskutečnilo, a
  v této době je povinna na vyžádání správce daně záznamy elektronicky
  poskytnout. Správce daně daň nevyměřuje a postupuje pouze v souladu s
  hlášením a provedenou platbou daně.

  (11) Správce daně odejme evidované osobě, která si zvolí tuzemsko jako
  členský stát identifikace, daňové evidenční číslo, pokud

  a) evidovaná osoba opakovaně poruší podmínky zvláštního režimu,

  b) evidovaná osoba správci daně oznámí, že již nebude poskytovat
  elektronicky poskytované služby podle zvláštního režimu,

  c)  zjistí,  že evidovaná osoba přestala poskytovat elektronicky
  poskytované služby podle zvláštního režimu, nebo

  d) evidovaná osoba nesplňuje podmínky pro postup podle zvláštního
  režimu.

  (12) Jestliže správce daně odejme evidované osobě daňové evidenční
  číslo, evidovaná osoba není oprávněna postupovat podle zvláštního
  režimu.

  (13) Rozhodnutí o odejmutí se doručuje evidované osobě elektronicky bez
  uznávaného elektronického podpisu stejným způsobem, jakým je podáváno
  oznámení podle odstavce 3.

  § 89

  Zvláštní režim pro cestovní službu

  (1) Zvláštní režim je povinen použít poskytovatel cestovní služby,
  který jedná se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní
  služby zákazníkovi.

  (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) poskytovatelem cestovní služby osoba povinná k dani, která poskytuje
  zákazníkovi cestovní službu,

  b) zákazníkem osoba, které je poskytnuta cestovní služba,

  c) cestovní službou poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje
  kombinace služeb cestovního ruchu^61) a popřípadě zboží, pokud jsou
  jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob
  povinných k dani; poskytnutí cestovní služby se považuje za poskytnutí
  jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více
  služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží nakoupené od jiných osob
  povinných k dani; za cestovní službu se považuje i poskytnutí služby
  zákazníkovi, která zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu cestovního
  ruchu ubytování nebo dopravy osob.

  (3)  Při  poskytnutí  cestovní služby je základem daně přirážka
  poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka
  se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako
  úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za
  poskytnutou cestovní službu, a součtem částek, které plátce uhradil
  nebo má uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené
  od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní
  služby. Přirážku je možné stanovit také jako rozdíl mezi celkovou
  částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet poskytovatel
  cestovních  služeb  za poskytnuté cestovní služby uskutečněné za
  zdaňovací období, a celkovou částkou, kterou poskytovatel cestovních
  služeb uhradil nebo má uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu,
  případně zboží od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo
  zahrnuté do cestovních služeb uskutečněných za toto zdaňovací období.
  Je-li tento rozdíl záporný, základem daně je nula.

  (4) Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má
  poskytovatel poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je
  však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny, je místem
  plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

  (5) Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni
  uskutečnění cestovní služby, pokud se přirážka stanoví podle odstavce 3
  za zdaňovací období, je povinen přiznat daň nejpozději k poslednímu dni
  zdaňovacího  období, ve kterém jsou cestovní služby uskutečněny.
  Cestovní služba se považuje za uskutečněnou dnem poskytnutí cestovní
  služby. Za poskytnutí cestovní služby se považuje den poskytnutí
  poslední služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě.

  (6) U cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně.

  (7) Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob
  povinných k dani jsou poskytnuty ve třetí zemi, cestovní služba je
  osvobozena  od daně s nárokem na odpočet daně. Jestliže služby
  cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani jsou
  poskytnuty jak ve třetí zemi, tak i na území Evropského společenství,
  je cestovní služba osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně jen v
  poměru odpovídajícímu poskytnutým službám ve třetí zemi a na území
  Evropského společenství. Za službu cestovního ruchu poskytnutou ve
  třetí zemi se považuje nakoupená letecká přeprava osob s místem určení
  do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo
  zpáteční přeprava.

  (8) Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na
  vrácení daně v jiném členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu
  nakoupených od plátců nebo od osob registrovaných k dani v jiném
  členském státě, které poskytuje zákazníkovi jako součást cestovní
  služby.

  (9) Poskytovatel cestovní služby při poskytnutí cestovní služby nesmí
  samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky.

  (10) Plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba, nemá nárok na
  odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně za tuto
  poskytnutou službu.

  (11) Pokud poskytovatel cestovní služby poskytuje vlastní službu nebo
  zboží vytvořené vlastní činností, které nesmí zahrnout do cestovní
  služby, je povinen uplatňovat daň u těchto zdanitelných plnění podle
  příslušné sazby daně a daň se vypočítá z ceny zjištěné podle zvláštního
  právního předpisu^25), která se považuje za peněžní částku včetně daně.

  (12) Pokud poskytovatel cestovní služby uplatňuje daň a současně je
  povinen použít zvláštní režim, je také povinen vést v evidenci pro
  daňové účely samostatně plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování
  daně.

  (13) Plátce je povinen opravit základ daně a výši daně u poskytnuté
  cestovní služby při změně ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové
  částky za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné
  změny, pokud tato změna má za následek zvýšení daňové povinnosti.
  Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné
  zdanitelné plnění a plátce je povinen provést opravu ke dni změny ceny
  nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní
  službu podle odstavce 3, případně jiné změny. Pro výpočet daně se
  použije sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného
  plnění. Jestliže změna ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové
  částky za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné
  změny, má za následek snížení daňové povinnosti, může plátce opravit
  základ daně a výši daně stejným způsobem.

  (14) Pokud však plátce poskytuje cestovní služby jiné osobě povinné k
  dani,  která  není  poskytovatelem  cestovní  služby,  pro účely
  uskutečňování ekonomických činností, nemusí uplatňovat zvláštní režim a
  uplatňuje u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu daň na
  výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené služby
  cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty v tuzemsku.

  (15) Zvláštní režim není oprávněn použít plátce, který poskytuje službu
  spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby.
  Daň se vypočítá z úplaty, kterou plátce obdržel nebo má obdržet za
  poskytnutou službu zajištění cestovní služby, která se považuje za
  peněžní částku včetně daně. Poskytnutí služby spočívající v zajištění
  cestovní služby jménem a na účet jiné osoby je osvobozeno od daně s
  nárokem na odpočet daně, pokud jednotlivé služby cestovního ruchu
  zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty ve třetí zemi. Pokud jsou
  služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě poskytnuty jak ve
  třetí zemi, tak i na území Evropského společenství, je poskytnutí
  služby spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné
  osoby osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně jen v poměru
  odpovídajícímu  poskytnutým  službám  cestovního ruchu mimo území
  Evropského  společenství a na území Evropského společenství. Pro
  vymezení služby cestovního ruchu poskytnuté ve třetí zemi platí
  odstavec 7 věta třetí obdobně.

  § 90

  Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly,
  sběratelskými předměty a starožitnostmi

  (1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a)  uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží
  uvedené v příloze č. 4,

  b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu
  použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl,
  sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a
  kromě drahých kovů a drahokamů,

  c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo
  dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo
  starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na vlastní účet nebo
  na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna.

  (2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží,
  uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je
  toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropského
  společenství

  a) osobou, která není plátcem ani osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě,

  b) jiným plátcem, pro které dodání tohoto zboží je osvobozeno od daně
  podle § 62 nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pro
  kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně obdobně podle platného
  předpisu jiného členského státu, nebo

  c) jiným obchodníkem, pokud při dodání tohoto zboží tímto jiným
  obchodníkem byl použit zvláštní režim.

  (3) Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o
  daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní
  cenou obchodníka a pořizovací cenou tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl
  záporný, základem daně je nula. Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a) prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od
  osoby, které je zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně dotace k
  ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů jako provize, náklady na
  balné, přepravu a pojištění požadované obchodníkem od osoby, které je
  zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 odst. 5 a 11,

  b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má
  být získaná od obchodníka osobou, která mu zboží dodává.

  (4) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je
  možné  přirážku stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle
  příslušné sazby daně. V tomto případě se přirážka stanoví jako rozdíl
  mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou pořizovací
  cenou za nakoupené zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení
  podle příslušné sazby daně.

  (5) Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při
  dodání

  a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které
  sám dovezl,

  b) uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní
  nástupce,

  c) uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná
  k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla
  uplatněna snížená sazba daně.

  (6) Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit
  základ daně podle odstavce 3. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při
  dovozu zboží podle odstavce 5 písm. a) se stanoví jako součet základu
  daně při dovozu tohoto zboží a daně vyměřené při dovozu zboží.

  (7) Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně.
  Obchodník je povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva
  následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení.

  (8) Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského
  předmětu nebo starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu
  zboží podle § 66, je dodání tohoto zboží, jestliže je předmětem
  zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.

  (9) Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen
  zaplatit v prodejní ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud
  je dodání tohoto zboží předmětem zvláštního režimu.

  (10) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu,
  nemá nárok na odpočet daně

  a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které
  sám dovezl,

  b) u uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní
  nástupce,

  c)  u  uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u
  kterého byla uplatněna snížená sazba daně.

  (11) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného
  členského státu, nepoužije se § 8 a 64. Zvláštní režim nelze použít při
  dodání nového dopravního prostředku z tuzemska do jiného členského
  státu. Zvláštní režim nelze také použít při dodání zboží, pokud byl při
  jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně.

  (12) Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim,
  je povinen vést v evidenci pro daňové účely samostatně plnění podle
  jednotlivých způsobů uplatňování daně.

  (13) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu,
  nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky,
  pokud zákon nestanoví jinak.

  (14) Pokud obchodník uplatňuje daň při

  a) dodání uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti,
  které sám dovezl, má nárok na odpočet daně při dovozu tohoto zboží,

  b) dodání uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho
  právní nástupce, má nárok na odpočet daně u dodaného uměleckého díla,

  c) dodání uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u
  kterého byla uplatněna daň, má nárok na odpočet daně u dodaného
  uměleckého díla, přičemž může uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto
  zboží nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém je povinen přiznat daň.

  § 91

  Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího
  prodeje v nezměněném stavu

  Plátci,  kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v
  nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu
  na  základě  kontrolovatelné denní evidence tržeb, mohou požádat
  příslušného správce daně o stanovení individuálního způsobu stanovení
  daňové povinnosti. Správce daně je povinen stanovit plátci na základě
  konkrétních podmínek vedení záznamní povinnosti ve smyslu § 100 a
  zvláštního právního předpisu^62) individuální způsob stanovení daňové
  povinnosti. Správce daně zároveň určí plátci i dobu, na kterou se tato
  výjimka vztahuje.

  § 92

  Zvláštní režim pro investiční zlato

  (1) Investičním zlatem se rozumí

  a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované
  afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce,
  ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti
  nejméně 995 tisícin,

  b) zlaté mince, které

  1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,

  2. byly vyraženy po roce 1800,

  3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a

  4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní
  hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

  (2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam
  zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

  (3)  Od  daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání
  investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho
  dovoz. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se vztahuje i na

  a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované
  zlato,

  b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a
  swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní
  nárok, nebo

  c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů,
  které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k
  investičnímu zlatu.

  (4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou,
  která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění
  dodání zlata.

  (5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na
  investiční  zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání
  investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému
  plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.

  (6) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání
  investičního zlata podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud
  plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 5.

  (7) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok
  na odpočet daně v plné výši

  a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle
  odstavce 5,

  b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata,
  které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím
  zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo

  c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo
  ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

  (8) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na
  investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení,
  pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo
  související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na
  investiční zlato.

  § 92a

  Zvláštní režim pro dodávání zlata

  (1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje

  a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního
  zlata, v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu,
  zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo
  odpadu,

  b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5.

  (2) Při dodání zlata s místem plnění v tuzemsku plátcem jinému plátci,
  osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě
  povinné k dani s výjimkou vývozu a dodání zlata do jiného členského
  státu, jsou povinny přiznat daň osoby, kterým je zlato dodáno.

  (3) Plátce, který dodává zlato osobám podle odstavce 2, je povinen
  správci daně oznámit první dodání zlata každé osobě nejpozději do dne
  prvního dodání této osobě.

  (4) Plátce, který dodává zlato osobám podle odstavce 2, je povinen
  vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění
  zdanitelného plnění.

  (5) Daňový doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  dodává zlato,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který dodává zlato,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je
  zlato dodáno,

  d) daňové identifikační číslo plátce, kterému je zlato dodáno,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět plnění včetně váhy a ryzosti zlata,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) datum uskutečnění plnění,

  i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  j) základ daně,

  k) sazbu daně,

  l) sdělení, že výši daně je povinna doplnit a přiznat osoba, které je
  zlato dodáno.

  (6) Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny
  doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně uvedenou způsobem podle
  § 28 odst. 2 písm. l). Za správnost vypočtené daně odpovídají tyto
  osoby.

  (7) Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny
  přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  (8) Zvláštní režim se nepoužije při dodání zlata České národní bance.

  HLAVA IV

  SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU

  § 93

  Správa daně

  (1) Při správě daně a při řízení o věcech upravených tímto zákonem se
  postupuje podle právního předpisu upravujícího správu daní^59), pokud
  tento zákon nestanoví jinak.

  (2) Při správě daně celními orgány při dovozu a vývozu zboží se
  postupuje podle právních předpisů upravujících správu cla.

  § 93a

  Místní příslušnost

  (1) Místní příslušnost správce daně u skupiny se řídí místem sídla,
  místem podnikání nebo provozovny jejího zastupujícího člena.

  (2) Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo, místo
  podnikání ani provozovnu, s výjimkou osoby evidované podle § 88, je
  místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.

  (3) Pro osobu povinnou k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst.
  20, je místně příslušným správcem daně finanční úřad místně příslušný
  její části, která je součástí skupiny.

  § 94

  Plátci

  (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku uvedenou
  v § 6, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po
  měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle
  tohoto zákona plátcem dříve. Nesplní-li registrační povinnost podle §
  95 odst. 1, stává se plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na
  rozhodnutí o registraci.

  (2) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která

  a) uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s
  nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se
  sídlem  nebo  místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o
  sdružení^10)  nebo  jiné obdobné smlouvy, jejíž obrat dosahovaný
  samostatně mimo sdružení v součtu s obratem dosahovaným společně všemi
  účastníky sdružení v rámci sdružení překročí obrat stanovený v § 6, se
  stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve
  kterém byl obrat překročen, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem
  dříve; nesplní-li registrační povinnost podle § 95 odst. 2, stává se
  plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci,

  b) uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s
  nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se
  sídlem  nebo  místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o
  sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy, stává se plátcem dnem nabytí
  účinnosti rozhodnutí o registraci toho účastníka sdružení, který se
  stal plátcem jako první, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem
  dříve,

  c) uzavře smlouvu o sdružení^10) nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem
  ke  společnému  uskutečňování  zdanitelných  plnění  nebo  plnění
  osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, stává se plátcem dnem
  uzavření této smlouvy.

  (3) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která nabývá majetek pro účely uskutečňování ekonomických činností na
  základě  rozhodnutí  o  privatizaci  podle  zvláštního  právního
  předpisu^63), a osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v
  tuzemsku, která nabývá majetek od plátce na základě smlouvy o prodeji
  podniku nebo vkladem podniku nebo části podniku, tvořící organizační
  složku podniku, se stává plátcem dnem nabytí majetku.

  (4) Osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  nebo v jiném členském státě, na které při přeměně společnosti nebo
  družstva podle zvláštního právního předpisu^64) přechází nebo je
  převáděno jmění zanikající společnosti nebo družstva, pokud zanikající
  společnost nebo družstvo byly plátcem, se stávají plátci dnem zápisu
  přeměny do obchodního rejstříku. Právnická osoba, která při změně
  právní formy na jinou formu podle zvláštního právního předpisu^64)
  nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění
  její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků,
  nepřestává být plátcem.

  (5) Osoba povinná k dani, která jako osoba oprávněná podle zvláštního
  právního předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, se stává
  plátcem ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce. Při ukončení
  dědického řízení se dědic, kterému je majetek vydáván a který pokračuje
  po zemřelém plátci v živnosti, stává plátcem ke dni následujícímu po
  dni vydání majetku.

  (6) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku, se stává
  plátcem  dnem,  kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném
  kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Do celkové hodnoty
  pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a
  hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně. Plátce je povinen
  přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí
  uvedenou částku.

  (7) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která pořizuje v tuzemsku z jiného členského státu nový dopravní
  prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává
  plátcem dnem prvního pořízení tohoto zboží.

  (8) Osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v
  tuzemsku podle § 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez
  nároku na odpočet daně, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
  podle § 108 odst. 2, se stává plátcem dnem poskytnutí této služby.
  Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento
  den.

  (9) Osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v
  tuzemsku podle § 10 až 10d a § 10j osobou povinnou k dani neusazenou v
  tuzemsku podle § 108 odst. 2, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto
  služeb. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby
  poskytnuté tento den.

  (10) Osoba povinná k dani, které je dodáno zboží s montáží nebo
  instalací podle § 7 odst. 3 nebo dodán plyn nebo elektřina podle § 7a
  odst. 1 nebo 3, s místem plnění v tuzemsku, osobou povinnou k dani
  neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2, se stává plátcem dnem dodání
  zboží. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze zboží dodaného v
  tento den.

  (11) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9
  odst. 1, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud
  povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.

  (12) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb
  osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to prostřednictvím
  své provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem poskytnutí
  těchto služeb.

  (13) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá
  sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba
  povinná  k  dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou
  provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které uskuteční
  zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku mimo dovozu zboží, se
  stávají plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud jsou osobou
  povinnou přiznat a zaplatit daň. Pokud tyto osoby uskuteční plnění
  osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou plnění podle §
  69, stávají se plátcem dnem prvního uskutečnění tohoto plnění.

  (14) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo
  ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani,
  které založí v tuzemsku provozovnu, se stávají plátcem dnem vzniku
  provozovny, s výjimkou, kdy tyto osoby uskutečňují prostřednictvím
  provozovny v tuzemsku pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na
  odpočet daně.

  (15) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá
  sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba
  povinná  k  dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou
  provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z
  jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku
  a zboží, které je předmětem spotřební daně, kromě zboží pořízeného
  prostřední osobou v rámci třístranného obchodu podle § 17, se stávají
  plátcem dnem prvního pořízení zboží.

  (16) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční
  osoba povinná k dani, kterým je dodáno zlato podle § 92a, s místem
  plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto
  zlata.

  (17) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá
  sídlo,  místo  podnikání  ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou
  provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje
  zasílání zboží podle § 18 do tuzemska, které v běžném kalendářním roce
  přesáhne částku 1 140 000 Kč, se stává plátcem dnem, ve kterém byla
  tato částka překročena. Osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s
  výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze
  plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která
  uskutečňuje zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně, podle §
  18 do tuzemska, se stává plátcem dnem prvního dodání tohoto zboží.

  (18) Osoba povinná k dani, která dobrovolně podá přihlášku k registraci
  podle § 95 odst. 7 nebo 8, se stává plátcem datem účinnosti registrace
  uvedeným na rozhodnutí o registraci.

  (19) Osoba identifikovaná k dani podle § 96, která začne uskutečňovat
  ekonomickou  činnost,  se stává plátcem dnem zahájení ekonomické
  činnosti.

  (20) Osoba povinná k dani, která je členem skupiny, a v rozsahu, v
  jakém se její část nestala součástí skupiny podle § 5a uskuteční
  zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet
  daně, s výjimkou dovozu zboží nebo plnění podle § 69, s místem plnění v
  tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem
  uskutečnění tohoto plnění, pokud je osobou povinnou přiznat a zaplatit
  daň.

  § 95

  Registrace plátce

  (1) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 1,
  jejíž obrat překročil částku uvedenou v § 6, je povinna podat přihlášku
  k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém
  překročila stanovený limit.

  (2) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem

  a) podle § 94 odst. 2 písm. a), je povinna podat přihlášku k registraci
  do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila
  stanovený limit,

  b) podle § 94 odst. 2 písm. b), je povinna podat přihlášku k registraci
  do 15 dnů ode dne, kdy se o registraci jiného účastníka dozvěděla, nebo

  c) podle § 94 odst. 2 písm. c), je povinna předložit přihlášku k
  registraci do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy,
  a je povinna o svém podání přihlášky k registraci informovat ostatní
  účastníky sdružení.

  (3) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 3, je
  povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne nabytí majetku.

  (4) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 4, je
  povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zápisu přeměny
  do obchodního rejstříku. Právnická osoba, která je plátcem, a při změně
  právní formy nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce,
  je povinna do 15 dnů ode dne zápisu změny právní formy do obchodního
  rejstříku oznámit změnu správci daně, který ji vyznačí na rozhodnutí o
  registraci.

  (5) Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, která pokračuje
  po zemřelém plátci v živnosti a není plátcem, je povinna podat
  přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne úmrtí plátce, pokud při
  zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce nepostupovala podle § 74
  odst. 6. Při ukončení dědického řízení je dědic, kterému je vydáván
  majetek zemřelého plátce, který pokračuje po zemřelém plátci v živnosti
  a není plátcem, povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne
  vydání majetku, pokud neuplatnil postup podle § 74 odst. 6. Obdobně se
  postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal podle zvláštního
  právního předpisu^66).

  (6) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba
  povinná k dani, které se stávají plátcem podle § 94 odst. 6 až 17, jsou
  povinny podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se
  stanou plátcem.

  (7) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která je osvobozena od uplatňování daně podle § 6, je oprávněna podat
  přihlášku k registraci kdykoliv.

  (8) Osoba povinná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo,
  místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba
  povinná  k  dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou
  provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které budou uskutečňovat
  v tuzemsku plnění s nárokem na odpočet daně, jsou oprávněny podat
  přihlášku k registraci nejpozději ke dni prvního uskutečnění tohoto
  plnění.

  (9) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 19,
  je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zahájení
  ekonomické činnosti.

  (10) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou
  v tuzemsku, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako
  plátce a není oprávněna podat přihlášku k registraci. Pokud tato osoba
  začne uskutečňovat zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s
  nárokem na odpočet daně, je povinna podat přihlášku k registraci podle
  odstavce 1, pokud její celkový obrat přesáhne limit stanovený v § 6
  odst. 1. Jestliže se osoba povinná k dani rozhodne uplatňovat daň u
  nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle § 56, může podat
  přihlášku k registraci kdykoliv.

  (11) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 20,
  je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se
  stane plátcem.

  (12) Ministerstvo financí a správce daně mohou zpřístupnit údaje z
  registru plátců daně; těmito údaji jsou daňové identifikační číslo,
  obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu
  a příjmení nebo názvu a sídlo nebo místo podnikání plátce daně.

  § 95a

  Skupinová registrace

  (1) V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou
  členy skupiny, osobu, která bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku
  k registraci podá osoba určená za zastupujícího člena skupiny u správce
  daně místně příslušného podle § 93a.

  (2) Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního
  roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31.
  října běžného kalendářního roku. Pokud je přihláška podána po 31. říjnu
  běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem od 1. ledna druhého
  kalendářního roku následujícího po podání přihlášky k registraci.

  (3) Plátce se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem
  skupiny od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá
  s jeho souhlasem žádost o přistoupení plátce do skupiny nejpozději do
  31. října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá žádost po 31.
  říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce členem skupiny
  od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

  (4) Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v §
  5a stává členem skupiny od prvního dne třetího měsíce následujícího po
  měsíci, ve kterém skupina podá s jejím souhlasem žádost o přistoupení
  osoby do skupiny.

  (5) Člen skupiny se stává plátcem následujícím dnem po dni zrušení
  registrace skupiny nebo následujícím dnem po dni zániku jeho členství
  ve skupině.

  (6) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny, který při přeměně
  zaniká, přechází nebo je převáděno jeho jmění, se stává členem skupiny
  od prvního dne následujícího po dni jeho zániku, pokud není v okamžiku
  zániku člena skupiny samostatnou osobou povinnou k dani.

  (7) Osoba, na kterou při přeměně členů více skupin, kteří při přeměně
  zanikají, přechází nebo je převáděno jejich jmění, se stává plátcem od
  prvního dne následujícího po dni zániku členů skupin, pokud není v
  okamžiku jejich zániku samostatnou osobou povinnou k dani. Přihlášku k
  registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do
  obchodního rejstříku.

  (8) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny, který při přeměně
  zaniká, přechází nebo je převáděno jeho jmění a která je v okamžiku
  zániku člena skupiny osobou povinnou k dani, se stává plátcem od
  prvního dne následujícího po dni zániku člena skupiny. Přihlášku k
  registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do
  obchodního rejstříku.

  (9) V případě přistoupení osoby povinné k dani jako člena do skupiny
  podle odstavce 4 je skupina oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně
  podle § 74 odst. 1 a 2. Nárok na odpočet daně se uplatní v daňovém
  přiznání za první zdaňovací období po dni přistoupení tohoto člena.

  § 96

  Osoby identifikované k dani

  (1) Právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboží z jiného
  členského státu v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně
  v běžném kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč, se stává osobou
  identifikovanou k dani dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Do
  celkové  hodnoty pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového
  dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební
  daně.

  (2) Právnická osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku pořizuje z
  jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které je
  předmětem spotřební daně, se stává osobou identifikovanou k dani dnem
  prvního dodání tohoto zboží.

  (3) Právnická osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku pořizuje zboží z
  jiného členského státu, která podá přihlášku k registraci, i když
  hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku uvedenou v odstavci 1, se
  stává osobou identifikovanou k dani k datu účinnosti registrace
  uvedenému na rozhodnutí o registraci.

  § 97

  Registrace osoby identifikované k dani

  (1) Osoba identifikovaná k dani je povinna předložit místně příslušnému
  správci daně přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne překročení částky
  326 000 Kč. Pořizuje-li z jiného členského státu nový dopravní
  prostředek a zboží podléhající spotřební dani, je povinna předložit
  přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

  (2) Právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboží od osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, je oprávněna předložit
  místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci kdykoliv.

  § 98

  Náhrada  za  neuplatnění  daně při nesplnění zákonné registrační
  povinnosti

  (1) Nesplní-li osoba povinná k dani povinnost se registrovat podle § 95
  odst. 1 nebo podle § 95 odst. 2 písm. a), je povinna uhradit správci
  daně částku ve výši 10 % z celkového souhrnu úplat, které jí náleží za
  zdanitelná plnění jako náhradu za daň ze zdanitelných plnění, která
  uskutečnila bez daně, a z hodnoty zboží, které pořídila z jiného
  členského státu neoprávněně bez daně. Celková částka se počítá od data,
  kdy se osoba povinná k dani měla stát plátcem, až do data, kdy se stala
  plátcem na základě rozhodnutí správce daně. Náhradu však nelze takto
  stanovit z úplat za plnění uskutečněná v kalendářních měsících, za
  které by nebylo možné stanovit daňovou povinnost z důvodu uplynutí
  lhůty pro vyměření.

  (2) Rozhodnutí o uložení náhrady musí být odůvodněno a včas podané
  odvolání má odkladné účinky. Platba uvedené částky se považuje za
  příjem daně podle tohoto zákona.

  § 99

  Zdaňovací období

  (1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za
  předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč.

  (2) Pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000
  000 Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

  (3) Plátce, jehož zdaňovacím obdobím je podle odstavce 1 kalendářní
  čtvrtletí a jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl částky
  alespoň 2 000 000 Kč, je oprávněn si zvolit za zdaňovací období
  kalendářní měsíc, pokud tuto změnu oznámí správci daně nejpozději do
  31. ledna příslušného roku.

  (4) Zdaňovací období plátce, který podniká společně s jinými plátci na
  základě smlouvy o sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy, se stanoví ze
  součtu obratu dosaženého všemi účastníky v rámci sdružení a obratu
  plátce dosaženého mimo sdružení.

  (5) Při přeměně společnosti fúzí se zdaňovací období zúčastněných
  společností  nebo družstev stanoví ze součtu obratů zúčastněných
  společností nebo družstev. Při přeměně společnosti nebo družstva
  rozdělením  se  zdaňovací  období  nově  založených nástupnických
  společností nebo družstev, popřípadě nástupnických společností nebo
  družstev při rozdělení sloučením stanoví tak, že se přiřadí ke každé
  nástupnické společnosti obrat zanikající společnosti nebo družstva v
  poměru, v jakém na ně bylo převedeno jmění ze zanikající společnosti
  nebo družstva. Při převodu jmění na společníka se zdaňovací období
  stanoví z obratu společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu
  společníka.

  (6) Pokud není znám obrat za předcházející kalendářní rok, stanoví se
  zdaňovací období podle odstavce 1 nebo 2 z předpokládaného ročního
  obratu v běžném roce.

  (7) Prvním zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní čtvrtletí nebo
  kalendářní měsíc, ve kterém se osoba povinná k dani stala plátcem.

  (8) Změnu zdaňovacího období podle odstavce 3 ze čtvrtletního na
  měsíční anebo z měsíčního na čtvrtletní je možné provést od počátku
  kalendářního roku, pokud ji plátce do 31. ledna toho roku oznámí
  správci daně. Nedojde-li ke změně zdaňovacího období podle odstavce 1
  nebo 2, a to dosažením nebo překročením obratu ve výši 10 000 000 Kč
  nebo nedosažením obratu ve výši 2 000 000 Kč za předcházející
  kalendářní rok, zdaňovací období plátce se v následujícím roce nemění,
  dokud plátce neoznámí změnu podle odstavce 3.

  (9) Zdaňovacím obdobím pro osobu identifikovanou k dani je kalendářní
  čtvrtletí.

  (10) Zdaňovacím obdobím plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, místo
  podnikání ani provozovnu, je kalendářní čtvrtletí.

  (11) Při rozhodnutí o úpadku končí probíhající zdaňovací období dnem,
  který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku. Následující
  zdaňovací období plátce začíná dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o
  úpadku a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo
  účinnosti rozhodnutí o úpadku. Pro období po dni nabytí účinnosti
  rozhodnutí  o  úpadku, ve kterém probíhá insolvenční řízení, je
  zdaňovacím  obdobím plátce kalendářní měsíc. Dojde-li k ukončení
  insolvenčního řízení, končí zdaňovací období dnem, kdy došlo k ukončení
  insolvenčního řízení, a následující zdaňovací období začíná dnem
  následujícím po dni, ve kterém došlo k ukončení insolvenčního řízení.
  Po  ukončení insolvenčního řízení je do konce kalendářního roku
  zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc a pro následující kalendářní
  rok se určí zdaňovací období podle odstavců 1 až 3.

  (12) Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní měsíc.

  § 100

  Evidence pro daňové účely

  (1) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně veškeré údaje
  vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro
  správné stanovení daňové povinnosti. Plátce je povinen vést evidenci v
  takovém členění, aby sestavil daňové přiznání, a jestliže uskutečnil
  dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani, aby
  sestavil souhrnné hlášení.

  (2) Plátce je povinen vést také evidenci uskutečněných plnění, která
  jsou osvobozená od daně nebo nejsou předmětem daně. Plátce, který nemá
  povinnost vést účetnictví nebo účetnictví nevede dobrovolně, je povinen
  vést evidenci obchodního majetku.

  (3) Plátci, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení^10)
  nebo jiné obdobné smlouvy, jsou povinni vést evidenci pro účely daně
  podle odstavců 1 a 2 za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně.
  Evidenci vede určený účastník sdružení, který za sdružení plní všechny
  povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní
  jednotlivé účastníky.

  (4) Plátce, který pořizuje zboží z jiného členského státu, a osoba
  identifikovaná k dani jsou povinni vést evidenci o hodnotě pořízeného
  zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států.

  (5) Člen skupiny je povinen vést evidenci plnění, která uskutečnil pro
  ostatní členy skupiny.

  § 101

  Daňové přiznání a splatnost daně

  (1) Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat
  daňové přiznání na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, a to i
  v případě, že mu nevznikla daňová povinnost, pokud zákon nestanoví
  jinak. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání, s výjimkou daně vyměřované v souvislosti s dovozem zboží
  podle § 20^66a), u kterého je splatnost daně stanovena celními
  předpisy.

  (2) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící
  dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30
  dnů od skončení zdaňovacího období. Za zdaňovací období v době
  probíhajícího insolvenčního řízení, včetně zdaňovacího období končícího
  dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, je lhůta pro podání
  daňového přiznání 25 dnů od skončení zdaňovacího období.

  (3) Plátce, který jako osoba oprávněná podle zvláštního právního
  předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, je povinen podat za
  zemřelého  daňové přiznání ke dni úmrtí do 25 dnů po skončení
  zdaňovacího období, ve kterém došlo k úmrtí plátce. Při ukončení
  dědického řízení, kdy je majetek vydáván dědici, je osoba oprávněná
  podle zvláštního právního předpisu, která pokračovala po zemřelém
  plátci v živnosti, povinna podat poslední daňové přiznání ke dni
  ukončení dědického řízení. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě
  pro podání daňového přiznání.

  (4) Zanikne-li společnost nebo družstvo zrušením bez likvidace, je
  daňové přiznání za část zdaňovacího období ke dni předcházejícímu dni
  zániku plátce povinen podat právní nástupce plátce, a to s uvedením, že
  je podává za zaniklého plátce.

  (5) Plátce, který jako určený účastník sdružení^10) vede evidenci pro
  daňové účely za sdružení podle § 100 odst. 3, je povinen uvést ve svém
  daňovém přiznání zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své činnosti
  a zdanitelná plnění a daňovou povinnost z činnosti celého sdružení.
  Ostatní účastníci sdružení v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná
  plnění a daňovou povinnost ze své vlastní činnosti.

  (6) Osoba identifikovaná k dani je povinna do 25 dnů po skončení
  zdaňovacího období, ve kterém jí vznikla daňová povinnost, podat daňové
  přiznání. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání.

  (7)  Plátce,  který nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani
  provozovnu, je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve
  kterém mu vznikla daňová povinnost nebo povinnost přiznat plnění
  osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, podat daňové přiznání.
  Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání.

  (8) Osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat a
  zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. k), je povinna podat daňové
  přiznání do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém vystavila
  doklad, na kterém uvedla daň. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro
  podání daňového přiznání.

  § 102

  Souhrnné hlášení

  (1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil

  a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v
  jiném členském státě,

  b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,

  c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném
  obchodu podle § 17, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu,
  nebo

  d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9
  odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně, pokud je povinen
  přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

  (2) Souhrnné hlášení se podává formou datové zprávy, která je opatřena
  uznávaným  elektronickým  podpisem,  nebo  která  je  odeslána
  prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu, struktuře a s údaji
  stanovenými  správcem daně. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo
  poskytnuté službě se uvádějí v české měně.

  (3) Souhrnné hlášení za sdružení^10) podává určený účastník sdružení,
  který podává daňové přiznání za sdružení.

  (4) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů
  po skončení kalendářního měsíce.

  (5) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d),
  podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro
  podání daňového přiznání.

  (6) Pokud plátce podle odstavce 5 podává souhrnné hlášení za každé
  kalendářní čtvrtletí a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční
  plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká plátci povinnost v tomto
  kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci,
  ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c),
  povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto
  kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce,
  ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c).
  Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 4, a to za
  každý kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil
  plnění podle odstavce 1 písm. a) až c).

  (7) Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné
  údaje, je povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat
  následné souhrnné hlášení formou datové zprávy, která je opatřena
  uznávaným  elektronickým  podpisem,  nebo  která  je  odeslána
  prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu, struktuře a s údaji
  stanovenými správcem daně.

  (8) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném
  souhrnném hlášení posoudí, případně prověří a využije při stanovení
  daňové povinnosti. Obdobný postup uplatní ohledně údajů, které správce
  daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce.

  § 103

  zrušen

  § 104

  Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období

  (1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové
  povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého
  příslušely, a nesnížil tím v tomto zdaňovacím období daňovou povinnost,
  správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna,
  dodatečně nevyměří.

  (2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové
  povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého
  příslušely, a snížil tím v tomto zdaňovacím období daňovou povinnost,
  správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna,
  dodatečně  nevyměří,  ale  uplatní úrok z prodlení podle zákona
  upravujícího správu daní^68) z částky daně uvedené v daňovém přiznání
  za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu.
  Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního
  výměru.

  (3) Postup podle odstavce 1 nebo 2 se neuplatní, pokud plátce, který
  byl povinen krátit odpočet daně podle § 72 odst. 4 ve zdaňovacím
  období, do kterého skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti
  příslušely, uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti
  v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období a zdaňovací období, do
  kterého příslušely, bylo v jiném kalendářním roce.

  (4) Pro osobu identifikovanou k dani platí odstavce 1 a 2 obdobně.

  § 105

  Vracení nadměrného odpočtu

  (1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný
  přeplatek^69), vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření
  nadměrného odpočtu. Tento postup se neuplatní, pokud vznikne vratitelný
  přeplatek změnou daňové povinnosti na základě dodatečného vyměření, a
  postupuje se podle zvláštního právního předpisu^69).

  (2) Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku vyměření nebo dodatečného
  vyměření se stává vratitelným, pokud skupina a kterýkoli člen skupiny
  nemá  daňový nedoplatek. Přeplatek skupiny se použije na úhradu
  případného daňové nedoplatku skupiny nebo kteréhokoli člena skupiny.

  (3) Pokud vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu daně
  daňový  nedoplatek, podléhá tento úroku z prodlení podle zákona
  upravujícího správu daní^68) od počátku běhu lhůty podle odstavce 1.
  Úrok z prodlení se neuplatní do doby vrácení nadměrného odpočtu.

  (4) Za den vzniku vratitelného přeplatku se považuje den vyměření a
  vratitelný přeplatek se vrátí, pokud činí více než 100 Kč.

  § 106

  Zrušení registrace

  (1) O zrušení registrace může plátce, s výjimkou plátce podle § 94
  odst. 14, požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti
  registrace uvedeného na rozhodnutí o registraci, pokud jeho obrat
  nepřesáhl  za  nejbližších  předcházejících  12 po sobě jdoucích
  kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč a pokud celková hodnota zboží
  pořízeného z jiného členského státu nepřekročila v běžném kalendářním
  roce částku 326 000 Kč a tato hodnota nebyla překročena ani v roce
  minulém, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (2) Plátci podnikající na základě smlouvy o sdružení^10) nebo jiné
  obdobné smlouvy mohou požádat o zrušení registrace jednotlivě pouze při
  vystoupení nebo vyloučení ze sdružení za podmínek uvedených v odstavci
  1, nebo pokud přestanou být osobou povinnou k dani, a to po vypořádání
  majetku. Při rozpuštění sdružení mohou požádat všichni účastníci
  sdružení o zrušení registrace po vypořádání majetku ve sdružení.
  Obratem účastníka sdružení je pro účely zrušení registrace součet jeho
  obratu za plnění uskutečňovaná mimo sdružení a podílu obratu sdružení
  připadajícího na něho ze sdružení. Podíl obratu připadajícího na
  účastníka sdružení se stanoví podle smlouvy, jinak rovným dílem.

  (3) Plátce podle § 94 odst. 3, 4 a 5 však může požádat o zrušení
  registrace nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy se stal
  plátcem, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližší předcházející tři po
  sobě jdoucí kalendářní měsíce částku 250 000 Kč.

  (4) Pokud plátce žádá o zrušení registrace, je povinen prokázat, že
  existují důvody pro zrušení registrace uvedené v odstavci 1.

  (5) Pokud dojde ke zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce, je jeho
  právní nástupce povinen postupovat podle § 74 odst. 6. To neplatí,
  pokud osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu pokračuje po
  zemřelém plátci v živnosti a současně je plátcem nebo předloží
  přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne úmrtí plátce. Ke dni
  vydání majetku dědici, popřípadě správci dědictví, který nepokračuje v
  živnosti po zemřelém plátci, je osoba oprávněná, která pokračovala po
  zemřelém plátci v živnosti, povinna postupovat u vydaného majetku podle
  § 74 odst. 6. Tato povinnost se nevztahuje na případ, kdy je majetek
  vydán dědici, který pokračuje v živnosti a současně je plátcem nebo
  předloží přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne vydání
  majetku. Obdobně se postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal
  podle zvláštního právního předpisu^66).

  (6) Zrušení společnosti nebo družstva bez likvidace se nepovažuje za
  zrušení s povinností snížit nárok na odpočet daně podle § 74 odst. 6,
  pokud jsou všechny zúčastněné společnosti nebo družstva plátci. Obdobně
  se postupuje i v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí
  podnikatelskou činnost tím způsobem, že celý svůj obchodní majetek
  vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a
  jejíž je jediným zakladatelem, nebo v případě, kdy dojde ke zrušení
  registrace právnické osoby, která je plátcem a byla založená jedinou
  fyzickou osobou a v činnosti zaniklé právnické osoby pokračuje tato
  fyzická osoba jako podnikatel, anebo v případě, kdy dojde k přeměně,
  sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku nebo osoby, která
  nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže jsou plátci.

  (7) Správce daně je však oprávněn zrušit registraci plátce, pokud

  a) plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně po dobu
  dvanácti po sobě následujících měsíců plnění,

  b) plátce neplní své povinnosti vyplývající z tohoto zákona, nebo

  c) plátce přestane být osobou povinnou k dani.

  (8) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 7 má odkladný účinek a
  účinnost zrušení registrace nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí
  o zrušení registrace.

  (9) Správce daně je oprávněn zrušit registraci plátce, který nemá v
  tuzemsku sídlo ani místo podnikání, pokud tento plátce v předcházejícím
  kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku zdanitelné plnění nebo plnění
  osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

  § 106a

  Zrušení a změna skupinové registrace

  (1) Správce daně zruší registraci skupiny k 31. prosinci běžného
  kalendářního roku, pokud skupina podá žádost o zrušení registrace
  nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud žádost skupina
  podá po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce daně
  registraci skupiny k 31. prosinci následujícího kalendářního roku.

  (2) Správce daně zruší členství osoby ve skupině k 31. prosinci běžného
  kalendářního roku, pokud skupina podá žádost o vystoupení člena ze
  skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud žádost
  skupina podá po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce daně
  členství osoby ve skupině k 31. prosinci následujícího kalendářního
  roku.

  (3) Dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku člena skupiny zaniká jeho
  členství ve skupině.

  (4) Žádost o vystoupení člena ze skupiny, který přistoupil do skupiny
  podle § 95a odst. 4, může skupina podat nejdříve po uplynutí jednoho
  roku od data, kdy se stal členem skupiny.

  (5) Pokud skupina nesplňuje podmínky stanovené v § 5a, je povinna
  oznámit tuto skutečnost správci daně do 15 dnů ode dne, kdy tato
  skutečnost nastala. Správce daně zruší registraci skupiny k 31.
  prosinci běžného kalendářního roku, pokud skupina oznámí, že nesplňuje
  podmínky stanovené v § 5a nejpozději do 31. října běžného kalendářního
  roku. Pokud tuto skutečnost skupina oznámí po 31. říjnu běžného
  kalendářního roku, zruší správce daně registraci skupiny k 31. prosinci
  následujícího kalendářního roku.

  (6) Pokud člen skupiny nesplňuje podmínky pro členství stanovené v §
  5a, je skupina povinna oznámit tuto skutečnost do 15 dnů ode dne, kdy
  tato skutečnost nastala. Správce daně zruší členství osoby ve skupině k
  31. prosinci běžného kalendářního roku, pokud skupina oznámí, že člen
  skupiny nesplňuje podmínky pro členství stanovené v § 5a nejpozději do
  31. října běžného kalendářního roku. Pokud tuto skutečnost skupina
  oznámí po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce daně
  členství osoby ve skupině k 31. prosinci následujícího kalendářního
  roku.

  (7) Správce daně je oprávněn zrušit registraci skupiny k 31. prosinci
  kalendářního roku, pokud skupina neplní své povinnosti vyplývající z
  tohoto zákona.

  (8) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni
  vzniku jeho členství ve skupině.

  (9) Zrušení registrace podle tohoto ustanovení a zrušení členství osoby
  ve skupině se nepovažují za zrušení registrace s povinností snížit
  nárok na odpočet daně podle § 74 odst. 6.

  § 107

  Zrušení registrace osoby identifikované k dani

  (1) Osoba identifikovaná k dani může po uplynutí 2 kalendářních roků od
  data  účinnosti  registrace  uvedeného na účinnosti rozhodnutí o
  registraci počítaných od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí o
  registraci nabylo účinnosti, požádat o zrušení registrace, pokud
  hodnota pořízeného zboží v běžném roce nepřekročila částku 326 000 Kč
  bez daně a pokud tuto částku nepřekročila ani v roce předcházejícím.

  (2) Správce daně zruší registraci osoby identifikované k dani nejdříve
  po uplynutí 2 kalendářních roků od data účinnosti registrace uvedeného
  na rozhodnutí o registraci počítaných od konce kalendářního roku, v
  němž rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti, pokud jí za poslední 2
  kalendářní roky nevznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.

  (3) Pokud osoba registrovaná jako osoba identifikovaná k dani zahájí
  ekonomickou činnost, správce daně zruší její registraci jako osoby
  identifikované k dani k datu předcházejícímu datu účinnosti registrace
  uvedenému na rozhodnutí o registraci plátce.

  (4) Správce daně zruší registraci osoby identifikované k dani ke dni
  vzniku jejího členství ve skupině.

  § 108

  Osoby povinné přiznat a zaplatit daň

  (1) Přiznat a zaplatit daň správci daně jsou povinni

  a) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo
  poskytnutí služby, popř. převod nemovitosti s místem plnění v tuzemsku,
  s výjimkou dodání zlata podle § 92a a s výjimkou plnění, u kterých je
  povinna  přiznat  a zaplatit daň osoba, které jsou tato plnění
  poskytována,

  b) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována
  služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 osobou povinnou k
  dani neusazenou v tuzemsku,

  c) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována
  služba s místem plnění v tuzemsku podle § 10 až 10d a § 10j, dodáváno
  zboží s montáží nebo instalací s místem plnění v tuzemsku podle § 7
  odst. 3 nebo dodáván plyn nebo elektřina s místem plnění v tuzemsku
  podle § 7a odst. 1 nebo 3, osobou povinnou k dani neusazenou v
  tuzemsku,

  d) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kteří pořizují v tuzemsku
  zboží z jiného členského státu,

  e) kupující, který je plátcem nebo osobou identifikovanou k dani,
  kterému je dodáváno zboží za podmínek stanovených v § 17,

  f) osoba, v jejíž prospěch je zboží při dovozu propuštěno do celního
  režimu, u kterého vzniká daňová povinnost podle § 23,

  g) osoba, v jejíž prospěch je zboží vráceno ze svobodného pásma nebo
  svobodného skladu zpět do tuzemska,

  h) zahraniční osoba povinná k dani, která poskytuje elektronické služby
  podle zvláštního režimu a zvolila si tuzemsko jako stát identifikace,

  i) plátce, kterému je dodáno zlato podle § 92a,

  j) osoba, která není plátcem, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní
  prostředek z jiného členského státu,

  k) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň.

  (2) Osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku se pro účely tohoto
  ustanovení  rozumí  zahraniční osoba povinná k dani, která nemá
  provozovnu v tuzemsku, nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku.
  Pokud zahraniční osoba nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, mají v
  tuzemsku provozovnu, považují se za osobu povinnou k dani neusazenou v
  tuzemsku  za  podmínky,  že tato provozovna se neúčastní daného
  zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby.

  (3) Osoby povinné přiznat a zaplatit daň mají procesní postavení
  daňového subjektu.

  (4) Osoba určená k zajištění prodeje obchodního majetku plátce, která
  přijala úplatu za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna
  zajistit daň a odvést ji na osobní daňový účet plátce vedený u místně
  příslušného správce daně. Tato osoba je povinna oznámit správci daně
  uskutečnění a výši zdanitelného plnění ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnil prodej obchodního
  majetku plátce.

  § 109

  zrušen

  § 110

  Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu

  Je-li vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav,
  může  vláda  nařízením na časově omezenou nezbytně nutnou dobu,
  odpovídající  charakteru  a  intenzitě ohrožení bezpečnosti České
  republiky,

  a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů,
  případně přeřadit zboží nebo služby ze základní do snížené sazby daně a
  naopak,

  b) umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené
  síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, havarijní
  služby a subjekty hospodářské mobilizace, dodávat stanovené druhy zboží
  a poskytovat stanovené služby těmto subjektům bez daně, při zachování
  nároku na odpočet daně v plné výši.

  ČÁST DRUHÁ

  PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  § 111

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za období přede dnem nabytí
  účinnosti  tohoto  zákona,  jakož  i  pro uplatnění práv s tím
  souvisejících, platí dosavadní právní předpisy.

  2. Podle dosavadních právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona se až do svého ukončení posuzují všechny procesní lhůty,
  které začaly běžet před účinností tohoto zákona. Lhůty pro uplatnění
  práv podle bodu 1 se řídí dosavadními právními předpisy.

  3. Plátce registrovaný podle dosavadních předpisů je plátcem podle
  tohoto zákona.

  4. Plátce, který podává daňové přiznání za kalendářní čtvrtletí, je
  povinen do 25. července 2004 podat daňové přiznání za měsíc duben 2004
  podle dosavadních právních předpisů.

  5. Zdaňovacím obdobím pro plátce, který podává daňové přiznání za
  kalendářní čtvrtletí a tento plátce postupoval podle bodu 4, je období
  od 1. května 2004 do 30. června 2004. Od 1. července 2004 plátce podává
  daňové přiznání podle § 99.

  6. Osvědčení o registraci, která byla vydána přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti. Daňová identifikační
  čísla  přidělená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona
  zaregistrovaným daňovým subjektům se mění tak, že první tři číslice a
  pomlčka se nahrazují kódem „CZ“. Daňový subjekt je povinen uvádět takto
  změněné daňové identifikační číslo. Na žádost daňového subjektu správce
  daně vyznačí změnu daňového identifikačního čísla v osvědčení o
  registraci.

  7. Pro stanovení výše obratu uvedené v § 6 tohoto zákona se pro účely
  registrace nepřihlíží k obratu dosaženému před účinností tohoto zákona.

  8. Ve zdaňovacích obdobích roku 2004 ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona se použije jako zálohový koeficient pro zkracování nároku na
  odpočet daně podle § 76 odst. 6 koeficient vypočtený při vypořádání
  odpočtu daně za zdaňovací období kalendářního roku 2003.

  9. Při zrušení registrace počínaje dnem účinnosti tohoto zákona plátce,
  který při uplatnění nároku na odpočet daně u majetku v období do 31.
  prosince 2000 použil koeficient podle § 20 dosavadního zákona, upraví
  částku snížení nároku na odpočet daně podle § 74 odst. 5 koeficientem
  stanoveným podle § 76 tohoto zákona.

  10. Při vypořádání nároku na odpočet daně od 1. ledna 2004 do 31.
  prosince 2004 postupuje plátce tak, že za období od 1. ledna 2004 do
  data účinnosti tohoto zákona provede vypořádání podle znění § 20
  dosavadního zákona, a za období od data účinnosti tohoto zákona do 31.
  prosince 2004 podle § 76 tohoto zákona. Vypořádání za období od 1.
  ledna 2004 do data účinnosti tohoto zákona plátce uvede do daňového
  přiznání za měsíc duben 2004. V případě dodatečné opravy uskutečněných
  zdanitelných plnění za již vypořádané období podle předchozí věty
  plátce postupuje podle § 20 odst. 11 dosavadního zákona. Vypořádání za
  období od data účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 plátce
  uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2004. Ve
  zdaňovacích obdobích roku 2005 se použije jako zálohový koeficient pro
  zkracování nároku na odpočet daně podle § 76 odst. 6 koeficient
  vypočtený při vypořádání odpočtu daně za zdaňovací období od data
  účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004.

  11. U smluv uzavřených do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti
  tohoto zákona, u nichž byly do tohoto dne poskytnuty zálohy na
  zdanitelná plnění, která budou uskutečněna po nabytí účinnosti tohoto
  zákona,  je plátce daně povinen přiznat daň ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění. Záloha zaplacená před datem účinnosti tohoto
  zákona není přijatou platbou podle tohoto zákona. U smluv uzavřených do
  dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona na plnění, která
  budou  uskutečněna  po  nabytí  účinnosti tohoto zákona a budou
  zdanitelnými plněními podle tohoto zákona, je plátce, který je povinen
  přiznat a zaplatit daň, povinen tuto daň přiznat ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, pokud je platba přijata
  po  nabytí účinnosti tohoto zákona. Částka zaplacená před datem
  účinnosti tohoto zákona není přijatou platbou podle tohoto zákona.

  12. Pro smlouvy o finančním pronájmu, které byly uzavřeny a předmět
  smlouvy byl předán do užívání do dne předcházejícího dni nabytí
  účinnosti tohoto zákona, se použijí příslušná ustanovení zákona č.
  588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do dne
  předcházejícího datu nabytí účinnosti tohoto zákona.

  13.  Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě se může
  zaregistrovat ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud bude
  uskutečňovat zdanitelná plnění v tuzemsku.

  14. U zboží, které bylo v jiném členském státě nebo nově přistupujícím
  členském státě propuštěno do celního režimu vývoz nebo tranzit do 30.
  dubna 2004 a po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí do tuzemska,
  se postupuje jako při dovozu zboží.

  15. U zboží, které bylo v tuzemsku propuštěno do celního režimu vývoz,
  tranzit nebo pasivní zušlechťovací styk do 30. dubna 2004 a po dni
  nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí do jiného členského státu, se
  postupuje jako při vývozu zboží.

  16. Ustanovení § 36 odst. 10 se poprvé použije pro vratné zálohované
  obaly vykoupené po 30. dubnu 2004.

  17. zrušen zákonem č. 377/2005 Sb.

  18. Pro stanovení místa plnění podle § 8 odst. 3 v období od účinnosti
  tohoto zákona do 31. prosince 2004 neplatí podmínka, že hodnota
  dodaného  zboží  do  jiného členského státu nebyla překročena v
  předcházejícím kalendářním roce.

  19. Rozhodnutí o záznamní povinnosti vydané správci daně podle § 18
  zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
  předpisů, a to s platností do 31. prosince 2004, zůstávají v platnosti
  i po dni účinnosti tohoto zákona.

  20. U převodu nemovitosti, u kterého dojde k právním účinkům vkladu do
  30. dubna 2004, se použijí dosavadní právní předpisy.

  21. U zboží, které bylo dovezeno ze zemí, které byly členskými státy
  před účinností tohoto zákona, a propuštěno do příslušných celních
  režimů, se postupuje při uplatnění daně po účinnosti tohoto zákona
  podle celních předpisů.

  22. U programů předvstupní pomoci se po účinnosti tohoto zákona vrací
  daň podle § 81 až do ukončení těchto programů.

  23. Pokud bude zboží před účinností tohoto zákona propuštěno do režimu
  vývozu a jeho výstup do jiného členského státu po účinnosti tohoto
  zákona  nebude potvrzen celním orgánem, prokazuje plátce splnění
  podmínek pro osvobození od daně jinými důkazními prostředky.

  § 112

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  2. Zákon č. 321/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.

  3. Zákon č. 258/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Zákon č. 133/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Zákon č. 208/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  § 113

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
  republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 23 odst.
  3, § 73 odst. 3 věty poslední a § 51 odst. 1 písm. j), která nabývají
  účinnosti dnem 1. ledna 2005.

  Příloha 1

  Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
Číselný kód       Název zboží
Harmonizovaného
systému popisu
číselného
označování zboží
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
01-05, 07-23,25    - Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním
            předpisem^70)) a krmiva pro zvířata; živá
            zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě
            potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka
            potravin; voda.

            Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203 - 2208.

06           Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné;řezané květiny
            a dekorativní listoví.

07-12          Rostliny a semena.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
28-30, 40, 48,    - Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli,
56, 61 62        antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní péči,
            prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
4818, 6111, 6209   - Dětské pleny
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
49          - Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama
            nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy
            ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné čirukopisné,
            kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map,
            topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně
            určených k reklamě.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
01- 96        - Zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů,^71)
            včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo,
            že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování
            nemocných, vyjma zboží kapitoly 24.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
48, 64, 66, 84,    - Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež
85, 87, 90, 91     není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a to:

           - Braille papír

           - Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby

           - Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně
            vidící osoby

           - Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených
            osob upoutaných na vozíku

           - Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené
            k používání nevidomými a částečně vidícími osobami neboosobami
            s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou

           - Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé
            a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo
            hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

           - Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby
            s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro
            zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavnázařízení
            s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro
            zvětšování písma a obrazu

           - Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby,
            klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní
            a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma

           - Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich
            ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými
            končetinami

           - Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami

           - Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby

           - Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé
            a částečně vidící osoby

           - Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro
            tělesně postižené osoby

           - Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovýmnebo hlasovým
            výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibračnía světelné
            hodinky pro neslyšící osoby

           - Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíkys hlasovým
            nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

           - Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením
            doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
94          - Dětské sedačky do automobilů.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
4401         - Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných
            tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky,
            též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobnýchtvarů,
            určené jako palivo.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------

  Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu
  vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1.
  lednu 2007.

  Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému
  kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k
  tomuto kódu v textové části této přílohy.

  Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské
  periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem
  a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

  Příloha 2

  Seznam služeb podléhajících snížené sazbě

SKP      Popis služby
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
35.43.92    Opravy invalidních vozíků.
41       Shromažďování, úprava a rozvod vody.
55       Ubytovací služby.
60       Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel; doprava visutými lanovkami
        a lyžařskými vleky.
61       Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
62       Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
74.70.12    Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
74.70.13    Služby tradičního čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
85.1      Zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle § 58.
85.3      Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
85.3      Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
90.01     Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
90.02.1    Sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu.
92       Vstupné na koncerty, filmová a divadelní představení, ohňostroje, výstavy, vyhlídkové věže,
        do zábavných parků, cirkusů, muzeí, zoologických a botanických zahrad, historických objektů
        a na podobné kulturní události; vstupné na sportovní události; použití sportovních
        zařízení krytých i nekrytých ke sportovním činnostem; použití rekreačních parků a pláží.
92.3      Činnosti samostatných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít.
93.03     Pohřebnictví a související služby, včetně dodání zboží přímo souvisejícího s poskytováním
        těchto služeb.
93.04     Služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní.
95       Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

  Pro uplatnění snížené sazby daně se používá Standardní klasifikace
  produkce platná k 1. lednu 2003.

  Snížené  sazbě  daně podléhají služby, které odpovídají současně
  číselnému kódu Standardní klasifikace produkce a výslovně uvedenému
  slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

  Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po
  stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem
  určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních
  řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
  znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
  pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o
  změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995
  Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
  Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné
  linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.

  Za úklidové práce v domácnosti se pro účely tohoto zákona považuje
  úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k
  bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid
  společných prostor bytového domu.

  Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č.
  121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
  autorským a o změně některých zákonů v platném znění.

  Příloha 3

  Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají
  veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

  - Dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektřiny.

  - Dodání nového zboží vyrobeného nebo nakoupeného za účelem dodání v
  nezměněném stavu.

  - Služby telekomunikační uvedené v kódu SKP 64.

  - Doprava pozemní a potrubní nákladní, doprava pozemní osobní uvedená v
  kódu SKP 60.

  - Doprava vodní osobní a nákladní uvedená v kódu SKP 61.

  - Doprava letecká pravidelná a nepravidelná osobní a nákladní doprava
  uvedená v kódu SKP 62.

  - Skladování, přístavní a letištní služby v kódu SKP 63.

  - Služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby uvedené v
  kódu SKP 63.

  - Reklamní služby uvedené v kódu SKP 74.

  - Služby pořádání výstav, veletrhů a kongresů, uvedené v kódu SKP 74.

  - Služby prodejen pro zaměstnance, kantýn, závodních a podobných
  jídelen uvedené v kódu SKP 55

  - Služby provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání ze zákona
  jiné než osvobozené od daně podle § 53 zákona.

  - Plnění uskutečněná Státním zemědělským intervenčním fondem týkající
  se  dodání zemědělských a potravinářských výrobků podle předpisů
  platných pro činnost tohoto fondu.

  Příloha 4

  Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
Číselný kód        Název zboží
Harmonizovaného
systému popisu
číselného
označování zboží
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
A) Umělecká díla
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
5805          - Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté
             umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

6304          - Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy
             poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

9701          - Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla,
             zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů avýkresů
             pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní,topografické
             nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty,
             divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí.

9702          - Původní     rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem
             bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů
             v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně
             nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.

9703          - Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly
             zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud
             výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právníhozástupce.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
B) Sběratelské předměty
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
9704          - Poštovní známky, výplatní známky nebo kolky, obálky frankované a
             opatřené poštovním razítkem prvního dne emise známky,poštovní ceniny
             a obdobné frankované či nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným
             platidlem ani nejsou zamýšleny k použití jako zákonnéplatidlo.


9705          - Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického,
             mineralogického, anatomického historického, archeologického,
             paleontologického, etnografického nebo numismatickéhozájmu.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
C) Starožitnosti
----------------------------------------------------------------- -----------------------------
9706          - Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty,
             pokud jsou starší 100 let.
----------------------------------------------------------------- -----------------------------

  * * *

  1. Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
  přijetím zákona o správních poplatcích, nabyl účinnosti třicátý den po
  jeho vyhlášení (16. ledna 2005), s výjimkou části desáté, která nabyla
  účinnosti dnem 1. ledna 2005.

  2. Zákon č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o
  daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
  nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005.

  3. Zákon č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o
  státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
  pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (30. března
  2005).

  4. Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně
  některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), nabyl účinnosti
  dnem 1. července 2005, s výjimkou části čtvrté, která nabyla účinnosti
  dnem jeho vyhlášení (3. června 2005).

  5. Zákon č. 217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o
  spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991
  Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
  pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho
  vyhlášení (3. června 2005).

  6. Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními
  a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a
  obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně
  některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), nabyl
  účinnosti dnem jeho vyhlášení (29. září 2005), s výjimkou ustanovení
  části  třicáté první, které nabylo účinnosti prvního dne měsíce
  následujícího po jeho vyhlášení (1. října 2005).

  7. Zákon č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o
  zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
  nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (10. listopadu 2005).

  8. Zákon č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o
  daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související
  zákony, nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
  po měsíci, v němž byl tento zákon vyhlášen (1. ledna 2006).

  9. Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
  přijetím zákona o sociálních službách, nabyl účinnosti dnem 1. července
  2006, s výjimkou ustanovení čl. XVII bodu 1, který nabyl účinnosti dnem
  1. ledna 2007, s výjimkou čl. XVII bodu 2, který nabyl účinnosti dnem
  1. dubna 2006.

  10. Zákon č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o
  státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další
  související zákony, nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
  následujícího po dni jeho vyhlášení (29. května 2006).

  11. Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění
  finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č.
  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  nabyl účinnosti dnem vyhlášení (30. června 2006).

  12. Zákon č. 172/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním
  dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. srpna
  2007).

  13. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, nabyl
  účinnosti dnem 1. ledna 2008.

  14. Zákon č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o
  správě  daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další
  související zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (31. října
  2007).

  15. Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o
  úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, nabyl
  účinnosti dnem 1. ledna 2008.

  16. Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
  Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
  nabyl účinnosti dnem 1. července 2008.

  17. Zákon č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
  s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, nabyl
  účinnosti dnem 1. července 2008.

  18. Zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem
  1. ledna 2009.

  19. Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem
  jeho vyhlášení (1. dubna 2009), s výjimkou části první bodu 10, který
  nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009.

  20. Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
  s přijetím daňového řádu, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

  21. Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
  s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, nabyl
  účinnosti dnem 1. ledna 2010.

  22. Zákon č. 489/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem
  1. ledna 2010.

  Předseda vlády:

  Ing. Fischer, CSc., v. r.

  1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
  systému daně z přidané hodnoty.

  Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice
  Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby.

  Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví
  prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené
  směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě
  vrácení daně, ale v jiném členském státě.

  Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění
  směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za
  účelem  boje  proti  daňovým  únikům  spojeným s plněním uvnitř
  Společenství.

  Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice
  2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty.

  2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.
  353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

  4) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
  technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
  znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

  4a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
  komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
  zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  5) § 476 obchodního zákoníku.

  6) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  7) § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.

  7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7c) § 26 až § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  7d) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  7e) Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se
  stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému
  daně z přidané hodnoty.

  8) § 61 a 233 obchodního zákoníku.

  9) § 61 a 259 obchodního zákoníku.

  10) § 829 a násl. občanského zákoníku.

  10a) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
  o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

  11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
  zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání
  majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

  16) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č.
  120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

  19a) Čl. 92, 114 a 201 až 208 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  21) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o
  právních aspektech elektronické výměny informací.

  23) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  24) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

  25) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
  zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

  26) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
  zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

  26a) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů.

  26b) § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
  pozdějších předpisů.

  27) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
  vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
  prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve
  znění pozdějších předpisů.

  27a) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu (stavební zákon).

  27b) § 77 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
  bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

  27c) § 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
  výchovy  ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve
  školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č.
  383/2005 Sb.

  27d) Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích
  zařízeních a školských účelových zařízeních.

  27e) § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

  27f) § 42 a 44 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
  ve znění pozdějších předpisů.

  27g) § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve
  znění zákona č. 340/2006 Sb.

  27h) § 4 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění
  zákona č. 70/2007 Sb.

  28) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění zákona č.
  517/2002 Sb. a zákona č. 225/2003 Sb.

  29) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
  rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

  30) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.

  31) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.

  32) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.

  34) § 682 obchodního zákoníku.

  35) § 692 obchodního zákoníku.

  36) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších
  předpisů.

  37) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních
  fondech, ve znění pozdějších předpisů.

  38) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve
  znění pozdějších předpisů.

  39) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

  40) § 118 a 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
  pozdějších předpisů.

  42) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  43) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

  44) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
  výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
  školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  44a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
  dalších  zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
  předpisů.

  44b) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
  změně některých zákonů.

  44c) Například vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k
  provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv, ve znění
  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  96/2004  Sb.,  o  nelékařských
  zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

  44g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
  elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

  44d) § 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.

  44e) Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví další
  studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a
  důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých
  školách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě uvedenými v jiném
  seznamu vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  44f) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se
  stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, či další jiný
  podobný seznam.

  45) Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966
  Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.

  Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
  zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

  46) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
  doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  47) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  47a) § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  48) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
  znění pozdějších předpisů.

  48a) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
  znění pozdějších předpisů.

  48b) Čl. 91, 161, 145, 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  49) Nařízení Rady č. 918/83 (EHS) ze dne 28. března 1983 o systému
  Společenství pro osvobození od cla, ve znění pozdějších předpisů.

  49a) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a
  zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  49b) § 16 odst. 4 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
  poplatků.

  49c) § 77 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
  doplnění  zákona  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  51) § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  63) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
  osoby, ve znění pozdějších předpisů.

  64) § 69 a násl., § 254 a násl. obchodního zákoníku.

  53) § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č.
  492/2000 Sb.

  54) § 43 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  55)  Například  vyhláška  č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o
  diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a
  imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb.,
  o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o
  Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu
  Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace
  spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených
  národů  dne  13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení
  Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o
  výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference
  o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních
  věcí č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení
  Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního
  personálu.

  56) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických
  stycích.

  57) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních
  stycích.

  58) Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

  59) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  59a) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
  prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
  výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

  59b) § 32 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  59c) § 48 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  60) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na
  území České republiky.

  60a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  61) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti
  cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
  znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
  podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  62) § 39 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  66) § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku.

  66a) Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  68) § 63 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  69) § 64 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  70) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
  škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
  látkami a o změně souvisejících zákonů.

  71) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně
  některých dalších zákonů.

  Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na zdravotnické prostředky, ve znění zákona č. 336/2001 Sb. a zákona č.
  251/2003 Sb.

  Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na implantabilní zdravotnické prostředky ve znění zákona č. 337/2001
  Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.

  Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2005 Poslední změna: 14. února 2010 Počet shlédnutí: 1155